CS355 | Black&Decker CS355 CHOP SAW instruction manual

Elektronarzędzie dla
majsterkowicza
509211-33 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL CS355
RYSUNEK 1
RYSUNEK 2
RYSUNEK 3
RYSUNEK 4
2
RYSUNEK 5
RYSUNEK 7
RYSUNEK 6
RYSUNEK 8
RYSUNEK 9
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem
7.
Przecinarka montażowa Black & Decker jest przeznaczona do przecinania stalowych przedmiotów o różnych
kształtach. Urządzenie to nie nadaje się do celów
przemysłowych.
8.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym,
pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.
♦
♦
♦
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.
Przed pierwszym użyciem elektronarzędzia dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
W instrukcji tej opisano zastosowanie elektronarzędzia zgodne z przeznaczeniem. Używanie
akcesoriów lub przystawek innych, niż zalecane
w tej instrukcji, lub obsługiwanie elektronarzędzia
w sposób niezgodny z opisem grozi doznaniem
urazu.
Przechowuj niniejszą instrukcję na wypadek, gdyby
znów była kiedyś potrzebna.
10.
11.
12.
Utrzymuj porządek w miejscu pracy.
Nieporządek grozi wypadkiem.
Uwzględniaj wpływy otoczenia.
Nie wystawiaj elektronarzędzia na działanie
deszczu. Nie używaj go w wilgotnym ani mokrym
otoczeniu. Dbaj o dobre oświetlenie miejsca pracy
(250 - 300 luks). Nie załączaj elektronarzędzia
w miejscach, gdzie występuje niebezpieczeństwo
pożaru bądź wybuchu, jak na przykład w pobliżu
palnych ciecz lub gazów.
Chroń się przed porażeniem prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. W ekstremalnych warunkach zastosowania (na przykład
duża wilgotność, unoszenie się pyłu metalowego
itp.) bezpieczeństwo elektryczne można zwiększyć przez zastosowanie wyłącznika ochronnego
różnicowo-prądowego (30 mA).
Nie dopuszczaj osób postronnych do miejsca
pracy.
Pilnuj, by osoby postronne, a zwłaszcza dzieci,
nie dotykały elektronarzędzia ani przedłużacza
i trzymaj je z dala od miejsca pracy.
Bezpiecznie przechowuj swoje narzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia przechowuj w suchym, zamkniętym, niedostępnym dla dzieci
miejscu.
Nie przeciążaj elektronarzędzia.
Najbezpieczniej jest i najlepsze wyniki uzyskuje
się, gdy elektronarzędzie jest obciążane w umiarkowany sposób zgodnie z zaleceniami producenta.
13.
14.
15.
16.
17.
4
Używaj odpowiednich narzędzi roboczych.
Do ciężkich prac nie używaj zbyt słabych narzędzi
roboczych ani akcesoriów. Nie wykorzystuj elektronarzędzi do celów innych, niż przewidziane
przez producenta, np. ręcznej pilarki tarczowej do
ścinania pni drzew i gałęzi.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, gdyż mogą one
zostać pochwycone przez obracające się części
narzędzia. Przy pracy na wolnym powietrzu godne
polecenia jest obuwie na szorstkiej podeszwie. Na
długie włosy zakładaj specjalną siatkę.
Ochrona osobista.
Zawsze zakładaj okulary ochronne i maskę przeciwpyłową, jeżeli podczas pracy w powietrze jest
wzbijany pył lub drobiny obrabianego materiału.
Gdy są one gorące, ubierz żaroodporny fartuch.
Zawsze zakładaj specjalne nauszniki ochronne
i kask ochronny.
Używaj urządzeń do odsysania pyłu.
Jeżeli producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one
przyłączone i prawidłowo zamontowane.
Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nie używaj kabla do wyjmowania wtyczki z gniazda
sieciowego. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.
Zamocuj obrabiany przedmiot.
Używaj urządzeń mocujących lub imadła do
przytrzymywania przedmiotu obrabianego. Gdy
przedmiot ten jest dobrze zamocowany, możesz
obsługiwać elektronarzędzie dwiema rękami.
Nie pochylaj się zbytnio do przodu.
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Starannie konserwuj swoje narzędzia.
Ostrz i utrzymuje w czystości swoje narzędzia,
gdyż jest to warunkiem bezpieczeństwa pracy.
Stosuj się do instrukcji smarowania i wymiany
akcesoriów. Regularnie kontroluj narzędzia, a w razie uszkodzenia zleć naprawę autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu. Wszystkie rękojeści
i wyłączniki powinny być suche, czyste, niezabrudzone olejem ani smarem.
Wyjmuj wtyczkę sieciową.
Wyłącz elektronarzędzie i odczekaj, aż się zatrzyma, zanim pozostawisz je bez nadzoru. Gdy
elektronarzędzie jest nieużywane, przed rozpoczęciem wykonywania prac konserwacyjnych, przy
wymianie narzędzia roboczego bądź jakiejkolwiek
innej części zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Nie pozostawiaj wetkniętych kluczy do mocowania narzędzi.
Przed załączeniem elektronarzędzia zawsze
sprawdzaj, czy zostały wyjęte klucze i przyrządy
nastawcze.
Uważaj, by nie doszło do niezamierzonego
załączenia elektronarzędzia.
Elektronarzędzia przyłączonego do sieci nie
przenoś z palcem opartym na wyłączniku. Przy
18.
19.
20.
21.
22.
♦
przyłączaniu kabla zasilającego do sieci najpierw
upewnij się, czy elektronarzędzie jest wyłączone.
Używaj przedłużaczy przystosowanych do
pracy na wolnym powietrzu.
Przed użyciem sprawdź przedłużacz i wymień
go w razie uszkodzenia. Przy pracy na wolnym
powietrzu używaj tylko przedłużaczy nadających
się do tego celu i odpowiednio oznakowanych.
Zawsze zachowuj uwagę.
Koncentruj się na swojej pracy. Postępuj rozsądnie.
Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony.
Kontroluj elektronarzędzie pod względem
uszkodzeń.
Przed użyciem sprawdź elektronarzędzie i kabel
sieciowy, czy są całkowicie sprawne i spełniają
swoje funkcje. Nie zapomnij przy tym o ruchomych elementach. By zapewnić bezpieczną pracę
elektronarzędzia, wszystkie części muszą być
prawidłowo zamontowane, a uszkodzone elementy
i urządzenia zabezpieczające - naprawione lub
wymienione przez autoryzowany warsztat serwisowy, jeżeli w instrukcji nie podano inaczej.
W żadnym przypadku nie używaj elektronarzędzia
z niesprawnym wyłącznikiem i nigdy nie próbuj
samemu naprawiać maszyny.
Ostrzeżenie! Używanie innych nasadek i wyposażenia, niż zalecane w tej instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem produktu
może doprowadzić do wypadku.
Naprawy zlecaj tylko wykwalifikowanym specjalistom.
Elektronarzędzie to jest zgodne z obowiązującymi
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. By
nie narażać się na wypadek, naprawy przy użyciu
oryginalnych części zamiennych zlecaj tylko wykwalifikowanym specjalistom.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy
przecinarek tarczowych
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Przy korzystaniu z przecinarki zawsze zakładaj
rękawice ochronne.
Trzymaj ręce z dala od tarczy tnącej. Nie przecinaj
takich przedmiotów, które wymagają przytrzymywania rękami w odległości mniejszej niż 15 cm od
obracającej się tarczy tnącej.
Przy użyciu tarczy tnącej dostarczonej z przecinarką nie przecinaj przedmiotów grubości mniejszej
niż 1,2 mm.
Nie używaj maszyny bez prawidłowo zamontowanych osłon.
Nie wykonuj cięć z wolnej ręki. Używaj imadła do
mocowania przecinanego przedmiotu.
Nigdy nie sięgaj rękami poza tarczę tnącą.
Ustaw maszynę na płaskiej, stabilnej powierzchni,
która powinna być wolna od obcych ciał, jak ścinki
i wióry.
Sprawdź, czy tarcza tnąca nie jest uszkodzona ani
pęknięta. Uszkodzoną lub pękniętą tarczę wymień
na nową.
Przed załączeniem maszyny sprawdź, czy tarcza
tnąca nie dotyka przedmiotu obrabianego.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
5
Podczas pracy unikaj odbić tarczy tnącej i łagodnie się z nią obchodź. W razie wystąpienia takich
objawów wyłącz maszynę i sprawdź tarczę.
Nie załączaj maszyny, gdy znajdujesz się na linii
cięcia tarczy tnącej. Utrzymuj inne osoby z dala od
obszaru pracy przecinarki.
Ostrożnie obchodź się z wiórami i obrabianym
przedmiotem, gdyż mogą one być gorące i ostre.
Przed dotknięciem odpadków odczekaj, aż się
ochłodzą.
W czasie pracy osłona przeciwiskrowa silnie się
nagrzewa. Nie dotykaj jej ani nie reguluj bezpośrednio po zakończeniu cięcia.
Przed poruszeniem przedmiotu obrabianego lub
dokonaniem zmiany ustawień wyłącz maszynę
i odczekaj, aż tarcza tnąca całkowicie się zatrzyma.
Po wyłączeniu maszyny nigdy nie hamuj tarczy tnącej przez dociskanie do niej jakiegoś przedmiotu.
Nie używaj żadnych płynów obróbkowych, gdyż
mogą się one zapalić lub spowodować porażenie
prądem elektrycznym.
Sprawdź, czy przedmiot obrabiany jest dobrze
zamocowany.
Używaj tylko tarcz tnących zalecanych przez
producenta. W żadnym wypadku nie zakładaj
pił tarczowych do drewna ani innych uzębionych
tarczy.
Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa
tarczy tnącej nie może być mniejsza niż podana
na tabliczce znamionowej maszyny.
Nie używaj tarcz tnących o wymiarach innych niż
podane w specyfikacji technicznej.
Przed użyciem sprawdź, czy tarcza tnąca jest
prawidłowo zamocowana.
Załącz maszynę na przynajmniej 30 sekund
w bezpiecznej pozycji na biegu jałowym. W razie
stwierdzenia silniejszych wibracji lub innych usterek wyłącz maszynę i znajdź ich przyczynę.
Nie używaj tarcz tnących do szlifowania krawędzi.
Nie przecinaj betonu, cegły, glazury ani ceramiki.
Nie przecinaj drewna, tworzyw sztucznych ani
materiałów syntetycznych.
Nie przecinaj żeliwa.
Nigdy nie przecinaj magnezu.
Nie przecinaj przedmiotów przewodzących prąd.
Używaj maszyny tylko w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Nigdy nie ustawiaj jej w pobliżu
palnych cieczy, gazów ani pyłów. Iskry lub gorące
wióry mogą doprowadzić do zapłonu palnych
materiałów.
Przy pracy w zapylonym pomieszczeniu regularnie
czyść szczeliny wentylacyjne. Najpierw jednak
odłącz maszynę od sieci.
Tarcze tnące przechowuj dobrze zabezpieczone
w suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.
Ostrzeżenie: Przy korzystaniu z tej maszyny
może wydzielać się pył zawierający substancje
chemiczne, które sprzyjają chorobom nowotworowym, wadom wrodzonym lub innym uszkodzeniom
dziedzicznym. Zakładaj odpowiednią maskę przeciwpyłową.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Ostrzeżenie! Używaj tylko tarcz tnących
maksymalnej grubości 3 mm i maksymalnej
średnicy 355 mm.
Na elektronarzędziu umieszczono następujące piktogramy:
Ostrzeżenie! Po wyłączeniu przecinarki tarcza tnąca
jeszcze jakiś czas się obraca.
♦
Używaj tylko zbrojonych tarczy przystosowanych
do prości obrotowej 4300 obr/min lub większej.
♦
Zawsze zakładaj okulary ochronne, stosuj urządzenia zabezpieczające, korzystaj z imadła do
mocowania przedmiotów obrabianych i nie zapominaj o specjalnej masce przeciwpyłowej.
Ostrzeżenie: By zmniejszyć ryzyko doznania
urazu, przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek.
Zakładaj okulary ochronne.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Następujące czynniki mają wpływ na poziom hałasu:
♦
rodzaj przecinanego materiału
♦
rodzaj tarczy tnącej
♦
wywierana siła.
♦
Ostrzeżenie! Zakładaj odpowiednie słuchawki
ochronne.
Elementy przecinarki
Przecinarka ta zawiera niektóre lub wszystkie spośród
niżej wymienionych elementów.
A. Łańcuch blokujący
B. Wkręt ustalający osłony przeciwiskrowej
C. Osłona przeciwiskrowa
D. Podstawa
E. Opora
F. Imadło
G. Klucz maszynowy płaski
H. Korbka
I. Dźwignia zaciskowa
J. Tarcza tnąca
K. Osłona
L. Przycisk blokady wrzeciona
M. Śruba ogranicznika głębokości cięcia i nakrętka
zabezpieczająca
N. Wyłącznik
O. Otwór na kłódkę
P. Śruby mocujące opory
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z tej maszyny nie da się uniknąć pewnych zagrożeń, do których można zaliczyć:
♦
obrażenia ciała przez dotknięcie obracających się
elementów,
♦
obrażenia ciała w wyniku rozerwania tarczy tnącej.
Zagrożenia te występują zwłaszcza:
♦
w obszarze pracy,
♦
w obszarze obracających się elementów przecinarki.
W czasie pracy maszyny pomimo przestrzegania
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i stosowania osłon trzeba się liczyć z pewnymi zagrożeniami.
W szczególności chodzi tutaj o:
♦
uszkodzenia narządu słuchu,
♦
niebezpieczeństwo wypadku w nieosłoniętym
obszarze obracającej się tarczy tnącej,
♦
niebezpieczeństwo doznania urazu przy wymianie
tarczy,
♦
niebezpieczeństwo zgniecenia palców przy otwieraniu osłon.
Montaż
Ostrzeżenie: By zmniejszyć ryzyko doznania urazu,
przed założeniem lub zdjęciem akcesoriów bądź przed
wykonaniem regulacji lub naprawy wyłącz elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Upewnij się, czy wyłącznik jest wyłączony. Przypadkowe uruchomienie może doprowadzić do wypadku.
Bezpieczeństwo elektryczne
Zakładanie i zdejmowanie tarczy tnącej
(rys. rys. 7, 8)
Elektronarzędzie to jest podwójnie zaizolowane i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie
sieciowe odpowiada wartości podanej na
tabliczce znamionowej.
♦
♦
♦
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker. Postępowanie
wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na
niebezpieczeństwo.
♦
♦
Zaniki napięcia
♦
Przy załączaniu pilarki mogą wystąpić chwilowe zaniki
napięcia i zakłócać działanie innych urządzeń.
♦
♦
♦
Przy impedancji sieci mniejszej niż 0,12 oma nie trzeba
się obawiać żadnych zakłóceń.
6
Naciśnij przycisk blokady wrzeciona (L).
Obróć tarczę tnącą (J) aż do zablokowania.
Za pomocą klucza płaskiego (G) odkręć w lewo
śrubę (S). Następnie zdejmij podkładkę płaską (T)
i podkładkę kołnierzową (U).
Sprawdź, czy pierścień dystansowy (R) przylega
do podkładki kołnierzowej.
Wymień tarczę tnącą (J). Upewnij się, czy nowa
tarcza tnąca została prawidłowo (w odpowiednim
kierunku obrotów) osadzona na pierścieniu dystansowym (R).
Zamocuj tarczę tnącą przy użyciu podkładki kołnierzowej (U), podkładki płaskiej (T) i śruby (S).
Naciśnij przycisk blokady wrzeciona (L).
Obróć tarczę tnącą (J) aż do zablokowania.
Kluczem płaskim (G) dokręć w prawo śrubę (S).
♦
♦
Kontrola i regulacja skali kąta cięcia
prostopadłego (rys. 6)
Zamknij osłonę tarczy i zwolnij blokadę wrzeciona
(L).
Nastaw żądaną głębokość cięcia.
♦
♦
Nastawianie głębokości cięcia (rys. 1)
Głębokość cięcia daje się regulować, by w ten sposób
móc skompensować zużycie tarczy tnącej.
♦
Pr zy w ył ączonej maszynie w ykonaj próbę
i sprawdź odstęp.
♦
W razie konieczności regulacji wykonaj następujące operacje:
♦
Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą (M) o kilka
obrotów.
♦
Wkręć bądź wykręć śrubę ogranicznika głębokości
(M), by nastawić żądaną głębokość cięcia.
♦
Mocno dokręć nakrętkę zabezpieczającą (M).
Ostrzeżenie: Przy wymianie tarczy tnącej ogranicznik
głębokości zawsze ustawiaj w pierwotnej pozycji.
♦
♦
♦
Odkręć śruby mocujące (P), by zwolnić oporę (E).
Przechyl ramię do dołu i za pomocą łańcucha (A)
zablokuj je w tej pozycji.
Przyłóż kątownik do opory (E) i lewego boku tarczy
tnącej, by dokładnie nastawić kąt prosty. Sprawdź,
czy 0° na skali (Q) pokrywa się z oznaczeniem na
podstawie (D).
Dokręć śruby mocujące (P), by ustalić oporę (E).
Zwolnij łańcuch blokujący (A) i pozwól ramieniu
powrócić do górnego położenia spoczynkowego.
Regulacja osłony przeciwiskrowej (rys. 1)
♦
♦
♦
Poluzuj wkręt (B).
Ustaw osłonę przeciwiskrową (C) w żądanej pozycji.
Dokręć wkręt (B).
Mocowanie przedmiotu obrabianego (rys.
rys. 2 - 4)
Obsługa
Przecinarka zawiera imadło (F).
♦
Odchyl dźwignię (I) w kierunku korbki (H).
♦
Przesuń imadło (F) do przodu, aż szczęka prawie
dotknie przedmiotu obrabianego.
♦
Obróć dźwignię (I) w kierunku szczęki, aż zazębi
się z wałkiem imadła.
♦
Obróć korbkę (H) w prawo, by zamocować przedmiot obrabiany.
♦
Obróć korbkę (H) w lewo, by zwolnić przedmiot
obrabiany.
♦
By zwiększyć głębokość cięcia, podłóż klocek
dystansowy pod przedmiot obrabiany. Klocek
ten powinien być nieco węższy od przecinanego
przedmiotu.
Ostrzeżenie: Długie przedmioty obrabiane podpieraj
kawałkiem drewna, ale nie mocuj odcinanego końca.
Możliwości cięcia
Ostrzeżenie: Zawsze przestrzegaj wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów.
Ostrzeżenie: Podczas pracy nie wywieraj nadmiernego
nacisku na przecinarkę.
Ostrzeżenie: Unikaj przeciążania maszyny. Gdyby
elektronarzędzie zbytnio się rozgrzało, pozostaw je
załączone na kilka minut na biegu jałowym.
Duży rozstaw szczęk imadła i wysoko usytuowany punkt
obrotu umożliwiają cięcie wielu dużych przedmiotów.
Maksymalne wymiary ciętych materiałów o różnych
kształtach podano w danych technicznych.
Ostrzeżenie: Niektóre duże, okrągłe lub nieregularne
przedmioty mogą wymagać dodatkowych uchwytów, jeżeli imadło nie zapewnia niezawodnego zamocowania.
Ostrzeżenie: Przy użyciu tej maszyny nigdy nie przecinaj magnezu.
Szybki przesuw (rys. 4)
Imadło pozwala na jego szybkie przesuwanie.
♦
By zwolnić zacisk, obróć korbkę (H) o jeden do
dwóch obrotów w lewo i odchyl dźwignię (I) w kierunku korbki (H).
Maksymalne wymiary ciętego materiału
Ustalanie pozycji mocowania (rys. 5)
Kształt
przedmiotu obrabianego
Wskazówka: Podane w tabeli wymiary ustalono przy
założeniu, że tarcza tnąca jest nowa, a opora - optymalnie ustawiona.
Pozycję mocowania można dostosować do średnicy
tarczy tnącej.
♦
Za pomocą klucza płaskiego (G) odkręć śruby
mocujące opory (P).
♦
Przesuń oporę (E) do żądanej pozycji.
♦
Ponownie dokręć śruby mocujące (P), by ustalić
oporę (E).
Nastawianie kąta cięcia prostopadłego
(rys. 6)
Przecinarka jest przystosowana do prostopadłego
przecinania materiału pod kątem do 45°.
♦
Odkręć śruby mocujące (P), by zwolnić oporę (E).
♦
Ustaw oporę (E) pod żądanym kątem. Kąt ten jest
wskazywany na skali (Q).
♦
Dokręć śruby mocujące (P), by ustalić oporę (E).
Cięcie prostopadłe
poprzeczne
A = 125 mm
A = 115 mm
115 mm x
130 mm
115 mm x
130 mm
115 mm x
130 mm
A = 115 mm x
137 mm
Cięcie prostopadłe
pod kątem
45°
A= 115 mm
A = 98 mm
105 mm x
95 mm
A = 95 mm
Przed użyciem:
♦
7
Załóż odpowiednią tarczę tnącą. Nie używaj silnie
zużytych tarcz. Maksymalna prędkość obrotowa
♦
♦
♦
♦
maszyny nie może przekraczać maksymalnej
dopuszczalnej prędkości obrotowej tarczy tnącej.
Sprawdź, czy tarcza tnąca obraca się w kierunku
strzałki usytuowanej na maszynie i jej akcesoriach.
Zamocuj przedmiot obrabiany.
Odpowiednio ustaw osłonę przeciwiskrową.
♦
Kontrola i wymiana szczotek węglowych
silnika (rys. 9)
Załączanie i wyłączanie (rys. 1)
Ostrzeżenie! Wyłącz maszynę i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego. Sprawdź, czy wyłącznik jest
wyłączony.
Regularnie kontroluj zużycie szczotek. Zdejmij zaślepkę
(W), by sprawdzić stan szczotki. Szczotki (V) muszą
się swobodnie przesuwać w szczotkotrzymaczach.
Gdy szczotki zużyją się do 8 mm, jak na rysunku 9,
należy je wymienić.
Załóż nową szczotkę wsuwając ją do szczotkotrzymacza. Przy wkładaniu tej samej szczotki, zwróć
uwagę, czy znajduje się ona w identycznej pozycji, co
uprzednio. Ponownie załóż zaślepkę, ale nie dokręcaj
jej zbyt mocno.
Wyłącznik (N) maszyny znajduje się w rękojeści.
♦
By załączyć maszynę, naciśnij wyłącznik.
♦
W czasie cięcia przytrzymuj naciśnięty wyłącznik.
♦
By zatrzymać przecinarkę, zwolnij wyłącznik (N).
Ostrzeżenie: Nigdy nie załączaj ani nie wyłączaj maszyny pod obciążeniem.
Ostrzeżenie: Włóż pałąk zwykłej kłódki (nie należy do
zakresu dostawy) w otwór (O) w wyłączniku, by zapobiec
niepowołanemu użyciu maszyny.
Ostrzeżenie! Nie przecinaj magnezu.
By uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Czyszczenie
Pył i inne zanieczyszczenia gromadzące się w szczelinach wentylacyjnych usuwaj najlepiej przy użyciu
sprężonego powietrza. Zakładaj przy tym odpowiednie
okulary ochronne i maskę przeciwpyłową.
Cięcie (rys. 1)
♦
♦
♦
♦
Systematycznie czyść szczeliny wentylacyjne
w elektronarzędziu. Regularnie przecieraj obudowę silnika wilgotną szmatą.
Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków czyszczących.
Przyłóż przedmiot obrabiany do opory (E) i zamocuj
go imadłem (F).
Załącz maszynę i naciśnij rękojeść do dołu, by
przeciąć przedmiot. Najpierw zaczekaj, aż silnik
osiągnie swoją maksymalną prędkość obrotową.
Umożliw tarczy swobodne cięcie i nie wywieraj na
nią nadmiernego nacisku.
Po przecięciu materiału wyłącz maszynę i pozwól,
by ramię powróciło do górnego położenia spoczynkowego.
Naprawy
Dla zapewnienia BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI pracy maszyny naprawy, konserwacje i regulacje
powinny być wykonywane w autoryzowanym warsztacie
serwisowym lub innym specjalistycznym punkcie serwisowym. Zawsze stosuj oryginalne części zamienne.
Smarowanie
Transport (rys. 1)
Maszyna zawiera wyłącznie zamknięte hermetycznie,
nasmarowane na stałe łożyska kulkowe. Smar ten wystarcza na cały okres użytkowania przecinarki.
Maszyna zawiera łańcuch blokujący (A), który
blokuje opuszczone ramię, by ułatwić transport.
Ostrzeżenie: Przed przeniesieniem maszyny sprawdź,
czy jest wyłączona, i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
♦
Opuść osłonę tarczy (K) na podstawę (D) i zabezpiecz maszynę w tym położeniu, zaczepiając
łańcuch o hak.
♦
Przenieś maszynę za uchwyty transportowe.
♦
By odblokować maszynę, lekko naciśnij rękojeść
i uwolnij łańcuch (A).
Ostrzeżenie! Używanie akcesoriów niezalecanych do
tej maszyny może być niebezpieczne.
Stosuj wyłącznie tarcze tnące z organicznym spoiwem
typ 1 przystosowane do prędkości obrotowej 4300 obr/
min lub większej. Zalecane akcesoria można nabyć
u lokalnego dilera lub w autoryzowanym warsztacie
serwisowym.
Konserwacja
Ochrona środowiska
Akcesoria
Elektronarzędzia sieciowe i akumulatorowe firmy
Black & Decker odznaczają się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymagają konserwacji. Jednak w celu
zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest
ich regularne czyszczenie.
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz
go już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska
nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji elektronarzędzi sieciowych lub akumulatorowych wykonaj
następujące czynności:
♦
Wyłącz elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
8
Deklaracja zgodności z normami UE
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce
DYREKTYWA MASZYNOWA
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych
lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
CS355
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyrób nr
kat.CS355 opisany w „Danych technicznych” został wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
2006/42/EG, EN61029-1, EN61029-2-10.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
By uzyskać więcej informacji, zwróć się do jednego
z naszych przedstawicielstw handlowych Black & Decker wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za przygotowanie dokumentacji technicznej i składa to oświadczenie w imieniu firmy Black & Decker.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Kevin Hewitt
Wiceprezydent Global
Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
27/05/2010
Dane techniczne
Napięcie
VAC
Pobór mocy
W
Prędkość obrotowa
biegu jałowego
obr/ min
Minimalna prędkość obwodowa
tarczy tnącej
m/s
średnica tarczy tnącej
mm
Otwór w tarczy tnącej
mm
Maks. grubość tarczy tnącej
mm
Rodzaj tarczy tnącej
Cięcie prostopadłe poprzeczne
Przekrój okrągły
mm
Przekrój kwadratowy
mm
Przekrój prostokątny
mm
Przekrój trójkątny
mm
Cięcie prostopadłe pod kątem 45°
Przekrój okrągły
mm
Przekrój kwadratowy
mm
Przekrój prostokątny
mm
Przekrój trójkątny
mm
Masa
kg
CS355 (typ 1)
230
2300
3800
80
355
25,4
3
Prosta,
bez wgłębienia
125
119 x 119
115 x 130
137 x 137
98
98 x 98
115 x 98
98 x 98
18
CS355 (typ 1)
Poziom ciśnienia
akustycznego
Niepewność pomiaru (K)
Poziom mocy akustycznej
Niepewność pomiaru (K)
Wibracje
Niepewność pomiaru (K)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
m/s2
m/s2
93,1
3
105,3
3
6,46
1,5
9
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00172991 - 14-02-2012
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising