DWS520 | DeWalt DWS520 CORDED PLUNGE SAW Type 3 instruction manual

372001-14 EST
DWS520
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
16
Joonis / Рисунок 1
a
m
l
b
h
c
k
g
f
e
j
y
j
z
d
h
i
e
s
u
3
Joonis / Рисунок 2
m
l
Joonis / Рисунок 3
p
o
r
q
n
k
2-3 mm
4
2-3 mm
Joonis / Рисунок 4
f
d
Joonis / Рисунок 5
c
h
5
Joonis / Рисунок 6
t
x
w
t
Joonis / Рисунок 7
12 mm
v
6
EESTI KEEL
KÄSIKETASSAAG
DWS520
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALT-ist ühe kindlama partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Sisendvõimsus
Vabakäigukiirus
Ketta diameeter
Max saagimissügavus
90° (ilma juhtsiinita)
90° (juhtsiiniga)
Tera suurus
Kaldenurga reguleerimine
Mass
VDC
W
min-1
mm
DWS520 DWS520
QS/GB
LX
220-240
115
3
3
1300
1300
1750-4000 1750-4000
165
165
mm
mm
mm
kg
LPA (helirõhk)
dB(A)
KPA (helirõhu määramatus) dB(A)
LWA (helivõimsus)
dB(A)
KWA (helivõimsuse määramatus)dB(A)
59
55
20
47°
5
59
55
20
47°
5
92
3
103
3
92
3
103
3
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsiooni mõju ah =
ah =
Määramatus K =
m/s²
m/s²
2,8
1,5
2,8
1,5
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase
on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745
kirjeldatud testile ning seda väärtus võib kasutada
tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. Väärtust
võib kasutada mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS. Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
Vibratsiooniga kokkupuute kestuse
arvutamisel tuleb arvesse võtta ka
aega, mil tööriist on väljalülitatud või
pöörleb vabakäigul ning tööd ei tee.
See võib märkimisväärselt vähendada
kogu tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
Kaitsmed:
Euroopa
230 V tööriistad
10 A, toitevõrk
Ühendkuningriik ja Iirimaa
230 V tööriistad
13 A, pistikus
Mõisted Ohutusnõuded
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Tähistab otseselt ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS. Tähistab potentsiaalselt
ohtlikku olukorda – kui seda ei
väldita, võib see lõppeda surma või
raske kehavigastusea.
ETTEVAATUST. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita, võib
tagajärjeks olla väike või mõõdukas
kehavigastus.
MÄRKUS. Juhib tähelepanu
toimingule, mille tagajärjeks ei või
olla kehavigastus, kuid mis võib
põhjustada varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
7
EESTI KEEL
EÜ vastavusdeklaratsiooN
MASINADIREKTIIV
DWS520
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EÜ. Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge
DEWALTiga alloleval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat informatsiooni.
Allakirjutanu vastutab tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda DEWALTi nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lugege tähelepanelikult
juhendit.
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
HOIATUS. Lugege läbi kõik
ohutushoiatused ja juhised. Kõigi
juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
8
c)
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapter-pistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Kui olete on
maandatud, suureneb elektrilöögioht.
c) Vältige elektritööriistade vihma kätte või
märgadesse tingimustesse sattumist.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge väärkasutage toitejuhet. Ärge
kunagi kasutage seadme toitekaablit
selle kandmiseks, tõmbamiseks või
pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate
nurkade ja liikuvate osade eest.
Kahjustatud või sassis kaablid suurendavad
elektrilöögi ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
f) Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige, mida teete,
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu
tolmumask, libisemiskindlad jalanõud, kiiver
või kuulmiskaitsevahendid, vähendavad
nõuetekohasel kasutamisel kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
EESTI KEEL
d)
e)
f)
g)
Kandes tööriista sõrm lülitil või ühendades
vooluvõrku tööriista mille lüliti on tööasendis
kutsub esile õnnetusi.
Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg
kindlas asendis ja säilitage tasakaalu.
See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis
on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/
või eemaldage aku. Nende meetmete
järgimine vähendab elektritööriista tahtmatu
käivitamise ohtu.
d) Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas.
Ärge lubage tööriista kasutada inimestel,
kes pole saanud vastavat väljaõpet või
pole lugenud instruktsiooni. Oskamatutes
kätes võivad elektritööriistad olla väga
ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Veenduge, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, et osad on terved,
ja kontrollige kõigi muude muid tööriista
tööd mõjutada võivaid tingimusi.
Kahjustuste korral laske tööriista
enne edasist kasutamist remontida.
Paljud õnnetused on põhjustatud halvasti
hooldatud elektritööriistadest.
f)
g)
Hoidke lõiketerad terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsikud jne. vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse nii
tööpiirkonda kui tehtava töö iseloomu.
Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5) HOOLDUS
a) Laske tööriista regulaarselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii
tagate tööriista ohutuse.
TÄIENDAVAD OHUTUSEESKIRJAD
Ohutusjuhised, mis kehtivad
kõigi saagide puhul
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
OHT. Hoidke käed lõikepiirkonnast
ja lõikekettast eemal. Hoidke teine käsi
lisakäepidemel või mootori korpusel.
Kui hoiate saagi mõlema käega, ei saa sa
nendesse sisse lõigata.
Ärge pange käsi detaili alla. Saeketta
kaitsekate ei kaitse teid lõikeketta eest
detaili all.
Reguleerige lõikesügavust vastavalt
detaili paksusele. Detaili alt peaks paistma
vähem kui terve saehammas.
Ärge kunagi hoidke lõigatavat detaili
käes või üle jala. Kinnitage detail
kindlale alusele. Tähtis on olla kindlas
asendis ja hoida kehaga saest distantsi,
vältida lõikeketta painutamist, kontrolli ja
tasakaalu kaotamist.
Hoidke elektritööriista isoleeritud
pindadest, kui töö käigus võib lõiketera
sattuda peidetud juhtmesse. Pinge all
oleva juhtmega kontakt viib voolu alla ka
elektritööriista metallosad ja kasutaja võib
seega saada elektrilöögi.
Täppislõikuse puhul kasutage alati
juhtlatti või lõikesihikut. Sel juhul on
kindlustatud lõike täpsus ja vähendatud
ketta painutamise risk.
Kasutage alati õige suuruse ja
kujuga avadega saekettaid (romb- ja
ümarhambaga). Kettad, mis ei sobi saega
võivad pöörelda ekstsentriliselt, põhjustades
sae üle kontrolli kaotamist.
Ärge kunagi kasutage kahjustatud või
valesid kettaseibe või -polti. Kettaseibid
9
EESTI KEEL
ja polt on spetsiaalselt välja töötatud
konkreetse sae jaoks, et saavutada
optimaalseid tulemusi ja tagada ohutus.
e)
Tagasilöögi põhjused ja seadme kasutaja tegevus selle
vältimiseks
f)
– Tagasilöök on äkiline reaktsioon kinnikiilunud,
hüplevale või valesti joondatud saele,
põhjustades sae kontrollimatut väljumist
saetavast pinnast kasutaja suunas.
g)
– Kui ketas detaili sisse kinni kiilub, ketas
seiskub ja mootori reaktsioon liigutab tööriista
kiiresti tagasi, kasutajast eemale või kasutaja
poole.
– Kui ketas paindub või valesti joondub,
võivad selle tagaküljel olevad hambad detaili
pealispinda haakuda ja põhjustada ketta
soonest väljapaiskumist ning kasutaja poole
hüppamist.
Tagasilöök on tööriista valesti kasutamise ja /või
ebaõige kasutusprotseduuri kasutamise tulemus
ja seda saab vältida, võttes kasutusele õiged
alltoodud meetmed:
a) Hoidke tööriista tugevalt kahe käega
ja valige käteasend, mis võimaldab
tagasilöögi jõule vastu panna. Seadke
ennast ükskõik kummale poole
lõikeketast, kuid mitte otse selle taha.
Tagasilöök võib põhjustada sae hüppamist
tahapoole, kuid neid jõude on võimalik
kontrollida, kui õiged ettevaatusabinõud
kasutusele võtta.
b) Kui ketas kinni kiilub või kui mingil
põhjusel lõikamise katkestate, laske
päästik lahti ja hoidke tööriista materjali
sees liikumatult seni, kuni ketas
täielikult peatub. Ärge kunagi püüdke
eemaldada saagi toorikust ega tõmmake
saagi tahapoole, kui lõikeketas liigub
või esineb tagasilöögi oht. Leidke ja
eemaldage kinnikiilumise põhjus.
c) Lõikamise jätkamisel seadke saeketas
lõikejoone keskele ning veenduge, et
saehambad pole lõigatavasse materjali
kinni jäänud. Kinni kiilunud saeketas võib
sae taaskäivitamisel edasi nihkuda või
saetavast detailist tagasi põrgata.
d) Toestage suured detailid, et vähendada
ketta kinnikiilumis- ja tagasilöögiohtu.
Suured paneelid võivad omaenda raskuse
all painduda. Paneeli mõlema külje alla
lõikejoone ja paneeli serva lähedale tuleb
asetada toed.
10
Ärge kasutage nürisid või vigastatud
kettaid. Teritamata või valesti paigaldatud
kettad võivad põhjustada liiga kitsa
lõikesoone, mis põhjustab liigset
hõõrdejõudu, ketta kiilumist ja tagasilööki.
Ketta sügavuse ja kaldenurga seadmise
lukustuskangid peavad enne lõikamise
alustamist olema pingutatud. Kui ketta
seadistus lõikamise ajal liigub, võib see
põhjustada kinnikiilumist ja tagasilööki.
Olge eriti ettevaatlik tehes ''pimedat
lõiget'' näiteks seina või teistesse
tundmatutesse kohtadesse. Väljaulatuv
ketas võib lõigata objekte seina vms. taga,
mis võivad põhjustada tagasilööki.
Käsiketassaage puudutavad
ohutusnõuded
a)
b)
c)
d)
Veenduge enne igat kasutuskorda, et
alumine kaitsekate sulgub korralikult.
Ärge käitage saagi, mille kaitsekate ei
liigu vabalt või ei kata ketast kohe kinni.
Ärge kunagi blokeerige kaitsekatet
ega fikseerige seda avatud asendisse.
Sae juhuslikul mahakukkumisel võib
alumine kaitsekate painduda. Veenduge,
et kaitsekate liigub vabalt ning ei puuduta
saeketast ega teisi osi sisselõike kõigis
nurkades ja sügavustes.
Kontrollige kaitsekatte tagastusvedru
korrasolekut. Kui piire ja vedru ei tööta
nõuetekohaselt, tuleb neid enne tööriista
kasutamist hooldada. Kaitsekate võib
sulguda aeglaselt kahjustunud osade,
kleepuvate jääkide või mustuse kogunemise
tõttu.
Veenduge, et sae juhtplaat ei nihkuks
sisselõike ajal, kui ketta lõikenurk ei ole
90° peal. Ketta külgsuunas nihkumine võib
põhjustada kinnikiilumise või tagasilöögi.
Enne sae asetamist pingile või põrandale
veenduge, et alumine kaitsekate on
saeketta peal. Kaitsmata, vabalt liikuv
ketas võib põhjustada sae tahapoole
liikumise ja lõikumise ükskõik millesse oma
liikumisteel. Pidage meeles, et saeketas ei
seisku kohe pärast lüliti vabastamist.
Kõigi lõhestusnoaga saagide
lisaohutusjuhised
a)
b)
Kasutage teraga sobivat lõhestusnuga.
Et lõhestamisnuga töötaks, peab see
olema terast paksem, kuid tera hammastest
kitsam.
Seadistage lõhestusnuga vastavalt
kasutusjuhendites märgitule. Vale
EESTI KEEL
c)
d)
paigutuse, vahekauguse ja joonduse korral
ei pruugi lõhestusnuga tagasilööki ära
hoida.
Lõhestusnoa töötamiseks peab see
olema kontaktis töödeldava detailiga.
Lõhestusnuga on lühikeste lõigete puhul
tagasilöögi ärahoidmisel ebaefektiivne.
Ärge kasutage saagi, kui lõhestamisnuga
on paindunud. Isegi väikene kõrvalekalle
võib põhjustada piirde tagasiasetumise
viivitust.
Täiendavad ohutusnõuded
käsiketassaagidele
•
•
•
•
Kandke kõrvaklappe. Liigne müra võib
kahjustada kõrvakuulmist.
Kandke tolmumaski. Kokkupuude
saepuruosakestega võib põhjustada
hingamisraskusi ja isegi kehavigastusi.
Ärge kasutage kettaid, mille läbimõõt on
soovitatust väiksem või suurem. Õige
ketta leidmiseks vaadake tehnilisi andmeid.
Kasutage ainult käesolevas kasutusjuhendis
märgitud kettaid, mis vastavad standardile
EN 847-1.
Ärge kasutage abrasiivlõikekettaid.
Muud riskid
• Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete
järgimisele ja ohutusseadmete kasutamisele
ei õnnestu teatavaid riske vältida. Need on
järgmised.
– Kuulmiskahjustused.
– Pöörleva lõikeketta katmata osade
põhjustatud õnnetuseoht.
– Õnnetuseoht lõikeketta vahetamisel.
– Lõigatavate materjalide ohtliku tolmu
sissehingamisoht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Maksimaalne lõikesügavus
Näiteks:
2010 XX XX
tootmisaasta
Pakendi Sisu
Pakend sisaldab:
1 käsiketassaag
1 kuuskantvõti
1 kasutusjuhend
1 detailjoonis
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või
lisatarvikud ei oleks transpordil saanud
kahjustada.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joon. 1-3)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
ETTENÄHTUD OTSTARVE
Käsiketassaag DWS520 on mõeldud puidu ja
puidutoodete professionaalseks lõikamiseks.
ÄRGE kasutage saagi niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
See käsiketassaag on professionaalne
elektritööriist. ÄRGE laske lastel tööriista puutuda.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
a. Sisselõikefunktsiooni päästik
b. Toitelüliti
c. Põhikäepide
d. Tald
e. Kalde reguleerimisnupp
f. Sügavuse reguleerimisnupud
g. Sügavusskaala
h. Esimene käepide
i. Tolmu äratõbeava
j. Siini regulaator
k. Saeketas
Ketta läbimõõt
ANDMEKOODI ASUKOHT (JN 1)
Kuupäevakood (z), mis sisaldab ka tootmisaastat,
on trükitud korpusele.
l. Lukustusnupp
m. Lukustushoob
n. Ketta kinnituskruvi
o. Välimine äärik
p. Sisemine äärik
11
EESTI KEEL
q. Lõhestusnuga
r. Lõhestusnoa reguleerimiskruvid
s. Kiiruse seaderatas
t. Lõikenäidik
u. Tagasilöögi vältimisnupp
v. Välimine kaitsekate
w. Juhtsiin
x. Ketta asendinäidikud
y. Kalde skaala
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla pingega
töötamiseks. Veenduge alati, et toitepinge vastaks
andmesildile märgitud väärtusele.
Teie DEWALT-i tööriist on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60745. Seega ei ole
maandusjuhet vaja.
HOIATUS. 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähise vahel on
maandus.
Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt valmistatud kaabli vastu, mis on
saadaval DEWALTi hooldusorganisatsiooni kaudu.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui uue toite pistiku paigaldamine on vajalik,
toimige järgmiselt.
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS. Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS. Enne kokkupanemist
või reguleerimist eemaldage tööriist
vooluvõrgust.
Kalde Reguleerimine (jn 1)
Saeketta kallet saab reguleerida vahemikus 0°
kuni 47°.
1. Keerake kalde reguleerimise nupud (e) lahti.
2. Seadke kaldenurk, liigutades talda (d), kuni
märk näitab vajalikku nurka kalde skaalal (y).
3. Pingutage kalde reguleerimise nupud (e).
Saeketta vahetamine (jn 2, 3)
1. Vajutage lukustusnuppu (l).
2. Vajutage ketassaag lõpuni alla
(kettavahetusasend).
3. Keerake lukustushooba (m) päripäeva, kuni
see peatub.
4. Vajutage lukustushoob (m) alla ja pöörake
ketast, kuni leiate lukustusasendi.
MÄRKUS. Ketas (k) on nüüd fikseeritud ja seda ei
saa käega pöörata.
5. Keerake kettakinnituskruvi (n) eemaldamiseks
vastupäeva.
6. Eemaldage välimine äärik (o) ja kasutatud
ketas (k). Asetage uus ketas sisemisele
äärikule (p).
7. Paigaldage välimine äärik (o) ja
kettakinnituskruvi (n). Keerake kruvi käega
päripäeva.
MÄRKUS. Saeketta ja sae pöörlemissuunad
PEAVAD kattuma.
8. Keerake kettakruvi kuuskantvõtmega tugevasti
kinni.
9. Keerake lukustushooba (m) päripäeva, kuni
see peatub.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
10. Nihutage ketassaag uuesti ülemisse
asendisse.
Pikenduskaabli kasutamine
11. Lükake sisselõikefunktsiooni päästikut (a)
edasi, et saeketas blokeerida.
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis sobib
selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake tehnilist
informatsiooni). Minimaalne juhtme suurus on
1,5 mm2; maksimaalne pikkus 30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
12
Lõhestusnoa reguleerimine
(jn 3)
Lõhestusnoa (q) reguleerimise juhised leiate
jooniselt 3. Reguleerige lõhestusnoa asetust pärast
saeketta vahetamist või kui selleks tekib vajadus.
EESTI KEEL
1. Järgige saeketta vahetamise juhiseid 1–4.
2. Keerake kuuskantvõtme abil lahti lõhestusnoa
reguleerimiskruvi (r) ja reguleerige
lõhestusnuga, nagu näidatud joonisel 3.
3. Keerake lõhestusnoa kruvi (r) kinni.
4. Keerake lukustushooba (m) vastupäeva, kuni
see peatub.
5. Nihutage ketassaag uuesti ülemisse
asendisse.
6. Lükake sisselõikefunktsiooni päästikut (a)
edasi, et saeketas blokeerida.
Lõikesügavuse reguleerimine
(jn 4)
Lõikesügavust saab reguleerida vahemikus
0–59 mm (ilma juhtsiinita); juhtsiiniga: 0–55 mm.
1. Keerake sügavuspiiriku nupp (f) lahti ja
nihutage osuti sobivale lõikesügavusele.
2. Keerake lukustuskruvi (f) kinni.
MÄRKUS. Optimaalse tulemuse saavutamiseks
laske saeteral ulatuda detailist umbes 3 mm
kaugusele (joon. 4).
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS. Järgige alati ohutusjuhiseid
ja kohaldatavaid eeskirju.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada.
Õige käte asend (joon. 5)
HOIATUS. Tõsise kehavigastusohu
vähendamiseks kasutage ALATI õiget
hoideasendit, nagu näidatud joonisel.
HOIATUS. Tõsise kehavigastusohu
vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida selle
äkilist liikumist.
Õige hoideasend nõuab, et üks käsi on eesmisel
käepidemel (h) ja teine käsi põhikäepidemel (c).
Sisse- ja väljalülitamine
(joon. 1)
Vajutage toitelülitit, et käsiketassaag sisse lülitada.
Tööriista juhtimine (jn 5, 6)
HOIATUS.
• Kinnitage detail ALATI nii, et see ei
nihkuks saagimise ajal paigast.
• Lükake seadet ALATI ettepoole.
ÄRGE kunagi tõmmake tööriista
enda poole.
• Hoidke saagi ALATI kahe käega.
Asetage üks käsi põhikäepidemele
(c) ja teine käsi eesmisele
käepidemele (h), nagu näidatud
joonisel 5.
• Juhtsiini fikseerimiseks materjali
külge kasutage ALATI pitskruvi, nagu
näidatud joonisel 6.
• Hoidke toitekaabel sae liikumisteelt
eemal.
• Hoidke käsi õigesti, et saagi korralikult juhtida.
• Lõikenäidik (t) näitab lõikejoont 0° ja 47°
lõigete puhul (ilma juhtsiinita).
• Saeketta asendi näidik (y) näitab ketta asendit
täisläbistuse korral.
• Parima tulemuse saavutamiseks kinnitage
detail nii, et alumine pool jääb ülespoole.
LÕIKAMINE
1. Asetage sae põhja esiosa detailile.
2. Vajutage toitelülitit, et käsiketassaag sisse
lülitada.
3. Lükake sisselõikelülitit (a) edasi, suruge
saag alla ja lükake seda lõikamise suunas
ettepoole.
SISSELÕIKAMINE
HOIATUS. Taagasilöögi vältimiseks
TULEB sisselõike puhul järgida
järgmisi juhiseid.
• Asetage saag juhtsiinile ja vabastage
tagasilööginupp (u), seda vastupäeva
keerates.
• Lülitage seade sisse, vajutage
saag aeglaselt materjali sisse
vajalikule sügavusele ning lükake
saagimissuunas edasi. Lõikenäidikud
(t) näitavad äärmist esimest ja
tagumist lõikekohta saeketta
(läbimõõt 165 mm) maksimaalse
saagimissügavuse korral, kui
kasutatakse juhtsiini.
13
EESTI KEEL
• Kui sisselõike hetkel tekib tagasilöök,
keerake tagasilõike vastast nuppu (u)
vastupäeva, et funktsioon siini küljest
vabastada.
• Kui olete sisselõike lõpetanud,
keerake tagasilöögi vastane nupp (u)
päripäeva lukustatud asendisse.
Kiiruse reguleerimine (jn 1)
Kiirust saab seaderatta (s) abil reguleerida
vahemikus 1750–4000 pööret minutis. See
võimaldab valida optimaalse lõikekiiruse olenevalt
saetavast materjalist. Alljärgnevas tabelis on
kirjas erinevat tüüpi materjalidele sobivad
kiirusevahemikud.
Juhtimisüsteem (jn 1, 5)
Saetava materjali tüüp
Erineva pikkusega juhtsiinid võimaldavad lõigata
täpselt ja puhtalt ning materjalipinda lõikamise ajal
kahjustuste eest kaitsta.
Koos lisavarustusega saab juhtimissiinide süsteemi
abil teha täpseid kald- ja nurgalõikeid ning teha
sobitustöid.
Massiivpuit (kõva, pehme)
Laastplaat
Lamineeritud puit,
liimpuitplaadid, spoonitud ja
pinnatud plaadid
Paber ja kartong
Materjali pitskruvidega fikseerimine tagab selle
paigalpüsimise ja turvalise töö.
Seina lõikamine (jn 7)
Ketassae juhiku vahemaa peab optimaalse
lõiketulemuse saavutamiseks olema väga väike
ning seda saab seadistada kahe siiniregulaatoriga
(j).
1. Vahemaa reguleerimiseks vabastage kruvi
rööpa regulaatori siseküljel.
2. Reguleerige nuppu, kuni saag lukustub siini
külge.
3. Keerake nuppu tagasi, nii et saag hakkab
kergelt libisema.
4. Hoidke siiniregulaatorit paigal ja keerake kruvi
uuesti kinni.
MÄRKUS. Reguleerige süsteem IGA KORD
uuesti, kui siini vahetate.
KILLUKAITSE
Juhtsiin on varustatud killukaitsega, mis tuleb enne
esimest kasutamist õigesse mõõtu lõigata.
TÄHTIS! Enne killukaitse kasutamist lugege ALATI
siinisüsteemi juhendit.
1. Seadke ketassae kiirus tasemele 5.
2. Asetage juhtsiin mittevajalikule puidutükile.
3. Reguleerige saagimissügavuseks 5 mm.
4. Asetage saag juhtrööpa tagumisse otsa.
5. Lülitage saag sisse, suruge see alla
reguleeritud lõikesügavuseni ja saagige
laastukaitse läbi ühe lõikega täies pikkuses.
Nüüd vastab laastukaitsme serv täpselt ketta
lõikeservale.
HOIATUS. Kehavigastusohu
vähendamiseks kinnitage juhtsiin (w)
ALATI pitskruviga.
14
Kiirusvahemik
3-5
4-5
2-5
1-3
1. Asetage välise kaitsekattea (v) ketassaag
puhtale tasasele põrandale.
2. Suruge tald (d) esiservaga vastu ust ja
reguleeritud sügavuspiirikut.
Tolmuäratõmme (jn 1)
Teie tööriistal on tolmu äratõmbeava (i).
HOIATUS. Ketassaag tuleb ALATI
ühendada tolmuäratõmbega.
HOIATUS. Kasutage ALATI
tolmuäratõmmet, mis vastab
kehtivatele nõuetele tolmu tekitamise
kohta.
HOOLDAMINE
See DEWALTi elektritööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hoolduse juures. Et
tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda hooldada ja regulaarselt puhastada.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et päästiklüliti on asendis OFF (väljas).
Ettevaatamatu käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
HOIATUS. Kui saetera on kulunud,
asendage see uue terava teraga.
EESTI KEEL
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhu abil välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
kogunenud tolmu või mustust. Selliste
tööde ajal kandke nõuetekohaseid
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale. Kasutage
vaid veega või pehme seebiga
niisutatud lappi. Ärge laske vedelikel
sattuda tööriista sisse; ärge kastke
tööriista või selle osi vedelikku.
Elektroonikajäätmete sorteerimine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
nende viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast kasutuse
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode
tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie
nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Lisavarustus
HOIATUS. Muid lisaseadmeid kui
DEWALTi pakutavaid ei ole koos
selle tootega testitud ja seetõttu võib
selliste lisaseadmete kasutamine koos
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastusohu
vähendamiseks tuleb selle tootega
kasutada ainult DEWALTi soovitatud
lisaseadmeid.
DEWALT pakub spetsiaalselt teie käsiketassae
jaoks konstrueeritud saekettaid.
Sobiva lisavarustuse kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei
tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et DEWALT-i toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПОГРУЖНАЯ ДИСКОВАЯ ПИЛА
DWS520
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DWS520 DWS520
QS/GB
LX
Напряжение
В пост. тока 220-240
115
Тип
3
3
Входная мощность
Вт
1300
1300
Число оборотов
без нагрузки
об/мин. 1750-4000 1750-4000
Диаметр пильного диска
мм
165
165
Макс. глубина распила
90° (без направляющей) мм
59
59
90° (с направляющей) мм
55
55
Диаметр посадочного
отверстия
мм
20
20
Регулировка угла наклона
47°
47°
Вес
кг
5
5
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового давления) дБ(А)
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А)
KwA (погрешность измерения
акустической
мощности)
дБ(А)
92
92
3
3
103
103
3
3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah =
ah =
м/с²
2,8
2,8
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
16
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
РУССКИЙ ЯЗЫК
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DWS520
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-5.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно прочтите
все правила безопасности
и инструкции. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
18
b)
c)
d)
e)
f)
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
РУССКИЙ ЯЗЫК
g)
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
f)
g)
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Инструкции по технике безопасности для всех типов пил
a)
ОПАСНО: Держите руки на
расстоянии от области распила
и диска. Держите вторую руку на
дополнительной рукоятке или на
корпусе двигателя. Если инструмент
удерживается обеими руками,
исключается вероятность их пореза
диском.
b)
Не держите руки под
обрабатываемой деталью.
Защитный кожух не защищает руки
от касания диска под обрабатываемой
деталью.
c)
Отрегулируйте глубину пропила
в соответствии с толщиной
обрабатываемой детали. Зуб
диска не должен выступать с нижней
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
стороны обрабатываемой детали
полностью.
d)
Никогда не удерживайте
разрезаемую деталь в руках или
прижав ее к ноге. Зафиксируйте
обрабатываемую деталь на
неподвижной опоре. Необходимо
надлежащим образом закрепить
обрабатываемую деталь для снижения
риска получения травмы, заклинивания
диска или потери управления.
е)
Держите инструмент за
изолированные ручки при
выполнении операций, во время
которых режущий инструмент
может соприкасаться со скрытой
проводкой. Контакт с находящимся
под напряжением проводом делает
непокрытые изоляцией металлические
части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность
поражения электрическим током.
f)
Во время продольной распиловки
всегда используйте направляющую
планку или линейку. Это повышает
точность распила и снижает
вероятность заклинивания диска.
g)
Всегда используйте диски
с посадочными отверстиями
соответствующего размера
и формы (ромбовидные или круглые).
Диски, не совпадающие с крепежными
приспособлениями инструмента,
будут вращаться эксцентрически, что
приведет к потере контроля.
h)
Ни в коем случае не
используйте поврежденные или
несоответствующие зажимные
кольца или болты для дисков. Шайбы
и болты для дисков были разработаны
специально для данного инструмента
с целью обеспечения оптимальной
производительности и безопасности во
время работы.
Причины обратного удара
и действия оператора по его
предупреждению
– Обратный удар является внезапной
реакцией на защемление, зажимание или
смещение пильного диска, что приводит
к неконтролируемому подъему пилы из
обрабатываемой детали в направлении
оператора.
20
– При зажатии или защемлении диска
в пропиле, он останавливается, и реакция
электродвигателя приводит к внезапному
смещению инструмента в направлении
или в сторону от оператора.
– Если диск перекашивается или
смещается в пропиле, зубья на его
задней кромке могут войти в верхнюю
часть деревянной детали, что приведет
к выходу диска из пропила и его скачку
в направлении оператора.
Обратный удар является результатом
использования пилы не по назначению и/или
неправильных действий оператора и условий
работы, и его можно избежать, соблюдая
следующие меры безопасности:
a) Крепко держите пилу обеими руками
и следите за положением рук, чтобы
эффективно противостоять
воздействию обратного удара.
Стойте сбоку от пилы, но не на
одной линии с ней. Обратный удар
может привести к скачку пилы назад, но
оператор может гасить его энергию
при условии соблюдения надлежащих
мер.
b) В случае заклинивания диска
или в случае прекращения
процесса резки по любой причине,
отпустите курковый выключатель
и удерживайте пилу неподвижно
в обрабатываемой детали до
полной остановки диска. Никогда
не пытайтесь извлечь пилу из
обрабатываемой детали или
вытянуть ее назад, пока вращается
диск - это может привести
к обратному удару. Выясните
причину заклинивания диска и примите
надлежащие меры по ее устранению.
c) При перезапуске пилы в детали
отцентрируйте пильный диск
в пропиле и убедитесь в том, что
зубья пилы не касаются материала.
Если пильный диск заклинен, то при
повторном запуске пилы он может
подскочить вверх из детали или
ударить назад.
d) Для сведения к минимуму риска
заклинивания диска и возникновения
обратного удара, поддерживайте
заготовки большого размера.
Большие заготовки провисают под
собственным весом. Поместите
опоры под заготовку с обеих сторон,
в непосредственной близости от линии
распила и краев заготовки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
e)
f)
g)
Не используйте тупые или
поврежденные диски. Тупые или
неправильно разведенные диски
образуют узкий пропил, что приводит
к повышенному трению, заклиниванию
диска и образованию обратного удара.
Рычаги настройки глубины пропила
и угла резки на конус перед началом
работы должны быть затянуты
и зафиксированы. В случае сбоя
настроек диска, во время работы
может произойти заклинивание
и обратный удар.
Соблюдайте повышенную
осторожность при выполнении
врезного пиления стен или в других
слепых зонах. Выдвигаемый диск
может встречаться с предметами,
которые могут привести
к образованию обратного удара.
Инструкции по технике безопасности при работе погружными дисковыми пилами
a)
b)
с)
Перед каждым использованием
проверяйте, правильно ли закрыт
защитный кожух. Не используйте
пилу, если защитный кожух не
перемещается свободно и не
закрывает диск постоянно. Никогда
не зажимайте и не привязывайте
защитный кожух к диску. При
случайном падении пилы защитный
кожух может погнуться. Убедитесь,
что защитный кожух перемещается
свободно и не прикасается к диску
или другим деталям при любых углах
и глубине пиления.
Проверьте функционирование
и состояние возвратной пружины
защитного кожуха. Если защитный
кожух и пружина не работают
нормально, перед использованием
необходимо выполнить их текущий
ремонт. Защитный кожух может
перемещаться замедленно из-за
повреждения деталей, отложения
клейких веществ или скопления мусора.
Убедитесь в том, что
направляющая планка пилы не
поднимается во время операций
по врезному пилению, когда
угол наклона диска не равен 90°.
Боковое смещение диска приводит
к заклиниванию и повышает риск
возникновения обратного удара.
d)
Всегда следите за тем, чтобы
защитный кожух закрывал диск,
прежде чем класть пилу на верстак
или на пол. Незащищенный диск во
время выбега приведет к смещению
инструмента назад и разрезанию
всех находящихся на траектории его
движения предметов. Помните о том,
что после отпускания выключателя
требуется некоторое время для полной
остановки диска.
Дополнительные инструкции
по технике безопасности для
всех типов пил с расклинивающим ножом
a)
b)
с)
d)
Используйте расклинивающий нож,
подходящий для установленного
диска. Чтобы расклинивающий нож
работал, он должен быть толще диска,
но тоньше развода зубьев диска.
Отрегулируйте расклинивающий
нож, как описано в руководстве по
эксплуатации. Неправильный зазор,
позиционирование и пригонка могут
привести к тому, что расклинивающий
нож не будет препятствовать
обратному удару.
Чтобы расклинивающий нож
работал, его необходимо
установить в обрабатываемую
деталь. Расклинивающий нож не
препятствует обратному удару при
выполнении коротких распилов.
Не используйте пилу, если
расклинивающий нож защемлен. Даже
незначительная помеха может снизить
скорость срабатывания защитного
кожуха.
Дополнительные меры безопасности при работе пилами
погружного типа
•
•
•
Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
Надевайте респиратор. Вдыхание
производственной пыли может стать
причиной затрудненного дыхания
и возможной травмы.
Не используйте диски меньшего
или большего диаметра, чем
рекомендовано. См. скорость вращения
дисков в технических характеристиках.
Используйте только указанные в данном
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
руководстве диски, соответствующие
стандарту EN 847-1.
Никогда не используйте абразивные
отрезные круги.
Остаточные риски
• Несмотря на соблюдение
соответствующих инструкций по
технике безопасности и использование
предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
пильного диска.
– Риск получения травмы при смене
диска.
– Риск вдыхания пыли от
обрабатываемого материала, что
может нанести вред здоровью.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Макс. глубина распила
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1-3)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
НАЗНАЧЕНИЕ
Погружная дисковая пила DWS520
предназначена для профессионального
использования и пиления изделий из
древесины.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данная погружная дисковая пила является
профессиональным электроинструментом.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
a. Курковый переключатель погружения
b. Пусковой выключатель
Диаметр пильного диска
c. Основная рукоятка
d. Подошва
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (z), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Погружная дисковая пила
1 Шестигранный ключ
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
22
e. Рукоятка настройки угла наклона
f. Рукоятки настройки глубины пропила
g. Шкала глубины пропила
h. Передняя рукоятка
i. Отверстие пылеотвода
j. Регулятор направляющей
k. Пильный диск
l. Кнопка блокировки
m. Зажимной рычаг
n. Зажимной винт пильного диска
o. Наружный фланец
p. Внутренний фланец
q. Расклинивающий нож
r. Установочные винты расклинивающего
ножа
РУССКИЙ ЯЗЫК
s. Колесико регулировки скорости
t. Указатель направления распила
u. Рукоятка защиты от обратного удара
v. Наружный защитный кожух
w. Направляющая
x. Индикаторы положения пильного диска
y. Шкала угла наклона
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, что исключает
потребность в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ: Электроинструменты
с напряжением 115 В
должны управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»). Минимальный
размер проводника должен составлять 1,5 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
и регулировкой инструмента
всегда отключайте его от
электросети.
Регулировка угла наклона
(Рис. 1)
Угол наклона диска можно регулировать от 0°
до 47°.
1. Ослабьте рукоятки настройки угла наклона
(е).
2. Установите угол наклона диска путем
наклона подошвы пилы (d) таким образом,
чтобы метка указывала нужный угол на
шкале наклона (у).
3. Затяните рукоятки настройки угла наклона
(е).
Замена пильного диска
(Рис. 2, 3)
1. Нажмите кнопку блокировки (l).
2. Надавите на погружную пилу для ее
останова (положение замены диска).
3. Поворачивайте зажимной рычаг (m) по
часовой стрелке, пока он не остановится.
4. Переведите зажимной рычаг (m) вниз
и вращайте пильный диск, пока не будет
найдена позиция фиксации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Теперь диск (k) заблокирован
и не может быть провернут вручную.
5. Открутите зажимной винт диска (n) против
часовой стрелки для демонтажа.
6. Снимите наружный фланец (o)
и использованный диск (k). Установите
новый пильный диск на внутренний фланец
(р).
7. Установите на место наружный фланец
(o) и зажимной винт диска (n). Вручную
поверните винт по часовой стрелке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Направление вращения
пильного диска и погружной пилы ДОЛЖНЫ
совпадать.
8. Надежно затяните зажимной винт диска
при помощи шестигранного гаечного ключа.
9. Поднимите и поворачивайте зажимной
рычаг (m) против часовой стрелки, пока он
не остановится.
10. Переведите погружную пилу назад
в верхнее положение.
11. Переведите курковый переключатель
погружения (a) вперёд для возврата
в исходное положение.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Регулировка расклинивающего ножа (Рис. 3)
Правильную регулировку расклинивающего
ножа (q) см. на Рис. 3. При необходимости
отрегулируйте зазор расклинивающего ножа
после замены пильного диска.
1. Выполните пункты 1-4 из раздела «Замена
пильного диска».
2. Ослабьте установочный винт (r)
расклинивающего ножа при помощи
шестигранного гаечного ключа, как
показано на рис. 3.
3. Затяните установочный винт
расклинивающего ножа (r).
4. Поворачивайте зажимной рычаг (m) против
часовой стрелки, пока он не остановится.
и отсоединяйте его от
электросети.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 5)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
5. Переведите погружную пилу назад
в верхнее положение.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за переднюю рукоятку
(h), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (с).
6. Переведите курковый переключатель
погружения (a) вперёд для возврата
в исходное положение.
Включение и выключение
(Рис. 1)
Настройка глубины пропила
(Рис. 4)
Глубина пропила может быть установлена на
0-59 мм без установленной направляющей
и 0-55 мм с установленной направляющей.
1. Ослабьте рукоятку настройки глубины (f)
и переместите указатель на требуемое
значение глубины пропила.
2. Затяните рукоятку настройки глубины
пропила (f).
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения оптимальных
результатов пильный диск должен выступать
примерно на 3 мм за пределы заготовки
(Рис. 4).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
24
Чтобы включить инструмент, нажмите на
пусковой выключатель.
Работа инструментом (Рис. 5,
6)
ВНИМАНИЕ:
• ВСЕГДА фиксируйте
обрабатываемую деталь таким
образом, чтобы она не смещалась
во время пиления.
• ВСЕГДА перемещайте
инструмент вперед. НИКОГДА не
тяните инструмент на себя.
• ВСЕГДА удерживайте
инструмент обеими руками.
Одной рукой удерживайте
основную рукоятку (с), другой
рукой удерживайте переднюю
рукоятку (h), как показано на
рисунке 5.
• ВСЕГДА используйте зажим
для удержания направляющей
на обрабатываемой детали, как
показано на рисунке 6.
• Убедитесь, что электрический
кабель не находится на траектории
перемещения диска.
• Для правильного ведения пилы соблюдайте
обозначенное положение рук при работе.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Указатель (t) показывает направление
распила при пилении под углом 0° и 47°
(без направляющей).
Система направляющей
(Рис. 1, 5)
• Индикатор (y) показывает положение диска
при полном погружении.
Направляющие различной длины можно
приобрести дополнительно. Они обеспечивают
точный, прямой и чистый распил дисковой
пилой, одновременно с этим защищая
поверхность заготовки от повреждений.
• Для достижения оптимальных результатов
зажмите обрабатываемую деталь нижней
стороной вверх.
РЕЗАНИЕ
1. Поместите инструмент передней частью
основания пилы на обрабатываемую
деталь.
2. Нажмите клавишу пускового выключателя,
чтобы включить пилу.
3. Переведите курковый переключатель
погружения (a) вперед, нажмите сверху
на пилу для установки глубины пропила
и перемещайте ее вперед в направлении
пиления.
ПОГРУЖНОЕ ПИЛЕНИЕ
ВНИМАНИЕ: Для предотвращения
возникновения обратного удара
во время погружного пиления
НЕОБХОДИМО выполнять
следующие инструкции:
• Поместите инструмент на
направляющую и отпустите
рукоятку защиты от обратного
удара (u), поворачивая ее против
часовой стрелки.
• Включите инструмент
и медленно надавите на пилу
сверху для установки глубины
пропила, затем перемещайте
ее в направлении пиления.
Индикаторы (t) показывают
абсолютные передние и задние
точки пиления диска (диаметром
165 мм) при максимальной глубине
пропила и с установленной
направляющей.
• Если во время погружного пиления
происходит обратный удар,
вращайте рукоятку защиты
от обратного удара (u) против
часовой стрелки.
• После завершения погружного
пиления вращайте рукоятку
защиты от обратного удара
(u) по часовой стрелке для ее
возвращения в фиксированное
положение.
При помощи системы направляющей
в сочетании с дополнительными
принадлежностями можно выполнять резы под
точным углом, косые резы и подгонку.
Крепление обрабатываемой детали при
помощи зажимов обеспечивает надежную
фиксацию и безопасность во время работы.
Для достижения наилучших результатов при
пилении зазор направляющей погружной
пилы должен быть минимальным и может
регулироваться при помощи двух регуляторов
(j).
1. Ослабьте винт внутри регулятора
направляющей для настройки зазора.
2. Поворачивайте рукоятку до тех пор, пока
пила не зафиксируется на направляющей.
3. Вращайте рукоятку в обратном
направлении, пока пила не начнет слегка
проскальзывать.
4. Удерживая регулятор направляющей
в таком положении, снова затяните винт.
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании
инструмента с направляющими другого типа
ВСЕГДА перенастраивайте систему.
ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОТ ЩЕПОК
Направляющая оснащена защитным
ограждением от щепок, которое перед первым
использованием пилы должно быть обрезано
по размеру.
ВАЖНО: ВСЕГДА читайте и следуйте
инструкции к системе направляющей, прежде
чем обрезать защитное ограждение от щепок!
1. Установите скорость погружной пилы на
уровень 5.
2. Установите направляющую на небольшом
участке заготовки.
3. Установите глубину пропила 5 мм.
4. Установите пилу на задний край
направляющей.
5. Включите пилу, нажмите на нее сверху
для установки глубины пропила и за один
прием медленно разрежьте защитное
ограждение от щепок вдоль всей длины
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
направляющей. Теперь край защитного
ограждения точно соответствует отрезному
краю пильного диска.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения травмы ВСЕГДА
фиксируйте направляющую (w) при
помощи зажима.
Регулировка скорости
(Рис. 1)
Скорость можно регулировать в диапазоне
от 1750 до 4000 об/мин при помощи
колесика регулировки скорости (s). Это
позволяет оптимизировать скорость пиления
в соответствии с обрабатываемым материалом.
См. таблицу типов материалов и диапазонов
скоростей.
Тип материала
Диапазон
скоростей
Плотная древесина (твердая,
мягкая)
ДСП
Ламинированное дерево,
столярные плиты,
фанерованные панели
и мелованный картон
Бумага и картон
3–5
4–5
2–5
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Изношенный пильный
диск заменяйте на новый острый
диск.
1–3
Пиление в стенах (Рис. 7)
1. Поместите погружную пилу наружным
защитным кожухом (v) на чистый ровный
пол.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
2. Прижмите подошву (d) передней стороной
к двери с упором в отрегулированный
ограничитель глубины.
Пылеудаление (Рис. 1)
Ваш инструмент оснащен отверстием
пылеотвода (i).
ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА
подсоединяйте погружную пилу
к пылеудаляющему устройству.
ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА используйте
пылеудаляющее устройство,
разработанное в соответствии
с действующими нормативами,
касающимися выбросов пыли.
26
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из инструмента сухим
сжатым воздухом по мере
видимого скопления грязи
внутри и вокруг вентиляционных
отверстий. Выполняйте очистку,
надев средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
РУССКИЙ ЯЗЫК
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Компания DEWALT предлагает пильные диски,
разработанные специально для погружных пил.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
zst00205055 - 27-05-2013
27
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
29
30
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising