DWC410 | DeWalt DWC410 TILE CUTTER instruction manual

511111-11 SK
Preložené z pôvodného návodu
DWC410
Obr. 1
o
j
c
k
m
k
b
h
m
q
g
n
p
l
d
e
f
a
i
Obr. 2
Obr. 3
e
2
f
Obr. 4
t
t
u
Obr. 5
Obr. 6
m
o
q
p
n
3
OKRUŽNÁ PÍLA NA DLAŽDICE S VODNÝM
CHLADENÍM DWC410
Blahoželáme Vám!
pracovného času značne predĺžiť čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu.
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Technické údaje
Napájacie napätie
Veľká Británia & Írsko
Typ
Príkon
Otáčky naprázdno
Priemer kotúča
Hĺbka rezu pri 90˚
Maximálny prípustný tlak vody
Hmotnosť
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického
výkonu)
W
min-1
mm
mm
bar
kg
DWC410
230
115
1
1 300
13 000
110
34
6
3,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
102,4
3,0
113,4
dB(A)
3,0
V
V
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) určená podľa normy EN 60745:
Úroveň vibrácií ah
ah =
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
4,1
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkového
4
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Poistky
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej
sieti
Veľká Británia Náradie 230 V 13 A v zástrčke
a Írsko
prívodného kábla
POZNÁMKA: Toto zariadenie je určené na
pripojenie k napájaciemu systému s maximálnou
prípustnou impedanciou Zmax = 0,367 Ω na bode
rozhrania (rozvodná skriňa) napájacieho systému
používateľa.
Používateľ musí zaistiť, aby bolo toto zariadenie
pripojené iba k napájaciemu systému, ktorý
spĺňa vyššie uvedené požiadavky. Ak je to nutné,
používateľ môže požiadať distribútora elektrickej
energie o informácie týkajúce sa impedancie
systému v bode rozhrania.
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod na
použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, v prípade, že
sa jej nezabráni, môže spôsobiť vážne
alebo smrteľné zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne hroziacu rizikovú situáciu,
ktorá môže viesť k spôsobeniu
ľahkého alebo stredne vážneho
zranenia v prípade, že sa jej
nezabráni.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
ku škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
DWC410
DEWALT vyhlasuje, že výrobky popisované
v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745, EN
ISO 12100-2
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
9. 3. 2010
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si
všetky bezpečnostné pokyny
a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom)
alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
5
d)
e)
f)
S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
6
f)
g)
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné
šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte.
Používajte správny typ náradia na
vykonávanú prácu. Pri použití správneho
typu náradia bude práca vykonávaná lepšie
a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo pokiaľ
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
e) Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Špecifické doplnkové
bezpečnostné predpisy pre
okružné píly na dlaždice
s vodným okruhom
• Vždy majte nasadené ochranné kryty
patriace k danému náradiu. Kryt musí byť
na náradí bezpečne pripevnený a musí byť
umiestnený tak, aby zaručoval maximálnu
bezpečnosť a aby bola pred používateľom
náradia obnažená iba minimálna časť
kotúča. Vy aj okolité osoby stojte vždy
mimo rovinu rotujúceho kotúča. Kryt
pomáha chrániť užívateľa náradia pred
odlietavajúcimi úlomkami kotúča a pred
náhodným kontaktom s kotúčom.
• Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytým elektrickým vedením alebo
s vlastným prívodným káblom, držte
náradie za izolované rukoväti. Pri kontakte
s vodičom pod prúdom sa nechránené kovové
časti náradia stanú vodivé a obsluha tak utrpí
zásah elektrickým prúdom.
• Vždy používajte pílové kotúče správnej
veľkosti a tvaru upínacieho otvoru
(kruhový alebo hranatý). Pílové kotúče
s otvormi, ktoré nezodpovedajú montážnej
príchytke na píle, sa budú otáčať excentricky,
čo spôsobí stratu ovládateľnosti náradia.
• Nikdy nepoužívajte poškodené
alebo nesprávne podložky a skrutky
kotúčov. Podložky a upínacie skrutky boli
skonštruované priamo pre Vašu okružnú pílu,
čo zaručuje jej optimálny výkon a bezpečnosť
jej prevádzky.
• Vždy používajte nepoškodené príruby
kotúčov, ktoré majú správnu veľkosť a tvar
zodpovedajúci zvolenému kotúču. Správne
typy prírub podopierajú kotúč, a tak znižujú
riziko jeho prasknutia.
• Menovité otáčky príslušenstva musia
byť minimálne rovné maximálnym
otáčkam vyznačeným na štítku náradia.
Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlejšie než
sú jeho povolené maximálne otáčky, sa môže
roztrhnúť alebo rozlomiť.
• Vonkajší priemer a hrúbka použitého
kotúča musí zodpovedať rozmerom, ktoré
sú vhodné pre Vaše elektrické náradie. Pri
použití kotúčov nesprávnych rozmerov nie
je možné zaistiť zodpovedajúcu bezpečnosť
a ovládateľnosť náradia.
• Kotúče musia byť používané iba na
odporúčané aplikácie. Napríklad:
nevykonávajte brúsenie bočnou stranou
pílového kotúča určeného na prerezávanie.
Rozbrusovacie kotúče sú určené na obvodové
brúsenie. Bočné sily pôsobiace na tieto kotúče
môžu spôsobiť ich roztrieštenie.
• Nepoužívajte poškodené pílové kotúče.
Pred každým použitím skontrolujte,
či kotúče nie sú naštiepené alebo
popraskané. Ak dôjde k pádu elektrického
náradia alebo jeho príslušenstva,
skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu
a ak je to nutné, použite nepoškodené
príslušenstvo. Po kontrole a montáži
príslušenstva sa postavte Vy aj ostatné
osoby tak, aby ste stáli mimo roviny
rotujúceho príslušenstva a na jednu minútu
zapnite náradie pri maximálnych otáčkach
naprázdno. V tomto testovacom čase sa
poškodené kotúče obvykle roztrhnú na kúsky.
• Nevkladajte ruky do priestoru rezu
a nepribližujte ich ku kotúču. Druhú ruku
položte na prídavnú rukoväť alebo na
kryt motora. Ak sa okružná píla drží oboma
rukami, nemôže dôjsť k ich porezaniu pílovým
kotúčom.
• Nesiahajte pod obrobok Ochranný kryt Vás
nemôže chrániť pred pílovým kotúčom pod
obrobkom.
• Nikdy nedržte odrezávanú časť obrobku
v ruke a neklaďte si ju krížom cez nohu.
Upnite si obrobok do stabilného zveráka.
Správne upnutie a podopretie obrobku je
veľmi dôležité z hľadiska minimalizácie
ohrozenia obsluhy, ohybu kotúča alebo straty
ovládateľnosti.
• Používajte prvky osobnej ochrany.
V závislosti od druhu použitia si nasaďte
ochrannú masku, či ochranné alebo
bezpečnostné okuliare. Podľa situácie
používajte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovnú zásteru
schopnú zachytiť drobné brúsne častice
alebo fragmenty obrobku. Ochrana zraku
musí byť schopná zastaviť odlietavajúce
7
nečistoty vznikajúce pri rôznych pracovných
operáciách. Maska proti prachu alebo
respirátor musí filtrovať čiastočky vznikajúce
pri Vašej práci. Dlhodobé vystavenie vysokej
intenzite hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
• Udržujte okolostojace osoby v bezpečnej
vzdialenosti od pracovného priestoru.
Každý, kto vstupuje do pracovného
priestoru, musí byť vybavený prvkami
osobnej ochrany. Fragmenty obrobku alebo
úlomky kotúča môžu odlietavať a spôsobiť
úraz i mimo priameho miesta práce.
• Prívodný kábel veďte mimo oblasti
rotujúceho príslušenstva. Pri strate kontroly
môže dôjsť k preseknutiu alebo obrúseniu
kábla a Vaša ruka môže byť zachytená
a vtiahnutá do rotujúceho príslušenstva.
• Nikdy neodkladajte náradie, kým nedôjde
k úplnému zastaveniu pracovného
nástroja. Rotujúce príslušenstvo sa môže
zaryť do povrchu, čo môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
• Nespúšťajte elektrické náradie, ak ho
prenášate v ruke vedľa tela. Náhodný
kontakt s rotujúcim príslušenstvom by
mohol spôsobiť zachytenie Vášho oblečenia
a kontakt príslušenstva s Vaším telom.
• Ventilačné otvory elektrického náradia
pravidelne čistite. Ventilátor motora odvádza
prachové nečistoty z vnútorného priestoru von
a nadmerné hromadenie kovových čiastočiek
môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
• Ak je zástrčka alebo zásuvka mokrá,
nerozpojujte ich. Odpojte elektrický istič
alebo poistku v napäťovom prívode Vášho
náradia. Potom vytiahnite elektrickú zástrčku
zo zásuvky a skontrolujte, či nie sú mokré.
• Nikdy neodkladajte náradie, kým nedôjde
k úplnému zastaveniu pracovného
nástroja. Nechránený a dobiehajúci pílový
kotúč spôsobí pohyb píly a prereže materiály
nachádzajúce sa v dráhe jeho pohybu.
Pamätajte na to, že po uvoľnení hlavného
vypínača chvíľu trvá, než dôjde k úplnému
zastaveniu pílového kotúča.
• Nerežte drevo alebo kov.
• Nikdy nepoužívajte ozubené alebo
segmentované pílové kotúče. Toto náradie
nie je vybavené spodným ochranným krytom.
VAROVANIE: Nevkladajte ruky do
priestoru rezu a nepribližujte ich ku
kotúču. Mohlo by dôjsť k úrazu.
8
VAROVANIE: Na zníženie rizika úrazu
elektrickým prúdom udržujte všetky
spoje čisté a uzemnené. Nedotýkajte
sa sieťovej zástrčky vlhkými rukami.
VAROVANIE: Odpojiteľný prívodný
kábel je vybavený prenosným
prúdovým chráničom (PRCD).
K dispozícii sú elektrické zásuvky
so vstavaným prúdovým chráničom
(PRCD) a mali by byť, s ohľadom na
vyššiu mieru bezpečnosti, použité.
Ak používate predlžovací kábel, vždy
ho pripojte do elektrickej zásuvky
chránenej prenosným prúdovým
chráničom.
VAROVANIE: Ak používate
predlžovací kábel, vždy ho pripojte
do elektrickej zásuvky chránenej
prenosným prúdovým chráničom.
VAROVANIE: Pred každým použitím
vykonajte test prenosného prúdového
chrániča.
1. Prúdový chránič zasuňte do
elektrickej zásuvky. Indikátor by sa
mal rozsvietiť na červeno.
2. Stlačte tlačidlo test. Červený indikátor
by mal zhasnúť.
3. Na použitie stlačte na prúdovom
chrániči tlačidlo obnovenie funkcie. Ak
vyššie uvedený test zlyhá, prúdový
chránič nepoužívajte.
VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte
pílu so slanou vodou alebo s vodivou
kvapalinou.
Zvláštne doplnkové
bezpečnostné predpisy
• Na zaistenie a upnutie obrobku
k pracovnému stolu používajte svorky
alebo iné vhodné prostriedky. Držanie
obrobku rukou alebo opretie obrobku o časť
tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate
kontroly.
• Postavte sa na jednu alebo druhú stranu
pílového kotúča, nikdy nestojte v osi
pílového kotúča.
• POZNÁMKA: Po vypnutí kotúče ešte chvíľu
dobiehajú. Mohlo by dôjsť k vážnemu úrazu.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobeného odlietavajúcimi
čiastočkami.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo k jeho
poškodeniu.
– Riziko popálenia spôsobeného kontaktom
s príslušenstvom, ktoré sa zahrialo počas
použitia.
– Riziko zranenia spôsobeného dlhodobým
použitím náradia.
a. Prúdový chránič v zostave prívodného kábla
b. Hlavný vypínač
Štítky na náradí
c. Zaisťovacie tlačidlo
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
d. Diamantový kotúč
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
e. Vonkajšia príruba
f. Upínacia skrutka
g. Vodná trubica
h. Vstupný otvor
Používajte ochranu sluchu.
i. Prívodný otvor na vodu
j. Dátumový kód
Používajte ochranu zraku.
k. Skrutka
l. Vodná dýza
m. Nastavovacia skrutka hĺbky rezu
Nikdy nepoužívajte ozubené alebo
segmentované pílové kotúče.
n. Pätka
o. Páčka vodného ventilu
p. Vodidlo rezu
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
q. Nastavovacia skrutka šikmých rezov
Dátumový kód (j), ktorý obsahuje aj rok výroby, je
vytlačený na kryte náradia.
POUŽITIE VÝROBKU
Príklad:
Vaša okružná píla na dlaždice je určená na
profesionálne rezné aplikácie.
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Zostavu vodného okruhu
1 Kľúč na skrutku rezného kotúča
1 Plochý kľúč na kotúč
1 Rezný kotúč
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo v prítomnosti horľavých kvapalín alebo
plynov.
Tieto okružné píly na dlaždice sú elektrické náradie
na profesionálne použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745; preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
9
VAROVANIE: 115 V modely by sa
mali prevádzkovať s bezpečnostným
oddeľovacím transformátorom
s uzemnenou priehradkou medzi
primárnym a sekundárnym vinutím.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla s 3 vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2;
maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navíjacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
by mohlo spôsobiť úraz.
Vypínač (obr. 1, 2)
VAROVANIE: Aby ste sa vyvarovali
namočeniu elektrickej zástrčky alebo
zásuvky zariadenia, umiestnite pílu
jednou stranou k zásuvke v stene tak,
aby voda nemohla stiecť do elektrické
zásuvky či zástrčky. Používateľ by
mal vytvoriť z prívodného kábla
10
vedúceho do elektrickej zásuvky
"odkvapkávajúcu slučku" (obr. 2).
"Odkvapkávajúca slučka" je ta časť
kábla pod úrovňou elektrickej zásuvky
alebo pri použití predlžovacieho kábla
pod úrovňou konektora, ktorá bráni,
aby sa voda tečúca po prívodnom kábli
dostala do kontaktu so zásuvkou.
UPOZORNENIE: Pred pripojením
náradia k elektrickej zásuvke vždy
vizuálne skontrolujte, či vypínač
pracuje správne a či sa po uvoľnení
vracia do polohy VYPNUTÉ.
1. Pílu uveďte do chodu stlačením a podržaním
vypínača (b).
2. Nepretržitý chod náradia zaistíte stlačením
zaisťovacieho tlačidla (c) a uvoľnením
stlačenia vypínača. Zaisťovacie tlačidlo
odblokujete späť stlačením a uvoľnením
vypínača.
Montáž diamantového kotúča
(obr. 1, 3)
1. Dodaným prírubovým kľúčom pridržte
vonkajšiu prírubu (e) na mieste a pomocou
dodaného kľúča na kotúč povoľte upínaciu
skrutku s ľavostranným závitom (f) otáčaním
v smeru chodu hodinových ručičiek
a vyskrutkujte.
2. Upínaciu skrutku (f) a vonkajšiu prírubu (e)
vyjmite.
3. Pílu položte na stabilný povrch.
4. Nasaďte na hriadeľ rezný kotúč (d).
5. Dodaným prírubovým kľúčom pridržte
vonkajšiu prírubu (e).
6. Upínaciu skrutku pílového kotúča (f) utiahnite
otáčaním proti smeru pohybu hodinových
ručičiek. Pevné dotiahnutie vykonajte
dodaným kľúčom na kotúč.
7. Ak chcete kotúč sňať, postupujte v obrátenom
poradí vyššie uvedených krokov.
Montáž systému rezania za
mokra (obr. 1)
VAROVANIE: Ak nie je náradie
chránené prúdovým chráničom,
nepoužívajte systém rezania za mokra.
Tento systém minimalizuje prášenie so súčasnou
vyššou kvalitou vykonávaných rezov a vyššou
životnosťou rezného kotúča.
1. Povoľte nastavovaciu skrutku hĺbky rezu
(m) a pätku píly (n) vysuňte tak, aby bola
dosiahnutá poloha na minimálnu hĺbku rezu.
2. Odstráňte skrutku (k) umiestnenú hneď
napravo od nastavovacej skrutky hĺbky rezu
(m) upevnenej k odliatku.
3. Zostavu vodného ventilu pripevnite tak, aby
otvor tejto zostavy lícoval s otvorom na skrutku
v odliatku a rozvodný vodný ventil rozdeľoval
prívod na obidve strany kotúča.
4. Zostavu zaistite v danej polohe skrutkou.
Skrutku NEPRETIAHNITE, mohlo by tak dôjsť
k poškodeniu zostavy vodného ventilu.
Zostava vodného ventilu
(obr. 1)
VAROVANIE: Pred každým použitím
vykonajte test prenosného prúdového
chrániča.
1. Prúdový chránič zasuňte do
elektrickej zásuvky. Indikátor by sa
mal rozsvietiť na červeno.
2. Stlačte tlačidlo test. Červený indikátor
by mal zhasnúť.
3. Na použitie stlačte na prúdovom
chrániči tlačidlo obnovenie funkcie. Ak
vyššie uvedený test zlyhá, prúdový
chránič nepoužívajte.
VAROVANIE: Pred každým použitím
skontrolujte hadicu a vodnú zostavu.
Nepoužívajte toto zariadenie, pokiaľ
je hadica alebo vodná zostava
poškodená.
UPOZORNENIE: Nepripájajte
k vodnému rozvodu s tlakom
presahujúcim 6 barov
Ak tlak vodného rozvodu presahuje 6 barov, je
nutné medzi prívod vody a náradie zaradiť škrtiaci
tlakový ventil.
1. Nikdy nepoužívajte túto pílu nad hlavou. Pri
použití vodného systému obmedzte rezanie
vo vodorovnej polohe tak, aby sa znížilo riziko
zatečenia vody do útrob náradia.
2. Predtým, než náradie so zostavou vodného
ventilu použijete, skontrolujte vodnú
trubicu (g), či nie je popraskaná alebo
inak poškodená. Ak nájdete poškodené či
opotrebované miesto, nahraďte ju totožným
náhradným dielcom. Skontrolujte spoje
vo vstupnom otvore (h), vodnom ventile
a adaptéri (l), či nepresakujú. Ak sú spoje
rozpojené, alebo sú trubice v miestach
nasadenia uvoľnené, rozpojte ich, zrezaním
ich skráťte približne o 1" (25,4 mm) a potom
ich nasaďte späť. Uistite sa, či sú trubice
na protiľahlých častiach úplne nasunuté.
Nezabudnite skontrolovať tesnosť spojov.
Použitie predlžovacích káblov
• Predlžovací kábel vždy pripojte k zásuvke
prúdového chrániča.
• Používajte výhradne predlžovacie káble
určené na vonkajšie použitie. Tieto káble je
možné určiť podľa označenia "Vhodné na
vonkajšie použitie, pokiaľ nie sú použité,
skladujte ich v krytých priestoroch".
• Používajte iba predlžovacie káble, ktorých
elektrická záťaž nie je nižšia než je menovitá
záťaž výrobku.
• Poškodené predlžovacie káble nepoužívajte.
Pred použitím predlžovací kábel prezrite
a vymeňte ho pokiaľ je poškodený.
• S predlžovacím káblom zaobchádzajte šetrne
a pri rozpojovaní zaň neťahajte.
Motor
Uistite sa, či vaša elektrická sieť zodpovedá
hodnotám vyznačeným na štítku motora. Pokles
napätia o viac než 10% spôsobí stratu výkonu
a prehrievanie motora. Všetky náradia DEWALT sú
testované už vo výrobe; pokiaľ náradie nepracuje,
skontrolujte prívodný kábel.
• Veďte kábel tak, aby neprechádzal cez ostré
hrany alebo horúce a mastné povrchy.
• Najskôr odpojte predlžovací kábel od
sieťovej zásuvky a až potom výrobok od
predlžovacieho kábla.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte
náradie od zdroja napájania.
11
Správna poloha rúk (obr. 4)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY používajte
správne uchytenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie vždy
bezpečne a očakávajte náhle reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na hornej rukoväti (t) a druhú ruku na prednej
časti hlavnej rukoväti (u) náradia alebo na kryte
motora, ako na uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Používajte vhodný
pílový kotúč. Nepoužívajte prasknuté,
poškodené alebo veľmi opotrebované
pílové kotúče. Nepokúšajte sa rezať
drevo alebo kov.
UPOZORNENIE: Správny rez
vykonáte tak, že počkáte, až kotúč
dosiahne maximálne otáčky a potom
pílu pri rezaní potiahnete pomaly
a rovnomerne.
UPOZORNENIE: Model DWC410
je možné použiť na vodorovných
povrchoch s pripojeným vodným
okruhom (pozri Zostava vodného
ventilu) a u zvislých povrchov bez
pripojenej zostavy vodného ventilu.
UPOZORNENIE: Na upnutie obrobku
k pevnej podložke používajte svorky
alebo iný vhodný spôsob. Držanie
obrobku rukou alebo opretie obrobku
o časť tela nezaistí jeho stabilitu
a môže viesť k strate kontroly.
Nastavenie hĺbky rezu (obr. 5)
1. Uvoľnite nastavovaciu skrutku hĺbky rezu (m).
2. Pätku píly (n) posuňte podľa potreby nahor
alebo nadol do požadovanej polohy.
3. Utiahnite nastavovaciu skrutku hĺbky rezu (m).
Montáž rezania za mokra
(obr. 1)
VAROVANIE: Ak nie je náradie
chránené prúdovým chráničom,
nepoužívajte systém rezania za mokra.
VAROVANIE: Na zníženie rizika
úrazu elektrickým prúdom zaistite,
aby sa voda nedostala do vnútorných
častí náradia. Nedotýkajte sa sieťovej
zástrčky vlhkými rukami.
12
1. Riaďte sa pokynmi uvedenými v kapitole
Montáž systému rezania za mokra.
2. Prietok vody je možné regulovať otváraním
vodného ventilu, a to otáčaním páčky (o)
smerom od náradia.
3. Ventil zatvorte otočením páčky smerom
k náradiu.
Priame a uhlové rezy vykonáte postupom
popísaným nižšie.
Priame rezy (obr. 1)
1. Fixkou alebo ceruzkou si vyznačte rez.
2. Pätku píly (n) priložte k obrobku tak, aby sa
pílový kotúč nedotýkal obrobku.
3. Vonkajšiu časť vodidla rezu (p) vyrovnajte
s vyznačenou líniou rezu na obrobku.
4. Zapnite pílu a počkajte, kým pílový kotúč
nedosiahne maximálne otáčky.
5. Pomaly a rovnomerne ťahajte pílu vpred po
vyznačenej línii.
Uhlové rezy (obr. 1, 6)
1. Fixkou alebo ceruzkou si vyznačte rez.
2. Povoľte nastavovaciu skrutku šikmých rezov
(q) a pílu nastavte na požadovaný sklon.
3. Po zvolení požadovaného sklonu nastavovaciu
skrutku šikmých rezov dotiahnite tak, aby sa
pätka píly zaistila.
4. Vnútornú časť vodidla rezu (p) vyrovnajte
s vyznačenou líniou rezu na obrobku.
5. Zapnite pílu a počkajte, kým pílový kotúč
nedosiahne maximálne otáčky.
6. Pomaly a rovnomerne ťahajte pílu vpred po
vyznačenej línii.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite náradie
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo odobratím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením, pred výmenou
nástavcov alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
by mohlo spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Údržbu tohto náradia
nemôže vykonávať používateľ. Údržba
musí byť vykonaná v oficiálnom
servisnom stredisku DEWALT.
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporučené
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Mazanie
VAROVANIE:
Vnútorné časti
náradia NIKDY
nemažte ani
ich nečistite
žiadnymi čistiacimi
prostriedkami. Mohlo by tak dôjsť
k úrazu obsluhy a k výraznému
zníženiu životnosti a výkonu
náradia.
Náradie DEWALT je riadne premazané už vo
výrobe a je pripravené na okamžité použitie. Avšak
sa odporúča raz za rok náradie dopraviť alebo
zaslať k certifikovanému servisnému stredisku na
kontrolu a na dôkladné vyčistenie.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
vyhodiť do bežného domového odpadu.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si želáte ho nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo testované s týmto
výrobkom. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
13
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00241782 - 25-07-2014
14
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
REZAČKA OBKLADOV 1
©
DWC410
15
16
17
18
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising