DW840 | DeWalt DW840 ANGLE GRINDER Type 3 instruction manual

559400-03 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW831
DW840
15
A
2
DW831
B1
DW840
B2
3
DW831
DW840
C1
C2
D
4
E
F
G
H
5
ČESKY
STŘEDNÍ ÚHLOVÁ BRUSKA
DW831/DW840
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT. Roky
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily
ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších
partnerů pro uživatele profesionálního elektrického
nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
(Pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
Typ
Příkon
Jmenovité otáčky
Průměr kotouče
Maximální šířka kotouče
Průměr vřetena
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka
akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka
akustického výkonu)
V
V
DW831 DW840
230
230
115
4
1400
10000
125
6,5
M14
3,1
115
3
1800
8000
180
7,0
M14
4,0
dB(A)
94
94
dB(A)
dB(A)
3
65
3
65
dB(A)
3
3
W
min-1
mm
mm
kg
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah - plošné broušení
ah,AG
=m/s²
12,8
Odchylka K =
m/s²
1,8
11,9
1,7
Hodnota vibrací ah - obvodové broušení
ah,DS =
m/s²
2,7
Odchylka K =
m/s²
1,5
≤ 2,5
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být použita
pro srovnání jednoho nářadí s ostatními. Tato hodnota může být použita pro předběžný odhad vibrací
působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty vibrací se
vztahují na standardní použití nářadí. Je-li
ovšem nářadí použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba, velikost
vibrací může být odlišná. Tak se může během
celkové pracovní doby značně prodloužit
doba působení vibrací na obsluhu.
Odhad míry vystavení se působení vibrací
by měl také počítat s dobou, kdy je nářadí
vypnuto nebo kdy je v chodu, ale neprovádí
žádnou práci. Během celkové pracovní doby
se tak může doba působení vibrací na
obsluhu značně zkrátit.
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní
opatření, která chrání obsluhu před účinkem
vibrací: údržba nářadí a jeho příslušenství,
udržování rukou v teple, organizace způsobů
práce.
Pojistky:
Evropa
nářadí 230 V
Velká Británie a Irsko
nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
13 A, v síti
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, povede k způsobení vážného
nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno, může
způsobit vážné nebo smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno,
může vést k lehkému nebo středně
vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup nesouvisející
se způsobením zranění, který, není-li mu
zabráněno, může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
6
Prohlášení o shodě - EC
b)
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
DW831, DW840
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto výrobky
popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-3.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na následující adrese nebo
na adresách, které jsou uvedeny na zadní straně
tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
27. 1. 2010
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika
zranění si přečtěte tento návod k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
pro práci s elektrickým nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny a bezpečnostní
výstrahy. Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu elektrickým
proudem, požáru a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní
prostor může vést k způsobení úrazů.
c)
Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte žádné
redukce zástrček. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako
jsou například potrubí, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Při uzemnění vašeho
těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického
nářadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým
proudem.
d) Zacházejte opatrně s napájecím kabelem.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za
něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické
sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zapletený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí musí být v napájecím okruhu
použit proudový chránič (RCD). Použití
proudového chrániče (RCD) snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Při práci s elektrickým nářadím zůstaňte
stále pozorní, sledujte, co děláte a přemýšlejte. Nepoužívejte elektrické nářadí,
jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při
práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky, jako jsou respirátor, neklouzavá pracovní obuv, ochranná přilba a chrániče sluchu
snižují riziko poranění osob.
7
c)
d)
e)
f)
g)
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením ke zdroji napětí nebo před vložením
baterie a před zvednutím nebo přenášením
nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní
spínač. Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti či vložení baterie do
nářadí, pokud je hlavní spínač nářadí v poloze
zapnuto, může vést ke způsobení úrazu.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací
přípravky zapomenuté na rotujících částech
nářadí mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní
lepší ovladatelnost elektrického nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše
vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly do
nebezpečné blízkosti pohyblivých částí.
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití takových zařízení může snížit
rizika týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro vaši práci správný typ elektrického
nářadí. Při použití správného typu elektrického nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé
elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před výměnou jakýchkoli částí, příslušenství či jiných připojených součástí, před
prováděním údržby nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě
nebo vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo
dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámeným s jeho obsluhou nebo s tímto návodem, aby s nářadím pracovaly.
Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované
obsluhy nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození jednotlivých
dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit
chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
8
f)
g)
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi pracuje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky pracovního prostředí a práci, kterou budete
provádět. Použití elektrického nářadí k jiným
účelům, než k jakým je určeno, může být
nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Opravy elektrického nářadí svěřte kvalifikovanému technikovi, který bude používat
shodné náhradní díly. Tak zajistíte bezpečný
provoz elektrického nářadí.
DOPLŇKOVÉ ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Bezpečnostní pokyny pro
všechny pracovní operace
a) Toto elektrické nářadí bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo jako bruska. Nastudujte
si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, obrázky a technické údaje uvedené pro
toto nářadí. Nedodržení všech níže uvedených
pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru a vážnému zranění.
b) S tímto elektrickým nářadím není doporučeno provádět pracovní operace, jako jsou
rozbrušování, leštění a broušení drátěným
kartáčem. Pracovní operace, pro které není toto
elektrické nářadí určeno, mohou vytvářet rizikové situace při kterých může dojít k zranění.
c) Nepoužívejte příslušenství, které není specificky navrženo a doporučeno výrobcem
nářadí. I když může být jiné příslušenství použito
s vaším elektrickým nářadím, neznamená to, že
je zajištěn jeho bezpečný provoz.
d) Jmenovité otáčky příslušenství musí minimálně odpovídat maximálním otáčkám uvedeným
na elektrickém nářadí. Příslušenství, které se
otáčí rychleji než jsou jeho povolené maximální
otáčky, se může roztrhnout nebo rozlomit.
e) Vnější průměr a tloušťka použitého příslušenství musí odpovídat rozměrům a kapacitě vašeho elektrického nářadí. Příslušenství
s nesprávnou velikostí nemůže být odpovídajícím způsobem chráněno a ovládáno.
f) Velikost upínacích otvorů kotoučů, přírub,
opěrných podložek nebo jiného příslušenství
musí odpovídat velikosti vřetena elektrického
nářadí. Kotouče s upínacími otvory, které neodpovídají montážním dílům elektrického nářadí,
nepoběží stabilně, budou nadměrně vibrovat
a mohou způsobit ztrátu kontroly.
g) Nepoužívejte poškozené příslušenství. Před
každým použitím zkontrolujte každé příslušenství. U brusných kotoučů zkontrolujte, zda
nejsou prasklé nebo zda nejsou odštípnuté. Dojde-li k pádu elektrického nářadí nebo
jeho příslušenství, zkontrolujte, zda nedošlo
k poškození a je-li to nutné, použijte nepoškozené příslušenství. Po kontrole a montáži
příslušenství se postavte vy i ostatní osoby
tak, abyste stáli mimo rovinu rotujícího příslušenství a na jednu minutu spusťte nářadí
v maximálních otáčkách naprázdno. Dojde-li
k značným vibracím nebo zjistíte-li jiné problémy,
okamžitě zastavte nářadí. Dojde-li k takové situaci,
zkontrolujte nářadí a určete příčinu problému. Vždy
bezpečně ukládejte brusné kotouče na suchém
místě, mimo dosah dětí. V této testovací době se
poškozené kotouče obvykle roztrhnou na kousky.
h) Používejte prvky osobní ochrany. V závislosti na druhu použití si nasaďte ochrannou
masku, či ochranné nebo bezpečnostní brýle.
Podle situace používejte masku proti prachu,
chrániče sluchu, rukavice a pracovní zástěru
schopnou zachytit drobné brusné částice
nebo fragmenty obrobku. Ochrana zraku musí
být schopna zastavit odlétávající nečistoty vznikající při různých pracovních operacích. Použité
masky proti prachu nebo respirátory musí být
schopny filtrovat částice, které jsou vytvářeny
během vaší práce. Dlouhodobé vystavení vysoké intenzitě hluku může způsobit ztrátu sluchu.
i) Udržujte okolo stojící osoby v bezpečné
vzdálenosti od pracovního prostoru. Každý,
kdo vstupuje do pracovního prostoru, musí
být vybaven prvky osobní ochrany. Fragmenty
obrobku nebo úlomky kotouče mohou odlétávat
a mohou způsobit úraz i mimo pracovní prostor.
j) Při pracích, během kterých může dojít ke
kontaktu se skrytými vodiči nebo s vlastním
napájecím kabelem, držte elektrické nářadí
pouze za izolované povrchy určené pro úchop
nářadí. Při kontaktu pracovního příslušenství
s „živým“ vodičem způsobí neizolované kovové
části nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
k) Udržujte napájecí kabel v bezpečné vzdálenosti od rotujícího příslušenství. Při ztrátě
kontroly může dojít k přeseknutí nebo obroušení
kabelu a vaše ruka může být zachycena a vtažena do rotujícího příslušenství.
l) Nikdy nepokládejte elektrické nářadí, dokud
nedojde k úplnému zastavení rotujícího příslušenství. Rotující příslušenství se může zarýt
do povrchu, což může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
m) Nespouštějte elektrické nářadí, přenášíte-li jej
v ruce vedle těla. Náhodný kontakt s rotujícím
příslušenstvím by mohl způsobit zachycení vašeho
oblečení a vniknutí příslušenství do vašeho těla.
n) Pravidelně čistěte větrací otvory elektrického nářadí. Ventilátor motoru odvádí prachové
nečistoty z vnitřního prostoru nářadí a nadměrné
hromadění kovových částeček může způsobit
úraz elektrickým proudem.
o) Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti
hořlavých materiálů. Jiskry mohou způsobit
vznícení těchto hořlavin.
p) Nepracujte s příslušenstvím, jehož použití vyžaduje chladicí kapaliny. Použití vody nebo jiné
chladicí kapaliny může vést k smrtelnému úrazu
elektrickým proudem nebo k jinému zranění.
DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VŠECHNY PRACOVNÍ
OPERACE
Příčiny zpětného rázu a prevence před zpětným rázem
Zpětný ráz je náhlou reakcí na sevření nebo zaseknutí otáčejícího se kotouče nebo jakéhokoli jiného
příslušenství. Sevření nebo zaseknutí způsobuje
rychlé zablokování rotujícího příslušenství, které
ještě navíc v bodě kontaktu způsobí ztrátu kontroly
nad nářadím a jeho pohyb v opačném směru, než je
směr otáčení příslušenství.
Je-li například brusný kotouč sevřen nebo zaseknut
v obrobku, hrana kotouče se v místě kontaktu s obrobkem může zaříznout hlouběji a může tak způsobit
vyskočení kotouče směrem nahoru nebo zpětný
ráz. Kotouč může vyskočit směrem k obsluze nebo
od obsluhy, v závislosti na směru pohybu kotouče
v bodě, kde došlo k jeho sevření. Za těchto podmínek
mohou brusné kotouče také prasknout.
K zpětnému rázu dochází v důsledku nesprávného
použití nebo nesprávných pracovních postupů nebo
provozních podmínek. Zpětnému rázu můžete zabránit dodržováním níže uvedených opatření:
a) Udržujte stále pevný úchop elektrického
nářadí a postavte se tak, aby vaše tělo a paže
mohly odolávat silám zpětnému rázu. Vždy
používejte přídavnou rukojeť, je-li ve vybavení nářadí, aby byla zaručena maximální ovladatelnost při zpětném rázu nebo při momentových reakcích při spuštění nářadí. Uživatel
nářadí může zvládat momentové reakce nebo
síly zpětného rázu, jsou-li prováděna správná
opatření.
b) Nikdy nepokládejte ruce do blízkosti rotujícího příslušenství. Může dojít k zpětnému rázu
příslušenství přes vaše ruce.
c) Nestoupejte si do prostoru, do kterého bude
směřovat nářadí, dojde-li k zpětnému rázu.
Zpětný ráz vymrští nářadí v opačném směru,
než je směr otáčení kotouče v místě sevření.
9
d) Pracujete-li s nářadím na úpravě rohů, ostrých hran atd., buďte velmi opatrní. Zabraňte
odskakování a kmitání příslušenství. Rohy,
ostré hrany nebo kmitání mají tendenci zachytávat rotující příslušenství, což může způsobit
ztrátu kontroly nad nářadím nebo zpětný ráz.
e) Nepoužívejte s touto bruskou řezbářské pilové kotouče nebo ozubené pilové kotouče. Při
použití těchto kotoučů dochází často k zpětnému
rázu nebo ke ztrátě kontroly nad nářadím.
Štítky na nářadí
Mimo piktogramů použitých v tomto návodu jsou na
nářadí následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Používejte ochranu zraku.
BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY
SPECIFICKÉ PRO BROUŠENÍ
a) Používejte pouze typy kotoučů, které jsou
doporučeny pro vaše elektrické nářadí
a příslušný kryt určený pro zvolený kotouč.
Kotouče, které nejsou určeny pro vaše nářadí,
nemohou být odpovídajícím způsobem chráněny a jsou nebezpečné.
b) Kryt musí být na nářadí bezpečně připevněn
a musí být umístěn tak, aby zaručoval maximální bezpečnost a aby byla před uživatelem
nářadí obnažena pouze minimální část kotouče. Kryt pomáhá chránit uživatele nářadí před
odlétávajícími úlomky kotouče a před náhodným
kontaktem s kotoučem.
c) Kotouče musí být používány pouze pro doporučené aplikace. Například: Neprovádějte
broušení boční částí rozbrušovacího kotouče. Rozbrušovací kotouče jsou určeny pro obvodové broušení. Boční síly působící na tyto kotouče mohou způsobit jejich roztříštění.
d) Vždy používejte nepoškozené příruby kotoučů, které mají správnou velikost a tvar odpovídající zvolenému kotouči.Správné příruby
podpírají kotouč, a tak snižují riziko jeho prasknutí. Příruby pro rozbrušovací kotouče se mohou
odlišovat od přírub pro brusné kotouče.
e) Nepoužívejte opotřebované kotouče z větších brusek. Kotouč určený pro větší nářadí
není vhodný pro vyšší otáčky menšího nářadí
a může prasknout.
Zbytková rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
nemohou být vyloučena určitá zbytková rizika. Tato
rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobeného odlétávajícími částečkami.
– Riziko popálení způsobeného kontaktem s horkým
příslušenstvím, které se zahřálo během použití.
– Riziko zranění způsobeného dlouhodobým použitím nářadí.
– Riziko vdechování prachu z nebezpečných látek.
10
Používejte ochranu sluchu.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. A)
Datový kód (15), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 úhlovou brusku
1 ochranný kryt
1 boční rukojeť
1 sadu přírub
1 klíč se dvěma kolíky
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše úhlové brusky DW831 / DW840 jsou určeny
k profesionálnímu broušení.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
NEPOUŽÍVEJTE jiné brusné kotouče, než jsou kotouče s prohloubeným středem a lamelové kotouče.
Tyto výkonné úhlové brusky jsou elektrická nářadí
pro profesionální použití. ZABRAŇTE dětem, aby se
s tímto nářadím dostaly do kontaktu. Používají-li toto
nářadí nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
Popis (obr. A)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo by dojít
k poškození zařízení nebo zranění osob.
1 Hlavní spínač
2 Odjišťovací tlačítko
3 Boční rukojeť
4 Ochranný kryt
5 Zajištění vřetena
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno dvojitou
izolací v souladu s normou EN 60745. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ:
Nářadí
s
napájecím
napětím 115 V musí být používáno
společně s bezpečnostním odpojovacím
transformátorem s uzemňovací mřížkou
mezi primárním a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně upraveným kabelem, který je
dodáván autorizovaným servisem DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze U.K. a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
• Zajistěte ekologické odstranění staré zástrčky.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na
nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku nebude
připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu, který je vhodný pro
příkon tohoto nářadí (viz technické údaje).
Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
V případě použití navinovacího kabelu vždy odviňte
celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před každým nastavením
nebo před každou montáží nebo
demontáží doplňků a příslušenství
z důvodu snížení rizika vážného zranění
vždy vypněte nářadí a odpojte nářadí od
zdroje napájení. Před opětovným připojením
nářadí stiskněte a uvolněte spouštěcí spínač,
abyste se ujistili, zda je nářadí vypnuto.
Montáž boční rukojeti (obr. F)
VAROVÁNÍ: Před použitím nářadí
zkontrolujte, zda je rukojeť řádně utažena.
Našroubujte boční rukojeť (3) pevně do jednoho
z otvorů (14) na jedné nebo druhé straně skříně
převodovky.
Montáž a demontáž ochranného krytu
VAROVÁNÍ: Tato bruska musí být
používána s ochrannými kryty.
DW831 - MONTÁŽ (OBR. B1 A C1)
• Položte úhlovou brusku na stůl tak, aby vřeteno
směřovalo nahoru.
• Srovnejte výstupek (6) se zářezem (7) v konzole.
• Stlačte ochranný kryt (8) směrem dolů a otočte
jej ve směru šipky (obr. B1).
VAROVÁNÍ: Zajišťovací kolík (9) zabraňuje
uvolnění ochranného krytu.
DW831 - DEMONTÁŽ (OBR. B1 A C1)
• Uchopte nářadí oběma rukama.
• Otočte ochranný kryt (8) ve směru označeném
šipkou (obr. C1).
• Pro zatlačení zajišťovacího kolíku (9) do drážky
použijte šroubovák.
• Uvolněte ochranný kryt.
DW840 - MONTÁŽ (OBR. B2 A C2)
• Položte úhlovou brusku na stůl tak, aby vřeteno
směřovalo nahoru.
• Srovnejte výstupky (6) se zářezy (7).
• Stlačte ochranný kryt (8) směrem dolů a otočte
jej ve směru šipky (obr. B2).
• Přitáhněte řádně šrouby (9).
DW840 - DEMONTÁŽ
• Při demontáži krytu proveďte výše uvedené
kroky v obráceném pořadí.
11
Montáž a demontáž brusného
kotouče (obr. D a E)
• Položte nářadí na stůl krytem nahoru.
• Nasaďte vnitřní přírubu (11) správně na vřeteno
(10).
• Položte na přírubu kotouč.
• Našroubujte závitovou přírubu (12) na
vřeteno (10).
• Stiskněte zajišťovací tlačítko vřetena (5) a otáčejte brusným kotoučem, dokud nedojde k jeho
zablokování.
• Přitáhněte závitovou přírubu pomocí dodávaného klíče se dvěma kolíky (13).
• Uvolněte zablokování vřetena.
• Chcete-li brusný kotouč demontovat, uvolněte
závitovou přírubu pomocí klíče se dvěma kolíky
(se zablokovaným vřetenem).
Před použitím nářadí
• Namontujte kryt a vhodný kotouč. Nepoužívejte
nadměrně opotřebované kotouče.
• Ujistěte se, zda je správně namontována vnitřní
i vnější příruba.
• Zkontrolujte, zda se kotouč otáčí ve stejném
směru, jaký zobrazují šipky na příslušenství a na
nářadí.
• Nepoužívejte rozbrušovací kotouče pro boční
broušení.
• Zajistěte, aby proud jisker vznikající při použití
brusky nezpůsoboval žádná rizika (například:
aby nesměřoval na žádné osoby nebo aby
nezpůsobit zapálení hořlavých látek).
POUŽITÍ
VAROVÁNÍ: Před každým nastavením
nebo před každou montáží nebo
demontáží doplňků a příslušenství
z důvodu snížení rizika vážného zranění
vždy vypněte nářadí a odpojte nářadí od
zdroje napájení. Před opětovným připojením
nářadí stiskněte a uvolněte spouštěcí spínač,
abyste se ujistili, zda je nářadí vypnuto.
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ:
• Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy
a platná nařízení.
• Zajistěte, aby byl broušený nebo řezaný
materiál řádně upnutý.
• Vyvíjejte na nářadí pouze mírný tlak.
Nevyvíjejte na brusný kotouč boční tlak.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí. Dojde-li
k přehřátí nářadí, nechejte jej několik minut
v chodu naprázdno.
12
• Zkontrolujte, zda jsou montážní příruby
správně namontovány podle pokynů
uvedených v tomto návodu.
• Ujistěte se, zda jsou používány podložky,
jsou-li s dodávány s brusným kotoučem
a je-li jejich použití vyžadováno.
• Nepoužívejte samostatná pouzdra nebo
adaptéry, abyste přizpůsobili velké upínací
otvory kotoučů velikosti vřetena.
• Nikdy nepoužívejte nářadí bez řádně
upevněného ochranného krytu.
• Uvědomte si, že brusný kotouč pokračuje
chvíli v pohybu i po vypnutí nářadí.
VAROVÁNÍ:
• Zajistěte, aby byl broušený materiál řádně
upnutý.
• Vyvíjejte na nářadí pouze mírný tlak.
Nevyvíjejte na kotouč boční tlak.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí. Dojde-li
k přehřátí nářadí, nechejte jej několik minut
v chodu naprázdno.
Správná poloha rukou (obr. H)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného
zranění, VŽDY používejte správný úchop
nářadí, jako na uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z DŮVODU SNÍŽENÍ RIZIKA
VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ DRŽTE NÁŘADÍ
VŽDY bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na boční rukojeti (16) a druhou ruku na těle
nářadí, jako na obr. H.
Zapnutí a vypnutí (obr. G)
VAROVÁNÍ: Před použitím nářadí
zkontrolujte, zda je rukojeť řádně utažena.
UPOZORNĚNÍ: Držte pevně boční rukojeť
i nářadí, aby byla zajištěna ovladatelnost
nářadí při spouštění, během použití a dokud
se brusný kotouč nebo příslušenství
nezastaví. Před odložením nářadí se ujistěte,
zda došlo k úplnému zastavení kotouče.
• Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte odjišťovací
tlačítko (2) a hlavní spínač (1).
• Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní spínač.
VAROVÁNÍ: Nevypínejte a nezapínejte
nářadí, je-li v záběru.
Zajištění vřetena (obr. A)
Nářadí je vybaveno zajištěním vřetena (5), které
zabraňuje otáčení vřetena při montáži nebo demontáži kotoučů. Používejte zajištění vřetena pouze po
vypnutí nářadí, po odpojení napájecího kabelu a po
úplném zastavení nářadí.
POZNÁMKA: Z důvodu omezení rizika
poškození nářadí nepoužívejte zajištění
vřetena, je-li nářadí v chodu. Mohlo by
dojít k poškození nářadí a namontované
příslušenství by se mohlo uvolnit a způsobit
zranění obsluhy.
Chcete-li zajistit vřeteno, stiskněte tlačítko zajištění
vřetena a otáčejte vřetenem, dokud nedojde k zablokování jeho pohybu.
Práce s kovy
Používáte-li nářadí pro práci s kovy, ujistěte se, zda je
zapojen proudový chránič (RCD), aby byla omezena
zbytková rizika související s kovovými pilinami.
VAROVÁNÍ: Před každým nastavením
nebo před každou montáží nebo
demontáží doplňků a příslušenství
z důvodu snížení rizika vážného zranění
vždy vypněte nářadí a odpojte nářadí od
zdroje napájení. Před opětovným připojením
nářadí stiskněte a uvolněte spouštěcí spínač,
abyste se ujistili, zda je nářadí vypnuto.
Odpojovací uhlíky
Motor bude automaticky zastaven, což znamená, že
se blíží konec provozní životnosti uhlíků a že musí
být provedena údržba nářadí. Uhlíky nejsou opravitelné. Odevzdejte nářadí autorizovanému servisu
DEWALT.
Mazání
Toto elektrické nářadí nevyžaduje žádné doplňkové
mazání.
Dojde-li k přerušení napájení, které bude způsobeno
proudovým chráničem (RCD), svěřte kontrolu nářadí
autorizovanému servisu DEWALT.
VAROVÁNÍ: V extrémních provozních
podmínkách při práci s kovy může dojít
k nahromadění vodivých kovových pilin uvnitř
nářadí. To může vést k poškození ochranné
izolace uvnitř nářadí a k potenciálnímu riziku
způsobení úrazu elektrickým proudem.
Chcete-li zabránit nahromadění kovových pilin uvnitř
nářadí, doporučujeme vám, abyste každý den prováděli čištění větracích drážek. Viz část Údržba.
Použití lamelových kotoučů
VAROVÁNÍ: Nahromadění kovových
pilin. Časté použití lamelových kotoučů při
práci s kovy může vést k zvýšenému riziku
úrazu elektrickým proudem. Chcete-li omezit
toto riziko, připojte před použitím proudový
chránič (RCD) a každý den provádějte
čištění větracích drážek pomocí suchého
stlačeného vzduchu podle níže uvedených
pokynů pro údržbu nářadí.
ÚDRŽBA
Vaše elektrické nářadí DEWALT bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky
na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho řádné údržbě a pravidelném čištění.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí proudem
suchého stlačeného vzduchu. Při provádění
tohoto úkonu údržby používejte schválenou
ochranu zraku a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových součástí
nářadí nikdy nepoužívejte rozpouštědla
nebo jiné agresivní látky. Tyto chemikálie
mohou oslabit materiály použité v těchto
částech. Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte, aby
se do nářadí dostala jakákoli kapalina. Nikdy
neponořujte žádnou část nářadí do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než je
příslušenství nabízené společností DEWALT,
nebylo s tímto výrobkem testováno. Proto
by mohlo být použití takového příslušenství
s tímto nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte s tímto
nářadím pouze příslušenství doporučené
společností DEWALT.
Další informace o vhodném příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
13
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů o třídění
a recyklaci odpadů.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou
informace o správné likvidaci elektro odpadů
z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti.Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
14
TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BROUŠENÍ
Typ krytu
Příslušenství
Popis
Montáž na brusku
Brusný kotouč
s prohloubeným
středem
OCHRANNÝ KRYT
- TYP 27
Ochranný kryt - typ 27
Lamelový
kotouč
Podpěrná příruba
Drátěné
kotouče
Kotouč s prohloubeným středem
- typ 27
Závitová upínací matice
Drátěné
kotouče se
závitovou
maticí
Ochranný kryt - typ 27
Drátěný kotouč
Drátěný
miskový
kotouč se
závitovou
maticí
Ochranný kryt - typ 27
Drátěný kartáč
Podpěrná
podložka /
brusný papír
Ochranný kryt - typ 27
Pryžová podpěrná podložka
Brusný papír
Závitová upínací matice
15
TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BROUŠENÍ (POKRAČOVÁNÍ)
BEZ
KRYTU
zst00241697 - 13-08-2014
16
Leštící
podložka
DW831
ÚHLOVÁ BRUSKA 3
©
17
DW840
ÚHLOVÁ BRUSKA 2
©
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising