CS355 | Black&Decker CS355 CHOP SAW instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
567000-97 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
CS355
1. ÁBRA
2. ÁBRA
3. ÁBRA
4. ÁBRA
2
5. ÁBRA
7. ÁBRA
6. ÁBRA
8. ÁBRA
9. ÁBRA
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Black & Decker darabolófűrésze különféle alakú
acél munkadarabok vágására alkalmas. A termék kizárólag háztartási használatra készült.
8.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések
9.
Figyelmeztetés! Elektromos kéziszerszám
használata során mindig tartsa be az Ön
országában érvényes biztonsági előírásokat,
hogy csökkentse a tűz, az áramütés és a személyes sérülések veszélyét.
♦
♦
♦
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10.
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa
át ezt a kézikönyvet.
A szerszám rendeltetésszerű használatát kézikönyvünkben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott
tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel
nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés
veszélyével jár.
Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is
fellapozhassa.
11.
Tartsa tisztán munkaterületet
A rendetlen munkaterület és munkapad balesetet
okozhat.
Vegye figyelembe a környezeti körülményeket
is
Esőtől védje a szerszámot. Ne használja nedves,
párás környezetben. A munkaterületet világítsa
ki jól (250 – 300 Lux). Soha ne használja tűz- és
robbanásveszélyes környezetben, például ahol
gyúlékony folyadékok, gázok vannak jelen.
Áramütés ellen védekezzen
Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt felületekkel (pl. csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel
és hűtőszekrénnyel). Szélsőséges körülmények
közötti használat során (pl. magas páratartalom
esetén, fém forgácsolásakor stb.) az elektromos
biztonságot nagy érzékenységű, 30 mA-es Fi-relé
használatával fokozhatja.
Ne engedjen közel másokat
Ne engedje, hogy illetéktelen személyek, különösen gyermekek, hozzáérjenek a szerszámhoz
vagy a hosszabbító kábelhez, tartsa távol őket
a munkaterülettől.
Tegye el a szerszámot, amikor nem használja
A használaton kívüli szerszámot száraz helyen és
jól elzárva tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek
hozzá.
Ne erőltesse túl a szerszámot
Jobban és biztonságosabban végezheti el
a munkát, ha a szerszámot olyan fordulatszámon
működteti, amilyenre tervezték.
A megfelelő szerszámot használja
Ne erőltesse a kisebb szerszámokat, ne használja
őket nagyobb igénybevételre tervezett szerszámok
helyett. A szerszámokat csak rendeltetésszerűen
12.
13.
14.
15.
16.
17.
4
használja, pl. faágak levágásához vagy gallyazáshoz ne használjon körfűrészt.
Megfelelő öltözéket viseljen
Ne hordjon laza ruházatot vagy ékszert, mert ezek
beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe. Viseljen
hajvédőt, hogy a hosszú haj ne akadályozza
a munkában. Szabadban végzett munka esetén
viseljen arra alkalmas védőkesztyűt és csúszásgátló lábbelit.
Viseljen védőfelszerelést
Mindig viseljen védőszemüveget. Viseljen arcmaszkot vagy porvédő álarcot, ha olyan műveletet
végez, amely por vagy repülő szilánkok keletkezésével jár. Ha fennáll ezen részecskék felforrósodásának veszélye, viseljen hőálló kötényt. Mindig
viseljen fülvédőt. Mindig viseljen védősisakot.
Használjon porelszívó berendezést
Ha a készüléken megtalálható a porelszívási lehetőség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra, hogy
megfelelően csatlakoztassa és használja ezeket
munka közben.
A tápkábelt rendeltetésének megfelelően használja
Soha ne hordozza a gépet a kábelénél fogva.
A szerszám dugaszát soha ne a kábelnél fogva
húzza ki a konnektorból. Hőtől, olajtól, éles szélektől óvja a kábelt .
Rögzítse a munkadarabot
Használjon satut vagy más leszorító eszközt
a munkadarab rögzítésére. Így biztonságossá válik
a munkavégzés, és mindkét keze szabadon marad
a gép irányítására.
Álljon biztonságosan
Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát
soha ne veszítse el munkavégzés közben.
Gondosan tartsa karban a szerszámokat
A jobb és biztonságosabb munka érdekében tartsa
a vágószerszámokat mindig tisztán és élesen.
Kenésnél és tartozékok cseréjénél kövesse az
útmutatásokat. Rendszeresen vizsgálja át a szerszámot, és ha sérült, márkaszervizzel javíttassa
meg. Használat előtt vizsgálja át a hosszabbító
kábelt, és ha sérült, cserélje ki. Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán, olajtól és zsírtól mentesen.
Áramtalanítsa a szerszámot
Mielőtt felügyelet nélkül hagyja a szerszámot,
kapcsolja ki és várja meg, amíg teljesen leáll.
Áramtalanítsa (húzza ki a csatlakozóaljzatból)
a szerszámot, amikor nem használja, tartozékot
vagy feltétet cserél rajta, illetve karbantartására
készül.
Ne hagyjon szerelőkulcsot a gépben
A munka megkezdése előtt mindig ellenőrizze,
hogy a szerelőszerszámot (kulcsot) eltávolította-e a készülékből.
Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva a gépet
Ne szállítsa a feszültség alatt lévő gépet ujjával az
üzemi kapcsolón. Győződjön meg róla, hogy az
üzemi kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mielőtt
az áramforrásra csatlakoztatja.
18. Hosszabbító kábelek
Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító kábelt és
cserélje le, ha sérült. A szabadban kizárólag csak
az arra jóváhagyott és jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad használni.
19. Őrizze meg éberségét
Figyeljen a munkájára, használja a józan eszét, és
ne dolgozzon a szerszámmal, ha fáradt.
20. Ellenőrizze a készülék állapotát
Használat előtt mindig ellenőrizze a készüléket
és a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek megfelelően működnek, nincsenek
akadályoztatva. Ellenőrizze a részegységeket,
olajozásukat, esetleg előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék
használatát. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék megfelelően működik, és a kategóriájával
egyenértékű teljesítményt biztosít. Ne használja
a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem működőképes.
A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy
cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik.
Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült
részeket és védőberendezéseket előírás szerint
kell javíttatni vagy cseréltetni.
21. Figyelem!
Az Ön biztonsága érdekében csak olyan tartozékot,
illetve kiegészítő berendezést használjon, melyet
a kezelési utasítás ajánl.
22. A szerszámot képzett szakemberrel javíttassa
Ez a szerszám megfelel a vonatkozó biztonsági
előírásoknak. A szerszámot hivatalos Black and
Decker szervizzel javíttassa. A javítást csak képzett
szakember végezheti eredeti cserealkatrészek felhasználásával, mert ellenkező esetben a szerszám
használója komoly veszélynek van kitéve.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
További biztonsági előírások daraboló
fűrészhez
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
A szerszám használata közben mindig viseljen
szabályos védőkesztyűt.
Kezét tartsa távol a vágókorongtól. Soha ne vágjon
olyan munkadarabot, amelyen valamely manuális
műveletet a mozgó tárcsától mért 15 cm-nél kisebb
távolságra kellene végezni.
Ne vágjon 1,2 mm-nél vékonyabb munkadarabot
a szerszámhoz mellékelt vágókoronggal.
Ne használja a szerszámot, amíg a védőeszközök
nincsenek a helyükön.
Ne végezzen semmilyen műveletet szabad kézzel.
A leszorítóval biztonságosan rögzítse a munkadarabot.
Soha ne nyúljon a vágókorong mögé.
A gépet mindig sima, stabil felületre helyezze, ahol
nincsenek szétszóródott anyagok, pl. forgács,
hulladék.
Használat előtt ellenőrizze, nem repedt vagy
törött-e a korong. Egyértelmű repedés vagy törés
esetén selejtezze ki a korongot.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
5
Ügyeljen arra, hogy a korong a szerszám bekapcsolása előtt ne érjen a munkadarabhoz.
Működés közben ne hagyja, hogy a korong ugráljon, és ne kezelje durván. Ha mégis ugrál, állítsa
le a szerszámot és ellenőrizze a korongot.
Soha ne használja a szerszámot a koronggal egy
vonalban állva. Tartson másokat távol a munkaterülettől.
Figyeljen a forgácsra és a vágás alatt lévő anyagra.
Éles és forró lehet. Mielőtt a levágott darabkákhoz
nyúlna, hagyja őket kihűlni.
A szikrafogó a használat közben felforrósodik. Közvetlenül a használat után ne érjen a szikrafogóhoz,
és ne állítson rajta.
A munkadarab elmozdítása vagy a beállítások
módosítása előtt kapcsolja ki a szerszámot és várja
meg a korong teljes leállását.
Kikapcsolás után soha ne próbálja a korongot az
oldalára gyakorolt nyomással lefékezni.
Folyadékot ne használjon a vágáshoz. Az ilyen
folyadékok meggyulladhatnak vagy áramütést
okozhatnak.
Ellenőrizze, hogy a munkadarab megfelelően alá
van-e támasztva.
Csak a gyártó által ajánlott vágókorongot használjon. Ne használjon körfűrész korongot vagy más
típusú fogazott fűrészlapot.
A korong legnagyobb megengedett sebessége azonos vagy nagyobb legyen a szerszám adattábláján
szereplő üresjárati sebességnél.
Ne használjon olyan vágókorongot, amelynek
méretei nem egyeznek a műszaki adatoknál megadottakkal.
Csak az EN12413 szabványnak megfelelő vágókorongot használjon.
Használat előtt ellenőrizze, hogy a vágókorong
megfelelően van-e felszerelve.
Járassa a szerszámot legalább 30 másodpercig
terheletlenül, biztonságos helyzetben. Ha közben
a szerszám jelentősen vibrálna, vagy egyéb hiba
adódna, állítsa le, és keresse meg a hiba okát.
Ne használja a vágókorongot a munkarab oldalának csiszolására.
Ne vágjon betont, téglát, csempét vagy kerámiát.
Ne vágjon faanyagot, műanyagot vagy szintetikus
anyagokat.
Ne vágjon öntöttvasat.
Soha ne vágjon magnézium tartalmú anyagokat.
Ne vágjon áram alatt lévő anyagot.
Jól szellőző helyen használja a szerszámot. Ne
használja gyúlékony folyadékok, gázok vagy por
jelenlétében. A vágáskor keletkező szikrák és forró
részecskék, illetve a motor szénkeféi között keletkező szikrák meggyújthatják az éghető anyagokat.
Rendszeresen tisztítsa a szellőzőnyílásokat, ha
poros környezetben végez munkát. Ha a nyílásokat tisztítani kell, előtte ne feledje áramtalanítani
a szerszámot.
A vágókorongokat mindig védett, száraz helyen
tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
♦
Figyelmeztetés! A szerszám használata során
olyan veszélyes por keletkezhet, amely rákot,
születési rendellenességet vagy más öröklődő
ártalmat okozó vegyi anyagot tartalmaz. Viseljen
az adott feladathoz alkalmas légzésvédőt.
Ha az áramellátó rendszer impedanciája 0,12 Ω-nál
alacsonyabb, valószínűleg nem lép fel zavar.
Figyelmeztető szimbólumok
A szerszámon a következő jelzések találhatók:
Figyelmeztetés! Csak legfeljebb 3 mm
vastagságú és legfeljebb 355 mm átmérőjű
daraboló korongot használjon.
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak át kell olvasnia
a kezelési kézikönyvet.
Figyelmeztetés! A vágókorong a szerszám kikapcsolása után is még egy ideig forog.
♦
Csak nagy szilárdságú, legalább 4300 ford./perc
névleges fordulatszámú korongot használjon.
♦
Mindig viseljen védőszemüveget, használja a védőeszközöket, szorítsa a munkadarabot satuba,
és viseljen alkalmas légzésvédőt.
Mindig viseljen védőszemüveget.
Mindig viseljen fülvédőt.
A szerszám tartozékai
A gép zaját a következő tényezők befolyásolják:
♦
a vágandó anyag
♦
a vágókorong típusa
♦
az előtoló erő
♦
Figyelmeztetés! Hallásának védelme érdekében
tegye meg a szükséges intézkedéseket .
A szerszám az alábbi tartozékok némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza.
A. Zárólánc
B. Szikrafogó csavarja
C. Szikrafogó
D. Talp
E. Ütköző
F. Satu
G. Villáskulcs
H. Forgatókar
I. Satukar
J. Vágókorong
K. Védőburkolat
L. Tengelyretesz
M. Mélységütköző csavar és rögzítőanya
N. Indítókapcsoló
O. Lakathoz furat
P. Ütköző csavarjai
Fennmaradó veszélyek
A következő veszélyek együtt járnak a szerszám
használatával:
♦
a forgó részek érintésétől származó sérülések
♦
a vágókorong törése által okozott sérülések
Ezek a veszélyek itt fenyegetnek a legjobban:
♦
a munkaterületen belül
♦
a forgó alkatrészek hatósugarában
Bizonyos veszélyek (ú.n. fennmaradó veszélyek)
a vonatkozó biztonsági előírások betartása és a védőeszközök használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
♦
Halláskárosodás.
♦
A forgó vágókorong fedetlen részei miatt fennálló
balesetveszély.
♦
Korong cseréje közben bekövetkező sérülés veszélye.
♦
Az ujjak becsípődésének veszélye a védőelemek
kinyitásakor.
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt beállítást végez rajta, illetve feltétet vagy
tartozékot fel- vagy leszerel róla. Ellenőrizze, hogy az
indítókapcsoló OFF (KI) állásban van-e. A korong forgó
állapotában soha ne végezzen beállítást a szerszámon.
A vágókorong le- és felszerelése (7.–
8. ábra)
Elektromos biztonság
♦
♦
♦
A szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján megadott
feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Ne próbálja a töltő egységet hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
♦
♦
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egy
hivatalos Black & Decker szakszervizzel.
♦
Feszültségcsökkenések
♦
♦
♦
A bekapcsoláskor keletkező áramlökés rövid ideig tartó
feszültségcsökkenést okozhat.
Kedvezőtlen áramellátás esetén ez más berendezések
működését is befolyásolhatja.
6
Nyomja be a tengelyreteszt (L).
Forgassa a vágókorongot (J), amíg nem rögzítődik.
A villáskulccsal (G) hajtsa ki a csavart (S) az óramutató járásával ellentétesen forgatva, majd vegye
le az alátétet (T) és a tartókarimát (U).
Ellenőrizze, hogy a távtartó (R) a helyén van-e a karimával szemben.
Vágókorong (J) cseréje. Ügyeljen arra, hogy az új
korongot a forgásiránynak megfelelően helyezze
fel a távtartóra (R).
Rögzítse a korongot a tartókarimával (U), az alátéttel (T) és a csavarral (S).
Nyomja be a tengelyreteszt (L).
Forgassa a korongot (J), amíg nem rögzítődik.
A villáskulccsal (G) húzza meg a csavart (S) az
óramutató járásának irányában forgatva.
♦
♦
A ferdevágó skála ellenőrzése és beállítása
(6. ábra)
Lefelé mozgatva tegye vissza a védőburkolatot,
majd oldja ki a tengelyreteszt (L).
Állítsa be igény szerint a vágási mélységet.
♦
A vágási mélység beállítása (1. ábra)
♦
A vágási mélység a korong kopásának megfelelően
utánállítható.
♦
A kikapcsolt szerszámot futtassa végig a vágóúton
a megfelelő hézag ellenőrzéséhez.
Ha igazítás szükséges, a következő módon végezze:
♦
♦
Lazítsa meg néhány fordulattal a mélységütköző
rögzítőanyáját (M).
♦
Forgassa a mélységütköző csavarját (M) befelé
vagy kifelé a kívánt vágási mélység beállításához.
♦
Húzza meg a rögzítőanyát (M).
Figyelmeztetés: Vágókorong cseréjénél a mélységütközőt mindig állítsa vissza az eredeti helyzetébe.
♦
♦
♦
Lazítsa meg az ütköző csavarjait (P) az ütköző (E)
kioldásához.
Húzza le a kart, és rögzítse ebben a helyzetben
a zárólánccal (A).
Helyezzen derékszög idomot az ütközőhöz (E) és
a vágókorong bal oldalához, hogy tökéletes 90°-ot
kapjon. Ellenőrizze, hogy a skála (Q) 0° jelzése
egybeesik-e a talpon (D) lévő jelzéssel.
Húzza meg az ütköző csavarjait (P) az ütköző (E)
rögzítéséhez.
Húzza ki a záróláncot (A), és állítsa vissza a kart
felső nyugalmi helyzetébe.
A szikrafogó beállítása (1. ábra)
♦
♦
♦
A munkadarab leszorítása (2.– 4. ábra)
A szerszámon satu is van (F)
♦
Húzza a kart (I) a fogantyú (H) irányába.
♦
Tolja előre a satut (F) mindaddig, amíg a befogópofa majdnem hozzáér a munkadarabhoz.
♦
Nyomja a kart (I) a befogópofa irányába mindaddig,
amíg a satu szárával össze nem kapcsolódik.
♦
Fordítsa el a fogantyút (H) az óramutató járásának
irányába, és rögzítse biztonságosan a munkadarabot.
♦
Ha a munkadarabot ki szeretné venni, fordítsa el
a fogantyút (H) az óramutató járásával ellentétes
irányba.
♦
A vágókapacitás növeléséhez helyezzen távtartó
blokkot a munkadarab alá. A távtartó blokk valamivel keskenyebb legyen a munkadarabnál.
Figyelmeztetés: A hosszú munkadarabot támassza
alá egy darab fával. A munkadarabnak ne a levágandó
végét fogja be.
Lazítsa meg a csavart (B).
Állítsa a szikrafogót (C) a megfelelő helyzetbe.
Húzza meg a csavart (B).
A szerszám használata
Figyelmeztetés: Mindig tartsa be a biztonsági előírásokat és a vonatkozó szabályokat.
Figyelmeztetés: Ne gyakoroljon túl nagy nyomást
a szerszámra.
Figyelmeztetés: Kerülje a túlterhelést. Ha a szerszám
felforrósodik munka közben, működtesse néhány percig
üresjáratban.
Vágási kapacitás
A széles nyílású satunak és flexibilis csuklónak köszönhetően nagyobb munkadarabok is vághatók. A vágási
kapacitás táblázat segítségével határozza meg, mekkora a legnagyobb vágható méret új korong használatánál.
Vigyázat: Előfordulhat, hogy egyes nagyobb méretű,
kerek vagy szabálytalan alakú tárgyak befogásához
további befogóeszközök is szükségesek, ha ezeket
a tárgyakat a satu nem tartja meg biztonságosan.
Gyorsállítás funkció (4. ábra)
A leszorítónak van egy gyorsállítási lehetősége.
♦
A leszorító kioldásához forgassa el a fogantyút
(H) egy vagy két fordulattal az óramutató járásával
ellentétes irányba, és húzza a kart (I) a fogantyú
(H) felé.
Legnagyobb vágási kapacitás
Megjegyzés: A táblázatban megadott vágási kapacitás
nem veszi figyelembe a korong kopását és az ütköző
optimális helyzetét.
A munkadarab
alakja
A befogási helyzet beállítása (5. ábra)
A befogási helyzet a korongnak megfelelően beállítható.
♦
Hajtsa ki a villáskulccsal (G) az ütköző csavarjait
(P).
♦
Igazítsa az ütközőt (E) a kívánt helyzetbe.
♦
Hajtsa vissza az ütköző csavarjait (P), és húzza
meg őket az ütköző (E) rögzítéséhez.
90°-os
vágási
szög
A = 4-7/8“
(125mm)
A = 4-1/2“
(115mm)
4-1/2“ x 5-1/8“
(115mm x
130mm)
4“ x 7-5/8“
(115mm x
130mm)
3“ x 7-3/8“
(115mm x
130mm)
45°-os
vágási
szög
A= 4-1/2“
(115mm)
A = 3-13/16“
(98mm)
4-1/2“ x
A = 3-13/16“
3-13/16“
3-3/4“
4-1/8“ × 3-3/4“ (95mm)
(105mm x
95mm)
A vágási szög beállítása (6.ábra)
A szerszámmal 45°-ig lehet ferdevágást végezni.
♦
Lazítsa meg az ütköző csavarjait (P) az ütköző (E)
kioldásához.
♦
Állítsa az ütközőt (E) a kívánt szögbe. A szög
a skálán (Q) leolvasható.
♦
Húzza meg az ütköző csavarjait (P) az ütköző (E)
rögzítéséhez.
7
A = 4-1/2“ x
5-3/8“
(115mm x
137mm)
A munka megkezdése előtt:
♦
♦
♦
♦
Figyelmeztetés! A vezetékes/vezeték nélküli szerszám/eszköz bárminemű karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki belőle az
akkumulátort.
♦
Tartsa tisztán a szellőzőnyílásokat, a készülékházat pedig rendszeresen tisztítsa puha ronggyal.
♦
Ne használjon súroló hatású tisztítószert.
Szerelje fel a megfelelő korongot. Túlságosan
lekopott korongot ne használjon. A gép legnagyobb
fordulatszáma nem lehet nagyobb a vágókorongénál.
Ellenőrizze, hogy a korong a tartozékon és a szerszámon nyilakkal jelölt irányban forog-e.
Rögzítse a munkadarabot.
Mindig helyesen állítsa be a szikrafogót.
A motor szénkeféinek ellenőrzése és
cseréje (9. ábra)
Be-és kikapcsolás (1. ábra)
Figyelmeztetés! Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot. Ellenőrizze, hogy az indítókapcsoló OFF (KI)
állásban van-e.
A kefék kopását rendszeresen ellenőrizni kell. A kefék
ellenőrzéséhez vegye le a kefeház sapkáját (W). A keféknek (V) akadálytalanul kell csúszniuk a kefeházban.
Ha a kefék már 8 mm-re (3“) lekoptak (lásd a 9. ábrát),
ki kell őket cserélni.
Tegyen új kefét a kefeházba. Csere esetén az új keféket
a régiekkel megegyező helyzetben tegye be. Tegye
vissza a kefeház sapkáját (ne szorítsa be nagyon).
Az indítókapcsoló (N) a kezelőfogantyún van
elhelyezve.
♦
A szerszám beindításához nyomja meg az indítókapcsolót (N).
♦
Munkavégzés közben tartsa lenyomva a be- és
kikapcsolót.
♦
A szerszámot az indítókapcsoló (N) elengedésével
állíthatja le.
Figyelmeztetés: Soha ne kapcsolja be vagy ki a gépet,
amíg az terhelés alatt van.
Figyelmeztetés: A szerszám illetéktelen használatának
megakadályozása végett tegyen egy közönséges lakatot (nem tartozék) a kapcsolón kialakított furatba (O).
Tisztítás
Ajánlatos a készülékházból a port és a szemcséket
légtömlővel kifúvatni, valahányszor azt látja, hogy
szennyeződés gyülemlett fel a szellőzőnyílásokban
és azok környékén. Mindig viseljen alkalmas szem- és
légzésvédő eszközt.
Figyelmeztetés! Magnézium tartalmú anyagot ne vágjon.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Javítások
A termék BIZTONSÁGOSSÁGA és MEGBÍZHATÓSÁGA érdekében mindennemű javítást, karbantartást és
beállítást hivatalos szervizzel vagy más képzett javítóval
kell végeztetni, mindig csak eredeti cserealkatrészek
felhasználásával.
Vágás végrehajtása (1. ábra)
♦
♦
♦
♦
Helyezze a vágni kívánt anyagot az ütközőhöz (E)
és rögzítse a satuval (F).
Kapcsolja be a szerszámot, és húzza le a fogantyút
a munkadarab vágásához. Várja meg, amíg a motor
felveszi a teljes fordulatszámot, és csak azután
kezdje a vágást.
Hagyja a korongot szabadon vágni. Ne erőltesse.
A vágás után kapcsolja ki a szerszámot, és állítsa
vissza a kart felső nyugalmi helyzetébe.
Kenés
Zárt rendszerű típus, minden golyóscsapágy zsírral van
szigetelve. A csapágyakat gyárilag kellően megkentük,
további kenés a darabolófűrész teljes élettartama során
nem szükséges.
Tartozékok
A szerszám hordozása (1. ábra)
Vigyázat! A szerszámmal más tartozékok használata
nem ajánlott, az veszélyes lehet.
Csak nagy szilárdságú, 1-es típusú, organikus kötésű,
legalább 4300 ford./perc névleges fordulatszámú, az
EN12413 szabványnak megfelelő korongokat használjon.
Az Ön szerszámához ajánlott tartozékok a helyi forgalmazónál vagy hivatalos szervizben külön költség
ellenében beszerezhetők.
A zárólánccal (A) a szerszámot alsó helyzetében
rögzítheti, mielőtt azt szállítani kívánja.
Figyelmeztetés: Mielőtt szállítaná a szerszámot,
bizonyosodjon meg arról, hogy ki van kapcsolva és
a konnektorból is ki van húzva, .
♦
Engedje le a védőburkolatot (K) a talpra (D), és
rögzítse a szerszámot ebben a helyzetben úgy,
hogy a láncot a fogantyún lévő kampóra akasztja.
♦
A szerszámot a hordfogantyúinál fogva szállítsa.
♦
A reteszelés kioldásához nyomja le finoman a fogantyút, és húzza ki a láncot (A).
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ez a termék nem
kezelhető általános háztartási hulladékként.
Karbantartás
Az Ön készüléke minimális karbantartás mellet hosszú
távú felhasználásra lett tervezve. A készülék folyamatos
megfelelő működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
Ha egy napon úgy találja, hogy Black & Decker készülékét le kell cserélnie vagy arra a továbbiakban nincs
8
szüksége, ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt.
Gondoskodjék az ilyen hulladék elkülönített kezeléséről.
LPA (Hangnyomásszint)
Mérési bizonytalanság K
LWA (Hangteljesítmény szint)
Mérési bizonytalanság K
Vibráció ah
Mérési bizonytalanság
Az elhasznált termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok
újrafeldolgozását és újbóli felhasználását. Az
újrahasznosított anyagok felhasználása segít
a környezetszennyezés megelőzésében és
csökkenti a nyersanyagok iránti igényt.
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
CS355
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/
EK, EN61029-1, EN61029-2-10
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására, amint
azok elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, juttassa vissza a terméket bármely
márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében
azt átveszik.
További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker
vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv hátoldalán
található elérhetőségeken.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
Black & Decker képviselettől vagy ebből a kézikönyvből
tudhatja meg. Emellett a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és
ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő honlapon érhető el: www.2helpU.com
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker
vállalat nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2010. 07. 13.
Műszaki adatok
Keresztvágási kapacitás 90°-nál
Kör
mm
Négyzet
mm
Derékszög
mm
Szögletes
mm
Keresztvágási kapacitás 45°-nál
Kör
mm
Négyzet
mm
Derékszög
mm
Szögletes
mm
Súly
kg
CS355 (1. típus)
93,1
3
105,3
3
6,46
1,5
CE megfelelőségi nyilatkozat
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtését a helyi
hulladékgyűjtő helyeken, illetve előírhatják, hogy új
termék vásárlásakor a kereskedő vállalja az elhasznált
termék visszavételét.
Feszültség
Vváltakozó
Felvett teljesítmény
W
Üresjárati fordulatszám
min-1
A vágókorong legnagyobb
kerületi sebessége
m/s
Legnagyobb korongátmérő
mm
Korongfurat
mm
Legnagyobb korongvastagság mm
Vágókorong típusa
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
m/s2
m/s2
CS355 (1. típus)
230
2 300
3 800
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyben megadott helyi Black & Decker képvislet
segítségével érheti el. Alternatív megoldásként a szerződött Black & Decker szerivzek listája, illetve az
eladásutáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes címen
érhető el: www.2helpU.com
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi
ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket. A Black &
Decker márkával és termékválasztékunkkal kapcsoaltos
továbii tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
80
355
25,4
3
Egyenes,
nem hornyolt
125
115
115 × 130
137 × 137
115
98 × 98
105 × 95
95 × 95
18
zst00243898 - 25-8-2014
9
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
10
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
11
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising