CS355 | Black&Decker CS355 CHOP SAW instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588888-86 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
CS355
OBRÁZEK 1
OBRÁZEK 2
OBRÁZEK 3
OBRÁZEK 4
2
OBRÁZEK 5
OBRÁZEK 7
OBRÁZEK 6
OBRÁZEK 8
OBRÁZEK 9
3
ČESKY
Použití výrobku
Vaše dělicí kotoučová pila Black & Decker je určena
k řezání ocelových materiálů s různými tvary průřezů.
Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití.
9.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování: Při používání tohoto nářadí vždy
dodržujte platné bezpečnostní předpisy,
abyste snížili riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo osobního poranění.
♦
♦
♦
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
Před použitím výrobku si pečlivě pročtěte tento
návod.
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu. Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací,
než je doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
Uschovejte tento návod pro případné další použití.
11.
12.
Pracovní prostor udržujte v čistotě
Nepřehledný a přeplněný pracovní prostor může
být příčinou úrazu.
Berte ohled na okolí pracovní plochy
Nevystavujte nářadí vlhkosti. Nepoužívejte nářadí
ve vlhkém prostředí. Zajistěte správné osvětlení
pracoviště (250 - 300 luxů). Nepoužívejte nářadí
na místech, kde hrozí riziko vzniku požáru nebo
exploze, například v blízkosti hořlavých nebo
výbušných kapalin a plynů.
Ochrana před úrazem způsobeným elektrickým
proudem
Nedotýkejte se uzemněných povrchů (jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky). Při práci v extrémních podmínkách
(například vysoká vlhkost, tvorba kovových pilin
při práci, atd.) může být elektrická bezpečnost
zvýšena použitím vysoce citlivého proudového
chrániče (RCD) 30 mA.
Okolní osoby udržujte mimo pracovní prostor
Zabraňte okolním osobám, zejména dětem, aby
se dotýkaly nářadí nebo prodlužovacího kabelu
a udržujte je mimo pracovní prostor.
Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno na
suchém místě a musí být také vhodně zabezpečeno, mimo dosah dětí.
Nářadí nepřetěžujte
Práce je účinnější a bezpečnější, pokud používáte
nářadí a nástroje k účelům, k nimž jsou určeny.
Používejte vhodné nářadí
Nepřetěžujte malá nářadí při práci, která je určena
pro výkonnější nářadí. Nepoužívejte nářadí k jiným
účelům, než pro které je určeno. Nepoužívejte
například kotoučovou pilu k řezání kmenů nebo
větví stromů.
Vhodně se oblékejte
Nenoste volný oděv a šperky. Mohou být zachyceny pohyblivými částmi. Máte-li dlouhé vlasy,
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
4
používejte vhodnou pokrývku hlavy. Při práci
venku používejte, pokud možno, pracovní rukavice
a neklouzavou obuv.
Používejte prvky osobní ochrany
Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se při
práci s nářadím práší nebo pokud odlétávají drobné částečky materiálu, používejte proti prachu
ochranný štít nebo respirátor. Protože mohou být
tyto částečky materiálu velmi horké, používejte také
žáruvzdornou zástěru. Vždy používejte ochranu
sluchu. Vždy používejte ochrannou přilbu.
Připojte zařízení k zachytávání prachu
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně
Při přenášení nikdy nedržte nářadí za napájecí
kabel. Neškubejte a netahejte za kabel při jeho
vytahování ze zásuvky. Veďte kabel tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo horké a mastné
povrchy.
Zajistěte si obrobek
K upnutí obrobku používejte svěrák nebo svorky.
Je to bezpečnější a umožňuje to obsluhu nářadí
oběma rukama.
Nepřekážejte sami sobě
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Péče o nářadí
Udržujte ostré a čisté pracovní nástroje. Tak bude
zajištěn bezpečnější a vyšší výkon nářadí. Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství.
Kabely nářadí pravidelně kontrolujte a jsou-li
poškozeny, nechejte je opravit v autorizovaném
servisu. Prodlužovací kabely pravidelně prohlížejte
a pokud jsou poškozeny, vyměňte je. Udržujte
rukojeti pily suché a čisté. Dbejte na to, aby nebyly
znečištěny olejem nebo mazivem.
Nářadí odpojte
Jestliže chcete ponechat nářadí bez dozoru, vypněte jej a počkejte, dokud se zcela nezastaví. Není-li
nářadí používáno, před výměnou částí nářadí,
příslušenství nebo doplňků a před prováděním
údržby vždy odpojte napájecí kabel.
Odstraňte seřizovací přípravky a klíče
Před použitím nářadí vždy zkontrolujte, zda se
v jeho blízkosti nebo přímo na nářadí nenachází
žádné seřizovací klíče nebo přípravky.
Zabraňte nechtěnému spuštění
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním spínači.
Před připojením napájecího kabelu k síti se ujistěte,
zda je nářadí vypnuto.
Používejte prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití
Před použitím zkontrolujte prodlužovací kabel
a je-li poškozen, zajistěte jeho výměnu. Používáte-li nářadí venku, používejte pouze prodlužovací
kabel určený pro venkovní použití, který je i takto
označen.
Buďte pozorní
Stále sledujte, co provádíte, pracujte s rozvahou
a pokud jste unaveni, nářadí nepoužívejte.
20. Kontrolujte stav nářadí
Před každým použitím nářadí a napájecí kabel
pečlivě zkontrolujte, zda nejsou poškozeny. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny jeho pohyblivé
části, kryty a spínače nebo jiné díly, které by mohly
ovlivnit jeho provoz. Ujistěte se, zda bude nářadí
řádně pracovat a zda bude řádně provádět určenou
funkci. Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho
část poškozena nebo zničena. Pokud nelze hlavním spínačem nářadí zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Poškozené součásti nechejte vyměnit
v autorizovaném servisu Black and Decker. Nikdy
se nepokoušejte o opravu sami.
21. Varování!
Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací,
než je doporučeno tímto návodem, může způsobit
poranění obsluhy.
22. Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte kvalifikovaným servisním technikům
Toto nářadí odpovídá platným bezpečnostním
předpisům. Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte
mechanikům značkového servisu Black and
Decker. Opravy by měly být prováděny pouze
kvalifikovanými techniky, kteří budou používat
originální náhradní díly. V jiných případech může
dojít k velkému ohrožení uživatele.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Další bezpečnostní pokyny týkající se
dělicích pil
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Při práci s tímto nářadím vždy používejte odpovídající pracovní rukavice.
Nepřibližujte ruce do blízkosti řezného kotouče.
Nikdy neřežte obrobky, kde je potřeba přiblížit ruce
k rotujícímu řeznému kotouči na kratší vzdálenost
jak 15 cm.
S dodaným řezným kotoučem neřežte obrobky
s tenčí stěnou jak 1,2 mm.
Nepracujte s nářadím bez nasazených ochranných
krytů.
Při řezání nedržte obrobek volně v ruce. K bezpečnému upnutí obrobku použijte pevnou svorku.
Nikdy nesahejte do oblasti zadní části řezného
kotouče.
Nářadí vždy umístěte na rovnou stabilní podložku,
kterou lze dobře udržovat a na které nejsou zbytky
materiálu, jako jsou například odštěpky a odřezky.
Před použitím řezný kotouč zkontrolujte, zda není
prasknutý či jinak poškozený. Řezný kotouč se
zcela jasnými vadami či prasklinami vyřaďte.
Před zapnutím nářadí se ujistěte, zda se řezný
kotouč nedotýká obrobku.
Během chodu se vyvarujte odskakování řezného
kotouče a také s řezným kotoučem nezacházejte
hrubě. Pokud řezný kotouč začne odskakovat,
zastavte chod nářadí a kotouč zkontrolujte.
Nepracujte s nářadím pokud stojíte v jedné rovině
s rotujícím řezným kotoučem. Zabraňte vstupu
jiných osob do pracovního prostoru.
Dávejte pozor na odlétávající úlomky a části
odřezaného materiálu. Mohou být ostré horké.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
5
Před manipulací nechejte odřezané části obrobku
dostatečně vychladnout.
Odchylovač jisker se může během provozu zahřívat. Bezprostředně po použití nářadí se vyvarujte
kontaktu s odchylovačem jisker nebo jeho seřizováním.
Před posouváním obrobku nebo před změnou nastavení vypněte nářadí a počkejte, dokud nedojde
k úplnému zastavení řezného kotouče.
Po vypnutí se nikdy nepokoušejte dobíhající řezný
kotouč přitlačením ze strany zastavit.
Nepoužívejte řezné mazací kapaliny. Tyto kapaliny
se mohou vznítit nebo způsobit úraz elektrickým
proudem.
Vždy se ujistěte, zda je obrobek bezpečně upnutý.
Používejte pouze řezné kotouče schválené výrobcem. Nikdy nepoužívejte řezné kotouče určené
pro kotoučové pily nebo jakékoliv jiné typy kotoučů
opatřených ozubením.
Max. přípustná rychlost řezného kotouče musí
být vždy rovna nebo vyšší než hodnota otáček
naprázdno uvedená na štítku nářadí.
Nepoužívejte řezné kotouče, jejichž rozměry neodpovídají údajům uvedených v technických datech
nářadí.
Používejte pouze řezné kotouče odpovídající normě EN12413.
Před použitím zajistěte, aby byl řezný kotouč
správně nasazen.
V bezpečné poloze nechejte po dobu nejméně
30 sekund nářadí běžet naprázdno. Pokud se vyskytnou značné vibrace nebo jiná závada, vypněte
nářadí a zjistěte, co je příčinou.
Nepoužívejte řezné kotouče k bočnímu broušení.
Neprovádějte řezání betonu, cihel, dlaždic nebo
keramických materiálů.
Neprovádějte řezání dřeva, plastů nebo syntetických materiálů.
Neprovádějte řezání materiálů z litiny.
Nikdy neprovádějte řezání materiálů z hořčíkových
slitin.
Neprovádějte řezání elektromateriálů pod napětím.
Používejte toto zařízení pouze na dobře odvětrávaných místech. Nepoužívejte toto nářadí v blízkosti
hořlavých kapalin, plynů a prachu. Horké částečky
vznikající při broušení nebo jiskry od uhlíků motoru
mohou způsobit vznícení hořlavých materiálů.
Při práci v prašném prostředí pravidelně čistěte
větrací štěrbiny. Pokud bude nutné provést čištění
větracích štěrbin, nezapomeňte nářadí nejprve
odpojit od elektrického přívodu.
Nejsou-li řezné kotouče používány, musí být
uskladněny na suchém místě a musí být také
vhodně zabezpečeny, mimo dosah dětí.
Varování! Použití tohoto nářadí může vytvářet
prach s obsahem chemikálií způsobujících rakovinu, vývojové chyby novorozeňat nebo jiná poškození při reprodukci. Vždy používejte schválený
respirátor.
Varování! Používejte pouze dělicí řezné kotouče o maximální síle 3 mm a s maximálním
průměrem 355 mm.
Varovné symboly
Na zařízení jsou následující symboly:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Varování! Po vypnutí pily se bude řezný kotouč ještě
chvíli pohybovat.
♦
Používejte pouze vysokopevnostní řezné kotouče
s konstrukčními otáčkami alespoň 4300 ot./min.
♦
Vždy používejte ochranné brýle, mějte nasazeny
bezpečnostní kryty, obrobek si upněte do svěráku
a používejte vhodný ochranný respirátor.
Vždy používejte ochranné brýle.
Vždy používejte ochranu sluchu.
Úroveň hlučnosti ovlivňují následující faktory:
♦
typ řezaného materiálu
♦
typ řezného kotouče
♦
rychlost vedení řezu
♦
Varování! K ochraně sluchu proveďte příslušná
opatření.
Popis
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
A. Pojistný řetěz
B. Šroub odchylovače jisker
C. Odchylovač jisker
D. Základna
E. Vodítko
F. Svěrák
G. Plochý klíč
H. Klika
I. Páčka svěráku
J. Řezný kotouč
K. Ochranný kryt
L. Zámek hřídele
M. Šroub s pojistnou maticí hloubkového dorazu
N. Spouštěcí spínač
O. Otvor pro visací zámek
P. Šrouby vodítka
Zbytková rizika
Při práci s tímto nářadím hrozí následující rizika:
♦
poranění způsobená kontaktem s rotujícími díly
♦
zranění způsobená roztržením řezného kotouče
Tato rizika jsou nejvíce evidentní zejména:
♦
v celém rozsahu pracovních operací
♦
v blízkosti dosahu rotujících částí stroje
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika
jsou následující:
♦
Poškození sluchu.
♦
Riziko nehody způsobené nekrytou částí pohybujícího se řezného kotouče.
♦
Riziko poranění při výměně řezného kotouče.
♦
Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci s ochrannými kryty.
Sestavení
Varování! Před prováděním jakýchkoliv změn nastavení
nebo před snímáním či instalací přídavných zařízení či
příslušenství nářadí vypněte a odpojte od elektrického
přívodu. Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač v poloze
vypnuto. Neprovádějte žádné nastavení pokud je řezný
kotouč v pohybu.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče.
Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické
síti odpovídá napětí, které je uvedeno na
výkonovém štítku. Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku přímým připojením k zásuvce
elektrického proudu.
♦
Sejmutí a nasazení řezného kotouče (obr. 7
- obr. 8)
♦
♦
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
♦
♦
Poklesy napájecího napětí
Rázové proudy způsobují krátkodobé poklesy napětí.
Při nepříznivém průběhu napájecího napětí může být
ovlivněna funkce ostatních zařízení.
♦
♦
♦
♦
Je-li impedance napájecího zdroje nižší než 0,12 Ω, je
nepravděpodobné, že bude docházet k rušení.
♦
♦
6
Stlačte zámek hřídele (L).
Řezným kotoučem (J) otáčejte až do jeho zajištění.
Pomocí plochého klíče (G) otáčením proti směru
chodu hodinových ručiček sejměte šroub (S), poté
podložku (T) a přídržnou přírubu (U).
Zkontrolujte, zda je v přírubě umístěna rozpěrná
vložka (R).
Řezný kotouč (J) vyměňte. Ujistěte se, zda je řezný
kotouč nasazen na rozpěrné vložce (R) a zda se
otáčí správným směrem.
Řezný kotouč zajistěte pomocí přídržné příruby (U),
podložky (T) a šroubu (S).
Stlačte zámek hřídele (L).
Řezným kotoučem (J) otáčejte až do jeho zajištění.
Pomocí plochého klíče (G) otáčením ve směru
chodu hodinových ručiček dotáhněte šroub (S).
Ochranný kryt stáhněte nazpět dolů a uvolněte
zámek hřídele (L).
Podle potřeby upravte hloubku řezu.
♦
Nastavení hloubky řezu (obr. 1)
Hloubka řezu může být nastavena tak, aby vyhovovala
různému stupni opotřebení řezného kotouče.
♦
Proveďte zkoušku s vypnutou pilou a zkontrolujte
vůli.
♦
Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
♦
Pojistnou matici (M) povolte o několik otáček.
♦
Přitahováním a povolováním šroubu hloubkového
dorazu (M) nastavte požadovanou hloubku řezu.
♦
Pojistnou matici (M) přitáhněte.
Varování: Při výměně řezného kotouče nastavte hloubkovou zarážku vždy do výchozí polohy.
♦
♦
Mezi vodítko (E) a levou stranu řezného kotouče
umístěte úhelník tak, aby bylo dosaženo přesné
polohy 90°. Srovnejte značku 0° na měřítku (Q) se
značkou na základně (D).
Vodítko (E) zajistíte utažením jeho zajišťovacích
šroubů (P).
Sejměte pojistný řetěz (A) a vraťte rameno do horní
klidové polohy.
Nastavení odchylovače jisker (obr. 1)
♦
♦
♦
Upínání obrobku (obr. 2 - obr. 4)
Povolte šroub (B).
Odchylovač jisker (C) nastavte do vhodné pozice.
Šroub (B) přitáhněte.
Použití
Toto nářadí je vybaveno svěrákem (F)
♦
Páčku (I) vytáhněte směrem k rukojeti (H).
♦
Svěrák (F) přitlačte dopředu tak, aby se čelist téměř
dotýkala obrobku.
♦
Páčku (I) přitlačte dopředu směrem k čelisti tak,
aby zapadla k upínací tyči.
♦
Otáčením rukojetí (H) ve směru chodu hodinových
ručiček obrobek pevně upněte.
♦
Pokud chcete obrobek uvolnit, otáčejte rukojetí (H)
proti směru chodu hodinových ručiček.
♦
Kapacitu řezu zvýšíte vložením distanční podložky pod obrobek. Distanční podložka by měla být
o něco užší jak obrobek.
Varování: Dlouhé obrobky podepřete kouskem dřeva.
Odřezávanou část nepodepírejte.
Varování: Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy
a platná nařízení.
Varování: Na nářadí příliš netlačte.
Varování: Vyvarujte se přetěžování nářadí. Dojde-li
k přehřátí nářadí, nechejte jej několik minut v chodu
naprázdno.
Kapacita řezu
Široké rozevření svěráku a velký poloměr zdvihu poskytují dostatečný prostor pro řadu objemných obrobků. K určení celkové maximální kapacity řezu novým
kotoučem použijte tabulku.
Upozornění: Některé objemné obrobky, kruhové
obrobky nebo obrobky nepravidelného tvaru mohou
vyžadovat doplňkové upevnění, protože nemohou být
bezpečně uchyceny pouze ve svěráku.
Funkce rychlého posuvu (obr. 4)
Svorka je vybavena funkcí rychloposuvu.
♦
Svorku uvolníte tak, že rukojetí (H) otočíte proti
směru chodu hodinových ručiček jednu nebo dvě
otáčky a páčku (I) vytáhnete směrem k rukojeti (H).
Maximální kapacita střihu
Poznámka: Kapacita řezů zobrazená v tabulce odpovídá neopotřebenému řeznému kotouči a správně
nastavené poloze vodítka.
Nastavení upínací polohy (obr. 5)
Tvar
obrobku
Hloubka řezu může být nastavena tak, aby vyhovovala
použitému řeznému kotouči.
♦
Pomocí plochého klíče (G) uvolněte a vyjměte
zajišťovací šrouby vodítka (P).
♦
Vodítko (E) podle potřeby přesuňte.
♦
Zajišťovací šrouby vodítka (P) našroubujte zpět
a dotáhněte je tak, aby bylo vodítko (E) ve své
poloze zajištěno.
Řez pod
úhlem 90°
A = 4-7/8“
(125mm)
A = 4-1/2“
(115mm)
4-1/2“ x 5-1/8“
(115mm x
130mm)
4“ x 7-5/8“
(115mm x
130mm)
3“ x 7-3/8“
(115mm x
130mm)
Řez pod
úhlem 45°
A= 4-1/2“
(115mm)
A = 3-13/16“
(98mm)
4-1/2“ x
A = 3-13/16“
3-13/16“
3-3/4“
4-1/8“ × 3-3/4“ (95mm)
(105mm x
95mm)
Nastavení úhlu řezu (obr. 6)
Nářadí může být používáno s úhlem řezu až 45°.
♦
Vodítko (E) uvolníte povolením jeho zajišťovacích
šroubů (P).
♦
Vodítko (E) nastavte na požadovaný úhel. Nastavení úhlu lze odečítat na měřítku (Q).
♦
Vodítko (E) zajistíte utažením jeho zajišťovacích
šroubů (P).
Před použitím:
♦
Kontrola a seřízení měřítka pokosových
řezů (obr. 6)
♦
♦
A = 4-1/2“ x
5-3/8“
(115mm x
137mm)
♦
Vodítko (E) uvolníte povolením jeho zajišťovacích
šroubů (P).
Rameno spusťte dolů a v této poloze jej zajistěte
pomocí pojistného řetězu (A).
♦
♦
7
Nasaďte vhodný řezný kotouč. Silně opotřebené
kotouče nepoužívejte. Maximální provozní otáčky
pily nesmí překročit maximální povolené otáčky
řezného kotouče.
Zkontrolujte, zda se kotouč otáčí ve stejném směru,
jaký zobrazují šipky na příslušenství a na nářadí.
Obrobek si upněte.
Vždy správně nastavte odchylovač jisker.
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
Kontrola a výměna kartáčů motoru (obr. 9)
Spouštěcí spínač (N) je umístěn na provozní rukojeti.
♦
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spouštěcí
spínač (N).
♦
V průběhu řezání držte spínač stisknut.
♦
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spouštěcí
spínač (N).
Varování: Nevypínejte a nezapínejte nářadí, je-li
v záběru.
Varování: K ochraně před neoprávněným použitím
nářadí nasaďte do otvoru (O) standardní visací zámek
(není součástí dodávky).
Varování! Vypněte nářadí a odpojte napájecí kabel
od sítě. Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač v poloze
vypnuto.
Kartáče by měly být pravidelně kontrolovány, zda nejsou
opotřebeny. Kontrolu kartáčů provedete po odstranění
víčka kartáče (W). Kartáče (V) by se měly v lůžku volně
posouvat. Pokud jsou kartáče opotřebeny na zbývající
délku 8 mm (0,3“), jak je znázorněno na obrázku 9, měly
by být vyměněny.
Opětovné nasazení kartáče provedete jeho zasunutím
zpět do lůžka. Pokud provádíte výměnu kartáče, nový
nasaďte se stejnou orientací, jakou měl původní kartáč.
Nasaďte zpět víčko kartáče (nepřetáhněte).
Varování! Neprovádějte broušení hořčíkových slitin.
Čištění
Jakmile se ve větracích drážkách a v jejich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, doporučuje se je z hlavního pláště pily odstranit proudem suchého stlačeného
vzduchu. Vždy používejte vhodnou ochranu zraku
a ochranný respirátor.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Provedení řezu (obr. 1)
♦
♦
♦
♦
Obrobek, který budete řezat, opřete o vodítko (E)
a pomocí upínacího svěráku (F) jej zajistěte.
Zapněte pilu a pomalu tlačte provozní rukojeť dolů
tak, aby došlo k přeřezání obrobku. Před zahájením řezání počkejte, dokud motor pily nedosáhne
maximálních otáček.
Nechejte kotouč řezat volně. Nepoužívejte nadměrnou sílu.
Po ukončení řezu vypněte pilu a rameno zdvihněte
do horní klidové polohy.
Opravy
Z důvodu zajištění BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
výrobku svěřte provádění jeho oprav, údržby a seřízení
autorizovanému servisnímu centru nebo jiné servisní
společnosti s odpovídající kvalifikací, vždy s použitím
originálních náhradních dílů.
Mazání
Tato pila je opatřena uzavřenými samomaznými kuličkovými ložisky. Tato ložiska jsou naplněna dostatečným
množstvím maziva. Provozní životnost ložisek je minimálně stejná, jako životnost celé pily.
Přeprava (obr. 1)
Nářadí je vybaveno pojistným řetězem (A), pomocí
kterého lze pro přepravu rameno pily zajistit v uzavřené spodní poloze.
Varování: Před přepravou zajistěte, aby bylo nářadí
vypnuto a odpojeno od síťového přívodu.
♦
Ochranný kryt (K) spusťte dolů na základnu stolu
(D) a v této poloze zavěšením pojistného řetězu na
hák rukojeti pilu zajistěte.
♦
Nářadí přenášejte uchopením za přepravní rukojeti.
♦
Nářadí připravíte do provozní polohy stlačením
provozní rukojeti mírně dolů a vytažením pojistného
řetězu (A).
Příslušenství
Upozornění! Použití jakéhokoliv příslušenství, které
není doporučeno pro provoz s tímto zařízením, může
být nebezpečné.
Používejte pouze vysokopevnostní kotouče typ 1 s organickým pojivem s konstrukčními otáčkami alespoň
4300 ot./min., odpovídající normě EN12413.
Doporučené příslušenství pro použití s vaší pilou lze
zakoupit u vašeho místního dodavatele nebo v autorizovaném servisním středisku.
Ochrana životního prostředí
Údržba
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o výrobek/nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném komunálním odpadu.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci
tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Varování! Před zahájením jakékoli údržby výrobku /
nářadí napájeného z akumulátoru / napájecím kabelem:
♦
Vypněte zařízení a vyjměte z něj akumulátor.
♦
Udržujte čisté ventilační drážky a kryt nářadí pravidelně čistěte měkkým hadříkem.
♦
Nepoužívejte brusné čisticí prostředky.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
8
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
10
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere a zajistí
jeho recyklaci.
CS355
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN61029-1,
EN61029-2-10
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující adrese nebo na
adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Technické údaje
Napětí
V
Příkon
W
Otáčky naprázdno
min-1
Maximální obvodová rychlost
řezného kotouče
m/s
Max. průměr kotouče
mm
Upínací otvor kotouče
mm
Maximální tloušťka kotouče
mm
Typ řezného kotouče
Maximální příčný řez při 90°
Kruhový profil
Čtvercový profil
Obdélníkový profil
Profil tvaru „L“
Maximální příčný řez při 45°
Kruhový profil
Čtvercový profil
Obdélníkový profil
Profil tvaru „L“
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
Odchylka (K)
LWA (akustický výkon)
Odchylka (K)
Vibrace ah
Odchylka (K)
CS355 (Typ1)
230
2 300
3 800
80
355
25,4
3
Rovný,
bez drážek
mm
mm
mm
mm
125
115
115 × 130
137 × 137
mm
mm
mm
mm
kg
115
98 × 98
105 × 95
95 × 95
18
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
m/s2
m/s2
Kevin Hewitt
Viceprezident pro
spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
13/07/2010
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato
záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve
všech členských státech EU a evropské zóny volného
obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu 24
měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu;
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba;
♦
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním;
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
CS355 (Typ1)
93,1
3
105,3
3
6,46
1,5
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na
příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com
Navštivte prosím naši internetovou stránku
www.blackanddecker.co.uk, abyste mohli zaregistrovat váš nový výrobek Black & Decker a kde budete
9
informováni o našich nových výrobcích a speciálních
nabídkách. Další informace o značce Black & Decker
a o celé řadě našich dalších výrobků naleznete na
adrese www.blackanddecker.co.uk
10
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
zst00134696 - 23-09-2010
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/07
Podpis
Download PDF

advertising