DWC410 | DeWalt DWC410 TILE CUTTER instruction manual

588888-79 CZ
Přeloženo z původního návodu
DWC410
Obr. 1
o
j
c
k
m
k
b
h
m
q
g
n
p
l
d
e
f
a
i
Obr. 2
Obr. 3
e
2
f
Obr. 4
t
t
u
Obr. 5
Obr. 6
m
o
q
p
n
3
KOTOUČOVÁ PILA NA DLAŽDICE
S VODNÍM CHLAZENÍM DWC410
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
DWC410
Napájecí napětí
V
230
Velká Británie & Irsko
V
115
Typ
1
Příkon
W
1 300
Otáčky naprázdno
min-1
13 000
Průměr kotouče
mm
110
Hloubka řezu při 90˚
mm
34
Maximální přípustný tlak vody bar
6
Hmotnost
kg
3,0
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
dB(A)
102,4
dB(A)
dB(A)
3,0
113,4
dB(A)
3,0
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) určená podle normy EN 60745:
Úroveň vibrací ah
ah =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
4,1
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové pracovní
4
doby značně prodloužit doba působení
vibrací na obsluhu.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací: údržba
nářadí a jeho příslušenství, udržování
rukou v teple, organizace způsobů
práce.
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Velká Británie Nářadí 230 V 13 A v zástrčce
a Irsko
napájecího kabelu
POZNÁMKA: Toto zařízení je určeno pro připojení
k napájecímu systému s maximální přípustnou
impedancí Zmax = 0,367 Ω na bodě rozhraní
(rozvodná skříň) napájecího systému uživatele.
Uživatel musí zajistit, aby bylo toto zařízení
připojeno pouze k napájecímu systému, který
splňuje výše uvedené požadavky. Je-li to nutné,
uživatel může požádat distributora elektrické
energie o informace týkající se impedance
systému v bodě rozhraní.
Definice: Bezpečnostní
pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
ke vzniku lehkého nebo středně
vážného zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
DWC410
DEWALT prohlašuje, že tyto výrobky popisované
v technických údajích splňují požadavky
následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745, EN
ISO 12100-2
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
09.03.2010
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si
všechny bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
uvedených varování a pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
5
e)
f)
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
6
g)
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte
správný typ nářadí pro prováděnou
práci. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte akumulátor. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Specifické doplňkové
bezpečnostní předpisy pro
kotoučové pily na dlaždice
s vodním okruhem
• Vždy mějte nasazeny ochranné kryty
příslušející k danému nářadí. Kryt musí
být na nářadí bezpečně připevněn a musí
být umístěn tak, aby zaručoval maximální
bezpečnost a aby byla před uživatelem
nářadí obnažena pouze minimální část
kotouče. Vy i okolní osoby stůjte vždy
mimo rovinu rotujícího kotouče. Kryt
pomáhá chránit uživatele nářadí před
odlétávajícími úlomky kotouče a před
náhodným kontaktem s kotoučem.
• Jmenovité otáčky příslušenství musí být
minimálně rovny maximálním otáčkám
vyznačeným na štítku nářadí. Příslušenství,
které se otáčí rychleji než jsou jeho povolené
maximální otáčky, se může roztrhnout nebo
rozlomit.
• Kotouče musí být používány pouze
pro doporučené aplikace. Například:
neprovádějte broušení boční stranou
pilového kotouče určeného k přeřezávání.
Rozbrušovací kotouče jsou určeny pro
obvodové broušení. Boční síly působící na tyto
kotouče mohou způsobit jejich roztříštění.
• Nevkládejte ruce do prostoru řezu
a nepřibližujte je ke kotouči. Druhou ruku
položte na přídavnou rukojeť nebo na kryt
motoru. Je-li kotoučová pila držena oběma
rukama, nemůže dojít k jejich pořezání pilovým
kotoučem.
• Nesahejte pod obrobek. Ochranný kryt vás
nemůže chránit před pilovým kotoučem pod
obrobkem.
• Nikdy nedržte odřezávanou část obrobku
v ruce a nepokládejte si ji přes nohu.
Upněte si obrobek do stabilního svěráku.
Správné upnutí a podepření obrobku je
velmi důležité z hlediska minimalizace
ohrožení obsluhy, ohybu kotouče nebo ztráty
ovladatelnosti.
• Při provádění prací, u kterých může
dojít ke kontaktu pracovního nástroje
se skrytým elektrickým vedením nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte nářadí
za izolované rukojeti. Při kontaktu s „živým“
vodičem se nechráněné kovové části nářadí
stanou také „živé“ a obsluha utrpí zásah
elektrickým proudem.
• Vždy používejte pilové kotouče správné
velikosti a tvaru upínacího otvoru (kruhový
nebo hranatý). Pilové kotouče s otvory, které
neodpovídají montážnímu úchytu na pile, se
budou otáčet excentricky, což způsobí ztrátu
ovladatelnosti nářadí.
• Nikdy nepoužívejte poškozené nebo
nesprávné podložky a šrouby kotoučů.
Podložky a upínací šrouby byly zkonstruovány
přímo pro vaši kotoučovou pilu, což zaručuje
její optimální výkon a bezpečnost jejího
provozu.
• Vždy používejte nepoškozené příruby
kotoučů, které mají správnou velikost
a tvar odpovídající zvolenému kotouči.
Správné typy přírub podpírají kotouč, a tak
snižují riziko jeho prasknutí.
• Vnější průměr a tloušťka použitého
kotouče musí odpovídat rozměrům, které
jsou vhodné pro vaše elektrické nářadí. Při
použití kotoučů nesprávných rozměrů nelze
zajistit odpovídající bezpečnost a ovladatelnost
nářadí.
• Nepoužívejte poškozené pilové kotouče.
Před každým použitím zkontrolujte, zda
nejsou kotouče naštípnuty či popraskány.
Dojde-li k pádu elektrického nářadí nebo
jeho příslušenství, zkontrolujte, zda
nedošlo k poškození a je-li to nutné,
použijte nepoškozené příslušenství.
Po kontrole a montáži příslušenství se
postavte vy i ostatní osoby tak, abyste stáli
mimo rovinu rotujícího příslušenství a na
jednu minutu spusťte nářadí v maximálních
otáčkách naprázdno. V této testovací době
se poškozené kotouče obvykle roztrhnou na
kousky.
• Používejte prvky osobní ochrany.
V závislosti na druhu použití si nasaďte
ochrannou masku, či ochranné nebo
bezpečnostní brýle. Podle situace
používejte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovní zástěru
schopnou zachytit drobné brusné částice
nebo fragmenty obrobku. Ochrana zraku
musí být schopna zastavit odlétávající
nečistoty vznikající při různých pracovních
operacích. Maska proti prachu nebo respirátor
musí filtrovat částečky vznikající při vaší práci.
Dlouhodobé vystavení vysoké intenzitě hluku
může způsobit ztrátu sluchu.
• Udržujte okolo stojící osoby v bezpečné
vzdálenosti od pracovního prostoru.
Každý, kdo vstupuje do pracovního
7
prostoru, musí být vybaven prvky osobní
ochrany. Fragmenty obrobku nebo úlomky
kotouče mohou odlétávat a mohou způsobit
úraz i mimo pracovní prostor.
• Přívodní kabel veďte mimo oblast
rotujícího příslušenství. Při ztrátě kontroly
může dojít k přeseknutí nebo obroušení
kabelu a vaše ruka může být zachycena
a vtažena do rotujícího příslušenství.
• Nikdy neodkládejte nářadí, dokud nedojde
k úplnému zastavení pracovního nástroje.
Rotující příslušenství se může zarýt do
povrchu, což může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
• Nespouštějte elektrické nářadí, přenášíteli jej v ruce vedle těla. Náhodný kontakt
s rotujícím příslušenstvím by mohl způsobit
zachycení vašeho oblečení a kontaktu
příslušenství s vaším tělem.
• Ventilační otvory elektrického nářadí
pravidelně čistěte. Ventilátor motoru odvádí
prachové nečistoty z vnitřního prostoru nářadí
a nadměrné hromadění kovových částeček
může způsobit úraz elektrickým proudem.
• Pokud je zástrčka nebo zásuvka mokrá,
nerozpojujte je. Odpojte elektrický jistič nebo
pojistku v napěťovém přívodu vašeho nářadí.
Poté vyjměte elektrickou zástrčku ze zásuvky
a zkontrolujte, zda nejsou mokré.
• Nikdy neodkládejte nářadí, dokud nedojde
k úplnému zastavení pracovního nástroje.
Nechráněný a dobíhající pilový kotouč způsobí
pohyb pily a přeřízne materiály nacházející
se v dráze jeho pohybu. Pamatujte na to, že
po uvolnění hlavního spínače chvíli trvá, než
dojde k úplnému zastavení pilového kotouče.
• Neřezejte dřevo nebo kov.
• Nikdy nepoužívejte ozubené nebo
segmentované pilové kotouče. Toto nářadí
není vybaveno spodním ochranným krytem.
VAROVÁNÍ: Nevkládejte ruce do
prostoru řezu a nepřibližujte je ke
kotouči. Mohlo by dojít k úrazu.
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika úrazu
elektrickým proudem udržujte veškeré
spoje čisté a uzemněné. Nedotýkejte
se síťové zástrčky vlhkýma rukama.
VAROVÁNÍ: Odpojitelný napájecí
přívod je vybaven přenosným
proudovým chráničem (PRCD).
K dispozici jsou elektrické zásuvky
s vestavěným proudovým chráničem
(PRCD) a měly by být s ohledem
8
na vyšší míru bezpečnosti použity.
Pokud používáte prodlužovací kabel,
vždy jej připojte do elektrické zásuvky
chráněné přenosným proudovým
chráničem.
VAROVÁNÍ: Pokud používáte
prodlužovací kabel, vždy jej připojte
do elektrické zásuvky chráněné
přenosným proudovým chráničem.
VAROVÁNÍ: Před každým použitím
proveďte test přenosného proudového
chrániče.
1. Proudový chránič zasuňte do
elektrické zásuvky Indikátor by se měl
rozsvítit červeně.
2. Stiskněte tlačítko test. Červený
indikátor by měl zhasnout.
3. Pro použití stiskněte na proudovém
chrániči tlačítko obnovení funkce.
Pokud výše uvedený test selže,
proudový chránič nepoužívejte.
VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte pilu
se slanou vodou nebo s vodivou
kapalinou.
Doplňkové zvláštní
bezpečnostní předpisy
• Pro zajištění a upnutí obrobku
k pracovnímu stolu používejte svorky
nebo jiné vhodné prostředky. Držení
obrobku rukou nebo opření obrobku o část
těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě
kontroly.
• Postavte se na jednu nebo druhou stranu
pilového kotouče, nikdy nestůjte v ose
pilového kotouče.
• POZNÁMKA: Po vypnutí kotouče ještě chvíli
dobíhají. Mohlo by dojít k vážnému úrazu.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobeného odlétávajícími
částečkami.
– Riziko popálení způsobeného kontaktem
s příslušenstvím, které se zahřálo během
použití.
– Riziko zranění způsobeného dlouhodobým
použitím nářadí.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
c. Zajišťovací tlačítko
d. Diamantový kotouč
e. Vnější příruba
f. Upínací šroub
g. Vodní trubice
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
h. Vstupní otvor
Používejte ochranu sluchu.
k. Šroub
i. Přívodní otvor pro vodu
j. Datový kód
l. Vodní tryska
Používejte ochranu zraku.
m. Seřizovací šroub hloubky řezu
n. Patka
o. Páčka vodního ventilu
Nikdy nepoužívejte ozubené nebo
segmentované pilové kotouče
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (j), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Sestava vodního okruhu
1 Klíč na šroub řezného kotouče
1 Plochý klíč na kotouč
1 Řezný kotouč
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k zranění nebo k jeho
poškození.
a. Proudový chránič v sestavě napájecího kabelu
b. Spínač zapnuto/vypnuto
p. Vodítko řezu
q. Seřizovací šroub šikmých řezů
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše kotoučová pila na dlaždice je určena pro
profesionální řezné aplikace.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Tyto kotoučové pily na dlaždice jsou elektrická
nářadí pro profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALTje chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745; proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: 115 V modely by měly
být provozovány s bezpečnostním
oddělovacím transformátorem
s uzemněnou přepážkou mezi
primárním a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT .
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
9
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2;
maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
by mohlo způsobit úraz.
Spínač (obr. 1, 2)
VAROVÁNÍ: Abyste se vyvarovali
namočení elektrické zástrčky nebo
zásuvky zařízení, umístěte pilu jednou
stranou k zásuvce ve zdi tak, aby
voda nemohla do elektrické zásuvky
či zástrčky ztéci. Uživatel by měl
vytvořit z napájecího kabelu vedoucího
do elektrické zásuvky "okapávající
smyčku" (obr. 2). "Okapávající
smyčka" je ta část kabelu pod úrovní
elektrické zásuvky nebo při použití
prodlužovacího kabelu pod úrovní
konektoru která brání, aby se tekoucí
voda po napájecím kabelu dostala do
kontaktu se zásuvkou.
UPOZORNĚNÍ: Před připojením
nářadí k elektrické zásuvce vždy
vizuálně zkontrolujte, zda spínač
pracuje správně a zda se po uvolnění
vrací do polohy VYPNUTO.
10
1. Pilu uvedete do chodu stisknutím a podržením
spínače (b).
2. Nepřetržitý chod nářadí zajistíte stisknutím
zajišťovacího tlačítka (c) a uvolněním stisku
spínače. Zajišťovací tlačítko odblokujete zpět
stiskem a uvolněním spínače.
Montáž diamantového kotouče
(obr. 1, 3)
1. Dodaným přírubovým klíčem přidržte vnější
přírubu (e) na místě a pomocí dodaného
klíče na kotouč upínací šroub s levostranným
závitem (f) otáčením ve směru chodu
hodinových ručiček povolte a vyšroubujte.
2. Upínací šroub (f) a vnější přírubu (e) vyjměte.
3. Pilu položte na stabilní povrch.
4. Nasaďte na hřídel řezný kotouč (d).
5. Dodaným přírubovým klíčem přidržte vnější
přírubu (e).
6. Upínací šroub pilového kotouče (f) otáčením
proti směru pohybu hodinových ručiček
utáhněte. Pevné dotažení proveďte dodaným
klíčem na kotouč.
7. Chcete-li kotouč sejmout, postupujte
v obráceném pořadí výše uvedených kroků.
Montáž systému řezání za
mokra (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Pokud není nářadí
chráněno proudovým chráničem,
nepoužívejte systém řezání za mokra.
Tento systém minimalizuje prášení se současnou
vyšší kvalitou prováděných řezů a vyšší životnosti
řezného kotouče.
1. Povolte seřizovací šroub hloubky řezu
(m) a patku pily (n) vysuňte tak, aby byla
dosažena poloha pro minimální hloubku řezu.
2. Odstraňte šroub (k) umístěný hned napravo
od seřizovacího šroubu hloubky řezu (m)
upevněného k odlitku.
3. Sestavu vodního ventilu upevněte tak, aby
otvor této sestavy lícoval s otvorem pro šroub
v odlitku a rozvodný vodní ventil rozděloval
přívod na obě strany kotouče.
4. Sestavu šroubem v dané poloze zajistěte.
Šroub NEPŘETÁHNĚTE, mohlo by tak dojít
k poškození sestavy vodního ventilu.
Sestava vodního ventilu
(obr. 1)
VAROVÁNÍ: Před každým použitím
proveďte test přenosného proudového
chrániče.
1. Proudový chránič zasuňte do
elektrické zásuvky Indikátor by se měl
rozsvítit červeně.
2. Stiskněte tlačítko test. Červený
indikátor by měl zhasnout.
3. Pro použití stiskněte na proudovém
chrániči tlačítko obnovení funkce.
Pokud výše uvedený test selže,
proudový chránič nepoužívejte.
VAROVÁNÍ: Před každým použitím
hadici a vodní soupravu zkontrolujte.
Nepoužívejte toto zařízení, pokud
je hadice nebo vodní souprava
poškozena.
UPOZORNĚNÍ: Nepřipojujte
k vodnímu rozvodu s tlakem
přesahujícím 6 barů
Pokud tlak vodního rozvodu přesahuje 6 barů, je
nutné mezi přívod vody a nářadí zařadit škrticí
tlakový ventil.
1. Nikdy nepoužívejte tuto pilu nad hlavou. Při
použití vodního systému omezte řezání ve
vodorovné poloze tak, aby se snížilo riziko
zatečení vody do útrob nářadí.
2. Před tím, než nářadí se sestavou vodního
ventilu použijete, zkontrolujte vodní trubici
(g) zda není popraskaná či jinak poškozená.
Pokud naleznete poškozené či opotřebené
místo, nahraďte ji totožným náhradním dílem.
Zkontrolujte spoje ve vstupním otvoru (h),
vodním ventilu a adaptéru (l), zda neprosakují.
Pokud jsou spoje rozpojeny, nebo jsou trubice
v místech nasazení uvolněny, rozpojte je,
seříznutím je zkraťte přibližně o 1" (25,4 mm)
a poté je nasaďte zpět. Ujistěte se, zda jsou
trubice na protilehlých částech plně nasunuty.
Nezapomeňte zkontrolovat těsnost spojů.
Použití prodlužovacích kabelů
• Prodlužovací kabel vždy připojte k zásuvce
proudového chrániče
• Používejte výhradně prodlužovací kabely
určené pro venkovní použití Tyto kabely lze
určit podle označení "Vhodné pro venkovní
použití, pokud nejsou použity, skladujte je
v krytých prostorách".
• Používejte pouze prodlužovací kabely, jejichž
elektrická zátěž není nižší než je jmenovitá
zátěž výrobku
• Poškozené prodlužovací kabely nepoužívejte.
Před použitím prodlužovací kabel prohlédněte
a pokud je poškozen, vyměňte jej.
• S prodlužovacím kabelem zacházejte šetrně
a při rozpojování za něj netahejte.
Motor
Ujistěte se, zda vaše elektrická síť odpovídá
hodnotám vyznačeným na štítku motoru. Pokles
napětí o více jak 10% způsobí ztrátu výkonu
a přehřívání motoru. Všechna nářadí DEWALT jsou
testována již ve výrobě; pokud nářadí nepracuje,
zkontrolujte napájecí přívod.
• Veďte kabel tak, aby nepřecházel přes ostré
hrany nebo horké a mastné povrchy.
• Nejprve odpojte prodlužovací kabel od
síťové zásuvky a teprve poté výrobek od
prodlužovacího kabelu.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNí: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
Správná poloha rukou (obr. 4)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí, vždy
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na rukojeti (t) a druhou ruku na přední části
hlavní rukojeti (u) nářadí nebo na krytu motoru,
jako na uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Používejte vhodný
pilový kotouč. Nepoužívejte prasklé,
poškozené nebo velmi opotřebené
11
pilové kotouče. Nepokoušejte se řezat
dřevo nebo kov.
3. Vnější část vodítka řezu (p) srovnejte
s vyznačenou linií řezu na obrobku.
UPOZORNĚNÍ: Správný řez
provedete tak, že počkáte, až kotouč
dosáhne maximálních otáček a poté
pilu při řezání potáhnete pomalu
a rovnoměrně.
4. Zapněte pilu a počkejte, až kotouč dosáhne
maximálních otáček.
UPOZORNĚNÍ: Model DWC410
lze použít u vodorovných povrchů
s připojeným vodním okruhem (viz
Sestava vodního ventilu) a u svislých
povrchů bez připojené sestavy vodního
ventilu.
UPOZORNĚNÍ: Používejte k upnutí
obrobku k pevné podložce svorky nebo
jiný vhodný způsob. Držení obrobku
rukou nebo opření obrobku o část těla
nezajistí jeho stabilitu a může vést
k ztrátě kontroly.
Nastavení hloubky řezu
(obr. 5)
5. Pomalu a stejnoměrně táhněte pilu po
vyznačené linii vpřed.
Úhlové řezy (obr. 1, 6)
1. Fixem nebo tužkou si vyznačte řez.
2. Povolte seřizovací šroub šikmých řezů (q)
a pilu nastavte na požadovaný sklon.
3. Po zvolení požadovaného sklonu seřizovací
šroub šikmých řezů dotáhněte tak, aby se
patka pily zajistila.
4. Vnitřní část vodítka řezu (p) srovnejte
s vyznačenou linií řezu na obrobku
5. Zapněte pilu a počkejte, až kotouč dosáhne
maximálních otáček.
6. Pomalu a stejnoměrně táhněte pilu po
vyznačené linii vpřed.
1. Uvolněte seřizovací šroub hloubky řezu (m).
ÚDRŽBA
2. Patku pily (n) posuňte podle potřeby nahoru
nebo dolů do požadované polohy.
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
3. Utáhněte seřizovací šroub hloubky řezu (m).
Metoda řezání za mokra
(obr. 1)
VAROVÁNí: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte nářadí
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
by mohlo způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Pokud není nářadí
chráněno proudovým chráničem,
nepoužívejte systém řezání za mokra.
VAROVÁNÍ: Ke snížení rizika úrazu
elektrickým proudem zajistěte, aby
se voda nedostala do vnitřních částí
nářadí. Nedotýkejte se síťové zástrčky
vlhkýma rukama.
VAROVÁNí: U tohoto nářadí nemůže
provádět údržbu uživatel. Údržba musí
být provedena v oficiálním středisku
údržby DEWALT.
1. Řiďte se pokyny uvedenými v kapitole Montáž
systému řezání za mokra.
2. Průtok vody lze regulovat otevíráním vodního
ventilu otáčením páčky (o) směrem od nářadí.
3. Ventil uzavřete otočením páčky směrem
k nářadí.
Přímé a úhlové řezy provedete postupem
popsaným níže.
Přímé řezy (obr. 1)
1. Fixem nebo tužkou si vyznačte řez.
2. Patku pily (n) přiložte k obrobku tak, aby se
pilový kotouč obrobku nedotýkal.
12
Mazání
VAROVÁNÍ: NIKDY
vnitřní části
nářadí nemažte
ani je nečistěte
žádnými čistícími
prostředky. Mohlo
by tak dojít k úrazu
obsluhy a k výraznému snížení
životnosti a výkonu nářadí.
Nářadí DEWALT jsou řádně promazány již ve
výrobě a jsou připraveny k okamžitému použití.
Nicméně je doporučeno jednou ročně dopravit
nebo zaslat nářadí k certifikovanému servisnímu
středisku ke kontrole a k pečlivému vyčištění.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Doplňkové příslušenství
Varování: Jiné příslušenství, než je
příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
13
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00241733 - 24-07-2014
14
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ŘEZAČKA OBKLADŮ 1
©
DWC410
15
16
17
18
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising