D28411-LX | DeWalt D28411-LX ANGLE GRINDER Type 4 instruction manual

544666-41 SK
Preložené z pôvodného návodu
D28410
D28411
D28413
D28414
D28421
D28422
D28423
D28432C
D28750
Obrázok 1
b
c
a
e
d
t
2
Obrázok 2
Obrázok 3
d
g
i
f
j
h
k
Obrázok 4
Obrázok 5
n
A
n
l
l
j
k
j
m
k
B
n
l
j
k
c
3
Obrázok 6
Obrázok 7
q
o
p
q
o
e
e
Obrázok 8
Obrázok 9
s
r
4
UHLOVÉ BRÚSKY D28410, D28411, D28413,
D28414, D28421, D28422, D28423, D28432C,
D28750
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili
zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho
elektrického náradia.
Technické údaje
D28411
230
230/115
3/4
2 100
6 500
230
M14
21,5
4,7*
D28413
230
mm
kg
D28432C
230
230/115
3
2 600
6 500
230
M14
21,5
5,3*
D28750
230
3
2 400
8 500
180
M14
21,5
5,3*
D28423
230
230/115
3
2 400
6 500
230
M14
21,5
5,3*
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického výkonu)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D28410
96
3,0
102
3,2
D28411
98
3,0
103
4,5
D28413
96
3,0
102
3,2
D28414
98
3,0
103
4,5
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického výkonu)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D28422
96
3,0
102
3,5
D28423
94
3,0
101
3,0
D28432C
94
3,0
101
3,0
D28750
95
3,0
101
3,0
Napájacie napätie
Iba Veľká Británia a Írsko
Typ
Príkon
Otáčky naprázdno/menovité otáčky
Priemer kotúča
Závit vretena
Dĺžka vretena
Hmotnosť
V
V
W
min-1
mm
mm
kg
D28410
230
3
2 100
8 500
180
M14
21,5
4,7*
5
2 200
8 500
180
M14
21,5
4,7*
D28414
230
230/115
5/6
2 200
6 500
230
M14
21,5
4,7*
D28421
230
3
2 300
6 500
230
M14
21,5
5,3*
* hmotnosť vrátane bočnej rukoväti a krytu
Napájacie napätie
Iba Veľká Británia a Írsko
Typ
Príkon
Otáčky naprázdno/menovité otáčky
Priemer kotúča
Závit vretena
Dĺžka vretena
Hmotnosť
V
V
W
min-1
mm
D28422
230
3/4
2 400
5 000
230
M14
21,5
5,3*
* hmotnosť vrátane bočnej rukoväti a krytu
D28421
94
3,0
101
3,0
5
D28410
D28411
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená podľa normy EN 60745:
D28413
D28414
D28421
Hodnota vibrácií ah povrchové brúsenie
ah,AG =
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
4,9
1,5
4,9
1,5
4,9
1,5
5,2
1,5
5,1
1,5
Hodnota vibrácií ah kotúčové brúsenie
ah,DS =
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
2,3
1,5
–
–
2,2
1,5
–
–
–
–
D28432C
D28750
D28422
D28423
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah povrchové brúsenie
ah,AG =
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
4,6
1,5
5,1
1,5
5,1
1,5
4,5
1,5
Hodnota vibrácií ah kotúčové brúsenie
ah,DS =
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
1,6
1,5
–
–
–
–
–
–
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente sa
merala podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkovej
práce čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne predĺžiť.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Poistky
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko
Náradie 230 V
13 A v zástrčke prívodného kábla
Veľká Británia & Írsko
Náradie 115 V, 16 A v zástrčke prívodného kábla
6
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho
alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením
zranenia, ktorý, ak sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu
zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
12
D28410, D28411, D28413, D28414, D28421,
D28422, D28423, D28432C, D28750
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/ES a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident oddelenia pre vývoj a konštrukciu
výrobkov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 3. 2012
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento
návod na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si
všetky bezpečnostné pokyny
a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané akumulátorom (bez prívodného
kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Udržujte pracovný priestor čistý
a dobre osvetlený. Preplnený
a neosvetlený pracovný priestor môže viesť
k spôsobeniu úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
7
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepracujte
s elektrickým náradím, ak ste
unavení alebo ak ste pod vplyvom
drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka
nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo
pred vložením akumulátora a pred
zdvihnutím alebo prenášaním náradia
skontrolujte, či je vypínač v polohe
„vypnuté“. Prenášanie elektrického
náradia s prstom na vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickej
sieti, ak je vypínač v polohe „zapnuté“,
môže spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia vždy odstráňte
všetky kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané
na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi
časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľný
odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
g) Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ elektrického náradia. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
vypínačom je nebezpečné a musí sa
opraviť.
8
c)
d)
e)
f)
g)
Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia
znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť.
Mnoho nehôd býva spôsobených
zanedbanou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými ostriami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
pracuje.
Elektrické náradie, príslušenstvo,
držiaky nástrojov atď., používajte
podľa týchto pokynov a berte do úvahy
podmienky pracovného prostredia
a prácu, ktorú budete vykonávať.
Použitie elektrického náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť
nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
DOPLNKOVÉ ŠPECIFICKÉ
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Bezpečnostné pokyny pre
všetky pracovné operácie
a) Toto elektrické náradie bolo
skonštruované tak, aby pracovalo ako
brúska na kov, brúska na drevo (iba
modely D28410, D28413 s D28422),
drôtená kefa alebo rozbrusovačka.
Preštudujte si všetky bezpečnostné
výstrahy, pokyny, obrázky a technické
údaje uvedené pre toto náradie.
Nedodržanie všetkých nižšie uvedených
pokynov môže viesť k úrazu elektrickým
prúdom, k požiaru alebo k vážnemu zraneniu.
b) Vykonávanie operácií, ako sú leštenie, sa
s týmto elektrickým náradím neodporúča.
Vykonávanie operácií, ako sú brúsenie
dreva, sa s týmto elektrickým náradím
neodporúča (D28411, D28414, D28421,
D28423, D28432C a D28750). Pracovné
operácie, na ktoré nie je toto elektrické
náradie určené, môžu vytvárať rizikové
situácie, pri ktorých môže dôjsť k zraneniu.
c) Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré
nie je výslovne skonštruované alebo
odporúčané výrobcom náradia. Aj keď sa
s vaším elektrickým náradím môže použiť
takéto príslušenstvo, neznamená to, že je
zaistená bezpečná práca s týmto náradím.
d) Menovité otáčky príslušenstva musia
byť minimálne rovné maximálnym
otáčkam vyznačeným na štítku náradia.
Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlejšie, než
sú jeho povolené maximálne otáčky, sa môže
roztrhnúť alebo rozlomiť.
e) Vonkajší priemer a hrúbka použitého
príslušenstva musí zodpovedať kapacite
vášho elektrického náradia. Pri použití
príslušenstva nesprávnej veľkosti nie je
možné zaistiť zodpovedajúcu bezpečnosť
a ovládateľnosť náradia.
f) Veľkosť upínacieho otvoru kotúčov,
prírub, podperných podložiek alebo
iného príslušenstva musí presne
zodpovedať priemeru hnacieho vretena
elektrického náradia. Kotúče s upínacími
otvormi, ktoré nezodpovedajú montážnym
dielom elektrického náradia, sa nebudú točiť
stabilne, budú nadmerne vibrovať a môžu
spôsobiť stratu kontroly.
g) Nepoužívajte poškodené príslušenstvo.
Pred každým použitím skontrolujte každé
príslušenstvo. Pri brúsnych kotúčoch
skontrolujte, či nie sú prasknuté alebo
či nie sú odštiepené. Pri oporných
podložkách skontrolujte, či nie sú
prasknuté, potrhané alebo nadmerne
opotrebované. Pri drôtených kefách
skontrolujte, či nie sú uvoľnené alebo
popraskané jednotlivé drôty. Ak dôjde
k pádu elektrického náradia alebo jeho
príslušenstva, skontrolujte, či nedošlo
k poškodeniu, a ak je to nutné, použite
nepoškodené príslušenstvo. Po kontrole
a montáži príslušenstva sa postavte
vy aj ostatné osoby tak, aby ste stáli
mimo roviny rotujúceho príslušenstva,
a na jednu minútu zapnite náradie pri
maximálnych otáčkach naprázdno. V tomto
testovacom čase sa poškodené príslušenstvo
obvykle zničí.
h) Používajte prvky osobnej ochrany.
V závislosti od druhu použitia si nasaďte
ochrannú masku, či ochranné alebo
bezpečnostné okuliare. Podľa situácie
používajte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovnú zásteru
schopnú zachytiť čiastočky brusiva
alebo fragmenty obrobku. Ochrana
zraku musí byť schopná zastaviť odletujúce
nečistoty vznikajúce pri rôznych pracovných
operáciách. Maska proti prachu alebo
respirátor musí filtrovať čiastočky vznikajúce
pri Vašej práci. Dlhodobé vystavenie vysokej
intenzite hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
i) Okolité osoby držte v bezpečnej
vzdialenosti od pracovného priestoru.
Každý, kto vstupuje do pracovného
priestoru, musí byť vybavený prvkami
osobnej ochrany. Fragmenty obrobku alebo
úlomky kotúča môžu odlietavať a spôsobiť
úraz i mimo priameho miesta práce.
j) Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytým elektrickým vedením alebo
s vlastným prívodným káblom, držte
náradie za izolované povrchy. Pri kontakte
pracovného príslušenstva so „živým“ vodičom
spôsobia neizolované kovové časti náradia
obsluhe úraz elektrickým prúdom.
k) Veďte prívodný kábel mimo priestoru
rotujúceho príslušenstva. Pri strate kontroly
môže dôjsť k preseknutiu alebo obrúseniu
kábla a Vaša ruka môže byť zachytená
a vtiahnutá do rotujúceho príslušenstva.
l) Nikdy neodkladajte náradie, kým nedôjde
k úplnému zastaveniu pracovného
nástroja. Rotujúce príslušenstvo sa môže
zaryť do povrchu, čo môže spôsobiť stratu
vašej kontroly nad náradím.
m) Nezapínajte elektrické náradie, ak ho
prenášate v ruke vedľa tela. Náhodný
kontakt s rotujúcim príslušenstvom by
mohol spôsobiť zachytenie Vášho oblečenia
a kontakt príslušenstva s Vaším telom.
n) Pravidelne čistite ventilačné otvory
elektrického náradia. Ventilátor motora
odvádza prachové nečistoty z vnútorného
priestoru von a nadmerné hromadenie
kovových čiastočiek môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom.
9
o) Nepoužívajte elektrické náradie v blízkosti
horľavých materiálov. Iskry môžu spôsobiť
vznietenie týchto horľavín.
p) Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré
vyžaduje chladenie kvapalinou. Použitie
vody alebo inej chladiacej kvapaliny môže
viesť k smrteľnému úrazu elektrickým prúdom
alebo k inému zraneniu.
ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY PRE VŠETKY
PRACOVNÉ OPERÁCIE
Príčiny spätného rázu a prevencia pred spätným rázom
Spätný ráz je náhlou reakciou na zovretie
alebo zaseknutie otáčajúceho sa kotúča,
podpornej podložky, kefy alebo akéhokoľvek
iného príslušenstva. Zovretie alebo zaseknutie
spôsobuje rýchle zablokovanie rotujúceho
príslušenstva, ktoré ešte navyše v bode kontaktu
spôsobí stratu kontroly nad náradím a jeho
pohyb v opačnom smere, než je smer otáčania
príslušenstva.
Ak je napríklad brúsny kotúč zovretý alebo
zaseknutý v obrobku, hrana kotúča sa v mieste
kontaktu s obrobkom môže zarezať hlbšie a môže
tak spôsobiť vyskočenie kotúča smerom hore
alebo spätný ráz. Kotúč môže vyskočiť smerom
k obsluhe alebo od obsluhy, v závislosti od smeru
pohybu kotúča v bode, kde došlo k jeho zovretiu.
Za týchto podmienok môžu brúsne kotúče aj
prasknúť.
K spätnému rázu dochádza v dôsledku
nesprávneho použitia alebo nesprávnych
pracovných postupov alebo prevádzkových
podmienok. Spätnému rázu môžete zabrániť
dodržiavaním nižšie uvedených opatrení:
a) Držte náradie stále pevne a majte postoj
a ruky v takej polohe, aby ste boli stále
pripravení kompenzovať sily spätného
rázu. Vždy používajte prídavnú rukoväť, ak
je vo vybavení náradia, aby bola zaručená
maximálna ovládateľnosť pri spätnom
ráze alebo pri momentových reakciách
pri zapnutí náradia. Používateľ náradia
môže zvládať momentové reakcie alebo sily
spätného rázu, ak sa robia správne opatrenia.
b) Nikdy nevkladajte ruky do blízkosti
rotujúceho príslušenstva. Môže dôjsť
k spätnému rázu príslušenstva cez Vaše ruky.
c) Nezaujímajte taký postoj, keď Vás
môže pohyb náradia pri spätnom ráze
zasiahnuť. Spätný ráz vymrští náradie
10
v opačnom smere, než je smer otáčania
kotúča v mieste zovretia.
d) Zvláštnu pozornosť venujte práci
vykonávanej v rohoch, práci s ostrými
hranami a pod. Zabráňte poskakovaniu
príslušenstva a jeho zablokovaniu. Rohy,
ostré hrany alebo kmitanie majú tendenciu
zachytávať rotujúce príslušenstvo, čo môže
spôsobiť stratu kontroly nad náradím alebo
spätný ráz.
e) Nepoužívajte rezbársky kotúč alebo
ozubený pílový kotúč. Pri použití týchto
kotúčov dochádza často k spätnému rázu
alebo ku strate kontroly nad náradím.
Bezpečnostné pokyny
týkajúce sa brúsenia
a rozbrusovania
a) Používajte iba typy kotúčov, ktoré sú
odporučené pre Vaše elektrické náradie
a príslušný kryt určený pre zvolený kotúč.
Kotúče, ktoré nie sú určené pre Vaše náradie,
nemôžu byť zodpovedajúcim spôsobom
chránené a sú nebezpečné.
b) Kryt musí byť na náradí bezpečne
pripevnený a musí byť umiestnený tak,
aby zaručoval maximálnu bezpečnosť
a aby bola pred užívateľom náradia
obnažená iba minimálna časť kotúča.
Kryt pomáha chrániť používateľa náradia
pred odletujúcimi úlomkami kotúča a pred
náhodným kontaktom s kotúčom a pred
iskrami, ktoré môžu spôsobiť vznietenie
odevu.
c) Kotúče musia byť používané
iba na odporúčané aplikácie.
Napríklad: Nebrúste bočnou stranou
rozbrusovacieho kotúča. Rozbrusovacie
kotúče sú určené na obvodové brúsenie.
Bočné sily pôsobiace na tieto kotúče môžu
spôsobiť ich roztrieštenie.
d) Vždy používajte nepoškodené príruby
kotúčov, ktoré majú správnu veľkosť
a tvar zodpovedajúci zvolenému kotúču.
Správne typy prírub podopierajú kotúč, a tak
znižujú riziko jeho prasknutia. Príruby pre
rozbrusovacie kotúče sa môžu odlišovať od
prírub pre brúsne kotúče.
e) Nepoužívajte opotrebované kotúče
z väčších brúsok. Kotúč určený pre väčšie
náradie nie je vhodný pre vyššie otáčky
menšieho náradia a môže prasknúť.
Doplnkové bezpečnostné
pokyny pre rozbrusovanie
a) Netlačte na rozbrusovací kotúč
a nevyvíjajte naň nadmerný tlak.
Nepokúšajte sa vytvárať príliš veľkú
hĺbku rezu. Prílišné namáhanie kotúča
zvyšuje záťaž a náchylnosť ku krúteniu alebo
uviaznutiu kotúča v reze a možnosť spätného
rázu alebo prasknutia kotúča.
b) Nestúpajte si v osi a za os rotujúceho
kotúča. Ak sa pohybuje kotúč pri pracovnej
operácii smerom od Vášho tela, možný
spätný ráz môže vrhnúť náradie a rotujúci
kotúč priamo na Vás.
c) Ak dôjde k zablokovaniu kotúča alebo
z akéhokoľvek dôvodu k prerušeniu rezu,
vypnite náradie a držte ho bez pohybu,
pokým nedôjde k úplnému zastaveniu
kotúča. Nikdy sa nepokúšajte vybrať
kotúč z rezu, ak je kotúč v pohybe,
pretože by mohlo dôjsť k spätnému
rázu. Premýšľajte a vykonávajte potrebné
úpravy, aby ste eliminovali príčinu zaseknutia
rozbrusovacieho kotúča.
d) Nezačínajte znovu rezanie v obrobku.
Počkajte, pokiaľ kotúč nedosiahne
maximálne otáčky a opatrne zasuňte
kotúč znovu do rezu. Ak je kotúč ponechaný
v obrobku a náradie je znovu zapnuté, kotúč
sa môže zaseknúť, môže vyskočiť z rezu
alebo môže dôjsť k spätnému rázu.
e) Panely a akékoľvek príliš veľké obrobky
si podoprite, aby ste minimalizovali riziko
zovretia kotúča a spätného rázu. Veľké
obrobky majú pôsobením vlastnej hmotnosti
tendenciu sa prehýbať. Podpery musia byť
umiestnené pod obrobkom na oboch stranách
v blízkosti čiary rezu a v blízkosti okrajov
obrobku.
f) Ak robíte zárezy a prierezy do stien alebo
do iných materiálov, za ktoré nevidíte,
buďte veľmi opatrní. Vyčnievajúci kotúč
môže spôsobiť prerezanie plynového alebo
vodovodného potrubia, elektrických vodičov
alebo predmetov, ktoré môžu spôsobiť spätný
ráz.
Bezpečnostné výstrahy špecifické pre brúsenie (iba modely
D28410, D28413, D28422)
a) Nepoužívajte výrazne väčšie kotúče
brúsneho papiera. Pri výbere brúsneho
papiera dodržujte odporúčania výrobcu.
Väčšie kotúče brúsneho papiera, ktoré
presahujú brúsnu podložku, sa môžu
roztrhnúť a môžu spôsobiť zachytenie,
natrhnutie kotúča alebo spätný ráz.
Bezpečnostné výstrahy
špecifické pre použitie
drôtenej kefy
a) Uvedomte si, že štetiny drôtenej kefy sú
kefou odmršťované i počas normálneho
pretáčania. Nevyvíjajte na kefu nadmerný
tlak, aby nedochádzalo k príliš veľkému
namáhaniu štetín kefy. Štetiny kefy môžu
ľahko prepichnúť ľahký odev alebo pokožku.
b) Ak sa pri práci s drôtenou kefou
odporúča použitie krytu, dbajte na to,
aby sa drôtený kotúč alebo kefa nedostali
s krytom v žiadnom prípade do kontaktu.
Drôtené kotúče alebo kefy môžu v dôsledku
vykonávanej práce alebo odstredivých síl
zväčšiť svoj priemer.
Doplnkové bezpečnostné
pokyny
• Montážny závit príslušenstva musí
zodpovedať závitu na vretene brúsky. Na
príslušenstve upevňovanom pomocou prírub
musí priemer upínacieho otvoru príslušenstva
zodpovedať polohovaciemu priemeru
príruby. Príslušenstvo, ktoré nezodpovedá
montážnym prvkom na náradí, sa nebude
otáčať rovnomerne, bude nadmerne vibrovať
a môže spôsobiť stratu ovládateľnosti.
• Brúsna plocha kotúčov s prehĺbeným stredom
musí byť namontovaná pod rovinou okraja
ochranného krytu. Nesprávne namontovaný
kotúč, ktorý prečnieva cez okraj ochranného
krytu, nemôže byť zodpovedajúcim
spôsobom chránený.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobené odletujúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobené kontaktom
s príslušenstvom, ktoré sa zahrialo počas
použitia.
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím výrobku.
11
– Riziko vdychovania prachu z nebezpečných
látok.
Štítky na náradí
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Používajte ochranu zraku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátový kód (t), ktorý obsahuje aj rok výroby, je
vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2013 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 uhlovú brúsku
1 ochranný kryt
1 bočnú rukoväť
1 súpravu prírub
POUŽITIE VÝROBKU
Výkonné uhlové brúsky D28410, D28413
a D28422 sú určené na profesionálne brúsenie,
rezanie, kefovanie a brúsenie dreva.
Výkonné uhlové brúsky D28411, D28414, D28421,
D28423, D28432C a D28750 sú určené na
profesionálne brúsenie, rezanie a kefovanie.
NEPOUŽÍVAJTE iné brúsne kotúče, než sú
kotúče s prehĺbeným stredom a lamelové kotúče.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín
alebo plynov.
Tieto výkonné uhlové brúsky sú elektrickým
náradím na profesionálne použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený
dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti
sa nesmú nikdy ponechať s týmto náradím
bez dohľadu.
1 kľúč s dvoma kolíkmi
Funkcia plynulého rozbehu
1 návod na obsluhu
D28413, D28414, D28422, D28423, D28432C,
D28750
1 výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím práce venujte dostatok času
dôkladnému preštudovaniu a pochopeniu
tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani
jeho súčastí. Mohlo by dôjsť
k jeho poškodeniu alebo k zraneniu.
a. Vypínač zapnuté/vypnuté
b. Uvoľňovacie tlačidlo
c. Zaistenie vretena
d. Ochranný kryt
e. Bočná rukoväť
12
Funkcia plynulého rozbehu umožňuje pomalé
zvyšovanie otáčok, ktoré zabráni úvodnému
trhnutiu pri zapnutí náradia. Táto funkcia je
veľmi užitočná najmä pri práci v obmedzených
priestoroch.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
VAROVANIE: Modely s napájacím
napätím 115 V sa musia používať
s bezpečnostným izolačným
transformátorom s uzemňovacou
mriežkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
sa nahradiť špeciálne pripraveným káblom, ktorý
kúpite u autorizovaného predajcu DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky
(iba pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Zaistite bezpečné odstránenie starej zástrčky.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: K uzemňovacej svorke
nesmie byť pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla s 3 vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (viď Technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm².
Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
ZOSTAVENIE A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
ho od zdroja napájania. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
Montáž bočnej rukoväti (obr. 6,
7)
VAROVANIE: Pred použitím náradia
skontrolujte, či je rukoväť riadne
utiahnutá.
VAROVANIE: Bočná rukoväť by sa
mala používať stále, aby bola vždy
zaručená ovládateľnosť náradia.
Ak chcete brúsiť, naskrutkujte bočnú rukoväť (e)
pevne do jedného z otvorov (o) na jednej alebo
druhej strane skrine prevodovky (obr. 6).
Ak chcete rozbrusovať, naskrutkujte bočnú
rukoväť (e) pevne do horného otvoru (p) alebo
do jedného z otvorov (q) na jednej alebo druhej
strane skrine prevodovky (obr. 7).
Otáčanie hlavnej rukoväti
(obr. 8, 9)
D28423, D28432C, D28750
Otočná rukoväť uľahčuje manipuláciu a zvyšuje
komfort práce s brúskou pri rozbrusovaní, ak je
bočná rukoväť namontovaná v hornom otvore.
Otočná rukoväť sa môže nastaviť do pracovných
polôh v uhle 30°, 60° a 90° smerom vľavo aj
vpravo.
1. Zatiahnite za pružne uložené ťahadlo (r), aby
došlo k odblokovaniu otočného mechanizmu
(obr. 8). Držte ťahadlo vo vytiahnutej polohe.
2. Otočte rukoväť (s) do požadovanej polohy
(obr. 9).
3. Uvoľnite ťahadlo a zaistite ho v pôvodnej
polohe.
4. Uistite sa, či je otočný mechanizmus riadne
zaistený.
VAROVANIE: Nepoužívajte náradie,
ak nie je otočná rukoväť riadne
nastavená v zaistenej polohe.
Montáž a demontáž
ochranného krytu (obr. 2)
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
ho od zdroja napájania. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
UPOZORNENIE: S touto brúskou sa
musia používať ochranné kryty.
Ak používate brúsku D28410, D28411, D28413,
D28414, D28421, D28422, D28423, D28432C
alebo D28750 na rezanie kovu alebo muriva,
MUSÍ sa použiť kryt typu 1. Kryty typu 1 si
môžete kúpiť u autorizovaných predajcov
DEWALT.
POZNÁMKA: Pozrite si, prosím, Tabuľku
príslušenstva pre brúsenie a rozbrusovanie
na konci tejto časti, kde sú uvedené ostatné typy
príslušenstva, ktoré môžu byť použité s týmito
brúskami.
13
1. Položte uhlovú brúsku na stôl tak, aby
vreteno smerovalo nahor.
2. Uvoľnite upínaciu svorku (f) a držte ochranný
kryt (d) nad náradím, ako je uvedené na
obrázku.
Montáž a demontáž podpernej
podložky/listu brúsneho
papiera (obr. 1, 5)
1. Položte náradie na stôl krytom nahor.
3. Zarovnajte výstupky (g) so zárezmi (h).
2. Odoberte podpernú prírubu (j).
4. Stlačte ochranný kryt smerom dole a otočte
ho do požadovanej polohy.
3. Nasaďte správne na vreteno (k) gumovú
podpernú podložku.
5. Ak je to nutné, zvýšte upínaciu silu svorky
utiahnutím skrutky (i).
4. Nasaďte na gumovú podpernú podložku list
brúsneho papiera.
6. Pritiahnite upínaciu svorku.
5. Naskrutkujte na vreteno závitovú upínaciu
maticu (n). Krúžok na závitovej upínacej
matici (n) musí byť otočený smerom ku
gumovej podpernej podložke.
Ak chcete ochranný kryt odobrať, uvoľnite svorku.
UPOZORNENIE: Ak sa nemôže
ochranný kryt utiahnuť pomocou
nastavovacej skrutky, náradie
nepoužívajte. Z dôvodu obmedzenia
rizika spôsobenia zranenia zverujte
opravu alebo výmenu ochranného
krytu autorizovanému servisu.
Montáž a demontáž brúsneho
alebo rozbrusovacieho kotúča
(obr. 3 – 5)
VAROVANIE: Nepoužívajte
poškodené kotúče.
1. Položte náradie na stôl krytom nahor.
2. Nasaďte podpernú prírubu (j) správne na
vreteno (k) (obr. 3).
3. Položte kotúč (l) na podpornú prírubu (j)
(obr. 4). Ak pripevňujete kotúč s vyvýšeným
stredom, uistite sa, či vyvýšený stred (m)
smeruje k podpornej prírube (j).
4. Naskrutkujte na vreteno (k) závitovú upínaciu
maticu (n) (obr. 5):
a. Pri montáži brúsneho kotúča musí krúžok
na upínacej matici (n) smerovať ku kotúču
(obr. 5A).
b. Pri montáži rozbrusovacieho kotúča musí
krúžok na upínacej matici (n) smerovať od
kotúča (obr. 5B).
5. Stlačte tlačidlo zaistenia vretena (c)
a otáčajte vretenom (k), kým nedôjde k jeho
zablokovaniu (obr. 4).
6. Pritiahnite závitovú upínaciu maticu (n)
pomocou dodávaného kľúča s dvoma kolíkmi.
7. Uvoľnite zaistenie vretena.
8. Ak chcete kotúč demontovať, pomocou kľúča
s dvoma kolíkmi uvoľnite závitovú upínaciu
maticu (n).
14
6. Stlačte tlačidlo zaistenia vretena (c)
a otáčajte vretenom (k), kým nedôjde k jeho
zablokovaniu.
7. Utiahnite závitovú upínaciu maticu (n)
pomocou kľúča s dvoma kolíkmi.
8. Uvoľnite zaistenie vretena.
9. Ak chcete gumovú podpernú podložku
odobrať, uvoľnite závitovú upínaciu maticu (n)
pomocou kľúča s dvoma kolíkmi.
Montáž drôtenej kefy
Naskrutkujte drôtenú kefu priamo na vreteno bez
toho, aby ste použili dištančný krúžok a závitovú
prírubu.
Pred použitím
• Namontujte ochranný kryt a vhodný
kotúč alebo disk. Nepoužívajte nadmerne
opotrebované kotúče.
• Nepoužívajte poškodené príslušenstvo.
Pred každým použitím skontrolujte každé
príslušenstvo. Pri brúsnych kotúčoch
skontrolujte, či nie sú prasknuté alebo či
nie sú odštiepené. Pri oporných podložkách
skontrolujte, či nie sú prasknuté, potrhané
alebo nadmerne opotrebované. Pri drôtených
kefách skontrolujte, či nie sú uvoľnené alebo
popraskané jednotlivé drôty. Ak dôjde k pádu
elektrického náradia alebo jeho príslušenstva,
skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu, a ak je
to nutné, použite nepoškodené príslušenstvo.
Po kontrole a montáži príslušenstva sa
postavte vy aj ostatné osoby tak, aby ste stáli
mimo roviny rotujúceho príslušenstva, a na
jednu minútu zapnite náradie pri maximálnych
otáčkach naprázdno. V tomto testovacom
čase sa poškodené príslušenstvo obvykle
zničí.
• Uistite sa, či je správne namontovaná
vnútorná i vonkajšia príruba. Dodržujte
pokyny uvedené v časti Tabuľka
príslušenstva na brúsenie a rezanie.
• Skontrolujte, či sa kotúč otáča v rovnakom
smere, aký zobrazujú šípky na príslušenstve
a na náradí.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné pokyny a platné
predpisy.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
ho od zdroja napájania. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté.
VAROVANIE:
• Zaistite, aby bol brúsený alebo
rezaný materiál riadne upnutý.
• Na zaistenie a upnutie obrobku
k stabilnej podpere používajte svorky
alebo zverák. Upnutie a podoprenie
obrobku je veľmi dôležité, aby sa
zabránilo pohybu obrobku a strate
kontroly. Pohyb obrobku alebo
strata kontroly môžu vytvárať
nebezpečné situácie, ktoré môžu
viesť k spôsobeniu zranení.
• Panely a všetky príliš veľké obrobky
podoprite, aby ste minimalizovali
riziko zovretia kotúča a spätného
rázu. Veľké obrobky majú
pôsobením vlastnej hmotnosti
tendenciu sa prehýbať. Podpery
musia byť umiestnené pod obrobkom
na oboch stranách v blízkosti čiary
rezu a v blízkosti okrajov obrobku.
• Pri práci s týmto náradím vždy
používajte zodpovedajúce pracovné
rukavice.
• Pri prevádzke dochádza k veľkému
zahrievaniu skrine prevodovky.
• Vyvíjajte na náradie iba mierny tlak.
Nevyvíjajte na kotúč bočný tlak.
• Vyvarujte sa preťažovania náradia.
Ak dôjde k prehriatiu náradia,
nechajte ho niekoľko minút v chode
naprázdno, aby došlo k jeho
vychladnutiu. Nedotýkajte sa
príslušenstva, pokým nedôjde k jeho
vychladnutiu. Pri prevádzke náradia
dochádza k veľkému zahrievaniu
kotúčov.
• Nepoužívajte samostatné puzdrá
alebo adaptéry, ktoré by umožnili
prispôsobenie brúsnych kotúčov
s veľkými upínacími otvormi.
• Nikdy nepoužívajte túto brúsku bez
riadne upevneného krytu.
• Táto brúska nie je určená na použitie
s miskovými brúsnymi kotúčmi.
• Nepoužívajte toto elektrické náradie
so stojanom na rezanie.
• Nikdy nepoužívajte listy brúsneho
papiera spoločne so spojenými
brúsnymi výrobkami.
• Uvedomte si, že sa po vypnutí
náradia bude kotúč ešte chvíľu
otáčať.
Správna poloha rúk (obr. 1)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia, VŽDY
používajte správne uchytenie náradia,
ako na uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY pevne a očakávajte náhle
reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na bočnej rukoväti (e) a druhú ruku na tele
náradia, ako na obr. 1.
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
Spínač zapnuté/vypnuté disponuje odisťovacím
spínačom.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte odisťovací
vypínač (b) a potom použite hlavný vypínač (a).
Uvoľnite odisťovacie tlačidlo (b). Ak chcete
náradie vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač.
Zaistenie vretena (obr. 1)
Náradie má aretáciu vretena (c), ktorá zabraňuje
otáčaniu vretena pri montáži alebo demontáži
kotúčov. Používajte zaistenie vretena iba po
vypnutí náradia, po odpojení prívodného kábla
a po úplnom zastavení náradia.
15
POZNÁMKA: Z dôvodu obmedzenia
rizika poškodenia náradia
nepoužívajte zaistenie vretena, ak
je náradie v chode. Mohlo by dôjsť
k poškodeniu náradia a namontované
príslušenstvo by sa mohlo uvoľniť
a spôsobiť zranenie obsluhy.
Toto náradie sa musí pri práci pohybovať vždy
smerom hore. V inom prípade hrozí riziko
nekontrolovaného vybočenia z vykonávaného
rezu.
Pri rezaní profilov a hranatých tyčí je najlepším
riešením začatie rezu v najmenšom priereze.
Ak chcete vreteno zaistiť, stlačte tlačidlo na
zaistenie vretena a otáčajte vretenom, pokým
nedôjde k zablokovaniu jeho pohybu.
Hrubé brúsenie
Práca s kovmi
Najlepšie výsledky pri hrubom brúsení dosiahnete
pri nastavení náradia v uhle 30° až 40°. Pohybujte
s náradím dopredu a dozadu a náradie primerane
pritlačujte. Týmto spôsobom nebude dochádzať
k nadmernému zahrievaniu obrobku, nedôjde
k zmene jeho farby a nebude dochádzať
k vytváraniu drážok.
Ak používate náradie na prácu s kovmi, uistite sa,
či je zapojený prúdový chránič (RCD), aby boli
obmedzené zvyškové riziká súvisiace s kovovými
pilinami.
Ak dôjde k prerušeniu napájania, ktoré bude
spôsobené prúdovým chráničom (RCD), zverte
kontrolu náradia autorizovanému servisu
DEWALT.
VAROVANIE: V extrémnych
prevádzkových podmienkach pri práci
s kovmi môže dôjsť k nahromadeniu
vodivých kovových pilín vnútri
náradia. To môže viesť k poškodeniu
ochranné izolácie vnútri náradia
a k potenciálnemu riziku spôsobenia
úrazu elektrickým prúdom.
Ak chcete zabrániť nahromadeniu kovových pilín
vnútri náradia, odporúčame Vám, aby ste každý
deň čistili vetracie drážky. Pozrite časť Údržba.
Použitie lamelových kotúčov
VAROVANIE: Nahromadenie
kovových pilín. Časté použitie
lamelových kotúčov pri práci s kovmi
môže viesť k zvýšenému riziku úrazu
elektrickým prúdom. Ak chcete
obmedziť toto riziko, pripojte pred
použitím prúdový chránič (RCD)
a každý deň čistite vetracie drážky
pomocou suchého stlačeného
vzduchu podľa nižšie uvedených
pokynov pre údržbu náradia.
Rezanie kovu
Pri rezaní pomocou spojeného brúsiva vždy
používajte ochranný kryt typ 1.
Pri rezaní kovov používajte primeranú rýchlosť
posuvu prispôsobenú rezanému materiálu.
Nevyvíjajte na kotúč nadmerný tlak a nenakláňajte
alebo nekývajte s náradím.
Neznižujte prevádzkové otáčky rezného kotúča
vyvíjaním bočného tlaku na tento kotúč.
16
Nikdy nepoužívajte na hrubé brúsenie rezné
kotúče.
Rezanie kameňov
Toto náradie sa môže používať iba na suché
rezanie.
Na rezanie kameňov sú najvhodnejšie
diamantové rezné kotúče.
Používajte toto náradie iba s prídavnou ochrannou
maskou proti prachu.
Pracovná rada
Pri rezaní drážok do nosných stien buďte
maximálne opatrní.
Pre rezanie drážok do nosných stien sú
v rôznych krajinách platné špecifické predpisy.
Tieto predpisy sa musia dodržiavať vo všetkých
situáciách a podmienkach.
Pred začatím práce konzultujte so zodpovednou
osobou, architektom alebo so stavebným
dozorom.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
ho od zdroja napájania. Pred
opätovným pripojením náradia stlačte
a uvoľnite hlavný vypínač, aby ste sa
uistili, či je náradie vypnuté. Náhodné
zapnutie môže spôsobiť úraz.
TABUĽKA PRÍSLUŠENSTVA
Max.
[mm]
Odpájacie uhlíky
Motor bude automaticky zastavený, čo znamená,
že sa blíži koniec prevádzkovej životnosti
uhlíkov a že sa musí vykonať údržba náradia.
Uhlíky nie sú opraviteľné. Odovzdajte náradie
autorizovanému servisu DEWALT.
D
d
D
D
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
b
Dĺžka
[mm] Minimálne Obvodová závitového
otáčky rýchlosť
otvoru
[min.-1]
[m/s]
d
[mm]
230
6 22, 23
6 500
80
-
b 180
8 22, 23
8 500
80
-
230
-
-
6 500
80
-
180
-
-
8 500
80
-
100 30
M14
8 500
45
23,0
230 15
M14
6 500
80
23,0
180 15
M14
8 500
80
23,0
d
b
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadia prach a nečistoty, použite
na ich odstránenie prúd suchého
stlačeného vzduchu. Pri vykonávaní
tohto úkonu údržby používajte
schválenú ochranu zraku a schválený
respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom
testované, môže byť použitie takého
príslušenstva nebezpečné. Ak chcete
znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto výrobkom iba príslušenstvo
odporúčané spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
D
D
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice
poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro
odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
17
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise spoločne s kontaktmi
nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
18
TABUĽKA PRÍSLUŠENSTVA PRE BRÚSENIE
A ROZBRUSOVANIE
Typ ochranného
krytu
Príslušenstvo
Popis
Montáž na brúsku
Brúsny kotúč
s prehĺbeným
stredom
KRYT TYP 27
Ochranný kryt typ 27
Lamelový
kotúč
Drôtené
kotúče
Podporná príruba
Kotúč s prehĺbeným stredom
typ 27
Závitová upínacia matica
Drôtené
kotúče so
závitovou
maticou
Ochranný kryt typ 27
Drôtený kotúč
Drôtený
miskový kotúč
so závitovou
maticou
Ochranný kryt typ 27
Drôtená kefa
Podperná
podložka/
brúsny papier
Ochranný kryt typ 27
Gumová podperná podložka
Brúsny kotúč
Závitová upínacia matica
19
TABUĽKA PRÍSLUŠENSTVA PRE BRÚSENIE
A ROZBRUSOVANIE (pokračovanie)
Typ ochranného
krytu
Príslušenstvo
Popis
Montáž na brúsku
Kotúč na
rozbrusovanie
muriva,
spájaný
KRYT TYP 1
Ochranný kryt typ 1
Kotúč na
rozbrusovanie
kovu, spájaný
Diamantové
rozbrusovacie
kotúče
KRYT TYP 1
Podporná príruba
Rozbrusovací kotúč
Závitová upínacia matica
ALEBO
KRYT TYP 27
zst00234392 - 12-05-2014
20
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete potrebovať
radu či pomoc, obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok ku kvalite
zahŕňa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom. Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko
presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce
zo zákona.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 3 0 dní zár uku v ýmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia akýkoľvek
nedostatok podliehajúci záruke, bude Vám u Vášho
obchodníka náradie vymenené za nové. Vďaka
1 ročnej záruke istoty máte nárok po dobu 1 roka od
zakúpenia prístroja na jednu bezplatnú prehliadku
v autorizovanom servise D EWALT. Zárukou kvality
firma D EWALT garantuje počas trvania záručnej
doby (24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby za
nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom D EWALT alebo s dokladom o
nákupe) do jedného z poverených servisných
stredísk D EWALT, ktoré sú autorizované na
vykonávanie záručných opráv.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie sú badateľné žiadne známky poškodenia vonkajšími
vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou
osobou. Osoby povolané tvoria personál poverených servisných stredísk D EWALT, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
Naviac poskytuje servis D EWALT na všetky vykonávané opravy a vymenené náhradné diely ďalšiu
servisnú záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa – zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka
a § 429 Obchodného zákonníka. Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho katalógového
a výrobného čísla ako jeho príslušenstvo. Pri
reklamácii je potrebné predložiť záručný list alebo
doklad o kúpe predávajúcemu, príp. servisnému
stredisku D E WALT poverenému vykonávaním
záručných opráv. Vo vlastnom záujme si záručný
list spolu s originálom dokladu o nákupe starostlivo
uschovajte.
D EWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie informácie týkajúce sa servisu môžete získať na dole
uvedených telefónnych číslach a na internetovej
adrese www.2helpU.com.
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2013
21
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
06/13
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising