AS36LN | Black&Decker AS36LN SCREWDRIVER Type H2 instruction manual

382013 - 13 BAL
www.blackanddecker.eu
AS36LN
Slovenščina
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
Srpski
(Prijevod izvornih uputa)
(Prevod originalnog uputstva)
12
20
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
27
2
5
3
F1
F3
4
F2
SLOVENŠČINA
Namen uporabe
Vaš Вlack & Decker kompaktni izvijač je namenjen
odvijanju vijakov in vrtanju v les, kovino in plastiko in
beton. To orodje je namenjeno samo osebni uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila
in navodila. Če ne upoštevate spodaj
navedenih opozoril in napotkov, lahko
to povzroči električni udar, požar in/ali
telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje.
Izraz “električno orodje” v vseh spodaj navedenih
opozorilih se nanaša na vaša električno napajana
(kabelska) električna orodja ali na akumulatorsko
napajana (brezžična) električna orodja.
1. Zagotovitev varnosti na območju delovanja
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so
nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte v bližini
gorljivih tekočin, plinov ali praha, ker obstaja
nevarnost eksplozije. Pri uporabi z električnimi orodji nastajajo iskre, ki lahko zanetijo prah
ali hlape.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in
otroci dovolj daleč od delovnega območja.
Motnje lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad
orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Vtikačev nikoli ne predelujte. Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli ne uporabljajte adapterskih vtikačev. Nepredelani
vtikači in ustrezne vtičnice zmanjšajo možnost
električnega udara.
b. Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami,
kot so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost
električnega udara večja.
c. Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim
vremenskim pogojem.
Vdor vode v električno orodje poveča nevarnost
električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izklop električnega orodja iz omrežja.
Poskrbite, da bo kabel na varni oddaljenosti
od vročine, olja, ostrih robov in premikajočih
se delov. Poškodovan ali zavozlan električni
kabel povečuje možnost električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na prostem, uporabite podaljšek, ki je namenjen
uporabi na prostem. Uporaba primernega napajalnega kabla za delo na prostem zmanjšuje
nevarnost električnega udara.
f. Če je uporaba električnega orodja v vlažnem
okolju neizbežna, uporabite inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba RCD stikala zmanjšuje
možnost električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo
pamet. Električnega orodja ne uporabljajte,
če ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola
ali zdravil. Že trenutek nepozornosti med delom
z električnim orodjem lahko privede do hudih
telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba zaščitne
opreme, kot je zaščitna maska proti prahu, nedrseči varnostni čevlji, čelada ali zaščita sluha,
ki jo uporabljate v ustreznem okolju, zmanjšuje
možnost telesnih poškodb.
c. Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem
ali prenašanjem električnega orodja zagotovite, da bo stikalo v izklopljenem položaju.
Nošenje električnega orodja s prstom na stikalu
za vklop ali priključitev električnega orodja na
električno omrežje z vklopljenim stikalom povečuje možnost nesreč.
d. Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Orodje ali ključ, ki
ostane pritrjen na vrtečih se delih električnega
orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
e. Izogibajte se nenavadni telesni drži. Poskrbite za varno in trdno stojišče. To omogoča
boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
f. Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko
ali rokavicami se ne približujte premikajočim
se delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje
se lahko zapletejo v premikajoče se dele.
g. Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da so pravilno priklopljene in da
jih uporabljate pravilno. Uporaba naprav za
odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih
povzroča prah.
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
5
SLOVENŠČINA
a. Ne uporabljajte sile, ko uporabljate električno orodje. Uporabite orodje, ki je predpisano
za posamezno opravilo. Ustrezno električno
orodje bo delo opravilo bolje in varneje s predpisano hitrostjo in načinom uporabe.
b. Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga
je treba popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali
pred shranjevanjem orodja. Ta preventivni
varnostni ukrep zmanjša nevarnost naključnega
zagona električnega orodja.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite
uporabo orodja osebam, ki niso seznanjene
z delovanjem orodja ali s tem navodilom za
uporabo. Električna orodja so lahko v rokah
ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo
nevarna.
e. Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so
komponente električnega orodja pravilno
poravnane, ali niso upognjene, polomljene
oz. v stanju, ki lahko povzroči motnje v delovanju električnega orodja. Poškodovano
električno orodje popravite pred uporabo.
Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega
vzdrževanja električnih orodij.
f. Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto. Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva
in zanesljivejša.
g. Električno orodje, dodatno opremo, vstavke,
itd. uporabljajte skladno s temi navodili, pri
tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne pogoje. Uporaba električnega orodja za dela, ki za orodje niso predvidena,
lahko povzroči nevarnost.
5. Uporaba in vzdrževanje akumulatorskih
orodij
a. Baterije polnite samo s polnilnikom, ki je
odobren s strani proizvajalca. Polnilnik, ki je
primeren za polnjenje enega tipa baterije, lahko
povzroči nevarnost požara, če ga uporabljate
z drugim tipom baterije.
b. Uporabljajte električna orodja samo s posebej zanje izdelanimi baterijami. Uporaba
drugih baterij lahko povzroči nevarnost telesnih
poškodb in požara.
c. Če baterije ne uporabljate, jo shranite proč
od kovinskih predmetov, na primer papirnih
sponk, kovancev, vijakov, žebljev ali drugih
majhnih kovinskih predmetov, ki lahko
6
omogočijo stik enega terminala z drugim.
Kratkostični spoj terminalov lahko povzroči
opekline in požar.
d. Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko iz
notranjosti baterije brizgne tekočina. Izogibajte se s stiku s tekočino. Če po naključju
pride do stika, izperite prizadeto mesto
z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi,
poiščite še pomoč zdravnika. Tekočina, ki
brizgne iz baterije, lahko povzroči draženje ali
opekline.
6. Servis
a. Električno orodje naj servisira le usposobljen serviser, pri tem pa uporablja le originalne nadomestne dele. To bo zagotovilo
ustrezno varno uporabo električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega
orodja
♦
♦
♦
•
♦
♦
♦
♦
Opozorilo! Dodatni napotki za varno
uporabo svedrov in udarnih svedrov
Pri delu z udarnimi vrtalniki uporabljajte
zaščito za ušesa. Izpostavljenost hrupu lahko
povzroči izgubo sluha.
Uporabite pomožne držaje, ki so dobavljene z orodjem. Izguba nadzora lahko povzroči
telesne poškodbe.
Ko opravljate dela, kjer se lahko vijak ipd.
dotakne skrite napeljave, električno orodje
vedno držite za izolirano površino. Če se
z vijaki ipd. dotaknete žice pod napetostjo, bodo
pod napetostjo tudi kovinski deli električnega
orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
Ko opravljate dela, kjer se lahko pribor
dotakne skrite napeljave, električno orodje
vedno držite za izolirano površino. Če prerežete žico pod napetostjo, bodo pod napetostjo
tudi kovinski deli električnega orodja, to pa lahko
povzroči električni udar.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke za vpetje obdelovanca v stabilno
podlago. Če držite obdelovanec z roko ali ga
pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči
izgubo nadzora.
Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop preverite
lokacije električnih in drugih napeljav.
Ne dotikajte se konice svedra takoj po končanem
vrtanju, ker je lahko vroča.
Namen uporabe je podrobno opisan v teh navodilih za uporabo.
V kolikor uporaba rezalnih dodatkov, priključkov
ali način delovanja ni v skladu s predpisanimi
navodili v tem priročniku, obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali poškodb orodja ali opreme.
SLOVENŠČINA
Varnost drugih ljudi
♦ Ta naprava ni namenjena uporabi s strani
oseb (vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi
senzornimi ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če so
pod nadzorom ali so prejeli navodila o uporabi
naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo
varnost.
♦ Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo
ne igrajo.
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so
bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno
metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko
uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana vrednost vibracij se lahko uporablja kot
predhodna ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko
je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti poškodb mora uporabnik prebrati navodila.
Dodatni varnostni napotki za baterije in
polnilnike
Baterije
♦ Pod nobenimi pogoji ne poskušajte odpreti
baterij.
♦ Ne izpostavljajte baterij vodi ali dežju.
♦ Ne izpostavljajte baterij vročini.
♦ Ne shranjujte jih v prostorih, kjer bi bila lahko
temperatura višja od 40 °C.
♦ Polnite jih le pri sobni temperaturi od 10 °C do
40 °C.
♦ Polnite le s polnilnikom, ki je dobavljen z napravo/orodjem. Uporaba napačnega polnilnika
lahko povzroči električni udar ali pregrevanje
baterije.
♦ Ko boste odlagali baterije, sledite navodilom
v razdelku "Skrb za okolje".
Baterije ne luknjajte ali udarjajte po njej; to lahko
povzroči nevarnost telesnih poškodb in požara.
♦ Ne polnite poškodovanih baterij.
♦ Pri ekstremnih pogojih obstaja nevarnost izlitja
baterije.
Če opazite na baterijah sledi tekočine, baterijo
obrišite s suho krpo. Pazite, da tekočina ne
pride v stik s kožo.
♦ V primeru stika s očmi ali kožo, preberite
spodnja navodila.
Opozorilo! Tekočina v bateriji lahko povzroči
telesne poškodbe ali materialno škodo. V primeru
stika s kožo takoj sperite prizadeto mesto z vodo.
Če se pojavi rdečica, bolečina ali draženje, poiščite
zdravniško pomoč. V primeru stika vsebine baterije
z očmi nemudoma izperite oči s čisto vodo in poiščite
zdravniško pomoč.
♦
Polnilniki
Polnilnik je namenjen uporabi z določeno napetostjo.
Vedno preverite, če dejanska napetost ustreza tisti,
ki je navedena na podatkovni plošči.
Opozorilo! Nikoli ne poskušajte zamenjati kabla
z navadnim napajalnim kablom.
♦ Black & Deckerjev polnilnik uporabljajte samo za
polnjenje baterije, ki je priložena orodju. Druge
baterije lahko eksplodirajo in povzročijo telesne
poškodbe in materialno škodo.
♦ Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso polnilne.
♦ Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen Вlack & Decker
serviser, da se izognete potencialnim nevarnostim.
♦ Ne izpostavljajte polnilnika vodi ali dežju.
♦ Ne odpirajte polnilnika.
♦ Ne prodirajte polnilnika.
♦ Med polnjenjem se morajo orodje/naprava/
baterija nahajati v dobro prezračevanem okolju.
Ta polnilnik je namenjen samo osebni
uporabi.
Pred uporabo preberite navodila za uporabo.
Polnilnik se samodejno izključi, če je temperatura v okolici previsoka. Mehanizem
za toplotni izklop deluje samo enkrat,
zatem je zahtevana popolno zamenjava.
7
SLOVENŠČINA
Stikalo za vklop/izklop
Drsno stikalo za pomik naprej/nazaj
Okno za smer delovanja naprej/nazaj
Vpenjalo svedra
LED svetlobni indikator
Selektor načina / obroč za nastavitev vrtilnega
momenta
7. Vpenjalo vijaka
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih
se/premikajočih se delov.
♦ Poškodbe, ki nastanejo med menjavo delov,
rezil ali dodatkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe
orodja. Če delate z orodjem dalj časa,
poskrbite za redne odmore.
♦ Poškodbe sluha.
♦ Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja
praha, ki je nastal zaradi uporabe vašega
orodja (primer: rezanje lesa, še posebej
hrasta, bukve in MDF (mediapanske)
plošče).
Slika A
Uporaba
Električna varnost
Polnilnik je dvojno izoliran; zato ni potrebna ozemljitev. Vedno preverite, če dejanska napetost ustreza tisti, ki je navedena
na podatkovni plošči.
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga
lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen
Вlack & Deckerjev serviser, da se izognete
potencialnim nevarnostim.
Opozorilo! Nikoli ne poskušajte zamenjati
kabla z navadnim napajalnim kablom.
♦
Sestavni deli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8. Polnilnik
9. Polnilna postaja
10. Indikator polnjenja
11. Lokacija za shranjevanje konice
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim tempom. Pazite, da ga ne boste preobremenili.
♦ Pred prvo uporabo morate baterijo polniti
najmanj 12 ur.
Sestava
Polnjenje baterije (slika A)
♦ Napravo postavite na polnilno postajo (9).
♦ Priključite polnilnik (8) na omrežje.
♦ Orodje naj ostane priključeno na polnilnik 12 ur.
Rdeča lučka zasveti, ko se orodje polni. Rdeča
lučka bo svetila vse dokler je polnilnik priklopljen
na omrežno napetost. Rdeča lučka se ne izklopi,
ko je orodje napolnjeno.
Montaža polnilne postaje na steno (sl. A in B)
Polnilno postajo (9) lahko postavite na delovni pult
ali pritrdite na steno in tako zagotovite praktično
mesto za shranjevanje polnilne naprave in polnjenje
baterije. Vijaki in zidni vložki so priloženi.
♦ Privijte vijake v steno tako, da so med seboj
oddaljeni z enako razdaljo, kot zareze (13) na
hrbtni strani polnilne postaje (9).
Razdalja med zarezami mora biti 75 mm.
♦ Namestite polnilno postajo preko vijakov na
steni.
♦ Priključite polnilnik (8) na omrežje.
♦ Postavite orodje na polnilno postajo in se
prepričajte, da se indikator za polnjenje (10)
vklopi.
Opozorilo! Pri montaži polnilne postaje na steno
pazite, da ne poškodujete napajalnega kabla.
Namestitev in odstranitev vrtalne konice ali
konice izvijača (slika C)
To orodje uporablja konice izvijača ali vrtalne konice
s 6.35 mm (1/4") šesterokotnim vsadnikom.
♦ Za namestitev konice vstavite vreteno konice
v nosilec konice (4).
♦ Konico odstranite, tako da izvlečete vreteno
konice iz nosilca konice (4).
8
Med polnjenjem lahko polnilnik brni in se segreva;
to je normalno in ne predstavlja napake.
Opozorilo! Ne polnite baterije pri ambientnih temperaturah pod 10 °C ali nad 40 °C.
Izbira smeri vrtenja (slika D)
Pri vrtanju in pri privijanju vijakov uporabite rotacijo
v smeri naprej (smer gibanja urinega kazalca). Pri
odvijanju vijakov ali odstranjevanju zagozdenega
svedra uporabite rotacijo v smeri nazaj (v nasprotni
smeri gibanja urinih kazalcev).
Okno za smer delovanja naprej/nazaj (3) in puščica
prikazujeta smer vrtenja orodja.
♦ Za izbiro vrtenja v smeri naprej potisnite drsno
stikalo za naprej/nazaj (2) na pozicijo naprej.
♦ Za izbiro vrtenja v smeri nazaj potisnite drsno
stikalo za naprej/nazaj (2) na pozicijo nazaj.
SLOVENŠČINA
♦
Za zaklepanje orodja premaknite drsno stikalo
za naprej/nazaj na sredinski položaj.
Izbira vrtilnega momenta (sl. E)
To orodje je opremljeno z obročem za nastavitev
vrtilnega momenta za različna dela privijanja/
odvijanja in vrtanja. Veliki vijaki in trši obdelovanci
zahtevajo višji vrtilni moment kot majhni vijaki in
mehkejši obdelovanci. Obroček ponuja 6 nastavitev,
ki so primerne za različne vrste delovnih operacij.
♦ Za nastavitev vrtilnega momenta/navora,
zavrtite obroč za nastavitev vrtilnega momenta
(6) v smeri ali v nasprotni smeri gibanja urinega
kazalca.
♦ Za privijanje/odvijanje vijakov nastavite selektor
na ustrezno nastavitev.
Če ustrezne nastavitve še ne poznate,
upoštevajte naslednje napotke:
- Nastavite obroček (6) na najnižjo nastavitev
vrtilnega momenta.
- Privijte prvi vijak.
- Če se sklopka zaskoči, še preden dosežete
želeni rezultat, zvišajte nastavitev obročka in
nadaljujte s privijanjem vijaka. Ponavljajte,
dokler ni nastavitev pravilna. Uporabite to
nastavitev za preostale vijake.
Privijanje in odvijanje
Območje vrtilnega momenta:
nizek navor za majhne vijake
in visok navor za velike vijake
Vrtanje/privijanje vijakov
♦ Izberite vrtenje v smeri naprej ali nazaj
s pomočjo drsnika za naprej/nazaj (2).
♦ Orodje vklopite s pritiskom na vklopno/izklopno
stikalo (1).
♦ Orodje izklopite tako, da sprostite vklopno/
izklopno stikalo (1).
Privijanje in odvijanje z uporabo vpenjala vijaka
(sl. F1 - F3)
Vpenjalo vijaka (7) se lahko uporablja z 1” in 2”
vsadniki. Vpenjalo vijaka ni mogoče uporabljati
s podaljški vsadnikov.
♦ Povlecite vpenjalo vijaka (7) z orodja (sl. F1).
♦ Postavite vijak v vpenjalo vijaka (sl. F2).
♦ Potisnite vpenjalo vijaka v smeri vijaka. Pri tem
se prepričajte, da sta konici vsadnika in vijaka
popolnoma pritrjeni (sl. F3).
Vijak je pritrjen v vpenjalo vijaka s pomočjo magneta.
Magnet posledično ne deluje pri vijakih, ki niso
kovinski.
♦ Privijte vijak v steno.
Med vijačenjem se vpenjalo vijaka sklopi in tako
omogoča privitje vijaka v želeno globino.
LED svetlobni indikator
LED svetlobni indikator (5) se prižge avtomatsko,
ko pritisnete na sprožilno stikalo. LED svetlobni
indikator se prižge tudi, ko pritisnete na sprožilo in
je stikalo za pomik naprej/nazaj (2) v izključenem
(centralnem) položaju.
Priporočila za optimalno učinkovito
uporabo
Privijanje in odvijanje
♦ Vedno uporabite pravilno vrsto in velikost
konice izvijača.
♦ Če naletite na težave pri privajanju vijakov,
nanesite majhno količino detergenta ali milnice.
♦ Uporabljajte avtomatsko zaporo vretena pri
odvijanju zelo močno privitih vijakov ali za
močno privijanje vijakov.
♦ Vedno držite orodje in konico izvijača v ravni
liniji z vijakom.
♦ Če privijate v lesu, priporočamo, da izvrtate
pilotno luknjo z globino, ki je enaka dolžini
vijaka. Pilotna luknja vodi vijak in preprečuje
razpadanje ali poškodbe lesa. Optimalno
velikost pilotne luknje preverite v spodnji tabeli.
♦ Če privijate v trdem lesu, izvrtajte tudi priležno
luknjo z globino, ki je enaka polovici dolžine
vijaka. Optimalno velikost priležne luknje
preverite v spodnji tabeli.
Velikost
vijaka
Pilotna
luknja Ø
(mehek les)
Pilotna
luknja Ø
(trd les)
Priležna
luknja
Št. 6
(3.5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
Št. 8
(4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
Št. 10
(5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
Vrtanje
♦ Vedno vzpostavite lahen pritisk v ravni liniji
s svedrom.
♦ Tik preden sveder prodre skozi drugo stran
obdelovanca, zmanjšajte pritisk na orodje.
♦ Uporabite kos lesa za podlogo obdelovancu, ki
bi se lahko razklal.
♦ Za večjo natančnost naredite vdolbino
s pomočjo točkala na sredini luknje, ki jo
nameravate izvrtati.
Pribor
Učinkovitost orodja je odvisna od pribora, ki ga
uporabljate.
Вlack & Deckerjevi pripomočki Piranha so izdelani
po najvišjih merilih kakovosti in zasnovani tako,
9
SLOVENŠČINA
da od orodja dobite najboljšo delovno storilnost.
Z uporabo tega pribora boste lahko svoje orodje kar
najbolj učinkovito izkoristili.
To orodje uporablja konice izvijača s 1/4" (6,35 mm)
šesterokotnimi vsadniki. Za uporabo s tem orodjem
je namenjen pribor Piranha Super-lok.
Vzdrževanje
Vaša Вlack & Decker baterijska ali električna naprava/orodje je zasnovano tako, da deluje dolgo
brez posebnega vzdrževanja. Trajno in učinkovito
delovanje naprave je odvisno predvsem od nege in
rednega čiščenja.
Opozorilo! Pred postopkom vzdrževanja vrvičnih/
brezvrvičnih električnih orodij:
♦ Izključite orodje in izvlecite napajalni kabel iz
omrežja.
♦ Ali izključite in odstranite baterijo iz orodja, če
ima orodje vložen ločen baterijski vložek.
♦ Ali do konca izpraznite baterijo, če je sestavni
del orodja, nato orodje izključite.
♦ Pred čiščenjem izklopite polnilnik iz
električnega omrežja. Polnilnik razen rednega
čiščenja ne potrebuje nobenega vzdrževanja.
♦ Redno čistite zračne odprtine/reže v orodju/
polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe
krpe.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo.
Ne uporabljajte abrazivnega ali kemičnega
čistila.
♦ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalo
in potrkajte z njim, tako da odstranite prah iz
njegove notranjosti (če je vgrajeno).
Skrb za okolje
Odpadno orodje ločite od drugih odpadkov. Naprava ne sme biti odložena med
mešane komunalne odpadke.
Če ugotovite, da vaš Вlack & Decker izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje od
navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in
embalaže omogoča obnovo in ponovno
uporabo nekaterih materialov.
Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši
porabi naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
10
Вlack & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov Вlack & Decker,
ko ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če
želite izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam vseh
pooblaščenih Вlack & Deckerjevih serviserjev in vsi
podatki o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com
Baterije
Black & Deckerjeve baterije lahko velikokrat polnite. Na koncu njihove življenjske
dobe ravnajte z njimi v skladu s predpisi
za varovanje okolja:
♦
♦
♦
♦
Ne povzročite kratkega stika med poli baterije.
Baterij ne mečite v ogenj; to lahko povzroči
telesne poškodbe ali eksplozijo.
Do konca izpraznite akumulator, nato ga
odstranite iz orodja.
Baterije lahko predate v recikliranje. Vložite
baterijo/baterije v ustrezno embalažo, tako da
onemogočite kratkostično povezavo med poli.
Odnesite jih v ustrezni servis ali na lokacijo za
zbiranje baterij za recikliranje.
Tehnični podatki
AS36LN H2
3,6
Napetost
V (enosmerna)
Hitrost vrtenja brez
obremenitve
min-1
Največji navor
Nm
Vpenjalo svedra
mm
Teža
kg
180
4,8
6,35 (1/4”)
0,4
Baterija
Napetost
Vrsta akumulatorske baterije
Kapaciteta
3,6
Litij-ionska
1,1
V
Polnilnik
Vhodna napetost
V (izmenična)
Izhodna napetost V (enosmerna)
Tok
mA
Pribl. čas polnjenja
ur
9056423*
230
9,5
100
12
SLOVENŠČINA
Nivo zvočnega pritiska v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 63,1 dB (A), odstopanje
(K) 3 dB (A)
Zvočni tlak (LpA) 73,1 dB(A), negotovost (K) 3 dB(A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski
seštevek) v skladu z EN 60745:
Vrtanje v kovino (ah, D) 1,911 m/s2, negotovost (K)
1,5 m/s2
Privijanje brez udarcev (ah, S) 0,549 m/s2, negotovost
(K) 1,5 m/s2
Izjava o skladnosti ES
DIREKTIVA O STROJIH
AS36LN
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod
“tehničnimi podatki” v skladu z:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-2
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/ES
in 2011/65/EU.
Za več informacij kontaktirajte Black & Decker
na spodnjih naslovih ali pa se sklicujte na zadnjo
stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke in daje to izjavo v korist Вlack & Deckerja.
Kevin Hewitt
Podpredsednik Global Engineering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
12.3.2013
Garancija
Вlack & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice.
Garancija je veljavna znotraj ozemlja držav članic
EU in na evropskem trgovinskem območju.
Če se Вlack & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti
v 24 mesecih od dneva nakupa, Вlack & Decker
jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal
take izdelke ter tako poskrbel za čim manj težav za
kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
♦ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske
storitve, profesionalno uporabo ali če je bil
izdelek oddajan v najem;
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja;
♦ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih
predmetov, snovi ali nesreč;
♦ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Вlack & Deckerjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate
z lokalno Вlack & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki
je naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam
vseh pooblaščenih Вlack & Deckerjevih serviserjev
in vsi podatki o poprodajnih storitvah na voljo na
internetu:
www.2helpU.com
Prosimo obiščite našo spletno stran www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš novi Вlack & Decker
izdelek, da boste ostali seznanjeni o naših novih
izdelkih in posebnih ponudbah. Za več informacij
glede blagovne znamke Вlack & Decker in njegovih
izdelkih, obiščite spletno stran www.blackanddecker.co.uk
Ne pozabite registrirati kupljenega izdelka!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Prijavite vaš izdelek preko spleta www.blackanddecker.co.uk/productregistration ali pošljite vaše
ime in priimek in kodo izdelka na Вlack & Decker
v vaši državi
11
HRVATSKI
Namjena
Ovaj kompaktni odvijač Black & Decker predviđen
je za rad s vijcima te za bušenje drva, metala, plastike i zidova. Ovaj je alat predviđen isključivo za
amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može
rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili
ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan iz
gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b. S električnim alatima nemojte raditi
u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina
zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.
Električni aparati stvaraju iskre koje mogu
zapaliti prašinu ili isparavanja.
c. Pri radu s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja
pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad
uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način
ne prepravljajte utikač. Nemojte rabiti
prilagodne utikače s uzemljenim električnim
alatima. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladnjaka. Ako je tijelo
uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od električnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice.
Kabel držite podalje od izvora topline, ulja
i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili
12
zapleteni kabel povećat će rizik od električnog
udara.
e. Pri radu s električnim alatom na otvorenom
upotrijebite produžni kabel pogodan za
upotrebu na otvorenom. Upotreba kabela
prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik
od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od električnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Prilikom rada s električnim alatom budite
oprezni, usredotočeni na rad i primjenjujte
zdravorazumski pristup. Ne upotrebljavajte
električni alat ako ste umorni ili pod
utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b. Rabite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek
koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne
opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape ili
zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit
će rizik od osobnih ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu ili
umetanja akumulatorske baterije, kao i prije
uzimanja ili nošenja alata, provjerite je li
prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata pri čemu je prst na
prekidaču ili priključivanje električnog alata
kojemu je prekidač uključen priziva nezgode.
d. Prije nego što uključite električni alat,
uklonite s njega sve ključeve ili alate za
podešavanje. Ostavljanje ključa na rotirajućem
dijelu električnog alata može dovesti do
ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Pazite na ravnotežu
i zauzmite stabilan položaj. To omogućuje
bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim
situacijama.
f. Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih dijelova.
Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo obučenu
odjeću, nakit ili dugu kosu.
g. Ako postoji mogućnost priključivanja
uređaja za usisavanje i prikupljanje prašine,
osigurajte njihovo pravilno povezivanje
i upotrebu. Upotreba uređaja za skupljanje
HRVATSKI
prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte preopterećivati.
Koristite ispravan električni alat za vašu
primjenu. Prikladan električni alat bolje će
i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim
se ne može upravljati pomoću prekidača
predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene pribora ili
pohranjivanja električnog alata, isključite
utikač iz utičnice ili odvojite akumulatorsku
bateriju. Te sigurnosne preventivne mjere
smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite
rad osobama koje nisu upoznate s ovim
alatom ili ovim uputama. Električni alati
opasni su u rukama neobučenih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Provjerite ima
li kakvih otklona ili savijenih pokretnih
dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih
drugih stanja koja mogu utjecati na rad
električnog alata. Ako je alat oštećen,
popravite ga prije upotrebe. Velik broj
nezgoda uzrokovan je loše održavanim
električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost savijanja
i olakšava upravljanje.
g. Električni alat, pribor, nastavke i sl.
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
te uzimajući u obzir radne uvjete i posao
koji je potrebno obaviti. Upotreba električnih
alata za poslove za koje nije namijenjen može
dovesti do opasnih situacija.
5. Upotreba i čuvanje akumulatorskih baterija
a. Dopunjavajte isključivo punjačem kojeg je
odredio proizvođač. Punjač koji je pogodan
za jednu vrstu akumulatora može izazvati rizik
od požara ako se upotrebljava s nekim drugim
akumulatorom.
b. Električne alate upotrebljavajte isključivo
s preporučenim akumulatorima. Upotreba
bilo kojeg drugog akumulatora može
predstavljati rizik od ozljede i požara.
c. Kad akumulator nije u upotrebi, držite ga
podalje od ostalih metalnih predmeta poput
spajalica za papir, ključeva, čavala, vijaka ili
drugih manjih metalnih predmeta koji mogu
izazvati kratki spoj baterijskih priključaka.
Kratki spoj priključaka baterije može izazvati
eksploziju ili požar.
d. U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije
bi mogla iscuriti tekućina. Izbjegavajte
kontakt. Ako dođe do slučajnog kontakta,
isperite vodom. Ako tekućina dospije u oči,
smjesta potražite liječničku pomoć. Tekućina
iz baterije može izazvati iritacije ili opekline.
6. Servis
a. Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
identičnih zamjenskih dijelova. Na taj ćete
način održati sigurnost upotrebe električnog
alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za bušilice i udarne bušilice
♦
♦
♦
•
♦
♦
Tijekom upotrebe udarnih bušilica koristite
zaštitu za sluh. Izlaganje buci može izazvati
oštećenje sluha.
Rabite pomoćne rukohvate isporučene uz
alat. Gubitak nadzora može izazvati osobne
ozljede.
Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate dok radite u područjima
gdje bi zavrtanj mogao doći u dodir sa
skrivenim ožičenjima. U slučaju kontakta
zavrtnja sa žicom pod naponom, taj se napon
može prenijeti na metalne dijelove alata
i izazvati električni udar rukovatelja.
Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate dok radite na mjestima
na kojima bi pribor mogao doći u dodir sa
skrivenim ožičenjima. U slučaju kontakta
reznog pribora sa žicom pod naponom, taj se
napon može prenijeti na metalne dijelove alata
i izazvati strujni udar rukovatelja.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala
rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije
stabilno i može dovesti do gubitka kontrole.
Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite
raspored ožičenja i cijevi.
13
HRVATSKI
♦
♦
Izbjegavajte dodirivanje vrsta nastavka za
bušenje odmah nakon bušenja jer može biti
vruć.
Predviđena namjena opisana je u priručniku.
Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme,
kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću ovog
alata za radnje koje nisu opisane u ovom
priručniku može predstavljati opasnost od
osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
Sigurnost drugih osoba
♦ Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni
osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim
ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost
nadzire ili im je pružila upute za sigurnu
upotrebu uređaja.
♦ Djecu je potrebno nadgledati kako bi se
spriječilo njihovo igranje ovim uređajem.
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su
navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene su u skladu sa standardiziranom
metodom ispitivanja navedenom u dokumentu EN
60745 i može se koristiti za međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost emisije vibracija
može se upotrijebiti i za preliminarno procjenjivanje
izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom
stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima
na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti
iznad navedene razine.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovno koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete upotrebe
i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve dijelove
radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
14
Dodatne sigurnosne upute za
akumulatore i punjače
Baterije
♦ Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte
otvarati.
♦ Akumulator ne izlažite vodi.
♦ Akumulator ne izlažite vrućini.
♦ Ne skladištite na mjestima gdje bi temperatura
mogla biti viša od 40°C.
♦ Punjenje izvodite isključivo pri okolnim
temperaturama između 10°C i 40°C.
♦ Dopunjavajte isključivo punjačem koji je
isporučen uz uređaj/alat. Uporaba pogrešnog
punjača može rezultirati strujnim udarom ili
pregrijavanjem akumulatora.
♦ Prilikom odbacivanja akumulatora, pridržavajte
se uputa u odjeljku "Zaštita okoliša".
♦ Akumulator ne oštećujte/deformirajte bilo
udarcem ili bušenjem jer time možete stvoriti
rizik od ozljede i vatre.
♦ Ne dopunjavajte oštećene akumulatore.
♦ U ekstremnim uvjetima može doći do curenja
akumulatora.
Ako na akumulatoru uočite tekućinu, pažljivo je
obrišite krpom. Izbjegavajte dodir s kožom.
♦ U slučaju dodira s kožom ili očima, slijedite
donje upute.
Upozorenje! Akumulatorska tekućina može izazvati
osobne ozljede i oštećenja imovine. U slučaju dodira
s kožom, smjesta isperite vodom. U slučaju crvenila, boli ili nadraženosti potražite liječničku pomoć.
U slučaju kontakta s očima odmah isperite čistom
vodom i potražite liječničku pomoć.
Punjači
Vaš punjač projektiran je za određeni napon.
Provjerite odgovara li napon električne mreže naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Upozorenje! Ne pokušavajte jedinicu punjača
zamijeniti običnim strujnim utikačem.
♦ Svoj punjač Black & Decker punjač koristite
isključivo za punjenje akumulatora u alatu uz
koji je isporučen. Ostali akumulatori mogu
napuknuti i izazvati osobne ozljede i oštećenja.
♦ Ne pokušavajte puniti baterije koje za to nisu
predviđene.
♦ Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga
zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Black & Decker, radi izbjegavanja opasnosti.
♦ Punjač ne izlažite vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Punjač nemojte probijati.
♦ Uređaj/alat/akumulator mora tijekom punjenja
biti u dobro prozračenom području.
HRVATSKI
Punjač je predviđen isključivo za upotrebu
u zatvorenim prostorima.
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu
Punjač se automatski isključuje ako
okolišna temperatura postane previsoka.
Termoprekidač se aktivira samo jedanput,
a zatim zahtjeva potpunu zamjenu.
Zaštita od električne struje
Ovaj punjač opremljen je dvostrukom
izolacijom i žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li napon
električne mreže naponu navedenom na
nazivnoj oznaci.
♦
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga
zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Black & Decker, radi izbjegavanja opasnosti.
Upozorenje! Ne pokušavajte jedinicu punjača
zamijeniti običnim strujnim utikačem.
Značajke
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prekidač za uključivanje/isključivanje
Klizni preklopnik za rad naprijed/natrag
Prekidač za naprijed/natrag
Držač nastavaka
LED svjetlo
Birač načina rada / prsten za podešavanje
momenta
7. Držač vijaka
sl. A
8. Punjač
9. Baza za punjenje
10. Pokazivač punjenja
11. Spremnik nastavaka
Sastavljanje
Postavljanje baze za punjenje na zid (sl. A i B)
Baza za punjenje (9) može se postaviti na radnu
površinu ili na zid za praktično odlaganje i punjenje
alata. Vijci i zidne tiple nisu isporučeni.
♦ Vijke uvijte u zid na razmacima utora (13) sa
stražnje strane baze za punjenje (9).
Razmak između utora mora biti 75 mm.
♦ Navucite bazu za punjenje preko vijaka kako
biste je postavili na zid.
♦ Priključite punjač (8).
♦ Postavite alat na bazu za punjenje tako da se
pokazivač punjenja (10) upali.
Upozorenje! Izbjegavajte oštećivanje kabela napajanja prilikom postavljanja baze za punjenje na zid.
Postavljanje i uklanjanje nastavka za bušenje ili
rad s vijcima (sl. C)
Ovaj alat koristi nastavke odvijača i nastavke za bušenje sa šesterokutnim dosjedom od 6,35 mm (1/4").
♦ Da biste postavili nastavak, umetnite ga
u držač nastavaka (4).
♦ Da biste uklonili nastavak, izvucite ga iz držača
nastavaka (4).
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici
koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem
rotirajućih/pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova,
oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane produljenom
upotrebom alata. Radite redovite pauze
tijekom dulje uporabe bilo kojeg alata.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom korištenja alata (npr. tijekom
rada s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom
i ivericom).
Upotreba
Upozorenje! Neka alat radi svojim tempom. Alat
nemojte preopterećivati.
♦ Prije prve upotrebe akumulator se mora puniti
najmanje 12 sata.
Punjenje akumulatora (crtež A)
♦ Postavite alat na bazu za punjenje (9).
♦ Priključite punjač (8).
♦ Alat ostavite priključenim na punjač 12 sati.
Dok je uređaj na punjaču, ostaje uključeno je crveno
svjetlo sve dok je punjač pod napajanjem. Crveno
svjetlo se ne isključuje kada je uređaj potpuno
napunjen.
Punjač tijekom punjenja može zujati i zagrijati se.
To je normalno i ne predstavlja problem.
Upozorenje! Ne punite akumulator ako je okolna
temperatura ispod 10°C ili iznad 40°C.
Odabir smjera vrtnje (crtež D)
Za bušenje i pritezanje vijaka upotrijebite vrtnju
"prema naprijed" (u smjeru kazaljki na satu). Za
oslobađanje vijaka ili zaglavljenog nastavka za
bušenje upotrijebite obrnutu vrtnju (suprotno od
smjera kazaljki na sati).
15
HRVATSKI
Prozorčić (3) prikazuje smjer vrtnje koji je naznačen
strelicom.
♦ Za vrtnju "prema naprijed" klizni preklopnik za
rad naprijed/natrag (2) pomaknite u prednji
položaj.
♦ Za odabir suprotne vrtnje klizni preklopnik za
rad naprijed/natrag (2) pomaknite u stražnji
položaj.
♦ Da biste blokirali alat, klizni preklopnik za rad
naprijed/natrag pomaknite u središnji položaj.
Odabir zakretnog momenta (sl. E)
Ovaj alat opremljen je prstenom za postavljanje
zakretnog momenta prema različitim primjenama
za rad s vijcima i za bušenje. Veliki vijci i čvrsti
redni materijali zahtijevaju veću postavku zakretnog
momenta u odnosu na male vijke i mekane materijale. Pomoću prstena možete odabrati jednu od 6
postavki, ovisno o poslu koji obavljate.
♦ Da biste postavili zakretni moment, okrenite
prsten za podešavanje (6) u smjeru kazaljke na
satu ili u suprotnom smjeru.
♦ Za rad s vijcima prsten okrenite na željenu
postavku.
Ako ne znate koja postavka je odgovarajuća,
nastavite na sljedeći način:
- Prsten (6) okrenite na najmanju postavku
momenta.
- Zategnite prvi vijak.
- Ako spojka počne preskakati prije postizanja
željenog rezultata, povećajte postavku
prstena i nastavite pritezati vijak. Ponavljajte
postupak dok ne postignete odgovarajuću
postavku. Tu postavku upotrijebite za ostale
vijke.
Rad s vijcima
Raspon zakretnog momenta:
nizak moment za male vijke
i visok moment za velike vijke
Bušenje / rad s vijcima
♦ Pomoću kliznog preklopnika za rad naprijed/
natrag (2) odaberite smjer vrtnje.
♦ Za uključivanje alata pritisnite prekidač za
uključivanje/isključivanje (1).
♦ Za isključivanje alata pustite prekidač za
uključivanje/isključivanje (1).
Rad s vijcima pomoću držača vijaka (sl. F1 - F3)
Držač vijaka (7) može se rabiti s nastavcima odvijača od 1” i 2”. Držač vijaka ne može se koristiti
s produžecima držača vrhova.
♦ Izvucite držač vijaka (7) iz alata (sl. F1).
♦ Postavite vijak na držač vijaka (sl. F2).
16
♦
Pritisnite držač vijaka prema vijku pazeći da se
vrh nastavka i vijak potpuno spoje (sl. F3).
Vijak se spaja s držačem vijaka pomoću magneta.
Magnet ne radi s vijcima koji nisu željezni.
♦ Zavijte vijak u zid.
Prilikom rada s vijcima, držač vijaka se uvlači kako
bi se vijak mogao zaviti do potrebne dubine.
LED svjetlo
LED svjetlo (5) automatski se uključuje kad pritisnete
prekidač. LED svjetlo također će se uključiti kad
pritisnete prekidač i kad je klizni preklopnik naprijed/natrag (2) u zabravljenom položaju (središnjem
položaju).
Savjeti za optimalnu upotrebu
Rad s vijcima
♦ Uvijek koristite nastavak odvijača pravilne vrste
i veličine.
♦ Ako je zatezanje vijaka otežano, pokušajte
nanijeti manju količinu tekućeg deterdženta ili
sapuna kao sredstva za podmazivanje.
♦ Za oslobađanje tvrdokornih vijaka ili čvrsto
pritezanje vijaka upotrijebite blokadu osovine.
♦ Alat i nastavak odvijača uvijek koristite u ravnoj
liniji s vijkom.
♦ Prilikom uvijanja u drvo preporučuje se da prije
uvijanja izbušite pripremni otvor čija je dubina
jednaka duljini vijka. Pripremni otvor "navodi"
vijak i sprječava cijepanje i deformaciju drva.
Za optimalne veličine pripremnih otvora
pogledajte donju tablicu.
♦ Za uvijanje u tvrdo drvo preporučuje se bušenje
otvora protiv cijepanja čija je dubina jednaka
polovici duljine vijka. Za optimalne veličine
otvora protiv cijepanja pogledajte donju tablicu.
Veličina
vijka
Pripremni
otvor Ø
(meko drvo)
Pripremni
otvor Ø
(tvrdo
drvo)
Otvor protiv
cijepanja
Br. 6
(3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
Br. 8 (4
mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
Br. 10
(5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
Bušenje
♦ Lagani pritisak uvijek primijenite u ravnoj liniji
s nastavkom za bušenje.
♦ Neposredno prije nego nastavak za bušenje
probije radni materijal, smanjite pritisak na alat.
♦ Radne materijale podložne cijepanju podložite
komadom drva.
HRVATSKI
♦
Za preciznije bušenje pomoću točkala
napravite udubinu u središtu otvora koji je
potrebno izbušiti.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i pakiranja omogućava recikliranje i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.
Dodatni pribor
Karakteristike alata ovise o upotrijebljenom dodatnom priboru.
Dodatni pribori Black & Decker i Piranha proizvedeni su s visokim standardnima i projektirani kako
bi poboljšali karakteristike alata. Korištenjem tog
dodatnog pribora vaš će alat pružiti najbolje od
svojih mogućnosti.
Ovaj alat koristi nastavke odvijača sa šesterokutnim
dosjedom od 6,35 mm (1/4"). Za upotrebu uz ovaj
alat dizajniran je Piranha Super-lok dodatni pribor.
Održavanje
Vaš Black & Decker žični/akumulatorski električni
uređaj/alat projektiran za dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća
upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja na žičnom/akumulatorskom električnom alatu:
♦ Isključite uređaj/alat i iskopčajte ga iz utičnice.
♦ Ili isključite uređaj/alat i uklonite akumulator ako
je akumulator poseban dio.
♦ Ili potpuno ispraznite akumulator ako je
integralan dio i zatim isključite alat.
♦ Punjač prije čišćenja odvojite od električnog
napajanja. Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo
održavanje osim redovitog čišćenja.
♦ Utore za prozračivanje na uređaju/alatu/
punjaču redovito čistite mekim kistom ili suhom
krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
♦ Redovito otvarajte zateznu glavu i lagano
udarajte po njoj kako biste iz unutrašnjosti
uklonili prašinu (ako je ugrađena).
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad
iz kućanstva.
Ako ustanovite da je Vaš Black & Decker proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za odvojeno
prikupljanje.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Black & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje Black & Decker proizvoda nakon isteka
njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga prikupiti
u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta možete provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog
ureda tvrtke Black & Decker, na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih
Black & Decker servisa i potpuni detalji o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni su
putem Interneta na adresi:
www.2helpU.com
Akumulatori
Akumulatori tvrtke Black & Decker mogu
se dopunjavati mnogo puta. Po isteku
vijeka trajanja odbacite ih uz dužnu brigu
prema okolišu.
♦
♦
♦
♦
Kontakte baterije nemojte kratko spajati.
Baterije ne spaljujte jer to može rezultirati
tjelesnim ozljedama ili eksplozijom.
Akumulator potpuno ispraznite i potom ga
uklonite iz alata.
Akumulatori se mogu reciklirati. Akumulatore
odložite u odgovarajuće pakiranje kako biste
spriječili kratko spajanje kontakata. Odnesite
ih bilo kojem ovlaštenom serviseru ili u lokalno
središte za recikliranje.
Tehnički podaci
Napon
Brzina bez opterećenja
Maks. moment
Držač nastavaka
Masa
Akumulator
Napon
Tip akumulatora
Kapacitet
Vdc
min-1
Nm
mm
kg
V
AS36LN H2
3,6
180
4,8
6,35 (1/4”)
0,4
3,6
Li-Ion
1,1
17
HRVATSKI
Punjač
Ulazni napon
Izlazni napon
Struja
Približno vrijeme punjenja
VAC
VDC
mA
h
9056423*
230
9,5
100
12
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 63,1 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 73,1 dB(A), netočnost (K)
3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski
zbroj) prema EN 60745:
Bušenje metala (ah, D) 1,911 m/s2, nesigurnost (K)
1,5 m/s2
Uvijanje bez udaraca (ah, S) 0,549 m/s2, nesigurnost
(K) 1,5 m/s2
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
AS36LN
Tvrtka Black & Decker izjavljuje da su proizvodi
opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa
sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivama
2004/108/EC i 2011/65/EU.
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku Black
& Decker putem sljedeće adrese ili pogledajte
prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke Black & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik, Globalni inženjering
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
12.3.2013.
18
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda i nudi natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni
na koji način ih ne narušava.
Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog
trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu,
izradi ili nedostatne usklađenosti, unutar 24 mjeseca
od dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih
znatnom habanju i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti
za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod rabljen za trgovanje, u profesionalnoj
primjeni ili u svrhu pružanja usluga;
♦ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren;
♦ Proizvod pretrpio oštećenja izazvana stranim
predmetima, tvarima ili u nezgodi;
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim
ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog
osoblja tvrtke Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz kupnje. Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog agenta
možete provjeriti kontaktiranjem vašeg lokalnog
ureda tvrtke Black & Decker, na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih
Black & Decker servisa i potpuni detalji o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni su
putem Interneta na adresi:
www.2helpU.com
Posjetite našu web-lokaciju www.blackanddecker.
co.uk kako biste registrirali svoj novi Black & Decker proizvod i bili u tijeku s najnovijim proizvodima
i posebnim ponudama Dodatne informacije o tvrtki
Black & Decker i našem rasponu proizvoda dostupne su na lokaciji www.blackanddecker.co.uk
Ne zaboravite registrirati svoj proizvod!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Svoj proizvod registrirajte na internetu putem stranice www.blackanddecker.co.uk/productregistration
ili vaše podatke i šifru proizvoda pošaljite predstavništvu tvrtke Black & Decker u vašoj zemlji.
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano
servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi
u toku 7 godina od datuma kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog
lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom
trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti
stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim
karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak
se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od
dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo
u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim
ili vratiti uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda
koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj
zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom
servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod
po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi
svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim
u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene
su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni
rok se produžuje za trajanje servisa.
R ADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili
servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja,
obavezno kontak tirajte ser vis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
19
SRPSKI
Namena
Vaš Вlack & Decker kompaktni odvijač dizajniran
je za poslove odvijanja i uvrtanja zavrtnjeva i za
bušenje u drvetu, metalu, plastici i zidarstvu. Ovaj
alat je namenjen samo za privatnu upotrebu.
Bezbednosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole navedenih upozorenja i uputstava
može izazvati električni udar, požar i/ili
ozbiljnu povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe.
Termin “električni alat” u svim dole navedenim
upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem
(bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili
prašine. Električni alati stvaraju varnice koje
mogu da upale prašinu ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice
smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori,
šporeti i frižideri. Postoji veća opasnost od
električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima.
Voda koja prodre u električni alat povećava
opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili
izvlačenje utikača električnog alata. Kabl
udaljite od toplote, ulja, oštrih rubova
20
ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni
kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je
prikladan za upotrebu na otvorenom
prostoru. Korišćenje kabla koji je podesan
za upotrebu na otvorenom prostoru umanjuje
opasnost od električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili
pod dejstvom lekova, alkohola ili droga.
Trenutak nepažnje pri radu sa električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih
povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom
koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh,
koja se koristi pod odgovarajućim uslovima,
smanjiće telesne povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite
se da prekidač bude isključen pre
povezivanja električnog napajanja i/ili
baterije, uzimanja uređaja ili nošenja alata.
Nošenje električnog alata sa prstom na
prekidaču ili električnih alata sa prekidačem koji
su priključeni na napajanje izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da
dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte
stabilan položaj i ravnotežu u svakom
trenutku. Time se obezbeđuje bolja kontrola
nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se
uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje,
pobrinite se da budu priključeni i da se
SRPSKI
pravilno koriste. Sakupljanje prašine može da
umanji opasnosti povezane sa prašinom.
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem
prekidača je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili
izvadite bateriju iz električnog alata pre
vršenja bilo kakvih podešavanja, zamene
pribora ili odlaganja električnog alata. Takve
preventivne bezbednosne mere smanjuju
opasnost od slučajnog pokretanja električnog
alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte van
domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama
koje nisu upoznate sa ovim električnim
alatom ili ovim uputstvima da rukuju
električnim alatom. Električni alati su opasni
u rukama neveštih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji
bilo koje drugo stanje koje može uticati
na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi
pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se
kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za
koje nije namenjen može dovesti do opasne
situacije.
5. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Punjenje vršite samo punjačem koji je
specificirao proizvođač. Punjač koji je
podesan za jedan tip punjive baterije može
izazvati opasnost od požara ako se koristi sa
nekom drugom punjivom baterijom.
b. Električne alate koristite samo sa punjivim
baterijama koje su dizajnirane specijalno za
njih. Upotreba bilo koje druge punjive baterije
može izazvati opasnost od povreda ili požara.
c. Ako se punjiva baterija ne koristi, čuvajte
je dalje od metalnih predmeta kao što su
spajalice za papir, novčići, ključevi, ekseri,
zavrtnjevi ili drugi sitni metalni predmeti koji
mogu da naprave spoj između kontakata.
Kratkospajanje baterijskih kontakata može
izazvati opekotine ili požar.
d. Pod neodgovarajućim uslovima može doći
do curenja tečnosti iz baterije; izbegavajte
kontakt. Ako slučajno dođe do kontakta,
isperite mesto kontakta vodom. Ako tečnost
dođe u dodir s očima, potražite i medicinsku
pomoć. Tečnost koja iscuri iz baterije može
izazvati iritaciju kože ili opekotine.
6. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će
koristiti samo originalne rezervne delove.
Time se osigurava bezbednost električnog
alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Posebna sigurnosna upozorenja za bušilice i udarne bušilice
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nosite štitnike za uši kad radite sa udarnim
bušilicama. Izlaganje buci može uzrokovati
gubitak sluha.
Koristite pomoćne ručke koje su isporučene
uz alat. Gubitak kontrole može dovesti do
fizičkih povreda.
Električni alat držite za izolovane rukohvate
kada obavljate radove pri kojima postoji
mogućnost da pritezač dodirne skrivene
vodove. Pritezač koji dodirne strujni kabl može
da stavi pod napon metalne delove električnog
alata i izloži rukovaoca električnom udaru
Električni alat držite za izolovane rukohvate
kada obavljate radove pri kojima postoji
mogućnost da rezni pribor dodirne skrivene
vodove. Rezni pribori koji dodirnu strujni kabl
mogu da stavi pod napon metalne delove
električnog alata i izlože rukovaoca električnom
udaru
Koristite stezaljke ili druge praktične načine
da osigurate i poduprete predmet obrade na
stabilnu platformu. Držanje radnog predmeta
jednom rukom ili upiranjem u telo nije stabilno
i može dovesti do gubitka kontrole.
Pre bušenja u zidovima, podovima ili plafonima,
proverite da li na tim mestima ima električnih ili
cevnih instalacija.
21
SRPSKI
♦
♦
Izbegavajte dodirivanje vrha bita za bušenje
odmah nakon bušenja, jer može da bude
veoma vruć.
Namena je opisana u ovom uputstvu za
upotrebu.
Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili
priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije
ovim alatom koja nije preporučena u ovom
uputstvu za upotrebu može izazvati opasnost
od fizičkih povreda i/ili materijalne štete.
Bezbednost drugih osoba
♦ Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
♦ Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se
ne igraju sa uređajem.
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom
realne primene električnog alata može se razlikovati
od deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji
se koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća
iznad navedenog nivoa.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti
od povreda, korisnik mora da pročita
uputstvo za upotrebu.
Dodatna sigurnosna uputstva za baterije
i punjače
Baterije
♦ Nikad ne pokušavajte da ih otvorite.
♦ Ne izlažite bateriju vodi.
22
♦
♦
Ne izlažite bateriju toploti.
Ne čuvajte ih na mestima na kojima
temperatura može da pređe 40 °C.
♦ Punite ih samo na sobnim temperaturama
između 10 °C i 40 °C.
♦ Punite ih samo punjačem koji je isporučen
uz aparat/alat. Korišćenje pogrešnog
punjača može dovesti do električnog udara ili
pregrevanja baterije.
♦ Ako odlažete baterije u otpad, pratite uputstva
koja su navedena u odeljku „Zaštita životne
sredine“.
♦ Ne oštećujte/ne deformišite punjivu bateriju
bušenjem ili udarcem jer to može da kreira
opasnost od povrede i požara.
♦ Ne punite oštećene baterije.
♦ Pod ekstremnim uslovima može doći do
curenja tečnosti iz baterije.
Ako primetite da tečnost curi iz baterije, pažljivo
je obrišite pomoću krpe. Izbegavajte dodir sa
kožom.
♦ U slučaju da dođe do dodira sa kožom ili
očima, pratite dole navedena uputstva.
Upozorenje! Tečnost iz baterije može da izazove
telesne povrede ili materijalnu štetu. U slučaju dodira
sa kožom, odmah isperite sa dosta vode. Ako se javi
crvenilo, bol ili iritacija, odmah potražite medicinsku
pomoć. U slučaju dodira s očima, odmah isperite
čistom vodom i potražite medicinsku pomoć.
Punjači
Vaš punjač je projektovan za određeni napon.
Uvek proverite da li napon elektro mreže odgovara
naponu na natpisnoj pločici aparata.
Upozorenje! Nikad ne pokušavajte da zamenite
punjač običnim mrežnim utikačem.
♦ Vaš Вlack & Decker punjač koristite samo za
punjenje baterije u alatu sa kojim je isporučen.
Druge baterije mogu prsnuti izazivajući fizičke
povrede i oštećenja.
♦ Nikad ne pokušavajte puniti baterije koje nisu
punjive.
♦ U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
♦ Ne izlažite punjač vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Ne rastavljajte punjač.
♦ Neophodno je obezbediti dobro provetravanje
mesta na kome se uređaj/alat/baterija nalaze
za vreme punjenja.
Ovaj punjač je namenjen samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
SRPSKI
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.
Punjač se automatski isključuje ako sobna
temperatura postane previsoka. Termički
osigurač reaguje samo jednom i u tom
slučaju se mora zameniti.
Električna bezbednost
Vaš punjač je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon elektro mreže odgovara
naponu na natpisnoj pločici aparata.
♦
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
Upozorenje! Nikad ne pokušavajte da
zamenite punjač običnim mrežnim utikačem.
Karakteristike
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prekidač za uključivanje i isključivanje
Klizač za hod napred/nazad
Prozor za hod napred/nazad
Držač bita
LED lampica
Birač režima rada / regulator momenta
Držač odvijača
Sl. A
8. Punjač
9. Punjač
10. Indikator punjenja
11. Spremište za bitove
Montaža
Postavljanje baze punjača na zid (sl. A i B)
Baza punjača (9) se može pričvrstiti na zid da bi
omogućio praktično mesto za skladištenje i punjenje
alata. Vijci i ankeri za zid se ne isporučuju.
♦ Navijte vijke u zid sa istim rastojanjem kao što
su prorezi (13) na poleđini baze punjača (9).
Rastojanje između proreza mora biti 75 mm.
♦ Nataknite bazu punjača preko vijaka da biste
namestili bazu na zidu.
♦ Priključite punjač (8).
♦ Postavite alat u bazu punjača i uverite se da se
indikator punjenja (10) uključio.
Upozorenje! Pazite da ne oštetite kabl za napajanje
prilikom montaže baze punjača na zid.
Postavljanje i skidanje burgije ili bita odvijača
(sl. C)
Ovaj alat koristi bitove odvijača sa šestougaonom
osovinom od 6,35 mm (1/4").
♦ Da biste namestili bit, umetnite osovinu bita iz
držača bita (4).
♦
Da biste uklonili bit, izvucite osovinu bita iz
držača bita (4).
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova,
noževa ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite
pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju
alata (primer:-rad sa drvetom, naročito sa
hrastom, bukvom i MDF-om.)
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom.
Ne preopterećujte ga.
♦ Pre prve upotrebe baterija mora da se puni
najmanje 12 sati.
Punjenje baterije (sl. A)
♦ Postavite uređaj na bazi punjača (9).
♦ Priključite punjač (8).
♦ Ostavite punjač priključen 12 sati.
Crvena sijalica se pali kada se uređaj puni i ostaje
crvena sve dok je punjač pod naponom. Crvena
sijalica se ne gasi kada je uređaj napunjen do kraja.
Punjač se može zagrejati i zujati tokom punjenja; to
je normalno i ne ukazuje na problem.
Upozorenje! Ne punite bateriju na sobnim temperaturama ispod 10 °C ili iznad 40 °C.
Biranje smera okretanja (sl. D)
Za bušenje i pritezanje zavrtnja koristite okretanje
unapred (u smeru kazaljke na satu). Za popuštanje
zavrtnjeva ili vađenje zaglavljene burgije, koristite
okretanje unazad (suprotno smeru kazaljke na satu).
Prozor za hoda napred/unazad (3) prikazuje pravac
rotacije pomoću strelice.
♦ Da biste izabrali okretanje unapred, gurnite
klizač za hod napred/nazad (2) u krajnji prednji
položaj.
23
SRPSKI
♦
♦
Da biste izabrali okretanje unazad, gurnite
klizač za hod napred/nazad (2) u krajnji zadnji
položaj.
Da zaključate alat, klizač za hod napred/nazad
pomerite u srednji položaj.
Biranje obrtnog momenta (sl. E)
Ovaj alat je opremljen prstenom za podešavanje
obrtnog momenta za razne radove sa zavrtnjima i za
prazne aplikacije bušenja. Veliki zavrtnji i predmeti
obrade od tvrdih materijala zahtevaju veći moment
nego mali zavrtnji i predmeti obrade od mekanih materijala. Regulator ima širok opseg od 6 podešavanja
kako bi se prilagodio vašoj aplikaciji.
♦ Za podešavanje obrtnog momenta, rotirajte
prsten (6) udesno ili ulevo.
♦ Za uvrtanje i odvrtanje, postavite prsten na
željeno podešavanje.
Ako još uvek ne znate koje podešenje je
odgovarajuće, nastavite na sledeći način:
- Postavite regulator (6) na minimalni obrtni
moment.
- Pritegnite prvi zavrtanj.
- Ako se spojnica zaustavi pre nego što se
postigne željeni rezultat, povećajte podešenje
regulatorom i nastavite sa pritezanjem
zavrtnja. Ponavljajte ovaj postupak dok
ne postignete pravilno podešavanje. To
podešavanje koristiti za preostale zavrtnje.
Uvrtanje/odvrtanje zavrtnjeva
Opseg obrtnog momenta: nizak
obrtni moment za male zavrtnjeve i visok obrtni moment za
veće zavrtnjeve
Bušenje/odvijanje i uvrtanje zavrtnjeva
♦ Izaberite hod unapred ili unazad koristeći klizač
za hod napred/nazad (2).
♦ Da uključite alat, pomerite prekidač za
uključivanje/isključivanje (1).
♦ Da isključite alat, pustite prekidač za
uključivanje/isključivanje (1).
Uvrtanje/odvrtanje zavrtnjeva pomoću držača
zavrtnja (sl. F1 - F3)
Držač zavrtnja (7) se može koristiti sa bitovima odvijača od 1” i 2”. Držač zavrtnja se ne može koristiti
sa produžetkom za držanje bita.
♦ Izvucite držač zavrtnja (7) iz alata (sl. F1).
♦ Postavite zavrtanj u držač (sl. F2).
♦ Gurnite držač prema zavrtnju i uverite se da
zavrtanj upao do kraja (sl. F3).
Zavrtanj se bezbedno zadržava pomoću magneta
u držaču odvijača.
Magnet ne funkcioniše kod zavrtnjeva koji nisu od
24
metala.
♦ Navijte zavrtanj u zid.
Prilikom rada držač zavrtnja se uvlači da bi omogućio da se zavrtanj navije do neophodne dubine.
LED lampica
LED lampica (5) se automatski pali kad se pritisne
prekidač za uključivanje/isključivanje. LED lampica
će se upaliti i kada je prekidač za uključivanje/
isključivanje pritisnut a klizač za hod napred/nazad
(2) postavljen u otključani položaj (srednji položaj).
Saveti za optimalnu upotrebu
Odvrtanje i uvrtanje
♦ Uvek koristite pravilan tip i veličinu odvijača.
♦ Ako je otežano pritezanje zavrtnja, pokušajte
da ga malo podmažete koristeći tečnost za
pranje ili sapun.
♦ Koristite automatsku blokadu vretena da
odvrtite jako zategnute zavrtnje ili da čvrsto
pritegnete zavrtnje.
♦ Uvek držite alat i bit odvijača u pravoj liniji sa
zavrtnjem.
♦ Kada zavrćete u drvetu, preporučuje se da
prethodno izbušite uvodnu rupu čija je dubina
jednaka dužini zavrtnja. Uvodna rupa vodi
zavrtanj i sprečava trošenje ili deformaciju
drveta. Za optimalnu veličinu uvodne rupe,
pogledajte tabelu ispod.
♦ Kada zavrćete u tvrdom drvetu takođe izbušite
pomoćnu rupu čija je dubina jednaka polovini
dužine zavrtnja. Za optimalnu veličinu pomoćne
rupe, pogledajte tabelu ispod.
Veličina
zavrtnja
Uvodna
rupa ø
(meko drvo)
Uvodna
rupa ø
(tvrdo
drvo)
Pomoćna
rupa
Br. 6
(3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
Br. 8
(4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
Br. 10
(5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
Bušenje
♦ Uvek primenjujte lagani pritisak u pravcu
burgije.
♦ Pre nego što vrh burgije probije na drugu
stranu radnog komada, smanjite pritisak na
alat.
♦ Koristite komad drveta za podupiranje radnog
komada koji se može rascepiti.
♦ Radi veće preciznosti, pomoću obeleživača
napravite udubljenje u centru rupe koju treba
izbušiti.
SRPSKI
Pribori
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala.
Ponovna upotreba recikliranih materijala
pomaže u sprečavanju zagađivanja
životne sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Rad vašeg alata zavisi od korišćenih pribora.
Black & Decker i Piranha pribori su izrađeni po
standardima za visok kvalitet i dizajnirani su da
poboljšaju performanse vašeg alata. Korišćenjem
ovih pribora postići ćete najbolje rezultate sa vašim
alatom.
Ovaj alat koristi bitove odvijača sa šestougaonom
osovinom od 1/4" (6,35mm). Piranha Super-lok
pribor dizajniran je za upotrebu sa ovim alatom.
Održavanje
Vaš Black & Decker uređaj/alat sa kablom ili bežični
dizajniran je za rad u dužem vremenskom periodu
sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja.
Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog
održavanja alata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju električnih alata sa ili bez kabla:
♦ Isključite alat i izvucite utikač uređaja/alata iz
utičnice.
♦ Ili isključite alat i izvadite bateriju iz uređaja/
alata ako uređaj/alat ima posebnu bateriju.
♦ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je ugrađena,
a zatim isključite uređaj.
♦ Pre čišćenja isključite punjač iz struje. Vaš
punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje
osim redovnog čišćenja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
uređaju/alatu/punjaču pomoću mekane četke ili
suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
krpu.
Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje
koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
♦ Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je
da biste uklonili prašinu iz unutrašnjosti (ako je
u opremi).
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim
kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Вlack & Decker proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava,
na opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga
ste kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda na kraju
njihovog životnog veka. Da biste iskoristili prednost
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje
ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Вlack & Decker predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu da
biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Вlack & Decker servisera i potpune informacije o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete na
internetu, na adresi: www.2helpU.com
Baterije
Вlack & Decker baterije se mogu puniti
veliki broj puta. Na kraju njihovog životnog
veka baterije treba da zbrinete vodeći
računa o našoj životnoj sredini:
♦
♦
♦
♦
Ne kratkospajajte kontakte baterije.
Ne bacajte bateriju(e) u vatru jer to može
dovesti do opasnosti od telesnih povreda ili
eksplozije.
Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je uklonite
iz alata.
Baterije se mogu reciklirati. Bateriju(e) stavite
u odgovarajuće pakovanje kako bi se osiguralo
da se kontakti baterije ne mogu kratkospojiti.
Odnesite ih bilo kom ovlašćenom servisu za
reparaciju ili u lokalnu stanicu za reciklažu.
Tehnički podaci
Napon
Brzina u praznom hodu
Maks. obrtni moment
Držač bita
Težina
Vdc
min-1
Nm
mm
kg
AS36LN H2
3,6
180
4,8
6,35 (1/4”)
0,4
25
SRPSKI
Garancija
Baterija
Napon
Tip baterije
Kapacitet
V
Punjač
Ulazni napon
Izlazni napon
Struja
Približno vreme punjenja
VAC
VDC
mA
č
3,6
Litijum-jonska
1,1
9056423*
230
9,5
100
12
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 63,1 dB(A), odstupanje (K)
3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 73,1 dB(A), odstupanje (K)
3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri
pravca) prema EN 60745:
Bušenje u metalu (ah, D) 1,911 m/s2, odstupanje (K)
1,5 m/s2
Uvrtanje/odvrtanje bez udarne funkcije (ah, D) 0,549
m/s2, odstupanje (K) 1,5 m/s2
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
AS36LN
Вlack & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC i 2011/65/EU.
Za više informacija kontaktirajte Black & Decker
na sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za
upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije Вlack & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsednik za razvoj široke potrošnje
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
12.3.2013
26
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava.
Ova garancija važi na teritorijama država članica
Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ da je proizvod korišćen za zanatstvo,
profesionalne svrhe ili najam;
♦ da je proizvod bio izložen nenamenskoj
upotrebi ili nemaru;
♦ da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda;
♦ da je pokušana popravka od strane osoba
koje nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno
osoblje firme Вlack & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno Вlack & Decker predstavništvo putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali
lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Вlack & Decker servisera
i potpune informacije o našim uslugama za rezervne
delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com
Posetite našu web lokaciju www.blackanddecker.
co.uk da biste registrovali svoj novi Black & Decker proizvod i da biste bili redovno obaveštavani
o novim proizvodima i specijalnim ponudama.
Više informacija o Black & Decker brendu i našem
asortimanu proizvoda naći ćete na adresi www.
blackanddecker.co.uk
Nemojte zaboraviti da registrujete svoj proizvod!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Registrujte svoj proizvod preko Interneta na adresi
www.blackanddecker.co.uk/productregistration ili
pošaljite svoje ime, prezime i kod proizvoda predstavništvu kompanije Вlack & Decker u vašoj zemlji
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата Вlack & Decker компактна одвртка е
наменета за навртување и одвртување на
завртки и за дупчење на дрво, метал, пластика
и градежен материјал. Алатката е наменета
само за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење
на електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги
сите мерки за безбедност и целото упатство. Непридржување кон
мерките за безбедност и долу наведените упатства може да доведе до
електричен удар, пожар или сериозна
повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност
и упатства за идно прегледување.
Терминот „електрична алатка“ во сите долу
наведени мерки за безбедност се однесува на
Вашата електрична алатка што работи на струја
(преку кабел), или на електрична алатка што
работи на батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани и темни
места се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови
или честички. Електричните алатки
произведуваат искри што можат да ги
запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да изгубите
контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски приклучоци
со заземјени електрични алатки.
Непреправените приклучоци и соодветните
приклучници ќе го намалат ризикот од
електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се цевки,
радијатори, шпорети или фрижидери.
в.
г.
д.
ѓ.
Има зголемен ризик од електричен удар ако
Вашето тело е заземјено.
Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност.
Навлегувањето на вода во електричната
алатка го зголемува ризикот од електричен
удар.
Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот
за носење, влечење или исклучување
на електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите каблови го
зголемуваат ризикот од електричен удар.
Кога работите со електрична алатка
надвор, употребувајте продолжен кабел
кој е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може да
се избегне, употребувајте заштитна
диференцијална (FID) склопка. Употребата
на заштитна диференцијална (FID) склопка
го намалува ризикот од електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание
за време на работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната
опрема, како што се маски против прав,
нелизгачки сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали бројот на
повреди кога се употребува за соодветни
работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот да
биде во исклучена положба пред да ја
приклучите алатката на струја или на
батериски пакет, или пред да ја подигнете
или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со
прст на прекинувачот или приклучување на
извор на струја на вклучени алатки може да
доведе до незгоди.
27
МАКЕДОНСКИ
г.
Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите
електричната алатка. Клуч или алатка за
подесување што е закачена на ротирачкиот
дел на електричната алатка може да доведе
до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време. Ова овозможува подобра контрола
над електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете ги
косата, облеката и ракавиците настрана
од подвижните делови. Широката облека,
накитот или долгата коса може да бидат
фатени во подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете
таа да биде приклучена и правилно
употребувана. Собирањето на правот може
да ги намали опасностите поврзани со прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната алатка
на сила. Употребувајте електрична алатка
што е соодветна за Вашата работа.
Соодветната електрична алатка ќе ја заврши
работата подобро и побезбедно со брзината
за која што била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува. Секоја електрична алатка
што не може да се контролира преку
прекинувачот е опасна и мора да биде
поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или
пред да ја одложите електричната алатка.
Таквите превентивни безбедносни мерки го
намалуваат ризикот за случајно вклучување
на електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што
не ги употребувате надвор од досег
на децата и не дозволувајте да ги
употребуваат лица кои не се запознаени
со нивната функција и со овие упатства.
Електричните алатки се опасни кога со нив
ракуваат необучени корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки.
Проверете дали подвижните делови
28
се лошо поставени, заглавени или
оштетени, или постои друга состојба што
би можела да влијае врз работењето
на електричните алатки. Доколку
електричната алатка е оштетена,
однесете ја на поправка пред да ја
употребите. Многу незгоди се предизвикани
поради лошо одржувани електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со
овие упатства, имајќи ги во предвид
работните услови и работата која треба
да се заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од
нејзината намена може да доведе до опасна
ситуација.
5. Употреба и одржување на батериски
алатки
а. Полнете само со полнач кој е определен
од страна на произведувачот. Полнач што
одговара на еден тип на батериски пакет
може да доведе до ризик кога се употребува
со друг батериски пакет.
б. Употребувајте ги батериските алатки
само со батериски пакети кои се посебно
определени за нив. Употребата на било
какви други батериски пакети може да
доведе до ризик од повреда или пожар.
в. Кога батерискиот пакет не се употребува,
држете го настрана од други метални
предмети како што се: спојници за
хартија, парички, клучеви, шајки, завртки
или други мали метални предмети кои
можат да направат спој помеѓу двата
батериски терминали. Правењето на
краток спој помеѓу батериските терминали
може да предизвика изгореници или пожар.
г. Течност може да биде исфрлена од
батеријата поради неправилна употреба;
не ја допирајте. Доколку случајно дојде
до допир, исплакнете со вода. Доколку
течноста дојде во допир со очите,
побарајте и медицинска помош. Течноста
исфрлена од батеријата може да предизвика
иритација или изгореници.
6. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да
ги сервисира квалификувано лице
МАКЕДОНСКИ
кое користи само идентични резервни
делови. Вака ќе бидете сигурни дека се
одржува безбедноста на електричната
алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни
мерки за безбедност за дупчалки
и ударни дупчалки
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Носете штитници за ушите кога
употребувате ударни дупчалки.
Изложеноста на бучава може да предизвика
губење на слухот.
UКористете ги помошните рачки што
доаѓаат со алатката. Губењето на контрола
може да предизвика повреда кај ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки само за
изолираните површини за држење кога
вршите работа при која затворачот може
да дојде во допир со скриени жици.
Доколку затворачите допрат жица под
напон, тоа може да ги доведе изложените
метални делови од електричната алатка под
напон и може да предизвика електричен
удар кај ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки само
за изолираните површини за држење
кога вршите работа при која додатоците
за сечење можат да дојдат во допир
со скриени жици. Доколку додатокот за
сечење допре жица под напон, тоа може да
ги доведе изложените метални делови од
електричната алатка под напон и може да
предизвика електричен удар кај ракувачот
Употребувајте стегачи или други
практични начини да го прицврстите
предметот на обработка на стабилна
подлога. Придржувањето на предметот
на обработка со рака или со тело го прави
нестабилен и може да доведе до губење на
контрола.
Пред дупчење во ѕидови, подови или
плафони, проверете каде се поставени
електричните жици и цевките.
Избегнувајте допир со врвот на додатокот
за дупчење веднаш после дупчењето затоа
што може да биде загреан.
Намената е опишана во ова упатство за
употреба.
Употребата на било која помошна опрема
или додаток, или извршувањето на било
кои работи со оваа алатка освен оние
препорачани во ова упатство за употреба,
може да предизвика ризик од повреда на
ракувачот или оштетување на имот.
Безбедност на други лица
♦ Овој апарат не е наменет за употреба од
страна на лица (вклучувајќи и деца) со
намалени физички, сетилни или ментални
способности, или кои немаат искуство
и знаење, освен ако не им се пружени
надзор или упатства за употреба на
апаратот од страна на лице кое е одговорно
за нивната безбедност.
♦ Децата треба да се надгледуваат за да се
осигура дека не си играат со апаратот.
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци
и декларацијата за сообразност се измерени
во склад со стандардната метода за тестирање
според EN 60745 и можат да се користат за
споредување на една алатка со друга. Декларираната вредност на емитирани вибрации
може исто така да се користи за прелиминарна
проценка на изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани
вибрации за време на користењето на електричната алатка може да се разликува од декларираната вредност во зависност од начинот на кој
алатката се употребува. Нивото на вибрации
може да се зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EC за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност на
вибрации треба да ги земе во предвид условите
и начинот на кој алатката се употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како
што се времињата кога алатката е исклучена,
кога е вклучена и неоптоварена, и времето на
работење со неа.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали
ризикот од повреди, корисникот мора
да го прочита упатството за работа.
Дополнителни упатства за безбедност
за батерии и полначи
Батерии
♦ Никогаш не се обидувајте да ја отворите
батеријата поради било која причина.
29
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
Не ја изложувајте батеријата на вода.
Не ја изложувајте батеријата на топлина.
Не ја одлагајте на места каде температурата
може да надмине 40°C.
♦ Полнете ја само при температура во
просторијата од 10 °C до 40 °C
♦ Полнете само со полначот кој е се
испорачува со апаратот/алатката.
Употребата на погрешен полнач може
да доведе до електричен удар или до
прегревање на батеријата.
♦ Кога се ослободувате од батериите, следете
ги упатствата кои се дадени во одделот
„Заштита на животната средина“.
♦ Не ја оштетувајте или искривувајте
батеријата со прободување или удирање
затоа што ова може да доведе до ризик од
повреда или пожар.
♦ Не полнете оштетени батерии.
♦ Под крајно неповолни услови, може да дојде
до истекување на течност од батеријата.
Кога ќе забележите течност на батериите
внимателно избришете ја со помош на крпа.
Избегнете допир со кожата.
♦ Во случај на допир со кожата или со очите,
следете ги долу наведените упатства.
Предупредување! Течноста од батеријата
може да предизвика повреда на ракувачот или
оштетување на имот. Во случај на допир со
кожата, веднаш исплакнете со вода. Доколку
дојде до црвенило, болка или надразнување,
побарајте медицинска помош. Во случај на допир со очите, веднаш исплакнете со чиста вода
и побарајте медицинска помош.
Полначи
Вашиот полнач е направен за определен напон.
Секогаш проверете дали напонот на струјното
напојување одговара на напонот кој е деклариран на плочката.
Предупредување! Никогаш не се обидувајте да
го замените приклучокот на полначот со обичен
приклучок за струја.
♦ Употребувајте го Вашиот Black & Decker
полнач само за полнење на батеријата
на алатката со која е испорачан. Другите
батерии можат да пукнат, предизвикувајќи
повреда на ракувачот и оштетување.
♦ Никогаш не се обидувајте да ги полните
неполнивите батерии.
♦ Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да
биде заменет од страна на производителот
или на овластен сервисен центар на
Black & Decker за да се избегне опасност.
30
♦
♦
♦
♦
Не го изложувајте полначот на вода.
Не го отварајте полначот.
Не го чепкајте полначот со шилести
предмети.
Апаратот, алатката или батеријата мора
да се постави на добро проветрено место
додека се полни.
Полначот е наменет само за употреба
во затворен простор.
Прочитајте го упатството за употреба
пред употреба.
Полначот автоматски се исклучува доколку температурата во просторијата
стане превисока. Термичкиот прекинувач работи само еднаш и потоа треба
да се замени целосно.
Безбедност од електричен удар
Вашиот полнач е двојно изолиран;
затоа не е потребна жица за заземјување. Секогаш проверете дали
напонот на струјното напојување одговара на напонот кој е деклариран на
плочката.
♦
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да
биде заменет од страна на производителот
или на овластен сервисен центар на
Black & Decker за да се избегне опасност.
Предупредување! Никогаш не се
обидувајте да го замените приклучокот на
полначот со обичен приклучок за струја.
Карактеристики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Прекинувач за вклучување и исклучување
Лизгач за напред и назад
Екран за напред и назад
Држач за додатоци за одвртување
LED светилка
Прстен за избирање на режим на работа
и за подесување на обртниот момент
7. Држач за завртки
Скица А
8. Полнач
9. Полначка база
10. Индикатор за полнење
11. Касета за чување на додатоци
Склопување
Монтирање на полначката база на ѕидот
(скици А и В)
Полначката база (9) може да се постави на
работна површина или да се монтира на ѕид за
да се обезбеди соодветно место за одлагање
МАКЕДОНСКИ
и полнење на алатката. Не се снабдени завртки
и прицврстувачи за ѕид.
♦ Вметнете ги завртките во ѕидот со истото
растојание како и лежиштата (13) на задниот
дел од полначката база (9).
Растојанието меѓу лежиштата мора да биде
75 мм.
♦ Лизнете ја полначката база врз завртките за
да ја монтирате базата на ѕидот.
♦ Вклучете го полначот (8) во приклучница за
струја.
♦ Поставете ја алатката врз полначката база
и проверете дали се вклучила светилката на
индикаторот за полнење (10).
Предупредување! Внимавајте да не дојде до
оштетување на струјниот кабел кога ја монтирате полначката база на ѕидот.
Монтирање и одстранување на додаток за
дупчење или одвртување (скица С)
Оваа алатка користи додатоци за одвртување
и дупчење со шестоаголен врат од 6,35 мм (1/4
инчи).
♦ За да монтирате додаток, турнете ја
дршката на додатокот во држачот (4).
♦ За да отстраните додаток, извлечете ја
дршката на додатокот од држачот (4).
Останати ризици.
При употреба на алатката може да се појават
дополнителни ризици кои не се вклучени во
приложените предупредувања. Овие ризици
може да се појават поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени останати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки или подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови,
сечила или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради
долготрајна употреба на алатката.
Кога користите алатка подолг период,
осигурајте се дека правите повремени
паузи.
♦ Ослабување на слух.
♦ Здравствените опасности предизвикани
од дишење на прав произведен од
употребата на Вашата алатка (на пример:обработка на дрво, особено даб, бука
и иверица).
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
♦ Пред првата употреба, батеријата мора да
се полни барем 12 часа.
Полнење на батеријата (скица А)
♦ Поставете ја алатката врз полначката база
(9).
♦ Вклучете го полначот (8) во приклучница за
струја.
♦ Оставете ја алатката приклучена на
полначот во траење од 12 часа.
Црвената светилка се вклучува кога уредот се
полни и таа ќе остане вклучена се додека полначот е вклучен во штекер. Црвената светилка
нема да се исклучи за да укаже дека батеријата
е целосно наполнета.
Полначот може да зуи и да се загрее за време
на полнењето; ова е нормално и не значи дека
постои проблем.
Предупредување! Не ја полнете батеријата при
температури во просторијата пониски од 10 °C
или повисоки од 40 °C.
Избор на насока на вртење (скица D)
За дупчење и навртување на завртки, употребувајте вртење напред (во насока на стрелките
на часовникот). За одвртување на завртки или
отстранување на заглавени додатоци за дупчење, употребувајте вртење назад (во спротивен правец од стрелките на часовникот).
Екранот за напред и назад (3) ја прикажува
насоката на вртење со стрелка.
♦ За да изберете вртење напред, турнете го
лизгачот за напред и назад (2) во позиција
за напред.
♦ За да изберете вртење назад, турнете го
лизгачот за напред и назад (2) во позиција
за назад.
♦ За да ја закочите алатката, поставете го
лизгачот за напред и назад во централна
позиција.
Избирање на обртен момент (скица Е)
На оваа алатката е монтиран прстен за подесување на обртниот момент за различни видови на
дупчење и одвртување и навртување. За големи
завртки и тврди материјали е потребно подесување со поголем обртен момент отколку за
мали завртки и меки материјали. Прстенот има
опсег од 6 подесувања за подобро да одговара
на вашата работа.
31
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
За да го поставите обрниот момент, свртете
го прстенот за подесување на обртен
момент (6) во насоката или во спротивна
насока од стрелките на часовникот.
За одвртување и навртување, поставете го
прстенот на посакуваното подесување.
Доколку не го знаете соодветното
подесување, направете го следното:
- Поставете го прстенот (6) на подесувањето
со најмал обртен момент.
- Затегнете ја првата завртка.
- Доколку квачилото започне да блокира
пред да го постигнете посакуваниот
резултат, зголемете го подесувањето на
прстенот и продолжете со затегнување
на завртката. Повторете го ова се додека
не дојдете до соодветното подесување.
Употребувајте го ова подесуваање за
преостанатите завртки.
Одвртување и навртување
Опсег на обртен момент: мал
обртен момент за мали завртки и голем обретен момент
за големи завртки
Дупчење, одвртување и навртување
♦ Изберете вртење напред или назад со
употребување на лизгачот за напред и назад
(2).
♦ За да ја вклучите алатката, притиснете го
прекинувачот (1).
♦ За да ја исклучите алатката, отпуштете го
прекинувачот (1).
Одвртување и навртување со употреба на
држачот за завртки (скици F1 - F3)
Држачот за завртки (7) може да се употреби
со додатоци за одвртуввање и навртување
од 1” и 2”. Држачот за завртки не може да се
употреби со додатоци од држачот за додатоци
за одвртување.
♦ Извлечете го држачот за завртки (7) од
алатката (скица F1).
♦ Наместете ја завртката на држачот за
завртки (скица F2).
♦ Турнете го држачот за завртки кон завртката
и проверете дека додатокот за одвртување
и завртката се целосно споени (скица F3).
Завртката е зацврстена на држачот за завртки
со магнет.
Магнетот не функционира за неметални завртки.
♦ Вметнете ја завртката во ѕидот.
Кога вршите одвртување и навртување, држачот за завртки се повлекува за да и овозможи
32
на завртката да биде навртена до потребната
длабочина.
LED светилка
LED светилката (5) се вклучува автоматски кога
прекинувачот е притиснат. LED светилката исто
така ќе засветли кога прекинувачот е притиснат
и лизгачот за напред и назад (2) е поставен во
закочена позиција (централна позиција).
Совети за оптимална употреба
Одвртување и навртување
♦ Секогаш употребувајте додаток за
одвртување/навртување од соодветен вид
и големина.
♦ Доколку завртките тешко се стегаат, пробајте
да ги подмачкате со нанесување на мало
количество на течност за миење или сапун.
♦ Употребувајте ја алатката со блокирано
вретено за разлабавување на цврсто
стегнати завртки или за цврсто стегање на
завртки.
♦ Секогаш држете ги алатката и додатокот за
одвртување во права линија со завртката.
♦ Кога навртувате завртки во дрво, се
препорачува да издупчите водечка дупка
со длабочина еднаква на должината
на завртката. Водечката дупка ја води
завртката и спречува расцепување или
искривување на дрвото. За оптимална
широчина на водечката дупка, погледнете во
табелата долу.
♦ Кога навртувате завртки во тврдо дрво, исто
така издупчете влезна дупка со длабочина
еднаква на половината од должината на
завртката. За оптимална широчина на
влезната дупка, погледнете во табелата
долу.
Големина Водечка
Водечка
на задупка ø
дупка ø
вртката
(меко дрво) (тврдо
дрво)
Влезна
дупка
Бр. 6
(3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
Бр. 8
(4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
Бр. 10
(5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
Дупчење
♦ Секогаш нанесувајте мал притисок во
правец на додатокот за дупчење.
♦ Во моментот пред врвот на додатокот
за дупчење да пројде низ предметот на
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
обработка, намалете го притисокот врз
алатката.
Употребувајте парче дрво за да ги
прицврстите предметите на обработка кои
може да се расцепат.
Направете вдлабнатина со шило во
центарот на дупката која треба да се
издупчи за да ја подобрите прецизноста.
Додатоци
Работните карактеристики на Вашата алатка
зависат од додатоците што ги употребувате.
Приборот на Black & Decker и Piranha е изработен спрема високи стандарди на квалитет и е
наменет да ги подобри работните карактеристики на Вашата алатка. Со употреба на овие
додатоци ќе извлечете максимум од Вашата
алатка.
Оваа алатка користи додатоци за одвртување
со шестоаголен врат од 1/4 инчи (6,35 мм).
Додатоците Piranha Super-lok се наменети за
употреба со оваа алатка.
Одржување
Вашиот Black & Decker уред или алатка, со или
без кабел, е направен да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
Предупредување! Пред извршување на одржување на електрични алатки со или без кабел:
♦ Исклучете ја алатката или уредот,
и извадете го приклучокот од приклучницата.
♦ Или, исклучете ја алатката или уредот
и извадете ја батеријата доколку алатката
или уредот има одвоен батериски пакет.
♦ Или, целосно истрошете ја батеријата
доколку таа е составен дел од алатката
и тогаш исклучете ја.
♦ Извадете го приклучокот на полначот од
приклучницата пред да го исчистите. На
Вашиот полнач не му е потребно никакво
одржување освен редовно чистење.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашиот уред, алатка или полнач со
употреба на мека четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа.
Не употребувајте абразивни средства за
чистење или средства за чистење на база
на растворувач.
♦ Редовно отворајте го футерот (доколку го
има) и лесно чукнете го да ја отстраните
правта од внатрешноста.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден зак лучите дека Вашиот
Вlack & Decker производ треба да биде заменет
или дека повеќе не Ви е од корист, не го фрлајте
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени.
Повторното употребување на рециклирани материјали помага во спречувањето на загадувањето на животната
средина и ја намалува побарувачката
на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
Black & Decker има објекти за собирање и рециклирање на Black & Decker производи кога тие
ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја
искористите оваа услуга, Ве молиме да го вратите производот кај било кој овластен сервисер
кој ќе го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени Black & Decker сервисери и сите детали за
нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на:
www.2helpU.com
Батерии
Батериите на Вlack & Decker можат да
се полнат многу пати. На крајот на нивниот употребен век, ослободете се од
батериите водејќи грижа за животната
средина:
♦
♦
Не правете краток спој помеѓу терминалите
на батеријата.
Не ослободувајте се од батериите со
фрлање во оган затоа што тоа може
да предизвика ризик од повреда или
експлозија.
33
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
Целосно истрошете ја батеријата, а потоа
отстранете ја од алатката.
Батериите можат да се рециклираат.
Спакувајте ги соодветно батериите за да
осигурате да не дојде до краток спој помеѓу
терминалите. Однесете ги кај било кој
овластен сервисер или во локална станица
за рециклирање.
Технички податоци
Напон
VДиректна струја
Брзина без оптоварување min-1
Максимален обртен момент Nm
Држач за додатоци
мм
Тежина
кг
AS36LN H2
3.6
180
4.8
6.35 (1/4”)
0.4
Батерија
Напон
Тип на батеријата
Капацитет
3.6
Литиум-јонска
1.1
V
Полнач
Влезен напон
VAC
Излезен напон
VDC
Струја
mA
Приближно време на полнење ч
9056423*
230
9.5
100
12
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Звучен притисок (LpA) 63.1 dB(A), отстапување
(K) 3 dB(A)
Звучна моќност (LWA) 73.1 dB(A), отстапување
(K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска
сума по три оски) спрема EN 60745:
Дупчење во метал (ah, D) 1.911 m/s2, отстапување (K)
1.5 m/s2
Навртување/одвртување без удар (ah, S) 0.549
m/s2, отстапување (K) 1.5 m/s2
34
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
AS36LN
Вlack & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад
со:
2006/42/ЕЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-2
Овие производи исто така се во склад со Директивата 2004/108/EЗ и 2011/65/EУ.
За повеќе информации Ве молиме да стапите
во контакт со Black & Decker преку следнава
адреса или да погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување на техничките податоци и ја дава оваа
декларација во име на Black & Decker.
Кевин Хјуит
Потпретседател за глобален развој на производи
Вlack & Decker Европа, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
12/03/2013
МАКЕДОНСКИ
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден начин
не ги ограничува Вашите законски права.
Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската
зона на слободна трговија.
презиме и шифра на производот на претставникот на Вlack & Decker во Вашата држава
Доколку производ на Black & Decker стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи производите
изложени на нормална употреба, или ќе ги замени таквите производи за да осигура купувачот
да има минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски
или професионални потреби, или бил
изнајмен;
♦ Производот бил изложен на неправилна
употреба или негрижа;
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
♦ Биле вршени поправки од страна на лица
кои не се овластени сервисери или сервисен
персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција, треба
да доставите доказ за набавката кај продавачот
или кај овластен сервисер. Можете да ја најдете
адресата на најблискиот овластен сервисер
доколку стапите во контакт со локалното претставништво на Black & Decker преку адресата
назначена во оваа упатство. Постои и друга
можност: списокот на овластени Black & Decker
сервисери и сите детали за нашите услуги после
купувањето можат да се најдат на интернет на:
www.2helpU.com
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате Вашиот нов Black & Decker производ
и за да бидете во тек со новите производи
и специјалните понуди. Повеќе информации
за стоковата марка Black & Decker и за нашата понуда на производи се достапни на
www.blackanddecker.co.uk
Не заборавајте да го регистрирате Вашиот
производ!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Регистрирајте го Вашиот производ на интернет адресата www.blackanddecker.co.uk/
productregistration или испратете ги Вашето име,
zst00205482 - 23-04-2013
35
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising