DWC410 | DeWalt DWC410 TILE CUTTER instruction manual

402113-31 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DWC410
Figura 1
o
j
c
k
m
k
b
h
m
q
g
n
p
l
d
e
f
a
i
Figura 2
Figura 3
e
2
f
Figura 4
t
t
u
Figura 6
Figura 5
m
o
q
p
n
3
MAŞINĂ DE TĂIAT PLĂCI CERAMICE CU
RĂCIRE CU APĂ DWC410
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă,
cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce
priveşte produsul fac din DEWALT unul dintre
partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de
unelte electrice profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
V
Marea Britanie şi Irlanda
V
Tip
Putere absorbită
W
Turaţie în gol
min-1
Diametru disc
mm
Adâncime de tăiere la 90°
mm
Presiune max. permisă a apei bar
Greutate
kg
LPA (presiune sonoră)
KPA (marjă presiune sonoră)
LWA (putere sonoră)
K WA (marjă putere sonoră)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DWC410
230
115
1
1300
13000
110
34
6
3
102,4
3
113,4
3
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe)
determinată conform cu EN 60745:
Valoarea nivelului vibraţiilor ah
ah =
m/s²
Marjă K =
m/s²
4,1
1,5
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
4
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V
10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V
13 Amperi, ştechere introduse
NOTĂ: Acest dispozitiv este destinat conectării la
un sistem de alimentare electrică cu o impedanţă
maximă permisă a sistemului Zmax de 0,367 Ω
în punctul de conectare (cutia de alimentare) al
alimentării utilizatorului.
Utilizatorul trebuie să se asigure că acest dispozitiv
este conectat doar la un sistem de alimentare care
respectă cerinţa de mai sus. Dacă este necesar,
utilizatorul poate solicita furnizorului de energie
comunicarea impedanţei sistemului în punctul de
conectare.
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
AVIZ: Indică o practică necorelată cu
vătămarea personală care, dacă nu
este evitată, poate determina daune
asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA UTILAJE
DWC410
DEWALT declară că aceste produse descrise la
secţiunea „Specificaţii tehnice" sunt conforme cu:
2006/42/CE, EN 60745, EN ISO 12100-2.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme
cu Directiva 2004/108/CE. Pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să contactaţi DEWALT la
următoarea adresă sau să consultaţi coperta din
spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
09.03.2010
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de
siguranţă privind uneltele
electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică" din avertizări se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
b) Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este împământat sau legat la masă.
c) Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa pătrunsă
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d) Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e) Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un cablu prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f) În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA CORPORALA
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
5
b)
c)
d)
e)
f)
g)
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie
corporală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
corporale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriţi
părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de
componentele în mişcare. Îmbrăcămintea
largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse
în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa prafului.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dumneavoastră. Unealta de lucru
adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost
concepută.
6
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste
măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Reguli suplimentare de
siguranţă specifice pentru
maşinile de tăiat plăci
ceramice cu răcire cu apă
• Utilizaţi întotdeauna apărătoarea furnizată
împreună cu unealta. Apărătoarea
trebuie ataşată fix pe unealta electrică
şi poziţionată pentru siguranţă maximă,
astfel încât o suprafaţă minimă a discului
să fie expusă în partea dinspre operator.
Poziţionaţi-vă şi dvs. şi persoanele din jur
la distanţă faţă de planul discului rotativ.
Apărătoarea ajută la protejarea operatorului
de fragmentele discurilor rupte şi de contactul
accidental cu discul.
• Viteza nominală a discului trebuie să fie cel
puţin egală cu viteza maximă marcată pe
unealta electrică. Discurile care funcţionează
mai repede decât viteza lor nominală se pot
rupe şi pot ricoşa.
• Discurile trebuie să fie utilizate numai
pentru aplicaţiile recomandate. Spre
exemplu: nu polizaţi cu partea laterală
a discului de tăiat. Discurile abrazive de tăiat
sunt destinate pentru polizarea periferică,
forţele laterale aplicate acestor discuri putând
determina sfărâmarea acestora.
• Ţineţi mâinile la distanţă faţă de zona de
tăiere şi de disc. Ţineţi cealaltă mână pe
mânerul auxiliar sau pe carcasa motorului.
Dacă ambele mâini ţin fierăstrăul, nu există
riscul să fie tăiate de disc.
• Nu întindeţi mâinile sub piesa de prelucrat.
Apărătoarea nu vă poate proteja de disc sub
piesa de prelucrat
• Nu ţineţi niciodată în mâini sau pe picior
piesa pe care o tăiaţi. Fixaţi piesa de
prelucrat pe o platformă stabilă. Este
important să sprijiniţi în mod adecvat piesa
de prelucrat pentru a minimiza expunerea
corpului, blocarea discului sau pierderea
controlului.
• Ţineţi uneltele electrice de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care unealta de tăiat
poate atinge cabluri ascunse sau propriul
cablu de alimentare. Contactul cu un cablu
sub tensiune va determina, de asemenea,
scurgerea curentului în componentele metalice
expuse ale uneltei electrice şi va cauza
electrocutarea operatorului.
• Utilizaţi întotdeauna discuri de dimensiunea şi forma corectă (diamantate faţă
de rotunde) a orificiilor arborelui/alezate.
Discurile care nu se potrivesc cu armăturile de
montaj ale fierăstrăului vor funcţiona excentric,
determinând pierderea controlului.
• Nu utilizaţi niciodată şaibe sau şuruburi
deteriorate sau incorecte pentru discuri.
Şaibele şi şurubul pentru disc au fost special
concepute pentru fierăstrăul dvs., pentru un
nivel optim de performanţă şi siguranţă în
timpul operării.
• Utilizaţi întotdeauna flanşe de disc
nedeteriorate, cu diametrul corect pentru
discul pe care l-aţi ales. Flanşele de disc
adecvate susţin discul, reducând astfel
posibilitatea ruperii acestuia.
• Diametrul exterior şi grosimea discului
trebuie să se încadreze în valorile nominale
pentru capacitatea uneltei dvs. electrice.
Discurile dimensionate incorect nu pot fi
supravegheate sau controlate în mod adecvat.
• Nu utilizaţi discuri deteriorate. Înainte
de fiecare utilizare, inspectaţi discurile,
pentru a detecta eventualele aşchii sau
crăpături. În cazul în care scăpaţi pe jos
unealta electrică sau discul, inspectaţi-l
pentru a depista eventualele deteriorări
sau montaţi un disc nedeteriorat. După
inspectarea şi instalarea discului,
poziţionaţi-vă şi dvs. şi persoanele din jur
la distanţă faţă de planul discului rotativ şi
utilizaţi unealta electrică la viteză maximă
în gol timp de un minut. În mod normal,
discurile deteriorate se vor rupe în timpul
acestei perioade de testare.
• Purtaţi echipament de protecţie corporală.
În funcţie de aplicaţie, utilizaţi o mască
pentru faţă, ochelari sau vizoare de
protecţie. Dacă este cazul, purtaţi măşti
anti-praf, dopuri pentru urechi, mănuşi şi
salopetă care să vă protejeze de micile
fragmente abrazive sau de fragmente
provenind de la piesa de prelucrat.
Echipamentul de protecţie pentru ochi trebuie
să aibă capacitatea de a opri reziduurile
proiectate, rezultate în urma diverselor
operaţiuni. Masca anti-praf sau masca
de protecţie respiratorie trebuie să aibă
capacitatea de a filtra particulele generate în
urma operaţiei dvs. Expunerea prelungită la
zgomot de înaltă intensitate poate determina
pierderea auzului.
• Ţineţi persoanele din jur la o distanţă
sigură faţă de zona de lucru. Orice
persoană care pătrunde în zona de lucru
trebuie să poarte echipament de protecţie
corporala. Fragmentele provenite de la
piesa de prelucrat sau dintr-un disc rupt pot
fi proiectate şi pot cauza vătămări asupra
persoanelor aflate în apropierea zonei efective
de lucru.
7
• Poziţionaţi cablul la distanţă faţă de discul
care se roteşte. În cazul în care pierdeţi
controlul, cablul poate fi tăiat sau agăţat şi
mâna sau braţul dvs. poate fi trasă înspre
discul care se roteşte.
• Nu aşezaţi niciodată unealta electrică pe
jos până când discul nu s-a oprit complet.
Discul care se roteşte poate prinde suprafaţa
de sprijin şi poate determina mişcarea
necontrolată a uneltei electrice.
• Nu puneţi unealta electrică în funcţiune în
timp ce o căraţi pe lângă corp. Contactul
accidental cu discul care se roteşte poate
determina agăţarea hainelor, trăgând discul
înspre corp.
• Curăţaţi în mod regulat orificiile de aerisire
ale uneltei electrice. Ventilatorul motorului
va trage praful în interiorul carcasei, iar
acumularea excesivă de particule metalice
poate cauza pericole electrice.
• Nu decuplaţi unealta dacă ştecherul sau
priza este udă. Deconectaţi siguranţa sau
întrerupătorul care asigură alimentarea uneltei.
Apoi decuplaţi unealta şi examinaţi dacă există
apă în priză.
• Aşteptaţi până când fierăstrăul se opreşte
complet. Un disc neprotejat, care merge în
gol va cauza ricoşarea înapoi a fierăstrăului
care va tăia orice îi stă în cale. Fiţi atenţi
la timpul necesar pentru ca discul să se
oprească după eliberarea întrerupătorului.
• Nu utilizaţi pentru a tăia lemn sau metal.
• Nu utilizaţi niciodată discuri cu dinţi sau
discuri diamantate segmentate. Această
unealtă nu este prevăzută cu apărătoare
inferioară.
AVERTISMENT: Ţineţi mâinile la
distanţă faţă de zona de tăiere şi
de disc. Se pot produce vătămări
corporale.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de electrocutare, păstraţi toate
conexiunile uscate şi suspendate de
la sol. Nu atingeţi ştecherul cu mâinile
ude.
AVERTISMENT: Un dispozitiv portabil
de curent rezidual (PRCD) este
prevăzut pe cablul electric. Există prize
cu protecţie PRCD încorporată ce pot
fi utilizate ca măsură suplimentară de
siguranţă. Atunci când folosiţi un cablu
prelungitor, conectaţi-l întotdeauna la
o priză cu protecţie PRCD.
AVERTISMENT: Conectaţi
întotdeauna cablul prelungitorul la
o priză cu protecţie PRCD.
AVERTISMENT: Testaţi dispozitivul
PRCD înainte de fiecare utilizare:
1. Cuplaţi dispozitivul PRCD la priza
electrică. Indicatorul trebuie să se
aprindă în culoarea roşu.
2. Apăsaţi butonul de testare.
Indicatorul roşu trebuie să se
stingă.
3. Apăsaţi butonul de resetare
pentru a utiliza dispozitivul. Nu îl
folosiţi dacă testul de mai sus este
nereuşit.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi niciodată
fierăstrăul cu apă sărată sau lichid
conductibil.
Reguli suplimentare de
siguranţă
• Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică
de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe
o platformă stabilă. Ţinând piesa de prelucrat
în mână sau sprijinită de corp, aceasta va
fi instabilă şi poate conduce la pierderea
controlului.
• Poziţionaţi-vă corpul pe oricare din
lateralele discului, însă nu în linie cu
acesta.
• AVIZ: Discurile merg în gol după oprire. Acest
fapt poate conduce la vătămări corporale
grave.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de vătămări corporale cauzate de
particule proiectate.
– Riscul de arsuri cauzate de accesorii care
devin fierbinţi în timpul funcţionării.
– Riscul de vătămări corporale din cauza
utilizării prelungite.
Marcajele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
8
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
h. Admisie unealtă
i. Admisie de apă
j. Cod dată
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
k. Şurub
l. Duză de apă
m. Buton de reglare a adâncimii
n. Talpă de ghidare
o. Manetă supapă de apă
Nu utilizaţi niciodată discuri cu dinţi sau
discuri diamantate segmentate
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (j), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2010 XX XX
Anul fabricaţiei
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Kit de răcire cu apă
p. Ghidaj de tăiat
q. Buton de reglare a înclinaţiei
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Maşina dumneavoastră de tăiat plăci ceramice
cu răcire cu apă a fost proiectată pentru aplicaţii
profesionale de tăiere a plăcilor ceramice.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste maşini de tăiat plăci ceramice sunt unelte
electrice profesionale.
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
1 Cheie de piuliţe pentru disc
Siguranţa electrică
1 Cheie fixă pentru disc
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
1 Disc de debitare
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă detaliată
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămări corporale.
a. PRCD pe cablul electric
b. Întrerupător de pornire/oprire
c. Buton de blocare
d. Disc diamantat
e. Flanşă externă
f. Şurub de fixare
g. Furtun de apă
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60745; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de 115 V
trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Înlocuirea ştecherului (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune
din priză.
• Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
9
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu
3 conductori, adecvat pentru puterea absorbită
a acestei unelte (consultaţi specificaţia tehnică).
Dimensiunea minimă a conductorilor este 1,5 mm2;
lungimea maximă este 30 m.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglaje sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OFF
(OPRIT). O pornire accidentală poate
cauza vătămări.
Întrerupător (fig. 1, 2)
AVERTISMENT: Pentru a evita
posibilitatea de umezire a ştecherului
aparatului sau a prizei, aşezaţi
fierăstrăul în laterala unei prize
de perete, pentru a preîntâmpina
scurgerea apei în priză sau ştecher.
Utilizatorul trebuie să prevadă o „buclă
de picurare” pe cablul care conectează
fierăstrăul la priză (fig. 2). „Bucla de
picurare” reprezintă partea cablului
aflată sub nivelul prizei sau conectorul,
în cazul utilizării unui cablu prelungitor,
pentru a împiedica scurgerea apei pe
cablu şi contactul acesteia cu priza.
ATENŢIE: Înainte de a conecta
unealta, verificaţi întotdeauna dacă
întrerupătorul se acţionează corect şi
dacă revine în poziţia OFF (OPRIT)
după ce este eliberat.
1. Ţineţi apăsat întrerupătorul (b) pentru a porni
funcţionarea.
10
2. Pentru o funcţionare continuă, apăsaţi butonul
de blocare (c) şi eliberaţi întrerupătorul. Pentru
a decupla butonul de blocare, apăsaţi şi apoi
eliberaţi întrerupătorul.
Pentru instalarea discului
diamantat (fig. 1, 3)
1. Ţineţi flanşa externă (e) pe poziţie cu ajutorul
cheii pentru flanşe din dotare şi folosiţi cheia
fixă pentru discuri pentru a roti şurubul filetat
de fixare din stânga (f) în sens orar, pentru a-l
slăbi şi demonta.
2. Demontaţi şurubul de fixare (f) şi flanşa
externă (e).
3. Aşezaţi fierăstrăul pe o suprafaţă stabilă.
4. Aşezaţi discul (d) pe arbore.
5. Folosind cheia pentru flanşe din dotare, ţineţi
flanşa externă (e) pe poziţie.
6. Rotiţi şurubul de fixare (f) în sens antiorar
pentru a-l strânge. Utilizaţi cheia pentru discuri
din dotare pentru a strânge bine.
7. Pentru a demonta discul, efectuaţi procedura
în sens invers.
Montarea sistemului de tăiat
cu apă (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu utilizaţi sistemul
de tăiat cu apă decât dacă unealta
este prevăzută cu protecţie PRCD.
Acest sistem reduce la minimum particulele de
praf aflate în suspensie în aer şi îmbunătăţeşte,
de asemenea, calitatea tăierii şi durata de viaţă
a discului.
1. Slăbiţi butonul de reglare a adâncimii (m)
şi trageţi talpa de ghidare (n) la adâncimea
minimă pentru poziţia de tăiere.
2. Demontaţi şurubul (k) amplasat la dreapta
butonului de reglare a adâncimii (m) montat pe
piesa turnată.
3. Poziţionaţi ansamblul supapei de apă astfel
încât orificiul din acesta să se alinieze cu
orificiul şurubului amplasat pe piesa turnată şi
supapa de apă cu furcă să încalece discul.
4. Fixaţi pe poziţie cu ajutorul şurubului. NU
strângeţi excesiv şurubul; acest lucru ar putea
deteriora ansamblul supapei de apă.
Ansamblul supapei de apă
(fig. 1)
AVERTISMENT: Testaţi dispozitivul
PRCD înainte de fiecare utilizare:
1. Cuplaţi dispozitivul PRCD la priza
electrică. Indicatorul trebuie să se
aprindă în culoarea roşu.
2. Apăsaţi butonul de testare.
Indicatorul roşu trebuie să se
stingă.
3. Apăsaţi butonul de resetare
pentru a utiliza dispozitivul. Nu îl
folosiţi dacă testul de mai sus este
nereuşit
AVERTISMENT: Verificaţi furtunul
şi kitul de apă înainte de fiecare
utilizare. Nu utilizaţi dacă furtunul
sau kitul de apă este deteriorat.
ATENŢIE: Nu conectaţi la o reţea
de apă cu presiune mai mare de
6 bari.
Dacă presiunea maximă a sistemului de alimentare
cu apă este de peste 6 bari, trebuie să se adauge
un reductor de presiune între unealtă şi orificiul de
evacuare al reţelei de apă.
1. Nu utilizaţi niciodată fierăstrăul ţinându-l
deasupra capului. Atunci când folosiţi apă,
limitaţi operaţiile de tăiere la poziţia orizontală,
pentru a reduce riscul de pătrundere a apei în
unealtă.
2. Înainte de a utiliza unealta cu ansamblul
supapei de apă, inspectaţi furtunul de apă (g)
pentru a depista eventualele găuri, fisuri sau
alte deteriorări. Înlocuiţi cu piese de schimb
identice dacă depistaţi eventuale elemente
slăbite sau deteriorate. Verificaţi racordurile la
admisia uneltei (h), supapa de apă şi adaptor
(l) pentru a depista eventualele scurgeri. În
cazul în care racordul este slăbit sau furtunul
este moale la extremităţi, deconectaţi furtunul,
tăiaţi aproximativ 25,4 mm (1") din acesta şi
apoi reconectaţi-l. Asiguraţi-vă că împingeţi
furtunul până la capăt dincolo de extremităţi.
Verificaţi dacă racordarea este etanşă.
Utilizarea cablurilor
prelungitoare
• Conectaţi întotdeauna cablul prelungitor la
o priză cu protecţie PRCD.
• Utilizaţi doar cabluri prelungitoare adecvate
pentru utilizarea în aer liber. Aceste cabluri
prelungitoare sunt identificate cu marcajul
„Acceptabile pentru utilizarea cu aparate de
exterior; a se depozita la interior atunci când
nu sunt folosite.”
• Utilizaţi doar cabluri prelungitoare care să
nu aibă specificaţii electrice mai mici decât
specificaţiile produsului.
• Nu utilizaţi cabluri prelungitoare deteriorate.
Examinaţi cablul prelungitor înainte de a-l
utiliza şi înlocuiţi-l dacă este deteriorat.
• Nu manipulaţi necorespunzător cablurile
prelungitoare şi nu trageţi de acestea pentru
a le deconecta.
Motor
Asiguraţi-vă că alimentarea electrică corespunde
cu marcajul de pe plăcuţa cu specificaţii. Căderile
de tensiune mai mari de 10% vor cauza pierderi
de curent şi supraîncălzire. Toate uneltele DEWALT
sunt testate din fabrică; în cazul în care această
unealtă nu funcţionează, verificaţi alimentarea
electrică.
• Ţineţi cablul departe de surse de căldură şi
muchii ascuţite.
• Scoateţi întotdeauna cablul prelungitor din
priză înainte de a deconecta produsul de la
cablul prelungitor.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a demonta/instala ataşamente sau
accesorii.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 4)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale grave,
ÎNTOTDEAUNA utilizaţi mâinile
corespunzător, ca în figură.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări corporale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca o mână să
fie ţinută pe mâner (t) şi cealaltă mână să fie ţinută
11
pe partea din faţă a mânerului principal (u) sau pe
carcasa motorului, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Utilizaţi un disc
adecvat. Nu utilizaţi discuri crăpate,
deteriorate sau uzate excesiv. Nu
utilizaţi pentru a tăia lemn sau metal.
ATENŢIE: Aşteptaţi până când discul
atinge viteza maximă şi pătrundeţi lent
şi uniform în placă pentru a efectua
o tăietură corectă.
ATENŢIE: Unealta DWC410 poate
fi utilizată pe suprafeţe orizontale
atunci când se ataşează ansamblul
supapei de apă (a se vedea secţiunea
Ansamblul supapei de apă) şi pe
suprafeţe verticale atunci când nu se
ataşează ansamblul supapei de apă.
ATENŢIE: Utilizaţi cleşti sau altă
modalitate practică de a fixa şi sprijini
piesa de prelucrat pe o platformă
stabilă. Susţinerea piesei de prelucrat
în mână sau sprijinită pe corp este
instabilă şi poate conduce la pierderea
controlului.
Reglarea adâncimii de tăiere
(fig. 5)
1. Slăbiţi butonul de reglare a adâncimii (m)
pentru eliberare.
2. Deplasaţi talpa de ghidare (n) în sus sau în jos
la poziţia dorită.
3. Strângeţi butonul de reglare a adâncimii.
Metoda de tăiere cu apă (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu utilizaţi sistemul
de tăiat cu apă decât dacă unealta
este prevăzută cu protecţie PRCD.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de electrocutare, asiguraţi-vă
că nu intră apă în unealtă. Nu atingeţi
ştecherul cu mâinile ude.
1. Urmaţi instrucţiunile descrise în secţiunea
Montarea sistemului de tăiat cu apă.
2. Pentru a regla debitul de apă, deschideţi
supapa de apă pivotând maneta (o) departe
de unitate.
3. Pentru a închide supapa de apă, împingeţi
maneta către unitate.
Procedaţi conform descrierii de mai jos pentru
tăieturi drepte sau înclinate.
12
Tăieturi drepte (fig. 1)
1. Folosind un marker sau un creion gras,
marcaţi zona care trebuie tăiată.
2. Aşezaţi talpa de ghidare (n) a fierăstrăului pe
piesa de prelucrat, asigurându-vă că discul nu
atinge piesa.
3. Aliniaţi partea exterioară a ghidajului de
tăiat (p) cu conturul tăieturii de pe piesa de
prelucrat.
4. Porniţi unealta şi aşteptaţi până când discul
atinge viteza maximă.
5. Deplasaţi unealta lent şi uniform înainte,
urmărind linia de tăiere.
Tăieturi înclinate (fig. 1, 6)
1. Folosind un marker sau un creion gras,
marcaţi zona care trebuie tăiată.
2. Eliberaţi butonul de reglare a înclinaţiei (q) şi
deplasaţi-l la unghiul dorit.
3. După ce selectaţi unghiul dorit, strângeţi
butonul de reglare a înclinaţiei pentru a fixa
talpa de ghidare.
4. Aliniaţi partea interioară a ghidajului de tăiat
(p) cu linia de tăiere de pe piesa de prelucrat.
5. Porniţi unealta şi aşteptaţi până când discul
atinge viteza maximă.
6. Deplasaţi unealta lent şi uniform înainte,
urmărind linia de tăiere.
ÎNTREŢINERE
Unealta dumneavoastră DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea
periodică.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul vătămării, opriţi unitatea şi
deconectaţi aparatul de la sursa
de alimentare înainte de a instala
şi a scoate accesoriile, înainte de
a efectua reglaje sau modificări de
instalare sau atunci când efectuaţi
reparaţii. Asiguraţi-vă că întrerupătorul
de declanşare se află în poziţia OFF
(OPRIT). O pornire accidentală poate
cauza vătămări.
AVERTISMENT: Aceasta este
o unealtă care nu necesită întreţinere.
Întreţinerea trebuie efectuată exclusiv
de către un dealer oficial de întreţinere
DEWALT.
Lubrifiere
AVERTISMENT:
Nu pulverizaţi
NICIODATĂ şi
nu aplicaţi în
alt fel lubrifianţi
sau solvenţi
de curăţare în interiorul uneltei.
Acest lucru ar putea conduce la
vătămări corporale şi poate afecta
semnificativ durata de viaţă şi
performanţa uneltei.
Uneltele DEWALT sunt lubrifiate în mod
corespunzător din fabrică şi sunt gata de utilizat.
Totuşi, se recomandă ca, anual, unealta să fie
dusă sau trimisă la un centru de service certificat
pentru curăţare şi inspecţie detaliată.
Curăţare
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămări,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Consultaţi reprezentantul pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dumneavoastră la
orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta
pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00221223 - 12-11-2013
13
14
Download PDF

advertising