DC411 | DeWalt DC411 SMALL ANGLE GRINDER Type 2 instruction manual

370000-10 LT
DC411
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
5
23
Pav. / Рисунок 1
b
j
h
a
e
g
h
f
c
i
Pav. / Рисунок 2
k
j
Pav. / Рисунок 3
B
A
Pav. / Рисунок 5
Pav. / Рисунок 4
m
e
p
o
i
n
n
3
Pav. / Рисунок 6
b
a
Pav. / Рисунок 7
Pav. / Рисунок 8
h
h
g
f
d
A
g
h
g
d
d
B
Pav. / Рисунок 9
q
e
4
LIETUVIŲ
DİDELİO GALİNGUMO BELAİDİS ŠLİFUOKLİS
DC411
Sveikiname!
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Jūs pasirinkote DEWALT įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
DEWALT bendrovė yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite
rankas šiltai, planuokite darbą.
Techniniai duomenys
Įtampa
Tipas
Galios įvestis
Greitis įrankiui veikiant
be apkrovos/nominalusis greitis
Disko skersmuo
Veleno skersmuo
Svoris
V
W
min-1
mm
DC411
18
2
405
kg
6 500
125
M14
2,2*
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
83
3,0
94
3,0
Akumuliatoriaus blokas DE9096 DE9503 DE9180
Akumuliatoriaus tipas
NiCD
NiMH
Li-Ion
Įtampa
VDC
18
18
18
Galingumas
Ah
2,4
2,6
2,0
Svoris
kg
1,0
1,0
0,68
* svoris su rankena ir apsauginiu skydu
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio paklaida)
LWA (gasro galia)
KWA (garso galios paklaida)
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas
pagal EN 60745:
Vibracijos emisijos vertė ah šlifuojant paviršių
ah,AG =
m/s²
Paklaida K =
m/s²
Vibracijos emisijos vertė ah šlifuojant disku
ah,DS =
m/s²
Paklaida K =
m/s²
5,9
1,5
< 2,5
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
Kroviklis
Elektros tinklo įtampa
Akumuliatoriaus tipas
Apytikr. krovimo laikas
blokai)
Svoris
DE9116
DE9135
230
230
NiCd/NiMH NiCd/NiMH/Li-Ion
min 60 (2,0 Ah
40 (2,0 Ah
akumuliatorių blokai) akumuliatorių
VAC
kg
Saugikliai:
Europos vartotojams
tinkle
0,4
230 V įrankiai
0,52
10 amperų elektros
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: nurodo tiesioginę pavojingą
situaciją, kurios neišvengę žūsite arba
sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
PERSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai ar vidutiniškai
susižaloti.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri gali
padaryti žalos turtui.
5
LIETUVIŲ
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
DC411
DEWALT pareiškia, kad šie elektriniai įrankiai yra
sukurti laikantis tokių reikalavimų ir standartų:
98/37/EB (iki 2009 m. gruodžio 28 d.), 2006/42/
EB (nuo 2009 m. gruodžio 29 d.), EN 60745-1, EN
60745-2-3
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvą 2004/108/
EB. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į DEWALT atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją DEWALT vardu.
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo direktoriaus
pavaduotojas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
23.11.2009
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji perspėjimai darbui
su elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau
pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali
kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba)
sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKİTE VİSUS ĮSPĖJİMUS İR
NURODYMUS ATEİČİAİ
6
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose įspėjimuose
reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį
įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidį)
elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta
Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra
nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai įrankiai
sukelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti
dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada niekaip
nemodifikuokite kištuko. Su įžemintais
elektriniais įrankiais niekada nenaudokite
jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs
kištukai ir juos atitinkantys elektros lizdai
sumažins elektros smūgio pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių, radiatorių,
viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų kūnas būtų
įžemintas, elektros smūgio pavojus
padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba esant
drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį įrankį
patekęs vanduo padidina elektros smūgio
pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti,
jam ar kištukui traukti. Saugokite laidą nuo
karščio, tepalo, aštrių kraštų arba judančių
dalių. Pažeisti arba susinarplioję laidai
padidina elektros smūgio pavojų.
e) Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą ilginimo
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
f) Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia
naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite
maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios
elektros srovės prietaisu (RCD). RCD
naudojimas sumažina elektros smūgio
pavojų.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir
vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate
su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio
įrankio būdami pavargę arba veikiami
narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su
LIETUVIŲ
b)
c)
d)
e)
f)
g)
elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.
Dėvėkite asmeninės saugos įrangą. Visada
naudokite akių apsaugos priemones.
Apsauginės priemonės, pavyzdžiui,
respiratorius, apsauginiai batai neslidžiais
padais, šalmas ar ausų apsaugos,
naudojamos atitinkamomis sąlygomis,
sumažina susižeidimo pavojų.
Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte
įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros
tinklą ir (arba) įdėdami akumuliatorių bloką,
prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet
patikrinkite, ar išjungtas jo jungiklis. Nešant
elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant jų
jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros
tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta
nelaimingų atsitikimų.
Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite
nuo jo visus reguliavimo raktus ar
veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio
iš besisukančios elektros įrankio dalies
rizikuojate susižeisti.
Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite
ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip
galėsite lengviau suvaldyti elektrinį įrankį
esant netikėtoms situacijoms.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių papuošalų.
Plaukus, aprangą ir pirštines laikykite
atokiau nuo judančių dalių. Judamosios
dalys gali įtraukti laisvus drabužius,
papuošalus ar ilgus plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite.
Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, galima
sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti per
dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite
tinkamą įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu
geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu
greičiu, kuriam jis yra numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma
pataisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir/arba ištraukite
akumuliatoriaus kasetę. Tokios apsauginės
priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti
elektrinį įrankį.
d)
e)
f)
g)
Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis
nesusipažinusiems asmenims. Naudojami
nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai
yra pavojingi.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai sulygiuota
ir ar nesukimba judančios dalys, ar dalys
nesulūžę ir visas kitas būsenas, kurios gali
turėti įtakos elektrinio įrankio naudojimui.
Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš
naudojant jį reikia pataisyti. Daugelis
nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai
prižiūrimų elektrinių įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.
Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo
įrankiai aštriais pjovimo galais mažiau strigs,
juos bus lengviau valdyti.
Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo sąlygas
bei darbą, kurį reikia atlikti. Naudojant
elektrinį įrankį kitiems darbams nei
numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų
situacijų.
5) AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS
IR PRIEŽIŪRA
a) Įkraukite naudodami tik gamintojo nurodytą
kroviklį. Vieno tipo akumuliatoriui tinkantis
kroviklis, naudojamas kitai akumuliatoriaus
kasetei krauti, gali kelti gaisro pavojų.
b) Elektrinius įrankius naudokite tik su
specialiai jiems skirtais akumuliatoriais.
Naudojant kitos rūšies akumuliatorių
kasetes, galima susižeisti arba sukelti
gaisrą.
c) Kai akumuliatorius nėra naudojamas,
laikykite jį toliau nuo kitų metalinių daiktų,
pavyzdžiui, popieriaus sąvaržėlių, monetų,
raktų, vinių, varžtų ir kitų mažų metalinių
daiktų, dėl kurių gali kilti trumpasis jungimas
tarp kontaktų. Sulietę akumuliatoriaus
gnybtus galite nusideginti arba patirti gaisrą.
d) Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus
gali ištekėti skysčio; venkite sąlyčio su
juo. Jei sąlytis atsitiktinai įvyko, gausiai
nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko į
akis, kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus
ištekėjęs skystis gali sudirginti arba
nudeginti odą.
6) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti
kvalifikuotas specialistas, naudodamas
originalias keičiamąsias dalis. Taip
užtikrinsite saugų elektros įrankio darbą.
7
LIETUVIŲ
PAPİLDOMOS SPECİALİOS
SAUGOS TAİSYKLĖS
Saugos instrukcija atliekant
visus darbus
a) Šį elektrinį įrankį galima naudoti kaip šlifuoklį
(su šlifavimo diskais, švitriniu popieriumi,
vieliniais šepetėliais), poliruoklį arba
pjovimo įrankį. Perskaitykite visus su šiuo
elektriniu įrankiu pateiktus saugos įspėjimus,
nurodymus, paveikslėlius ir techninius
duomenis. Jeigu nesivadovausite visais toliau
pateiktais nurodymais, galite gauti elektros
smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) rimtai susižeisti.
b) Nenaudokite priedų, kurių specialiai nesukūrė
ir nerekomendavo šio įrankio gamintojas.
Jeigu priedą ir galima uždėti ant šio elektrinio
įrankio, tai dar nereiškia, kad dirbti su juo bus
saugu.
c) Nustatytasis priedo sukimosi greitis privalo
būti bent jau lygus maksimaliam ant elektrinio
įrankio nurodytam greičiui. Priedai, kurie
sukasi greičiau, nei numatyta, gali sulūžti ir
būti nusviesti.
d) Priedo išorinis skersmuo ir storis turi atitikti
elektrinio įrankio pajėgumo koeficientą.
Netinkamo dydžio priedų negalima tinkamai
apsaugoti skydais ar valdyti.
e) Diskų, jungių, atraminių padų arba bet kokio
kito priedo vidinis skersmuo privalo tinkamai
atitikti elektrinio įrankio sukimo veleną. Priedai,
kurių vidinės skylės neatitinka elektrinio įrankio
montavimo prietaisų, bus nesubalansuoti,
pernelyg vibruos ir dėl to galima nesuvaldyti
įrankio.
f) Nenaudokite apgadintų priedų. Prieš kiekvieną
naudojimą, patikrinkite priedą, pavyzdžiui,
šlifavimo diską, ar jis neįskilęs ir neįtrūkęs, ar
atraminis padas neįtrūkęs, nesuplėšytas ar
pernelyg nenusidėvėjęs, ar neatsilaisvino arba
nesutrūkinėjo vielinio šepečio vielelės. Jeigu
elektrinis įrankis ar jo priedas buvo numestas,
patikrinkite, ar nėra pažeidimų arba naudokite
nepažeistą priedą. Patikrinę ir uždėję priedą,
atsistokite atokiai nuo sukamojo priedo vietos
ir neleiskite artyn pašalinių asmenų; paleiskite
elektrinį įrankį vienai minutei maksimaliu
pajėgumu be apkrovos. Paprastai sugadinti
priedai šio patikrinimo metu sulūš.
g) Visada naudokite asmenines apsaugos
priemones. Priklausomai nuo pritaikymo,
naudokite apsauginį veido skydelį, tamsius
arba apsauginius akinius. Pagal aplinkybes
dėvėkite respiratorių, ausų apsaugas,
8
mūvėkite pirštines ir darbinę prijuostę, kuri
sulaikytų smulkias šlifavimo daleles arba
ruošinio dalis. Akiniai turi būti pajėgūs sulaikyti
įvairių darbų metu susidarančias, išmetamas
daleles. Respiratorius arba dujokaukė turi
tinkamai sulaikyti darbų metu kylančias
daleles. Per ilgai dirbant labai triukšmingoje
aplinkoje, galima netekti klausos.
h) Laikykite stebinčiuosius toliau nuo darbo
vietos. Visi įeinantieji į darbo teritoriją, privalo
dėvėti asmenines saugos priemones. Ruošinio
dalelės arba sulūžę priedai gali būti nusviesti ir
sužeisti šalia darbo vietos esančius asmenis.
i) Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo antgalis
galėtų prisiliesti prie paslėptų laidų, laikykite
elektrinį įrankį tik už izoliuotų paviršių.
Prisilietus prie laido, kuriuo teka elektros
srovė, išorinės metalinės dalys taip pat tampa
"gyvos" ir gali nutrenkti operatorių.
j) Nutieskite laidą atokiai nuo besisukančio
priedo. Jeigu netektumėte pusiausvyros, laidas
gali būti nupjautas arba jis gali užsikabinti ir
įtraukti jūsų ranką į besisukantį priedą.
k) Niekada nepadėkite įrankio, kol jo antgalis
visiškai nesustos. Besisukantis priedas gali
užsikabinti už paviršiaus ir negalėsite jo
valdyti.
l) Nejunkite elektrinio įrankio, kai nešate jį sau
prie šono. Netyčia prisilietus prie besisukančio
priedo, jis gali įtraukti jūsų drabužius ir priedas
sužalos jūsų kūną.
m) Reguliariai išvalykite elektrinio įrankio
ventiliacijos angas. Variklio aušintuvas įtrauks
dulkes į korpuso vidų, ir susikaupusios metalo
dulkės galės sukelti elektros pavojų.
n) Nenaudokite elektrinio įrankio šalia degių
medžiagų. Kibirkštys gali uždegti šias
medžiagas.
o) Nenaudokite priedų, kuriuos reikia aušinti
aušinimo skysčiais. Naudojant vandenį arba
kitas skystas aušinimo medžiagas, galima žūti
nuo elektros srovės arba elektros smūgio.
PAPİLDOMOA SAUGOS
İNSTRUKCİJA ATLİEKANT
VİSUS DARBUS
Atatrankos priežastys ir
prevenciniai operatoriaus
veiksmai jai išvengti
Atatranka – tai staigi reakcija į besisukančio disko,
atraminio pado, šepetėlio ar kokio nors kito priedo
užstrigimą ar užkliuvimą. Suspaudimas arba
LIETUVIŲ
sugriebimas sukelia staigų besisukančio priedo
sulaikymą, dėl kurio nevaldomas elektrinis įrankis
sulaikymo taške verčiamas judėti priešinga priedo
sukimuisi kryptimi.
Pavyzdžiui, jei šlifavimo diskas yra sugnybiamas
arba užstringa ruošinyje, disko kraštas, įeinantis į
sužnybimo tašką, gali įstrigti medžiagos paviršiuje,
priversdamas diską išlėkti ir atšokti. Diskas gali
atšokti į operatorių arba nuo jo; tai priklauso nuo
disko sukimosi krypties suspaudimo metu. Esant
tokios sąlygoms, šlifuojamieji diskai gali suskilti.
Atatranka - netinkamo įrankio naudojimo ir (arba)
netinkamų darbo tvarkos ar sąlygų padarinys, kurio
galima išvengti imantis tinkamų, toliau nurodytų
atsargumo priemonių:
a) Tvirtai laikykite elektrinį įrankį ir stovėkite
taip, kad jūsų kūnas bei ranka netrukdytų
priešintis atatrankos jėgoms. Visuomet
naudokite pagalbinę rankeną, jei ji įrengta,
kad galėtumėte maksimaliai suvaldyti įrankį
atatrankos arba sukimo momento reakcijos
metu. Operatorius gali suvaldyti sukimo
momento reakcijos arba atatrankos jėgas, jei
imsis tinkamų atsargumo priemonių.
b) Niekada nekiškite rankų prie besisukančio
priedo. Priedas gali atšokti nuo jūsų rankos.
c) Nestovėkite tokioje padėtyje, į kurią galėtų
atšokti įrankis įvykus atatrankai. Atatranka
svies įrankį kryptimi, priešinga disko sukimosi
krypčiai sugnybimo taške.
d) Būkite itin atsargūs, apdirbdami kampus,
aštrius kraštus ir pan. Stenkitės, kad įrankis
neatšoktų ir neužkliūtų. Kampai, aštrūs kraštai
arba šoktelėjimas gali priversti besisukantį
priedą užkliūti ir sukelti atatranką, arba įrankis
gali tapti nesuvaldomas.
e) Nemontuokite grandininio pjūklo medžio
drožimo disko arba dantyto pjūklo disko. Tokie
diskai dažnai sukelia atatranką ir įrankis tampa
nevaldomas.
Saugos įspėjimai, taikytini
atliekant šlifavimo ir
abrazyvinio pjovimo darbus
a) Naudokite tik šiam elektriniam įrankiui
rekomenduojamus diskus ir konkretiems
pasirinktiems diskams pritaikytus apsauginius
skydus. Diskų, kurie nėra skirti naudoti su šiuo
įrankiu, negalima tinkamai apsaugoti skydais,
su jais dirbti nesaugu.
b) Siekiant maksimalaus saugumo, reikia saugiai,
tinkamai uždėti apsauginį skydą, kad būtų
neuždengta minimali disko dalis. Apsauginis
skydas padeda apsaugoti operatorių nuo
skriejančių sulūžusio disko dalelių bei
atsitiktinio prisilietimo prie disko.
c) Diskai turi būti naudojami tik pagal
rekomenduojamą paskirtį. Pavyzdžiui,
nešlifuokite pjovimo disko šonu. Šlifuojamieji
pjovimo diskai skirti periferiniam galandimui,
šoninės jėgos juos gali suskaldyti.
d) Visuomet naudokite neapgadintas, tinkamo
dydžio ir formos, pagal pasirinktą diską, diskų
junges. Tinkamos diskų jungės laiko diską
ir taip sumažina disko sulaužymo galimybę.
Pjovimo diskams skirtos jungės gali būti visai
kitokios nei šlifavimo diskų jungės.
e) Nenaudokite nusidėvėjusių didesniems
elektriniam įrankiams skirtų diskų. Didesniems
elektriniams įrankiams skirti diskai netinka
greičiau besisukančiam mažesniam įrankiui, jie
gali sprogti.
Papildomi saugos įspėjimai
atliekant šlifuojamojo pjovimo
darbus
a) Nespauskite pjovimo disko ir nenaudokite
pernelyg didelio slėgio. Nemėginkite atlikti
pernelyg gilių pjūvių. Per daug spaudžiant
diską, padidėja apkrova ir diskas gali greičiau
sulinkti arba užstrigti pjūvyje bei sukelti
atatranką arba diskas gali suskilti.
b) Nestovėkite vienoje linijoje su besisukančiu
disku arba už jo. Kai diskas darbo metu juda
nuo jūsų kūno, galima atatranka gali sviesti
besisukantį diską ir elektrinį įrankį tiesiai į jus.
c) Kai diskas užstrigo arba kai pjovimas dėl kitų
priežasčių nutraukiamas, išjunkite elektrinį
įrankį ir nejudinkite jo, kol diskas visiškai
nenustos suktis. Niekada nebandykite ištraukti
disko iš pjūvio, kol diskas sukasi, kitaip gali
įvykti atatranka. Ištirkite ir pataisykite gedimą,
kad diskas daugiau neužstrigtų.
d) Nepradėkite iš naujo pjauti, kai diskas
ruošinyje. Palaukite, kol diskas ims suktis visu
greičiu, tada vėl atsargiai nuleiskite jį į pjūvį.
Vėl paleidus elektrinį įrankį ruošinyje, jis gali
užstrigti, iššokti arba gali vėl įvykti atatranka.
e) Paremkite plokštes arba kitus labai didelius
ruošinius, kad maksimaliai sumažėtų pavojus
suspausti diską ir sukelti atatranką. Dideli
ruošiniai dažnai linksta nuo savo pačių svorio.
Ruošinį reikia paremti iš abiejų disko pusių,
šalia pjovimo linijos ir prie ruošinio krašto.
f) Ypač būkite atsargūs įpjaudami sienas
arba kitas aklinas vietas. Atsikišęs diskas
gali prapjauti dujų ar vandens vamzdžius,
elektros laidus arba objektus, kurie gali sukelti
atatranką.
9
LIETUVIŲ
Saugos įspėjimai. taikytini
atliekant šlifavimo darbus
šlifavimo popieriumi
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
a) Nenaudokite itin didelio dydžio šlifavimo disko
popieriaus. Rinkdamiesi šlifavimo popierių,
vadovaukitės gamintojų rekomendacijomis.
Didesnis šlifavimo popierius, kuris išsikiša
už šlifavimo pado ribų, gali sukelti įplėšimo
pavojų, dėl to gali lūžti diskas arba įvykti
atatranka.
Saugos įspėjimai, taikytini
atliekant poliravimo darbus
a) Neleiskite, kad kuri nors laisva šlifavimo
gaubto dalis arba jo priedo vielos laisvai
suktųsi. Nušlifuokite arba nukirpkite
atsilaisvinusias priedo vielas. Atsilaisvinę
ir besisukančio priedo vielos gali įstrigti
drabužiuose arba užstrigti ruošinyje.
Saugos įspėjimai, taikytini
atliekant šlifavimo darbus
vieliniais šepetėliais
a) Atkreipkite dėmesį, kad vielinių šepetėlių šeriai
lekia net įprasto šlifavimo metu. Nespauskite
šepetėlio per daug, kad nebūtų per daug
spaudžiamos vielos. Vieliniai šereliai gali įstrigti
drabužiuose ir (arba) odoje.
b) Jei atliekant darbus, kurių metu naudojami
vieliniai šepetėliai, rekomenduojama naudoti
apsaugą, būkite atsargūs, kad vielinis diskas
arba šepetėlis neliestų apsaugos. Darbo
metu ir dėl išcentrinių jėgų vielinio disko arba
šepetėlio skersmuo gali padidėti.
Kiti pavojai
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų
pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:
– klausos pablogėjimas;
– susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
– pavojus nusideginti, nes darbo metu priedai
labai įkaista;
– pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai naudojant
įrankį;
– sveikatai kenksmingų medžiagų dulkių
keliamas pavojus.
Naudokite ausų apsaugos priemones.
Dėvėkite akių apsaugas.
DATOS KODO VIETA
Datos kodas, kuriame nurodyti pagaminimo metai,
įspaustas ant korpuso toje vietoje, kur yra įrankio ir
akumuliatoriaus montavimo sujungimas.
Pavyzdys:
2009 XX XX
Pagaminimo metai
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių blokus
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ: Šiame
vadove pateiktos svarbios saugos taisyklės, ir
kaip naudoti modelių DE9130, DE9135 ir DE9116
akumuliatorių kroviklius.
• Prieš pradėdami naudoti kroviklį,
perskaitykite visus nurodymus ir ant kroviklio,
akumuliatoriaus bloko bei gaminio, kuriame
naudojamas akumuliatoriaus blokas,
pažymėtus įspėjamuosius ženklus.
PAVOJUS: pavojus žūti nuo elektros
srovės.
Krovimo gnybtuose susidaro 230 voltų
įtampa. Patikrinimui nenaudokite el.
srovei laidžių daiktų Gali įvykti elektros
smūgis arba kyla pavojus žūti nuo
elektros srovės.
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus.
Saugokite kroviklį, kad į jų vidų
nepakliūtų vandens. Gali įvykti elektros
smūgis.
PERSPĖJIMAS: pavojus apsideginti.
Norėdami sumažinti sužeidimo pavojų,
kraukite tik DEWALT daugkartinio
naudojimo akumuliatorius. Kitų rūšių
akumuliatoriai gali užsiliepsnoti ir
sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
PERSPĖJIMAS: esant tam tikroms
sąlygoms, kai kroviklis įjungtas
10
LIETUVIŲ
į maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė
medžiaga gali sujungti trumpuoju
jungimu neapsaugotus, kroviklio
viduje esančius krovimo kontaktus.
Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio
angas į jo vidų nepatektų pašalinių
medžiagų, pavyzdžiui, plieno drožlių,
aliuminio folijos ar kitų susikaupusių
metalo dalelių. Kai į kroviklį neįdėtas
akumuliatoriaus blokas, visuomet
išjunkite kroviklį iš elektros tinklo. Prieš
pradėdami valyti kroviklį, ištraukite jo
kištuką iš maitinimo tinklo.
• NEBANDYKITE krauti akumuliatorių blokų
kitais krovikliais, nei nurodyti šiame vadove.
Kroviklis ir akumuliatoriaus blokas specialiai
pagaminti veikti kartu.
• Šie krovikliai nėra skirti DEWALT daugkartinio
naudojimo akumuliatoriams krauti. Bet kaip
kitaip naudojant šį įrenginį, gali kilti gaisro,
elektros smūgio pavojus arba pavojus žūti nuo
elektros srovės.
• Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.
• Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo, traukite už
kištuko, o ne už laido. Taip sumažės pavojus
pažeisti elektros kištuką ir laidą.
• Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad ant
jo niekas neužlips, už jo neužklius ar kitaip jo
nesugadins ar nepaveiks.
• Nenaudokite ilginimo laido, nebent tai būtų
visiškai būtina. Naudojant netinkamą ilginimo
laidų, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus
arba pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Ant kroviklio nedėkite jokių daiktų, nedėkite
kroviklio ant minkšto paviršiaus, kad nebūtų
uždengtos jo ventiliacijos angos ir įrenginio
vidus pernelyg neperkaistų. Kroviklį statykite
atokiai nuo bet kokio šilumos šaltinio. Kroviklis
aušinamas pro korpuso viršuje ir apačioje
esančias ventiliacijos angas.
• Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu ar
elektros kištuku – tuoj pat atiduokite juos
pataisyti.
• Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai
sutrenktas, numestas arba kitaip kaip nors
sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį techninio
aptarnavimo centrą, kad pataisytų.
• Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti jo
techninės priežiūros arba remonto darbus,
atiduokite jį į įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą. Netinkamai surinkus šį įrenginį, gali kilti
gaisro, elektros smūgio pavojus arba pavojus
žūti nuo elektros srovės.
• Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite jį iš
elektros lizdo. Taip sumažės elektros smūgio
pavojus. Išėmus akumuliatoriaus bloką, šis
pavojus nesumažės.
• NIEKADA nebandykite kartu sujungti
2 kroviklių.
• Kroviklis skirtas veikti esant standartinei,
namų ūkyje naudojamai 230 V elektros srovei.
Nebandykite naudoti esant jokiai kitai įtampai.
Tai nėra automobilinis kroviklis.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI
Krovikliai
Krovikliu DE9116 galima krauti 7,2–18 V NiCd ir
NiMH akumuliatorius.
Krovikliu DE9135 galima krauti 7,2 – 18 V NiCd,
NiMH arba ličio jonų akumuliatorius.
Šių kroviklių reguliuoti nereikia, jie sukurti taip, kad
juos naudoti būtų kaip įmanoma paprasčiau.
Krovimas (2 pav.)
PAVOJUS: pavojus žūti nuo elektros
srovės.
Krovimo gnybtuose susidaro 230 voltų
įtampa. Patikrinimui nenaudokite el.
srovei laidžių daiktų
Elektros smūgio pavojus arba pavojus
žūti nuo elektros srovės.
1. Prieš įdėdami akumuliatorių į kroviklį (j),
įkiškite kroviklio elektros laido kištuką į tinkamą
kintamosios srovės lizdą.
2. Įdėkite akumuliatorių į kroviklį. Be perstojo
žybčiojanti raudona (krovimo) lemputė rodo,
kad krovimas pradėtas.
3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona lemputė
DEGS nuolat. Blokas visiškai įkrautas, jį
galima tuoj pat naudoti arba palikti jį kroviklyje.
PASTABA: norint užtikrinti maksimalų NiCd, NiMH
ir Li-Ion akumuliatorių veikimo galingumą, kraukite
akumuliatorius mažiausiai 10 valandų prieš
naudojimą.
Krovimas
Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos
akumuliatorių bloko krovimo būklės.
Krovimo būklė
kraunama
– – – –
visiškai įkrautas
–––––––––––
karšto/šalto bloko įjungimo
uždelsimas
–– – –– –
iš naujo įdėti akumuliatoriaus bloką•••••••••••
gedimas
•• •• •• ••
11
LIETUVIŲ
Automatinis atgaivinimas
Automatinio atgaivinimo režimas sulygina arba
subalansuoja maksimalią atskirų akumuliatoriaus
elementų galią. Akumuliatorius reikėtų krauti kas
savaitę arba bet kada, kai tik akumuliatorius veikia
silpniau.
Norėdami įkrauti akumuliatorių, įdėkite jį į kroviklį,
kaip įprastai. Palikite akumuliatorių kroviklyje bent
10 valandas.
Karšto/šalto bloko įjungimo
uždelsimas
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta arba per žema,
automatiškai įsijungia atidėjimo rėžimas, t. y.
krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus
temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis
automatiškai įjungs krovimo rėžimą. Ši prietaiso
savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus
tarnavimo laiką.
TIL LIČIO JONŲ AKUMULIATORIŲ BLOKAI
Ličio jonų akumuliatoriai yra sukurti panaudojant
elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos
akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba
visiško išeikvojimo.
Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis
automatiškai išsijungs. Jeigu taip nutiktų, įdėkite
ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir kraukite jį, kol jis
bus visiškai įkrautas.
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių blokus
Užsakydami akumuliatorių blokus pakeitimui,
būtinai įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai
įkrautas. Prieš pradėdami naudoti akumuliatoriaus
bloką ir kroviklį, perskaitykite toliau pateiktas
saugos taisykles. Po to vadovaukitės nurodyta
krovimo procedūra.
PERSKAİTYKİTE VİSUS NURODYMUS.
• Akumuliatorių nekraukite ir nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra
degių skysčių, dujų arba dulkių. Įdedant arba
ištraukiant akumuliatorių iš kroviklio, dulkės ar
garai gali užsidegti.
• Akumuliatorių blokus kraukite tik DEWALT
krovikliais.
• NETAŠKYKITE vandeniu ir nepanardinkite
į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
• Akumuliatoriaus negalima laikyti ar krauti ten,
kur aplinkos temperatūra gali pasiekti ar viršyti
12
40 °C (105° F) (pavyzdžiui, vasarą lauko
pašiūrėse ar metaliniuose pastatuose).
PAVOJUS: Niekuomet jokiais būdais
nebandykite atidaryti akumuliatoriaus.
Nedėkite akumuliatoriaus bloko
į kroviklį, jei jo korpusas įskilęs ar
pažeistas. Neskaldykite, nemėtykite
ir negadinkite akumuliatoriaus bloko.
Nenaudokite akumuliatoriaus bloko ar
kroviklio, kurie buvo stipriai sutrenkti,
numesti, pervažiuoti ar pažeisti kokiu
nors kitu būdu (t.y., perverti vinimi,
sutrenkti plaktuku, ant jų buvo atsistota
ir pan.). Gali įvykti elektros smūgis
arba kyla pavojus žūti nuo elektros
srovės. Sugadintus akumuliatorius
reikia atiduoti į techninio aptarnavimo
centrus, kur jie bus perdirbti ir
pakartotinai panaudoti.
PERSPĖJIMAS: Nenaudojamą
įrankį paguldykite ant šono ant
lygaus paviršiaus, kur už jo niekas
neužklius ir kur jis ant nieko
nenukris. Kai kuriuos įrankius su
dideliais akumuliatorių blokais galima
ant jų pastatyti, tačiau juos galima
netyčia nugriauti.
SPECIALŪS NURODYMAI DĖL NIKELIO–
KADMIO (NiCd) ARBA NIKELIO–METALO
HIDRIDO (NiMH) AKUMULIATORIŲ
NAUDOJIMO SAUGOS
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada, kai jis
yra stipriai sugadintas ar visiškai nusidėvėjęs.
Lauže akumuliatorių blokas gali sprogti.
• Esant ekstremaliam naudojimui ar ekstremaliai
temperatūrai, iš akumuliatoriaus elementų gali
šiek tiek tekėti skystis. Tai nėra gedimas.
Visgi, jeigu išorinis sandariklis įtrūktų:
a. ir akumuliatoriaus skysčio patektų ant odos,
nedelsdami keletą minučių plaukite tą vietą
muilu ir vandeniu.
b. ir akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
bent 10 minučių skalaukite jas švariu
vandeniu, tuomet nedelsdami kreipkitės
skubios medicinos pagalbos. (Pastaba
gydytojams: šis skystis – tai 25–35 % kalio
hidroksido tirpalas.)
SAUGOS INSTRUKCIJA, TAIKYTINA
NAUDOJANT LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUS
(Li-Ion)
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada, kai jis
yra stipriai sugadintas ar visiškai nusidėvėjęs.
Lauže akumuliatorių blokas gali sprogti.
Deginant ličio jonų akumuliatorių blokus,
susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
LIETUVIŲ
• Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų ant
odos, nedelsdami nuplaukite tą vietą vandeniu
ir švelniu muilu. Jeigu akumuliatoriaus skysčio
patektų į akis, skalaukite atmerktas akis bent
15 minučių arba tol, kol nebejausite dirginimo.
Jeigu prireiktų kreiptis pagalbos į medikus,
žinokite, kad akumuliatoriaus elektrolito
tirpalas yra sudarytas iš skystų organinių
karbonatų ir ličio druskų mišinio.
• Atidarius akumuliatoriaus elementus, juose
esanti medžiaga gali sudirginti kvėpavimo
organus. Įkvėpkite gaivaus oro. Jeigu
simptomai neišnyktų, kreipkitės pagalbos į
medikus.
ĮSPĖJIMAS: pavojus apsideginti.
Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai,
akumuliatoriaus skystis gali
užsiliepsnoti.
Akumuliatoriaus dangtelis
(3 pav.)
Apsauginis akumuliatoriaus dangtelis skirtas
uždengti nuimto akumuliatoriaus kontaktus. Jei
nebūtų šio dangtelio, palaidi metaliniai daiktai
galėtų patekti ant kontaktų ir įvyktų trumpasis
jungimas, kiltų gaisras ir akumuliatoriaus blokas
būtų sugadintas.
1. Apsauginį dangtelį reikia nuimti prieš įstatant
akumuliatorių į kroviklį arba įrankį ( 3A pav.).
2. Ištraukę akumuliatorių iš kroviklio ar įrankio
tuoj pat uždėkite ant kontaktų apsauginį
dangtelį (3B pav.).
ĮSPĖJIMAS: Pasirūpinkite, kad
apsauginis akumuliatoriaus
dangtelis būtų uždėtas, kai įrankis
nenaudojamas arba nuimtas
akumuliatorius pernešamas į kitą vietą.
Akumuliatoriaus blokas
AKUMULIATORIAUS TIPAS
DC411 modelis veikia su 18 voltų akumuliatorių
blokais.
Patarimai, kaip sandėliuoti
1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi ir
sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių saulės
spindulių, pernelyg didelės šilumos arba
šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą ir
naudojimo laiką, nenaudojamus akumuliatorių
blokus laikykite kambario temperatūroje.
PASTABA: nenaudojami ličio jonų
akumuliatoriai turi būti visiškai įkrauti.
2. Ilgalaikis saugojimas nepakenks akumuliatoriui
ar krovikliui. Esant tinkamoms saugojimo
sąlygoms, juos galima laikyti iki 5 metų.
Kroviklių ir akumuliatorių
kasečių etiketės
Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais
naudojamos ir šios kroviklių ir akumuliatorių
kasečių etiketėse esančios piktogramos:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
Akumuliatorius kraunamas.
Akumuliatorius įkrautas.
Akumuliatorius sugedęs.
Karšto/šalto bloko įjungimo uždelsimas.
Patikrinimui nenaudokite el. srovei
laidžių daiktų.
Nekraukite sugadintų akumuliatorių.
Naudokite tik DEWALT akumuliatorių
kasetes - kitos kasetės gali sprogti ir jus
sužeisti arba sugadinti įrankį
Saugokite nuo vandens.
Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite
naujais.
Kraukite tik esant 4°– 40° oro
temperatūrai.
Išmeskite akumuliatorių, tinkamai
rūpindamiesi aplinka.
Nedeginkite NiMH, NiCd+ ir Li-Ion
akumuliatorių.
Kraunami NiMH ir NiCd akumuliatoriai.
Kraunami ličio jonų akumuliatoriai.
Apie krovimo laiką skaitykite techninių
duomenų skyriuje.
13
LIETUVIŲ
Pakuotės turinys
Elektros sauga
Pakuotėje yra:
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
kasetės įtampa atitinka kategorijos plokštelėje
nurodytą įtampą.
1 Kampinis šlifuoklis
1 27 tipo apsauginis gaubtas
1 Šoninė rankena
1 Jungių komplektas
1 Veržimo veržliaraktis
2 Akumuliatorių blokai (DC411KL, DC411KB,
DC411KA)
1 Akumuliatorių blokas (DC411KL, DC411KB,
DC411KA)
1 Įrankių dėžė (DC411KL, DC411KB, DC411KA)
1 Naudojimo instrukcija
1 Išklotinės brėžinys
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo dalys
arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį įrankio eksploatavimo
vadovą.
Aprašymas (1, 2, 8 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite padaryti žalos turtui arba
susižeisti.
a. svirtinis jungiklis
b. atlaisvinimo mygtukas
c. veleno fiksavimo mygtukas
d. velenas (8 pav.)
e. šoninė rankena
f. šlifuojamasis diskas
g. atblokavimo atraminė jungė
h. srieginė suspaudimo veržlė
Remiantis standartu EN 60745, šis
DEWALT įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
ĮSPĖJIMAS: 115 V blokai turi būti
valdomi naudojant negendantį izoliacinį
transformatorių su įžeminimo ekranu
tarp pagrindinės ir antrinės apvijos.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti
DEWALT techninio aptarnavimo centre.
Ilginimo laido naudojimas
Prireikus ilginimo laido, naudokite tik sertifikuotą
ilginimo laidą, kurio galia atitiktų šio įrankio
galią (žr. techninius duomenis). Minimalus laido
skersmuo – 1 mm2; maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURİNKİMAS İR
REGULİAVİMO DARBAİ
ĮSPĖJIMAS: Prieš surinkdami ir
reguliuodami įrankį, visuomet ištraukite
iš jo akumuliatorių. Prieš įdėdami arba
ištraukdami akumuliatorių, visada
išjunkite įrankį.
ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik DEWALT
akumuliatorių blokus ir kroviklius.
Akumuliatoriaus bloko įdėjimas
ir išėmimas iš įrankio (2 pav.)
Didelio galingumo kampiniai šlifuokliai DC411 skirti
profesionaliems šlifavimo ir pjovimo darbams.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
rimtų susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite akumuliatoriaus
bloką. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
NENAUDOKITE jokių kitų šlifavimo diskų, išskyrus
centre įlenktus diskus ir poliravimo diskus.
PASTABA: Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus blokas
(g) yra visiškai įkrautas.
i. apsauginis gaubtas (27 tipo)
j. akumuliatoriaus blokas
k. akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukai
NUMATYTOJI PASKIRTIS
NENAUDOKİTE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Didelio galingumo kampiniai šlifuokliai yra
profesionalūs elektriniai įrankiai.
NELEİSKİTE vaikams liesti šį įrankį. Jei šį įrankį
naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
14
KAIP ĮDĖTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ
Į ĮRANKIO RANKENĄ
1. Norėdami įtaisyti akumuliatoriaus bloką,
laikykite jį ties įrankio rankenoje esančiu lizdu
(2 pav.)
LIETUVIŲ
2. Tvirtai kiškite akumuliatorių į rankeną, kol
išgirsite spragtelėjimą ir akumuliatorius
užsifiksuos.
KAIP IŠTRAUKTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ
IŠ ĮRANKIO
1. Paspauskite atlaisvinimo mygtukus (k) ir tvirtai
ištraukite akumuliatorių iš įrankio rankenos.
2. Įdėkite akumuliatorių į kroviklį, kaip aprašyta
šio vadovo skyriuje apie kroviklį.
Šoninės rankenos uždėjimas
(4 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Prieš pradėdami dirbti su
įrankiu, patikrinkite, ar tvirtai prisukote
rankeną.
Šoninę rankeną (e) galima įtaisysi bet kurioje
pavarų dėžės korpuso pusėje, įsukant ją į
sriegiuotas skyles. Prieš pradėdami dirbti su
įrankiu, patikrinkite, ar tvirtai prisukote rankeną.
Norint, kad dirbti būtų patogiau, pjovimo darbų
metu pavarų dėžės korpusą galima pasukti 90°
kampu.
Sukiojama pavarų dėžė
(4 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
rimtų susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite įrankį ir
ištraukite akumuliatoriaus bloką.
1. Išsukite keturis kampinius varžtus, kuriais
pavarų dėžė yra pritvirtinta prie variklio bloko.
2. Nenuimdami pavarų dėžės nuo variklio bloko,
pasukite pavarų dėžės korpuso galvutę norima
kryptimi.
PASTABA: Jeigu pavarų dėžė ir variklio blokas
vienas nuo kito atskiriami daugiau nei 3,17 mm
(1/8 col.), įrankį būtina atiduoti į įgaliotąjį DEWALT
techninio aptarnavimo centrą, kad jį sutvarkytų
Neatidavus įrankio į techninio aptarnavimo centrą,
gali įvykti šepetėlių, variklio arba guolių gedimas.
3. Vėl varžtais priveržkite pavarų dėžę prie
variklio bloko. Užveržkite varžtus 2.2 Nm
(20 in-lbs.) sukimo momento. Per daug
priveržus varžtus, jie gali persisukti.
Apsauginio gaubto uždėjimas
ir nuėmimas (5 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Prieš surinkdami ir
reguliuodami įrankį, visuomet ištraukite
iš jo akumuliatorių. Prieš įdėdami arba
ištraukdami akumuliatorių, visada
išjunkite įrankį.
PERSPĖJIMAS: Naudojant šlifavimo
diskus, pjovimo diskus, vielinius
šepetėlius ir vielinius diskus, būtina
naudoti apsaugas. Modelyje DC411
įrengtas apsauginis skydas, skirtas
naudoti su diskais, kurių centrai yra
įspausti, (27 tipo diskais) bei išgaubtais
galandimo diskais (27 tipo diskais).
Tokia pati apsauga skirta naudoti ir
su visais puodelio formos vieliniais
šepetėliais.
Naudojant šlifuoklį DC411 metalui arba mūrui
pjauti, PRIVALOMA naudoti 1 tipo apsauginį
gaubtą. 1 tipo apsauginius gaubtus galima
papildomai įsigyti iš DEWALT atstovų.
PASTABA: Norėdami sužinoti, kokius kitus priedus
galima naudoti su šiais šlifuokliais, žr. šio skyriaus
gale esančią Šlifavimo ir pjovimo priedų lentelę.
1. Atidarykite apsauginio skydo skląstį (p),
sulygiuokite ant skydo esančias ąseles (m)
su angomis (n), kurios yra padarytos pavarų
dėžėje.
2. Stumkite skydą žemyn, kol jo ąselės
užsifiksuos ir lengvai suksis pavarų dėžės
įvorės grioveliuose.
3. Atlenkę skydo skląstį, pasukite skydą (i) į
norimą darbinę padėtį. Siekiant maksimaliai
apsaugoti operatorių, apsauginio skydo
korpusas turi būti tarp veleno ir operatoriaus.
4. Uždarykite apsauginio skydo skląstį, kad
užfiksuotumėte jį ant pavarų dėžės. Uždarius
skląstį, apsauginis skydas turėtų būti
nejudamas. Nedirbkite su šiuo šlifuokliu, jeigu
apsauginis skydas yra atsilaisvinęs arba jeigu
atidaryta spaustuvų svirtis.
5. Norėdami nuimti apsauginį skydą, atlenkite
jo skląstį, kad ąselės būtų vienoje linijoje su
angomis ir patraukite už skydo.
PASTABA: Apsauginis skydas iš anksto nustatytas
gamykloje pagal pavarų dėžės įvorės skersmenį.
Jeigu po tam tikro laiko apsauginis skydas
atsilaisvintų, priveržkite reguliavimo varžtą (o)
(spaustuvų svirtis turi būti uždarymo padėtyje,
apsauginis skydas turi būti sumontuotas ant
įrankio).
15
LIETUVIŲ
PERSPĖJIMAS: neužveržkite
reguliavimo varžto, jei suspaudimo
svirtis yra atidarymo padėtyje. Galite
nepastebimai sugadinti apsauginį
gaubtą arba montavimo įvorę.
PERSPĖJIMAS: Jeigu apsauginio
skydo reguliavimo veržtuvu priveržti
nepavyksta, nedirbkite su tokiu įrankiu.
Norėdami sumažinti susižeidimo
pavojų, atiduokite šį įrankį ir apsauginį
gaubtą į techninio aptarnavimo centrą,
kad apsauginį skydą pataisytų arba
pakeistų.
PASTABA: Norėdami sumažinti
įrankio sugadinimo pavojų, neveržkite
reguliavimo varžto, kai spaustuvo
svirtis yra atidarymo padėtyje. Galite
nepastebimai sugadinti apsauginį
gaubtą arba montavimo įvorę.
PASTABA: Kraštų šlifavimą ir pjovimą galima atlikti
šiam tikslui skirtais 27 tipo diskais; 6.,5 mm
(1/4 col.) storio diskai skirti paviršiams šlifuoti,
o 3,17 mm (1/8 col.) diskai – kraštams šlifuoti.
Prieš pradėdami darbą
• Sumontuokite apsauginį gaubtą ir tinkamą
pjovimo arba šlifavimo diską. Nenaudokite per
daug susidėvėjusių pjovimo arba šlifavimo
diskų.
• Būtinai tinkamai sumontuokite vidinę ir išorinę
junges.
• Venkite per didelės apkrovos. Jeigu
įrankis įkaistų, leiskite jam kelias
minutes paveikti be apkrovos.
Tinkama rankenos padėtis
(1, 9 pav.)
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti
ant šoninės rankenos (e), o kita ranka – ant
pagrindinės rankenos (q).
Jungiklis
ATLAISVINIMO MYGTUKAS IR SVIRTINIS
JUNGIKLIS (6 PAV.)
Šiame pjovimo įrankyje įrengtas atlaisvinimo
mygtukas (b).
Norėdami užfiksuoti svirtinį jungiklį, paspauskite
atlaisvinimo mygtuką kaip parodyta. Nuspaudus
atlaisvinimo mygtuko fiksavimo ženklą, įrenginys
užblokuojamas.
Nešdami įrankį arba palikdami jį saugojimui,
visuomet užfiksuokite svirtinį jungiklį, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio.
NAUDOJİMAS
Norėdami atlaisvinti svirtinį jungiklį,
paspauskite atlaisvinimo mygtuką. Nuspaudus
atlaisvinimo mygtuko atlaisvinimo ženklą, įrenginys
atlaisvinamas. Atlaisvinimo mygtukas yra raudonas
, kai jis yra atlaisvinimo padėtyje.
Naudojimo instrukcija
Norėdami ĮJUNGTI įrankį, patraukite gaiduką (a).
Atleidus gaiduką, įrankis IŠSIJUNGIA.
• Įsitikinkite, ar pjovimo arba šlifavimo diskas
sukasi ant įrankio ir priedo pažymėtų rodyklių
kryptimi.
ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio.
ĮSPĖJIMAS:
• Būtinai tinkamai įtvirtinkite visas
medžiagas, kurias šlifuosite arba
pjausite.
• Įrankį spauskite nestipriai.
Nespauskite disko iš šono.
16
PASTABA: Šiame įrankyje nėra jungiklio
užfiksavimo ĮJUNGIMO padėtyje funkcijos,
ir jo niekada jokiais būdais negalima užfiksuoti
ĮJUNGIMO padėtyje.
PERSPĖJIMAS: Tvirtai laikykite
įrankį už šoninės rankenos ir korpuso,
kad suvaldytumėte įrankį paleidimo
ir naudojimo metu bei tol, kol diskas
ar priedas nesustos suktis. Prieš
padėdami įrankį, įsitikinkite, kad diskas
visiškai nesisuka.
PERSPĖJIMAS: Prieš paliesdami
įrankiu darbinį paviršių palaukite, kol
įrankis ims veikti visu greičiu. Prieš
išjungdami įrankį, pakelkite jį nuo
darbinio paviršiaus.
LIETUVIŲ
VELENO STABDIKLIS
Veleno fiksavimo kaištis skirtas apsaugoti, kad
velenas nesisuktų uždedant ar nuimant diskus.
Veleno fiksavimo kaištį galima naudoti tik tada, kai
įrankis yra išjungtas, akumuliatorius ištrauktas,
o diskas visiškai nesisuka.
PASTABA: Norėdami sumažinti pavojų
sugadinti įrankį, nenaudokite veleno
fiksavimo kaiščio, kol įrankis veikia.
Sugadinsite įrankį, be to, priedas gali
nuskrieti nuo įrankio ir sužeisti jus.
Norėdami užfiksuoti kaištį, nuspauskite veleno
fiksavimo mygtuką ir sukite veleną tol, kol jis
pagaliau nesisuks.
Įgaubtų šlifavimo diskų
montavimas ir naudojimas
IŠGAUBTŲ DISKŲ UŽDĖJIMAS IR NUĖMIMAS
(1, 7 PAV.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti rimtų
susižeidimų pavojų, prieš atlikdami
bet kokius įtaisų ar priedų reguliavimo
ar išmontavimo/sumontavimo
darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite
akumuliatoriaus bloką.
Išgaubti diskai montuojami tiesiai ant veleno su
sriegiais M14.
1. Rankomis užsukite diską ant veleno.
2. Nuspauskite veleno fiksavimo mygtuką ir
veržliarakčiu priveržkite disko įvorę.
3. Norėdami nuimti diską, atlikite veiksmus
atvirkščia tvarka.
PERSPĖJIMAS: Jeigu prieš įjungdami
įrankį būsite neteisingai uždėję diską,
galite sugadinti įrankį arba diską.
NEIŠGAUBTŲ DISKŲ UŽDĖJIMAS (8 PAV.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti rimtų
susižeidimų pavojų, prieš atlikdami
bet kokius įtaisų ar priedų reguliavimo
ar išmontavimo/sumontavimo
darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite
akumuliatoriaus bloką.
27 tipo diskai su įspaustais centrais turi būti
naudojami su pateiktomis jungėmis.
1. Uždėkite nuo užstrigimo apsaugančią
atraminę jungę (g) ant veleno (d) iškiliu centru
į diską. Prieš uždėdami diską, paspauskite
ir pasukite atraminę jungę, kad jos įpjovos
atsidurtų ant veleno briaunų.
2. Dėkite diską prie atraminės jungės,
sulygindami diską su atraminės jungės iškiliu
centru.
3. Laikydami nuspaudę veleno fiksavimo
mygtuką, užsukite ant veleno veržimo veržlę
(h). Jeigu jūsų montuojamas diskas yra
storesnis nei 3,17 mm (1/8 col.), veržimo
veržlę su sriegiais ant veleno dėkite taip, kad
iškilus centras tilptų disko centre (8A pav.).
Jeigu jūsų montuojamas diskas yra 3,17 mm
(1/8 col.) arba plonesnis, veržimo veržlę su
sriegiais ant veleno dėkite taip, kad iškilus
centras nesiremtų į disko centrą (8B pav.).
4. Nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką,
priveržkite veržliarakčiu veržimo veržlę.
5. Norėdami nuimti diską, nuspauskite veleno
fiksavimo mygtuką ir veržliarakčiu atsukite
veržlę.
PASTABA: Jeigu priveržus veržlę diskas sukasi,
patikrinkite, ar gerai tinkamai užsukote veržlę su
sriegiais. Jeigu ant veržlės prie disko dedamas
plonas diskas su kreiptuvu, jis suksis, nes
kreiptuvo aukštis neleidžia veržlei prilaikyti disko.
PAVIRŠIŲ ŠLIFAVIMAS ŠLIFAVIMO DISKAIS
1. Prieš paliesdami įrankiu darbinį paviršių
palaukite, kol įrankis ims veikti visu greičiu.
2. Ruošinį spauskite minimaliai, leisdami, kad
įrankis veiktų dideliu greičiu. Šlifuojama
greičiausiai, kai įrankis veikia dideliu greičiu.
3. Tarp įrankio ir darbinio paviršiaus turi būti
išlaikomas nuo 20° iki 30° kampas.
4. Nuolat judinkite įrankį pirmyn atgal, kad
darbiniame paviršiuje neatsirastų išėmų.
5. Prieš išjungdami įrankį, pakelkite jį nuo
darbinio paviršiaus. Palaukite, kol įrankis
sustos, ir tik tada padėkite jį.
KRAŠTŲ ŠLIFAVIMAS ŠLIFAVIMO DISKAIS
ĮSPĖJIMAS: Jeigu pjovimui arba
kraštų šlifavimui naudosite pjovimo
arba giliojo šlifavimo metu sulenktus
arba sulankstytus diskus, jie gali sulūžti
arba gali įvykti atatranka. Norėdami
sumažinti rimtų sužeidimų pavojų,
atlikdami paviršutinius pjūvius ir
įkirtimus [mažesnius nei 13 mm
(1/2 col.) gylio], naudokite šiuos diskus
tik su standartiniu 27 tipo apsauginiu
skydu. Atviroji apsauginio skydo dalis
turi būti atokiai nuo operatoriaus.
1. Prieš paliesdami įrankiu darbinį paviršių
palaukite, kol įrankis ims veikti visu greičiu.
2. Ruošinį spauskite minimaliai, leisdami, kad
įrankis veiktų dideliu greičiu. Šlifuojama
greičiausiai, kai įrankis veikia dideliu greičiu.
3. Atsistokite taip, kad atviras apatinis disko
šonas būtų atkreiptas į jus.
17
LIETUVIŲ
4. Pradėję pjauti ir atlikę ruošinyje įkartą,
nekeiskite pjūvio kampo. Pakeitus kampą,
diskas sulinks ir gali sulūžti. Kraštų šlifavimo
diskai neatlaiko šoninio spaudimo diskui
sulinkus.
5. Prieš išjungdami įrankį, pakelkite jį nuo
darbinio paviršiaus. Palaukite, kol įrankis
sustos, ir tik tada padėkite jį.
ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite kraštų
šlifavimo / pjovimo diskų paviršių
šlifavimo darbams, nes šie diskai
neatlaiko šoninio spaudimo,
atsirandančio šlifuojant paviršių.
Gali sulūžti diskas ir dėl to galite
rimtai susižeisti.
Atsargumo priemonės, kurių
reikia imtis šalinant dažus
vieliniu šepetėliu
1. NEREKOMENDUOJAMA šlifuoti vieliniais
šepetėliais paviršių, dažytų dažais,
pagamintais švino pagrindu, nes labai
sunku suvaldyti nuodingas dulkes, kurių kyla
šlifuojant. Didžiausias pavojus kyla vaikams ir
nėščioms.
2. Kadangi be cheminės analizės nustatyti,
ar dažuose yra švino, ar ne, yra sudėtinga,
rekomenduojame, kad šlifuodami bet kokius
dažytus paviršius, imtumėtės šių atsargumo
priemonių:
ASMENINĖ SAUGA
1. Į darbo vietą, kurioje yra vieliniais šepetėliais
šlifuojami dažyti paviršiai, negalima leisti vaikų
ar nėščių, kol darbas nebus baigtas ir viskas
nebus sutvarkyta.
2. Visi į šią darbo vietą įeinantys asmenys
privalo dėvėti dujokaukes arba respiratorius.
Dujokaukių ir respiratorių filtrus reikia keisti
kasdien arba kaskart, kai jas dėvintiems
asmenims pasidaro sunku kvėpuoti.
PASTABA: Reikėtų naudoti tik tokius nuo
dulkių apsaugančius respiratorius, kurie tinka
darbui, kai kyla švininių dažų dulkių ir garų.
Įprastos dažytojų kaukės šios apsaugos
neužtikrina. Norėdami įsigyti N.I.O.S.H.
(Nacionalinio darbo saugos ir sveikatos
instituto) aprobuotą apsaugos nuo dulkių
priemonę, kreipkitės į vietos darbo saugos
įranga prekiaujantį atstovą.
3. Darbo vietoje negalima VALGYTI, GERTI AR
RŪKYTI, kad neįkvėptumėte nuodingų dažų
dalelių. Prieš pradėdami valgyti, gerti ar rūkyti,
darbuotojai turi išplauti ir sutvarkyti darbo vietą.
18
Darbo vietoje negalima palikti maisto, gėrimų
ar rūkalų, ant jų gali nusėsti dulkių.
APLINKOS APSAUGA
1. Dažytus paviršius reikia šlifuoti taip, kad kuo
mažiau kiltų dulkių.
2. Tose vietose, kuriose šlifuojami dažyti
paviršiai, viską reikia uždengti 4 mm storio
plastikine plėvele.
3. Šlifuoti vieliniais šepetėliais reikia taip, kad kuo
mažiau dažų dulkių sklistų už darbo vietos
ribų.
VALYMAS IR IUTILIZACIJA
1. Viso šlifavimo vieliniais šepetėliais darbo metu
visus darbo vietoje esančius paviršius kasdien
reikia išsiurbti dulkių siurbliu ir kruopščiai
išplauti. Reikia dažnai keisti dulkių siurblio
filtravimo maišelius.
2. Plastikinės plėvelės atraižas reikia surinkti ir
išmesti kartu su dažų likučiais ir kitu statybiniu
laužu. Juos reikia sumesti į sandarias talpyklas
ir išmesti laikantis įprastos šiukšlių surinkimo
tvarkos.
Valymo darbų metu į darbo vietą ir šalia jos
negalima leisti vaikų ir nėščių.
3. Visus žaislus, plaunamus baldus ir virtuvės
reikmenis, kuriuos naudoja vaikai, prieš
naudojimą reikia kruopščiai išplauti.
Vielinių šepečių ir vielinių
diskų sumontavimas ir
naudojimas
Vieliniai, puodelio formos šepečiai arba vieliniai
diskai užsukami tiesiai ant šlifuoklio veleno,
nenaudojant jokių jungių. Naudokite tik tuos
šepečius ar diskus, kuriuose yra srieginė įvorė
M14. Dirbant su vieliniais šepečiais ir diskais,
būtina naudoti 27 tipo apsauginį skydą pateiktas.
PERSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, dirbdami
su vieliniais šepečiais ir diskais,
mūvėkite darbines pirštines. Jie gali
būti aštrūs.
PERSPĖJIMAS: Norint sumažinti
pavojų sugadint įrankį, sumontavus
arba naudojant diskus ar šepečius, jie
neturi liesti apsauginio gaubto. Priedas
gali būti nepastebimai apgadintas, dėl
to gali suskilinėti šepečio arba disko
vielelės.
LIETUVIŲ
VIELINIŲ TAURELĖS FORMOS ŠEPEČIŲ IR
VIELINIŲ DISKŲ UŽDĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
rimtų susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite įrankį
ir ištraukite akumuliatoriaus bloką.
1. Rankomis užsukite diską ant veleno.
2. Nuspauskite veleno fiksavimo mygtuką ir,
laikydami veržliarakčiu vielinio disko arba
šepečio įvorę, užsukite juos ant veleno.
3. Norėdami nuimti diską, atlikite veiksmus
atvirkščia tvarka.
PASTABA: Norėdami sumažinti
pavojų sugadinti įrankį, prieš
įjungdami įrankį, tinkamai sumontuokite
disko įvorę.
VIELINIŲ TAURELĖS FORMOS ŠEPEČIŲ IR
VIELINIŲ DISKŲ NAUDOJIMAS
Vieliniais diskais ir šepečiais galima šalinti rūdis,
kalkių nuosėdas ir dažus arba nugludinti įprastus
paviršius.
1. Prieš paliesdami įrankiu darbinį paviršių
palaukite, kol įrankis ims veikti visu greičiu.
2. Ruošinį spauskite minimaliai, leisdami, kad
įrankis veiktų dideliu greičiu. Medžiaga
pašalinama greičiausiai, kai įrankis veikia
dideliu greičiu.
TECHNİNĖ PRİEŽİŪRA
Šis DEWALT elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio. Prieš vėl
prijungdami įrankį, paspauskite ir
atleiskite svirtinį jungiklį, kad įrankis
būtų išjungtas.
Atjungiami šepetėliai
Variklis bus automatiškai išjungtas angliniams
šepetėliams beveik nusidėvėjus ir reikiant atlikti
įrankio techninę priežiūrą. Vartotojas negali pats
keisti anglies šepetėlių. Atiduokite įrankį į įgaliotąjį
DEWALT techninio aptarnavimo centrą.
Sutepimas
Jūsų elektros įrankio papildomai sutepti nebūtina.
PASTABA: Netepkite įrankio tepalu,
nes sugadinsite vidines jo dalis.
3. Dirbant su vieliniais šepečiais, tarp įrankio ir
darbinio paviršiaus turi būti išlaikomas nuo 5°
iki 15° kampas.
4. Dirbdami su vieliniais diskas, šlifuokite
disko kraštu ir neatitraukite jo nuo darbinio
paviršiaus.
5. Nuolat judinkite įrankį pirmyn atgal, kad
darbiniame paviršiuje neatsirastų išėmų.
Nejudamai laikant įrankį ant darbinio
paviršiaus arba judinant jį sukamaisiais
judesiais, darbinis paviršius išdeginamas arba
jame lieka sūkurių žymių.
6. Prieš išjungdami įrankį, pakelkite jį nuo
darbinio paviršiaus. Palaukite, kol įrankis
sustos, ir tik tada padėkite jį.
PERSPĖJIMAS: Šlifuodami ruošinio
kraštą, būkite itin atsargūs, nes
šlifuoklis gali staigiai pakeisti judėjimo
kryptį.
Valymas
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite, kad
pagrindiniame korpuse arba aplink
ventiliacijos angas susikaupė purvo
ir dulkių, išpūskite juos sausu oru.
Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas
akių apsaugas ir respiratorius.
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
19
LIETUVIŲ
KROVIKLIO VALYMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus.
Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Purvą ir tepalą nuo
kroviklio paviršiaus galima nuvalyti
skudurėliu arba minkštu, nemetaliniu
šepetėliu. Nenaudokite vandens arba
kokių nors kitokių valymo priemonių
tirpalų.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
DEWALT,priedai nebuvo išbandyti su
šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
DEWALT priedus.
ĮSPĖJIMAS: Priedai turi būti numatyti
darbui bent tokiu greičiu, koks yra
numatytas ant įrankio esančios
įspėjamosios etiketės. Diskai arba
priedai, dirbantys didesniu greičiu, nei
numatyta, gali būti suskaldyti, nusviesti
ir gali sužeisti. Užsriegiami priedai turi
turėti įvorę M14. Visi neužsriegiami
priedai turi turėti 22,2 mm (7/8
col.) centrinę skylę. Jeigu jie tokio
skersmens skylės neturi, jie gali būti
skirti diskiniam pjūklui. Priedų sukimosi
greitis visuomet turi būti didesnis nei
įrankio sukimosi greitis, nurodytas
įrankio duomenų plokštelėje.
Šlifuoklio priedams labai svarbu parinkti tinkamus
apsauginius skydus, atraminius padus ir junges.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
susisiekite su savo tiekėju.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį DEWALT gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
20
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
DEWALT surenka senus naudotus DEWALT
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo
gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui,
kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine DEWALT atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų DEWALT
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
Daugkartinio naudojimo
akumuliatorių blokas
Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumuliatorius
yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai
krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama galia.
Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia pašalinti taip,
kad jis neužterštų aplinkos:
• Visiškai iškrovę akumuliatorių bloką, nuimkite jį
nuo įrankio.
• Li-Ion, NiCd ir NiMH akumuliatoriai yra
perdirbami. Grąžinkite juos įgaliotam atstovui
arba priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti
akumuliatoriai bus perdirbti arba tinkamai
pašalinti.
LIETUVIŲ
ŠLİFAVİMO İR PJOVİMO PRİEDŲ LENTELĖ
Apsauginio
gaubto tipas
Priedas
Aprašymas
Kaip montuoti ant šlifuoklio
Šlifavimo
diskas įgaubtu
centru
27 TİPO
APSAUGİNİS
SKYDAS
27 tipo apsauginis skydas
Poliravimo
diskas
Atraminė jungė
Vieliniai diskai
27 tipo diskas įgaubtu centru
Srieginė suspaudimo veržlė
Vieliniai diskai
su sriegine
veržle
27 tipo apsauginis skydas
Vielinis diskas
Vielinis
taurelės
formos
šepetėlis su
sriegine veržle
27 tipo apsauginis skydas
Vielinis šepetėlis
Atraminis
padas/
šlifavimo
lakštas
27 tipo apsauginis skydas
Guminis atraminis padas
Šlifavimo diskas
Srieginė suspaudimo veržlė
21
LIETUVIŲ
ŠLİFAVİMO İR PJOVİMO PRİEDŲ LENTELĖ(tęs.)
Apsauginio
gaubto tipas
Priedas
Aprašymas
Kaip montuoti ant šlifuoklio
Mūro pjovimo
diskas
1 TİPO
APSAUGİNİS
GAUBTAS
1 tipo apsauginis skydas
Metalo
pjovimo diskas
Deimantiniai
pjovimo diskai
Atraminė jungė
Pjovimo diskas
Srieginė suspaudimo veržlė
BE APSAUGINIO
GAUBTO
22
Poliravimo
apsauginis
gaubtas
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА
DC411
Поздравляем Вас!
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только к основным видам применения инструмента.
Однако, если инструмент применяется
не по основному назначению, с другими принадлежностями или содержится
в ненадлежащем порядке, уровень вибрации будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно увеличить воздействие вибрации в течение
всего периода работы инструментом.
При оценке уровня воздействия вибрации необходимо также учитывать
время, когда инструмент находился
в выключенном состоянии или когда он
включен, но не выполняет какую-либо операцию. Это может значительно
уменьшить уровень воздействия в течение всего периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты оператора от воздействия вибрации, такие
как: тщательный уход за инструментом
и принадлежностями, содержание рук в
тепле, организация рабочего места.
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний опыт фирмы по производству электроинструментов, различные усовершенствования сделали электроинструменты DEWALT
одними из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DC411
Напряжение питания
В
18
Тип
2
Входная мощность
Вт
405
Число оборотов
х.х./номинальн.
об/мин. 6500
Диаметр диска
мм
125
Диаметр шпинделя
М14
Вес
кг
2.2*
* вес с боковой рукояткой и защитным кожухом
LρA (звуковое давление)
КρA (погрешность измерения
звукового давления)
LWA (акустическая
мощность)
КWA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
83
дБ(А)
3.0
дБ(А)
94
дБ(А)
3.0
Аккумулятор
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом EN
60745:
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование поверхностей
ah,AG =
м/с²
5.9
Погрешность K =
м/с²
1.5
Значения вибрационного воздействия ah, шлифование диском
м/с²
<2.5
ah,DS =
Погрешность K =
м/с²
1.5
Уровень вибрации, указанный в данном информационном листке, был рассчитан по стандартному методу тестирования в соответствии со
стандартом EN60745 и может использоваться
для сравнения инструментов разных марок.
Он может также использоваться для предварительной оценки воздействия вибрации.
Тип
аккумулятора
Напряжение В пост.
тока
Емкость
Ач
Вес
кг
Зарядное устройство
Напряжение
электросети В перем.
тока
Тип аккумулятора
Время зарядки
(приблизительно) мин.
Вес
кг
DE9096
DE9503
DE9180
NiCd
NiMH
Li-Ion
18
2.4
1.0
18
2.6
1.0
18
2.0
0.68
DE9116
DE9135
230
NiCd/NiMH
230
NiCd/NiMH/
Li-Ion
60 (2.0 Ач
аккумуляторы)
0.4
40 (2.0 Ач
аккумуляторы)
0.52
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В
10 ампер, электросеть
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО:
Означает
чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит
к смертельному исходу или получению серьезной травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает потенциально
опасную ситуацию, которая может привести к смертельному исходу или получению серьезной травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая
может привести к получению легкой
травмы.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает ситуацию, не связанную с получением
телесной травмы, которая, однако,
может привести к повреждению
электроинструмента.
Риск удара электрическим током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
DC411
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», разработаны в полном соответствии
со стандартами: 98/37/ЕС (до 28 декабря
2009 г.), 2006/42/ЕС (с 29 декабря 2009 г.),
EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Данные продукты также соответствуют Директиве 2004/108/EC. За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже
адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
24
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
22.11.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно прочитайте
руководство по эксплуатации для снижения риска получения травмы.
Общие правила безопасности
ВНИМАНИЕ: Перед началом работы
внимательно прочтите все правила
безопасности и инструкции. Несоблюдение правил безопасности и инструкций может привести к удару электрическим током, возникновению пожара и/или получению серьезной травмы.
ХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ
Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже правилах относится к Вашему
сетевому (с кабелем) электроинструменту или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение! Беспорядок на рабочем месте и плохая освещенность могут привести к несчастному
b) Не
используйте
электроинструмент во взрывоопасной атмосфере,
например, в присутствии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли! В процессе работы электроинструмент выбрасывает искры, которые могут
воспламенить пыль или пары.
c) Не подпускайте близко детей или посторонних лиц во время работы электроинструментом! Вы можете отвлечься и потерять контроль над электроинструментом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка
кабеля
электроинструмента
должна подходить к сетевой розетке.
Ни в коем случае не вносите изменения в конструкцию вилки электрокабеля. Не пользуйтесь адаптерной
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
вставкой для подключения заземленных электроинструментов! Немодифицированные вилки и подходящие
к ним сетевые розетки снижают риск удара
электрическим током.
Избегайте контактов частей тела с заземленными объектами, например, трубопроводами, радиаторами отопления,
электроплитами и холодильниками!
Существует повышенный риск удара электрическим током, если части вашего тела
замкнуты на землю.
Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги! Попадание
жидкости внутрь электроинструмента повышает риск удара электрическим током.
Бережно обращайтесь с кабелем. Ни
в коем случае не переносите электроинструмент, держа его за кабель, и не
беритесь за кабель при отключении от
сетевой розетки. Не подвергайте кабель
воздействию влаги и масла и держите
его подальше от острых кромок и движущихся деталей! Поврежденные или перекрученные кабели повышают риск удара
электрическим током.
При работе электроинструментом вне
помещения, пользуйтесь удлинительным кабелем, предназначенным для
наружных работ! Использование кабеля,
предназначенного для работы вне помещения, снижает риск удара электрическим
током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отключения
(УЗО)! Использование УЗО снижает риск
удара электрическим током.
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете и руководствуйтесь
здравым смыслом, когда Вы работаете
электроинструментом. Не пользуйтесь
электроинструментом, если Вы устали
или находитесь под действием наркотиков, алкоголя или лекарств! Минутная
невнимательность при работе электроинструментами может привести к серьезной
травме.
b) Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки! Разумное использование таких
средства индивидуальной защиты, как ре-
c)
d)
e)
f)
g)
спиратор, ботинки на нескользящей подошве, каска и наушники значительно снизит
риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед подключением электроинструмента к сетевой розетке убедитесь,
что выключатель находится в положении
выключено! Переноска электроинструментов с нажатым выключателем или подключение к сетевой розетке электроинструментов, выключатель которых установлен
в положение “включено”, может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимайте регулировочный или гаечный
ключ! Оставленный закрепленным на вращающейся части регулировочный или гаечный ключ может стать причиной тяжелой
травмы.
Не перенапрягайтесь! Всегда твердо
стойте на ногах, сохраняя равновесие!
Это поможет Вам не потерять контроль над
электроинструментом в непредвиденной
ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом. Не носите свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы
Ваши волосы, одежда или перчатки не
попали в движущиеся детали! Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися
деталями.
Если электроинструмент имеет устройства для подключения систем сбора
и удаления пыли, убедитесь, что эти
системы подключены и используются
надлежащим образом! Использование систем пылеулавливания значительно снижает опасность, связанную с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ
a) Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению! Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b) Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения! Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
c) Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента! Такие меры предосторожности снижают риск непреднамеренного включения электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей
месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать электроинструментом! Электроинструменты
представляют опасность в руках неопытных пользователей.
e) Проверяйте исправность электроинструмента! Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных деталей, целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих на его работу.
Направляйте поврежденные электроинструменты в ремонт. Многие несчастные
случаи являются следствием плохого ухода
за электроинструментом.
f) Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей! Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее
утомительной.
g) Используйте электроинструмент, принадлежности и насадки в соответствии
с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера будущей работы! Использование электроинструмента
не по назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
a) Заряжайте
аккумулятор
зарядным
устройством указанной производителем
марки! Зарядное устройство, которое подходит к одному типу аккумулятора, может
создать риск возгорания в случае его использования с аккумулятором другого типа.
b) Используйте электроинструменты только с предназначенными для них аккумуляторами! Использование аккумулятора
какой-либо другой марки может привести
к возникновению пожара и получению травмы.
c) Держите неиспользуемый аккумулятор
подальше от металлических предметов,
таких как скрепки, монеты, ключи, гвоз26
ди, шурупы, или других мелких металлических предметов, которые могут замкнуть контакты аккумулятора! Короткое
замыкание контактов аккумулятора может
привести к получению ожогов или возникновению пожара.
d) В критических ситуациях из аккумулятора может вытечь жидкость
(электролит),
избегайте
контакта
с кожей! Если жидкость все же попала
на кожу, промойте ее проточной водой.
Если жидкость попала в глаза, обратитесь за медицинской помощью! Вытекающая из аккумулятора жидкость вызывает
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запасных
частей! Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Меры безопасности при выполнении всех
операций
a) Этот электроинструмент предназначен
для шлифования, чистки проволочной
щеткой или резания. Прочитайте все
предупреждения, инструкции, иллюстрации и спецификации по данному электроинструменту. Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может стать
причиной поражения электрическим током,
пожара и/или серьезного травмирования.
b) Не используйте дополнительные принадлежности и насадки, специально не
разработанные и не рекомендованные
производителем инструмента. Возможность установки принадлежностей и насадок на электроинструмент не обеспечивает
безопасности при его использовании.
c) Номинальная частота вращения насадки должна быть не ниже максимальной
скорости, указанной на электроинструменте. Насадки, вращающиеся со скоростью, превышающей их номинальную
частоту вращения, могут сломаться и отлететь в сторону.
РУССКИЙ ЯЗЫК
d) Внешний диаметр и толщина насадки
должны соответствовать диапазону
мощности электроинструмента. Насадка неправильного размера не закрывается
надлежащим образом защитным кожухом
и не обеспечивает контроля при управлении инструментом.
e) Оправка дисков, фланцы, диски-подошвы и прочие дополнительные принадлежности должны правильно сидеть на
шпинделе электроинструмента. Насадки
с оправочными отверстиями, не соответствующими крепежным деталями электроинструмента, могут стать причиной разбалансированности, повышенной вибрации и
потере контроля над электроинструментом.
f) Не используйте поврежденные насадки. Перед каждым использованием проверяйте абразивные диски
на наличие сколов и трещин, диски-подошвы - на наличие надрывов
и трещин, проволочные щетки - на наличие ослабленной или сломанной проволоки. В случае падения электроинструмента или насадки проверьте их на наличие повреждений или установите неповрежденную насадку. После проверки и
установки насадки поверните электроинструмент от себя и других лиц в сторону
и запустите инструмент на максимальной скорости без нагрузки в течение
1 минуты. Поврежденные насадки отлетят
в сторону в течение данного тестового периода.
g) Используйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от типа
выполняемых работ надевайте щиток
для защиты лица или защитные очки. В
соответствии с необходимостью надевайте респиратор, защитные наушники,
перчатки и рабочий фартук, способный
защитить от мелки абразивных частиц
и фрагментов обрабатываемой детали.
Средства защиты для глаз должны останавливать частицы, вылетающие при выполнении различных видов работ. Противопылевая маска или респиратор должны
обеспечивать фильтрацию твердых частиц,
образующихся при выполнении работ. Длительное воздействие шума высокой мощности может привести к нарушениям слуха.
h) Не подпускайте посторонних лиц близко к рабочей зоне. Любое лицо, входящее в рабочую зону, должно использовать средства индивидуальной защи-
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
ты. Фрагменты обрабатываемой детали
или разрушенной насадки могут вылететь
и стать причиной травмирования даже за
пределами рабочей зоны.
Держите электроинструмент за изолированные поверхности при работе
в местах, где режущая принадлежность
может задеть скрытую проводку или
кабель подключения к электросети!
Контакт с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые изоляцией
металлические части электроинструмента также “живыми”, что создает опасность
удара электрическим током.
Располагайте шнур питания на удалении
от
вращающейся
насадки.
В случае потери контроля шнур питания может быть разрезан или ободран,
а ваша рука может быть затянута вращающейся насадкой.
Никогда не кладите электроинструмент,
пока насадка полностью не остановится. Вращающаяся насадка может задеть за
поверхность, из-за чего электроинструмент
может вырваться из рук.
Не включайте электроинструмент, если
насадка направлена на вас. Случайный
контакт с вращающейся насадкой может
привести к захвату насадкой одежды и контакту насадки с Вашим телом.
Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия электроинструмента. Вентилятор электродвигателя затягивает пыль
внутрь корпуса, а скопление большого
количества пыли на металле электродвигателя повышает риск поражения электротоком.
Не используйте электроинструмент рядом с горючими материалами. Искры могут привести к их воспламенению.
Не используйте насадки, требующие
жидкостного охлаждения. Использование воды или других жидких охлаждающих
средств может привести к поражению электрическим током вплоть до смертельного
исхода.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ
Причины обратного удара и действия оператора по его предупреждению
Обратный удар является внезапной реакцией
на защемление или застревание вращающегося диска, диска-подошвы, щетки или какой-либо другой насадки. Защемление или застревание могут стать причиной мгновенной остановки вращающейся насадки, что в свою очередь
приводит к потере контроля над электроинструментом и он внезапно подается назад в направлении, противоположном вращению насадки.
Например, если абразивный диск был защемлен или застрял в заготовке, край диска в момент защемления может врезаться
в поверхность заготовки, в результате чего
диск поднимается или подается назад. В зависимости от направления движения диска в момент защемления, диск может резко подняться в сторону или от оператора.
В этот момент абразивные диски могут также
сломаться.
Обратный удар является результатом использования инструмента не по назначению
и/или неправильных действий оператора
и условий работы, и его можно избежать, соблюдая следующие меры безопасности:
a) Крепко держите электроинструмент двумя руками и следите за положением тела
и рук, чтобы эффективно противостоять
воздействию обратного удара. Для максимального контроля силы обратного
удара или реакции от крутящего момента всегда используйте вспомогательную
рукоятку, если она предусмотрена. Оператор может контролировать силу обратного удара, если он соблюдает соответствующие меры предосторожности.
b) Никогда не держите руки поблизости от
вращающегося диска. Это может привести к обратному удару.
c) Не стойте в зоне действия обратного
удара электроинструмента. В момент
заедания сила обратного удара отбросит
инструмент в направлении, обратном движению диска.
d) Будьте особенно осторожны при обрабатывании углов, острых кромок
28
и пр. Избегайте отскакивание и заедание насадки. Именно при обработке углов,
острых кромок или при отскакивании высока вероятность заедания вращающейся
насадки, что может послужить причиной
потери контроля над инструментом или образования обратного удара.
e) Не устанавливайте на шлифмашину диск
для резьбы по дереву или зубчатый режущий диск. Подобные диски увеличивают
вероятность возникновения обратного удара и потери контроля над инструментом.
Меры безопасности при выполнении операций по шлифованию и резке с использованием абразивных дисков
a) Используйте только диски, рекомендованные для использования с Вашим
электроинструментом, а также защитные кожухи, специально разработанные для выбранного типа дисков. Диски,
не предназначенные для использования
с данным электроинструментом, не будут
надежно защищены кожухом и представляют опасность.
b) Защитный кожух должен быть надежно
закреплен на электроинструменте. Для
достижения максимальной безопасности кожух должен быть установлен
таким образом, чтобы со стороны оператора была открыта самая незначительная часть диска. Защитный кожух поможет защитить оператора от фрагментов
разрушенного диска и случайного контакта
с диском.
c) Диски должны использоваться только
строго в соответствии с их назначением. Например: не выполняйте шлифование боковой стороной режущего диска.
Абразивные режущие диски предназначены для шлифования периферией круга,
поэтому боковая сила, применимая к данному типу дисков, может стать причиной их
разрушения.
d) Всегда используйте неповрежденные
дисковые фланцы, размер и форма которых полностью соответствуют выбранному Вами типу дисков. Правильно
подобранные дисковые фланцы поддерживают диск, снижая вероятность его разрушения. Фланцы для режущих дисков могут
отличаться от фланцев для шлифовальных
кругов.
e) Никогда не используйте изношенные
диски с электроинструментов большей
РУССКИЙ ЯЗЫК
мощности. Диски, предназначенные для
использования с электроинструментами
большей мощности, не подходят для высоких скоростей инструментов меньшей мощности, и могут разрушиться.
сплошные поверхности. Выступающий
диск может врезаться в газовую или водопроводную трубу, электропроводку или
в объекты, вызывающие обратный удар.
Меры безопасности при шлиДополнительные меры пре- фовании
досторожности при резании с a) Не используйте шлифовальные круги,
диаметр которых намного превышает дииспользованием абразивных
аметр подошвы. При выборе шлифовальной бумаги пользуйтесь рекомендациями
дисков
a) Не давите на режущий диск и не оказывайте на него чрезмерного давления. Не
пытайтесь выполнить слишком глубокий разрез. Чрезмерное напряжение диска
увеличивает нагрузку на диск, результатом
которой может стать деформация или заедание в момент резания, возможность
возникновения обратного удара, а также
поломка диска.
b) Не стойте на одной линии и позади вращающегося диска. При вращении диска в
момент выполняемой операции в направлении от оператора, возможный обратный
удар может отбросить электроинструмент с
работающим диском прямо на вас.
c) При заклинивании диска или если по какой-либо причине Вы хотите прекратить
резание, выключите электроинструмент
и удерживайте его в пропиле, пока режущий диск полностью не остановится. Ни
в коем случае не пытайтесь вытащить
режущий диск из заготовки, пока он ещё
вращается, так как это может вызвать обратный удар. Выясните причину заедания
и примите меры по её устранению.
d) Не возобновляйте прерванную операцию с диском в заготовке. Позвольте
диску достичь максимальной скорости
и аккуратно введите его в разрез. В противном случае, при повторном включении
электроинструмента диск может сломаться, подняться или выскочить обратно из
заготовки.
e) Размещайте панели или заготовки
больших размеров на упорах для минимизации риска защемления диска и
обратного удара. Большие заготовки имеют тенденцию прогибаться под тяжестью
собственного веса. Устанавливайте упоры
под заготовкой по обе стороны от режущего
диска, около линии реза и краев заготовки.
f) Будьте особенно внимательны при
сквозном врезании в стены и другие
изготовителя. Шлифовальная бумага, выступающая за пределы подошвы шлифмашины, может порваться, что станет причиной
повреждения диска или вызовет обратный
удар.
Меры безопасности при полировке
a) Следите за тем, чтобы полировальная
шкурка была плотно установлена на подошве, а концы завязок были убраны.
Уберите или отрежьте все выступающие концы завязок. Свободно свисающие
и вращающиеся завязки могут запутать
Ваши пальцы или застрять в обрабатываемой заготовке.
Дополнительные меры предосторожности при работе
с использованием проволочных щеток
a) Помните, что кусочки проволоки отскакивают от проволочной щетки даже при
выполнении обычной операции. Не надавливайте на щетку, оказывая на нее
чрезмерное давление. Обрывки проволоки легко могут проникнуть через легкую
одежду и/или попасть на кожу.
b) Если при работе щеткой рекомендовано использование защитного кожуха,
не допускайте ни малейшего соприкосновения проволочной щетки или диска с кожухом. В процессе работы и под
воздействием центробежной силы проволочный диск или щетка могут увеличиться
в диаметре.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и исполь29
РУССКИЙ ЯЗЫК
зование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
 Ухудшение слуха
 Риск получения травмы от разлетающихся
частиц.
 Риск получения ожогов от принадлежностей, которые в процессе работы сильно
нагреваются.
 Риск
получения
травмы,
связанный
с продолжительным использованием инструмента.
 Риск вдыхания пыли от опасных для здоровья веществ.
ским током или смерти от электрического тока.
ВНИМАНИЕ: Опасность удара электрическим током. Не допускайте попадания
жидкости внутрь зарядного устройства.
Существует опасность удара электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность ожога.
Для снижения риска получения травмы,
заряжайте аккумуляторы только марки
DEWALT. Аккумуляторы других марок
могут взорваться, что приведет к получению травмы или повреждению электроинструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В определенных
условиях, когда зарядное устройство
подключено к электросети, открытые
контакты подзарядки внутри его корпуса могут быть закорочены посторонним
материалом. Не допускайте попадания
токопроводящих материалов, таких как
тонкая стальная стружка, алюминиевая
фольга и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы, в гнезда
зарядного устройства. Всегда отключайте зарядное устройство от электросети, если в его гнезде нет аккумулятора. Отключайте зарядное устройство от
электросети перед чисткой.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по эксплуатации.
Наденьте защитные наушники
Наденьте защитные очки
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год изготовления, отштампован на поверхности корпуса,
которая образует узел соединения между инструментом и аккумулятором!
Например:
2009 ХХ ХХ
Год изготовления

НЕ пытайтесь заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не указанных в данном руководстве. Зарядное
устройство и аккумулятор специально разработаны для совместного применения.

Данные зарядные устройства не предусмотрены для зарядки аккумуляторов
других марок, кроме DEWALT. Попытка
зарядить аккумулятор другой марки может
привести к риску возникновения пожара,
удара электрическим током или смерти от
электрического тока.

Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!

Отключайте зарядное устройство от
электросети, вынимая вилку из розетки,
а не потянув кабель! Это снизит риск повреждения электрической вилки и кабеля.

Располагайте кабель таким образом,
чтобы на него нельзя было наступить,
споткнуться о него, или иным способом
повредить или сильно натянуть!

Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимо-
Важные инструкции по безопасности для
всех зарядных устройств
ХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции по
эксплуатации и технике безопасности для зарядных устройств DE9116 и DE9135.

Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочитайте все инструкции и
ознакомьтесь с предупредительными символами на зарядном устройстве, аккумуляторе и продукте, работающем от аккумулятора.
ОПАСНО: Опасность смерти от электрического тока. На клеммах подзарядки напряжение 230 В. Не касайтесь
клемм токопроводящими предметами.
Это может привести к удару электриче-
30
РУССКИЙ ЯЗЫК
сти! Использование несоответствующего
удлинительного кабеля может создать риск
возникновения пожара, удара электрическим током или смерти от электрического
тока.

Не кладите на верхнюю часть зарядного устройства какой-либо предмет
и не ставьте зарядное устройство на
мягкую поверхность, это может блокировать вентиляционные прорези и вызвать чрезмерный внутренний нагрев!
Располагайте зарядное устройство вдали
от источника тепла. Вентиляция зарядного устройства происходит через прорези,
устроенные в верхней и нижней частях кожуха.

Не эксплуатируйте зарядное устройство,
если его кабель или вилка повреждены –
сразу же заменяйте поврежденные детали.

Не эксплуатируйте зарядное устройство,
если оно получило повреждение вследствие сильного удара или падения или
иного внешнего воздействия! Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Не разбирайте зарядное устройство
самостоятельно, обращайтесь в авторизованный центр для проведения технического обслуживания или ремонта!
Неправильная сборка может привести к риску удара электрическим током или смерти
от электрического тока или возникновению
пожара.

Перед каждой операцией чистки отключайте зарядное устройство от электросети. Это снизит риск удара электрическим током. Извлечение аккумулятора из
зарядного устройства не приводит к снижению этого риска.

НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно.

Зарядное устройство рассчитано на работу от стандартной бытовой электросети напряжением 230 В. Не пытайтесь
подключать его к источнику с другим напряжением. Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DE9116 предназначено
для зарядки NiCd и NiMH аккумуляторов напряжением в диапазоне от 7,2 В до18 В.
Зарядное устройство DE9135 предназначено
для зарядки NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторов
напряжением в диапазоне от 7,2 В до18 В.
Данные зарядные устройства не требуют регулировки и являются наиболее простыми в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 2)
ОПАСНО: Опасность смерти от электрического тока. На клеммах подзарядки напряжение 230 В. Не касайтесь
клемм токопроводящими предметами.
Это может привести к удару электрическим током или смерти от электрического тока.
1. Подключите вилку зарядного устройства
(j) к соответствующей сетевой розетке прежде, чем вставить аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство. Красный индикатор зарядки начнет
непрерывно мигать, указывая на начало
процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный индикатор переходит в режим непрерывного
свечения. Аккумулятор полностью заряжен
и его можно использовать с инструментом
или оставить в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной производительности и продления срока
службы NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторов,
перед первым использованием заряжайте аккумулятор не менее 10-ти часов.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите в таблице ниже.
Состояние заряда
зарядка
полностью заряжен
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
замените аккумулятор
проблема
––––––
––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Автоматическое поддержание заряда
Режим автоматического поддержания заряда
обеспечивает выравнивание заряда или дополнительную зарядку каждого элемента аккумулятора до полного уровня заряда. Аккумуляторы следует подзаряжать еженедельно или
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
если они не обеспечивают достаточную мощность для работ, которые ранее выполнялись
легко и быстро.
Чтобы подзарядить Ваш аккумулятор, вставьте
его в зарядное устройство, как описано выше.
Оставьте аккумулятор в зарядном устройстве
приблизительно на 10 часов.



Пауза для согревания/охлаждения аккумулятора
ОПАСНО: Ни в коем случае не пытайтесь разбирать аккумулятор. Не
вставляйте в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым или поврежденным корпусом. Не разбивайте, не
бросайте и не ломайте аккумулятор.
Не используйте аккумуляторы или зарядные устройства, которые подверглись воздействию резкого удара, удара при падении, попали под тяжелый
предмет или были повреждены каким-либо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под удар
молотка или под ноги). Поврежденные
аккумуляторы должны возвращаться
в сервисный центр на переработку.
Если зарядное устройство определит, что аккумулятор чрезмерно охлажден или нагрет, автоматически инициируется пауза для согревания/
охлаждения, в течение которой аккумулятор
достигает оптимальной для зарядки температуры. Затем зарядное устройство автоматически переключается на режим зарядки. Такая
процедура увеличивает максимальный срок
службы аккумулятора.
ЛИТИЙ-ИОННЫЕ (LI-ION) АККУМУЛЯТОРЫ
Литий-ионные аккумуляторы спроектированы
по Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева или глубокой разрядки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите неиспользуемый инструмент набок на
устойчивую поверхность в месте, в
котором он не создает опасность, что
о него могут споткнуться и упасть.
Некоторые инструменты с аккумуляторами больших размеров ставятся на аккумулятор в вертикальном положении,
но их легко опрокинуть.
При срабатывании Электронной Защитной Системы инструмент автоматически отключится.
Если это произошло, поместите литий-ионный
аккумулятор в зарядное устройство до его полной зарядки.
Важные инструкции по безопасности для всех аккумуляторов
При заказе аккумулятора для замены, не
забывайте указывать номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочитайте нижеследующие инструкции по безопасности. Затем приступайте к установленной процедуре зарядки.
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

32
Не заряжайте и не используйте аккумулятор во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
При установке или извлечении аккумулятора из зарядного устройства пыль или газы
могут воспламениться.
Заряжайте аккумуляторы только зарядными устройствами DEWALT.
НЕ брызгайте и не погружайте в воду или
другие жидкости.
Не храните и не используйте инструмент
и аккумулятор в местах, в которых температура может достичь или превысить
40 °С (например, наружные навесы или
строение из металла в летнее время).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НИКЕЛЬ- КАДМИЕВЫХ
(NiCd) И НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛ-ГИДРИДНЫХ
(NiMN) АККУМУЛЯТОРОВ

Не сжигайте аккумулятор, даже если он
сильно поврежден или полностью изношен. Аккумулятор в огне может взорваться.

Под действием сложных условий эксплуатации или температуры возможна
незначительная утечка жидкости из аккумулятора. Это не указывает на неисправность. Однако, если повреждено наружное уплотнение:
а. и аккумуляторная жидкость попала на кожу, сразу же смойте ее водой
с мылом в течение нескольких минут.
б. и аккумуляторная жидкость попала в глаза, промывайте их чистой водой в тече-
РУССКИЙ ЯЗЫК
ние минимум 10 минут и обратитесь за
медицинской помощью. (Справка для
врача: жидкость представляет собой
25…30% раствор гидрооксида калия).
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ
ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(Li-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
 Не сжигайте аккумулятор, даже если он
сильно поврежден или полностью изношен. Аккумулятор в огне может взорваться.
При горении литий-ионных аккумуляторов
выделяются токсичные пары и частицы.
 Если содержимое аккумулятора попало
на кожу, немедленно промойте загрязненный участок водой с мягким мылом.
Если аккумуляторная жидкость попала в
глаз, промывайте открытый глаз в течение
15 минут, пока не исчезнет раздражение.
Если необходимо обратиться за медицинской помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный электролит состоит из смеси жидкого органического карбоната и солей лития.
 Содержимое открытых элементов аккумулятора может вызывать раздражение
органов дыхания. Обеспечьте приток свежего воздуха. Если симптомы сохраняются,
обратитесь за медицинской помощью.
ОСТОРОЖНО: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость может
воспламениться при попадании искры
или пламени.
Колпачок аккумулятора (Рис. 3)
Защитный колпачок, служащий для предохранения контактов отсоединенного аккумулятора,
входит в комплект поставки. Без установленного защитного колпачка посторонние металлические предметы могут вызвать короткое замыкание контактов, что может привести к пожару
или повреждению аккумулятора.
1. Снимите защитный колпачок прежде, чем
вставить аккумулятор в зарядное устройство или электроинструмент (Рис. 3А).
2. Наденьте защитный колпачок на контакты
сразу же после извлечения аккумулятора
из зарядного устройства или электроинструмента (Рис. 3В).
ВНИМАНИЕ: Проверьте перед хранением или переноской отсоединенного
аккумулятора, что защитный колпачок
находится на своем месте.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DC411 работает от 18 В аккумуляторов.
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения является холодное и сухое место, вдали от
прямых солнечных лучей и источников избыточного тепла или холода. Для увеличения производительности и срока службы,
храните не используемые аккумуляторы
при комнатной температуре.
ПРИМЕЧАНИЕ: Литий-ионные аккумуляторы должны убираться на хранение полностью заряженными.
2. Длительное хранение не влияет отрицательно на аккумулятор или зарядное устройство.
При поддержании надлежащих условий их
можно хранить в течение 5 лет и более.
С и м в ол ы н а з а р я д н о м
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед вводом в эксплуатацию, внимательно прочтите данное руководство
по эксплуатации!
Аккумулятор заряжается
Аккумулятор заряжен
Аккумулятор неисправен
Пауза для согревания/охлаждения аккумулятора
Не касайтесь токопроводящими предметами контактов аккумулятора и зарядного устройства!
Ни в коем случае не пытайтесь заряжать поврежденный аккумулятор!
Используйте с аккумуляторами только
марки DEWALT, другие аккумуляторы
могут взорваться, что приведет к получению травмы или повреждению
электроинструмента!
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
Не подвергайте воздействию влаги!
Немедленно заменяйте поврежденный кабель подключения к электросети!
Заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды в пределах
4°С…40°С
Утилизируйте отработанный аккумулятор безопасным для окружающей
среды способом!
Не сжигайте NiMH, NiCd+ и Li-Ion аккумуляторы!
Заряжает NiMH и NiCd аккумуляторы!
Заряжает Li-Ion аккумуляторы!
Время полной зарядки см. технические характеристики зарядного
устройства
Комплект поставки
Угловая шлифовальная машина
1
Защитный кожух, тип 27
1
Боковая рукоятка
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не модифицируйте электроинструмент или
какую-либо его деталь. Это может привести к получению травмы или повреждению инструмента.
a. Курковый выключатель
b. Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска
c. Кнопка блокировки шпинделя
d. Шпиндель (Рис. 8)
e. Боковая рукоятка
f. Абразивный диск
g. Антиблокировочный проставочный фланец
h. Резьбовая стопорная гайка
i. Защитный кожух, тип 27
j. Аккумулятор
k. Кнопки фиксации аккумулятора
НАЗНАЧЕНИЕ
Угловые шлифовальные машины высокой мощности DС411 предназначены для
профессиональных работ по шлифованию
и резанию.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО шлифовальные диски с утопленным центром и веерные (лепестковые) диски.
Упаковка содержит:
1
Описание (Рис. 1, 2, 8)
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем пространстве легко воспламеняющихся жидкостей
или газов.
1
Комплект фланцев
1
Спецключ
2
Аккумулятора
DC411KA)
1
Зарядное устройство (DC411KL, DC411KB,
DC411KA)
1
Набор инструментов (DC411KL, DC411KB,
DC411KA)
1
Руководство по эксплуатации
1
Чертеж инструмента в разобранном виде

Проверьте электроинструмент, его детали
и принадлежности на наличие повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке.
Электродвигатель предназначен для работы
только при одном напряжении электросети.
Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение аккумулятора напряжению, указанному
в паспортной табличке.

Перед вводом в эксплуатацию, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.
Ваше зарядное устройство DEWALT
в соответствии со стандартом EN 60335
защищено двойной изоляцией.
(DC411KL,
DC411KB,
Данные угловые шлифовальные машины являются профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к инструменту. Неопытные пользователи должны
использовать данный инструмент под руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
ВНИМАНИЕ: Электроинструменты
с напряжением 115 В должны управляться через предохранительный изо34
РУССКИЙ ЯЗЫК
лированный трансформатор с заземленным экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться специально подготовленным
кабелем, который можно получить
в сервисной организации DEWALT.
Удлинительный кабель
Удлинительный кабель следует использовать
только в случае крайней необходимости. Используйте только стандартные удлинители
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность Вашего зарядного устройства (см.
Технические характеристики). Минимальное
поперечное сечение провода электрокабеля
должно быть не менее 1 мм2; максимальная
длина 30 м.
При использовании удлинительного кабеля, намотанного на барабан, вытягивайте кабель на
всю длину.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: Перед любыми операциями по сборке и регулированию, всегда
снимайте аккумулятор с электроинструмента. Каждый раз перед установкой
или снятием аккумулятора выключайте
электроинструмент.
ВНИМАНИЕ: Используйте аккумуляторы и зарядные устройства только марки
DEWALT.
Установка и снятие аккумулятора (Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы, выключайте электроинструмент и извлекайте аккумулятор перед регулированием или перед установкой/
снятием насадок или принадлежностей. Непреднамеренный запуск инструмента может привести к получению
травмы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор (j)
полностью заояжен.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА В РУЧКУ
ИНСТРУМЕНТА
2. Вдвигайте аккумулятор в ручку, пока Вы не
услышите, что замок защелкнулся на месте.
ДЛЯ СНЯТИЯ АККУМУЛЯТОРА С ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопки фиксации аккумулятора
(k) и вытащите аккумулятор из ручки инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство, как это описано в разделе «Зарядное
устройство» данного руководства.
Установка боковой рукоятки
(Рис. 4)
ВНИМАНИЕ: Перед использованием
инструмента убедитесь, что рукоятка
надежно затянута.
Боковая рукоятка (е) может быть установлена
в резьбовое отверстие на любой из сторон корпуса редуктора. Перед использованием инструмента проверьте надежность затяжки рукоятки.
Чтобы работать было удобнее, корпус редуктора может поворачивается на 90° для выполнении операции резки.
Поворачивание корпуса редуктора (Рис. 4)
ВНИМАНИЕ: Для исключения риска
серьезного травмирования выключите инструмент и извлеките аккумулятор, прежде чем выполнять какие–
либо настройки или демонтаж/установку насадок или аксессуаров.
1. Выкрутите четыре угловых винта, удерживающих корпус редуктора на корпусе двигателя.
2. Не снимая корпус редуктора с корпуса двигателя, поверните корпус редуктора в нужное положение.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если корпус редуктора и корпус двигателя расходятся более чем на 3.17
мм (1/8”), следует провести техобслуживание
инструмента с разборкой и сборкой в сервисном центре DEWALT. Отказ от проведения
сервисного обслуживания инструмента может
привести к выходу из строя щеток, двигателя
и подшипника.
1. Совместите
основание
инструмента
с риской внутри ручки инструмента (Рис. 2).
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Установите на место винты для крепления
корпуса редуктора к корпусу двигателя. Затяните винты с моментом в 2,2 Нм. Чрезмерный момент затяжки может привести
к срыву резьбы винтов.
крытом фиксаторе защитный кожух не должен поворачиваться рукой. Не используйте
шлифовальную машину с незакрепленным
защитным кожухом или с зажимным рычагом в открытом положении.
МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА (РИС. 5)
5. Для снятия защитного кожуха откройте
фиксатор, поверните таким образом, чтобы
проушины были совмещены с разъемами и
потяните за защитный кожух.
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой и регулировкой инструмента всегда снимайте
аккумулятор. Перед установкой или
снятием аккумулятора всегда выключайте инструмент.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Защитные кожухи следует использовать со всеми
шлифовальными дисками, режущими дисками, проволочными щетками
и проволочными дисками. Модель
DC411 оснащена защитным кожухом,
предназначенным для использования
со шлифовальными дисками с утопленным центром (тип 27) и с шлифовальными дисками со ступицей (тип 27). Тот
же самый защитный кожух предназначен для использования с чашеобразными проволочными щетками.
ПРИМЕЧАНИЕ: Защитный кожух установлен на диаметр ступицы корпуса редуктора на заводе. Если через некоторое время
защитный кожух расшатывается, затяните
регулировочный винт (о) при нахождении
зажимного рычага в закрытом положении
и установленном на инструмент кожухе.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не затягивайте
регулировочный винт при нахождении
зажимного рычага в открытом положении. В результате этого может произойти скрытое повреждение защитного кожуха или монтажной ступицы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если защитный кожух невозможно затянуть путем
регулировки зажима, не используйте
инструмент. Для предотвращения риска травмирования сдайте инструмент
и защитный кожух в сервисный центр
для ремонта или замены кожуха.
При использовании шлифмашины DС411 для
резки металла или кирпичной кладки на нее
ДОЛЖЕН БЫТЬ установлен защитный кожух
Тип 1. Защитные кожухи Тип 1 можно приобрести у дистрибьюторов DEWALT.
ПРИМЕЧАНИЕ: В конце данного раздела Вы
найдете Таблицу принадлежностей для
шлифования и резки, в которой обозначены
прочие дополнительные принадлежности и аксессуары, которые могут быть использованы
с данными шлифмашинами.
1. Откройте фиксатор защитного кожуха (p)
и совместите проушины (m) на кожухе с выемками (n) на корпусе редуктора.
2. Толкайте защитный кожух вниз до тех пор,
пока проушины не встанут на место, и поверните свободно в канавку на ступице корпуса редуктора.
3. При открытом фиксаторе защитного кожуха
поверните кожух (i) в нужное рабочее положение. Корпус защитного кожуха должен
располагаться между шпинделем и оператором для обеспечения максимальной защиты оператора.
4. Закройте фиксатор для фиксации защитного кожуха на корпусе редуктора. При за36
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для предотвращения риска повреждения инструмента
не затягивайте регулировочный винт
при нахождении зажимного рычага в открытом положении. В результате этого
может произойти скрытое повреждение
защитного кожуха или монтажной ступицы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шлифование углов и резание
можно выполнять при помощи дисков типа 27,
которые разработаны для этой цели и имеют
соответствующие характеристики; диски толщиной 6,35 мм (1/4”) разработаны для шлифования поверхности, а диски толщиной 3,17 мм
(1/8”) - для шлифования углов.
Подготовка к эксплуатации

Установите защитный кожух и подходящий
для данного типа работ диск или круг. Не
используйте чрезмерно изношенные диски
или круги.

Убедитесь в правильной установке наружного и внутреннего фланцев.
РУССКИЙ ЯЗЫК

Проследите, чтобы абразивный диск или
круг вращался в соответствии с указательными стрелками на шлифмашине и на самом диске.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте указаниям действующих норм и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения серьезной травмы, перед
регулировкой или снятием/установкой дополнительных принадлежностей или насадок выключайте
инструмент и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным подключением инструмента нажмите и отпустите курковый выключатель, чтобы
убедиться, что инструмент действительно выключен.
ВНИМАНИЕ:
 Следите, чтобы все обрабатываемые
заготовки были надежно зафиксированы на месте.
 Не прилагайте к инструменту чрезмерного усилия. Ни в коем случае не
прилагайте бокового усилия к абразивному диску!
 Избегайте перегрузки. Если шлифмашина перегрелась, дайте ей поработать несколько минут на холостом
ходу.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 9)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы, ВСЕГДА
правильно удерживайте электроинструмент, как показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска
получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте инструмент, предупреждая внезапные сбои
в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(е), другой рукой удерживайте основную рукоятку (q).
Выключатель
КНОПКА ЗАЩИТЫ ОТ НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ПУСКА И КУРКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
(РИС. 6)
Ваш инструмент оснащен кнопкой защиты от
непреднамеренного пуска (b).
Для фиксации куркового выключателя нажмите кнопку защиты, как показано на рисунке.
Когда кнопка защиты от непреднамеренного пуска находится в положении фиксации, устройство заблокировано.
Всегда блокируйте курковый выключатель при
переноске или хранении инструмента для предотвращения вероятности случайного включения.
Для разблокирования куркового выключателя нажмите кнопку защиты от непреднамеренного пуска. Когда кнопка защиты деактивирована, устройство разблокировано. Кнопка
защиты от непреднамеренного пуска окрашивается в красный цвет, если выключатель находится в разблокированном положении.
Потяните курковый выключатель (a) для включения инструмента.
Отпускание куркового выключателя приводит
к выключению инструмента.
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот инструмент не оснащен
приспособлением для удержания выключателя во включенном положении и фиксация его
в положении ВКЛ при помощи каких-либо других средств запрещена.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочно удерживайте боковую рукоятку и корпус инструмента для обеспечения контроля
над инструментом при запуске и при
останове, пока насадка не прекратит
вращаться. Прежде чем положить инструмент убедитесь, что диск полностью остановился.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дождитесь, пока
инструмент наберет полные обороты,
прежде чем прикасаться им к обрабатываемой поверхности. Перед включением поднимите инструмент от обрабатываемой поверхности.
БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ
Стопорный штифт шпинделя используется для
блокировки шпинделя при установке или снятии насадки. Используйте стопорный штифт
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
шпинделя только после выключения инструмента, извлечения аккумулятора и полной
остановки диска.
емка фланца с задним ходом села на фаски шпинделя, надавив и повернув фланец,
прежде чем устанавливать диск.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для предотвращения
риска повреждения инструмента не используйте фиксатор шпинделя при работающем
инструменте. Это приведет к повреждению
инструмента, а установленная насадка может
отвинтиться и нанести травму.
2. Прижмите диск к фланцу с задним ходом и
отцентруйте его на поднятом центре фланца с задним ходом.
Для установки фиксатора нажмите кнопку блокировки шпинделя и вращайте шпиндель до тех
пор, пока он не зафиксируется и вы не сможете
его более повернуть.
Монтаж и использование
шлифовального диска с утопленным центром
МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ДИСКОВ СО СТУПИЦЕЙ (РИС. 1,7)
ВНИМАНИЕ: Для исключения риска получения серьезных травм, выключите
инструмент и извлеките аккумулятор,
прежде чем выполнять какие-либо настройки или демонтаж/установку насадки или аксессуаров.
Диски со ступицей устанавливаются непосредственно на шпиндель с резьбовым концом M14.
1. Накрутите диск на шпиндель вручную.
2. Нажмите кнопку блокировки шпинделя и затяните ступицу диска при помощи гаечного
ключа.
3. Для снятия диска выполните те же действия в обратной последовательности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильная
установка диска после включения инструмента может привести к повреждению инструмента или диска.
МОНТАЖ ДИСКОВ БЕЗ СТУПИЦЫ (РИС. 8)
ВНИМАНИЕ: Для исключения риска получения серьезных травм, выключите
инструмент и извлеките аккумулятор,
прежде чем выполнять какие-либо настройки или демонтаж/установку насадки или аксессуаров.
Шлифовальные диски с утопленным центром
типа 27 необходимо использовать с прилагаемыми фланцами.
1. Установите не блокируемый фланец с задним ходом (g) на шпиндель (d) выпуклым
центром к диску. Убедитесь в том, что вы38
3. Удерживая в нажатом положении кнопку
блокировки шпинделя, накрутите стопорную гайку (h) на шпиндель. Если толщина устанавливаемого диска превышает
3,17 мм (1/8”), накрутите стопорную гайку
на шпиндель таким образом, чтобы поднятый центр вошел в центр диска (рис. 8A).
Если толщина устанавливаемого диска составляет 3,17 мм (1/8) или меньше, накрутите стопорную гайку на шпиндель таким
образом, чтобы поднятый центр не вошел
в центр диска (рис. 8B).
4. Удерживая в нажатом положении кнопку
блокировки шпинделя, затяните стопорную
гайку при помощи гаечного ключа.
5. Для снятия диска нажмите кнопку блокировки шпинделя и открутите стопорную гайку при помощи гаечного ключа.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если диск проворачивается после затяжки стопорной гайки, проверьте
ориентацию стопорной гайки. Если стопорная
гайка прижимается к тонкому диску с направляющей цапфой, диск будет прокручиваться,
потому что высота цапфы не дает стопорной
гайке его удерживать.
ШЛИФОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ШЛИФОВАЛЬНОГО ДИСКА
1. Дождитесь, пока инструмент наберет полные обороты, прежде чем прикасаться им к
обрабатываемой поверхности.
2. Нажимайте на поверхность с минимальным
усилием, чтобы инструмент работал на высокой скорости. Эффективность шлифования максимальна, когда инструмент работает на высокой скорости.
3. Удерживайте инструмент под углом от 20°
до 30° по отношению к обрабатываемой поверхности.
4. Перемещайте инструмент без остановки
вперед и назад для предотвращения образования канавок на обрабатываемой поверхности.
5. Поднимайте инструмент от обрабатываемой поверхности перед его выключением.
Прежде чем положить инструмент, дождитесь его остановки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ШЛИФОВАНИЕ УГЛОВ ПРИ ПОМОЩИ ШЛИФОВАЛЬНОГО ДИСКА
ВНИМАНИЕ: Диски, используемые для
резания и шлифования углов, могут
сломаться или стать причиной обратного удара при их изгибании во время резания или при шлифовании полостей.
Для предотвращения риска серьезного
травмирования, используйте данные
диски стандартного типа 27 только
для выполнения неглубоких разрезов
и надпиливания [менее 13 мм (1/2”) глубиной]. Открытая сторона защитного
кожуха должна быть обращена в сторону от оператора.
1. Дождитесь пока инструмент наберет полные обороты, прежде чем прикасаться им
к обрабатываемой поверхности.
2. Нажимайте на поверхность с минимальным
усилием, чтобы инструмент работал на высокой скорости. Эффективность шлифования максимальна, когда инструмент работает на высокой скорости.
3. Располагайтесь таким образом, чтобы открытая нижняя часть диска была направлена в сторону от вас.
4. После начала резки и образования надреза на обрабатываемой детали не меняйте угол резки. Изменение угла приведет
к заклиниванию диска и может привести
к его разрушению. Конструкция дисков для
шлифования углов не рассчитана на боковые нагрузки, возникающие при зажимании.
5. Поднимите инструмент от обрабатываемой
поверхности перед его выключением. Прежде чем положить инструмент, дождитесь
его остановки.
ВНИМАНИЕ: Не используйте диски для
шлифования углов/режущие диски для
шлифования поверхности, потому что
данные диски не рассчитаны на боковые нагрузки, образующиеся при шлифовании поверхности. Последствием
этого может быть разрушение диска
и серьезное травмирование.
Меры предосторожности при
зачистке краски проволочной
щеткой
1. Зачистка проволочной щеткой красок на
свинцовой основе НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ,
так как это приводит к образованию вредной для здоровья пыли. Самую большую
опасность при отравлении свинец представляет для детей и беременных женщин.
2. Так как определение наличия свинца
в краске без проведения химического анализа достаточно сложно, мы рекомендуем
соблюдать следующие меры предосторожности при выполнении чистки окрашенных
поверхностей проволочной щеткой:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Не допускайте детей или беременных женщин в рабочую зону, где выполняется чистка проволочной щеткой
окрашенных поверхностей до тех пор,
пока не будет проведена комплексная
очистка.
2. Все люди, входящие в рабочую зону, должны надевать противопылевые маски или
респираторы. Фильтр следует заменять
ежедневно или по мере его загрязнения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Следует использовать только те противопылевые маски, которые предназначены для работы с пылью и парами
красок на свинцовой основе. Простые маски
для лакокрасочных работ не обеспечивают
достаточной защиты. Обращайтесь за соответствующими респираторами, одобренными Национальным институтом по охране
труда и промышленной гигиене, в магазин
электротоваров и скобяных изделий.
3. НЕ ПРИНИМАЙТЕ ПИЩУ, НЕ ПЕЙТЕ ЖИДКОСТИ и НЕ КУРИТЕ в рабочей зоне для
исключения вероятности попадания частиц
краски в желудок. Необходимо помыться и
почиститься ПЕРЕД приемом пищи, питьем
или курением. Пищевые продукты, напитки или сигареты не должны находиться в
рабочей зоне, так как на них может осесть
пыль.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Краску следует снимать таким образом,
чтобы свести к минимуму количество образующейся пыли.
2. Зоны, где выполняется удаление краски,
должны быть герметизированы полимерной пленкой толщиной 4 мм.
3. Очистка должна выполняться таким образом, чтобы свести к минимуму проникновение пыли за пределы рабочей зоны.
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ
1. Накрутите диск на шпиндель вручную.
1. Все поверхности в рабочей зоне необходимо ежедневно очищать пылесосом и протирать в течение всего времени выполнения
работ. Фильтровальные мешки пылесоса
следует менять с достаточной частотой.
2. Нажмите кнопку блокировки шпинделя
и при помощи гаечного ключа затяните проволочную щетку или диск.
2. Пластиковую одноразовую одежду следует
собирать и утилизировать вместе с собранной пылью и другим мусором. Их следует
помещать в герметичные емкости для сбора мусора и регулярно вывозить в пункт
переработки отходов. Во время чистки дети
и беременные женщины не должны находиться в рабочей зоне.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для уменьшения риска повреждения инструмента
перед включением убедитесь, что диск
установлен правильно.
3. Все игрушки, моющаяся мебель и принадлежности, используемые детьми, необходимо тщательно вымыть перед дальнейшим использованием.
Монтаж и использование
проволочных щеток и дисков
Проволочные чашеобразные щетки или проволочные диски навинчиваются непосредственно
на шпиндель шлифмашины без использования
фланцев. Используйте только проволочные
щетки или диски с резьбой М14. При использовании проволочных щеток и дисков необходим
защитный кожух тип 27.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для уменьшения риска получения травмы всегда
надевайте защитные печатки при
работе с проволочными щетками
и дисками. Они могут оказаться острыми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для уменьшения повреждения инструмента диск
или щетка при установке или во время работы инструмента не должны
соприкасаться с защитным кожухом.
В результате может произойти скрытое
повреждение насадки, что станет причиной разрыва проволоки на насадке
или чашеобразной щетке.
МОНТАЖ ПРОВОЛОЧНЫХ ЧАШЕОБРАЗНЫХ
ЩЕТОК И ПРОВОЛОЧНЫХ ДИСКОВ
ВНИМАНИЕ: Для исключения риска
получения серьезных травм, выключите инструмент и извлеките
аккумулятор, прежде чем выполнять
какие-либо настройки или демонтаж/
установку насадки или аксессуаров.
40
3. Для снятия диска выполните те же действия в обратной последовательности.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОВОЛОЧНЫХ ЧАШЕОБРАЗНЫХ ЩЕТОК И ПРОВОЛОЧНЫХ ДИСКОВ
Проволочные щетки и диски могут использоваться для зачистки ржавчины, накипи
и краски, а также для шлифования неровных
поверхностей.
1. Дождитесь, пока инструмент наберет полные обороты, прежде чем прикасаться им к
обрабатываемой поверхности.
2. Нажимайте на поверхность с минимальным
усилием, чтобы инструмент работал на высокой скорости. Эффективность шлифования максимальна, когда инструмент работает на высокой скорости.
3. При использовании проволочных чашеобразных щеток удерживайте инструмент
под углом от 5° до 10° по отношению к обрабатываемой поверхности.
4. При использовании проволочных дисков
поддерживайте соприкосновение края диска и обрабатываемой поверхности.
5. Перемещайте инструмент без остановки
вперед и назад для предотвращения образования канавок на обрабатываемой
поверхности. Оставление работающего
инструмента на рабочей поверхности без
движения или круговое движение инструмента может стать причиной возникновения следов ожогов и царапин на рабочей
поверхности.
6. Поднимайте инструмент от обрабатываемой поверхности перед его выключением.
Прежде чем положить инструмент, дождитесь его остановки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Будьте очень
внимательны при обработке краев, т. к.
возможно внезапное резкое движение
шлифмашины.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной
чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска получения травмы, выключайте электроинструмент и извлекайте аккумулятор перед установкой и снятием
принадлежностей, перед каждой
операцией регулирования или снятием/установкой принадлежностей
и приспособлений. Внезапный запуск
двигателя может стать причиной получения травмы.
Износ щеток
Двигатель автоматически выключится по истечении срока службы угольных щеток, указывая
на то, что инструмент нуждается в сервисном
обслуживании. Угольные щетки не подлежат
самостоятельной замене оператором. Отнесите инструмент в авторизованный сервисный
центр DEWALT.
Смазка
Данный электроинструмент не требует смазки.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не смазывайте
данный электроинструмент – это может
привести к повреждению его внутренних частей.
Чистка
ВНИМАНИЕ:
Выдувайте
грязь
и пыль из кожуха сухим сжатым воздухом по мере видимого скопления грязи
внутри и вокруг вентиляционных отверстий. Выполняйте очистку, надев средство защиты глаз утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не пользуйтесь
растворами или другими агрессивными
химическими средствами для очистки
неметаллических деталей инструмента.
Эти химикаты могут ухудшить свойства
материалов, примененных в данных деталях. Пользуйтесь салфеткой, смоченной водой с мягким мылом. Ни в коем
случае не допускайте попадания жидкости внутрь инструмента; ни в коем
случае не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ
УСТРОЙСТВА
ПО
ЧИСТКЕ
ЗАРЯДНОГО
ВНИМАНИЕ: Опасность удара электрическим током. Перед чисткой отключите зарядное устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло можно
удалять с наружной поверхности зарядного устройства с помощью салфетки
или мягкой неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой чистящий
раствор.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Так как принадлежности,
отличные от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на данном изделии, то использование этих
принадлежностей
может
привести
к опасной ситуации. Для снижения риска получения травмы, пользуйтесь
только рекомендованными DEWALT
принадлежностями.
ВНИМАНИЕ: Номинальная скорость
вращения насадок должна соответствовать скорости, которая указана на
предупредительной наклейке на инструменте. Диски и прочие насадки при
вращении на скорости, превышающей
их номинальную скорость, могут сорваться с крепления и привести к травмированию. Насадка с резьбой должна
иметь резьбовую ступицу M14. Насадка
без резьбы должна иметь отверстие диаметром 22,2 мм (7/8”). Если такого отверстия нет, то она может быть предназначена для установки на циркулярную
пилу. Номинальная скорость насадки
всегда должна превышать скорость
вращения инструмента, указанную на
фирменной табличке инструмента.
Важное значение имеет правильный подбор
защитных кожухов, дисков-подошв и фланцев
для использования с шлифовальными дополнительными принадлежностями.
41
РУССКИЙ ЯЗЫК
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему поставщику.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент DEWALT или Вы больше
в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми от ходами. Отнесите
изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование
переработанных материалов помогает
защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Ф и р м а D E W A LT о б е с п е ч и в а е т п р и е м
и п е р е р аб от к у отс л у ж и в ш и х с в о й с р о к
изделий. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
D E WALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
D E WALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
42
Перезаряжаемый аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор безопасным для окружающей среды способом.

Полностью разрядите аккумулятор, затем
снимите его с электроинструмента.

Li-Ion, NiCd и NiMH аккумуляторы подлежат
переработке. Доставьте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки. Собранные аккумуляторы будут переработаны или
утилизированы безопасным для окружающей среды способом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И РЕЗКИ
Тип защитного кожуха
Принадлеж-ность
Описание
Как установить
на шлифмашину
Шлифовальные
диски с вогнутым центром
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
ТИП 27
Защитный кожух Тип 27
Лепестковый
диск
Дисковые проволочные щетки
Проставочный фланец
Диск с вогнутым центром
Тип 27
Резьбовая стопорная гайка
Дисковые проволочные щетки
с резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Дисковая проволочная щетка
Чашеобразные
проволочные
щетки
с резьбовой
гайкой
Защитный кожух Тип 27
Проволочная щетка
Диск-подошва/
шлифовальная
бумага
Защитный кожух Тип 27
Резиновый диск-подошва
Шлифовальный диск
Резьбовая стопорная гайка
43
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТАБЛИЦА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ И РЕЗКИ (Продолжение)
Тип защитного кожуха
Принадлеж-ность
Описание
Как установить
на шлифмашину
Отрезные диски
по камню
ЗАЩИТНЫЙ
КОЖУХ ТИП 1
Защитный кожух Тип 1
Отрезные диски
по металлу
Проставочный фланец
Отрезные диски
по алмазной
обработке
Отрезной диск
Резьбовая стопорная гайка
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
НЕ ТРЕБУЕТСЯ
44
Полировальный
колпак
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
SMALL ANGLE GRINDER 1
©
DC411
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising