AS36LN | Black&Decker AS36LN SCREWDRIVER Type H2 instruction manual

5
4
6
7
3
2
1
359201-16 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
AS36LN
2
3
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
e.
Вашият Black & Decker компактен винтоверт е предназначен за завинтване и за пробиване на дърво,
метал, пластмаси и зидария. Този инструмент е предназначен за употреба само от потребителя.
f.
Инструкции за безопасност
Общи предупреждения за безопасна
работа с електроинструменти
Внимание! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност.
Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу, може да доведе
до токов удар, пожар и/или тежки травми.
3.
a.
Запазете всички предупреждения и инструкции за
бъдещи справки. Терминът „електроинструмент“ във
всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася
до захранвани (със захранващ кабел) или работещи
на батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти и машини.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
Безопасност на работното пространство
Пазете работното пространство чисто и добре
осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието
на запалителни течности, газове или прах.
Електроинструментите произвеждат искри, които
могат да възпламенят прахта или изпаренията.
Дръжте деца и странични лица надалече,
докато работите с електроинструмента. Отвличане на вниманието може да ви накара да
изгубите контрол.
c.
d.
Електрическа безопасност
Щепселите на електроинструмента трябва да
са подходящи за използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте щепсела. Не
използвайте адаптери за щепсела със заземени електрически инструменти. Непроменените
щепсели и контакти намаляват риска от токов
удар.
Избягвайте контакт на тялото със заземени
повърхности, като например тръби, радиатори, готварски печки и хладилници. Съществува
повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
Не излагайте електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов
удар.
Не злоупотребявайте с кабела. Никога не
използвайте кабела за носене, дърпане или
изключване на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло, остри
ръбове или движещи се части. Повредените
или оплетени кабели увеличават риска от токов
удар.
e.
f.
g.
4.
a.
4
Когато работите с електроинструмент на
открито, използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито. Използването на кабел, подходящ за употреба на открито,
намалява риска от токов удар.
Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата защита (ДТЗ),
което на английски е Residual Current Device
(RCD). Използването на ДТЗ намалява риска от
токов удар.
Лична безопасност
Бъдете нащрек, внимавайте какво правите
и използвайте разума си, когато работите
с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или
сте под влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при работа
с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защита за очите. Защитни средства
като дихателна маска, неплъзгащи се обувки
за безопасност, каска или защита на слуха,
използвани при подходящи условия, ще намали
трудовите злополуки.
Предотвратяване на случайно задействане.
Уверете се, че превключвача е на позиция
изключен преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното
устройство, преди да вземете или носите
инструмента. Носенето на електроинструмент
с пръста на превключвателя или стартирането на
електроинструменти, когато превключвателя е на
позиция „включен“, може да доведе до трудова
злополука.
Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента.
Прикрепени към въртящи се части на електроинструмента гаечни или регулиращи ключове могат
да доведат до наранявания.
Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно
на краката си през цялото време. Това позволява по-добър контрол над електроинструмента
в непредвидими ситуации.
Обличайте се подходящо. Не носете висящи
дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите
си и ръкавиците далече от движещите се
части. Висящи дрехи, бижута или дълга коса
могат да бъдат захванати в движещите се части.
Ако са предоставени устройства за свързване
на изпусканите прашинки или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването на тези
средства може да намали опасностите свързани
с праха.
Използване и грижа за електроинструментите
Не използвайте насила електроинструментите. Ползвайте подходящ електроинструмент
за съответната работа. Подходящият електро-
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
инструмент ще свърши по-добре и по-безопасно
работата, при темпото, за което е създаден.
Не използвайте електроинструмента, ако
превключвача не го включва и изключва.
Всеки електроинструмент, който не може да се
контролира с превключвателя е опасен и трябва
да се поправи.
Изключете щепсела от захранването и/или
батерийния комплект на електроинструмента
преди извършването на каквото и да е регулиране, смяна на аксесоари или съхраняване на уреда. Такива предварителни мерки за
безопасност намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте
на незапознати с електроинструмента и тези
инструкции други хора да работят с електроинструмента. Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
Поддържайте електроинструментите. Проверявайте за размествания в свързванията
на подвижните звена, за счупване на части
и всички други условия, които могат да повлияят на експлоатацията на електроинструментите. При повреда на електроинструмента,
задължително го поправете преди да го
използвате отново. Много трудови злополуки
са причинени от лошо поддържани електроинструменти.
Поддържайте режещите инструменти винаги
добре заточени и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри остриета
по-трудно могат да се огънат и по-лесно се
контролират.
Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях
в съответствие с инструкциите, като взимате
предвид работните условия и характера на
работата. Използването на електроинструмента
за работи, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.
с вода. Ако докоснете очите си с течност,
потърсете допълнителна медицинска помощ.
Изтеклата от батерията течност може да причини
дразнене и изгаряния.
6.
a.
Сервизиране
Сервизирането на вашия електроинструмент
трябва да се извършва само от квалифицирано лице, като се използват само оригинални
резервни части. Това ще гарантира безопасната
употреба на уреда.
Допълнителни предупреждения
относно безопасността при работа
с електроинструменти
Внимание! Допълнителни предупреждения
за безопасност за бормашини и ударни
бормашини
♦
♦
♦
♦
♦
Употреба и грижа за акумулаторен инструмент
Презареждайте само със зарядно, определено
от производителя. Зарядно, което е подходящо
за един тип батерии може да създаде риск от
пожар, когато се използват с друг тип батерии.
Използвайте електроинструмента само с определените за него батерии. Използването на
друг вид батерии може да предизвика нараняване или пожар.
Когато батерията не е в употреба, съхранявайте я далече от други метални предмети като
кламери, монети, ключове, пирони, винтове
или други дребни метални предмети, които
могат да направят връзка от един терминал
до друг. Последствията от късото съединение
могат да бъдат изгаряния или пожар.
При извънредни обстоятелства от батерията
може да изтече течност; избягвайте контакт.
Ако случайно се появи контакт, облейте
♦
♦
♦
Носете защита за ушите при работа с ударни
бормашини. Излагането на шум може да причини загуба на слуха.
Използвайте предоставените с инструмента
допълнителни дръжки. Загубата на контрол
може да доведе до наранявания.
Дръжте електроинструментите за изолираните повърхности при извършване на работа,
при която затягането може да влезе в контакт със скрито окабеляване. При контакт на
затегачите с „жива“ жица може да предизвика
преминаване на електричен ток по откритите
метални части, което да причини на оператора
токов удар.
Дръжте електроинструментите за изолираните повърхности при извършване на работа,
при която приспособлението за рязане може
да засегне скрито окабеляване. Досег на режещите представки с „жив“ кабел може да зареди
с ток металните части на електроинструмента,
в резултат на което оператора може да получи
токов удар.
Използвайте скоби или друг практически начин да застопорите и укрепите обработвания
детайл към стабилна платформа. Ако държите
детайла с една ръка или е опрян в тялото ви, го
прави нестабилно и може да доведе до загуба
на контрол.
Преди да пробивате в стени, подове и тавани,
проверете за наличие на кабели и тръби.
Избягвайте докосването на върха на бургия веднага след пробиване, защото може да е горещ.
Предназначението е описано в това ръководство.
Използването на аксесоар, приспособление или
изпълнението на каквато и да е операция с този
инструмент, различни от препоръчаните в това
ръководство, представлява риск от нараняване
и/или повреда на имущество.
Безопасност на другите
♦
5
Tози уред не е предназначен за употреба от
хора (включително деца) с намалени физически,
♦
♦
Не повреждайте/деформирайте батерията с пробиване или удар, понеже това може да доведе
до риск от нараняване или пожар.
♦
Не зареждайте повредени батерии.
♦
При екстремни условия може да се появи изтичане от батериите. Когато забележите течност
по батериите, внимателно изтрийте течността
с помощта на кърпа. Избягвайте контакт с кожата.
♦
В случай на контакт с кожата или очите, следвайте инструкциите по-долу.
Предупреждение! Течността от батерията може да
причини нараняване или повреда на имущество.
В случай на контакт с кожата, веднага изплакнете
с вода. Ако има зачервяване, болка или се появи
дразнене, потърсете лекарска помощ. В случай на
контакт с очите, изплакнете внимателно с чиста вода
и потърсете лекарска помощ.
сензорни или умствени въэможности, или с липса
на знания, освен ако не са под наблюдение или
не са били инструктирани относно употребата
на устройството от човек, отговорен за тяхната
безопасност.
Децата трябва да се наблюдават постоянно, за
да не си играят с уреда.
Вибрация
Стойностите на декларираното ниво на излъчвани
вибрации, които са обявени в техническите данни
и в декларацията за съответствие, са измерени
в съответствие със стандартен метод за тестване,
предоставен от EN 60745 и може да се използва за
сравнение на един инструмент с друг. Декларираните
стойности на излъчваните вибрации могат, също така,
да бъдат използвани при предварителната оценка
за излагането.
Зарядни устройства
Вашето зарядно устройство е направено за специфичен волтаж. Винаги проверявайте дали захранващото
напрежение отговаря на напрежението на табелката.
Предупреждение! Стойностите на излъчваните
вибрации по време на активна употреба на електроинструмента могат да бъдат различни от декларираната
стойност, в зависимост от начина на използване на
инструмента. Нивото на вибрации може да се увеличи
над обявените стойности.
Предупреждение! Никога не се опитвайте за подмeняте зарядното устройство с обикновен захранващ
кабел.
♦
Използвайте само вашето зарядно устройство
от Black & Decker за зареждане на батерията
в инструмента, с който е предоставена. Други
батерии могат да избухнат, причинявайки наранявания и повреди.
♦
Никога не се опитвайте да зареждате непрезареждащи се батерии.
♦
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от производителя или от оторизиран
сервизен център на Black & Decker, за да се
предотврати злополука.
♦
Не излагайте батерията на вода.
♦
Не отваряйте зарядното устройство.
♦
Не си правете експерименти със зарядното
устройство.
♦
При зареждане, уреда/инструмента/батерията
трябва да са поставени на проветриво място.
При оценяване на вибрациите на излагане за определяне на мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/
ЕО за защита на лица, които редовно използват
електрически инструменти като наемни работници,
трябва да се направи оценка на излагането на вибрации, действителните условия на употреба и начина,
по който се използва инструмента, включително като
се вземат предвид всички части на работния цикъл,
като например време, когато инструмента е изключен
и когато се работи на празен ход, в допълнение към
времето за задействане.
Етикети по инструментите
На инструмента са показани следните пиктограми:
Предупреждение! За да се намали риска от
нараняване, потребителят трябва да прочете инструкциите в ръководството.
Зарядното устройство е само за употреба
на закрито.
Допълнителни инструкции за безопасност
за батерии и зарядни устройства
Преди употреба прочетете ръководството
с инструкции.
Батерии
♦
В никакъв случай не се опитвайте да отваряте.
♦
Не излагайте батерията на вода.
♦
Не излагайте батерията на горещина.
♦
Не съхранявайте на места, където температурата
може да надвиши 40°C.
♦
Зареждайте само при температура на околната
среда между 10 °C и 40 °C.
♦
Зареждайте само, като използвате предоставеното с уреда/инструмента зарядно устройство.
Използването на погрешното зарядно устройство
може да доведе до токов удар или пренагряване
на батерията.
♦
Когато изхвърляте батерии, следвайте инструкциите от раздела „Защита на околната среда“.
Зарядното устройство се изключва автоматично, ако температурата на околната
среда стане твърде висока. Температурното
изключване работи само еднократно, след
това трябва да се смени.
Електрическа безопасност
Вашето зарядно устройство е двойно изолирано, следователно не е необходима
заземителен кабел. Винаги проверявайте
дали захранващото напрежение отговаря
на напрежението на табелката.
6
♦
♦
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от производителя или от оторизиран
сервизен център на Black & Decker, за да се
предотврати злополука.
Предупреждение! Никога не се опитвайте за
подмeняте зарядното устройство с обикновен
захранващ кабел.
Дори и с прилагането на съответните разпоредби за
безопасност и използването на предпазни средства,
съществуват допълнителни рискове, които не могат
да бъдат избегнати. Те включват:
♦
Наранявания, причинените от докосване до
въртящи се/движещи се части.
♦
Наранявания, причинени от смяна на части,
остриета или аксесоари.
♦
Наранявания, причинени от продължителна
употреба на инструмента. Когато използвате
някой инструмент за по-продължително време, трябва да правите редовни паузи.
♦
Увреждане на слуха.
♦
Опасност за здравето причинена от дишане
на прах, образуван при работа с вашия инструмент (пример: - работа с дърво, особено
с дъб, бук и MDF).
Характеристики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Превключвател оn/off (вкл./изкл.)
Плъзгач за напред/назад
Прозорче за напред/назад
Държач за бургия
Диодна светлина
Селектор за режим/регулиращ лагер за въртящия
момент
Държач за отверка
Фиг. A
Употреба
8.
9.
10.
11.
Предупреждение! Оставете инструмента да работи
със собствената си скорост. Не претоварвайте.
♦
Преди първата употреба, батерията трябва да
се зареди за поне 12 часа.
Зарядно устройство
Основа на зарядното устройство
Индикатор за зареждане
Отделение за съхранение на бургии
Зареждане на батерията (Фиг. А)
Монтаж
♦
Поставете инструмента на зареждащата основа
(9).
♦
Включете зарядното устройство към електрическата мрежа (8).
♦
Оставете инструмента включен към зарядното
устройство за 12 часа.
Червената светлина свети, когато уреда се зарежда
и ще остане червена, докато зарядното устройство
е включено. Червената светлина няма да се изключи,
за да покаже, че зареждането е пълно.
Монтиране на зареждащата основа към
стената (фиг. A и B)
Зареждащата основа (9) може да се постави на
работен плот или да се монтира на стена, за да се
осигури удобно съхранение и място за зареждане
на инструмента. Винтове и дюбели не са включени.
♦
Завинтете винтовете в стената на същото разстояние един от друг, както отворите (13) на гърба
на зареждащата основа (9). Разстоянието между
отворите трябва да бъде 75 мм.
♦
Плъзнете зареждащата основа над винтовете,
за да монтирате основата на стената.
♦
Включете зарядното устройство към електрическата мрежа (8).
♦
Поставете инструмента на зареждащата основа,
като се уверите, че индикатора за зареждане (10)
свети.
Предупреждение! Внимавайте да не повредите
зарядния кабел, когато монтирате зареждащата
основа към стената.
Батерията може да забръмчи по време на зареждането; това е нормално и не представлява проблем.
Предупреждение! Не зареждайте батерията при
температура на околната среда по-ниска от 10 °C
или над 40 °C.
Избор на посоката на въртене (фиг. D)
За пробиване и за завинтване с отверка, използвайте въртене напред (по часовниковата стрелка). За
разхлабване на винтове или сваляне на заклещена
бургия, използвайте въртене назад (обратно на часовниковата стрелка).
Поставяне и сваляне на бургия или
отверка (фиг. С)
Прозорчето за напред/назад (3) показва посоката на
въртене със стрелка.
♦
За да изберете въртене напред, натиснете плъзгача за напред/назад (2) в позиция направо.
♦
За да изберете въртене назад, натиснете плъзгача за напред/назад (2) в позиция направо.
♦
За да заключите инструмента, нагласете плъзгача за напред/назад в централна позиция.
Този инструмент използва отверки и бургии с 6,35 мм
(1/4“) шестоъгълна основа.
♦
За да сложите една представка, вкарайте основата й в държача (4).
♦
За да свалите една представка, издърпайте
основата й от държача (4).
Допълнителни рискове.
Допълнителни рискове има, когато използвате инструмент, който не е включен в предупрежденията за безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от
неправилна употреба, продължителна употреба и др.
Избор на въртете (фиг. E)
Този инструмент идва с монтиран лагер, за да се
настрои момента на въртене за различни приложе-
7
Съвети за оптимална употреба
ния за пробиване и завинтване. Големите болтове
и детайли от твърди материали изискват по-висок
въртящ момент от малките винтове и детайли от меки
материали. Лагера има широка гама от настройки, за
да пасне на вашето приложение.
♦
За да настроите момента на въртене, завъртете
лагера за настройка на въртящия момент (6) по
часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка.
♦
Сложете лагера на желаната настройка за завинтване с отверка. Ако все още не знаете кои
са подходящите настройки, направете следното:
Сложете лагера (6) на най-ниските настройки
на въртенето.
Затегнете първия винт.
Ако клемата задържа преди да е постигнат
желания резултат, увеличете настройките
на лагера и продължете със затягането
на винта. Повторете, докато не постигнете
правилните настройки. Използвайте тази
настройка за останалите винтове.
Завинтване
♦
Винаги използвайте правилен тип и размер
отверка.
♦
Ако винтовете са трудни за затягане, опитайте
се да приложите малко количество препарат за
миене на съдове или сапун като смазка.
♦
Използвайте заключвателя за шпинделя за разхлабване на много затегнати винтове или плътно
затягане на винтове.
♦
Винаги дръжте инструмента и накрайника за
завинтване в права линия с винта.
♦
Когато завинтвате в дърво, препоръчително е да
пробиете пилотна дупка с дължина, равна на
дължината на винта. Пилотната дупка води винта
и предотвратяна разцепване или изкривяване
на дървото. За оптимален размер на пилотната
дупка, вижте таблицата по-долу.
♦
Когато завинтвате в твърдо дърво, пробийте
също така дупка клирънс с дължина, половината
от дължината на винта. За оптимален размер на
дупката клирънс, вижте таблицата по-долу.
Приложения за завинтване
Обхвата на вътящия се момент:
ниско въртене за малките отверки и висок момент на въртене за
големите винтове
Размер на
винта
Пробиване/завинтване
♦
♦
♦
Изберете въртене напред или назад, като използвате ключа за напред/назад (2).
За да включите инструмента, натиснете ключа
за включване и изключване (1).
Отпуснете превключвателя за включване/изключване (1), за да изключите инструмента.
Пилотна
дупка
ø (меко
дърво)
Пилотна
дупка ø
(твърдо
дърво)
Дупка
клирънс
Nr. 6 (3,5 mm) 2 mm
2,5 mm
3,6 mm
Nr. 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
Nr. 10 (5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
Пробиване
♦
Винаги прилагайте леко налягане в права линия
с бургията.
♦
Точно преди върха на бургията да се покаже от
другата страна на детайла, намалете налягането
на инструмента.
♦
Използвайте дървен блок за подпора на детайл,
който може да се разцепи.
♦
Направете вдлъбнатина с помощта на удар
в центъра на дупката за пробиване, за по-голяма
точност.
Завинтване с помощта на винтодържача
(фиг. F1 - F3)
Винтодържача (7) може да се използва с отверка 1“
и 2“. Винтодържачът не може да се използва с удължители на държача за върха на отверката.
♦
Издърпайте винтодържачът (7) от инструмента
(фиг. F1).
♦
Поставете винта на винтодържача (фиг. F2).
♦
Натиснете винтодържачът към винта, като се уверите, че върха на отверката и винта са напълно
захванати (фиг. F3).
Винтът е здраво захванат към винтодържача с магнит.
Магнитът не работи на неметални винтове.
♦
Завинтете винта в стената.
Когато завинтвате, винтодържача се разпъва, за да
позволи на винта да бъде завинтен до необходимата
дълбочина.
Допълнителни приспособления
Работата на вашия инструмент зависи от използваните допълнителни приспособления. Приспособленията
на Black & Decker и Piranha са създадени по стандарти
за високо качество с цел да повишат ефективността
на работа на вашия инструмент. Чрез използването на
тези допълнителни приспособления вие ще получите
най-доброто от работата с вашия инструмент.
Този инструмент използва отверки с 1/4“ (6,35 мм)
шестоъгълна основа. Piranha Super-lok аксесоарите
са създадени за употреба с този инструмент.
Диодна светлина
Диодната светлина (5) се активирана автоматично,
с натискането на пускателното копче. Диодната
светлина ще светне и когато пускателното копче е натиснато и плъзгача за напред/назад (2) е в заключена
позиция (централна позиция).
8
Поддръжка
Можете да проверите местонахождението на вашият
най-близък авторизиран сервиз, като се свържете
с локалния офис на Black & Decker на адреса, посочен
в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб
сайт можете да намерите пълен списък на агентите
на Black & Decker, както и информация за нашата
следпродажбена поддръжка: www.2helpU.com
Вашият инструмент на Black & Decker е създаден за
продължителна и дългосрочна работа с минимална
поддръжка. Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната грижа за инструмента и от
редовното почистване.
Предупреждение! Преди извършването на каквато
и да е поддръжка на жичен или безжичен електроинструмент:
♦
Изключете уреда/инструмента от захранващата
мрежа.
♦
Или изключете и свалете батерията от уреда/
инструмента, ако уреда/инструмента има отделен
пакет с батерии.
♦
Или изтощете батериите докрай, ако са интегрални и след това изключете.
♦
Изключете зарядното устройство преди почистване. Вашето зарядно не изисква никаква
поддръжка, освен редовно почистване.
♦
Редовно почиствайте вентилационните отвори
на вашия уред/инструмент/зарядно устройство,
като използвате мека четка или суха кърпа.
♦
Редовно почиствайте кожуха на мотора, като използвате мокра кърпа. Не използвайте абразивен
препарат или такъв на разтворителна основа.
♦
Редовно отваряйте патронника и го потупвайте,
за да премахнете прахта отвътре (когато е монтиран).
Батерии
Батериите на Black & Decker могат да бъдат
презареждани много пъти. В края на техния
живот, изхвърлете батериите с грижа за
околната среда:
♦
♦
♦
♦
Внимавайте да не направите късо съединение
с изводите на батериите.
Не изгаряйте батериите, понеже това може да
доведе до наранявания или експлозия.
Напълно изтощете батерията, след това я свалете от инструмента.
Батериите се рециклират. Поставете батериите
в подходяща опаковка, за да сте сигурни, че
клемите няма да предизвикат късо съединение.
Занесете ги до който и да е лицензиран сервизен
агент или до местната станция за рециклаж.
Технически данни
AS36LN H2
Напрежение
Скорост при свободен ход
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не трябва
да се изхвърля с обикновените битови
отпадъци.
VDC 3,6
мин-1 180
Максимален въртящ момент
Nm 4,8
Държач за бургия
мм 6,35 (1/4“)
Тегло
кг 0,4
Батерия
Ако някога решите, че вашият Black & Decker продукт
има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим,
не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този
продукт в съответния пункт.
Напрежение
Разделното събиране на използвани продукти позволява на материалите да бъдат рециклирани и използвани отново. Повторното
използване на рециклираните материали
помага за предпазване на околната среда
от замърсяване и намалява необходимостта
от сурови суровини.
V 3,6
Вид батерии
Li-Ion
Капацитет
1,1
Зарядно устройство
9056423*
Входящо напрежение
VAC 230
Изходно напрежение
VDC 9,5
Ток
mA 100
Приблизително време за зареждане
h 12
Ниво на звуково налягане в съответствие с EN 60745:
Местните разпоредби може да предоставят отделно
събиране на електрически продукти от вашия дом,
в пунктове за събиране или до търговския обект,
където е закупен новия продукт.
Звуково налягане (LpA) 63,1 dB(A), колебание (K) 3 dB(A),
Aкустична мощност (LWA) 73,1 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)
Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна сума) според
Black & Decker предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на Black & Decker, след
като вече не могат да бъдат в експлоатация. За да
се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия
продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който
ще го приеме от наше име.
EN 60745:
Пробиване в метал (ah, D) 1,911 м/с2, колебание (K) 1,5 м/с2,
Неударно завинтване(ah, S) 0,549 м/с2, колебание (K) 1,5 м/с2
9
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
от това, на нашия уеб сайт можете да намерите
пълен списък на агентите на Black & Decker,
както и информация за нашата следпродажбена
поддръжка: www.2helpU.com
МАШИННА ДИРЕКТИВА
Моля, посетете нашият уебсайт
www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате
новият си продукт на Вlack & Decker и да
получавате новини за нови продукти и специални
оферти. Допълнителна информация за марката
Black & Decker и за нашата гама от продукти е на
разположение на www.blackanddecker.co.uk
AS36LN
Black & Decker дакларира, че тези продукти, описани
под „технически данни“ са в съответствие с: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2
Tези продукти, също така, са съобразени с Директива
2004/108/EC и 2011/65/EU.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
З а п о в еч е и н ф о р м а ц и я , м о л я , с въ р ж ет е
с Black & Decker на следния адрес или се обърнете
към задната страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията на
техническия файл и прави тази декларация от името
на Black & Decker.
Kevin Hewitt
Vice-President
Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough, Berkshire,
SL1 3YD Великобритания
12/03/2013
Гаранция
Black & Decker е сигурна в качеството на своите продукти и предлага изключителна гаранция. Тази гаранция
е само допълнение към вашите законови права, а не
ги определя. Гаранцията е валидна на територията на
страните членки на ЕС и на европейската свободна
търговска зона.
Ако продукта на Black & Decker покаже дефект поради
лоши материали, недобра изработка или несъответствие, до 24 от датата на закупуване, Black & Decker
гарантират за замяна на дефектните части, поправка
на продуктите, които са предмет на износване или
замяна на продуктите, за да се гарантира минимално
неудобство за клиента:
♦
Продуктът е използван за работа, професионално или за отдаване под наем;
♦
Продуктът е използван неправилно или не е поддържан;
♦
Продуктът е повреден от други обекти, вещества
или инциденти;
♦
Направен е опит за поправка от хора, които не
са авторизирани агенти или сервизен персонал
на Black & Decker.
За да се възползвате от своята гаранция, вие
трябва да имате доказателство за покупката,
която да представите на търговеца или сервизния
агент. Можете да проверите местонахождението
на вашият най-близък авторизиран сервиз, като
се свържете с локалния офис на Black & Decker
на адреса, посочен в това ръководство. Отделно
zst00208930 - 30-05-2013
10
11
Download PDF

advertising