AS36LN | Black&Decker AS36LN SCREWDRIVER Type H2 instruction manual

Български
Hrvatski
Česky
Dansk
Nederlands
English
Suomi
Français
Deutsch
(Превод на оригиналните инструкции)
(Prijevod izvornih uputa)
(Přeloženo z původního návodu)
(Oversættelse af de originale instruktioner)
(Vertaling van de originele instructies)
(Original instructions)
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
(Traduction des instructions d'origine)
(Übersetzung der Originalanleitung)
Magyar
Italiano
Norsk
Polski
Română
(Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült)
(Traduzione delle istruzioni originali)
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
(Traducere a instrucţiunilor originale)
79
88
96
104
113
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
121
Slovenčina
(Preložené z pôvodného návodu)
131
Slovenski
Svenska
(Prevod originalnih navodil)
(Översättning av de ursprungliga anvisningarna)
139
147
Українська
(Переклад оригінальних інструкцій)
155
2
5
14
23
31
39
47
54
62
70
3
4
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
Вашият BLACK+DECKER компактен винтоверт
е предназначен за завинтване и за пробиване
на дърво, метал, пластмаси и зидария. Този
инструмент е предназначен за употреба само
от потребителя.
Инструкции за безопасност
Общи предупреждения за безопасна работа
с електроинструменти
Внимание! Прочетете всички
предупреждения и инструкции
за безопасност. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
изброени по-долу, може да доведе
до токов удар, пожар и/или тежки
травми.
Запазете всички предупреждения
и инструкции за бъдещи справки.
Терминът „електроинструмент“ във всички
предупреждения, изброени по-долу, се отнася
до захранвани (със захранващ кабел) или
работещи на батерии (без захранващ кабел)
електрически инструменти и машини.
1. Безопасност на работното пространство
a. Пазете работното пространство чисто
и добре осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до
трудова злополука.
b. Не използвайте електроинструменти
в експлозивна среда, като например
наличието на запалителни течности,
газове или прах. Електроинструментите
произвеждат искри, които могат да възпламенят прахта или изпаренията.
c. Дръжте деца и странични лица надалече, докато работите с електроинструмента. Отвличане на вниманието може да
ви накара да изгубите контрол.
2. Електрическа безопасност
a. Щепселите на електроинструмента
трябва да са подходящи за използвания контакт. Никога, по никакъв начин
не променяйте щепсела. Не използвайте адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти. Непроменените щепсели и контакти намаляват риска
от токов удар.
b. Избягвайте контакт на тялото със
заземени повърхности, като например
тръби, радиатори, готварски печки
и хладилници. Съществува повишен риск
от токов удар, ако тялото ви е заземено.
c. Не излагайте електроинструментите на
дъжд и мокри условия. Проникването
на вода в електроинструмента повишава
опасността от токов удар.
d. Не злоупотребявайте с кабела. Никога
не използвайте кабела за носене, дърпане или изключване на електроинструмента. Пазете кабела далече от горещина, масло, остри ръбове или движещи
се части. Повредените или оплетени
кабели увеличават риска от токов удар.
e. Когато работите с електроинструмент
на открито, използвайте удължителен
кабел, удобен за използване на открито.
Използването на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов
удар.
f. Ако не можете да избегнете работата
с електроинструмент на влажно място,
използвайте захранване с дефектнотоковата защита (ДТЗ), което на английски
е Residual Current Device (RCD). Използването на ДТЗ намалява риска от токов
удар.
3. Лична безопасност
a. Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте разума си, когато
работите с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, когато
сте изморени или сте под влияние на
наркотици, алкохол или лекарства. Един
миг разсеяност при работа с електроинструмент може да доведе до сериозни
наранявания.
b. Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защита за очите.
Защитни средства като дихателна маска,
неплъзгащи се обувки за безопасност, каска или защита на слуха, използвани при
подходящи условия, ще намали трудовите
злополуки.
c. Предотвратяване на случайно задействане. Уверете се, че превключвача
е на позиция изключен преди да го
свържете към източника на захранване
и/или към батерийното устройство, преди да вземете или носите инструмента.
Носенето на електроинструмент с пръста
на превключвателя или стартирането на
електроинструменти, когато превключвателя е на позиция „включен“, може да
доведе до трудова злополука.
5
БЪЛГАРСКИ
d. Махнете всички регулиращи или гаечни
ключове преди да включите електроинструмента. Прикрепени към въртящи се
части на електроинструмента гаечни или
регулиращи ключове могат да доведат до
наранявания.
e. Не се протягайте прекалено. Стойте
стабилно на краката си през цялото
време. Това позволява по-добър контрол
над електроинструмента в непредвидими
ситуации.
f. Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите си и ръкавиците далече
от движещите се части. Висящи дрехи,
бижута или дълга коса могат да бъдат
захванати в движещите се части.
g. Ако са предоставени устройства за
свързване на изпусканите прашинки
или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани и използвани
правилно. Използването на тези средства
може да намали опасностите свързани
с праха.
4. Използване и грижа за електроинструментите
a. Не използвайте насила електроинструментите. Ползвайте подходящ електроинструмент за съответната работа.
Подходящият електроинструмент ще
свърши по-добре и по-безопасно работата, при темпото, за което е създаден.
b. Не използвайте електроинструмента,
ако превключвача не го включва и изключва. Всеки електроинструмент, който
не може да се контролира с превключвателя е опасен и трябва да се поправи.
c. Изключете щепсела от захранването и/
или батерийния комплект на електроинструмента преди извършването на
каквото и да е регулиране, смяна на
аксесоари или съхраняване на уреда.
Такива предварителни мерки за безопасност намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
d. Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не
позволявайте на незапознати
с електроинструмента и тези инструкции други хора да работят с електроинструмента. Електроинструментите са
опасни в ръцете на необучени потребители.
6
e. Поддържайте електроинструментите.
Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните звена,
за счупване на части и всички други условия, които могат да повлияят на експлоатацията на електроинструментите.
При повреда на електроинструмента,
задължително го поправете преди да го
използвате отново. Много трудови злополуки са причинени от лошо поддържани
електроинструменти.
f. Поддържайте режещите инструменти
винаги добре заточени и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти
с остри остриета по-трудно могат да се
огънат и по-лесно се контролират.
g. Използвайте електроинструментите,
аксесоарите и допълнителните части
към тях в съответствие с инструкциите,
като взимате предвид работните условия
и характера на работата. Използването
на електроинструмента за работи, различни от тези, за които е предназначен, може
да доведе до опасни ситуации.
5. Употреба и грижа за акумулаторен инструмент
a. Презареждайте само със зарядно,
определено от производителя. Зарядно,
което е подходящо за един тип батерии
може да създаде риск от пожар, когато се
използват с друг тип батерии.
b. Използвайте електроинструмента само
с определените за него батерии. Използването на друг вид батерии може да
предизвика нараняване или пожар.
c. Когато батерията не е в употреба, съхранявайте я далече от други метални
предмети като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други дребни
метални предмети, които могат да
направят връзка от един терминал до
друг. Последствията от късото съединение могат да бъдат изгаряния или пожар.
d. При извънредни обстоятелства от батерията може да изтече течност; избягвайте контакт. Ако случайно се появи
контакт, облейте с вода. Ако докоснете
очите си с течност, потърсете допълнителна медицинска помощ. Изтеклата
от батерията течност може да причини
дразнене и изгаряния.
БЪЛГАРСКИ
6. Сервизиране
a. Сервизирането на вашия електроинструмент трябва да се извършва само
от квалифицирано лице, като се използват само оригинални резервни части.
Това ще гарантира безопасната употреба
на уреда.
♦
Допълнителни предупреждения
относно безопасността при работа
с електроинструменти
Безопасност на другите
♦ Tози уред не е предназначен за употреба
от хора (включително деца) с намалени
физически, сензорни или умствени въэможности, или с липса на знания, освен
ако не са под наблюдение или не са били
инструктирани относно употребата на устройството от човек, отговорен за тяхната
безопасност.
♦ Децата трябва да се наблюдават постоянно, за да не си играят с уреда.
Внимание! Допълнителни
предупреждения за безопасност за
бормашини и ударни бормашини
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Носете защита за ушите при работа
с ударни бормашини. Излагането на шум
може да причини загуба на слуха.
Използвайте предоставените с инструмента допълнителни дръжки. Загубата
на контрол може да доведе до наранявания.
Дръжте електроинструментите за изолираните повърхности при извършване
на работа, при която затягането може
да влезе в контакт със скрито окабеляване. При контакт на затегачите с „жива“
жица може да предизвика преминаване на
електричен ток по откритите метални части, което да причини на оператора токов
удар.
Дръжте електроинструментите за изолираните повърхности при извършване
на работа, при която приспособлението за рязане може да засегне скрито
окабеляване. Досег на режещите представки с „жив“ кабел може да зареди с ток
металните части на електроинструмента,
в резултат на което оператора може да
получи токов удар.
Използвайте скоби или друг практически начин да застопорите и укрепите
обработвания детайл към стабилна
платформа. Ако държите детайла с една
ръка или е опрян в тялото ви, го прави
нестабилно и може да доведе до загуба на
контрол.
Преди да пробивате в стени, подове
и тавани, проверете за наличие на кабели
и тръби.
Избягвайте докосването на върха на бургия веднага след пробиване, защото може
да е горещ.
Предназначението е описано в това
ръководство. Използването на аксесоар,
приспособление или изпълнението на
каквато и да е операция с този инструмент,
различни от препоръчаните в това ръководство, представлява риск от нараняване
и/или повреда на имущество.
Вибрация
Стойностите на декларираното ниво на
излъчвани вибрации, които са обявени
в техническите данни и в декларацията за
съответствие, са измерени в съответствие със
стандартен метод за тестване, предоставен от
EN 60745 и може да се използва за сравнение
на един инструмент с друг. Декларираните
стойности на излъчваните вибрации
могат, също така, да бъдат използвани при
предварителната оценка за излагането.
Предупреждение! Стойностите на
излъчваните вибрации по време на активна
употреба на електроинструмента могат да
бъдат различни от декларираната стойност,
в зависимост от начина на използване на
инструмента. Нивото на вибрации може да се
увеличи над обявените стойности.
При оценяване на вибрациите на излагане
за определяне на мерките за безопасност,
изисквани от 2002/44/ЕО за защита на лица,
които редовно използват електрически
инструменти като наемни работници,
трябва да се направи оценка на излагането
на вибрации, действителните условия на
употреба и начина, по който се използва
инструмента, включително като се вземат
предвид всички части на работния цикъл, като
например време, когато инструмента
е изключен и когато се работи на празен ход,
в допълнение към времето за задействане.
7
БЪЛГАРСКИ
Етикети по инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
Предупреждение! За да се намали
риска от нараняване, потребителят
трябва да прочете инструкциите в
ръководството.
Допълнителни инструкции за безопасност за
батерии и зарядни устройства
Батерии
♦ В никакъв случай не се опитвайте да отваряте.
♦ Не излагайте батерията на вода.
♦ Не излагайте батерията на горещина.
♦ Не съхранявайте на места, където температурата може да надвиши 40°C.
♦ Зареждайте само при температура на
околната среда между 10 °C и 40 °C.
♦ Зареждайте само, като използвате предоставеното с уреда/инструмента зарядно
устройство. Използването на погрешното
зарядно устройство може да доведе до токов удар или пренагряване на батерията.
♦ Когато изхвърляте батерии, следвайте
инструкциите от раздела „Защита на околната среда“.
♦ Не повреждайте/деформирайте батерията
с пробиване или удар, понеже това може
да доведе до риск от нараняване или
пожар.
♦ Не зареждайте повредени батерии.
♦ При екстремни условия може да се появи
изтичане от батериите. Когато забележите течност по батериите, внимателно
изтрийте течността с помощта на кърпа.
Избягвайте контакт с кожата.
♦ В случай на контакт с кожата или очите,
следвайте инструкциите по-долу.
Предупреждение! Течността от батерията
може да причини нараняване или повреда на
имущество. В случай на контакт
с кожата, веднага изплакнете с вода. Ако има
зачервяване, болка или се появи дразнене,
потърсете лекарска помощ. В случай на
контакт с очите, изплакнете внимателно
с чиста вода и потърсете лекарска помощ.
Зарядни устройства
Вашето зарядно устройство е направено за
специфичен волтаж. Винаги проверявайте
дали захранващото напрежение отговаря на
напрежението на табелката.
8
Предупреждение! Никога не се опитвайте за
подмeняте зарядното устройство с обикновен
захранващ кабел.
♦ Използвайте само вашето зарядно
устройство от BLACK+DECKER за зареждане на батерията в инструмента, с който
е предоставена. Други батерии могат да
избухнат, причинявайки наранявания и
повреди.
♦ Никога не се опитвайте да зареждате
непрезареждащи се батерии.
♦ Ако захранващият кабел е повреден,
трябва да се смени от производителя
или от оторизиран сервизен център на
BLACK+DECKER, за да се предотврати
злополука.
♦ Не излагайте батерията на вода.
♦ Не отваряйте зарядното устройство.
♦ Не си правете експерименти със зарядното устройство.
♦ При зареждане, уреда/инструмента/батерията трябва да са поставени на проветриво място.
Зарядното устройство е само за
употреба на закрито.
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Зарядното устройство се изключва
автоматично, ако температурата на
околната среда стане твърде висока.
Температурното изключване работи
само еднократно, след това трябва да
се смени.
Електрическа безопасност
Вашето зарядно устройство
е двойно изолирано, следователно
не е необходима заземителен
кабел. Винаги проверявайте дали
захранващото напрежение отговаря на
напрежението на табелката.
♦
♦
Ако захранващият кабел е повреден,
трябва да се смени от производителя
или от оторизиран сервизен център на
BLACK+DECKER, за да се предотврати
злополука.
Предупреждение! Никога не се опитвайте
за подмeняте зарядното устройство
с обикновен захранващ кабел.
БЪЛГАРСКИ
Характеристики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Превключвател оn/off (вкл./изкл.)
Плъзгач за напред/назад
Прозорче за напред/назад
Държач за бургия
Диодна светлина
Селектор за режим/регулиращ лагер за
въртящия момент
Държач за отверка
Фиг. A
8. Зарядно устройство
9. Основа на зарядното устройство
10. Индикатор за зареждане
11. Отделение за съхранение на бургии
Монтаж
Монтиране на зареждащата основа към
стената (фиг. A и B)
Зареждащата основа (9) може да се постави
на работен плот или да се монтира на стена,
за да се осигури удобно съхранение и място
за зареждане на инструмента. Винтове и
дюбели не са включени.
♦ Завинтете винтовете в стената на същото
разстояние един от друг, както отворите
(13) на гърба на зареждащата основа (9).
Разстоянието между отворите трябва да
бъде 75 мм.
♦ Плъзнете зареждащата основа над
винтовете, за да монтирате основата на
стената.
♦ Включете зарядното устройство към електрическата мрежа (8).
♦ Поставете инструмента на зареждащата
основа, като се уверите, че индикатора за
зареждане (10) свети.
Предупреждение! Внимавайте да не
повредите зарядния кабел, когато монтирате
зареждащата основа към стената.
Поставяне и сваляне на бургия или отверка
(фиг. С)
Този инструмент използва отверки и бургии
с 6,35 мм (1/4“) шестоъгълна основа.
♦ За да сложите една представка, вкарайте
основата й в държача (4).
♦ За да свалите една представка, издърпайте основата й от държача (4).
Допълнителни рискове.
Допълнителни рискове има, когато
използвате инструмент, който не е включен
в предупрежденията за безопасност.
Тези рискове могат да бъдат причинени
от неправилна употреба, продължителна
употреба и др.
Дори и с прилагането на съответните
разпоредби за безопасност и използването
на предпазни средства, съществуват
допълнителни рискове, които не могат да
бъдат избегнати. Те включват:
♦ Наранявания, причинените от докосване до въртящи се/движещи се части.
♦ Наранявания, причинени от смяна на
части, остриета или аксесоари.
♦ Наранявания, причинени от продължителна употреба на инструмента. Когато
използвате някой инструмент за по-продължително време, трябва да правите
редовни паузи.
♦ Увреждане на слуха.
♦ Опасност за здравето причинена от
дишане на прах, образуван при работа
с вашия инструмент (пример: - работа
с дърво, особено с дъб, бук и MDF).
Употреба
Предупреждение! Оставете инструмента
да работи със собствената си скорост. Не
претоварвайте.
♦ Преди първата употреба, батерията трябва да се зареди за поне 12 часа.
Зареждане на батерията (Фиг. А)
♦ Поставете инструмента на зареждащата
основа (9).
♦ Включете зарядното устройство към електрическата мрежа (8).
♦ Оставете инструмента включен към зарядното устройство за 12 часа.
Червената светлина свети, когато уреда
се зарежда и ще остане червена, докато
зарядното устройство е включено. Червената
светлина няма да се изключи, за да покаже, че
зареждането е пълно.
Батерията може да забръмчи по време
на зареждането; това е нормално и не
представлява проблем.
Предупреждение! Не зареждайте батерията
при температура на околната среда по-ниска
от 10 °C или над 40 °C.
Избор на посоката на въртене (фиг. D)
За пробиване и за завинтване с отверка,
използвайте въртене напред (по
часовниковата стрелка). За разхлабване на
винтове или сваляне на заклещена бургия,
използвайте въртене назад (обратно на
часовниковата стрелка).
9
БЪЛГАРСКИ
Прозорчето за напред/назад (3) показва
посоката на въртене със стрелка.
♦ За да изберете въртене напред, натиснете
плъзгача за напред/назад (2) в позиция
направо.
♦ За да изберете въртене назад, натиснете
плъзгача за напред/назад (2) в позиция
направо.
♦ За да заключите инструмента, нагласете
плъзгача за напред/назад в централна
позиция.
Избор на въртете (фиг. E)
Този инструмент идва с монтиран лагер, за да
се настрои момента на въртене за различни
приложения за пробиване
и завинтване. Големите болтове и детайли
от твърди материали изискват по-висок
въртящ момент от малките винтове и детайли
от меки материали. Лагера има широка
гама от настройки, за да пасне на вашето
приложение.
♦ За да настроите момента на въртене, завъртете лагера за настройка на въртящия
момент (6) по часовниковата стрелка или
обратно на часовниковата стрелка.
♦ Сложете лагера на желаната настройка
за завинтване с отверка. Ако все още не
знаете кои са подходящите настройки,
направете следното:
- Сложете лагера (6) на най-ниските
настройки на въртенето.
- Затегнете първия винт.
- Ако клемата задържа преди да е постигнат желания резултат, увеличете
настройките на лагера и продължете
със затягането на винта. Повторете,
докато не постигнете правилните настройки. Използвайте тази настройка
за останалите винтове.
Приложения за завинтване
Обхвата на вътящия се
момент: ниско въртене за
малките отверки и висок
момент на въртене за
големите винтове
Пробиване/завинтване
♦ Изберете въртене напред или назад, като
използвате ключа за напред/назад (2).
♦ За да включите инструмента, натиснете
ключа за включване и изключване (1).
♦ Отпуснете превключвателя за включване/
изключване (1), за да изключите инструмента.
10
Завинтване с помощта на винтодържача (фиг.
F1 - F3)
Винтодържача (7) може да се използва с
отверка 1“ и 2“. Винтодържачът не може да се
използва с удължители на държача за върха
на отверката.
♦ Издърпайте винтодържачът (7) от инструмента (фиг. F1).
♦ Поставете винта на винтодържача (фиг.
F2).
♦ Натиснете винтодържачът към винта, като
се уверите, че върха на отверката и винта
са напълно захванати (фиг. F3).
Винтът е здраво захванат към винтодържача
с магнит. Магнитът не работи на неметални
винтове.
♦ Завинтете винта в стената.
Когато завинтвате, винтодържача се разпъва,
за да позволи на винта да бъде завинтен до
необходимата дълбочина.
Диодна светлина
Диодната светлина (5) се активирана
автоматично, с натискането на пускателното
копче. Диодната светлина ще светне и когато
пускателното копче е натиснато и плъзгача
за напред/назад (2) е в заключена позиция
(централна позиция).
Съвети за оптимална употреба
Завинтване
♦ Винаги използвайте правилен тип и размер отверка.
♦ Ако винтовете са трудни за затягане, опитайте се да приложите малко количество
препарат за миене на съдове или сапун
като смазка.
♦ Използвайте заключвателя за шпинделя
за разхлабване на много затегнати винтове или плътно затягане на винтове.
♦ Винаги дръжте инструмента и накрайника
за завинтване в права линия с винта.
♦ Когато завинтвате в дърво, препоръчително е да пробиете пилотна дупка с дължина, равна на дължината на винта. Пилотната дупка води винта и предотвратяна
разцепване или изкривяване на дървото.
За оптимален размер на пилотната дупка,
вижте таблицата по-долу.
♦ Когато завинтвате в твърдо дърво, пробийте също така дупка клирънс с дължина,
половината от дължината на винта. За
оптимален размер на дупката клирънс,
вижте таблицата по-долу.
БЪЛГАРСКИ
Размер на
винта
Пилотна
дупка
ø (меко
дърво)
Пилотна
дупка ø
(твърдо
дърво)
Дупка
клирънс
Nr. 6 (3,5 mm)
2 mm
2,5 mm
3,6 mm
Nr. 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
Nr. 10 (5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
♦
Пробиване
♦ Винаги прилагайте леко налягане в права
линия с бургията.
♦ Точно преди върха на бургията да се покаже от другата страна на детайла, намалете налягането на инструмента.
♦ Използвайте дървен блок за подпора на
детайл, който може да се разцепи.
♦ Направете вдлъбнатина с помощта на
удар в центъра на дупката за пробиване,
за по-голяма точност.
Допълнителни приспособления
Работата на вашия инструмент зависи от
използваните допълнителни приспособления.
Приспособленията на BLACK+DECKER
и Piranha са създадени по стандарти за високо
качество с цел да повишат ефективността
на работа на вашия инструмент. Чрез
използването на тези допълнителни
приспособления вие ще получите найдоброто от работата с вашия инструмент.
Този инструмент използва отверки с 1/4“ (6,35
мм) шестоъгълна основа. Piranha Super-lok
аксесоарите са създадени за употреба с този
инструмент.
Поддръжка
Вашият инструмент на BLACK+DECKER
е създаден за продължителна и дългосрочна
работа с минимална поддръжка.
Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното почистване.
Предупреждение! Преди извършването
на каквато и да е поддръжка на жичен или
безжичен електроинструмент:
♦ Изключете уреда/инструмента от захранващата мрежа.
♦ Или изключете и свалете батерията от
уреда/инструмента, ако уреда/инструмента има отделен пакет с батерии.
♦ Или изтощете батериите докрай, ако са
интегрални и след това изключете.
♦ Изключете зарядното устройство преди
почистване. Вашето зарядно не изисква
♦
♦
никаква поддръжка, освен редовно почистване.
Редовно почиствайте вентилационните
отвори на вашия уред/инструмент/зарядно
устройство, като използвате мека четка
или суха кърпа.
Редовно почиствайте кожуха на мотора,
като използвате мокра кърпа. Не използвайте абразивен препарат или такъв на
разтворителна основа.
Редовно отваряйте патронника и го потупвайте, за да премахнете прахта отвътре
(когато е монтиран).
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не
трябва да се изхвърля с обикновените
битови отпадъци.
Ако някога решите, че вашият
BLACK+DECKER продукт има нужда от
замяна, или ако вече не ви е необходим, не го
изхвърляйте
с битовите отпадъци. Занесете този продукт
в съответния пункт.
Разделното събиране на използвани
продукти позволява на материалите
да бъдат рециклирани и използвани
отново. Повторното използване
на рециклираните материали
помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Местните разпоредби може да предоставят
отделно събиране на електрически продукти
от вашия дом, в пунктове за събиране или
до търговския обект, където е закупен новия
продукт.
BLACK+DECKER предоставя възможност за
събиране и рециклиране на продуктите на
BLACK+DECKER, след като вече не могат да
бъдат в експлоатация. За да се възползвате
от тази услуга, моля, върнете вашия продукт
на всеки авторизиран агент за сервиз, който
ще го приеме от наше име.
11
БЪЛГАРСКИ
Можете да проверите местонахождението
на вашият най-близък авторизиран сервиз,
като се свържете с локалния офис на
BLACK+DECKER на адреса, посочен в това
ръководство. Отделно от това, на нашия уеб
сайт можете да намерите пълен списък на
агентите на BLACK+DECKER, както
и информация за нашата следпродажбена
поддръжка: www.2helpU.com
Батерии
Батериите на BLACK+DECKER могат
да бъдат презареждани много пъти.
В края на техния живот, изхвърлете
батериите с грижа за околната среда:
♦
♦
♦
♦
Внимавайте да не направите късо съединение с изводите на батериите.
Не изгаряйте батериите, понеже това
може да доведе до наранявания или експлозия.
Напълно изтощете батерията, след това
я свалете от инструмента.
Батериите се рециклират. Поставете батериите в подходяща опаковка, за да сте
сигурни, че клемите няма да предизвикат
късо съединение. Занесете ги до който и
да е лицензиран сервизен агент или до
местната станция за рециклаж.
Технически данни
Напрежение
Скорост при
свободен ход
Максимален
въртящ момент
Държач за бургия
Тегло
Батерия
Напрежение
Вид батерии
Капацитет
Зарядно устройство
Входящо напрежение
Изходно напрежение
Ток
Приблизително
време за зареждане
12
VDC
мин -1
Nm
мм
кг
V
VAC
VDC
mA
h
AS36LN H2
3,6
180
Ниво на звуково налягане в съответствие с EN 60745:
Звуково налягане (LpA) 63,1 dB(A), колебание
(K) 3 dB(A),
Aкустична мощност (LWA) 73,1 dB(A), колебание
(K) 3 dB(A)
Общи стойности на вибрациите (триаксална
векторна сума) според EN 60745:
Пробиване в метал (a h, D) 1,911 м/с 2, колебание
(K) 1,5 м/с 2, Неударно завинтване(ah, S) 0,549 м/
с 2, колебание (K) 1,5 м/с 2
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
МАШИННА ДИРЕКТИВА
AS36LN
BLACK+DECKER дакларира, че тези продукти,
описани под „технически данни“ са
в съответствие с: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-2
Tези продукти, също така, са съобразени
с Директива 2014/30/EU и 2011/65/EU.
За повече информация, моля, свържете
с BLACK+DECKER на следния адрес
или се обърнете към задната страна на
ръководството.
Долуподписаният е отговорен за
компилацията на техническия файл и прави
тази декларация от името на BLACK+DECKER.
4,8
6,35 (1/4“)
0,4
3,6
Li-Ion
1,3/1,5
9056423*
230
9,5
100
12-16
Ray Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
07/10/2014
Гаранция
BLACK+DECKER е сигурна в качеството на
своите продукти и предлага изключителна
гаранция. Тази гаранция е само допълнение
към вашите законови права, а не ги определя.
Гаранцията е валидна на територията на
страните членки на ЕС и на европейската
свободна търговска зона.
БЪЛГАРСКИ
Ако продукта на BLACK+DECKER покаже
дефект поради лоши материали, недобра
изработка или несъответствие, до 24 от
датата на закупуване, BLACK+DECKER
гарантират за замяна на дефектните части,
поправка на продуктите, които са предмет на
износване или замяна на продуктите, за да се
гарантира минимално неудобство за клиента:
♦ Продуктът е използван за работа, професионално или за отдаване под наем;
♦ Продуктът е използван неправилно или не
е поддържан;
♦ Продуктът е повреден от други обекти,
вещества или инциденти;
♦ Направен е опит за поправка от хора, които не са авторизирани агенти или сервизен персонал на BLACK+DECKER.
За да се възползвате от своята гаранция,
вие трябва да имате доказателство за
покупката, която да представите на търговеца
или сервизния агент. Можете да проверите
местонахождението на вашият най-близък
авторизиран сервиз, като се свържете
с локалния офис на BLACK+DECKER
на адреса, посочен в това ръководство.
Отделно от това, на нашия уеб сайт можете
да намерите пълен списък на агентите
на BLACK+DECKER, както и информация
за нашата следпродажбена поддръжка:
www.2helpU.com
Моля, посетете нашият уебсайт
www.blackanddecker.co.uk, за да
регистрирате новият си продукт на
Вlack & Decker и да получавате новини за нови
продукти и специални оферти. Допълнителна
информация за марката BLACK+DECKER и за
нашата гама от продукти е на разположение
на www.blackanddecker.co.uk
Stanley BLACK+DECKER
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
13
HRVATSKI
Namjena
Ovaj kompaktni odvijač BLACK+DECKER
predviđen je za rad s vijcima te za bušenje drva,
metala, plastike i zidova. Ovaj je alat predviđen
isključivo za amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa
navedenih u nastavku može rezultirati
strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim
ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim
upozorenjima odnosi se na vaš električni alat
napajan iz gradske mreže (sa žicom) ili električni
alat napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
prizivaju nezgode.
b. S električnim alatima nemojte raditi
u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina
zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.
Električni aparati stvaraju iskre koje mogu
zapaliti prašinu ili isparavanja.
c. Pri radu s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja
pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad
uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način
ne prepravljajte utikač. Nemojte rabiti
prilagodne utikače s uzemljenim električnim
alatima. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladnjaka. Ako je tijelo
uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od električnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice.
Kabel držite podalje od izvora topline, ulja
14
i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili
zapleteni kabel povećat će rizik od električnog
udara.
e. Pri radu s električnim alatom na otvorenom
upotrijebite produžni kabel pogodan za
upotrebu na otvorenom. Upotreba kabela
prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik
od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba RCD sklopke
smanjuje rizik od električnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Prilikom rada s električnim alatom budite
oprezni, usredotočeni na rad i primjenjujte
zdravorazumski pristup. Ne upotrebljavajte
električni alat ako ste umorni ili pod
utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b. Rabite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek
koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne
opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape ili
zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit
će rizik od osobnih ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu ili
umetanja akumulatorske baterije, kao i prije
uzimanja ili nošenja alata, provjerite je li
prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata pri čemu je prst na
prekidaču ili priključivanje električnog alata
kojemu je prekidač uključen priziva nezgode.
d. Prije nego što uključite električni alat,
uklonite s njega sve ključeve ili alate za
podešavanje. Ostavljanje ključa na rotirajućem
dijelu električnog alata može dovesti do
ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Pazite na ravnotežu
i zauzmite stabilan položaj. To omogućuje
bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim
situacijama.
f. Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih dijelova.
Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo obučenu
odjeću, nakit ili dugu kosu.
g. Ako postoji mogućnost priključivanja
uređaja za usisavanje i prikupljanje prašine,
osigurajte njihovo pravilno povezivanje
i upotrebu. Upotreba uređaja za skupljanje
HRVATSKI
prašine može smanjiti opasnosti vezane uz
prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte preopterećivati.
Koristite ispravan električni alat za vašu
primjenu. Prikladan električni alat bolje će
i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je
predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim
se ne može upravljati pomoću prekidača
predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene pribora ili
pohranjivanja električnog alata, isključite
utikač iz utičnice ili odvojite akumulatorsku
bateriju. Te sigurnosne preventivne mjere
smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite
rad osobama koje nisu upoznate s ovim
alatom ili ovim uputama. Električni alati
opasni su u rukama neobučenih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Provjerite ima
li kakvih otklona ili savijenih pokretnih
dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih
drugih stanja koja mogu utjecati na rad
električnog alata. Ako je alat oštećen,
popravite ga prije upotrebe. Velik broj
nezgoda uzrokovan je loše održavanim
električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost savijanja
i olakšava upravljanje.
g. Električni alat, pribor, nastavke i sl.
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
te uzimajući u obzir radne uvjete i posao
koji je potrebno obaviti. Upotreba električnih
alata za poslove za koje nije namijenjen može
dovesti do opasnih situacija.
5. Upotreba i čuvanje akumulatorskih baterija
a. Dopunjavajte isključivo punjačem kojeg je
odredio proizvođač. Punjač koji je pogodan
za jednu vrstu akumulatora može izazvati rizik
od požara ako se upotrebljava s nekim drugim
akumulatorom.
b. Električne alate upotrebljavajte isključivo
s preporučenim akumulatorima. Upotreba
bilo kojeg drugog akumulatora može
predstavljati rizik od ozljede i požara.
c. Kad akumulator nije u upotrebi, držite ga
podalje od ostalih metalnih predmeta poput
spajalica za papir, ključeva, čavala, vijaka ili
drugih manjih metalnih predmeta koji mogu
izazvati kratki spoj baterijskih priključaka.
Kratki spoj priključaka baterije može izazvati
eksploziju ili požar.
d. U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije
bi mogla iscuriti tekućina. Izbjegavajte
kontakt. Ako dođe do slučajnog kontakta,
isperite vodom. Ako tekućina dospije u oči,
smjesta potražite liječničku pomoć. Tekućina
iz baterije može izazvati iritacije ili opekline.
6. Servis
a. Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
identičnih zamjenskih dijelova. Na taj ćete
način održati sigurnost upotrebe električnog
alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna
upozorenja za bušilice i udarne bušilice
♦
♦
♦
•
♦
♦
Tijekom upotrebe udarnih bušilica koristite
zaštitu za sluh. Izlaganje buci može izazvati
oštećenje sluha.
Rabite pomoćne rukohvate isporučene uz
alat. Gubitak nadzora može izazvati osobne
ozljede.
Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate dok radite u područjima
gdje bi zavrtanj mogao doći u dodir sa
skrivenim ožičenjima. U slučaju kontakta
zavrtnja sa žicom pod naponom, taj se napon
može prenijeti na metalne dijelove alata
i izazvati električni udar rukovatelja.
Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate dok radite na mjestima
na kojima bi pribor mogao doći u dodir sa
skrivenim ožičenjima. U slučaju kontakta
reznog pribora sa žicom pod naponom, taj se
napon može prenijeti na metalne dijelove alata
i izazvati strujni udar rukovatelja.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala
rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije
stabilno i može dovesti do gubitka kontrole.
Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite
raspored ožičenja i cijevi.
15
HRVATSKI
♦
♦
Izbjegavajte dodirivanje vrsta nastavka za
bušenje odmah nakon bušenja jer može biti
vruć.
Predviđena namjena opisana je u priručniku.
Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme,
kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću ovog
alata za radnje koje nisu opisane u ovom
priručniku može predstavljati opasnost od
osobne ozljede i/ili oštećivanja imovine.
Sigurnost drugih osoba
♦ Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu ni
osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim
ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost
nadzire ili im je pružila upute za sigurnu
upotrebu uređaja.
♦ Djecu je potrebno nadgledati kako bi se
spriječilo njihovo igranje ovim uređajem.
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje
su navedene u tehničkim podacima i izjavi
o usklađenosti, izmjerene su u skladu sa
standardiziranom metodom ispitivanja navedenom
u dokumentu EN 60745 i može se koristiti za
međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana
vrijednost emisije vibracija može se upotrijebiti
i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom
stvarne upotrebe električnog alata može se
razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno
o načinima na koje se alat koristi. Razina vibracija
može porasti iznad navedene razine.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovno koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete upotrebe
i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve dijelove
radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od
uključivanja do postizanja pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
16
Dodatne sigurnosne upute za
akumulatore i punjače
Baterije
♦ Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte
otvarati.
♦ Akumulator ne izlažite vodi.
♦ Akumulator ne izlažite vrućini.
♦ Ne skladištite na mjestima gdje bi temperatura
mogla biti viša od 40°C.
♦ Punjenje izvodite isključivo pri okolnim
temperaturama između 10°C i 40°C.
♦ Dopunjavajte isključivo punjačem koji je
isporučen uz uređaj/alat. Uporaba pogrešnog
punjača može rezultirati strujnim udarom ili
pregrijavanjem akumulatora.
♦ Prilikom odbacivanja akumulatora, pridržavajte
se uputa u odjeljku "Zaštita okoliša".
♦ Akumulator ne oštećujte/deformirajte bilo
udarcem ili bušenjem jer time možete stvoriti
rizik od ozljede i vatre.
♦ Ne dopunjavajte oštećene akumulatore.
♦ U ekstremnim uvjetima može doći do curenja
akumulatora.
Ako na akumulatoru uočite tekućinu, pažljivo je
obrišite krpom. Izbjegavajte dodir s kožom.
♦ U slučaju dodira s kožom ili očima, slijedite
donje upute.
Upozorenje! Akumulatorska tekućina može
izazvati osobne ozljede i oštećenja imovine.
U slučaju dodira s kožom, smjesta isperite vodom.
U slučaju crvenila, boli ili nadraženosti potražite
liječničku pomoć. U slučaju kontakta s očima
odmah isperite čistom vodom i potražite liječničku
pomoć.
Punjači
Vaš punjač projektiran je za određeni napon.
Provjerite odgovara li napon električne mreže
naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Upozorenje! Ne pokušavajte jedinicu punjača
zamijeniti običnim strujnim utikačem.
♦ Svoj punjač BLACK+DECKER punjač koristite
isključivo za punjenje akumulatora u alatu uz
koji je isporučen. Ostali akumulatori mogu
napuknuti i izazvati osobne ozljede i oštećenja.
♦ Ne pokušavajte puniti baterije koje za to nisu
predviđene.
♦ Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga
zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
BLACK+DECKER, radi izbjegavanja opasnosti.
♦ Punjač ne izlažite vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Punjač nemojte probijati.
HRVATSKI
♦
Uređaj/alat/akumulator mora tijekom punjenja
biti u dobro prozračenom području.
Punjač je predviđen isključivo za
upotrebu u zatvorenim prostorima.
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu
Punjač se automatski isključuje
ako okolišna temperatura postane
previsoka. Termoprekidač se aktivira
samo jedanput, a zatim zahtjeva
potpunu zamjenu.
Zaštita od električne struje
Ovaj punjač opremljen je dvostrukom
izolacijom i žica uzemljenja nije
potrebna. Uvijek provjerite odgovara
li napon električne mreže naponu
navedenom na nazivnoj oznaci.
♦
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga
zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
BLACK+DECKER, radi izbjegavanja opasnosti.
Upozorenje! Ne pokušavajte jedinicu punjača
zamijeniti običnim strujnim utikačem.
Značajke
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prekidač za uključivanje/isključivanje
Klizni preklopnik za rad naprijed/natrag
Prekidač za naprijed/natrag
Držač nastavaka
LED svjetlo
Birač načina rada / prsten za podešavanje
momenta
7. Držač vijaka
sl. A
8. Punjač
9. Baza za punjenje
10. Pokazivač punjenja
11. Spremnik nastavaka
Sastavljanje
Postavljanje baze za punjenje na zid (sl. A i B)
Baza za punjenje (9) može se postaviti na
radnu površinu ili na zid za praktično odlaganje
i punjenje alata. Vijci i zidne tiple nisu isporučeni.
♦ Vijke uvijte u zid na razmacima utora (13) sa
stražnje strane baze za punjenje (9).
Razmak između utora mora biti 75 mm.
♦ Navucite bazu za punjenje preko vijaka kako
biste je postavili na zid.
♦ Priključite punjač (8).
♦ Postavite alat na bazu za punjenje tako da se
pokazivač punjenja (10) upali.
Upozorenje! Izbjegavajte oštećivanje kabela
napajanja prilikom postavljanja baze za punjenje
na zid.
Postavljanje i uklanjanje nastavka za bušenje
ili rad s vijcima (sl. C)
Ovaj alat koristi nastavke odvijača i nastavke za
bušenje sa šesterokutnim dosjedom od 6,35 mm
(1/4").
♦ Da biste postavili nastavak, umetnite ga
u držač nastavaka (4).
♦ Da biste uklonili nastavak, izvucite ga iz držača
nastavaka (4).
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni
rizici koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim
upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed
nepravilne upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne
rizike nije moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem
rotirajućih/pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova,
oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane produljenom
upotrebom alata. Radite redovite pauze
tijekom dulje uporabe bilo kojeg alata.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom korištenja alata (npr. tijekom
rada s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom
i ivericom).
Upotreba
Upozorenje! Neka alat radi svojim tempom. Alat
nemojte preopterećivati.
♦ Prije prve upotrebe akumulator se mora puniti
najmanje 12 sata.
Punjenje akumulatora (crtež A)
♦ Postavite alat na bazu za punjenje (9).
♦ Priključite punjač (8).
♦ Alat ostavite priključenim na punjač 12 sati.
Dok je uređaj na punjaču, ostaje uključeno je
crveno svjetlo sve dok je punjač pod napajanjem.
Crveno svjetlo se ne isključuje kada je uređaj
potpuno napunjen.
Punjač tijekom punjenja može zujati i zagrijati se.
To je normalno i ne predstavlja problem.
Upozorenje! Ne punite akumulator ako je okolna
temperatura ispod 10°C ili iznad 40°C.
17
HRVATSKI
Odabir smjera vrtnje (crtež D)
Za bušenje i pritezanje vijaka upotrijebite vrtnju
"prema naprijed" (u smjeru kazaljki na satu). Za
oslobađanje vijaka ili zaglavljenog nastavka za
bušenje upotrijebite obrnutu vrtnju (suprotno od
smjera kazaljki na sati).
Prozorčić (3) prikazuje smjer vrtnje koji je
naznačen strelicom.
♦ Za vrtnju "prema naprijed" klizni preklopnik za
rad naprijed/natrag (2) pomaknite u prednji
položaj.
♦ Za odabir suprotne vrtnje klizni preklopnik za
rad naprijed/natrag (2) pomaknite u stražnji
položaj.
♦ Da biste blokirali alat, klizni preklopnik za rad
naprijed/natrag pomaknite u središnji položaj.
Odabir zakretnog momenta (sl. E)
Ovaj alat opremljen je prstenom za postavljanje
zakretnog momenta prema različitim primjenama
za rad s vijcima i za bušenje. Veliki vijci i čvrsti
redni materijali zahtijevaju veću postavku
zakretnog momenta u odnosu na male vijke
i mekane materijale. Pomoću prstena možete
odabrati jednu od 6 postavki, ovisno o poslu koji
obavljate.
♦ Da biste postavili zakretni moment, okrenite
prsten za podešavanje (6) u smjeru kazaljke na
satu ili u suprotnom smjeru.
♦ Za rad s vijcima prsten okrenite na željenu
postavku.
Ako ne znate koja postavka je odgovarajuća,
nastavite na sljedeći način:
- Prsten (6) okrenite na najmanju postavku
momenta.
- Zategnite prvi vijak.
- Ako spojka počne preskakati prije postizanja
željenog rezultata, povećajte postavku
prstena i nastavite pritezati vijak. Ponavljajte
postupak dok ne postignete odgovarajuću
postavku. Tu postavku upotrijebite za ostale
vijke.
Rad s vijcima
Raspon zakretnog momenta:
nizak moment za male vijke
i visok moment za velike vijke
Bušenje / rad s vijcima
♦ Pomoću kliznog preklopnika za rad naprijed/
natrag (2) odaberite smjer vrtnje.
♦ Za uključivanje alata pritisnite prekidač za
uključivanje/isključivanje (1).
♦ Za isključivanje alata pustite prekidač za
uključivanje/isključivanje (1).
18
Rad s vijcima pomoću držača vijaka
(sl. F1 - F3)
Držač vijaka (7) može se rabiti s nastavcima
odvijača od 1” i 2”. Držač vijaka ne može se
koristiti s produžecima držača vrhova.
♦ Izvucite držač vijaka (7) iz alata (sl. F1).
♦ Postavite vijak na držač vijaka (sl. F2).
♦ Pritisnite držač vijaka prema vijku pazeći da se
vrh nastavka i vijak potpuno spoje (sl. F3).
Vijak se spaja s držačem vijaka pomoću magneta.
Magnet ne radi s vijcima koji nisu željezni.
♦ Zavijte vijak u zid.
Prilikom rada s vijcima, držač vijaka se uvlači
kako bi se vijak mogao zaviti do potrebne dubine.
LED svjetlo
LED svjetlo (5) automatski se uključuje kad
pritisnete prekidač. LED svjetlo također će se
uključiti kad pritisnete prekidač i kad je klizni
preklopnik naprijed/natrag (2) u zabravljenom
položaju (središnjem položaju).
Savjeti za optimalnu upotrebu
Rad s vijcima
♦ Uvijek koristite nastavak odvijača pravilne vrste
i veličine.
♦ Ako je zatezanje vijaka otežano, pokušajte
nanijeti manju količinu tekućeg deterdženta ili
sapuna kao sredstva za podmazivanje.
♦ Za oslobađanje tvrdokornih vijaka ili čvrsto
pritezanje vijaka upotrijebite blokadu osovine.
♦ Alat i nastavak odvijača uvijek koristite u ravnoj
liniji s vijkom.
♦ Prilikom uvijanja u drvo preporučuje se da prije
uvijanja izbušite pripremni otvor čija je dubina
jednaka duljini vijka. Pripremni otvor "navodi"
vijak i sprječava cijepanje i deformaciju drva.
Za optimalne veličine pripremnih otvora
pogledajte donju tablicu.
♦ Za uvijanje u tvrdo drvo preporučuje se bušenje
otvora protiv cijepanja čija je dubina jednaka
polovici duljine vijka. Za optimalne veličine
otvora protiv cijepanja pogledajte donju tablicu.
Veličina
vijka
Pripremni
otvor Ø
(meko drvo)
Pripremni
otvor Ø
(tvrdo
drvo)
Otvor protiv
cijepanja
Br. 6
(3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
Br. 8 (4
mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
Br. 10
(5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
HRVATSKI
Bušenje
♦ Lagani pritisak uvijek primijenite u ravnoj liniji
s nastavkom za bušenje.
♦ Neposredno prije nego nastavak za bušenje
probije radni materijal, smanjite pritisak na alat.
♦ Radne materijale podložne cijepanju podložite
komadom drva.
♦ Za preciznije bušenje pomoću točkala
napravite udubinu u središtu otvora koji je
potrebno izbušiti.
Ako ustanovite da je Vaš BLACK+DECKER
proizvod potrebno zamijeniti ili ako za njime više
nemate potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni
otpad iz kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za
odvojeno prikupljanje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i pakiranja omogućava
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala.
Ponovna upotreba materijala pomaže
u sprječavanju zagađivanja okoliša
i smanjuje potražnju za sirovinama.
Dodatni pribor
Karakteristike alata ovise o upotrijebljenom
dodatnom priboru.
Dodatni pribori BLACK+DECKER i Piranha
proizvedeni su s visokim standardnima
i projektirani kako bi poboljšali karakteristike alata.
Korištenjem tog dodatnog pribora vaš će alat
pružiti najbolje od svojih mogućnosti.
Ovaj alat koristi nastavke odvijača sa
šesterokutnim dosjedom od 6,35 mm (1/4"). Za
upotrebu uz ovaj alat dizajniran je Piranha Superlok dodatni pribor.
Održavanje
Vaš BLACK+DECKER žični/akumulatorski
električni uređaj/alat projektiran za dugotrajnu
upotrebu uz minimalna održavanja. Neprekinuta
i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi
i redovnom čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih
radova održavanja na žičnom/akumulatorskom
električnom alatu:
♦ Isključite uređaj/alat i iskopčajte ga iz utičnice.
♦ Ili isključite uređaj/alat i uklonite akumulator ako
je akumulator poseban dio.
♦ Ili potpuno ispraznite akumulator ako je
integralan dio i zatim isključite alat.
♦ Punjač prije čišćenja odvojite od električnog
napajanja. Ovaj punjač ne zahtijeva nikakvo
održavanje osim redovitog čišćenja.
♦ Utore za prozračivanje na uređaju/alatu/
punjaču redovito čistite mekim kistom ili suhom
krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
♦ Redovito otvarajte zateznu glavu i lagano
udarajte po njoj kako biste iz unutrašnjosti
uklonili prašinu (ako je ugrađena).
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno
prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva,
na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem
prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka BLACK+DECKER omogućuje prikupljanje
i recikliranje BLACK+DECKER proizvoda nakon
isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili
prednosti ove usluge, svoj proizvod vratite bilo
kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će
ga prikupiti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
agenta možete provjeriti kontaktiranjem vašeg
lokalnog ureda tvrtke BLACK+DECKER, na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis ovlaštenih BLACK+DECKER servisa
i potpuni detalji o našim uslugama nakon prodaje
i kontaktima, dostupni su putem Interneta na
adresi: www.2helpU.com
Akumulatori
Akumulatori tvrtke BLACK+DECKER
mogu se dopunjavati mnogo puta.
Po isteku vijeka trajanja odbacite ih uz
dužnu brigu prema okolišu.
♦
♦
♦
♦
Kontakte baterije nemojte kratko spajati.
Baterije ne spaljujte jer to može rezultirati
tjelesnim ozljedama ili eksplozijom.
Akumulator potpuno ispraznite i potom ga
uklonite iz alata.
Akumulatori se mogu reciklirati. Akumulatore
odložite u odgovarajuće pakiranje kako biste
spriječili kratko spajanje kontakata. Odnesite
ih bilo kojem ovlaštenom serviseru ili u lokalno
središte za recikliranje.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod
ne smije se odbacivati kao uobičajeni
otpad iz kućanstva.
19
HRVATSKI
Tehnički podaci
Napon
Brzina bez opterećenja
Maks. moment
Držač nastavaka
Masa
AS36LN H2
Vdc 3,6
min-1 180
Nm 4,8
mm 6,35 (1/4”)
kg 0,4
Akumulator
Napon
Tip akumulatora
Kapacitet
V
Punjač
Ulazni napon
Izlazni napon
Struja
Približno vrijeme punjenja
VAC
VDC
mA
h
3,6
Li-Ion
1,3/1,5
9056423*
230
9,5
100
12-16
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 63,1 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A)
Zvučna snaga (LWA) 73,1 dB(A), netočnost (K)
3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski
zbroj) prema EN 60745:
Bušenje metala (ah, D) 1,911 m/s2, nesigurnost (K)
1,5 m/s2
Uvijanje bez udaraca (ah, S) 0,549 m/s2,
nesigurnost (K) 1,5 m/s2
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
AS36LN
Tvrtka BLACK+DECKER izjavljuje da su proizvodi
opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa
sljedećim propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2
Ovi proizvodi također su usklađeni s Direktivama
2014/30/EU i 2011/65/EU.
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
BLACK+DECKER putem sljedeće adrese ili
pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke BLACK+DECKER.
20
Ray Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
07/10/2014
Jamstvo
Tvrtka BLACK+DECKER sigurna je u kvalitetu
svojih proizvoda i nudi natprosječno jamstvo. Ova
izjava o jamstvu dodatak je vašim zakonskim
pravima i ni na koji način ih ne narušava.
Ovo jamstvo valjano je na području država članica
Europske unije i Europske zone slobodnog
trgovanja.
Ako vaš BLACK+DECKER proizvod postane
neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom
materijalu, izradi ili nedostatne usklađenosti,
unutar 24 mjeseca od dana kupnje, tvrtka
BLACK+DECKER jamči zamjenu neispravnih
dijelova, popravak dijelova izloženih znatnom
habanju i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda
kako bi se osigurale najmanje neugodnosti za
našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod rabljen za trgovanje, u profesionalnoj
primjeni ili u svrhu pružanja usluga;
♦ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren;
♦ Proizvod pretrpio oštećenja izazvana stranim
predmetima, tvarima ili u nezgodi;
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim
ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog
osoblja tvrtke BLACK+DECKER.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili
ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz
kupnje. Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog
servisnog agenta možete provjeriti kontaktiranjem
vašeg lokalnog ureda tvrtke BLACK+DECKER,
na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također,
potpuni popis ovlaštenih BLACK+DECKER
servisa i potpuni detalji o našim uslugama nakon
prodaje i kontaktima, dostupni su putem Interneta
na adresi: www.2helpU.com
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste
registrirali svoj novi BLACK+DECKER proizvod
i bili u tijeku s najnovijim proizvodima i posebnim
ponudama Dodatne informacije o tvrtki
BLACK+DECKER i našem rasponu proizvoda
dostupne su na lokaciji
www.blackanddecker.co.uk
HRVATSKI
Ne zaboravite registrirati svoj proizvod!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Svoj proizvod registrirajte na internetu
putem stranice www.blackanddecker.co.uk/
productregistration ili vaše podatke i šifru
proizvoda pošaljite predstavništvu tvrtke
BLACK+DECKER u vašoj zemlji.
21
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦ Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
♦ Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo
isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se
korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
♦ Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni
dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
♦ Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku,
o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova
i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz
nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete
proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti
u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako
proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu
svotu.
♦ Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
♦ Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
♦ Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem
isključene su iz jamstva.
♦ Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
♦ Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET
JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
♦ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad
22
RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E,
10020 Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata
u funkciju, način dostave i povrat alata po
izvršenom popravku, te ostala servisna ili
tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte
servis na telefon
01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim
danom od 8.00 – 12.00 h
ČEŠTINA
Použití výrobku
Váš kompaktní akumulátorový šroubovák
BLACK+DECKER je určen pro šroubování a vrtání
do dřeva, kovů, plastů a lehkého zdiva. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Pozorně si přečtěte veškerá
bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít
za následek úraz elektrickým proudem,
vznik požáru anebo vážné poranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití. Označení „elektrické nářadí“ ve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené
ze sítě (obsahuje napájecí přívodní šňůru) nebo
nářadí napájené
z akumulátorů (bez napájecího kabelu).
1. Bezpečnost v pracovním prostoru
a. Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek na pracovním stole
a nedostatek světla v jeho okolí může vést ke
způsobení nehody.
b. S elektrickým nářadím nepracujte ve
výbušných prostorách, jako jsou například
prostory, ve kterých se vyskytují hořlavé
kapaliny, plyny nebo prašné látky. Nářadí je
zdrojem jiskření, které může zapálit prach nebo
výpary.
c. Při práci s výkonným nářadím držte děti
a okolní osoby z jeho dosahu. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
2. Elektrická bezpečnost
a. Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným
způsobem neupravujte. U nářadí chráněného zemněním nepoužívejte jakékoliv
redukce zástrček. Originální zástrčky a zásuvky snižují riziko způsobení úrazu elektrickým
proudem.
b. Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako
jsou například potrubí, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Dojde-li k uzemnění
Vašeho těla, vzrůstá riziko úrazu elektrickým
proudem.
c. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nářadí, k jeho posouvání a při odpojování nářadí od elektrické sítě za něj netahejte. Napájecí kabel držte z dosahu tepelných
zdrojů, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo spletené kabely
zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
e. Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.
Použití kabelu pro venkovní použití snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
f. Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí je nezbytně nutné použít v napájecím okruhu proudový chránič (RCD). Použití
proudového chrániče RCD snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
3. Osobní bezpečnost
a. Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s elektrickým nářadím
přemýšlejte. Nepoužívejte elektrické nářadí,
jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při
práci s nářadím může vést k vážnému úrazu.
b. Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Bezpečnostní výbava
jako je respirátor, neklouzavá bezpečnostní
obuv, pevná přilba nebo ochranné sluchátka
použitá v odpovídajících podmínkách snižuje
riziko úrazu.
c. Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením ke zdroji napětí nebo před vložením
akumulátoru, zvednutím nebo přenášením
nářadí zkontrolujte, zda je hlavní spínač
v poloze vypnuto.
Přenášení nářadí s prstem na hlavním spínači
nebo připojení napájecího kabelu k elektrické
síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto,
může způsobit úraz.
d. Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Ponechané seřizovací klíče mohou
být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
e. Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožňuje lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
23
ČEŠTINA
f. Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
nebo šperky. Dbejte na to, aby se Vaše
vlasy, oděv a rukavice dostaly do kontaktu
s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly
zachyceny.
g. Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4. Použití elektrického nářadí a jeho údržba
a. Nářadí nepřetěžujte. Používejte správné
elektrické nářadí, které odpovídá prováděné
práci.
Při použití správného typu nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji.
b. Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Elektrické
nářadí, které nemůže být ovládáno hlavním
spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
c. Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství či jiných připojených součástí, před
prováděním servisu nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte je od elektrické sítě
a/nebo vyjměte akumulátor. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
d. Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto
bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly.
Elektrické nářadí je v rukou neobeznámených
osob nebezpečné.
e. Údržba nářadí. Zkontrolujte, zda u nářadí
nejsou vychýlené nebo rozpojené pohyblivé
části, zlomené díly nebo jakékoliv jiné závady, které mohou mít vliv na jeho správný
chod.
Pokud je nářadí poškozeno, nechejte je
opravit. Mnoho nehod vzniká v důsledku nedostatečné údržby nářadí.
f. Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými
břity jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a jsou lépe ovladatelné.
g. Elektrické nářadí, příslušenství, násady atd.
používejte v souladu s těmito pokyny, berte
ohled na pracovní podmínky a prováděnou
práci. Použití nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
24
5. Použití akumulátorového nářadí a jeho údržba
a. Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může při vložení jiného nevhodného
akumulátoru způsobit požár.
b. Používejte elektrické nářadí pouze
s výslovně určenými akumulátory. Použití
jiných akumulátorů může způsobit požár nebo
zranění.
c. Pokud akumulátor nepoužíváte, držte jej
z dosahu kovových předmětů jako jsou
kancelářské sponky na papír, mince, klíče,
hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové
předměty, které mohou způsobit zkratování
obou jeho svorek. Zkratováním kontaktů akumulátoru může dojít ke vzniku požáru
a popálen.
d. Při nesprávném skladování může z akumulátoru unikat kapalina; vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou.
Pokud se kapalinou náhodně potřísníte,
zasažené místo omyjte vodou. Při zasažení
očí zasažené místo omyjte a vyhledejte
lékařskou pomoc. Unikající kapalina z akumulátoru může způsobit podráždění pokožky nebo
popáleniny.
6. Opravy
a. Opravy elektrického nářadí svěřte kvalifikovanému technikovi, jež používá shodné
náhradní díly. Tím bude zajištěna bezpečnost
chodu nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny pro vrtačky a vrtačky s příklepem
♦
♦
♦
Při vrtání s příklepem použijte vhodnou
ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může
způsobit ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím může
vést k úrazu.
Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu montážních prvků
se skrytými vodiči, držte elektrické nářadí
vždy za izolované části. Montážní prvky, které se dostanou do kontaktu s „živým“ vodičem,
způsobí, že neizolované kovové části elektrického nářadí budou také „živé“, což může
obsluze způsobit úraz elektrickým proudem.
ČEŠTINA
♦
♦
♦
♦
♦
Při pracovních operacích, u kterých
by mohlo dojít ke kontaktu pracovního
nástroje se skrytými elektrickými vodiči,
držte elektrické nářadí vždy za izolované
rukojeti. Pracovní nástroje, které se dostanou
do kontaktu s „živým“ vodičem, způsobí, že
neizolované kovové části elektrického nářadí
budou také „živé“, což může obsluze způsobit
úraz elektrickým proudem.
Používejte k upnutí obrobku k pevné
podložce svorky nebo jiný vhodný způsob.
Držení obrobku rukou nebo jeho opření o vaše
tělo je nestabilní a může vést ke ztrátě kontroly.
Před vrtáním do stěn, podlah a stropů se vždy
řádně ujistěte o poloze elektroinstalace a potrubí.
Ihned po ukončení vrtání se nedotýkejte hrotu
vrtáku – může být horký.
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto
návodu. Použití jakéhokoliv jiného příslušenství
nebo přídavných zařízení, nebo provádění
jakéhokoliv jiného využití tohoto přístroje, než
je popsáno
v tomto návodu k použití, může mít za následek
riziko poranění osob nebo škody na majetku.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Toto nářadí není určeno pro použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití výrobku osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si se zařízením nehrály.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena
v souladu se standardní zkušební metodou předepsanou normou EN 60745 a může být použita ke
srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita k předběžnému stanovení doby práce s tímto výrobkem.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití
elektrického nářadí se může od deklarované
úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu použití
výrobku. Úroveň vibrací může být oproti uvedené
hodnotě vyšší.
Při stanovení vystavení se vibracím k určení bezpečnostních opatření podle normy 2002/44/EC
k ochraně osob pravidelně používajících elektrické
nářadí v zaměstnání by měl předběžný odhad působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití
nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního
cyklu, jako doby, při které je nářadí vypnuto a kdy
běží naprázdno.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou uvedeny následující piktogramy: :
Varování! Ke snížení rizika vzniku úrazu
musí být obsluha obeznámena s tímto
návodem k obsluze.
Další bezpečnostní pokyny pro akumulátory a nabíječky
Akumulátory
♦ Nikdy se nepokoušejte ze žádného důvodu
narušit obal akumulátoru.
♦ Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
♦ Nevystavujte akumulátor působení horka.
♦ Neskladujte akumulátory v prostorách, kde
může teplota přesáhnout 40°C.
♦ Dobíjejte pouze při okolní teplotě 10 až 40 °C.
♦ Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou
s výrobkem. Použití nesprávné nabíječky může
mít za následek úraz elektrickým proudem
nebo přehřátí akumulátoru.
♦ Při likvidaci akumulátoru se řiďte pokyny uvedenými v části „Ochrana životního prostředí“.
♦ Nepoškozujte a nedeformujte akumulátor propíchnutím nebo nárazem, protože hrozí riziko
zranění a požáru.
♦ Nenabíjejte poškozené akumulátory.
♦ V náročných provozních podmínkách může
docházet k únikům elektrolytu z akumulátoru. Zpozorujete-li na povrchu akumulátoru
kapalinu, opatrně ji setřete hadrem. Zabraňte
kontaktu pokožky s touto kapalinou.
♦ Dojde-li k zasažení pokožky nebo očí, postupujte podle níže uvedených pokynů.
Varování! Kapalina z akumulátoru může způsobit zranění osob nebo hmotné škody. V případě
potřísnění pokožky zasažené místo okamžitě
opláchněte vodou .Dojde-li ke zčervenání, bolesti
nebo podráždění zasaženého místa, vyhledejte
lékařské ošetření. Jsou-li touto kapalinou zasaženy oči, okamžitě si je začněte vyplachovat čistou
vodou a vyhledejte lékařské ošetření.
25
ČEŠTINA
Nabíječky
Vaše nabíječka je určena pro specifické napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá hodnotě napětí uvedené na výkonovém štítku
nářadí.
4. Držák násady
5. Svítilna LED
6. Volič režimu / objímka nastavení kroutícího
momentu
7. Držák šroubů
Varování! Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku přímým připojením k zásuvce elektrického
proudu.
♦ Používejte nabíječku BLACK+DECKER
k nabíjení pouze těch akumulátorů, se kterými
byla nabíječka dodána. Jiné typy akumulátorů
mohou explodovat a způsobit úraz nebo materiální škody.
♦ Nepokoušejte se nabíjet akumulátory, které
nejsou k nabíjení určeny.
♦ Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
BLACK+DECKER, aby bylo zabráněno možným rizikům.
♦ Poškozené kabely ihned vyměňte.
♦ Nevystavujte nabíječku vlhkosti.
♦ Nesnažte se otevřít obal nabíječky.
♦ Nesnažte se proniknout do nabíječky.
♦ V průběhu nabíjení musí být zařízení / nářadí /
akumulátor umístěny na dobře větraném místě.
Obr. A
Nabíječka je určena pouze pro použití ve
vnitřních prostorách.
Před použitím nářadí pročtěte pečlivě
tento návod.
Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka
se automaticky vypne. Tepelná pojistka
proti přetížení je účinná pouze jednou
a potom musí být vyměněna.
Elektrická bezpečnost
Vaše nabíječka je chráněna dvojitou izolací; z tohoto důvodu není nutná ochrana
zemněním. Vždy zkontrolujte, zda napětí
v síti odpovídá napětí na výkonovém štítku
nářadí.
♦
♦
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo zástupcem značkového servisu
firmy BLACK+DECKER.
Varování! Nikdy se nepokoušejte nabíječku
nahradit běžnou síťovou zásuvkou.
Popis
1. Hlavní spínač (zapnuto / vypnuto)
2. Posuvný přepínač chodu vpřed / vzad
3. Okénko přepínače chodu vpřed / vzad
26
8. Nabíječka
9. Nabíjecí základna
10. Indikátor nabíjení
11. Uložení násad
Sestavení
Montáž nabíjecí základny na zeď
(obr. A & B)
Nabíjecí základnu (9) je možné umístit na pracovní
stůl nebo připevnit ke zdi, kde bude zajištěno místo
k uložení a nabíjení nářadí. Šrouby a příchytky do
zdi nejsou součástí balení.
♦
Šrouby do zdi zašroubujte ve vzdálenosti odpovídající štěrbinám (13) na zadní straně nabíjecí
základny (9).
Vzdálenost mezi štěrbinami musí být 75 mm.
♦ Nabíjecí základnu nasuňte přes šrouby tak, aby
byla ke stěně upevněna.
♦ Připojte nabíječku (8) k síti.
♦ Do nabíjecí základny zasuňte nářadí a ujistěte
se, zda se rozsvítil indikátor nabíjení (10).
Varování! Při upevňování nabíjecí základny ke zdi
dejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel.
Nasazení a sejmutí vrtáku nebo šroubovacího nástavce (obr. C)
Toto nářadí používá šroubovací a vrtací nástavce
se šestihrannou upínací stopkou 6,35 mm (1/4“).
♦ Chcete-li pracovní nástroj nasadit, vložte jeho
upínací stopku do držáku pracovních nástrojů
(4).
♦ Chcete-li pracovní nástroj vyjmout, vyjměte
jeho upínací stopku z držáku pracovních nástrojů (4).
Jiná nebezpečí
Další rizika mohou nastat při způsobu použití
nářadí, který nebyl uveden v přiložených bezpečnostních pokynech. Tato rizika mohou vznikat při
nesprávném použití, dlouhodobým použitím nářadí, apod.
I přes dodržování příslušných bezpečnostních
opatření a používání ochranných pomůcek nelze
zcela vyloučit určitá jiná nebezpečí. Tyto obsahují:
ČEŠTINA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Poranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo pohyblivými díly nářadí.
Poranění způsobená při výměně jakýchkoliv
dílů, řezných nástrojů nebo příslušenství.
Poranění způsobená dlouhodobým použitím
nářadí. Pokud jakékoliv nářadí používáte
delší dobu, ujistěte se, zda
děláte pravidelné přestávky.
Poškození sluchu.
Ohrožení zdraví vdechováním prachových
částic při práci s nářadím (například:- práce
se dřevem, zvláště pak s dubovým, bukovým a MDF.)
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastním tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
♦ Před prvním použitím musí být akumulátor
nabíjen minimálně 12 hodin.
Nabíjení akumulátoru (obr. A)
♦
♦
♦
Umístěte nářadí do nabíjecí základny (9).
Připojte nabíječku (8) k síti.
Nářadí ponechejte připojené k nabíječce po
dobu 12 hodin.
V průběhu nabíjení se rozsvítí červený indikátor
a zůstane svítit po celou dobu dodávky energie.
Červený indikátor při dosažení plného nabití nezhasne.
V průběhu nabíjení může nabíječka bzučet a může
se i zahřívat; jde o běžný jev, který neznamená
žádnou závadu.
Varování! Nenabíjejte akumulátor při teplotách nižších než 10°C nebo vyšších než 40°C.
Volba směru otáčení (obr. D)
Pro vrtání a pro utahování šroubů používejte chod
vpřed (otáčení po směru pohybu hodinových ručiček). Pro uvolňování šroubů nebo při uvolňování
zaseknutých vrtáků používejte chod vzad (otáčení
proti směru pohybu hodinových ručiček).
Směr otáčení je zobrazen šipkou v okénku (3).
♦ Chcete-li zvolit směr otáčení vpřed, posuňte
přepínač chodu vpřed / vzad (2) do polohy
vpřed.
♦ Chcete-li zvolit směr otáčení vzad, posuňte
přepínač chodu vpřed / vzad (2) do polohy
vzad.
♦ Chcete-li nářadí zajistit, nastavte tento přepínač do středové polohy.
Volba utahovacího momentu (obr. E)
Toto nářadí je vybaveno speciální objímkou, která
umožňuje nastavení momentu pro různé šroubovací a vrtací aplikace. Šrouby velkých rozměrů
a obrobky z tvrdých materiálů vyžadují nastavení
většího kroutícího momentu. Objímka nářadí nabízí nastavení
6 stupňů kroutícího momentu pro různé aplikace.
♦ Kroutící moment upravíte otáčením objímky (6)
proti směru nebo po směru chodu hodinových
ručiček.
♦ Při šroubování nastavte objímku do požadované polohy.
Pokud ještě nemáte zkušenosti s nastavením
kroutícího momentu, postupujte následovně:
- Nastavte objímku (6) na nejmenší hodnotu
kroutícího momentu.
- Přitáhněte první šroub.
- Začne-li spojka před dosažením požadovaného výsledku prokluzovat, zvětšete hodnotu
kroutícího momentu nastavením objímky do
další polohy a pokračujte v utahování šroubu.
Tento postup opakujte, dokud nedosáhnete
správného nastavení. Dotáhněte ostatní šrouby při použití stejného nastavení kroutícího
momentu.
Šroubování
Rozsah momentu: malá hodnota momentu pro malé šrouby a velká hodnota momentu
pro velké šrouby
Vrtání / šroubování
♦
♦
♦
Pomocí posuvného spínače chodu vpřed / vzad
(2) zvolte požadovaný směr otáčení.
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní
spínač (1).
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní spínač (1).
Šroubování s použitím držáku šroubů
(obr. F1-F3)
Držák šroubů (7) lze používat se šroubovacími
násadami velikosti 1“ a 2“. Držák šroubů nelze
použít s prodlužovacími násadami pro uchycení
šroubovací násady.
♦ Držák šroubů (7) vysuňte z nářadí ven (obr. F1).
♦ Do držáku uchyťte šroub (obr. F2).
♦ Držák tlačte směrem ke šroubu tak, aby hrot
šroubovací násady zapadl do výřezu hlavy
šroubu (obr. F3).
27
ČEŠTINA
Šroub je k držáku pevně přichycen pomocí magnetu. Magnetem nebude možné přichytit šrouby,
které jsou vyrobeny z barevných kovů.
♦ Do stěny zašroubujte šroub.
Během šroubování je držák šroubů zasouván zpět
tak, aby bylo možné šroub zašroubovat
v požadované délce.
Osvětlení LED
Svítilna LED (5) se při stlačení spouště automaticky rozsvítí. Svítilna LED bude svítit také v případě,
kdy je stisknuta spoušť a přepínač pro chod vpřed
/ vzad (2) je v zablokované poloze (středová poloha).
Rady pro optimální použití nářadí
Šroubování
♦ Používejte vždy správný typ a rozměr šroubovací násady.
♦ Pokud lze šrouby jen těžce dotahovat, potřete
pro snížení tření šroub tekutým mýdlem.
♦ K povolování velmi utažených šroubů nebo
k silnému přitahování šroubů použijte zámek
hřídele.
♦ Vždy držte nářadí s nasazenou šroubovací
násadou v přímé linii se šroubem.
♦ Při šroubování do dřeva doporučujeme nejdříve
vyvrtat vodící otvor odpovídající délce šroubu.
Vodící otvor vede šroub daným směrem a brání
tak rozštípnutí nebo deformaci dřeva. Optimální velikost vodícího otvoru naleznete v níže
uvedené tabulce.
♦ Při šroubování do tvrdého dřeva, předvrtejte
zápustný otvor o větším průměru do hloubky
odpovídající polovině délky šroubu. Optimální
velikost zápustného otvoru naleznete v níže
uvedené tabulce.
Velikost
šroubu
Vodící otvor ø
(měkké dřevo)
Vodící otvor ø
(tvrdé dřevo)
Zápustný otvor
č. 6 (3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
č. 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
č. 10 (5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
Vrtání
♦
♦
♦
28
Na vrtačku příliš netlačte, tlak vyvíjený na nářadí musí být směřován v ose vrtáku.
Před tím, než vrták pronikne skrz opačnou
stranu obrobku, snižte tlak na nářadí.
Zadní stranu obrobku, jež se může odštípnout,
podložte dřevěným hranolem.
♦
Pro zvýšení přesnosti si vždy uprostřed díry,
kterou chcete vrtat, označte na obrobku pomocí průbojníku střed vodícího otvoru.
Příslušenství
Výkon Vašeho nářadí závisí na použitém příslušenství. Příslušenství BLACK+DECKER
a Piranha je zkonstruováno k vytvoření standardu
vysoké kvality a je určeno ke zvýšení výkonnosti
vašeho nářadí. Použitím tohoto příslušenství u vašeho nářadí dosáhnete toho nejlepšího výsledku.
V tomto nářadí se upínají šroubovací násady
s šestihranným profilem 1/4“ (6,35 mm). Pro použití
s tímto nářadím je určeno příslušenství Piranha Super-lok.
Údržba
Váš výrobek / nářadí BLACK+DECKER napájený
z akumulátoru / napájecím kabelem byl navržen
tak, aby měl dlouhou životnost společně s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí
a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby
akumulátorového elektrického nářadí nebo nářadí
opatřeného napájecím kabelem:
♦ Vypněte zařízení / nářadí a odpojte napájecí
kabel od sítě.
♦ Nebo vypněte zařízení / nářadí a vyjměte z něj
akumulátor, pokud je to možné.
♦ Nebo pokud nelze akumulátor z nářadí vyjmout, nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k jeho úplnému vybití.
♦ Před čištěním vždy odpojte nabíječku od sítě.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu
mimo standardní a pravidelné čištění.
♦ Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně
čistěte měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte
kryt motoru. Nepoužívejte žádné brusné nebo
rozpouštěcí čistící prostředky.
♦ Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním odstraňte prach z vnitřní části nářadí (je-li nářadí
opatřeno sklíčidlem).
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domovního odpadu.
ČEŠTINA
Jakmile zjistíte, že budete chtít provést výměnu
nářadí nebo nebudete-li toto nářadí déle používat,
nevyhazujte toto nářadí do domovního odpadu.
Zlikvidujte tento přístroj ve tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo
prodejny vám poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
BLACK+DECKER poskytuje službu odběru a recyklace výrobků BLACK+DECKER po uplynutí
doby jejich technické životnosti. V rámci této
výhodné služby vraťte vaše nářadí kterékoliv
autorizované servisní pobočce BLACK+DECKER,
kde bude toto nářadí shromážděno a s ohledem
na životní prostředí recyklováno.
Adresu vašeho nejbližšího servisního střediska
BLACK+DECKER naleznete v tomto návodu.
Přehled autorizovaných servisních dílen
BLACK+DECKER a rovněž další informace
můžete nalézt také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Akumulátory
Akumulátory BLACK+DECKER lze mnohokrát opakovaně nabíjet. Po ukončení
jejich životnosti je zlikvidujte tak, aby
nedošlo
k ohrožení životního prostředí:
♦
♦
♦
♦
Zabraňte zkratu kontaktů akumulátoru.
Likvidaci akumulátorů neprovádějte jejich vhazováním do ohně, protože by mohlo dojít
k zranění osob nebo k explozi akumulátorů.
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití akumulátoru a potom jej
z nářadí vyjměte.
Akumulátory lze recyklovat. Akumulátory uložte
do vhodného obalu, abyste zamezili zkratu
jejich kontaktů. Odevzdejte je v autorizovaném servisu nebo v místní sběrně, kde budou
recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo
k ohrožení životního prostředí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Otáčky naprázdno
Maximální kroutící moment
Držák násady
Hmotnost
Akumulátor
Napětí
Typ akumulátoru
Kapacita akumulátoru (Ah)
AS36LN H2
VDC 3,6
min-1 180
Nm 4,8
mm 6,35 (1/4“)
kg 0,4
V
Nabíječka
Vstupní napětí
Výstupní napětí
Proud
Přibližná doba nabíjení
VAC
VDC
mA
hod
3,6
Li-Ion
1,3/1,5
9056423*
230
9,5
100
12-16
Hladina akustického tlaku podle normy EN
60745:
Akustický tlak (LpA) 63,1 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 73,1 dB(A), odchylka (K)
3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) podle normy EN 60745:
Vrtání do kovu (ah,D) 1,911 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Šroubování bez rázů (ah,S) 0,549 m/s2, odchylka (K)
1,5 m/s2
Prohlášení o shodě
NORMY PRO STROJOVÁ ZAŘÍZENÍ
14
AS36LN
Společnost BLACK+DECKER prohlašuje, že tyto
produkty popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2014/30/EU a 2011/65/EU.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím
společnost BLACK+DECKER na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci
tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti BLACK+DECKER.
29
ČEŠTINA
Ray Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
07/10/2014
Záruka
Společnost BLACK+DECKER důvěřuje kvalitě
svého vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou záruku. Tato záruka je nadstandardní
a v žádném případě nepoškozuje Vaše zákonná
práva. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a Evropské zóny volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku BLACK+DECKER,
v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady, garantujeme ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého
výrobku za níže uvedených podmínek:
• Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo-li k jeho
pronájmu.
• Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
• Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
• Nebyly prováděny opravy výrobku jinými
osobami než pracovníky značkového servisu
BLACK+DECKER.
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu středisku předložit doklad o nákupu výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované
servisní pobočky BLACK+DECKER se dozvíte
na příslušné adrese uvedené na zadní straně
této příručky. Seznam autorizovaných servisů
BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte
si Váš výrobek BLACK+DECKER. Budete tak
mít neustále přehled o nových výrobcích a speciálních nabídkách. Další informace o značce
BLACK+DECKER a o našem výrobním programu
získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk
30
DANSK
Anvendelsesområde
Din BLACK+DECKER skruetrækker er designet
til skrueopgaver i træ, metal, plastik og murværk.
Værktøjet er kun beregnet til privat brug.
Sikkerhedsinstruktioner
Generelle sikkerhedsadvarsler for
værktøjet
Advarsel! Læs alle sikkerhedsadvarsler
og instrukser. Hvis nedenstående
advarsler og instrukser ikke følges, er der
risiko for elektrisk stød, brand og/eller
alvorlige personskader.
Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig
brug.
Det benyttede begreb ”el-værktøj” i nedennævnte
advarsler refererer til el-netdrevne (med
tilslutningsledning) eller batteridrevne maskiner
(uden tilslutningsledning).
1. Sikkerhed i arbejdsområdet
a. Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
ryddeligt.
Rodede eller uoplyste arbejdsområder øger
faren for uheld.
b. Brug ikke el-værktøj i eksplosionstruede
omgivelser, f.eks. hvor der er brændbare
væsker, gasser eller støv.
El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde
støv eller dampe.
c. Sørg for, at børn og andre personer
holder sig på afstand, når el-værktøjet er
i brug. Hvis man distraheres, kan man miste
kontrollen over maskinen.
2. El-sikkerhed
a. El-værktøjsstik skal passe til kontakten.
Stikkene må under ingen omstændigheder
ændres. Brug ikke adapterstik sammen
med jordforbundet el-værktøj.
Uændrede stik, der passer til kontakterne,
nedsætter risikoen for elektrisk stød.
b. Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader som f.eks. rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe. Hvis din krop er
jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
c. El-værktøj må ikke udsættes for regn eller
fugt.
Indtrængen af vand i el-værktøj øger risikoen
for elektrisk stød.
d. Undgå at ødelægge ledningen. Undgå at
bære, trække eller afbryde el-værktøjet ved
at rykke i ledningen.
Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe
kanter eller maskindele, der er i bevægelse.
Beskadigede eller indviklede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e. Hvis el-værktøj benyttes i det fri, skal der
benyttes en forlængerledning, som er
godkendt til udendørs brug.
Brug af en forlængerledning til udendørs brug
nedsætter risikoen for elektrisk stød.
f. Ved anvendelse af et elektrisk værktøj
i områder med damp, anvend da en
beskyttende afskærmning.
Denne afskærmning reducerer risikoen for
elektrisk stød.
3. Personlig sikkerhed
a. Vær opmærksom, hold øje med, hvad du
laver, og brug el-værktøjet fornuftigt. Man
bør ikke bruge maskinen, hvis man er træt,
har nydt alkohol eller er påvirket af medicin
eller euforiserende stoffer.
Få sekunders uopmærksomhed ved brug af
el-værktøjet kan føre til alvorlige personskader.
b. Anvend sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller.
Beskyttende udstyr, som en støvmaske,
skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm
eller ørepropper anvendt i de rigtige
betingelser reducere ulykker.
c. Forebyg umotiveret opstart. Vær sikker
på, at kontakten er slukket før du forbinder
kraftkilden og/eller batteriet, løfter eller
bærer værktøjet. Hvis du bærer på værktøjet
med din finger på kontakten eller starter
værktøjet med kontakten slået til indbyder til
ulykker.
d. Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle,
inden el-værktøjet tændes. Et værktøj eller
en nøgle, der efterlades i en roterende del i
el-værktøjet, kan resultere i personskader.
e. Overvurder ikke dig selv. Sørg for, at du
altid har sikkert fodfæste og balance. Det
gør det nemmere at kontrollere el-værktøjet,
hvis der skulle opstå uventede situationer.
f. Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse
beklædningsgenstande eller smykker.
Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der
bevæger sig. Bevægelige dele kan gribe fat
i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
g. Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr
kan monteres, er det vigtigt, at dette
tilsluttes og benyttes korrekt. Brug af
31
DANSK
støvopsamling nedsætter risikoen for
personskader som følge af støv.
4. Brug og vedligeholdelse af el-værktøj
a. Undgå at overbelaste el-værktøjet. Brug
altid det rette el-værktøj til opgaven. Med
det rigtige el-værktøj udføres arbejdet lettere
og sikrere inden for det angivne effektområde.
b. Brug ikke el-værktøjet, hvis afbryderen er
defekt.
El-værktøj, der ikke kan reguleres med
afbryderen, er farligt og skal repareres.
c. Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller afmonter batteriet inden indstilling,
tilbehørsudskiftning eller opbevaring af
el-værktøjet. Disse sikkerhedsforanstaltninger
reducerer risikoen for utilsigtet start af
værktøjet.
d. Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for
børns rækkevidde. Lad aldrig personer,
der ikke er fortrolige med el-værktøj, eller
som ikke har gennemlæst disse instrukser,
benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis
det benyttes af ukyndige personer.
e. El-værktøj bør vedligeholdes omhyggeligt.
Kontroller, om bevægelige dele er skæve og
ikke sidder fast, og om delene er brækket
eller beskadiget, således at el-værktøjets
funktion påvirkes. Få beskadigede dele
repareret, inden el-værktøjet tages i brug.
Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdt elværktøj.
f. Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og
rene.
Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer
med skarpe skærekanter sætter sig ikke så
hurtigt fast og er nemmere at føre.
g. Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj
osv. i overensstemmelse med disse
instrukser, og sådan som det kræves for
denne specielle værktøjstype. Tag hensyn
til arbejdsforholdene og det arbejde, der
skal udføres. I tilfælde af anvendelse af elværktøjet til formål, som ligger uden for det
fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå
farlige situationer.
5. Brug og vedligeholdelse af batteriværktøj
a. Oplades kun ved hjælp af ladeaggregater,
der er anbefalet af fabrikanten. Et
ladeaggregat, der er egnet til en bestemt
type batterier, kan udgøre brandfare, hvis det
bruges med andre batterityper.
b. Brug kun el-værktøjet med specifikt
fremstillede batterier. Brug af andre batterier
32
kan øge risikoen for personskader og er
forbundet med brandfare.
c. Batterier, der ikke er i brug, må ikke komme
i berøring med andre metalgenstande som
f.eks. kontorclips, mønter, nøgler, søm,
skruer eller andre små metalgenstande, da
disse kan kortslutte kontakterne.
En kortslutning mellem batteripolerne kan
medføre forbrændinger eller brand.
d. Hvis batteriet anvendes forkert, kan der
slippe væske ud af det. Undgå kontakt
med denne væske. Hvis der alligevel skulle
forekomme kontakt, skylles med vand.
Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene.
Væske fra batteriet kan give hudirritation eller
forbrændinger.
6. Service
a. Sørg for, at el-værktøjet kun repareres af
kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes
originale reservedele.
Dermed bevares el-værktøjets sikkerhed.
Yderligere sikkerhedsadvarsler for
værktøjet
Advarsel! Yderligere sikkerhedsadvarsler
for bor og slagbor
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Brug høreværn, når du bruger slagbor.
Udsættelse for støj kan føre til høretab.
Brug hjælpegreb, som leveres sammen
med værktøjet. Mister du kontrollen over
værktøjet, kan det medføre kvæstelser.
Hold altid kun fast på maskinen på de
isolerede håndtagsflader, når der skal
saves i emner, hvor der er risiko for, at
skæretilbehøret kan komme i kontakt med
strømførende ledninger eller apparatets
eget kabel. I tilfælde af at skæretilbehør
kommer i kontakt med strømførende ledninger,
vil metaldelene på værktøjet være under
spænding og give elektrisk stød.
Brug skruetvinger eller en anden praktisk
måde til at sikre og støtte arbejdsemnet til
en stabil flade. Hvis emnet holdes i hånden
eller mod kroppen, er det ustabilt og kan føre til
tab af kontrol.
Før der bores i vægge, gulve eller lofter
checkes ledningers og rørs placering.
Man skal undgå at røre borespidsen lige efter,
at man har boret, idet den kan være varm.
DANSK
♦
De formål, som værktøjet er beregnet til er
beskrevet i betjeningsvejledningen. Brug af
andet tilbehør eller udførelse af andre opgave
med dette værktøj end de her anbefalede
kan medføre risiko for personskader og/eller
skader på materiel.
Andres sikkerhed
♦
♦
Dette apparat er ikke egnet for at brug af
personer (inklusiv børn) med manglende
fysiske, sensorielle eller mentale evner
eller erfaring, med mindre de har modtaget
undervisning eller instruktioner i brug af
apparatet fra en person, som er ansvarlig for
sikkerheden.
Der skal være opsyn med børn for at sikre, at
de ikke leger med apparatet.
Vibration
De deklarerede vibrationsemissionsværdier,
som er angivet i tekniske data og
overensstemmelseserklæring er blevet udmålt i
overensstemmelse med en standardtestmetode
foreskrevet af EN 60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. De
deklarerede vibrationsemissionsværdier kan
ligeledes anvendes i en præliminær undersøgelse
af eksponeringen.
Advarsel! Vibrationsemissionsværdien under
den faktiske brug af værktøjet kan variere fra den
deklarerede værdi, alt efter hvilken måde værktøjet
anvendes på.
Vibrationerne kan nå op på et niveau over det
anførte.
Når vibrationseksponeringen undersøges med det
formål at fastsætte sikkerhedsforanstaltningerne
ifølge 2002/44/EF for at beskytte personer,
som regelmæssigt anvender værktøjer i
forbindelse med deres arbejde, bør en måling
af vibrationseksponeringen betænke, den måde
værktøjet anvendes på inklusive alle dele af
arbejdscyklussen såsom tidspunkter, hvor
værktøjet er slukket eller kører i tomgang, ud over
det tidsrum hvor det anvendes.
Etiketter på værktøjet
Følgende piktogrammer ses på værktøjet:
Advarsel! For at mindske risikoen
for skader skal brugeren læse
instruktionsmanualen.
Ekstra sikkerhedsinstruktioner
for batterier og ladere
Batterier
♦
Man må aldrig forsøge at åbne et batteri.
♦
Udsæt det ikke for vand.
♦
Udsæt ikke batteriet for varme.
♦
Det må ikke opbevares i et lokale, hvor
temperaturen overstiger 40 °C.
♦
Det må kun oplades ved
omgivelsestemperaturer mellem 10 °C og
40 °C.
♦
Oplad kun med den vedlagte oplader.
Anvendelse af forkert oplader kan medføre
elektrisk chock eller overophedning af batteriet.
♦
Ved kassering af batterier, skal man følge
vejledningen i afsnittet ”Beskyttelse af miljøet”.
♦
Undgå at deformere eller beskadige batteriet
ved punktering eller stød, da dette kan give
risiko for kvæstelser eller brand.
♦
Oplad ikke et beskadiget batteri.
♦
Under ekstreme forhold kan der forekomme
batteriutætheder. Hvis du opdager væske på
batterierne, så tør den forsigtigt af med en
klud. Undgå kontakt med huden.
♦
I tilfælde af at væsken kommer i kontakt
med huden, skal man følge nedenstående
vejledning.
Advarsel! Batterivæsken kan forårsage
personskade eller materielle skader. Ved
hudkontakt skal stedet omgående skylles med
vand. Forekommer der udslæt, smerte eller
irritation, så søg læge. Ved øjenkontakt skylles
straks med rent vand. Søg derefter læge.
Opladere
Din oplader er beregnet til en specifik
netspænding. Før brug skal det kontrolleres, at
netspændingen svarer til den, der er angivet på
typeskiltet.
Advarsel! Forsøg aldrig at udskifte
opladerenheden med et almindeligt netstik.
♦
Din BLACK+DECKER lader må kun benyttes til
batterier af samme slags som dem, der fulgte
med værktøjet.
Andre batterier kan eksplodere og derved
forårsage personskader og skader på ting.
♦
Man må aldrig forsøge at genoplade ikkeopladelige batterier.
♦
Hvis el-ledningen er skadet, skal den udskiftes
af producenten eller et autoriseret
BLACK+DECKER servicecenter for at undgå
fare.
33
DANSK
Udsæt ikke opladeren for vand.
Opladeren må ikke åbnes.
Stik ikke værktøj ind i opladeren.
Apparatet/redskabet/batteriet skal placeres i et
velventileret område ved opladning.
♦
♦
♦
♦
Opladeren er kun beregnet til indendørs
brug.
Læs brugsanvisningen, før du tager
værktøjet i brug.
Laderen slukker automatisk, hvis den
omgivende temperatur bliver for høj. Den
termiske frakobling fungerer kun én gang,
hvorefter hele enheden skal udskiftes.
El-sikkerhed
Din oplader er dobbelt isoleret. Derfor er
jordledning ikke nødvendig. Før brug skal
det kontrolleres, at netspændingen svarer
til den, der er angivet på typeskiltet.
Hvis el-ledningen er skadet, skal den
udskiftes af producenten eller et autoriseret
BLACK+DECKER servicecenter for at undgå
ulykker.
Advarsel! Forsøg aldrig at udskifte
opladerenheden med et almindeligt netstik.
♦
♦
Funktioner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tænd/sluk-kontakt
Forlæns/baglæns-skyder
Forlæns/baglæns-vindue
Bitholder
LED-lys
Funktionsvælger / krave til vridmomentjustering
Skrueholder
Fig. A
8.
9.
10.
11.
Oplader
Opladersokkel
Opladningsindikator - “ladning i gang”
Opbevaring af borebits
Montering
Montering af opladervægholderen på
væggen (fig. A & B)
Opladervægholderen (9) kan monteres på et
arbejdsbord eller på væggen og er derved et
praktisk opbevarings- og opladningssted for
apparatet. Skruer og vægbeslag er ikke inkluderet.
Sæt skruer i væggen med samme afstand
mellem skruerne som mellem hullerne (13) bag
på holderen (9). Afstanden mellem huller skal
være 75 mm.
♦
Skub opladeren ned over skruerne for at
montere basen på væggen.
♦
Sæt opladeren (8) i stikkontakten.
♦
Sæt værktøjet i opladervægholderen. Sørg for,
at opladningsindikatoren (10) lyser.
Advarsel! Undgå at beskadige strømkablet, når du
monterer vægholderen på væggen.
♦
Montering og demontering af en borebit
eller en skruetrækkerbit (fig. C)
Dette værktøj bruger skruetrækkerbits og borebits
med 6,35 mm sekskantet skaft.
♦
Indsæt en bit ved at stikke skaftet i
bitsholderen (4).
♦
Fjern en bit ved at trække bitsskaftet ud af
bitsholderen (4).
Restrisici.
Der kan opstå yderligere restrisici under brugen
af værktøjet, som ikke kan medtages i vedlagte
sikkerhedsadvarsler. Disse risici kan opstå pga.
forkert anvendelse, langvarig brug etc.
Selv ved overholdelse af relevante
sikkerhedsforskrifter og anvendelse af
sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås.
Disse omfatter:
♦
Tilskadekomst forårsaget af berøring af
roterende/bevægelige dele.
♦
Tilskadekomst forårsaget af udskiftning af
dele, blade eller tilbehør.
♦
Tilskadekomst forårsaget af langvarig brug
af et værktøj. Husk at holde pause jævnligt
ved brug af et værktøj i længere tid.
♦
Høreskader.
♦
Sundhedsrisici forårsaget af indånding af
støv, der genereres ved brug af værktøjet
(eksempel: Arbejde med træ, især, eg, bøg
og MDF).
Anvendelse
Advarsel! Lad værktøjet arbejde i dets eget
tempo.
Det må ikke overbelastes.
♦
Før første ibrugtagning skal batteriet oplades i
mindst 12 timer.
Opladning af batteriet (fig. A)
♦
♦
34
Sæt værktøjet i opladeren (9).
Sæt opladeren (8) i stikkontakten.
DANSK
♦
Lad værktøjet sidde i opladeren i 12 timer.
Den røde indikatorlampe lyser, når enheden
oplades og forbliver rød, så længe der er strøm på
opladeren.
Det røde lys slukker ikke, når enheden er fuldt
opladt.
Opladeren kan summe og blive varm under
opladning. Dette er normalt og er ikke
ensbetydende med, at der er problemer.
Advarsel! Sæt ikke batteriet til opladning ved
omgivende temperaturer under 10 °C eller over
40 °C.
Valg af rotationsretning (fig. D)
Til boring og stramning af skruer benyttes
fremadrotation (med uret). Til løsning af skruer
eller fjernelse af blokerede borebits bruges
bagudrotation (mod uret).
Forlæns/baglæns-vinduet (3) viser
roteringsretningen med en pil.
♦
For at vælge fremadrotation skal du skubbe
forlæns/baglæns-skyderen (2) til højre.
♦
For at vælge tilbagerotation skal du skubbe
forlæns/baglæns-skyderen (2) til venstre.
♦
For at låse værktøjet sættes højre/venstre
omskifteren i midten.
Valg af vridmomentet (fig. E)
Værktøjet er udstyret med en krave til indstilling
af vridmoment ved forskellige skruetræknings- og
borearbejder. Store skruer og hårde arbejdsemner
kræver en højere vridningsmomentindstilling end
små skruer og bløde arbejdsemner. Kraven har 6
indstillinger, som passer til ethvert behov.
♦
Drej justerkraven (6) med eller mod uret for at
indstille vridmomentet.
♦
Til skruetrækning indstilles kraven på den
ønskede position. Hvis ikke man kender den
korrekte indstilling, skal man gå frem som
angivet nedenfor:
- Indstil kraven (6) på det laveste vridmoment.
- Stram den første skrue.
- Hvis ikke man opnår det ønskede resultat,
øges kravens indstilling, og man fortsætter
med at stramme skruen. Proceduren
gentages, indtil man opnår det ønskede
resultat. Denne indstilling benyttes til resten
af skruerne.
Skruetrækkeranvendelse
Vridmomentområde: lavt
vridmoment for små skruer og
højt vridmoment for store skruer
Boring/skruetrækning
♦
♦
♦
Man vælger forlæns- eller baglænsrotation ved
hjælp af forlæns/baglæns-skyderen (2).
Tryk på afbryderen (1) for at tænde for
maskinen.
Sluk for værktøjet ved at slippe afbryderen (1).
Skruetrækning ved hjælp af
skrueholderen (fig. F1 - F3)
Skrueholderen (7) kan bruges sammen med 1”
og 2” skruetrækkerbits. Skrueholderen kan ikke
bruges sammen med bitspidsforlængere.
♦
Træk skrueholderen (7) ud af værktøjet (fig.
F1).
♦
Placer skruen på skrueholderen (fig. F2).
♦
Skub skrueholderen hen mod skruen og
vær sikker på, at bitspidsen og skruen berør
hinanden (fig. F3).
Skruen holdes sikkert fast i skrueholderen med en
magnet.
Magneten virker ikke på ikke-jernholdige skruer.
♦
Skru skruen i væggen.
Når du skruer skruer i, trækker skrueholderen sig
tilbage, så skruen kan skrues så langt ind, som der
er behov for.
LED-lys
LED-lyset (5) aktiveres automatisk, når
aftrækkeren trykkes ind. LED-lyset lyser ligeledes,
når aftrækker trykkes ned og fremad/baglænsskyderen (2) er i låst position (midterposition).
Gode råd til optimalt brug
Skruning
♦
Man skal altid benytte skruetrækkerbits af
korrekt type og størrelse.
♦
Hvis skruerne er svære at stramme, kan man
påsmøre en smule sæbe som smøremiddel.
♦
Brug spindellåsen til at løsne meget stramme
skruer eller til at stramme skruer meget fast.
♦
Værktøjet og skruetrækkerbitten skal altid
holdes lige på skruen.
♦
Når man skruer i træ, anbefales det, at man
borer et forboringshul med en dybde, der
svarer til skruens længde. Et forboringshul
leder skruen og forhindrer, at træet splintrer
eller deformerer. Oplysning om, hvordan
35
DANSK
man opnår den optimale størrelse af et
forboringshul, findes i tabellen herunder.
Når man skruer i hårdt træ, anbefales det
desuden, at man borer et forboringshul med
en dybde, der svarer til skruens halve længde.
Oplysning om, hvordan man opnår den
optimale størrelse af et forboringshul, findes
i tabellen herunder.
♦
Skruestørrelse
Forborings- Forborings- Forboringshul ø (blødt hul ø (hårdt hul
træ)
træ)
Nr. 6 (3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
Nr. 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
Nr. 10 (5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
Boring
♦
Man skal altid trykke let nedad i lige linie med
borebit’en.
♦
Lige før borespidsen går igennem
arbejdsemnets bagside, lettes trykket på
værktøjet.
♦
Benyt en træklods til at støtte bagsiden af
arbejdsemner, som kan splintre.
♦
Lav et prøvehul ved at benytte en kørner i
centrum af det hul, som skal bores, for således
at forbedre nøjagtigheden.
Tilbehør
Værktøjets ydeevne afhænger af, hvilket tilbehør
der bruges.
BLACK+DECKER og Piranha tilbehør
er konstrueret, så det opfylder høje
kvalitetsstandarder, og det er beregnet til at
forbedre værktøjets ydeevne. Bruger du dette
tilbehør, vil du få det allerbedste ud af værktøjet.
Dette værktøj bruger skruetrækkerbits med 6,35
mm (1/4”) sekskantet skaft. Piranha Super-loktilbehør er designet til brug sammen med dette
værktøj.
Vedligeholdelse
Dit el-/batteridrevne BLACK+DECKER apparat/
værktøj er designet til at være i drift i lang tid og
med minimal vedligeholdelse.
Fortsat tilfredsstillende anvendelse afhænger af,
at værktøjet behandles korrekt og gøres rent med
regelmæssige mellemrum.
Advarsel! Før der udføres vedligeholdelse af el-/
batteridrevne værktøj:
♦
Sluk for apparatet/værktøjet og træk stikket ud
af kontakten.
36
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Eller sluk og fjern batteriet fra apparatet/
værktøjet, hvis apparatet/værktøjet har et
separat akkumulatorbatteri.
Aflad ellers batteri helt, hvis det er integreret,
og sluk derefter.
Tag opladeren ud af stikkontakten før
rengøring.
Opladeren kræver ingen anden
vedligeholdelse end regelmæssig rengøring.
Rengør regelmæssigt apparatets/værktøjets
ventilationshuller og oplader med en blød
børste eller en tør klud.
Man skal regelmæssigt gøre motorhuset
rent med en fugtig klud. Man må ikke
bruge rensemidler med slibemidler eller
opløsningsmidler.
Man skal regelmæssigt åbne patronen og
banke den let for at fjerne støv fra dens indre
(når den er installeret).
Beskyttelse af miljøet
Separat indsamling. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du en dag skal udskifte dit BLACK+DECKER
produkt, eller hvis du ikke skal bruge det
længere, må du ikke bortskaffe det sammen med
husholdningsaffald. Dette produkt skal være
tilgængeligt for separat indsamling.
Separat indsamling af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer. Genbrugte materialer
forebygger miljøforurening og nedbringer
behovet for råstoffer.
Lokale regler kan give mulighed for separat
indsamling af elektriske husholdningsprodukter på
kommunale lossepladser eller hos den forhandler,
som du købte produktet af.
BLACK+DECKER har en facilitet til indsamling og
genbrug af BLACK+DECKER-produkter, når deres
levetid er slut.
Få fordelen ved denne service ved at returnere
produktet til en autoriseret tekniker, der samler
værktøj sammen på vores vegne.
Du kan få oplyst den nærmeste autoriserede
tekniker ved at kontakte det lokale
BLACK+DECKER-kontor på den adresse, der er
angivet i denne brugsanvisning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede
BLACK+DECKER-teknikere og oplysninger om
DANSK
vores eftersalgsservice og kontaktpersoner på
Internettet på adressen: www.2helpU.com
EU overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
Batterier
BLACK+DECKER batterier kan oplades
mange gange. Ved endt teknisk levetid
skal man kassere dem med omtanke for
miljøet:
♦
♦
♦
♦
Kortslut ikke batteripolerne.
Brænd ikke batteriet(erne), da dette kan lede til
personskade eller eksplosion.
Aflad batteriet fuldstændigt, og fjern det
derefter fra værktøjet.
Batterierne kan genanvendes. Læg
batteriet(erne) i en dertil egnet emballage for at
undgå, at polerne kortsluttes.
Bring dem til en autoriseret tekniker eller en
lokal genbrugscentral.
Tekniske data
Spænding
Ubelastet hastighed
Maks. vridmoment
Bitholder
Vægt
Batteri
Spænding
Batteritype
AHr-type
Lader
Spænding
Udgangsspænding
Amperetal
Opladningstid (ca.)
VDC
min-1
Nm
mm
kg
V
VAC
VDC
mA
h
AS36LN H2
3,6
180
4.8
6,35 (1/4“)
0,4
3,6
Li-Ion
1,3/1,5
9056423*
230
9.5
100
12-16
Lydniveauet i henhold til :
Lydtryk (LpA) 63,1 dB(A), usikkerhed (K) 3 dB(A)
Lydintensitet (LWA) 73,1 dB(A), usikkerhed (K) 3 dB(A)
Vibrationernes totale værdi (triax vector sum)
i henhold til EN 60745:
Slagboring i metal (ah, D) 1,911 m/s2, usikkerhed (K)
1,5 m/s2
Skruning uden kraft (ah, S) 0,549 m/s2, usikkerhed
(K) 1,5 m/s2
AS36LN
BLACK+DECKER erklærer, at disse produkter,
beskrevet under ”tekniske data”, overholder
følgende:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-2
Disse produkter er endvidere i overensstemmelse
med direktiv 2014/30/EU og 2011/65/EU.
For mere information, kontakt venligst
BLACK+DECKER på følgende adresse eller
på adressen bagerst i brugsanvisningen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og laver denne deklaration på vegne af
BLACK+DECKER.
Ray Laverick
Vice-President Global Engineering
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Storbritannien
18/02/2011
Reservedele / reparationer
Reservedele kan købes hos autoriserede
BLACK+DECKER serviceværksteder, som
giver forslag til omkostninger og reparerer vore
produkter. Oversigt over vore autoriserede
værksteder findes på internettet på vor
hjemmeside www.blackanddecker.dk samt
www.2helpU.com
Garanti
BLACK+DECKER garanterer, at produktet er fri
for materielle skader og/eller fabrikationsfejl ved
levering til kunden.
Garantien er et tillæg til konsumentens
lovlige rettigheder og påvirker ikke disse.
Garantien gælder indenfor medlemsstaterne
af den Europæiske Union og i det Europæiske
Frihandelsområde.
37
DANSK
Hvis et BLACK+DECKER produkt går i stykker på
grund af materiel skade og/eller fabrikationsfejl
eller på anden måde ikke fungerer
i overensstemmelse med specifikationen, inden
for 24 måneder fra købsdatoen, påtager
BLACK+DECKER sig at reparere eller ombytte
produktet med mindst muligt besvær for kunden.
Garantien gælder ikke for fejl og mangler, der er
sket i forbindelse med:
♦
normal slitage
♦
uheldige følger efter unormal anvendelse af
værktøjet
♦
overbelastning, hærværk eller overdrevent
intensivt brug af værktøjet
♦
ulykkeshændelse
Garantien gælder ikke hvis reparationer er
udført af nogen anden end et autoriseret
BLACK+DECKER værksted.
For at udnytte garantien skal produktet og
købskvitteringen indleveres til forhandleren eller
til et autoriseret værksted, senest 2 måneder efter
at fejlen opdages. For information om nærmeste
autoriserede værksted: kontakt det lokale
BLACK+DECKER kontor på den adresse som
er opgivet i brugsanvisningen. Liste over alle
autoriserede BLACK+DECKER serviceværksteder
samt servicevilkår er tilgængelig på internettet,
på adressen www.2helpU.com
Gå venligst ind på vores website
www.blackanddecker.dk for at registrere dit
nye produkt og for at blive holdt ajour om nye
produkter og specialtilbud. Der findes yderligere
oplysninger om mærket BLACK+DECKER og
vores produktsortiment på adressen
www.blackanddecker.dk
38
NEDERLANDS
Gebruik volgens bestemming
Uw BLACK+DECKER schroefmachine is bedoeld
voor het in- en uitdraaien van schroeven en
voor het boren in hout, metaal, kunststoffen en
metselwerk. Deze machine is uitsluitend bestemd
voor consumentengebruik.
Veiligheidsvoorschriften
Algemene veiligheidswaarschuwingen
voor elektrisch gereedschap
Waarschuwing! Lees alle
veiligheidsinstructies en alle
voorschriften. Wanneer de volgende
waarschuwingen en voorschriften niet
in acht worden genomen, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig letsel
tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies
zorgvuldig.
Het hierna gebruikte begrip “elektrisch
gereedschap” heeft betrekking op elektrische
gereedschappen voor gebruik op het stroomnet
(met netsnoer) of op batterijen (snoerloos).
1. Veiligheid van de werkomgeving
a. Houd uw werkomgeving schoon en
opgeruimd.
Een rommelige en een onverlichte
werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
b. Werk niet met elektrische gereedschappen
in een omgeving met explosiegevaar,
zoals in aanwezigheid van brandbare
vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die
het stof of de dampen tot ontsteking kunnen
brengen.
c. Houd kinderen en andere personen
tijdens het gebruik van het elektrische
gereedschap uit de buurt. Wanneer u
wordt afgeleid, kunt u de controle over het
gereedschap verliezen.
2. Elektrische veiligheid
a. De netstekker van het gereedschap moet
in het stopcontact passen. De stekker mag
in geen geval worden veranderd. Gebruik
geen adapterstekkers in combinatie met
geaarde gereedschappen.
Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten verminderen de kans op een
elektrische schok.
b. Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld buizen,
verwarmingen, fornuizen en koelkasten. De
kans op een elektrische schok is groter als uw
lichaam geaard is.
c. Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan
regen en vocht. In elektrisch gereedschap
binnendringend water vergroot de kans op een
elektrische schok.
d. Gebruik het snoer niet voor een verkeerd
doel. Gebruik het snoer niet om het
gereedschap te dragen, voor te trekken
of om de stekker uit het stopcontact te
trekken. Houd het snoer uit de buurt van
hitte, olie, scherpe randen of bewegende
delen. Beschadigde of in de war geraakte
snoeren vergroten de kans op een elektrische
schok.
e. Gebruik wanneer u buitenshuis met
elektrisch gereedschap werkt alleen
verlengsnoeren die voor gebruik
buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikt
verlengsnoer verkleint de kans op een
elektrische schok.
f. Gebruik een netvoeding voorzien van een
reststroomvoorziening (RCD) indien het
gebruiken van elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk
is. Gebruik van een reststroomvoorziening
verkleint het risico van elektrische schok.
3. Veiligheid van personen
a. Wees alert, let goed op wat u doet en ga
met verstand te werk bij het gebruik van
elektrische gereedschappen.
Gebruik elektrisch gereedschap niet
wanneer u moe bent of onder invloed van
drugs, alcohol of medicijnen.
Een moment van onoplettendheid bij het
gebruik van het gereedschap kan tot ernstige
verwondingen leiden.
b. Gebruik persoonlijke beschermende
uitrusting. Draag altijd oogbescherming.
Persoonlijke beschermende uitrusting zoals
een stofmasker, slipvaste werkschoenen,
een veiligheidshelm of gehoorbescherming,
gebruikt voor geschikte condities, verkleint het
risico van verwondingen.
c. Voorkom onbedoeld inschakelen. Zorg
ervoor dat de schakelaar in de “uit”stand staat voordat u de stekker in het
stopcontact steekt, de accu plaatst of het
gereedschap oppakt of draagt. Het dragen
39
NEDERLANDS
van het gereedschap met uw vinger aan de
schakelaar of het gereedschap ingeschakeld
op de stroomvoorziening aansluiten kan tot
ongelukken leiden.
d. Verwijder stelsleutels of moersleutels
voordat u het gereedschap inschakelt. Een
sleutel in een draaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap kan tot verwondingen
leiden.
e. Reik niet te ver. Zorg altijd dat u stevig staat
en in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het
gereedschap in onverwachte situaties beter
onder controle houden.
f. Draag geschikte kleding. Draag geen
loshangende kleding of sieraden. Houd
haren, kleding en handschoenen uit de
buurt van bewegende delen.
Loshangende kleding, sieraden en lange haren
kunnen bekneld raken in bewegende delen.
g. Sluit eventueel bijgeleverde stofafzuig- of
stofopvangvoorzieningen aan en gebruik
ze op de juiste manier. Het gebruik van
stofopvang beperkt het gevaar door stof.
4. Gebruik en onderhoud van elektrische
gereedschappen
a. Overbelast het gereedschap niet.
Gebruik voor uw toepassing het daarvoor
bestemde elektrische gereedschap. Met
het passende elektrische gereedschap werkt
u beter en veiliger binnen het aangegeven
capaciteitsbereik.
b. Gebruik geen elektrisch gereedschap
waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch
gereedschap dat niet meer kan worden in- of
uitgeschakeld is gevaarlijk en moet worden
gerepareerd.
c. Trek de stekker uit het stopcontact en/
of accu alvorens het gereedschap af te
stellen, accessoires te verwisselen of
elektrisch gereedschap op te bergen.
Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het gereedschap.
d. Bewaar elektrische gereedschappen die
niet worden gebruikt buiten bereik van
kinderen. Laat personen die niet met
het gereedschap vertrouwd zijn of deze
aanwijzingen niet hebben gelezen niet
met het gereedschap werken. Elektrische
gereedschappen zijn gevaarlijk in de handen
van onervaren personen.
e. Verzorg het gereedschap zorgvuldig.
Controleer bewegende delen van het
gereedschap op goede uitlijning en soepele
werking. Controleer of onderdelen niet
40
gebroken zijn of dat de werking van het
gereedschap niet op enige andere wijze
nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde
delen repareren voordat u met het
gereedschap gaat werken. Veel ongevallen
worden veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische gereedschappen.
f. Houd snijgereedschappen scherp en
schoon.
Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen
met scherpe snijkanten lopen minder snel vast
en zijn gemakkelijker te sturen.
g. Gebruik elektrische gereedschappen,
toebehoren, inzetgereedschappen en
dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let
daarbij op de arbeidsomstandigheden
en de uit te voeren werkzaamheden. Het
gebruik van elektrische gereedschappen voor
andere dan de voorziene toepassingen kan tot
gevaarlijke situaties leiden.
5. Gebruik en onderhoud van op een accu
werkende gereedschappen
a. Laad accu’s alleen op in door de fabrikant
gespecificeerde opladers. Een voor een
bepaald type accu geschikte oplader levert
brandgevaar op bij gebruik met een andere
accu.
b. Gebruik elektrische gereedschappen alleen
met de daarvoor bedoelde accu’s. Het
gebruik van andere accu’s kan letsel en brand
veroorzaken.
c. Houd accu’s die niet in gebruik zijn uit
de buurt van metalen voorwerpen, zoals
paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven en andere kleine metalen
voorwerpen, die overbrugging van de
contacten kunnen veroorzaken. Kortsluiting
tussen de accupolen brandwonden of brand
veroorzaken.
d. Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de
batterij lekken.
Voorkom contact. Spoel in geval van
onbedoeld contact met water. Raadpleeg
tevens een arts als de vloeistof in contact
komt met de ogen. Uit de batterij gelekte
vloeistof kan huidirritaties of brandwonden
veroorzaken.
6. Service
a. Laat het elektrische gereedschap alleen
repareren door een gekwalificeerde
reparateur en alleen met gebruik van
originele vervangingsonderdelen.
NEDERLANDS
Dit garandeert de veiligheid van het
gereedschap.
♦
Aanvullende veiligheidsinstructies voor
elektrisch gereedschap
Waarschuwing! Aanvullende
veiligheidswaarschuwingen voor
boormachines en klopboormachines
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Draag oorbeschermers bij
klopboormachines.
Blootstelling aan lawaai kan
gehoorbeschadiging veroorzaken.
Gebruik de bij het apparaat geleverde
handgrepen.
Het niet in bedwang kunnen houden van het
apparaat kan leiden tot letsel.
Houd het gereedschap alleen aan de
geïsoleerde greepvlakken vast als u
werkzaamheden uitvoert waarbij het
zaagaccessoire verborgen stroomleidingen
of de eigen kabel kan raken. Als het mes
een onder spanning staande leiding raakt,
kunnen hierdoor ook de blootliggende metalen
onderdelen van het elektrische apparaat
onder spanning komen te staan, waardoor de
bediener een schok krijgt.
Pas klemmen of een andere praktische
werkwijze toe om het werkstuk op een
stabiele ondergrond vast te klemmen en
te ondersteunen. Het werkstuk met de hand
vasthouden of tegen het lichaam houden
zorgt voor instabiliteit en kan leiden tot
controleverlies.
Controleer voordat u gaat boren in
muren, vloeren of plafonds de locatie
van eventueel aanwezige gas-, water- en
elektriciteitsleidingen.
Vermijd aanraking met de punt van de boor
vlak na het boren, omdat deze heet kan zijn.
Deze handleiding beschrijft het bedoelde
gebruik van het apparaat. Gebruik van
accessoires of hulpstukken of het uitvoeren
van werkzaamheden met dit apparaat die
niet in deze handleiding zijn beschreven, kan
leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan
eigendommen.
Veiligheid van anderen
♦
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (inclusief kinderen) met beperkt
lichamelijk, zintuigelijk of geestelijk vermogen,
of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze de
supervisie of instructie is gegeven omtrent het
gebruik van het apparaat door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen
dat zij met het apparaat gaan spelen.
Vibratie
De verklaarde trillingsafgifte in het gedeelte van
de technische gegevens / conformiteitsverklaring
zijn gemeten volgens een standaard testmethode
vastgesteld door EN 60745 en kan worden
gebruikt om apparaten met elkaar te vergelijken.
De verklaarde trillingsafgifte kan ook worden
gebruikt in een voorlopige beoordeling van
blootstelling.
Waarschuwing! De waarde van de trillingsafgifte
tijdens daadwerkelijk gebruik van elektrisch
gereedschap kan afwijken van de verklaarde
waarde afhankelijk op wat voor manieren het
apparaat wordt gebruikt. Het trillingsniveau kan
toenemen boven het aangegeven niveau.
Bij het bepalen van de trillingsblootstelling ter
vaststelling van de veiligheidsmaatregelen vereist
door 2002/44/EG - ter bescherming van personen
die werkmatig geregeld elektrisch gereedschap
gebruiken - dient een inschatting van de
trillingsblootstelling de feitelijke gebruikscondities
en bedieningswijze in acht te nemen, inclusief alle
onderdelen van de bedieningscyclus, zoals het
uistchakelen van het apparaat en het onbelast
laten lopen alsmede de trekkertijd.
Labels op de machine
Op de machine vindt u de volgende pictogrammen:
Waarschuwing! De gebruiker moet de
handleiding lezen om risico op letsel te
verkleinen
Aanvullende veiligheidsvoorschriften
voor accu’s en opladers
Accu’s
♦
Probeer nooit een accu te openen.
♦
Stel de accu niet aan water bloot.
♦
Stel de accu niet aan warmtebronnen bloot.
♦
Bewaar accu’s niet op plaatsen waar de
temperatuur hoger kan worden dan 40 °C.
♦
Laad accu’s uitsluitend op bij een
omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 40 °C.
41
NEDERLANDS
Laad accu’s uitsluitend op met behulp van
de meegeleverde oplader. Het gebruik van
een verkeerde oplader kan resulteren in een
elektrische schok of de accu kan oververhit
raken.
♦
Volg bij het weggooien van accu’s de
instructies in de paragraaf “Milieu” op.
♦
Beschadig en vervorm de accu niet door lek
prikken of door botsing, omdat dit letsel en
brandgevaar kan opleveren.
♦
Laad geen beschadigde accu’s op.
♦
Onder extreme gebruikscondities kan er
vloeistof uit de accu vrijkomen. Als u vloeistof
op de accu’s opmerkt, verwijder dan de
vloeistof voorzichtig met behulp van een
doekje. Vermijd huidcontact.
♦
Als de vloeistof toch in aanraking komt met
de huid of de ogen, volgt u de onderstaande
instructies op.
Waarschuwing! De accuvloeistof kan ernstig
letsel of schade aan eigendommen veroorzaken.
Indien accuvloeistof met de huid in aanraking is
gekomen, spoel dan de huid onmiddellijk met water
af. Raadpleeg in geval van rode uitslag, pijn of
irritatie onmiddellijk een arts. Indien accuvloeistof
met het oog in aanraking is gekomen, spoel dan
onmiddellijk het oog met water.
♦
Opladers
Uw oplader is ontwikkeld voor een bepaalde
spanning.
Controleer altijd of de netspanning overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje.
Waarschuwing! Vervang de oplader nooit door
een netstekker.
♦
Gebruik uw BLACK+DECKER oplader
uitsluitend voor het opladen van accu’s van
het meegeleverde type. Andere accu’s kunnen
scheuren en zo letsel en materiële schade
veroorzaken.
♦
Probeer nooit niet-oplaadbare accu’s op te
laden.
♦
Laat een beschadigd netsnoer vervangen door
de fabrikant of een erkend BLACK+DECKER
Servicecentrum om gevaren te voorkomen.
♦
Stel de oplader niet aan water bloot.
♦
Open de oplader niet.
♦
Doorboor de oplader niet.
♦
Het apparaat, de machine en de accu moeten
tijdens het opladen in een goed geventileerde
ruimte worden geplaatst.
De oplader is uitsluitend bedoeld voor
gebruik binnenshuis.
42
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
De oplader wordt automatisch
uitgeschakeld als de
omgevingstemperatuur te hoog wordt.
De thermische beveiliging kan maar één
keer worden geactiveerd en moet daarna
worden vervangen.
Elektrische veiligheid
Uw oplader is dubbel geïsoleerd;
een aardaansluiting is daarom niet
noodzakelijk. Controleer altijd of de
netspanning overeenkomt met het voltage
op het typeplaatje.
♦
♦
Laat een beschadigd netsnoer vervangen door
de fabrikant of een erkend BLACK+DECKER
Servicecentrum om gevaren te voorkomen.
Waarschuwing! Vervang de oplader nooit
door een netstekker.
Onderdelen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Aan/uit-schakelaar
Links/rechtsschuif
Venster voorwaarts/achterwaarts
Bithouder
LED
Modusselectie/koppelstelkraag
Schroefhouder
Fig. A
8.
9.
10.
11.
Oplader
Oplaadstation
Oplaadindicator
Opbergruimte bits
Assemblage
Het oplaadstation aan de muur monteren
(fig. A & B)
Het oplaadstation kan op een werkbank of aan
de muur worden gemonteerd om de machine
een geschikte opbergplaats en oplaadpunt te
geven. Schroeven en muurankers worden niet
meegeleverd.
♦
Draai schroeven in de muur met dezelfde
tussenafstand als de openingen (13) aan de
achterkant van het laadstation. De afstand
tussen de sleuven dient 75 mm te zijn.
♦
Schuif het oplaadstation over de schroeven en
bevestig het aan de muur.
NEDERLANDS
Steek de stekker van de oplader (8) in het
stopcontact.
♦
Plaats de machine op het oplaadstation en
zorg ervoor dat de oplaadindicator (10) gaat
branden.
Waarschuwing! Voorkom beschadiging van het
elektriciteitssnoer tijdens het monteren van het
oplaadstation aan de muur.
♦
Monteren en verwijderen van een boor of
schroefbit (fig. C)
Deze machine is geschikt voor schroefbits en
boren met een 6,35 mm zeskantschacht.
♦
Om een bit te plaatsen, steekt u de schacht
van het bit in de bithouder (4).
♦
Trek om een bit te verwijderen de schacht van
het bit uit de bithouder (4).
Overige risico’s.
Er kunnen zich tijdens het gebruik van het
gereedschap ook andere risico’s voordoen
die misschien niet in de bijgevoegde
veiligheidswaarschuwingen worden vermeld.
Deze risico’s kunnen zich voordoen als gevolg van
onoordeelkundig gebruik, langdurig gebruik, enz.
Zelfs als de veiligheidsvoorschriften in acht worden
genomen en de veiligheidsvoorzieningen worden
geïmplementeerd, kunnen bepaalde risico’s niet
worden vermeden. Deze omvatten:
♦
Verwondingen die worden veroorzaakt door
het aanraken van draaiende of bewegende
onderdelen.
♦
Verwondingen die worden veroorzaakt bij
het vervangen van onderdelen, bladen of
accessoires.
♦
Verwondingen die worden veroorzaakt door
langdurig gebruik van het gereedschap. Als
u langere periodes met het gereedschap
werkt, is het raadzaam om regelmatig een
pauze in te lassen.
♦
Gehoorbeschadiging.
♦
Gezondheidsrisico’s als gevolg van het
inademen van stof dat door gebruik
van het gereedschap wordt veroorzaakt
(bijvoorbeeld tijdens het werken met hout,
vooral eiken, beuken en MDF.)
Gebruik
Waarschuwing! Laat de machine op haar eigen
tempo werken. Niet overbelasten.
♦
Voor het eerste gebruik moet de accu ten
minste 12 uur worden opgeladen.
De accu opladen (fig. A)
Plaats de machine op het oplaadstation (9).
Steek de stekker van de oplader (8) in het
stopcontact.
♦
Laat het apparaat gedurende 12 uur opladen.
Het rode lampje brandt wanneer de eenheid zich
oplaadt en blijft rood zolang de oplader van stroom
wordt voorzien.
Het rode lampje gaat niet uit wanneer de eenheid
volledig opgeladen is.
♦
♦
Tijdens het opladen kan de oplader zacht
brommen en warm aanvoelen. Dit is normaal en
duidt niet op een defect.
Waarschuwing! Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen onder 10 °C of boven
40 °C.
Selecteren van de draairichting (fig. D)
Kies voor boren en schroeven indraaien de
draairichting rechtsom (met de klok mee). Kies
voor schroeven losdraaien of voor het verwijderen
van een vastgelopen boor de draairichting linksom
(tegen de klok in).
Het venster voorwaarts/achterwaarts (3) geeft de
draairichting met een een pijl weer.
♦
Om de draairichting rechtsom te selecteren,
drukt u de links/rechts-schakelaar (2) naar
voren.
♦
Om de draairichting linksom te selecteren,
drukt u de links/rechts-schakelaar (2) naar
achteren.
♦
Zet om het apparaat te vergrendelen de links/
rechtsschuif in de middenstand.
Selecteren van het aandraaimoment (fig. E)
Deze machine is voorzien van een kraag om
het koppel in te stellen voor het vastdraaien van
schroeven en boortoepassingen.
Grote schroeven en werkstukken van harde
materialen vereisen een hogere koppelinstelling
dan kleine schroeven en werkstukken van zachte
materialen. De kraag bevat 6 instellingen om op
uw toepassing af te stellen.
♦
Draai de kraag voor koppelinstelling (6)
rechtsom om het koppel in te stellen.
♦
Voor schroevendraaien zet u de kraag in de
gewenste stand. Als u de geschikte stand nog
niet kent, gaat u als volgt te werk:
- Zet de kraag (6) op de laagste
koppelinstelling.
- Draai de eerste schroef in.
43
NEDERLANDS
- Als de koppeling slipt voordat het
gewenste resultaat is bereikt, verhoogt
u de koppelstand en gaat u verder met het
indraaien van de schroef. Herhaal totdat u de
juiste stand bereikt. Gebruik deze stand voor
de resterende schroeven.
♦
♦
♦
In- en uitdraaien van schroeven
Koppelbereik: lage
koppelinstelling voor
kleine schroeven en hoge
koppelinstelling voor grote
schroeven
♦
Boren/schroeven draaien
Selecteer de draairichting linksom of rechtsom
met behulp van de links/rechtsschuif (2).
Druk om het apparaat in te schakelen op de
aan/uitschakelaar (1).
Ontgrendel om het apparaat uit te schakelen
de aan/uitschakelaar (1).
♦
♦
♦
Schroevendraaien met de schroefhouder
(fig. F1 - F3)
De schroefhouder (7) kan worden gebruikt met
1” en 2” schroefbits. De schroefhouder kan niet
worden gebruikt met bitpunthouderverlengstukken.
♦
Trek de schroefhouder (7) uit de machine (fig.
F1).
♦
Plaats de schroef op de schroefhouder (fig.
F2).
♦
Duw the schroefhouder naar de schroef toe
en zorg ervoor dat de bitpunt en de schroef
volledig inelkaar vastzitten (fig. F3).
De schroef wordt vaan de schroefhouder
vastgehouden met een magneet. De magneet
werkt niet op non-ferrometalen schroeven.
♦
Draai de schroef in de muur.
De schroefhouder trekt zich terug tijdens het
schroefdraaien om de schroef naar de gewenste
diepte te laten draaien.
LED
De LED (5) wordt automatisch geactiveerd
wanneer de trekkerschakelaar wordt ingedrukt.
De LED zal ook gaan branden wanneer de trekker
wordt ingedrukt en de links/rechtsschuif (2) zich in
de ontgrendelde positie bevindt (middenpositie).
Tips voor optimaal gebruik
Schroeven
♦
Gebruik altijd het juiste type en de juiste maat
schroefbit.
44
♦
Gebruik bij moeilijk in te draaien schroeven
een beetje vloeibaar wasmiddel of zeep als
smeermiddel.
Gebruik het spilslot om zeer vastzittende
schroeven los te draaien of om schroeven
stevig vast in te draaien.
Houd het apparaat en de schroefbit altijd in
een rechte lijn met de schroef.
Bij in hout schroeven wordt aangeraden om
eerst een gaatje te boren met een diepte gelijk
aan de schroeflengte. Dit voorgeboorde gat
geleidt de schroef en voorkomt dat het hout
gaat splinteren of splijten.
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de
optimale maat van het voorgeboorde gat.
Boor bij schroeven in hardhout eerst een
hulpgat met een diepte gelijk aan de helft van
de schroeflengte. Raadpleeg de onderstaande
tabel voor de optimale maat van het hulpgat.
Schroefmaat
VoorgeVoorgeHulpgat
boord gat ø boord gat ø
(zachthout) (hardhout)
No. 6 (3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
No. 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
No. 10 (5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
3,6 mm
Boren
♦
Voer altijd lichte druk uit in een rechte lijn met
de boor.
♦
Verminder de druk op de machine net voordat
de boorpunt door de andere kant van het
werkstuk heengaat.
♦
Gebruik een blok hout om werkstukken die
kunnen versplinteren te beschermen.
♦
Maak een inkerving met behulp van een
centerpons in het midden van het te boren gat
om de nauwkeurigheid te vergroten.
Accessoires
De prestaties van uw machine hangen af van
welke accessoire u gebruikt. BLACK+DECKER en
Piranha accessoires zijn ontwikkeld om te voldoen
aan hoge kwaliteitseisen en ontworpen om de
prestaties van uw machine te verbeteren.
Met behulp van deze accessoires haalt u het beste
uit uw machine.
Dit gereedschap is geschikt voor schroefbits met
een 6,35 mm (1/4”) zeskantschacht. Piranha
Super-lok accessoires zijn speciaal ontwikkeld
voor gebruik met deze machine.
NEDERLANDS
Onderhoud
Uw BLACK+DECKER machine met/zonder snoer
is ontworpen om gedurende langere periode te
functioneren met een minimum aan onderhoud.
Voortdurend tevreden gebruik is afhankelijk van
correct onderhoud en regelmatig schoonmaken.
Waarschuwing! Vóór aanvang van
onderhoudswerkzaamheden aan apparaten met/
zonder snoer:
♦
Schakel het apparaat / de machine uit en haal
de stekker uit het stopcontact.
♦
Of schakel het apparaat / de machine uit
of verwijder de accu van het apparaat / de
machine indien het apparaat / de machine een
aparte accu heeft.
♦
Of laat de accu volledig leeglopen indien de
accu geïntegreerd is en schakel vervolgens uit.
♦
Haal voor het reinigen van de oplader de stekker
uit het stopcontact. Uw oplader behoeft geen
ander onderhoud dan een regelmatige reiniging.
♦
Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van
uw apparaat/machine/oplader met behulp van
een zachte borstel of een droge doek.
♦
Reinig regelmatig de behuizing van de motor
met een vochtige doek. Gebruik geen schuurof oplosmiddel bij het reinigen.
♦
Open regelmatig de boorhouder en tik zachtjes
om eventueel stof uit de binnenkant te
verwijderen (indien aanwezig).
Milieu
Gescheiden inzameling. Dit product mag
niet met het gewone huishoudelijke afval
worden weggegooid.
Wanneer uw oude BLACK+DECKERproduct aan
vervanging toe is of het u niet langer van dienst
kan zijn, gooi het dan niet bij het huishoudelijk
afval. Zorg ervoor dat het product gescheiden kan
worden ingezameld.
Door gebruikte producten en verpakkingen
gescheiden in te zamelen, worden
de materialen gerecycled en opnieuw
gebruikt. Hergebruik van gerecyclede
materialen voorkomt milieuvervuiling en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van
elektrische huishoudproducten bij gemeentelijke
vuilnisbergen of bij de verkoper waar u een
nieuw product koopt, kunnen aan plaatselijke
voorschriften gebonden zijn.
BLACK+DECKER biedt de mogelijkheid tot
inzamelen en recyclen van afgedankte
BLACK+DECKER producten.
Om gebruik van deze service te maken, dient u het
product aan een van onze servicecentra te sturen,
die voor ons de inzameling verzorgen.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen op de
achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een
lijst van onze servicecentra en meer informatie
m.b.t. onze klantenservice vinden op het volgende
Internet-adres: www.2helpU.com
Accu’s
BLACK+DECKER accu’s kunnen vele
malen opnieuw worden opgeladen.
Versleten accu’s dienen op milieubewuste
wijze te worden verwijderd:
Sluit de accupolen niet kort.
Gooi de accu(‘s) niet weg in vuur. Dit kan
persoonlijk letsel of een explosie veroorzaken.
Gebruik de energie van de accu helemaal op
en verwijder hem dan van de machine.
Accu’s zijn te recyclen. Plaats de
accu(‘s) in een geschikte verpakking,
zodat de accucontacten niet kunnen
worden kortgesloten. Breng ze naar een
servicecentrum of naar een plaatselijk
verwerkingscentrum voor klein chemisch afval.
♦
♦
♦
♦
Technische gegevens
AS36LN H2
Spanning
Onbelast toerental
Max. koppel
Bithouder
Gewicht
VDC
min-1
Nm
mm
kg
3,6
180
4.8
6,35 (1/4“)
0,4
Accu
Spanning
Accutype
V
3,6
Li-Ion
Ah
Oplader
Netspanning
Netspanning
Amperage
Gemiddelde oplaadtijd
1,3/1,5
VAC
VDC
mA
h
9056423*
230
9.5
100
12-16
45
NEDERLANDS
Niveau van de geluidsdruk, gemeten volgens
EN 60745:
Geluidsdruk (LpA) 63,1 dB(A), onzekerheid (K)
3 dB(A)
Geluidsvermogen (LWA) 73,1 dB(A), onzekerheid
(K) 3 dB(A)
Garantie
Totale trillingswaarden (triaxale vectorsom)
volgens EN 60745:
Boren in metaal (ah, D) 1,911 m/s2, onzekerheid (K)
1,5 m/s2
In- en uitdraaien van schroeven zonder stootkracht
(ah, S) 0,549 m/s2, onzekerheid (K) 1,5 m/s2
Mocht uw BLACK+DECKER product binnen
24 maanden na datum van aankoop defect raken
tengevolge van materiaal- of constructiefouten,
dan garanderen wij de kosteloze vervanging van
defecte onderdelen, de reparatie van het product
of de vervanging van het product, tenzij:
♦
Het product is gebruikt voor
handelsdoeleinden, professionele
toepassingen of verhuurdoeleinden;
♦
Het product onoordeelkundig is gebruikt;
♦
Het product is beschadigd door invloeden van
buitenaf of door een ongeval;
♦
Reparaties zijn uitgevoerd door anderen dan
onze servicecentra of BLACK+DECKER
personeel.
EG-conformiteitsverklaring
MACHINERICHTLIJN
AS36LN
BLACK+DECKER verklaart dat deze producten,
zoals onder “technische gegevens” beschreven,
overeenkomstig zijn met:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-2
Deze producten voldoen tevens aan richtlijn
2014/30/EU en 2011/65/EU.
Neem voor meer informatie contact op met
BLACK+DECKER via het volgende adres of zie de
achterzijde van de handleiding.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van de technische gegevens en
geeft deze verklaring namens BLACK+DECKER.
Ray Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Verenigd Koninkrijk
07/10/2014
46
BLACK+DECKER heeft vertrouwen in zijn
producten en biedt een uitstekende garantie. Deze
garantiebepalingen vormen een aanvulling op
uw wettelijke rechten en beperken deze niet. De
garantie geldt in de lidstaten van de Europese Unie
en de Europese Vrijhandelsassociatie.
Om een beroep op de garantie te doen, dient
u een aankoopbewijs te overhandigen aan de
verkoper of een van onze servicecentra. U kunt
het adres van het dichtstbijzijnde servicecentrum
opvragen via de adressen op de achterzijde van
deze handleiding. U kunt ook een lijst van onze
servicecentra en meer informatie m.b.t. onze
klantenservice vinden op het volgende Internetadres: www.2helpU.com
Meld u aan op onze website
www.blackanddecker.nl om te worden
geïnformeerd over nieuwe producten en speciale
aanbiedingen. Verdere informatie over het merk
BLACK+DECKER en onze producten vindt u op
www.blackanddecker.nl
ENGLISH
Intended use
Your BLACK+DECKER compact screwdriver has
been designed for screwdriving applications and
for drilling in wood, metal, plastics and masonry.
This tool is intended for consumer use only.
Safety instructions
General power tool safety warnings
Warning! Read all safety warnings and
all instructions. Failure to follow the
warnings and instructions listed below may
result in electric shock, fire and/or serious
injury.
Save all warnings and instructions for future
reference.
The term “power tool” in all of the warnings listed
below refers to your mains operated (corded) power
tool or battery operated (cordless) power tool.
1. Work area safety
a. Keep work area clean and well lit. Cluttered
or dark areas invite accidents.
b. Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c. Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2. Electrical safety
a. Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of electric
shock.
b. Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There is
an increased risk of electric shock if your body
is earthed or grounded.
c. Do not expose power tools to rain or wet
conditions.
Water entering a power tool will increase the
risk of electric shock.
d. Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the
power tool. Keep cord away from heat, oil,
sharp edges or moving parts. Damaged or
entangled cords increase the risk of electric
shock.
e. When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces
the risk of electric shock.
f. If operating a power tool in a damp location
is unavoidable, use a residual current
device (RCD) protected supply. Use of an
RCD reduces the risk of electric shock.
3. Personal safety
a. Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating
a power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b. Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment
such as dust mask, non-skid safety shoes,
hard hat, or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal
injuries.
c. Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off-position before
connecting to power source and/or battery
pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the
switch on invites accidents.
d. Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A wrench
or a key left attached to a rotating part of the
power tool may result in personal injury.
e. Do not overreach. Keep proper footing
and balance at all times. This enables
better control of the power tool in unexpected
situations.
f. Dress properly. Do not wear loose clothing
or jewellery. Keep your hair, clothing and
gloves away from moving parts. Loose
clothes, jewellery or long hair can be caught in
moving parts.
g. If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce dustrelated hazards.
4. Power tool use and care
a. Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct
47
ENGLISH
b.
c.
d.
e.
f.
g.
power tool will do the job better and safer at
the rate for which it was designed.
Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power tool
that cannot be controlled with the switch is
dangerous and must be repaired.
Disconnect the plug from the power source
and/or the battery pack from the power tool
before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools. Such
preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.
Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tools operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting
edges are less likely to bind and are easier to
control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc. in accordance with these
instructions, taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended could
result in a hazardous situation.
5. Battery tool use and care
a. Recharge only with the charger specified by
the manufacturer. A charger that is suitable
for one type of battery pack may create a risk
of fire when used with another battery pack.
b. Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any other
battery packs may create a risk of injury and
fire.
c. When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects, like paper
clips, coins, keys, nails, screws, or other
small metal objects, that can make
a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d. Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery; avoid contact.
48
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
6. Service
a. Have your power tool serviced by
a qualified repair person using only
identical replacement parts. This will ensure
that the safety of the power tool is maintained.
Additional power tool safety warnings
Warning! Additional safety warnings for
drills and impact drills
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Wear ear protectors with impact drills.
Exposure to noise can cause hearing loss.
Use auxiliary handles supplied with the
tool. Loss of control can cause personal injury.
Hold power tool by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the fastener may contact hidden
wiring. Fasteners contacting a “live” wire may
make exposed metal parts of the power tool
“live” and could give the operator an electric
shock
Hold power tool by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting accessories may contact
hidden wiring. Cutting accessories contacting
a “live” wire may make exposed metal parts
of the power tool “live” and could give the
operator an electric shock
Use clamps or another practical way to
secure and support the workpiece to
a stable platform. Holding the work by hand
or against your body leaves it unstable and
may lead to loss of control.
Before drilling into walls, floors or ceilings,
check for the location of wiring and pipes.
Avoid touching the tip of a drill bit just after
drilling, as it may be hot.
The intended use is described in this
instruction manual.
The use of any accessory or attachment
or performance of any operation with this
tool other than those recommended in this
instruction manual may present a risk of
personal injury and/or damage to property.
Safety of others
♦
This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or
ENGLISH
♦
lack of experience and knowledge, unless they
have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
Vibration
The declared vibration emission values stated in
the technical data and the declaration of conformity
have been measured in accordance with
a standard test method provided by EN 60745
and may be used for comparing one tool with
another. The declared vibration emission value
may also be used in a preliminary assessment
of exposure.
Warning! The vibration emission value during
actual use of the power tool can differ from the
declared value depending on the ways in which
the tool is used. The vibration level may increase
above the level stated.
When assessing vibration exposure to determine
safety measures required by 2002/44/EC to
protect persons regularly using power tools in
employment, an estimation of vibration exposure
should consider, the actual conditions of use and
the way the tool is used, including taking account
of all parts of the operating cycle such as the times
when the tool is switched off and when it is running
idle in addition to the trigger time.
Labels on tool
The following pictograms are shown on the tool:
Warning! To reduce the risk of injury, the
user must read the instruction manual.
Additional safety instructions for batteries
and chargers
Batteries
♦
Never attempt to open for any reason.
♦
Do not expose the battery to water.
♦
Do not expose the battery to heat.
♦
Do not store in locations where the
temperature may exceed 40 °C.
♦
Charge only at ambient temperatures between
10 °C and 40 °C.
♦
Charge only using the charger provided with
the appliance/tool. Using the wrong charger
could result in an electric shock or overheating
of the battery.
When disposing of batteries, follow the
instructions given in the section “Protecting the
environment”.
♦
Do not damage/deform the battery either by
puncture or impact, as this may create a risk of
injury and fire.
♦
Do not charge damaged batteries.
♦
Under extreme conditions, battery leakage
may occur.
When you notice liquid on the batteries
carefully wipe the liquid off using a cloth. Avoid
skin contact.
♦
In case of skin or eye contact, follow the
instructions below.
Warning! The battery fluid may cause personal
injury or damage to property. In case of skin
contact, immediately rinse with water. If redness,
pain or irritation occurs seek medical attention. In
case of eye contact, rinse immediately with clean
water and seek medical attention.
♦
Chargers
Your charger has been designed for a specific
voltage.
Always check that the mains voltage corresponds
to the voltage on the rating plate.
Warning! Never attempt to replace the charger
unit with a regular mains plug.
♦
Use your BLACK+DECKER charger only to
charge the battery in the tool with which it was
supplied. Other batteries could burst, causing
personal injury and damage.
♦
Never attempt to charge non-rechargeable
batteries.
♦
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer or an authorised
BLACK+DECKER Service Centre in order to
avoid a hazard.
♦
Do not expose the charger to water.
♦
Do not open the charger.
♦
Do not probe the charger.
♦
The appliance/tool/battery must be placed in
a well ventilated area when charging.
The charger is intended for indoor use
only.
Read the instruction manual before use.
The charger automatically shuts off if the
ambient temperature becomes too high.
The thermal cut out operates only once
and then requires complete replacement.
49
ENGLISH
Electrical safety
Your charger is double insulated; therefore
no earth wire is required. Always check
that the mains voltage corresponds to the
voltage on the rating plate.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer or an authorised
BLACK+DECKER Service Centre in order to
avoid a hazard.
Warning! Never attempt to replace the charger
unit with a regular mains plug.
♦
♦
Features
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
On/off switch
Forward/reverse slider
Forward/reverse window
Bit holder
LED light
Mode selector / torque adjustment collar
Screw holder
Fig. A
8.
9.
10.
11.
Charger
Charging base
Charging indicator
Bit storage
Assembly
Fitting the charging base to the wall
(fig. A & B)
The charging base (9) can be placed on a worktop
or fitted to the wall to provide a convenient storage
and charging point for the tool. Screws and wall
anchors are not included.
♦
Drive screws in the wall with the same distance
apart as the slots (13) on the back of the
charging base (9).
The distance between the slots must be
75 mm.
♦
Slide the charging base over the screws to fit
the base to the wall.
♦
Plug in the charger (8).
♦
Place the tool on the charging base making
sure the charging indicator (10) lights up.
Warning! Avoid damaging the power cord when
mounting the charging base to the wall.
Fitting and removing a drill bit or
a screwdriver bit (fig. C)
This tool uses screwdriver bits and drill bits with
a 6.35 mm (1/4”) hexagonal shank.
♦
To fit a bit, insert the bit shaft into the bit holder
(4).
♦
To remove a bit, pull the bit shaft out of the bit
holder (4).
Residual risks.
Additional residual risks may arise when using the
tool which may not be included in the enclosed
safety warnings. These risks can arise from
misuse, prolonged use etc.
Even with the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks can not be avoided.
These include:
♦
Injuries caused by touching any rotating/
moving parts.
♦
Injuries caused when changing any parts,
blades or accessories.
♦
Injuries caused by prolonged use of a tool.
When using any tool for prolonged periods
ensure you take regular breaks.
♦
Impairment of hearing.
♦
Health hazards caused by breathing dust
developed when using your tool (example:working with wood, especially oak, beech
and MDF.)
Use
Warning! Let the tool work at its own pace. Do not
overload.
♦
Before first use, the battery must be charged
for at least 12 hours.
Charging the battery (fig. A)
Place the tool on the charging base (9).
Plug in the charger (8).
♦
Leave the tool connected to the charger for
12 hours.
The red light illuminates when the unit is on charge
and will stay red as long as there is power to the
charger. The red light will not go off to indicate
a full charge.
♦
♦
The charger may hum and become warm while
charging; this is normal and does not indicate
a problem.
Warning! Do not charge the battery at ambient
temperatures below 10 °C or above 40 °C.
50
ENGLISH
Selecting the direction of rotation (fig. D)
For drilling and for tightening screws, use forward
(clockwise) rotation. For loosening screws
or removing a jammed drill bit, use reverse
(counterclockwise) rotation.
The forward/reverse window (3) displays the
rotation direction with an arrow.
♦
♦
♦
To select forward rotation, push the forward/
reverse slider (2) to the forward position.
To select reverse rotation, push the forward/
reverse slider (2) to the rearward position.
To lock the tool, set the forward/reverse slider
into the centre position.
Selecting the torque (fig. E)
This tool is fitted with a collar to set the torque
for various screwdriving and drilling applications.
Large screws and hard workpiece materials require
a higher torque setting than small screws and soft
workpiece materials. The collar has a range
of 6 settings to suit your application.
♦
To set the torque, rotate the torque adjustment
collar (6) clockwise or counterclockwise.
♦
For screwdriving, set the collar to the desired
setting.
If you do not yet know the appropriate setting,
proceed as follows:
- Set the collar (6) to the lowest torque setting.
- Tighten the first screw. - If the clutch ratchets
before the desired result is achieved,
increase the collar setting and continue
tightening the screw. Repeat until you reach
the correct setting. Use this setting for the
remaining screws.
Screwdriving applications
Torque range: low torque for
small screws and high torque for
large screws
Drilling/screwdriving
♦
♦
♦
Select forward or reverse rotation using the
forward/ reverse slider (2).
To switch the tool on, press the on/off switch
(1).
To switch the tool off, release the on/off switch
(1).
Screwdriving using the screw holder
(fig. F1 - F3)
The screw holder (7) can be used with 1” and 2”
screwdriver bits. The screw holder cannot be used
with bit tip holder extensions.
♦
Pull the screw holder (7) out the tool (fig. F1).
♦
Place the screw onto the screw holder (fig. F2).
♦
Push the screw holder towards the screw
making sure the bit tip and the screw are fully
engaged (fig. F3).
The screw is securely held to the screw holder with
a magnet.
The magnet does not work on non-ferrous screws.
♦
Drive the screw into the wall.
When screwdriving, the screw holder retracts in
order to allow the screw to be driven to its required
depth.
LED light
The LED light (5) is activated automatically
when the trigger is depressed. The LED will also
illuminate when the trigger is depressed and
the forward/reverse slider (2) is in the locked off
position (central position).
Hints for optimum use
Screwdriving
♦
Always use the correct type and size of
screwdriver bit.
♦
If screws are difficult to tighten, try applying
a small amount of washing liquid or soap as
a lubricant.
♦
Use the spindle lock to loosen very tight
screws or to firmly tighten screws.
♦
Always hold the tool and screwdriver bit in
a straight line with the screw.
♦
When screwing in wood, it is recommended to
drill a pilot hole with a depth equal to the length
of the screw. A pilot hole guides the screw and
prevents splintering or distortion of the wood.
For the optimum size of the pilot hole, refer to
the table below.
♦
When screwing in hardwood, also drill
a clearance hole with a depth equal to half the
length of the screw. For the optimum size of
the clearance hole, refer to the table below.
Screw size
Pilot hole ø
(softwood)
Pilot hole ø
(hardwood)
Clearance
hole
No. 6 (3.5 mm)
2.0 mm
2.5 mm
3.6 mm
No. 8 (4 mm)
2.5 mm
3.0 mm
4.5 mm
No. 10 (5 mm)
3.0 mm
3.5 mm
5.0 mm
51
ENGLISH
Drilling
♦
Always apply a light pressure in a straight line
with the drill bit.
♦
Just before the drill tip breaks through the
other side of the workpiece, decrease pressure
on the tool.
♦
Use a block of wood to back up workpieces
that may splinter.
♦
Make an indentation using a centre punch at
the centre of the hole to be drilled in order to
improve accuracy.
Protecting the environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal household
waste.
Should you find one day that your BLACK+DECKER
product needs replacement, or if it is of no further use
to you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be recycled
and used again. Re-use of recycled
materials helps prevent environmental
pollution and reduces the demand for raw
materials.
Accessories
The performance of your tool depends on
the accessory used. BLACK+DECKER and
Piranha accessories are engineered to high
quality standards and designed to enhance
the performance of your tool. By using these
accessories you will get the very best from your
tool.
This tool uses screwdriver bits with a 1/4”
(6.35 mm) hexagonal shank. Piranha Super-lok
accessories are designed for use with this tool.
Maintenance
Your BLACK+DECKER corded/cordless appliance/
tool has been designed to operate over a long
period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon
proper tool care and regular cleaning.
Warning! Before performing any maintenance on
corded/cordless power tools:
♦
Switch off and unplug the appliance/tool.
♦
Or switch off and remove the battery from
the appliance/tool if the appliance/tool has
a separate battery pack.
♦
Or run the battery down completely if it is
integral and then switch off.
♦
Unplug the charger before cleaning it. Your
charger does not require any maintenance
apart from regular cleaning.
♦
Regularly clean the ventilation slots in your
appliance/tool/charger using a soft brush or dry
cloth.
♦
Regularly clean the motor housing using
a damp cloth.
Do not use any abrasive or solvent-based
cleaner.
♦
Regularly open the chuck and tap it to remove
any dust from the interior (when fitted).
52
Local regulations may provide for separate
collection of electrical products from the
household, at municipal waste sites or by the
retailer when you purchase a new product.
BLACK+DECKER provides a facility for the
collection and recycling of BLACK+DECKER
products once they have reached the end of their
working life. To take advantage of this service
please return your product to any authorised repair
agent who will collect them on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
BLACK+DECKER office at the address indicated in
this manual. Alternatively, a list of authorised
BLACK+DECKER repair agents and full details of
our after-sales service and contacts are available
on the Internet at: www.2helpU.com
Batteries
BLACK+DECKER batteries can be
recharged many times. At the end of their
useful life, discard batteries with due care
for our environment:
♦
♦
♦
♦
Do not short-circuit the battery terminals.
Do not dispose of the battery(s) in a fire as
this may result in a risk of personal injury or an
explosion.
Run the battery down completely, then remove
it from the tool.
Batteries are recyclable. Place the battery(s)
in a suitable packaging to ensure that the
terminals cannot be short-circuited. Take
them to any authorised repair agent or a local
recycling station.
ENGLISH
Technical data
AS36LN H2
Voltage
No-load speed
Max. torque
Bit holder
Weight
VDC
min-1
Nm
mm
kg
3.6
180
4.8
6.35 (1/4“)
0.4
Battery
Voltage
Battery type
V
3.6
Li-Ion
The undersigned is responsible for compilation
of the technical file and makes this declaration on
behalf of BLACK+DECKER.
Ray Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
07/10/2014
Capacity
1.3/1.5
Guarantee
Charger
Input voltage
Output voltage
Current
Approx. charging time
9056423*
230
9.5
100
12-16
BLACK+DECKER is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee. This
guarantee statement is in addition to and in no way
prejudices your statutory rights.
The guarantee is valid within the territories of the
Member States of the European Union and the
European Free Trade Area.
VAC
VDC
mA
h
Level of sound pressure according to EN 60745:
Sound pressure (LpA) 63.1 dB(A), uncertainty (K)
3 dB(A)
Acoustic power (LWA) 73.1 dB(A), uncertainty (K)
3 dB(A)
Vibration total values (triax vector sum)
according to EN 60745:
Drilling into metal (ah, D) 1.911 m/s2, uncertainty (K)
1.5 m/s2
Screwdriving without impact (ah, S) 0.549 m/s2,
uncertainty (K) 1.5 m/s2
EC declaration of conformity
MACHINERY DIRECTIVE
AS36LN
BLACK+DECKER declares that these products
described under “technical data” are in compliance
with: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2
These products also comply with Directive
2014/30/EU and 2011/65/EU.
For more information, please contact
BLACK+DECKER at the following address or refer
to the back of the manual.
If a BLACK+DECKER product becomes defective
due to faulty materials, workmanship or lack of
conformity, within 24 months from the date of
purchase, BLACK+DECKER guarantees to replace
defective parts, repair products subjected to fair
wear and tear or replace such products to ensure
minimum inconvenience to the customer unless:
♦ The product has been used for trade,
professional or hire purposes;
♦ The product has been subjected to misuse
or neglect;
♦ The product has sustained damage through
foreign objects, substances or accidents;
♦ Repairs have been attempted by persons
other than authorised repair agents or
BLACK+DECKER service staff.
To claim on the guarantee, you will need to submit
proof of purchase to the seller or an authorised
repair agent. You can check the location of your
nearest authorised repair agent by contacting
your local BLACK+DECKER office at the address
indicated in this manual. Alternatively, a list of
authorised BLACK+DECKER repair agents and full
details of our after-sales service and contacts are
available on the Internet at: www.2helpU.com
Please visit our website www.blackanddecker.
co.uk to register your new BLACK+DECKER
product and to be kept up to date on new products
and special offers. Further information on the
BLACK+DECKER brand and our range of products
is available at www.blackanddecker.co.uk
53
SUOMI
Käyttötarkoitus
BLACK+DECKERin kompakti ruuvinväännin on
tarkoitettu ruuvaamiseen sekä puun, metallin,
muovin ja betonin poraamiseen. Kone on
tarkoitettu kotikäyttöön.
Turvaohjeet
Yleiset sähkötyökalujen turvallisuusohjeet
Varoitus! Kaikki ohjeet täytyy lukea.
Alla olevien ohjeiden noudattamisen
laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen.
Säilytä nämä ohjeet hyvin. Seuraavassa käytetty
käsite ”sähkötyökalu” käsittää verkkokäyttöiset
sähkötyökalut (verkkojohdolla) ja paristokäyttöiset
sähkötyökalut (ilman verkkojohtoa).
1. Työpisteen turvallisuus
a. Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna. Epäjärjestyksessä olevilla ja
valaisemattomilla työalueilla voi tapahtua
tapaturmia.
b. Älä työskentele sähkötyökalulla
räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa
on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka
saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
c. Pidä lapset ja sivulliset loitolla
sähkötyökalua käyttäessäsi. Voit menettää
laitteesi hallinnan huomiosi suuntautuessa
muualle.
2. Sähköturvallisuus
a. Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa
millään tavalla. Älä käytä minkäänlaisia
sovitinpistokkeita maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä
tilassa olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b. Vältä koskettamasta maadoitettuja
pintoja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi on maadoitettu.
c. Älä altista sähkötyökalua sateelle
tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen
sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköiskun
riskiä.
d. Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä
käytä sitä sähkötyökalun kantamiseen,
vetämiseen tai pistotulpan irrottamiseen
54
pistorasiasta. Pidä johto loitolla
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai
sotkeutuneet johdot kasvattavat sähköiskun
vaaraa.
e. Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä
ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa
jatkojohtoa. Ulkokäyttöön soveltuvan
jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
f. Jos sähkötyökalua joudutaan käyttämään
kosteassa ympäristössä, käytä aina
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3. Henkilöturvallisuus
a. Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi
ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua
käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos
olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai
lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken
tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b. Käytä suojavarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Suojavarusteet, kuten
pölynsuojanaamari, luistamattomat
turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet
pienentävät, tilanteen mukaan oikein
käytettyinä, loukkaantumisriskiä.
c. Vältä sähkötyökalun tahatonta
käynnistämistä. Varmista, että
käynnistyskytkin on asennossa ”off”,
ennen kuin kytket pistotulpan pistorasiaan
tai kannat sähkötyökalua. Jos kannat
sähkötyökalua sormi käynnistyskytkimellä tai
kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan,
käynnistyskytkimen ollessa käyntiasennossa,
altistat itsesi onnettomuuksille.
d. Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat,
ennen kuin käynnistät sähkötyökalun.
Laitteen pyörivään osaan jäänyt työkalu tai
avain saattaa johtaa loukkaantumiseen.
e. Älä kurkota. Seiso aina tukevasti ja
tasapainossa. Täten voit paremmin hallita
sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
f. Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita.
Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja.
Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla
liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja
pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g. Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan
asentaa työkaluun, sinun pitää tarkistaa,
että ne on liitetty ja että niitä käytetään
oikealla tavalla. Näiden laitteiden käyttö
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
SUOMI
4. Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
a. Älä ylikuormita sähkötyökalua.
Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua
sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua
käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin
tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
b. Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida
käynnistää ja pysäyttää virtakytkimestä.
Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja
pysäyttää käynnistyskytkimellä, on vaarallinen
ja se täytyy korjata.
c. Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen
kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai
siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi. Nämä
turvatoimenpiteet laskevat sähkötyökalun
tahatonta käynnistysriskiä.
d. Säilytä sähkötyökalut poissa lasten
ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä
anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai
jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä
käyttävät kokemattomat henkilöt.
e. Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista,
että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti,
eivätkä ole puristuksessa ja että työkalussa
ei ole murtuneita tai vahingoittuneita osia,
jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sen
toimintaan. Korjauta mahdolliset viat ennen
käyttöönottoa. Moni tapaturma aiheutuu
huonosti huolletuista laitteista.
f. Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden
terät ovat teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja
niitä on helpompi hallita.
g. Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita,
vaihtotyökaluja jne. näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota tällöin huomioon
työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin
tarkoituksenmukaiseen käyttöön saattaa johtaa
vaarallisiin tilanteisiin.
5. Akkukäyttöisten työkalujen käyttö ja hoito
a. Lataa akku vain valmistajan
määrittelemällä laturilla. Laturi, joka soveltuu
määrätyntyyppiselle akulle, saattaa muodostaa
tulipalovaaran erilaista akkua ladattaessa.
b. Käytä sähkötyökalussa ainoastaan
kyseiseen sähkötyökaluun tarkoitettua
akkua. Jonkun muun akun käyttö saattaa
johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
c. Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä,
kuten paperinliittimistä, kolikoista,
avaimista, nauloista, ruuveista tai muista
pienistä metalliesineistä, jotka voivat
oikosulkea akun koskettimet. Akun
kosketinten välinen oikosulku saattaa aiheuttaa
palovammoja tai johtaa tulipaloon.
d. Väärästä käytöstä johtuen saattaa
paristosta vuotaa nestettä, jota ei tule
koskettaa. Jos nestettä vahingossa joutuu
iholle, huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos
nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tämän
lisäksi lääkärin apua. Paristosta vuotava neste
saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
6. Huolto
a. Anna koulutettujen ammattitaitoisten
henkilöiden korjata sähkötyökalusi ja
hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä
varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Sähkötyökalujen lisäturvallisuusohjeet
Varoitus! Porakoneiden ja
iskuporakoneiden lisäturvallisuusohjeet
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Käytä kuulonsuojaimia iskuporakoneiden
käytön yhteydessä. Altistuminen melulle voi
aiheuttaa kuulovaurioita.
Käytä koneen varusteisiin kuuluvia
lisäkahvoja. Koneen hallinnan menetys voi
aiheuttaa loukkaantumisen.
Käsittele sähkötyökalua eristävien
tartuntapintojen avulla kun teet työtä jossa
leikkaustarvike voi joutua kosketuksiin
piilossa olevien sähköjohtojen tai oman
virtajohtonsa kanssa. Jännitteiseen
johtimeen koskettava leikkaustarvike saattaa
tehdä sähkötyökalun paljaista metalliosista
jännitteisiä ja aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle.
Käytä ruuvipuristimia tai vastaavaa
keinoa, jolla saat kiinnitettyä ja tuettua
työkappaleen tukevalle alustalle.
Työkappaleen kannatteleminen käsin tai
tukeminen kehoa vasten voi johtaa kappaleen
irtoamiseen ja vaaratilanteen syntymiseen.
Ennen seinien, lattioiden tai kattojen
poraamista tarkista sähköjohtojen ja
putkistojen sijainnit.
Vältä poranterän koskettamista heti poraamisen
jälkeen, sillä se saattaa olla kuuma.
Käyttö, johon työkalu on tarkoitettu, on
kuvattu tässä käyttöohjeessa. Käytä vain
käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa suositeltuja
tarvikkeita ja lisälaitteita. Ohjeesta poikkeava
käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden ja/tai
aineellisia vahinkoja.
55
SUOMI
Muiden turvallisuus
♦
♦
Henkilöt (lapset mukaan lukien), joilla on
fyysisiä, tunnollisia tai henkisiä rajoituksia
tai rajallinen kokemus ja tuntemus, eivät saa
käyttää tätä laitetta ellei heidän turvallisuudesta
vastaava henkilö valvo tai ohjaa heitä laitteen
käytössä.
Lapsia on valvottava, etteivät he leiki koneen
kanssa.
Tärinä
Käyttöohjeen teknisissä tiedoissa ja
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa ilmoitetut
tärinän päästöarvot on mitattu EN 60745-normin
vakioiden testimenetelmän mukaisesti ja niitä
voidaan käyttää työkalun vertaamisessa toiseen.
Ilmoitettua tärinän päästöarvoa voidaan myös
käyttää altistumisen arviointiin ennakolta.
Varoitus! Sähkötyökalun tärinän päästöarvo voi
varsinaisen käytön aikana poiketa ilmoitetusta
arvosta riippuen siitä, millä tavalla työkalua
käytetään. Tärinän taso voi kohota ilmoitetun tason
yläpuolelle.
Kun tärinälle altistumista arvioidaan, jotta voidaan
määrittää 2002/44/EY-direktiivin edellyttämät
turvatoimenpiteet säännöllisesti sähkötyökaluja
työssä käyttävien henkilöiden suojelemiseksi,
tärinälle altistumisen arvion tulee ottaa huomioon
varsinaiset käyttöolosuhteet ja työkalun
käyttötavan, johon sisältyy kaikkien käyttöjakson
osien huomioon ottaminen, kuten ajat, jolloin
työkalu on pois päältä tai kun se käy joutokäyntiä
sekä käynnistysajan.
Koneessa olevat merkit
Koneessa on seuraavat kuvakemerkinnät:
Varoitus! Loukkaantumisen vaaran
ehkäisemiseksi käyttäjän on luettava
käyttöohjeet.
Lisäturvaohjeet akuille ja latureille
Akut
♦ Älä koskaan yritä avata akkua.
♦ Älä altista akkua vedelle.
♦ Älä altista akkua kuumuudelle.
♦ Älä säilytä akkua paikassa, jonka lämpötila
saattaa ylittää 40 °C.
♦ Lataa akku ainoastaan lämpötilan ollessa
10 °C ja 40 °C.
56
♦
Lataa akku käyttäen ainoastaan laitteen/
työkalun mukana toimitettua laturia. Väärän
laturin käyttö voi aiheuttaa sähköiskun tai akun
ylikuumenemisen.
♦ Kun poistat akun käytöstä, noudata
kappaleessa ”Ympäristö” annettuja ohjeita.
♦ Älä vaurioita tai muunna akkua pistoin tai
iskuin, sillä tällöin on olemassa onnettomuusja tulipalovaara.
♦ Älä lataa vaurioituneita akkuja.
♦ Ääriolosuhteissa akut saattavat vuotaa. Jos
paristoissa on nestettä, pyyhi ne varoen
pyyhkeellä. Vältä nesteen joutuminen iholle.
♦ Mikäli nestettä osuu iholle tai silmiin, noudata
alla olevia ohjeita.
Varoitus! Akkuneste voi aiheuttaa henkilö- tai
omaisuusvahinkoja. Jos akkunestettä pääsee
iholle, huuhdo se välittömästi vedellä. Jos iho
punoittaa tai jos iholla esiintyy kipua tai ärsytystä,
käänny lääkärin puoleen. Mikäli nestettä pääsee
silmiin, huuhtele silmät välittömästi puhtaalla
vedellä ja käänny lääkärin puoleen.
Laturit
Laturi on suunniteltu tietylle jännitteelle. Tarkista
aina ennen laitteen käyttöä, että verkkojännite
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Varoitus! Älä koskaan yritä vaihtaa laturia
normaaliin verkkovirtapistokkeeseen.
♦ Käytä BLACK+DECKER -laturia ainoastaan
laitteen mukana toimitetun akun lataamiseen.
Muunlaiset akut saattavat räjähtää aiheuttaen
henkilö- ja esinevahinkoja.
♦ Älä koskaan yritä ladata ei-ladattavia akkuja.
♦ Jos sähköjohto on vaurioitunut, se saadaan
vaihtaa vain valtuutetussa BLACK+DECKERin
huoltoliikkeessä vaaratilanteiden välttämiseksi.
♦ Älä altista laturia vedelle.
♦ Älä avaa laturia.
♦ Älä vahingoita laturia.
♦ Laite/työkalu/akku tulee asettaa hyvin
tuuletettuun tilaan latauksen ajaksi.
Laturi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.
Laturi kytkeytyy automaattisesti pois
päältä, jos ympäröivä lämpötila nousee
liian korkeaksi. Lämpöön perustuva
virrankatkaisutoiminto käynnistyy vain
kerran, minkä jälkeen se on vaihdettava.
SUOMI
Sähköturvallisuus
Laturi on kaksoiseristetty; siksi erillistä
maadoitusta ei tarvita. Tarkista aina ennen
laitteen käyttöä, että verkkojännite vastaa
arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
♦
♦
Jos sähköjohto on vaurioitunut, se saadaan
vaihtaa vain valtuutetussa BLACK+DECKERin
huoltoliikkeessä vaaratilanteiden välttämiseksi.
Varoitus! Älä koskaan yritä vaihtaa laturia
normaaliin verkkovirtapistokkeeseen.
Ominaisuudet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Virtakytkin
Suunnanvaihtokytkin
Suunnanvaihtoikkuna
Terän pidike
LED-merkkivalo
Porausasennon valitsin / vääntömomentin
säädin
7. Ruuvin pidike
Kuva A
8.
9.
10.
11.
Laturi
Latausteline
Latausvalo - lataus käynnissä
Terän säilytyskotelo
Kokoaminen
Seinätelineen kiinnittäminen seinään
(kuva A & B)
Latausteline (9) voidaan kiinnittää työtasolle tai
seinään, jolloin se toimii työkalun sekä säilytysettä latauspaikkana. Ruuvit ja seinäkiinnittimet
eivät kuulu pakkaukseen.
♦ Ruuvaa ruuveja seinään lataustelineen
(9) takana olevien lovien (13) välimatkoja
noudattaen. Reikien väliin on jätettävä 75 mm
tilaa.
♦ Liu’uta latausalusta ruuvien päälle sen
kiinnittämiseksi seinään.
♦ Liitä laturi (8) virtalähteeseen.
♦ Aseta työkalu lataustelineeseen ja varmista,
että latauksen merkkivalo (10) syttyy.
Varoitus! Varo, ettei virtajohto vaurioidu
asentaessa lataustelinettä seinään.
♦
♦
Kiinnittääksesi terän työnnä terän akseli terän
pidikkeeseen (4).
Poistaaksesi terän vedä akseli terän
pidikkeestä (4).
Jäännösriskit.
Jäännösriskit ovat mahdollisia, jos käytät
työkalua muulla kuin turvavaroituksissa mainitulla
tavalla. Nämä riskit voivat liittyä muun muassa
virheelliseen tai pitkäaikaiseen käyttöön.
Tiettyjä jäännösriskejä ei voi välttää, vaikka
noudatat kaikkia turvamääräyksiä ja käytät
turvalaitteita. Näihin kuuluvat muun muassa:
♦ pyörivien tai liikkuvien osien koskettamisen
aiheuttamat vahingot.
♦ osia, teriä tai lisävarusteita vaihdettaessa
aiheutuneet vahingot.
♦ työkalun pitkäaikaisen käytön aiheuttamat
vahingot Kun käytät työkalua pitkään,
varmista, että pidät säännöllisesti taukoja.
♦ kuulovauriot.
♦ työkalua käytettäessä (esimerkiksi
puuta, erityisesti tammea, pyökkiä ja
MDF-levyjä, käsiteltäessä) syntyneen
pölyn sisäänhengityksen aiheuttamat
terveysriskit.
Käyttö
Varoitus! Anna koneen käydä omaan tahtiinsa. Älä
ylikuormita sitä.
♦ Akkua täytyy ladata vähintään 12 tuntia ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Akun lataaminen (kuva A)
♦ Aseta kone lataustelineeseen (9).
♦ Liitä laturi (8) virtalähteeseen.
♦ Anna koneen olla liitettynä laturiin 12 tuntia.
Punainen merkkivalo syttyy, kun koneen lataus
on käynnissä ja palaa niin kauan kuin laturiin
syötetään virtaa. Punainen valo ei sammu
ilmoittaakseen akun lataumisesta täyteen.
Laturi voi surista ja lämmetä ladattaessa; tämä
on normaalia eikä ole merkkinä minkäänlaisesta
ongelmasta.
Varoitus! Älä lataa akkua alle 10 °C:n tai yli
40 °C:n lämpötiloissa.
Poranterien ja ruuvitalttojen kiinnitys
ja poisto (kuva C)
Tässä työkalussa käytetään ruuvitalttoja ja
poranteriä, joissa on 6.35 mm:n kuusiokantavarsi.
57
SUOMI
Pyörimissuunnan valitseminen (kuva D)
Käytä eteenpäin (myötäpäivään) suuntautuvaa
pyörimisliikettä poraamiseen ja ruuvien
kiristämiseen. Käytä taaksepäin (vastapäivään)
suuntautuvaa pyörimisliikettä ruuvien tai
jumiutuneen poranterän irrottamiseen.
Suunnanvaihtoikkuna (3) osoittaa kiertosuunnan
nuolella.
♦ Valitse pyörimissuunnaksi eteenpäin siirtämällä
suunnanvaihtokytkin (2) eteenpäin.
♦ Valitse kiertosuunnaksi taaksepäin siirtämällä
suunnanvaihtokytkin (2) taaksepäin.
♦ Lukitse kone asettamalla suunnanvaihtokytkin
keskiasentoon.
Momentin valitseminen (kuva E)
Työkalussa on momentin säädin oikean
vääntömomentin valitsemiseksi erilaisiin ruuvausja poraustöihin. Isot ruuvit ja kovat materiaalit
vaativat suuremman momentin kuin pienet
ruuvit ja pehmeät materiaalit. Säätimessä on 6
asetusmahdollisuutta eri käyttötarkoituksia varten.
♦ Aseta momentti kiertämällä momentin säädintä
(6) myötä- tai vastapäivään.
♦ Ruuvaamista varten aseta säädin haluttuun
momenttiin. Jos et tiedä vielä oikeaa
momenttiasetusta, toimi seuraavalla tavalla:
- Aseta säädin (6) pienimmälle momentille.
- Kiristä ensimmäinen ruuvi.
- Jos momentti ei riitä ruuvin ruuvaukseen,
lisää momenttia ja jatka ruuvin kiristämistä.
Toista toimenpide, kunnes löydät oikean
momentin. Käytä samaa momenttia jäljellä
olevien ruuvien kiristämiseen.
Poraustoiminnot
Momenttialue: alhainen momentti
pienille ruuveilla ja korkea
momentti isoille.
Poraus ja ruuvaus
♦
♦
♦
Valitse suunnanvaihtokytkimellä (2)
pyörimissuunnaksi eteen- tai taaksepäin.
Käynnistä kone painamalla virrankatkaisijaa (1).
Sammuta kone päästämällä irti
virrankatkaisijasta (1).
Ruuvaus ruuvin pidikettä käyttäen
(kuva F1 - F3)
Ruuvin pidikettä (7) voidana käyttää 1” ja 2” terillä.
Ruuvin pidikettä ei voida käyttää terän pidikkeen
lisäosia käyttäessä.
58
♦
Vedä ruuvin pidike (7) pois työkalusta (kuva
F1).
♦ Aseta ruuvi ruuvin pidikkeeseen (kuva F2).
♦ Paina ruuvin pidikettä ruuviin päin ja varmista,
että terän kärki ja ruuvi ovat kiinnittyneet
tiukasti (kuva F3).
Ruuvi pysyy tiukasti ruuvin pidikkeessä magneetin
avulla. Magneetti ei toimi ruuveihin, joissa ei ole
rautaa.
♦ Kiinnitä ruuvi seinään.
Ruuvauksen aikana ruuvin pidike painuu sisään
niin, että ruuvi voidaan ruuvata vaadittuun
syvyyteen.
LED-merkkivalo
LED-merkkivalo (5) aktivoituu automaattisesti
laukaisinta painaessa. LED-merkkivalo syttyy myös
silloin, kun laukaisinta painetaan ja eteenpäin-/
taaksepäinsiirrin (2) on lukitussa asemassa
(keskiasennossa).
Vinkkejä parhaimman tuloksen
saamiseksi
Ruuvaus
♦ Käytä aina oikean mallista ja -kokoista
ruuvinväännintä.
♦ Jos ruuvi on hankala kiristää, voidaan
voiteluaineena käyttää hiukan nestemäistä
pesuainetta tai saippuaa.
♦ Käytä karalukkoa erittäin tiukkojen ruuvien
löysäämistä tai ruuvien mahdollisimman
tiukkaa kiristämistä varten.
♦ Pidä konetta ja ruuvinväännintä aina
kohtisuorassa ruuviin nähden.
♦ Ennen ruuvin kiertämistä puuhun on hyvä
porata ohjausreikä, jonka syvyys vastaa
ruuvin pituutta. Ohjausreiän avulla ruuvi
kiertyy suoraan estäen puun hajoamisen tai
vahingoittumisen. Katso alla olevaa taulukkoa.
♦ Ennen ruuvin kiertämistä kovaan puuhun on
hyvä porata ohjausreikä, jonka syvyys on
puolet ruuvin pituudesta. Katso alla olevaa
taulukkoa.
Ruuvin koko
Ohjausreiän Ohjausreiän Ohjausreikä
ø (kova
ø (pehmeä
puu)
puu)
Nro 6 (3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
Nro 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
Nro 10 (5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
SUOMI
Poraus
♦ Paina terää kevyesti suoraan työstökappaletta
kohti.
♦ Vähennä koneen painamista juuri ennen kuin
terän kärki tulee ulos työstökappaleen toiselta
puolelta.
♦ Käytä puunpalaa työstökappaleen alla
halkeilun estämiseksi.
♦ Tee pistepuikolla aloitusreikä porattavan reiän
keskikohtaan, niin porauksen tarkkuus paranee.
Ympäristö
Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
kanssa.
Kun BLACK+DECKER -koneesi on käytetty
loppuun, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana.
Tämä tuote on kerättävä erikseen.
Käytettyjen tuotteiden ja pakkausten
erillinen keräys mahdollistaa materiaalien
kierrätyksen ja uudelleenkäytön.
Kierrätettyjen materiaalien uudelleenkäyttö
auttaa ehkäisemään ympäristön
saastumisen ja vähentää raaka-aineiden
kysyntää.
Tarvikkeet
Koneen käyttöalue riippuu käytettävästä
tarvikkeesta. BLACK+DECKER- ja Piranha
-tarvikkeet ovat korkealaatuisia. Käyttämällä
näitä tarvikkeita saat koneestasi irti parhaan
mahdollisen.
Tässä työkalussa käytetään ruuvinvääntimen teriä,
joissa on 1/4” (6.35 mm) kuusiokantavarsi. Piranha
Super-lok-tarvikkeet on suunniteltu käytettäviksi
tämän työkalun yhteydessä.
Huolto
BLACK+DECKERin langallinen/langaton laite/
työkalu on suunniteltu toimimaan mahdollisimman
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan tyydyttävän
toiminnan.
Varoitus! Ennen langallisen/langattoman
sähkötyökalun huoltoa:
♦ Kytke laite/työkalu pois päältä ja irrota pistoke
pistorasiasta.
♦ Tai kytke laite pois päältä ja irrota akku
laitteesta/työkalusta, jos laitteessa/työkalussa
on erillinen akku.
♦ Tai kuluta akku kokonaan loppuun, jos akku on
integroitu laitteeseen ja kytke laite sen jälkeen
pois päältä.
♦ Irrota laturi virtalähteestä ennen puhdistamista.
Laturi ei tarvitse säännöllisen puhdistamisen
lisäksi mitään muuta huoltoa.
♦ Puhdista työkalun/laitteen/laturin tuuletusaukot
säännöllisesti pehmeällä harjalla tai kuivalla
siivousliinalla.
♦ Puhdista työkalun kuori säännöllisesti
kostealla siivousliinalla. Älä koskaan käytä
puhdistamiseen liuotinaineita tai syövyttäviä
puhdistusaineita.
♦ Avaa istukka säännöllisin väliajoin ja kopauta
sitä pölyjen poistamiseksi sisältä (jos
asennettu).
Paikallisten säännösten mukaisesti on mahdollista
viedä kotitalouksien sähkölaitteet kuntien
kaatopaikoille tai jättää ne vähittäismyyjälle
ostettaessa uusi tuote.
BLACK+DECKER tarjoaa mahdollisuuden
BLACK+DECKER -tuotteiden keräykseen ja
kierrätykseen sen jälkeen, kun ne on poistettu
käytöstä. Jotta voisit hyötyä tästä palvelusta, palauta
laitteesi johonkin valtuutettuun huoltoliikkeeseen,
joka kerää laitteet meidän puolestamme.
Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen
sijainnin ottamalla yhteyden BLACK+DECKERin
toimistoon, joka sijaitsee tässä käsikirjassa
annetussa osoitteessa. Lista valtuutetuista
BLACK+DECKER -huoltoliikkeistä sekä
yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat
vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com
Akut
BLACK+DECKERin akut voidaan ladata
useaan kertaan. Vie loppuunkäytetyt akut
niille tarkoitettuun keräyspaikkaan tai
–astiaan:
♦
♦
♦
♦
Älä päästä pariston napoja oikosulkuun.
Älä heitä akkua (akkuja) tuleen, sillä se voi
aiheuttaa henkilövahinkoja tai räjähtää.
Käytä akku täysin loppuun ja poista se sitten
työkalusta.
Akut ovat kierrätettäviä. Aseta akku (akut)
sopivaan pakkaukseen niin, ettei navoissa
tapahdu oikosulkua. Voit viedä ne mihin
tahansa valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai
paikalliseen kierrätyskeskukseen.
59
SUOMI
Tekniset tiedot
AS36LN H2
Jännite
Kuormittamaton
nopeus
Suurin mahdollinen
vääntömomentti
Terän pidike
Paino
VDC
min-1
3,6
180
Nm
4.8
mm
kg
6,35 (1/4“)
0,4
Akku
Jännite
Akun tyyppi
V
AHr-luokitus
3,6
Li-Ion
1,3/1,5
Laturi
9056423*
Jännite
Lähtöjännite
Ampeeriluku
Latausaika (noin)
VAC
VDC
mA
h
230
9.5
100
12-16
Äänenpainetaso mitattu EN 60745:n
mukaisesti:
Äänenpaine (LpA) 63,1 dB(A), epävarmuus (K)
3 dB(A)
Akustinen teho (LWA) 73,1 dB(A), epävarmuus (K)
3 dB(A)
Tärinän kokonaisarvot (kolmiaks.
vektorisumma) EN 60745:n mukaisesti:
Poraus metalliin (ah, D) 1,911 m/s2, epävarmuus (K)
1,5 m/s2
Ruuvitalttaus ilman iskua (ah, S) 0,549 m/s2,
epävarmuus (K) 1,5 m/s2
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
KONEDIREKTIIVI
AS36LN
BLACK+DECKER julistaa, että kohdassa ”tekniset
tiedot” kuvatut tuotteet noudattavat seuraavia:
2006/42/EY, EN 60745-1, EN 60745-2-2
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivien
2014/30/EU ja 2011/65/EU vaatimukset.
60
Lisätietoja saa BLACK+DECKER -yhtiöltä
seuraavasta osoitteesta tai käyttöoppaan takana
olevia yhteistietoja käyttäen.
Allekirjoittava henkilö on vastuussa teknisen
tiedoston täyttämisestä ja tekee tämän ilmoituksen
BLACK+DECKER -yhtiön puolesta.
Ray Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Iso-Britannia
07/10/2014
Korjaukset / varaosat
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina
BLACK+DECKERin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen korjattavaksi. Varaosia myyvät
valtuutetut
BLACK+DECKERin huoltoliikkeet, ja heiltä
voi myös pyytää kustannusarvion koneen
korjauksesta.
Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistä löytyvät
internetistä osoitteesta www.2helpU.com sekä
kotisivultamme www.blackanddecker.fi
Takuu
BLACK+DECKER Oy takaa, ettei koneessa ollut
materiaali- ja/tai valmistusvikaa silloin, kun se
toimitettiin ostajalle. Takuu on lisäys kuluttajan
laillisiin oikeuksiin eikä vaikuta niihin. Takuu on
voimassa Euroopan Unionin jäsenmaissa ja
Euroopan vapaakauppa-alueella (EFTA).
Mikäli BLACK+DECKER -kone hajoaa
materiaali- ja/tai valmistusvirheen tai teknisten
tietojen epätarkkuuden vuoksi 24 kk:n kuluessa
ostopäivästä, BLACK+DECKER korjaa koneen
ilman kustannuksia ostajalle tai vaihtaa sen uuteen
BLACK+DECKER Oy:n valinnan mukaan.
Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat koneen
♦ normaalista kulumisesta
♦ ylikuormituksesta, virheellisestä käytöstä tai
hoidosta
♦ vahingoittamisesta vieraalla esineellä tai
aineella tai onnettomuustapauksessa.
Takuu ei ole voimassa, mikäli konetta on korjannut
joku muu kuin BLACK+DECKERin valtuuttama
huoltoliike.
SUOMI
Edellytyksenä takuun saamiselle on, että ostaja
jättää koneen ja ostokuitin jälleenmyyjälle tai
valtuutetulle huoltoliikkeelle viimeistään
2 kuukauden kuluessa vian ilmenemisestä. Tiedot
valtuutetuista huoltoliikkeistä saa ottamalla yhteyttä
BLACK+DECKER Oy:hyn sekä internetistä
osoitteesta www.2helpU.com, jossa on myös
takuuehdot.
Voit vierailla verkkosivullamme
www.blackanddecker.fi rekisteröidäksesi uuden
BLACK+DECKER-tuotteesi ja saadaksesi tietoa
uusista tuotteista ja erikoistarjouksista. Saat
lisätietoja BLACK+DECKERin tavaramerkistä ja
tuotevalikoimastamme osoitteesta
www.blackanddecker.fi
61
FRANÇAIS
Utilisation prévue
Votre tournevis compact BLACK+DECKER a été
conçu pour la pose de vis et pour le perçage du
bois, du métal, des matières plastiques et de la
pierre. Cet outil a été conçu pour une utilisation
exclusivement domestique.
Instructions de sécurité
Consignes de sécurité générales pour les
outils électriques
Attention ! Prenez connaissance de
tous les avertissements de sécurité
et de toutes les instructions. Le nonrespect des avertissements et des
instructions indiqués ci-dessous peut
entraîner une électrocution, un incendie ou
de graves blessures.
Conservez tous les avertissements et
instructions pour référence future. La notion
d’« outil électroportatif » mentionnée par la suite
se rapporte à des outils électriques raccordés
au secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans fil).
1. Sécurité de la zone de travail
a. Maintenez la zone de travail propre et bien
éclairée.
Un lieu de travail en désordre ou mal éclairé
augmente le risque d’accidents.
b. N’utilisez pas les outils électroportatifs
dans un environnement présentant des
risques d’explosion ni en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électroportatifs génèrent des
étincelles risquant d’enflammer les poussières
ou les vapeurs.
c. Tenez les enfants et autres personnes
éloignés durant l’utilisation de l’outil
électroportatif. En cas d’inattention, vous
risquez de perdre le contrôle sur l’outil.
2. Sécurité électrique
a. La fiche de secteur de l’outil électroportatif
doit convenir à la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches d’adaptateur avec des outils
ayant une prise de terre. Les fiches non
modifiées et les prises de courant appropriées
réduisent le risque d’électrocution.
b. Évitez le contact physique avec des
surfaces mises à la terre telles que tuyaux,
62
radiateurs, fours et réfrigérateurs. Il y a un
risque élevé d’électrocution si votre corps est
relié à la terre.
c. N’exposez pas l’outil électroportatif à la
pluie ni à l’humidité. La pénétration d’eau
dans un outil électroportatif augmente le risque
d’électrocution.
d. Préservez le câble d’alimentation. N’utilisez
pas le câble à d’autres fins que celles
prévues, notamment pour porter l’outil,
l’accrocher voire le débrancher de la prise
de courant. Maintenez le câble éloigné des
sources de chaleur, des parties grasses,
des bords tranchants ou des parties de
l’outil en rotation. Un câble endommagé ou
enchevêtré augmente le risque d’électrocution.
e. Si vous utilisez l’outil électroportatif
à l’extérieur, utilisez une rallonge
homologuée pour utilisation à l’air
libre. L’utilisation d’une rallonge électrique
homologuée pour les applications extérieures
réduit le risque d’électrocution.
f. Si l’usage d’un outil dans un emplacement
humide est inévitable, utilisez une
alimentation protégée par un dispositif
à courant différentiel résiduel (RCD).
L’usage d’un RCD réduit le risque de choc
électrique.
3. Sécurité personnelle
a. Restez vigilant, surveillez ce que vous
faites.
Faites preuve de bon sens quand vous
utilisez l’outil électroportatif. N’utilisez pas
l’outil lorsque vous êtes fatigué ou après
avoir consommé de l’alcool, des drogues
voire des médicaments. Un moment
d’inattention lors de l’utilisation de l’outil peut
entraîner de graves blessures.
b. Utilisez un équipement de protection
personnelle.
Portez toujours une protection pour les
yeux.
Les équipements de protection personnelle
tels que les masques anti-poussières,
chaussures de sécurité antidérapantes,
casques ou protections acoustiques utilisés
dans des conditions appropriées réduisent les
blessures.
c. Évitez toute mise en marche involontaire.
Vérifiez que l’interrupteur est en position
arrêt avant de brancher l’outil au secteur
ou au bloc de batteries, de le prendre ou
de le porter. Transporter les outils en avec le
FRANÇAIS
doigt sur l’interrupteur ou les brancher avec
l’interrupteur en position de marche est une
source d’accidents.
d. Enlevez tout outil ou clé de réglage avant
de mettre l’outil en marche. Une clé ou un
outil se trouvant sur une partie en rotation peut
causer des blessures.
e. Adoptez une position confortable. Adoptez
une position stable et gardez votre équilibre
à tout moment. Vous contrôlerez mieux l’outil
dans des situations inattendues.
f. Portez des vêtements appropriés. Ne portez
pas de vêtements flottants ou de bijoux.
N’approchez pas les cheveux, vêtements
ou gants des parties des pièces mobiles.
Les vêtements amples, les bijoux ou les
cheveux longs peuvent être attrapés dans les
pièces en mouvement.
g. Si des dispositifs servant à aspirer ou
à recueillir les poussières doivent être
utilisés, vérifiez qu’ils sont correctement
raccordés et utilisés. Le fait d’aspirer la
poussière permet de réduire les risques
inhérents à la poussière.
4. Utilisation des outils électroportatifs et
précautions
a. Ne surchargez pas l’outil. Utilisez l’outil
électroportatif approprié pour le travail
à effectuer. Avec l’outil électroportatif
approprié, vous travaillerez mieux et avec plus
de sécurité à la vitesse pour laquelle il a été
conçu.
b. N’utilisez pas un outil électroportatif dont
l’interrupteur est défectueux. Un outil
électroportatif qui ne peut plus être mis en ou
hors fonctionnement est dangereux et doit être
réparé.
c. Déconnectez la prise de la source
d’alimentation ou le pack-batterie de l’outil
électrique avant tout réglage, changement
d’accessoire voire rangement des outils
électriques. Cette mesure de précaution
empêche une mise en marche par mégarde.
d. Rangez les outils électroportatifs hors
de portée des enfants. Ne laissez pas les
personnes n’étant pas familiarisées avec
l’outil ou n’ayant pas lu ces instructions
l’utiliser. Les outils électroportatifs sont
dangereux lorsqu’ils sont utilisés par des
personnes non initiées.
e. Prenez soin des outils électroportatifs.
Vérifiez que les parties en mouvement
fonctionnent correctement et qu’elles
ne sont pas coincées ; vérifiez qu’il
n’y a pas de pièces cassées ou
endommagées susceptibles de nuire au
bon fonctionnement de l’outil. S’il est
endommagé, faites réparer l’outil avant de
l’utiliser.
De nombreux accidents sont dus à des outils
électroportatifs mal entretenus.
f. Maintenez les outils de coupe aiguisés et
propres.
Des outils soigneusement entretenus avec des
bords tranchants bien aiguisés se coincent
moins souvent et peuvent être guidés plus
facilement.
g. Utilisez l’outil électrique, les accessoires
et forets, etc. conformément à ces
instructions, en tenant compte des
conditions de travail et des tâches
à effectuer.
L’utilisation des outils électroportatifs à d’autres
fins que celles prévues peut entraîner des
situations dangereuses.
5. Utilisation des outils à batterie et
précautions
a. Rechargez la batterie uniquement avec le
chargeur spécifié par le fabricant.
Un chargeur prévu pour un type de batterie
présente un risque d’incendie s’il est utilisé
avec un autre type de batterie.
b. Utilisez les outils électroportatifs
uniquement avec les batteries
spécifiquement conçues pour eux.
L’utilisation d’autres batteries peut comporter
un risque de blessures ou d’incendie.
c. Quand vous ne l’utilisez pas, rangez la
batterie loin d’autres objets métalliques tels
que trombones, pièces, clous, vis ou autres
pouvant créer une connexion entre deux
bornes. Court-circuiter les bornes du packbatteries peut provoquer des brûlures ou un
incendie.
d. Dans des conditions inappropriées, la
batterie peut rejeter du liquide. Évitez
le contact. Si un contact accidentel se
produit, rincez à l’eau. Si le liquide touche
les yeux, consultez un médecin. Le liquide
rejeté par la pile peut causer une irritation
cutanée ou des brûlures.
6. Réparations
a. Faites réparer votre outil électroportatif
uniquement par du personnel qualifié et
seulement avec des pièces de rechange
d’origine. Cela garantira le maintien de la
sécurité de votre outil.
63
FRANÇAIS
Avertissements de sécurité additionnels
pour les outils électriques
Attention ! Avertissements de sécurité
supplémentaires pour les perceuses et
perceuses à percussion
Portez une protection auditive avec les
perceuses à percussion. L’exposition au bruit
peut causer des pertes de l’audtion.
Utilisez les poignées additionnelles
fournies avec l’outil. Une perte de contrôle
peut provoquer des blessures.
Tenez l’outil électrique uniquement par
les surfaces isolées des poignées si
l’opération effectuée peut mettre la lame en
contact avec des câbles électriques cachés
ou son propre cordon électrique. Le contact
de l’accessoire de coupe avec un câble sous
tension met les parties métalliques de l’outil
électrique sous tension et peut provoquer une
électrocution de l’utilisateur.
Utilisez des fixations ou tout autre moyen
pratique pour fixer et soutenir la pièce
à ouvrer sur une plate-forme stable. Si vous
tenez la pièce à la main ou contre votre corps,
elle est instable et vous pouvez en perdre le
contrôle.
Avant de percer les murs, les planchers ou
les plafonds, vérifiez l’emplacement des fils
électriques et des tuyaux.
Evitez de toucher l’extrémité d’un foret juste
après avoir percé car il peut être chaud.
Le domaine d’utilisation de l’outil est
décrit dans le présent manuel. L’utilisation
d’accessoires ou la réalisation d’opérations
avec cet outil autres que ceux recommandés
dans le présent manuel peut entraîner un
risque de blessure ou de dégâts.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Sécurité des tiers
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé
par des personnes (notamment des enfants)
présentant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales limitées voire
dépourvues de connaissance et d’expérience,
sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des
instructions pour l’usage de l’appareil par une
personne responsable de leur sécurité.
Les enfants ne doivent pas jouer avec
l’appareil.
♦
♦
64
Vibration
Les valeurs des émissions de vibrations
mentionnées dans les données techniques et
la déclaration de conformité ont été mesurées
conformément à la méthode de test normalisée
indiquée par EN 60745 et permettent les
comparaisons entre outils. Les valeurs des
émissions de vibrations peuvent également servir
à une évaluation préliminaire de l’exposition.
Attention ! Les valeurs des émissions de
vibrations en utilisant réellement l’outil peuvent
différer des valeurs déclarées en fonction du mode
d’usage de l’outil. Le niveau de vibration peut
dépasser le niveau indiqué.
Pour évaluer l’exposition aux vibrations afin de
déterminer les mesures de sécurité imposées
par 2002/44/CE pour protéger les personnes
utilisant régulièrement des outils électriques, une
estimation de l’exposition aux vibrations devrait
prendre en compte les conditions réelles et le
mode d’utilisation de l’outil, notamment l’ensemble
du cycle de fonctionnement ainsi l’arrêt de l’outil et
son fonctionnement au ralenti, outre le démarrage.
Étiquettes apposées sur l’outil
Les pictogrammes suivants sont présents sur l’outil :
Attention ! Afin de réduire les risques de
blessures, l’utilisateur doit lire le manuel
d’instructions.
Instructions de sécurité supplémentaires
pour les batteries et chargeurs
Batteries
♦
Ne tentez jamais d’ouvrir pour quelque raison
que ce soit.
♦
N’exposez pas la batterie à l’humidité.
♦
N’exposez pas la batterie à la chaleur.
♦
Ne stockez pas dans des endroits où la
température peut dépasser 40 °C.
♦
Chargez uniquement à température ambiante,
entre 10 °C et 40 °C.
♦
Chargez uniquement en utilisant le chargeur
fourni avec l’outil. L’utilisation d’un chargeur
incorrect peut générer un choc électrique voire
une surchauffe de la batterie.
♦
Lorsque vous jetez des batteries, suivez les
instructions données à la section « Protection
de l’environnement ».
♦
N’endommagez et ne déformez pas la batterie
(piqûre ou impact). Vous pourriez créer un
risque de blessure ou d’incendie.
FRANÇAIS
Ne chargez pas les batteries endommagées.
Dans des conditions extrêmes, une batterie
peut fuir.
Si vous remarquez du liquide sur les batteries,
essuyez-le soigneusement à l’aide d’un
chiffon. Évitez le contact avec la peau.
♦
En cas de contact avec la peau ou les yeux,
suivez les instructions ci-dessous.
Attention ! Le liquide de batterie peut causer
des blessures ou des dégâts. En cas de contact
avec la peau, rincez abondamment à l’eau. En
présence de rougeurs, de douleurs ou d’irritations,
consultez un médecin. En cas de contact avec les
yeux, rincez-les immédiatement à l’eau claire et
consultez un médecin.
Sécurité électrique
Chargeurs
Votre chargeur a été conçu pour une tension
spécifique.
Vérifiez toujours que la tension du secteur
correspond à la tension indiquée sur la plaque
d’identification.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
♦
♦
Attention ! Ne tentez jamais de remplacer le
chargeur par une prise au secteur normale.
♦
Utilisez uniquement votre chargeur
BLACK+DECKER pour charger les batteries
fournies avec votre outil ou de même type et
modèle. D’autres batteries pourraient exploser
et causer des dommages ou blessures.
♦
Ne tentez jamais de charger des batteries non
rechargeables.
♦
Si le câble d’alimentation est endommagé,
il doit être remplacé par le fabricant ou par un
centre de réparation agréé BLACK+DECKER
afin d’éviter tout accident.
♦
Ne mettez pas le chargeur en contact avec de
l’eau.
♦
N’ouvrez pas le chargeur.
♦
Ne testez pas le chargeur.
♦
Pendant la charge, l’appareil/outil/batterie doit
être placé dans une zone bien ventilée.
Le chargeur a été conçu pour être utilisé
uniquement à l’intérieur.
Lisez le manuel d’instruction avant
utilisation.
Le chargeur est automatiquement mis
hors tension si la température ambiante
est trop élevée. Le rupteur thermique ne
fonctionne qu’une fois. Ensuite, il doit être
intégralement remplacé.
Votre chargeur est doublement isolé ;
par conséquent, aucun câble de masse
n’est nécessaire. Vérifiez toujours que la
tension du secteur correspond à la tension
indiquée sur la plaque d’identification.
♦
♦
Si le câble d’alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant ou par un
centre de réparation agréé BLACK+DECKER
afin d’éviter tout accident.
Attention ! Ne tentez jamais de remplacer le
chargeur par une prise au secteur normale.
Caractéristiques
Bouton marche/arrêt
Sélecteur de rotation droite / gauche
Fenêtre de rotation droite / gauche
Porte-embout
Témoin DEL
Sélecteur de mode / bague de réglage du
couple
7. Porte vis
Fig. A
8.
9.
10.
11.
Chargeur
Base de chargement
Témoin de charge
Compartiment de rangement des embouts
Montage
Mise en place de la base de chargement
sur le mur (fig. A & B)
La base de chargement (9) peut être fixée sur un
plan de travail ou au mur de manière à permettre
un rangement pratique de l’outil et à lui fournir un
point de chargement.
Vis et ancrages muraux ne sont pas inclus.
♦
Vissez dans le mur en respectant la même
distance que les fentes (13) à l’arrière de la
base de chargement (9).
La distance entre deux fentes doit être de
75 mm.
♦
Glissez la base de chargement sur les vis pour
la fixer au mur.
♦
Branchez le chargeur (8).
♦
Placez l’outil sur la base de chargement en
vous assurant que le témoin de charge (10)
s’allume.
Attention ! Évitez d’endommager le cordon en
montant la base de chargement au mur.
65
FRANÇAIS
Installation et retrait d’un foret de perçage
ou de vissage (fig. C)
Cet outil utilise des forets de vissage et de perçage
avec une queue hexagonale de 6,35 mm.
♦
Pour mettre en place un embout, insérez sa
tige dans le support d’embout (4).
♦
Pour retirer un embout, tirez sa tige hors du
support d’embout (4).
Risques résiduels.
L’utilisation d’un outil non mentionné dans les
consignes de sécurité données peut entraîner des
risques résiduels supplémentaires. Ces risques
peuvent survenir si l’outil est mal utilisé,
si l’utilisation est prolongée, etc.
Malgré l’application des normes de sécurité
correspondantes et la présence de dispositifs de
sécurité, les risques résiduels suivants ne peuvent
être évités. Ceci comprend :
♦
Les blessures dues au contact avec une
pièce mobile/en rotation.
♦
Les blessures causées en changeant des
pièces, lames ou accessoires.
♦
Les blessures dues à l’utilisation prolongée
d’un outil. Une utilisation prolongée de
l’outil nécessite des pauses régulières.
♦
Déficience auditive.
♦
Risques pour la santé causés par
l’inhalation de poussières produites
pendant l’utilisation de l’outil (exemple :
travail avec du bois, surtout le chêne, le
hêtre et les panneaux en MDF).
Utilisation
Attention ! Laissez l’outil fonctionner à sa propre
vitesse. Ne le surchargez pas.
♦
Chargez la batterie pendant au moins
12 heures avant la première utilisation.
Chargement de la batterie (fig. A)
Placez l’outil sur la base de chargement (9).
Branchez le chargeur (8).
♦
Laissez l’outil branché sur le chargeur pendant
12 heures.
Le témoin rouge s’allume lorsque l’unité est en
charge et reste allumé tant que le chargeur est
alimenté. Le témoin rouge ne s’éteint pas pour
indiquer une pleine charge.
♦
♦
Le chargeur peut siffler et chauffer pendant le
chargement ; c’est normal et n’indique pas de
problème particulier.
66
Attention ! Ne chargez pas la batterie à une
température ambiante inférieure à 10 °C ou
supérieure à 40 °C.
Sélection du sens de rotation (fig. D)
Pour le perçage et le serrage des vis, utilisez la
rotation vers l’avant (dans le sens horaire). Pour
desserrer les vis ou enlever un foret de perçage
coincé, utilisez la rotation vers l’arrière (dans le
sens anti-horaire).
La fenêtre de rotation droite / gauche (3) affiche le
sens de rotation avec une flèche.
♦
Pour sélectionner la rotation vers l’avant,
poussez le sélecteur de rotation droite /
gauche (2) vers la position avant.
♦
Pour sélectionner la rotation vers l’arrière,
poussez le sélecteur de rotation droite /
gauche (2) vers la position arrière.
♦
Pour verrouiller l’outil, réglez le sélecteur de
rotation droite / gauche sur la position centrale.
Sélection du couple (fig. E)
Cet outil est muni d’un collier de réglage du couple
de vissage et de perçage. Les grosses vis et les
matières d’oeuvre rigides nécessitent un couple
de serrage plus grand que les petites vis et les
matières d’oeuvre peu rigides. Le collier propose
6 réglages de manière à pouvoir répondre à vos
besoins.
♦
Pour régler le couplem faites tourner le collier
de réglage (6) dans le sens horaire ou inverse.
♦
Pour le vissage, réglez la bague à la position
désirée. Si vous ne connaissez pas encore le
bon réglage, procédez comme suit :
- Placez la bague (6) au réglage de couple le
plus bas.
- Serrez la première vis.
- Si l’embrayage fait « clic » avant d’avoir
obtenu le résultat désiré, augmentez le
réglage de la bague et continuez à serrer la
vis. Répétez jusqu’à obtenir le bon réglage.
Utilisez ce réglage pour les vis restantes.
Applications de vissage
Intervalle de couple : couple
faible pour les petites vis et
couple élevé pour les grandes vis
Perçage / vissage
♦
Sélectionnez la rotation vers la droite ou la
gauche à l’aide du sélecteur de rotation droite /
gauche (2).
FRANÇAIS
♦
♦
Pour allumer l’outil, appuyez sur l’interrupteur
marche/arrêt (1).
Pour éteindre l’outil, relâchez l’interrupteur
marche/arrêt (1).
Vissage avec le porte vis (fig. F1 - F3)
Le porte vis (7) peut être employer avec des
embouts de 1» et 2». Le porte vis ne peut pas être
utilisé avec des rallonges de support d’embout.
♦
Retirez le porte vis (7) de l’outil (fig. F1).
♦
Placez la vis dans le porte vis (fig. F2).
♦
Poussez le porte vis vers la vis en vous
assurant que l’embout et la vis sont bien
engagés (fig. F3).
La vis est fermement tenue par le porte vis grâce
à un aimant. L’aimant ne fonctionne pas avec les
vis non ferreuses.
♦
Enfoncez la vis dans le mur.
En vissant, le porte vis se rétracte afin que la vis
s’enfonce à la profondeur requise.
Témoin DEL
Le témoin DEL (5) s’active automatiquement
lorsque la gâchette est enfoncée. Le témoin
DEL s’allume également lorsque la gâchette est
enfoncée et que le sélecteur avant/arrière (2) est
en position débloqué (position centrale).
Conseils pour une utilisation optimale
Vissage
♦
Utilisez toujours le bon type et la bonne taille
d’embout de tournevis.
♦
Si les vis sont difficiles à serrer, essayez
d’appliquer un petit peu de liquide vaisselle ou
de savon comme lubrifiant.
♦
Utilisez le verrouillage de l’arbre pour dévisser
des vis très serrées ou pour les visser à fond.
♦
Tenez toujours l’outil et l’embout de tournevis
en ligne droite par rapport à la vis.
♦
Lorsque vous vissez dans du bois, nous vous
conseillons de percer un orifice de guidage
d’une profondeur égale à la longueur de la
vis. Un orifice de guidage permet de guider la
vis et l’empêche de faire éclater ou de tordre
le bois. Vous trouverez dans le tableau cidessous des conseils pour bien déterminer
la taille idéale de l’orifice de guidage à percer.
♦
Lorsque vous devez visser dans un bois dur,
percez aussi un orifice de passage d’une
profondeur égale à la moitié de la longueur
de la vis. Vous trouverez dans le tableau cidessous des conseils pour bien déterminer
la taille idéale de l’orifice de passage à percer.
Taille de la vis
Orifice de
guidage
ø (bois
tendre)
Orifice de
guidage ø
(bois dur)
Orifice de
passage
No. 6 (3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
No. 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
No. 10 (5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
Perçage
♦
Appliquez toujours une pression légère et
rectiligne avec le foret de perçage.
♦
Juste avant que le foret de perçage ne
passe de l’autre côté de la pièce, diminuez la
pression sur l’outil.
♦
Utilisez un bloc de bois pour protéger les
pièces pouvant se briser.
♦
Faites une entaille à l’aide d’une contrepointe
de centrage au centre de l’orifice à percer afin
d’améliorer la précision.
Accessoires
Les performances de votre outil dépendent de
l’accessoire que vous utilisez. Les accessoires
BLACK+DECKER et Piranha sont conçus selon
les normes de haute qualité pour améliorer
les performances de votre outil. En utilisant
ces accessoires, vous obtiendrez les meilleurs
résultats de votre outil.
Cet outil utilise des embouts de tournevis avec
une queue hexagonale de 6,35 mm (1/4»). Les
accessoires Piranha Super-lok sont conçus pour
être utilisés avec cet outil.
Entretien
Votre appareil/outil BLACK+DECKER avec/sans fil
a été conçu pour fonctionner pendant longtemps
avec un minimum d’entretien. Un fonctionnement
continu satisfaisant dépend d’un nettoyage régulier
et d’un entretien approprié de l’outil.
Attention ! Avant toute activité d’entretien sur les
outils électriques avec/sans fil :
♦
Eteignez et débranchez l’appareil/l’outil.
♦
Ou coupez et retirez la batterie de l’appareil/
outil s’il comporte un pack-batterie séparé.
♦
Voire épuisez complètement la batterie si elle
est intégrée puis mettez hors tension.
♦
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
Votre chargeur ne nécessite aucun autre
entretien qu’un nettoyage régulier.
♦
Nettoyez régulièrement les fentes de
ventilation de votre outil/appareil/chargeur
à l’aide d’une brosse douce ou d’un chiffon sec.
67
FRANÇAIS
Nettoyez régulièrement le carter moteur
à l’aide d’un chiffon humide. N’utilisez pas de
produit abrasif ou à base de solvant.
Ouvrez régulièrement le mandrin (le cas
échéant) et tapotez dessus pour retirer toute
poussière à l’intérieur.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Protection de l’environnement
Collecte séparée. Ce produit ne doit pas
être jeté avec les déchets domestiques
normaux.
Si vous décidez de remplacer ce produit
BLACK+DECKER, ou si vous n’en avez plus
l’utilité, ne le jetez pas avec vos déchets
domestiques Rendez-le disponible pour une
collecte séparée.
La collecte séparée des produits et
emballages usés permet le recyclage des
articles afin de les utiliser
à nouveau. Le fait d’utiliser à nouveau
des produits recyclés permet d’éviter la
pollution environnementale et de réduire la
demande de matières premières.
Les réglementations locales peuvent permettre la
collecte séparée des produits électriques du foyer,
dans des déchetteries municipales ou auprès
du revendeur vous ayant vendu votre nouveau
produit.
BLACK+DECKER fournit un dispositif permettant
de collecter et de recycler les produits
BLACK+DECKER lorsqu’ils ont atteint la fin de leur
cycle de vie. Pour pouvoir profiter de ce service,
veuillez retourner votre produit à un réparateur
agréé qui se chargera de le collecter pour nous.
Pour connaître l’adresse du réparateur agréé le
plus proche de chez vous, contactez le bureau
BLACK+DECKER à l’adresse indiquée dans ce
manuel. Vous pourrez aussi trouvez un liste des
réparateurs agréés de BLACK+DECKER et de
plus amples détails sur notre service après-vente
sur le site Internet à l’adresse suivante :
www.2helpU.com
Batteries
Les batteries BLACK+DECKER peuvent
être rechargées de nombreuses fois. A la
fin de leur durée de vie technique, jetez les
batteries en respectant l’environnement :
68
Évitez de provoquer un court-circuit entre les
bornes de la batterie.
Ne jetez pas la ou les batteries au feu fire au
risque de blessures voire d’explosion.
Videz complètement la batterie, puis retirez-la
de l’outil.
Les batteries sont recyclables. Placez la ou les
batteries dans un emballage adapté pour éviter
toute possibilité d’un court-circuit entre les
bornes. Apportez-les à votre réparateur agréé
ou à un centre de recyclage local.
Caractéristiques techniques
Voltage
Vitesse à vide
Couple max.
Porte-embout
Poids
Batterie
Tension
Type de batterie
Nominal AHr
Chargeur
Tension secteur
Tension de sortie
Ampèrage
Temps de
chargement approx.
VDC
min-1
Nm
mm
kg
V
AS36LN H2
3,6
180
4.8
6,35 (1/4“)
0,4
3,6
Li-Ion
1,3/1,5
VAC
VDC
mA
9056423*
230
9.5
100
h
12-16
Niveau de pression acoustique selon EN 60745 :
Pression acoustique (LpA) 63,1 dB(A), incertitude
(K) 3 dB(A)
Puissance acoustique (LWA) 73,1 dB(A), incertitude
(K) 3 dB(A)
Valeurs totales de vibration (somme vectorielle
triax) selon EN 60745 :
Perçage dans le métal (ah, D) 1,911 m/s2, incertitude
(K) 1,5 m/s2
Vissage sans percussion (ah, S) 0,549 m/s2,
incertitude (K) 1,5 m/s2
FRANÇAIS
Déclaration de conformité CE
♦
DIRECTIVE MACHINES
♦
♦
AS36LN
BLACK+DECKER déclare que ces produits décrits
sous les «caractéristiques techniques» sont
conformes avec :
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-2
Ces produits sont conformes aux Directives
2014/30/EU et 2011/65/UE.
Pour en savoir plus, veuillez contacter
BLACK+DECKER à l’adresse suivante ou
consultez le dos du manuel.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et effectue cette déclaration au
nom de BLACK+DECKER.
Ray Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Royaume Uni
07/10/2014
♦
Le produit a été utilisé dans un but commercial,
professionnel, ou a été loué.
Le produit a été mal utilisé ou avec négligence.
Le produit a subi des dommages à cause
d’objets étrangers, de substances ou à cause
d’accidents.
Des réparations ont été tentées par des
techniciens ne faisant pas partie du service
technique de BLACK+DECKER.
Pour avoir recours à la garantie, il est nécessaire
de fournir une preuve d’achat au vendeur ou à un
réparateur agréé.
Pour connaître l’adresse du réparateur agréé le
plus proche de chez vous, contactez le bureau
BLACK+DECKER à l’adresse indiquée dans ce
manuel. Vous pourrez aussi trouver une liste des
réparateurs agréés de BLACK+DECKER et de
plus amples détails sur notre service après-vente
sur le site Internet à l’adresse suivante :
www.2helpU.com
Visitez notre site Web www.blackanddecker.fr
pour enregistrer votre nouveau produit
BLACK+DECKER et être informé des nouveaux
produits et des offres spéciales.
Pour plus d’informations concernant la marque
BLACK+DECKER et notre gamme de produits,
consultez notre site www.blackanddecker.fr
Garantie
BLACK+DECKER est confiant dans la qualité
de ses produits et vous offre une garantie très
étendue. Ce certificat de garantie est un document
supplémentaire et ne peut en aucun cas se
substituer à vos droits légaux. La garantie est
valable sur tout le territoire des Etats Membres
de l’Union Européenne et de la Zone de Libre
Echange Européenne.
Si un produit BLACK+DECKER s’avère
défectueux en raison de matériaux en mauvaises
conditions, d’une erreur humaine, ou d’un
manque de conformité dans les 24 mois suivant
la date d’achat, BLACK+DECKER garantit le
remplacement des pièces défectueuses, la
réparation des produits usés ou cassés ou
remplace ces produits à la convenance du client,
sauf dans les circonstances suivantes :
69
DEUTSCH
Bestimmungsgemäße Verwendung
Ihr BLACK+DECKER Kompaktschrauber wurde
für Schraubaufgaben sowie für das Bohren in
Holz, Metall, Kunststoff und Mauerwerk konstruiert.
Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz
vorgesehen.
Sicherheitshinweise
Allgemeine Warnhinweise zur Sicherheit
von Elektrowerkzeugen
Achtung! Lesen Sie sämtliche
Sicherheitswarnhinweise und sonstigen
Anweisungen.
Die Nichteinhaltung der nachstehend
aufgeführten Warnhinweise und sonstigen
Anweisungen kann einen elektrischen
Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Warnhinweise und sonstigen
Anweisungen zur künftigen Bezugnahme auf.
Der nachfolgend verwendete Begriff „Gerät“
bezieht sich auf netzbetriebene Geräte (mit
Netzkabel) und auf akkubetriebene Geräte (ohne
Netzkabel).
1. Sicherheit am Arbeitsplatz
a. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unordnung und dunkle
Arbeitsbereiche fordern Unfälle geradezu
heraus.
b. Arbeiten Sie mit Geräten nicht in
explosionsgefährdeter Umgebung, in der
sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder
Stäube befinden. Geräte erzeugen Funken,
die den Staub oder die Dämpfe entzünden
können.
c. Halten Sie Kinder und andere Personen
während der Benutzung eines Geräts
fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle
verlieren.
2. Elektrische Sicherheit
a. Der Anschlussstecker des Geräts muß in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in
keiner Weise verändert werden. Verwenden
Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit
schutzgeerdeten Geräten.
Unveränderte Stecker und passende
Steckdosen verringern das Risiko eines
elektrischen Schlages.
70
b. Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Oberflächen von Rohren, Heizungen,
Herden und Kühlschränken. Es besteht ein
erhöhtes Risiko eines elektrischen Schlags,
wenn Ihr Körper geerdet ist.
c. Halten Sie Geräte von Regen und Nässe
fern.
Das Eindringen von Wasser in ein Gerät erhöht
das Risiko eines elektrischen Schlages.
d. Mißbrauchen Sie nicht das Kabel.
Verwenden Sie das Kabel niemals zum
Tragen, Ziehen oder Trennen des Gerätes
vom Netz. Halten Sie das Kabel fern von
Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich
bewegenden Teilen. Beschädigte oder
verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines
elektrischen Schlages.
e. Wenn Sie mit einem Gerät im
Freien arbeiten, verwenden Sie nur
Verlängerungskabel, die auch für den
Außenbereich zugelassen sind. Die
Verwendung eines für den Außenbereich
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Risiko eines elektrischen Schlages.
f. Falls der Betrieb des Elektrowerkzeugs
in einer feuchten Umgebung
unvermeidbar ist, verwenden Sie einen
mit einem Fehlerstromschutzschalter
(FI-Schutzschalter) abgesicherten
Stromkreis. Durch die Verwendung eines
FI-Schutzschalters wird das Risiko eines
Stromschlags verringert.
3. Sicherheit von Personen
a. Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie vernünftig mit
einem Gerät um.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie
müde sind oder unter dem Einfluß von
Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim
Gebrauch von Geräten kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b. Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung.
Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Das
Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und
Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c. Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte
Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
auf der Aus-Stellung steht, bevor Sie den
DEUTSCH
Stecker in die Steckdose stecken und/oder
das Akkupaket im Werkzeug stecken, das
Werkzeug aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den
Finger am Schalter haben oder das Werkzeug
eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d. Entfernen Sie Einstell- oder
Schraubenschlüssel, bevor Sie das Gerät
einschalten. Ein Schlüssel, der sich in
einem sich drehenden Teil befindet, kann zu
Verletzungen führen.
e. Nicht zu weit nach vorne strecken! Achten
Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu
halten. Dadurch können Sie das Gerät
in unerwarteten Situationen besser unter
Kontrolle halten.
f. Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern
von sich bewegenden Teilen.
Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare
können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden.
g. Falls Staubabsaug- und
-auffangvorrichtungen vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, daß diese
angeschlossen sind und richtig verwendet
werden.
Das Verwenden dieser Einrichtungen
verringert Gefährdungen durch Staub.
4. Gebrauch und Pflege von Geräten
a. Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden
Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte
Gerät. Mit dem passenden Gerät arbeiten
Sie besser und sicherer im angegebenen
Leistungsbereich.
b. Benutzen Sie kein Gerät, dessen Schalter
defekt ist.
Ein Gerät, das sich nicht mehr ein- oder
ausschalten läßt, ist gefährlich und muß
repariert werden.
c. Trennen Sie den Stecker von der
Stromquelle und/oder das Akkupaket vom
Elektrowerkzeug, bevor Einstellungen
vorgenommen, Zubehör gewechselt
oder Elektrowerkzeuge verstaut werden.
Diese Vorsichtsmaßnahmen verhindern den
unbeabsichtigten Start des Gerätes.
d. Bewahren Sie unbenutzte Geräte außerhalb
der Reichweite von Kindern auf. Lassen
Sie Geräte nicht von Personen benutzen,
die damit nicht vertraut sind oder diese
Anweisungen nicht gelesen haben. Geräte
sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen
Personen benutzt werden.
e. Halten Sie Geräte in einem einwandfreien
Zustand.
Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen und
ob Teile gebrochen oder so beschädigt
sind, daß die Funktion des Geräts
beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte
Geräte vor dem Gebrauch reparieren.
Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht
gewarteten Geräten.
f. Halten Sie Schneidgeräte scharf und
sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidgeräte
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu führen.
g. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug,
Zubehör sowie Werkzeug-Bits, usw.
entsprechend diesen Anweisungen.
Berücksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen sowie die
durchzuführende Arbeit. Der Gebrauch von
Geräten für andere als die vorgesehenen
Anwendungen kann zu gefährlichen
Situationen führen.
5. Gebrauch und Pflege von Akkugeräten
a. Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten
auf, die vom Hersteller angegeben wurden.
Für ein Ladegerät, das nur für eine bestimmte
Akkuart geeignet ist, besteht Brandgefahr,
wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
b. Verwenden Sie nur die für die Geräte
vorgesehenen Akkus. Der Gebrauch von
anderen Akkus kann zu Verletzungen und
Brandgefahr führen.
c. Halten Sie den nicht benutzten Akku fern
von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen
kleinen Metallgegenständen, die eine
Überbrückung der Kontakte verursachen
könnten. Ein Kurzschluss zwischen den
Akkukontakten kann Verbrennungen oder
Feuer zur Folge haben.
d. Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit
aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie
den Kontakt damit.
Bei unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser
abspülen.
Gelangt die Flüssigkeit in die Augen,
ziehen Sie außerdem ärztliche Hilfe hinzu.
Austretende Batterieflüssigkeit kann zu
Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
71
DEUTSCH
6. Service
a. Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird
gewährleistet, daß die Sicherheit des Geräts
erhalten bleibt.
Sicherheit anderer Personen
♦
Zusätzliche Warnhinweise zur Sicherheit
von Elektrowerkzeugen
Achtung! Zusätzliche Warnhinweise
zur Sicherheit für Bohrmaschinen und
Schlagbohrmaschinen
Tragen Sie bei Schlagbohrmaschinen einen
Gehörschutz. Lärm kann Gehörschäden
verursachen.
♦
Verwenden Sie die im Lieferumfang des
Werkzeugs enthaltenen Zusatzhandgriffe.
Ein Kontrollverlust kann Personenverletzungen
verursachen.
♦
Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflächen, wenn Arbeiten
durchgeführt werden, bei denen das
Schneidezubehör versteckte Leitungen
oder die eigene Anschlußleitung berühren
könnte.
Schneidezubehör, das eine
spannungsführende Leitung berührt, setzt die
freiliegenden Metallteile des Elektrowerkzeugs
unter Spannung und der Benutzer erleidet
einen Stromschlag.
♦
Verwenden Sie Zwingen oder ähnliche
Mittel, um das Werkstück auf einer stabilen
Plattform zu halten und zu sichern. Falls
das Werkstück mit der Hand oder gegen den
Körper gehalten wird, bleibt es instabil und Sie
können die Kontrolle verlieren.
♦
Informieren Sie sich vor dem Bohren in
Wände, Böden und Decken über den genauen
Verlauf von Leitungen und Rohren.
♦
Vermeiden Sie eine Berührung der Spitze
eines Bohrers kurz nach dem Bohren, da sie
heiß sein kann.
♦
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
Das Verwenden anderer als der in dieser Anleitung
empfohlenen Anbaugeräte und Zubehörteile oder
die Ausführung von Arbeiten mit diesem Werkzeug,
die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung
entsprechen, kann zu Unfallgefahren und/oder
Sachschäden führen.
♦
Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
körperlichen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten verwendet werden. Auch darf es
nicht von Personen verwendet werden, die
keine Erfahrung mit dem Gerät oder Kenntnis
darüber haben, es sei denn, sie stehen beim
Gebrauch unter der Aufsicht und Anleitung
einer für deren Sicherheit verantwortlichen
Person.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, daß sie nicht mit dem Gerät
spielen.
♦
72
Vibrationen
Die angegebenen Vibrationswerte in den
Technischen Daten und der Konformitätserklärung
wurden gemäß einer standardisierten und durch
EN 60745 festgelegten Prüfmethode gemessen
und können herangezogen werden, um ein
Werkzeug mit einem anderen zu vergleichen.
Der angegebene Vibrationswert kann auch
für eine vorläufige Einstufung der Freisetzung
herangezogen werden.
Achtung! Der Vibrationswert beim eigentlichen
Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann vom
angegebenen Wert abweichen.
Dies hängt davon ab, auf welche Weise das
Werkzeug verwendet wird. Der Vibrationswert kann
über den angegebenen Wert hinaus ansteigen.
Bei der Einstufung der Vibrationen zur
Festlegung der von 2002/44/EG geforderten
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von
Personen, die beruflich regelmäßig mit
Elektrowerkzeugen arbeiten, muß eine
Vibrationseinstufung die tatsächlichen
Gebrauchsbedingungen und die Art und Weise
berücksichtigen, wie das Werkzeug verwendet
wird. Auch müssen alle Aspekte des Arbeitszyklus
berücksichtigt werden, wie beispielsweise
die Zeiten, in denen das Werkzeug aus- und
eingeschaltet ist und im Leerlauf läuft.
Schilder auf dem Gerät
Es befinden sich folgende Bildzeichen auf dem
Gerät:
Achtung! Um die Verletzungsgefahr
zu verringern, muß der Benutzer die
Bedienungsanleitung lesen.
DEUTSCH
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen für
Akkus und Ladegeräte
♦
♦
Akkus
♦
Versuchen Sie auf keinen Fall, einen Akku zu
öffnen.
♦
Setzen Sie den Akku keiner Nässe aus.
♦
Setzen Sie den Akku keiner Hitze aus.
♦
Nicht an einem Ort aufbewahren, wo die
Temperatur 40 °C überschreiten kann.
♦
Nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 10
°C und 40 °C aufladen.
♦
Laden Sie den Akku nur mit dem im
Lieferumfang enthaltenen Ladegerät. Durch
die Verwendung des falschen Ladegeräts
besteht das Risiko eines Stromschlags oder
die Gefahr der Überhitzung des Akkus.
♦
Befolgen Sie bei der Entsorgung von Akkus die
Anweisungen im Abschnitt „Umweltschutz“.
♦
Beschädigen und deformieren Sie den Akku
nicht - weder durch Einstiche noch durch
Schläge, da Sie sich hierdurch verletzen
können und ein Brand entstehen kann.
♦
Laden Sie keine beschädigten Akkus.
♦
Unter extremen Einsatzbedingungen kann
Akkuflüssigkeit austreten. Wenn Sie Flüssigkeit
auf den Akkus feststellen, wischen Sie diese
vorsichtig mit einem Lappen weg.
Vermeiden Sie eine Berührung mit der Haut.
♦
Falls die Flüssigkeit doch mit der Haut oder
den Augen in Berührung kommen sollte,
befolgen Sie die folgenden Hinweise.
Achtung! Die Akkuflüssigkeit kann zu
Personenverletzungen oder Sachschäden führen.
Bei einem Hautkontakt spülen Sie sofort mit
reichlich Wasser. Treten Rötungen, Schmerzen
oder Reizungen auf, suchen Sie einen Arzt auf.
Bei Augenkontakt spülen Sie die Augen sofort mit
sauberem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt
auf.
Ladegeräte
Ihr Ladegerät wurde für eine bestimmte Spannung
konstruiert.
Überprüfen Sie immer, ob die Netzspannung
mit der Spannung auf der Datenplakette
übereinstimmt.
Achtung! Tauschen Sie das Ladegerät auf keinen
Fall gegen einen Netzstecker aus.
♦
Verwenden Sie Ihr BLACK+DECKER
Ladegerät nur zum Laden von Akkus des im
Lieferumfang enthaltenen Typs.
Andere Akkus könnten platzen und Sach- und
Personenschäden verursachen.
♦
♦
♦
♦
Versuchen Sie nie, nicht aufladbare Akkus zu
laden.
Falls das Netzkabel beschädigt ist, so ist
es vom Hersteller oder einem autorisierten
BLACK+DECKER Service Center
auszutauschen, um Gefahren vorzubeugen.
Setzen Sie das Ladegerät niemals Nässe aus.
Öffnen Sie das Ladegerät nicht.
Manipulieren Sie das Ladegerät nicht.
Gerät/Werkzeug/Akku müssen sich beim
Aufladen an einem gut belüfteten Ort befinden.
Das Ladegerät ist ausschließlich für den
Gebrauch in geschlossenen Räumen
vorgesehen
Lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig die
Bedienungsanleitung.
Bei extrem hohen
Umgebungstemperaturen schaltet sich das
Ladegerät automatisch ab. Die Vorrichtung
zur temperaturbedingten Abschaltung
muss nach einmaliger Verwendung
vollständig ersetzt werden.
Elektrische Sicherheit
Ihr Ladegerät ist schutzisoliert, daher ist
keine Erdleitung erforderlich. Überprüfen
Sie immer, ob die Netzspannung mit
der Spannung auf der Datenplakette
übereinstimmt.
♦
♦
Falls das Netzkabel beschädigt ist, so ist
es vom Hersteller oder einem autorisierten
BLACK+DECKER Service Center
auszutauschen, um Gefahren vorzubeugen.
Achtung! Tauschen Sie das Ladegerät auf
keinen Fall gegen einen Netzstecker aus.
Merkmale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ein-/Ausschalter
Rechts-/Linkslaufschalter
Rechts-/Linkslauffenster
Bit-Halter
LED-Leuchte
Betriebsart-Wahlschalter/DrehmomentEinstellring
7. Schraubenhalter
Abb. A
8.
9.
10.
11.
Ladegerät
Ladestation
Ladeanzeige
Bit-Aufbewahrung
73
DEUTSCH
Montage
Anbringen der Ladestation an der Wand
(Abb. A & B)
Die Ladestation (9) kann auf eine Arbeitsfläche
gestellt oder an der Wand angebracht werden,
wodurch man einen bequemen Aufbewahrungsund Ladeplatz für das Werkzeug erhält. Schrauben
und Wandverankerungen sind nicht Teil des
Lieferumfangs.
♦
Drehen Sie Schrauben in die Wand, die den
gleichen Abstand auseinanderliegen wie die
Schlitze (13) an der Rückseite der Ladestation
(9). Der Abstand zwischen den Schlitzen muß
75 mm betragen.
♦
Die Ladestation über die Schrauben schieben,
so daß die Station an der Wand sitzt.
♦
Stecken Sie das Ladegerät (8) in die
Steckdose.
♦
Stellen Sie das Werkzeug auf die Ladestation
und achten Sie darauf, dass die Ladeanzeige
(10) aufleuchtet.
Achtung! Vermeiden Sie eine Beschädigung der
Stromleitung, wenn die Ladestation an der Wand
angebracht wird.
Anbringen und Entfernen eines Bohrers
oder einer Schrauberklinge (Abb. C)
Dieses Gerät ist für Schrauberklingen und Bohrer
mit einem 6,35 mm-Sechskantschaft geeignet.
♦
Um eine Klinge anzubringen, setzen
Sie den Schaft der Klinge in den
Schrauberklingenhalter (4).
♦
Um eine Schrauberklinge zu entfernen,
ziehen Sie den Schaft der Klinge aus dem
Klingenhalter (4) heraus.
Restrisiken.
Für den Gebrauch dieses Geräts verbleiben
zusätzliche Restrisiken, die möglicherweise nicht in
den Sicherheitswarnungen genannt werden. Diese
Risiken bestehen beispielsweise bei Missbrauch
oder längerem Gebrauch.
Auch bei der Einhaltung der entsprechenden
Sicherheitsvorschriften und der Verwendung aller
Sicherheitsgeräte bestehen weiterhin bestimmte
Restrisiken.
Diese werden im Folgenden aufgeführt:
♦
Verletzungen, die durch das Berühren
von sich drehenden/bewegenden Teilen
verursacht werden.
♦
Verletzungen, die durch das Austauschen
von Teilen, Messern oder Zubehör
verursacht werden.
74
♦
♦
♦
Verletzungen, die durch längeren Gebrauch
eines Geräts verursacht werden. Legen
Sie bei längerem Gebrauch regelmäßige
Pausen ein.
Beeinträchtigung des Gehörs.
Gesundheitsrisiken durch das Einatmen
von Staub beim Gebrauch des Geräts
(Beispielsweise bei Holzarbeiten,
insbesondere Eiche, Buche und
Pressspan).
Gebrauch
Achtung! Beschleunigen Sie den Arbeitsvorgang
nicht mit Gewalt. Vermeiden Sie eine Überlastung
des Gerätes.
♦
Vor dem ersten Gebrauch muß der Akku
mindestens 12 Stunden aufgeladen werden.
Aufladen des Akkus (Abb. A)
Setzen Sie das Werkzeug auf die Ladestation
(9).
♦
Stecken Sie das Ladegerät (8) in die
Steckdose.
♦
Lassen Sie das Werkzeug 12 Stunden am
Ladegerät angeschlossen.
Die rote Lampe leuchtet auf, wenn das Werkzeug
geladen wird und bleibt an, solange das Ladegerät
mit Strom versorgt wird. Die rote Lampe erlischt
nicht, wenn der volle Ladezustand erreicht ist.
♦
Während des Ladevorgangs kann der Akku
brummen und sich erwärmen. Dies ist normal und
deutet nicht auf irgendein Problem hin.
Achtung! Laden Sie den Akku nicht bei einer
Umgebungstemperatur unter 10 °C oder über
40 °C.
Wahl der Drehrichtung (Abb. D)
Zum Bohren sowie zum Eindrehen von Schrauben
verwenden Sie den Rechtslauf (im Uhrzeigersinn).
Zum Lösen von Schrauben sowie zum Lösen
eines festsitzenden Bohrers verwenden Sie den
Linkslauf (gegen den Uhrzeigersinn).
Im Rechts-/Linkslauffenster (3) wird die
Drehrichtung durch einen Pfeil angezeigt.
♦
Für Rechtslauf schieben Sie den Rechts-/
Linkslaufschalter (2) nach vorne.
♦
Für Linkslauf schieben Sie den Rechts-/
Linkslaufschalter (2) nach hinten.
♦
Um das Gerät zu verriegeln, schieben Sie den
Rechts-/Linkslaufschalter in die Mittelstellung.
DEUTSCH
Wahl der Drehmoments (Abb. E)
Dieses Werkzeug ist mit einem Ring zur
Einstellung des Drehmoments bei verschiedenen
Schraub- und Bohrarbeiten ausgestattet. Große
Schrauben und harte Werkstücke erfordern eine
höhere Einstellung des Drehmoments als kleine
Schrauben und weiche Werkstücke. Der Ring
hat einen Bereich von 6 Einstellungen, um Ihrem
Einsatz gerecht zu werden.
♦
Um das Drehmoment einzustellen, drehen
Sie den Einstellring (6) im oder gegen den
Uhrzeigersinn.
♦
Zum Schrauben drehen Sie den Ring in die
gewünschte Stellung. Falls Sie die richtige
Einstellung noch nicht kennen, gehen Sie
folgendermaßen vor:
- Stellen Sie den Ring (6) in die Stellung mit
dem geringsten Drehmoment.
- Ziehen Sie die erste Schraube fest.
- Falls die Kupplung zu schnell auskuppelt,
stellen Sie den Ring auf einen größeren Wert
ein und setzen Sie den Schraubvorgang fort.
Wiederholen Sie diese Methode, bis Sie den
richtigen Wert gefunden haben. Verwenden
Sie diesen Wert für die anderen Schrauben.
Schraubeinsätze
Drehmomentbereich:
niedriges Drehmoment für
kleine Schrauben und hohes
Drehmoment für große
Schrauben
Bohren/Schrauben
♦
♦
♦
Wählen Sie mit Hilfe des Rechts-/
Linkslaufschalters (2) Rechts- bzw. Linkslauf.
Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie
auf den Ein-/Ausschalter (1).
Um das Werkzeug auszuschalten, lassen Sie
den Ein-/Ausschalter (1) los.
Schraubarbeiten unter Verwendung des
Schraubenhalters (Abb. F1 - F3)
Der Schraubenhalter (7) kann zusammen mit 1“und 2“-Schrauberklingen verwendet werden. Der
Schraubenhalter kann nicht zusammen mit den
Klingenhalterverlängerungen verwendet werden.
♦
Ziehen Sie den Schraubenhalter (7) aus dem
Werkzeug heraus (Abb. F1).
♦
Setzen Sie die Schraube auf den
Schraubenhalter (Abb. F2).
Drücken Sie den Schraubenhalter in Richtung
Schraube und achten Sie dabei darauf,
dass Schrauberklingenspitze und Schraube
vollständig ineinander eingreifen (Abb. F3).
Die Schraube wird mit einem Magneten sicher am
Schraubenhalter gehalten. Der Magnet hält keine
Nicht-Metall-Schrauben.
♦
Schrauben Sie die Schraube in die Wand.
Beim Schrauben fährt der Schraubenhalter ein,
damit die Schraube bis zur erforderlichen Tiefe
eingeschraubt werden kann.
♦
LED-Leuchte
Die LED-Leuchte (5) leuchtet automatisch auf,
sobald der Auslöser gedrückt wird. Die LED
leuchtet auch, wenn der Auslöser gedrückt wird
und sich der Rechts-/Linkslaufschalter (2) in der
arretierten Stellung (Mittelstellung) befindet.
Hinweise für optimale Arbeitsergebnisse
Schrauben
♦
Verwenden Sie immer ein Schraubendreher-Bit
des richtigen Typs und in der richtigen Größe.
♦
Falls sich Schrauben schwer eindrehen lassen,
tragen Sie etwas Spülmittel oder Seife als
Schmiermittel an der Schraube auf.
♦
Verwenden Sie die Spindelsicherung, um
sehr festsitzende Schrauben zu lösen oder
Schrauben fest anzuziehen.
♦
Halten Sie das Werkzeug und das
Schraubendreher-Bit immer in einer geraden
Linie mit der Schraube.
♦
Beim Einschrauben in Holz wird empfohlen,
eine Vorbohrung mit einer Tiefe entsprechend
der Länge der Schraube herzustellen. Durch
eine Vorbohrung wird die Schraube geführt
und ein Spalten oder Verformen des Holzes
verhindert. Die optimale Größe der Vorbohrung
geht aus nachfolgender Tabelle hervor.
♦
Beim Schrauben in Hartholz müssen Sie
ebenfalls ein Durchgangsloch mit einer Tiefe
entsprechend der Hälfte der Schraubenlänge
herstellen. Die optimale Größe des
Durchgangslochs geht aus nachfolgender
Tabelle hervor.
Schraubengröße
Durchmesser der
Vorbohrung
(Weichholz)
Durchmesser der
Vorbohrung
(Hartholz)
Durchgangsloch
Nr. 6 (3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
Nr. 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
Nr. 10 (5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
75
DEUTSCH
Bohren
♦
Üben Sie immer einen leichten Druck in
Richtung der Bohrerspitze aus.
♦
Sobald Sie spüren, daß das Werkstück fast
durchbohrt ist, reduzieren Sie schrittweise
den Druck auf die Bohrerspitze, bis der
Bohrvorgang beendet ist.
♦
Beim Bohren in Materialien, die leicht splittern
oder ausreißen, sollten Sie einen Holzklotz
hinter Ihr Werkstück legen.
♦
Markieren Sie die Bohrstelle mit Hilfe eines
Bohrkörners, um ein positionsgenaues Bohren
zu gewährleisten.
Zubehör
Die Leistung Ihres Geräts hängt vom verwendeten
Zubehör ab. BLACK+DECKER und Piranha
Zubehör ist nach hohen Qualitätsnormen gefertigt
und dafür ausgelegt, die Leistung Ihres Geräts
zu steigern. Durch Verwendung dieses Zubehörs
erzielen Sie die größtmögliche Leistung Ihres
Geräts.
Dieses Werkzeug ist für Schrauberklingen mit
einem 6,35-mm-Sechskantschaft (1/4“) geeignet.
Piranha Super-lok-Zubehör ist für den Gebrauch
mit diesem Gerät konstruiert.
Wartung
Ihr netz- oder akkubetriebenes BLACK+DECKER
Gerät/Werkzeug wurde im Hinblick auf eine
lange Lebensdauer und einen möglichst geringen
Wartungsaufwand entwickelt.
Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine
regelmäßige Pflege und Reinigung voraus.
Achtung! Vor der Durchführung von
Wartungsarbeiten an Elektrogeräten/-werkzeugen
mit oder ohne Netzleitung:
♦
Schalten Sie das Gerät/Werkzeug aus und
ziehen Sie den Netzstecker.
♦
Oder schalten Sie das Gerät aus und entfernen
Sie den Akku aus dem Gerät/Werkzeug, falls
das Gerät/Werkzeug einen eigenen Akku hat.
♦
Oder lassen Sie den Akku vollkommen
leerlaufen, falls dieser im Gerät eingebaut ist.
Schalten Sie das Gerät dann aus.
♦
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts
aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen. Ihr
Ladegerät bedarf keinerlei Wartung außer
einer regelmäßigen Reinigung.
♦
Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze
im Gerät/Werkzeug/Ladegerät mit Hilfe einer
weichen Bürste oder eines trockenen Lappens.
76
♦
♦
Reinigen Sie regelmäßig das Motorgehäuse
mit Hilfe eines feuchten Lappens. Verwenden
Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder
Reinigungsmittel auf Lösungsmittelbasis.
Reinigen Sie regelmäßig das Spannfutter (falls
angebracht), indem Sie es öffnen und durch
leichtes Klopfen den Staub aus dem Inneren
entfernen.
Umweltschutz
Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt
darf nicht über den normalen Hausmüll
entsorgt werden.
Sollte Ihr BLACK+DECKER Produkt eines Tages
erneuert werden müssen, oder falls Sie es nicht
weiter verwenden wollen, so darf es nicht über den
Hausmüll entsorgt werden.
Stellen Sie dieses Produkt zur getrennten
Entsorgung bereit.
Durch die getrennte Entsorgung
gebrauchter Produkte und Verpackungen
können die Materialien recycelt
und wiederverwertet werden. Die
Wiederverwertung recycelter Materialien
schont die Umwelt und verringert die
Nachfrage nach Rohstoffen.
Die regionalen Bestimmungen schreiben unter
Umständen die getrennte Entsorgung elektrischer
Produkte aus dem Haushalt an Sammelstellen
oder seitens des Händlers vor, bei dem Sie das
neue Produkt erworben haben.
BLACK+DECKER nimmt Ihre ausgedienten
BLACK+DECKER Geräte gern zurück und
sorgt für eine umweltfreundliche Entsorgung
und Wiederverwertung. Um diesen Dienst zu
nutzen, schicken Sie bitte Ihr Produkt zu einer
Vertragswerkstatt. Hier wird es dann auf unsere
Kosten gesammelt.
Die Adresse der zuständigen BLACK+DECKER
Vertretung steht in diesem Handbuch, darüber
läßt sich die nächstgelegene Vertragswerkstatt
ermitteln. Außerdem ist eine Liste der
Vertragswerkstätten und aller Kundendienststellen
von BLACK+DECKER sowie der zuständigen
Ansprechpartner im Internet zu finden unter:
www.2helpU.com
DEUTSCH
Akkus
BLACK+DECKER Akkus lassen sich sehr
häufig wiederaufladen. Entsorgen Sie leere
Akkus am Ende ihrer Lebensdauer auf
umweltgerechte Weise:
♦
♦
♦
♦
Vermeiden Sie ein Kurzschließen der
Akkuanschlüsse.
Werfen Sie den Akku (die Akkus) nicht ins
Feuer, da dies zu Personenverletzungen oder
einer Explosion führen kann.
Entladen Sie den Akku vollständig und
entfernen Sie ihn anschließend aus dem
Werkzeug.
Akkus sind recycelbar. Legen Sie den Akku
(die Akkus) in eine geeignete Verpackung,
um sicherzustellen, daß die Anschlüsse nicht
kurzgeschlossen werden können.
Bringen Sie sie zu einer Vertragswerkstatt oder
einer Recycling-Station in Ihrer Nähe.
Technische Daten
Spannung
Leerlaufdrehzahl
Maximales
Drehmoment
Bit-Halter
Gewicht
Akku
Spannung
Akkutyp
VDC
min-1
AS36LN H2
3,6
180
Nm
mm
kg
4.8
6,35 (1/4“)
0,4
V
3,6
Li-Ion
AmperestundenAngabe
Ladegerät
Netzspannung
Ausgangsspannung
Amperezahl
Ladezeit (zirka)
1,3/1,5
VAC
VDC
mA
h
9056423*
230
9.5
100
12-16
Höhe des Schalldrucks gemäß EN 60745:
Schalldruck (LpA) 63,1 dB(A), Unsicherheitsfaktor
(K) 3 dB(A)
Schallleistung (LWA) 73,1 dB(A), Unsicherheitsfaktor
(K) 3 dB(A)
Gesamtvibrationswerte (Triax-Vektorsumme)
gemäß EN 60745:
Bohren in Metall (ah, D) 1,911 m/s2,
Unsicherheitsfaktor (K) 1,5 m/s2
Schlagloses Schrauben (ah, S) 0,549 m/s2,
Unsicherheitsfaktor (K) 1,5 m/s2
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
AS36LN
BLACK+DECKER erklärt, daß diese unter
„Technische Daten“ beschriebenen Produkte
folgende Richtlinien erfüllen:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-2
Diese Produkte entsprechen außerdem den
Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU. Weitere
Informationen
Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte an
folgende BLACK+DECKER Anschrift bzw. an die
hinten im Handbuch angegebene Anschrift.
Der Unterzeichnete ist für die Zusammenstellung
der technischen Datei verantwortlich und gibt diese
Erklärung im Namen von BLACK+DECKER ab.
Ray Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Vereinigtes Königreich
07/10/2014
Garantie
BLACK+DECKER vertraut auf die Qualität der
eigenen Geräte und bietet dem Käufer eine
außergewöhnliche Garantie.
Diese Garantiezusage versteht sich unbeschadet
der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche und
schränkt diese keinesfalls ein. Sie gilt in sämtlichen
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und der
Europäischen Freihandelszone EFTA.
Tritt innerhalb von 24 Monaten ab Kaufdatum
an einem Gerät von BLACK+DECKER
ein auf Material- oder Verarbeitungsfehler
77
DEUTSCH
zurückzuführender Mangel auf, garantiert
BLACK+DECKER den Austausch defekter Teile,
die Reparatur von Geräten mit üblichem Verschleiß
bzw. den Austausch eines mangelhaften Geräts,
ohne den Kunden dabei mehr als unbedingt nötig
in Anspruch zu nehmen, allerdings vorbehaltlich
folgender Ausnahmen:
♦
wenn das Gerät gewerblich, beruflich oder im
Verleihgeschäft benutzt wurde;
♦
wenn das Gerät mißbräuchlich verwendet oder
mit mangelnder Sorgfalt behandelt wurde;
♦
wenn das Gerät durch irgendwelche
Fremdeinwirkung beschädigt wurde;
♦
wenn ein unbefugter Reparaturversuch
durch anderes Personal als das einer
Vertragswerkstatt oder des BLACK+DECKERKundendienstes unternommen wurde.
Zur Inanspruchnahme dieser Garantie ist
dem Verkäufer bzw. der Vertragswerkstatt ein
Kaufnachweis vorzulegen.
Der Kaufnachweis muß Kaufdatum und Gerätetyp
bescheinigen. Die Adresse des zuständigen
Büros von BLACK+DECKER steht in dieser
Anleitung, darüber läßt sich die nächstgelegene
Vertragswerkstatt ermitteln. Außerdem ist
eine Liste der Vertragswerkstätten und aller
Kundendienststellen von BLACK+DECKER sowie
der zuständigen Ansprechpartner im Internet zu
finden unter: www.2helpU.com
Bitte besuchen Sie untere Webseite
www.blackanddecker.de, um Ihr neues
BLACK+DECKER Produkt zu registrieren und
über neue Produkte und Sonderangebote aktuell
informiert zu werden. Weitere Informationen über
die Marke BLACK+DECKER und unsere Produkte
finden Sie unter www.blackanddecker.de
78
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Black & Decker kompakt csavarozója csavarozásra, fa, fém, műanyag és falazat fúrására használható. A készülék iparszerű felhasználásra nem
alkalmas.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvassa el az összes
biztonsági figyelmeztetést és utasítást.
A lent felsorolt figyelmeztetések, utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos
áramütés veszélyével járhat vagy tüzet és/
vagy súlyos balesetet okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati utasítást, hogy később is fellapozhassa.
Az „elektromos szerszám“ kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1. A munkaterület biztonsága
a. A munkaterület tiszta és világos legyen.
A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek
melegágya.
b. Soha ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben,
például gyúlékony folyadékok, gázok vagy
porok jelenlétében. Az elektromos szerszámokban szikra keletkezik, ami meggyújthatja
a port vagy a gőzöket.
c. Az elektromos szerszám használata közben
ne engedje közel a gyerekeket vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti az ellenőrzést a szerszám fölött.
2. Elektromos biztonság
a. Az elektromos kéziszerszám dugasza meg
kell, hogy feleljen a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának. Soha, semmilyen módon ne
változtassa meg a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapter dugaszt. Az eredeti (módosítatlan)
csatlakozó és a megfelelő fali csatlakozóaljzat
használata csökkenti az áramütés kockázatát.
b. Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt
felülettel érintkezik, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
c. Soha ne engedje, hogy az elektromos szerszámok megázzanak, ill. azokat nedvesség
érje. Ha víz kerül az elektromos szerszámba,
az növeli az elektromos áramütés veszélyét.
d. Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos
kéziszerszámot soha ne vigye és ne húzza
a kábelnél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél
fogva húzza ki az aljzatból. Óvja a kábelt
a hőtől, olajtól, éles szegletektől, illetve
mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az elektromos áramütés
veszélyét.
e. Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábelt vegyen igénybe. A kültéri használatra alkalmas hosszabbítókábellel
csökkentheti az elektromos áramütés veszélyét.
f. Ha az elektromos szerszám nedves helyen
való használata elkerülhetetlen, alkalmazzon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé
használata csökkenti az elektromos áramütés
veszélyét.
3. Személyes biztonság
a. Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen oda
arra, amit csinál, és használja a józan eszét,
ha elektromos szerszámmal dolgozik. Ne
dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábítószert vagy alkoholt fogyasztott,
illetve gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi
figyelmetlenség is súlyos személyi sérüléshez
vezethet.
b. Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget. A körülményeknek
megfelelő védőfelszerelés - például a porálarc,
biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak
vagy fülvédő - használata csökkenti a személyi
sérülés veszélyét.
c. Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója a ki állásban van-e, mielőtt
a hálózatra vagy akkumulátorra kapcsolja,
illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az ujja a kapcsolón
van, ill. olyan szerszámot helyez áram alá,
amely be van kapcsolva, balesetet okoz(hat).
d. Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot
vagy fogót, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot. A forgó alkatrészre illesztve
maradt fogó vagy kulcs személyi sérülést
okozhat.
e. Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek
kibillenthetik egyensúlyából. Mindig szilárd
felületen álljon, és ügyeljen, ne veszítse el
79
MAGYAR
egyensúlyát. Így jobban tudja uralni a szerszámot váratlan helyzetekben.
f. Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját és
kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek vagy a hosszú
haj beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
g. Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön meg
arról, hogy ezeket megfelelően csatlakoztatva, ill. ezek megfelelően működnek. A por
összegyűjtésével vagy elszívásával elkerülhetők a porral összefüggő veszélyek.
4. Elektromos szerszámok használata és karbantartása
a. Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A célnak megfelelő elektromos
szerszámot alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt kifejezetten az adott
feladatra tervezték.
b. Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni.
A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos
szerszámok használata veszélyes, az ilyen
készüléket meg kell javíttatni.
c. Csatlakoztassa le a hálózatról vagy az akkumulátorról a szerszámot, mielőtt beállítást
végezne, tartozékot cserélne, vagy eltárolná
azt. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkentheti a szerszám véletlen
beindításának veszélyét.
d. A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek nem
érhetik el; ne engedje, hogy azt olyan
személyek használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat nem
ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében az
elektromos szerszám veszélyt jelent.
e. Fordítson gondot az elektromos szerszám
karbantartására. Ellenőrizze a mozgó
alkatrészek illeszkedését és hogy nem
szorul-e valamelyik; ellenőrizze az alkatrészeket törésre és más olyan sérülésekre,
amelyek befolyásolhatják az elektromos
eszköz működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámok
sok balesetet okoznak.
f. A vágószerszámok mindig tiszták és élesek
legyenek. A megfelelően karbantartott éles
vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul
be, és jobban kontrollálható.
80
g. Az elektromos szerszámot, tartozékokat és
szerszámbefogókat a használati utasításnak
megfelelően használja, a munkakörülmények és az elvégzendő feladat figyelembe
vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyhelyzetet
teremthet.
5. Akkumulátoros szerszámok használata és
karbantartása
a. Csak a gyártó által megadott töltővel töltse
az akkumulátort. Az a töltő, amely minden
probléma nélkül feltölt egy akkumulátort egy
másik akkumulátor típusnál tűzveszélyt okozhat.
b. A szerszámot csak a kifejezetten hozzá
készült akkumulátorral használja. Másfajta
akkumulátor használata sérülést vagy tüzet
okozhat.
c. Ha az akkumulátort nem használja, akkor
azt tartsa távol minden fémes tárgytól,
például a tűzőkapcsoktól, az érméktől,
a kulcsoktól, a szögektől, a csavaroktól és
minden más apró fémtárgytól, amelyek az
érintkezőket rövidre zárhatnák. Az akkumulátor pólusainak rövidre zárása égési sérülést
vagy tüzet okozhat.
d. Nem megfelelő körülmények között az
akkumulátor ereszthet; kerülje a folyadékkal
való érintkezést.Ha az akkumulátorfolyadék
bőrre kerül, bő vízzel mossa le. Szembe
kerülés esetén, emellett forduljon orvoshoz.
Az akkumulátorfolyadék irritációt vagy égési
sérülést okozhat.
6. Szerviz
a. A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosíthatja az
elektromos kéziszerszám folyamatos biztonságos működését.
Az elektromos szerszámokra vonatkozó
további speciális biztonsági utasítások
Figyelmeztetés! További biztonsági utasítások fúrókhoz és ütvefúrókhoz
♦
♦
♦
Az ütvefúró használata közben viseljen
fülvédőt. A zaj halláskárosodást okozhat.
Használja a szerszámhoz mellékelt segédfogantyút. A szerszám feletti uralom elvesztése
személyi sérüléssel végződhet.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt fogási felületeinél tartsa, ha azzal olyan művele-
MAGYAR
♦
♦
♦
♦
tet végez, amelynél a tartozék rejtett kábeleket
vagy a készülék saját kábelét vá-ghatná el. Az
„élő“ (áram alatt lévő) vezetékkel való érintkezés elektromossá teheti a szerszám csupasz
fémrészeit, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Használjon szorítókat vagy más praktikus
módszert a munkadarabnak szilárd talapzatra való rögzítéséhez és alátámasztásához.
Ha a munkadarabot saját testéhez szorítja,
a rögzítés nem lesz megfelelő, és elveszítheti
uralmát a szerszám fölött.
Fal, padló vagy mennyezet fúrása előtt
tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek
elhelyezkedéséről.
Közvetlenül fúrás után ne nyúljon a fúróhegyhez, mert az a fúrás során felforrósodhat.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék vagy felszerelés
használata, illetve itt föl nem sorolt műveletek
végzése személyi sérülés és/vagy anyagi kár
veszélyével jár.
Mások biztonsága
♦
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják korlátozott fizikai, érzékelési és mentális képességekkel rendelkező, vagy gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve
a gyermekeket is); kivétel, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeletet és tájékoztatást
biztosít számukra.
A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak
a szerszámmal.
Rezgés
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vibrációs kibocsátási értékeket
az EN 60745 szabványnak megfelelően mérték,
alkalmasak különböző szerszámok értékeinek
összehasonlítására. A deklarált vibrációs kibocsátási érték előzetes kockázatelemzéshez is felhasználható.
Figyelmeztetés! A tényleges vibrációs kibocsátási
érték az elektromos szerszám használata során
különbözhet a deklarált értéktől attól függően, hogy
hogyan használják a szerszámot. A vibrációs értékek az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhetnek.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett vibrációs
expozíció felmérése során az expozíció felbecsülésénél tekintetbe kell venni a tényleges használati
körülményeket, illetve, hogy a szerszámot milyen
módon használják, beleértve, hogy figyelembe kell
venni a munkafolyamat minden részét, pl. azokat
az időszakokat, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen fut a napi expozíciós idő mellett.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
Figyelmeztetés! A sérülések kockázatának csökkentése érdekében a felhasználó
köteles elolvasni a használati utasítást.
További biztonsági utasítások akkumulátorokhoz és töltőkhöz
Akkumulátorok
♦ Soha, semmilyen okból ne próbálja felnyitni az
akkumulátort!
♦ Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy nedvességnek.
♦ Ne tegye ki az akkumulátort hőhatásnak.
♦ Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet
meghaladhatja a 40 °C értéket.
♦ Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦ Csak a készülékhez/szerszámhoz mellékelt
töltővel töltse. A nem megfelelő töltő használata
áramütést vagy az akkumulátor túlmelegedését
okozhatja.
♦ Használt akkumulátor ártalmatlanítása során
kövesse „A környezet védelme“ című rész
utasításait.
♦ Az akkumulátort ne rongálja/deformálja ütéssel
vagy lyukasztással, mert ez sérülést vagy tüzet
okozhat.
♦ Ne töltsön sérült akkumulátort.
♦ Az akkumulátorok szélsőséges körülmények
között gyengén ereszthetnek.
Ha az akkumulátoron folyadékot észlel, rongygyal törölje le. Kerülje a folyadék bőrrel való
érintkezését.
♦ Ha a folyadék a bőrével vagy szemével érintkezik, kövesse az alábbi utasításokat.
Figyelmeztetés! Az akkumulátorfolyadék személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha a bőrre
kerül, vízzel azonnal le kell mosni. Vörösség,
fájdalom vagy irritáció esetén forduljon orvoshoz.
Szembe kerülés esetén bő vízzel azonnal mossa
le és forduljon orvoshoz.
Akkumulátor töltő
A töltőt egy adott feszültségtartományra tervezték.
Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján
megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
81
MAGYAR
Figyelmeztetés! Ne próbálja a töltőt szokásos
hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
♦ A BLACK+DECKER csak annak az akkumulátornak a töltésére használja, amelyet
a szerszámhoz mellékeltünk. Más akkumulátor
felrobbanhat, ami személyes sérülést és anyagi
károkat okozhat.
♦ Ne próbáljon elemet tölteni a töltővel.
♦ Ha a tápkábel sérült, ki kell cseréltetni a gyártóval vagy egy BLACK+DECKER márkaszervizzel a kockázatok elkerülése érdekében.
♦ Ne tegye ki a töltőt víznek vagy nedvességnek.
♦ Ne nyissa föl a töltőt.
♦ Ne tesztelje a töltőt.
♦ Töltéskor a készüléket/szerszámot akkumulátort jól szellőző helyre kell tenni.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
Használat előtt olvassa el a használati
utasítást.
A töltő automatikusan kikapcsol, ha a környezeti hőmérséklet túl magasra emelkedik. A hő által való kivágás csak egyszer
lehetséges, és teljes cserét igényel.
Elektromos biztonság
♦
♦
A töltő kettős szigeteléssel van ellátva;
ezért nincs szükség földelő vezetékre.
Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám
adattábláján megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak vagy
BLACK+DECKER márkaszerviznek kell kicserélnie a kockázatok elkerülése érdekében.
Figyelmeztetés! Ne próbálja a töltőt szokásos
hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
Részegységek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ki- és bekapcsoló
Irányváltó csúszókapcsoló
Előre/hátra irányjelző ablak
Csavarozó hegy befogóhüvely
LED világítás
Módvezérlő/Nyomatékállító gallér
Csavartartó
A ábra
8. Töltő
9. Töltő talapzat
10. Töltésjelző
11. Tartozék tároló
82
Összeszerelés
A töltő talapzat felszerelése a falra
(A és B ábra)
A töltő talapzat (9) elhelyezhető munkalapon vagy
falra szerelhető, így kényelmes tárolási- és töltési
lehetőséget biztosít a szerszám számára. A falra
szereléshez szükséges tipli és csavar nem tartozék.
♦
A csavarokat a falban olyan távolságra helyezze egymástól, ahogyan a töltő alapzatán (9)
lévő nyílások (13) vannak.
A nyílások közötti távolság 75 mm kell legyen.
♦ Csúsztassa rá a töltő alapzatát a falban elhelyezett csavarokra, így rögzítheti a töltőt a falra.
♦ Dugja be a töltőt (8) a konnektorba.
♦ Helyezze a szerszámot a töltő talapzatára, és
ellenőrizze, világít-e a töltésjelző (10).
Figyelmeztetés! Ügyeljen, hogy a falra szerelésnél ne sérüljön meg a töltő tápkábele.
Fúrószár vagy behajtó szár fel- és leszerelése (C ábra)
Ehhez a szerszámhoz 6,35 mm-es (1/4“) hatlapú
fúró- és behajtó szárakat használhat.
♦ A szár behelyezéséhez tolja be a befogóhüvelybe (4).
♦ A leszerelésnél húzza ki a szárat a befogóhüvelyből (4).
Maradványkockázat
További maradványkockázatok is fennállhatnak,
amelyek esetlegesen kimaradtak a mellékelt biztonsági figyelmeztetések közül. Ezek a kockázatok
a szerszám rendeltetéstől eltérő, illetve huzamos
használatából, stb. adódhatnak.
A vonatkozó biztonsági előírások alkalmazása, és
a védőeszközök használata ellenére bizonyos maradványkockázatokat nem lehet elkerülni. Ilyenek
például a következők:
♦ A forgó/mozgó alkatrészek megérintése
által okozott sérülés.
♦ Az alkatrészek vágólapok, tartozékok cseréje által okozott sérülés.
♦ A szerszám huzamos használata által okozott egészségkárosodás. Ha bármely szerszámot huzamosabb ideig használja, tartson rendszeresen szüneteket a munkában.
♦ Halláskárosodás
♦ A szerszámhasználat közben keletkező por
belégzése által okozott egészségkockázat
(például:- fa, különösen tölgy, bükk és MDF
lapok megmunkálásakor.)
MAGYAR
Használat
Ha még nem tudja, melyik beállítás lenne megfelelő, a következőképpen járjon el:
- állítsa a gallért (6) a legalacsonyabb nyomatékértékre.
- Hajtsa be az első csavart.
- Ha a tengelykapcsoló az előtt kezd racsnizni,
hogy a kívánt mértékben behajtotta volna
a csavart, növelje a galléron beállított értéket,
és folytassa a csavarozást. Addig végezze az
utánállítást, amíg eléri a megfelelő beállítást.
A fennmaradó csavarokhoz ezt a beállítást
használja.
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában dolgozni. Ne terhelje túl.
♦ Első használat előtt az akkumulátort legalább
12 óráig kell tölteni.
Az akkumulátor töltése(A ábra)
♦ Helyezze a szerszámot a töltő talapzatára (9).
♦ Dugja be a töltőt (8) a konnektorba.
♦ Hagyja a szerszámot a töltőben 12 óráig.
A piros jelzőfény ég, amikor a szerszám töltődik,
és addig világít, amíg a töltő áramot kap. A piros
fény nem alszik ki, hogy jelezze az akku teljes
töltöttségét.
Csavarozási alkalmazások
Nyomatéktartomány: kis
nyomaték kis csavaroknál és
nagy nyomaték nagy csavaroknál
Töltés közben a töltő halk zümmögő hangot adhat
és felmelegedhet; Ez teljesen normális jelenség és
nem utal hibára.
Figyelmeztetés! 10 °C-nál alacsonyabb, illetve
40 °C-nál magasabb környezeti hőmérsékleten ne
töltse az akkumulátort.
Fúrás/csavarozás
♦
♦
A forgásirány megválasztása (D ábra)
Fúráshoz és csavarok behajtásához az előremenő
(óramutató járásával megegyező) forgásirányt
válassza. Csavar meglazításához és a beragadt
fúrószár kiszabadításához a hátramenő (óramutató
járásával ellentétes) forgásirányt válassza.
Az előre/hátra irányjelző ablakban (3) nyíl jelzi
a forgás irányát.
♦ Az előremenő forgásirány választásához tolja
előre az irányváltó csúszókapcsolót (2).
♦ A hátra forgásirány választásához tolja hátra az
irányváltó csúszókapcsolót (2).
♦ A szerszám blokkolásához állítsa az irányváltó
csúszókapcsolót a középső helyzetbe.
Forgatónyomaték megválasztása (E ábra)
A szerszámon található gallér segítségével beállíthatja a különböző csavarozási és fúrási feladatoknak legmegfelelőbb nyomatékértéket. A nagy
csavarokhoz és kemény munkaanyagokhoz magasabb nyomatékértéket válasszon, mint a kis csavarokhoz és a puhább munkadarabokhoz. A galléron
6 értéktartományban állíthatja a nyomatékot az
alkalmazásnak megfelelően.
♦ A nyomaték beállításához fordítsa el a nyomatékállító gallért (6) az óramutató járásával
megegyező vagy azzal ellentétes irányba.
♦ Csavarozáshoz állítsa a gallért a kívánt értékre.
♦
Válassza ki az előre- vagy hátramenő forgásirányt az irányváltó csúszókapcsolóval (2).
A szerszám bekapcsolásához nyomja meg
a kapcsológombot (1).
A szerszám kikapcsolásához engedje föl a kapcsológombot (1).
Csavarozás a csavartartó használatával
(F1 - F3 ábra)
A csavartartó (7) 1“ és 2“-os behajtó szárakhoz
használható. A csavartartó nem használható szárhegy tartó hosszabbítóval.
♦ Húzza ki a csavartartót a szerszámból (7)
(F1 ábra).
♦ Helyezzen csavart a csavartartóra (F2 ábra).
♦ Tolja a csavartartót a csavar felé, hogy a behajtó hegy és a csavar teljesen illeszkednek-e (F3
ábra).
A csavart mágnes tartja a csavartartóban. A mágnes színesfém csavarokkal nem működik.
♦ Hajtsa be a csavart a falba.
Csavarozáskor a csavartartó hátrahúzódik, hogy
a csavart a kívánt mélységben hajthassuk be.
LED világítás
A LED világítás (5) automatikusan bekapcsol,
amikor a kapcsológombot benyomja. A LED akkor
is kigyullad, ha a kapcsológombot benyomja és az
irányváltó csúszókapcsoló (2) a blokkoló (középső)
helyzetben van.
83
MAGYAR
Ajánlások az optimális használathoz
Karbantartás
Csavarozás
♦ Mindig megfelelő típusú és méretű behajtó
hegyet használjon.
♦ Ha nehézségbe ütközik a csavarok meghúzása, vigyen föl kevés folyékony mosószert vagy
szappant kenőanyagként.
♦ Használja a hajtótengely reteszt a nagyon
erősen meghúzott csavarok kilazítására és
a csavarok erőteljes meghúzására.
♦ A szerszámot és a behajtó szárat mindig a csavar vonalában tartsa.
♦ Fa csavarozásakor ajánlatos a csavar hosszával megegyező mélységű előfúrást végezni. Az
előzetesen elkészített furat vezeti a csavart, és
megelőzhető vele a fa hasadása vagy vetemedése. Az előfurat optimális méretéről az alábbi
táblázatból tájékozódhat.
♦ Keményfa csavarozásakor ajánlatos felényi
mélységben a csavar átmérőjét meghaladó
furatot készíteni. A furat optimális méretéről az
alábbi táblázatból tájékozódhat.
Az Ön hálózati/ akkumulátoros Black & Decker
készülékét/szerszámát minimális karbantartás
melletti hosszú tavú felhasználásra terveztük.
A folyamatos kielégítő működés feltétele a megfelelő gondozás és rendszeres tisztítás.
A csavar
mérete
Vezető furat
(puhafa)
Vezető furat
(keményfa)
Mentesítő
furat
6 (3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
10 (5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
Fúrás
♦
♦
♦
♦
A fúrófejet enyhén, annak tengelyével egyező
irányból nyomja.
Csökkentse a szerszámra gyakorolt nyomást,
mielőtt a fúróhegy áttöri az anyagot.
Olyan munkadarabnál, amely hasadhat, használjon fát alátétként.
A pontosság fokozása érdekében pontozóval
jelölje be a készítendő furat középpontját a fúrás előtt.
Tartozékok
A szerszám teljesítménye függ a használt tartozékoktól. A Black & Decker és Piranha márkájú
tartozékok megfelelnek a legmagasabb minőségi
követelményeknek, és tervezésük során a szerszám teljesítményének javítása volt célunk. Ezen
tartozékok felhasználásával a szerszámból a legtöbbet tudja kihozni.
Ehhez a szerszámhoz 6,35 mm-es (1/4“) hatlapú
fúró- és behajtó szárakat használhat. A Piranha
Super-lok tartozékokat a szerszámmal való használatra tervezték.
84
Figyelmeztetés! A hálózati/ akkumulátoros készülék karbantartása előtt:
♦ Kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet/készüléket.
♦ Vagy kapcsolja ki és vegye le az akkumulátort
róla, ha különálló akkumulátorral működik.
♦ Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort,
ha az a géppel egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki a szerszámot.
♦ Húzza ki az akkumulátor tápkábelét a tisztítás
előtt. Az akkumulátor a rendszeres tisztításon
kívül nem igényel más karbantartást.
♦ Puha kefével vagy száraz törlőkendővel
rendszeresen tisztítsa meg a készülék/gép/töltő
szellőzőnyílásait.
♦ A motorburkolatot tisztítsa rendszeresen nedves ruhával. Ne használjon súrolószert vagy
oldószer alapú tisztítószereket.
♦ Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha van
rajta) és ütögesse meg, hogy a belsejéből
kihulljon a por.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön
BLACK+DECKER készüléke cserére szorul vagy
a továbbiakban nincs rá szüksége, ne dobja ki
a háztartási hulladékkal együtt. Gondoskodjék
elkülönített kezeléséről.
A használt termékek és a csomagolás elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok újrahasznosítását. Az újrafeldolgozott
anyagok alkalmazása segít megelőzni
a környezetszennyezést és csökkenti
a nyersanyagszükségletet.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az elektromos termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve
olyan értelemben, hogy a helyi kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék
vásárlásakor.
MAGYAR
A BLACK+DECKER lehetőséget biztosít
a BLACK+DECKER termékek gyűjtésére és
újrafeldolgozására, ha azok elérték élettartamuk
végét. E szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak
annak elkülönített összegyűjtéséről
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi
BLACK+DECKER képviselet segítségével érheti
el. Emellett a szerződött BLACK+DECKER szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink
és azok elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen megtalálható:
www.2helpU.com.
Hangnyomásszint az EN 60745 szerint:
Hangnyomásszint (LpA) 63,1 dB(A),
Bizonytalanság (K) 3 dB(A), Hangteljesítményszint
(LwA) 73,1 dB(A), Bizonytalanság (K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax vektorösszeg) az EN 60745 szerint:
Fúrás fémben (ah, D) 1,911 m/s2, bizonytalanság (K)
1,5 m/s2, Csavarozás ütés nélkül (ah, S) 0,549 m/s2,
bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
Akkumulátorok
A BLACK+DECKER akkumulátor sokszor
feltölthető. Hasznos élettartama végén
a környezetvédelmi előírások betartásával
selejtezze le.
♦
♦
♦
♦
Ne zárja rövidre az akkumulátor sarkait.
Az akkumulátort ne dobja tűzbe, mert robbanást, személyi sérülést okozhat.
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd távolítsa azt el a szerszámból.
Az akkumulátor újrahasznosítható. Az akkumulátort megfelelő csomagolásban helyezze el,
hogy sarkait ne lehessen rövidre zárni. Vigye
be egy márkaszervizbe vagy a helyi hulladékhasznosító telepre.
Műszaki adatok
Feszültség
Üresjárati sebesség
Maximális nyomaték
Befogóhüvely
Tömeg
Akkumulátor
Feszültség
Akkumulátor típusa
Kapacitása
Töltő
Bemeneti feszültség
Leadott feszültség
Áramerősség
Töltési idő (kb.)
V - e. á.
min-1
nm
mm
kg
AS36LN H2
3,6
180
4,8
6,35 (1/4“)
0,4
V 3,6
Li-Ion
Ah 1,3/1,5
Vv.á.
Ve.á.
mA
h
AS36LN
A BLACK+DECKER kijelenti, hogy a „Műszaki
adatok“ cím alatt ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN60745-1, EN60745-2-1,
EN60745-2-2
Ezek a termékek a 2014/30/EU és a 2011/65/EU
irányelveknek is megfelelnek.
További tájékoztatásért forduljon a Stanley Europe
vállalathoz a következőkben megadott vagy
a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok
összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a BLACK+DECKER vállalat nevében adja.
Ray Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
07/10/2014
9056423*
230
9,5
100
12-16
85
MAGYAR
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi
BLACK+DECKER képviselet segítségével érheti
el. Emellett a szerződött BLACK+DECKER szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink
és azok elérhetőségének részletes ismertetése
a következő internetes címen megtalálható:
www.2helpU.com.
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.
hu weboldalunkat, hogy regisztrálja az új
BLACK+DECKER termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal
kapcsolatos legújabb híreinket. A BLACK+DECKER
márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos
további tájékoztatást a www.blackanddecker.hu
internetes címen találhat.
86
MAGYAR
BLACK+DECKER JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes BLACK+DECKER készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást biztosítunk.
A termék iparszerű használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley BLACK+DECKER Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra,
hogy a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003. (VII.30.)
GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint végzi
a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért azt őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen
fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a vásárlás időpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedő) nevében eljáró személynek alá
kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú
(minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell
bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő
érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak
érvényes jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási
jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítő partnerünkhöz
(kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történő átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen
megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő
használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás,
elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében
keletkezett ok;
b) amennyiben a terméket iparszerű (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták fel
(nem fogyasztói szerződés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási
időn belüli rendeltetésszerű használat mellett az alkatrészek
természetes elhasználódása, kopása miatt következett be
(így különösen: fűrészlánc, fűrészlap, gyalukés, meghatószíj,
csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek
a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz
vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti BLACK+DECKER
kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok
valamelyikére vezethető vissza.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási
jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon részével,
amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen
használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek
vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgórész, elektronika)
kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt, kijavított termékre
(jelentősebb részére), valamint a kijavítás következményeként
jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak
kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza. A Stanley BLACK+DECKER Hungary
Kft. a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy
a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja
a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az igény
teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy három
munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót a reklamáció
intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék kerül
felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak
(kereskedőnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb
15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
● a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
● a hiba okát
● a javítás módját
● a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
● a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentős kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben és ésszerű
határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat
a szerződéstől (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül,
a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében
érvényesítheti.
Gyártó:
BLACK+DECKER Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley BLACK+DECKER Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
87
ITALIANO
Uso previsto
L’avvitatore compatto BLACK+DECKER è stato
progettato per inserire ed estrarre viti e per forare
legno, metalli, plastica e muratura. L’utensile
é stato progettato per un uso individuale.
Precauzioni di sicurezza
Avvisi generali di sicurezza per
l’elettroutensile
Attenzione! Leggere tutti gli avvisi
e le istruzioni di sicurezza. La mancata
osservanza dei seguenti avvisi e istruzioni
potrebbe causare scosse elettriche,
incendi e/o infortuni gravi.
Conservare tutte gli avvisi e le istruzioni per
consultazioni future. Il termine “elettroutensile”
che ricorre in tutte le seguenti avvertenze si
riferisce ad utensili elettrici con o senza filo.
1. Sicurezza dell’area di lavoro
a. Mantenere pulita e bene illuminata l’area di
lavoro.
Il disordine o la scarsa illuminazione possono
causare incidenti.
b. Evitare d’impiegare gli elettroutensili in
ambienti esposti al rischio di esplosione,
ad esempio in presenza di liquidi, gas o
polveri infiammabili.
Gli elettroutensili producono scintille che
possono far infiammare la polvere o i fumi.
c. Mantenere lontani bambini ed astanti
mentre si usa l’elettroutensile. Eventuali
distrazioni possono comportare la perdita del
controllo dell’elettroutensile.
2. Sicurezza elettrica
a. La spina elettrica deve essere adatta alla
presa.
Evitare assolutamente di alterare la spina.
Non impiegare spine adattatrici con
elettroutensili provvisti di messa a terra.
L’uso di spine inalterate e corrispondenti alle
prese della rete domestica riduce il rischio di
scosse elettriche.
b. Evitare il contatto fisico con superfici
collegate a terra, come tubi, radiatori, forni
e frigoriferi. Un corpo collegato a terra
è esposto maggiormente al rischio di scosse
elettriche.
c. Custodire gli elettroutensili al riparo
dalla pioggia o dall’umidità. L’eventuale
88
infiltrazione di acqua in un elettroutensile
aumenta il rischio di scosse elettriche.
d. Non esporre il cavo a sollecitazioni. Non
usare il cavo per trasportare o trainare
l’elettroutensile e non tirarlo per estrarre la
spina dalla presa di corrente.
Mantenere il cavo a distanza da fonti di
calore, olio, bordi taglienti e/o parti in
movimento. I cavi elettrici danneggiati
o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse
elettriche.
e. Se l’elettroutensile viene adoperato
all’aperto, usare esclusivamente prolunghe
omologate per l’impiego all’esterno. Un
cavo adatto per impieghi all’esterno riduce il
rischio di scosse elettriche.
f. Se l’uso di un elettroutensile in un ambiente
umido è inevitabile, utilizzare una fonte di
alimentazione dotata di un dispositivo di
protezione da correnti residue (RCD). L’uso
di un RCD riduce il rischio di scosse elettriche.
3. Sicurezza delle persone
a. È importante concentrarsi su ciò che si
sta facendo e maneggiare con giudizio
l’elettroutensile.
Non adoperare l’elettroutensile se si è
stanchi o sotto l’effetto di stupefacenti,
alcol o medicinali. Un attimo di distrazione
durante l’uso dell’elettroutensile può causare
gravi infortuni personali.
b. Indossare un equipaggiamento protettivo.
Utilizzare sempre occhiali protettivi di
sicurezza. Indossando un equipaggiamento
protettivo, ad esempio: maschera antipolvere,
calzature di sicurezza con suola antiscivolo,
casco e protezioni per l’udito, in condizioni
adeguate,
si riduce il rischio di lesioni personali.
c. Evitare l’accensione involontaria
dell’elettroutensile. Verificare che
l’interruttore di accensione sia posizionato
su off prima di collegare il cavo di
alimentazione o la batteria, di sollevare
o trasportare l’elettroutensile. Trasportare
gli elettroutensili con il dito sull’interruttore
di accensione o collegare all’alimentazione
elettroutensili con l’interruttore posizionato su
on, favorisce il verificarsi di incidenti.
d. Prima di accendere un elettroutensile,
togliere eventuali chiavi o attrezzi di
regolazione. Un attrezzo o una chiave lasciati
in un componente mobile dell’elettroutensile
possono causare lesioni.
ITALIANO
e. Non sporgersi. Mantenere sempre un buon
equilibrio evitando posizioni malsicure. In
questo modo è possibile controllare meglio
l’elettroutensile in situazioni inaspettate.
f. Vestirsi adeguatamente. Evitare di
indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontani dalle parti
in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nei componenti in
movimento.
g. Se gli elettroutensili sono provvisti di
attacchi per la connessione di dispositivi
di aspirazione o raccolta della polvere,
assicurarsi che questi siano installati
e utilizzati correttamente. L’uso di un
dispositivo di aspirazione può ridurre i rischi
correlati alle polveri.
4. Uso e cura degli elettroutensili
a. Non sovraccaricare l’elettroutensile.
Usare un elettroutensile idoneo al lavoro
da eseguire. Un elettroutensile appropriato
permetterà una migliore e più sicura
lavorazione alla potenza nominale prevista.
b. Non utilizzare elettroutensili con interruttori
difettosi.
Un elettroutensile che non può essere
controllato mediante l’interruttore è pericoloso
e deve essere riparato.
c. Scollegare la spina dalla presa e/o estrarre
la batteria dall’elettroutensile prima di
eseguire regolazioni, di sostituire degli
accessori o di riporre l’elettroutensile.
Queste precauzioni riducono le possibilità
che l’elettroutensile venga messo in funzione
accidentalmente.
d. Quando non vengono usati, gli
elettroutensili devono essere custoditi fuori
della portata dei bambini.
Non consentire l’uso dell’elettroutensile
a persone inesperte o che non abbiano
letto le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
risultano pericolosi se usati da persone
inesperte.
e. Sottoporre gli elettroutensili alle procedure
di manutenzione del caso. Verificare
che le parti mobili siano bene allineate
e non inceppate, che non vi siano
componenti rotti e che non sussistano altre
condizioni che possano compromettere il
funzionamento dell’elettroutensile. In caso
di danni, riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. La scarsa manutenzione causa molti
incidenti.
f.
Mantenere affilati e puliti gli utensili
da taglio. Se sottoposti alla corretta
manutenzione, gli utensili da taglio con taglienti
affilati s’inceppano meno frequentemente
e sono più facili da manovrare.
g. Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
le punte ecc. in conformità alle presenti
istruzioni, tenendo conto delle condizioni
lavorative e del tipo di lavoro da eseguire.
L’impiego degli elettroutensili per usi diversi da
quelli previsti può dar luogo a situazioni
di pericolo.
5. Uso e cura degli utensili a batteria
a. Ricaricare la batteria esclusivamente con il
caricabatterie specificato dal fabbricante.
Un caricabatterie adatto per un tipo di batteria
può esporre al rischio d’incendio se usato con
una batteria diversa.
b. Utilizzare gli elettroutensili solo con le
batterie indicate. L’uso di batterie diverse può
esporre al rischio di infortuni e incendi.
c. Quando non è in uso, la batteria deve
essere conservata lontana da oggetti
metallici come graffette, monete, chiavi,
chiodi, viti o altre minuterie in metallo
che possono creare contatto tra i poli.
Il cortocircuito dei poli di una batteria può
causare ustioni o incendi.
d. In condizioni di sovraccarico, le pile
possono perdere liquido: evitare di
toccarlo. In caso di contatto accidentale,
sciacquare con acqua. Se il liquido entra
a contatto con gli occhi, rivolgersi ad un
medico.
Il liquido che fuoriesce dalla pila può causare
irritazioni o ustioni.
6. Riparazioni
a. Fare riparare l’elettroutensile solo ed
esclusivamente da personale specializzato
e solo impiegando pezzi di ricambio
originali. Ciò permetterà di conservare le
condizioni di sicurezza dell’elettroutensile.
Ulteriori avvisi di sicurezza per
l’elettroutensile
Attenzione! Ulteriori avvisi di sicurezza
per trapani e trapani a percussione
♦
Indossare protezioni acustiche per
utilizzare i trapani a percussione.
L’esposizione al rumore può causare la perdita
dell’udito.
89
ITALIANO
Utilizzare le impugnature ausiliarie fornite
con l’elettroutensile. La perdita di controllo
può causare lesioni.
Eseguendo lavori in cui l’accessorio
da taglio può entrare in contatto con
linee elettriche nascoste o con il cavo di
alimentazione, afferrare l’elettroutensile
tramite le apposite impugnature isolanti.
Il contatto dell’accessorio da taglio con una
“linea sotto tensione”, può sottoporre
a tensione le parti metalliche dell’elettroutensile
e provocare una scossa elettrica.
Utilizzare morsetti o un altro metodo
sicuro per fissare e supportare il pezzo in
lavorazione su una piattaforma stabile.
Se il pezzo in lavorazione è sostenuto
a mano o appoggiato al proprio corpo, rimane
in posizione instabile e si possono verificare
perdite di controllo.
Prima di forare pareti, pavimenti o soffitti,
verificare l’ubicazione di cavi elettrici
e tubazioni.
Evitare di toccare la punta del trapano subito
dopo aver forato, può essere molto calda.
L’utilizzo previsto è quello indicato nel presente
manuale.
L’utilizzo di qualsiasi accessorio o attrezzatura
o l’uso del presente elettroutensile per scopi
diversi da quelli consigliati nel presente
manuale d’istruzioni potrebbero comportare il
rischio di infortuni e/o danni alle proprietà.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Sicurezza altrui
Questo elettroutensile non è destinato
ad essere utilizzato da persone (bambini
inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali
o mentali, senza esperienza o non in
possesso delle dovute conoscenze, senza la
supervisione o l‘addestramento da parte di una
persona responsabile per la loro sicurezza.
Controllare i bambini per evitare che giochino
con l’elettroutensile.
♦
♦
Vibrazioni
I valori delle vibrazioni dichiarati nei dati tecnici
e nella dichiarazione di conformità sono stati
misurati in conformità ai metodi di test standard
descritti in: EN 60745 e possono essere utilizzati
per comparare due elettroutensili.
I valori di emissioni dichiarati possono essere
usati anche per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
90
Attenzione! Il valore delle vibrazioni durante
l’uso dell’elettroutensile può differire dai valori
dichiarati a seconda del modo in cui viene
usato l’elettroutensile. Il livello di vibrazioni può
aumentare rispetto al livello nominale.
Quando si valuta l’esposizione alle vibrazioni e si
stabiliscono le misure di sicurezza richieste dalla
direttiva 2002/44/CE per proteggere il personale
che utilizza regolarmente gli elettroutensili nello
svolgimento delle proprie funzioni, considerare una
stima dell’esposizione alle vibrazioni, le effettive
condizioni d’uso e il modo in cui l’elettroutensile
viene usato, analizzando tutte le parti del ciclo
operativo, ovvero i periodi in cui l’elettroutensile
è spento o gira a vuoto, oltre al tempo in cui è in
uso.
Etichette sull’elettroutensile
Sull’elettroutensile sono presenti le seguenti
immagini:
Attenzione! Per ridurre il rischio di lesioni,
l’utente è tenuto a leggere il presente
manuale di istruzioni.
Istruzioni supplementari sulla sicurezza
per batterie e caricatori
Batterie
♦
Non tentare mai di aprire le batterie, per
nessuna ragione.
♦
Non esporre la batteria all’acqua.
♦
Non esporre la batteria al calore.
♦
Non conservarle in ambienti in cui la
temperatura possa superare i 40 °C.
♦
Caricatele solo ad una temperatura ambientale
compresa tra i 10 °C ed i 40 °C.
♦
Caricare la batteria solo usando il
caricabatterie fornito con l’elettroutensile. L’uso
di un caricabatterie errato potrebbe causare
scosse elettriche o il surriscaldamento della
batteria.
♦
Per smaltire le batterie seguire le
istruzioni riportate nel capitolo “Protezione
dell’ambiente”.
♦
Non danneggiare o deformare la batteria
forandola o colpendola, in quanto ciò può
esporre al rischio di infortuni e incendi.
♦
Non ricaricare batterie danneggiate.
♦
In condizioni estreme, la batteria può perdere
liquido. Se si osserva del liquido sulle batterie
asciugarlo con attenzione utilizzando un
panno. Evitare il contatto con l’epidermide.
ITALIANO
♦
In caso di contatto con l’epidermide o gli occhi,
osservare le seguenti istruzioni.
Attenzione! Il fluido delle batterie può causare
lesioni o danni agli oggetti. In caso di contatto con
l’epidermide, sciacquare immediatamente con
acqua. Se si verificano arrossamenti, dolore
o irritazioni rivolgersi a un medico. In caso di
contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente
con acqua pulita e rivolgersi a un medico.
Caricabatterie
Il caricabatterie è predisposto per essere alimentato
con una specifica tensione. Controllare che la
tensione di alimentazione corrisponda a quella
indicata sulla targhetta con i dati caratteristici.
Attenzione! Non cercare di utilizzare una normale
presa di corrente al posto del caricabatterie.
♦
Usare il caricabatterie BLACK+DECKER
soltanto per caricare le batterie fornite con
l’elettrodomestico.
Batterie di altro tipo possono esplodere,
provocando danni a persone e cose.
♦
Non tentare mai di ricaricare una batteria non
ricaricabile.
♦
Se il cavo elettrico in dotazione risulta
danneggiato, deve essere sostituito dal produttore
o da un Centro di assistenza autorizzato
BLACK+DECKER, onde evitare rischi.
♦
Non esporre il caricabatterie all’acqua.
♦
Non aprire il caricabatterie.
♦
Non applicare i puntali di un multimetro sul
caricabatterie.
♦
Durante la ricarica, l’apparecchio/
elettroutensile/batteria devono essere collocati
in un’area ben ventilata.
Il caricabatterie è destinato ad essere
usato esclusivamente in ambienti interni.
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
L’alimentatore si spegne automaticamente
se la temperatura ambiente aumenta
eccessivamente. L’interruttore a relè
termico funziona una sola volta dopodiché
deve essere sostituito completamente.
Sicurezza elettrica
Il caricabatterie è provvisto di doppio
isolamento che rende superflua la messa
a terra. Controllare che la tensione di
alimentazione corrisponda a quella indicata
sulla targhetta con i dati caratteristici.
♦
♦
Se il cavo elettrico in dotazione risulta
danneggiato, deve essere sostituito dal
produttore o da un Centro di assistenza
autorizzato BLACK+DECKER, onde evitare
rischi.
Attenzione! Non cercare di utilizzare una
normale presa di corrente al posto del
caricabatterie.
Funzioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Interruttore on/off
Selettore avanti/indietro
Finestra avanti/indietro
Portapunta
Spia a LED
Selettore modalità/ghiera di regolazione coppia
di serraggio
7. Portapunte
Fig. A
8.
9.
10.
11.
Caricabatterie
Base di ricarica
Indicatore di carica
Alloggiamento punte
Montaggio
Fissaggio della base di ricarica alla parete
(fig. A & B)
La base di ricarica (9) può essere collocata su
un piano di lavoro o fissata alla parete per offrire
un comodo supporto nel quale riporre e caricare
l’elettroutensile. Viti e ancoraggi a parete non sono
inclusi.
♦
Inserire le viti nel muro rispettando la distanza
degli appositi fori (13) sul retro della base
di ricarica (9).
La distanza fra i fori deve essere di 75 mm.
♦
Far scorrere la base di ricarica sulle viti per
fissarla alla parete.
♦
Inserire la spina del caricabatterie nella presa (8).
♦
Inserire l’elettroutensile nella base di ricarica
verificando che l’indicatore di carica (10)
si illumini.
Attenzione! Evitare di danneggiare il cavo
di alimentazione installando la base di ricarica
a parete.
Inserimento e rimozione di una punta per
trapano o per cacciavite (fig. C)
Questo elettroutensile adopera punte per
cacciavite e punte per trapano con stelo esagonale
da 6,35 mm.
91
ITALIANO
Per utilizzare una punta, inserire il codolo della
punta nel relativo supporto (4).
Per togliere una punta, estrarre il codolo dal
relativo supporto (4).
♦
♦
Rischi residui.
Altri rischi residui che possono sorgere durante
l’impiego dell’elettroutensile e che possono non
essere stati contemplati dagli allegati avvisi di
sicurezza. Tali rischi possono sorgere a seguito
di un uso prolungato o improprio, ecc.
Perfino adottando gli appositi regolamenti di
sicurezza e utilizzando i dispositivi di sicurezza,
certi rischi residui non possono essere evitati. Essi
comprendono:
♦
Lesioni causate o subite a seguito del
contatto con parti rotanti/in movimento.
♦
Lesioni causate o subite durante la
sostituzione di parti, lame o accessori.
♦
Lesioni causate dall’impiego prolungato di
un elettroutensile. Quando si usa qualsiasi
elettroutensile per lunghi periodi, accertarsi
di fare regolarmente delle pause.
♦
Problemi di udito.
♦
Rischi per la salute causati dall’aspirazione
di polvere generata dall’utilizzo
dell’elettroutensile (ad esempio quando
si lavora con il legno, in modo particolare
quello di quercia, faggio o l’MDF).
Uso
Attenzione! Lasciare che l’utensile lavori al suo
ritmo, senza sovraccaricarlo.
♦
Prima di usare l’elettroutensile per la prima
volta, la batteria deve restare in carica per
almeno 12 ore.
Carica della batteria (fig. A)
Inserire l’elettroutensile nel caricabatterie (9).
Inserire la spina del caricabatterie nella presa (8).
♦
Lasciare l’elettroutensile collegato al
caricabatterie per 12 ore.
La spia rossa si accende quando l’unità è in carica
e rimane rossa finché il caricabatterie è collegato
all’alimentazione di rete. La spia rossa non si
spenge per indicare che la carica è completa.
♦
♦
Il caricabatterie può emettere ronzii e riscaldarsi
durante la carica: è normale e non è indicativo di
nessun problema.
Attenzione! Non caricare la batteria con
temperature ambiente inferiori ai 10 °C o superiori
ai 40 °C.
92
Selezione del senso di rotazione (fig. D)
Per trapanare e avvitare, selezionare il senso di
rotazione in avanti (senso orario). Per svitare o per
togliere una punta inceppata, selezionare il senso
di rotazione indietro (senso antiorario).
La finestra avanti/indietro (3) visualizza la direzione
di rotazione con una freccia.
♦
Per selezionare la rotazione in avanti, spingere
il selettore avanti/indietro (2) in avanti.
♦
Per selezionare la rotazione all’indietro,
spingere indietro il selettore avanti/indietro (2).
♦
Per bloccare l’elettroutensile, collocare il
selettore avanti/indietro nella posizione
centrale.
Impostazione della coppia di serraggio
(fig. E)
Questo elettroutensile è munito di una ghiera che
permette di regolare la coppia per il serraggio delle
viti e per le applicazioni di foratura. Viti grandi
e materiali duri richiedono una coppia di serraggio
più elevata rispetto a viti piccole e materiali
morbidi.
La ghiera ha una gamma di 6 impostazioni adatte
ad ogni applicazione.
♦
Per impostare la coppia, ruotare la relativa
ghiera di regolazione (6) in senso orario
o antiorario.
♦
Per usare l’elettroutensile come cacciavite,
collocare la ghiera sull’impostazione
desiderata. Se non si è ancora pratici delle
impostazioni corrette, procedere come segue:
- Collocare la ghiera (6) sull’impostazione della
coppia di serraggio più bassa.
- Stringere la prima vite.
- Se la frizione si arresta prima che si sia
ottenuto il risultato desiderato, regolare la
ghiera su un valore maggiore e continuare
a stringere la vite. Ripetere l’operazione fino
ad ottenere l’impostazione corretta. Fare uso
di quest’impostazione per tutte le altre viti.
Applicazioni di avvitatura
Impostazione di coppia: coppia
bassa per viti piccole e coppia
elevata per viti grandi
Istruzioni per trapanare/avvitare
♦
♦
Selezionare il senso di rotazione usando il
selettore avanti/indietro (2).
Per accendere l’elettroutensile, premere
l’interruttore on/off (1).
ITALIANO
♦
Per spegnere l’utensile, rilasciare l’interruttore
on/off (1).
Dimensioni delle
viti
Foro pilota Foro pilota Foro pasø (legno
ø (legno
sante
morbido)
duro)
Avvitare usando il portapunte (fig. F1 - F3)
Num. 6 (3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
È possibile usare il portapunte (7) con punte da
cacciavite da 1” e 2”. Non è possibile usare il
portapunte con una prolunga.
♦
Estrarre il portapunte (7) dall’elettroutensile
(fig. F1).
♦
Posizionare la vite sul portapunte (fig. F2).
♦
Premere il portapunte contro la vite verificando
che la testa della vite sia ben inserita sulla
punta del cacciavite (fig. F3).
La vite è mantenuta a contatto del portapunte da
un magnete.
Il magnete non funziona per viti non ferrose.
♦
Inserire la vite nella parete.
Durante l’avvitatura, il portapunte arretra per
consentire di avvitare la vite fino alla profondità
necessaria.
Num. 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
Num. 10 (5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
Spia a LED
Il LED (5) si illumina automaticamente quando
viene premuto l’interruttore. Il LED si illumina
anche quando l’interruttore viene premuto e il
selettore di direzione (avanti/indietro) (2) è in
posizione di blocco (posizione centrale).
Consigli per un’ottima utilizzazione
Avvitatura
♦
Usare sempre una punta per avvitare di tipo
e misura adeguati.
♦
Se le viti sono difficili da stringere, provare
ad applicare una piccola quantità di liquido
detergente o sapone come lubrificante.
♦
Usare il blocco dell’alberino per allentare viti
molto strette o per stringere delle viti con forza.
♦
Mantenere sempre l’elettroutensile e la punta
in linea retta rispetto alla vite.
♦
Quando si lavora con il legno si consiglia di
effettuare un foro pilota con una profondità
uguale alla lunghezza della vite. Il foro pilota
guida la vite ed evita che il legno si scheggi
o si deformi. Per ottenere un foro pilota di
dimensioni ottimali, consultare la tabella in
basso.
♦
Anche quando si lavora con legno duro
si consiglia di effettuare un foro con una
profondità uguale alla metà della lunghezza
della vite. Per ottenere un foro di dimensioni
ottimali, consultare la tabella in basso.
Istruzioni per trapanare
♦
Esercitare sempre una leggera pressione in
linea retta con la punta.
♦
Prima che la punta fuoriesca dall’altra parte del
pezzo in lavorazione, diminuire la pressione
sull’elettroutensile.
♦
Usare un blocco di legno per sostenere i pezzi
in lavorazione che si possono scheggiare.
♦
Per aumentare l’accuratezza della trapanatura,
fare una tacca con un punteruolo al centro del
punto da trapanare.
Accessori
Le prestazioni dell’utensile dipendono
dall’accessorio usato. Gli accessori
BLACK+DECKER e Piranha, che sono prodotti
di altissima qualità, sono stati progettati per
ottimizzare la resa dell’utensile. Quando si
scelgono questi accessori l’utensile offre
prestazioni eccellenti.
Questo elettroutensile impiega punte per cacciavite
con codolo esagonale da 6,35 mm (1/4”). Gli
accessori Piranha Super-lok sono stati disegnati
appositamente per questo elettroutensile.
Manutenzione
Questo apparecchio/elettroutensile con filo
o a batteria BLACK+DECKER è stato progettato
per funzionare a lungo con un minimo di
manutenzione. Per un funzionamento sempre
soddisfacente è necessario avere cura
dell’elettroutensile e provvedere alla regolare
pulizia.
Attenzione! Prima di eseguire qualunque
intervento di manutenzione su elettroutensili con
filo o a batteria:
♦
Spegnere l’apparecchio/elettroutensile
e disinserire la spina.
♦
Oppure spegnere e rimuovere la batteria se
l’apparecchio/elettroutensile è dotato di una
batteria separata.
♦
Oppure, far scaricare completamente la
batteria, se è integrata, quindi spegnere
l’elettroutensile.
93
ITALIANO
Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica
prima di pulirlo. Il caricabatterie non richiede
alcun tipo di manutenzione oltre a una regolare
pulizia.
Pulire regolarmente con una spazzola morbida
o un panno asciutto le prese di ventilazione
dell’elettroutensile/apparecchio e del
caricabatterie.
Il vano del motore deve essere pulito
regolarmente con un panno umido. Non usare
materiali abrasivi o detergenti a base
di solventi.
Aprire regolarmente il mandrino e colpirlo
leggermente per togliere tutta la polvere
dall’interno (quando è installato).
♦
♦
♦
♦
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Nel caso in cui si decida di sostituire l’apparecchio
oppure di disfarsene in quanto non più necessario,
non dovrà essere smaltito con i normali rifiuti
domestici. Smaltire il prodotto tramite raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti
e imballaggi usati, consente il riciclaggio
e il riutilizzo dei materiali. Riutilizzare
i materiali riciclati aiuta a prevenire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materie prime.
In base alle normative locali, i servizi per la
raccolta differenziata di elettrodomestici possono
essere disponibili presso i punti di raccolta
municipali o presso il rivenditore, al momento
dell’acquisto di un nuovo prodotto.
BLACK+DECKER offre ai suoi clienti un servizio
per la raccolta differenziata e la possibilità di
riciclare i prodotti BLACK+DECKER che hanno
esaurito la loro durata in servizio. Per usufruire del
servizio, è sufficiente restituire il prodotto
a qualsiasi tecnico autorizzato, incaricato della
raccolta per conto dell’azienda.
Per individuare il tecnico autorizzato più vicino,
rivolgersi alla sede BLACK+DECKER locale,
presso il recapito indicato nel presente manuale.
Altrimenti un elenco completo di tutti i tecnici
autorizzati BLACK+DECKER e i dettagli completi
sui contatti e i servizi post-vendita sono disponibili
sul sito Internet: www.2helpU.com
94
Batterie
Le batterie della BLACK+DECKER si
possono ricaricare più volte: al termine
della loro durata in servizio, devono
essere raccolte negli appositi contenitori,
per garantirne lo smaltimento nel rispetto
dell’ambiente.
♦
♦
♦
♦
Non cortocircuitare i terminali della batteria.
Non smaltire la(le) batteria(e) gettandola(e) nel
fuoco, ciò può causare il rischio di lesioni
o di un’esplosione.
Quando è completamente esaurita, la batteria
deve essere estratta dall’elettroutensile.
Le batterie sono riciclabili. Le batterie devono
essere imballate in modo tale da garantire che
i terminali non possano essere cortocircuitati.
e devono essere consegnate a un tecnico
autorizzato o portate presso un impianto
di riciclaggio di zona.
Dati tecnici
Tensione
Velocità a vuoto
Coppia max.
Portapunta
Peso
Batteria
Tensione
Tipo di batteria
AHr nominale
Caricabatteria
Tensione di rete
Tensione di uscita
Amperaggio
Tempo approssimato
di carica
VDC
min-1
Nm
mm
kg
V
AS36LN H2
3,6
180
4.8
6,35 (1/4“)
0,4
3,6
Li-Ion
1,3/1,5
VAC
VDC
mA
9056423*
230
9.5
100
h
12-16
Livello di pressione sonora, dati conformi alla
norma EN 60745:
Pressione sonora (LpA) 63,1 dB(A), incertezza (K)
3 dB(A)
Potenza acustica (LWA) 73,1 dB(A), incertezza (K)
3 dB(A)
ITALIANO
Valori totali di vibrazione (somma vettoriale
triax) determinati in base a EN 60745:
Foratura nel metallo (ah, D) 1,911 m/s2, incertezza
(K) 1,5 m/s2
Avvitatura senza percussione (ah, S) 0,549 m/s2,
incertezza (K) 1,5 m/s2
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
AS36LN
BLACK+DECKER dichiara che i prodotti descritti
nella sezione “dati tecnici” sono conformi con:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-2
Questi prodotti sono conformi alla Direttiva
2014/30/EU e 2011/65/UE.
Per ulteriori informazioni, contattare
BLACK+DECKER ai seguenti indirizzi o consultare
il retro del manuale.
Il sottoscritto è responsabile della compilazione del
file tecnico e rilascia la presente dichiarazione per
conto di BLACK+DECKER.
♦
♦
♦
♦
Il prodotto non sia stato destinato ad usi
commerciali, professionali o al noleggio;
Il prodotto non sia stato usato in modo
improprio o scorretto;
Il prodotto non abbia subito danni causati da
oggetti o sostanze estranee oppure incidenti;
Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione non effettuati da tecnici autorizzati
né dall’assistenza BLACK+DECKER.
Per attivare la garanzia è necessario esibire la
prova comprovante l’acquisto al venditore o al
tecnico autorizzato.
Per individuare il tecnico autorizzato più vicino,
rivolgersi alla sede BLACK+DECKER locale,
presso il recapito indicato nel presente manuale.
Altrimenti un elenco completo di tutti i tecnici
autorizzati BLACK+DECKER e i dettagli completi
sui contatti e i servizi post-vendita sono disponibili
su Internet presso: www.2helpU.com
I clienti che desiderano registrare il nuovo prodotto
BLACK+DECKER e ricevere gli aggiornamenti
sui nuovi prodotti e le offerte speciali, sono invitati
a visitare il sito Web (www.blackanddecker.
it). Ulteriori informazioni sul marchio e la gamma
di prodotti BLACK+DECKER sono disponibili
all’indirizzo www.blackanddecker.it
Ray Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regno Unito
07/10/2014
Garanzia
Certa della qualità dei suoi prodotti,
BLACK+DECKER offre una garanzia eccezionale.
Il presente certificato di garanzia
è complementare ai diritti statutari e non li
pregiudica in alcun modo. La garanzia è valida
entro il territorio degli Stati membri dell’Unione
Europea e dell’EFTA (European Free Trade Area).
Se un prodotto BLACK+DECKER risulta difettoso
per qualità del materiale, della costruzione o per
mancata conformità entro 24 mesi dalla data
di acquisto, BLACK+DECKER garantisce la
sostituzione delle parti difettose, provvede alla
riparazione dei prodotti se ragionevolmente usurati
oppure alla loro sostituzione, in modo da ridurre al
minimo il disagio del cliente a meno che:
95
NORSK
Bruksområder
Din kompaktskrutrekker fra BLACK+DECKER er
beregnet på skrutrekking og boring i tre, metall,
plast og mur. Verktøyet er tiltenkt kun som
konsumentverktøy.
Sikkerhetsinstruksjoner
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektroverktøy
Advarsel! Les alle sikkerhetsadvarsler
og alle instruksjoner. Hvis advarsler og
instruksjoner ikke følges, kan det medføre
elektrisk støt, brann og/eller alvorlige
skader.
Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for
fremtidige oppslag. Uttrykket «elektroverktøy»
i alle advarslene nedenfor gjelder for strømdrevne
elektroverktøy (med ledning) og batteridrevne
elektroverktøy (uten ledning).
1. Sikkerhet i arbeidsområdet
a. Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst.
Rotete arbeidsområder med dårlig belysning
kan føre til ulykker.
b. Ikke arbeid med elektroverktøy i
eksplosjonsfarlige omgivelser hvor det
finnes brennbare væsker, gass eller støv.
Elektroverktøy forårsaker gnister som kan
antenne støv eller røyk.
c. Hold barn og andre personer unna når
elektroverktøyet brukes. Hvis du blir
forstyrret under arbeidet, kan du miste
kontrollen.
2. Elektrisk sikkerhet
a. Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i
stikkontakten. Støpselet må ikke forandres
på noen som helst måte.
Ikke bruk adapterstøpsler sammen med
jordete elektroverktøy. Bruk av originale
støpsler og passende stikkontakter reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b. Unngå kroppskontakt med jordete
overflater som rør, radiatorer, komfyrer og
kjøleskap. Det er større fare for elektrisk støt
hvis kroppen din er jordet.
c. Utsett ikke elektroverktøy for regn eller
fuktighet.
Dersom det kommer vann i et elektroverktøy,
øker risikoen for elektrisk støt.
96
d. Unngå uforsvarlig behandling av ledningen.
Elektroverktøyet må aldri bæres eller
trekkes etter ledningen, og trekk heller
ikke ut støpselet ved å rykke i ledningen.
Hold ledningen unna varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Med skadde
eller sammenflokete ledninger øker risikoen for
elektrisk støt.
e. Når du arbeider utendørs med et
elektroverktøy, må du kun bruke en
skjøteledning som er godkjent til utendørs
bruk. Ved å bruke en skjøteledning som er
egnet for utendørs bruk, reduseres risikoen for
elektrisk støt.
f. Hvis du må bruke et elektrisk verktøy på et
fuktig sted, må du bruke en forsyning som
er beskyttet med en reststrømsanordning
(RCD). Bruk av en RCD reduserer risikoen for
støt.
3. Personsikkerhet
a. Vær oppmerksom, pass på hva du gjør
og vis fornuft når du arbeider med et
elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy
når du er trett eller er påvirket av narkotika,
alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks
uoppmerksomhet under bruk av verktøyet kan
føre til alvorlige personskader.
b. Bruk personlig verneutstyr.
Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr som
støvmaske, sko med gode såler, hjelm og
hørselsvern bør brukes for å redusere risikoen
for personskade.
c. Unngå utilsiktet oppstart. Påse at bryteren
er i av-stilling før du kopler til strøm og/
eller batteripakke, plukker opp eller bærer
verktøyet. Hvis du bærer et elektrisk verktøy
med fingeren på bryteren, eller hvis du setter
strøm på et verktøy som har bryteren slått på,
inviterer du til ulykker.
d. Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før
du slår på elektroverktøyet. Et verktøy eller
en nøkkel som befinner seg i en roterende del
kan føre til personskade.
e. Ikke strekk deg for langt. Pass på at du
alltid har sikkert fotfeste og god balanse.
Da kan du kontrollere elektroverktøyet bedre
i uventede situasjoner.
f. Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
klær og hansker unna bevegelige deler.
Løstsittende klær, smykker eller langt hår kan
komme inn i bevegelige deler.
g. Hvis det kan monteres støvavsug- og
oppsamlingsinnretninger, må du forvisse
NORSK
deg om at disse er tilkoblet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvavsug reduserer farer
i forbindelse med støv.
4. Aktsom håndtering og bruk av
elektroverktøy
a. Ikke bruk makt på elektroverktøyet. Bruk
et elektroverktøy som er beregnet på den
type arbeid du vil utføre. Med et passende
elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere
i det angitte effektområdet.
b. Ikke bruk elektroverktøyet hvis det ikke
lar seg slå på og av med bryteren. Et
elektroverktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c. Trekk støpselet ut av stikkontakten og/
eller kople fra batteripakken før du utfører
innstillinger på et elektrisk verktøy, skifter
tilbehør eller legger verktøyet bort. Disse
tiltakene reduserer risikoen for en utilsiktet
start av elektroverktøyet.
d. Elektroverktøy som ikke er i bruk må
oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la
verktøyet brukes av personer som ikke er
fortrolig med det eller som ikke har lest
disse bruksanvisningene. Elektroverktøy er
farlige når de brukes av uerfarne personer.
e. Vær nøye med vedlikehold av
elektroverktøy.
Kontroller om bevegelige deler fungerer
feilfritt og ikke klemmes fast, om deler er
brukket eller skadet og andre forhold som
kan innvirke på elektroverktøyets funksjon.
Hvis elektroverktøyet er skadet, må det
repareres før bruk. Dårlig vedlikeholdte
elektroverktøy er årsaken til mange uhell.
f. Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe egger
setter seg ikke så ofte fast og er lettere å føre.
g. Bruk elektroverktøy, tilbehør, bor osv. i
henhold til disse instruksjonene. Ta hensyn
til arbeidsforholdene og arbeidet som
skal utføres. Bruk av elektroverktøy til andre
formål enn det som er angitt, kan føre til farlige
situasjoner.
b. Bruk kun riktig type batterier for
elektroverktøyene.
Bruk av andre batterier kan medføre skader og
brannfare.
c. Hold batterier som ikke er i bruk, unna
binders, mynter, nøkler, spikre, skruer eller
andre mindre metallgjenstander som kan
lage en forbindelse mellom kontaktene. En
kortslutning mellom batterikontaktene kan føre
til forbrenninger eller brann.
d. Ved feilaktig bruk kan det lekke væske ut av
batteriet.
Unngå kontakt med denne væsken. Ved
tilfeldig kontakt må det skylles med vann.
Hvis det kommer væske i øynene, må du
i tillegg oppsøke lege.
Batterivæske som renner ut, kan føre til
hudirritasjoner eller forbrenninger.
6. Service
a. Elektroverktøyet ditt skal alltid repareres av
kvalifisert personell og kun med originale
reservedeler.
Dette sikrer at elektroverktøyets sikkerhet
opprettholdes.
Ekstra sikkerhetsadvarsler for
elektroverktøy
Advarsel! Ekstra sikkerhetsadvarsler for
bormaskiner og slagbormaskiner
♦
♦
♦
♦
5. Aktsom håndtering og bruk av oppladbare
elektroverktøy
a. Lad batteriet kun opp i laderen som er
anbefalt av produsenten. Det oppstår
brannfare hvis en lader som er egnet til en
bestemt type batterier, brukes med andre
batterier.
♦
♦
Bruk hørselvern når du bruker slagbor.
Utsettelse for støy kan forårsake hørselstap.
Bruk ekstrahåndtakene som følger med
verktøyet.
Hvis du mister kontrollen, kan det oppstå
personskade.
Hold elektroverktøyet i de isolerte
gripeflatene når du utfører arbeid der
skjæretilbehøret kan komme kontakt med
skjulte ledninger eller sin egen kabel.
Kontakt med en strømførende ledning vil gjøre
elektroverktøyets metalldeler strømførende og
gi operatøren støt.
Bruk klemmer eller en annen praktisk
måte til å feste arbeidsemnet til et stabilt
underlag. Arbeidsemnet blir ustabilt og du
mister kontroll dersom du holder det i hånden
eller inn mot kroppen.
Før drilling i vegger, gulv eller tak, må du
undersøke hvor ledninger og rør befinner seg.
Unngå å røre borspissen rett etter at du har
boret, da den kan være varm.
97
NORSK
Denne instruksjonshåndboken forklarer
beregnet bruksmåte. Bruk bare tilbehør og
utstyr som anbefales i bruksanvisningen. Bruk
av annet verktøy eller tilbehør kan medføre
risiko for skade på person og/eller utstyr.
♦
Andre personers sikkerhet
Apparatet er ikke beregnet til å brukes av
personer (inkludert barn) med redusert fysisk,
sansemessig eller mental kapasitet eller
mangel på erfaring og kunnskap, med mindre
de er under oppsyn eller har fått opplæring
i bruk av apparatet av en person som har
ansvaret for deres sikkerhet.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker
med apparatet.
♦
♦
Vibrasjon
De erklærte vibrasjonsnivåene i avsnittet Tekniske
Data / Samsvarserklæring er målt i samsvar med
en standard testmetode som gis av EN 60745, og
kan brukes til å sammenligne et verktøy med et
annet. Erklært vibrasjonsnivå kan også brukes i en
foreløpig vurdering av eksponering.
Advarsel! Vibrasjonsnivået ved faktisk bruk
av elektroverktøyet kan variere fra erklært
verdi, avhengig av måten verktøyet brukes på.
Vibrasjonsnivået kan øke over det oppgitte nivået.
Når du vurderer eksponering til vibrasjon for å
bestemme sikkerhetstiltak som anbefalt i 2002/44/
EF for å beskytte personer som jevnlig bruker
elektroverktøy, bør en estimering av eksponeringen
ta hensyn til de faktiske bruksforholdene og måten
verktøyet brukes på. Dette inkluderer alle deler av
brukssyklusen som f.eks. tidsperioder da verktøyet
er slått av og når det går uten belastning, i tillegg til
faktisk arbeidstid.
Etiketter på verktøyet
Følgende symboler befinner seg på verktøyet:
Advarsel! Bruker må lese
bruksanvisningen for å redusere faren for
skader.
Ekstra sikkerhetsforskrifter for batterier
og ladere
Batterier
♦
Gjør aldri under noen omstendigheter forsøk
på å åpne apparatet.
♦
Batteriet må ikke komme i kontakt med vann.
98
Batteriet må ikke utsettes for varme.
Må ikke oppbevares på steder hvor
temperaturen kan overstige 40 °C.
♦
Må bare lades i lufttemperaturer mellom 10 °C
og 40 °C.
♦
Må bare lades med laderen som følger
med verktøyet. Bruk av feil lader kan føre til
elektrisk støt eller overoppheting av batteriet.
♦
Når batteriene skal kastes, følg instruksene i
avsnittet ”Miljøvern”.
♦
Du må ikke skade eller deformere batteriet
med punktering eller støt, dette kan skape fare
for skader og brann.
♦
Ikke lad opp skadede batterier.
♦
Under ekstreme forhold kan det oppstå
batterilekkasje. Hvis du oppdager væske på
batteriene, tørk den forsiktig av med en klut.
Unngå hudkontakt.
♦
I tilfeller hvor det oppstår kontakt med hud eller
øyne, skal instruksjonene nedenfor følges.
Advarsel! Batterivæsken kan forårsake
personskader eller materielle skader. Hvis den
kommer i berøring med hud, må du straks skylle
med vann. Hvis det oppstår rødhet, smerte eller
irritasjon, søk legehjelp. Ved øyekontakt, rens
umiddelbart med rent vann og søk legehjelp.
♦
♦
Ladere
Laderen er utformet for en bestemt nettspenning.
Kontroller at nettspenningen er
i overensstemmelse med spenningen på
typeskiltet.
Advarsel! Du må aldri forsøke å bytte laderen ut
med et vanlig støpsel.
♦
Bruk din BLACK+DECKER lader kun sammen
med det batteriet som blir levert med verktøyet.
Andre typer batterier kan eksplodere og
forårsake person- og materialskader.
♦
Forsøk aldri å lade ikke-oppladbare batterier.
♦
Hvis strømledningen skades, må den skiftes
ut av produsenten eller et autorisert
BLACK+DECKER servicesenter for å unngå
fare.
♦
Laderen må ikke komme i kontakt med vann.
♦
Laderen må ikke åpnes.
♦
Ikke undersøk laderen på egenhånd.
♦
Apparatet/verktøyet/batteriet må plasseres
i et godt ventilert område ved lading.
Laderen er kun beregnet på innendørs
bruk.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
NORSK
Laderen slår seg av automatisk hvis
omgivelsestemperaturen blir for høy.
Varmebryteren virker bare én gang, og
deretter må den byttes helt.
Elektrisk sikkerhet
Laderen er dobbeltisolert. Derfor er
ikke jording nødvendig. Kontroller at
nettspenningen er i overensstemmelse
med spenningen på typeskiltet.
♦
♦
Hvis strømledningen skades må den skiftes
ut av fabrikanten eller et autorisert
BLACK+DECKER servicesenter for å unngå
fare.
Advarsel! Du må aldri forsøke å bytte laderen
ut med et vanlig støpsel.
Egenskaper
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Strømbryter
Bryter for høyre-/venstregange
Vindu for høyre-/venstregange
Borkroneholder
LED-lampe
Justering for funksjonsvalg/dreiemoment
Skrueholder
Fig. A
8.
9.
10.
11.
Lader
Laderholder
Ladingsindikator - lading pågår
Oppbevaringsplass for borkrone
Montering
Feste laderholderen på veggen (fig. A & B)
Du kan sette laderen (9) på et bord eller feste
den på veggen slik at du får et praktisk punkt for
oppbevaring og ladning av verktøyet. Skruer og
veggankere er ikke inkludert.
♦
Skru skruer inn i veggen med samme
avstand som sporene (13) på baksiden av
laderholderen (9).
Avstanden mellom sporene må være 75 mm.
♦
Skyv laderholderen over skruene for å feste
den på veggen.
♦
Koble laderen (8) til stikkontakten.
♦
Plasser verktøyet på laderholderen og forsikre
deg om at ladeindikatoren (10) lyser.
Advarsel! Unngå å skade strømledningen når du
monterer laderholderen på veggen.
Sette i og ta ut bor eller skrutrekker
(fig. C)
Dette verktøyet bruker skrutrekkere og bor med
6,35 mm sekskantskaft.
♦
For å feste en bits settes bitsskaftet inn
i bitsholderen (4).
♦
For å fjerne en bits trekkes bitsen ut av
bitsholderen (4).
Andre risikoer.
Ved bruk av verktøyet kan det oppstå ytterligere
risikoer som kanskje ikke er inkludert i
sikkerhetsadvarslene som følger med. Disse
risikoene kan bli forårsaket av feil bruk, langvarig
bruk osv.
Selv om de relevante sikkerhetsbestemmelsene
blir fulgt, og sikkerhetstiltakene blir gjennomført,
kan visse gjenværende risikoer ikke unngås. Disse
omfatter:
♦
Personskader som forårsakes av berøring
av en roterende/bevegelig del.
♦
Personskader som forårsakes av at en del,
et blad eller tilbehør endres.
♦
Personskader som forårsakes av langvarig
bruk av et verktøy. Når du bruker et verktøy
i lange perioder, må du sørge for å ta
regelmessige pauser.
♦
Svekket hørsel.
♦
Helsefarer som forårsakes av innånding av
støv som dannes når du bruker verktøyet
(eksempel: arbeid med tre, spesielt eik, bøk
og MDF).
Bruk
Advarsel! La verktøyet jobbe med sin egen
hastighet. Ikke overbelast det.
♦
Før du bruker apparatet for første gang, må du
lade batteriet i minst 12 timer.
Lading av batteriet (fig. A)
Plasser verktøyet på laderholderen (9).
Koble laderen (8) til stikkontakten.
♦
La verktøyet stå i laderen i 12 timer.
Den rød lampen lyser når enheten lades og vil
forbli rød så lenge det er strøm på laderen. Den
røde lampen vil ikke slukkes for å indikere full
ladning.
♦
♦
Laderen kan begynne å summe og bli varm under
lading. Dette er normalt og betyr ikke at noe er feil.
Advarsel! Ikke lad opp batteriet ved
omgivelsestemperaturer under 10 °C eller over
40 °C.
99
NORSK
Velge rotasjonsretning (fig. D)
Skruing med skrueholder (fig. F1 - F3)
Til drilling og tilstramming av skruer skal verktøyet
rotere forover (med klokken). For å løsne skruer
eller fjerne en blokkert drillbit bruker du rotasjon
bakover (mot klokken).
Skrueholderen (7) kan brukes med 1” og 2”
skrutrekkerbits.
Skrueholderen kan ikke brukes med
bitholderforlengelser.
♦
Trekk skrueholderen (7) ut av verktøyet (fig.
F1).
♦
Plasser skruen på i skrueholderen (fig. F2).
♦
Skyv skrueholderen mot skruen og sørg for
at spissen på skrutrekeren og skruen har full
kontakt (fig. F3).
Skruen holdes fast til skrueholderen med en
magnet. Magneten virker ikke på ikke-jernholdige
skruer.
♦
Skru en skrue inn i veggen.
Når du skrur skruen, trekkes skrueholderen tilbake
slik at skruen kan skrus ned til ønsket dybde.
Vinduet for høyre-/venstregange (3) viser
rotasjonsretningen med en pil.
♦
For å velge rotasjon forover trykker du forover/
revers-bryteren (2) til forover-stillingen.
♦
For å velge rotasjon i bakover, må du trykke
forover/revers-bryteren (2) til revers-stillingen.
♦
For å låse verktøyet stiller du bryteren
i midtstilling.
Valg av dreiemomentet (fig. E)
Dette verktøyet er utstyrt med en unik krage for
innstilling av dreiemomentet for ulike skrutrekkingseller boreoperasjoner.
Store skruer og harde materialer krever en høyere
innstilling av dreiemomentet enn små skruer og
myke materialer.
Kragen har 6 innstillinger som passer til forskjellige
oppgaver.
♦
For å stille inn dreiemomentet, dreier du den
momentjusterende kragen (6) med eller mot
klokken.
♦
For skruing stilles kraven til ønsket innstilling.
Hvis du ikke vet hvilken innstilling du bør
bruke, gjør du slik:
- Sett kraven (6) på det laveste dreiemomentet.
- Stram den første skruen.
- Hvis koplingen frigjøres før det ønskete
resultatet er oppnådd, øker du innstillingen på
justeringen og fortsetter å stramme skruen.
Gjenta dette til du har oppnådd den korrekte
innstillingen. Bruk denne innstillingen for de
resterende skruene.
Skrutrekkerfunksjoner
Dreiemomentsområde: lavt
dreiemoment for små skruer
og høyt dreiemoment for store
skruer
Boring/skruing
♦
♦
♦
100
Velg rotasjon forover eller bakover med
bryteren (2).
Trykk på strømbryteren (1) for å slå verktøyet
på.
Slipp strømbryteren (1) for å slå verktøyet av.
LED-lampe
LED-lampen (5) aktiveres automatisk når utløseren
trykkes inn. LED-lampen vil også lyse når
utløseren trykkes inn og glidebryteren for høyre-/
venstregange (2) er i fri posisjon (senterposisjon).
Råd for optimalt resultat
Skruing
♦
Bruk alltid riktig type og størrelse på
skrutrekkerkronen.
♦
Hvis det er vanskelig å stramme skruene, kan
du forsøke å bruke litt flytende vaskemiddel
eller såpe som smøremiddel.
♦
Løsne svært stramme skruer eller stram skruer
fast ved bruk av spindellåsen.
♦
Hold alltid verktøyet og skrutrekkerkronen i rett
linje med skruen.
♦
Når du skrur i tre, bør du bore et forborhull
med samme dybde som skruen er lang. Hullet
leder inn skruen og forhindrer oppsplintring
eller skjev innsetting. Du finner optimal
størrelse på forborhullet i tabellen nedenfor.
♦
Når du skrur i hardt tre, borer du også et
forborhull med samme dybde som halve
skruelengden. Du finner optimal størrelse på
forborhull i tabellen nedenfor.
Skruestørrelse
Forborhull
ø (mykt
tre)
Forborhull
ø (hardt
tre)
Forborhull ø
Nr. 6 (3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
Nr. 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
Nr. 10 (5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
NORSK
Boring
♦
Boret skal trykkes lett og rett mot
arbeidsstykket.
♦
Like før boret bryter gjennom på den andre
siden av arbeidsstykket, slipper du trykket litt.
♦
Bruk en trebit under arbeidsstykket for å unngå
at arbeidsstykket splintres.
♦
For bedre presisjon: lag en fordypning med en
kjørner i midten av hullet som skal bores.
Tilbehør
Miljøvern
Kildesortering. Dette produktet må ikke
kastes i det vanlige husholdningsavfallet.
Hvis du finner ut at BLACK+DECKER-produktet
ditt må skiftes ut, eller hvis du ikke lenger har bruk
for det, må du unnlate
å kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at dette produktet
gjøres tilgjengelig for kildesortering.
Verktøyets bruksområde er avhengig av hvilket
tilbehør du velger. Tilbehør fra BLACK+DECKER
og Piranha er utformet
i henhold til høye kvalitetsstandarder og er
utformet for å gi optimal ytelse ved bruk sammen
med ditt verktøy. Når du bruker dette tilbehøret, får
du optimal ytelse fra ditt verktøy.
Dette verktøyet bruker bits med 6,35 mm (1/4”)
sekskantskaft. Piranha Super-lok tilbehør er
utformet for bruk med dette verktøyet.
Vedlikehold
Ditt BLACK+DECKER-apparat/verktøy med eller
uten ledning er konstruert for å være i drift over en
lang periode med et minimum av vedlikehold. Det
er avhengig av godt vedlikehold og regelmessig
rengjøring for å fungere som det skal til enhver tid.
Advarsel! Før du utfører vedlikehold på
elektroverktøy med ledning eller batteri:
♦
Slå av og trekk ut støpselet av kontakten.
♦
Eller slå av og ta batteriet ut av apparatet/
verktøyet hvis det har en separat batteripakke.
♦
Eller kjør batteriet helt tomt hvis det er
innebygd, for deretter å slå av.
♦
Trekk ut kontakten før du rengjør laderen.
Laderen din behøver ikke annet vedlikehold
enn at den rengjøres med jevne mellomrom.
♦
Rengjør ventilasjonsåpningene på apparatet/
verktøyet/laderen regelmessig med en myk
børste eller en tørr klut.
♦
Rengjør motorhuset regelmessig med en fuktig
klut. Ikke bruk slipende eller løsemiddelbaserte
rengjøringsmidler.
♦
Åpne opp chucken regelmessig, og slå lett på
den for å fjerne eventuelt støv fra innsiden (når
den er innebygd).
Kildesortering av brukte produkter og
emballasje gjør det mulig å resirkulere
materialer og bruke dem igjen. Gjenbruk
av resirkulerte materialer bidrar til
å forhindre forsøpling av miljøet og
reduserer behovet for råmaterialer.
Lokale regelverk kan legge tilrette for kildesortering
av elektriske produkter fra husholdningen, ved
kommunale deponier eller gjennom forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
BLACK+DECKER har tilrettelagt for innsamling og
resirkulering av BLACK+DECKER-produkter etter
at de har utspilt sin rolle.
Ønsker du å benytte deg av denne tjenesten,
returnerer du produktet ditt til et autorisert
serviceverksted, som tar det imot og formidler det
videre.
Du kan få adressen til ditt nærmeste autoriserte
serviceverksted ved å kontakte ditt lokale
BLACK+DECKER-kontor på adressen oppgitt
i denne håndboken. Du kan også finne en
komplett liste over autoriserte BLACK+DECKERserviceverksteder og utfyllende informasjon om vår
etter salg-service og kontaktnumre på Internett på
følgende adresse: www.2helpU.com
Batterier
BLACK+DECKER-batterier kan lades
mange ganger. Beskytt miljøet ved å
levere kasserte batteriet til kildesortering:
♦
♦
♦
Batteriklemmene må ikke kortsluttes.
Ikke kvitt deg med batteriene ved å
brenne dem, da dette kan føre til risiko for
personskade eller en eksplosjon.
Kjør batteriet til det er helt flatt og ta det så
ut av verktøyet.
101
NORSK
Batteriene er resirkulerbare. Legg batteriet/
batteriene i en egnet innpakning for å sikre at
kontaktene ikke kan kortsluttes. Ta dem med til
en hvilken som helst autorisert forhandler eller
en lokal kildesorteringsstasjon.
♦
Tekniske data
AS36LN H2
Spenning
Hastighet ubelastet
Maks. dreiemoment
Borkroneholder
Vekt
VDC
min-1
Nm
mm
kg
3,6
180
4.8
6,35 (1/4“)
0,4
Batteri
Spenning
Batteritype
V
3,6
Li-Ion
Amperetimemerkeverdi (Ahr)
Lader
Spenning
Utgangsspenning
Amperetall
Ladetid, ca
VAC
VDC
mA
h
For mer informasjon, kontakt BLACK+DECKER på
følgende adresse eller se bakerst i håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og avgir denne erklæringen på
vegne av BLACK+DECKER.
Ray Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Storbritannia
07/10/2014
1,3/1,5
Reservdeler / reparasjoner
9056423*
230
9.5
100
12-16
Oversikt over våre autoriserte serviceverksteder
finnes på Internet, vår hjemmeside
www.blackanddecker.no samt www.2helpU.com
Lydnivået, målt i henhold til EN 60745:
Lydtrykk (LpA) 63,1 dB(A), usikkerhet (K) 3 dB(A)
Lydeffekt (LWA) 73,1 dB(A), usikkerhet (K) 3 dB(A)
Totalverdier, vibrasjon (triax vektorsum)
bestemt ifølge EN 60745:
Slagboring i metall (ah, D) 1,911 m/s2, usikkerhet (K)
1,5 m/s2
Skrutrekking uten slag (ah, S) 0,549 m/s2, usikkerhet
(K) 1,5 m/s2
Samsvarserklæring for EU
MASKINDIREKTIVET
AS36LN
BLACK+DECKER erklærer at produktene
som beskrives under ”tekniske data”
oppfyller kravene til:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-2
102
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2014/30/EU og 2011/65/EU.
Reservdeler kan kjøpes hos autoriserte
BLACK+DECKER serviceverksteder, som også gir
kostnadsoverslag og reparerer våre produkter.
Garanti
BLACK+DECKER garanterer at produktet ikke
har material- og/eller fabrikasjonsfeil ved levering
til kunde. Garantien er i tillegg til kundens lovlige
rettigheter og påvirker ikke disse.
Garantien gjelder innen medlemsstatene
i den Europeiske Unionen og i det Europeiske
Frihandelsområdet.
Hvis et BLACK+DECKER produkt går i stykker på
grunn av material- og/eller fabrikasjonsfeil eller har
mangler i forhold til spesifikasjonene, innen
24 måneder fra kjøpet, påtar BLACK+DECKER
seg å reparere eller bytte ut produktet med minst
mulig vanskelighet for kunden.
Garantien gjelder ikke for feil som kommer av:
♦
normal slittasje
♦
feilaktig bruk eller vedlikehold (mislighold)
♦
at produktet har blitt skadet av fremmede
gjenstander, emner eller ved et uhell
Det gjøres oppmerksom på at produktet ikke er
beregnet på industriell/profesjonell/yrkesmessig
bruk, men til hus- og hjemmebruk.
NORSK
Garantien gjelder ikke om reparasjoner har blitt
utført av noen andre enn et autorisert
BLACK+DECKER serviceverksted.
For å ta garantien i bruk skal produktet og
kjøpekvittering leveres til forhandleren eller til et
autorisert serviceverksted senest 2 måneder etter
at feilen har blitt oppdaget.
For informasjon om nærmeste autoriserte
serviceverksted; kontakt det lokale
BLACK+DECKER kontoret på den adressen som
er angitt i bruksanvisningen. En oversikt over alle
autoriserte serviceverksteder samt servicevilkår
finnes også tilgjengelig på Internet, adresse:
www.2helpU.com
Vennligst stikk innom våre nettsider på
www.blackanddecker.no for å registrere ditt
nye BLACK+DECKER-produkt og forå holde deg
oppdatert om nye produkter og spesialtilbud.
Du finner mer informasjon om BLACK+DECKER
og produktutvalget vårt på
www.blackanddecker.no
103
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
BLACK+DECKER jest przeznaczona do wkręcania
i wykręcania wkrętów, a także do wiercenia otworów w drewnie, metalach, tworzywach sztucznych
i murze. Urządzenie to nie nadaje się do zastosowań przemysłowych.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
Uwaga! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie
potrzeby móc z niej ponownie skorzystać.
Używane tutaj określenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1. Bezpieczeństwo w obszarze pracy
a. Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze
je oświetlaj. Bałagan i niewystarczające
oświetlenie grożą wypadkiem.
b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują
palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do
miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od
wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
2. Bezpieczeństwo elektryczne
a. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować do gniazda sieciowego i w żadnym
wypadku nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają uziemienie ochronne,
nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda
sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
b. Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
c. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody
104
do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
d. Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia elektronarzędzia
ani do wyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed wysoką
temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
e. Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f. W razie konieczności użycia elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, zabezpiecz
obwód zasilania wyłącznikiem ochronnym
różnicowo-prądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
3. Bezpieczeństwo osobiste
a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi
bardzo poważnymi konsekwencjami.
b. Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie ochronne, jak maska przeciwpyłowa,
obuwie na szorstkiej podeszwie, kask ochronny
lub nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju
i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c. Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci
lub akumulatora, przed uniesieniem go lub
transportem sprawdź, czy jest wyłączony
wyłącznik. Przenoszenie elektronarzędzia z
palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie
go do sieci przy włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d. Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony
w obracającej się części może doprowadzić do
urazu ciała.
e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Takie
postępowanie umożliwia zachowanie lepszej
POLSKI
kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy,
odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria lub
długie włosy mogą zostać pochwycone przez
obracające się części narzędzia.
g. Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź
czy są one przyłączone i prawidłowo zamocowane. Stosowanie tych urządzeń zmniejsza
zagrożenie zdrowia pyłem.
4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
a. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i bezpieczeństwo osobiste osiągniesz, tylko stosując
właściwe narzędzia.
b. Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się
normalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je naprawić.
c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten
środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
d. Niepotrzebne elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom, które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach
niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
e. Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym
stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy obracają się w odpowiednim
kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed użyciem
należy naprawić. Powodem wielu wypadków
jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
f. Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre
narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają
i łatwiej nimi pracować.
g. Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp.
używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
akumulatorowych
a. Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przewidzianych do tego celu przez producenta. W przypadku ładowarki przeznaczonej
tylko do określonego rodzaju akumulatora
włożenie innego akumulatora grozi pożarem.
b. Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do
danego rodzaju elektronarzędzi. Stosowanie
innych akumulatorów stwarza ryzyko doznania
urazu ciała i pożaru.
c. Nieużywane akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet, kluczy,
gwoździ, śrub i innych małych przedmiotów metalowych, które mogą spowodować
zwarcie biegunów.
Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
d. Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit.
Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego
kontaktu natychmiast spłucz wodą narażone miejsce. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
niezwłocznie zgłoś się do lekarza. Wyciekły
elektrolit może spowodować podrażnienie oczu
lub oparzenia.
6. Serwis
a. Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych specjalistów przy użyciu oryginalnych części
zamiennych. Jest to istotnym warunkiem
zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
Uwaga! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy wiertarek zwykłych i udarowych.
♦
♦
♦
Przy korzystaniu z wiertarek udarowych
zakładaj nauszniki ochronne. Hałas może
doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
Korzystaj z dodatkowych rękojeści należących do zakresu dostawy elektronarzędzia.
Utrata panowania nad urządzeniem może
skutkować urazem ciała.
Trzymaj narzędzie za izolowaną powierzchnię rękojeści podczas mocowania
ponieważ osprzęt może wywołać kontakt
z ukrytymi przewodami elektrycznymi.
Kontakt osprzętu z „żywym przewodem“ może
spodowdować przepływ prądu przez meta105
POLSKI
♦
♦
♦
♦
♦
lowe części narzędzia i wywołać porażenie
prądem użytkownika.
Trzymaj narzędzie za izolowaną powierzchnię rękojeści podczas cięcia ponieważ
osprzęt może wywołać kontakt z ukrytymi
przewodami elektrycznymi. Kontakt osprzętu tnącego z „żywym przewodem“ może
spodowdować przepływ prądu przez metalowe części narzędzia i wywołać porażenie
prądem użytkownika.
Używaj ścisków stolarskich lub podobnych
środków do mocowania przedmiotu obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie przedmiotu obrabianego ręką lub
ciałem grozi utratą panowania nad wiertarko-wkrętarką.
Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach,
podłogach i sufitach poinformuj się dokładnie,
jak przebiegają przewody i rury.
Unikaj dotykania ostrza wiertła tuż po zakończeniu wiercenia, gdyż może być gorące.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem zastosowanie elektronarzędzia. Używanie
innych nasadek lub akcesoriów, niż zalecane
w tej instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem grozi nieprzewidywalnymi konsekwencjami.
Bezpieczeństwo innych osób
♦
♦
Zabrania się używania tego elektronarzędzia
przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne
przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych i deklaracji zgodności zostały
zmierzone standardową metodą opisaną w normie
EN 60745, dzięki czemu można je wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami i do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Uwaga! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia drgań w praktyce może się różnić od podanej
wartości zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia i nie da się wykluczyć jej przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu
ustalenia wymaganych przez normę 2002/44/EG
106
środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie używających narzędzi trzeba
też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także
jak długo w danym czasie narzędzie pozostawało
wyłączone i jak długo pracowało na biegu jałowym.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Ostrzeżenie: By zmniejszyć ryzyko doznania urazu, przeczytaj instrukcję obsługi
i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy akumulatorów i ładowarek
Akumulatory
♦ W żadnym wypadku nie próbuj otwierać akumulatora.
♦ Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
♦ Chroń akumulator przed działaniem wysokiej
temperatury.
♦ Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym
temperatura może przekroczyć 40 oC.
♦ Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia między 10 oC i 40 oC.
♦ Akumulator ładuj tylko za pomocą dostarczonej
ładowarki. Użycie niewłaściwej ładowarki grozi
porażeniem prądem elektrycznym lub przegrzaniem akumulatora.
♦ Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj
wskazówek zamieszczonych w punkcie
„Ochrona środowiska”.
♦ Uważaj, by wskutek przekłucia lub uderzenia
nie uszkodzić ani nie zdeformować akumulatora, co grozi to doznaniem urazu i pożarem.
♦ Nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.
♦ W ekstremalnych warunkach zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit. W
razie zauważenia cieczy na obudowie akumulatora ostrożnie zetrzyj ją szmatą. Uważaj, by
ciecz nie zanieczyściła skóry.
♦ Gdyby jednak elektrolit prysnął na skórę lub
w oczy, zastosuj się do następującej porady.
Uwaga! Elektrolit jest żrący i grozi oparzeniem lub
wyrządzeniem szkód rzeczowych. W razie zanieczyszczenia skóry natychmiast obficie spłucz ją
wodą. Przy zaczerwienieniach, bólach lub podrażnieniach zgłoś się do lekarza. Gdyby roztwór prysnął w oczy, natychmiast przepłucz je dużą ilością
czystej wody i skorzystaj z pomocy lekarskiej.
POLSKI
Ładowarki
Ładowarka może być zasilana prądem o jednym
określonym napięciu. Zawsze sprawdzaj, czy napięcie sieciowe zgadza się z wartością podaną na
tablice znamionowej ładowarki.
Uwaga! W żadnym wypadku nie próbuj przyłączać
elektronarzędzia bezpośrednio do sieci.
♦ Ładowarek BLACK+DECKER używaj tylko do
ładowania akumulatorów dostarczonych wraz
z elektronarzędziem. Inne akumulatory mogą
pęknąć, co grozi wyrządzeniem szkód rzeczowych
i osobowych.
♦ Nigdy nie próbuj ładować baterii.
♦ W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć
wymianę producentowi lub autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu BLACK+DECKER.
Postępowanie wbrew temu nakazowi naraża
użytkownika na niebezpieczeństwo.
♦ Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
♦ Nie otwieraj ładowarki.
♦ Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów
do ładowarki.
♦ W czasie ładowania ładowarka/elektronarzędzie/akumulator muszą się znajdować
w dobrze wentylowanym miejscu.
Ładowarka nie jest dopuszczona do pracy
na wolnym powietrzu!
Przed użyciem ładowarki dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
W razie nadmiernego wzrostu temperatury
otoczenia ładowarka automatycznie się
wyłącza. Wyłącznik termiczny działa tylko
raz i natępnie wymaga wymiany.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest konieczna. Sprawdź, czy lokalne napięcie sieciowe zgadza się z wartością podaną na
tabliczce znamionowej ładowarki.
♦
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć
wymianę producentowi lub autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu BLACK+DECKER.
Postępowanie wbrew temu nakazowi naraża
użytkownika na niebezpieczeństwo.
Uwaga! Nigdy nie próbuj bezpośrednio przyłączać wiertarko-wkrętarki do sieci.
Elementy wiertarko-wkrętarki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wyłącznik
Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo
Okienko do wskazywania kierunku obrotów
Uchwyt narzędziowy do końcówek
Lampka diodowa
Pierścień nastawczy trybu pracy/momentu
obrotowego
7. Uchwyt do wkrętów
Rys. A
8. Ładowarka
9. Podstawka do ładowania
10. Wskaźnik ładowania
11. Kieszeń na końcówki wkrętarskie
Montaż
Mocowanie podstawki do ładowania
na ścianie (rys. rys. A i B)
Podstawę do ładowania (9) można ustawić na
stole roboczym lub powiesić na ścianie. Ten drugi
sposób umożliwia wygodne przechowywanie i
ładowanie elektronarzędzia. Wkręty i kołki rozporowe nie należą do zakresu dostawy.
♦ Wkręć wkręty w ścianę w takich samych odstępach jak szczeliny (13) z tyłu podstawki (9), to
znaczy 75 mm.
♦ Nasuń podstawkę na wkręty, by osadzić ją na
ścianie.
♦ Przyłącz ładowarkę (8) do sieciowego gniazda
wtykowego.
♦ Umieść wiertarko-wkrętarkę na podstawce tak,
by zapalił się wskaźnik ładowania (10).
Uwaga! Przy mocowaniu podstawki na ścianie
uważaj, by nie uszkodzić kabla zasilającego.
Mocowanie i wyjmowanie wiertła lub
końcówki wkrętarskiej (rys. C)
Wiertarko-wkrętarka ta jest przystosowana do
końcówek wkrętarskich i wierteł o chwycie sześciokątnym 6,35 mm.
♦ By zamocować końcówkę, włóż jej chwyt
w uchwyt narzędziowy (4).
♦ By wyjąć końcówkę, wyciągnij ją z uchwytu (4).
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z wiertarko-wkrętarki mogą zaistnieć dodatkowe zagrożenia nieuwzględnione
w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą
one w przypadku niewłaściwego lub zbyt długiego
używania narzędzia.
107
POLSKI
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów
bezpieczeństwa i stosowaniu wszystkich urządzeń
zabezpieczających nadal występują pewne zagrożenia. Zaliczają się do nich:
♦ Skaleczenia wskutek dotknięcia obracających się/ruchomych elementów.
♦ Skaleczenia doznane przy wymianie elementów, noży i akcesoriów.
♦ Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu
elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób
regularne przerwy w pracy.
♦ Upośledzenie narządu słuchu.
♦ Zagrożenie zdrowia wskutek wdychania
pyłu (np. powstającego podczas obróbki
drewna, a zwłaszcza dębu, buku i preszpanu).
Zastosowanie
Uwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążenia wiertarko-wkrętarki.
♦ Przed pierwszym użyciem naładuj akumulator
przez przynajmniej 12 godzin.
Ładowanie akumulatora (rys. A)
♦
Umieść elektronarzędzie na podstawce do
ładowania (9).
♦ Przyłącz ładowarkę (8) do gniazda wtykowego.
♦ Pozostaw elektronarzędzie przyłączone do
ładowarki przez 12 godzin.
W chwili rozpoczęcia ładowania zaświeca się
czerwona lampka i pozostaje zapalona, dopóki
ładowarka jest zasilana prądem elektrycznym.
Nie gaśnie ona nawet po całkowitym naładowaniu
akumulatora.
W czasie ładowania akumulator może brzęczeć
i się nagrzewać, ale jest to zjawisko normalne i nie
świadczy o jakiejś usterce.
Uwaga! Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczenia poniżej 10 oC lub powyżej 40 oC. Zalecana
temperatura ładowania wynosi około 24 oC.
Wybór kierunku obrotów (rys. D)
Przy wierceniu otworów i wkręcaniu wkrętów silnik
wiertarko-wkrętarki powinien się obracać w prawo
(w kierunku ruchu wskazówek zegara). W celu
wykręcenia wkrętów lub uwolnienia zakleszczonego wiertła zmień kierunek obrotów na przeciwny
(w lewo).
Kierunek obrotów jest wskazywany strzałką
w okienku (3).
♦ By uzyskać obroty w prawo, przesuń przełącznik (2) do przodu.
108
♦
♦
By uzyskać obroty w lewo, przesuń przełącznik
(2) do tyłu.
By zablokować wiertarko-wkrętarkę, przełącznik kierunku obrotów ustaw w środkowej pozycji.
Wybór momentu obrotowego (rys. E)
Wiertarko-wkrętarka jest wyposażona w pierścień
do nastawiania momentu obrotowego przy wkręcaniu wkrętów i wierceniu. Duże wkręty i twarde
przedmioty wymagają nastawienia większego
momentu obrotowego niż w przypadku małych
wkrętów i miękkich przedmiotów. Pierścień ma 6
pozycji, które ułatwiają ustawienie odpowiedniego
momentu obrotowego.
♦ By nastawić żądany moment obrotowy, obróć
pierścień nastawczy (6) w prawo lub w lewo.
♦ W celu wkręcania wkrętów obróć pierścień do
żądanej pozycji. Jeżeli nie znasz najkorzystniejszego ustawienia, wykonaj następujące
próby:
- Pierścień nastawczy (6) obróć do pozycji
o najmniejszym momencie obrotowym.
- Wkręć pierwszy wkręt.
- Gdy sprzęgło za szybko rozłączy napęd, przestaw pierścień na większą wartość i kontynuuj
wkręcanie. Powtórz tę procedurę aż do uzyskania optymalnego momentu obrotowego.
Wkręć przy nim pozostałe wkręty.
Wkręcanie wkrętów
Mały moment obrotowy przy
wkręcaniu małych wkrętów i
duży moment obrotowy przy
wkręcaniu dużych wkrętów
Wiercenie/wkręcanie i wykręcanie
wkrętów
♦
Przełącznikiem (2) wybierz odpowiedni kierunek obrotów (w prawo lub w lewo).
♦
By załączyć wiertarko-wkrętarkę, naciśnij wyłącznik (1).
By wyłączyć wiertarko-wkrętarkę, zwolnij wyłącznik.
♦
Wkręcanie wkrętów przy użyciu specjalnego uchwytu (rys. rys. F1 - F3)
Uchwyt do wkrętów (7) można wykorzystywać w
połączeniu z końcówkami wkrętarskimi długości
1” i 2”. Nie nadaje się on do końcówek z przedłużkami.
POLSKI
♦
Wyciągnij uchwyt do wkrętów (7) z wiertarko-wkrętarki (rys. F1).
♦ Umieść wkręt na uchwycie (rys. F2).
♦ Dosuń końcówkę do wkrętu tak, by jej ostrze
całkowicie zagłębiło się w rowku krzyżowym
łba wkrętu (rys. F3).
Wkręt jest pewnie utrzymywany na uchwycie przez
magnes, który działa jednak tylko na wkręty stalowe.
♦ Wkręć wkręt w ścianę.
W czasie wkręcania uchwyt chowa się, umożliwiając wkręcenie wkrętu na żądaną głębokość.
Wiercenie
♦ Wywieraj tylko lekki nacisk w kierunku ostrza
wiertła.
♦ Gdy poczujesz, że przedmiot obrabiany jest
już prawie przewiercony, stopniowo zmniejsz
nacisk na wiertło aż do zakończenia operacji
wiercenia.
♦ Przy wierceniu otworów w przedmiotach, które łatwo odpryskują lub pękają, podłóż z tyłu
drewniany klocek.
♦ By ustalić dokładną pozycję otworu, zaznacz
go punktakiem.
Lampka diodowa
Akcesoria
Lampka diodowa (5) zapala się automatycznie
z chwilą naciśnięcia wyłącznika. Lampka ta świeci
się przy naciśniętym wyłączniku także wtedy, gdy
przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo (2)
znajduje się w środkowej pozycji (zablokowane
wrzeciono).
Sprawność elektronarzędzia zależy od zastosowanego wyposażenia dodatkowego. Akcesoria
firmy BLACK+DECKER i Piranha odznaczają się
najwyższą jakością, a celem ich jest polepszenie
sprawności narzędzia.
Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracy
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Zawsze używaj końcówek wkrętarskich odpowiedniego typu i stosownej wielkości.
Gdy wkręt daje się wkręcać tylko z trudem,
posmaruj go niewielką ilością płynu do mycia
naczyń lub mydłem.
Używaj blokady wrzeciona, by poluzować zakleszczone wkręty lub mocno je dokręcić.
Wiertarko-wkrętarkę i końcówkę wkrętarską
cały czas utrzymuj w osi wkrętu.
Przy wkręcaniu wkrętów w drewno zaleca się
najpierw wywiercić otwór prowadzący
o głębokości odpowiadającej długości wkrętu.
Otwór ten zapewnia dobre prowadzenie wkrętu
i zapobiega rozszczepieniu lub zdeformowaniu
drewna. Optymalne średnice otworów prowadzących podano w poniższej tabeli.
Przy wkręcaniu wkrętów w twarde drewno
dodatkowo wykonaj otwór przejściowy o głębokości odpowiadającej połowie długości wkrętu.
Optymalne średnice otworów przejściowych
podano w poniższej tabeli.
Wielkość
wkrętu
Średnica otworu Średnica otworu Średnica otworu
prowadzącego prowadzącego przejściowego
(drewno mięk- (drewno twarde)
kie)
M 6 (3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
M 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
M 10 (5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
3,6 mm
Wiertarko-wkrętarka jest przystosowana do końcówek wkrętarskich o chwycie sześciokątnym 6,35 mm
(1/4”). Specjalnie dla niej jest też przeznaczone
wyposażenie dodatkowe Piranha Super-lok.
Konserwacja
Elektronarzędzia sieciowe i akumulatorowe firmy
BLACK+DECKER odznaczają się dużą trwałością
użytkową i prawie nie wymagają konserwacji.
Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej
pracy niezbędne jest ich regularne czyszczenie.
Uwaga! Przed rozpoczęciem konserwacji elektronarzędzi sieciowych lub akumulatorowych wykonaj
następujące czynności:
♦ Wyłącz elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
♦ Jeżeli jest to elektronarzędzie akumulatorowe,
wyłącz je i wyjmij z niego akumulator.
♦ Gdy akumulatora nie da się wyjąć, całkowicie
go rozładuj i wyłącz elektronarzędzie.
♦ Zanim zaczniesz czyścić ładowarkę, wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ładowarka nie wymaga konserwacji z wyjątkiem regularnego czyszczenia.
♦ Systematycznie za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne w elektronarzędziu/ładowarce.
♦ Regularnie przecieraj obudowę silnika wilgotną
szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków czyszczących ani takich, które
zawierają rozpuszczalniki.
109
POLSKI
♦
Regularnie czyść uchwyt wiertarski. W tym celu
otwórz go i, lekko postukując, usuń pył z wnętrza.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób Black & Decker nowym sprzętem
lub nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one oddawania zużytych elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku do specjalnych
punktów zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego
wyrobu.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych firmy Black & Decker, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Akumulatory
Akumulatory BLACK+DECKER dają się wielokrotnie ładować, ale po ostatecznym zużyciu trzeba je fachowo zutylizować zgodnie
z przepisami o ochronie środowiska:
♦
♦
♦
110
Uważaj, by nie zewrzeć biegunów akumulatora.
Nie wrzucaj akumulatora do ognia. Grozi to
eksplozją i doznaniem urazu.
Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z elektronarzędzia.
♦
Akumulatory nadają się do recyklingu. Włóż je
do odpowiedniego opakowania, by nie ryzykować zwarcia biegunów. Ostatecznie oddaj
akumulatory do warsztatu serwisowego lub do
komunalnego zakładu utylizacji odpadów.
Dane techniczne
Napięcie
Prędkość obrotowa biegu
jałowego
Maksymalny moment
obrotowy
Uchwyt narzędziowy do
końcówek
Masa
Akumulator
Napięcie
Rodzaj akumulatora
Pojemność
Ładowarka
Napięcie sieciowe
Napięcie wyjściowe
Natężenie prądu
Przybliżony czas
ładowania
VDC
obr/min
AS36LN H2
3,6
180
Nm
4,8
mm
6,35 (1/4”)
kg
V
0,4
Ah
3,6
Li-Ion
1,3/1,5
VAC
VDC
mA
9056423*
230
9,5
100
h
12-16
Poziom hałasu według normy EN 60745:
Poziom ciśnienia akustycznego 63,1 dB(A),
niepewność pomiaru 3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej 73,1 dB(A), niepewność
pomiaru 3 dB(A)
Ważona częstotliwościowo całkowita
wartość skuteczna przyśpieszenia drgań na
rękojeści (suma wektorowa 3 składowych
kierunkowych) według normy EN 60745:
2 m/s2, niepewność pomiaru 1,5 m/s2
Przy bezudarowym wkręcaniu 0,549 m/s2,
niepewność pomiaru 1,5 m/s2
POLSKI
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
AS36LN
Firma BLACK+DECKER deklaruje niniejszym, że
wyrób nr kat. AS36LN opisany w „Danych technicznych” został wykonany zgodnie z następującymi
wytycznymi i normami:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2
Te produkty są również zgodne z zapisami
dyrektyw 2014/30/EU oraz 2011/65/UE
By uzyskać więcej informacji, zwróć się do
jednego z naszych przedstawicielstw handlowych
BLACK+DECKER wyszczególnionych na końcu tej
instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za zgodność danych technicznych i składa to oświadczenie w imieniu firmy BLACK+DECKER.
Ray Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
07/10/2014
111
POLSKI
BLACK+DECKER
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentują bardzo
wysoką jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne
warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie
pomniejszają praw klienta wynikających z polskich
regulacji ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi
w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
112
b)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich
narzędzi BLACK+DECKER powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów
a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany
przez BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji,
normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych
czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Maşina de înşurubat compactă BLACK+DECKER
a fost concepută pentru aplicaţii de înşurubare
şi pentru operaţii de găurire în lemn, metal,
materiale plastice. Această unealtă este destinată
exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor
enumerate în continuare poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile
pentru consultare ulterioară. Termenul „unealtă
electrică“ din toate avertizările enumerate mai jos
se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1. Siguranţa în zona de lucru
a. Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b. Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
explozive, cum ar fi în prezenţa lichidelor,
gazelor sau pulberilor explozive. Uneltele
electrice generează scântei ce pot aprinde
pulberile sau vaporii.
c. Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2. Siguranţa electrică
a. Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi
adaptoare pentru ştechere împreună cu
uneltele electrice împământate (legate
la masă). Ştecherele nemodificate şi
prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
b. Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit de
electrocutare în cazul în care corpul dvs. este
împământat sau legat la masă.
c. Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
d. Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii vii
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
e. Atunci când operaţi o unealtă de lucru în
aer liber, utilizaţi un prelungitor pentru
exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru
exterior reduce riscul de electrocutare.
f. În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3. Siguranţa personală
a. Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi faceţi uz de regulile de bun simţ
atunci când operaţi o unealtă electrică.
Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi
sub influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în timpul
operării uneltelor electrice poate conduce la
vătămări personale grave.
b. Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari de
protecţie. Echipamentul de protecţie precum
măştile anti-praf, încălţămintea de siguranţă
antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de
lucru vor reduce vătămările personale.
c. Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea
cu tensiune a uneltelor electrice ce au
întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
d. Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de
reglare înainte de a porni unealta electrică.
O cheie sau un cleşte rămas ataşat la
o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări personale.
e. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
113
ROMÂNĂ
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru permite
un control mai bun al uneltei electrice în
situaţii neaşteptate.
f. Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele
în mişcare.
g. În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii pentru
aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţivă că aceste accesorii sunt conectate şi
utilizate în mod corespunzător. Utilizarea
dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa
prafului.
4. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
a. Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru aplicaţia
dvs. Unealta de lucru adecvată va efectua
lucrarea mai bine şi în mod mai sigur, în ritmul
pentru care a fost concepută.
b. Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în
care întrerupătorul nu comută în poziţia
pornit şi oprit. Orice unealtă electrică ce nu
poate fi controlată cu ajutorul întrerupătorului
este periculoasă şi trebuie să fie reparată.
c. Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Astfel
de măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltelor electrice.
d. Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu
unealta de lucru sau cu aceste instrucţiuni
să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
e. Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă stare
ce ar putea afecta operarea uneltelor
electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de
utilizare. Multe accidente sunt cauzate de
unelte electrice întreţinute necorespunzător.
f. Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
114
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
g. Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor cu
acumulator
a. Reîncărcaţi folosind exclusiv încărcătorul
specificat de către producător. Un
încărcător adecvat pentru un anumit tip de
acumulator poate genera risc de incendiu
atunci când este utilizat cu un alt tip de
acumulator.
b. Utilizaţi uneltele electrice exclusiv
împreună cu acumulatorii specificaţi.
Utilizarea oricăror alţi acumulatori poate
genera riscuri de vătămare şi incendiu.
c. Atunci când acumulatorul nu este utilizat,
păstraţi-l ferit de alte obiecte metalice,
precum agrafe de birou, monede, chei,
cuie, şuruburi sau alte obiecte metalice
mici ce ar putea crea prin contact
conexiunea între cele două borne.
Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate
determina arsuri sau incendii.
d. În condiţii de utilizare incorectă, este
posibil să fie evacuat lichid din baterie;
evitaţi contactul cu acesta. În cazul în
care survine contactul accidental, clătiţi
cu apă. În cazul în care lichidul intră în
contact cu ochii, consultaţi, de asemenea,
medicul. Lichidul evacuate din baterie poate
cauza iritaţii sau arsuri.
6. Repararea
a. Prevedeţi repararea uneltei de lucru de
către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Acest
lucru va asigura păstrarea caracterului sigur
al uneltei de lucru.
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
Avertisment! Avertizări
suplimentare de siguranţă pentru
maşini de găurit şi maşini de găurit
cu percuţie
♦
Purtaţi dopuri de protecţie pentru urechi
în cazul utilizării maşinilor de găurit
ROMÂNĂ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
cu percuţie. Expunerea la zgomot poate
determina pierderea auzului.
Utilizaţi mânerele suplimentare furnizate
împreună cu unealta. Pierderea controlului
poate determina vătămări personale.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care dispozitivul de
strângere poate atinge cabluri ascunse.
Contactul dispozitivelor de strâns cu un cablu
sub tensiune ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse
ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele
izolate pentru prindere atunci când
efectuaţi o operaţie în care accesoriile
de debitare pot atinge cabluri ascunse.
Tăierea unui cablu sub tensiune de către
accesoriile de debitat ar putea determina
scurgerea curentului în componentele
metalice expuse ale uneltei electrice şi ar
putea electrocuta operatorul
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate
practică de a fixa şi sprijini piesa de
prelucrat pe o platformă stabilă. Ţinând
piesa de prelucrat în mână sau sprijinită de
corp, aceasta va fi instabilă şi poate conduce
la pierderea controlului.
Înainte de efectuarea găurilor în pereţi, podele
sau plafoane, verificaţi poziţionarea cablurilor
şi ţevilor.
Evitaţi atingerea vârfului unui burghiu imediat
după efectuarea unei găuri deoarece acesta
ar putea fi fierbinte.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest
manual de instrucţiuni. Utilizarea vreunui
accesoriu sau ataşament sau efectuarea
vreunei operaţiuni cu această unealtă diferite
de cele recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de vătămare
personală şi/sau daune asupra obiectelor.
Siguranţa terţilor
♦ Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
cu excepţia cazurilor în care acestea au
fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
♦ Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii,
menţionate în specificaţia tehnică şi în declaraţia
de conformitate au fost măsurate în conformitate
cu metoda standard de testare prevăzută
de norma EN 60745 şi pot fi utilizate pentru
compararea diverselor unelte. Valoarea declarată
a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de
asemenea, în cadrul unei evaluări preliminare în
privinţa expunerii.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii
în timpul utilizării efective a uneltei electrice
poate diferi de valoarea declarată în funcţie
de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul
vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul
de a determina măsurile de siguranţă solicitate
de Directiva 2002/44/CE pentru protejarea
persoanelor ce folosesc în mod regulat unelte
electrice la locul de muncă, trebuie avută
în vedere o estimare a expunerii la vibraţii,
condiţiile efective de utilizare şi modalitatea
de utilizare a uneltei, luând totodată în calcul
toate componentele ciclului de operare precum
perioadele în care unealta este oprită şi în care
funcţionează în gol, pe lângă perioadele în care
survine blocarea acesteia.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul
vătămării, utilizatorul trebuie să
citească manualul de instrucţiuni.
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă pentru
acumulatori şi încărcătoare
Acumulatorii
♦ Nu încercaţi niciodată să desfaceţi
acumulatorul pentru niciun fel de motiv.
♦ Nu expuneţi acumulatorul la apă.
♦ Nu expuneţi acumulatorul la căldură.
♦ Nu depozitaţi în spaţii în care temperatura
poate depăşi 40 °C.
♦ Încărcaţi numai în condiţii de temperatură
ambientală cuprinsă între 10 °C şi 40 °C.
♦ Încărcaţi folosind exclusiv încărcătorul furnizat
împreună cu aparatul/unealta. Utilizarea unui
încărcător incorect poate determina şocul
electric sau supraîncălzirea acumulatorului.
♦ Atunci când eliminaţi acumulatorii, urmaţi
instrucţiunile furnizate în secţiunea
„Protejarea mediului înconjurător“.
115
ROMÂNĂ
♦
Nu deterioraţi/deformaţi acumulatorul prin
înţepare sau lovire, deoarece acest fapt ar
putea genera riscul de vătămare şi incendiu.
♦ Nu încărcaţi acumulatorii deterioraţi.
♦ În condiţii extreme, pot surveni scurgeri din
acumulatori. Atunci când observaţi lichid pe
acumulatori, ştergeţi-l cu atenţie folosind
o cârpă. Evitaţi contactul pielii cu lichidul.
♦ În cazul contactului cu pielea sau ochii, urmaţi
instrucţiunile de mai jos.
Avertisment! Lichidul acumulatorului poate
cauza vătămarea personală sau deteriorarea
obiectelor. În cazul contactului cu pielea,
clătiţi imediat cu apă. În cazul apariţiei roşeţii,
durerii sau iritaţiei, consultaţi medicul. În cazul
contactului cu ochii, clătiţi imediat cu apă curată şi
consultaţi medicul.
Încărcătoarele
Încărcătorul dvs. a fost conceput pentru o anumită
tensiune. Verificaţi întotdeauna ca tensiunea de
alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să înlocuiţi
unitatea de încărcare cu o priză normală de
alimentare.
♦ Utilizaţi încărcătorul BLACK+DECKER
exclusiv pentru a încărca acumulatorul din
unealta împreună cu care a fost furnizat. Alţi
acumulatori ar putea exploda, determinând
vătămări şi daune.
♦ Nu încercaţi niciodată să încărcaţi acumulatori
neîncărcabili.
♦ În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de
producător sau de către un Centru de Service
BLACK+DECKER autorizat pentru a evita
pericolul.
♦ Nu expuneţi încărcătorul la apă.
♦ Nu desfaceţi încărcătorul.
♦ Nu perforaţi încărcătorul.
♦ Aparatul/unealta trebuie să fie poziţionat(ă)
într-o zonă bine ventilată în timpul încărcării.
Încărcătorul este destinat exclusiv
pentru utilizare în spaţii închise.
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte
de utilizare.
116
Încărcătorul se dezactivează în
mod automat dacă temperatura
ambientală devine prea ridicată.
Întreruperea termică survine
o singură dată şi ulterior necesită
înlocuirea completă.
Siguranţa electrică
Acest încărcător prezintă izolare
dublă; prin urmare, nu este necesară
împământarea. Verificaţi întotdeauna
ca tensiunea de alimentare să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa
cu specificaţii.
♦
♦
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de
producător sau de către un Centru de Service
BLACK+DECKER autorizat pentru a evita
pericolul.
Avertisment! Nu încercaţi niciodată să
înlocuiţi unitatea de încărcare cu o priză
normală de alimentare.
Descriere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Întrerupător de pornire/oprire
Cursor înainte/înapoi
Indicator înainte/înapoi
Suport accesoriu
Indicator luminos LED
Selector de mod / inel de reglare a cuplului de
strângere
Suport magnetic şurub
Fig. A
8. Încărcător
9. Suport încărcare
10. Indicator de încărcare
11. Magazie accesorii
Asamblare
Montarea suportului de încărcare pe perete
(fig. A şi B)
Suportul de încărcare (9) poate fi poziţionat pe un
blat de masă sau poate fi montat pe perete pentru
a oferi o soluţie convenabilă pentru depozitarea
şi încărcarea uneltei. Şuruburile şi ancorele de
perete nu sunt incluse.
♦ Introduceţi şuruburi în perete la distanţă
identică cu fantele (13) de pe spatele
suportului de încărcare (9). Distanţa dintre
fante trebuie să fie de 75 mm.
♦ Glisaţi suportul de încărcare peste şuruburi
pentru a monta suportul pe perete.
♦ Conectaţi încărcătorul (8).
ROMÂNĂ
♦
Poziţionaţi unealta pe suportul de încărcare
asigurându-vă că indicatorul de încărcare (10)
se aprinde.
Avertisment! Evitaţi deteriorarea cablului de
alimentare în timpul montării suportului de
încărcare pe perete.
Montarea şi demontarea unui burghiu sau
a unui cap de şurubelniţă (fig. C)
Această unealtă foloseşte capete de şurubelniţă
şi burghie cu o tijă hexagonală de 6,35 mm (1/4“).
♦ Pentru a monta un accesoriu, introduceţi tija
acestuia în suportul de accesorii (4).
♦ Pentru a scoate un accesoriu, trageţi tija
acestuia din suportul de accesorii (4).
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în
timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să
nu fie incluse în avertizările de siguranţă ataşate.
Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea
incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de
siguranţă corespunzătoare şi implementării
dispozitivelor de siguranţă, anumite riscuri
reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea
componentelor în rotire/mişcare.
♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită
a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe
perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi
pauze la intervale regulate.
♦ Afectarea auzului.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate de
inhalarea prafului rezultat în urma utilizării
uneltei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în
special a stejarului, fagului şi MDF).
Utilizare
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în
propriul său ritm. Nu supraîncărcaţi.
♦ Înainte de prima utilizare, bateria trebuie
încărcată cel puţin 12 de ore.
Încărcarea bateriei (fig. A)
♦ Poziţionaţi unealta pe suportul de încărcare
(9).
♦ Conectaţi încărcătorul (8).
♦ Lăsaţi unealta conectată la încărcător timp de
12 ore.
Indicatorul luminos roşu se aprinde când unitatea
se încarcă şi va rămâne roşu atâta timp cât
încărcătorul este sub tensiune. Indicatorul luminos
roşu nu se va stinge atunci când se obţine
o încărcare completă.
Încărcătorul poate produce un zgomot de
alimentare şi se poate încălzi în timpul încărcării;
acest lucru este normal şi nu indică o problemă.
Avertisment! Nu încărcaţi acumulatorul în
condiţii de temperatură ambientală sub 10 °C sau
peste 40 °C.
Selectarea direcţiei de rotire (fig. D)
Pentru operaţii de găurire şi pentru strângerea
şuruburilor, utilizaţi rotirea în direcţia înainte (în
sensul acelor de ceasornic). Pentru slăbirea
şuruburilor sau pentru eliberarea unui burghiu
blocat, folosiţi direcţia înapoi (în sens invers
acelor de ceasornic).
Indicatorul înainte/înapoi (3) afişează direcţia de
rotire printr-o săgeată.
♦ Pentru a selecta direcţia înainte, împingeţi
cursorul înainte/înapoi (2) în poziţia înainte.
♦ Pentru a selecta direcţia înapoi, împingeţi
cursorul înainte/înapoi (2) în poziţia înapoi.
♦ Pentru a bloca unealta, aduceţi cursorul
înainte/înapoi în poziţia centrală.
Selectarea cuplului de strângere (fig. E)
Această unealtă este prevăzută cu un inel de
reglare a cuplului de strângere pentru diverse
aplicaţii de înşurubare şi găurire. Şuruburile mari
şi materialele dure de prelucrat necesită un cuplu
de strângere mai mare decât şuruburile mici şi
materialele de prelucrat moi. Inelul dispune de
o gamă de 6 setări pentru a se potrivi aplicaţiei
dvs.
♦ Pentru a seta cuplul de strângere, rotiţi inelul
de reglare a cuplului de strângere (6) în
sensul acelor de ceasornic sau în sens invers
acelor de ceasornic.
♦ Pentru înşurubare, reglaţi inelul la setarea
dorită. În cazul în care nu cunoaşteţi care ar fi
setarea adecvată, procedaţi în felul următor:
- Setaţi inelul (6) la cel mai mic cuplu de
strângere.
- Strângeţi primul şurub.
- În cazul în care mandrina se blochează
înainte de obţinerea rezultatului dorit,
măriţi setarea inelului şi continuaţi
strângerea şurubului. Repetaţi până când
obţineţi setarea corectă. Folosiţi setarea
respectivă pentru restul şuruburilor.
117
ROMÂNĂ
Aplicaţii de înşurubare
Intervalul de cuplu de
strângere: cuplu redus
pentru şuruburi mici
şi cuplu ridicat pentru
şuruburi mari
Găurire/înşurubare
♦ Selectaţi rotirea înainte sau înapoi folosind
cursorul înainte/înapoi (2).
♦ Pentru a porni unealta, apăsaţi întrerupătorul
de pornire/oprire (1).
♦ Pentru a opri unealta, eliberaţi întrerupătorul
de pornire/oprire (1).
Înşurubarea folosind suportul de şuruburi (fig.
F1 - F3)
Suportul de capete de şurubelniţă (7) poate
fi utilizat cu capete de şurubelniţă de 1“ şi 2“.
Suportul de şuruburi nu poate fi utilizat cu extensii
special concepute pentru suporturile de accesorii.
♦ Extrageţi suportul de şuruburi (7) din unealtă
(fig. F1).
♦ Poziţionaţi şurubul pe suportul de şuruburi
(fig. F2).
♦ Împingeţi suportul de şuruburi către şurub,
asigurându-vă că vârful accesoriului şi
şurubul sunt perfect cuplate (fig. F3).
Şurubul este prins bine pe suportul de şuruburi cu
ajutorul unui magnet. Magnetul nu funcţionează
pentru şuruburile nemetalice.
♦ Introduceţi şurubul în perete.
În timpul înşurubării, suportul de şuruburi se
retrage pentru a permite introducerea şurubului la
adâncimea necesară.
Indicator luminos LED
Indicatorul luminos cu LED (5) este activat
automat la apăsarea declanşatorului. LED-ul se
va aprinde, de asemenea, atunci când se apasă
declanşatorul şi când cursorul înainte/înapoi (2)
se află în poziţie blocată (poziţia centrală).
Sfaturi pentru utilizarea optimă
Înşurubarea
♦ Utilizaţi întotdeauna un cap de şurubelniţă de
tip şi dimensiuni corecte.
♦ În cazul în care şuruburile sunt dificil de
strâns, încercaţi să aplicaţi o cantitate mică
de soluţie de spălat sau de săpun pe post de
lubrifiant.
♦ Utilizaţi dispozitivul de blocare a arborelui
pentru a slăbi şuruburile foarte strânse sau
pentru a strânge bine şuruburile.
118
♦
♦
♦
Ţineţi întotdeauna unealta şi capul de
şurubelniţă în linie dreaptă cu şurubul.
Atunci când înşurubaţi în lemn, se recomandă
efectuarea unei găuri de ghidare, cu
o adâncime egală cu lungimea şurubului.
O găură de ghidare dirijează şurubul şi
preîntâmpină aşchierea sau deformarea
lemnului. Pentru dimensiunea optimă a găurii
de ghidare, consultaţi tabelul de mai jos.
Atunci când înşurubaţi în lemn de esenţă
tare, efectuaţi, de asemenea, o gaură de
degajare, cu o adâncime egală cu jumătate
din lungimea şurubului. Pentru dimensiunea
optimă a găurii de degajare, consultaţi tabelul
de mai jos.
Dimensiune şurub ø Gaură
de ghidare
(lemn
moale)
ø Gaură
Gaură de
de ghidare degajare
(lemn tare)
Nr. 6 (3,5 mm)
2 mm
2,5 mm
3,6 mm
Nr. 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
Nr. 10 (5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
Găurirea
♦ Apăsaţi întotdeauna uşor în linie dreaptă cu
burghiul.
♦ Exact înainte ca burghiul să iasă pe partea
cealaltă prin piesa de prelucrat, reduceţi
gradul de apăsare pe unealtă.
♦ Utilizaţi o bucată de lemn pentru a susţine
piesele de lucrat ce se pot crăpa.
♦ Faceţi un semn cu ajutorul unui dorn în centrul
găurii de efectuat pentru a îmbunătăţi precizia
de execuţie.
Accesorii
Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul
utilizat. Accesoriile BLACK+DECKER şi Piranha
sunt proiectate la standarde înalte de calitate
şi concepute pentru a îmbunătăţi performanţa
uneltei dvs. Folosind aceste accesorii, veţi obţine
rezultate optime cu unealta dvs.
Această unealtă utilizează capete de şurubelniţă
cu tijă hexagonală de 6,35 mm (1/4“). Accesoriile
Piranha Super-lok sunt concepute pentru a fi
utilizate împreună cu această unealtă.
Întreţinerea
Aparatul/unealta dvs. BLACK+DECKER, cu/
fără cablu de alimentare, fost conceput(ă)
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea
ROMÂNĂ
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
Avertisment! Înainte de efectuarea operaţiilor
de întreţinere pe uneltele electrice cu cablu/fără
cablu:
♦ Opriţi şi deconectaţi aparatul/unealta de la
priză.
♦ Sau opriţi şi scoateţi bateria din aparat/
unealtă dacă acesta/aceasta dispune de un
acumulator separat.
♦ Sau descărcaţi complet bateria dacă este
plină şi apoi opriţi unealta.
♦ Deconectaţi încărcătorul înainte de curăţarea
acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio
operaţie de întreţinere în afara curăţării în
mod regulat.
♦ Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de
pe aparat/unealtă/încărcător, folosind o perie
moale sau o cârpă uscată.
♦ Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului
folosind o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio
soluţie de curăţare abrazivă sau pe bază de
solvenţi.
♦ Deschideţi în mod regulat mandrina (dacă
este prevăzută) şi îndepărtaţi praful din
interior.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea separată. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună
cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
BLACK+DECKER trebuie înlocuit sau în cazul
în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi
împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea separată pentru acest produs.
Colectarea separată a produselor
uzate şi a ambalajelor permite
reciclarea şi refolosirea materialelor.
Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării
mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea separată a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să
returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii
autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat
agent de reparaţii autorizat contactând biroul
BLACK+DECKER la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
BLACK+DECKER autorizaţi şi detalii complete
despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe
Internet la adresa: www.2helpU.com.
Acumulatorii
Acumulatorii BLACK+DECKER pot fi
reîncărcaţi de multe ori. La sfârşitul
duratei lor de viaţă utilă, eliminaţi
acumulatorii acordând o atenţie
cuvenită mediului înconjurător:
♦
♦
♦
♦
Nu scurtcircuitaţi bornele acumulatorului.
Nu aruncaţi acumulatorul (acumulatorii) în
foc deoarece acest lucru ar putea determina
vătămări personale sau explozii.
Consumaţi complet acumulatorul, apoi
scoateţi-l din unealtă.
Acumulatorii sunt reciclabili. Puneţi
acumulatorul (acumulatorii) într-un ambalaj
adecvat pentru a vă asigura că bornele nu
pot fi scurtcircuitate. Duceţi-i la orice agent
de reparaţii autorizat sau la un centru local de
colectare.
Specificaţie tehnică
Tensiune
Viteză în gol
Cuplu maxim
de strângere
Suport accesoriu
Greutate
Acumulator
Tensiune
Tip acumulatori
Capacitate
Vc.c.
min-1
AS36LN H2
3,6
180
Nm
mm
kg
4,8
6,35 (1/4“)
0,4
V
Încărcător
Tensiune de intrare
Vc.a.
Tensiune de ieşire
Vc.c.
Curent
mA
Timp aprox. de încărcare h
3,6
Li-Ion
1,3/1,5
9056423*
230
9,5
100
12-16
BLACK+DECKER pune la dispoziţie o unitate
pentru colectarea şi reciclarea produselor
BLACK+DECKER când acestea au ajuns
la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru
119
ROMÂNĂ
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 63,1 dB(A), incertitudine (K)
3 dB(A),
Putere sonoră (LWA) 73,1 dB(A), incertitudine (K)
3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei
direcţii) conform cu EN 60745:
Găurirea în metal(a h, D) 1,911 m/s2, incertitudine (K)
1,5 m/s2,
Înşurubarea fără percuţie(ah, S) 0,549 m/s2,
incertitudine(K) 1,5 m/s2
Declaraţia de conformitate
DIRECTIVA UTILAJE
AS36LN
BLACK+DECKER declară că aceste produse
descrise în „specificaţia tehnică“ sunt conforme cu
normele: 2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-2
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2014/30/EU şi 2011/65/UE.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să
contactaţi BLACK+DECKER la următoarea
adresă sau să consultaţi coperta din spate
a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele BLACK+DECKER.
Ray Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
07/10/2014
Garanţie
BLACK+DECKER are încredere în calitatea
produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară.
Această declaraţie de garanţie completează
şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs.
legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona
Europeană de Comerţ Liber.
În cazul în care un produs BLACK+DECKER
se defectează datorită materialelor, manoperei
defectuoase sau lipsei de conformitate, în
termen de 24 de luni de la data achiziţiei,
BLACK+DECKER garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor
supuse uzurii rezonabile sau înlocuirea unor
astfel de produse pentru a asigura inconveniente
minime pentru client, cu excepţia cazurilor în care:
♦ Produsul a fost utilizat în scop comercial,
profesional sau spre închiriere;
♦ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau
neglijenţei;
♦ Produsul a suferit deteriorări cauzate de
corpuri străine, substanţe sau accidente;
♦ S-a încercat efectuarea de operaţii de către
persoane diferite de agenţii de reparaţii
autorizaţi sau de personalul de service
BLACK+DECKER.
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea
celui mai apropiat agent de reparaţii autorizat
contactând biroul BLACK+DECKER la adresa
indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii BLACK+DECKER
autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de
service post-vânzare şi despre datele de contact
sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra
noul dvs. produs BLACK+DECKER şi pentru a fi
informat cu privire la produsele noi şi ofertele
speciale. Informaţii suplimentare despre marca
BLACK+DECKER şi despre gama noastră de
servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk
Stanley BLACK+DECKER
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
120
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша аккумуляторная отвертка
BLACK+DECKER предназначена для заворачивания винтов, шурупов и сверления отверстий в древесине, металле и пластмассе.
Данный инструмент предназначен только для
применения в условиях домашнего использования.
Правила безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Перед началом работы
внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение всех
перечисленных ниже инструкций и
правил безопасности может привести к
поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению
серьезной травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их
дальнейшего использования.
Термин „Электроинструмент“ во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) электроинструменту или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте и
обеспечьте хорошее освещение. Беспорядок на рабочем месте и его плохое
освещение могут привести к несчастному
случаю.
b. Не используйте электроинструмент,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или
пыли. В процессе работы электроинструмент создает искровые разряды, которые
могут воспламенить пыль или горючие
пары.
c. Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсели-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной
вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
b. Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
c. Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
d. Используйте электрический кабель
в установленном режиме. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента или для
вытягивания его вилки из штепсельной
розетки. Не подвергайте электрический
кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок и движущихся частей электроинструмента.
Поврежденный или запутанный кабель
увеличивает риск поражения электрическим током.
e. При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
f. При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
121
РУССКИЙ ЯЗЫК
b.
c.
d.
e.
f.
g.
122
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьезной травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения,
а именно: пылезащитной маски, ботинок
на нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумных наушников,
значительно снизит риск получения травмы.
Не допускайте случайного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится в положении “выключено”. Не переносите
электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен в положение “включено”. Это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный закрепленным
на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжелой
травмы.
Не допускайте перенапряжения. Всегда
твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это позволит Вам не потерять
контроль при работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает риск
возникновения несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
характеристиках.
b. Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей
месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или
данными инструкциями, работать с
электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
e. Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей
и любых других элементов электроинструмента, воздействующих на его
работу. Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не будет
полностью отремонтирован. Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
5. Использование аккумуляторных инструментов и технический уход
a. Заряжайте аккумулятор зарядным
устройством указанной производителем марки. Зарядное устройство, которое
подходит
к одному типу аккумулятора, может создать риск возгорания в случае его использования с аккумулятором другого типа.
b. Используйте электроинструменты
только с предназначенными для них
аккумуляторами. Использование аккумулятора какой-либо другой марки может
привести к возникновению пожара и получению травмы.
c. Держите неиспользуемый аккумулятор
подальше от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких металлических предметов, которые могут
замкнуть контакты аккумулятора. Короткое замыкание контактов аккумулятора
может привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
d. В критических ситуациях из аккумулятора может вытечь жидкость (электролит); избегайте контакта с кожей. Если
жидкость все же попала на кожу, промойте ее проточной водой. Если жидкость попала
в глаза, обратитесь за медицинской
помощью. Вытекающая из аккумулятора жидкость вызывает раздражение или
ожоги.
6. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности
при работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры
безопасности при работе дрелями
и ударными дрелями.
При работе ударными дрелями всегда
надевайте противошумные наушники.
Воздействие шума может привести к потере слуха.

При работе пользуйтесь дополнительными рукоятками, прилагающимися
к инструменту. Потеря контроля над
инструментом может привести к тяжелой
травме.
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во
время которых крепежная деталь может
соприкасаться со скрытой проводкой.
Контакт крепежных элементов с находящимся под напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические части
электроинструмента «живыми», что создает
опасность поражения оператора электрическим током.
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во
время которых режущие принадлежности
могут соприкасаться со скрытой проводкой. Контакт режущих принадлежностей
с находящимся под напряжением проводом
делает не покрытые изоляцией металлические части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения оператора электрическим током.

Используйте тиски или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на
неподвижной поверхности. Если держать обрабатываемую деталь руками или
с упором в собственное тело, то можно
потерять контроль над инструментом или
обрабатываемой деталью.

Прежде чем сверлить отверстия в стенах,
полах или потолках, проверьте наличие
электропроводки и трубопроводов.

Не дотрагивайтесь до наконечника сверла
сразу же после окончания сверления, так
как он может быть горячим.

Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица. Не
позволяйте детям играть с электроинструментом.

Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Используйте все насадки и приспособления и работайте данным инструментом
строго в соответствии с данным руковод
123
РУССКИЙ ЯЗЫК
ством. Использование не по назначению
может привести к серьезной травме и повреждению инструмента или обрабатываемого изделия.
Безопасность посторонних лиц


Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные
в технических характеристиках инструмента
и декларации соответствия, были измерены
в соответствии со стандартным методом
определения вибрационного воздействия
согласно EN60745 и могут использоваться
при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня
вибрации могут также использоваться для
предварительной оценки величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным
инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия для определения необходимых защитных мер (2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты,
необходимо принимать во внимание действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие
рабочего цикла, в том числе время, когда
инструмент находится в выключенном состоянии, и время, когда он работает без нагрузки,
а также время его запуска и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление
с руководством по эксплуатации снизит риск получения травмы.
124
Дополнительные меры безопасности
при работе с аккумуляторами
и зарядными устройствами
Аккумуляторы

Ни в коем случае не пытайтесь разобрать
аккумулятор.

Не подвергайте аккумулятор воздействию
влаги.

Не подвергайте аккумулятор воздействию
тепла.

Не храните в местах, где температура может превысить 40 °С.

Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в пределах
10°С - 40 °С.

Заряжайте только зарядными устройствами, входящими в комплект поставки
устройства/инструмента. Использование
неподходящего зарядного устройства может стать причиной поражения электрическим током или перегрева аккумулятора.

Утилизируйте отработанные аккумуляторы, следуя инструкциям раздела „Защита
окружающей среды“.

Не повредите/не деформируйте аккумулятор путем прокалывания или удара, поскольку это может создать риск получения
травмы и возникновения пожара.

Ни в коем случае не пытайтесь заряжать
поврежденный аккумулятор!

В критических ситуациях из аккумулятора
может вытечь жидкость (электролит). Если
Вы заметили жидкость на аккумуляторе,
аккуратно вытрите ее тканью. Избегайте
контакта
с кожей.

При попадании жидкости на кожу или
в глаза следуйте приведенным ниже инструкциям:
Внимание! Жидкость, вытекшая из аккумулятора, может нанести вред здоровью и повредить оборудование. При попадании электролита на кожу, немедленно смойте его водой.
Если появится покраснение, боль или раздражения, немедленно обратитесь за медицинской помощью. При попадании электролита
в глаза, немедленно промойте их проточной
водой и обратитесь за медицинской помощью.
Зарядные устройства
Ваше зарядное устройство было разработано
для конкретного напряжения. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указан-
РУССКИЙ ЯЗЫК
ное на табличке с техническими параметрами,
напряжению электросети.
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым
штепселем.

Используйте Ваше зарядное устройство
BLACK+DECKER только для зарядки аккумулятора электроинструмента, в комплект
поставки которого он входит. Другие аккумуляторы могут взорваться, что приведет
к получению травмы или повреждению
электроинструмента.

Ни в коем случае не пытайтесь зарядить
батарейки питания.

Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном
центре BLACK+DECKER.

Не подвергайте зарядное устройство воздействию влаги.

Не разбирайте зарядное устройство.

Не касайтесь токопроводящими предметами контактов зарядного устройства.

Зарядка устройства/инструмента/аккумулятора должна производится в хорошо
проветриваемом месте.
Зарядное устройство предназначено
только для использования внутри помещений.
Перед началом работы внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
Зарядное устройство автоматически
выключается, если температура окружающей среды становится слишком
высокой. Термовыключатель срабатывает только один раз, после чего его
требуется полностью заменить.
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство защищено
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение, указанное на табличке
с техническими параметрами, напряжению электросети.


Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном
центре
BLACK+DECKER.
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь
заменить зарядный блок стандартным
сетевым штепселем.
Составные части
1. Клавиша пускового выключателя
2. Переключатель направления вращения
(реверса)
3. Окошко реверса
4. Держатель насадок
5. Светодиодная подсветка
6. Переключатель режимов работы/муфта
регулировки крутящего момента
7. Держатель винтов с направляющей
Рис. А
8.
9.
10.
11.
Зарядное устройство
Зарядная база
Индикатор зарядки
Отсек для хранения насадок
Сборка
Прикрепление зарядной базы к стене
(Рис. А и В)
Зарядную базу (9) можно держать на рабочей
поверхности или прикрепить ее к стене, обеспечивая тем самым удобство в хранении
и подзарядке Вашего электроинструмента.
Винты и стеновые анкеры в набор не входят.

Ввинтите винты в стену на таком же расстоянии друг от друга, что и отверстия (13),
расположенные на задней стороне зарядной базы (9).
Расстояние между отверстиями должно
составлять 75 мм.

Наденьте зарядную базу на винты, прикрепляя ее к стене.

Вставьте штепсельную вилку зарядного
устройства (8) в розетку электросети.

Установите инструмент на зарядном
устройстве, следя за тем, чтобы при этом
загорелся индикатор зарядки (10).
Внимание! Во время прикрепления зарядной
базы к стене не повредите шнур электропитания.
125
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка и снятие сверла или отверточной насадки (Рис. С)
Для данного электроинструмента подходят
отверточные насадки и сверла с шестигранным хвостовиком 1/4“ (6,35 мм).

Для установки насадки, вставьте ее в держатель (4).

Для снятия насадки, потяните за нее и извлеките из держателя (4).
Остаточные риски.
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:

Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.

Риск получения травмы во время смены деталей электроинструмента, пильных дисков или насадок.

Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного
периода времени делайте регулярные
перерывы
в работе.

Ухудшение слуха.

Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли при использовании электроинструмента (например: работа с древесиной,
в особенности, с дубом, буком и ДВП).
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки электроинструмента.

Перед первым использованием инструмента необходимо зарядить аккумулятор
в течение не менее 12 часов.
Зарядка аккумулятора


126
Установите инструмент на зарядную базу
(9).
Вставьте штепсельную вилку зарядного
устройства (8) в розетку электросети.
Оставьте инструмент подключенным к зарядному устройству в течение 12 часов.
Во время зарядки электроинструмента загорится красная лампочка, которая будет
гореть на протяжении всего времени, пока
инструмент будет подключен к зарядному
устройству. Красная лампочка не погаснет,
обозначая конец зарядки.

В процессе зарядки зарядное устройство
может слегка гудеть и нагреваться. Это нормально и не указывает на наличие какой-либо
проблемы.
Внимание! Не заряжайте аккумулятор, если
температура окружающей среды ниже 10°С
и выше 40 °С.
Установка направления вращения
(Рис. D)
Для сверления и заворачивания шурупов
используйте вращение вперед (по часовой
стрелке). Для вывинчивания шурупов или извлечения заклинившего сверла используйте
обратное вращение (против часовой стрелки).
В окошке реверса (3) направление вращения
обозначено стрелкой.

Для установки вращения вперед сдвиньте
переключатель реверса (2) вперед.

Для установки обратного вращения
сдвиньте переключатель реверса (2) назад.

Для блокировки электроинструмента,
установите переключатель реверса
в среднее положение.
Установка величины крутящего момента (Рис. Е)
Данный электроинструмент снабжен муфтой
регулировки величины крутящего момента
для заворачивания шурупов и винтов и сверления отверстий. Для шурупов больших размеров и твердых материалов следует устанавливать более высокий крутящий момент,
чем для мелких шурупов
и мягких материалов. На муфте имеется
6 установок, чтобы Вы могли выбрать оптимальные для вашей работы настройки.

Для установки величины крутящего момента поверните муфту регулировки (6) по
направлению или против часовой стрелки.

Для заворачивания шурупов установите
муфту на нужной вам отметке.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Если Вы еще не знаете, какую установку
выбрать, поступите следующим образом:
- Установите муфту (6) на самый низкий
крутящий момент.
- Завинтите первый шуруп.
- Если Вы еще не достигли желаемого результата, а муфта начала прокручиваться вхолостую, установите более высокий
крутящий момент и продолжайте заворачивать шуруп. Повторяйте процедуру,
пока Вы не найдете нужную настройку.
Используйте эту настройку для заворачивания остальных шурупов.
Технология заворачивания винтов и шурупов
Диапазон величин крутящих моментов: Низкий крутящий момент
для мелких винтов и шурупов и
высокий крутящий момент для
крупных винтов и шурупов.
Сверление/Заворачивание шурупов
и винтов



Нажав на кнопку переключателя реверса
(2), выберите нужное направление вращения.
Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового включателя (1).
Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового включателя (1).
Заворачивание шурупов и винтов
с использованием держателя винтов
(Рис. F1-F3)
Держатель винтов с направляющей (7) может
использоваться с отверточными насадками
25 мм и 50 мм. Держатель винтов с направляющей не может использоваться с держателями насадок.

Вытяните из инструмента держатель винтов с направляющей (7) (Рис. F1).

Вставьте винт в держатель винтов (Рис.
F2).

Протолкните держатель с направляющей
по направлению к винту, соединяя кончик
насадки с винтом. (Рис. F3).
Винт надежно удерживается на держателе
винтов при помощи магнита. Магнит не оказывает воздействия на винты и шурупы из цветных металлов.

Заверните винт в стену.
Во время заворачивания держатель винтов
втягивается назад, позволяя винту заворачиваться на нужную глубину.
Светодиодная подсветка
При нажатии на клавишу автоматически загорается светодиодная подсветка. Подсветка
также загорится при каждом нажатии на клавишу и при установке переключателя реверса
(2) в положение блокировки (среднее положение).
Советы по оптимальному использованию
Заворачивание шурупов и винтов

Всегда используйте насадку соответствующего типа и размера.

Если шурупы заворачиваются с трудом,
попробуйте нанести небольшое количество моющего средства или мыла в качестве смазки.

Используйте блокировку шпинделя для
заворачивания с усилием винтов или отвинчивания их, в случае сильной затяжки.

Всегда держите электроинструмент и отверточную насадку на одной оси с шурупом.
• При заворачивании в древесину, просверлите направляющее отверстие на глубину,
равную длине шурупа. Направляющее
отверстие точно направляет шуруп и предотвращает раскол и деформацию древесины. Оптимальный диаметр отверстия
указан в приведенной ниже таблице.
• При заворачивании в древесину твердых
пород, просверлите направляющее отверстие на глубину, равную половине длины
шурупа. Оптимальный диаметр рассверливаемого отверстия указан в приведенной ниже таблице.
Размер шурупа
Диаметр
направляющего отв-я
(мягкая
древесина)
Диаметр
направляющего отв-я
(твердая
древесина)
Диаметр
рассверливаемого
отверстия
No.6 (3.5 мм)
2.0 мм
2.5 мм
3.6 мм
No.8 (4 мм)
2.5 мм
3.0 мм
4.5 мм
No.10 (5 мм)
3.0 мм
3.5 мм
5.0 мм
Сверление

Всегда слегка надавливайте на электроинструмент в направлении оси сверла.
127
РУССКИЙ ЯЗЫК



Уменьшайте давление на электроинструмент непосредственно перед тем, как
сверло выйдет с другой стороны обрабатываемой детали.
Используйте деревянные бруски в качестве подложки для хрупких заготовок, которые могут расщепиться при сверлении.
Для достижения максимальной точности
сверления отмечайте центр отверстия при
помощи кернера.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего электроинструмента напрямую зависит от используемых
Вами принадлежностей. Принадлежности
BLACK+DECKER и Piranha изготовлены по самым высоким стандартами качества и гарантируют высокую эффективность при работе с
Вашим электроинструментом. Используя эти
принадлежности, Вы достигнете наилучших
результатов в работе.
Данный инструмент использует отверточные
насадки с шестигранными хвостовиками
диаметром 6.35 мм (1/4”). Принадлежности
Piranha Super-Lok специально разработаны
для использования
с данным инструментом.
Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный инструмент/устройство BLACK+DECKER рассчитан
на работу
в течение продолжительного периода времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы электроинструмента и его
надежность увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного инструмента:

Выключите инструмент/устройство и отключите его от источника питания.

Или выключите инструмент/устройство
и выньте из него аккумулятор, если инструмент/устройство оснащено съемным
аккумулятором.

В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
и выключите инструмент/устройство.

Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
128



зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия электроинструмента и зарядного
устройства мягкой щеткой или сухой тканью.
Регулярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
Регулярно раскрывайте патрон (при наличии) и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите
изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов помогает
защищать окружающую среду от
загрязнения и снижает расход
сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от бытового мусора на муниципальных
свалках отходов, или Вы можете сдавать их
в торговом предприятии при покупке нового
изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий Black & Decker. Чтобы воспользоваться
этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
РУССКИЙ ЯЗЫК
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Аккумуляторы
Аккумуляторы BLACK+DECKER можно
многократно перезаряжать. По окончанию срока службы утилизируйте отработанный аккумулятор безопасным
для окружающей среды способом:




Не допускайте короткого замыкания контактов аккумулятора.
Не бросайте аккумулятор в огонь - это может послужить причиной взрыва или получения тяжелой травмы.
Полностью разрядите аккумулятор, затем
снимите его с электроинструмента.
Аккумуляторы подлежат переработке.
Поместите аккумулятор (аккумуляторы)
в подходящую упаковку, исключив возможность короткого замыкания контактов.
Сдайте их
в любой авторизованный сервисный центр
или в местный пункт переработки.
Технические характеристики
AS36LN H2
Напряжение
питания
В пост. тока 3.6
Число оборотов х.х.
Макс. крутящий момент
Нм 4.8
Диаметр держателя
насадок
Вес
мм 6.35 (1/4”)
кг 0.4
Зарядное устройство
Входное напряжение
Выходное
напряжение
Выходной ток
Приблизительное время
полной зарядки
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Сверление в металле (ah, D) 1.911 м/с2,
погрешность (K) 1.5 м/с2
Заворачивание без удара (ah,S) 0.549 м/с2,
погрешность (K) 1.5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
AS36LN
BLACK+DECKER заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Эта продукция соответствует директивам
2014/30/EU и 2011/65/EU.
За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже адресу или по
адресу, указанному на последней странице
руководства.
об/мин. 180
Аккумулятор
Напряжение питания
Тип аккумулятора
Емкость
Уровень звукового давления в соответствии с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 63.1 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Акустическая мощность (LWA) 73.1 дБ(А),
погрешность (K) 3 дБ(А)
В 3.6
Li-Ion
Ач 1.3/1.5
9056423*
В перем. 230
тока
В пост. 9.5
тока
мА 100
Нижеподписавшееся лицо отвечает за соответствие технических характеристик и заверяет данную декларацию от имени компании
BLACK+DECKER.
Ray Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
07/10/2014
ч 12-16
129
РУССКИЙ ЯЗЫК
БЛЭК ЭНД ДЕККЕР
гарантийные условия
Уважаемый покупатель!
1.
Поздравляем Вас с покупкой высококачественного изделия BLACK+DECKER
и выражаем признательность за Ваш выбор.
1.1. Надежная работа данного изделия в течение
всего срока эксплуатации - предмет особой
заботы наших сервисных служб. В случае
возникновения каких-либо проблем в процессе
эксплуатации изделия рекомендуем Вам
обращаться только в авторизованные
сервисные организации, адреса и телефоны
которых Вы сможете найти в Гарантийном
талоне или узнать в магазине.
Наши сервисные станции - это не только
квалифицированный ремонт, но и широкий
выбор запчастей и принадлежностей.
1.2. При покупке изделия требуйте проверки
его комплектности и исправности в Вашем
присутствии, инструкцию по эксплуатации
и заполненный Гарантийный талон на русском
языке. При отсутствии у Вас правильно
заполненного Гарантийного талона мы будем
вынуждены отклонить Ваши претензии по
качеству данного изделия.
1.3. Во избежание недоразумений убедительно
просим Вас перед началом работы с изделием
внимательно ознакомиться с инструкцией по
его эксплуатации.
1.4. Обращаем Ваше внимание на исключительно
бытовое назначение данного изделия.
2.
Правовой основой настоящих гарантийных
условий является действующее Законодательство и, в частности, Закон ”О защите прав
потребителей”.
3.
Гарантийный срок на данное изделие
составляет 24 месяца и исчисляется со дня
продажи через розничную торговую сеть.
В случае устранения недостатков изделия,
гарантийный срок продлевается на период,
в течение которого оно не использовалось.
4.
Срок службы изделия - 5 лет (минимальный,
установленный в соответствии с Законом
”О защите прав потребителей”).
5.
Наши гарантийные обязательства
распространяются только на неисправности,
выявленные в течение гарантийного срока
и обусл овленные производственными
и конструктивными факторами.
6.
Га р а н т и й н ы е о бя з ател ь с т ва н е
распространяются:
6.1. На неисправности изделия, возникшие
в результате:
6.1.1. Несоблюдения пользователем предписаний
инструкции по эксплуатации изделия.
6.1.2. Механического повреждения, вызванного
в н е ш н и м уд а р н ы м и л и л ю б ы м и н ы м
воздействием.
130
6.1.3. Использования изделия в профессиональных
целях и объёмах, в коммерческих целях.
6.1.4. Применения изделия не по назначению.
6.1.5. Стихийного бедствия.
6.1.6. Неблагоприятных атмосферных и иных
внешних воздействий на изделие, таких
как дождь, снег, повышенная влажность,
нагрев, агрессивные среды, несоответствие
параметров питающей электросети указанным
на инструменте.
6.1.7. Использования принадлежностей, расходных
материалов и запчастей, не рекомендованных
или не одобренных производителем.
6.1.8. Проникновения внутрь изделия посторонних
п р е д м ет о в , н а с е к о м ы х , м а т е р и а л о в
или веществ, не являющихся отходами,
сопровождающими применение по
назначению, такими как стружка опилки и пр. .
6.2. Н а и н с т р у м е н т ы , п о д в е р г а в ш и е с я
вскрытию, ремонту или модификации вне
уполномоченной сервисной станции.
6.3. На принадлежности, запчасти, вышедшие
из строя вследствие нормального износа,
и расходные материалы, такие как приводные
ремни, угольные щетки, аккумуляторные
батареи, ножи, пилки, абразивы, пильные
диски, сверла, буры и т. п. .
6.4. На неисправности, возникшие в результате
перегрузки инструмента, повлекшей выход
из строя электродвигателя или других
узлов и деталей. К безусловным признакам
перегрузки изделия относятся, помимо прочих:
появление цветов побежалости, деформация
или оплавление деталей и узлов изделия,
потемнение или обугливание изоляции
проводов электродвигателя под воздействием
высокой температуры.
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Váš kompaktný akumulátorový skrutkovač
BLACK+DECKER je určený na skrutkovanie a
vŕtanie do dreva, kovov, plastov a ľahkého muriva. Tento výrobok je určený len na spotrebiteľské
použitie.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Pozorne si prečítajte všetky
bezpečnostné varovania a pokyny.
Nedodržanie nižšie uvedených pokynov
môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie.
Tieto pokyny uložte na bezpečnom mieste pre
prípadné ďalšie použitie.Označenie „elektrické
náradie“ vo všetkých nižšie uvedených upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete
(obsahuje napájací prívodný kábel) alebo náradie
napájané batériami (bez kábla).
1. Bezpečnosť v pracovnom priestore
a. Pracovný priestor udržujte v čistote a dobre
osvetlený. Neporiadok na pracovnom stole
a nedostatok svetla v jeho okolí môže viesť
k spôsobeniu nehody.
b. S elektrickým náradím nepracujte vo
výbušných prostrediach, ako sú napríklad
priestory, v ktorých sa vyskytujú horľavé
kvapaliny, plyny alebo prašné látky. Náradie
je zdrojom iskrenia, ktoré môže zapáliť prach
alebo výpary.
c. Pri práci s elektickým náradím držte deti
a okolité osoby z jeho dosahu. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
2 Elektrická bezpečnosť
a. Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri náradí,
ktoré je chránené uzemnením nepoužívajte
akékoľvek redukcie zástrčiek. Originálne
zástrčky a zásuvky znižujú riziko spôsobenia
úrazu elektrickým prúdom.
b. Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napr. potrubia, radiátory, sporáky
a chladničky. Ak dôjde k uzemneniu Vášho
tela, vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
c. Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
d. S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na
prenášanie náradia, na jeho posúvanie
a pri odpájaní náradia od elektrickej siete za
neho neťahajte. Prívodný kábel držte mimo
dosahu tepelných zdrojov, oleja, ostrých
hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené
alebo spletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
e. Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.
Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
f. Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom
prostredí je nevyhnutné používať prúdový
chránič (RCD). Použitie prúdového chrániča
RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3. Osobná bezpečnosť
a. Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte
a pri práci s elektrickým náradím premýšľajte. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste
unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
b. Používajte prostriedky na ochranu osôb.
Vždy používajte ochranu zraku. Bezpečnostná výbava ako je respirátor, nekĺzavá bezpečnostná obuv, pevná prilba alebo ochranné
slúchadlá použitá v zodpovedajúcich podmienkach znižuje riziko úrazu.
c. Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením k zdroju napätia alebo pred vložením
akumulátora, zdvíhaním alebo prenášaním
náradia skontrolujte, či je hlavný vypínač
vypnutý.
Prenášanie náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickému rozvodu, ak je hlavný vypínač
náradia v zapnutej polohe, môže spôsobiť úraz.
d. Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či
nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky. Ponechané kľúče môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu
spôsobiť úraz.
e. Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To umožní
lepšiu ovládateľnosť náradia v neočakávaných
situáciách.
f. Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše
vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi
zachytené.
131
SLOVENČINA
g. Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom
na pripojenie zariadení na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadne fungovanie. Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa
prachu.
4. Použitie elektrického náradia a jeho údržba
a. Náradie nepreťažujte. Používajte správne
elektrické náradie, ktoré zodpovedá vykonávanej práci.
Pri použití správneho typu náradia bude práca
vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
b. Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Elektrické
náradie, ktoré nemôže byť ovládané hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí byť opravené.
c. Pred výmenou akýchkoľvek častí, príslušenstva či iných pripojených súčastí, pred
prevádzaním servisu alebo pokiaľ náradie
nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete
a/ alebo vyberte akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
d. Uložte elektrické náradie mimo dosahu
detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré
toto náradie nevedia ovládať alebo ktoré
nepoznajú tieto bezpečnostné pokyny, aby
s týmto elektrickým náradím pracovali.
Elekrické náradie je v rukách nekvalifikovanej
obsluhy nebezpečné.
e. Údržba náradia. Skontrolujte, či na náradí
nie sú vychýlené alebo rozpojené pohyblivé časti, zlomené dielce alebo akékoľvek
iné poruchy, ktoré môžu mať vplyv na jeho
správny chod.
Pokiaľ je náradie poškodené, nechajte ho
opraviť. Mnoho nehôd vzniká v dôsledku
nedostatočnej údržby náradia.
f. Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržované rezné nástroje s ostrými
reznými britmi sú menej náchylné na zanášanie
nečistotami
a sú lepšie ovládateľné.
g. Elektrické náradie, príslušenstvo, násady
atď. používajte v súlade s týmito pokyny,
berte ohľad na pracovné podmienky
a vykonávanú prácu. Použitie náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
132
5. Použitie akumulátorového náradia a jeho
údržba
a. Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora
môže pri vložení iného nevhodného akumulátora spôsobiť požiar.
b. Používajte elektrické náradie iba s výslovne určenými akumulátormi. Použitie iných
akumulátorov môže spôsobiť požiar alebo
zranenie.
c. Pokiaľ akumulátory nepoužívate, držte ich
mimo dosahu kovových predmetov ako
sú kancelárske sponky na papier, mince,
kľúče, klinčeky, skrutky alebo ďalšie drobné
kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť
skrat oboch svoriek akumulátora. Skratovaním kontaktov akumulátora môže dôjsť k vzniku
požiaru a popálenín.
d. Pri nesprávnom skladovaní môže z akumulátora unikať kvapalina; vyvarujte sa
kontaktu s touto kvapalinou.
Pokiaľ prídete s kvapalinou náhodne do
styku, zasiahnuté miesto omyte vodou.
Pri zasiahnutí očí zasiahnuté miesto omyte
a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
6. Opravy
a. Opravy elektrického náradia zverte kvalifikovanému technikovi, ktorý používa vhodné
náhradné diely. Tým bude zaistená bezpečnosť chodu náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné
pokyny pre vŕtačky a vŕtačky s príklepom
♦
♦
♦
Pri vŕtaní s príklepom použite vhodnú
ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť môže
spôsobiť stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväti dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím môže
viesť k úrazu.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu montážnych prvkov so skrytými vodičmi, držte elektrické
náradie vždy za izolované časti. Montážne
prvky, ktoré sa dostanú do kontaktu so „živým“
vodičom, spôsobia, že neizolované kovové
časti elektrického náradia budú tiež „živé“,
čo môže obsluhe spôsobiť úraz elektrickým
prúdom.
SLOVENČINA
♦
♦
♦
♦
♦
Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu pracovného
nástroja so skrytými elektrickými vodičmi,
držte elektrické náradie vždy za izolované
rukoväti. Pracovné nástroje, ktoré sa dostanú
do kontaktu so „živým“ vodičom, spôsobia, že
neizolované kovové časti elektrického náradia
budú tiež „živé“, čo môže obsluhe spôsobiť
úraz elektrickým prúdom.
Používajte na upnutie obrobku k pevnej
podložke svorky alebo iný vhodný spôsob.
Držanie obrobku rukou alebo jeho opretie o
Vaše telo je nestabilné a môže viesť k strate
kontroly.
Pred vŕtaním do stien, podláh a stropov sa
vždy poriadne uistite o polohe elektroinštalácie
a potrubia.
Ihneď po ukončení vŕtania sa nedotýkajte hrotu
vrtáka - môže byť horúci.
Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode. Použitie akéhokoľvek iného príslušenstva
alebo prídavných zariadení, alebo akékoľvek
iné využitie tohto náradia, než je popísané
v tomto návode na použitie, môže mať za
následok riziko poranenia osôb alebo škody na
majetku.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Tento prístroj nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s
nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ tieto
osoby nepracujú pod dohľadom, alebo pokiaľ
im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia prístroja osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch a v prehlásení o zhode bola meraná
v súlade so štandardnou skúšobnou metódou
predpísanou normou EN 60745 a môže sa použiť
na porovnávanie jednotlivých náradí medzi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrácií môže byť tiež použitá
na predbežné stanovenie doby práce s týmto výrobkom.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití
elektrického náradia sa môže od deklarovanej
úrovne vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu použitia
výrobku. Úroveň vibrácií môže byť oproti uvedenej
hodnote vyššia.
Pri stanovení doby vystavenia sa vibráciám
a určení bezpečnostných opatrení podľa normy
2002/44/EC na ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie v zamestnaní by mal
predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať do úvahy
aktuálne podmienky použitia náradia
s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu,
ako aj času, počas ktorého je náradie vypnuté
a kedy beží naprázdno.
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy: :
Varovanie! Aby ste znížili riziko vzniku
úrazu musí byť obsluha oboznámená
s týmto návodom na použitie.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory a nabíjačky
Akumulátory
♦ Nikdy sa zo žiadneho dôvodu nepokúšajte
narušiť obal akumulátora.
♦ Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
♦ Nevystavujte akumulátor pôsobeniu tepla.
♦ Neskladujte akumulátory v priestoroch, kde
môže teplota presiahnuť 40 °C.
♦ Dobíjajte iba pri teplotách v rozmedzí od 10 do
40°C.
♦ Nabíjajte iba s nabíjačkou dodanou s výrobkom. Použitie nesprávnej nabíjačky môže mať
za následok úraz elektrickým prúdom alebo
prehriatie akumulátora.
♦ Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi
uvedenými v kapitole „Ochrana životného
prostredia“.
♦ Nepoškodzujte a nedeformujte akumulátor prepichnutím alebo nárazom, pretože hrozí riziko
zranení a požiaru.
♦ Poškodené akumulátory nenabíjajte.
♦ V náročných pracovných podmienkach môže
dochádzať k únikom elektrolytu z akumulátora.
Ak spozorujete na povrchu akumulátora
kvapalinu, opatrne ju zotrite handrou. Zabráňte
kontaktu pokožky s touto kvapalinou.
♦ Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky alebo očí,
postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.
Varovanie! Kvapalina z akumulátora môže spôsobiť zranenie osôb alebo hmotné škody. V prípade
kontaktu s pokožkou zasiahnuté miesto okamžite
opláchnite vodou. Ak dôjde k začervenaniu, bolesti
alebo podráždeniu zasiahnutého miesta, vyhľadajte lekárske ošetrenie. Ak zasiahne kvapalina oči,
okamžite si ich začnite vyplachovať čistou vodou
a ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.
133
SLOVENČINA
Nabíjačky
Vaša nabíjačka je určená pre špecifické napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na výkonovom štítku.
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku priamym pripojením k zásuvke elektrického
prúdu.
♦ Používajte nabíjačku BLACK+DECKER na
nabíjanie akumulátorov iba s akumulátorom, s
ktorým bola nabíjačka dodaná. Iné typy akumulátorov môžu explodovať a spôsobiť úraz alebo
materiálne škody.
♦ Nepokúšajte sa nabíjať akumulátory, ktoré nie
sú určené na nabíjanie.
♦ Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
BLACK+DECKER, aby sa zamedzilo riziku
zranení.
♦ Poškodené káble ihneď vymeňte.
♦ Nevystavujte nabíjačku vlhkosti.
♦ Nepokúšajte sa otvoriť obal nabíjačky.
♦ Nepokúšajte sa rozoberať nabíjačku.
♦ Pri nabíjaní musia byť zariadenie/náradie/
akumulátory umiestnené na dobre vetranom
mieste.
Nabíjačka je určená iba na použitie vo
vnútorných priestoroch.
Pred použitím náradia si prečítajte starostlivo tento návod.
Ak je okolitá teplota príliš vysoká, nabíjačka sa automaticky vypne. Tepelná poistka
proti preťaženiu je účinná iba raz a potom
sa musí vymeniť.
Elektrická bezpečnosť
Vaša nabíjačka je chránená dvojitou izoláciou; z tohto dôvodu nie je nutná ochrana
uzemnením. Vždy skontrolujte, či napätie
v sieti zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku.
♦
♦
Poškodený prívodný kábel musí byť vymenený výrobcom alebo mechanikom značkového
servisu BLACK+DECKER.
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte nahradiť
nabíjačku bežnou sieťovou zástrčkou.
Popis
1. Hlavný vypínač
2. Posuvný prepínač pravého a ľavého chodu
3. Okienko prepínača pravého a ľavého chodu
134
4.
5.
6.
7.
Držiak na násady
Svietidlo LED
Volič režimu / nastavenie krútiaceho momentu
Držiak na skrutky
Obr. A
8. Nabíjačka
9. Nabíjacia základňa
10. Indikátor nabíjania
11. Miesto na uloženie nástavcov
Nastavenie
Montáž nabíjacej základne na stenu (obr.
A a B)
Nabíjaciu základňu (9) je možné umiestniť na
pracovný stôl alebo pripevniť na stenu, kde bude
zaistené miesto na uloženie a nabíjanie prístroja.
Skrutky
a príchytky do steny nie sú súčasťou balenia.
♦
Skrutky do steny zaskrutkujete vo vzdialenosti
zodpovedajúcej štrbinám (13) na zadnej strane
nabíjacej základne (9).
Vzdialenosť medzi štrbinami musí byť 75 mm.
♦ Nabíjaciu základňu nasuňte cez skrutky tak,
aby bola k stene upevnená.
♦ Pripojte nabíjačku (8) k sieti.
♦ Do nabíjacej základne zasuňte náradie a uistite
sa, či sa rozsvietil indikátor nabíjania (10).
Varovanie! Pri upevňovaní nabíjacej základne
ku stene dajte pozor, aby ste nepoškodili prívodný
kábel.
Nasadenie a odpojenie vŕtacieho alebo
skrutkovacieho nástavca (obr. C)
Na toto náradie sa používa skrutkovací a vŕtací
nástavec so šesťhrannou upínacou stopkou 1/4“
(6,35 mm).
♦ Ak chcete pracovný nástroj nasadiť, vložte jeho
upínaciu stopku do držiaka pracovných nástrojov (4).
♦ Ak chcete pracovný nástroj vybrať, vyberte jeho
upínaciu stopku z držiaka pracovných nástrojov
(4).
Iné nebezpečenstvo
Ďalšie riziká môžu nastať pri spôsobe použitia
náradia, ktorý sa neuvádza v priložených bezpečnostných pokynoch. Tieto riziká môžu vznikať pri
nesprávnom použití, dlhodobým použitím náradia
a pod.
Napriek dodržovaniu bezpečnostných opatrení
a používaniu ochranných pomôcok sa nedajú tieto
riziká celkom vylúčiť. Ide o tieto riziká:
SLOVENČINA
♦
♦
♦
♦
♦
Poranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi alebo pohyblivými časťami náradia.
Poranenia spôsobené pri výmene akýchkoľvek dielov, rezných nástrojov alebo príslušenstva.
Poranenia spôsobené dlhodobým použitím
náradia. Pokiaľ akékoľvek náradie používate
dlhšiu dobu, uistite sa, či si robíte pravidelné prestávky.
Poškodenie sluchu.
Ohrozenie zdravia vdychovaním prachových častíc pri práci s náradím (napríklad:
práca s drevom, zvlášť s dubovým, bukovým a MDF.)
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
♦ Pred prvým použitím sa musí akumulátor nabíjať minimálne 12 hodín.
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
♦
♦
♦
Umiestnite náradie do nabíjacej základne (9).
Pripojte nabíjačku (8) k sieti.
Náradie ponechajte pripojené k nabíjačke
počas 12 hodín.
V priebehu nabíjania sa rozsvieti červený indikátor
a zostane svietiť po celú dobu dodávky energie.
Červený indikátor pri dosiahnutí plného nabitia
nezhasne.
Voľba uťahovacieho momentu (obr. E)
Toto náradie je vybavené špeciálnou objímkou,
ktorá umožňuje nastavenie momentu pre rôzne
skrutkovacie a vŕtacie aplikácie. Skrutky veľkých
rozmerov
a polotovary z tvrdých materiálov vyžadujú nastavenie väčšieho krútiaceho momentu. Objímkou
náradia sa môže nastaviť 6 stupňov krútiaceho
momentu pre rôzne aplikácie.
♦ Krútiaci moment upravíte otáčaním objímky (6)
proti smeru alebo po smere chodu hodinových
ručičiek.
♦ Pri skrutkovaní nastavte volič do požadovanej
polohy.
Ak ešte nemáte skúsenosti s nastavením
krútiaceho momentu, postupujte nasledujúcim
spôsobom:
- Nastavte objímku (6) na najmenšiu hodnotu
krútiaceho momentu.
- Pritiahnite prvú skrutku.
- Ak začne spojka pred dosiahnutím požadovaného výsledku preklzávať, zväčšite hodnotu
krútiaceho momentu nastavením objímky do
ďalšej polohy a pokračujte v doťahovaní skrutky. Tento postup opakujte, pokiaľ nedosiahnete správne nastavenie. Dotiahnite ostatné
skrutky s použitím rovnakého krútiaceho
momentu.
Skrutkovanie
Rozsah momentu: malá hodnota momentu pre malé skrutky a veľká hodnota momentu
pre veľké skrutky
V priebehu nabíjania môže nabíjačka bzučať
a môže sa i zahrievať; ide o bežný jav, ktorý neznamená žiadnu poruchu.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor pri teplotách
nižších než 10°C alebo vyšších než 40°C.
Voľba smeru otáčania (obr. D)
Na vŕtanie a uťahovanie skrutiek používajte pravý
chod (otáčanie v smere pohybu hodinových ručičiek). Na uvoľňovanie skrutiek alebo na uvoľňovanie zaseknutých vrtákov používajte spätný chod
(otáčanie proti smeru pohybu hodinových ručičiek).
Smer otáčania je zobrazený šípkou v okienku (3).
♦ Ak chcete zvoliť smer otáčania dopredu,
posuňte prepínač pravého /ľavého chodu (2) do
polohy vpred.
♦ Ak chcete zvoliť smer otáčania dozadu, posuňte prepínač chodu (2) do polohy vzad.
♦ Ak chcete náradie zaistiť, nastavte tento prepínač do stredovej polohy.
Vŕtanie/skrutkovanie
♦
♦
♦
Pomocou posuvného prepínača pre voľbu smeru chodu (2) zvoľte požadovaný smer otáčania
dopredu alebo dozadu.
Ak chcete náradie zapnúť, stisnite hlavný vypínač (1).
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný
vypínač (1).
Skrutkovanie s použitím držiaku skrutiek (obr. F1-F3)
Držiak skrutiek (7) možno používať so skrutkovacími násadami s veľkosťou 1“ a 2“. Držiak skrutiek
sa nedá použiť s predlžovacími násadami na uchytenie skrutkovacej násady.
♦ Držiak skrutiek (7) vysuňte z náradia von (obr.
F1).
135
SLOVENČINA
♦
♦
Do držiaku uchyťte skrutku (obr. F2).
Držiak tlačte smerom ku skrutke tak, aby hrot
násady zapadol do výrezu hlavy skrutky (obr.
F3).
Skrutka je k držiaku pevne prichytená pomocou
magnetu. Magnetom nebude možné prichytiť skrutky, ktoré sú vyrobené z farebných kovov.
♦ Do steny zaskrutkujte skrutku.
Počas skrutkovania sa držiak zasúva späť tak, aby
bolo možné skrutku zaskrutkovať v požadovanej
dĺžke.
Osvetlenie LED
Svietidlo LED (5) sa pri stlačení vypínača automaticky rozsvieti. Osvetlenie LED bude tiež svietiť,
pokiaľ je stlačený vypínač a prepínač pre chod (2)
je v zablokovanej polohe (stredová poloha).
Rady pre optimálne použitie náradia
Skrutkovanie
♦ Používajte vždy správny typ a rozmer skrutkovacej násady.
♦ Pokiaľ sa skrutky priťahujú ťažko, potrite
skrutku mazivom alebo mydlom, aby ste znížili
trenie.
♦ Používajte zaistenie vretena na povoľovanie
veľmi utiahnutých skrutiek alebo na silné priťahovanie skrutiek.
♦ Vždy držte náradie s nasadeným skrutkovacím
nástavcom v priamej línii so skrutkou.
♦ Pri skrutkovaní do dreva odporúčame najskôr
vyvŕtať vodiaci otvor vyhovujúci dĺžke skrutky.
Vodiaci otvor vedie skrutku daným smerom
a bráni tak rozštiepeniu alebo deformácii dreva.
Optimálnu veľkosť vodiaceho otvoru nájdete
v nižšie uvedenej tabuľke.
♦ Pri skrutkovaní do tvrdého dreva vyvŕtajte
dopredu otvor s väčším priemerom do hĺbky
zodpovedajúcej polovici dĺžky skrutky. Optimálnu veľkosť zápustného otvoru nájdete
v nižšie uvedenej tabuľke.
Veľkosť
skrutky
Vodiaci
otvor ø
(mäkké drevo)
Vodiaci
otvor ø
(tvrdé drevo)
Zápustný
otvor
č. 6 (3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
č. 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
č. 10 (5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
Vŕtanie
♦ Na vŕtačku príliš netlačte, tlak vyvíjaný na náradie musí byť smerovaný v osi vrtáku.
♦ Pred tým, ako vrták prenikne cez opačnú stranu polotovaru, znížte tlak na náradie.
136
♦
♦
Zadnú stranu polotovaru, ktorá sa môže odštiepiť, podložte dreveným hranolom.
Na zvýšenie presnosti si vždy uprostred diery,
ktorú chcete vŕtať, označte na obrobku pomocou dierkovača vodiaci otvor.
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí od použitého príslušenstva. Spoločnosť BLACK+DECKER
a spoločnosť Piranha konštruuje príslušenstvo na
vysokej kvalitatívnej úrovni a je navrhnuté tak, aby
zvýšilo výkonnosť Vášho náradia. Použitím tohto
príslušenstva dosiahne Vaše náradie tie najlepšie
výsledky.
V tomto náradí sa upínajú skrutkovacie nástavce so šesťhranným profilom 1/4“ (6,35 mm). Na
použitie s týmto náradím je určené príslušenstvo
Piranha Super-lok.
Údržba
Váš výrobok BLACK+DECKER napájaný akumulátorom / prívodným káblom bol navrhnutý tak, aby
mal dlhú životnosť spoločne s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná starostlivosť
o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia
jeho bezproblémovú prevádzku.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby
elektrického náradia s prívodným káblom alebo
náradia s batériami:
♦ Vypnite náradie a odpojte prívodný kábel od siete.
♦ Alebo vypnite zariadenie a pokiaľ je možné,
vyberte z neho akumulátor.
♦ Alebo pokiaľ nejde akumulátor z náradia vybrať, nechajte náradie v chode, pokým nedôjde
k jeho úplnému vybitiu.
♦ Pred čistením vždy odpojte nabíjačku zo siete.
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu
mimo štandardnej a pravidelného čistenia.
♦ Vetracie otvory Vášho prístroja pravidelne čistite mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
♦ Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite
kryt motora. Nepoužívajte žiadne brúsne alebo
rozpúšťacie čistiace prostriedky.
♦ Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním
odstráňte prach z vnútornej časti náradia (ak
má náradie skľučovadlo).
Ochrana životného prostredia
Triedenie odpadu. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domového
odpadu.
SLOVENČINA
Hneď ako zistíte, že budete chcieť vymeniť vaše
náradie alebo ak nebudete toto náradie ďalej
používať, nevyhazujte ho do domového odpadu.
Zlikvidujte tento prístroj v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie
recyklovaných materiálov pomáha chrániť
životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice alebo predajne Vám poskytnú informácie o správnej
likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Firma BLACK+DECKER poskytuje službu bezplatného odberu a recyklácie výrobkov
BLACK+DECKER po skončení ich životnosti.
V rámci tejto výhodnej služby vráťte Vaše náradie
ktorejkoľvek autorizovanej servisnej pobočke BLACK+DECKER, kde bude toto náradie
zhromaždené a s ohľadom na životné prostredie
recyklované.
Adresu Vášho najbližšieho servisného strediska BLACK+DECKER nájdete v tomto návode. Prehľad autorizovaných servisných dielní
BLACK+DECKER a rovnako ďalšie informácie môžete nájsť tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Akumulátory
Akumulátory BLACK+DECKER je možné
mnohokrát opakovane nabíjať. Po ukončení ich životnosti ich zlikvidujte tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
♦
♦
♦
♦
Zabráňte skratu kontaktov akumulátora.
Pri likvidácii nevhadzujte nepotrebné akumulátory do ohňa, pretože by mohlo dôjsť
k zraneniu osôb alebo k ich explózii.
Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
vyberte z náradia.
Akumulátory je možné recyklovať. Uložte akumulátor do vhodného obalu, aby ste zamedzili
skratu kontaktov. Odovzdajte ich Vášmu servisnému stredisku alebo do miestnej zberne, kde
budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
Technické údaje
Napätie zdroja
Otáčky naprázdno
Maximálny krútiaci moment
Držiak na násady
Hmotnosť
AS36LN H2
VDC 3,6
min-1 180
Nm 4,8
mm 6,35 (1/4“)
kg 0,4
Akumulátor
Napätie
Typ akumulátora
Kapacita akumulátora (Ah)
V
Nabíjačka
Vstupné napätie
Výstupné napätie
Prúd
Približný čas nabíjania
VAC
VDC
mA
hod
3,6
Li-Ion
1,3/1,5
9056423*
230
9,5
100
12-16
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 63,1 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 73,1 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) podľa normy EN 60745:
Vŕtanie do kovu (ah,D) 1,911 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Skrutkovanie bez rázov (ah,S) 0,549 m/s2, odchýlka (K)
1,5 m/s2
Prehlásenie o zhode v rámci EÚ
NORMY PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
14
AS36LN
Spoločnosť BLACK+DECKER vyhlasuje, že tieto
produkty popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2014/30/EU a 2011/65/EU.
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte
prosím spoločnosť BLACK+DECKER na nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené
na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva
toto prehlásenie v zastúpení spoločnosti
BLACK+DECKER.
137
SLOVENČINA
Ray Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
07/10/2014
Záruka
Spoločnosť BLACK+DECKER dôveruje kvalite
svojho vlastného náradia a poskytuje kupujúcemu
mimoriadnu záruku. Táto záruka je nadštandardná
a v žiadnom prípade nepoškodzuje Vaše zákonné
práva. Táto záruka platí vo všetkých členských
štátoch EÚ a Európskej zóny voľného obchodu
EFTA.
Ak sa na výrobku BLACK+DECKER objavia,
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia, akékoľvek materiálové či výrobné chyby, garantujeme, v snahe o minimalizovanie vašich starostí,
bezplatnú výmenu chybných dielcov, opravu alebo
výmenu celého výrobku za nižšie uvedených
podmienok:
• Výrobok nebol používaný na obchodné alebo
profesionálne účely a nedochádzalo k jeho
prenájmu.
• Výrobok nebol vystavený nesprávnemu
použitiu a nebola zanedbaná jeho predpísaná
údržba.
• Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
• Neboli vykonávané opravy výrobku inými
osobami než pracovníkmi značkového servisu
BLACK+DECKER.
Pri uplatňovaní reklamácie je nutné predajcovi
alebo servisnému stredisku predložiť doklad
o nákupe výrobku. Miesto Vašej najbližšej autorizovanej servisnej pobočky BLACK+DECKER sa
dozviete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej
strane tejto príručky. Zoznam autorizovaných servisov BLACK+DECKER a podrobnosti o popredajnom servise nájdete tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Navštívte našu internetovú adresu
www.blackanddecker.sk a zaregistrujte si
Váš výrobok BLACK+DECKER. Budete tak mať
neustále prehľad o nových výrobkoch a špeciálnych ponukách. Ďalšie informácie o značke
BLACK+DECKER a o našom výrobnom
programe získate na internetovej adrese
www.blackanddecker.sk
138
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaš BLACK+DECKER kompaktni izvijač je
namenjen odvijanju vijakov in vrtanju v les, kovino
in plastiko in beton. To orodje je namenjeno samo
osebni uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo
električnega orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila
in navodila. Če ne upoštevate spodaj
navedenih opozoril in napotkov, lahko
to povzroči električni udar, požar in/ali
telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za
uporabo v prihodnje.
Izraz “električno orodje” v vseh spodaj navedenih
opozorilih se nanaša na vaša električno napajana
(kabelska) električna orodja ali na akumulatorsko
napajana (brezžična) električna orodja.
1. Zagotovitev varnosti na območju
delovanja
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih
so nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte
v bližini gorljivih tekočin, plinov ali praha,
ker obstaja nevarnost eksplozije. Pri
uporabi z električnimi orodji nastajajo iskre, ki
lahko zanetijo prah ali hlape.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni
in otroci dovolj daleč od delovnega
območja. Motnje lahko povzročijo, da izgubite
nadzor nad orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Vtikačev nikoli ne predelujte.
Z ozemljenimi električnimi orodji nikoli
ne uporabljajte adapterskih vtikačev.
Nepredelani vtikači in ustrezne vtičnice
zmanjšajo možnost električnega udara.
b. Izogibajte se stika z ozemljenimi
površinami, kot so cevi, radiatorji,
električne peči in hladilniki. Če je vaše telo
ozemljeno, je nevarnost električnega udara
večja.
c. Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim
vremenskim pogojem.
Vdor vode v električno orodje poveča
nevarnost električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje,
vleko ali izklop električnega orodja iz
omrežja. Poskrbite, da bo kabel na varni
oddaljenosti od vročine, olja, ostrih robov
in premikajočih se delov. Poškodovan ali
zavozlan električni kabel povečuje možnost
električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
primernega napajalnega kabla za delo na
prostem zmanjšuje nevarnost električnega
udara.
f. Če je uporaba električnega orodja
v vlažnem okolju neizbežna, uporabite
inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba
RCD stikala zmanjšuje možnost električnega
udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas
pozorni, spremljajte potek dela in
uporabljajte zdravo pamet. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni ali
pod vplivom drog, alkohola ali zdravil.
Že trenutek nepozornosti med delom
z električnim orodjem lahko privede do hudih
telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba zaščitne
opreme, kot je zaščitna maska proti prahu,
nedrseči varnostni čevlji, čelada ali zaščita
sluha, ki jo uporabljate v ustreznem okolju,
zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
c. Izognite se neželenemu zagonu orodja.
Pred priključitvijo na izvor napajanja,
dviganjem ali prenašanjem električnega
orodja zagotovite, da bo stikalo
v izklopljenem položaju.
Nošenje električnega orodja s prstom na
stikalu za vklop ali priključitev električnega
orodja na električno omrežje z vklopljenim
stikalom povečuje možnost nesreč.
d. Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Orodje ali ključ, ki
ostane pritrjen na vrtečih se delih električnega
orodja, lahko povzroči telesne poškodbe.
e. Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Poskrbite za varno in trdno stojišče.
To omogoča boljši nadzor nad električnim
orodjem v nepričakovanih situacijah.
f. Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne
nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi,
obleko ali rokavicami se ne približujte
premikajočim se delom. Ohlapna oblačila,
nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo
v premikajoče se dele.
139
SLOVENSKI
g. Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
prepričajte, da so pravilno priklopljene in
da jih uporabljate pravilno. Uporaba naprav
za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki
jih povzroča prah.
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
a. Ne uporabljajte sile, ko uporabljate
električno orodje. Uporabite orodje, ki
je predpisano za posamezno opravilo.
Ustrezno električno orodje bo delo opravilo
bolje in varneje s predpisano hitrostjo in
načinom uporabe.
b. Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga
je treba popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme
ali pred shranjevanjem orodja. Ta
preventivni varnostni ukrep zmanjša
nevarnost naključnega zagona električnega
orodja.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne
dovolite uporabo orodja osebam, ki niso
seznanjene z delovanjem orodja ali s tem
navodilom za uporabo. Električna orodja
so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso
usposobljeni, zelo nevarna.
e. Vzdržujte električna orodja. Preverite,
ali so komponente električnega orodja
pravilno poravnane, ali niso upognjene,
polomljene oz. v stanju, ki lahko povzroči
motnje v delovanju električnega orodja.
Poškodovano električno orodje popravite
pred uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
f. Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
g. Električno orodje, dodatno opremo,
vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi
navodili, pri tem pa se ozirajte na vrsto
dela, ki ga opravljate in delovne pogoje.
Uporaba električnega orodja za dela, ki
za orodje niso predvidena, lahko povzroči
nevarnost.
5. Uporaba in vzdrževanje akumulatorskih
orodij
a. Baterije polnite samo s polnilnikom, ki je
odobren s strani proizvajalca. Polnilnik,
140
ki je primeren za polnjenje enega tipa baterije,
lahko povzroči nevarnost požara, če ga
uporabljate z drugim tipom baterije.
b. Uporabljajte električna orodja samo
s posebej zanje izdelanimi baterijami.
Uporaba drugih baterij lahko povzroči
nevarnost telesnih poškodb in požara.
c. Če baterije ne uporabljate, jo shranite
proč od kovinskih predmetov, na primer
papirnih sponk, kovancev, vijakov, žebljev
ali drugih majhnih kovinskih predmetov,
ki lahko omogočijo stik enega terminala
z drugim. Kratkostični spoj terminalov lahko
povzroči opekline in požar.
d. Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko
iz notranjosti baterije brizgne tekočina.
Izogibajte se s stiku s tekočino. Če po
naključju pride do stika, izperite prizadeto
mesto z vodo. Če tekočina pride v stik
z očmi, poiščite še pomoč zdravnika.
Tekočina, ki brizgne iz baterije, lahko povzroči
draženje ali opekline.
6. Servis
a. Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa
uporablja le originalne nadomestne dele.
To bo zagotovilo ustrezno varno uporabo
električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo
električnega orodja
Opozorilo! Dodatni napotki za varno
uporabo svedrov in udarnih svedrov
♦
♦
♦
•
♦
Pri delu z udarnimi vrtalniki uporabljajte
zaščito za ušesa. Izpostavljenost hrupu
lahko povzroči izgubo sluha.
Uporabite pomožne držaje, ki so
dobavljene z orodjem. Izguba nadzora lahko
povzroči telesne poškodbe.
Ko opravljate dela, kjer se lahko vijak ipd.
dotakne skrite napeljave, električno orodje
vedno držite za izolirano površino. Če se
z vijaki ipd. dotaknete žice pod napetostjo,
bodo pod napetostjo tudi kovinski deli
električnega orodja, to pa lahko povzroči
električni udar.
Ko opravljate dela, kjer se lahko pribor
dotakne skrite napeljave, električno orodje
vedno držite za izolirano površino. Če
prerežete žico pod napetostjo, bodo pod
napetostjo tudi kovinski deli električnega
orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične
pripomočke za vpetje obdelovanca
SLOVENSKI
♦
♦
♦
v stabilno podlago. Če držite obdelovanec
z roko ali ga pritiskate ob telo, bo nestabilen in
lahko povzroči izgubo nadzora.
Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop preverite
lokacije električnih in drugih napeljav.
Ne dotikajte se konice svedra takoj po
končanem vrtanju, ker je lahko vroča.
Namen uporabe je podrobno opisan v teh
navodilih za uporabo.
V kolikor uporaba rezalnih dodatkov,
priključkov ali način delovanja ni v skladu
s predpisanimi navodili v tem priročniku,
obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali
poškodb orodja ali opreme.
Varnost drugih ljudi
♦ Ta naprava ni namenjena uporabi s strani
oseb (vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi
senzornimi ali umskimi sposobnostmi, ali
pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen
če so pod nadzorom ali so prejeli navodila
o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne
za njihovo varnost.
♦ Otroci morajo biti nadzorovani, da se
z napravo ne igrajo.
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so
navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji
o skladnosti, so bile izmerjene v skladu
s standardno preizkusno metodo, ki jo predpisuje
EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno
primerjavo orodij. Deklarirana vrednost vibracij se
lahko uporablja kot predhodna ocena izpostavitve.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene,
odvisno od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko
zviša nad deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES
za zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo
električna orodja, mora ocena izpostavljenosti
upoštevati dejanske pogoje uporabe in način
uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh
elementov delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje
izključeno, in čas, ko je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti
poškodb mora uporabnik prebrati
navodila.
Dodatni varnostni napotki za baterije in
polnilnike
Baterije
♦ Pod nobenimi pogoji ne poskušajte odpreti
baterij.
♦ Ne izpostavljajte baterij vodi ali dežju.
♦ Ne izpostavljajte baterij vročini.
♦ Ne shranjujte jih v prostorih, kjer bi bila lahko
temperatura višja od 40 °C.
♦ Polnite jih le pri sobni temperaturi od 10 °C do
40 °C.
♦ Polnite le s polnilnikom, ki je dobavljen
z napravo/orodjem. Uporaba napačnega
polnilnika lahko povzroči električni udar ali
pregrevanje baterije.
♦ Ko boste odlagali baterije, sledite navodilom
v razdelku "Skrb za okolje".
♦ Baterije ne luknjajte ali udarjajte po njej; to
lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb in
požara.
♦ Ne polnite poškodovanih baterij.
♦ Pri ekstremnih pogojih obstaja nevarnost izlitja
baterije.
Če opazite na baterijah sledi tekočine, baterijo
obrišite s suho krpo. Pazite, da tekočina ne
pride v stik s kožo.
♦ V primeru stika s očmi ali kožo, preberite
spodnja navodila.
Opozorilo! Tekočina v bateriji lahko povzroči
telesne poškodbe ali materialno škodo. V primeru
stika s kožo takoj sperite prizadeto mesto z vodo.
Če se pojavi rdečica, bolečina ali draženje,
poiščite zdravniško pomoč. V primeru stika
vsebine baterije z očmi nemudoma izperite oči
s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč.
Polnilniki
Polnilnik je namenjen uporabi z določeno
napetostjo.
Vedno preverite, če dejanska napetost ustreza
tisti, ki je navedena na podatkovni plošči.
Opozorilo! Nikoli ne poskušajte zamenjati kabla
z navadnim napajalnim kablom.
♦ BLACK+DECKERjev polnilnik uporabljajte
samo za polnjenje baterije, ki je priložena
orodju. Druge baterije lahko eksplodirajo in
povzročijo telesne poškodbe in materialno
škodo.
♦ Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso
polnilne.
♦ Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko
zamenja le proizvajalec, pooblaščen
BLACK+DECKER serviser, da se izognete
potencialnim nevarnostim.
141
SLOVENSKI
♦
♦
♦
♦
Ne izpostavljajte polnilnika vodi ali dežju.
Ne odpirajte polnilnika.
Ne prodirajte polnilnika.
Med polnjenjem se morajo orodje/naprava/
baterija nahajati v dobro prezračevanem
okolju.
Ta polnilnik je namenjen samo osebni
uporabi.
Pred uporabo preberite navodila za
uporabo.
Polnilnik se samodejno izključi, če
je temperatura v okolici previsoka.
Mehanizem za toplotni izklop deluje
samo enkrat, zatem je zahtevana
popolno zamenjava.
Električna varnost
Polnilnik je dvojno izoliran; zato ni
potrebna ozemljitev. Vedno preverite,
če dejanska napetost ustreza tisti, ki je
navedena na podatkovni plošči.
♦
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga
lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen
BLACK+DECKERjev serviser, da se izognete
potencialnim nevarnostim.
Opozorilo! Nikoli ne poskušajte zamenjati
kabla z navadnim napajalnim kablom.
Sestavni deli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stikalo za vklop/izklop
Drsno stikalo za pomik naprej/nazaj
Okno za smer delovanja naprej/nazaj
Vpenjalo svedra
LED svetlobni indikator
Selektor načina / obroč za nastavitev vrtilnega
momenta
7. Vpenjalo vijaka
Slika A
8. Polnilnik
9. Polnilna postaja
10. Indikator polnjenja
11. Lokacija za shranjevanje konice
Sestava
Montaža polnilne postaje na steno (sl. A in B)
Polnilno postajo (9) lahko postavite na delovni
pult ali pritrdite na steno in tako zagotovite
praktično mesto za shranjevanje polnilne naprave
in polnjenje baterije. Vijaki in zidni vložki so
priloženi.
142
♦
Privijte vijake v steno tako, da so med seboj
oddaljeni z enako razdaljo, kot zareze (13) na
hrbtni strani polnilne postaje (9).
Razdalja med zarezami mora biti 75 mm.
♦ Namestite polnilno postajo preko vijakov na
steni.
♦ Priključite polnilnik (8) na omrežje.
♦ Postavite orodje na polnilno postajo in se
prepričajte, da se indikator za polnjenje (10)
vklopi.
Opozorilo! Pri montaži polnilne postaje na steno
pazite, da ne poškodujete napajalnega kabla.
Namestitev in odstranitev vrtalne konice ali
konice izvijača (slika C)
To orodje uporablja konice izvijača ali vrtalne
konice s 6.35 mm (1/4") šesterokotnim vsadnikom.
♦ Za namestitev konice vstavite vreteno konice
v nosilec konice (4).
♦ Konico odstranite, tako da izvlečete vreteno
konice iz nosilca konice (4).
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne
nevarnosti, ki niso vključene v navedena
opozorila. Te nevarnosti so lahko posledica
nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in
varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni
mogoče izogniti. Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih
se/premikajočih se delov.
♦ Poškodbe, ki nastanejo med menjavo delov,
rezil ali dodatkov.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe
orodja. Če delate z orodjem dalj časa,
poskrbite za redne odmore.
♦ Poškodbe sluha.
♦ Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja
praha, ki je nastal zaradi uporabe vašega
orodja (primer: rezanje lesa, še posebej
hrasta, bukve in MDF (mediapanske)
plošče).
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim
tempom. Pazite, da ga ne boste preobremenili.
♦ Pred prvo uporabo morate baterijo polniti
najmanj 12 ur.
Polnjenje baterije (slika A)
♦ Napravo postavite na polnilno postajo (9).
♦ Priključite polnilnik (8) na omrežje.
♦ Orodje naj ostane priključeno na polnilnik 12 ur.
SLOVENSKI
Rdeča lučka zasveti, ko se orodje polni. Rdeča
lučka bo svetila vse dokler je polnilnik priklopljen
na omrežno napetost. Rdeča lučka se ne izklopi,
ko je orodje napolnjeno.
Med polnjenjem lahko polnilnik brni in se segreva;
to je normalno in ne predstavlja napake.
Opozorilo! Ne polnite baterije pri ambientnih
temperaturah pod 10 °C ali nad 40 °C.
Izbira smeri vrtenja (slika D)
Pri vrtanju in pri privijanju vijakov uporabite
rotacijo v smeri naprej (smer gibanja urinega
kazalca). Pri odvijanju vijakov ali odstranjevanju
zagozdenega svedra uporabite rotacijo v smeri
nazaj (v nasprotni smeri gibanja urinih kazalcev).
Okno za smer delovanja naprej/nazaj (3) in
puščica prikazujeta smer vrtenja orodja.
♦ Za izbiro vrtenja v smeri naprej potisnite drsno
stikalo za naprej/nazaj (2) na pozicijo naprej.
♦ Za izbiro vrtenja v smeri nazaj potisnite drsno
stikalo za naprej/nazaj (2) na pozicijo nazaj.
♦ Za zaklepanje orodja premaknite drsno stikalo
za naprej/nazaj na sredinski položaj.
Izbira vrtilnega momenta (sl. E)
To orodje je opremljeno z obročem za nastavitev
vrtilnega momenta za različna dela privijanja/
odvijanja in vrtanja. Veliki vijaki in trši obdelovanci
zahtevajo višji vrtilni moment kot majhni vijaki
in mehkejši obdelovanci. Obroček ponuja 6
nastavitev, ki so primerne za različne vrste
delovnih operacij.
♦ Za nastavitev vrtilnega momenta/navora,
zavrtite obroč za nastavitev vrtilnega momenta
(6) v smeri ali v nasprotni smeri gibanja urinega
kazalca.
♦ Za privijanje/odvijanje vijakov nastavite selektor
na ustrezno nastavitev.
Če ustrezne nastavitve še ne poznate,
upoštevajte naslednje napotke:
- Nastavite obroček (6) na najnižjo nastavitev
vrtilnega momenta.
- Privijte prvi vijak.
- Če se sklopka zaskoči, še preden dosežete
želeni rezultat, zvišajte nastavitev obročka in
nadaljujte s privijanjem vijaka. Ponavljajte,
dokler ni nastavitev pravilna. Uporabite to
nastavitev za preostale vijake.
Privijanje in odvijanje
Območje vrtilnega momenta:
nizek navor za majhne vijake
in visok navor za velike vijake
Vrtanje/privijanje vijakov
♦ Izberite vrtenje v smeri naprej ali nazaj
s pomočjo drsnika za naprej/nazaj (2).
♦ Orodje vklopite s pritiskom na vklopno/izklopno
stikalo (1).
♦ Orodje izklopite tako, da sprostite vklopno/
izklopno stikalo (1).
Privijanje in odvijanje z uporabo vpenjala
vijaka (sl. F1 - F3)
Vpenjalo vijaka (7) se lahko uporablja z 1” in 2”
vsadniki. Vpenjalo vijaka ni mogoče uporabljati
s podaljški vsadnikov.
♦ Povlecite vpenjalo vijaka (7) z orodja (sl. F1).
♦ Postavite vijak v vpenjalo vijaka (sl. F2).
♦ Potisnite vpenjalo vijaka v smeri vijaka. Pri tem
se prepričajte, da sta konici vsadnika in vijaka
popolnoma pritrjeni (sl. F3).
Vijak je pritrjen v vpenjalo vijaka s pomočjo
magneta.
Magnet posledično ne deluje pri vijakih, ki niso
kovinski.
♦ Privijte vijak v steno.
Med vijačenjem se vpenjalo vijaka sklopi in tako
omogoča privitje vijaka v želeno globino.
LED svetlobni indikator
LED svetlobni indikator (5) se prižge avtomatsko,
ko pritisnete na sprožilno stikalo. LED svetlobni
indikator se prižge tudi, ko pritisnete na sprožilo in
je stikalo za pomik naprej/nazaj (2) v izključenem
(centralnem) položaju.
Priporočila za optimalno učinkovito
uporabo
Privijanje in odvijanje
♦ Vedno uporabite pravilno vrsto in velikost
konice izvijača.
♦ Če naletite na težave pri privajanju vijakov,
nanesite majhno količino detergenta ali milnice.
♦ Uporabljajte avtomatsko zaporo vretena pri
odvijanju zelo močno privitih vijakov ali za
močno privijanje vijakov.
♦ Vedno držite orodje in konico izvijača v ravni
liniji z vijakom.
♦ Če privijate v lesu, priporočamo, da izvrtate
pilotno luknjo z globino, ki je enaka dolžini
vijaka. Pilotna luknja vodi vijak in preprečuje
razpadanje ali poškodbe lesa. Optimalno
velikost pilotne luknje preverite v spodnji tabeli.
♦ Če privijate v trdem lesu, izvrtajte tudi priležno
luknjo z globino, ki je enaka polovici dolžine
vijaka. Optimalno velikost priležne luknje
preverite v spodnji tabeli.
143
SLOVENSKI
Velikost vijaka
Pilotna
luknja Ø
(mehek les)
Pilotna
luknja Ø
(trd les)
Priležna
luknja
Št. 6 (3.5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
Št. 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
Št. 10 (5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
Vrtanje
♦ Vedno vzpostavite lahen pritisk v ravni liniji
s svedrom.
♦ Tik preden sveder prodre skozi drugo stran
obdelovanca, zmanjšajte pritisk na orodje.
♦ Uporabite kos lesa za podlogo obdelovancu,
ki bi se lahko razklal.
♦ Za večjo natančnost naredite vdolbino
s pomočjo točkala na sredini luknje, ki jo
nameravate izvrtati.
♦
V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalo
in potrkajte z njim, tako da odstranite prah iz
njegove notranjosti (če je vgrajeno).
Skrb za okolje
Odpadno orodje ločite od drugih
odpadkov. Naprava ne sme biti
odložena med mešane komunalne
odpadke.
Če ugotovite, da vaš BLACK+DECKER izdelek
ne služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi
več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Napravo pripravite
za ločeno odlaganje od navadnih komunalnih
odpadkov.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in
embalaže omogoča obnovo in ponovno
uporabo nekaterih materialov.
Tovrstno ravnanje pa pripomore
k preprečevanju onesnaženja okolja in
manjši porabi naravnih virov.
Pribor
Učinkovitost orodja je odvisna od pribora, ki ga
uporabljate.
BLACK+DECKERjevi pripomočki Piranha so
izdelani po najvišjih merilih kakovosti in zasnovani
tako, da od orodja dobite najboljšo delovno
storilnost. Z uporabo tega pribora boste lahko
svoje orodje kar najbolj učinkovito izkoristili.
To orodje uporablja konice izvijača s 1/4"
(6,35 mm) šesterokotnimi vsadniki. Za uporabo
s tem orodjem je namenjen pribor Piranha
Super-lok.
Vzdrževanje
Vaša BLACK+DECKER baterijska ali električna
naprava/orodje je zasnovano tako, da deluje dolgo
brez posebnega vzdrževanja. Trajno in učinkovito
delovanje naprave je odvisno predvsem od nege
in rednega čiščenja.
Opozorilo! Pred postopkom vzdrževanja vrvičnih/
brezvrvičnih električnih orodij:
♦ Izključite orodje in izvlecite napajalni kabel iz
omrežja.
♦ Ali izključite in odstranite baterijo iz orodja, če
ima orodje vložen ločen baterijski vložek.
♦ Ali do konca izpraznite baterijo, če je sestavni
del orodja, nato orodje izključite.
♦ Pred čiščenjem izklopite polnilnik iz
električnega omrežja. Polnilnik razen rednega
čiščenja ne potrebuje nobenega vzdrževanja.
♦ Redno čistite zračne odprtine/reže v orodju/
polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe
krpe.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo.
Ne uporabljajte abrazivnega ali kemičnega
čistila.
144
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na
zbirališčih odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite
nov izdelek.
BLACK+DECKER vam nudi možnost zbiranja
in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov
BLACK+DECKER, ko ti dosežejo konec svoje
življenjske dobe. Če želite izkoristiti predlagano
možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite
pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne
postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
BLACK+DECKERjevo pisarno, na naslov, ki je
naveden v tem priročniku. Dodatno pa so seznam
vseh pooblaščenih BLACK+DECKERjevih
serviserjev in vsi podatki o poprodajnih storitvah
na voljo na internetu: www.2helpU.com
Baterije
BLACK+DECKERjeve baterije lahko
velikokrat polnite. Na koncu njihove
življenjske dobe ravnajte z njimi
v skladu s predpisi za varovanje okolja:
♦
♦
♦
Ne povzročite kratkega stika med poli baterije.
Baterij ne mečite v ogenj; to lahko povzroči
telesne poškodbe ali eksplozijo.
Do konca izpraznite akumulator, nato ga
odstranite iz orodja.
SLOVENSKI
♦
Baterije lahko predate v recikliranje. Vložite
baterijo/baterije v ustrezno embalažo, tako da
onemogočite kratkostično povezavo med poli.
Odnesite jih v ustrezni servis ali na lokacijo za
zbiranje baterij za recikliranje.
Tehnični podatki
180
4,8
6,35 (1/4”)
0,4
Baterija
Napetost
Vrsta akumulatorske baterije
Kapaciteta
3,6
Litij-ionska
1,3/1,5
Polnilnik
Vhodna napetost
V (izmenična)
Izhodna napetost V (enosmerna)
Tok
mA
Pribl. čas polnjenja
ur
Podpisani je odgovoren za sestavo
tehnične datoteke in daje to izjavo v korist
BLACK+DECKERja.
AS36LN H2
3,6
Napetost
V (enosmerna)
Hitrost vrtenja brez
obremenitve
min-1
Največji navor
Nm
Vpenjalo svedra
mm
Teža
kg
V
Za več informacij kontaktirajte BLACK+DECKER
na spodnjih naslovih ali pa se sklicujte na zadnjo
stran navodil.
9056423*
230
9,5
100
12-16
Nivo zvočnega pritiska v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 63,1 dB (A),
odstopanje (K) 3 dB (A)
Zvočni tlak (LpA) 73,1 dB(A), negotovost (K)
3 dB(A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni
vektorski seštevek) v skladu z EN 60745:
Vrtanje v kovino (ah, D) 1,911 m/s2, negotovost (K)
1,5 m/s2
Privijanje brez udarcev (ah, S) 0,549 m/s2,
negotovost (K) 1,5 m/s2
Izjava o skladnosti ES
DIREKTIVA O STROJIH
AS36LN
BLACK+DECKER izjavlja, da so izdelki, opisani
pod “tehničnimi podatki” v skladu z:
2006/42/ES, EN 60745-1, EN 60745-2-2
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2014/30/EU
in 2011/65/EU.
Ray Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
07/10/2014
Garancija
BLACK+DECKER na temelju svojega zaupanja
v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno
garancijo. To garancijska izjava je dodatek in
v nobenem primeru ne vpliva na vaše uzakonjene
pravice.
Garancija je veljavna znotraj ozemlja držav članic
EU in na evropskem trgovinskem območju.
Če se BLACK+DECKERjev izdelek pokvari
zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne
skladnosti v 24 mesecih od dneva nakupa,
BLACK+DECKER jamči, da bo zamenjal
okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili
podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal take
izdelke ter tako poskrbel za čim manj težav za
kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
♦ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske
storitve, profesionalno uporabo ali če je bil
izdelek oddajan v najem;
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja;
♦ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih
predmetov, snovi ali nesreč;
♦ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
BLACK+DECKERjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate
z lokalno BLACK+DECKERjevo pisarno,
na naslov, ki je naveden v tem priročniku.
Dodatno pa so seznam vseh pooblaščenih
BLACK+DECKERjevih serviserjev in vsi podatki
o poprodajnih storitvah na voljo na internetu:
www.2helpU.com
145
SLOVENSKI
Prosimo obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš
novi BLACK+DECKER izdelek, da boste ostali
seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih
ponudbah. Za več informacij glede blagovne
znamke BLACK+DECKER in njegovih izdelkih,
obiščite spletno stran www.blackanddecker.
co.uk
Ne pozabite registrirati kupljenega izdelka!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Prijavite vaš izdelek preko spleta
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
ali pošljite vaše ime in priimek in kodo izdelka na
BLACK+DECKER v vaši državi
146
SVENSKA
Användningsområde
Denna kompakta skruvdragare från
BLACK+DECKER är avsedd för skruvdragning och
borrning i trä, metall, plast och murverk.
Verktyget är endast avsett som konsumentverktyg.
Säkerhetsregler
Allmänna säkerhetsvarningar för
motordrivna verktyg
Varning! Läs alla säkerhetsvarningar
och alla anvisningar. Fel som uppstår till
följd av att varningarna och anvisningarna
nedan inte följts kan orsaka elchock, brand
och/eller allvarliga kroppsskador.
Spara alla varningar och anvisningar för
framtida referens.
Nedan använt begrepp lverktyg hänför sig
till nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till
batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
1. Säkerhet för arbetsområdet
a. Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.
Oordning på arbetsplatsen och dåligt belyst
arbetsområde kan leda till olyckor.
b. Använd inte elverktyget i explosionsfarlig
omgivning med brännbara vätskor, gaser
eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som
kan antända dammet eller gaserna.
c. Håll under arbetet med elverktyget barn
och obehöriga personer på betryggande
avstånd. Om du störs av obehöriga personer
kan du förlora kontrollen över elverktyget.
2. Elsäkerhet
a. Elverktygets stickkontakt måste passa i
vägguttaget.
Ändra aldrig stickkontakten på något sätt.
Använd inte adapterkontakter tillsammans
med skyddsjordade elverktyg. Oförändrade
stickkontakter och passande vägguttag
minskar risken för elchock.
b. Undvik kroppskontakt med jordade ytor
som t.ex. rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en större risk för elchock
om din kropp är jordad.
c. Skydda elverktyget mot regn och väta.
Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för
elchock.
d. Misshandla inte nätsladden. Använd
inte sladden för att bära eller hänga
upp elverktyget och inte heller för att
dra stickproppen ur vägguttaget. Håll
nätsladden på avstånd från värme, olja,
skarpa kanter och rörliga maskindelar.
Skadade eller tilltrasslade sladdar ökar risken
för elchock.
e. Använd endast förlängningssladdar som
är godkända för utomhusbruk när du
arbetar med ett elverktyg utomhus. Om en
förlängningssladd avsedd för utomhusbruk
används minskar risken för elchock.
f. Om man måste använda ett elverktyg på
en fuktig plats bör man använda ett uttag
som skyddats med en restströmsanordning
(RCD). Vid användning av en
restströmsanordning (RCD) minskar risken för
elektriska stötar.
3. Personlig säkerhet
a. Var uppmärksam, se på vad du gör och
använd elverktyget med förnuft. Använd
inte elverktyget när du är trött eller om
du är påverkad av droger, alkohol eller
mediciner. Under användning av elverktyg kan
ett ögonblicks bristande ouppmärksamhet leda
till allvarliga kroppsskador.
b. Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid skyddsglasögon. Den personliga
skyddsutrustningen, som t.ex. dammfiltermask,
halkfria skyddsskor, hjälm eller hörselskydd,
som bör användas under de gällande
omständigheterna minskar risken för
kroppsskada.
c. Undvik att verktyget startas av misstag.
Kontrollera att strömställaren står i läge
från innan du ansluter till vägguttaget och/
eller batteripaketet, lyfter upp eller bär
verktyget. Det kan vara mycket farligt att bära
ett elverktyg med fingret på strömbrytaren eller
koppla det till nätet med strömbrytaren på.
d. Ta bort alla inställningsverktyg och
skruvnycklar innan du startar elverktyget.
Ett verktyg eller en nyckel i en roterande
komponent kan medföra kroppsskada.
e. Sträck dig inte för långt. Se till att du
alltid har säkert fotfäste och balans. På
så sätt kan du lättare kontrollera elverktyget i
oväntade situationer.
f. Bär lämplig klädsel. Bär inte löst hängande
kläder eller smycken. Håll hår, kläder och
handskar undan från rörliga delar. Löst
hängande kläder, smycken och långt hår kan
dras in av roterande delar.
g. Om elverktyget är utrustat
med dammutsugnings- och
-uppsamlingsutrustning, kontrollera att
147
SVENSKA
dessa anordningar är rätt monterade
och att de används på korrekt sätt.
Dammuppsamling minskar riskerna för
dammrelaterade olyckor.
4. Bruk och skötsel av elverktyg
a. Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt
elverktyg för det aktuella arbetet. Med ett
lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och
säkrare inom angivet effektområde.
b. Ett elverktyg med defekt strömbrytare får
inte användas.
Ett elverktyg som inte kan kopplas till eller från
är farligt och måste repareras.
c. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och/
eller batteripaketet ur det motordrivna
verktyget innan inställningar utförs,
tillbehörsdelar byts ut eller det motordrivna
verktyget ställs undan. Denna skyddsåtgärd
förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
d. Förvara elverktygen oåtkomliga för barn.
Låt inte elverktyget användas av personer
som inte är förtrogna med dess användning
eller inte läst denna anvisning.
Elverktyg är farliga om de används av oerfarna
personer.
e. Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera
att rörliga komponenter fungerar felfritt och
inte kärvar, att komponenter inte brustit
eller skadats och inget annat föreligger
som kan påverka elverktygets funktioner.
Låt skadade delar repareras innan
elverktyget används på nytt. Många olyckor
orsakas av dåligt skötta elverktyg.
f. Håll skärverktyg skarpa och rena.
Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa
eggar fastnar inte så lätt och går lättare att
styra.
g. Använd det motordrivna verktyget, tillbehör
och insatsverktyg etc. enligt dessa
anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren
och arbetsmomenten.
Används elverktyget på icke ändamålsenligt
sätt kan farliga situationer uppstå.
5. Bruk och skötsel av elverktyg
a. Ladda batterierna endast i de laddare som
tillverkaren rekommenderat. Om en laddare
som är avsedd för en viss typ av batterier
används för andra batterityper finns risk för
brand.
b. Använd endast batterier som är avsedda för
aktuellt elverktyg. Används andra batterier
finns risk för kropsskada och brand.
148
c. Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar
och andra metallföremål på avstånd
från reservbatterier för att undvika att
kontakterna kortsluts. Kortslutning av
batteriets kontakter kan leda till brännskador
eller brand.
d. Om batteriet används på felaktigt sätt finns
risk för att vätska rinner ur batteriet. Undvik
kontakt med vätskan.
Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten.
Om vätska kommer i kontakt med ögonen
uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan
medföra hudirritation eller brännskada.
6. Service
a. Låt endast elverktyget repareras av
kvalificerad fackpersonal och med
originalreservdelar.
Detta garanterar att elverktygets säkerhet
bibehålls.
Extra säkerhetsvarningar för elverktyg
Varning! Extra säkerhetsvarningar för
borrar och slagborrar
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Bär öronskydd vid arbete med en slagborr.
Att utsättas för buller kan leda till hörselskador.
Använd hjälphandtagen som levererades
med verktyget. Kontrollförlust kan orsaka
personskador.
Håll fast sågen endast vid de isolerade
handtagen när sågning utförs på ställen där
sågtillbehöret kan skada dolda elledningar
eller egen nätsladd.
Om sågtillbehöret kommer i kontakt med en
spänningsförande ledning sätts elverktygets
metalldelar under spänning vilket kan leda till
elektriska stötar.
Använd klämmor eller något annat praktiskt
sätt för att fästa och stödja arbetsstycket
på ett stabilt underlag. Om man håller
arbetsstycket med handen eller mot kroppen
blir det instabilt och man kan riskera att förlora
kontrollen över det.
Kontrollera var de elektriska ledningarna och
rörledningarna är installerade innan du borrar i
väggar, golv och tak.
Rör inte borrspetsen omedelbart efter det att
borren har stannat eftersom den kan vara
varm.
Verktygets avsedda bruk beskrivs i denna
bruksanvisning. Bruk av tillbehör eller tillsatser,
eller utförande av någon verksamhet med
SVENSKA
detta verktyg, som inte rekommenderas
i denna bruksanvisning kan innebära risk för
personskada och/eller skada på egendom.
Andra personers säkerhet
♦
♦
Apparaten är inte avsedd att användas av
personer (inklusive barn) med försvagade
fysiska, sensoriska eller mentala förmågor,
eller som saknar erfarenhet och kunskaper,
om de inte får övervakning eller undervisning
i användning av apparaten av någon som
ansvarar för deras säkerhet.
Håll uppsyn så att inga barn leker med
apparaten.
Skakas
De angivna vibrationsemissionsvärdena
i tekniska data / försäkran om överensstämmelse
har uppmätts enligt en standardtestmetod som
tillhandahålls av EN 60745 och kan användas för
att jämföra olika verktyg med varandra.
De angivna vibrationsemissionsvärdena kan
även användas för en preliminär beräkning av
exponering.
Varning! Vibrationsemissionsvärdet under faktisk
användning av elverktyget kan skilja sig från
det angivna värdet beroende på hur verktyget
används. Vibrationsnivån kan överstiga den
angivna nivån.
Vid beräkning av vibrationsexponering för att
bestämma säkerhetsåtgärder enligt 2002/44/
EG för att skydda personer som regelbundet
använder elverktyg i arbetet, bör en beräkning
av vibrationsexponeringen ta med i beräkningen
de faktiska användningsförhållandena och sättet
verktyget används, inkluderande att man tar med
i beräkningen alla delar av användningscykeln,
förutom själva ”avtryckartiden” även t.ex. när
verktyget är avstängt och när det går på tomgång.
Märken på verktyget
Följande symboler finns på verktyget:
Varning! För att minska risken för
skador måste användaren läsa igenom
bruksanvisningen.
Tillkommande säkerhetsanvisningar för
batterier och laddare
Exponera inte batteriet för värme.
Förvara inte batteriet i utrymmen där
temperaturen kan överstiga 40 °C.
♦
Ladda endast inom temperaturområdet 10 °C
till 40 °C.
♦
Ladda endast med laddaren som medföljer.
Användning av fel laddare kan medföra risk för
elektriska stötar eller överhettning av batteriet.
♦
När batterierna kasseras skall instruktionerna
i kapitlet ”Miljöskydd” följas.
♦
Se till att inte skada eller deformera batteriet
genom perforering eller stötar, eftersom det
kan leda till risk för personskada och brand.
♦
Försök aldrig ladda skadade batterier.
♦
Under extrema förhållanden kan batteriet
läcka. Om du upptäcker vätska på batterierna,
torka då noggrant bort den med en trasa.
Undvik kontakt med huden.
♦
Vid kontakt med huden eller ögonen skall
instruktionerna nedan följas.
Varning! Batterivätskan kan orsaka personskador
eller skador på egendom. Skölj omedelbart med
vatten vid kontakt med huden. Den som drabbas
av rodnad, smärta eller irritation bör uppsöka
läkare. Om syran kommer i kontakt med ögonen,
skölj rikligt med rent vatten och kontakta läkare.
♦
♦
Laddare
Din laddare är avsedd för en specifik
nätspänning. Kontrollera alltid att nätspänningen
överensstämmer med typskylten.
Varning! Försök aldrig att ersätta
laddningsenheten med en vanlig nätkontakt.
♦
Använd BLACK+DECKER-laddaren endast för
att ladda batteriet i det verktyg det medföljde.
Andra typer av batterier kan explodera och
förorsaka person- och materialskador.
♦
Försök aldrig ladda icke-uppladdningsbara
batterier.
♦
Om nätsladden är skadad måste den bytas
ut av tillverkaren eller en godkänd
BLACK+DECKER-serviceverkstad för att
undvika en risksituation.
♦
Låt inte laddaren komma i kontakt med vatten.
♦
Öppna inte laddaren.
♦
Gör ingen åverkan på laddaren.
♦
Utrustningen/verktyget/batteriet måste vara
placerat i ett väl ventilerat utrymme under
laddning.
Batterier
♦
Försök aldrig öppna.
♦
Låt inte batteriet komma i kontakt med vatten.
149
SVENSKA
Laddaren är endast avsedd för
inomhusbruk.
Läs bruksanvisningen före bruk.
Laddaren stängs automatiskt av om
omgivningstemperaturen blir för hög.
Temperatursäkringen fungerar bara en
gång och måste sedan bytas.
Elsäkerhet
Laddaren är dubbelisolerad; jordledare
är således överflödig. Kontrollera alltid
att nätspänningen överensstämmer med
typskylten.
♦
♦
Om nätsladden är skadad måste den
bytas ut av tillverkaren eller en godkänd
BLACK+DECKERserviceverkstad för att
undvika en risksituation.
Varning! Försök aldrig att ersätta
laddningsenheten med en vanlig nätkontakt.
Detaljbeskrivning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
På/av-omkopplare
Reglage framåt/bakåt
Riktningsvisarfönster
Bitshållare
Lysdiod
Lägesväljare / krage för justering av
vridmoment
7. Skruvhållare
Fig. A
8.
9.
10.
11.
Laddare
Laddningsstation
Laddningsindikator
Bitsmagasin
Skjut laddarhållaren över skruvarna så att
hållaren sitter emot väggen.
♦
Anslut laddaren till ett nätuttag (8).
♦
Placera verktyget i laddarhållaren och
kontrollera så att laddningsindikatorn (10)
tänds.
Varning! Var noga med att nätsladden inte skadas
vid monteringen av laddarhållaren på väggen.
♦
Isättning och borttagning av borr och
skruvbits (fig. C)
Det här verktyget används med mejsel och borr
med 6,35 mm sexkantsskaft.
♦
För att montera ett bits sätter du skaftet
i bitshållaren (4).
♦
Avlägsna bitset genom att dra ut skaftet ur
hållaren (4).
Övriga risker.
Ytterligare risker som inte finns med i de bifogade
säkerhetsföreskrifterna kan uppstå när verktyget
används.
Dessa risker kan uppstå vid felaktig eller långvarig
användning, etc.
Även om alla relevanta säkerhetsföreskrifter följs
och säkerhetsanordningar används kan vissa
ytterligare risker inte undvikas. Dessa innefattar:
♦
Skador orsakade av att roterande/rörliga
delar vidrörs.
♦
Skador som uppstår vid byte av delar, blad
eller tillbehör.
♦
Skador som orsakas av långvarig
användning av ett verktyg. Se till att ta
regelbundna raster när du använder ett
verktyg under en längre period.
♦
Skador på hörseln.
♦
Hälsofaror orsakade av inandning av damm
när verktyget används (exempel: arbete
med trä, särskilt ek, bok och MDF.)
Montering
Användning
Montera laddarhållaren på väggen
(fig. A & B)
Varning! Överbelasta inte maskinen, låt den
arbeta i sin egen takt.
♦
Före den första användningen måste batteriet
laddas i minst 12 timmar.
Laddarhållaren (9) kan placeras på en arbetsbänk
eller monteras på en vägg som en praktisk
laddnings- och förvaringsplats för verktyget.
Skruvar och väggankare medföljer ej.
♦
Skruva in skruvar i väggen på samma
inbördes avstånd som springorna (13) baktill
på laddarhållaren (9). Avståndet mellan
springorna måste vara 75 mm.
150
Laddning av batteriet (fig. A)
♦
♦
♦
Placera verktyget i laddningsstaionene (9).
Anslut laddaren till ett nätuttag (8).
Låt verktyget vara anslutet till laddaren i 6
timmar.
SVENSKA
Den röda lampan lyser under laddning och förblir
röd så länge det finns ström till laddaren. Den röda
lampan slocknar inte när laddningen är färdig.
Borrning och skruvdragning
♦
♦
Laddaren kan surra och bli varm under laddningen.
Detta är normalt och innebär inte att något är fel.
Varning! Ladda inte batteriet vid temperaturer
under 10 °C eller över 40 °C.
Val av rotationsriktning (fig. D)
När du borrar och drar åt, rotera framåt (medurs).
För att dra ur skruvar eller lossa en borr som har
kört fast, rotera bakåt (moturs).
Riktningsvisarfönstret (3) visar rotationsriktningen
med en pil.
♦
Välj rotation framåt genom att föra reglaget (2)
till det främre läget.
♦
Välj rotation bakåt genom att föra reglaget (2)
till det bakre läget.
♦
Spärra verktyget genom att ställa reglaget i
mittläget.
♦
Välj rotation framåt eller bakåt genom att
använda framåt-/bakåtreglaget (2).
Tryck på strömbrytaren (1) för att starta
verktyget.
Släpp strömbrytaren (1) för att stänga av
verktyget.
Skruvdragning med skruvhållaren
(fig. F1 - F3)
Skruvhållaren (7) kan användas med 1” och 2”
skruvbits. Skruvhållaren kan inte användas med
förlängningar för spetshållare.
♦
Dra ut skruvhållaren (7) ur verktyget (fig. F1).
♦
Placera skruven i skruvhållaren (fig. F2).
♦
Skjut skruvhållaren mot skruven och
kontrollera att bitsspetsen och skruven griper
helt (fig. F3).
Skruven hålls kvar säkert mot skruvhållaren med
en magnet.
Magneten fungerar inte med ej järnhaltiga skruvar.
♦
Skruva in en skruv i väggen.
Vid skruvdragning drar sig skruvhållaren tillbaka så
att skruven kan skruvas in till önskat djup.
Val av vridmoment (fig. E)
Verktyget är försett med en krage för inställning
av momentet vid skruvdragnings- och
borrningsverksamheter. Stora skruvar och hårda
arbetsmaterial kräver högre vridmoment än små
skruvar och mjukare arbetsmaterial. Kragen kan
ställas in
i 6 olika lägen, för att passa till all användning.
♦
För att ställa in momentet vrider man kragen
för justering av momentet (6) medurs eller
moturs.
♦
För skruvdragning ställer du in kragen i önskat
läge. Gör så här om du inte är säker på rätt
inställning:
- Ställ kragen (6) på det lägsta vridmomentet.
- Dra åt den första skruven.
- Om kopplingen släpper innan önskat resultat
uppnås höjer du vridmomentet och skruvar
vidare. Upprepa tills du nått rätt inställning.
Använd denna inställning för de återstående
skruvarna.
Skruvdragningsverksamhet
Vridmomentsområde: lågt
vridmoment för små skruvar
och högt vridmoment för stora
skruvar
Lysdiod
Lysdioden (5) aktiveras automatiskt när man
trycker in avtryckaren. Lysdioden tänds även när
man trycker in avtryckaren och reglaget (2) är i det
låsta avstängda läget (mittläge).
Råd för bästa resultat
Skruvdragning
♦
Använd alltid rätt typ och storlek på bitsetet.
♦
Om det är svårt att dra åt skruven kan lite
flytande tvättmedel eller tvål appliceras som
smörjmedel.
♦
Använd spindellåset för att lossa på skruvar
som sitter mycket hårt eller för att dra åt
skruvar med kraft.
♦
Håll alltid verktyget och bitsetet i rak linje med
skruven.
♦
När man skruvar i trä är det alltid bäst att först
borra upp ett förborrningshål som är lika djupt
som skruven är lång.
Ett förborrningshål leder skruven rakt och
förebygger att träet spricker eller skadas. Se
nedanstående tabell.
♦
När man skruvar i hårt träslag är det alltid
bäst att först borra ett förborrningshål som
är lika djupt som halva skruvlängden. För
optimal storlek på det förborrade hålet, se
nedanstående tabell.
151
SVENSKA
Skruvstorlek
Förborrningshål
ø (i mjukt
träslag)
Förborrningshål
ø (i hårt
träslag)
Förborrningshål
Nr. 6 (3,5 mm)
2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
Nr. 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
Nr. 10 (5 mm)
3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
Borrning
♦
Utöva alltid ett lätt tryck i borrbitsets längdriktning.
♦
Reducera verktygets tryck ytterligare strax
innan borrspetsen tränger ut ur arbetsstyckets
andra sida.
♦
Använd en träbit under arbetsstycket för att
undvika att arbetsstycket spricker.
♦
För bättre precision bör du slå ett körnslag
i mitten av hålet som skall borras.
♦
Miljöskydd
Särskild insamling. Denna produkt får inte
kastas bland vanliga hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta din
BLACK+DECKER-produkt med en ny, eller inte
längre behöver den, ska du inte kasta den
i hushållssoporna. Denna produkt skall lämnas till
särskild insamling.
Efter insamling av använda produkter
och förpackningsmaterial kan materialen
återvinnas och användas på nytt.
Användning av återvunna material skonar
miljön och minskar förbrukningen av
råvaror.
Tillbehör
Verktygets användningsområde beror på vilket
tillbehör du väljer. BLACK+DECKER- och
Piranhatillbehören är av hög kvalitet. Genom att
använda dessa tillbehör kan du få ut mesta möjliga
av verktyget.
Detta verktyg används med skruvbits med
6,35 mm (1/4”) sexkantsskaft. Piranha Super-lok
tillbehör är avsedda för det här verktyget.
Underhåll
Ditt BLACK+DECKER-verktyg, med eller utan
nätkabel, har tillverkats för att fungera under
lång tid med ett minimum av underhåll. Med rätt
underhåll och regelbunden rengöring behåller
verktyget sin prestanda.
Varning! Före varje typ av underhåll på
nätanslutna/sladdlösa elverktyg:
♦
Stäng av apparaten/verktyget och drag ur
kontakten.
♦
Eller stäng av och ta bort batteriet från
utrustningen/verktyget om utrustningen/
verktyget har ett separat batteripaket.
♦
Eller töm batteriet helt om det är inbyggt och
stäng sedan av.
♦
Tag ur laddarkontakten före rengöring.
Laddaren behöver inget underhåll förutom
regelbunden rengöring.
♦
Rengör regelbundet ventilationsöppningarna
på apparaten/verktyget/laddaren med en mjuk
borste eller torr trasa.
♦
Rengör kåpan regelbundet med en fuktig trasa.
Använd aldrig rengöringsmedel med lösningseller slipmedel i.
152
Öppna chucken regelbundet och knacka på
den för att avlägsna eventuellt damm som
hamnat inuti den (när den är monterad).
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma
särskilda insamlingar av uttjänt elutrustning från
hushåll, antingen vid kommunala miljöstationer
eller hos detaljhandlaren när du köper en ny
produkt.
BLACK+DECKER erbjuder en insamlings- och
återvinningstjänst för BLACK+DECKER-produkter
när de en gång har tjänat ut. För att använda
den här tjänsten lämnar du in produkten till en
auktoriserad B & D -reparatör/representant som tar
hand om den för din räkning.
Närmaste auktoriserad BLACK+DECKERrepresentant finner du genom det lokala
BLACK+DECKER-kontoret på adressen i den
här manualen. Annars kan du söka på Internet,
på listan över auktoriserade BLACK+DECKERrepresentanter och alla uppgifter om vår
kundservice och andra kontakter
www.2helpU.com
Batterier
BLACK+DECKER-batterierna kan laddas
om många gånger. Skydda miljön genom
att lämna uttjänta batterier till avsedd
uppsamlingsplats.
♦
♦
Kortslut inte batteriets kontakter.
Släng inte in batteriet i öppen eld, eftersom det
kan explodera med risk för personskador.
SVENSKA
♦
♦
Låt batteriet laddas ur helt och ta sedan bort
det från verktyget.
Batterierna är laddningsbara. Placera batteriet
i en lämplig förpackning så att kontakterna inte
kan kortslutas.
Lämna dem till en auktoriserad tekniker eller
en lokal återvinningsstation.
Tekniska data
Spänning
Obelastad hastighet
Max. vridmoment
Bitshållare
Vikt
Batteri
Spänning
Batterityp
Ahr-värde
VDC
min-1
Nm
mm
kg
V
Laddare
Spänning
Utspänning
Amperetal
Laddningstid cirka
VAC
VDC
mA
h
AS36LN H2
3,6
180
4.8
6,35 (1/4“)
0,4
3,6
Li-Ion
1,3/1,5
9056423*
230
9.5
100
12-16
Bullernivå, uppmätt enligt EN 60745:
Bullernivå (LpA) 63,1 dB(A), avvikelse (K) 3 dB(A)
Ljudeffekt (LWA) 73,1 dB(A), avvikelse (K) 3 dB(A)
Vibrationens totala värde (treaxelvektorsumma)
bestämd enligt EN 60745:
Borrning i metall (ah, D) 1,911 m/s2, avvikelse (K)
1,5 m/s2
Skruvdragning utan belastning (ah, S) 0,549 m/s2,
avvikelse (K) 1,5 m/s2
EC-förklaring om överensstämmelse
MASKINDIREKTIVET
AS36LN
BLACK+DECKER deklarerar att dessa produkter,
beskrivna under ”tekniska data”, är tillverkade
i överensstämmelse med:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-2
De här produkterna överensstämmer även med
direktiven 2014/30/EU och 2011/65/EU.
För mer information, vänligen kontakta
BLACK+DECKER på följande adress eller den
som anges på handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställningen
av den tekniska filen och gör denna försäkran som
representant för BLACK+DECKER.
Ray Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Storbrittannien
07/10/2014
Reservdelar / reparationer
Reservdelar finns att köpa hos auktoriserade
BLACK+DECKER verkstäder, som även ger
kostnadsförslag och reparerar våra produkter.
Förteckning över våra auktoriserade verkstäder
finns på Internet, vår hemsida
www.blackanddecker.se samt www.2helpU.com
Garanti
BLACK+DECKER garanterar att produkten är fri
från material- och/eller fabrikationsfel vid leverans
till kund. Garantin är i tillägg till konsumentens
lagliga rättigheter och påverkar inte dessa.
Garantin gäller inom medlemsstaterna
i Europeiska Unionen och i det Europeiska
Frihandelsområdet.
Om en BLACK+DECKER produkt går sönder på
grund av material- och/eller fabrikationsfel eller
brister i överensstämmelse med specifikationen,
inom 24 månader från köpet, åtar sig
BLACK+DECKER att reparera eller byta ut
produkten med minsta besvär för kunden.
Garantin gäller inte för fel som beror på:
♦
normalt slitage
♦
felaktig användning eller skötsel
♦
att produkten skadats av främmande föremål,
ämnen eller genom olyckshändelse
Garantin gäller inte om reparation har utförts av
någon annan än en auktoriserad BLACK+DECKER
verkstad.
153
SVENSKA
För att utnyttja garantin skall produkten och
inköpskvittot lämnas till återförsäljaren eller till en
auktoriserad verkstad senast 2 månader efter det
att felet har upptäckts.
För information om närmaste auktoriserad
verkstad; kontakta det lokala BLACK+DECKER
kontoret på den adress som är angiven i
bruksanvisningen. En lista på alla auktoriserade
verkstäder samt servicevillkor finns även tillgängligt
på Internet, adress: www.2helpU.com
Besök vår webbplats www.blackanddecker.se för
att registrera din nya BLACK+DECKER-produkt
samt för att erhålla information om nya produkter
och specialerbjudanden.
Vidare information om märket BLACK+DECKER
och vårt produktsortiment kan återfinnas på
www.blackanddecker.se
154
УКРАЇНСЬКА
Область застосування
Ваша компактна викрутка виробництва
компанії BLACK+DECKER розроблена для
використання в якості викрутки та для свердління деревини, металу, пластику та цегляної
кладки. Цей інструмент призначений лише
для побутового використання.
Інструкції з техніки безпеки
Загальні правила безпеки для електричного інструменту
Попередження! Перед використанням інструменту уважно прочитайте всі попередження та інструкції. Невиконання попереджень та
інструкцій, наведених нижче, може
призвести до ураження електричним
струмом, пожежі та/або серйозних
травм.
Збережіть всі попередження та інструкції
для використання в майбутньому.
Термін „електричний інструмент " в усіх попередженнях, перерахованих нижче, стосується використовуваних Вами інструментів,
що працюють від мережі енергоспоживання
(з використанням електричного кабелю) або
акумуляторів (без кабелю).
1. Безпека робочої зони
a. Тримайте робочу зону чистою та добре
освітленою. Неупорядковані та темні робочі
зони збільшують ймовірність нещасного випадку.
b. Не використовуйте електричні інструменти у вибухонебезпечній атмосфері, наприклад, у присутності вогненебезпечних
рідин, газів та пилу. Електричні інструменти створюють іскри, що можуть запалити пил
або випаровування.
c. Тримайте дітей та сторонніх подалі під
час використання інструменту. Відвернення уваги може призвести до втрати контролю.
2. Електрична безпека
a. Вилка електричного інструменту має
відповідати розетці. Ніколи ніяким чином
не змінюйте вилку. Не використовуйте
адаптерів із заземленими електричними
інструментами. Немодифіковані вилки та
розетки, що підходять до них, зменшують
ризик ураження електричним струмом.
b. Уникайте контакту тіла з заземленими
поверхнями, такими як труби, радіатори,
c.
d.
e.
f.
плити та холодильники. Якщо Ваше тіло
заземлене, збільшується ризик ураження
електричним струмом.
Не залишайте електричні інструменти під
дощем або в умовах підвищеної вологості.
Вода, що потрапляє в електричний інструмент, підвищує ризик ураження електричним
струмом.
Не використовуйте кабель живлення не
за призначенням. Ніколи не використовуйте шнур для перенесення, витягування та відключення від розетки живлення
електричного інструменту. Тримайте
шнур подалі від високих температур,
мастила, гострих предметів та рухомих
деталей. Пошкоджені або перекручені шнури підвищують ризик враження електричним
струмом.
При використанні електричного інструменту на вулиці, використовуйте подовжуючий шнур, що підходить для використання на вулиці. Використання шнура,
що підходить для вулиці, знижує ризик
ураження електричним струмом.
Якщо неможливо уникнути використання електричного інструменту за умов
підвищеної вологості, використовуйте
джерело живлення, захищене пристроєм
залишкового струму (RCD). Використання
RCD знижує ризик ураження електричним
струмом.
3. Особиста безпека
a. Будьте в стані готовності, дивіться, що
ви робите, та використовуйте загальний
глузд, коли ви працюєте з електричним
інструментом. Не використовуйте електричний інструмент, коли ви втомлені або
знаходитесь під впливом наркотичних
речовин, алкоголю або ліків. Втрата уваги
при роботі з електричним інструментами
може призвести до серйозних травм.
b. Використовуйте особисті засоби безпеки.
Завжди використовуйте засоби захисту
очей. Засоби безпеки, такі як протипилова
маска, неслизькі безпечні чоботи, твердий
капелюх та засоби захисту слухового апарату, які використані для відповідних умов,
зменшують імовірність особистих травм.
c. Уникайте випадкового запуску. Переконайтесь в тому, що вимикач знаходиться
в позиції Вимк. перед підключенням до
джерела живлення та/або акумулятора,
переміщенням або перенесенням пристрою.
155
УКРАЇНСЬКА
d.
e.
f.
g.
Перенесення інструменту, тримаючи палець
на вимикачі, або підключення живлення
з перемикачем в позиції Увімк. може призвести до нещасного випадку.
Зніміть всі налаштувальні ключі або
гайкові ключі перед тим, як вмикати
електричний інструмент. Гайковий ключ,
що залишився прикріпленим до якоїсь деталі
електричного пристрою, що обертається,
може призвести до травм.
Не перенапружуйтесь. Завжди утримуйте
правильну постановку ніг і рівновагу. Це
дає вам змогу краще контролювати інструмент в неочікуваних ситуаціях.
Вдягайте відповідний одяг. Не вдягайте
вільний одяг чи прикраси. Тримайте ваше
волосся, одяг та рукавички подалі від рухомих деталей. Вільний одяг, прикраси або
довге волосся може зачепитися за рухомі
деталі.
Якщо передбачені пристрої для підключення до засобів виділення та збирання
пилу, переконайтеся, що вони правильно
підключені та використовуються. Використання таких пристроїв зменшує ризик виникнення небезпечних ситуацій, що пов’язані
з потраплянням пилу.
4. Використання та догляд за електричним
інструментом
a. Не використовуйте надмірні зусилля при
роботі з інструментом. Використовуйте
відповідний електричний інструмент для
вашої задачі. Правильно обраний інструмент виконає завдання краще та безпечніше
за умов, для яких він був розроблений.
b. Не використовуйте інструмент, вмикач
якого не вмикає та не вимикає його. Будьякий електричний інструмент, який не може
управлятися вмикачем, є небезпечним і має
бути відремонтований.
c. Відключіть вилку від джерела живлення та/або зніміть акумуляторний блок з
інструменту перед тим, як робити будьякі налаштування, змінювати додаткове
обладнання чи зберігати інструмент Ці
профілактичні заходи зменшують ризик випадкового запуску електричного інструменту.
d. Зберігайте вимкнені електричні інструменти подалі від дітей та не дозволяйте
особам, що не знайомі з електричним
інструментом або цими інструкціями, використовувати електричний інструмент.
Електричні інструменти є небезпечними,
156
якщо вони використовуються некваліфікованими користувачами.
e. Технічне обслуговування електричних
інструментів. Перевіряйте на відсутність
вирівнювання або заїдання рухомих деталей, ушкоджених частин та інших умов,
що можуть впливати на роботу електричного інструменту. Якщо є ушкодження,
відремонтуйте електричний інструмент
перед використанням. Багато нещасних
випадків є результатом того, що інструмент
не пройшов відповідного технічного обслуговування.
f. Тримайте ріжучі інструменти гострими та
чистими. Правильно доглянуті ріжучі інструменти з гострими ріжучими кромками мають
меншу ймовірність заїдання, та ними легше
керувати.
g. Використовуйте електричний інструмент, додаткові інструменти та деталі
інструменту тощо у відповідності до цих
інструкцій, зважаючи на умови використання та роботу, яка має бути виконана.
Використання електричних інструментів не
за призначенням може призвести до виникнення небезпечних ситуацій.
5. Використання та догляд за інструментом,
що працює від акумулятора
a. Заряджайте інструмент лише за допомогою зарядного пристрою, що вказаний
виробником. Зарядний пристрій, що підходить до одного типу акумуляторів, може
призвести до пожежі, коли використовується
з іншим акумулятором.
b. Використовуйте цей електричний інструмент лише зі спеціально розробленим акумулятором. Використання інших
акумуляторів може призвести до травм або
пожежі.
c. Коли акумулятори не використовуються,
зберігайте їх подалі від металевих предметів, як скріпки, монети, ключі, цвяхи,
гвинти або інші невеликі предмети, що
можуть призвести до замикання двох
контактів. Зімкнення терміналів акумулятора може призвести до вибуху або пожежі.
d. За невідповідних умов використання
рідина може витекти з батареї, уникайте
контакту з цією рідиною. При випадковому контакті змийте відповідне місце
водою. Якщо рідина потрапила в очі,
необхідно звернутися до лікаря. Рідина,
що витікає з батареї, може призвести до подразнень та опіків.
УКРАЇНСЬКА
6. Обслуговування
a. Надавайте Ваш електричний інструмент
для обслуговування кваліфікованим спеціалістом з ремонту та використовуйте
тільки ідентичні замінні деталі. Це забезпечить безпеку електричного пристрою, що
обслуговується.
Додаткові правила безпеки для електричного інструменту
Попередження! Додаткові попередження з техніки безпеки для дрилю
та ударного дрилю
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Використовуйте засоби захисту органів
слуху при роботі ударним дрилем. Шум
може викликати втрату слуху.
Використовуйте додаткові ручки, що
надаються з цим інструментом. Втрата
контролю над інструментом може викликати
травми.
Тримайте інструмент за ізольовану поверхню при виконанні операцій, коли
кріпильний елемент може торкнутися
схованої проводки. Контакт кріпильних
елементів з дротом під напругою може призвести до появи напруги в інструменті та
ураження оператора електричним струмом.
Тримайте інструмент за ізольовану поверхню при виконанні операцій, коли
ріжучі аксесуари можуть торкнутися схованої проводки. При контакті ріжучих елементів з дротом під напругою може з’явитися
напруга в металевих деталях інструменту,
що може призвести до ураження оператора
електричним струмом.
Використовуйте затискачі або інший
спосіб закріплення деталі, що оброблюється, на стабільній платформі. Утримування заготовки в руці та біля тіла робить її
нестабільною та може призвести до втрати
контролю.
Перед свердлінням стін, підлоги та стелі
переконайтесь, що в цьому місці не розташована електрична проводка та труби.
Уникайте контакту з кінцем свердла відразу
після свердління, тому що він може бути
гарячим.
Використання за призначенням описане в
цьому керівництві з використання.
Використання аксесуарів або приладдя, або
виконання будь-яких дій з інструментом, що
суперечать рекомендаціям цього керівництва, може призвести до ризику травмування людини та/або пошкодження майна.
Безпека сторонніх людей
♦ Цей інструмент не призначений для використання особами (включаючи дітей) із
зниженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також особами,
які не мають досвіду та знань, за винятком
випадків, коли вони працюють під наглядом
або отримали відповідні інструкції щодо використання пристрою від особи, відповідальної за безпеку.
♦ Діти повинні знаходитись під контролем, щоб
гарантувати, що вони не будуть грати з пристроєм.
Вібрація
Значення вібрації, вказані в технічних даних
та в декларації про відповідність виміряні з дотриманням стандартних методів тестування,
наданих в EN 60745, та їх можна використовувати для порівняння одного інструменту з
іншим. Задекларовані значення вібрації можна також використовувати для попередньої
оцінки впливу вібрації.
Попередження! Значення вібрації під час
використання інструменту може відрізнятися
від задекларованого в залежності від способів використання інструменту. Рівень вібрації
може перевищувати вказані значення.
При оцінці впливу вібрації для визначення
заходів безпеки за вимогами 2002/44/EC, щоб
захистити людей, що регулярно використовують інструменти в роботі, необхідно враховувати реальні умови та способи використання
інструменту, включаючи врахування всіх періодів робочого циклу, наприклад, часу, коли
інструмент вимкнено та коли він знаходиться
в режимі очікування, а також часу реальної
роботи інструменту.
Написи на інструменті
На інструменті є наступні піктограми:
Попередження! Щоб зменшити ризик
травм, користувач повинен прочитати керівництво з експлуатації.
Додаткові інструкції з техніки безпеки
для батарей та зарядних пристроїв
Батареї
♦ Ніколи не намагайтесь відкривати батарею.
♦ Не занурюйте батарею у воду.
♦ Не піддавайте батарею впливу надмірного
тепла.
157
УКРАЇНСЬКА
♦
Не зберігайте у місцях, де температура може
перевищувати 40 °C.
♦ Заряджайте лише при температурі навколишнього середовища між 10 °C та 40 °C.
♦ Заряджайте лише за допомогою зарядного
пристрою, що надається з інструментом.
Використання невідповідного зарядного
пристрою може призвести до ураження електричним струмом або перегрівання батареї.
♦ При викиданні батарей виконуйте інструкції,
наведені в розділі "Захист навколишнього
середовища".
♦ Не пошкоджуйте та не деформуйте батареї
шляхом проколу або удару, це може призвести до ризику травми та пожежі.
♦ Не заряджайте пошкоджені батареї.
♦ В екстремальних умовах може виникнути
витікання батареї.
Якщо ви помітите на батареї рідину, витріть
її обережно ганчіркою. Уникайте контакту зі
шкірою.
♦ При потраплянні на шкіру або в очі виконуйте наступні інструкції.
Попередження! Рідина батареї може призвести до травми або пошкодження майна.
У випадку потрапляння її на шкіру негайно
промийте шкіру водою. При виникненні почервоніння, болю або подразнення зверніться до
лікаря. У випадку потрапляння в очі негайно
промийте великою кількістю чистої води та
зверніться по медичну допомогу.
Зарядні пристрої
Ваш зарядний пристрій було розроблено для
певного значення напруги.
Завжди перевіряйте, що джерело живлення
відповідає напрузі, що вказана на табличці з
паспортними даним.
Попередження! Ніколи не намагайтесь заміняти зарядний пристрій звичайним мережним
штепселем.
♦ Використовуйте зарядний пристрій
BLACK+DECKER лише для зарядки батарей
того інструменту, з яким він продавався. Інші
батареї можуть вибухнути, спричинивши
травми та пошкодження.
♦ Ніколи не намагайтесь заряджати батареї,
що не підлягають зарядці.
♦ Якщо шнур живлення пошкоджений, його
необхідно замінити у виробника або в офіційному сервісному центрі компанії
BLACK+DECKER для уникнення небезпеки.
♦ Не піддавайте зарядний пристрій впливу
води.
158
♦
♦
♦
Не відкривайте корпус зарядного пристрою.
Не розбирайте зарядний пристрій.
Під час зарядки пристрій/інструмент/батарея
повинні знаходитись у добре провітрюваному місці.
Зарядний пристрій призначений
лише для використання в приміщенні.
Прочитайте інструкції цього керівництва перед використанням.
Зарядний пристрій відключається,
коли температура навколишнього
середовища стає занадто високою.
Тепловий вимикач спрацьовує лише
один раз і потім вимагає заміни.
Електрична безпека
Цей зарядний пристрій має подвійну
ізоляцію; тому заземлення не
є необхідним. Завжди перевіряйте,
що джерело живлення відповідає напрузі, що вказана на табличці
з паспортними даним.
♦
♦
Якщо шнур живлення пошкоджений, його
необхідно замінити у виробника або в офіційному сервісному центрі компанії
BLACK+DECKER для уникнення небезпеки.
Попередження! Ніколи не намагайтесь заміняти зарядний пристрій звичайним мережним штепселем.
Деталі
1. Перемикач Увімк./Вимк. 2 Перемикач вперед/назад
3. Вікно реверсу (вперед / назад)
4. Тримач біт
5. Світлодіодний індикатор
6. Селектор режиму/налаштувальне кільце
крутного моменту
7. Тримач гвинта
Мал. A
8. Зарядний пристрій
9. Основа для зарядки
10. Індикатор зарядки
11. Місце зберігання біт
УКРАЇНСЬКА
Збирання
Установка основи для зарядки на стіну
(мал. A і B)
Основу для зарядки (9) можна розташувати
на робочому столі або на стіні, забезпечивши
зручне розташування та місце для зарядки
інструменту. Гвинти та настінні анкери не входять до комплекту.
♦ Закрутіть гвинти в стіну на такій самій відстані, як відстань між отворами (13) на задній
поверхні основи для зарядки (9).
Відстань між отворами має бути 75 мм.
♦ Надіньте основу для зарядки на гвинти, щоб
закріпити основу на стіні.
♦ Підключіть зарядний пристрій до розетки (8).
♦ Встановіть інструмент на основу для зарядки, переконавшись, що індикатор зарядки
(10) загорівся.
Попередження! Намагайтесь не пошкодити
кабель при кріпленні основи для зарядки на
стіну.
Встановлення та знімання свердла або викрутки-вставки (мал. С)
Цей інструмент використовує вставки та
свердла з шестигранним хвостовиком 6,35 мм
(1/4").
♦ Щоб встановити біту, вставте її хвостовик
в тримач вставки (4).
♦ Щоб витягти біту, потягніть за її хвостовик та
витягніть її з тримача (4).
Залишкові ризики.
При використанні інструменту можуть виникнути додаткові залишкові ризики, які можуть
бути не внесені до попереджень щодо техніки
безпеки цього керівництва. Ці ризики можуть
виникнути як результат неправильного використання, тривалого використання, тощо.
Незважаючи на виконання всіх відповідних
правил техніки безпеки та використання пристроїв безпеки, неможливо уникнути деяких
залишкових ризиків. Сюди належать:
♦ Травми через контакт з деталями, що
рухаються/обертаються.
♦ Травми при заміні деталей, пильних полотен
або аксесуарів.
♦ Травми через занадто тривале використання
інструменту. При використанні будь-якого
інструменту протягом тривалого періоду
часу не забувайте робити регулярні перерви.
♦ Порушення слуху.
♦
Небезпека для здоров’я через вдихання
пилу, що утворюється при використанні інструменту (наприклад, при роботі з деревом,
особливо з дубом, березою та ДВП).
Використання
Попередження! Інструмент повинен працювати із рекомендованою швидкістю. Не перевантажуйте його.
♦ Перед першим використанням необхідно
зарядити батарею на протязі щонайменше
12 годин.
Встановлення батареї (мал. А)
♦ Встановіть інструмент на основу для зарядки
(9).
♦ Підключіть зарядний пристрій до розетки (8).
♦ Залишіть інструмент підключеним до зарядного пристрою протягом щонайменше
12 годин.
Червоний індикатор горить, коли інструмент
заряджається, та продовжує горіти протягом
всього часу, коли до зарядного пристрою
подається живлення. Червоний індикатор не
відключається для індикації повної зарядки.
Зарядний пристрій може стати теплим під час
зарядки; це нормально та є показником проблеми.
Попередження! Не заряджайте батарею при
температурі навколишнього середовища нижче 10 °C або вище 40 °C.
Вибір напрямку обертання (мал. D)
Для свердління та закручування шурупів
використовуйте обертання вперед (за годинниковою стрілкою). Для викручування шурупів
та витягування затисненого свердла використовуйте обертання в зворотному напрямку
(проти годинникової стрілки).
У вікні реверсу (вперед/назад) (3) відображається напрямок обертання за допомогою
стрілки.
♦ Щоб обрати обертання вперед, натисніть на
перемикач вперед/назад (2) до положення
руху вперед.
♦ Щоб обрати обертання вперед, натисніть на
перемикач вперед/назад (2) до положення
руху назад.
♦ Щоб заблокувати інструмент, пересуньте
ручку перемикача в центральне положення.
159
УКРАЇНСЬКА
Вибір крутного моменту (мал. Е)
Цей інструмент оснащений налаштувальним
кільцем, яка дозволяє встановити крутний
момент для різних задач використання інструменту в якості викрутки та дрилю. Великі
гвинти та тверді матеріали вимагають більшого крутного моменту, ніж малі гвинти та
м’які матеріали. Налаштувальне кільце можна
встановити на 6 положень в залежності від
виконуваної задачі.
♦ Щоб встановити крутний момент, поверніть
налаштувальне кільце (6) за годинниковою
стрілкою або проти неї.
♦ Для використання в якості викрутки встановіть кільце у бажане положення.
Якщо ви не знаєте точно, в яке положення
потрібно його встановити, виконайте наступні дії:
- Встановіть кільце (6) на найнижче значення
крутного моменту.
- Затягніть перший гвинт.
- Якщо муфта зупиниться до досягнення
бажаного результату, збільшіть значення
кільця та продовжуйте затягування гвинта.
Повторіть до встановлення бажаного положення кільця. Використовуйте це положення для інших гвинтів.
Використання в якості викрутки
Діапазон крутного моменту:
низьке значення крутного
моменту для малих гвинтів
та високі значення - для
великих гвинтів
Свердління/використання викрутки
♦ Виберіть напрямок руху вперед чи назад, використовуючи перемикач вперед/назад (2).
♦ Для ввімкнення інструменту натисніть перемикач Увімк./Вимк. (1).
♦ Щоб вимкнути інструмент, відпустіть перемикач Увімк./Вимк. (1).
Використання викрутки з тримачем гвинтів
(мал. F1 - F3)
Тримач гвинтів (7) можна використовувати
з насадками для викрутки 1” і 2”. Тримач гвинтів неможливо використовувати з подовжувачами тримача для насадок.
♦ Потягніть тримач гвинтів (7) від інструменту
(мал. F1).
♦ Розташуйте гвинт в тримачі гвинтів (мал.
F2).
♦ Добре вставте гвинт в тримач гвинтів, переконавшись, що викрутка та гвинт добре
поєднані (мал. F3).
160
Гвинт надійно тримається в тримачі за допомогою магніту.
Магніт не працює з гвинтами з кольорових
металів.
♦ Закрутіть гвинт в стіну.
При вкручуванні тримач гвинтів пересувається назад, щоб дозволити вкрутити гвинт на
необхідну глибину.
Світлодіодний індикатор
Світлодіодний індикатор (5) активується
автоматично при натисненні на тригерний
перемикач. Світлодіод також буде горіти, коли
тригер натиснений та перемикач вперед/назад
(2) знаходиться у розблокованому положенні
(центральне положення).
Примітки для оптимального використання
Використання викрутки
♦ Завжди використовуйте правильний тип та
розмір викрутки-вставки.
♦ Якщо гвинти важко затягуються, спробуйте
застосувати невелику кількість миючої рідини чи мила в якості мастила.
♦ Використовуйте блокування шпинделя, щоб
відкрутити дуже сильно затягнуті шурупи.
♦ Завжди тримайте інструмент та викруткувставку по прямій лінії з гвинтом.
♦ При закручуванні гвинтів в дерево рекомендується зробити базовий отвір глибиною,
рівною довжині гвинта. Базовий отвір буде
спрямовувати гвинт та допоможе уникнути
розколювання та пошкодження дерева.
Інформацію щодо оптимального розміру базового отвору можна знайти в таблиці нижче.
♦ При закручуванні гвинтів в тверде дерево
також зробіть отвір з гарантованим зазором
глибиною, рівною половині довжини шурупа.
Інформацію щодо оптимального розміру
отвору з гарантованим зазором можна знайти в таблиці нижче.
Розмір
гвинта
Базовий
отвір ø
(м’яке
дерево)
Базовий
отвір ø
(тверде
дерево)
Отвір
з зазором
№ 6 (3,5 мм) 2,0 мм
2,5 мм
3,6 мм
№ 8 (4 мм)
2,5 мм
3,0 мм
4,5 мм
№ 10 (5 мм)
3,0 мм
3,5 мм
5,0 мм
Свердління
♦ Завжди дещо натискайте на інструмент,
спрямовуючи силу по прямій лінії зі свердлом.
УКРАЇНСЬКА
♦
♦
♦
Безпосередньо перед тим, як кінець свердла
з’явиться з іншої сторони заготовки, зменшіть тиск на інструмент.
Використовуйте дерев’яну планку для захисту заготовки, яка може розколотися.
Зробіть помітку, використовуючи кернер,
біля центру отвору, що буде просвердлений,
щоб поліпшити точність.
♦
Не використовуйте абразивні очищувачі та
засоби, що містять розчинники.
Регулярно відкривайте затискний патрон та
струшуйте його, щоб видалити пил з середини (якщо патрон наявний).
Захист навколишнього середовища
Окреме збирання. Цей продукт не
можна викидати разом зі звичайним
побутовим сміттям.
Витратні матеріали
Продуктивність роботи інструменту залежить
від витратних матеріалів, які Ви використовуєте.
Витратні матеріали виробництва фірм
BLACK+DECKER та Piranha розроблені з
дотриманням високих стандартів якості та
створені для підвищення ефективності використання вашого інструменту. Використовуючи ці матеріали, Ви отримаєте максимум
ефективності від вашого інструменту.
Цей інструмент використовує біти з шестигранним хвостовиком 1/4" (6,35 мм). Витратні
матеріали виробництва компанії Piranha
Super-lok розроблені для використання з цим
інструментом.
Технічне обслуговування
Ваш пристрій виробництва компанії
Black& Decker призначений для роботи протягом довгого часу з мінімальним обслуговуванням. Довга задовільна робота інструменту
залежить від відповідного обслуговування
інструменту та регулярного його очищення.
Попередження! Перед виконанням будьякого технічного обслуговування інструменту
зі шнуром живлення або без нього:
♦ Вимкніть інструмент та відключіть його від
мережі живлення.
♦ Або вимкніть інструмент та витягніть батарею з нього, якщо ваш пристрій/інструмент
має окремий акумуляторний блок.
♦ Або повністю розрядіть акумулятор, якщо
пристрій має вбудований акумулятор, а потім вимкніть інструмент.
♦ Витягніть зарядний пристрій з розетки перед
очищенням. Ваш зарядний пристрій не
вимагає технічного обслуговування, лише
необхідно проводити регулярне очищення.
♦ Регулярно очищуйте вентиляційні отвори
пристрою/інструменту/зарядного пристрою
за допомогою м’якої щітки або сухої ганчірки.
♦ Регулярно очищуйте корпус мотору, використовуючи вологу ганчірку.
Якщо якось ви вирішите, що ваш виріб фірми
BLACK+DECKER має бути замінено, або він
вам більше не потрібний, не викидайте його на
смітник побутового сміття. Зробіть цей виріб
доступним для спеціального збирання.
Окреме збирання використаних виробів та упаковки дозволяє повторно
переробляти та використовувати
матеріали. Переробка повторно використовуваних матеріалів допомагає попередити забруднення навколишнього середовища та зменшує
потребу в сировині.
Місцеві законодавчі акти можуть передбачати
окремий збір електричного обладнання
в муніципальних місцях для збору сміття або
продавцями при покупці нового обладнання.
Компанія BLACK+DECKER має можливість
для збору та переробки продуктів власного
виробництва після закінчення їхнього терміну
служби. Щоб скористатися цією послугою, поверніть виріб компанії в офіційний сервісний
центр, які збирають відпрацьовані продукти за
наш рахунок.
Ви можете знайти місцезнаходження найближчого до Вас сервісного центру, зв’язавшись з
місцевим офісом компанії BLACK+DECKER
за адресою, вказаною в цих інструкціях. Крім
того, список офіційних сервісних центрів компанії BLACK+DECKER з усіма подробицями
нашого післяпродажного обслуговування та
контактною інформацією міститься
в Інтернеті за адресою: www.2helpU.com
Батареї
Батареї виробництва компанії
BLACK+DECKER можна перезаряджати багато разів. В кінці їхнього
строку служби викиньте батареї, не
забуваючи про навколишнє середовище:
161
УКРАЇНСЬКА
♦
♦
♦
♦
Не замикайте контакти батареї.
Не викидайте батареї у вогонь, це може призвести до травми або вибуху.
Батарея повинна бути повністю розряджена,
потім витягніть її з інструменту.
Батареї підлягають повторній переробці. Помістіть батарею у відповідну упаковку, щоб
запобігти замиканню контактів. Віднесіть їх
у будь-який офіційний сервісний центр або
на місцеву переробну станцію.
Технічні дані
Напруга
Швидкість без
навантаження
Макс. крутний момент
Тримач насадок
Вага
Батарея
Напруга
Тип батареї
Ємність
Зарядний пристрій
Вхідна напруга
Вихідна напруга
Струм
Приблиз. час зарядки
ВDC
AS36LN H2
3,6
хв.-1 180
Нм 4,8
мм 6.35 (1/4”)
кг 0,4
В
3,6
літій-іонна
1,3/1,5
9056423*
ВAC 230
ВDC 9,5
мА 100
год. 12-16
Рівень звукового тиску згідно з EN 60745:
Звуковий тиск (LpA) 63,1 дБ(A), похибка (K)
3 дБ(A)
Звукова потужність (LWA) 73,1 дБ(A), похибка
(K) 3 дБ(A)
Загальні значення вібрації (векторна сума
трьох векторів) згідно з EN 60745:
Свердління металу (ah, D) 1,911 м/с2, похибка
(K) 1,5 м/с2
Свердління без удару металу (ah, S) 0,549 м/с2,
похибка (K) 1,5 м/с2
162
Заява про відповідність ЄС
ДИРЕКТИВА ПРО МЕХАНІЧНЕ
ОБЛАДНАННЯ
AS36LN
Компанія BLACK+DECKER заявляє, що продукти, описані в розділі "Технічні дані" відповідають:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2
Ці продукти також відповідають Директиві
2014/30/EU і 2011/65/EU.
Для отримання додаткової інформації, будь
ласка, зверніться до компанії BLACK+DECKER
за наступною адресою або прочитайте інформацію на зворотній стороні цього керівництва.
Нижчепідписаний несе відповідальність за
упорядкування файлу технічних характеристик та робить цю заяву від компанії
BLACK+DECKER.
Ray Laverick
Engineering Manager
BLACK+DECKER Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
07/10/2014
Гарантія
Компанія BLACK+DECKER впевнена в якості
своєї продукції та пропонує чудові умови гарантії. Ці гарантійні умови є додатковими та
в якійсь мірі підтверджують ваші законні права.
Ця гарантія є дійсною на території країн-членів Європейського Союзу та в європейській
зоні вільної торгівлі.
Якщо продукт BLACK+DECKER стає несправним через неякісні матеріали, конструкцію або
невідповідність вимогам протягом 24 місяці
з дня покупки, компанія BLACK+DECKER
гарантує заміну несправних деталей, ремонт
продуктів, що піддалися зносу, або заміну
таких продуктів для забезпечення мінімальних
незручностей для споживачів, за винятком
випадків, коли:
♦ Виріб використовувався в професійних цілях
та об’ємах;
УКРАЇНСЬКА
♦
Продукт використовувався не за призначенням або не обслуговувався;
♦ Продукт зазнав механічних пошкоджень, викликаних зовнішніми предметами, речовинами або іншим впливом;
♦ Продукт намагалися відремонтувати особи,
які не є працівниками офіційного сервісного
центру або персоналом з ремонту компанії
BLACK+DECKER.
Щоб отримати гарантійне обслуговування, вам
необхідно надати доказ покупки продавцеві
або агенту з ремонту. Ви можете знайти місцезнаходження найближчого до Вас сервісного центру, зв’язавшись з місцевим офісом компанії BLACK+DECKER за адресою, вказаною
в цих інструкціях. Крім того, список офіційних
сервісних центрів компанії BLACK+DECKER з
усіма подробицями нашого післяпродажного
обслуговування та контактною інформацією
міститься в Інтернеті за адресою:
www.2helpU.com
Будь ласка, відвідайте наш сайт
www.blackanddecker.co.uk, щоб зареєструвати свій новий продукт BLACK+DECKER та
отримувати інформацію про нові продукти та
спеціальні пропозиції. Для отримання додаткової інформації про торгову марку
BLACK+DECKER та наші продукти
відвідайте наш сайт за адресою
www.blackanddecker.co.uk.
Не забудьте зареєструвати свій продукт!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Зареєструйте свій продукт в Інтернеті на сайті
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
або надішліть своє ім’я, прізвище та код продукту в представництво компанії
BLACK+DECKER у вашій країні
163
УКРАЇНСЬКА
БЛЕК ЕНД ДЕККЕР
гарантійні умови
Шановний покупцю!
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
Вітаємо Вас з покупкою високоякісного виробу
компанії BLACK+DECKER та висловлюємо Вам
свою вдячність за Ваш вибір.
Надійна робота цього виробу на протязі всього
терміну експлуатації є предметом особливої
турботи наших сервісних служб. У випадку
виникнення будь-яких проблем в процесі
експлуатації виробу ми рекомендуємо Вам
звертатися лише до авторизованих сервісних
організацій, адреси та телефони яких Ви
зможете знайти в Гарантійному талоні або
дізнатися в магазині.
Н а ш і с е р в і с н і це н т р и – це н е т і л ь к и
кваліфікований ремонт, але и широкий вибір
запчастин та аксесуарів.
При купівлі виробу вимагайте перевірки
його комплектності та справності за Вашої
присутності, наявності інструкції з експлуатації
та заповненого Гарантійного талону на
українській мові. За умови відсутності у Вас
правильно заповненого Гарантійного талону
ми будемо вимушені відхилити Ваші претензії
щодо якості цього виробу.
Щоб уникнути всіх непорозумінь наполегливо
просимо Вас перед початком роботи з виробом
уважно ознайомитись з інструкцією щодо його
експлуатації.
Звертаємо Вашу увагу на виключно побутове
призначення цього виробу.
Правовою основою даних гарантійних умов
є діюче Законодавство та, зокрема, Закон ”Про
захист прав споживачів”.
Гарантійний термін на даний виріб складає
24 місяці та починається з дня продажу
через роздрібну торгову мережу. У випадку
усунення недоліків виробу гарантійний термін
подовжується на період, протягом якого виріб
не використовувався.
Термін служби виробу - 5 років (мінімальний,
встановлений у відповідності до Закону ”Про
захист прав споживачів”).
Наші гарантійні зобов’язання поширюються
тільки на несправності, виявлені протягом
га р а н т і й н о го т е р м і н у т а о бу м о вл е н і
виробничими та конструктивними факторами.
Гарантійні зобов’язання не поширюються:
На несправності виробу, що виник ли
в результаті:
Недотримання користувачем вказівок інструкції
з експлуатації виробу.
Механічних пошкоджень, викликаних зовнішнім
ударним або іншим впливом.
Використання виробу в професійних цілях та
об’ємах, в комерційних цілях.
Застосування виробу не за призначенням.
Стихійного лиха.
6.1.6. Несприятливому атмосферному та інших
зовнішніх впливах на виріб, таких як дощ,
сніг, підвищена вологість, нагрів, агресивні
середовища, невідповідність параметрів
електромережі параметрам, вказаним на
інструменті.
6.1.7. Використання аксесуарів, витратних матеріалів
та запчастин, які не рекомендовані або не
схвалені виробником.
6.1.8. Проникнення всередину інструменту сторонніх
предметів, комах, матеріалів або речовин,
що не є відходами, які супроводжують
використання інструменту за призначенням,
наприклад, стружки, опилки та ін.
6.2. На інструменти, що були відкриті, піддані
ремонту або модифікації поза уповноваженим
сервісним центром.
6.3. На приналежності, запчастини, що вийшли
з ладу внаслідок нормального зносу, та
витратні матеріали, такі як, приводні ремені,
вугільні щітки, ножі, та ін.
6.4. На несправності, які виникли в результаті
перевантаження інструменту, що призвело
до виходу з ладу електродвигуна або інших
вузлів та деталей. До безумовних ознак
перевантаження виробу належать, зокрема:
поява кольорів мінливості, деформація
або оплавлення деталей та вузлів виробу,
потемніння або обвуглювання ізоляції
дротів електродвигуна під впливом високої
температури.
Блек енд Декер ГмбХ,
Блек енд Декер Штрассе, 40,
65510 Ідштайн, Німеччина.
03 червня 1999 р.
zst00249192 - 21-10-2014
164
90617266 REV-0
www.blackanddecker.eu
10/2014
Download PDF

advertising