DWC410 | DeWalt DWC410 TILE CUTTER instruction manual

567000-89 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
DWC410
1. ábra
o
j
c
k
m
k
b
h
m
q
g
n
p
l
d
e
f
a
i
2. ábra
3. ábra
e
2
f
4. ábra
t
t
u
6. ábra
5. ábra
m
o
q
p
n
3
VIZES CSEMPEVÁGÓ
DWC410
Gratulálunk!
Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott.
Sokéves tapasztalatunknak, valamint átfogó
termékfejlesztésünknek és innovációnknak
köszönhetően a DEWALT cég a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé vált.
Műszaki adatok
Feszültség
E.K. és Írország
Típus
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
Vágótárcsa átmérője
Vágási mélység 90˚-nál
Legnagyobb megengedett
víznyomás
Súly
LPA (hangnyomás)
KPA (hangnyomás
toleranciafaktor)
LWA (hangteljesítmény)
KWA (hangteljesítményszint
toleranciafaktor)
W
min-1
mm
mm
DWC410
230
115
1
1 300
13 000
110
34
bar
kg
6
3,0
V
V
dB(A)
102,4
dB(A)
dB(A)
3,0
113,4
dB(A)
3,0
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax
vektorösszeg) az EN 60745 szabvány előírásai
alapján:
Vibráció kibocsátási érték ah
ah =
m/s²
Bizonytalanság K =
m/s²
4,1
1,5
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási
értéket az EN 60745 szabvány szerinti méréssel
határoztuk meg, így az egyes szerszámok
vibráció kibocsátási értékei összehasonlíthatók.
Az érték felhasználható a vibrációnak való kitettség
mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
vibráció kibocsátási érték a szerszám
főbb alkalmazásaira vonatkozik.
Ha más munkafeladatokra, más
4
tartozékokkal használják, vagy nincs
megfelelően karbantartva, a vibráció
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett vibrációs
ártalomnak lehet kitéve.
A vibrációs ártalomnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát.
Így a munkavégzés teljes időtartama
alatt jelentősen csökkenhet a kitettség
mértéke.
További biztonsági intézkedéseket
is meg kell hozni, amelyek védik
a kezelőt a vibrációs hatástól,
például: a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaritmus megszervezése.
Biztosítékok
Európa
230 V-os szerszámok 10 amperes, hálózati
E.K. és Írország 230 V-os szerszám 13 amperes, a
csatlakozódugaszban
MEGJEGYZÉS: Az eszközt olyan elektromos
csatlakozáshoz terveztük, amelynek maximális
rendszerimpedanciája Zmax = 0,367 Ω a felhasználói tápforrás csatlakozó pontjánál
(elektromos doboz).
A felhasználónak kell biztosítania, hogy
a szerszámot csak a fenti követelményeknek
megfelelő elektromos hálózatra csatlakoztassák.
Szükség esetén a felhasználó az
áramszolgáltatótól kérhet a fogyasztói lekötési pont
rendszerimpedanciájára vonatkozó tájékoztatást.
Definíciók: Biztonsági
útmutatások
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshezvezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amelyhalálos
vagy súlyos sérüléshezvezethet.
VIGYÁZAT: Olyan potenciális
veszélyhelyzetet jelöl, amelykönnyű
vagy közepesen súlyos
sérüléshezvezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegetőgyakorlatot
jelöl, amelyanyagi kárt okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE Megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
DWC410
ADEWALT kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok"
című részben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745, EN ISO 12100-2
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba
a DEWALT vállalattal a következőkben
megadott vagy a kézikönyv hátoldalán található
elérhetőségeken.
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért; nyilatkozatát a DEWALTvállalat
nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2010.03.09.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át a
kezelési kézikönyvet.
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és utasítást. A biztonsági
figyelmeztetések és utasítások
figyelmen kívül hagyása áramütést,
tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS ÚTMUTATÓKAT, HOGY KÉSŐBB IS
FELLAPOZHASSA.
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán és jól
megvilágítva. A rendetlen és sötét
munkaterület balesetet vonz.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok
vagy por jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gőzök meggyulladhatnak.
c) Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arrajárókat
tartsa távol a munkaterülettől. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti uralmát a szerszám
fölött.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának
megfelelő legyen. Soha ne alakítsa
át a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozó és megfelelő fali aljzatok
használatánál kisebb az áramütés veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel,
például csővezetékkel, radiátorral,
hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést kap,
megnő az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az
elektromos szerszámokat. Ha víz kerül
az elektromos szerszámba, megnő az
áramütés veszélye.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az
elektromos kéziszerszámot soha ne
vigye és ne húzza a tápkábelénél
5
e)
f)
fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva
húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt
hőtől, olajtól, éles szélektől, illetve
mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összegabalyodott kábel növeli az áramütés
veszélyét.
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábellel csatlakoztassa.
Kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkentheti az áramütés
veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon hibaáram-védelemmel
ellátott (RCD) áramforrást. Hibaáramvédelemmel ellátott áramforrás használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
3) SZEMÉLYI BIZTONSÁG
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára és használja a józan
eszét, amikor elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer,
alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt
áll. Elektromos szerszám használata
közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos sérülést okozhat.
b) Viseljen személyi védőfelszerelést.
Mindig hordjon védőszemüveget.
A körülményeknek megfelelő
védőfelszerelés, például porvédő maszk,
biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak
vagy fülvédő csökkenti a személyi sérülés
veszélyét.
c) Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne
indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze,
hogy a szerszám kapcsolója kikapcsolt
állásban van-e, mielőtt a hálózatra és/
vagy akkumulátor pakkra kapcsolja vagy
magával viszi. Ha a szerszámot úgy viszi
magával, hogy az ujját közben a kapcsolón
tartja, vagy bekapcsolt szerszámot helyez
áram alá, azzal balesetet okozhat.
d) Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla a beállító
kulcsot vagy csavarkulcsot. A forgó
alkatrészre illesztett kulcs vagy csavarkulcs
a szerszám beindulásakor személyi sérülést
okozhat.
e) Ne nyúljon ki túl messzire. Mindig
megfelelően támassza meg a lábát, és
tartsa magát egyensúlyban. Így
a szerszámot váratlan helyzetekben is
jobban tudja irányítani.
6
f)
g)
Viseljen megfelelő öltözéket. Ne hordjon
laza ruházatot vagy ékszert. Haját,
ruházatát és kesztyűjét tartsa távol
a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az
ékszerek vagy a hosszú haj beakadhatnak
a mozgó alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó
vagy porgyűjtő is tartozik,
győződjön meg arról, hogy ezeket
csatlakoztatta, ill. helyesen használja.
A por összegyűjtésével és elszívásával
csökkenthetők a porral kapcsolatos
veszélyek.
4) ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA
ÉS GONDOZÁSA
a) Ne erőltesse túl az elektromos
kéziszerszámot. A munkafeladatnak
megfelelő elektromos szerszámot
használja. Jobban és biztonságosabban
végezheti el a munkát, ha a munkafeladatra
alkalmas szerszámot olyan fordulatszámon
működteti, amilyenre tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a saját kapcsolójával nem lehet be- és
kikapcsolni. A kapcsolóhibás elektromos
szerszámok használata veszélyes, azokat
meg kell javíttatni.
c) A súlyos személyi sérülések veszélyének
elkerülése érdekében kapcsolja le
a szerszámot az elektromos hálózatról
és/vagy az akkumuátor pakkról,
mielőtt beállítást végez rajta, tartozékot
cserél vagy elteszi a helyére. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkenti a szerszám véletlen
beindulásának veszélyét.
d) A használaton kívüli elektromos
szerszámot olyan helyen tárolja , ahol
gyermekek nem férhetnek hozzá, és
ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik a használatát és
ezen útmutatásokat nem ismerik.
Az elektromos szerszám gyakorlatlan
felhasználó kezében veszélyes.
e) Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Ellenőrizze, hogy
a mozgó alkatrészek nem állítódtak-e
el vagy nem szorulnak-e, nincsenek-e
a szerszámon törött alkatrészek, nem
állnak-e fenn olyan körülmények,
amelyek befolyásolhatják a szerszám
működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoznak.
f)
g)
Tartsa mindig tisztán és élesen
a vágószerszámokat. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat,
szerszámbefogókat stb. ezeknek az
útmutatásoknak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám nem rendeltetésszerű
használata veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) A szerszám karbantartását képzett
szakemberrel végeztesse csak az
eredetivel megegyező cserealkatrészek
felhasználásával. Ezzel biztosítja az
elektromos kéziszerszám folyamatos
biztonságát.
További speciális
biztonsági szabályok vizes
csempevágóhoz
• Mindig használja a szerszámhoz mellékelt
védőburkolatot. A védőburkolatot
biztonságosan kell a szerszámra rögzíteni,
és a maximális biztonság érdekében a úgy
kell beállítani, hogy a vágótárcsa minél
kisebb része legyen szabadon a kezelő
irányában. A vágótárcsa forgási síkján
kívül helyezkedjen el, és ugyanazt tegyék
más ott tartózkodók is. A védőburkolat
segít megvédeni a kezelőt a vágótárcsa
letöredező darabjaitól és a vágótárcsa véletlen
megérintésétől.
• A vágótárcsa névleges fordulatszáma
a szerszámon megjelölt legnagyobb
fordulatszámmal legalább azonos legyen.
Az olyan tartozékok, amelyeket névleges
fordulatszámuknál gyorsabban működtetünk,
eltörhetnek és elrepülhetnek.
• A vágótárcsákat csak az ajánlott
munkaműveletekhez szabad használni.
Például: ne köszörüljön vágótárcsa
oldalával. A vágótárcsa kerületi csiszolásra
készült. Oldalirányú erők hatására
összeroppanhat.
• Ne tegye kezét a vágási terület és
a vágótárcsa közelébe. Másik kezét tartsa
a kiegészítő fogantyún vagy
a motorburkolaton. Ha mindkét kezével
a csempevágót fogja, a tárcsa nem vághatja
meg.
• Ne nyúljon a munkadarab alá. A védőlemez
nem védi meg a munkadarab alatt futó
vágótárcsától.
• A vágandó darabot soha ne tartsa
a kezében és ne is támassza a lábaihoz.
Szilárd felülethez rögzítse a munkadarabot
. Fontos a munkadarab megfelelő
alátámasztása, mert így lehet csökkenteni
a sérülésveszélyt és a minimumra szorítani
a tárcsa beszorulásának és a gép feletti
uralom elvesztésének veszélyét.
• Az elektromos kéziszerszámot a szigetelt
markolatánál fogva tartsa, amikor olyan
helyen végez munkát, ahol fennáll
annak veszélye, hogy a szerszám rejtett
vezetékkel, vagy a saját tápkábelével
kerül érintkezésbe. „Élő”, áram alatt lévő
vezetékkel való érintkezésnél a szerszám
csupasz fémfelületei is áram alá kerülhetnek,
és a kezelő áramütést szenvedhet.
• Mindig megfelelő méretű , formájú és
rögzítőnyílású vágótárcsát használjon
(gyémánt vagy lekerekítetett).
A szerszámhoz nem illeszkedő vágótárcsa
excentrikusan fog futni, Ön pedig elveszíti az
uralmát a gép fölött.
• Soha ne használjon sérült vagy nem
megfelelő vágótárcsa alátétet vagy
rögzítőcsavart. A vágótárcsa alátéteket és
a rögzítőcsavart az Ön szerszámához
terveztük az optimális teljesítmény és
biztonság szem előtt tartásával.
Mindig a kiválasztott vágótárcsának
megfelelő átmérőjű sértetlen leszorító
karimát használjon. A megfelelő leszorító
karima tartja a vágótárcsát, csökkentve ezáltal
a vágótárcsa törésének veszélyét.
• A vágótárcsa külső átmérőjének
és vastagságának az elektromos
szerszámhoz engedélyezett tartományon
belül kell lennie. A nem megfelelő méretű
vágótárcsákat nem lehet megfelelően és
biztonságosan irányítani.
• Ne használjon sérült vágótárcsákat.
Minden egyes használat előtt ellenőrizze,
nincsenek-e a vágótárcsán részecskék
vagy repedések. Ha az elektromos
szerszámot vagy a vágótárcsát leejti,
ellenőrizze, nem sérült-e meg, vagy
szereljen fel egy sértetlen vágótárcsát.
A vágótárcsa átvizsgálása és felszerelése
után helyezkedjen a vágótárcsa forgási
síkjától távolra, ugyanígy tegyen
a többi ott tartózkodó is; majd egy percig
7
járassa a szerszámot maximális üresjárati
fordulatszámon. A sérült vágókorongok ez
idő alatt általában eltörnek.
• Viseljen személyi védőfelszerelést.
A munkafeladatnak megfelelően hordjon
egész arcát eltakaró maszkot, biztonsági
védőszemüveget vagy védőszemüveget.
Szükség esetén viseljen porvédő maszkot,
hallásvédőt, kesztyűt és munkakötényt,
amely felfogja a munkadarabról
elszabaduló részecskéket. A szeme
védelméhez olyan védőszemüveget
viseljen, amely képes felfogni a különféle
munkaműveletek során a levegőbe kerülő
törmeléket. A porvédő maszknak vagy
a légzésvédőnek ki kell szűrnie
a munkavégzés során elszabaduló
részecskéket. A huzamosabb időn keresztül
erős zaj mellett végzett zajos munka
halláskárosodást okozhat.
• Fát vagy fémet ne vágjon ezzel
a szerszámmal.
• Soha ne használjon fogazott vagy
szegmentált gyémánt vágótárcsát. Ezen
a szerszámon nincs alsó védőburkolat.
FIGYELMEZTETÉS:
Tartsa kezét a vágási területtől és
a vágótárcsától távol. Ellenkező
esetben személyi sérülést
szenvedhet.
FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés
veszélyének csökkentése érdekében
minden csatlakozást tartson szárazon
és a padlózattól távol. Nedves kézzel
ne érjen a dugaszhoz.
• Tartsa az ott tartózkodókat
a munkaterülettől biztonságos távolságra.
Mindenkinek személyi védőfelszerelést
kell viselnie, aki belép a munkaterületre.
A munkadarabról leváló szilánkok vagy egy
eltörött tartozék messze elrepülhetnek és még
a közvetlen munkaterületen kívül is súlyos
sérülést okozhatnak.
FIGYELMEZTETÉS: Egy hibaáramvédelemmel ellátott hordozható
áramforrást (PRCD) a kábelkészletben
mellékelünk. Az aljzatokban beépített
PRCD van, ami növeli a biztonságot.
Amennyiben hosszabbító kábelt
használ, azt mindig PRCD védelemmel
ellátott aljzatra dugaszolja.
• A tápkábelt a forgó vágótárcsától távol
vezesse el. Ha elveszíti a gép feletti uralmát,
a gép elvághatja vagy felcsavarhatja a kábelt
és a forgó vágótárcsa magához ránthatja
a kezét.
FIGYELMEZTETÉS: Hosszabbító
kábelt mindig PRCD védelemmel
ellátott aljzatra dugaszoljon.
• Csak akkor tegye le a szerszámot, ha
a vágótárcsa már teljesen leállt. A forgó
vágótárcsa beleakadhat a felületbe, és az
elektromos kéziszerszámot kiragadhatja
az Ön irányítása alól.
• Soha ne járassa az elektromos szerszámot,
amikor éppen viszi valahová. Ha véletlenül
a forgó vágótárcsához ér, az bekaphatja
a ruházatát, és a testébe hatolhat.
• Rendszeresen tisztítsa az elektromos
szerszám szellőzőnyílásait. A motor
ventilátora beszívja a port a burkolat alá,
és a nagy mennyiségben lerakódott fémpor
áramütés veszélyét teremti meg.
• Ha az aljzat vagy a dugasz nedves, ne
húzza ki a dugaszt. Válassza le a biztosítékot
vagy árammegszakítót, amelyek keresztül
a szerszám áramot kap. Eztán húzza ki
a dugót, és ellenőrizze, van-e víz az aljzatban.
• Várjon a csempevágó teljes leállásáig.
A védőburkolat nélküli vágótárcsa hátrafelé
8
mozgatja a csempevágót, és az útjába kerülő
dolgokat elvágja. Számítson arra, hogy
a tárcsa kapcsoló elengedése után csak
bizonyos idő elteltével áll le.
FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze
a PRCD-t a szerszám minden egyes
használata előtt:
1. A PRCD-t az áramforrásra
dugaszolja. A visszajelzőnek pirosra
kell váltania.
2. Nyomja meg a teszt gombot. A piros
visszajelzőnek ki kell aludnia.
3. Használatához nyomja meg a reset
gombot. Ha a teszt sikertelen, ne
használja a szerszámot.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne
használja a fűrészt sós vízzel vagy jól
vezető folyadékkal.
További biztonsági szabályok
• Szorítókkal vagy más praktikus módon
rögzítse biztonságosan a munkadarabot
stabil felülethez. Ha a munkadarabot saját
testével tartja vagy ahhoz szorítja,
a rögzítés instabil lesz, és elveszítheti uralmát
a szerszám fölött.
• Helyezkedjen a vágótárcsa bármelyik
oldalára, de ne legyen a vágótárcsával
egyvonalban.
• MEGJEGYZÉS: A vágótárcsa a kikapcsolás
után is még forog. Ez súlyos személyi sérülést
okozhat.
Fennmaradó veszélyek
Bizonyos veszélyek (ú.n. fennmaradó veszélyek)
a vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása
és a védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők:
– Halláskárosodás.
1 vágótárcsához csavarkulcs
1 vágótárcsa
1 használati útmutató
1 robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit
és tartozékait, nem sérültek-e meg szállítás
közben.
• Szánjon időt a használati útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására
a szerszám használata előtt.
Leírás (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos
szerszámon vagy annak részein soha
ne végezzen átalakítást. Azzal ugyanis
anyagi kárt vagy személyi sérülést
okozhat.
– A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
– A szerszám munka közben felforrósodott
alkatrészei által okozott égési sérülés
veszélye.
– A túl hosszú ideig tartó használat által okozott
személyi sérülés veszélye.
a. PRCD a kábelkészletben
b. Be- és kikapcsoló
c. Tartósüzem rögzítő gomb
A szerszámon lévő jelölések
d. Gyémánt vágótárcsa
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
e. Külső leszorító karima
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
f. Leszorító csavar
g. Vízcső rendszer
h. Szerszám bemenet
Viseljen fülvédőt.
i. Vízbemenet
j. Dátumkód
k. Csavar
Viseljen védőszemüveget.
l. Vízfúvóka
m. Mélységállító gomb
n. Saru
Soha ne használjon fogazott vagy
szegmentált gyémánt vágótárcsát.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK HELYE (1. ÁBRA)
A dátumkód (j) az eszköz burkolatába van nyomva
- ez tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 vizeskészlet
1 vágótárcsa feszítő
o. Vízszelep karja
p. Vezetőelem
q. Szögbeállító gomb
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
Az Ön vizes csempevágóját professzionális
csempevágási munkafeladatokra terveztük.
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezek a vizes csempevágók professzionális
elektromos szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz. Ha a szerszámot kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
9
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám
adattábláján megadott feszültség egyezik-e
a hálózati feszültséggel.
Az Ön DEWALT kéziszerszáma az EN
60745 szabványnak megfelelően kettős
szigetelésű, ezért nincs szükség földelő
vezetékre.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy hibamentesen
szigetelő transzformátorral kell
használni, amelynél az egymástól
elválasztott primer és a szekunder
tekercs között egy extra földelés is
található.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a DEWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális kábelre.
Tápcsatlakozó dugasz
cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze
ki.
• A barna vezetéket kösse az új
csatlakozódugasz fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelre van szüksége, az
adott szerszám paramétereinek megfelelő,
jóváhagyott, háromeres hosszabbítót használjon
(lásd a műszaki adatokat). A vezeték minimális
keresztmetszete 1,5 mm2; maximális hossza:
30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljesen csévélje le
a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
10
tartozékot fel- vagy leszerel,
beállítást változtat vagy javítást
végez a szerszámon. Ellenőrizze,
hogy a kapcsoló OFF (KI) állásban
van-e. Az eszköz véletlen beindulása
sérülést okozhat.
Kapcsoló (1., 2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
dugaszának vagy aljzatának
átnedvesedését megelőzendő
helyezze a fűrészt egy falra szerelt
aljzat egyik oldalára, hogy a víz ne
csepeghessen az aljzatra vagy
a dugaszra. A felhasználó alakítson ki
egy „vízelterelő hurkot" a fűrészt és az
aljzatot összekötő kábelen (2. ábra).
A „vízelterelő hurok" az aljzat (vagy
hosszabbító kábel használatánál
a csatlakozó) szintjénél alacsonyabban
legyen, hogy a víz ne folyhasson végig
a kábelen, és így ne kerülhessen
érintkezésbe az aljzattal.
VIGYÁZAT: A szerszám
bedugaszolása előtt mindig ellenőrizze,
hogy a kapcsoló megfelelően működike és elengedés után visszatér-e OFF
(KI) állásba.
1. Nyomja le és tartsa lenyomva a kapcsolót
(b)az indításhoz.
2. A folyamatos működtetéshez nyomja le
a tartósüzem rögzítő gombot (c), majd engedje
fel a kapcsolót. A tartósüzem rögzítő gomb
kioldásához nyomja le majd engedje fel
a kapcsolót.
A gyémánt vágótárcsa
felszerelése (1., 3. ábra)
1. Tartsa a külső leszorító karimát (e) a helyén
a mellékelt karima kulccsal, és a mellékelt
vágótárcsa kulccsal a balmenetes leszorító
csavart (f) az óramutató járásának irányában
forgatva lazítsa meg és vegye ki.
2. Vegye ki a leszorító csavart (f) és a külső
leszorító karimát (e).
3. Helyezze a csempevágót stabil felületre.
4. Helyezze a vágótárcsát (d) a hajtótengelyre.
5. A mellékelt karima kulccsal tartsa a külső
leszorító karimát (e).
6. Húzza meg a leszorító csavart (f) az
óramutató járásával ellentétes irányban
forgatva. A biztonságos rögzítéshez használja
a vágótárcsa kulcsot.
7. A vágótárcsa leszerelésénél ugyanezeket
a műveleteket végezze el fordított sorrendben.
A vizes vágórendszer
felszerelése (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Vizes
vágórendszert csak akkor használjon,
ha a szerszám PRCD-vel védve van.
Ennek a rendszernek a használata mellett csak
minimális mennyiségű porszemcse kerül
a levegőbe, jobb a vágás minősége és hosszabb
a vágótárcsa élettartama.
1. Lazítsa meg a mélységállító gombot (m) és
húzza a sarut (n) a vágási pozíció minimális
mélységébe.
2. A mélységállító gombtól (m) közvetlenül
jobbra lévő, az öntvényhez szerelt csavart (k)
csavarja ki.
3. A vízszelep egységet úgy helyezze el, hogy
vízszelep egység furata egyvonalban legyen
az öntvényben lévő csavarfurattal, és a villás
kialakítású vízszelep közrefogja a vágótárcsát.
4. Rögzítse a helyén csavarral. NE húzza túl
a csavart, mert attól károsodhat a vízszelep
egység.
Vízszelep egység (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze a
PRCD-t a szerszám minden egyes
használata előtt:
1. A PRCD-t az áramforrásra
dugaszolja. A visszajelzőnek pirosra
kell váltania.
1. Soha ne használja a fűrészt a feje felett.
Ha vizes vágást végez, csak vízszintes
helyzetben tegye, hogy víz ne juthasson
a szerszámba.
2. Mielőtt a vízszelep egységgel használná
a szerszámot, ellenőrizze, nincs-e
a vízcsöveken (g) lyuk, repedés vagy egyéb
sérülés. Ha a szerszám valamelyik része
meggyengült vagy megsérült, a pótláshoz
csak ugyanolyan cserealkatrészeket
használjon fel. Ellenőrizze nem szivárognak-e
a csatlakozások a szerszám bemeneténél
(h), a vízszelepnél vagy az adapternél
(l). Ha a csatlakozás laza, vagy a vízcső
megereszkedett a csatlakozások környékén,
rövidítse meg a csövet kb. 1 hüvelykkel
(25,4 mm), majd csatlakoztassa újból.
Ügyeljen arra, hogy a vízcső teljes mértékben
rá legyen húzva a csatlakozás(ok)ra.
Ellenőrizze, elég szoros-e a csatlakozás.
Hosszabbító kábelek
használata
• A hosszabbító kábelt mindig PRCD aljzatba
dugaszolja.
• Csak kültéri használatra készült hosszabbító
kábelt használjon. Az ilyen kábelek
felismerhetők a jelzésükről: „Acceptable for
use with outdoor appliance; store indoors
while not in use.” (Kültéri készülékekkel
használható, használaton kívül kültéren
tárolandó)
• Csak olyan hosszabbító kábelt használjon,
amelynek elektromos jellemzői legalább
megegyeznek a termék elektromos
jellemzőivel.
2. Nyomja meg a teszt gombot. A piros
visszajelzőnek ki kell aludnia.
• Ne használjon sérült hosszabbító kábelt.
Használat előtt vizsgálja át a hosszabbító
kábelt, és ha sérült, cserélje ki.
3. Használatához nyomja meg a reset
gombot. Ha a teszt sikertelen, ne
használja a szerszámot.
• Óvatosan kezelje a tápkábelt, és ne
rángatással csatlakoztassa le.
FIGYELMEZTETÉS: Minden egyes
használat előtt ellenőrizze a tömlőt és
a vizeskészletet. Ha akár a tömlő akár
a vizeskészlet sérült, ne használja
a szerszámot.
VIGYÁZAT: Ne kapcsolja 6 barnál
nagyobb nyomású vízhálózatra.
Ha a vízhálózat maximális nyomása 6 barnál
nagyobb, nyomáscsökkentő szelepet kell a vízcsap
és a szerszám közé iktatni.
Motor
Győződjön meg arról, hogy az Ön áramforrásának
jellemzői megegyeznek a szerszám adattábláján
megadott jellemzőkkel. Több mint 10%-kal
alacsonyabb feszültség teljesítményvesztést és
túlmelegedést okoz. Minden DEWALT szerszámot
még a gyárban tesztelünk; ha a szerszám mégsem
működik, ellenőrizze az áramellátást.
• Hőtől, és éles szélektől óvja a kábelt.
11
• A hosszabbító kábelt mindig előbb az aljzatról
csatlakoztassa le, és csak azután válassza le
a szerszámot hosszabbító kábelről.
KEZELÉS
Használati tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: Mindig tartsa
be a biztonsági előírásokat és
a vonatkozó szabályokat.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
elkerülése érdekében kapcsolja
ki és áramtalanítsa a szerszámot,
mielőtt bármilyen beállítást végez
rajta, vagy tartozékot illetve
szereléket fel- vagy leszerel.
Helyes kéztartás (4. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG tartsa szorosan a szerszámot,
nehogy hirtelen megugorjon.
A helyes kéztartás az, ha egyik keze a fogantyún
(t), a másik pedig a főfogantyú elején (u) vagy
a motorburkolaton van, ahogyan az ábra mutatja.
FIGYELMEZTETÉS: A megfelelő
vágótárcsát használja. Ne használjon
repedt, sérült vagy túlságosan
megkopott vágótárcsát. Fát vagy fémet
ne vágjon ezzel a szerszámmal.
VIGYÁZAT: Várjon, amíg a vágótárcsa
eléri maximális fordulatszámát, majd
lassú egyenletes előtolással kezdjen
a vágáshoz.
VIGYÁZAT: A DWC410 típus
vízszintes felületen használható,
ha vízszelep egység van hozzá
csatlakoztatva (lásd: Vízszelep
egység), és függőleges felületen
használható, ha nincs hozzá
csatlakoztatva vízszelep egység.
VIGYÁZAT: Szorítókkal vagy
más praktikus módon rögzítse
biztonságosan a munkadarabot stabil
felületre. A munkadarab kézben
tartása vagy a saját testéhez való
szorítása nem megbízható módszer,
12
így könnyen elveszítheti a gép feletti
uralmat.
Vágási mélység beállítása (5.
ábra)
1. Lazítsa meg a mélységállító gombot (m)
a kioldáshoz.
2. Mozgassa a sarut (n) felfelé vagy lefelé
a kívánt helyzetbe.
3. Húzza meg a mélységállító gombot.
A vizes vágás módja (1. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Vizes
vágórendszert csak akkor használjon,
ha a szerszám PRCD-vel védve van.
FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés
veszélyének csökkentése érdekében
gondoskodjon arról, hogy ne kerüljön
víz a szerszámba. Nedves kézzel ne
érjen a dugaszhoz.
1. Kövesse a Vizes vágórenszer
felszerelésecím alatti útmutatásokat.
2. A víz áramlását úgy tudja szabályozni, hogy
a szerszámtól távolodó irányban forgatja
a kart (o).
3. A szelep lezárásához tolja a kapcsolót
a szerszám irányába.
Egyenes- vagy sarokvágást az alább leírtak szerint
végezzen.
Egyenesvágások (1. ábra)
1. Szövegkiemelővel vagy zsírceruzával jelölje ki
a vágandó területet.
2. Helyezze a csempevágó saruját (n)
a munkadarabra úgy, hogy a vágótárcsa ne
érjen a munkadarabhoz.
3. A vezetőelem külső részét (p) hozza
egyvonalba a munkadarabon a vágási
vonallal.
4. Kapcsolja be a szerszámot, és várjon, amíg
a vágótárcsa eléri a teljes fordulatszámát.
5. A szerszámot lassan és egyenletesen előre
mozgatva kövesse a vágási vonalat.
Sarokvágások (1., 6. ábra)
1. Szövegkiemelővel vagy zsírceruzával jelölje ki
a vágandó területet.
2. Lazítsa ki a szögbeállító gombot (q) és állítsa
a kívánt szögre.
3. A kívánt szög kiválasztása után a szögbeállító
gomb meghúzásáva rögzítse a sarut.
4. A vezetőelem belső részét (p) hozza
egyvonalba a munkadarabon a vágási
vonallal.
5. Kapcsolja be a szerszámot, és várjon, amíg
a vágótárcsa eléri a teljes fordulatszámát.
6. A szerszámot lassan és egyenletesen előre
mozgatva kövesse a vágási vonalat.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos kéziszerszámát
minimális karbantartási igény mellett hosszú idejű
használatra terveztük. A készülék folyamatos és
kielégítő működése függ a megfelelő gondozástól
és a rendszeres tisztítástól.
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a gépet, mielőtt
beállítást változtat vagy javítást
végez rajta. Ellenőrizze, hogy
a kapcsoló OFF (KI) állásban van-e.
Az eszköz véletlen beindulása sérülést
okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: Ez a szerszám
nem igényel felhasználó általi
karbantartást. Karbantartását csak
hivatalos DEWALT karbantartó
végezheti.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés vagy por gyülemlik
fel a szellőzőnyílásokban vagy
azok környékén, fúvassa le száraz
levegővel. A művelet végzésekor
viseljen védőszemüveget és
jóváhagyott porvédő maszkot.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne tisztítsa
oldószerrel vagy más erős vegyszerrel.
Ezek a vegyszerek meggyengíthetik
az alkatrészek anyagát. Csak vizes és
enyhén szappanos ronggyal tisztítsa.
Ne hagyja, hogy a szerszám belsejébe
folyadék kerüljön, és ne is merítse
a szerszám alkatrészeit folyadékba.
Külön rendelhető tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT, által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Kenés
FIGYELMEZTETÉS:
SOHA NE
permetezzen és
más módon se
juttasson
kenőanyagokat vagy
tisztítószereket a szerszám
belsejébe. Ez személyi sérülést
eredményezhet, valamint rendkívül
károsan befolyásolja a szerszám
teljesítményét és élettartamát.
A DEWALT szerszámok a gyárban megfelelő
kenésben részesülnek, és használatra készek.
Ajánlatos viszont évente egyszer elvinni
vagy elküldeni a szerszámot egy megbízott
márkaszervizbe alapos tisztításra és átvizsgálásra.
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető közönséges háztartási
hulladékként.
Ha majd úgy találja, hogy DEWALT szerszáma
cserére szorul, vagy már nincs rá szüksége,
ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki.
Gondoskodjék az ilyen hulladék elkülönített
kezeléséről.
Az elhasznált termékek és
csomagolóanyagok elkülönített
hulladékkezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását.
Az újrafeldolgozott anyagok
alkalmazása segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
13
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken,
illetve előírhatják, hogy új termék vásárlásakor
a kereskedő vállalja a majdan hulladékká váló
termék visszavételét.
A DEWALT lehetőséget biztosít a DEWALT
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására,
amint azok elérték élettartamuk végét.
A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, juttassa
vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe,
ahol vállalatunk képviseletében azt begyűjtik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
DEWALT képviselettől vagy ebből a kézikönyvből
tudhatja meg. Emellett a DEWALT márkaszervizek
listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink,
valamint elérhetőségeink részletes ismertetése
megtalálhatók a következő internet címen:
www.2helpU.com.
14
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
zst00244930 - 21-08-2014
15
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
16
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
17
CSEMPEVÁGÓ 1
©
DWC410
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising