DC411 | DeWalt DC411 SMALL ANGLE GRINDER Type 2 instruction manual

372000-20 EST
DC411
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
5
23
Joonis / Рисунок 1
b
j
h
a
e
g
h
f
c
i
Joonis / Рисунок 2
k
j
Joonis / Рисунок 3
B
A
Joonis / Рисунок 5
Joonis / Рисунок 4
m
e
p
o
i
n
n
3
Joonis / Рисунок 6
b
a
Joonis / Рисунок 7
Joonis / Рисунок 8
h
h
g
f
d
A
g
h
g
d
d
B
Joonis / Рисунок 9
q
e
4
EESTI KEEL
PROFESSİONAALNE AKUGA LİHVİJA
DC411
Õnnitleme!
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel
tuleb arvesse võtta ka aega, mil
tööriist on väljalülitatud või pöörleb
vabakäigul ning tööd ei tee. See võib
märkimisväärselt vähendada kogu
tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
Olete valinud DEWALT-I tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALT-IST ühe kindlama partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Sisendvõimsus
Koormuseta kiirus /
nimikiirus
Ratta diameeter
Spindli diameeter
Kaal
V
W
DC411
18
2
405
6500
125
M14
2,2*
Aku
Aku tüüp
Pinge
Mahutavus
Kaal
dB(A)
83
dB(A)
dB(A)
3,0
94
dB(A)
3,0
Laadija
Võrgupinge
Aku tüüp
Li-Ion
Ligikaudne
laadimisaeg
min-1
mm
kg
* Kaal sisaldab külgkäepidet ja kaitsekatet
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhk
määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsus
määramatus)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetud vastavalt EN 60745:
Kaal
Vibratsiooni emissiooniväärtush pinna lihvimisel
m/s²
5,9
ah,AG =
määramatus K =
m/s²
1,5
Kaitsmed:
Euroopa
Vibratsiooni emissiooniväärtush ketaslihvimine
m/s²
< 2,5
ah,DS =
määramatus K =
m/s²
1,5
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase on
mõõdetud vastavalt EN60745 toodud standardtestile ja seda saab kasutada tööriistade
omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib kasutada
mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS. Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
DE9096 DE9503 DE9180
NiCD NiMH
Li-Ion
VDC
18
18
18
Ah
2,4
2,6
2,0
kg
1,0
1,0
0,68
VAC
DE9116
230
NiCd/NiMH
min 60 (2,0 Ah
aku
kg
0.4
DE9135
230
NiCd/NiMH/
40 (2,0 Ah
aku)
0.52
230 V tööriist 10 amprit, peatoide
Mõisted: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Tähistab eelseisvat ohtlikku
olukorda, mis kui seda ei väldita,
lõppeb surma või raskete
kehavigastustega.
HOIATUS. Tähistab võimalikku
ohuolukorda, kui seda ei väldita, võib
see lõppeda surma või raskete
kehavigastustega.
ETTEVAATUST. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita, võib
tagajärjeks olla väike või mõõdukas
kehavigastus.
5
EESTI KEEL
MÄRKUS. Viitab praktikale, mis ei ole
seotud kehavigastustega, kuid kui
seda ei väldita,võib see põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögi ohtu
Tähistab tuleohtu
EC vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DC411
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
98/37/EÜ (kuni 28. dets. 2009), 2006/42/EÜ
(alates 29. dets. 2009), EN 60745-1,
EN 60745-2-3.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EC. Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge
DEWALT-IGA allpool asuval aadressil või viidake
kasutusjuhendi tagaküljel olevale informatsioonile.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda DEWALT-I nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
23.11.2009
HOIATUS. Vähendamaks vigastus-riski
lugege tähelepanelikult instruktsiooni.
Üldised hoiatused
elektritööriistade kasutamisel
HOIATUS! Lugege hoiatusi ja
juhendeid. Kõigi juhiste täpne
järgimine aitab vältida elektrilöögi,
tulekahju ja/või raske kehavigastuse
ohtu.
HOİDKE KÕİK HOİATUSED JA JUHİSED
TULEVİKU TARVİS ALLES
6
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad tööalad
võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapter-pistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögi ohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid
ja külmkapid. Kui olete on maandatud,
suureneb elektrilöögi oht.
c) Vältige elektritööriistade vihma kätte või
märgadesse tingimustesse sattumist.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge väärkasutage toitejuhet. Ärge
kunagi kasutage seadme toitejuhet selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
juhet kuumuse, õli, teravate nurkade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis
juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet. Välitingimustesse
sobiva pikendusjuhtme kasutamine
vähendab elektrilöögi riski.
f) Kui elektritööriista niisketes tingimustes
kasutamine on vältimatu, kasutage
lekkevoolukaitset (RCD). Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsimuse korral või
alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
EESTI KEEL
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid,
nagu tolmumask, libisemiskindlad
jalanõud, kiiver või kõrvakaitsevahendid,
vähendavad õigetes tingimustes kasutades
isikuvigastusi.
Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge,
et enne tööriista vooluvõrku ja/või aku
külge ühendamist on käivituslüliti
väljalülitatud asendis. Kandes tööriista sõrm
lülitil või ühendades vooluvõrku tööriista
mille lüliti on tööasendis kutsub esile
õnnetusi.
Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge upitage. Seiske kogu aeg kindlas
asendis ja säilitage tasakaal. See
tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke
lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Laiad riided, ehted või pikad
juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed,
veenduge, et need on ühendatud ja õigesti
kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud
ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE
JA HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini
ja ohutumalt võimsusel, mis on
tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/või
eemaldage aku. Selline käitumine vähendab
riski masina ettenägematu käivitumise
näol.
d) Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas. Mitte
lubada tööriista kasutada inimestel kes pole
saanud vastavat väljaõpet või pole lugenud
kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes võivad
elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e)
f)
g)
Elektritööriistu tuleb hooldada. Kontrollige,
et liikuvad osad sobivad kokku ja ei kiilu
kinni, osad oleksid terved ja kõiki muid
tööriista tööd mõjutada võivaid tingimusi.
Kahjustuste korral laske tööriista enne
edasist kasutamist remontida. Paljud
õnnetused on põhjustatud halvasti
hooldatud tööriista tõttu.
Hoidke lõiketerad terava ja puhtana. Õigesti
hooldatud, teravate servadega lõikeriistad
kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni ja
neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid ja
otsikud jne. vastavalt käesolevas juhendis
toodule, võttes arvesse nii tööpiirkonda kui
tehtava töö iseloomu. Kasutades tööriista
mitte sihtotstarbeliselt võib lõppeda raskete
tagajärgedega.
5) AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS
a) Laadimiseks kasutage ainult tootja poolt
heaks kiidetud laadijat. Ühte tüüpi aku
laadimiseks kasutatav laadija võib teist tüüpi
aku puhul tekitada tuleohu.
b) Kasutage elektritööriistades ainult
konkreetsele seadmele mõeldud akusid.
Teist tüüpi akude kasutamine võib
põhjustada vigastus- ja tuleohu.
c) Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal
metallesemetest nagu nt kirjaklambrid,
mündid, võtmed, naelad, kruvid või muudest
metallesemetest, mis võivad luua ühenduse
kahe klemmi vahel. Lühiühenduse
tekitamine aku klemmide vahel võib
põhjustada põletushaavu või tulekahju.
d) Väärkasutamise korral võib akust lekkida
vedelikke; vältige nendega kokkupuudet.
Kui kokkupuude toimub, loputage
kokkupuutekohta veega. Kui vedelik satub
silma, pöörduge koheselt arsti poole. Akust
lekkinud vedelik võib põhjustada ärritust ja
põletushaavu.
6) HOOLDUS
a) Laske tööriista regulaarselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage
ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista
ohutuse.
TÄİENDAVAD
OHUTUSEESKİRJAD
Ohutusjuhised kõikide
tööprotsesside jaoks
a) See elektritööriist on mõeldud toimima lihvija,
poleerija ja lõiketööriistana. Lugege kõiki selle
elektritööriistaga kaasas olevaid hoiatusi,
7
EESTI KEEL
juhiseid, jooniseid ja spetsifikatsioone.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab
vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
b) Ärge kasutage tarvikuid, mida pole tööriista
tootja poolt spetsiaalselt soovitatud ja
tööriistaga kasutamiseks mõeldud. See, et
tarvikut on võimalik elektritööriistale kinnitada,
ei taga veel ohutut kasutamist.
c) Tarviku lubatud pöörlemiskiirus peab vastama
või olema suurem elektritööriistale märgitud
maksimaalsest kiirusest. Tarvikud, mis
pöörlevad kiiremini kui lubatud kiirus, võivad
puruneda ja tükkideks lennata.
d) Tarviku välisläbimõõt ja paksus peavad
vastama elektritööriista nimivõimsusele. Vale
suurusega tarvikuid ei saa sobivalt kaitsta ega
juhtida.
e) Ketaste, äärikute, tugipatjade või muude
tarvikute suurus peab sobima elektritööriista
võlliga. Tarvikud, mille tugiaugud ei sobi
elektritööriista kinnitusega, on tasakaalust
väljas, vibreerivad liigselt ja võivad põhjustada
juhtimise kaotamise.
f) Ärge kasutage kahjustunud tarvikut. Enne
kasutamist uurige põhjalikult tarvikut, nagu
lihvimisketta killustumist ja mõrasid, tugitalla
mõrasid, rebendeid või liigset kulumist,
traatharja lahtiseid või purunenud traate. Kui
elektritööriist või tarvik pillatakse maha, uurige
kahjustusi või paigaldage kahjustamata tarvik.
Pärast tarviku paigaldamist ja ülevaatamist,
lahkuge koos kõrvaliste isikutega pöörlemisala
lähedusest ja laske elektritööriistal töötada
ilma koormuseta ühe minuti jooksul.
Kahjustatud tarvikud purunevad tavaliselt sellel
katseajal.
g) Kasutage alati isikukaitsevahendeid. Kasutage
olenevalt seadme kasutusest näomaski või
kaitseprille. Vastavalt vajadusele, kandke
tolmumaski, kuulmiskaitset, kindaid ja tööpõlle,
mis suudab peatada väikseid ketta või
tooriku tükke. Silmakaitsevahendid peavad
suutma peatada erinevate tööde käigus
tekkivat lendlevat prahti. Tolmumask või
respiraator peab suutma filtreerida töö käigus
tekkivaid osakesi. Pikaajaline kokkupuude
suure tugevusega müraga võib põhjustada
kuulmiskadu.
h) Hoidke kõrvalseisjad tööalast ohutul
kaugusel. Igaüks, kes siseneb tööalale, peab
kandma isikukaitsevahendeid. Tooriku või
katkise tarviku tükid võivad lennelda
ja põhjustada vigastusi väljaspool vahetut
tööala.
8
i) Hoidke elektritööriista töötamise ajal ainult
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
lõikeketas võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Voolu all oleva juhtmega
kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka
elektritööriista lahtised metallosad, andes
kasutajale elektrilöögi.
j) Asetage juhe pöörlevast tarvikust eemale.
Kui kaotate kontrolli, võidakse juhe läbi lõigata
või ümber tööriista kerida ning teie käsi
võidakse pöörleva tarviku juurde rebida.
k) Ärge kunagi asetage elektritööriista maha
enne, kuni tarvik on täielikult peatunud.
Pöörlev tarvik võib maapinnal pöörlema
hakata ja kontrolli alt väljuda.
l) Ärge kandke töötavat elektritööriista oma
küljel. Juhuslik kokkupuude pöörleva tarvikuga
võib haarata riided ja suruda tarviku teie keha
vastu.
m) Puhastage regulaarselt elektritööriista
õhutusavasid. Mootori ventilaatorid kannavad
tolmu korpusesse ning pulbristunud metalli
liigne kogunemine võib põhjustada elektriohu.
n) Ärge kasutage elektritööriista süttivate ainete
läheduses. Sädemed võivad need ained
süüdata.
o) Ärge kasutage tarvikuid, mis vajavad vedelaid
jahutusaineid. Vee või muu vedela jahutusaine
kasutamine võib põhjustada surmava
elektrilöögi.
TÄİENDAVAD
OHUTUSJUHİSED KÕİKİDE
TÖÖPROTSESSİDE JAOKS
Tagasilöögi põhjused ja
seadme kasutaja tegevus
selle vältimiseks
Tagasilöök on järsk reaktsioon pöörleva ketta,
tugitalla, harja või muu tarviku riivamisele
või haakumisele. Riivamine või haakumine
põhjustab pöörleva tarviku järsku peatumist, mis
omakorda põhjustab juhitamatu elektritööriista
liikumise haakepunktis tarviku pöörlemisele
vastassuunaliselt.
Näiteks, kui lõikeketas riivab või haakub
toorikusse, kaevub ketta külg materjali pinnasesse
ning selle tulemusena viskub ketas toorikust välja.
Olenevalt ketta liikumisest haakepunktis, võib
ketas hüpata kasutaja suunas või temast eemale.
Nendes tingimustes võib lõikeketas ka puruneda.
Tagasilöök on tööriista valesti kasutamise ja /või
ebaõige kasutusprotseduuri kasutamise tulemus
EESTI KEEL
ja seda saab vältida, võttes kasutusele õiged
alltoodud meetmed:
a) Hoidke tööriista tugevalt käes ning valige keha
ja käe asend, mis võimaldab tagasilöögi jõuga
toime tulla. Kui on saadaval, kasutage alati
lisakäepidet, see tagab maksimaalse kontrolli
tagasilöögi või pöördemomendi mõju üle
käivitamisel. Kui vastavad ettevaatusabinõud
on kasutusele võetud, saab kasutaja
kontrollida pöördemomendi või tagasilöögi
mõju.
b) Ärge kunagi asetage oma kätt pöörleva
lisatarviku lähedusse. Tarvik võib tagasi käe
vastu lennata.
c) Ärge asetage oma keha alasse, kuhu
tagasilöögi korral elektritööriist liigub.
Tagasilöök tõukab tööriista haakepunktist ketta
liikumisele vastassuunaliselt.
d) Olge eriti ettevaatlik äärte, teravate servade
jm töötamisel. Vältige põrkumist ja tarviku
haakumist. Ääred, teravad servad või
põrkumine põhjustab tihtipeale trellipea
kinnikiilumist ja tööriista üle kontrolli kaotamist
või tagasilööki.
e) Ärge kinnitage saeketti, puunikerdustera või
hammastega saetera. Sellised terad tekitavad
sagedat tagasilööki ja tööriista üle kontrolli
kaotamist.
Lihvimis- ja lõiketöödele
omased hoiatused
e) Ärge kasutage suuremate elektritööriistade
kulunud kettaid. Suuremale elektritööriistale
mõeldud ketas ei ole sobilik väiksema tööriista
suuremale kiirusele ning võib puruneda.
Abrasiivsete lõiketöödega
seotud täiendavad hoiatused
a) Ärge ummistage lõikeketast või avaldage
liigset survet. Ärge üritage lõigata liiga
sügavalt. Kettale liigse pinge avaldamine
suurendab koormust, ketta väändumise või
kinnijäämise tõenäosust lõikes ning tagasilöögi
või ketta purunemise ohtu.
b) Ärge asetage oma keha pöörleva kettaga
samale joonele või selle taha. Kui ketas liigub
töötamisel teie kehast eemale, võib võimalik
tagasilöök pöörleva ketta ja elektritööriista teie
suunas visata.
c) Kui ketas on kinni kiilunud või katkestate lõiget
mingil põhjusel, lülitage elektritööriist välja
ja hoidke seda liikumatult kuni ketas peatub
täielikult. Ärge kunagi üritage lõikeketast
lõikest eemaldada, kui ketas pöörleb, see võib
põhjustada tagasilöögi. Leidke ja eemaldage
kinnikiilumise põhjus.
d) Ärge taasalustage lõiketööd toorikus. Laske
kettal saavutada lõppkiirus ning sisenege
ettevaatlikult uuesti lõikesse. Elektritööriista
taaskäivitamisel võib ketas kinni kiiluda, üles
liikuda või põhjustada tagasilöögi.
a) Kasutage ainult elektritööriistale soovitatud
kettatüüpe ja valitud kettale mõeldud
piiret. Kettad, mis pole elektritööriistaga
kasutamiseks mõeldud, ei saa piisavalt kaitsta
ning pole ohutud.
e) Toestage paneelid või muud suured
töödeldavad detailid, et vähendada ketta
kiilumise või tagasilöögi ohtu. Suured paneelid
võivad omaenda kaalu all painduda. Toed
tuleb paigutada detaili alla, lõikejoone lähedale
ja kettast mõlemale poole detaili äärtesse.
b) Piire tuleb kinnitada elektritööriistale tugevalt
ja asetada maksimaalseks ohutuseks
sellisesse asendisse, et kasutaja suunas oleks
võimalikult vähe paljastatud ketast. Piire aitab
kaitsta kasutajat purunenud ketta kildude ja
juhusliku kokkupuute eest kettaga.
f) „Tasku” lõikamisel olemasolevatesse seintesse
või teistesse piiratud nähtavusega kohtadesse
peate olema eriti ettevaatlik. Väljaulatuv
ketas võib lõigata gaasi- või veetorusid,
elektrijuhtmeid või esemeid, mis võivad
põhjustada tagasilööki.
c) Kettaid tuleb kasutada ainult sihtotstarbeliselt.
Näiteks ärge lihvige lõikeketta küljega.
Abrasiivsed lõikekettad on mõeldud
ringsuunaliseks lõikamiseks, külgjõu
avaldamine võib põhjustada nende
purunemise.
d) Kasutage alati kahjustamata äärikuid,
mis sobivad valitud ketta suuruse ja
kujuga. Sobivad äärikud toetavad ketast
ja seetõttu vähendavad ketta purunemise
ohtu. Lõikeketaste äärikud võivad erineda
lihvimisketaste äärikutest.
Lihvimistöödega seotud
hoiatused
a) Ärge kasutage lihvimiskettal liiga suurt
liivapaberit. Järgige liivapaberi valimisel
tootjapoolseid soovitusi. Lihvimistallast
üleulatuv suurem liivapaber põhjustab
rebenemisohtu ning ketta haakumist, rebimist
või tagasilööki.
9
EESTI KEEL
Poleerimistöödega seotud
hoiatused
a) Ärge laske poleerimiskübara lahtisel osal või
selle kinnitusnööridel vabalt pöörelda. Peitke
või lõigake üleulatuvad kinnitusnöörid ära.
Lahtised ja pöörlevad kinnitusnöörid võivad
teie sõrmed sisse mässida või haakuda
toorikuga.
Traatharjamistöödega seotud
hoiatused
a) Pidage meeles, et hari loobib traatharjaseid
isegi tavakasutuse käigus. Ärge koormake
harjaseid traatharjale liigse surve
avaldamisega. Traatharjased võivad kergesti
läbistada kerget riietust ja/või nahka.
b) Kui piirde kasutamine on soovituslik, ärge
laske traatkettal või -harjal selle vastu
puutuda. Töökoormus ja tsentrifugaaljõud võib
suurendada traatketta või -harja läbimõõtu.
Muud riskid
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused
– Lendavates osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad käitamisel
kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Ohtlikest ainetest tulenev tolmuga seonduv
oht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Kandke kõrvaklappe.
Näiteks:
2009 XX XX
Tootmisaasta
Kõikide akulaadijate
täiendavad ohutusjuhised
HOIDKE NEED JUHISED ALLES. Kasutusjuhis
sisaldab olulisi ohutus- ja käitamisjuhised
akulaadijatele DE9116/DE9135.
• Enne laadija kasutamist lugege kõiki juhiseid
ja pöörake tähelepanu laadija, aku ja seadme
märgistele.
OHT. Elektrilöögi oht.
Laadimisklemmide pinge on 230 V.
Ärge katsuge klemme voolu juhtivate
esemetega. Tagajärjeks võib olla
elektrišokk või elektrilöök.
HOIATUS. Elektrišoki oht. Laadijasse
ei tohi sattuda vedelikke. See võib
põhjustada kasutajale elektrišoki.
ETTEVAATUST: Põletuste oht.
Vigastuste ohu vältimiseks kasutage
ainult DEWALTI akusid. Teised akud
võivad plahvatada ning põhjustada
isikuvigastusi ja kahjusid.
ETTEVAATUST: Kui laadija
on ühendatud toitevõrku, võib
metallist võõrkeha kokkupuude
laadimisklemmidega tekitada
lühiühenduse. Elektrit juhtivad metallist
võõrkehad on nt terasvill, alumiiniumist
foolium; materjalid, mis sisaldavad
metallosakesi, peab hoidma eemal
laadija avaustest. Kui aku pole laadijas,
eemaldage laadija vooluvõrgust. Enne
laadija puhastamist eemaldage see
vooluvõrgust.
• ÄRGE üritage laadida akut laadijatega,
mis pole üles loendatud käesolevas
kasutusjuhendis. Seadme aku ja laadija on
mõeldud koos kasutamiseks.
• Need laadijad on mõeldud ainult DEWALTI
akude laadimiseks. Muu kasutusviis võib
põhjustada tule-, elektrišoki või elektrilöögi ohtu.
• Laadija ei tohi kukku puutuda lume ega vihmaga.
Kandke kaitseprille.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood, mis sisaldab seadme
tootmisaastat, on prinditud seadme korpuse aku
kinnituspesale.
10
• Laadija eemaldamisel vooluvõrgust tõmmake
see pesast välja tõmmates seda laadijast,
mitte toitejuhtmest. See vähendab
elektripistiku ja toitekaabli vigastamise ohtu.
• Veenduge, et toitekaabel on paigaldatud nii,
et selle otsa ei oleks võimalik komistada,
vastasel juhul on oht, et elektrikaabel
pingestatakse või seda kahjustatakse.
EESTI KEEL
• Kasutage pikendusjuhet ainult siis, kui see on
vältimatu. Vale pikendusjuhtme kasutamine
võib põhjustada tule-,
elektrišoki või elektrilöögi ohtu.
• Ärge asetage laadija peale esemeid ega ärge
asetage laadijat pehmetele pindadele, mis
võivad blokeerida laadija ventilatsiooniavad –
see võib põhjustada laadija ülekuumenemise.
Asetage laadija eemale kuumusallikatest.
Laadija ventilatsiooniavad asuvad seadme
korpuse all ja peal.
• Ärge kasutage laadijat, kui selle kaabel või
pistik on saanud kahjustada. Sellisel juhul
vahetage need esimesel võimalusel välja.
• Ärge kasutage laadijat kui see on saanud
tugeva löögi, kukkunud maha või saanud
kahjustada ükskõik millisel moel. Viige see
volitatud hoolduskeskusesse.
• Ärge võtke laadijat koos lahti; kui tekib vajadus
laadijat hooldada või remontida, viige see
volitatud hoolduskeskusesse. Seadme uuesti
kokkupanemine võib põhjustada elektrišoki-,
elektrilöögi- või tuleohtu.
• Enne laadija puhastamist eemaldage see
vooluvõrgust. See vähendab elektrišoki
ohtu. Ainult aku eemaldamine seda ohtu ei
vähenda.
• ÄRGE KUNAGI üritage ühendada kokku
2 laadijat.
• Laadija on mõeldud kasutama tavalist
230 V majapidamisvoolu. Ärge üritage seda
kasutada mõnel teisel pingetugevusel.
See ei käi autoilaadija kohta.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Laadijad
Laadija DE9116 on võimeline laadima 7,2–18 V
NiCd ja NiMH akusid.
Laadija DE9135 on võimeline laadima 7,2–18 V
NiCd, NiMH või Li-Ion akusid.
Need laadijad ei vaja seadistamist ning nad on
loodud nii, et nende kasutamine oleks võimalikult
lihtne.
Laadimisprotseduur (Joon. 2)
OHT. Elektrilöögi oht.
Laadimisklemmide pinge on 230 volti.
Ärge katsuge klemme voolu juhtivate
esemetega.
Elektrilöögi ja elektrišoki oht.
1. Enne aku sisestamist ühendage akulaadija (j)
sobiva pistikupesaga.
2. Sisestage aku laadijasse. Punane märgutuli
hakkab vilkuma (laadimine), mis näitab,
et laadimisprotsess on alanud.
3. Laadimisprotsess on lõppenud, kui punane
märgutuli JÄÄB PÕLEMA. Aku on valmis
kasutamiseks või selle võib jätta laadijasse.
MÄRKUS. Selleks, et tagada NiCd, NiMH ja Li-Ion
akude parim sooritusvõime ja pikim eluiga, laadige
akusid enne esmast kasutamist vähemalt 10 tundi.
Laadimisprotsess
Vt allpool olevat tabelit, et näha aku laadimisolekut.
Laadimisolek
laadimine
– – – –
täielikult laetud
–––––––––––
külma/kuuma
aku viivitusaeg
–– – –– –
ssendage aku
•••••••••••
tõrge
•• •• •• ••
Automaatvärskendus
Automaatvärskenduse režiim võrdsustab või
tasakaalustab individuaalseid elementi akus selle
mahutavuse tipul. Akusid peaks värskendama iga
nädal või siis, kui aku tööaeg on lühenenud.
Värskendamiseks asetage aku laadijasse nagu
tavaliselt. Jätke aku laadijasse vähemalt
10 tunniks.
Kuuma/külma aku viivitusaeg
Kui laadija tuvastab, et aku on liiga külm või liiga
kuum, käivitub automaatselt viivitusaeg, mis ei
lase laadimist alustada enne, kui aku temperatuur
on jõudnud sobivasse vahemikku. Seejärel
lülitub laadija automaatselt laadimisrežiimi. See
funktsioon aitab tagada aku maksimaalse eluea.
AINULT LI-ION AKUD
Li-Ion on sisseehitatud elektroonilise
kaitsesüsteemiga (Electronic Protection System),
mis kaitseb akut ülekoormuse, ülekuumenemise ja
täieliku tühjakslaadimise eest.
Elektroonilise kaitsesüsteemi rakendudes lülitub
tööriist automaatselt välja. Kui see juhtub, asetage
Li-Ion aku laadijasse ja oodake kuni see on
täielikult laetud.
Kõikide akude täiendavad
ohutusjuhised
Kui tellite asendusakut siis veenduge, et lisate
tellimusse ka katalooginumbri ja pinge.
11
EESTI KEEL
Uued akud ei ole eelnevalt täis laetud. Enne
aku ja akulaadija kasutamist lugege allpool
toodud ohutusjuhiseid. Seejärel toimige vastavalt
laadimisjuhistele.
LUGEGE KÕİKİ JUHİSEİD
• Ärge laadige akusid ega kasutage neid
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Aku sisestamine või eemaldamine
laadijast võib süüdata tolmu või aurud.
• Kasutage akude laadimiseks ainult DEWALTI
laadijaid.
• ÄRGE visake või kastke akusid vette või
teistesse vedelikesse.
• Ärge hoiustage või kasutage akut ja tööriista
keskkondades mille temperatuur võib kerkida
üle 40 ˚C (105 °F) (nt suvisel ajal kuuris või
metallhoones).
OHT. Ärge üritage akut kunagi avada.
Kui aku korpus on mõranenud või
saanud kahjustada, ärge sisestage
seda laadijasse. Ärge lömastage,
kukutage maga ega kahjustage akut.
Ärge kasutage akut või laadijat kui see
on saanud tugeva löögi, kukkunud
maha, sellest on üle sõidetud või
see on saanud ükskõik milliseid
kahjustusi (nt läbistatud naelaga,
löödud haamriga, astutud peale).
Tagajärjeks võib olla elektrišokk või
elektrilöök. Kahjustada saanud akud
peab tagastama hoolduskeskusesse
ümbertöötlemiseks.
ETTEVAATUST: Kui tööriista ei
kasutata, asetage see stabiilsele
pinnale, kus seda ei ähvarda
maha- või ümberkukkumise oht.
Suure akuga tööriistad võivad seista
püstiasendis toetatuna akule, kuid neid
on lihtne ümber ajada.
NIKKEL-KAADIUMAKUDE (NiCd) JA NIKKELMETALLHÜDRIIDAKUDE (NiMH) TÄIENDAVAD
OHUTUSJUHISED
• Ärge põletage akut isegi siis, kui see on
saanud tõsiselt kahjustada või täielikult
kulunud. Aku võib tules plahvatada.
• Akuelemendid võivad vähesel määral lekkida,
kui akut kasutatakse suure koormuse all või
ekstreemsetes keskkonnatingimustes. See ei
viita aku tõrkele.
Kui välimine korpus on katki:
a. ja akuvedelik satub nahale, peske
saastunud kohta rohke vee ja seebiga
mitme minuti vältel.
12
b. ja akuvedelik satub silma, loputage
silma puhta veega vähemalt 10 minutit
ja pöörduge koheselt arsti poole.
(Meditsiiniline märkus: vedelik koosneb
25–35% ulatuses kaaliumhüdroksiidist.)
LIITIUM-IOONAKUDE TÄIENDAVAD
OHUTUSJUHISED
(Li-Ion)
• Ärge põletage akut isegi siis, kui see on saanud
tõsiselt kahjustada või täielikult kulunud. Aku
võib tules plahvatada. Liitium-ioonaku põlemisel
tekivad mürgised aurud ja materjalid.
• Kui aku sisemus satub nahale, peske
saastunud ala koheselt pehme seebi ja veega.
Kui akuvedelik satub silma, siis loputage silma
veega 15 minutit või seni, kuni ärritus kaob.
Kui meditsiiniline abi osutub tarvilikuks, siis
aku elektrolüüdid koosnevad orgaanilisest
vedelast karbonaadist ja liitiumsooladest.
• Aku avatud elemendid võivad põhjustada
hingamisteede ärritusi. Tagage värske õhk. Kui
sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole.
HOIATUS. Põletuste oht. Akuvedelik
võib kokkupuutel sädemete või tulega
süttida.
Akukate (joon. 3)
Seadmega on kaasas akukate, millega saab
katta kui klemmid. Kui akukatet pole paigaldatud,
võivad erinevad metallesemed tekitada klemmides
lühiühenduse, põhjustades tuleohu ja kahjustades
akut.
1. Enne aku asetamist laadijasse või tööriista,
eemaldage
akukate (joon. 3A).
2. Pärast aku eemaldamist laadijast või
tööriistast, katke klemmid koheselt akukattega
(joon. 3B).
HOIATUS. Eemaldatud aku
hoiustamisel või transportimisel
veenduge, et akukate on paigaldatud.
Aku
AKU TÜÜP
DC411 töötab kasutades 18 voldist akut.
Hoiustussoovitused
1. Parim koht hoiustamiseks on kuiv ja jahe
ning sinna ei paista otsene päikesevalgus,
samuti ei tohi keskkond olla liiga kuum
või külm. Akude parima sooritusvõime ja
maksimaalse eluea tagamiseks hoiustage akut
toatemperatuuril.
EESTI KEEL
MÄRKUS. Li-Ion akud peaks enne hoiustamist
olema täis laetud.
2. Pikaajaline hoiustamine ei kahjusta akut ega
laadijat. Õigetes tingimustes on neid võimalik
hoiustada kuni 5 aastat.
Laadija ja aku märgised
Lisaks kasutusjuhendis kasutatud piltkirjadele on
aku ja laadija varustatud järgmiste märgistega.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Nurklihvija
1 27. tüüpi kaitsekate
1 Külgkäepide
1 Äärikukomplekt
1 Tappvõti
2 Akud (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
1 Akulaadija (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
Aku laeb.
1 Kasutusjuhend
1 Testkarp (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 Detailijoonis
Aku on täis laetud.
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad
ei oleks transpordil kahjustada saanud.
Aku on vigane.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kuuma/külma aku viivitusaeg.
Kirjeldus (joon. 1, 2, 8)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
Ärge katsuge klemme voolu juhtivate
esemetega.
Ärge laadige kahjustada saanud akut.
a. päästiku lüliti
b. lukustusnupp
Kasutage ainult DEWALTI akusid; teised
akud võivad plahvatada ja põhjustada
kehavigastusi ning muid kahjusid.
Vältige kokkupuudet veega.
c. spindli lukustusnupp
d. spindel (joon. 8)
e. külgkäepide
f. abrasiivlõikeketas
g. lukustuskindel tugiäärik
Defektiga kaabel tuleb koheselt välja
vahetada.
Laadige ainult vahemikus 4 °C ja 40 °C.
h. keermetega klambrimutter
i. kaitsekate (tüüp 27)
j. aku
k. aku vabastusnupp
Kõrvaldage aku keskkonnasõbralikul
moel.
ETTENÄHTUD OTSTARVE
Ärge põletage akut
NiMH, NiCd+ ja Li-Ion.
ÄRGE kasutage muid lihvimiskettaid kui
käiakinnitusega kettaid ja lamellkettaid.
Laeb NiMH ja NiCd
elementidega akusid.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Laeb Li-Ion elementidega akusid.
Laadimisaega vt tehnilistest andmetest.
DC411 on professionaalne nurklihvija, mis
on mõeldud lihvimis- ja lõiketöödeks.
Need nurklihvijad on professionaalsed
elektritööriistad.
ÄRGE laske lastel puutuda tööriista.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
13
EESTI KEEL
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla pingega
töötamiseks. Kontrollige alati, et aku pinge vastaks
andmesildile märgitud väärtusele.
Teie DEWALTI tööriist on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60745. Seega ei ole
maandusjuhet vajad.
HOIATUS. 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähise vahel on
maandus.
AKU EEMALDAMINE TÖÖRIISTAST
1. Vajutage vabastusnuppu (k) ja tõmmake aku
tööriista käepidemest välja.
2. Sisestage aku laadijasse nagi on kirjeldatud
käesoleva kasutusjuhendi vastavas jaotises.
Külgkäepideme kinnitamine
(joon. 4)
HOIATUS. Enne tööriista kasutamist
veenduge, et käepide on korralikult
kinnitatud.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTI hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Käepidet (e) on võimalik kinnitada mõlemal
pool tööorgani külge asuvatesse keermestatud
avadesse. Enne tööriista kasutamist veenduge, et
käepide on korralikult kinnitatud.
Pikendusjuhtme kasutamine
Kasutusmugavuse parandamiseks on tööorganit
võimalik pöörata kuni 90˚.
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud pikendusjuhet, mis sobib selle
tööriista sisendvõimsusega (vaadake tehnilist
informatsiooni). Minimaalne juhtme suurus on 1
mm2; maksimaalne lubatud pikkus on 30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
PAİGALDUS JA SEADİSTUS
HOIATUS. Enne kokkupanemist
või reguleerimist eemaldage alati
aku. Enne aku paigaldamist või
eemaldamist lülitage tööriist alati välja.
HOIATUS. Kasutage ainult DEWALTI
akusid ja laadijaid.
Aku paigaldamine ja
eemaldamine tööriistast
(joon. 2)
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist,
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ning
aku seadme küljest ära võtta.
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
MÄRKUS. Veenduge, et aku (j) on täis laetud.
AKU PAIGALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMESSE
1. Viige kohakuti tööriista käepidemes asuv sälk
ja aku (joon. 2).
2. Libistage aku käepidemesse ja vajutage
sellele, kuni see lukustub oma kohale.
14
Tööorgani pööramine (joon. 4)
HOIATUS. Tõsiste kehavigastuste
ohu vähendamiseks
tuleb tööriist lülitada välja
ja aku eemaldada enne, kui
tööriista hakatakse seadistama või
paigaldatakse või eemaldatakse
lisaseadmeid või tarvikuid.
1. Eemaldage nelikantkruvid, mis kinnitavad
tööorgani mootori korpusele.
2. Ilma, et võtaksite tööorgani korpuse küljest
tervenisti lahti, pöörake see soovitud
asendisse.
MÄRKUS. Kui tööorgan ja mootori korpus
eraldatakse teineteisest rohkem kui 3,17 mm (1/8")
ulatuses, peab tööriista saatma kokkupanemisse
ja hooldusesse DEWALTi hoolduskeskusesse.
Tööriista hooldamata jätmine võib põhjustada
harjaketse, mootori ja laagrite rikkeid.
3. Kinnitage uuesti kruvid läbi tööorgani
mootori korpuse külge. Pingutage kruvid
pingutusmomendiga 2,2 Nm (20 in-lbs.).
Ülepingutamine või põhjustada kruvide lahti
tulemise.
Kaitsekatte paigaldamine ja
eemaldamine
(joon. 5)
HOIATUS. Enne kokkupanemist
või reguleerimist eemaldage alati
aku. Enne aku paigaldamist või
eemaldamist lülitage tööriist alati välja.
EESTI KEEL
ETTEVAATUST: Kaitsekatteid
tuleb kasutada kõikide lihvimis- ja
lõikeketastega, terasharjakestega
ja harjasketastega. DC411 on
varustatud kaitsekattega kasutamiseks
käikinnitusega ketastega (tüüp 27) ja
südamikuga lihvimisketastega (tüüp
27). Sama kaitsekate on mõeldud
kasutamiseks traatkoonusharjaga.
Kui kasutate lihvijat DC411 metalli või kivi
lõikamiseks, on tüüp 1-e kaitsekatte kasutamine
KOHUSTUSLIK. Tüüp 1-e kaitsekatted on
saadaval DEWALTI edasimüüjate juures.
MÄRKUS. Palun vt selle jaotise lõpus asuvat
Lihvimis- ja lõiketarvikute tabelit, et saada
lisainformatsioon teiste saadaolevate tarvikute
kohta.
1. Avage kaitsekatte riiv (p) ja joondage kinnitid
(m) ühele joonele tööorgani pesadega (n).
2. Suruge kaitsekatet alla kuni kinnitid
rakenduvad, ja pöörlevad vabalt tööorgani
südamiku soontes.
3. Kui kinnitid on avatud asendis, keerake
kaitsekate (i) soovitud tööasendisse.
Maksimaalse turvalisuse tagamiseks peaks
kaitsekate olema spindli ja kasutaja vahel.
4. Sulgege kaitsekatte kinniti tööorgani külge.
Kui kinnitid on suletud, siis ei tohi kaitsekatte
liigutamine käega olla võimalik. Ärge käitage
lihvijat mille kaitsekate on lahti või klambrihoob
avatud asendis.
5. Kaitsekate eemaldamiseks avage kinniti,
pöörake kaitsekatet nii, et kinnitid on ühel
joonel pesadega, ning tõmmake kaitsekatet
ülespoole.
MÄRKUS. Kaitsekatte läbimõõt on tehases
eelseadistatud nii, et see vastaks tööorgani
korpusele. Kui pärast mõningast kasutusperioodi
annab kaitsekatte kinnitus järgi, veenduge, et
klambrihoob on suletud ning kaitsekatte seadmele
kinnitatud ning pingutage reguleerimiskruvi (o).
ETTEVAATUST. Ärge pingutage
reguleerimiskruvi kui klambrihoob on
avatud asendis. See võib põhjustada
nähtamatuid kahjusid kaitsekattele või
südamikule.
ETTEVAATUST. Kui kaitsekatet pole
võimalik pingutada kasutades klambrit,
ärge kasutage tööriista. Kehavigastuste
riski vähendamiseks viige tööriist
ja kaitsekate hoolduskeskusesse
parandamiseks või väljavahetamiseks.
MÄRKUS. Masina kahjustamise
riski vältimiseks ärge pingutage
reguleerimiskruvi kui klambrihoob on
avatud asendis. See võib põhjustada
nähtamatuid kahjusid kaitsekattele või
südamikule.
MÄRKUS. Servade lihvimiseks ja lõikamiseks on
mõeldud tüüp 27-e kettad; 6,35 mm (1/4") paksud
kettad on mõeldud pindade lihvimiseks ning 3,17
mm (1/8") kettad on mõeldud servade lihvimiseks.
Enne kasutamist
• Paigaldage kaitsekate ja sobiv ketas. Ärge
kasutage liiga kulunud kettaid.
• Veenduge, et sisemine ja välimine äärik on
paigaldatud korrektselt.
• Veenduge, et ketas pöörleb samas suunas
tarvikutel ja tööriistal oleva asjakohase
märgisega.
TOİMİMİNE
Kasutusjuhised
HOIATUS. • Alati järgi
turvalisusnõudeid ja eeskirju.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada.
HOIATUS.
• Veenduge, et kõik lihvitavad või
lõigatavad materjalid oleksid
turvaliselt fikseeritud.
• Rakendage tööriistale ainult kerget
survet. Ärge rakendage kettale liigset
külgsurvet.
• Vältige ülekoormamist. Kui tööriist
muutub kuumaks, käiake seda
mõned minutid ilma koormuseta.
Õige käe asend (joon. 1, 9)
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks kasutage ALATI
õiget käte asendit (nagu näidatud
joonisel).
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida selle
äkilisi liikumisi.
Õige käteasend nõuab, et üks käsi on eesmisel
käepidemel (e) ja teine käsi põhikäepidemel (q).
15
EESTI KEEL
Lüliti
LUKUSTUSNUPP JA PÄÄSTIKULÜLITI (JOON. 6)
Teie tööriist on varustatud lukustusnupuga (b).
Päästikulüliti lukustamiseks vajutage
lukustusnuppu nagu näidatud joonisel. Kui
lukustusnupp on vajutatud lukustusikoonini, on
seade lukustatud.
Ootamatu käivitumise vältimiseks lukustage alati
tööriist kui te transpordite või hoiustate seda.
Päästikulüliti lukustusest avamiseks vajutage
lukustusnuppu. Kui lukustusnupp on vajutatud
lahtilukustusikoonini, on seade lukustusest avatud.
Lukustusnupp on punane, et näidata kunas nupp
on lahtilukustatud asendis.
Tööriista sisselülitamiseks viige päästikulüliti (a)
asendisse ON (SEES). Päästikulüliti vabastamisel
liigub see asendisse OFF (VÄLJAS).
MÄRKUS. Sellel tööriistal puuduvad seadised
lüliti lukustamiseks asendisse ON (SEES); lüliti
lukustamiseks asendisse ON (SEES) ei tohi
kasutada ka ühtegi teist moodust.
ETTEVAATUST. Hoidke tööriista
käepidet ja kere tugevalt kinni, et
säilitada kontrolli seadme üle selle
käivitamise ajal, käitamisel ja kuni
seiskumiseni kui tarvik või ketas
lõpetab pöörlemise. Enne tööriista
asetamist maha veenduge, et ketas on
täielikult seiskunud.
ETTEVAATUST. Enne kui asetate
tööriista vastu tööpinda, laske sellel
jõuda täiskiirusele. Enne tööriista
väljalülitamist tõstke see tööpinnalt
üles.
SPINDLILUKK
Spindli lukustustihvt aitab ennetada spindli
pöörlemist sellal, kui paigaldatakse või
eemaldatakse ketast. Kasutage spindlilukku
ainult siis, kui tööriist on välja lülitatud, aku on
eemaldatud ja ketas täielikult seiskunud.
MÄRKUS. Selleks, et vältida
masina kahjustamist, ärge kasutage
spindlilukku masina käitamise ajal.
Tagajärjeks on masina kahjustused,
samuti võib seadme küljest lahti
lennata kinnitatud tarvik ja põhjustada
vigastusi.
Luku rakendamiseks vajutage spindlilukustuse
nuppu ja pöörake spindlit seni kuni saate.
16
Käikinnitustega
lihvimisketaste
paigaldamine ja kasutamine
PESADEGA KETASTE PAIGALDAMINE JA
EEMALDAMINE (JOON. 1, 7)
HOIATUS. Tõsiste kehavigastuste
ohu vähendamiseks tuleb tööriist
lülitada välja ja aku eemaldada enne,
kui tööriista hakatakse seadistama
või paigaldatakse või eemaldatakse
lisaseadmeid või tarvikuid.
Pesadega kettad tuleb paigaldada tuleb M14-e
keermestatud spindlile.
1. Kerake ketas käsitsi spindlile.
2. Vajutage spindliluku nupule ja kasutage
mutrivõtit, et pingutada ketta südamikku.
3. Ketta eemaldamiseks korrake ülaltoodud
protseduuri.
ETTEVAATUST. Kui ketta kinnitamine
enne tööriista käivitumist ebaõnnestub,
võib see kahjustada tööriista või ketast.
SÜDAMIKUTA KETASTE PAIGALDAMINE
(JOON. 8)
HOIATUS. Tõsiste kehavigastuste
ohu vähendamiseks tuleb tööriist
lülitada välja ja aku eemaldada enne,
kui tööriista hakatakse seadistama
või paigaldatakse või eemaldatakse
lisaseadmeid või tarvikuid.
Kasutama peab äärikutega tüüp 27-e
käikinnitusega lihvimiskettaid.
1. Paigaldage spindlile (d) lukustusvastane
tugiäärik (g) nii, et tõstetud keskkoht oleks
vastu ketast. Veenduge, et tugiääriku pesa
sobitub spindliga, selleks suruge ja keerake
äärikut enne, kui asetate
selle kettale.
2. Asetage ketas vastu tugiäärikut nii, et
ketta keskkoht kattuks tugiääriku tõstetud
keskkohaga.
3. Vajutage alla spindliluku nupp ning keerake
klambrimutter (h) spindlile. Kui paigaldatav
ketas on paksem kui 3,17 mm (1/8"), siis
asetage keermestatud klambermutter spindlile
nii, et tõstetud keskpunkt sobituks ketta
keskpunktiga (joon. 8A). Kui paigaldatav ketas
on 3,17 mm (1/8") paks või õhem, siis asetage
keermestatud klambermutter spindlile nii, et
tõstetud keskpunkt ei oleks vastu ketast
(joon. 8B).
EESTI KEEL
4. Vajutage spindliluku nupule ja pingutage
klambrimutter kasutades mutrivõtit.
5. Ketta eemaldamiseks vajutage spindli
lukustusnupp alla ja keerake keermestatud
klambrimutter lahti kasutades mutrivõtit.
MÄRKUS. Kui ketas pöörleb pärast klambrimutri
pingutamist, kontrollige keermestatud klambrimutri
suunda. Kui õhukene ketas on paigaldatud nii, et
klambrimutri ja ketta vahel on juhik, siis põhjustab
pöörlemist see, et juhiku pikkus takistab ei
võimalda klambrimutril ketast fikseerida.
PINNA LIHVIMINE LIHVIMISKETTAGA
1. Enne kui asetate tööriista vastu tööpinda,
laske sellel jõuda täiskiirusele.
2. Rakendage tööpinnale minimaalselt survet, et
oleks võimalik tööriista käitamine max kiirusel.
Lihvimiskiirus on suurim siis, kui tööriist töötab
täiskiirusel.
3. Hoidke tööriista tööpinna suhtes
20˚ kuni 30˚ nurga all.
4. Selleks, et vältida süvendite tekkimist
tööpinda, liigutage tööriista kogu aeg edasi ja
tagasi.
5. Enne tööriista väljalülitamist eemaldage see
tööpinnalt. Enne tööriista asetamist maha,
oodake kuni tööorgan lõpetab pöörlemise.
SERVADE LIHVIMINE LIHVIMISKETTAGA
HOIATUS. Kettad, mida kasutatakse
lõikamiseks või servade lihvimiseks
võivad puruneda või anda tagasilöögi
kui neid painutatakse tööriista
käitamise ajal. Tõsiste kehavigastuste
riski vähendamiseks, kasutage
neid kettaid standardse, tüüp 27-e,
kaitsekattega ainult pinnapealseks
lõikamiseks ja sälkude tegemiseks
(lõike sügavus on väiksem kui 13 mm
(1/2"). Kaitsekatte avatud osa peab
olema kasutajast suunaga eemal.
1. Enne kui asetate tööriista vastu tööpinda,
laske sellel jõuda täiskiirusele.
2. Rakendage tööpinnale minimaalselt survet, et
oleks võimalik tööriista käitamine max kiirusel.
Lihvimiskiirus on suurim siis, kui tööriist töötab
täiskiirusel.
pole mõeldud taluma pindade lihvimisega
kaasnevat külgsurvet ning võivad seetõttu
paisuda.
5. Enne tööriista väljalülitamist eemaldage see
tööpinnalt. Enne tööriista asetamist maha,
oodake kuni tööorgan lõpetab pöörlemise.
HOIATUS. Ärge kasutage servade
lihvimis-/lõikekettaid pindade
lihvimiseks; need kettad pole mõeldud
taluma pindade lihvimisega kaasnevat
külgsurvet. Tulemuseks võib olla ketta
purunemine ja tõsised kehavigastused.
Ettevaatusabinõud
värvi traatharjamisel
1. Pliipõhiste värvide traatharjamine EI OLE
SOOVITATAV tulenevalt seeläbi tekkivatest
mürgistest tolmudest. Pliimürgistuse ohustab
kõige rohkem lapsi ja rasedaid naisi.
2. Ilma keemilise analüüsita on keeruline
määrata värvi pliisisaldust, seetõttu on
soovitatav järgida ettevaatusabinõusid kõikide
värvide traatharjamisel.
ISIKLIK OHUTUS
1. Traatharjamise tööalale ei tohiks siseneda
lapsed ja rasedad naised enne, kui
töökeskkond on puhastatud.
2. Kõik tööalal viibivad isikud peaksid kandma
tolmumaski või respiraatorit. Filtrit peab
vahetama iga päev või siis, kui kasutajal
tekivad hingamisraskused.
MÄRKUS. Kasutama peaks ainult
tolmumaske, mis sobivad töötamiseks
pliipõhise tolmu ja aurudega. Tavalised
värvimismaskid ei paku piisavalt kaitset. Võtke
ühendust kohaliku ehitus- ja tööstuskaupade
müüjaga, et osta nõuetele vastav mask.
3. ÄRGE SÖÖGE; JOOGE EGA SUITSETAGE
tööalal; see aitab vältida saastunud
värviosakeste sattumist organismi. Töölised
peaksid ENNE söömist, joomist või
suitsetamist end puhastama. Tööalale ei
tohiks jätta toitu, jookse või suitsetamistarbeid,
sest seal võib neile settida tolmu.
KESKKONNAOHUTUS
3. Seadke oma kehaasend nii, et ketta avatud
osa oleks suunaga teist eemale.
1. Värvi eemaldamine peaks toimuma nii, et
tekiks minimaalselt tolmu.
4. Kui olete alustanud lõikamist ja töödetaili on
tehtud esimene sälk, siis ärge enam muutke
lõikenurka. Nurga muutmine põhjustab
ketta väändumise ja see võib viia ketta
purunemiseni. Servade lihvimise kettad
2. Tööalad, kus tegeletakse värvieemaldusega
pidevalt, peaksid olema suletud 4 mm
plastkilega.
3. Traatharjamist peaks läbi viima nii, et tolmu ei
satuks väljapoole töökeskkonda.
17
EESTI KEEL
PUHASTAMINE JA KÕRVALDAMINE
1. Kõik tööala pinnad tuleb igapäevaselt
puhastada tolmuimejaga; puhastamiseks kuluv
aeg peab olema võrdeline traatharjamisele
kulunud ajaga. Tolmuimeja tolmukotte peaks
vahetama regulaarselt.
2. Plastist katteriided tuleb koguda kokku ja
kõrvaldada koos kõigi tolmujääkide või
muude jäätmetega. Need tuleks asetada
prügimahutitesse või kõrvaldada kasutades
tavalist prügiveoteenust.
Puhastusalalt tuleks eemale hoida lapsed ja
rasedad naised.
3. Kõik mänguasjad, pestav mööbel ja nõud
tuleks pesta põhjalikult enne nende uuesti
kasutamist.
Traatharja ja traatketta
paigaldamine
ja kasutamine
Traatkoonusharjad või traatkettad kinnitatakse
otse lihvija spindlike ilma äärikuteta. Kasutage
ainult traatharju või kettaid, mis on varustatud
keermestatud pesaga M14. Traatharjade või
ketaste kasutamisel on vajalik on tüüp 27
kaitsekatte.
ETTEVAATUST. Traatharjade
või ketaste kasutamisel kandke
töökindaid, et vähendada
kehavigastuste ohtu. Harjad võivad
muutuda teravaks.
ETTEVAATUST. Kahjustuste riski
vähendamiseks ei tohi tööriist,
ketas või hari puutuda vastu
kaitsekatet. See võib põhjustada
tarvikutele silmaga nähtamatuid
vigastusi ning harjad võivad ketta või
koonuse küljest lahti tulla.
TRAATHARJA JA TRAATKETTA
PAIGALDAMINE
HOIATUS. Tõsiste kehavigastuste
ohu vähendamiseks tuleb tööriist
lülitada välja ja aku eemaldada enne,
kui tööriista hakatakse seadistama
või paigaldatakse või eemaldatakse
lisaseadmeid või tarvikuid.
1. Kerake ketas käsitsi spindlile.
2. Vajutage spindli lukustusnuppu ja kasutage
mutrivõtit kinnitamiseks.
3. Ratta eemaldamiseks toimige tagurpidises
järjekorras.
18
MÄRKUS. Selleks, vähendada
tööriista kahjustamise riski, kinnitage
ketta pesa korralikult enne seadme
käivitamist.
TRAATHARJA JA TRAATKETTA KASUTAMINE
Traatkettaid ja harju saab kasutada rooste, katlakivi
ja värvi eemaldamiseks ning ebatasaste pindade
tasandamiseks.
1. Enne kui asetate tööriista vastu tööpinda,
laske sellel jõuda täiskiirusele.
2. Rakendage tööpinnale minimaalselt survet, et
oleks võimalik tööriista käitamine max kiirusel.
Materjali eemaldamise kiirus on suurim siis,
kui tööriist töötab täiskiirusel.
3. Hoidke traatkoonusharja
tööpinna suhtes 5˚ kuni 10˚ nurga all.
4. Säilitage kontakt traatketta serva ja tööpinna
vahel.
5. Selleks, et vältida süvendite tekkimist
tööpinda, liigutage tööriista kogu aeg edasi ja
tagasi. Lastes tööriistal seista tööpinnal ühe
koha peal või liigutades seda ringikujuliselt,
põhjustate põletus- ja keerumärke tööpinnale.
6. Enne tööriista väljalülitamist eemaldage see
tööpinnalt. Enne tööriista asetamist maha,
oodake kuni tööorgan lõpetab pöörlemise.
ETTEVAATUST. Olge eriti ettevaatlik
kui käitate masinat servadel; seal võib
lihvija liikuda ettearvamatult.
HOOLDAMİNE
Teie DEWALT-I elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse
juures. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks,
tuleb seda hooldada ja regulaarselt puhastada.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada. Enne
tööriista uuesti ühendamist vajutage
alla ja vabastage päästik; see tagab, et
tööriist on välja lülitatud.
Läbikulunud harjased
Mootor seiskub automaatselt kui süsinikharjased
on läbi kulunud ning tööriist vajab hooldust.
Süsinikharjaseid ei saa kasutaja ise hooldada.
Viige tööriist DEWALTI volitatud hooldustöökotta.
EESTI KEEL
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
MÄRKUS. Ärge määrige tööriista, see
kahjustab sisemisi osi.
tarvikud peavad olema varustatud
pesaga M14. Kõikidel keermestamata
tarvikutel peab olema 22,2 mm (7/8 ")
spindliava. Kui seda pole, võib seadis
olla mõeldud ketassaele. Tarvikute
nimikiitus peab ületama alati tööriista
nimeplaadil toodud kiirust.
Lihvija tarvikutega kasutamiseks on oluline valida
õiged kaitsekatted, tugitallad ja äärikud.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
Puhastamine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade) ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale. Kasutage
vaid veega või pehme seebiga
niisutatud lappi. Ärge kunagi laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kunagi kastke tööriista või selle osi
vedeliku sisse.
LAADIJA PUHASTAMISE JUHISED
HOIATUS. Elektrišoki oht. Enne
laadija puhastamist eemaldage
see alalisvooluvõrgust. Mustuse ja
määrde võib laadija pealt eemaldada
kasutades lappi või mitte-metallist
pehmet harjakest. Ärge kasutage vett
või puhastusvahendeid.
Lisavarustus
HOIATUS. Teisi lisaseadmeid peale
DEWALT-I, poolt pakutavaid, ei ole
koos selle tootega testitud ja seetõttu
võib selliste lisaseadmete kasutamine
käesoleva tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks
võib selle tootega kasutada ainult
DEWALT-I soovitatud lisaseadmeid.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALT-i toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja
pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist
ja vähendab toorainevajadust.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
jaemüüja juures uue toote ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALT-i toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALT-i kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALT-i volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
HOIATUS. Tarvikute nimikiirus
peab vastama vähemalt tööriisa
hoiatusmärgistel toodud soovituslikule
kiirusele. Kettad ja muud tarvikud,
mille kiirus ületab nende nimikiiruse,
võivad seadme küljest ära lennata ja
põhjustada vigastusi. Keermestatud
19
EESTI KEEL
Laetav aku
Seda pika elueaga akut peab laadima, kui see
ei tarni enam piisavalt energiat töödeks, mis
olid varem lihtsad. Aku tehnilise eluea lõppedes
kõrvaldage akud keskkonnasõbralikul viisil:
• Tühjendage aku täielikult, seejärel eemaldage
see tööriistast.
• Li-Ion, NiCd ja NiMH elemendid on
ümbertöödeldavad. Viige akud seadme
edasimüüjale või ohtlike jäätmete
kogumispunkti. Kogutud akud kõrvaldatakse
keskkonnasõbralikul moel või töödeldakse
ümber.
20
EESTI KEEL
LİHVİMİS- JA LÕİKETARVİKUTE TABEL
Kaitsekatte tüüp
Tarvikud
Kirjeldus
Lihvija paigaldamine
Käiakinnitusega
lihvimisketas
TÜÜP 27,
KAİTSEKATE
Kaitsekate, tüüp 27
Lamellketas
Tugiäärik
Traatkettad
Käiakinnitusega ketas,
tüüp 27
Keermetega klambrimutter
Keermestatud
mutritega
traatketas
Kaitsekate, tüüp 27
Traatketas
Keermestatud
mutriga
traatkoonus
Kaitsekate, tüüp 27
Traathari
Toetustald /
liivapaber
Kaitsekate, tüüp 27
Kummitus toetustald
Lihvimisketas
Keermetega klambrimutter
21
EESTI KEEL
LİHVİMİS- JA LÕİKETARVİKUTE TABEL (joon.)
Kaitsekatte tüüp
Tarvikud
Kirjeldus
Lihvija paigaldamine
Kivitoodete
lõikeketas
1. TÜÜPİ
KAİTSEKATE
1. tüüpi kaitsekate
Metalli lõikeketas
Tugiäärik
Teemantteraga
lõikeketas
Lõikeketas
Keermetega klambrimutter
KAITSEKATET
POLE
22
Poleerketas
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА
DC411
Поздравляем Вас!
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только к основным видам применения инструмента.
Однако, если инструмент применяется
не по основному назначению, с другими принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень вибрации будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно увеличить воздействие вибрации в течение
всего периода работы инструментом.
При оценке уровня воздействия вибрации необходимо также учитывать
время, когда инструмент находился
в выключенном состоянии или когда он
включен, но не выполняет какую-либо операцию. Это может значительно
уменьшить уровень воздействия в течение всего периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты оператора от воздействия вибрации, такие
как: тщательный уход за инструментом
и принадлежностями, содержание рук в
тепле, организация рабочего места.
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные усовершенствования сделали электроинструменты DEWALT
одними из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DC411
Напряжение питания
В
18
Тип
2
Входная мощность
Вт
405
Число оборотов
х.х./номинальн.
об/мин. 6500
Диаметр диска
мм
125
Диаметр шпинделя
М14
Вес
кг
2.2*
* вес с боковой рукояткой и защитным кожухом
LρA (звуковое давление)
КρA (погрешность измерения
звукового давления)
LWA (акустическая
мощность)
КWA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
83
дБ(А)
3.0
дБ(А)
94
Аккумулятор
дБ(А)
3.0
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом EN
60745:
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование поверхностей
ah,AG =
м/с²
5.9
Погрешность K =
м/с²
1.5
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование диском
ah,DS =
м/с²
<2.5
Погрешность K =
м/с²
1.5
Уровень вибрации, указанный в данном информационном листке, был рассчитан по стандартному методу тестирования в соответствии со
стандартом EN60745 и может использоваться
для сравнения инструментов разных марок.
Он может также использоваться для предварительной оценки воздействия вибрации.
Тип
аккумулятора
Напряжение В пост.
тока
Емкость
Ач
Вес
кг
Зарядное устройство
Напряжение
электросети В перем.
тока
Тип аккумулятора
Время зарядки
(приблизительно) мин.
Вес
кг
DE9096
DE9503
DE9180
NiCd
NiMH
Li-Ion
18
2.4
1.0
18
2.6
1.0
18
2.0
0.68
DE9116
DE9135
230
NiCd/NiMH
230
NiCd/NiMH/
Li-Ion
60 (2.0 Ач
аккумуляторы)
0.4
40 (2.0 Ач
аккумуляторы)
0.52
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО:
Означает
чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит
к смертельному исходу или получению серьезной травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально
опасную ситуацию, которая может привести к смертельному исходу или получению серьезной травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая
может привести к получению легкой
травмы.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает ситуацию, не связанную с получением
телесной травмы, которая, однако,
может привести к повреждению
электроинструмента.
Риск удара электрическим током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
DC411
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», разработаны в полном соответствии
со стандартами: 98/37/ЕС (до 28 декабря
2009 г.), 2006/42/ЕС (с 29 декабря 2009 г.),
EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Данные продукты также соответствуют Директиве 2004/108/EC. За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже
адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
24
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
22.11.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочитайте
руководство по эксплуатации для снижения риска получения травмы.
Общие правила безопасности
ВНИМАНИЕ: Перед началом работы
внимательно прочтите все правила
безопасности и инструкции. Несоблюдение правил безопасности и инструкций может привести к удару электрическим током, возникновению пожара и/или получению серьезной травмы.
ХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ
Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже правилах относится к Вашему
сетевому (с кабелем) электроинструменту или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение! Беспорядок на рабочем месте и плохая освещенность могут привести к несчастному
b) Не
используйте
электроинструмент во взрывоопасной атмосфере,
например, в присутствии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли! В процессе работы электроинструмент выбрасывает искры, которые могут
воспламенить пыль или пары.
c) Не подпускайте близко детей или посторонних лиц во время работы электроинструментом! Вы можете отвлечься и потерять контроль над электроинструментом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка
кабеля
электроинструмента
должна подходить к сетевой розетке.
Ни в коем случае не вносите изменения в конструкцию вилки электрокабеля. Не пользуйтесь адаптерной
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
вставкой для подключения заземленных электроинструментов! Немодифицированные вилки и подходящие
к ним сетевые розетки снижают риск удара
электрическим током.
Избегайте контактов частей тела с заземленными объектами, например, трубопроводами, радиаторами отопления,
электроплитами и холодильниками!
Существует повышенный риск удара электрическим током, если части вашего тела
замкнуты на землю.
Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги! Попадание
жидкости внутрь электроинструмента повышает риск удара электрическим током.
Бережно обращайтесь с кабелем. Ни
в коем случае не переносите электроинструмент, держа его за кабель, и не
беритесь за кабель при отключении от
сетевой розетки. Не подвергайте кабель
воздействию влаги и масла и держите
его подальше от острых кромок и движущихся деталей! Поврежденные или перекрученные кабели повышают риск удара
электрическим током.
При работе электроинструментом вне
помещения, пользуйтесь удлинительным кабелем, предназначенным для
наружных работ! Использование кабеля,
предназначенного для работы вне помещения, снижает риск удара электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отключения
(УЗО)! Использование УЗО снижает риск
удара электрическим током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете и руководствуйтесь
здравым смыслом, когда Вы работаете
электроинструментом. Не пользуйтесь
электроинструментом, если Вы устали
или находитесь под действием наркотиков, алкоголя или лекарств! Минутная
невнимательность при работе электроинструментами может привести к серьезной
травме.
b) Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки! Разумное использование таких
средства индивидуальной защиты, как ре-
c)
d)
e)
f)
g)
спиратор, ботинки на нескользящей подошве, каска и наушники значительно снизит
риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед подключением электроинструмента к сетевой розетке убедитесь,
что выключатель находится в положении
выключено! Переноска электроинструментов с нажатым выключателем или подключение к сетевой розетке электроинструментов, выключатель которых установлен
в положение “включено”, может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимайте регулировочный или гаечный
ключ! Оставленный закрепленным на вращающейся части регулировочный или гаечный ключ может стать причиной тяжелой
травмы.
Не перенапрягайтесь! Всегда твердо
стойте на ногах, сохраняя равновесие!
Это поможет Вам не потерять контроль над
электроинструментом в непредвиденной
ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Не носите свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы
Ваши волосы, одежда или перчатки не
попали в движущиеся детали! Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися
деталями.
Если электроинструмент имеет устройства для подключения систем сбора
и удаления пыли, убедитесь, что эти
системы подключены и используются
надлежащим образом! Использование систем пылеулавливания значительно снижает опасность, связанную с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ
a) Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению! Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b) Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения! Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
c) Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента! Такие меры предосторожности снижают риск непреднамеренного включения электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей
месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать электроинструментом! Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных пользователей.
e) Проверяйте исправность электроинструмента! Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных деталей, целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих на его работу.
Направляйте поврежденные электроинструменты в ремонт. Многие несчастные
случаи являются следствием плохого ухода
за электроинструментом.
f) Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей! Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее
утомительной.
g) Используйте электроинструмент, принадлежности и насадки в соответствии
с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера будущей работы! Использование электроинструмента
не по назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
a) Заряжайте
аккумулятор
зарядным
устройством указанной производителем
марки! Зарядное устройство, которое подходит к одному типу аккумулятора, может
создать риск возгорания в случае его использования с аккумулятором другого типа.
b) Используйте электроинструменты только с предназначенными для них аккумуляторами! Использование аккумулятора
какой-либо другой марки может привести
к возникновению пожара и получению травмы.
c) Держите неиспользуемый аккумулятор
подальше от металлических предметов,
таких как скрепки, монеты, ключи, гвоз26
ди, шурупы, или других мелких металлических предметов, которые могут замкнуть контакты аккумулятора! Короткое
замыкание контактов аккумулятора может
привести к получению ожогов или возникновению пожара.
d) В критических ситуациях из аккумулятора может вытечь жидкость
(электролит),
избегайте
контакта
с кожей! Если жидкость все же попала
на кожу, промойте ее проточной водой.
Если жидкость попала в глаза, обратитесь за медицинской помощью! Вытекающая из аккумулятора жидкость вызывает
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запасных
частей! Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Меры безопасности при выполнении всех
операций
a) Этот электроинструмент предназначен
для шлифования, чистки проволочной
щеткой или резания. Прочитайте все
предупреждения, инструкции, иллюстрации и спецификации по данному электроинструменту. Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может стать
причиной поражения электрическим током,
пожара и/или серьезного травмирования.
b) Не используйте дополнительные принадлежности и насадки, специально не
разработанные и не рекомендованные
производителем инструмента. Возможность установки принадлежностей и насадок на электроинструмент не обеспечивает
безопасности при его использовании.
c) Номинальная частота вращения насадки должна быть не ниже максимальной
скорости, указанной на электроинструменте. Насадки, вращающиеся со скоростью, превышающей их номинальную
частоту вращения, могут сломаться и отлететь в сторону.
РУССКИЙ ЯЗЫК
d) Внешний диаметр и толщина насадки
должны соответствовать диапазону
мощности электроинструмента. Насадка неправильного размера не закрывается
надлежащим образом защитным кожухом
и не обеспечивает контроля при управлении инструментом.
e) Оправка дисков, фланцы, диски-подошвы и прочие дополнительные принадлежности должны правильно сидеть на
шпинделе электроинструмента. Насадки
с оправочными отверстиями, не соответствующими крепежным деталями электроинструмента, могут стать причиной разбалансированности, повышенной вибрации и
потере контроля над электроинструментом.
f) Не используйте поврежденные насадки. Перед каждым использованием проверяйте абразивные диски
на наличие сколов и трещин, диски-подошвы - на наличие надрывов
и трещин, проволочные щетки - на наличие ослабленной или сломанной проволоки. В случае падения электроинструмента или насадки проверьте их на наличие повреждений или установите неповрежденную насадку. После проверки и
установки насадки поверните электроинструмент от себя и других лиц в сторону
и запустите инструмент на максимальной скорости без нагрузки в течение
1 минуты. Поврежденные насадки отлетят
в сторону в течение данного тестового периода.
g) Используйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от типа
выполняемых работ надевайте щиток
для защиты лица или защитные очки. В
соответствии с необходимостью надевайте респиратор, защитные наушники,
перчатки и рабочий фартук, способный
защитить от мелки абразивных частиц
и фрагментов обрабатываемой детали.
Средства защиты для глаз должны останавливать частицы, вылетающие при выполнении различных видов работ. Противопылевая маска или респиратор должны
обеспечивать фильтрацию твердых частиц,
образующихся при выполнении работ. Длительное воздействие шума высокой мощности может привести к нарушениям слуха.
h) Не подпускайте посторонних лиц близко к рабочей зоне. Любое лицо, входящее в рабочую зону, должно использовать средства индивидуальной защи-
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
ты. Фрагменты обрабатываемой детали
или разрушенной насадки могут вылететь
и стать причиной травмирования даже за
пределами рабочей зоны.
Держите электроинструмент за изолированные поверхности при работе
в местах, где режущая принадлежность
может задеть скрытую проводку или
кабель подключения к электросети!
Контакт с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые изоляцией
металлические части электроинструмента также “живыми”, что создает опасность
удара электрическим током.
Располагайте шнур питания на удалении
от
вращающейся
насадки.
В случае потери контроля шнур питания может быть разрезан или ободран,
а ваша рука может быть затянута вращающейся насадкой.
Никогда не кладите электроинструмент,
пока насадка полностью не остановится. Вращающаяся насадка может задеть за
поверхность, из-за чего электроинструмент
может вырваться из рук.
Не включайте электроинструмент, если
насадка направлена на вас. Случайный
контакт с вращающейся насадкой может
привести к захвату насадкой одежды и контакту насадки с Вашим телом.
Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия электроинструмента. Вентилятор электродвигателя затягивает пыль
внутрь корпуса, а скопление большого
количества пыли на металле электродвигателя повышает риск поражения электротоком.
Не используйте электроинструмент рядом с горючими материалами. Искры могут привести к их воспламенению.
Не используйте насадки, требующие
жидкостного охлаждения. Использование воды или других жидких охлаждающих
средств может привести к поражению электрическим током вплоть до смертельного
исхода.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ
Причины обратного удара и действия оператора по его предупреждению
Обратный удар является внезапной реакцией
на защемление или застревание вращающегося диска, диска-подошвы, щетки или какой-либо другой насадки. Защемление или застревание могут стать причиной мгновенной остановки вращающейся насадки, что в свою очередь
приводит к потере контроля над электроинструментом и он внезапно подается назад в направлении, противоположном вращению насадки.
Например, если абразивный диск был защемлен или застрял в заготовке, край диска в момент защемления может врезаться
в поверхность заготовки, в результате чего
диск поднимается или подается назад. В зависимости от направления движения диска в момент защемления, диск может резко подняться в сторону или от оператора.
В этот момент абразивные диски могут также
сломаться.
Обратный удар является результатом использования инструмента не по назначению
и/или неправильных действий оператора
и условий работы, и его можно избежать, соблюдая следующие меры безопасности:
a) Крепко держите электроинструмент двумя руками и следите за положением тела
и рук, чтобы эффективно противостоять
воздействию обратного удара. Для максимального контроля силы обратного
удара или реакции от крутящего момента всегда используйте вспомогательную
рукоятку, если она предусмотрена. Оператор может контролировать силу обратного удара, если он соблюдает соответствующие меры предосторожности.
b) Никогда не держите руки поблизости от
вращающегося диска. Это может привести к обратному удару.
c) Не стойте в зоне действия обратного
удара электроинструмента. В момент
заедания сила обратного удара отбросит
инструмент в направлении, обратном движению диска.
d) Будьте особенно осторожны при обрабатывании углов, острых кромок
28
и пр. Избегайте отскакивание и заедание насадки. Именно при обработке углов,
острых кромок или при отскакивании высока вероятность заедания вращающейся
насадки, что может послужить причиной
потери контроля над инструментом или образования обратного удара.
e) Не устанавливайте на шлифмашину диск
для резьбы по дереву или зубчатый режущий диск. Подобные диски увеличивают
вероятность возникновения обратного удара и потери контроля над инструментом.
Меры безопасности при выполнении операций по шлифованию и резке с использованием абразивных дисков
a) Используйте только диски, рекомендованные для использования с Вашим
электроинструментом, а также защитные кожухи, специально разработанные для выбранного типа дисков. Диски,
не предназначенные для использования
с данным электроинструментом, не будут
надежно защищены кожухом и представляют опасность.
b) Защитный кожух должен быть надежно
закреплен на электроинструменте. Для
достижения максимальной безопасности кожух должен быть установлен
таким образом, чтобы со стороны оператора была открыта самая незначительная часть диска. Защитный кожух поможет защитить оператора от фрагментов
разрушенного диска и случайного контакта
с диском.
c) Диски должны использоваться только
строго в соответствии с их назначением. Например: не выполняйте шлифование боковой стороной режущего диска.
Абразивные режущие диски предназначены для шлифования периферией круга,
поэтому боковая сила, применимая к данному типу дисков, может стать причиной их
разрушения.
d) Всегда используйте неповрежденные
дисковые фланцы, размер и форма которых полностью соответствуют выбранному Вами типу дисков. Правильно
подобранные дисковые фланцы поддерживают диск, снижая вероятность его разрушения. Фланцы для режущих дисков могут
отличаться от фланцев для шлифовальных
кругов.
e) Никогда не используйте изношенные
диски с электроинструментов большей
РУССКИЙ ЯЗЫК
мощности. Диски, предназначенные для
использования с электроинструментами
большей мощности, не подходят для высоких скоростей инструментов меньшей мощности, и могут разрушиться.
сплошные поверхности. Выступающий
диск может врезаться в газовую или водопроводную трубу, электропроводку или
в объекты, вызывающие обратный удар.
Меры безопасности при шлиДополнительные меры пре- фовании
досторожности при резании с a) Не используйте шлифовальные круги,
диаметр которых намного превышает дииспользованием абразивных
аметр подошвы. При выборе шлифовальной бумаги пользуйтесь рекомендациями
дисков
a) Не давите на режущий диск и не оказывайте на него чрезмерного давления. Не
пытайтесь выполнить слишком глубокий разрез. Чрезмерное напряжение диска
увеличивает нагрузку на диск, результатом
которой может стать деформация или заедание в момент резания, возможность
возникновения обратного удара, а также
поломка диска.
b) Не стойте на одной линии и позади вращающегося диска. При вращении диска в
момент выполняемой операции в направлении от оператора, возможный обратный
удар может отбросить электроинструмент с
работающим диском прямо на вас.
c) При заклинивании диска или если по какой-либо причине Вы хотите прекратить
резание, выключите электроинструмент
и удерживайте его в пропиле, пока режущий диск полностью не остановится. Ни
в коем случае не пытайтесь вытащить
режущий диск из заготовки, пока он ещё
вращается, так как это может вызвать обратный удар. Выясните причину заедания
и примите меры по её устранению.
d) Не возобновляйте прерванную операцию с диском в заготовке. Позвольте
диску достичь максимальной скорости
и аккуратно введите его в разрез. В противном случае, при повторном включении
электроинструмента диск может сломаться, подняться или выскочить обратно из
заготовки.
e) Размещайте панели или заготовки
больших размеров на упорах для минимизации риска защемления диска и
обратного удара. Большие заготовки имеют тенденцию прогибаться под тяжестью
собственного веса. Устанавливайте упоры
под заготовкой по обе стороны от режущего
диска, около линии реза и краев заготовки.
f) Будьте особенно внимательны при
сквозном врезании в стены и другие
изготовителя. Шлифовальная бумага, выступающая за пределы подошвы шлифмашины, может порваться, что станет причиной
повреждения диска или вызовет обратный
удар.
Меры безопасности при полировке
a) Следите за тем, чтобы полировальная
шкурка была плотно установлена на подошве, а концы завязок были убраны.
Уберите или отрежьте все выступающие концы завязок. Свободно свисающие
и вращающиеся завязки могут запутать
Ваши пальцы или застрять в обрабатываемой заготовке.
Дополнительные меры предосторожности при работе
с использованием проволочных щеток
a) Помните, что кусочки проволоки отскакивают от проволочной щетки даже при
выполнении обычной операции. Не надавливайте на щетку, оказывая на нее
чрезмерное давление. Обрывки проволоки легко могут проникнуть через легкую
одежду и/или попасть на кожу.
b) Если при работе щеткой рекомендовано использование защитного кожуха,
не допускайте ни малейшего соприкосновения проволочной щетки или диска с кожухом. В процессе работы и под
воздействием центробежной силы проволочный диск или щетка могут увеличиться
в диаметре.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и исполь29
РУССКИЙ ЯЗЫК
ским током или смерти от электрического тока.
ВНИМАНИЕ: Опасность удара электрическим током. Не допускайте попадания
жидкости внутрь зарядного устройства.
Существует опасность удара электрическим током.
зование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
 Ухудшение слуха
 Риск получения травмы от разлетающихся
частиц.
 Риск получения ожогов от принадлежностей, которые в процессе работы сильно
нагреваются.
 Риск
получения
травмы,
связанный
с продолжительным использованием инструмента.
 Риск вдыхания пыли от опасных для здоровья веществ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность ожога.
Для снижения риска получения травмы,
заряжайте аккумуляторы только марки
DEWALT. Аккумуляторы других марок
могут взорваться, что приведет к получению травмы или повреждению электроинструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В определенных
условиях, когда зарядное устройство
подключено к электросети, открытые
контакты подзарядки внутри его корпуса могут быть закорочены посторонним
материалом. Не допускайте попадания
токопроводящих материалов, таких как
тонкая стальная стружка, алюминиевая
фольга и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы, в гнезда
зарядного устройства. Всегда отключайте зарядное устройство от электросети, если в его гнезде нет аккумулятора. Отключайте зарядное устройство от
электросети перед чисткой.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по эксплуатации.
Наденьте защитные наушники
Наденьте защитные очки
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год изготовления, отштампован на поверхности корпуса,
которая образует узел соединения между инструментом и аккумулятором!
Например:
2009 ХХ ХХ
Год изготовления

НЕ пытайтесь заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не указанных в данном руководстве. Зарядное
устройство и аккумулятор специально разработаны для совместного применения.

Данные зарядные устройства не предусмотрены для зарядки аккумуляторов
других марок, кроме DEWALT. Попытка
зарядить аккумулятор другой марки может
привести к риску возникновения пожара,
удара электрическим током или смерти от
электрического тока.

Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!

Отключайте зарядное устройство от
электросети, вынимая вилку из розетки,
а не потянув кабель! Это снизит риск повреждения электрической вилки и кабеля.

Располагайте кабель таким образом,
чтобы на него нельзя было наступить,
споткнуться о него, или иным способом
повредить или сильно натянуть!

Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимо-
Важные инструкции по безопасности для
всех зарядных устройств
ХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции по
эксплуатации и технике безопасности для зарядных устройств DE9116 и DE9135.

Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочитайте все инструкции и
ознакомьтесь с предупредительными символами на зарядном устройстве, аккумуляторе и продукте, работающем от аккумулятора.
ОПАСНО: Опасность смерти от электрического тока. На клеммах подзарядки напряжение 230 В. Не касайтесь
клемм токопроводящими предметами.
Это может привести к удару электриче-
30
РУССКИЙ ЯЗЫК
сти! Использование несоответствующего
удлинительного кабеля может создать риск
возникновения пожара, удара электрическим током или смерти от электрического
тока.

Не кладите на верхнюю часть зарядного устройства какой-либо предмет
и не ставьте зарядное устройство на
мягкую поверхность, это может блокировать вентиляционные прорези и вызвать чрезмерный внутренний нагрев!
Располагайте зарядное устройство вдали
от источника тепла. Вентиляция зарядного устройства происходит через прорези,
устроенные в верхней и нижней частях кожуха.

Не эксплуатируйте зарядное устройство,
если его кабель или вилка повреждены –
сразу же заменяйте поврежденные детали.

Не эксплуатируйте зарядное устройство,
если оно получило повреждение вследствие сильного удара или падения или
иного внешнего воздействия! Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Не разбирайте зарядное устройство
самостоятельно, обращайтесь в авторизованный центр для проведения технического обслуживания или ремонта!
Неправильная сборка может привести к риску удара электрическим током или смерти
от электрического тока или возникновению
пожара.

Перед каждой операцией чистки отключайте зарядное устройство от электросети. Это снизит риск удара электрическим током. Извлечение аккумулятора из
зарядного устройства не приводит к снижению этого риска.

НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно.

Зарядное устройство рассчитано на работу от стандартной бытовой электросети напряжением 230 В. Не пытайтесь
подключать его к источнику с другим напряжением. Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DE9116 предназначено
для зарядки NiCd и NiMH аккумуляторов напряжением в диапазоне от 7,2 В до18 В.
Зарядное устройство DE9135 предназначено
для зарядки NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторов
напряжением в диапазоне от 7,2 В до18 В.
Данные зарядные устройства не требуют регулировки и являются наиболее простыми в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 2)
ОПАСНО: Опасность смерти от электрического тока. На клеммах подзарядки напряжение 230 В. Не касайтесь
клемм токопроводящими предметами.
Это может привести к удару электрическим током или смерти от электрического тока.
1. Подключите вилку зарядного устройства
(j) к соответствующей сетевой розетке прежде, чем вставить аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство. Красный индикатор зарядки начнет
непрерывно мигать, указывая на начало
процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный индикатор переходит в режим непрерывного
свечения. Аккумулятор полностью заряжен
и его можно использовать с инструментом
или оставить в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной производительности и продления срока
службы NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторов,
перед первым использованием заряжайте аккумулятор не менее 10-ти часов.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите в таблице ниже.
Состояние заряда
зарядка
полностью заряжен
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
замените аккумулятор
проблема
––––––
––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Автоматическое поддержание заряда
Режим автоматического поддержания заряда
обеспечивает выравнивание заряда или дополнительную зарядку каждого элемента аккумулятора до полного уровня заряда. Аккумуляторы следует подзаряжать еженедельно или
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
если они не обеспечивают достаточную мощность для работ, которые ранее выполнялись
легко и быстро.
Чтобы подзарядить Ваш аккумулятор, вставьте
его в зарядное устройство, как описано выше.
Оставьте аккумулятор в зарядном устройстве
приблизительно на 10 часов.



Пауза для согревания/охлаждения аккумулятора
ОПАСНО: Ни в коем случае не пытайтесь разбирать аккумулятор. Не
вставляйте в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым или поврежденным корпусом. Не разбивайте, не
бросайте и не ломайте аккумулятор.
Не используйте аккумуляторы или зарядные устройства, которые подверглись воздействию резкого удара, удара при падении, попали под тяжелый
предмет или были повреждены каким-либо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под удар
молотка или под ноги). Поврежденные
аккумуляторы должны возвращаться
в сервисный центр на переработку.
Если зарядное устройство определит, что аккумулятор чрезмерно охлажден или нагрет, автоматически инициируется пауза для согревания/
охлаждения, в течение которой аккумулятор
достигает оптимальной для зарядки температуры. Затем зарядное устройство автоматически переключается на режим зарядки. Такая
процедура увеличивает максимальный срок
службы аккумулятора.
ЛИТИЙ-ИОННЫЕ (LI-ION) АККУМУЛЯТОРЫ
Литий-ионные аккумуляторы спроектированы
по Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева или глубокой разрядки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите неиспользуемый инструмент набок на
устойчивую поверхность в месте, в
котором он не создает опасность, что
о него могут споткнуться и упасть.
Некоторые инструменты с аккумуляторами больших размеров ставятся на аккумулятор в вертикальном положении,
но их легко опрокинуть.
При срабатывании Электронной Защитной Системы инструмент автоматически отключится.
Если это произошло, поместите литий-ионный
аккумулятор в зарядное устройство до его полной зарядки.
Важные инструкции по безопасности для всех аккумуляторов
При заказе аккумулятора для замены, не
забывайте указывать номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочитайте нижеследующие инструкции по безопасности. Затем приступайте к установленной процедуре зарядки.
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

32
Не заряжайте и не используйте аккумулятор во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
При установке или извлечении аккумулятора из зарядного устройства пыль или газы
могут воспламениться.
Заряжайте аккумуляторы только зарядными устройствами DEWALT.
НЕ брызгайте и не погружайте в воду или
другие жидкости.
Не храните и не используйте инструмент
и аккумулятор в местах, в которых температура может достичь или превысить
40 °С (например, наружные навесы или
строение из металла в летнее время).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НИКЕЛЬ- КАДМИЕВЫХ
(NiCd) И НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛ-ГИДРИДНЫХ
(NiMN) АККУМУЛЯТОРОВ

Не сжигайте аккумулятор, даже если он
сильно поврежден или полностью изношен. Аккумулятор в огне может взорваться.

Под действием сложных условий эксплуатации или температуры возможна
незначительная утечка жидкости из аккумулятора. Это не указывает на неисправность. Однако, если повреждено наружное уплотнение:
а. и аккумуляторная жидкость попала на кожу, сразу же смойте ее водой
с мылом в течение нескольких минут.
б. и аккумуляторная жидкость попала в глаза, промывайте их чистой водой в тече-
РУССКИЙ ЯЗЫК
ние минимум 10 минут и обратитесь за
медицинской помощью. (Справка для
врача: жидкость представляет собой
25…30% раствор гидрооксида калия).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ
ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(Li-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
 Не сжигайте аккумулятор, даже если он
сильно поврежден или полностью изношен. Аккумулятор в огне может взорваться.
При горении литий-ионных аккумуляторов
выделяются токсичные пары и частицы.
 Если содержимое аккумулятора попало
на кожу, немедленно промойте загрязненный участок водой с мягким мылом.
Если аккумуляторная жидкость попала в
глаз, промывайте открытый глаз в течение
15 минут, пока не исчезнет раздражение.
Если необходимо обратиться за медицинской помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный электролит состоит из смеси жидкого органического карбоната и солей лития.
 Содержимое открытых элементов аккумулятора может вызывать раздражение
органов дыхания. Обеспечьте приток свежего воздуха. Если симптомы сохраняются,
обратитесь за медицинской помощью.
ОСТОРОЖНО: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость может
воспламениться при попадании искры
или пламени.
Колпачок аккумулятора (Рис. 3)
Защитный колпачок, служащий для предохранения контактов отсоединенного аккумулятора,
входит в комплект поставки. Без установленного защитного колпачка посторонние металлические предметы могут вызвать короткое замыкание контактов, что может привести к пожару
или повреждению аккумулятора.
1. Снимите защитный колпачок прежде, чем
вставить аккумулятор в зарядное устройство или электроинструмент (Рис. 3А).
2. Наденьте защитный колпачок на контакты
сразу же после извлечения аккумулятора
из зарядного устройства или электроинструмента (Рис. 3В).
ВНИМАНИЕ: Проверьте перед хранением или переноской отсоединенного
аккумулятора, что защитный колпачок
находится на своем месте.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DC411 работает от 18 В аккумуляторов.
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения является холодное и сухое место, вдали от
прямых солнечных лучей и источников избыточного тепла или холода. Для увеличения производительности и срока службы,
храните не используемые аккумуляторы
при комнатной температуре.
ПРИМЕЧАНИЕ: Литий-ионные аккумуляторы должны убираться на хранение полностью заряженными.
2. Длительное хранение не влияет отрицательно на аккумулятор или зарядное устройство.
При поддержании надлежащих условий их
можно хранить в течение 5 лет и более.
С и м в ол ы н а з а р я д н о м
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед вводом в эксплуатацию, внимательно прочтите данное руководство
по эксплуатации!
Аккумулятор заряжается
Аккумулятор заряжен
Аккумулятор неисправен
Пауза для согревания/охлаждения аккумулятора
Не касайтесь токопроводящими предметами контактов аккумулятора и зарядного устройства!
Ни в коем случае не пытайтесь заряжать поврежденный аккумулятор!
Используйте с аккумуляторами только
марки DEWALT, другие аккумуляторы
могут взорваться, что приведет к получению травмы или повреждению
электроинструмента!
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
Не подвергайте воздействию влаги!
Немедленно заменяйте поврежденный кабель подключения к электросети!
Заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды в пределах
4°С…40°С
Утилизируйте отработанный аккумулятор безопасным для окружающей
среды способом!
Не сжигайте NiMH, NiCd+ и Li-Ion аккумуляторы!
Заряжает NiMH и NiCd аккумуляторы!
Заряжает Li-Ion аккумуляторы!
Время полной зарядки см. технические характеристики зарядного
устройства
Комплект поставки
Описание (Рис. 1, 2, 8)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не модифицируйте электроинструмент или
какую-либо его деталь. Это может привести к получению травмы или повреждению инструмента.
a. Курковый выключатель
b. Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска
c. Кнопка блокировки шпинделя
d. Шпиндель (Рис. 8)
e. Боковая рукоятка
f. Абразивный диск
g. Антиблокировочный проставочный фланец
h. Резьбовая стопорная гайка
i. Защитный кожух, тип 27
j. Аккумулятор
k. Кнопки фиксации аккумулятора
НАЗНАЧЕНИЕ
Угловые шлифовальные машины высокой мощности DС411 предназначены для
профессиональных работ по шлифованию
и резанию.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО шлифовальные диски с утопленным центром и веерные (лепестковые) диски.
Упаковка содержит:
1
Угловая шлифовальная машина
1
Защитный кожух, тип 27
1
Боковая рукоятка
1
Комплект фланцев
1
Спецключ
2
Аккумулятора
DC411KA)
1
Зарядное устройство (DC411KL, DC411KB,
DC411KA)
1
Набор инструментов (DC411KL, DC411KB,
DC411KA)
1
Руководство по эксплуатации
1
Чертеж инструмента в разобранном виде

Проверьте электроинструмент, его детали
и принадлежности на наличие повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке.
Электродвигатель предназначен для работы
только при одном напряжении электросети.
Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение аккумулятора напряжению, указанному
в паспортной табличке.

Перед вводом в эксплуатацию, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.
Ваше зарядное устройство DEWALT
в соответствии со стандартом EN 60335
защищено двойной изоляцией.
(DC411KL,
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем пространстве легко воспламеняющихся жидкостей
или газов.
DC411KB,
Данные угловые шлифовальные машины являются профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к инструменту. Неопытные пользователи должны
использовать данный инструмент под руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
ВНИМАНИЕ: Электроинструменты
с напряжением 115 В должны управляться через предохранительный изо34
РУССКИЙ ЯЗЫК
лированный трансформатор с заземленным экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться специально подготовленным
кабелем, который можно получить
в сервисной организации DEWALT.
Удлинительный кабель
Удлинительный кабель следует использовать
только в случае крайней необходимости. Используйте только стандартные удлинители
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность Вашего зарядного устройства (см.
Технические характеристики). Минимальное
поперечное сечение провода электрокабеля
должно быть не менее 1 мм2; максимальная
длина 30 м.
При использовании удлинительного кабеля, намотанного на барабан, вытягивайте кабель на
всю длину.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: Перед любыми операциями по сборке и регулированию, всегда
снимайте аккумулятор с электроинструмента. Каждый раз перед установкой
или снятием аккумулятора выключайте
электроинструмент.
ВНИМАНИЕ: Используйте аккумуляторы и зарядные устройства только марки
DEWALT.
Установка и снятие аккумулятора (Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, выключайте электроинструмент и извлекайте аккумулятор перед регулированием или перед установкой/
снятием насадок или принадлежностей. Непреднамеренный запуск инструмента может привести к получению
травмы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор (j)
полностью заояжен.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА В РУЧКУ
ИНСТРУМЕНТА
2. Вдвигайте аккумулятор в ручку, пока Вы не
услышите, что замок защелкнулся на месте.
ДЛЯ СНЯТИЯ АККУМУЛЯТОРА С ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопки фиксации аккумулятора
(k) и вытащите аккумулятор из ручки инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство, как это описано в разделе «Зарядное
устройство» данного руководства.
Установка боковой рукоятки
(Рис. 4)
ВНИМАНИЕ: Перед использованием
инструмента убедитесь, что рукоятка
надежно затянута.
Боковая рукоятка (е) может быть установлена
в резьбовое отверстие на любой из сторон корпуса редуктора. Перед использованием инструмента проверьте надежность затяжки рукоятки.
Чтобы работать было удобнее, корпус редуктора может поворачивается на 90° для выполнении операции резки.
Поворачивание корпуса редуктора (Рис. 4)
ВНИМАНИЕ: Для исключения риска
серьезного травмирования выключите инструмент и извлеките аккумулятор, прежде чем выполнять какие–
либо настройки или демонтаж/установку насадок или аксессуаров.
1. Выкрутите четыре угловых винта, удерживающих корпус редуктора на корпусе двигателя.
2. Не снимая корпус редуктора с корпуса двигателя, поверните корпус редуктора в нужное положение.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если корпус редуктора и корпус двигателя расходятся более чем на 3.17
мм (1/8”), следует провести техобслуживание
инструмента с разборкой и сборкой в сервисном центре DEWALT. Отказ от проведения
сервисного обслуживания инструмента может
привести к выходу из строя щеток, двигателя
и подшипника.
1. Совместите
основание
инструмента
с риской внутри ручки инструмента (Рис. 2).
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Установите на место винты для крепления
корпуса редуктора к корпусу двигателя. Затяните винты с моментом в 2,2 Нм. Чрезмерный момент затяжки может привести
к срыву резьбы винтов.
крытом фиксаторе защитный кожух не должен поворачиваться рукой. Не используйте
шлифовальную машину с незакрепленным
защитным кожухом или с зажимным рычагом в открытом положении.
МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА (РИС. 5)
5. Для снятия защитного кожуха откройте
фиксатор, поверните таким образом, чтобы
проушины были совмещены с разъемами и
потяните за защитный кожух.
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой и регулировкой инструмента всегда снимайте
аккумулятор. Перед установкой или
снятием аккумулятора всегда выключайте инструмент.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Защитные кожухи следует использовать со всеми
шлифовальными дисками, режущими дисками, проволочными щетками
и проволочными дисками. Модель
DC411 оснащена защитным кожухом,
предназначенным для использования
со шлифовальными дисками с утопленным центром (тип 27) и с шлифовальными дисками со ступицей (тип 27). Тот
же самый защитный кожух предназначен для использования с чашеобразными проволочными щетками.
ПРИМЕЧАНИЕ: Защитный кожух установлен на диаметр ступицы корпуса редуктора на заводе. Если через некоторое время
защитный кожух расшатывается, затяните
регулировочный винт (о) при нахождении
зажимного рычага в закрытом положении
и установленном на инструмент кожухе.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не затягивайте
регулировочный винт при нахождении
зажимного рычага в открытом положении. В результате этого может произойти скрытое повреждение защитного кожуха или монтажной ступицы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если защитный кожух невозможно затянуть путем
регулировки зажима, не используйте
инструмент. Для предотвращения риска травмирования сдайте инструмент
и защитный кожух в сервисный центр
для ремонта или замены кожуха.
При использовании шлифмашины DС411 для
резки металла или кирпичной кладки на нее
ДОЛЖЕН БЫТЬ установлен защитный кожух
Тип 1. Защитные кожухи Тип 1 можно приобрести у дистрибьюторов DEWALT.
ПРИМЕЧАНИЕ: В конце данного раздела Вы
найдете Таблицу принадлежностей для
шлифования и резки, в которой обозначены
прочие дополнительные принадлежности и аксессуары, которые могут быть использованы
с данными шлифмашинами.
1. Откройте фиксатор защитного кожуха (p)
и совместите проушины (m) на кожухе с выемками (n) на корпусе редуктора.
2. Толкайте защитный кожух вниз до тех пор,
пока проушины не встанут на место, и поверните свободно в канавку на ступице корпуса редуктора.
3. При открытом фиксаторе защитного кожуха
поверните кожух (i) в нужное рабочее положение. Корпус защитного кожуха должен
располагаться между шпинделем и оператором для обеспечения максимальной защиты оператора.
4. Закройте фиксатор для фиксации защитного кожуха на корпусе редуктора. При за36
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для предотвращения риска повреждения инструмента
не затягивайте регулировочный винт
при нахождении зажимного рычага в открытом положении. В результате этого
может произойти скрытое повреждение
защитного кожуха или монтажной ступицы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шлифование углов и резание
можно выполнять при помощи дисков типа 27,
которые разработаны для этой цели и имеют
соответствующие характеристики; диски толщиной 6,35 мм (1/4”) разработаны для шлифования поверхности, а диски толщиной 3,17 мм
(1/8”) - для шлифования углов.
Подготовка к эксплуатации

Установите защитный кожух и подходящий
для данного типа работ диск или круг. Не
используйте чрезмерно изношенные диски
или круги.

Убедитесь в правильной установке наружного и внутреннего фланцев.
РУССКИЙ ЯЗЫК

Проследите, чтобы абразивный диск или
круг вращался в соответствии с указательными стрелками на шлифмашине и на самом диске.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте указаниям действующих норм и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения серьезной травмы, перед
регулировкой или снятием/установкой дополнительных принадлежностей или насадок выключайте
инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным подключением инструмента нажмите и отпустите курковый выключатель, чтобы
убедиться, что инструмент действительно выключен.
ВНИМАНИЕ:
 Следите, чтобы все обрабатываемые
заготовки были надежно зафиксированы на месте.
 Не прилагайте к инструменту чрезмерного усилия. Ни в коем случае не
прилагайте бокового усилия к абразивному диску!
 Избегайте перегрузки. Если шлифмашина перегрелась, дайте ей поработать несколько минут на холостом
ходу.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 9)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
правильно удерживайте электроинструмент, как показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте инструмент, предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(е), другой рукой удерживайте основную рукоятку (q).
Выключатель
КНОПКА ЗАЩИТЫ ОТ НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ПУСКА И КУРКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
(РИС. 6)
Ваш инструмент оснащен кнопкой защиты от
непреднамеренного пуска (b).
Для фиксации куркового выключателя нажмите кнопку защиты, как показано на рисунке.
Когда кнопка защиты от непреднамеренного пуска находится в положении фиксации, устройство заблокировано.
Всегда блокируйте курковый выключатель при
переноске или хранении инструмента для предотвращения вероятности случайного включения.
Для разблокирования куркового выключателя нажмите кнопку защиты от непреднамеренного пуска. Когда кнопка защиты деактивирована, устройство разблокировано. Кнопка
защиты от непреднамеренного пуска окрашивается в красный цвет, если выключатель находится в разблокированном положении.
Потяните курковый выключатель (a) для включения инструмента.
Отпускание куркового выключателя приводит
к выключению инструмента.
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот инструмент не оснащен
приспособлением для удержания выключателя во включенном положении и фиксация его
в положении ВКЛ при помощи каких-либо других средств запрещена.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочно удерживайте боковую рукоятку и корпус инструмента для обеспечения контроля
над инструментом при запуске и при
останове, пока насадка не прекратит
вращаться. Прежде чем положить инструмент убедитесь, что диск полностью остановился.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дождитесь, пока
инструмент наберет полные обороты,
прежде чем прикасаться им к обрабатываемой поверхности. Перед включением поднимите инструмент от обрабатываемой поверхности.
БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ
Стопорный штифт шпинделя используется для
блокировки шпинделя при установке или снятии насадки. Используйте стопорный штифт
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
шпинделя только после выключения инструмента, извлечения аккумулятора и полной
остановки диска.
емка фланца с задним ходом села на фаски шпинделя, надавив и повернув фланец,
прежде чем устанавливать диск.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для предотвращения
риска повреждения инструмента не используйте фиксатор шпинделя при работающем
инструменте. Это приведет к повреждению
инструмента, а установленная насадка может
отвинтиться и нанести травму.
2. Прижмите диск к фланцу с задним ходом и
отцентруйте его на поднятом центре фланца с задним ходом.
Для установки фиксатора нажмите кнопку блокировки шпинделя и вращайте шпиндель до тех
пор, пока он не зафиксируется и вы не сможете
его более повернуть.
Монтаж и использование
шлифовального диска с утопленным центром
МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ДИСКОВ СО СТУПИЦЕЙ (РИС. 1,7)
ВНИМАНИЕ: Для исключения риска получения серьезных травм, выключите
инструмент и извлеките аккумулятор,
прежде чем выполнять какие-либо настройки или демонтаж/установку насадки или аксессуаров.
Диски со ступицей устанавливаются непосредственно на шпиндель с резьбовым концом M14.
1. Накрутите диск на шпиндель вручную.
2. Нажмите кнопку блокировки шпинделя и затяните ступицу диска при помощи гаечного
ключа.
3. Для снятия диска выполните те же действия в обратной последовательности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильная
установка диска после включения инструмента может привести к повреждению инструмента или диска.
МОНТАЖ ДИСКОВ БЕЗ СТУПИЦЫ (РИС. 8)
ВНИМАНИЕ: Для исключения риска получения серьезных травм, выключите
инструмент и извлеките аккумулятор,
прежде чем выполнять какие-либо настройки или демонтаж/установку насадки или аксессуаров.
Шлифовальные диски с утопленным центром
типа 27 необходимо использовать с прилагаемыми фланцами.
1. Установите не блокируемый фланец с задним ходом (g) на шпиндель (d) выпуклым
центром к диску. Убедитесь в том, что вы38
3. Удерживая в нажатом положении кнопку
блокировки шпинделя, накрутите стопорную гайку (h) на шпиндель. Если толщина устанавливаемого диска превышает
3,17 мм (1/8”), накрутите стопорную гайку
на шпиндель таким образом, чтобы поднятый центр вошел в центр диска (рис. 8A).
Если толщина устанавливаемого диска составляет 3,17 мм (1/8) или меньше, накрутите стопорную гайку на шпиндель таким
образом, чтобы поднятый центр не вошел
в центр диска (рис. 8B).
4. Удерживая в нажатом положении кнопку
блокировки шпинделя, затяните стопорную
гайку при помощи гаечного ключа.
5. Для снятия диска нажмите кнопку блокировки шпинделя и открутите стопорную гайку при помощи гаечного ключа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если диск проворачивается после затяжки стопорной гайки, проверьте
ориентацию стопорной гайки. Если стопорная
гайка прижимается к тонкому диску с направляющей цапфой, диск будет прокручиваться,
потому что высота цапфы не дает стопорной
гайке его удерживать.
ШЛИФОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ШЛИФОВАЛЬНОГО ДИСКА
1. Дождитесь, пока инструмент наберет полные обороты, прежде чем прикасаться им к
обрабатываемой поверхности.
2. Нажимайте на поверхность с минимальным
усилием, чтобы инструмент работал на высокой скорости. Эффективность шлифования максимальна, когда инструмент работает на высокой скорости.
3. Удерживайте инструмент под углом от 20°
до 30° по отношению к обрабатываемой поверхности.
4. Перемещайте инструмент без остановки
вперед и назад для предотвращения образования канавок на обрабатываемой поверхности.
5. Поднимайте инструмент от обрабатываемой поверхности перед его выключением.
Прежде чем положить инструмент, дождитесь его остановки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ШЛИФОВАНИЕ УГЛОВ ПРИ ПОМОЩИ ШЛИФОВАЛЬНОГО ДИСКА
ВНИМАНИЕ: Диски, используемые для
резания и шлифования углов, могут
сломаться или стать причиной обратного удара при их изгибании во время резания или при шлифовании полостей.
Для предотвращения риска серьезного
травмирования, используйте данные
диски стандартного типа 27 только
для выполнения неглубоких разрезов
и надпиливания [менее 13 мм (1/2”) глубиной]. Открытая сторона защитного
кожуха должна быть обращена в сторону от оператора.
1. Дождитесь пока инструмент наберет полные обороты, прежде чем прикасаться им
к обрабатываемой поверхности.
2. Нажимайте на поверхность с минимальным
усилием, чтобы инструмент работал на высокой скорости. Эффективность шлифования максимальна, когда инструмент работает на высокой скорости.
3. Располагайтесь таким образом, чтобы открытая нижняя часть диска была направлена в сторону от вас.
4. После начала резки и образования надреза на обрабатываемой детали не меняйте угол резки. Изменение угла приведет
к заклиниванию диска и может привести
к его разрушению. Конструкция дисков для
шлифования углов не рассчитана на боковые нагрузки, возникающие при зажимании.
5. Поднимите инструмент от обрабатываемой
поверхности перед его выключением. Прежде чем положить инструмент, дождитесь
его остановки.
ВНИМАНИЕ: Не используйте диски для
шлифования углов/режущие диски для
шлифования поверхности, потому что
данные диски не рассчитаны на боковые нагрузки, образующиеся при шлифовании поверхности. Последствием
этого может быть разрушение диска
и серьезное травмирование.
Меры предосторожности при
зачистке краски проволочной
щеткой
1. Зачистка проволочной щеткой красок на
свинцовой основе НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ,
так как это приводит к образованию вредной для здоровья пыли. Самую большую
опасность при отравлении свинец представляет для детей и беременных женщин.
2. Так как определение наличия свинца
в краске без проведения химического анализа достаточно сложно, мы рекомендуем
соблюдать следующие меры предосторожности при выполнении чистки окрашенных
поверхностей проволочной щеткой:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Не допускайте детей или беременных женщин в рабочую зону, где выполняется чистка проволочной щеткой
окрашенных поверхностей до тех пор,
пока не будет проведена комплексная
очистка.
2. Все люди, входящие в рабочую зону, должны надевать противопылевые маски или
респираторы. Фильтр следует заменять
ежедневно или по мере его загрязнения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Следует использовать только те противопылевые маски, которые предназначены для работы с пылью и парами
красок на свинцовой основе. Простые маски
для лакокрасочных работ не обеспечивают
достаточной защиты. Обращайтесь за соответствующими респираторами, одобренными Национальным институтом по охране
труда и промышленной гигиене, в магазин
электротоваров и скобяных изделий.
3. НЕ ПРИНИМАЙТЕ ПИЩУ, НЕ ПЕЙТЕ ЖИДКОСТИ и НЕ КУРИТЕ в рабочей зоне для
исключения вероятности попадания частиц
краски в желудок. Необходимо помыться и
почиститься ПЕРЕД приемом пищи, питьем
или курением. Пищевые продукты, напитки или сигареты не должны находиться в
рабочей зоне, так как на них может осесть
пыль.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Краску следует снимать таким образом,
чтобы свести к минимуму количество образующейся пыли.
2. Зоны, где выполняется удаление краски,
должны быть герметизированы полимерной пленкой толщиной 4 мм.
3. Очистка должна выполняться таким образом, чтобы свести к минимуму проникновение пыли за пределы рабочей зоны.
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ
1. Накрутите диск на шпиндель вручную.
1. Все поверхности в рабочей зоне необходимо ежедневно очищать пылесосом и протирать в течение всего времени выполнения
работ. Фильтровальные мешки пылесоса
следует менять с достаточной частотой.
2. Нажмите кнопку блокировки шпинделя
и при помощи гаечного ключа затяните проволочную щетку или диск.
2. Пластиковую одноразовую одежду следует
собирать и утилизировать вместе с собранной пылью и другим мусором. Их следует
помещать в герметичные емкости для сбора мусора и регулярно вывозить в пункт
переработки отходов. Во время чистки дети
и беременные женщины не должны находиться в рабочей зоне.
3. Все игрушки, моющаяся мебель и принадлежности, используемые детьми, необходимо тщательно вымыть перед дальнейшим использованием.
Монтаж и использование
проволочных щеток и дисков
Проволочные чашеобразные щетки или проволочные диски навинчиваются непосредственно
на шпиндель шлифмашины без использования
фланцев. Используйте только проволочные
щетки или диски с резьбой М14. При использовании проволочных щеток и дисков необходим
защитный кожух тип 27.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для уменьшения риска получения травмы всегда
надевайте защитные печатки при
работе с проволочными щетками
и дисками. Они могут оказаться острыми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для уменьшения повреждения инструмента диск
или щетка при установке или во время работы инструмента не должны
соприкасаться с защитным кожухом.
В результате может произойти скрытое
повреждение насадки, что станет причиной разрыва проволоки на насадке
или чашеобразной щетке.
МОНТАЖ ПРОВОЛОЧНЫХ ЧАШЕОБРАЗНЫХ
ЩЕТОК И ПРОВОЛОЧНЫХ ДИСКОВ
ВНИМАНИЕ: Для исключения риска
получения серьезных травм, выключите инструмент и извлеките
аккумулятор, прежде чем выполнять
какие-либо настройки или демонтаж/
установку насадки или аксессуаров.
40
3. Для снятия диска выполните те же действия в обратной последовательности.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для уменьшения риска повреждения инструмента
перед включением убедитесь, что диск
установлен правильно.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОВОЛОЧНЫХ ЧАШЕОБРАЗНЫХ ЩЕТОК И ПРОВОЛОЧНЫХ ДИСКОВ
Проволочные щетки и диски могут использоваться для зачистки ржавчины, накипи
и краски, а также для шлифования неровных
поверхностей.
1. Дождитесь, пока инструмент наберет полные обороты, прежде чем прикасаться им к
обрабатываемой поверхности.
2. Нажимайте на поверхность с минимальным
усилием, чтобы инструмент работал на высокой скорости. Эффективность шлифования максимальна, когда инструмент работает на высокой скорости.
3. При использовании проволочных чашеобразных щеток удерживайте инструмент
под углом от 5° до 10° по отношению к обрабатываемой поверхности.
4. При использовании проволочных дисков
поддерживайте соприкосновение края диска и обрабатываемой поверхности.
5. Перемещайте инструмент без остановки
вперед и назад для предотвращения образования канавок на обрабатываемой
поверхности. Оставление работающего
инструмента на рабочей поверхности без
движения или круговое движение инструмента может стать причиной возникновения следов ожогов и царапин на рабочей
поверхности.
6. Поднимайте инструмент от обрабатываемой поверхности перед его выключением.
Прежде чем положить инструмент, дождитесь его остановки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Будьте очень
внимательны при обработке краев, т. к.
возможно внезапное резкое движение
шлифмашины.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной
чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения травмы, выключайте электроинструмент и извлекайте аккумулятор перед установкой и снятием
принадлежностей, перед каждой
операцией регулирования или снятием/установкой принадлежностей
и приспособлений. Внезапный запуск
двигателя может стать причиной получения травмы.
Износ щеток
Двигатель автоматически выключится по истечении срока службы угольных щеток, указывая
на то, что инструмент нуждается в сервисном
обслуживании. Угольные щетки не подлежат
самостоятельной замене оператором. Отнесите инструмент в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Смазка
Данный электроинструмент не требует смазки.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не смазывайте
данный электроинструмент – это может
привести к повреждению его внутренних частей.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь и пыль
из кожуха сухим сжатым воздухом по
мере видимого скопления грязи внутри
и вокруг вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев средство
защиты глаз утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не пользуйтесь
растворами или другими агрессивными
химическими средствами для очистки
неметаллических деталей инструмента.
Эти химикаты могут ухудшить свойства
материалов, примененных в данных деталях. Пользуйтесь салфеткой, смоченной водой с мягким мылом. Ни в коем
случае не допускайте попадания жидкости внутрь инструмента; ни в коем
случае не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ
УСТРОЙСТВА
ПО
ЧИСТКЕ
ЗАРЯДНОГО
ВНИМАНИЕ: Опасность удара электрическим током. Перед чисткой отключите зарядное устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло можно
удалять с наружной поверхности зарядного устройства с помощью салфетки
или мягкой неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой чистящий
раствор.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Так как принадлежности,
отличные от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на данном изделии, то использование этих
принадлежностей
может
привести
к опасной ситуации. Для снижения риска получения травмы, пользуйтесь
только рекомендованными DEWALT
принадлежностями.
ВНИМАНИЕ: Номинальная скорость
вращения насадок должна соответствовать скорости, которая указана на
предупредительной наклейке на инструменте. Диски и прочие насадки при
вращении на скорости, превышающей
их номинальную скорость, могут сорваться с крепления и привести к травмированию. Насадка с резьбой должна
иметь резьбовую ступицу M14. Насадка
без резьбы должна иметь отверстие диаметром 22,2 мм (7/8”). Если такого отверстия нет, то она может быть предназначена для установки на циркулярную
пилу. Номинальная скорость насадки
всегда должна превышать скорость
вращения инструмента, указанную на
фирменной табличке инструмента.
Важное значение имеет правильный подбор
защитных кожухов, дисков-подошв и фланцев
для использования с шлифовальными дополнительными принадлежностями.
41
РУССКИЙ ЯЗЫК
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему поставщику.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент DEWALT или Вы больше
в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми от ходами. Отнесите
изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование
переработанных материалов помогает
защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Ф и р м а D E W A LT о б е с п е ч и в а е т п р и е м
и п е р е р аб от к у отс л у ж и в ш и х с в о й с р о к
изделий. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
D E WALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
D E WALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
42
Перезаряжаемый аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор безопасным для окружающей среды способом.

Полностью разрядите аккумулятор, затем
снимите его с электроинструмента.

Li-Ion, NiCd и NiMH аккумуляторы подлежат
переработке. Доставьте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки. Собранные аккумуляторы будут переработаны или
утилизированы безопасным для окружающей среды способом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И РЕЗКИ
Тип защитного кожуха
Принадлеж-ность
Описание
Как установить
на шлифмашину
Шлифовальные
диски с вогнутым центром
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
ТИП 27
Защитный кожух Тип 27
Лепестковый
диск
Дисковые проволочные щетки
Проставочный фланец
Диск с вогнутым центром
Тип 27
Резьбовая стопорная гайка
Дисковые проволочные щетки
с резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Дисковая проволочная щетка
Чашеобразные
проволочные
щетки
с резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочная щетка
Диск-подошва/
шлифовальная
бумага
Защитный кожух Тип 27
Резиновый диск-подошва
Шлифовальный диск
Резьбовая стопорная гайка
43
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И РЕЗКИ (Продолжение)
Тип защитного кожуха
Принадлеж-ность
Описание
Как установить
на шлифмашину
Отрезные диски
по камню
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 1
Защитный кожух Тип 1
Отрезные диски
по металлу
Проставочный фланец
Отрезные диски
по алмазной
обработке
Отрезной диск
Резьбовая стопорная гайка
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
НЕ ТРЕБУЕТСЯ
44
Полировальный
колпак
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
SMALL ANGLE GRINDER 1
©
DC411
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising