DWS520 | DeWalt DWS520 CORDED PLUNGE SAW Type 3 instruction manual

DWS520
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)5
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)12
English (original instructions)20
Español (traducido de las instrucciones originales)27
Français (traduction de la notice d’instructions originale)35
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)43
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)51
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)59
Português (traduzido das instruções originais)66
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)74
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)81
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)88
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)96
Copyright DeWALT
B
Fig. A
1
13
12
2
3
8
11
7
6
5
10
25
4
10
26
8
9
5
19
21
1
Fig. B
13
12
Fig. C
16
15
18
17
14
11
2–3 mm
2
2–3 mm
Fig. D
6
4
Fig. E
3
8
3
Fig. F
20
24
23
20
Fig. G
12 mm
22
4
Dansk
DYKSAV
DWS520
Tillykke!
Sikringer:
Europa
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest
pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
EF-Konformitetserklæring
Tekniske Data
Maskindirektiv
Spænding
Type
Afgiven effekt
Hastighed uden belastning
Klingediameter
Maksimal skæredybde
90˚ (uden styreskinne)
90˚ (med styreskinne)
Centerhul
Smigvinkel, justering
Vægt
VAC
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
DWS520 DWS520
QS/GB
LX
220-240
115
3
3
1300
1300
1750-4200 1750-4200
165
165
59
55
20
47˚
5
59
55
20
47˚
5
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN62841-2-5:
LPA(emissions lydtryksniveau)
dB(A)
91
91
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
102
102
K(usikkerhed for det angivne lydniveau) dB(A)
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
3
3
<2,5
1,5
<2,5
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN62841 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
230V værktøj
10 Amp, el-net
Dyksav
DWS520
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN62841-1:2015; EN62841-2-5:2014.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
10.08.2016
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
5
Dansk
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
følger med dette elværktøj. Manglende overholdelse af
alle nedenstående instruktioner kan medføre elektrisk stød,
brand og/eller alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
b )
c )
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
d )
e )
f )
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
6
g )
h )
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
Lad ikke erfaringer fra hyppig brug af værktøjer
medføre, at du bliver selvtilfreds og ignorerer
sikkerhedsprincipperne for værktøjerne. En skødesløs
handling kan forårsage alvorlig skade i en brøkdel af et
sekund.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
Dansk
e )
f )
g )
h )
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
Vedligehold elektriske værktøjer. Undersøg om
bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
Hold håndtag og håndtagsflader tørre, rene og fri
for olie og smørelse. Glatte håndtag og gribeflader giver
ikke mulighed for sikker håndtering og styring af værktøjet
i uventede situationer.
5) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
YDERLIGERE SÆRLIGE SIKKERHEDSREGLER
Sikkerhedsanvisninger for alle save
a ) FARE: Hold hænderne væk fra skærefeltet og
klingen. Hold den anden hånd på hjælpehåndtaget
eller motorhuset. Hvis begge hænder holder saven, kan
de ikke skæres af klingen.
b ) Ræk ikke ned under arbejdsemnet. Afskærmningen
kan ikke beskytte dig mod klingen under arbejdsemnet.
c ) Justér skæredybden til arbejdsemnets tykkelse.
Mindre end en fuld tand af klingetænderne skal være
synlig under arbejdsemnet.
d ) Hold aldrig det stykke, der skæres, i hænderne eller
hen over benet. Fastgør arbejdsemnet til en stabil
platform. Det er vigtigt at støtte arbejdsemnet ordentligt
for at undgå, at kroppen udsættes for arbejdsemnet, at
klingen binder, eller at man mister kontrollen.
e ) Hold det elektriske værktøj ved hjælp af de isolerede
greb, når værktøjet under arbejdet kan komme
i kontakt med skjulte ledninger. Kontakt med en
strømførende ledning vil også gøre uafdækkede metaldele
på værktøjet strømførende og give brugeren elektrisk stød.
f ) Ved kløvning skal der altid bruges et kløvningshegn
eller en ligekantet skinne. Dette forbedrer snittets
nøjagtighed og mindsker risikoen for, at klingen binder.
g ) Brug altid klinger, hvis dornhuller har den
rigtige størrelse og form (diamantformede i
stedet for runde). Klinger, der ikke passer til savens
monteringssystem, vil køre ekscentrisk og medføre, at man
mister kontrollen.
h ) Brug aldrig beskadigede eller forkerte
klingepakninger eller bolte. Klingepakningerne og
bolten er specialfremstillet til din sav, til optimal ydelse og
sikker brug.
Årsager til og forebyggelse af tilbageslag
•
Tilbageslag er en pludselig reaktion på en indeklemt, bundet
eller forkert indstillet savklinge, der medfører, at en sav ude af
kontrol løftes op og ud af arbejdsemnet mod operatøren;
• Når klingen er indeklemt eller bundet, fordi savsnittet lukker
om klingen, stopper klingen, og motoren reagerer ved hurtigt
at skubbe værktøjet tilbage mod operatøren;
• Hvis klingen bliver forvredet eller sætter sig skævt i snittet,
kan tænderne i bagenden af klingen grave sig ned i træets
overflade, så klingen springer ud af savsnittet og tilbage
mod operatøren.
Tilbageslag forekommer ved fejlagtig anvendelse af saven og/eller
under uhensigtsmæssige arbejdsprocesser eller arbejdsbetingelser,
og kan undgås, når følgende forholdsregler overholdes:
a ) Hold godt fast i saven med begge hænder og hold
dine arme på en sådan måde, at de er klar til at
modstå tilbageslag. Anbring din krop på den ene
eller den anden side af klingen, men ikke i lige
linje med klingen. Tilbageslag kan få saven til at
springe tilbage, men tilbagespringskræfter kan styres af
operatøren, hvis passende forholdsregler træffes.
b ) Hvis klingen binder, eller hvis skærearbejdet skal
afbrydes, slippes aftrækkeren og saven holdes stille
i materialet, indtil klingen står helt stille. Forsøg
aldrig at fjerne saven fra arbejdsemnet eller trække
saven bagud med klingen i bevægelse. Det kan
medføre tilbageslag. Find årsagen til at klingen binder,
og foretag de nødvendige ændringer.
c ) Når en sav startes op igen i arbejdsemnet,
skal savklingen centreres i snittet, og det skal
kontrolleres, at savtænderne ikke har sat sig fast
i materialet. Hvis savklingen binder, kan den bevæge
sig opad eller slå tilbage fra arbejdsemnet, når værktøjet
startes på ny.
d ) Sørg for tilstrækkelig støtte til store paneler for at
mindske risikoen for, at klingen indeklemmes og
slår tilbage. Større paneler kommer til at hænge på
grund af deres egen vægt. Panelet skal understøttes på
begge sider, tæt på skærelinjen og tæt på panelets kanter.
e ) Brug ikke sløve eller beskadigede klinger. Uskarpe
eller forkert monterede klinger giver et snævert savsnit med
for stor friktion, klingebinding og tilbageslag.
f ) Låsehåndtagene til justering af klingedybde og
smigvinkel skal være stramme og fastgjort, før
der skæres. Hvis klingejusteringen rykker sig under
skærearbejdet, kan det medføre binding og tilbageslag.
g ) Udvis ekstra forsigtighed ved udførelse af et
“dyksnit” i eksisterende vægge og andre “blinde”
7
Dansk
områder. Hvis klingen stikker ud gennem materialet, kan
den skære i genstande, der kan forårsage tilbageslag.
Sikkerhedsinstruktioner for save af
dyktypen
a ) Kontrollér, at afskærmningen lukker ordentligt,
før saven tages i brug. Undlad at bruge saven,
hvis afskærmningen ikke kan bevæges frit og
indelukke klingen hurtigt. Undlad at fastspænde
eller på anden måde fastgøre afskærmningen,
når klingen er udækket. Hvis saven tabes ved et
uheld, kan afskærmningen blive bøjet. Kontrollér, at
afskærmningen kan bevæge sig frit og ikke rør klingen eller
nogen anden del, uanset vinkel og skæredybde.
b ) Kontroller, at afskærmningens returfjeder virker
korrekt og er i god stand. Hvis afskærmningen og
fjederen ikke fungerer korrekt, skal de serviceres
før brug. Hvis afskærmningen er sløv at betjene, kan
det skyldes beskadigede dele, aflejret klæbestof eller
ophobet snavs.
c ) Sørg for, at savens styreplade ikke forrykker sig ved
udførelse af dyksnit, når klingens smigvinkel ikke er
indstillet til 90°. Når klingen rykkes sidelæns, forårsager
det binding og sandsynligt tilbageslag.
d ) Hold øje med, at afskærmningen dækker klingen,
før saven sættes ned på arbejdsbænk eller gulv. En
ubeskyttet klinge i bevægelse vil få saven til at køre
sig baglæns og skære alt, hvad den støder på. Vær
opmærksom på, hvor lang tid det tager for klingen af
stoppe, når kontakten slippes.
Yderligere sikkerhedsinstruktioner for alle
save med spaltekniv
a ) Brug den den rigtige spaltekniv til den klinge,
der anvendes. Hvis spaltekniven skal virke, skal den
være tykkere en klingekroppen, men tyndere end
klingens tænder.
b ) Juster spaltekniven som beskrevet i
brugervejledningen. Forkert afstand, placering og
indstilling kan medføre, at spaltekniven ikke kan forhindre
tilbageslag på effektiv vis.
c ) Hvis spaltekniven skal fungere, skal den sættes
i arbejdsemnet. Spaltekniven kan ikke forhindre
tilbageslag ved korte snit.
d ) Brug ikke saven, hvis spaltekniven er bøjet. Selv
en mindre forstyrrelse kan sænke en afskærmnings
lukkehastighed.
Yderligere sikkerhedsinstruktioner til save af
dyktypen
•
•
8
Bær høreværn. Udsættelse for støj kan føre til tab af
høreevne.
Bær en støvmaske. Udsættelse for støvpartikler kan give
vejrtrækningsproblemer og eventuelt personskade.
•
•
Undlad at bruge klinger med større eller mindre
diameter end anbefalet. Den rette klingekapacitet opnås
ved at se de tekniske data. Brug kun de klinger, der er angivet
i denne vejledning, jf. EN 847-1.
Brug aldrig slibende afskæringsskiver.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter:
• Nedsat hørelse.
• Risiko for ulykker forårsaget af de udækkede dele af savklingen.
• Risiko for personskade, når klingen udskiftes.
• Risiko for indånding af støv fra materialer, der kan være
skadelige, når de skæres.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN62841, og derfor er en
jordledning ikke påkrævet
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1Dyksav
1 Sekskantnøgle
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Læs brugsvejledningen før brug.
Dansk
Maksimal skæredybde
et
g
n.
.
e
n
Datokodeposition (Fig. A)
Datokoden 26 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A–C, F, G)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 dykkekontakt
2 tænd/sluk-kontakt
3 hovedhåndtag
4 sko
5 justeringsknap for smigvinkel
6 dybdejusteringsknapper
7 dybdeskala
8 fronthåndtag
9 støvudsugningsport
10 skinnejusteringsenhed
11 klinge
12 låseknap
13 låsegreb
14 tilspændingsskrue til klinge
15 ydre flange
16 indre flange
17 spaltekniv
18 spalteknivens justeringsskruer
19 hastighedshjul
20 skæreindikator
21 anti-tilbageslagsknap
22 ydre afskærmning
23 styreskinne
24 klingepositionsindikatorer
25 geringsskala
Tilsigtet Brug
DWS520 dyksaven er beregnet på professionelle saveopgaver
og træskæringsprodukter.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Denne kraftige dyksav er et elektrisk værktøj til professionelle.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Justering af smigvinkel (Fig. A)
Smigvinklen kan justeres mellem 0° og 47°.
1. Løsgør knapperne til justering af smigvinkel 5 .
2. Indstil smigvinklen ved at hælde savskoen 4 , indtil mærket
viser den ønskede vinkel på geringsskalaen 25 .
3. Stram knapperne til justering af smigvinkel 5 .
Udskiftning af savklinge (Fig. A–C)
1. Tryk på låseknappen 12 .
2. Tryk dyksaven ned for at stoppe (klingeudskiftningsposition).
3. Drej låsegrebet 13 med uret til det stopper.
4. Tryk låsegrebet 13 ned og drej klingen, indtil
låsepositionen findes.
BEMÆRK: Klingen 11 er nu låst og kan ikke drejes
med hånden.
5. Drej klingens tilspændingsskrue 14 mod uret og tag
den ud.
6. Fjern den ydre flange 15 og den brugte klinge 11 . Anbring
den nye klinge på den indre flange 16 .
7. Udskift den ydre flange 15 og klingens tilspændingsskrue
14 . Drej skruen med uret med hånden.
BEMÆRK: Savklingens rotationsretning og dyksavens
rotationsretning skal være ens.
8. Stram klingens fastspændingsskrue godt ved hjælp af
sekskantnøglen.
9. Løsn og drej låsegrebet 13 mod uret, til det stopper.
10. Flyt dyksaven tilbage i toppositionen.
11. Tryk dykkontakten 1 frem for at låse savklingen i den
nye position.
Justering af spaltekniven (Fig. A–C)
For den rette justering af spaltekniven 17 henvises der til
figur C. Juster spalteknivens frigang efter udskiftning af savblad,
og i øvrigt efter behov.
1. Følg trinnene for udskiftning af savklinge i trin 1–4.
2. Løsn justeringsskruen 18 på spaltekniven med en
sekskantnøgle og indstil spaltekniven som vist i figur C.
3. Tilspænd spalteknivens skrue 18 .
4. Drej låsegrebet 13 mod uret til det stopper.
5. Flyt dyksaven tilbage i toppositionen.
6. Tryk dykkontakten 1 frem for at låse savklingen i den nye
position.
Justering af skæredybde (Fig. D)
Skæredybden kan sættes til 0 – 59 mm, når styreskinnen ikke er
monteret; med styreskinnen monteret: 0 – 55 mm.
9
Dansk
1. Løsgør dybdejusteringsknappen 6 og flyt viseren for at
opnå den rette skæredybde.
2. Stram dybdejusteringsknappen 6 .
BEMÆRK: De bedste resultater opnås ved at lade savklingen
stikke ca. 3 mm ud fra arbejdsemnet (Fig. D).
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Korrekt håndposition (Fig. E)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Det er nødvendigt at placere den ene hånd på det forreste
håndtag 8 og den anden hånd på hovedhåndtaget 3 for
korrekt håndposition.
Tænde- og slukkefunktion (Fig. A)
Tryk på tænd/sluk-kontakten for at tænde for dyksaven.
Styring af værktøjet (Fig. A, E, F)
•
•
•
•
ADVARSEL:
• Fastgør ALTID arbejdsemnet på en sådan måde, at
det ikke kan flytte sig, mens der saves.
• SKUB ALTID maskinen fremefter. TRÆK ALDRIG
maskinen tilbage mod dig selv.
• BRUG ALTID dyksaven med begge hænder. Sæt en
hånd på hovedhåndtaget 3 og den anden hånd på
fronthåndtaget 8 som vist i figur E.
• BRUG ALTID klemmen til at holde skinnen ind mod
arbejdsemnet.
• Sørg for, at ledningen ikke befinder sig der, hvor
saven kører.
Brug en korrekt håndposition til at styre saven korrekt.
Skæreindikatoren 20 viser skærelinjen for 0° og 47° snit
(uden styreskinne).
Klingepositionsindikatoren 24 viser klingepositionen ved
fuld dykning.
Det bedste resultat opnås ved at fastspænde arbejdsemnet
med bunden i vejret.
Tilskæring
1. Anbring maskinen med savfodens forende på arbejdsemnet.
2. Tryk på tænd/sluk-kontakten for at tænde for saven.
10
3. Skub dykkontakten 1 frem, tryk saven nedefter for at
indstille savdybden og skub den fremefter i skæreretningen.
Dyksnit
ADVARSEL: For at undgå tilbageslag SKAL følgende
instruktioner overholdes ved dyksnit:
• Anbring maskinen på styreskinnen og frigør antitilbageslagsknappen 21 ved at dreje den mod uret.
• Tænd for maskinen og tryk langsomt saven ned
i den fastsatte dykkedybde og skub fremefter i
skæreretningen. Skæreindikatorerne 20 viser
savklingens absolutte forreste og bageste
skærepunkter (dia. 165 mm) ved maksimal
skæredybde og brug af styreskinne.
• Hvis der opstår tilbageslag under dyksnittet, drejes
anti-tilbageslagsknappen 21 mod uret, så den
frigøres fra skinnen.
• Når dyksnittet er gennemført, skal antitilbageslagsknappen 21 drejes med uret ind
i låsepositionen.
Styreskinnesystem (Fig. A, E)
Styreskinnerne, der leveres i forskellige længder, bidrager til at
lave præcise, rene snit og beskytter samtidig arbejdsemnets
overflade mod skade.
Der kan - ved kombination med yderligere tilbehør - udføres
præcist vinklede snit, geringssnit og tilpasningsarbejde med
styreskinnesystemet.
Det er vigtigt at fastgøre arbejdsemnet med klemmer for at
opnå et sikkert greb og et sikkert arbejdsmiljø.
Frirummet for dyksavens styreskinne skal være meget lille for at
opnå de bedst mulige skæreresultater. Den kan indstilles med to
skinnejusteringsknapper 10 .
1. Frigør skruen inde i skinnejusteringsenheden for at
justere frirummet.
2. Justér knappen, indtil saven låser på skinnen.
3. Drej knappen baglæns, indtil saven glider let.
4. Hold skinnejusteringsknappen på plads og lås skruen igen.
BEMÆRK: Justér ALTID systemet igen, når der skal bruges
andre skinner.
Splintskærm
Styreskinnen er udstyret med en splintskærm, der skal skæres til,
inden den bruges første gang:
VIGTIGT: Læs og følg ALTID styresystemet instruktioner, før
splintskærmen skæres!
1. Sæt dyksavens hastighed til niveau 5.
2. Anbring styreskinnen på et stykke resttræ.
3. Sæt dyksaven til 5 mm’s skæredybde.
4. Anbring saven i bagenden af styreskinnen.
5. Tænd for saven, tryk den nedefter for at indstille
skæredybden og tilskær splintskærmen hele vejen i én
samlet bevægelse. Splintskærmens kant svarer nu nøjagtigt
til klingens skærekant.
Dansk
ADVARSEL: Fastgør ALTID styreskinnen 23 med en
klemme for at mindske risikoen for personskade.
Smøring
Hastighedsjustering (Fig. A)
Hastigheden kan reguleres mellem 1750 og 4200 /min ved
hjælp af hastighedshjulet 19 . Det gør det muligt at optimere
skærehastigheden, så den passer til materialet. Se følgende
diagram for valg af materialetype og hastighedsinterval.
Materialetypen, der skal saves i
Træ (hårdt, blødt)
Spånplader
Lamineret træ, møbelplader, finerede og belagte
plader
Papir og karton
Hastigheds- interval
3–5
4–5
2–5
1–3
Savning i vægge (Fig. A, G)
1. Anbring dyksaven med yderskærmen 22 på en ren,
jævn overflade.
2. Tryk skoen 4 med forsiden på døren mod det
justerede dybdestop.
Støvudsugning (Fig. A)
Dit værktøj er udstyret med en støvudsugningsport 9 .
ADVARSEL: FORBIND ALTID dyksaven til støvudsugning!
ADVARSEL: BRUG ALTID et støvudsugningsapparat,
der er fremstillet i overensstemmelse med de relevante
bestemmelser for støvemission.
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
VEDLIGEHOLDELSE
Miljøbeskyttelse
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Hvis savklingen er slidt, skal den udskiftes
med en ny skarp klinge.
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
11
Deutsch
TAUCHSÄGE
DWS520
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden.
Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und
Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Abgabeleistung
Leerlaufdrehzahl
Sägeblattdurchmesser
Max. Schnitttiefe
90˚ (ohne Führungsschiene)
90˚ (mit Führungsschiene)
Sägeblattbohrung
Gehrungswinkeleinstellung
Gewicht
DWS520 DWS520
QS/GB
LX
VWS 220-240
115
3
3
W
1300
1300
min-1 1750-4200 1750-4200
mm
165
165
mm
mm
mm
kg
59
55
20
47˚
5
59
55
20
47˚
5
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN62841-2-5.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
91
91
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
102
102
K(Unsicherheit für den angegebenen
Schallpegel)
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
dB(A)
3
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN62841 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
12
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
Sicherungen:
Europa
230V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
Tauchsäge
DWS520
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN62841-1:2015; EN62841-2-5:2014.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
10.08.2016
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie
mit dem Gerät erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem
Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Deutsch
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
c ) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
d ) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
e ) Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
f ) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
g ) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
13
Deutsch
h ) Vermeiden Sie, durch die häufige Nutzung des
Werkzeugs in einen Trott zu verfallen und Prinzipien
für die Werkzeugsicherheit zu ignorieren. Eine
unachtsame Aktion kann im Bruchteil einer Sekunde zu
schweren Verletzungen führen.
ZUSÄTZLICHE WERKZEUGSPEZIFISCHE
SICHERHEITSHINWEISE
Sicherheitsanweisungen für alle Arbeiten
a ) GEFAHRENHINWEIS: Hände vom schneidebereich
und sägeblatt fernhalten! Belassen Sie Ihre andere
Hand am Hilfsgriff oder Motorgehäuse. Durch
beidhändiges Festhalten des Geräts werden Verletzungen
durch das Sägeblatt vermieden.
b ) Nicht unter das Werkstück greifen! Der Blattschutz
bietet keinen Schutz, falls sich Ihre Hand unter dem
Werkstück befindet.
c ) Die Schnitttiefe der Dicke des Werkstücks
entsprechend einstellen! Unter dem Werkstück sollte
weniger als eine Sägeblattzahnlänge zu sehen sein.
d ) Werkstück niemals in der Hand oder auf dem Schoß
halten! Werkstück auf einer festen Arbeitsfläche
sicher befestigen. Es ist wichtig, das Werkstück gut
abzustützen, um ein Verkeilen des Sägeblatts, einen
Verlust der Kontrolle und Verletzungen zu vermeiden.
e ) Beim Arbeiten an Werkstücken, die möglicherweise
verborgene Leitungen enthalten können, das
Werkzeug nur an den isolierten Griffflächen
anfassen. Bei Kontakt mit einem stromführenden
Draht werden die freiliegenden Metallteile ebenfalls
stromführend, und der Bediener erleidet bei Berührung
einen Stromschlag.
f ) Für Längsschnitte immer einen Parallelanschlag
oder eine Führungsschiene verwenden! Dies trägt zur
Genauigkeit des Schnitts bei und verhindert ein Verkanten
des Sägeblatts.
g ) Immer die richtige Größe und Form des Bohrlochs
bei Sägeblättern verwenden (eckig bzw. rund).
Sägeblätter, die nicht zur Befestigungsvorrichtung der
Säge passen, können exzentrisch laufen und außer
Kontrolle geraten.
h ) Niemals beschädigte oder falsche Unterlegscheiben
oder Befestigungsbolzen für das Sägeblatt
verwenden. Unterlegscheiben und Befestigungsbolzen
für das Sägeblatt sind speziell auf diese Säge angepasst
und für die vollständige Leistung und Betriebssicherheit
des Gerätes notwendig.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern
die Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die Gefahr,
dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
h ) Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von
Öl und Fett. Rutschige Griffe und Oberflächen
unterbinden die sichere Bedienbarkeit und Kontrolle
über das Werkzeug in unerwarteten Situationen..
5) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
14
Ursachen und Verhütungsmaßnahmen
für Rückschläge
•
•
•
Ein verbogenes oder falsch angebrachtes Sägeblatt kann
zu plötzlichem Rückschlag führen, wodurch die Säge außer
Kontrolle geraten, aus dem Werkstück und gegen den Benutzer
geschleudert werden kann;
Bei verbogenem oder in die Kerbe eingeklemmtem Sägeblatt
wird das Sägeblatt plötzlich gestoppt und die Krafteinwirkung
des Motors kann das Gerät plötzlich gegen den Benutzer
schleudern;
Wenn das Sägeblatt verdreht oder schräg in die Kerbe
eingeführt wird, können die Zähne an der Rückseite des
Deutsch
Sägeblatts sich in der Oberfläche des Holzes verkanten,
wodurch das Sägeblatt das Gerät aus der Kerbe hebt und
gegen den Benutzer schleudert.
Wenn Sie das Gerät falsch bedienen oder verwenden und/oder
einsetzen kann ein Rückschlag auftreten. Dies kann durch die
unten aufgeführten entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen
vermieden werden:
a ) Halten Sie die Säge jederzeit mit beiden Händen
fest und positionieren Sie Ihre Arme so, dass sie dem
Rückschlag entgegenwirken können. Positionieren
Sie Ihren Körper seitlich vom Sägeblatt, nicht in
Drehrichtung des Sägeblattes. Ein Rückschlag kann
dazu führen, dass die Säge zurückgeschleudert
wird. Doch die Rückschlagkräfte können durch den
Benutzer beherrscht werden, sofern die geeigneten
Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.
b ) Wenn das Sägeblatt klemmt oder wenn aus
irgendeinem Grund der Schnitt unterbrochen
wird, lassen Sie den Drücker los und halten Sie
das Werkzeug bewegungslos im Material, bis das
Sägeblatt vollkommen zum Stillstand gekommen
ist. Versuchen Sie niemals, das Werkzeug aus dem
Werkstück zu entfernen oder zurückzuziehen,
während sich das Sägeblatt noch dreht, da dies
einen Rückschlag verursacht. Untersuchen und
beheben Sie die Ursachen für ein Klemmen der Scheibe.
c ) Wenn Sie die Säge starten, während das Sägeblatt
sich im Werkstück befindet, müssen Sie das
Sägeblatt in der Kerbe zentrieren und darauf
achten, dass die Zähne sich nicht im Schnittmaterial
verkeilen. Wenn das Sägeblatt im Material klemmt, kann
es sich beim erneuten Starten nach oben bewegen oder
zurückschlagen.
d ) Größere Platten müssen befestigt werden, um ein
Verkeilen und einen Rückschlag des Sägeblatts
zu vermeiden. Große Platten können unter ihrem
eigenen Gewicht durchhängen. Die Platten müssen
an beiden Seiten nahe der Schnittlinie und nahe dem
Plattenrand abgestützt werden.
e ) Keine stumpfen oder beschädigten Sägeblätter
verwenden. Unscharfe oder falsch eingestellte
Sägeblätter können eine zu schmale Kerbe schneiden, was
zu übermäßiger Reibung, Verklemmen und Rückschlag
des Sägeblatts führen kann.
f ) Arretierungen für Schneidetiefe und Neigungswinkel
müssen vor dem Sägen fest angezogen und
gesichert werden. Wenn sich beim Schneiden die
Sägeblatteinstellung verändert, kann dies zum Verkanten
des Sägeblatts und zum Rückschlag führen.
g ) Gehen Sie mit besonderer Vorsicht vor, wenn Sie
einen „Tauchstich“ in eine Wand oder andere
unübersichtliche Werkstücke vornehmen. Das
herausragende Sägeblatt kann dabei in Gegenstände
geraten, die zu einem Rückschlag führen.
Sicherheitsanweisungen für Tauchsägen
a ) Vor jedem Gebrauch überprüfen, dass der
Blattschutz richtig schließt. Wenn der Blattschutz
sich nicht frei bewegt und das Sägeblatt sofort
verschließt, darf die Säge nicht verwendet werden.
Bei freiliegendem Sägeblatt darf der Blattschutz
nicht verklemmt oder anderweitig befestigt werden.
Der Blattschutz kann sich verbiegen, wenn die Säge
zu Boden fällt. Überprüfen Sie, dass der Blattschutz sich
frei bewegen lässt und das Sägeblatt oder andere Teile in
keinem Winkel und in keiner Schnitttiefe berührt.
b ) Überprüfen Sie die Funktion und den Zustand der
Blattschutz-Rückholfeder. Wenn der Blattschutz
und die Feder nicht vorschriftsmäßig funktionieren,
müssen sie vor Gebrauch gewartet werden.
Beschädigte Teile, Rückstände oder Verschmutzung
können die Bewegung des Blattschutzes behindern.
c ) Stellen Sie sicher, dass sich die Führungsplatte der
Säge bei Tauchstichen nicht verschiebt, wenn die
Gehrungseinstellung nicht auf 90° eingestellt ist. Ein
seitwärts verschobenes Sägeblatt führt zu Verkeilung und
möglichem Rückschlag.
d ) Achten Sie immer darauf, dass der Blattschutz
geschlossen ist, wenn Sie die Säge auf die Werkbank
oder den Boden legen. Ein ungeschütztes drehendes
Sägeblatt führt dazu, dass die Säge sich rückwärts
bewegt und alles sägt, was sich im Weg befindet.
Achten Sie darauf, wie lange es dauert, bis das Sägeblatt
stoppt, nachdem Sie den Schalter losgelassen haben.
Zusätzliche Sicherheitsanweisungen für alle
Sägen mit Spaltkeil
a ) Verwenden Sie den für das verwendete Sägeblatt
angemessenen Spaltkeil. Damit der Spaltkeil
funktioniert, muss er dicker sein als die Platte des
Sägeblatts, aber dünner als die Zähne der Säge.
b ) Stellen Sie den Spaltkeil wie in der
Bedienungsanleitung beschrieben ein. Falscher
Abstand, falsche Position und Ausrichtung können den
Spaltkeil wirkungslos bei der Verhinderung von Rückschlag
machen.
c ) Damit der Spaltkeil funktioniert, muss er in das
Werkstück eingesetzt sein. Bei kurzen Schnitten hilft der
Spaltkeil nicht, Rückschläge zu verhindern.
d ) Bei verbogenem Spaltkeil darf die Säge nicht
verwendet werden. Selbst eine leichte Behinderung kann
dazu führen, dass der Blattschutz sich nicht mehr richtig
schließt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Tauchsägen
•
Tragen Sie einen Gehörschutz. Wenn Sie Lärm ausgesetzt
sind, besteht die Gefahr von Gehörschäden.
15
Deutsch
•
•
•
Tragen Sie eine Staubmaske! Das Einatmen von
Staubpartikeln kann zu Atembeschwerden und möglichen
Verletzungen führen.
Keine Sägeblätter mit einem Durchmesser verwenden,
der größer oder kleiner ist als empfohlen. Die richtigen
Schnittkapazitäten sind den technischen Daten zu
entnehmen. Nur die in diesem Handbuch angegebenen
Sägeblätter verwenden, die die Richtlinien in EN 847-1 erfüllen.
Niemals aggressive Trennscheiben verwenden.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
•
•
Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Max. Schnitttiefe
Restrisiken
Blattdurchmesser
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Schädigung des Gehörs
• Unfallgefahr durch die nicht abgedeckten Teile des Sägeblatts
• Verletzungsgefahr beim Wechseln des Sägeblatts
• Das Einatmen des beim Schneiden entstehenden Staubs kann
gesundheitsschädlich sein.
Der Datumscode 26 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Elektrische Sicherheit
Beschreibung (Abb. A–C, F, G)
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung
auf dem Typenschild entspricht.
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN62841 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt
30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Tauchsäge
1 Innensechskantschlüssel
1Betriebsanleitung
16
Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Tauchauslöser
2 Ein/Aus-Schalter
3 Hauptgriff
4 Schuh
5 Gehrungseinstellknopf
6 Schnitttiefeneinstellknopf
7 Schnitttiefenskala
8 Vordergriff
9 Staubabzug
10 Führungseinstellung
11 Sägeblatt
12 Arretierknopf
13 Verschlusshebel
14 Sägeblattfeststellschraube
15 äußerer Flansch
16 Innerer Flansch
17 Spaltkeil
18 Spaltkeileinstellschrauben
19 Geschwindigkeitsrad
20 Sägeanzeige
21 Anti-Rückschlagknopf
22 äußerer Schutz
23 Führungsschiene
24 Sägeblatt-Positionsanzeigen
25 Neigungswinkel-Einstellskala
Deutsch
Bestimmungsgemässe Verwendung
Die DWS520 Tauchsäge ist zum gewerblichen Sägebetrieb und
zum Schneiden von Holzprodukten geeignet.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Tauchäge ist ein motorgetriebenes Werkzeug zur
gewerblichen Verwendung.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Gehrungseinstellung (Abb. A)
7. Den äußeren Flansch 15 und die Sägeblattfeststellschraube
14 ersetzen. Die Schraube im Uhrzeigersinn von
Hand anziehen.
HINWEIS: Die Drehrichtung des Sägeblatts und die der
Tauchsäge MUSS dieselbe sein.
8. Drehen Sie die Sägeblattklemmschraube mit Hilfe des
Innensechskantschlüssels fest an.
9. Den Verschlusshebel 13 lösen und bis zum Anschlag gegen
den Uhrzeigersinn drehen.
10. Die Tauchsäge wieder zurück in die obere Position bringen.
11. Den Tauchdrücker 1 nach vorne drücken, um den
Sägeblattwechsel einzurasten.
Einstellen des Spaltkeils (Abb. A–C)
Zur korrekten Einstellung des Spaltkeils 17 siehe Abb.
3. Justieren Sie den Abstand des Spaltkeils nach dem
Sägeblattwechsel oder wann immer erforderlich.
1. Befolgen Sie Sägeblattwechsel Schritte 1–4.
2. Lockern Sie die Schraube für die Spalteinstellung 18 mit
einem Innensechskantschlüssel und stellen Sie den Spaltkeil
wie in Abbildung C gezeigt ein.
3. Ziehen Sie die Spaltkeilschraube 18 fest.
4. Den Verriegelungshebel 13 bis zum Anschlag im
Uhrzeigersinn drehen.
5. Die Tauchsäge wieder zurück in die obere Position bringen.
6. Push plunge trigger 1 forward, to lock saw blade change.
Schnitttiefeneinstellung (Abb. D)
Der Gehrungswinkel kann zwischen 0° und 47°
eingestellt werden.
1. Lockern Sie die Gehrungseinstellknöpfe 5 .
2. Stellen Sie den Neigungswinkel ein, indem Sie den
Sägeschuh 4 kippen, bis die Markierung an der
Neigungswinkel-Einstellskala 25 den gewünschten
Winkel anzeigt.
3. Lockern Sie die Gehrungseinstellknöpfe 5 .
Die Schnitttiefe kann ohne angebrachte Führungsschiene
von 0 bis 59 mm eingestellt werden, mit angebrachter
Führungsschiene 0 – 55 mm.
1. Lockern Sie den Schnitttiefeneinstellknopf 6 und bewegen
Sie den Zeiger, um die korrekte Schnitttiefe zu erhalten.
2. Ziehen Sie den Schnitttiefeneinstellknopf 6 fest.
HINWEIS: Für optimale Ergebnisse lassen Sie das Sägeblatt
etwa 3 mm über das Werkstück hinausstehen (Abb. D).
Sägeblattwechsel (Abb. A–C)
BETRIEB
Betriebsanweisungen
1. Den Verriegelungsknopf drücken 12 .
2. Die Tauchsäge bis zum Anschlag herunterdrücken
(Sägeblattwechselposition).
3. Den Verriegelungshebel 13 bis zum Anschlag im
Uhrzeigersinn drehen.
4. Den Verriegelungshebel 13 herunterdrücken und das
Sägeblatt bis in die Verriegelungsposition drehen.
HINWEIS: Das Sägeblatt 11 ist jetzt verriegelt und kann nicht
mehr von Hand gedreht werden.
5. Die Sägeblattfeststellschraube 14 zum Lösen entgegen den
Uhrzeigersinn drehen.
6. Den äußeren Flansch 15 und das gebrauchte Sägeblatt
11 entfernen. Das neue Sägeblatt auf den inneren Flansch
legen 16 .
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. E)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
17
Deutsch
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf dem
vorderen Griff 8 und die andere auf dem Haupthandgriff 3 .
•
•
Ein- und Ausschalten (Abb. A)
Zum Einschalten der Tauchsäge den Ein-/ AusSchalter betätigen.
Halten und Führen des Werkzeugs
(Abb. A, E, F)
•
•
•
•
WARNUNG:
• IMMER das Werkstück so sichern, dass es sich beim
Sägen nicht bewegen kann.
• IMMER die Maschine vorwärtsdrücken. NIEMALS die
Maschine zum Körper ziehen.
• IMMER die Tauchsäge mit beiden Händen fest greifen.
Legen Sie eine Hand auf den Hauptgriff 3 und die
andere Hand auf den vorderen Griff 8 , wie in Abb.
5 gezeigt.
• IMMER zum Befestigen der Schiene am Werkstück die
Schraubzwinge verwenden.
• Darauf achten, dass das Stromkabel sich nicht in der
Sägerichtung befindet.
Halten Sie die Säge entsprechend der Beschreibung,
um sie ordnungsgemäß zu führen.
Die Sägeanzeige 20 zeigt die Sägelinie für Schnitte mit 0°
und 47° an (ohne Führungsschiene).
Die Sägeblatt-Positionsanzeige 24 zeigt die Position des
Sägeblatts für einen vollen Tauchschnitt an.
Für optimale Ergebnisse sollten Sie das Werkstück
umgekehrt befestigen.
Sägen
1. Setzen Sie die Maschine mit dem Vorderteil der Sägeplatte
auf das Werkstück.
2. Zum Einschalten der Tauchsäge den Ein-/
Aus-Schalter betätigen.
3. Drücken Sie den Tauchschalter 1 nach vorn, drücken Sie
die Säge nach unten, um die Schnitttiefe einzustellen, und
drücken Sie sie vorwärts in Sägerichtung.
Tauchschnitte
WARNUNG: Zur Vermeidung von Rückschlägen
MÜSSEN bei Tauchschnitten die folgenden Anweisungen
befolgt werden:
• Setzen Sie die Maschine auf die Führungsschiene und
lösen Sie den Anti-Rückschlagknopf 21 , indem sie ihn
entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
• Schalten Sie die Maschine ein und drücken Sie die
Säge langsam auf die eingestellte Schnitttiefe nach
unten und vorwärts. Die Schneideanzeigen 20 zeigen
den absoluten vorderen und hinteren Schneidepunkt
des Sägeblatts (Durchm. 165 mm) bei maximaler
Schnitttiefe und Verwendung der Führungsschiene an.
18
Wenn während des Tauchschnitts ein Rückschlag
erfolgt, drehen Sie den Anti-Rückschlagknopf 21 entgegen dem Uhrzeigersinn, um ihn von der Schiene
zu lösen.
Wenn Sie den Tauchschnitt beendet haben, drehen Sie
den Anti-Rückschlagknopf 21 im Uhrzeigersinn in die
Verriegelungsposition.
Führungsvorrichtung (Abb. A, E)
Die in verschiedenen Längen erhältlichen Führungsschienen
ermöglichen präzise, saubere Schnitte und schützen gleichzeitig
die Oberfläche des Werkstücks vor Beschädigungen.
In Verbindung mit dem zusätzlichen Zubehör können exakt
angewinkelte Schnitte, Gehrungsschnitte und Passarbeiten mit
Hilfe der Führungsschienenvorrichtung durchgeführt werden.
Das Sichern des Werkstücks mit Schraubzwingen ermöglicht die
Befestigung des Werkstücks und sichere Arbeitsbedingungen.
Das Spiel der Führungsschiene bei der Tauchsäge muss sehr
klein sein, um optimale Ergebnisse zu erzielen, und kann mit
zwei Schieneneinstellern 10 eingestellt werden.
1. Lockern Sie die Schraube im Schieneneinsteller, um das
Spiel einzustellen.
2. Stellen Sie den Knopf ein, bis die Säge an der
Schiene befestigt ist.
3. Drehen Sie den Knopf so weit zurück, bis die Säge sich leicht
bewegen lässt.
4. Halten Sie den Schieneneinsteller in Position, und ziehen Sie
die Schraube wieder fest.
HINWEIS: IMMER das System zur Verwendung mit anderen
Schienen neu einstellen.
Splitterschutz
Die Führungsschiene verfügt über einen Splitterschutz, der
vor dem ersten Gebrauch auf die richtige Größe zugeschnitten
werden muss:
WICHTIG: AUF JEDEN FALL vor dem Zuschneiden
des Splitterschutzes die Bedienungsanleitung für das
Führungssystem lesen und befolgen.
1. Die Geschwindigkeit der Tauchsäge auf Stufe 5 stellen.
2. Die Tauchsäge auf ein Stück Abfallholz aufsetzen.
3. Die Tauchsäge auf 5 mm Schnitttiefe einstellen.
4. Die Säge auf das hintere Ende der
Führungsschiene aufsetzen.
5. Die Säge einschalten, auf die eingestellte Schnitttiefe
herunterdrücken und dabei den Splitterschutz in voller
Länge in einem Arbeitsgang schneiden. Das Ende des
Splitterschutzes entspricht nun genau der Schnittkante des
Sägeblattes.
WARNUNG: Zur Vermeidung von Verletzungen IMMER die
Führungsschiene 23 mit einer Schraubzwinge sichern.
Hastighedsjustering (Fig. A)
Hastigheden kan reguleres mellem 1750 og 4200 /min ved
hjælp af hastighedshjulet 19 . Det gør det muligt at optimere
skærehastigheden, så den passer til materialet. Se følgende
diagram for valg af materialetype og hastighedsinterval.
Zu schneidende Materialart
Massivholz (hart, weich)
Spanplatten
Schichtholz, Tischlerplatten, Furnierplatten und
beschichtete Platten
Papier und Karton
Drehzahl Bereich
3–5
4–5
2–5
1–3
Wandschnitt (Abb. A, G)
1. Setzen Sie die Tauchsäge mit der äußeren Führungsschiene
22 auf einen sauberen, flachen Fußboden.
2. Pressen Sie den Schuh 4 mit der Vorderseite auf die Tür
gegen den eingestellten Tiefenstopp.
Staubabsaugung (Abb. A)
Ihr Werkzeug ist mit einer Öffnung für eine Staubabsaugung
ausgestattet 9 .
WARNUNG: IMMER die Tauchsäge mit einer
Staubabsaugung verbinden.
WARNUNG: IMMER eine Staubabsaugung
verwenden, die den gültigen Richtlinien bezüglich der
Staubemission entspricht.
Deutsch
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG: Wenn das Sägeblatt abgenutzt ist, muss es
mit einem neuen, scharfen Sägeblatt ersetzt werden.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
19
English
PLUNGE SAW
DWS520
Congratulations!
EC-Declaration of Conformity
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Machinery Directive
Technical Data
DWS520 DWS520
QS/GB
LX
VAC 220-240
115
3
3
W
1300
1300
min-1 1750-4200 1750-4200
mm
165
165
Voltage
Type
Power output
No-load speed
Blade diameter
Maximum depth of cut
90˚ (without guide rail)
90˚ (with guide rail)
Blade bore
Bevel angle adjustment
Weight
mm
mm
mm
kg
59
55
20
47˚
5
59
55
20
47˚
5
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN62841-2-5:
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
91
91
LWA(sound power level)
dB(A)
102
102
K(uncertainty for the given sound level)
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
dB(A)
3
3
m/s
m/s2
<2.5
1.5
<2.5
1.5
2
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN62841 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
20
230V tools
230V tools
10 Amperes. mains
13 Amperes. in plugs
Plunge Saw
DWS520
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN62841-1:2015; EN62841-2-5:2014.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.08.2016
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
English
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings, instructions,
illustrations and specifications provided with this
power tool. Failure to follow all instructions listed below
may result in electric shock, fire and/or serious injury.
c )
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
d )
e )
f )
g )
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
h )
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
Do not let familiarity gained from frequent use of
tools allow you to become complacent and ignore
tool safety principles. A careless action can cause severe
injury within a fraction of a second.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/
or the battery pack, if detachable, from the power
tool before making any adjustments, changing
accessories, or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools and accessories. Check for
misalignment or binding of moving parts, breakage
of parts and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the power
tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
21
English
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
h ) Keep handles and grasping surfaces dry, clean and
free from oil and grease. Slippery handles and grasping
surfaces do not allow for safe handling and control of the
tool in unexpected situations.
5) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
ADDITIONAL SPECIFIC SAFETY RULES
Safety instructions for all saws
a ) DANGER: Keep hands away from cutting area
and the blade. Keep your second hand on auxiliary
handle, or motor housing. If both hands are holding the
saw, they cannot be cut by the blade.
b ) Do not reach underneath the workpiece. The guard
cannot protect you from the blade below the workpiece.
c ) Adjust the cutting depth to the thickness of the
workpiece. Less than a full tooth of the blade teeth
should be visible below the workpiece.
d ) Never hold piece being cut in your hands or across
your leg. Secure the workpiece to a stable platform.
It is important to support the work properly to minimize
body exposure, blade binding, or loss of control.
e ) Hold power tool by insulated gripping surfaces when
performing an operation where the cutting tool may
contact hidden wiring. Contact with a "live" wire will
also make exposed metal parts of the power tool "live" and
shock the operator.
f ) When ripping always use a rip fence or straight edge
guide. This improves the accuracy of cut and reduces the
chance of blade binding.
g ) Always use blades with correct size and shape
(diamond versus round) of arbour holes. Blades that
do not match the mounting hardware of the saw will run
eccentrically, causing loss of control.
h ) Never use damaged or incorrect blade washers or
bolt. The blade washers and bolt were specially designed
for your saw, for optimum performance and safety
of operation.
Causes and Operator Prevention of Kickback
•
•
22
Kickback is a sudden reaction to a pinched, bound or
misaligned saw blade, causing an uncontrolled saw to lift up
and out of the workpiece toward the operator;
When the blade is pinched or bound tightly by the kerf closing
down, the blade stalls and the motor reaction drives the unit
rapidly back toward the operator;
•
If the blade becomes twisted or misaligned in the cut, the teeth
at the back edge of the blade can dig into the top surface of
the wood causing the blade to climb out of the kerf and jump
back toward the operator.
Kickback is the result of saw misuse and/or incorrect operating
procedures or conditions and can be avoided by taking proper
precautions as given below:
a ) Maintain a firm grip with both hands on the saw and
position your arms to resist kickback forces. Position
your body to either side of the blade, but not in line
with the blade. Kickback could cause the saw to jump
backwards, but kickback forces can be controlled by the
operator, if proper precautions are taken.
b ) When blade is binding, or when interrupting a cut
for any reason, release the trigger and hold the saw
motionless in the material until the blade comes to
a complete stop. Never attempt to remove the saw
from the work or pull the saw backward while the
blade is in motion or kickback may occur. Investigate
and take corrective actions to eliminate the cause of
blade binding.
c ) When restarting a saw in the workpiece, centre the
saw blade in the kerf and check that saw teeth are
not engaged into the material. If saw blade is binding,
it may walk up or kickback from the workpiece as the saw
is restarted.
d ) Support large panels to minimise the risk of blade
pinching and kickback. Large panels tend to sag
under their own weight. Supports must be placed under
the panel on both sides, near the line of cut and near the
edge of the panel.
e ) Do not use dull or damaged blades. Unsharpened
or improperly set blades produce narrow kerf causing
excessive friction, blade binding and kickback.
f ) Blade depth and bevel adjusting locking levers
must be tight and secure before making cut. If blade
adjustment shifts while cutting, it may cause binding
and kickback.
g ) Use extra caution when making a “plunge cut” into
existing walls or other blind areas. The protruding
blade may cut objects that can cause kickback.
Safety Instructions for Plunge-Type Saws
a ) Check guard for proper closing before each use.
Do not operate the saw if guard does not move
freely and enclose the blade instantly. Never clamp
or tie the guard with the blade exposed. If saw is
accidentally dropped, guard may be bent. Check to
make sure that guard moves freely and does not touch the
blade or any other part, in all angles and depths of cut.
b ) Check the operation and condition of the guard
return spring. If the guard and the spring are not
operating properly, they must be serviced before
use. Guard may operate sluggishly due to damaged parts,
gummy deposits, or a build-up of debris.
English
c ) Assure that the guide plate of the saw will not shift
while performing the “plunge cut” when the blade
bevel setting is not at 90°. Blade shifting sideways will
cause binding and likely kickback.
d ) Always observe that the guard is covering the blade
before placing saw down on bench or floor. An
unprotected, coasting blade will cause the saw to
walk backwards, cutting whatever is in its path. Be
aware of the time it takes for the blade to stop after switch
is released.
Additional Safety Instructions for All Saws
With Riving Knife
a ) Use the appropriate riving knife for the blade being
used. For the riving knife to work, it must be thicker than
the body of the blade but thinner than the tooth set of
the blade.
b ) Adjust the riving knife as described in this instruction
manual. Incorrect spacing, positioning and alignment
can make the riving knife ineffective in preventing
kickback.
c ) For the riving knife to work, it must be engaged in
the workpiece. The riving knife is ineffective in preventing
kickback during short cuts.
d ) Do not operate the saw if riving knife is bent. Even a
light interference can slow the closing rate of a guard.
Additional Safety Instructions for PlungeType Saws
•
•
•
•
Wear ear protectors. Exposure to noise can cause
hearing loss.
Wear a dust mask. Exposure to dust particles can cause
breathing difficulty and possible injury.
Do not use blades of larger or smaller diameter than
recommended. For the proper blade rating refer to the
technical data. Use only the blades specified in this manual,
complying with EN 847-1.
Never use abrasive cut-off wheels.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating
cutting disc.
• Risk of injury when changing the disc.
• Risk of dust inhalation from materials that when cut, can be
harmful.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the power supply corresponds to the voltage
on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in accordance
with EN62841; therefore no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the
primary and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1.5 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Package Contents
The package contains:
1 Plunge saw
1 Hex key
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Maximum depth of cut
Blade diameter
23
English
Date Code Position (Fig. A)
The date code 26 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A–C, F, G)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 plunge trigger
2 on/off switch
3 main handle
4 shoe
5 bevel adjustment knob
6 depth adjustment knobs
7 depth scale
8 front handle
9 dust extraction outlet
10 rail adjuster
11 blade
12 lock button
13 lock lever
14 blade clamping screw
15 outer flange
16 inner flange
17 riving knife
18 riving knife adjustment screws
19 speed wheel
20 cutting indicator
21 anti-kickback knob
22 outer guard
23 guide rail
24 blade position indicators
25 bevel scale
Intended Use
The DWS520 plunge saw is designed for professional sawing
applications and cutting wood products.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
This heavy-duty plunge saw is a professional power tool.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
24
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Bevel Adjustment (Fig. A)
The bevel angle can be adjusted between 0° and 47°.
1. Loosen the bevel adjustment knobs 5 .
2. Set the bevel angle by tilting the saw shoe 4 until the mark
indicates the desired angle on the bevel scale 25 .
3. Tighten the bevel adjustment knobs 5 .
Changing the Saw Blade (Fig. A–C)
1. Press the lock button 12 .
2. Press the plunge saw down to stop (blade change position).
3. Turn the lock lever 13 clockwise until it stops.
4. Press the lock lever 13 down and rotate the blade until the
lock position is found.
NOTE: The blade 11 is now locked and cannot be turned
by hand.
5. Turn the blade clamping screw 14 anti-clockwise
to remove.
6. Remove the outer flange 15 and used blade 11 . Place the
new blade on the inner flange 16 .
7. Replace the outer flange 15 and blade clamping screw 14 .
Turn the screw clockwise by hand.
NOTE: The direction of rotation of the saw blade and the
rotation of the plunge saw MUST be the same.
8. Tighten the blade clamping screw firmly using the hex key.
9. Release and turn the lock lever 13 anti-clockwise until
it stops.
10. Move the plunge saw back to top position.
11. Push plunge trigger 1 forward, to lock saw blade change.
Adjusting the Riving Knife (Fig. A–C)
For the correct adjustment of the riving knife 17 , refer to the
figure C. Adjust the clearance of the riving knife after changing
the saw blade or whenever necessary.
1. Follow Changing the Saw Blade steps 1–4.
2. Loosen the riving adjustment screw 18 with an hex key and
set the riving knife as shown in figure C.
3. Tighten the riving knife screw 18 .
4. Turn the lock lever 13 anti-clockwise until it stops.
5. Move the plunge saw back to top position.
6. Push plunge trigger 1 forward, to lock saw blade change.
Depth of Cut Adjustment (Fig. D)
The cutting depth can be set at 0–59 mm without guide rail
attached; with the guide rail attached: 0–55 mm.
1. Loosen the depth adjustment knob 6 and move the
pointer to obtain the correct depth of cut.
English
2. Tighten the depth adjustment knob 6 .
NOTE: For optimal results, allow the saw blade to protrude from
the workpiece by about 3 mm (Fig. D)..
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Proper Hand Position (Fig. E)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS hold securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the front handle 8 ,
with the other hand on the main handle 3 .
Switching On and Off (Fig. A)
Press the on/off switch to turn the plunge saw on.
Guiding the Tool (Fig. A, E, F)
•
•
•
•
WARNING:
• ALWAYS secure the workpiece in such a manner that
it cannot move while sawing.
• ALWAYS push the machine forwards. NEVER pull the
machine backwards towards you.
• ALWAYS use the plunge saw with both hands. Put
one hand on the main handle 3 and the second hand
on the front handle 8 as shown in figure E.
• ALWAYS use the clamp to hold the rail to
the workpiece.
• Make sure the cord is not in the path of the saw.
Use proper hand position to guide the saw properly.
The cutting indicator 20 displays the cutting line for 0° and
47° cuts (without guide rail).
The blade position indicator 24 shows the blade position
for full plunge.
For optimum results, clamp the workpiece bottom up.
Cutting
1. Place the machine with the front part of the saw base on
the workpiece.
2. Press the on/off switch to turn the saw on.
3. Push the plunge switch 1 forward, press the saw down to
set cutting depth and push it forward into cutting direction.
Plunge Cuts
WARNING: To avoid kickbacks, the following in-structions
MUST be observed when plunge cutting:
• Place the machine onto the guide rail and release the
anti-kickback knob 21 by turning it anti-clockwise.
• Turn the machine on and slowly press the saw down
onto the set cutting depth and push forward in the
cutting direction. The cut indicators 20 display the
absolute front and the absolute rear cutting points
of the saw blade (dia. 165 mm) at maximum cutting
depth and using the guide rail.
• If kickback happened during the plunge cut, turn the
anti-kickback knob 21 anti-clockwise to release it
from the rail.
• When you have finished the plunge cut, turn the antikickback knob 21 clockwise into the lock position.
Guide System (Fig. A, E)
The guide rails, which are available in different lengths, allow for
precise, clean cuts and simultaneously protect the workpiece
surface against damage.
In conjunction with additional accessories, exact angled cuts,
mitre cuts and fitting work can be completed with the guide
rail system.
Securing the workpiece with clamps ensures a secure hold and
safe working.
The guide clearance of the plunge saw must be very small
for best cutting results and can be set with the two rail
adjusters 10 .
1. Release the screw inside the rail adjuster to adjust
the clearance.
2. Adjust the knob until saw locks on rail.
3. Rotate knob back until saw slides easily.
4. Hold the rail adjuster in position and lock the screw again.
NOTE: ALWAYS readjust the system for use with other rails.
Splinterguard
The guide rail is equipped with a splinterguard, which has to be
cut to size before the first use:
IMPORTANT: ALWAYS read and follow the guide system
instructions before cutting the splinterguard!
1. Set the speed of the plunge saw to level 5.
2. Place the guide rail on a scrap piece of wood.
3. Set the plunge saw on 5 mm cut depth.
4. Place the saw on the rear end of the guide rail.
5. Turn the saw on, press it down to the set cutting depth and
cut the splinterguard along the full length in one contiuous
operation. The edge of the splinterguard now corresponds
exactly to the cutting edge of the blade.
WARNING: To reduce the risk of injury, ALWAYS secure
the guide rail 23 with a clamp.
25
English
Speed Adjustment (Fig. A)
The speed can be regulated between 1750 and 4200/min using
the speed wheel 19 . This enables you to optimise the cutting
speed to suit the material. Refer to the following chart for type
of material and speed range.
Type of Material to be Cut
Speed Range
Solid wood (hard, soft)
Chipboards
Laminated wood, blockboards, veneered and
coated boards
Paper and carton
3–5
4–5
2–5
1–3
Wall Cutting (Fig. A, G)
1. Place the plunge saw with the outer guard 22 on a clean,
flat floor.
2. Press the shoe 4 with the front side on the door against the
adjusted depth stop.
Dust Extraction (Fig. A)
Your tool is fitted with a dust extraction outlet 9 .
WARNING: ALWAYS connect the plunge saw to a
dust extractor!
WARNING: ALWAYS use a dust extraction device
designed in accordance with the relevant regulations
regarding dust emission.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury
WARNING: If the saw blade is worn replace it with a new
sharp blade..
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
26
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
Español
SIERRA DE CORTE POR PENETRACIÓN
DWS520
¡Enhorabuena!
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que
DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios
de herramientas eléctricas profesionales.
Fusibles:
Europa
Datos técnicos
Voltaje
Tipo
Potencia de salida
Velocidad sin carga
Diámetro de la hoja
Profundidad máxima de corte
90˚ (sin riel de guía)
90˚ (con riel de guía)
Diámetro del agujero de la hoja
Ajuste del ángulo del bisel
Peso
DWS520 DWS520
QS/GB
LX
VAC 220-240
115
3
3
W
1300
1300
min-1 1750-4200 1750-4200
mm
165
165
mm
mm
mm
kg
59
55
20
47˚
5
59
55
20
47˚
5
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con
EN62841-2-5.
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
91
91
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
102
102
K(incertidumbre para el nivel de sonido
dado)
dB(A)
3
3
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN62841 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Sierra de corte por penetración
DWS520
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN62841-1:2015; EN62841-2-5:2014.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
10.08.2016
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
27
Español
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, ilustraciones y
especificaciones suministradas con esta herramienta
eléctrica. El incumplimiento de las instrucciones que se
indican a continuación puede causar descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
28
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
h ) No deje que la familiaridad adquirida con el uso
frecuente de las herramientas le lleve a fiarse
demasiado y a descuidar las principales normas de
seguridad de la herramienta. Los descuidos pueden
causar lesiones graves en una fracción de segundo.
Español
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o el paquete de baterías de la herramienta
mecánica antes de realizar cualquier ajuste,
cambiar accesorios o guardar las herramientas
mecánicas. Dichas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de poner en marcha accidentalmente la
herramienta eléctrica.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para que
sea reparada antes de utilizarla. Muchos accidentes
se producen por el mantenimiento inadecuado de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
h ) Mantenga todas las empuñaduras y superficies
de agarre secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Las empuñaduras y superficies de agarre resbaladizas
impiden el agarre y el control seguro de la herramienta en
situaciones imprevistas.
NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
ADICIONALES
Instrucciones de seguridad para todas
las sierras
a ) PELIGRO: Mantenga las manos lejos de la zona
de corte y de la hoja. Mantenga una de las manos
en el mango auxiliar o en la carcasa del motor. Si
mantiene las dos manos sobre la sierra, evitará cortarse
con la hoja.
b ) No toque por debajo de la pieza de trabajo. El
protector no puede resguardarle de la hoja por debajo de
la pieza de trabajo.
c ) Ajuste la profundidad de corte al grosor de la pieza
de trabajo. Debe haber visible menos de un diente
completo de la hoja debajo de la pieza de trabajo.
d ) No apoye nunca la pieza que se va a cortar en los
brazos o las piernas. Asegure la pieza de trabajo
en una plataforma estable. Es importante apoyar
el trabajo adecuadamente para reducir al mínimo la
exposición corporal, el cimbreo de la hoja o la pérdida
de control.
e ) Sujete la herramienta por las superficies de agarre
aisladas cuando realice una tarea en la que la
herramienta de corte pueda entrar en contacto con
cableado oculto. Si las partes metálicas descubiertas de
la herramienta entran en contacto con un cable cargado
de electricidad, se cargarán eléctricamente y transmitirán
una descarga al usuario.
f ) Cuando corte, utilice siempre una guía de corte o
una guía recta. De este modo, mejorará la precisión
del corte y se reducirán las posibilidades de que la
hoja cimbree.
g ) Utilice siempre hojas con la forma (diamante frente
a redonda) y el tamaño de agujeros del eje correctos.
Las hojas que no coincidan con los elementos de montaje
de la sierra funcionarán de forma excéntrica, lo que
causará una pérdida de control.
h ) No utilice nunca arandelas o pernos de hoja
dañados o incorrectos. El perno y las arandelas de
la hoja se han diseñado específicamente para que esta
hoja de forma tenga un funcionamiento seguro y un
rendimiento óptimo.
Causas y Protección para el Operario de la
Inversión de Giro
•
5) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
•
Una inversión de giro es una reacción repentina provocada
por una hoja de sierra comprimida, apresada o mal alineada,
que hace que una sierra se levante de forma incontrolada y se
aleje de la pieza de trabajo hacia el usuario.
Cuando la hoja está comprimida o apresada ceñidamente por
la entalladura al cerrarse, se atasca y la reacción del motor
empuja la unidad rápidamente hacia atrás en dirección
al operario;
29
Español
Si la hoja se retuerce o está mal alineada en el corte, los
dientes del borde posterior de la hoja pueden clavarse en la
zona superior de la madera, lo que hará que la hoja remonte
la entalladura y salte hacia atrás en dirección al usuario.
La inversión de giro se produce por un mal uso de la herramienta
y/o unos procedimientos o condiciones de uso incorrectos, y se
puede evitar tomando las medidas de precaución adecuadas tal y
como se indica a continuación:
a ) Sujete la sierra firmemente con las dos manos y
coloque los brazos de forma que ofrezcan resistencia
a las fuerzas de la inversión de giro. Coloque el
cuerpo a ambos lados de la hoja, pero nunca en
línea con ella. La inversión de giro puede provocar
que la sierra salte hacia atrás. No obstante, el usuario
puede controlar las fuerzas de inversión de giro si toma las
precauciones adecuadas.
b ) Cuando la hoja esté cimbreando o se interrumpa
el corte por alguna razón, suelte el gatillo y
mantenga la sierra parada hasta que la hoja quede
completamente parada. Nunca intente quitar
la sierra del trabajo o tirar de ella hacia atrás
mientras esté en movimiento, ya que de lo contrario
podría producirse una inversión de giro. Investigue
y emprenda las acciones correctivas necesarias para
eliminar la causa del cimbreo de la hoja.
c ) Cuando vuelva a poner en marcha la sierra sobre la
pieza de trabajo, centre la sierra en la entalladura
y compruebe que los dientes no estén enganchados
con el material. Si la hoja de sierra cimbrea, puede que
salga hacia arriba o invierta el giro desde la pieza en la
que se trabaja cuando vuelva a poner en marcha la sierra.
d ) Sujete los paneles grandes para reducir al mínimo el
riesgo de que el disco se comprima e invierta el giro.
Los paneles más grandes tienden a doblarse bajo
su propio peso. Es necesario colocar apoyos debajo del
panel a ambos lados, cerca de la línea del corte y cerca del
borde del panel.
e ) No utilice hojas melladas o dañadas. Las hojas sin
afilar o mal ajustadas hacen que la entalladura sea
estrecha, lo que provoca una fricción excesiva, cimbreo de
la hoja e inversión de giro.
f ) Las palancas de bloqueo del ajuste de bisel y de
profundidad de la hoja deben estar bien apretadas y
seguras antes de realizar el corte. Si el ajuste de la hoja
cambia durante el corte, pueden producirse cimbreos e
inversiones de giro.
g ) Tenga especial cuidado cuando realice un “corte por
penetración” en paredes existentes u otras áreas
ciegas. La hoja que sobresale puede cortar objetos que
pueden provocar una inversión de giro.
instantáneamente. Nunca sujete ni mantenga el
protector con la hoja descubierta. Si la sierra cae
accidentalmente, el protector se puede doblar.
Asegúrese de que el protector se mueva libremente y de
que no toque la hoja ni ninguna otra parte en todos los
ángulos y profundidades de corte.
b ) Compruebe el funcionamiento y el estado del
muelle de recuperación del protector. Si el protector
y el muelle no funcionan correctamente, deben
repararse antes de utilizar la herramienta. El
protector puede funcionar con lentitud debido a piezas
dañadas, depósitos pegajosos o acumulación de suciedad.
c ) Asegúrese de que la placa de guía de la sierra no se
desplace mientras realiza el corte por penetración
cuando la colocación del bisel de la hoja no esté
a 90°. El desplazamiento lateral de la hoja provocará
cimbreo y probablemente una inversión de giro.
d ) Compruebe siempre que el protector cubra la hoja
antes de colocar la sierra sobre un banco o en el
suelo. Una hoja sin protección en movimiento hará
que la sierra se desplace hacia atrás y corte todo lo
que encuentre a su paso. Tenga en cuenta el tiempo
que la hoja tarda en detenerse después de desactivar
el interruptor.
•
Instrucciones de seguridad para sierras de
corte por penetración
a ) Compruebe que el protector esté bien cerrado
antes de usarlo. No utilice la sierra si el protector
no se mueve libremente y confina la hoja
30
Instrucciones de seguridad adicionales para
las sierras con cuchilla separadora
a ) Utilice la cuchilla separadora apropiada para la hoja
que utilice. Para que la cuchilla separadora funcione,
debe ser más gruesa que el cuerpo de la hoja pero más
delgada que el diente de la hoja.
b ) Ajuste la cuchilla separadora como se describe
en este manual de instrucciones. Una separación,
colocación y alineación incorrectas pueden hacer que la
cuchilla separadora sea ineficaz para evitar la inversión
de giro.
c ) Para que la cuchilla separadora funcione, debe
estar encajada en la pieza de trabajo. La cuchilla
separadora no sirve para evitar la inversión de giro
durante cortocircuitos.
d ) No use la sierra si la cuchilla separadora está
doblada. Incluso una pequeña interferencia puede
ralentizar la velocidad de cierre del protector.
Instrucciones de seguridad adicionales para
sierras de corte por penetración
•
•
•
Lleve protectores auditivos. La exposición al ruido puede
provocar sordera.
Utilice una mascarilla antipolvo. La exposición a
partículas de polvo puede provocar dificultades respiratorias y
posibles lesiones.
No utilice hojas de un diámetro mayor o menor del
recomendado. Para conocer la capacidad de corte exacta,
consulte las especificaciones técnicas. Utilice solo las
hojas que se mencionan en este manual, que cumplen con la
EN 847-1.
Español
•
Nunca utilice hojas de corte abrasivas.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA o
menos.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Pérdida auditiva.
• Riesgo de accidente causado por piezas sin protección del
disco de corte giratorio.
• Riesgo de lesiones cuando se cambia el disco.
• El riesgo de inhalación de polvo al cortar los materiales puede
ser peligroso.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al
indicado en la placa de características.
Su herramienta DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN62841, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Sierra de corte por penetración
1 Llave hexagonal
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Profundidad máxima de corte
Diámetro de la hoja
Posición del Código de Fecha (Fig. A)
El Código de fecha 26 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Descripción (Fig. A–C, F, G)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
1 gatillo de penetración
2 interruptor de encendido/apagado
3 mango principal
4 zapata
5 perilla de ajuste del bisel
6 perillas de ajuste de profundidad
7 escala de profundidad
8 mango delantero
9 salida de extracción de polvo
10 dispositivo de ajuste de riel
11 hoja
12 botón de bloqueo
13 palanca de bloqueo
14 tornillo de fijación de la hoja
15 pestaña exterior
16 pestaña interior
17 cuchilla separadora
18 tornillos de ajuste de las cuchillas separadoras
19 disco de velocidad
20 indicador de corte
21 perilla anti-inversión de giro
22 protector externo
23 riel de guía
24 indicadores de posición de la hoja
25 escala de bisel
Uso Previsto
La sierra de corte por penetración DWS520 está diseñada
para aplicaciones de serrado y corte de productos de madera
profesionales.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Esta sierra de corte por penetración de alta resistencia es una
herramienta profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
31
Español
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Ajuste del bisel (Fig. A)
El ángulo del bisel puede ajustarse entre 0° y 47°.
1. Afloje las perillas de ajuste del bisel 5 .
2. Ajuste el ángulo del bisel inclinando la zapata de la sierra 4 hasta que la marca indique el ángulo deseado en la escala
del bisel 25 .
3. Apriete las perillas de ajuste del bisel 5 .
Cambio de la hoja de sierra (Fig. A–C)
1. Presione el botón de bloqueo 12 .
2. Presione la sierra de corte por penetración hacia abajo hasta
el tope (posición de cambio de hoja).
3. Gire la palanca de bloqueo 13 en el sentido de las agujas
del reloj hasta que se detenga.
4. Presione la palanca de bloqueo 13 hacia abajo y gire la hoja
hasta que se encuentre la posición de bloqueo.
NOTA: Ahora la hoja 11 está bloqueada y no puede girarse
a mano.
5. Gire el tornillo de fijación de la hoja 14 en el sentido
contrario a las agujas del reloj para quitarlo.
6. Quite la pestaña exterior 15 y la hoja usada 11 . Coloque la
nueva hoja en la pestaña interior 16 .
7. Vuelva a colocar la pestaña exterior 15 y el tornillo de
fijación de la hoja 14 . Gire el tornillo a mano en el sentido
de las agujas del reloj.
NOTA: El sentido de giro de la hoja de la sierra y el giro de la
sierra de corte por penetración DEBE ser el mismo.
8. Apriete la tuerca de fijación de la cuchilla firmemente
utilizando la llave hexagonal.
9. Suelte la palanca de bloque y gírela 13 en el sentido
contrario a las agujas del reloj hasta que se detenga.
10. Vuelva a colocar la sierra de corte por penetración en la
posición superior.
11. Presione el gatillo de penetración 1 hacia delante para
bloquear el cambio de hoja de la sierra.
32
Ajuste del cuchillo divisor (Fig. A–C)
Para el ajuste correcto de la cuchilla separadora 17 , consulte la
figura C. Ajuste el espacio libre del cuchillo divisor una vez haya
cambiado la hoja de la sierra o cuando sea necesario.
1. Siga los pasos 1–4 de Cambio de la hoja de sierra.
2. Afloje el tornillo de ajuste de la cuchilla separadora 18 con
una llave hexagonal y ajuste la cuchilla separadora como se
muestra en la figura C.
3. Apriete el tornillo de la cuchilla separadora 18 .
4. Gire la palanca de bloqueo 13 en el sentido contrario a las
agujas del reloj hasta que se detenga.
5. Vuelva a colocar la sierra de corte por penetración en la
posición superior.
6. Presione el gatillo de penetración 1 hacia delante para
bloquear el cambio de hoja de la sierra.
Ajuste de la profundidad de corte (Fig. D)
La profundidad de corte puede ajustarse entre 0 y 59 mm sin
un riel de guía acoplado, y entre 0 y 55 mm con un riel de
guía acoplado.
1. Afloje la perilla de ajuste de profundidad 6 y mueva el
indicador para obtener la profundidad de corte correcta.
2. Apriete la perilla de ajuste de profundidad 6 .
NOTA: Para obtener unos resultados óptimos, deje que la hoja
de la sierra sobresalga de la pieza de trabajo aproximadamente
3 mm (Fig. D).
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Posición adecuada de las manos (Fig. E)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una mano se
coloque en el asa frontal 8 y la otra en el asa principal 3 .
Encendido y apagado (Fig. A)
Presione el interruptor de encendido/apagado para encender la
sierra de corte por penetración.
Español
Orientación de la herramienta (Fig. A, E, F)
•
•
•
•
ADVERTENCIA:
• ASEGURE SIEMPRE la pieza de trabajo de forma que
no pueda moverse mientras se sierra.
• EMPUJE SIEMPRE la máquina hacia delante.
NUNCA tire de la máquina hacia atrás en dirección
a usted.
• USE SIEMPRE la sierra de corte por penetración
con las dos manos. Coloque una mano en el mango
principal 3 y la otra en el mango delantero 8 como
se muestra en la figura E.
• UTILICE SIEMPRE la abrazadera para sujetar el riel a
la pieza de trabajo.
• Asegúrese de que el cable no se encuentre en el
camino de la sierra.
Utilice la posición adecuada de las manos para orientar
adecuadamente la sierra.
El indicador de corte 20 muestra la línea de corte para
cortes de 0° y 47° (sin riel de guía).
El indicador de posición de la hoja 24 muestra la posición
de la hoja para un corte por penetración completo.
Para obtener resultados óptimos, sujete la pieza de trabajo
de abajo hacia arriba.
Corte
1. Sitúe la máquina con la parte delantera de la base de la
sierra en la pieza de trabajo.
2. Presione el interruptor de encendido/apagado para
encender la sierra.
3. Presione el interruptor de corte por penetración 1 hacia delante, presione la sierra hacia abajo para fijar
la profundidad de corte y empújela hacia delante en la
dirección de corte.
Cortes por penetración
ADVERTENCIA: Para evitar inversiones de giro, DEBE
seguir las siguientes instrucciones cuando corte por
penetración:
• Coloque la máquina en el riel de guía y retire la perilla
anti-inversión de giro 21 girándola en el sentido
contrario a las agujas del reloj.
• Encienda la máquina y presione lentamente la sierra
hacia abajo hasta la profundidad de corte fijada y
empújela hacia delante en la dirección de corte. Los
indicadores de corte 20 muestran los puntos de corte
frontales y traseros absolutos de la hoja de sierra
(diámetro de 165 mm) a la profundidad de corte
máxima y utilizando el riel de guía.
• Si se produce una inversión de giro durante el corte
por penetración, gire la perilla anti-inversión de
giro 21 en sentido contrario a las agujas del reloj
para retirarla del riel.
• Cuando haya terminado el corte por penetración,
gire la perilla anti-inversión de corte 21 en el sentido
de las agujas del reloj hasta situarla en la posición
de bloqueo.
Sistema de guía (Fig. A, E)
Los rieles de guía, que están disponibles en diferentes
longitudes, permiten realizar cortes precisos y limpios, y al
mismo tiempo protegen la superficie de la pieza de trabajo
de daños.
Si se usan accesorios adicionales, puede realizar cortes de
ángulo exacto, cortes de inglete y un trabajo ajustado con el
sistema de riel de guía.
La fijación de la pieza de trabajo con abrazaderas garantiza un
agarre y un trabajo seguros.
La holgura de la guía de la sierra de corte por penetración debe
ser muy pequeña para obtener los mejores resultados de corte,
y puede fijarse con los dos ajustadores de riel 10 .
1. Retire el tornillo del ajustador de riel para ajustar la holgura.
2. Ajuste la perilla hasta que la sierra quede asegurada en
el riel.
3. Gire la perilla hacia atrás hasta que la sierra se deslice
fácilmente.
4. Sujete el ajustador de riel en su posición y enrosque el
tornillo de nuevo.
NOTA: Reajuste SIEMPRE el sistema para utilizarlo con
otros rieles.
Protección contra astillas
El riel de guía está equipado con una protección contra astillas,
que tiene que cortarse a la medida antes del primer uso:
IMPORTANTE: Lea y siga SIEMPRE las instrucciones del sistema
de guía antes de cortar la protección contra astillas.
1. Ajuste la velocidad de la sierra de corte por penetración al
nivel 5.
2. Coloque el riel de guía en una pieza de madera de descarte.
3. Ajuste la sierra de corte por penetración a una profundidad
de corte de 5 mm.
4. Coloque la sierra en el extremo trasero del riel de guía.
5. Encienda la sierra, presiónela hacia abajo para establecer la
profundidad de corte y corte la protección contra astillas
todo a lo largo en un movimiento continuo. Ahora el borde
de la protección contra astillas se corresponde exactamente
con el borde de corte de la hoja.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión, asegure
SIEMPRE el riel de guía 23 con una abrazadera.
Ajuste de la velocidad (Fig. A)
La velocidad puede regularse entre 1.750 y 4.200/min utilizando
el disco de velocidad 19 . Esto le permite optimizar la velocidad
de corte para adaptarla al material. Consulte la siguiente tabla
de tipos de materiales y rangos de velocidad.
Tipo de material a cortar
Madera sólida (dura, blanda)
Tableros aglomerados
Madera laminada, tableros contrachapados,
tableros chapados y revestidos
Papel y cartón
Rango de velocidad
3–5
4–5
2–5
1–3
33
Español
Corte en pared (Fig. A, G)
1. Coloque la sierra de corte por penetración con el protector
externo 22 en un suelo limpio y plano.
2. Presione la zapata 4 con el lado frontal de la puerta contra
el tope de profundidad ajustado.
Extractor de polvo (Fig. A)
La herramienta cuenta con una salida de extracción de polvo 9 .
ADVERTENCIA: Conecte SIEMPRE la sierra de corte por
penetración al extractor de polvo.
ADVERTENCIA: Utilice sIEMPRE un dispositivo de
extracción de polvo que se adapte a las regulaciones
pertinentes relacionadas con la emisión de polvo.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Si la hoja de sierra está desgastada,
sustitúyala por una nueva hoja afilada.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
34
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Français
SCIE PLONGEANTE
DWS520
Félicitations !
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans
le développement et l’innovation de ses produits ont fait de
DeWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels
d’outils électriques.
Fusibles :
Europe
Fiche technique
Tension
Type
Puissance utile
Régime à vide
Diamètre de la lame
Profondeur de coupe maximale
90 ˚ (sans glissière de guidage)
90 ˚ avec glissière (de guidage)
Alésage de la lame
Réglage de l’angle d’inclinaison
Poids
DWS520 DWS520
QS/GB
LX
VAC 220-240
115
3
3
W
1300
1300
min-1 1750-4200 1750-4200
mm
165
165
mm
mm
mm
kg
59
55
20
47˚
5
59
55
20
47˚
5
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon
EN62841-2-5.
LPA(niveau d’émission de pression
dB(A)
91
91
acoustique)
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A) 102
102
K(incertitude pour le niveau acoustique
donné)
Valeur d’émission de vibration ah =
Incertitude K =
dB(A)
3
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN62841, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Scie plongeante
DWS520
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN62841-1:2015; EN62841-2-5:2014.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
10.08.2016
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
35
Français
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : veuillez lire tous les
avertissements de sécurité, toutes les instructions,
illustrations et spécifications fournies avec cet
outil électrique. Le non respect des instructions listées
ci-dessous peut conduire à des chocs électriques, des
incendies et/ou de graves blessures.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
36
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
h ) Ne pensez pas être à ce point familiarisé avec l’outil
après l’avoir utilisé à de nombreuses reprises,
au point de ne plus rester vigilant et d’en oublier
les consignes de sécurité. Un geste imprudent peut
provoquer de graves blessures en une fraction de seconde.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
Français
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débranchez la prise du secteur et/ou le bloc-batterie
de l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage,
de changer un accessoire ou de ranger l’outil
électrique. Ces mesures de sécurité préventives réduisent
le risque de démarrage accidentel de l’outil électrique.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenez vos outils électriques. Vérifiez que les
pièces mobiles sont alignées correctement et qu’elles
ne sont pas coincées. Vérifiez qu’il n’y a pas de
pièces cassées ou toute autre condition qui pourrait
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faites réparer l’outil électrique avant
utilisation. De nombreux accidents sont provoqués par
des outils électriques mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
h ) Maintenez toutes les poignées et surfaces de
préhension sèches, propres et exemptes d’huile et
de graisse. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes ne permettent pas de manipuler et de contrôler
l’outil correctement en cas de situations inattendues.
5) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
Consignes de sécurité additionnelles pour scies circulaires
CONSIGNES PARTICULIÈRES DE SÉCURITÉ
SUPPLÉMENTAIRES
Consignes de sécurité communes à toutes
les scies
a )
DANGER : gardez les mains à l’écart de la zone de
coupe et de la lame. Placez une main sur la poignée
supplémentaire ou sur le boîtier du moteur. Si vos
deux mains tiennent la scie, elles ne risqueront pas d’être
coupées par la lame.
b ) Ne vous placez pas sous la pièce à travailler. Le
protecteur ne peut pas vous protéger de la lame sous
la pièce.
c ) Ajustez la profondeur de coupe en fonction de
l’épaisseur de la pièce. La partie de la lame visible
sous la pièce de travail doit être inférieure à une dent de
lame complète.
d ) Ne tenez jamais la pièce à couper dans vos mains
ou entre les jambes. Immobilisez la pièce sur une
surface de travail stable. Il est important que la pièce
de travail soit correctement soutenue pour minimiser
l’exposition du corps, le blocage de la lame ou la perte
de contrôle.
e ) Tenez l’outil électrique par ses surfaces de prise
isolées lorsque vous effectuez une tâche au cours de
laquelle l’outil de découpage pourrait toucher un
câblage non apparent. En cas de contact avec un câble
sous tension, les pièces métalliques à découvert de l’outil
électrique électrocuteraient l’utilisateur.
f ) Pour effectuer un sciage en long, utilisez toujours un
garde parallèle ou un guide de coupe rectiligne. Cela
permet une plus grande précision de coupe et réduit les
risques de blocage de la lame.
g ) Utilisez toujours des lames dont l’orifice central
est de taille et de forme (diamantée ou ronde)
adéquates. Toute lame non adaptée au dispositif de
montage de la scie tournera de manière excentrique,
entraînant une perte de contrôle.
h ) N’utilisez jamais de rondelles ou boulons
endommagés ou inadéquats pour fixer la lame. Les
rondelles et le boulon ont été conçus spécialement pour
votre scie, afin d’assurer une performance optimale et un
travail en toute sécurité.
Causes et prévention du recul
•
Le recul est une réaction soudaine de l’outil lorsque la lame est
coincée, pincée ou désalignée ce qui a pour effet de soulever la
scie, hors de maîtrise, et de la projeter vers l’utilisateur ;
• Lorsque la lame se trouve coincée ou pincée par le trait de scie
qui se referme sur elle, elle se bloque et une réaction du moteur
entraîne alors l’outil rapidement vers l’utilisateur ;
• Si la lame se tord ou se désaligne par rapport à la ligne de
coupe, les dents arrière risquent de s’enfoncer dans la surface
du bois et la lame de quitter le trait de scie en reculant
brusquement vers l’utilisateur.
Le recul est le résultat d’une mauvaise utilisation de la scie et/
ou de procédures ou de conditions d’utilisation incorrectes. On
peut l’éviter en prenant des précautions adéquates, comme celles
indiquées ci-dessous :
a ) Tenez fermement la scie à deux mains, et placez
votre corps et votre bras de manière à pouvoir
résister à la force du recul. Placez votre corps d’un
côté ou de l’autre de la lame, jamais dans sa ligne de
coupe. Un recul peut faire sauter la scie vers l’arrière, mais
l’utilisateur pourra maîtriser la force exercée par ce choc s’il
prend les précautions nécessaires.
37
Français
b ) Lorsque la lame se trouve coincée ou lorsque vous
interrompez la coupe pour une raison quelconque,
libérez la gâchette et maintenez la scie immobile
sur la pièce de travail jusqu’à ce que la lame s’arrête
complètement. N’essayez jamais de retirer la scie
de la pièce ou de faire reculer la scie pendant que
la lame tourne, sous peine de provoquer un recul.
Identifiez la cause du blocage de la lame et prenez les
mesures correctives pour y remédier.
c ) Avant de faire redémarrer la scie dans la pièce,
centrez la lame dans le trait de scie et assurez-vous
que les dents de la lame ne sont pas enfoncées
dans le matériau. Si la lame est coincée, elle risque
de remonter ou de reculer brutalement au moment du
redémarrage de la scie.
d ) Les panneaux de grande dimension doivent être
soutenus pour minimiser les risques que la lame ne
se coince puis recule brutalement. Les panneaux de
grande dimension ont tendance à s’affaisser sous leur
propre poids. Des supports doivent être installés sous le
panneau, des deux côtés, près de la ligne de coupe et près
du bord du panneau.
e ) N’utilisez pas de lames émoussées ou
endommagées. Les lames mal affûtées ou mal posées
produisent un trait de scie étroit, ce qui entraîne une
friction excessive, un blocage de la lame et un recul.
f ) Avant d’effectuer la coupe, les leviers de verrouillage
de la profondeur de coupe et de la coupe en biseau
doivent être fermement serrés. Il y a risque de blocage
et recul si les réglages de la lame se modifient pendant
la coupe.
g ) Faites particulièrement attention lorsque vous
effectuez une « coupe en plongée » dans un mur ou
toute autre surface « aveugle ». La lame peut accrocher
des objets cachés en dépassant de l’autre côté de la
surface, entraînant un recul.
Consignes de sécurité pour les scies
plongeantes
a ) Avant chaque utilisation, assurez-vous que le
protecteur se ferme bien. N’utilisez pas la scie si
le protecteur ne se déplace pas librement et ne se
referme pas de manière instantanée sur la lame.
Ne fixez ou n’attachez jamais le protecteur avec la
lame à découvert. Le protecteur risquerait d’être tordu
si vous lâchiez accidentellement la scie. Assurez-vous
que le protecteur se déplace librement et n’entre pas en
contact avec la lame ou toute autre partie de la scie, quel
que soit l’angle ou la profondeur de coupe.
b ) Vérifiez le fonctionnement et l’état du ressort du
protecteur. Le protecteur et le ressort doivent être
réparés avant utilisation s’ils ne fonctionnent pas
correctement. Le fonctionnement du protecteur peut être
ralenti par des pièces endommagées, des dépôts collants
ou l’accumulation de débris.
38
c ) Assurez-vous que la plage de guidage de la scie ne
se déplacera pas pendant une « coupe en plongée »
si le réglage d’inclinaison de la lame n’est pas à 90 °.
Un déplacement latéral peut entraîner le blocage de la
lame et, par conséquent, un recul.
d ) Avant de poser la scie sur l’établi ou sur le sol,
vérifiez toujours que le protecteur recouvre la lame.
Sans protection et en roue libre, la scie reculera en
coupant tout sur son passage. N’oubliez pas qu’il faut
un certain temps avant que la lame ne cesse de tourner
une fois l’interrupteur relâché.
Consignes de sécurité supplémentaires pour
les scies munies d’un couteau diviseur
a ) Utilisez le couteau diviseur adapté à la lame utilisée.
Pour fonctionner correctement, le couteau diviseur doit
avoir une épaisseur supérieure à celle du corps de la lame,
mais plus fine que les dents de la lame.
b ) Réglez le couteau diviseur comme décrit dans le
manuel de l’utilisateur. Une épaisseur, une position
ou un alignement incorrects peuvent rendre le couteau
diviseur incapable d’empêcher efficacement un
éventuel recul.
c ) Pour fonctionner le couteau diviseur doit être
engagé dans la pièce de travail. Pour les coupes de
courte durée, le couteau diviseur ne peut pas empêcher
efficacement un éventuel recul.
d ) N’utilisez pas la scie si le couteau diviseur est tordu.
La moindre perturbation peut ralentir la vitesse de
fermeture du protecteur.
Consignes de sécurité supplémentaires pour
les scies plongeantes
•
•
•
•
Portez des protections auditives. L’exposition au bruit peut
entraîner une perte auditive.
Portez un masque anti-poussière. Vous risquez d’éprouver
des difficultés à respirer et d’être potentiellement blessé en cas
d’exposition à des particules de poussière.
N’utilisez pas de lames d’un diamètre plus petit ou plus
grand que celui recommandé. Reportez-vous aux données
techniques pour obtenir la nomenclature des lames. N’utilisez
que les lames spécifiées dans ce mode d’emploi, en conformité
avec EN 847-1.
N’utilisez jamais de meules de découpage abrasif.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Dégradation de l’ouïe.
• Risque d’accidents provoqués par les pièces exposées du
disque à tronçonner abrasif.
Français
•
•
Risque de blessure lors du changement de disque.
Risque d’inhalation de poussière de matériaux potentiellement
nocifs lorsqu’ils sont coupés.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension du
secteur correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation est conforme
à la norme EN62841 ; un branchement à la terre
n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques). La
section minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Scie plongeante
1 Clé hexagonale
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Profondeur de coupe maximale
Diamètre de la lame
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. A)
La date codée de fabrication 26 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
Description (Fig. A–C, F, G)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1 gâchette de scie
12 bouton de blocage
plongeante
13 levier de blocage
2 interrupteur Marche/Arrêt
14 vis de blocage de la lame
3 poignée principale
15 flasque externe
4 sabot
16 flasque interne
5 molette de réglage de
17 couteau diviseur
l’inclinaison
18 vis de réglage du couteau
6 molettes de réglage de la
diviseur
profondeur
19 molette de vitesse
7 graduation de la
20 indicateur de coupe
profondeur
21 molette anti-recul
8 poignée avant
22 protecteur externe
9 orifice d’aspiration de la
23 glissière de guidage
poussière
24 indicateurs de position de
10 organe de réglage de la
la lame
glissière
25 angle de biseau
11 lame
Utilisation Prévue
La scie plongeante DWS520 est conçue pour les travaux
professionnels de sciage et pour la découpe de produits ligneux.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Cette scie plongeante à usage industriel est un outil électrique
professionnel.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
39
Français
Réglage de l’inclinaison (Fig. A)
L’inclinaison est réglable entre 0 ° et 47 °.
1. Desserrez les molettes de réglage de l’inclinaison 5 .
2. Réglez l’angle de biseau en penchant la semelle 4 jusqu’à
ce que le repère pointe sur l’angle souhaité 25 .
3. Serrez les molettes de réglage de l’inclinaison 5 .
Changement de la lame de la scie (Fig. A–C)
1. Appuyez sur le bouton de blocage 12 .
2. Abaissez la scie plongeante jusqu’à la butée (position de
changement de la lame).
3. Tournez le levier de blocage 13 dans le sens des aiguilles
d’une montre.
4. Abaissez le levier de blocage 13 et tournez la lame jusqu’à
ce que vous trouviez la position de verrouillage.
REMARQUE : la lame 11 est verrouillée à présent et ne peut
pas être tournée manuellement.
5. Tournez la vis de blocage de la lame 14 dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre pour la retirer.
6. Déposez la flasque externe 15 et la lame usagée 11 . Placez
la nouvelle lame sur la flasque interne 16 .
7. Remettez en place la flasque externe 15 et la vis de blocage
de la lame 14 . Tournez manuellement la vis dans le sens
des aiguilles d’une montre.
REMARQUE : le sens de rotation de la lame et celui de la scie
plongeante DOIVENT être identiques.
8. Serrer la vis de serrage de la lame au moyen de la clé
hexagonale.
9. Relâchez et tournez le levier de blocage 13 dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il s’arrête.
10. Ramenez la scie plongeante en position supérieure.
11. Poussez la gâchette de la scie plongeante 1 vers l’avant afin
de verrouiller le changement de la lame.
Réglage du couteau diviseur (Fig. A–C)
Pour un réglage correct du couteau diviseur 17 , reportezvous à la figure C. Réglez le jeu du couteau diviseur après
remplacement de la lame ou chaque fois que cela est
nécessaire.
1. Suivez les étapes 1–4 de Changement de la lame de la scie.
2. Desserrez la vis de réglage de refente 18 avec une clé
hexagonale et réglez le refendeur comme illustré sur la
figure C.
3. Serrez la vis de réglage du couteau diviseur 18 .
4. Tournez le levier de blocage 13 dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il s’arrête.
5. Ramenez la scie plongeante en position supérieure.
6. Poussez la gâchette de la scie plongeante 1 vers l’avant afin
de verrouiller le changement de la lame.
Réglage de la profondeur de coupe (Fig. D)
La profondeur de coupe peut être réglée entre 0 et 59 mm sans
glissière de guidage fixée et avec glissière de guidage entre : 0
et 55 mm.
40
1. Desserrez la molette de réglage de la profondeur 6 et déplacez l’index pour obtenir la bonne profondeur
de coupe.
2. Serrez la molette de réglage de la profondeur 6 .
REMARQUE : pour de meilleurs résultats, laissez la lame
dépasser d’environ 3 mm de la pièce de travail (Fig. D).
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Position correcte des mains (Fig. E)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains nécessite une main sur
la poignée frontale 8 avec l’autre main sur la poignée
principale 3 .
Mise sous et hors tension de l’outil (Fig. A)
Appuyez sur l’interrupteur Marche/Arrêt pour mettre la scie
plongeante sous tension.
Comment guider l’outil (Fig. A, E, F)
AVERTISSEMENT :
• IMMOBILISEZ TOUJOURS la pièce de travail de sorte
qu’elle ne puisse pas bouger pendant le sciage.
• POUSSEZ TOUJOURS l’outil vers l’avant. NE
POUSSEZ JAMAIS l’outil vers l’arrière dans votre
direction.
• UTILISEZ TOUJOURS la scie plongeante des deux
mains. Placez une main sur la poignée principale 3 et l’autre main sur la poignée avant 8 comme illustré
sur la figure E.
• UTILISEZ TOUJOURS la fixation pour tenir la glissière
sur la pièce de travail.
• Assurez-vous que le cordon d’alimentation ne se
trouve pas dans le chemin de la scie.
• Utilisez la position correcte des mains pour guider la scie de
façon appropriée.
• L’indicateur de coupe 6 affiche la ligne de coupe pour les
découpes de 0 ° et 47 ° (sans glissière de guidage).
• L’indicateur de position de la lame 24 affiche la position de
la lame pour une plongée complète.
Français
• Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d’assujettir la
pièce de travail tête en bas.
Sciage
1. Placez l’outil avec la partie avant de la base de la scie sur la
pièce de travail.
2. Appuyez sur l’interrupteur Marche/Arrêt pour mettre la scie
sous tension.
3. Poussez vers l’avant la gâchette de scie plongeante 1 ,
abaissez la scie pour régler la profondeur de coupe et
poussez-la vers l’avant dans le sens de la coupe.
Coupes en plongée
AVERTISSEMENT : afin d’éviter le recul, les instructions
suivantes DOIVENT être respectées lors de la coupe en
plongée :
• Placez l’outil sur la glissière de guidage et desserrez
la molette anti-recul 21 en la tournant dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre.
• Mettez l’outil sous tension et abaissez lentement la
scie sur la profondeur de coupe réglée, puis poussez
dans le sens de la coupe. Les indicateurs de coupe
20 affichent les points de découpe avant et arrière
absolus de la lame de scie (diamètre de 165 mm) pour
la profondeur de coupe maximale avec la glissière de
guidage en place.
• Si un recul survient pendant la coupe en plongée,
tournez la molette anti-recul 21 dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre pour la libérer de
la glissière.
• Une fois la coupe en plongée terminée, tournez la
molette anti-recul 21 dans le sens des aiguilles d’une
montre jusqu’à la position de blocage.
Système de guidage (Fig. A, E)
Les glissières de guidage, disponibles en plusieurs longueurs,
permettent des coupes précises et nettes tout en protégeant la
surface de la pièce des dégâts.
En ajoutant des accessoires au système de guidage, il est
possible d’effectuer des coupes en biais, des coupes d’onglet et
des travaux d’ajustage exacts.
Immobiliser la pièce de travail avec des fixations garantit un
maintien solide et un travail en toute sécurité.
Le jeu de guidage de la scie plongeante doit être minime pour
des résultats de coupe optimaux et peut être réglé avec les deux
organes de réglage de la glissière 10 .
1. Desserrez la vis dans l’organe de réglage pour régler le jeu.
2. Ajustez la molette jusqu’à ce que la molette se verrouille sur
la glissière.
3. Tournez en arrière la molette jusqu’à ce que la scie
coulisse facilement.
4. Maintenez l’organe de réglage en place et serrez à nouveau
la vis.
REMARQUE : il est nécessaire de TOUJOURS régler à nouveau
le système lorsque vous l’utilisez avec des glissières de guidage
différentes.
Pare-éclat
La glissière de guidage est dotée d’un pare-éclat qui doit être
coupé sur mesure avant la première utilisation :
IMPORTANT : lisez et respectez TOUJOURS les instructions du
système de guidage avant de couper le pare-éclat.
1. Réglez la vitesse de la scie plongeante sur le niveau 5.
2. Placez la glissière de guidage sur un petit morceau de bois.
3. Réglez la scie plongeante sur une profondeur de coupe de
5 mm.
4. Placez la scie à l’extrémité arrière de la glissière de guidage.
5. Mettez la scie sous tension, abaissez-la jusqu’à la profondeur
de coupe réglée et sciez le pare-éclats sur toute la longueur
sans arrêter. L’arête du pare-éclats correspond désormais
exactement à l’arête de coupe de la lame.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
immobilisez TOUJOURS la glissière de guidage 23 avec
la fixation.
Réglage de la vitesse (Fig. A)
Vous pouvez régler la vitesse entre 1 750 et 4 200 tr/min au
moyen de la ou des molettes de vitesse 19 . Ceci vous permet
d’optimiser la vitesse de découpe en fonction du matériau.
Reportez-vous au tableau suivant pour le type de matériau et la
plage de la vitesse.
Type de matériau à découper
Bois massif (dur, moelleux)
Agglomérés
Bois stratifié, panneaux lattés, panneaux plaqués et
panneaux revêtus
Papier et carton
Vitesse Portée
3–5
4–5
2–5
1–3
Découpes de paroi (Fig. A, G)
1. Placez la scie plongeante avec le protecteur externe 22 sur
un sol propre et plat.
2. Pressez le sabot 4 avec la face avant sur la porte contre la
butée de profondeur de coupe.
Aspiration de la poussière (Fig. A)
Votre outil est équipé d’un orifice d’aspiration de la poussière 9 .
AVERTISSEMENT : raccordez TOUJOURS la scie
plongeante à un aspirateur à poussière.
AVERTISSEMENT : utilisez TOUJOURS un dispositif
d’aspiration de la poussière conçu conformément aux
réglementations en vigueur en matière d’émission
de poussière.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
41
Français
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
AVERTISSEMENT : si la lame est usée, remplacez-la par
une lame neuve tranchante.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets
ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
42
Italiano
SEGA CIRCOLARE A TUFFO
DWS520
Congratulazioni!
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza,
lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di
DeWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di
apparati elettrici professionali.
Fusibili:
Europa
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza resa
Velocità senza carico
Diametro lama
Massima profondità di taglio
90˚ (senza binario guida)
90˚ (con binario guida)
Foro della lama
Regolazione dell’angolo di inclinazione
Peso
DWS520 DWS520
QS/GB
LX
VAC 220-240
115
3
3
W
1300
1300
min-1 1750-4200 1750-4200
mm
165
165
mm
mm
mm
kg
59
55
20
47˚
5
59
55
20
47˚
5
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo
EN62841-2-5
LPA(livello pressione sonora delle emissioni) dB(A)
91
91
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
102
102
K(incertezza per il livello sonoro dato)
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
dB(A)
3
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN62841 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
Utensili a 230 V
10 A, rete elettrica
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Sega circolare a tuffo
DWS520
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN62841-1:2015; EN62841-2-5:2014.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
10.08.2016
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
43
Italiano
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze, istruzioni, illustrazioni e specifiche
fornite con l’apparato. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può dar luogo a scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
44
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
h ) Non lasciare che la familiarità acquisita dall’uso
frequente degli utensili induca a cedere alla
tentazione di ignorare i principi di utilizzo sicuro
degli stessi. Un’azione imprudente potrebbe provocare
lesioni gravi in una frazione di secondo.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
Italiano
c )
d )
e )
f )
g )
h )
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. Molti incidenti sono provocati da elettroutensili
non sottoposti a una corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
Mantenere le maniglie e le superfici di presa
asciutte, pulite e senza tracce di olio o grasso.
Maniglie e superfici di presa scivolose non consentono
di maneggiare e controllare in modo sicuro l’utensile nel
caso di imprevisti.
5) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
ULTERIORI REGOLE SPECIFICHE PER LA
SICUREZZA
Istruzioni di sicurezza per tutti i tipi di seghe
PERICOLO: tenere le mani lontane dalla
parte da tagliare e dalla lama. Tenere una mano
sull’impugnatura ausiliaria o sull’alloggiamento
del motore. Se entrambe le mani tengono la sega, non
possono essere tagliate dalla lama.
b ) Non toccare sotto il pezzo da tagliare. La cuffia di
protezione non protegge dalla lama sotto il pezzo.
a )
c ) Regolare la profondità di taglio in base allo spessore
del pezzo da lavorare. Sotto il pezzo non dovrebbero
essere visibili i denti interi.
d ) Non tenere mai il pezzo da tagliare tra le mani o
sulle gambe. Fissare il pezzo da tagliare su una
piattaforma stabile. È importante disporre il pezzo
da tagliare in modo corretto per ridurre al minimo
l’esposizione del corpo, il blocco della lama o la perdita
di controllo.
e ) Tenere l’elettroutensile da superfici di presa
isolate quando viene effettuata un’operazione in
cui l’utensile di taglio può venire a contatto con
cavi nascosti. Il contatto con un cavo “in tensione”
scoperto metterà “in tensione” anche le parti metalliche
dell’elettroutensile e potrebbe causare uno shock elettrico
all’operatore.
f ) Durante la segatura, usare sempre una barra
di appoggio o una barra guida. In questo modo
è possibile rendere più preciso il taglio e ridurre la
probabilità di blocco della lama.
g ) Usare sempre lame con fori di dimensione e forma
corrette (a rombo o circolari). Le lame non adatte
al pezzo di montaggio della sega segheranno in modo
irregolare, causando perdita di controllo.
h ) Non usare mai rondelle o bulloni danneggiati o
non idonei. Le rondelle e il bullone della lama sono stati
ideati appositamente per la sega, per ottime prestazioni e
sicurezza di utilizzo.
Cause e prevenzione dei contraccolpi
•
Il contraccolpo è una reazione improvvisa a una lama
schiacciata, bloccata o allineata male che causa il
sollevamento della sega senza controllo dal pezzo lavorato e
lo spostamento verso l’operatore;
• Quando la lama viene schiacciata o bloccata dalla fine
del taglio, essa si blocca e la reazione del motore proietta
rapidamente l’unità verso l’operatore;
• Se la lama si distorce o non è più allineata al taglio, i denti sul
filo posteriore della lama possono conficcarsi nel dorso del
legno causando la fuoriuscita della lama dal taglio e il suo
spostamento verso l’operatore.
Il contraccolpo è la conseguenza di un utilizzo scorretto della sega
e/o di procedure o condizioni di lavoro non adatte, e può essere
evitato prendendo le seguenti precauzioni:
a ) Tenere sempre la sega con entrambe le mani e con
una presa salda e posizionare le braccia in modo da
resistere alla forza del contraccolpo. Posizionarsi
lateralmente alla lama, non in linea con la lama.
Il contraccolpo potrebbe causare lo scatto all’indietro
della sega, ma la sua forza può essere controllata
dall’operatore, se vengono adottate le adeguate
precauzioni.
b ) Quando la lama è bloccata o quando un taglio
viene interrotto per qualsiasi motivo, rilasciare
l’interruttore e tenere la sega immobile nel materiale
lavorato fino al completo arresto della lama. Non
45
Italiano
c )
d )
e )
f )
g )
tentare mai di rimuovere la sega dal materiale
lavorato o di estrarla mentre la lama è ancora in
movimento. In caso contrario potrebbe verificarsi un
contraccolpo. Individuare e adottare le misure necessarie
per eliminare la causa del blocco della lama.
Quando si deve riavviare la sega nel materiale
lavorato, centrare la lama nel taglio e controllare
che i denti non siano inseriti nel materiale. Se la lama
è bloccata, quando l’utensile viene riavviato può sollevarsi
dal pezzo da lavorare o causare contraccolpi.
Per ridurre al minimo il rischio di schiacciamento
della lama e contraccolpi, usare pannelli grandi. I
pannelli più ampi infatti tendono ad insaccarsi sotto
il loro stesso peso. Occorre inserire dei sostegni sotto il
pannello, su entrambi i lati, vicino alla linea di taglio e al
bordo del pannello stesso.
Non utilizzare lame non affilate o danneggiate.
Lame non affilate o montate in modo errato formano tagli
stretti che comportano un’eccessiva frizione, il blocco della
lama e contraccolpi.
Le leve di arresto della regolazione della profondità
della lama e dell’inclinazione devono essere strette
e fissate prima di effettuare il taglio. Se la regolazione
della lama si modifica durante il taglio, potrebbe causare
un blocco e un contraccolpo.
Prestare molta attenzione quando si effettua
un “taglio a tuffo” in pareti esistenti o altre
intercapedini. La lama sporgente potrebbe tagliare
oggetti che possono causare un contraccolpo.
Istruzioni di sicurezza per seghe circolari
a ) Prima di ogni utilizzo, controllare che la cuffia di
protezione si chiuda adeguatamente. Non utilizzare
la sega se la cuffia di protezione non si muove
liberamente e non racchiude la lama all’istante.
Mai stringere o fissare la cuffia di protezione con la
lama scoperta. Se la sega sfugge accidentalmente, la
cuffia di protezione potrebbe piegarsi. Verificare che
la cuffia di protezione si muova liberamente e non tocchi
la lama o altre parti, in tutti gli angoli e le profondità di
taglio.
b ) Controllare il funzionamento e la condizione della
molla di richiamo della cuffia di protezione. Se
la cuffia di protezione e la molla non funzionano
correttamente, devono essere sistemate prima
dell’uso. La cuffia di protezione potrebbe funzionare
lentamente a causa di parti danneggiate, depositi viscosi o
un accumulo di detriti.
c ) Verificare che la piastra di guida della sega non
si sposti durante l’esecuzione del “taglio a tuffo”
con l’inclinazione della lama diversa da 90°. Lo
spostamento laterale della lama causerà un blocco e
probabilmente un contraccolpo.
46
d ) Controllare sempre che la cuffia di protezione copra
la lama prima di poggiare la sega sul banco o sul
pavimento. Una lama non protetta e in movimento
causerà lo spostamento della sega a ritroso,
tagliando tutto ciò che trova. Fare attenzione al tempo
necessario per l’arresto della lama dopo avere spento
la sega.
Ulteriori istruzioni di sicurezza per tutti i tipi
di seghe con coltello fenditore
a ) Utilizzare un coltello fenditore adeguato alla lama
usata. Affinché il coltello fenditore funzioni, occorre che
sia più spesso del corpo della lama ma più sottile dei denti.
b ) Regolare il coltello fenditore come descritto
nel manuale di istruzioni. Distanza, posizione
e allineamento errati possono rendere inefficace il
coltello fenditore per quanto riguarda la prevenzione di
contraccolpi.
c ) Affinché il coltello fenditore funzioni, occorre
innestarlo nel materiale lavorato. Il coltello fenditore
non consente di prevenire i contraccolpi durante
tagli corti.
d ) Non utilizzare la sega se il coltello fenditore è
piegato. Anche un piccolo ostacolo può rallentare la
velocità di chiusura di una cuffia di protezione.
Ulteriori istruzioni di sicurezza per le seghe
circolari
•
•
•
•
Indossare le protezioni per le orecchie. L’esposizione al
rumore può causare la perdita dell’udito.
Indossare una maschera antipolvere. L’esposizione
a particelle di polvere può causare problemi respiratori e
possibili lesioni.
Non utilizzare lame di diametro maggiore o minore
di quello consigliato. Fare riferimento ai dati tecnici per
le corrette capacità di taglio. Utilizzare soltanto le lame
specificate in questo manuale, conformi alla norma EN 847-1.
Non usare mai dischi di taglio abrasivi.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazione dell’udito.
• Rischio di infortuni causati dalle parti scoperte del disco da
taglio in rotazione.
• Rischio di lesioni durante la sostituzione del disco.
• Rischio di inalazione di polvere dei materiali che, quando
vengono tagliati, possono essere nocivi.
Italiano
Sicurezza elettrica
Descrizione (Fig. A–C, F, G)
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione
corrisponda alla tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN62841, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
1 interruttore di abbassamento
2 interruttore di accensione/spegnimento
3 impugnatura principale
4 scarpa
5 manopola di regolazione dell’inclinazione
6 manopole di regolazione della profondità
7 scala graduata per la profondità
8 impugnatura anteriore
9 bocchettone di evacuazione trucioli
10 regolatore del binario
11 lama
12 pulsante di arresto
13 leva di arresto
14 vite di fissaggio della lama
15 flangia esterna
16 flangia interna
17 coltello fenditore
18 viti di regolazione del coltello fenditore
19 disco di velocità
20 indicatore di taglio
21 manopola anticontraccolpi
22 cuffia di protezione esterna
23 binario guida
24 indicatori di posizione della lama
25 scala di inclinazione
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Sega circolare a tuffo
1 Chiave per brugole
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Massima profondità di taglio
Diametro della lama
Posizione del Codice Data (Fig. A)
Utilizzo Previsto
La sega circolare a tuffo DWS520 è progettata per applicazioni di
taglio professionali e per il taglio di prodotti in legno.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Questa solida sega circolare a tuffo è un elettroutensile
professionale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
Il codice data 26 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazion
47
Italiano
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Regolazione dell’angolo di inclinazione
(Fig. A)
L’angolo di inclinazione può essere regolato a un valore
compreso tra 0° e 47°.
1. Allentare le manopole di regolazione dell’inclinazione 5 .
2. Impostare l’angolo di inclinazione inclinando la base della
sega 4 , in modo che il segno indichi l’angolo desiderato
sulla scala di inclinazione 25 .
3. Stringere le manopole di regolazione dell’inclinazione 5 .
Sostituzione della lama della sega (Fig. A–C)
1. Premere il pulsante di arresto 12 .
2. Spingere verso il basso la sega circolare a tuffo per bloccarla
(posizione per la sostituzione della lama).
3. Ruotare la leva di arresto 13 in senso orario fino a quando
si blocca.
4. Spingere verso il basso la leva di arresto 13 e ruotare la
lama fino a trovare la posizione di arresto.
NOTA: La lama 11 ora è bloccata e non può essere girata a
mano.
5. Svitare la vite di fissaggio della lama 14 in senso antiorario
per estrarla.
6. Rimuovere la flangia esterna 15 e la lama usata 11 .
Sistemare la nuova lama sulla flangia interna 16 .
7. Riposizionare la flangia esterna 15 e la vite di fissaggio della
lama 14 . Ruotare la vite a mano in senso orario.
NOTA: la lama della sega e la sega circolare a tuffo DEVONO
ruotare nella stessa direzione.
8. Con l’apposita chiave esagonale, serrare a fondo la vite di
fissaggio della lama.
9. Rilasciare e ruotare la leva di arresto 13 in senso antiorario
fino al suo bloccaggio.
10. Riportare la sega circolare a tuffo in posizione elevata.
11. Spingere in avanti l’interruttore di abbassamento 1 per
bloccare la lama della sega sostituita.
Regolazione del coltello fenditore (Fig. A–C)
Per la corretta regolazione del coltello fenditore 17 , fare
riferimento alla figura C. Regolare il gioco del coltello fenditore
dopo aver sostituito la lama o quando necessario.
1. Seguire i passaggi 1–4 della sezione Sostituzione della
lama della sega.
2. Allentare la vite di regolazione del coltello fenditore 18 con
una chiave per brugole e sistemare il coltello fenditore come
mostrato in figura C.
3. Serrare la vite del coltello fenditore 18 .
48
4. Ruotare la leva di arresto 13 in senso antiorario fino a
quando si blocca.
5. Riportare la sega circolare a tuffo in posizione elevata.
6. Spingere in avanti l’interruttore di abbassamento 1 per
bloccare la lama della sega sostituita.
Regolazione della profondità di taglio
(Fig. D)
La profondità di taglio può essere regolata da 0 a 59 mm senza
binario guida montato; con il binario guida montato: da 0 a
55 mm.
1. Allentare la manopola di regolazione della profondità 6 e
spostare il puntatore per ottenere la corretta profondità di
taglio.
2. Stringere la manopola di regolazione della profondità 6 .
NOTA: per risultati ottimali, lasciare sporgere la lama della sega
dal pezzo da lavorare di circa 3 mm (Fig. D).
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. E)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura anteriore 8 , e l’altra mano sull’impugnatura
principale 3 .
Accensione e spegnimento (Fig. A)
Premere l’interruttore di accensione/spegnimento per
accendere la sega circolare a tuffo.
Impugnatura e uso della sega (Fig. A, E, F)
AVVERTENZA:
• Fissare SEMPRE il pezzo in modo che non possa
spostarsi durante la lavorazione.
• Spingere l’utensile SEMPRE in avanti. MAI tirare
all’indietro l’utensile verso di sé.
• Maneggiare SEMPRE la sega circolare a tuffo
con tutte e due le mani. Posizionare una mano
sull’impugnatura principale 3 e l’altra mano
sull’impugnatura anteriore 8 come mostrato in
figura E.
Italiano
Utilizzare SEMPRE la morsa per bloccare il pezzo sul
binario.
• Assicurarsi che il filo non si trovi sul percorso
della sega.
Utilizzare la posizione corretta delle mani per impugnare e
usare la sega.
L’indicatore di taglio 20 mostra la linea di taglio per i tagli a
0° e 47° (senza binario guida).
L’indicatore di posizione della lama 24 mostra la posizione
della lama in caso di abbassamento completo.
Per risultati ottimali, fissare il pezzo da lavorare capovolto.
•
•
•
•
•
Taglio
1. Sistemare l’utensile con la parte anteriore della base della
sega sul pezzo da lavorare.
2. Premere l’interruttore di accensione/spegnimento per
accendere la sega.
3. Spingere in avanti l’interruttore di abbassamento 1 ,
spingere verso il basso la sega in base alla profondità
di taglio impostata e spingerla in avanti nella direzione
di taglio.
Tagli a tuffo
AVVERTENZA: per evitare contraccolpi, durante
le lavorazioni a tuffo DEVONO essere osservate le
seguenti istruzioni:
• Sistemare l’utensile sul binario guida e rilasciare
la manopola anticontraccolpi 21 ruotandola in
senso antiorario.
• Accendere l’utensile e spingere lentamente la sega
verso il basso, in base alla profondità di taglio
impostata, e in avanti nella direzione di taglio. Gli
indicatori di taglio 20 mostrano i punti di taglio
anteriore e posteriore assoluti della lama della sega
(dia. 165 mm) alla massima profondità di taglio e
usando il binario guida.
• Se si è verificato un contraccolpo durante il taglio a
tuffo, ruotare la manopola anticontraccolpi 21 in
senso antiorario per liberarla dal binario.
• Terminato il taglio a tuffo, ruotare la manopola
anticontraccolpi 21 in senso orario per metterla in
posizione di arresto.
Sistema di guida (Fig. A, E)
I binari guida, disponibili in diverse lunghezze, consentono tagli
precisi e puliti e proteggono contemporaneamente la superficie
del manufatto da eventuali danneggiamenti.
Insieme agli accessori aggiuntivi, il sistema di guida permette
di portare a termine tagli obliqui precisi, tagli a 45° e lavori
di montaggio.
Bloccando il pezzo con una morsa ci si assicura una presa salda
e una lavorazione in tutta sicurezza.
Il margine di guida della sega circolare a tuffo deve essere molto
ridotto per ottenere i migliori risultati di taglio e può essere
impostato con i due regolatori del binario 10 .
1. Allentare la vite all’interno del regolatore del binario per
correggere il margine di guida.
2. Regolare la manopola fino a quando la sega si blocca
sul binario.
3. Ruotare nell’altro senso la manopola finché la sega non
scivola facilmente.
4. Mantenere il regolatore del binario in quella posizione e
fissare nuovamente la vite.
NOTA: SEMPRE regolare di nuovo il sistema per l’utilizzo con
altri binari.
Protezione antischegge
Il binario guida è dotato di una protezione antischegge che
deve essere tagliata su misura prima del primo utilizzo:
IMPORTANTE: SEMPRE leggere e seguire le istruzioni del
sistema di guida prima di tagliare la protezione antischegge.
1. Impostare la velocità della sega circolare a tuffo al livello 5.
2. Sistemare il binario guida su un pezzo di legno.
3. Impostare la sega circolare a tuffo a una profondità di taglio
di 5 mm.
4. Sistemare la sega sull’estremità posteriore del binario guida.
5. Accendere la sega, spingerla verso il basso in base alla
profondità di taglio impostata e tagliare la protezione
antischegge per tutta la sua lunghezza con un movimento
continuo. Il bordo della protezione antischegge ora
corrisponde esattamente al filo della lama.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali,
bloccare SEMPRE il binario guida 23 con una morsa.
Regolazione della velocità (Fig. A)
È possibile regolare la velocità fra 1750 e 4200/min mediante la
rotella o le rotelle di velocità 19 . Ciò consente di ottimizzare la
velocità di taglio in base al materiale. Fare riferimento al grafico
seguente per il tipo di materiale e l’intervallo di velocità.
Tipo di materiale da tagliare
Legno solido (duro, morbido)
Truciolati
Legno laminato, pannelli in legno, placche
nobilitate e pannelli rivestiti
Carta e cartone
Intervallo velocità
3–5
4–5
2–5
1–3
Taglio di pareti (Fig. A, G)
1. Sistemare la sega circolare a tuffo con la cuffia di protezione
esterna 22 su un pavimento piano e pulito.
2. Premere la scarpa 4 con il lato anteriore sulla porta fino a
raggiungere la profondità di taglio regolata.
Estrazione della polvere (Fig. A)
L’utensile è dotato di un bocchettone di evacuazione trucioli 9 .
AVVERTENZA: collegare SEMPRE la sega circolare a tuffo
a un dispositivo di aspirazione trucioli!
AVVERTENZA: utilizzare SEMPRE un dispositivo di
aspirazione trucioli conforme alle normative sull’emissione
di polveri.
49
Italiano
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: se la lama della sega è usurata, sostituirla
con una nuova lama affilata.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
50
Nederlands
INVAL-CIRKELZAAG
DWS520
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken
DeWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor
gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Uitgangsvermogen
Onbelaste snelheid
Bladdiameter
Maximale snijdiepte
90˚ (zonder geleidingsrail)
90˚ (met geleidingsrail)
Bladopening
Schuine hoekafstelling
Gewicht
DWS520 DWS520
QS/GB
LX
VAC 220-240
115
3
3
W
1300
1300
min-1 1750-4200 1750-4200
mm
165
165
mm
mm
mm
kg
59
55
20
47˚
5
59
55
20
47˚
5
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN62841-2-5.
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
91
91
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
102
102
K(onzekerheid voor het gegeven
geluidsniveau)
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
dB(A)
3
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN62841 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
Zekeringen:
Europa
230 V-gereedschap
10 ampère, stroomnet
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Inval-cirkelzaag
DWS520
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN62841-1:2015; EN62841-2-5:2014.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
10.08.2016
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
51
Nederlands
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties
en specificaties die bij dit gereedschap zijn
meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande
instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/
of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
52
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
h ) Denk niet dat u, doordat u het gereedschap veel
hebt gebruikt, het allemaal wel weet en dat
u de veiligheidsbeginselen kunt negeren. Een
Nederlands
onvoorzichtige actie kan in een fractie van een seconde
ernstig letsel tot gevolg hebben.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrisch
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrisch gereedschap. Controleer
op verkeerde uitlijning en het aanlopen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Laat
het gereedschap voor gebruik repareren, als het
is beschadigd. Veel ongelukken worden veroorzaakt
doordat elektrisch gereedschap niet goed is onderhouden.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
h ) Houd de handgrepen en oppervlakken die u beet
pakt, droog, schoon en vrij van olie en vet. Door
gladde handgrepen en oppervlakken die u beet pakt,
kan veilig werken en bedienen van het gereedschap in
onverwachte situaties onmogelijk worden.
5) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSREGELS
Veiligheidsinstructies voor alle
werkzaamheden
a )
b )
c )
d )
e )
f )
g )
h )
GEVAAR: Houd de handen uit de buurt van de
snijzone en het blad. Houd uw tweede hand op
de hulphendel of op de motorbehuizing. Indien
beide handen de zaag vasthouden, dan kunnen ze niet
gesneden worden door het blad.
Reik niet onder het werkstuk. De bescherming kan u
niet beschermen tegen het blad onder het werkstuk.
Stel de snijdiepte af op de dikte van het werkstuk. Er
moet minder dan een volle tand van de tanden zichtbaar
zijn onder het werkstuk.
Houd nooit het stuk dat gesneden wordt in uw
handen of tussen uw benen. Bevestig het werkstuk
op een stabiel platform. Het is belangrijk het werk goed
te ondersteunen om blootstelling van het lichaam, het
klem raken van het blad of controleverlies te beperken.
Houd het gereedschap vast bij de geïsoleerde
grijpvlakken als u een bewerking uitvoert waarbij
het snijgereedschap een verborgen bedrading kan
raken. Door contact met een snoer onder spanning
zullen blootgestelde metalen onderdelen van het werktuig
ook onder spanning komen te staan en de gebruiker
elektrocuteren.
Bij het afscheuren, gebruik steeds een langsgeleider
of een geleiding met rechte rand. Dit verbetert de
nauwkeurigheid van de snede en beperkt het risico dat het
blad klem raakt.
Gebruik altijd bladen met een correcte
grootte en vorm (diamant versus rond) van
boomopeningen. Bladen die niet overeenstemmen met
de montagehardware van de zaag zullen excentrisch
draaien, wat leidt tot controleverlies.
Gebruik nooit beschadigde of onjuiste
bladsluitringen of bout. De bladsluitringen en bout
werden speciaal ontworpen voor uw zaag, voor optimale
prestatie en bedieningsveiligheid.
Oorzaken en voorkomen door de gebruiker
van terugslag
•
•
•
Terugslag is een plotse reactie op een klemgeraakt of verkeerd
gericht zaagblad, wat ertoe leidt dat een niet bestuurde zaag
optilt uit het werkstuk in de richting van de bediener;
Als het blad geklemd is of stevig vastzit doordat de opening
nauwer wordt, dan blokkeert het blad en de motorreactie
stuurt het toestel snel achterwaarts naar de bediener toe;
Indien het blad gedraaid of verkeerd gericht geraakt in de
snede, dan kunnen de tanden aan het achtereinde van het
blad in het bovenoppervlak van het hout terechtkomen,
waardoor het blad uit de opening klimt en in de richting van
de bediener springt.
53
Nederlands
Terugslag is het gevolg van onjuist gebruik van het werktuig en/
of verkeerde werkomstandigheden en kan voorkomen worden
door de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals hieronder
aangegeven.
a ) Behoud een stevige greep met beide handen
op de zaag en plaats uw armen zo dat u de
terugslagkrachten weerstaat. Plaats uw lichaam
aan beide zijden van het blad maar niet in lijn met
het blad. Terugslag zou ertoe kunnen leiden dat de zaag
achterwaarts springt, maar terugslagkrachten kunnen
onder controle gehouden worden door de bediener, indien
de passende voorzorgsmaatregelen genomen zijn.
b ) Wanneer een schijf vast komt te zitten, of wanneer
het doorslijpen om wat voor reden dan ook wordt
onderbroken, laat de drukschakelaar dan los en
houdt de eenheid bewegingloos in het materiaal
totdat de schijf volledig tot stilstand komt. Probeer
de eenheid nooit achteruit of uit het werkstuk te
trekken terwijl de schijf in beweging is. Hierdoor kan
terugslag optreden. Onderzoek waardoor de schijf bleef
steken en neem maatregelen om dat een volgende keer te
voorkomen.
c ) Bij het opnieuw starten van een zaag in het
werkstuk, centreer dan het zaagblad in de snede en
controleer of de zaagtanden niet in het materiaal
vastzitten. Als de schijf vastzit, kan het werktuig naar
boven schieten of een terugslag veroorzaken wanneer het
werktuig opnieuw wordt aangezet.
d ) Ondersteun grote panelen om het risico op het
klemraken van het blad en terugslag tot een
minimum te beperken. Grote panelen hebben de
neiging door te buigen onder hun eigen gewicht. Het
paneel dient aan beide kanten ondersteund te worden, bij
de doorslijpplek en in de buurt van beide uiteinden.
e ) Gebruik geen doffe of beschadigde bladen. Nietgescherpte of onjuist afgestelde bladen geven een nauwe
snede waardoor overmatige wrijving, klemraken van het
blad terugslag ontstaan.
f ) De bladdiepte en de sluithendels van de
hoekafstelling moeten stevig en vast zijn alvorens
te snijden. Indien de bladafstelling verschuift bij het
snijden, dan kan het klemraken van het blad en terugslag
veroorzaken.
g ) Wees extra voorzichtig bij het verstekzagen in
bestaande muren of andere blinde zones. Het
uitstekend blad kan voorwerpen snijden, wat tot terugslag
kan leiden.
de bescherming vrij beweegt en het blad of een ander
onderdeel niet raakt, in alle hoeken en snijdiepten.
b ) Controleer de werking en toestand van de
terugklapveer van de bescherming. Indien de
bescherming en de veer niet goed werken, dan
moeten ze nagezien worden voor gebruik. De
bescherming kan traag werken door beschadigde
onderdelen, kleverige neerslag, of een opbouw van vuil.
c ) Zorg ervoor dat de beschermingsplaat van de zaag
niet verschuift bij het uitvoren van het verstekzagen
als de hoekinstelling van het blad niet op 90° is. Een
blad dat zijdelings verschuift, zal klemraken veroorzaken
en waarschijnlijk ook terugslag.
d ) Zorg er altijd voor dat de bescherming het blad
bedekt alvorens de zaag neer te leggen op de bank
of op de vloer. Een niet-beschermd, draaiend blad zal
ertoe leiden dat de zaag achterwaarts gaat en alles
snijdt wat in haar weg komt. Wees bewust van de tijd
dat het duurt vooraleer het blad stopt nadat de schakelaar
is losgelaten.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor alle
zagen met splijtmes
a ) Gebruik het passend splijtmes voor het blad dat
gebruikt wordt. Opdat het splijtmes zou werken, moet
het dikker zijn dan het lichaam van het blad maar dunner
dan de tanden van het blad.
b ) Stel het splijtmes af zoals beschreven in deze
handleiding. Onjuiste spatiëring, plaatsing en
gelijkrichting kan ertoe leiden dat het splijtmes niet
doeltreffend is bij het vermijden van terugslag.
c ) Opdat het splijtmes zou werken, moet het vastzitten
in het werkstuk. Het splijtmes is niet doeltreffend bij het
vermijden van terugslag tijdens korte sneden.
d ) Bedien de zaag niet indien het splijtmes gebogen
is. Zelfs een kleine storing kan de sluitsnelheid van een
bescherming vertragen.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor
verstektypezagen
•
•
•
Veiligheidsinstructies voor verstektypezagen
a ) Controleer de bescherming op een goede sluiting
voor elk gebruik. Gebruik de zaag niet indien
de bescherming niet vrij beweegt en het blad
onmiddellijk omsluit. Nooit de bescherming
klemmen of vastmaken als het blad blootgesteld
is. Indien u per toeval de zaag laat vallen, dan
kan de bescherming gebogen zijn. Controleer of
54
•
Draag oorbeschermers. Blootstelling aan lawaai kan leiden
tot gehoorverlies.
Draag een stofmasker. Blootstelling aan stofdeeltjes
kan leiden tot ademhalingsmoeilijkheden en mogelijke
verwondingen.
Gebruik geen bladen met een grotere of kleinere
diameter dan aanbevolen. Zie de technische gegevens
voor de juiste zaagcapaciteiten. Gebruik enkel de bladen
gespecificeerd in deze handleiding die conform zijn EN 847-1.
Gebruik nooit schurende afsnijwielen.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder te
gebruiken.
Nederlands
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorsbeschadiging.
• Risico op ongevallen veroorzaakt door onbedekte delen van de
draaiende zaagschijf.
• Risico op letsel bij het verwisselen van de schijf.
• Risico op stofinademing van materialen die, als ze gesneden
worden, schadelijk kunnen zijn.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN62841; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1,5 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Inval-cirkelzaag
1 Inbusssleutel
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Maximale snijdiepte
Bladdiameter
Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A)
De datumcode 26 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb. A–C, F, G)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
1 verstektrekker
2 aan-/uitschakelaar
3 hoofdhendel
4 schoen
5 hoekafstelknop
6 afstelknoppen diepte
7 diepteschaal
8 voorste handvat
9 uitlaat stofextractie
10 railregelaar
11 blad
12 sluitknop
13 sluithendel
14 klemschroef blad
15 buitenflens
16 binnenflens
17 splijtmes
18 afstelschroeven splijtmes
19 snelheidswiel
20 snij-indicator
21 anti-terugslagknop
22 buitenbescherming
23 geleidingsrail
24 indicatoren bladstand
25 schaal voor afschuiningsinstelling
Gebruiksdoel
De DWS520 inval-cirkelzaag is ontworpen voor professionele
zaagtoepassingen en het snijden van houtproducten.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze inval-cirkelzaag voor zwaar werk is een
professioneel werktuig.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
55
Nederlands
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
Aanpassen van de helling (Afb. A)
De helling van de hoek kan worden aangepast tussen 0° en 47°.
1. Maak de hoekafstelknoppen 5 los.
2. Stel de hellinghoek in door de zaagvoet 4 te kantelen tot
de markering de gewenste hoek aangeeft op de schaal 25 .
3. Span de hoekafstelknoppen 5 vast.
Het zaagblad vervangen (Afb. A–C)
1. Druk op de sluitknop 12 .
2. Druk de inval-cirkelzaag omlaag om te stoppen (stand
wijziging blad).
3. Draai de sluithendel 13 met de klok mee tot deze stopt.
4. Druk de sluithendel 13 omlaag en draai het blad tot de
sluitstand gevonden is.
OPMERKING: Het blad 11 is nu vergrendeld en kan niet met
de hand gedraaid worden.
5. Draai de klemschroef 14 van het blad tegen de klok in om
deze te verwijderen.
6. Verwijder de buitenflens 15 en het versleten blad 11 .
Plaats het nieuwe blad op de binnenflens 16 .
7. Plaats de buitenflens 15 terug en de klemschroef 14 van
het blad. Draai de schroef met de hand met de klok mee.
OPMERKING: De draairichting van het zaagblad en de rotatie
van de inval-cirkelzaag MOETEN hetzelfde zijn.
8. Zet de zaagbladklemschroef stevig vast met de inbussleutel.
9. Maak de sluithendel 13 los en draai hem tegen de klok in
tot deze stopt.
10. Verplaats de inval-cirkelzaag terug naar de bovenstand.
11. Druk de verstektrekker 1 voorwaarts om de wijziging van
het zaagblad te vergrendelen.
Het splijtmes aanpassen (Afb. A–C)
Voor de correcte afstelling van het splijtmes 17 , zie figuur C. Pas
de ruimte van het splijtmes aan na vervanging van het zaagblad
of indien nodig.
1. Volg stappen 1–4 Het zaagblad vervangen.
2. Draai de stelschroef 18 voor het spouwmes los met een
inbussleutel en stel het spouwmes af, zoals wordt getoond
in afbeelding C.
3. Span de schroef van het splijtmes(r) aan.
4. Draai de sluithendel 13 tegen de klok in tot deze stopt.
5. Verplaats de inval-cirkelzaag terug naar de bovenstand.
6. Druk de verstektrekker 1 voorwaarts om de wijziging van
het zaagblad te vergrendelen.
56
Afstelling snijdiepte (Afb. D)
De snijdiepte kan ingesteld worden op 0 – 59 mm zonder
geleidingsrail bevestigd; met de geleidingsrail bevestigd: 0 –
55 mm.
1. Maak de afstelknop van de diepte 6 los en verplaats de
indicator om de correcte snijdiepte te bekomen.
2. Span de afstelknop van de diepte 6 aan.
OPMERKING: Voor optimale resultaten, laat het zaagblad
uitsteken uit het werkstuk met ongeveer 3 mm (Afb. D).
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
Juiste positie van de handen (Afb. E)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van de handen zet u één hand op de
voorste handgreep 8 en de andere op de hoofdhandgreep 3 .
Aan- en uitzetten (Afb. A)
Druk op de aan-/uitschakelaar om de inval-cirkelzaag aan
te schakelen.
Het gereedschap leiden (Afb. A, E, F)
WAARSCHUWING!
• ALTIJD het werkstuk bevestigen op zo’n manier dat
het niet kan bewegen tijdens het zagen.
• ALTIJD de machine voorwaarts duwen NOOIT de
machine achterwaarts naar u toe trekken.
• ALTIJD de inval-cirkelzaag gebruiken met beide
handen. Plaats één hand op de hoofdhendel 3 en de
tweede hand op de hendel vooraan 8 zoals afgebeeld
in figuur E.
• ALTIJD de klem gebruiken om de rail vast te houden
op het werkstuk zoals.
• Zorg ervoor dat het snoer niet in het pad van de
zaag komt.
• Zet uw handen in de juiste positie zodat u de zaag goed
kunt leiden.
Nederlands
• De snij-indicator 20 toont de snijlijn voor sneden van 0° en
47° (zonder geleidingsrail).
• De indicator van de bladstand 24 toont de bladstand voor
volledig verstek.
• Voor optimale resultaten, klem het werkstuk vast met de
onderkant naar boven.
Snijden
1. Plaats de machine met het voorste gedeelte van de
zaagbasis op het werkstuk.
2. Druk op de aan-/uitschakelaar om de zaag aan te schakelen.
3. Duw de verstekschakelaar 1 voorwaarts, druk de zaag
omlaag om de snijdiepte in te stellen en druk het
voorwaarts in de snijrichting.
Versteksneden
WAARSCHUWING: Om terugslag te vermijden, MOETEN
de volgende instructies nageleefd worden bij het
verstekzagen:
• Plaats de machine op de geleidingsrail en los
de anti-terugslagknop 21 door het te draaien
in tegenwijzerzin.
• Schakel de machine aan en druk voorzichtig de
zaag omlaag op de ingestelde snijdiepte en druk
voorwaarts in de snijrichting. De snij-indicatoren 20 tonen de absolute voorste en achterste snijpunten van
het zaagblad (dia. 165 mm) op maximale snijdiepte
en met de geleidingsrail.
• Indien er een terugslag plaatshad tijdens het
verstekzagen, draai dan de anti-terugslagknop 21 tegen de klok in om deze vrij te maken van de rail.
• Als u het verstekzagen beëindigd hebt, draai dan
de anti-terugslagknop 21 met de klok mee in
de sluitstand.
Geleidingssysteem (Afb. A, E)
De geleidingsrails, die verkrijgbaar zijn in verschillende lengtes,
maken precieze, propere sneden mogelijk en beschermen
tegelijkertijd het oppervlak van het werkstuk tegen schade.
Samen met aanvullende toebehoren kunnen exact gehoekte
sneden, versteksneden en plaatsing uitgevoerd worden met het
geleidingsrailsysteem.
Het werkstuk met klemmen bevestigen waarborgt een veilige
grip en veilig werken.
De geleidingsopening van de inval-cirkelzaag moet zeer klein
zijn voor de beste snijresultaten en kan ingesteld worden met
de twee railregelaars 10 .
1. Los de schroef binnenin de railregelaar om de opening af
te stellen.
2. Stel de knop af tot de zaag vastzit op de rail.
3. Draai de knop terug tot de zaag gemakkelijk glijdt.
4. Houd de railregelaar in die stand en vergrendel de
schroef opnieuw.
OPMERKING: ALTIJD het systeem opnieuw afstellen voor
gebruik met andere rails.
Splinterbescherming
De geleidingsrail is uitgerust met een splinterbescherming, die
op maat moet gesneden worden voor het eerste gebruik:
BELANGRIJK: ALTIJD de instructie van het geleidingssysteem
lezen en opvolgen alvorens de splinterbescherming te snijden!
1. Stel de snelheid van de inval-cirkelzaag in op niveau 5.
2. Plaats de geleidingsrail op een stuk hout.
3. Stel de inval-cirkelzaag in op een snijdiepte van 5 mm.
4. Plaats de zaag op het achtereinde van de geleidingsrail.
5. Schakel de zaag aan, druk het omlaag op de ingestelde
snijdiepte en snijd de splinterbescherming langs de
volledige lengte in één doorlopende beweging. De rand van
de splinterbescherming stemt nu precies overeen met de
snijrand van het blad.
WAARSCHUWING: Om het risico op verwondingen te
beperken, ALTIJD de geleidingsrail 23 bevestigen met
een klem.
Snelheidsafstelling (Afb. A)
De snelheid kan geregeld worden tussen 1750 en 4200 /min
met het snelheidswiel 19 . Dit maakt het mogelijk om de
snijsnelheid te optimaliseren die past bij het materiaal. Zie het
volgende schema voor het type materiaal en de reikwijdte van
de snelheid.
Type materiaal dat moet worden gezaagd
Massief hout (hard, zacht)
Spaanplaten
Gelamineerd hout, meerlaagse platen, gefineerde
platen en platen met deklaag
Papier en karton
Snelheid- bereik
3–5
4–5
2–5
1–3
Zagen in muren (Afb. A, G)
1. Plaats de inval-cirkelzaag met de buitenbescherming 22 op
een schone, effen vloer.
2. Druk de schoen 4 met de voorkant op de deur tegen de
afgestelde dieptestop.
Stofafvoer (Afb. A)
Uw werktuig is uitgerust met een uitlaat voor stofextractie 9 .
WAARSCHUWING: ALTIJD de inval-cirkelzaag
aansluiten op een stofextractiesysteem!
WAARSCHUWING: ALTIJD een stofextractietoestel
gebruiken ontworpen conform de betreffende bepalingen
over stofemissie.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
57
Nederlands
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
WAARSCHUWING: Indien het zaagblad versleten is,
vervang het door een nieuw, scherp blad.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
58
Norsk
DYKKSAG
DWS520
Gratulerer!
Overensstemmelseserklæring med EU
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget
pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Maskineridirektiv
Tekniske data
DWS520 DWS520
QS/GB
LX
VAC 220-240
115
3
3
W
1300
1300
min-1 1750-4200 1750-4200
mm
165
165
Spenning
Type
Utgangseffekt
Tomgangshastighet
Bladdiameter
Maksimums skjæredybde
90˚ (uten styreskinne)
90˚ (med styreskinne)
Hulldiameter av sagblad
Justering av skråvinke
Vekt
mm
mm
mm
kg
59
55
20
47˚
5
59
55
20
47˚
5
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN62841-2-5:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
91
91
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
102
102
K(usikkerhet for det angitte støynivå)
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
dB(A)
3
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN62841, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Sikringer:
Europa
230V verktøy
Dykksag
DWS520
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN62841-1:2015; EN62841-2-5:2014.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
10.08.2016
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
10 A, nettspenning
59
Norsk
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsanvisninger,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner
som følger dette elektriske verktøyet. Manglende
overholdelse av instruksjonene som er listet opp under kan
resultere i elektrosjokk, ild og/eller alvorlig skade.
b )
c )
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
d )
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
60
e )
f )
g )
h )
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
Ikke la kunnskap som du har fått fra hyppig bruk av
verktøy la deg bli for selvsikker slik at du ignorerer
verktøyets sikkerhetsprinsipper. En tankeløs handling
kan føre til alvorlig personskade på brøkdelen av et
sekund.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
Norsk
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
h ) Hold håndtakene og gripeflatene tørre, rene og frie
for olje og fett. Glatte håndtak og gripeområder gir
utrygg håndtering og manglende kontroll over verktøyet i
uventede situasjoner.
5) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
FLERE SIKKERHETSREGLER
Sikkerhetsinstruksjoner for alle
bruksområder
a )
b )
c )
d )
e )
f )
g )
FARE: Hold hender bort fra skjæreområdet og
sagbladet. Hold din andre hånd på støttehåndtaket,
eller motorrammen. Om begge hendene holder sagen
kan de ikke skjæres av sagbladet.
Ikke berør undersiden av arbeidsstykket.
Verneinnretningen kan ikke beskytte deg mot sagbladet
under arbeidsstykket.
Juster skjæredybden til tykkelsen av arbeidsstykket.
Mindre enn en hel tann av sagbladet skal være synlig
under arbeidsstykket.
Hold aldri et stykke som skal skjæres i dine hender
eller over ditt ben. Fest arbeidsstykket på en stabil
plattform. Det er viktig å støtte arbeidet riktig for å
minimere kroppseksponering, fastkjøring av sagbladet,
eller tap av kontroll.
Hold elektroverktøyet ved isolerte gripeoverflater
når du utfører en operasjon hvor skjæreverktøyet
kan komme i kontakt med skjult ledningstråd.
Berøring med en strømførende ledning gjør at de
eksponerte metalldelene på verktøyet også blir
strømførende, slik at brukeren får elektrisk støt.
Bruk alltid en kløveholder eller rett kantleder ved
kløving. Dette forbedrer nøyaktigheten av skjæring og
reduserer sjansen for fastkjøring av sagbladet.
Bruk alltid sagblader med riktig størrelse og form
(diamant kontra rund) av spindelhull. Blader som ikke
matcher den monterte maskinvaren av sagen vil drives
eksentrisk, som forårsaker tap av kontroll.
h ) Bruk aldri skadet eller feilaktige bladpakninger eller
bolter. Bladpakninger og bolter er spesifikt designet for
din sag, for optimal ytelse og driftssikkerhet.
Årsaker til og hindring av tilbakeslag
•
Tilbakeslag er en plutselig reaksjon til et fastkjørt, bøyd eller
feiljustert sagblad, som forårsaker at en ukontrollert sag løftes
opp og ut av arbeidsstykket mot brukeren;
• Når sagbladet kjøres fast eller er bøyd av sagsnittet som lukkes,
stopper bladet og motorreaksjonen beveger enheten hurtig
bakover mot brukeren;
• Hvis sagbladet blir vridd eller feiljustert i kuttet, kan tennene
ved den bakre kanten av sagbladet skjæres inn i den øvre
overflaten av treet som forårsaker at sagbladet kommer ut av
sagsnittet og hopper tilbake mot brukeren.
Tilbakeslag oppstår som følge av feilbruk av verktøyet og/eller feil
bruksprosedyrer eller forhold som kan unngås ved å ta følgende
forholdsregler:
a ) Hold et godt tak med begge hender på sagen og
plasser dine armer for å motstå trykk fra tilbakeslag.
Plasser din kropp på hver side av bladet, men ikke
i linje med bladet. Tilbakeslag kan forårsake at sagen
hopper bakover, men trykk fra tilbakeslag kan kontrolleres
av brukeren, om riktige forhåndsregler er tatt.
b ) Når sagbladet sitter fast, eller hvis du av en eller
annen grunn må avbryte kuttingen, skal du slippe
opp utløseren og holde verktøyet helt stille i
materialet til skiven har stanset helt. Prøv aldri å ta
verktøyet ut av arbeidsstykket eller trekke verktøyet
bakover mens sagbladet er i bevegelse, ellers kan
det oppstå tilbakeslag. Finn årsaken til og løs problemet
for å hindre at sagbladet sitter fast igjen.
c ) Når du startet opp sagen i arbeidsstykke, midtstill
bladet i sagsnittet og sjekk at sagtennene ikke
sitter fast i materiale. Hvis sagbladet sitter fast, kan det
komme seg ut av eller slå tilbake fra arbeidsstykket når
verktøyet startes igjen.
d ) Støtt store paneler for å minimere risikoen for at
sagbladet setter seg fast og tilbakeslag oppstår.
Store paneler synker ofte sammen under sin egen
vekt. Støtter må plasseres under panelet på begge sider,
nære linjen av kuttet og nære kanten av panelet.
e ) Ikke bruk sløve eller skadete sagblader. Uslipte eller
feilaktig innstilte blader produserer smale sagsnitt som
forårsaker overdreven friksjon, bladbøyning og tilbakeslag.
f ) Bladdybde og låsespaker for justering av
skråskjæring må være stramme og sikret før
skjæring er utført. Om bladjusteringen skiftes i løpet av
skjæring, kan det forårsake fastsetting og tilbakeslag.
g ) Bruk ekstra varsomhet når du utfører et ”dykkutt”
i eksisterende vegger eller andre blinde områder.
Det utstikkende sagbladet kan skjære objekter som kan
forårsake tilbakeslag.
61
Norsk
Sikkerhetsinstruksjoner for dykksagtyper
a ) Sjekk verneinnretningen for riktig lukking før hver
bruk. Ikke bruk sagen om verneinnretningen ikke
beveges fritt og sperrer bladet øyeblikkelig. Aldri
klem eller fest verneinnretningen med sagbladet
eksponert. Om sagen tileldigvis er mistet, kan
verneinnretningen bli bøyd. Sjekk at verneinnretningen
beveges fritt og ikke berører sagbladet eller andre deler, i
alle vinkler og skjæredybder.
b ) Sjekk operasjonen og tilstanden av returfjæren
for verneinnretningen. Om verneinnretningen og
fjæren ikke fungerer riktig, må de betjenes før bruk.
Verneinnretningen kan virke langsom på grunn av skadete
deler, gummirester eller en oppbygning av skrap.
c ) Påse at styreplaten av sagen ikke kan forflytte seg
mens du utfører ”dykkuttet” når bladets skråstilling
ikke er 90°. Bladforskyvning til siden vil forårsake
fastsetting og sannsynligvis tilbakeslag.
d ) Alltid påse at verneinnretningen dekker sagbladet
før du setter sagen ned på en benk eller gulv. Et
ubeskyttet, kjørende sagblad vil forårsake at
bladet går bakover og skjærer alt i sin bane. Vær
oppmerksom på tiden det tar for at bladet stopper etter at
bryteren er utløst.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for alle
sager med spaltekniv
a ) Bruk den passende spaltekniven for bladet som er
brukt. For at spaltekniven skal virke, må den være tykkere
enn enheten av bladet men tynnere enn tannsettet av
bladet.
b ) Juster spaltekniven som beskrevet i denne
instruksjonsmanualen. Feilaktig dimensjonering,
plassering og justering kan gjøre at spaltekniven ikke er
effektiv når det gjelder forhindring av tilbakeslag.
c ) For at spaltekniven skal fungere, må den gripe inn
i arbeidsstykket. Spaltekniven er ikke effektiv når det
gjelder forhindring av tilbakeslag i løpet av korte kutt.
d ) Ikke bruk sagen om spaltekniven er bøyd.
Selv små hinder kan redusere lukkehastigheten av
en verneinnretning.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for
dykksagtyper
•
•
•
•
Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan forårsake tap av
hørsel.
Bruk en støvmaske. Å bli utsatt for støvpartikler kan
forårsake pustevansker og mulig skade.
Ikke bruk sagblader med større eller mindre diameter
enn anbefalt. For opplysninger om riktig skjærekapasitet
henvises du til de tekniske dataene. Bruk kun sagblader
spesifisert i denne manualen, som er i samsvar med EN 847-1.
Aldri bruk slipende reduseringshjul.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
62
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er:
• Svekking av hørsel.
• Risiko for ulykker forårsaket av de åpne delene av
roterende sagblad.
• Risiko for personskade når sagbladet skiftes.
• Risiko for støvinhalasjon fra materialer som kan være farlige
når de er kuttet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen
på merkeskiltet.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med
EN62841; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Dykksag
1 Sekskantnøkkel
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Maksimums skjæredybde
Bladdiameter
Datokode plassering (Fig. A)
Datokoden 26 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Norsk
Produksjonså
Beskrivelse (Fig. A–C, F, G)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 dykkutløser
2 av/på-bryter
3 hovedhåndtak
4 glidestykke
5 knott for justering av skråstilling
6 knotter for dybdejustering
7 dybdemåler
8 fronthåndtak
9 utløp for støvventilasjon
10 skinneregulator
11 blad
12 låseknapp
13 låsespake
14 klemskrue for sagblad
15 ytre flense
16 indre flense
17 spaltekniv
18 justeringsskruer for slipekniv
19 hastighetshjul
20 skjæreindikator
21 anti-tilbakeslags knott
22 ytre verneinnretning
23 styreskinne
24 indikatorer for bladposisjon
25 målestokk, skråkant
Tiltenkt Bruk
DWS520 dykksagen er designet for profesjonelle
sageapplikasjoner og skjæring av treprodukter.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Denne kraftige dykksagen er et profesjonelt elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Justering av skråskjæringsvinkelen (Fig. A)
Skråskjæringsvinkelen kan justeres mellom 0° og 47 grader.
1. Løsne justeringsknottene for skråstilling 5 .
2. Bestem skråskjæringsvinkelen ved å vippe på sagplaten
4 inntil avmerkingen viser den ønskede vinkelen på
målestokken på skråkanten 25 .
3. Løsne justeringsknottene for skråstilling 5 .
Utskifting av sagblad (Fig. A–C)
1. Trykk på låseknappen 12 .
2. Trykk dykksagen ned for å stoppe (posisjon for utskifting
av sagblad).
3. Skru låsespaken 13 med klokken til den stopper.
4. Trykk låsespaken 13 ned og roter sagbladet til
låseposisjonen er funnet.
MERK: Bladet 11 er nå låst og kan ikke dreies med hånden.
5. Skru klemskruen for bladet 14 mot klokken for å fjerne.
6. Fjern den ytre flensen 15 og det brukte bladet 11 . Plasser
det nye bladet på den indre flensen 16 .
7. Sett den ytre flensen 15 og klemskruen for bladet 14 på
plass igjen. Skru skruen for hånd med klokkenn.
MERK: Roteringsretningen av sagbladet og roteringen av
dykksagen MÅ være den samme.
8. Stram bladets klemskrue godt ved bruk av sekskantnøkkelen.
9. Slipp og skru låsespaken 13 mot klokken til den stopper.
10. Beveg dykksagen tilbake til topposisjon.
11. Trykk dykkutløseren 1 forover, for å låse sagbladendring.
Justering av spaltekilen (Fig. A–C)
For riktig justering av spaltekniven 17 , se figur C. Juster
klaringen på spaltekilen etter at sagbladet er skiftet ut eller når
det er nødvendig.
1. Følg Utskifting av sagbladet trinn 1–4.
2. Løsne spaltejusteringsskruen 18 med sekskantnøkkel og
sett spaltekniven som vist i figur C.
3. Stram slipekniv skruen 18 .
4. Skru låsespaken 13 med klokken til den stopper.
5. Beveg dykksagen tilbake til topposisjon.
6. Trykk dykkutløseren(a) forover, for å låse sagbladendring.
Dybde av skjærejustering (Fig. D)
Skjæredybden kan stilles til 0 – 59 mm uten styreskinnen festet;
med styreskinnen festet: 0 – 55 mm.
1. Løsne knotten for dybdejustering 6 og flytt markøren for å
oppnå den riktige skjæredybden.
2. Stram knotten for dybdejustering 6 .
MERK: For optimale resultater, la sagbladet stikke ut fra
arbeidsstykke med omtrent 3 mm (Fig. D).
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
63
Norsk
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Korrekt plassering av hendene (Fig. E)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på fronthåndtaket 8 og den andre på hovedhåndtaket 3 .
Slå verktøyet av og på (Fig. A)
Trykk på/av-bryteren for å slå på dykksagen.
Styring av verktøyet (Fig. A, E, F)
•
•
•
•
ADVARSEL!
• FEST ALLTID arbeidsstykket på en slik måte at det ikke
kan beveges mens du sager.
• ALLTID trykk maskinen fremover. DRA ALDRI
maskinen bakover mot deg.
• BRUK ALLTID dykksagen med begge hender. Legg en
hånd på hovedhåndtaket 3 og den andre hånden på
fronthåndtaket 8 som vist i figur E.
• ALLTID bruk klemmen for å holde skinnen til
arbeidsstykket.
• Påse at ledningen ikke er i sagens bane.
Bruk riktig håndstilling for god styring av sagen.
Skjæreindikatoren 20 viser skjærelinjen for 0° og 47° kutt
(uten styreskinne).
Indikatoren for bladposisjon 24 viser bladposisjonen for
full dykkutt.
For optimale resultater, klem arbeidsstykket med
bunnen opp.
Skjæring
1. Plasser maskinen med frontdelen av sag sokkelen
på arbeidsstykket.
2. Trykk av/på-bryteren for å slå på dykksagen.
3. Trykk dykkutløseren 1 fremover, trykk sagen ned for
å stille inn sjkæredybde og trykk den fremover inn
i skjæreretningen.
Dykkutt
ADVARSEL: For å unngå tilbakeslag MÅ de følgende
instruksjonene overholdes ved dykkutting:
• Plasser maskinen på styreskinnen og utløs
tilbakeslagsknotten 21 ved å drei den mot klokken.
• Skru på maskinen og trykk ned sagen sakte på
den innstilte skjæredybden og trykk fremover i
skjæreretningen. Skjæreindikatorene 20 viser det
helt forreste og det helt bakerste skjærepunktet av
64
•
•
sagbladet (dia. 165 mm) ved maksimums skjæredybde
og ved bruk av styreskinnen.
Om tilbakeslag finner sted i løpet av dykkskjæringen
må du skru tilbakeslagsknotten 21 mot klokken for å
utløse den fra skinnen.
Når du er ferdig med dykkuttet, skru antitilbakeslagsknotten 21 med klokken til låseposisjon.
Styresystemet (Fig. A, E)
Styreskinnene, som finnes i forskjellige lengder, muliggjør
nøyaktige, rene kutt og beskytter samtidig arbeidsstykkets
overflate mot skade.
Sammen med ytterligere tilbehør kan eksakte vinkelkutt,
skråsnitt og tilpasningsarbeid fullføres med styreskinnesystemet.
Sikring av arbeidsstykket med klemmer sørger for sikker kontroll
og sikkert arbeid.
Styreklareringen av dykksagen må være meget liten for
best mulige skjæreresultater og kan stilles inn med to
skinneregulatorer 10 .
1. Utløs skruen på innsiden av skinneregulatoren for å justere
klareringen.
2. Juster knotten til sagen låses på skinnen.
3. Roter knotten tilbake til sagen glider lett.
4. Hold skinneregulatoren i posisjon og lås skruen igjen.
MERK: ALLTID omjuster systemet for bruk med andre skinner.
Sponbeskyttelse
Styreskinnen er utstyrt med en sponbeskyttelse, som må skjæres
til før første gangs bruk:
VIKTIG: ALLTID les og følg styresystemets instruksjoner før du
skjærer sponbeskyttelsen.
1. Still inn hastigheten av dykksagen til nivå 5.
2. Plasser styreskinnen på en kassert trebit.
3. Still inn dykksagen på 5 mm skjæredybde.
4. Plasser sagen på den bakre enden av styreskinnen.
5. Slå på sagen, trykk den ned for å stille inn skjæredybden og
skjær sponbeskyttelsen langs hele lengden i en uavbrutt
operasjon. Kanten av sponbeskyttelsen tilsvarer nå eksakt
skjærekanten av bladet.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, ALLTID sikre
styreskinnen 23 med en klemme.
Hastighetsjustering (Fig. A)
Hastigheten kan reguleres mellom 1750 og 4200 /min ved bruk
av hastighetshjul 19 . Dette lar deg optimere skjærehastigheten
for å tilpasse materialet. Rådfør deg med den følgende tabellen
for materialtype og hastighetsomfang.
Type materiale skal skjæres
Heltre (hardt, mykt)
Sponplater
Laminert tre, møbelplater, finerte og belagte
plater
Papir og kartong
Hastighetsom­fang
3–5
4–5
2–5
1–3
Norsk
Skjæring i vegg (Fig. A, G)
1. Plasser dykksagen med den ytre verneinnretningen 22 på
et rent, flatt gulv.
2. Trykk glidestykket 4 med frontsiden på døren mot den
justerte dybdestoppen.
Støvavsug (Fig. A)
Verktøyet ditt er utstyrt med en tilkobling for støvavsuging 9 .
ADVARSEL: Koble ALLTID dykksagen til en
støvoppsamler.
ADVARSEL: Bruk ALLTID en støvoppsamler designet i
henhold til gjeldende bestemmelser angående støvutslipp.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket
med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Hvis sagbladet er utslitt, skift det ut med et
nytt skarpt blad.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
65
Português
SERRA CIRCULAR DE INSERÇÃO
DWS520
Gratulerer!
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus
produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns
dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de
maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Fusíveis:
Europa
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Potência
Velocidade sem carga
Diâmetro da lâmina
Profundidade máxima do corte
90˚ (sem calha de guia)
90˚ (com calha de guia)
Furo da lâmina
Ajuste do ângulo do bisel
Peso
DWS520 DWS520
QS/GB
LX
VCA 220-240
115
3
3
W
1300
1300
min-1 1750-4200 1750-4200
mm
165
165
mm
mm
mm
kg
59
55
20
47˚
5
59
55
20
47˚
5
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a
EN62841-2-5:
LPA(nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
91
91
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
102
102
K(variabilidade do nível acústico indicado) dB(A)
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
3
3
<2,5
1,5
<2,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN62841 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição às
vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
66
Ferramentas de 230 V
10 amperes, alimentação de rede
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Serra circular de inserção
DWS520
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN62841-1:2015; EN62841-2-5:2014.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
10.08.2016
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança,
instruções, ilustrações e especificações fornecidas
com esta ferramenta eléctrica. O não cumprimento
de todas as instruções indicadas abaixo pode resultar em
choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
Português
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
h ) Não permita que a familiaridade resultante da
utilização frequente de ferramentas lhe permita ser
complacente e ignorar os princípios de segurança
da ferramenta. Uma acção descuidada pode causar
ferimentos graves numa fracção de segundo.
67
Português
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou guardar
a ferramenta. Estas medidas de segurança preventivas
reduzem o risco de ligar a ferramenta eléctrica
acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
h ) Mantenha as pegas e as superfícies de fixação
secos, limpos e sem óleo ou massa lubrificante.
Pegas e superfícies de fixação molhadas não permitem
o funcionamento e o controlo seguros em situações
inesperadas.
5) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
REGRAS DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS
ADICIONAIS
Instruções de segurança para todas
as operações
a )
b )
c )
d )
e )
f )
g )
h )
Causas e prevenção do operador em relação
ao efeito de retorno
•
68
PERIGO: Mantenha as mãos afastadas da área
de corte e da lâmina. Mantenha a outra mão na
pega auxiliar ou no alojamento do motor. Se ambas
as mãos estiverem a segurar na serra, não poderão ser
cortadas pela lâmina.
Não pegue na peça de trabalho por baixo. O
resguardo não o pode proteger da lâmina por baixo da
peça de trabalho.
Ajuste a profundidade de corte de acordo com a
espessura da peça de trabalho. Por baixo da peça de
trabalho deve estar visível menos de um dente completo
dos dentes da serra.
Nunca segure com as mãos na peça a cortar, nem
a coloque sobre a perna. Fixe a peça de trabalho
numa plataforma estável. É importante ter um suporte
adequado para o trabalho de forma a minimizar a
exposição do corpo, o bloqueio da lâmina, ou a perda
de controlo.
Sempre que efectuar uma operação onde a
ferramenta de corte possa entrar em contacto com
cabos escondidos, segure na ferramenta eléctrica
pelas superfícies isoladas para esse fim. O contacto
com um fio condutor também pode carregar partes
metálicas expostas da ferramenta e provocar um choque
no operador.
Ao cortar, use sempre uma vedação ou uma guia de
bordo definido. Isto melhora a precisão do corte e reduz
as possibilidades de bloqueio da lâmina.
Use sempre lâminas com os tamanhos e as formas
correctos (em forma de diamante versus redondo)
dos furos. As lâminas que não coincidem com o
equipamento de montagem da serra irão mover-se
excentricamente, provocando a perda de controlo.
Nunca use anilhas ou parafusos de lâmina
danificados ou incorrectos. As anilhas e parafusos da
lâmina foram desenhados especialmente para a sua serra,
para um óptimo desempenho e segurança de operação.
O ressalto é uma reacção repentina a uma lâmina presa,
bloqueada ou desalinhada, fazendo com que a serra
descontrolada se levante e seja projectada para fora da peça
de trabalho em direcção ao operador;
Português
•
Se uma lâmina ficar presa ou bloqueada devido ao
estreitamento do traçado de corte, a lâmina pára e a reacção
do motor faz com que a unidade recue rapidamente para trás
em direcção ao operador;
• Se a lâmina ficar torcida ou desalinhada no corte, os dentes
na superfície anterior da lâmina podem rasgar o topo da
superfície de madeira fazendo com que a lâmina fuja do
traçado de corte e salte para trás em direcção ao operador.
Este efeito de “ressalto” resulta da utilização indevida da
ferramenta e/ou de condições ou procedimentos de operação
incorrectos que podem ser evitados seguindo as precauções
apropriadas descritas em seguida:
a ) Mantenha a serra firme com as duas mãos e
posicione os seus braços de forma a resistir às forças
de ressalto. Posicione o seu corpo na parte lateral da
lâmina, mas não alinhado com a lâmina. O efeito de
ressalto pode fazer com a lâmina salte para trás, mas as
forças de ressalto podem ser controladas pelo operador,
caso sejam tomadas as devidas precauções.
b ) Quando a lâmina estiver a bloquear ou quando,
por qualquer motivo, interromper um corte, solte o
gatilho e mantenha a unidade imóvel no material
até a lâmina parar completamente. Nunca tente
remover a unidade da peça de trabalho nem puxá-la
para trás quando a lâmina estiver em movimento,
caso contrário poderá ocorrer o efeito de ressalto.
Investigue e tome medidas correctivas para eliminar a
causa do bloqueio da lâmina.
c ) Quando reiniciar os trabalhos na peça de trabalho,
centre a lâmina no traçado do corte e verifique se
os dentes não estão presos no material. Se a lâmina
estiver bloqueada, poderá subir ou ressaltar da peça de
trabalho quando a ferramenta for novamente ligada.
d ) Apoie painéis grandes para minimizar o risco de
prender a lâmina ou provocar o seu ressalto. Os
painéis de grande dimensão tendem a ceder devido
ao seu próprio peso. Os apoios devem ser colocados por
baixo do painel em ambos os lados, junto à linha de corte
e à extremidade do painel.
e ) Não utilize lâminas moles ou danificadas. Lâminas
pouco afiadas ou inadequadas produzem um traçado
de corte estreito, provocando muita fricção, bloqueio da
lâmina e ressalto.
f ) As alavancas de bloqueio da profundidade da
lâmina e ajuste do bisel devem estar bem fixas e
seguras antes de se proceder ao corte. Se o ajuste da
lâmina mudar durante o corte, poderá provocar bloqueio
ou ressalto.
g ) Tenha um cuidado extra quando efectuar um
“corte chanfrado” contra paredes ou outras áreas
“às cegas”. A lâmina saliente pode cortar objectos que
podem provocar ressalto.
Instruções de segurança para serras
de chanfrar
a ) Verifique se o resguardo fecha bem antes de
cada utilização. Não trabalhe com a serra se o
resguardo não se mover livremente e tapar a lâmina
instantaneamente. Nunca prenda os grampos ou
aperte o resguardo com a lâmina exposta. Se a
serra cair acidentalmente, o resguardo pode ficar
dobrado. Verifique se o resguardo se move livremente
e não toca na lâmina nem em qualquer outra parte, em
todos os ângulos e profundidades do corte.
b ) Verifique o funcionamento e estado da mola de
retorno do resguardo. Se o resguardo e a mola
não estiverem a funcionar correctamente, devem
ser reparados pela assistência técnica antes da
utilização. O resguardo pode funcionar lentamente
devido a partes danificadas, depósitos de borracha ou
acumulação de resíduos.
c ) Certifique-se de que a placa de guia da serra não
se desloca durante o “corte chanfrado” quando
a definição do bisel da lâmina não está a 90°. Se
a lâmina se deslocar de um lado para o outro, tal irá
provocar bloqueio e provavelmente ressalto.
d ) Certifique-se sempre que o resguardo cobre a lâmina
antes de colocar a serra na bancada ou no chão.
Uma lâmina solta desprotegida irá fazer com que a
serra ande para trás, cortando tudo o que estiver no
seu caminho. Tenha em atenção o tempo que a lâmina
demora a parar depois de soltar o interruptor.
Instruções de segurança adicionais para
serras com cunha abridora
a ) Utilize a cunha abridora adequada à lâmina
que está a ser utilizada. Para que a cunha abridora
funcione, deve ser mais grossa que o corpo da lâmina,
mas mais fina que o conjunto de dentes da lâmina.
b ) Ajuste a cunha abridora conforme descrito neste
manual. O espaçamento, posicionamento e alinhamento
incorrectos podem tornar a cunha abridora ineficaz na
prevenção do ressalto.
c ) Para que a cunha abridora funcione, deve estar
encaixada na peça de trabalho. A cunha abridora é
ineficaz na prevenção do ressalto em cortes curtos.
d ) Não trabalhe com a serra se a cunha abridora estiver
dobrada. Mesmo uma ligeira interferência pode tornar o
tempo de fecho de um resguardo mais lento.
Instruções de segurança adicionais para
serras de chanfrar
•
•
Utilize protecção para os ouvidos. A exposição ao ruído
pode provocar surdez.
Utilize uma máscara para o pó. A exposição a partículas de
pó pode provocar dificuldades de respiração e possível lesão.
69
Português
•
•
Não utilize lâminas com diâmetro superior ou inferior
ao recomendado. Para saber as medidas adequadas
da lâmina, consulte os dados técnicos. Utilize apenas as
lâminas especificadas neste manual, em conformidade com a
norma EN 847-1.
Nunca utilize rodas de corte abrasivas.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Profundidade máxima do corte
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Deficiência auditiva.
• Risco de acidentes causados por peças sem protecção do disco
de corte em rotação.
• Risco de lesão ao substituir o disco.
• O risco de inalação de pó dos materiais que estão a ser
cortados pode ser prejudicial.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a tensão da tomada de
electricidade corresponde à voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentação da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN62841.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra circular de inserção
1 Chave sextavada
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
70
Diâmetro da lâmina
Posição do Código de data (Fig. A)
O código de data 26 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A–C, F, G)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 accionador eléctrico
2 interruptor on/off (ligar/desligar)
3 pega principal
4 sapata
5 botão de ajuste do bisel
6 botões de ajuste da profundidade
7 escala de profundidade
8 pega frontal
9 saída de extracção de pó
10 ajuste da calha
11 lâmina
12 botão de bloqueio
13 alavanca de bloqueio
14 parafuso de fixação da lâmina
15 flange exterior
16 flange interior
17 cunha abridora
18 parafusos de ajuste da cunha abridora
19 botão de velocidade
20 indicador de corte
21 botão anti-ressalto
22 resguardo exterior
23 calha de guia
24 indicadores da posição da lâmina
25 escala de bisel
Utilização Adequada
A serra circular de inserção DWS520 está criada para aplicações
profissionais de serragem e corte de produtos de madeira.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Português
Esta serra circular de inserção para utilização intensiva é uma
ferramenta eléctrica profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
Ajuste da inclinação (Fig. A)
O ângulo do bisel pode ser ajustado entre 0° e 47°.
1. Solte os botões de ajuste do bisel 5 .
2. Defina o ângulo de bisel, inclinando a sapata da serra 4 até
a marca indicar o ângulo pretendido na escala de bisel 25 .
3. Aperte os botões de ajuste do bisel 5 .
Substituição da lâmina da serra (Fig. A–C)
1. Prima o botão de bloqueio 12 .
2. Prima a serra circular de inserção para baixo até parar
(posição de mudança da lâmina).
3. Rode a alavanca de bloqueio 13 no sentido dos ponteiros
do relógio até parar.
4. Prima a alavanca de bloqueio 13 para baixo e rode a lâmina
até encontrar a posição de bloqueio.
NOTA: A lâmina 11 está agora bloqueada e não pode ser
rodada à mão.
5. Rode o parafuso da lâmina 14 no sentido oposto ao dos
ponteiros do relógio para remover.
6. Retire a flange exterior 15 e a lâmina usada 11 . Coloque a
nova lâmina na flange interior 16 .
7. Volte a colocar a flange exterior 15 e o parafuso da lâmina
14 . Rode o parafuso à mão no sentido dos ponteiros
do relógio.
NOTA: A direcção da rotação da lâmina da serra e a rotação da
serra circular de inserção TÊM de ser as mesmas.
8. Aperte o parafuso de fixação da lâmina com firmeza
utilizando a chave sextavada.
9. Liberte e rode a alavanca de bloqueio 13 no sentido oposto
ao dos ponteiros do relógio até parar.
10. Volte a colocar a serra circular de inserção na posição
do topo.
11. Empurre o accionador eléctrico 1 para a frente, para
bloquear a troca da lâmina da serra.
Ajuste da cunha abridora (Fig. A–C)
Para um ajuste correcto da cunha abridora 17 , consulte a
figura C. Regule a folga da cunha de abertura quando substituir
a lâmina da serra ou sempre que necessário.
1. Siga as instruções em Trocar a Lâmina da Serra,
passos 1–4.
2. Solte o parafuso de ajuste da cunha abridora 18 com uma
chave sextavada e coloque a cunha abridora conforme
indicado na figura C.
3. Aperte o parafuso da cunha abridora 18 .
4. Rode a alavanca de bloqueio 13 no sentido oposto ao dos
ponteiros do relógio até parar.
5. Volte a colocar a serra circular de inserção na posição do
topo.
6. Empurre o accionador eléctrico 1 para a frente, para
bloquear a troca da lâmina da serra.
Ajuste da profundidade do corte (Fig. D)
A profundidade do corte pode ser definida entre 0 – 59 mm
sem a calha de guia; com a calha de guia: 0 – 55 mm.
1. Solte o parafuso de ajuste da profundidade 6 e desloque o
ponteiro para obter a profundidade correcta de corte.
2. Aperte o botão de ajuste de profundidade 6 .
NOTA: Para resultados óptimos, deixe que a lâmina saia da peça
de trabalho cerca de 3 mm (Fig. D).
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
Posição correcta das mãos (Fig. E)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de uma mão na
pega frontal 8 e a outra na pega principal 3 Ligar e desligar (Fig. A)
Prima no botão on/off para ligar a serra circular de inserção.
71
Português
Orientação da ferramenta (Fig. A, E, F)
•
•
•
•
ATENÇÃO:
• SEGURE SEMPRE a peça de trabalho de forma a que
não se mova durante o corte.
• EMPURRE SEMPRE a máquina para a frente. NUNCA
puxe a máquina para si.
• UTILIZE SEMPRE a serra circular de inserção com as
duas mãos. Coloque uma mão na pega principal 3 e a outra mão na pega frontal 8 como mostrado na
figura E.
• USE SEMPRE o grampo para segurar a calha
ao objecto.
• Certifique-se de que o cabo não está no caminho
da serra.
Utilize a posição de colocação das mãos adequada para
orientar a serra correctamente.
O indicador de corte 20 apresenta uma linha de corte para
cortes de 0° e 47° (sem calha de guia).
O indicador da posição da lâmina 24 mostra a posição da
lâmina para chanfro total.
Para resultados óptimos, fixe a peça de trabalho com a base
virada para cima.
Cortar
1. Coloque a máquina com a parte frontal da base da serra
sobre a peça de trabalho.
2. Prima o botão on/off 24 para ligar a serra.
3. Pressione o interruptor eléctrico 1 para a frente, prima
a serra para baixo para definir a profundidade do corte e
empurre-a para a frente na direcção do corte.
Cortes chanfrados
ATENÇÃO: Para evitar o risco de ressalto, DEVEM seguirse as instruções abaixo durante o corte:
• Coloque a máquina na calha de guia e solte o botão
de anti-ressalto 21 rodando-o no sentido inverso ao
dos ponteiros do relógio.
• Ligue a máquina e lentamente pressione a serra
para baixo para definir a profundidade do corte e
empurre-a para a frente na direcção do corte. Os
indicadores de corte 20 apresentam os extremos de
início e de fim do corte da lâmina (dia. 165 mm) à
profundidade máxima de corte e utilizando a calha
de guia.
• Se ocorreu ressalto durante o corte, rode o botão de
anti-ressalto 21 no sentido inverso ao dos ponteiros
do relógio para soltar da calha.
• Depois de terminar o processo de corte chanfrado,
rode o botão de anti-ressalto 21 no sentido dos
ponteiros do relógio para a posição de bloqueio.
Sistema de guia (Fig. A, E)
As calhas de guia, que estão disponíveis em diferentes
comprimentos, permitem cortes precisos e limpos e, ao mesmo
tempo, protegem a superfície da peça de trabalho contra danos.
72
Em conjunto com os acessórios adicionais, podem ser realizados
cortes de ângulo exacto, cortes oblíquos e acabamentos com o
sistema de calhas de guia.
A fixação da peça de trabalho com os grampos assegura um
suporte firme e um funcionamento seguro.
A folga da guia da serra circular de inserção deve ser muito
pequena para obter os melhores resultados de corte e pode ser
definida com os dois ajustadores de calha 10 .
1. Desaperte o parafuso no interior do ajustador de calha para
ajustar a folga.
2. Ajuste o botão até que a serra fique bloqueada na calha.
3. Volte a rodar o botão até que a serra deslize com facilidade.
4. Fixe o ajustador de calha na sua posição e volte a bloquear
o parafuso.
NOTA: Reajuste SEMPRE o sistema para utilização com
outras calhas.
Resguardo contra fragmentos
A calha de guia está equipada com um resguardo de
fragmentos, que tem que ser cortado à medida antes da
primeira utilização:
IMPORTANTE: Leia e siga SEMPRE as instruções do sistema
antes de cortar o resguardo contra fragmentos!
1. Defina a velocidade da serra circular de inserção para o
nível 5.
2. Coloque a calha de guia num pedaço de madeira.
3. Defina a serra circular de inserção para uma profundidade
de corte de 5 mm.
4. Coloque a serra na extremidade anterior da calha de guia.
5. Ligue a serra, pressione-a para baixo para definir a
profundidade do corte e corte o resguardo de fragmentos
ao longo de todo o comprimento numa única operação
contínua. A extremidade do resguardo de fragmentos
corresponde agora exactamente à extremidade de corte
da lâmina.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de lesões, fixe SEMPRE a
calha de guia 23 com um grampo.
Regulação da velocidade (Fig. A)
A velocidade pode ser regulada entre 1750 e 4200/min
usando o botão de velocidade 19 . Isso permite-lhe optimizar
a velocidade de corte para se adequar ao material. Consulte
a seguinte tabela relativamente a tipos de material e gama
de velocidades.
Tipo de material a ser cortado
Madeira sólida (dura, mole)
Painéis de cartão
Madeira laminada, contraplacado, painéis folheados
e revestidos
Papel e cartão
Gama da velocidade
3–5
4–5
2–5
1–3
Cortar paredes (Fig. A, G)
1. Coloque a serra circular de inserção com o resguardo
exterior 22 numa superfície limpa e plana.
Português
2. Pressione a sapata 4 com a parte frontal na porta contra o
batente de profundidade ajustada.
Aspiração de pó (Fig. A)
A sua ferramenta possui uma saída de extracção de pó 9 .
ATENÇÃO: ligue SEMPRE a serra circular de inserção a
um extractor de pó!
ATENÇÃO: utilize SEMPRE um dispositivo de extracção
de pó concebido em conformidade com as respectivas
regulamentações relativas à emissão de pó.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
ATENÇÃO: se a lâmina da serra estiver gasta, substitua-a
por uma lâmina afiada nova.
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
73
Suomi
UPOTUSSAHA
DWS520
Onnittelut!
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALTtyökaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Konedirektiivi
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Virransyöttö
Kuormittamaton nopeus
Terän läpimitta
Maksimi leikkaussyvyys
90˚ (ilman ohjauskiskoa)
90˚ (ohjauskiskon kanssa)
Terän reikä
Viistekulman säätö
Paino
DWS520 DWS520
QS/GB
LX
VAC 220-240
115
3
3
W
1300
1300
min-1 1750-4200 1750-4200
mm
165
165
mm
mm
mm
59
55
20
47˚
5
kg
59
55
20
47˚
5
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN62841-2-5
mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
91
91
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
102
102
K(määritetyn äänitason epävarmuus)
Tärinäpäästöarvo ah =
Vaihtelu K =
dB(A)
3
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN62841 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa
74
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Upotussaha
DWS520
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN62841-1:2015; EN62841-2-5:2014.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
10.08.2016
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki tämän sähkötyökalun
mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet
ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta,
Suomi
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
h ) Vaikka käyttäisit usein erilaisia työkaluja, vältä
liiallista itsevarmuutta ja huomioi aina työkalun
turvallisuusohjeet. Epähuomiossa suoritetut
toimenpiteet voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin
sekunnin murto-osassa.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
75
Suomi
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
h ) Pidä kahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina
sekä öljyttöminä ja rasvattomina. Liukkaat kahvat
ja pinnat heikentävät työkalun hallinnan ja ohjauksen
turvallisuutta odottamattomissa tilanteissa.
5) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
LISÄTURVALLISUUSOHJEET
Turvallisuusohjeet kaikille sahoille
a )
b )
c )
d )
e )
f )
g )
h )
VAARA: Pidä kädet poissa leikkausalueelta ja
terästä. Tartu toisella kädellä apukahvasta tai
moottorikotelosta. Jos tartut sahaan molemmin käsin,
ne eivät pääse koskettamaan terää.
Älä kurota työkappaleen alle. Suojus ei suojaa terältä
työkappaleen alapuolella.
Säädä leikkaussyvyys työkappaleen paksuuden
mukaan. Työstökappaleen alapuolella pitäisi näkyä
vähemmän kuin yhden hampaan mitta.
Leikattavaa kappaletta ei koskaan saa pitää käsissä
tai jalkojen päällä. Kiinnitä työkappale tukevalle
alustalle. On tärkeää tukea työkappale oikein, jotta
voitaisiin minimoida kehon vaarantuminen, terän
juuttuminen kiinni tai hallinnan menettäminen.
Tartu kiinni koneen eristetyistä tartuntapinnoista,
jos leikattaessa on vaara osua piilossa oleviin
johtoihin. Kosketus jännitteelliseen johtoon tekee myös
työkalun näkyvillä olevat metalliosat jännitteellisiksi, ja ne
aiheuttavat sähköiskun työkalun käyttäjälle.
Halkaisutyössä tulee aina käyttää halkaisuohjainta
tai ohjauskiskoa. Se antaa tarkemman leikkauksen ja
vähentää terän kiinnijuuttumisvaaraa.
Käytä aina oikean kokoisia teriä, joissa on oikean
muotoinen keskus (vinoneliö tai pyöreä). Jos
terä ei vastaa sahan asennuskiinnikkeitä, terä pyörii
epäkeskeisesti aiheuttaen hallinnan menetyksen.
Älä koskaan käytät vahingoittunutta tai
vääränlaista terän aluslevyä tai pulttia. Terän
aluslevyt ja pultti on suunniteltu tälle sahalle parasta
suorituskykyä ja turvallista käyttöä silmällä pitäen.
Takaiskun syyt ja ehkäiseminen
•
•
76
Takaisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä tarttuu
kiinni tai on kohdistettu väärin, jolloin saha nousee
hallitsemattomasti ylös työkappaleesta käyttäjää kohti;
Kun sahanterä juuttuu tiukasti kiinni uurrokseen, terä pysähtyy
ja moottorin reaktio heittää sahan nopeasti takaisin käyttäjää
kohti;
•
Jos terä vääntyy tai kohdistuu väärin, terän takaosan
hampaat voivat kaivautua puun yläpintaan ja aiheuttaa
terän nousemisen ylös uurroksesta ja sahan hyppäämisen
takaisin käyttäjää kohti.
Takaisku aiheutuu työkalun vääränlaisesta käytöstä ja/tai vääristä
työmenetelmistä tai työolosuhteista, jotka voidaan välttää
seuraavilla varotoimenpiteillä:
a ) Pidä sahasta tiukasti kiinni molemmin käsin ja
kohdista käsivarret vastustamaan takaiskuvoimia.
Pidä vartalo jommallakummalla puolella terää,
ei linjassa terän kanssa. Takaisku voi saada sahan
hyppäämään takaisin, mutta käyttäjä voi hallita
takaiskun voimaa ottamalla huomioon oikeat varotoimet.
b ) Kun terä on juuttunut kiinni tai leikkaaminen
jostakin syystä keskeytyy, vapauta liipaisin ja
pidä sahaa liikkumattomana työstettävässä
materiaalissa, kunnes terä on täysin pysähtynyt.
Älä koskaan yritä irrottaa sahaa työstettävästä
materiaalista tai vetää sitä taaksepäin terän
liikkuessa, koska tällöin voi syntyä takaisku. Tutki
terän juuttumisen syy ja suorita korjaustoimenpiteet.
c ) Kun käynnistät sahan uudelleen työkappaleessa,
keskitä terä uurtoon ja varmista, etteivät hampaat
ole kiinni materiaalissa. Jos terä on juuttunut kiinni,
se saattaa lähteä nousemaan ylös tai iskeä taakse
työkappaleesta, kun saha käynnistetään.
d ) Tue isot levyt terän juuttumisen ja takaiskun vaaran
vähentämiseksi. Suuret paneelit pyrkivät taipumaan
omasta painostaan. Aseta tuki levyn alle molemmin
puolin lähelle leikkauslinjaa ja lähelle levyn reunaa.
e ) Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita teriä.
Teroittamattomat tai väärin asetetut terät tekevät kapean
uurron, mikä aiheuttaa liiallista kitkaa, terän takertumista
ja takaiskuja.
f ) Teräsyvyyden ja -viistouden säätö- ja lukitusvipujen
tulee olla tiukasti kiinni ennen leikkaamiseen
ryhtymistä. Jos terän säätö siirtyy leikkauksen aikana, se
voi aiheuttaa kiinnijuuttumisen ja takaiskun.
g ) Noudata erityistä varovaisuutta tehdessäsi
upotusleikkausta seiniin ja muihin sokeisiin
kohteisiin. Esiin tunkeutuva terä voi kohdata vastuksen,
joka aiheuttaa takaiskun.
Turvaohjeet upotustyyppisille sahoille
a ) Tarkista ennen kutakin käyttöä, että suojus
sulkeutuu oikein. Älä käytä sahaa, jos suojus ei liiku
vapaasti ja sulkeudu terän ympärille välittömästi.
Älä purista tai sido suojusta niin, että terä on esillä.
Jos saha putoaa vahingossa, suojus voi taipua.
Varmista, että suojus liikkuu vapaasti koskettamatta
terää tai mitään muuta osaa missään kulmassa tai
leikkaussyvyydessä.
b ) Tarkista suojuksen palautusjousen toiminta ja
kunto. Jos suojus ja sen jousi eivät toimi oikein, ne
täytyy huoltaa ennen seuraavaa käyttöä. Suojus voi
Suomi
toimia veltosti, koska sen osat ovat vaurioituneet, siinä on
pihkaa tai siihen on kertynyt likaa.
c ) Varmista, ettei sahan ohjauslevy pääse siirtymään
upotusleikkauksen aikana, kun terän viisteasetus
on muu kuin 90°. Terän siirtyminen sivusuunnassa
aiheuttaa kiinnijuuttumisen ja todennäköisesti takaiskun.
d ) Tarkista aina, että suojus peittää terän, ennen kuin
asetat sahan työpöydälle tai lattialle. Suojaamaton,
vapaalla pyörivä terä aiheuttaa sahan kulkemisen
taaksepäin, jolloin se leikkaa kaikkea eteen tulevaa.
Ota huomioon aika, joka kuluu terän pysähtymiseen
liipaisimen vapauttamisen jälkeen.
Muita turvallisuusohjeita kaikille
halkaisukiilalla varustetuille sahoille
a ) Käytä käytössä olevalle sahalle sopivaa
halkaisukiilaa. Jotta halkaisukiila toimisi oikein,
sen täytyy olla terän runkoa paksumpi mutta terän
hammasasetusta ohuempi.
b ) Säädä halkaisukiila tässä oppaassa kuvatulla
tavalla. Väärä väli, asento ja kohdistus voivat tehdä
halkaisukiilasta tehottoman takaiskun estämiseen.
c ) Jotta halkaisukiila toimisi oikein, sen täytyy
koskettaa työkappaletta. Halkaisukiila ei estä takaiskua
lyhyissä leikkauksissa.
d ) Älä käytä sahaa, jos halkaisukiila on taipunut.
Pienikin este voi hidastaa suojuksen sulkeutumisnopeutta.
Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN62841
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei
tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1Upotussaha
1 Kuusiokoloavain
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Maksimi leikkaussyvyys
Muita turvallisuusohjeita upotussahoille
•
•
•
•
Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi aiheuttaa
kuulon menetyksen.
Käytä pölysuojainta. Pölyhiukkasille altistuminen voi
aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja mahdollisen vamman.
Älä käytä teriä, joiden läpimitta on suositeltua suurempi
tai pienempi. Katso tarkemmat terien ominaisuudet
teknisistä tiedoista. Käytä ainoastaan tässä oppaassa
määritettyjä teriä, jotka noudattavat standardia EN 847-1.
Älä käytä leikkauslaikkoja.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• kuulovamma
• katkaisuterän suojaamattomista pyörivistä osista aiheutuva
onnettomuusvaara.
• terän vaihtamisen aikana aiheutuva vahingonvaara
• Leikattavista materiaaleista irtoavan pölyn hengittäminen voi
olla vahingollista.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Terän läpimitta
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A)
Päivämääräkoodi 26 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuos
Kuvaus (kuva A–C, F, G)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
1 upotusliipaisin
2 virtakytkin
3 pääkahva
4 kehys
5 viisteensäätönuppi
6 syvyydensäätönupit
7 syvyysasteikko
8 etukahva
9 pölynpoistoaukko
10 kiskon säädin
11 terä
77
Suomi
12 lukituspainike
13 lukitusvipu
14 terän kiristysruuvi
15 ulompi laippa
16 sisempi laippa
17 halkaisukiila
18 halkaisukiilan säätöruuvit
19 nopeuden säätöpyörä
20 leikkausmerkki
21 takaiskun eston nuppi
22 ulompi suojus
23 ohjauskisko
24 teräasennon osoittimet
25 vinosahauksen asteikko
Käyttötarkoitus
DWS520-upotussaha on suunniteltu ammattimaiseen
puutuotteitten sahaukseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Tämä kovaan käyttöön tarkoitettu upotussaha on
ammattimiehen kone.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Viistokulman säätö (Kuva A)
Viistokulmaa voidaan säätää välillä 0° ja 47°.
1. Löysennä viistokulman säätönuppeja 5 .
2. Aseta viistokulma kallistamalla sahakenkää 4 siten,
että merkki osoittaa haluttuun kohtaan vinosahauksen
asteikolla 25 .
3. Kiristä viistokulman säätönuppeja 5 .
Sahanterän vaihtaminen (Kuvat A–C)
1. Paina lukituspainiketta 12 .
2. Pysäytä painamalla upotussaha alas (teränvaihtoasento).
3. Käännä lukitusvipua 13 myötäpäivään, kunnes se pysähtyy.
4. Paina lukitusvipua 13 down alas ja käännä terää, kunnes
lukitusasento löytyy.
HUOMAA: Terä 11 on nyt lukittu eikä sitä voi kääntää käsin.
78
5. Poista terä kääntämällä kiinnitysruuvia 14 vastapäivään.
6. Poista ulompi laippa 15 ja käytetty terä 11 . Aseta uusi terä
sisemmän laipan 16 päälle.
7. Aseta ulompi laippa 15 takaisin ja kierrä ruuvi 14 paikalleen. Käännä ruuvia myötäpäivään käsin.
HUOMAA: Sahanterän pyörimissuunnan ja upotussahan
pyörimisen TÄYTYY vastata toisiaan.
8. Kiristä terän kiristysruuvi tiukkaan kuusiokulmaavaimella.
9. Vapauta lukitusvipu 13 ja käännä sitä vastapäivään, kunnes
se pysähtyy.
10. Siirrä upotussaha takaisin yläasentoon.
11. Paina upotusliipaisinta 1 etusuuntaan, niin että sahanterän
vaihto lukittuu.
Pistoterän säätäminen (Kuva A–C)
Halkaisukiilan 17 oikea säätötapa näkyy kuvasta 3. Säädä
pistoterän ja terän välistä etäisyyttä terän vaihtamisen jälkeen tai
aina kun se on välttämätöntä.
1. Noudata ohjeita kohdasta Sahanterän vaihtaminen,
vaiheet 1–4.
2. Löysennä halkaisukiilan säätöruuvia 18 kuusiokoloavaimella
ja aseta halkaisukiila kuten kuvassa C.
3. Kiristä halkaisukiilan ruuvi 18 .
4. Käännä lukitusvipua 13 vastapäivään, kunnes se pysähtyy.
5. Siirrä upotussaha takaisin yläasentoon.
6. Paina upotusliipaisinta 1 etusuuntaan, niin että sahanterän
vaihto lukittuu.
Leikkaussyvyyden säätö (Kuva D)
Leikkaussyvyydeksi voidaan asettaa 0 – 59 mm kiinnittämättä
ohjauskiskoa tai ohjauskisko kiinnitettynä: 0 – 55 mm.
1. Löysennä syvyydensäätönuppia 6 ja siirrä osoitin haluttuun
leikkaussyvyyteen.
2. Kiristä leikkaussyvyyden säätönuppi 6 .
HUOMAA: Saat parhaat tulokset antamalla sahanterän työntyä
esiin työkappaleesta noin 3 mm (Kuva D).
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Käsien oikea asento (Kuva E)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Suomi
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä
etukahvassa 8 ja toisen käden pitämistä pääkahvalla 3 .
Kytkeminen päälle ja pois päältä (Kuva A)
Kytke upotussaha päälle painamalla käynnistyskytkintä.
Työkalun ohjaaminen (Kuvat A, E, F)
•
•
•
•
VAROITUS:
• Kiinnitä työkappale AINA niin tukevasti, ettei se pääse
liikkumaan sahattaessa.
• Työnnä laitetta AINA etusuuntaan. ÄLÄ KOSKAAN
vedä konetta taakse itseäsi kohti.
• Tartu upotussahasta AINA KIINNI molemmilla käsillä.
Tartu yhdellä kädellä pääkahvasta 3 ja toisella
kädellä etukahvasta 8 , kuten kuvassa E.
• KÄYTÄ AINA puristinta kiskon kiinnittämiseksi
työkappaleeseen.
• Varmista, ettei sähköjohto ole sahan leikkausreitillä.
Käytä käsien oikeaa asentoa sahaan ohjaamiseen oikein.
Leikkausmerkki 20 näyttää leikkauslinjan 0° ja 47°
leikkauksille (ilman ohjauskiskoa).
Teräasennon merkki 24 näyttää terän asennon täydelle
upotusleikkaukselle.
Saat parhaat tulokset kiinnittämällä työkappaleen ylösalaisin.
Leikkaaminen
1. Aseta kone siten, että sahan pohjan etuosa on
työkappaletta vasten.
2. Kytke saha päälle painamalla käynnistyskytkintä.
3. Paina upotuskytkin 1 eteen, paina saha alas
leikkaussyvyyden asettamiseksi ja paina se eteen
leikkaussuuntaan.
Upotusleikkaukset
VAROITUS: Takaiskun välttämiseksi upotusleikkauksissa
TÄYTYY noudattaa seuraavia ohjeita:
• Aseta kone ohjauskiskoa vasten ja vapauta takaiskun
eston nuppi 21 kääntämällä sitä vastapäivään.
• Kytke saha päälle ja paina sitä hitaasti
asetettuun leikkaussyvyyteen ja työnnä eteenpäin
leikkaussuuntaan. Leikkausmerkit 20 näyttävät
sahanterän absoluuttiset etu- ja takaleikkauspisteet
(läpim. 165 mm) suurimmassa leikkaussyvyydessä ja
käyttäen ohjainta.
• Jos takaisku tapahtui upotusleikkauksessa, käännä
takaiskun eston nuppia 21 vastapäivään irti kiskosta.
• Kun olet tehnyt upotusleikkauksen, käännä takaiskun
eston nuppia 21 myötäpäivään lukitusasentoon.
Ohjausjärjestelmä (Kuvat A, E)
Ohjauskiskot, joita on saatavana eri pituisina, mahdollistavat
tarkat ja puhtaat leikkaukset ja suojaavat samalla työkappaleen
pintaa vahingoilta.
Lisävarusteiden avulla voit tehdä tarkkoja kulmaleikkauksia,
viisteitä ja sovituksia käyttäen ohjauskiskojärjestelmää.
Työkappaleen kiinnittäminen puristimilla varmistaa turvallisen
työskentelyn.
Parhaan leikkaustuloksen saamiseksi upotussahan
ohjausvälyksen täytyy olla hyvin pieni, mikä voidaan säätää
kahdella kiskosäätimellä 10 .
1. Säädä välys avaamalla kiskosäätimen sisällä olevaa ruuvia.
2. Säädä nuppia, kunnes saha lukittuu kiskoon.
3. Käännä nuppia taaksepäin, kunnes saha liukuu helposti.
4. Pidä kiskon säädintä paikallaan ja lukitse ruuvilla uudelleen.
HUOMAA: Säädä AINA järjestelmä uudelleen eri kiskoja varten.
Sälösuojus
Ohjauskisko on varustettu sälösuojuksella, joka täytyy leikata
sopivan kokoiseksi ennen ensimmäistä käyttöä:
TÄRKEÄÄ: Lue AINA ennen sälösuojuksen leikkaamista
ohjausjärjestelmän ohjeet ja noudata niitä!
1. Aseta upotussahan nopeus tasolle 5.
2. Aseta ohjauskisko jätepalan päälle.
3. Aseta upotussaha 5 mm leikkaussyvyyteen.
4. Aseta saha ohjauskiskon takapäähän.
5. Kytke saha päälle, paina se asetettuun leikkaussyvyyteen
ja leikkaa sälösuojus täydeltä pituudelta yhtenä vaiheena.
Sälösuojuksen reuna vastaa nyt tarkasti terän leikkausreunaa.
VAROITUS: Tapaturmien välttämiseksi ohjauskisko 23 täytyy AINA kiinnittää puristimella.
Nopeuden säätö (Kuva A)
Nopeutta voidaan säätää 1 750 ja 4 200 r/min välillä nopeuden
säätöpyöristä 19 . Sen avulla voit optimoida leikkausnopeuden
materiaalille sopivaksi. Katso seuraavasta taulukosta
materiaalityyppejä ja vastaavia nopeusalueita.
Materiaalityyppi jota leikataan
Nopeus-alue
Kiinteä puu (kova, pehmeä)
Lastulevy
Laminoitu puu, kimpilevy, vaneri- ja päällystetty levy
3–5
4–5
2–5
Paperi ja kartonki
1–3
Seinän sahaaminen (Kuva A, G)
1. Aseta upotussahan ulompi suojus 22 puhtaalle ja tasaiselle
lattialle.
2. Paina kehystä 4 etupuoli edellä oveen säädettyä
syvyyspysäytintä vasten.
Pölyn poistaminen (Kuva A)
Työkalu on varustettu pölynpoistoaukolla 9 .
VAROITUS: KÄYTÄ AINA pölynpoistolaitetta
upotussahan kanssa!
VAROITUS: KÄYTÄ AINA pölynpoistolaitetta, joka on
suunniteltu täyttämään asianmukaiset pölyn eritystä
koskevat vaatimukset.
79
Suomi
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Jos sahanterä on kulunut, vaihda se uuteen
terävään terään.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä
merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
80
Svenska
SÄNKSÅGEN
DWS520
Gratulerar!
Säkringar
Europa
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av
de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygsanvändare.
Maskindirektiv
DWS520 DWS520
QS/GB
LX
VAC 220-240
115
3
3
W
1300
1300
min-1 1750-4200 1750-4200
mm
165
165
mm
mm
mm
kg
59
55
20
47˚
5
59
55
20
47˚
5
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN62841-2-5.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
91
91
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
102
102
K(osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
3
3
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN62841, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
10 Ampere, starkström
EC-Följsamhetsdeklaration
Tekniska data
Spänning
Typ
Strömmatning
Hastighet utan belastning
Klingdiameter
Maximalt sågningsdjup
90˚ (utan guideskena)
90˚ (med guideskena)
Klinghåldiameter
Fasvinkeljustering
Vikt
230 Volt verktyg
Sänksågen
DWS520
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN62841-1:2015; EN62841-2-5:2014.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
10.08.2016
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
81
Svenska
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar,
instruktioner, illustrationer och specifikationer som
levereras med detta elverktyg. Underlåtenhet att läsa
alla instruktioner som listas här nedan kan resultera i
elektrisk stöt, eldsvåda och/eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
b )
c )
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
82
d )
e )
f )
g )
h )
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
Aletlerin sık kullanımı sonucu oluşan aşinalığın
keyfi davranışta bulunmanıza ve aletle ilgili
güvenlik ilkeleri ihmal etmenize neden olmasına
izin vermeyin. Dikkatsiz bir hareket bir anda ciddi
yaralanmalara neden olabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Svenska
e ) Elektrikli aletleri iyi muhafaza edin. Hareketli
parçalardaki hizalama hatalarını ve tutuklukları,
parçalardaki kırılmalar ve elektrikli aletin
çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
h ) Tüm tutamakları ve tutma yerlerini kuru, temiz
ve üzerinde yağ ile gres bulunmayacak şekilde
muhafaza edin. Kaygan tutamaklar ve tutma yerleri,
beklenmedik durumlarda aletin güvenli bir şekilde
tutulması ve kontrol edilmesine izin vermez.
5) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
TILLKOMMANDE SPECIELLA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Säkerhetsinstruktioner för alla sågar
a )
b )
c )
d )
e )
f )
FARA: Håll händerna borta från sågområdet och
klingan. Håll den andra handen på hjälphandtaget
eller motorhuset. Om du håller sågen med båda
händerna kan klingan inte komma åt att skada dem.
För inte ner händerna under arbetsstycket. Skyddet
kan inte skydda dig från klingan nedanför arbetsstycket.
Justera sågningsdjupet så att det är anpassat till
arbetsstyckets tjocklek. Mindre än en hel sågtand bör
synas under arbetsstycket.
Håll aldrig arbetsstycket som sågas med händerna
eller över benen. Fäst arbetsstycket vid ett stadigt
underlag. Det är viktigt att arbetsstycket stöds ordentligt
för att minimera risken för kroppsskada, att klingan
fastnar eller att du förlorar kontrollen.
Håll elverktyget i de isolerade greppsytorna när
du utför arbete där skärverktyget kan komma i
kontakt med dolda elledningar. Kontakt med en
strömförande ledning kommer att också göra elverktygets
oskyddade metalldelar strömförande och ge användaren
en elektrisk stöt.
Använd alltid parallellklyvanslag eller riktskena
vid klyvning. Det förbättrar sågningens precision och
minskar risken för att klingan skall fastna.
g ) Använd alltid klingor av rätt storlek och
hjulaxelshålsform (diamant eller rund). Klingor som
inte passar sågens monteringsstycke kommer att röra sig
ojämnt och få dig att förlora kontrollen.
h ) Använd aldrig skadade eller felaktiga klingor,
mellanlägg eller skruvar. Klingans mellanlägg och
skruvar är speciellt utformade för din såg för optimal
funktion och användarsäkerhet.
Orsaker och förhindrande av rekyl
•
Rekyl är en plötslig reaktion då en sågklinga som klämts fast,
fastnat eller kommit ur led, och som får en okontrollerad
såg att lyftas upp och ut ur arbetsstycket, i riktning
mot användaren;
• Då klingan kläms fast eller fastnar ordentligt genom att snittet
sluts, stannar klingan och motorreaktionen gör att maskingen
snabbt drivs bakåt mot användaren;
• Om klingan böjs eller kommer ur led i skåran, kan tänderna
på bakre delen av klingan gräva sig in i den övre ytan på träet
och få klingan att klättra upp ur snittet och studsa bakåt
mot användaren.
Rekyl är ett resultat av felaktig användning av verktyget och/eller
felaktiga användningsprocedurer eller -omständigheter och kan
undvikas genom att man vidtar lämpliga försiktighetsåtgärder
beskrivna nedan:
a ) Håll stadigt i sågen med båda händerna och håll
dina armar så att de kan motstå rekylkraft. Ställ
dig på endera sidan av klingan, men aldrig i linje
med klingan. Rekyl kan få sågen att studsa bakåt, men
rekylkraft kan kontrolleras av användaren, om lämpliga
försiktighetsåtgärder vidtas.
b ) Om skivan fastnar, eller om en sågning avbryts
av någon orsak, skall avtryckaren släppas och
verktyget hållas orörligt i materialet tills skivan
helt har stannat. Försök aldrig att ta ut sågen ur
arbetsstycket eller att dra sågen bakåt medan
klingan är i rörelse, då det kan orsaka rekyl. Undersök
och vidta lämpliga åtgärder för att avlägsna orsaken till
att klingan fastnar.
c ) När du startar om en såg inne i ett arbetsstycke,
skall du centrera sågen i snittet och kontrollera att
sågtänderna inte sitter fast i materialet. Om klingan
sitter fast kan den vandra uppåt eller orsaka rekyl från
arbetsstycket då sågen startas om.
d ) Stora paneler skall stödas så att risken för att
bladet kläms fast och orsakar rekyl minimeras.
Stora paneler tenderar att svikta av sin egen vikt.
Stöd måste placeras under panelen på båda sidor, nära
skärlinjen och nära kanten på panelen.
e ) Använd inte oskarpa eller skadade klingor. Oskarpa
eller felaktigt positionerade klingor ger trånga snitt, vilket
orsakar stor friktion och att klingan fastnar, samt rekyl.
f ) Låsningsreglage för klingdjup och fasvinkel måste
vara väl åtdragna och säkrade före sågning. Om
klingjusteringar rör sig under sågning, kan det få klingan
att fastna och orsaka rekyl.
83
Svenska
g ) Var extra försiktig när du gör ”sänksågning”
i stående väggar eller andra blinda områden.
Den utstående klingan kan skära i föremål som kan
orsaka rekyl.
Säkerhetsinstruktioner för sänksågar
a ) Kontrollera skyddet så att det stängs på ett korrekt
sätt före varje sågning. Använd inte sågen, om
skyddet inte kan röra sig fritt och om det inte
omedelbart sluter kring bladet. Kläm eller knyt
aldrig fast skyddet medan klingan är blottad. Om
sågen i misstag tappas i golvet, kan skyddet böjas.
Kontrollera och se till att skyddet kan röra sig fritt och inte
rör vid klingan eller någon annan del, vid alla vinklar och
sågningsdjup.
b ) Kontrollera att skyddets återfjädring fungerar.
Om skyddet och fjädern inte fungerar rätt, måste
de repareras före användning. Skyddet kan röra sig
långsamt på grund av skadade delar eller avlagringar av
kåda eller skräp.
c ) Se till att sågens skyddsplatta inte flyttar på sig
under ”sänksågning”, när fasvinkeln inte är 90°. Om
klingan flyttar sig sidlänges kommer den att fastna och
troligen orsaka rekyl.
d ) Se alltid till att skyddet täcker klingan före du lägger
ifrån dig sågen på bänk eller golv. En oskyddad
klinga som rör på sig kommer att få sågen att gå
baklänges och skära i allt som kommer i dess väg.
Var medveten hur lång tid det tar för klingan att stanna
efter att strömbrytaren släpps.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner för alla
sågar med klyvkniv.
a ) Använd korrekt klyvkniv för den klinga som
används. För att klyvkniven skall fungera, måste den
vara tjockare än bladets kropp, men tunnare än klingans
tandsättning.
b ) Justera klyvkniven enligt beskrivning i den här
bruksanvisningen. Felaktigt avstånd, placering och
inriktning kan göra att klyvkniven inte effektivt kan
förhindra rekyl.
c ) För att klyvkniven skall fungera, måste den ta tag
i arbetsstycket. Klyvkniven kan inte effektivt förhindra
rekyl under korta sågningar.
d ) Använd inte klyvkniven om den är böjd. Även ett lätt
hinder kan sakta ner skyddets stängningshastigheten.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner för
sänksågar.
•
•
•
84
Bär hörselskydd. Att utsättas för buller, kan ge hörselskada.
Använd ansiktsmask. Dammexponering kan orsaka
andningssvårigheter och möjlig skada.
Använd inte klingor med större eller mindre diameter
än rekommenderat. Se tekniska data för information om
rätt sågkapacitet. Använd enbart sågklingor som specificeras
•
i den här bruksanvisningen och som är tillverkade i enlighet
med EN 847-1.
Använd aldrig slipkapskivor.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Hörselskador.
• Risk för olyckor orsakade av blottade delar av den roterande
klingan.
• Risk för skador då klingan byts ut.
• Risk för inandning av skadligt damm då vissa material sågas.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad i enlighet
med EN62841; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Sänksåg
1Insexnyckel
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Maximalt sågningsdjup
Klingdiameter
Svenska
Datumkodplacering (Bild [Fig.] A)
Datumkoden 26 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A–C, F, G)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 sänkningsknapp
2 på/av knapp
3 huvudhandtag
4 sågfot
5 fasvinkel justeringsknapp
6 djupjusteringsknappar
7 djupskala
8 främre handtag
9 dammutsugningsutlsläpp
10 skenjusterare
11 klinga
12 spärrknapp
13 spärrspak
14 klingans klämskruv
15 yttre fläns
16 inre fläns
17 klyvkniv
18 justeringsskruvar för klyvkniv
19 hastighetshjul
20 skärmätare
21 anti-rekylknapp
22 yttre skydd
23 guideskena
24 klingpositionsmätare
25 fasskala
Avsedd Användning
Sänksågen DWS520 är utformad för professionell sågning och
kapning av träprodukter.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Den här sänksågen för tunga applikationer är ett professionellt
elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Snedställning (Bild A)
Fasvinkeln kan ställas in mellan 0° och 47°.
1. Lossa fasvinkel justeringsknapparna 5 .
2. Ställ in fasvinkeln genom att luta på sågskon 4 tills märket
visar önskad vinkel på fasskalan 25 .
3. Dra åt fasvinkel justeringsknapparna 5 .
Byte av sågklinga (Bild A–C)
1. Tryck in spärrknappen 12 .
2. Pressa ner sänksågen till den stoppas (klingbytesläge).
3. Vrid låsspaken 13 medsols tills den stoppas.
4. Pressa ner låsspaken 13 och snurra klingan tills
låsläget hittas.
NOTERA: Klingan 11 är nu låst och kan inte snurras för hand.
5. Vrid klingans klämskruv 14 motsols för att ta bort den.
6. Ta bort den yttre flänsen 15 och den använda klingan 11 .
Placera den nya klingan på den inre flänsen 16 .
7. Byt ut den yttre flänsen 15 och klingans klämskruv 14 . Vrid
skruven medsols för hand.
NOTERA: Klingan och sänksågen MÅSTE rotera i samma
riktning.
8. Dra åt klingans fastsättningsskruv ordentligt med hjälp av
insexnyckeln.
9. Lossa och vrid låsspaken 13 moturs tills den stannar.
10. Flytta tillbaka sänksågen till dess översta läge.
11. Pressa sänkningsutlösaren 1 framåt, för att låsa klingbytet.
Justering av klyvkniven (Bild A–C)
Se bild C för korrekt justering av klyvkniven 17 . Justera
klyvknivens friliggande efter byte av sågklinga eller närhelst det
behövs.
1. Följ Byte av sågklinga stegen 1–4.
2. Lossa klyvknivsjusteringsskruven 18 med en insexnyckel
och fixera klyvkniven så som visas på bild C.
3. Dra åt klyvknivsskruven 18 .
4. Vrid låsspaken 13 motsols tills den stoppas.
5. Flytta tillbaka sänksågen till dess översta läge.
6. Pressa sänkningsutlösaren 1 framåt, för att låsa klingbytet.
Sågdjupsjustering (Bild D)
Sågningsdjupet kan ställas in till 0 – 59 mm utan guideskenan
fäst; med guideskenan fäst: 0 – 55 mm.
1. Lossa djupjusteringsknappen 6 och flytta visaren till
rätt sågdjup.
2. Dra åt djupjusteringsknappen 6 .
85
Svenska
NOTERA: För bästa resultat, låt klingan sticka ut genom
arbetsstycket med cirka 3 mm (Bild D).
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Korrekt Handplacering (Bild E)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handposition kräver ena handen på det främre
handtaget 8 och den andra handen på huvudhandtaget 3 .
Strömbrytare (Bild A)
Tryck på på/av knappen för att starta sänksågen.
Styrning av verktyget (Fig. A, E, F)
•
•
•
•
VARNING:
• FÄST ALLTID arbetsstycket så att det inte kan röra sig
medan du sågar.
• FÖR ALLTID maskinen framåt. DRA ALDRIG
maskinen bakåt i riktning mot dig.
• HÅLL ALLTID i sänksågen med båda händerna
när du använder den. Placera en hand på
huvudhandtaget 3 och den andra handen på det
främre handtaget 8 så som visas på bild E.
• ANVÄND ALLTID klämman för att hålla fast skenan
mot arbetsstycket.
• Se till att sladden inte ligger i sågens väg.
Använd korrekt handposition för att styra sågen korrekt.
Snittmätaren 20 visar sågningslinjen för 0° och 47° snitt
(utan guideskenan).
Klingpositionsmätaren 24 visar klingans position för
full sänkning.
Kläm fast arbetsstycket med undersidan uppåt för
bästa resultat.
Sågning
1. Placera maskinen med den främre delen av sågbasen
på arbetsstycket.
2. Tryck på på/av knappen för att starta sågen.
3. Tryck sänkningsknappen 1 framåt, pressa ner sågen
för att ställa in sågningsdjup och pressa den framåt i
sågningsriktningen
86
Sänksågning
VARNING: För att undvika rekyl MÅSTE följande
instruktioner följas vid sänksågning:
• Placera maskinen på guideskenan och släpp upp antirekylknappen 21 genom att vrida den motsols.
• Starta maskinen och pressa långsamt ner
sågen till inställt sågningsdjup och för den
framåt i sågningsriktningen. Snittmätarna 20 visar sågklingans yttersta främre och bakre
sågningspunkter (dia. 165 mm) vid maximalt
sågningsdjup vid användande av guideskenan.
• Vrid anti-rekylknappen 21 motsols för att frigöra den
från skenan, om rekyl förekommer under sänksågning.
• Vrid anti-rekylknappen 21 medsols till låst läge när
du har slutfort sänksågningen.
Guidesystem (Bild A, E)
Guideskenorna, som finns att få i olika längder, möjliggör
precisa och rena snitt och skyddar samtidigt arbetsstyckets yta
mot skador.
Exakta vinklade snitt, geringssågningar och inpassningsarbeten
kan utföras med hjälp av guideskenssystemet tillsammans med
andra tillbehör.
Att fästa arbetsstycket med klämmor ger säker fasthållning
och arbete.
För bästa sågresultat, bör avståndet till sänksågen vara mycket
litet och kan ställas in med de två skenjusterarna 10 .
1. Lossa skruven inuti skenjusteraren, för att justera avståndet.
2. Justera knappen tills sågen låses vid skenan.
3. Vrid tillbaka knappen tills sågen kan glida lätt.
4. Håll fast skenjusteraren i rätt läge och lås skruven igen.
NOTERA: Återjustera ALLTID systemet före det används med
andra skenor.
Splitterskydd
Guideskenan är försedd med ett splitterskydd som måste skäras
till till rätt storlek före det används för första gången.
VIKTIGT: Läs och följ ALLTID guidesystemets instruktioner före
du skär till splitterskyddet.
1. Ställ in sänksågen på hastighet 5.
2. Placera guideskenan på en träbit.
3. Ställ in sänksågen på 5 mm sågningsdjup.
4. Placera sågen på den bakre delen av guideskenan.
5. Starta sågen, pressa den nedåt för att ställa in
sågningsdjupet och skär till splitterskyddet längs med hela
dess längd, med en oavbruten rörelse. Splitterskyddets kant
motsvarar nu exakt klingans snittkant.
VARNING: För att undvika personskada skall guideskenan
23 ALLTID fästas med en klämma.
Hastighetsinställning (Bild A)
Hastigheten kan ställas in till mellan 1750 och 4200 /min, med
hjälp av hastighetshjulet 19 . Det ger dig möjlighet att optimera
sågningshastigheten, så att den anpassas till materialet. Se
följande batell för materialtyp och hastighet.
Svenska
Materialtyp som skall skäras
Hastighet Räckvidd
Solitt trä (hårt, mjukt)
Spånplatta
Laminat, lamellträ, faner och plywood
3–5
4–5
2–5
Papper och kartong
1–3
Väggsågning (Bild A, G)
1. Placera sänksågen med det yttre skyddet 22 på ett rent och
platt golv.
2. Pressa sågfoten 4 med framsidan på dörren mot det
justerade djupstoppet.
Dammuppsugning (Bild A)
Ditt verktyg är försett med ett dammutsugningsutlsläpp 9 .
VARNING: Koppla ALLTID sänksågen till
dammutsugning!
VARNING: Använd ALLTID en dammutsugningsenhet
som utformats i enlighet med gällande regler
för dammutsläpp.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är
märkta med denna symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
VARNING: Om sågklingan är sliten skall den bytas ut mot
en ny skarp klinga.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
87
Türkçe
SAPLAMA BIÇKI
DWS520
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün
geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline
gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
Voltaj
Tip
Çıkış gücü
Yüksüz hız
Disk çapı
Maksimum kesim derinliği
90˚ (kılavuz raysız)
90˚ (kılavuz rayı ile)
Disk deliği
Şev açısı ayarı
Ağırlık
DWS520 DWS520
QS/GB
LX
VAC 220-240
115
3
3
W
1300
1300
min-1 1750-4200 1750-4200
mm
165
165
mm
mm
mm
kg
59
55
20
47˚
5
59
55
20
47˚
5
EN62841-2-5’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün
vektör toplamı):
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
91
91
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
102
102
K(akustik gücü belirsizliği)
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
dB(A)
3
3
m/s
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
2
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN62841’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
Sigortalar
Avrupa
230V aletler
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
Saplama bıçkı
DWS520
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN62841-1:2015; EN62841-2-5:2014.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
10.08.2016
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu
okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
88
10 Amper, şebeke
Türkçe
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bu elektrikli aletle verilen tüm güvenlik
uyarılarını, talimatları, resimleri ve teknik özellikleri
okuyun. Aşağıda listelenen tüm talimatlara uyulmaması
elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
η)
Μην αφήνετε την εξοικείωση που έχετε αποκτήσει
από τη συχνή χρήση εργαλείων να σας επιτρέψει να
εφησυχάσετε και να αγνοείτε τις αρχές ασφαλούς
χρήσης των εργαλείων. Μια απρόσεκτη ενέργεια μπορεί
89
Türkçe
να προκαλέσει βαρύ τραυματισμό μέσα σε κλάσματα του
δευτερολέπτου.
5) Συντήρηση (Σέρβις)
a ) α  Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο
για επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο
πανομοιότυπων ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου..
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το φις από την πηγή ρεύματος και/ή
το πακέτο μπαταριών από το ηλεκτρικό εργαλείο
πριν πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις,
αλλάξετε αξεσουάρ ή αποθηκεύσετε ηλεκτρικά
εργαλεία. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης σε λειτουργία του
ηλεκτρικού εργαλείου.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Να συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγχετε για
προβλήματα ευθυγράμμισης ή για μάγκωμα των
κινούμενων εξαρτημάτων, θραύση εξαρτημάτων,
καθώς και για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα μπορεί
να επηρεάσει τη λειτουργία των ηλεκτρικών
εργαλείων. Αν το εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε να επισκευαστεί πριν το χρησιμοποιήσετε.
Η ανεπαρκής συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων
αποτελεί αιτία πολλών ατυχημάτων.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
η)
Διατηρείτε τις λαβές και τις επιφάνειες κρατήματος
στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδι και
γράσο. Οι ολισθηρές λαβές και επιφάνειες κρατήματος
δεν επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του
εργαλείου σε μη αναμενόμενες καταστάσεις.
90
İLAVE ÖZEL GÜVENLIK KURALLARI
Tüm işlemler için güvenlik talimatları
a ) TEHLİKE: Ellerinizi kesme alanı ve diskten uzak
tutun. Diğer elinizi ilave tutamak veya motor kapağı
üzerinde tutun. Bıçkıyı iki elinizle tutuyorsanız, diskle
kesilmeyebilirler.
b ) Çalışma parçasının altına uzanmayın. Kılavuz, sizi
çalışma parçasının altındaki diskten koruyamaz.
c ) Kesme derinliğini çalışma parçasının kalınlığına
kadar ayarlayın. Çalışma parçasının altından, disk
dişlerinin tamamından daha azı görünür olmalıdır.
d ) Kesilmekte olan parçayı asla ellerinizde ve
ayaklarınızın arasında tutmayın. Çalışma parçasını
dengeli bir platform üzerinde sabitleyin. Bedensel
etkiye maruz kalma, diskin dönüşünün engellenmesi veya
kontrol kaybını en aza indirgemek için işi desteklemek
önemlidir.
e ) Kesme aletinin gizli kablolar ile temas halinde
olabileceği bir yerde çalışırken, elektrikli aleti
yalıtımlı kavrama yüzeylerinden tutun. Bir “elektrikli”
tel ile temas edilmesi, aletin açıktaki metal parçalarına da
“elektrik” iletecek ve kullanan kişiyi çarpacaktır.
f ) Keserken, daima bir kesme çiti veya düz kenar
kılavuzu kullanın. Bu, kesimin hassasiyetini artırır ve
diskin dönüşünün engellenmesi riskini azaltır.
g ) Daima doğru boyutta ve mil delikli şekle sahip
(baklava şeklinde karşısında yuvarlak) disk kullanın.
Bıçkının montaj donanımına uymayan diskler,
kontrol kaybına yol açacak Şek.de düzgün olmayan
biçimde çalışacaktır.
h ) Asla hasarlı veya hatalı disk rondelalarını veya
cıvatayı kullanmayın. Disk rondelaları ve cıvatası,
optimum çalışma performansı ve güvenliği için bıçkınız
için özel olarak tasarlanmıştır.
Geri Tepme Nedenleri ve Operatörün
Korunması
•
•
•
Geri tepme, sıkışmış, engellenmiş veya yanlış ayarlanmış bir
bıçkı diskinin, kontrolden çıkan bıçkının üzerinde çalışılan
parçadan yukarı ve dışa yükselerek operatöre doğru
yönelmesine yol açan, ani bir tepkidir;
Disk sıkıştığında veya kapanan kertik tarafından sıkıca
engellendiğinde, diskin hızı kesilir ve motor tepkimesi üniteyi
aniden operatöre doğru geri gelene kadar tahrik eder;
Disk kesme sırasında burulur veya yanlış hizalanırsa, diskin
dişleri ve arka kenarı tahtanın üst yüzeyine saplanıp diskin
kertikten dışarı ve operatöre doğru fırlamasına yol açabilir.
Türkçe
Geri tepme, aletin yanlış kullanılması ve/veya yanlış çalıştırma
prosedürleri veya çalıştırma şartları sonucu ortaya çıkar ve aşağıda
verilen önlemler alınarak engellenebilir:
a ) Bıçkıyı her iki elinizle sıkıca kavrayın ve kollarınızı
geri tepme kuvvetlerine dayanacak Şek.de
konumlandırın. Bedeninizi disk ile aynı hizada değil,
diskin herhangi bir yanında konumlandırın. Geri
tepme bıçkının arkaya doğru fırlamasına yol açabilir,
ancak uygun önlemler alınırsa, geri tepme kuvvetleri
operatör tarafından kontrol edilebilir.
b ) Diskin dönüşü engellendiğinde ya da herhangi
bir nedenle kesime ara vermek gerektiğinde tetiği
serbest bırakın ve disk tamamen duruncaya kadar
üniteyi malzeme içinde hareketsiz tutun. Asla üniteyi
iş parçasından çıkarmaya çalışmayın ya da disk
hareket ederken üniteyi geri çekmeyin yoksa geri
tepme olabilir. Diskin engellenme nedenlerini ortadan
kaldırmak için inceleme yapın ve düzeltici önlemler alın.
c ) Bir bıçkıyı bir çalışma parçası üzerinde yeniden
başlattığınızda, bıçkı diskini kertikte ortalayın
ve bıçkının dişlerinin malzemeye girmediğini
kontrol edin. Disk dönüşü engelleniyorsa alet yeniden
başlatılırken kalkınabilir ya da geri tepebilir.
d ) Diskin dönüşünün engellenmesi ve geri tepme riskini
en aza indirgemek için geniş panelleri destekleyin.
Büyük paneller kendi ağırlıkları altında bükülme
eğilimindedir. Destek her iki kenardan, kesim hattının
yanında ve panelin kenarı yakınında panel altına
yerleştirilmelidir.
e ) Kör veya hasarlı diskler kullanmayın.
Keskinleştirilmemiş veya uygun olmayan biçimde
ayarlanmış diskler, aşırı sürtünme, diskin dönüşünün
engellenmesi ve geri tepmeye neden olan dar kertik
oluşturur.
f ) Disk derinliği ve şev ayarlama kilitleme kolları,
kesme yapılmadan önce sıkı ve sabit olmalıdır.
Kesme sırasında disk ayarı kayarsa, bu diskin dönüşünün
engellenmesi ve geri tepmeye yol açabilir.
g ) Mevcut duvarlara veya diğer kör alanlara “saplama
kesme” yaparken son derece dikkatli olun. Çıkıntılı
disk, nesneleri geri tepmeye yol açacak Şek.
de kesebili.
Saplama tipi bıçkılar için güvenlik
talimatları
a ) Her kullanım öncesinde uygun kapanma için
kılavuzu kontrol edin. Kılavuz serbest biçimde
hareket etmiyorsa ve diski anında kuşatıyorsa,
bıçkıyı çalıştırmayın. Kılavuzu asla, disk açıktayken
kenetlemeyin veya bağlamayın. Bıçkı kazara
düşürülürse, kılavuz eğilmiş olabilir. Kılavuzun
serbestçe hareket ettiğini ve diske ya da başka bir parçaya
herhangi bir açıda ve kesme derinliğinde dokunmadığını
kontrol edin.
b ) Kılavuz geri dönüş yayının çalışmasını ve durumunu
kontrol edin. Kılavuz ve yay düzgün çalışmıyorsa,
kullanım öncesinde bakıma alınmalıdırlar. Hasarlı
parçalar, yapışkan kalıntıları veya döküntü birikmesi
nedeniyle kılavuz ağır biçimde çalışabilir.
c ) Disk şev düzeyi 90° ayarlı değilken “saplama kesimi”
yaptığınız zaman bıçkının kılavuz plakasının
oynamayacağından emin olun. Yanlara kayan
disk, dönüşü engelleyecek ve muhtemelen geri tepme
yapacaktır.
d ) Bıçkıyı tezgaha veya yere koymadan önce kılavuzun
diski kapattığını daima gözlemleyin. Korumasız,
dönen bir disk, bıçkının geri ilerlemesine ve
yoluna ne çıkarsa kesmesine yol açacaktır. Düğme
bırakıldıktan sonra, diskin durmasının ne kadar zaman
aldığının farkında olun.
Yarma bıçaklı tüm bıçkılar için ilave güvenlik
talimatları
a ) Kullanılmakta olan disk için uygun yarma bıçağını
kullanın. Yarma bıçağının çalışması için, bu, diskin
gövdesinden daha kalın, ancak diskin diş setinden daha
ince olması gerekir.
b ) Yarma bıçağını bu talimat el kitabında anlatıldığı
Şek.de ayarlayın. Hatalı aralıklandırma, konumlandırma
ve hizalama, yarma bıçağının geri tepmeyi önlemede
etkisiz kalmasına yol açabilir.
c ) Yarma bıçağının çalışması için, çalışma parçasına
girmiş olması gerekir. Yarma bıçağı, kısa kesimler
sırasında geri tepmeyi engelleme konusunda etkisizdir.
d ) Yarma bıçağı eğilmişse, bıçkıyı çalıştırmayın. Hafif bir
müdahale dahi, kılavuzun kapanma hızını yavaşlatabilir.
Saplama tipi bıçkılar için ilave güvenlik
talimatları
•
•
•
•
Kulak koruyucu kullanın. Gürültüye maruz kalınması işitme
kaybına neden olabilir.
Bir toz maskesi takın. Toz parçacıklarına maruz kalma,
nefes alma güçlüğü ve olası yaralanmaya yol açabilir.
Önerilenden daha büyük veya küçük çapa sahip diskler
kullanmayın. Uygun kesme kapasiteleri için, teknik verilere
bakınız. Yalnızca bu el kitabında belirtilen ve EN 847-1 ile
uyumlu diskleri kullanın.
Asla aşındırıcı kesme çarkları kullanmayın.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA veya daha az kaçık
akımla kullanılmasını öneriyoruz.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Döner kesme diskinin açık parçalarından kaynaklanan
kaza riski.
• Diski değiştirirken yaralanma riski.
• Kesim sırasında malzemelerden çıkan tozun teneffüs edilmesi
riski zararlı olabilir.
91
Türkçe
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her
zaman güç kaynağının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup
olmadığını kontrol edin.
DeWALT aletiniz EN62841 standardına uygun olarak
çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1,5 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Saplama bıçkı
1 Altıgen anahtar
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
Maksimum kesim derinliği
Disk çapı
Tarih Kodu Konumu (Şek. [FIg.] A)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 26 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A–C, F, G)
1
2
3
4
5
6
92
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
saplama tetiği
açık/kapalı düğmesi
ana tutamak
paten
şev ayar topuzu
derinlik ayar topuzları
7 derinlik ölçeği
8 ön tutamak
9 toz çıkartma çıkışı
10 ray ayarlayıcısı
11 disk
12 kilitleme butonu
13 kilitleme kolu
14 disk kelepçeleme vidası
15 dış flanş
16 iç flanş
17 yarma bıçağı
18 yarma bıçağı ayarlama vidaları
19 hız çarkı
20 kesme göstergesi
21 geri tepme önleyici topuz
22 dış kılavuz
23 kılavuz rayı
24 disk konumu göstergeleri
25 meyil kadranı
Kullanim Amaci
DWS520 saplama bıçkısı profesyonel bıçkı uygulamaları ve
ahşap ürünlerin kesimi için yapılmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu ağır iş saplama bıçkısı, profesyonel bir elektrikli alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Şev ayarı (Şek. A)
Şev açısı 0° ila 47° arasında ayarlanabilir.
1. Şev ayar topuzlarını 5 gevşetin.
2. Gösterge, meyil kadranı 25 üzerinde istenen açıyı işaret
edene kadar bıçkı segmanını 4 eğerek şev açısını ayarlayın.
3. Şev ayar topuzlarını 5 sıkıştırın.
Bıçkı ağzının değiştirilmesi (Şek. A–C)
1. Kilit butonuna 12 basın.
Türkçe
2. Durdurmak için saplama bıçkısına bastırın (disk
değiştirme konumu).
3. Durana kadar kilitleme kolunu 13 saat yönünde çevirin.
4. Kilitleme kolunu 13 aşağı bastırın ve kilitleme konumu
bulunana kadar diski döndürün.
NOT: Disk 11 artık kilitlenmiştir ve elle çevrilemez.
5. Disk kelepçeleme vidasını 14 çıkarmak için saat yönünün
tersine çevirin.
6. Dış flanşı 15 ve kullanılan diski 11 çıkarın. İç flanşa 16 yeni
diski yerleştirin.
7. Dış flanş 15 ve disk kelepçeleme vidasını 14 değiştirin.
Vidayı saat yönünde elle çevirin.
NOT: Bıçkı diskinin dönme yönüyle saplama bıçkısının dönme
yönü aynı OLMALIDIR.
8. Bıçak sıkıştırma vidasını altıgen anahtarı kullanarak iyice sıkın.
9. Durana kadar kilitleme kolunu 13 saat yönünün tersine
çevirin ve serbest bırakın.
10. Saplama bıçkısını en üst konuma geri getirin.
11. Bıçkı diski değişimini kilitlemek için saplama tetiğini 1 ileri itin.
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Uygun El Pozisyonu (Şek. E)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA Şek.
de gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu bir el ön kol üzerinde 8 , diğer el ana kol 3 üzerinde olacak Şek.dedir..
Açma ve Kapama (Şek. A)
Saplama bıçkısını açmak için açık/kapalı düğmesine basın.
Aleti Yönlendirme (Şek. A, E, F)
Yarma bıçağının ayarlanması (Şek. A–C)
Yarma bıçağının 17 doğru yönü için Şek. 3’e bakın. Bıçkı ağzını
değiştirdikten sonra veya gerekli olduğunda yarma bıçağının
boşluğunu ayarlayın.
1. Bıçkı Diskinin Değiştirilmesi bölümünde bulunan 1–4 arası
adımları izleyin.
2. Yarma ayar vidasını 18 bir altıgen anahtar ile gevşetin ve
yarma bıçağını Şek. 3’te gösterilen Şek.de ayarlayın.
3. Yarma bıçağı ayar vidasını 18 sıkıştırın.
4. Durana kadar kilitleme kolunu 13 saat yönünün
tersine çevirin.
5. Saplama bıçkısını en üst konuma geri getirin.
6. Bıçkı diski değişimini kilitlemek için saplama tetiğini 1 ileri itin.
Kesim derinliğinin ayarlanması (Şek. D)
Kesme derinliği, kılavuz rayı takılı olmadığında 0 – 59 mm olarak,
kılavuz rayı takılı olduğunda ise: 0 – 55 mm olarak ayarlanabilir.
1. Derinlik ayar topuzunu 6 gevşetin ve doğru kesme
derinliğini elde etmek için işaretleyiciyi hareket ettirin.
2. Derinlik ayar topuzunu 6 sıkın.
NOT: Optimal sonuçlar için, bıçkı bıçağının, çalışma parçasına
yaklaşık 3 mm girmesine izin verin (Şek. D).
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
•
•
•
•
UYARI:
• DAIMA çalışma parçasını, bıçkı yapılırken hareket
edemeyeceği Şek.de sabitleyin.
• DAIMA makineyi ileri itin. ASLA makineyi size
doğru çekmeyin.
• DAIMA saplama bıçkısını iki elle kullanın. Bir elinizi
ana tutamağa koyun 3 ve diğer elinizi de ön
tutamağa koyun 8 (Şek. 5’te gösterildiği gibi).
• HER ZAMAN rayı, kesilen parçaya tutturmak için gibi
kelepçe kullanın.
• Kablonun bıçkının yolunda olmadığından emin olun.
Testereyi doğru bir Şek.de yönlendirmek için uygun el
konumunu kullanın.
Kesme göstergesi 20 0° ve 47° kesimler için kesme hattını
görüntüler (kılavuz rayı olmadığında).
Disk konumu göstergesi 24 tam saplama için disk
konumunu gösterir.
Optimum sonuçlar için, çalışma parçasının
altını kelepçeleyin.
Kesme
1. Makineyi, bıçkı tabanının ön parçası, çalışma parçasının
üzerine gelecek Şek.de yerleştirin.
2. Bıçkıyı açmak için açık/kapalı düğmesine basın.
3. Saplama düğmesini 1 ileri itin, kesme derinliğini ayarlamak
için bıçkıya bastırın ve kesme yönünde ileri itin.
SAPLAMA KESIMLERI
UYARI: Geri tepmelerden kaçınmak için, saplama kesimi
yapılırken aşağıdaki talimatlara UYULMALIDIR:
• Makineyi kılavuz rayının üzerine yerleştirin ve geri
tepme önleyici topuzu 21 saatin tersi yönünde
çevirerek serbest bırakın.
• Makineyi açın ve bıçkıyı ayarlanan kesim derinliğine
doğru yavaşça bastırın ve kesme yönünde ileri doğru
itin. Kesme göstergeleri 20 maksimum kesme
derinliğinde ve kılavuz rayı kullanılarak bıçkının
tam ön ve tam arka kesme noktalarını (çap 165
mm) gösterir.
93
Türkçe
•
•
Saplama kesimi sırasında geri tepme oluşmuşsa,
bunu raydan serbest bırakmak için geri tepme önleyici
topuzu 21 saat yönünün tersine çevirin.
Saplama kesimini bitirdiğinizde, geri tepme
önleyici topuzunu 21 saat yönünde kilitleme
konumuna çevirin.
Kılavuz sistemi (Şek. A, E)
Farklı uzunluklarda mevcut olan kılavuz rayları, hassas, temiz
kesimlere imkan vermekte ve aynı anda çalışma yüzeyini hasara
karşı korumaktadır karşı korumaktadır.
İlave aksesuarlarla birlikte, tam açılı kesimler, gönyesinde
kesimler ve bağlantı işleri, kılavuz rayı sistemi ile tamamlanabilir.
Çalışma parçasını kelepçelerle sabitlemek, sağlam bir tutuş ve
emniyetli çalışma sağlar.
Saplama bıçkısının kılavuz açıklığı, en iyi kesme sonuçları için çok
küçük olmalıdır ve iki ray ayarlayıcısı 10 ile ayarlanabilir.
1. Açıklığı ayarlamak için ray ayarlayıcısı içindeki vidayı
serbest bırakın.
2. Bıçkı, ray üzerine kilitlenene kadar topuzu ayarlayın.
3. Bıçkı kolay biçimde kayana kadar topuzu ters yönde çevirin.
4. Ray ayarlayıcısını yerinde tutun ve vidayı yeniden kilitleyin.
NOT: DAİMA diğer raylarla kullanım için sistemi
yeniden ayarlayın.
Yonga korumasi
Kılavuz rayı ilk kullanımdan önce boyutunda kesilmesi gereken
bir yonga koruması ile donatılmıştır:
ÖNEMLİ: DAİMA yonga korumasını kesmeden önce kılavuz
sistemi talimatlarını okuyun ve bunlara uyun!
1. Saplama bıçkısını seviye 5’e ayarlayın.
2. Kılavuz rayını, tahtadan bir kırpıntı parçası üzerine yerleştirin.
3. Saplama bıçkısını 5 mm kesme derinliğine ayarlayın.
4. Bıçkıyı, kılavuz rayın arka ucuna yerleştirin.
5. Bıçkıyı açın, kesme derinliğine kadar bastırın ve bir sürekli
işlemde yonga korumasını tam boy boyunca kesin. Yonga
korumasının kenarı, artık tam olarak diskin kesme kenarına
eşlenir.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kılavuz rayını 23 HER ZAMAN bir kelepçe ile sabitleştirin.
Hız ayarlaması (Şek. A)
Hız çarkı 19 kullanılarak bu hız 1750 ve 4200/dak arasında
ayarlanabilir. Böylelikle kesme hızını çalışılan malzemeye
ayarlayabilirsiniz. Malzeme türü ve hız aralıkları için aşağıdaki
tabloya bakın.
Kesilecek Malzemenin Tipi
Masif ahşap (sert, yumuşak)
Sunta
Laminatlı ahşap, kalas, cilalı ve kaplamalı tahtalar
Kağıt ve karton
94
Hız Aralığı
3–5
4–5
2–5
1–3
Duvar kesme (Şek. A, G)
1. Saplama bıçkısını, dış kılavuz 22 temiz, düz bir döşeme
üzerinde olacak Şek.de yerleştirin.
2. Kapının ön tarafı ile pateni 4 ayarlanan derinlik
durdurmasına karşı bastırın.
Toz çıkarma (Şek. A)
Aletiniz bir toz çıkartma çıkışına 9 sahiptir.
UYARI: DAİMA saplama bıçkısını bir toz çıkartıcısına
bağlayın!
UYARI: DAİMA toz emisyonu ile ilgili düzenlemelere
uygun olarak tasarlanmış bir toz çıkartma cihazı kullanın.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Bıçkı diski aşınmışsa bunu yeni keskin bir disk ile
değiştirin.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Türkçe
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
95
Ελληνικά
ΠΡΙΌΝΙ ΜΕ ΒΎΘΙΣΗ ΚΕΦΑΛΉΣ
DWS520
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Ασφάλειες
Ευρώπη
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Ισχύς εξόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Διάμετρος λεπίδας
Μέγιστο βάθος κοπής
90˚ (χωρίς οδηγό ράγα)
90˚ (χωρίς οδηγό ράγα)
Εσωτερική διάμετρος λεπίδας
Ρύθμιση γωνίας λοξότμησης
Βάρος
DWS520 DWS520
QS/GB
LX
VAC 220-240
115
3
3
W
1300
1300
min-1 1750-4200 1750-4200
mm
165
165
mm
mm
mm
kg
59
55
20
47˚
5
59
55
20
47˚
5
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με
EN62841-2-5:
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
91
91
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
102
102
K(αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο
ήχου)
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
dB(A)
3
3
m/s2
m/s2
<2,5
1,5
<2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN62841 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
96
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Πριόνι με βύθιση κεφαλής
DWS520
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN62841-1:2015; EN62841-2-5:2014.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
10.08.2016
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
Ελληνικά
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις
απεικονίσεις και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν
αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση
οποιασδήποτε από τις οδηγίες που αναφέρονται πιο κάτω
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
και/ή σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
97
Ελληνικά
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
98
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οδηγίες ασφαλείας για όλα τα πριόνια
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Διατηρείτε τα χέρια σας μακριά από
την περιοχή κοπής και τη λεπίδα. Διατηρείτε το άλλο
σας χέρι στη βοηθητική λεπίδα ή το περίβλημα του
μοτέρ. Εάν κρατάτε το πριόνι με τα δύο σας χέρια, δεν θα
κοπούν από τη λεπίδα.
β ) Μην τεντώνετε, για να φτάσετε κάτω από το
τεμάχιο εργασίας. Ο προφυλακτήρας δεν μπορεί
να σας προστατεύσει από τη λεπίδα κάτω από το
τεμάχιο εργασίας.
γ ) Ρυθμίστε το βάθος κοπής στο πάχος του τεμαχίου
εργασίας. Λιγότερο από ένα ολόκληρο δόντι λεπίδας
πρέπει να φαίνεται κάτω από το τεμάχιο εργασίας.
δ ) Μην κρατάτε ποτέ με τα χέρια σας ή μεταξύ των
ποδιών σας, οποιοδήποτε τεμάχιο εργασίας
που κόβετε. Ασφαλίστε το τεμάχιο εργασίας σε
σταθερή πλατφόρμα. Είναι σημαντικό να υποστηρίξετε
κατάλληλα το τεμάχιο εργασίας, για να ελαχιστοποιήσετε
την έκθεση στο σώμα, τυχόν κάμψη της λεπίδας ή τυχόν
απώλεια ελέγχου.
ε ) Κρατάτε το εργαλείο από τις μονωμένες επιφάνειες
λαβής, όταν εκτελείτε μια εργασία κατά την οποία
το εργαλείο κοπής μπορεί να έρθει σ’ επαφή με
κρυμμένη καλωδίωση. Η επαφή με ηλεκτροφόρο
(«ζωντανό») καλώδιο θα φορτίσει και τα εκτεθειμένα
μεταλλικά τμήματα του εργαλείου με ηλεκτρικό ρεύμα και
ο χρήστης θα υποστεί ηλεκτροπληξία.
στ ) Όταν πραγματοποιείτε σχίσιμο ξύλου,
χρησιμοποιείτε πάντα ένα φράκτη προφύλαξης ή
οδηγό ορθής γωνίας. Αυτό θα βελτιώσει την ακρίβεια
κοπής και θα μειώσει το ενδεχόμενο μαγκώματος
της λεπίδας.
ζ ) Βεβαιωθείτε ότι οι οπές σπειρώματος των λεπίδων
έχουν πάντα το σωστό μέγεθος και σχήμα (σχήμα
διαμαντιού αντί για κυκλικό). Λεπίδες που δεν
συμφωνούν ακριβώς με το υλικό προσαρμογής του
πριονιού θα περιστρέφονται εκκεντρικά, προκαλώντας
απώλεια ελέγχου.
η) Μη χρησιμοποιείτε ποτέ δακτυλίους ή μπουλόνια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που δεν είναι απόλυτα
συμβατά με το υλικό. Οι δακτύλιοι (ροδέλες) και τα
μπουλόνια έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το πριόνι σας, για
βέλτιστη απόδοση και ασφάλεια λειτουργίας.
α )
Ελληνικά
Αιτίες ανάκρουσης και αποτροπή τους από
το χειριστή
•
Η ανάκρουση («κλώτσημα») είναι η αιφνίδια αντίδραση
από λεπίδα που έχει μαγκώσει, μπλοκάρει ή δεν είναι
ευθυγραμμισμένη έτσι, ώστε το ανεξέλεγκτο πριόνι να ωθείτε
προς τα πάνω και εκτός του τεμαχίου εργασίας, με κατεύθυνση
προς το χειριστή.
• Όταν η λεπίδα μαγκώσει ή πιαστεί σφικτά από την εγκοπή που
κλείνει, η λεπίδα σταματά και η αντίδραση του μοτέρ προκαλεί
την ώθηση του εργαλείου προς τα πίσω και προς το χειριστή.
• Εάν η λεπίδα συστραφεί ή δεν είναι ευθυγραμμισμένη με
την κοπή, η οδόντωση στο πίσω άκρο της λεπίδας μπορεί να
εισχωρήσει στην επάνω επιφάνεια του ξύλου, κάνοντας τη
λεπίδα να ξεφύγει από την εγκοπή και να αναπηδήσει προς τα
πίσω και προς το χειριστή.
Η ανάκρουση είναι το αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης ή/και
λανθασμένων διαδικασιών ή συνθηκών χειρισμού και μπορεί
να αποφευχθεί με τις κατάλληλες προφυλάξεις που παρέχονται
παρακάτω:
α ) Κρατάτε σταθερά το πριόνι με τα δύο σας χέρια
και τοποθετήστε τους βραχίονές σας με τέτοιο
τρόπο, ώστε να αντιστέκεστε σε τυχόν δυνάμεις
ανάκρουσης. Τοποθετήστε το σώμα σας σε
οποιαδήποτε πλευρά της λεπίδας, αλλά μην το
ευθυγραμμίζετε με τη λεπίδα. Η ανάκρουση μπορεί να
προκαλέσει την αναπήδηση του πριονιού προς τα πίσω,
αλλά οι δυνάμεις ανάκρουσης μπορούν να ελεγχθούν από
το χειριστή, εάν ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις.
β ) Όταν η λεπίδα έχει μαγκώσει ή η κοπή διακόπτεται
για οποιονδήποτε λόγο, απελευθερώστε τη
σκανδάλη και κρατήστε το πριόνι ακίνητο στο
υλικό, έως ότου ακινητοποιηθεί πλήρως ο δίσκος
της λεπίδας. Μην επιχειρείτε ποτέ να αφαιρέσετε το
πριόνι από το τεμάχιο εργασίας ή να τραβήξετε το
πριόνι προς τα πίσω, όταν η λεπίδα κινείται, διότι
ενδέχεται να προκληθεί ανάκρουση. Ερευνήστε
και λάβετε προφυλακτικές ενέργειες, προκειμένου να
εξαλείψετε την αιτία του μαγκώματος του τροχού.
γ ) Όταν ξεκινάτε μια νέα κατεργασία του τεμαχίου
εργασίας με το πριόνι, κεντράρετε τη λεπίδα του
πριονιού στην εγκοπή και ελέγξτε ότι τα δόντια του
πριονιού δεν έχουν μαγκώσει μέσα στο υλικό. Εάν
η λεπίδα του πριονιού έχει υποστεί κάμψη, μπορεί να
αναρριχηθεί ή να αναπηδήσει από το τεμάχιο εργασίας
κατά την επανεκκίνηση του πριονιού.
δ ) Υποστηρίξτε τα μεγάλα πλαίσια, για να
ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο μαγκώματος και
ανάκρουσης της λεπίδας. Τα μεγάλα πλαίσια τείνουν
να λυγίζουν κάτω από το ίδιο τους το βάρος. Πρέπει να
τοποθετηθεί υποστήριξη κάτω από το πλαίσιο και στις δύο
πλευρές, κοντά στη γραμμή κοπής και κοντά στις άκρες
του πλαισίου.
ε ) Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες που έχουν στομώσει
ή υποστεί ζημιά. Λεπίδες που δεν έχουν ακονιστεί
ή δεν έχουν ρυθμιστεί κατάλληλα, θα κάνουν στενές
εγκοπές, προκαλώντας υπερβολική τριβή, κάμψη λεπίδας
και ανάκρουση.
στ ) Οι μοχλοί ασφάλισης του βάθους της λεπίδας
και της λοξότμησης πρέπει να έχουν συσφιχθεί
και ασφαλιστεί πριν από οποιαδήποτε κοπή. Εάν
μετακινηθούν οι μοχλοί ρύθμισης της λεπίδας κατά την
κοπή, ενδέχεται να προκληθεί κάμψη και ανάκρουση
της λεπίδας.
ζ ) Προσέχετε ιδιαίτερα, όταν πραγματοποιείτε κοπή
βάθους σε ήδη υπάρχοντες τοίχους ή άλλες «τυφλές»
θέσεις. Η λεπίδα που εξέχει μπορεί να κόψει αντικείμενα
που ενδέχεται να προκαλέσουν ανάκρουση.
Οδηγίες ασφαλείας για πριόνια κοπής
βύθισης κεφαλής
α ) Ελέγξτε τον προφυλακτήρα, για να διαπιστώσετε
ότι είναι κατάλληλα ασφαλισμένος στη θέση του
πριν από κάθε χρήση. Μη λειτουργείτε το πριόνι,
εάν ο προφυλακτήρας δεν κινείται ελεύθερα και
δεν εσωκλείει άμεσα τη λεπίδα. Μη σφίγγετε και
μη δένετε ποτέ τον προφυλακτήρα με τη λεπίδα
εκτεθειμένη. Εάν σας πέσει κατά λάθος το πριόνι
ο προφυλακτήρας μπορεί να καμφθεί. Ελέγξτε και
βεβαιωθείτε ότι ο προφυλακτήρας κινείται ελεύθερα και
δεν αγγίζει τη λεπίδα ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε
κάθε γωνία και βάθος κοπής.
β ) Ελέγξτε τη λειτουργία και κατάσταση του
ελατηρίου επιστροφής του προφυλακτήρα. Εάν ο
προφυλακτήρας και το ελατήριο δεν λειτουργούν
σωστά, πρέπει να συντηρηθούν/ επισκευαστούν πριν
τη χρήση. Ο προφυλακτήρας μπορεί να λειτουργεί αργά
λόγω εξαρτημάτων που έχουν υποστεί ζημιά, λόγω ιξωδών
επικαθήσεων ή λόγω συσσώρευσης ρινισμάτων.
γ ) Εξασφαλίστε ότι η πλάκα οδηγού του πριονιού δεν
θα μετατοπιστεί κατά την εκτέλεση της «κοπής
βύθισης» ή όταν η λοξότμηση της λεπίδας δεν έχει
ρυθμιστεί σε γωνία 90°. Τυχόν πλευρική μετατόπιση
της λεπίδας ενδέχεται να προκαλέσει κάμψη της και
ενδεχόμενη ανάκρουση.
δ ) Διατηρείτε πάντα τον προφυλακτήρα έτσι, ώστε να
καλύπτει τη λεπίδα, προτού αφήσετε το πριόνι στον
πάγκο ή στο δάπεδο.
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας για όλα τα
πριόνια με μαχαίρι κοπής
α ) Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο μαχαίρι κοπής για τη
λεπίδα που θα χρησιμοποιήσετε. Για να λειτουργήσει
το μαχαίρι κοπής, πρέπει να έχει μεγαλύτερο πάχος από
το σώμα της λεπίδας, αλλά να είναι πιο λεπτό από την
οδόντωση της λεπίδας.
β ) Ρυθμίστε το μαχαίρι κοπής όπως περιγράφεται σ’
αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Τυχόν λανθασμένη ρύθμιση
διακένου, τοποθέτησης και ευθυγράμμισης ενδέχεται να
καταστήσει το μαχαίρι κοπής αναποτελεσματικό στην
αποτροπή της ανάκρουσης.
99
Ελληνικά
γ ) Για να λειτουργήσει το μαχαίρι κοπής, πρέπει
να βρίσκεται εντός του τεμαχίου εργασίας. Το
μαχαίρι κοπής είναι αναποτελεσματικό στην αποτροπή
ανάκρουσης κατά τις σύντομες κοπές.
δ ) Μη λειτουργείτε το πριόνι, εάν το μαχαίρι κοπής
έχει υποστεί κάμψη. Ακόμη και μια ελαφριά παρεμβολή
ενδέχεται να επιβραδύνει το βαθμό κλεισίματος ενός
προφυλακτήρα.
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας για πριόνια
τύπου εμβύθισης κεφαλής
•
•
•
•
Φοράτε προστατευτικά ακουστικά. Η έκθεση στο θόρυβο
μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
Φοράτε μάσκα προστασίας για τη σκόνη. Η έκθεση σε
σωματίδια σκόνης ενδέχεται να προκαλέσει αναπνευστικές
δυσκολίες και τραυματισμό.
Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες μεγαλύτερης ή μικρότερης
διαμέτρου από τη συνιστώμενη. Για τις κατάλληλες
προδιαγραφές της λεπίδας, ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα.
Χρησιμοποιείτε μόνο τις λεπίδες που καθορίζονται σ’ αυτό το
εγχειρίδιο, σε συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ 847-1.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικούς τροχούς αποκοπής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη ακοής.
• Κίνδυνος ατυχημάτων που προκαλούνται από ακάλυπτα
τμήματα του δίσκου κοπής.
• Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αλλαγή του δίσκου.
• Κίνδυνος λόγω εισπνοής υλικών που είναι βλαβερά
όταν κόβονται.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε
μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται
στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN62841. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
100
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Πριόνι με βύθιση κεφαλής
1 Κλειδί Άλεν
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη
χρήση.
Μέγιστο βάθος κοπής
Διάμετρος λεπίδας
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας
(Εικ. [figure] A)
Ο κωδικός ημερομηνίας 26 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2016 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιγραφή (εικ. A–C, F, G)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
1 σκανδάλη βύθισης
2 διακόπτης on/off
3 κύρια χειρολαβή
4 πέλμα
5 κομβίο ρύθμισης λοξότμησης
6 κομβία ρύθμισης βάθους
7 κλίμακα βάθους
8 εμπρόσθια χειρολαβή
9 έξοδος εξαγωγής σκόνης
10 ρυθμιστής ράγας
11 λεπίδα
12 κουμπί ασφάλισης
13 μοχλός ασφάλισης
14 βίδα σύσφιξης λεπίδας
15 εξωτερική φλάντζα
16 εσωτερική φλάντζα
17 μαχαίρι κοπής
18 βίδες ρύθμισης μαχαιριού κοπής
Ελληνικά
19 τροχός ρύθμισης ταχύτητας
20 δείκτης κοπής
21 κομβίο προστασίας από ανάκρουση
22 εξωτερικός προφυλακτήρας
23 οδηγός ράγα
24 δείκτες θέσης λεπίδας
25 κλίμακα λοξοτομής
Προοριζομενη Χρηση
Το πριόνι βύθισης κεφαλής DWS520 είναι σχεδιασμένο
για επαγγελματικές εφαρμογές πριονισμού και κοπή
προϊόντων ξύλου.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτό το βαριάς χρήσης πριόνι βύθισης είναι ένα επαγγελματικό
ηλεκτρικό εργαλείο.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λεπίδα 11 είναι τώρα ασφαλισμένη και δεν
μπορεί να περιστραφεί με το χέρι.
5. Περιστρέψτε τη βίδα σύσφιξης λεπίδας 14 αριστερόστροφα, για να την αφαιρέσετε.
6. Αφαιρέστε την εξωτερική φλάντζα 15 και τη
χρησιμοποιημένη λεπίδα 11 . Τοποθετήστε τη νέα λεπίδα
στην εσωτερική φλάντζα 16 .
7. Αντικαταστήστε την εξωτερική φλάντζα 15 και τη βίδα
σύσφιξης λεπίδας 14 . Περιστρέψτε τη βίδα δεξιόστροφα
με το χέρι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατεύθυνση της περιστροφής της λεπίδας
του πριονιού ΠΡΕΠΕΙ να είναι η ίδια με την περιστροφή του
πριονιού βύθισης.
8. Σφίξτε καλά τη βίδα σύσφιξης της λεπίδας χρησιμοποιώντας
το κλειδί Άλεν.
9. Απελευθερώστε και περιστρέψτε το μοχλό ασφάλισης 13 αριστερόστροφα, έως ότου σταματήσει.
10. Μετακινείστε το πριόνι βύθισης πίσω στην επάνω θέση.
11. Ωθήστε τη σκανδάλη βύθισης 1 προς τα εμπρός, για να
ασφαλίσετε τη λεπίδα του πριονιού στη νέα θέση.
Ρύθμιση του μαχαιριού κοπής (εικ. A–C)
Για τη σωστή ρύθμιση του μαχαιριού κοπής 17 , δείτε την
εικόνα C. Ρυθμίστε το διάκενο του μαχαιριού κοπής μετά την
αλλαγή της λεπίδας του πριονιού ή όποτε είναι αναγκαίο.
1. Ακολουθήστε τα βήματα 1–4 στην ενότητα Αντικατάσταση
της λεπίδας πριονιού.
2. Ξεσφίξτε τη βίδα ρύθμισης 18 του μαχαιριού διαχωρισμού
με ένα κλειδί Άλεν και ρυθμίστε το μαχαίρι διαχωρισμού
όπως δείχνει η εικόνα C.
3. Σφίξτε τη βίδα ρύθμισης του μαχαιριού κοπής 18 .
4. Γυρίστε το μοχλό ασφάλισης 13 αριστερόστροφα, έως ότου
σταματήσει.
5. Επαναφέρετε το πριόνι βύθισης στην επάνω θέση.
6. Ωθήστε τη σκανδάλη βύθισης 1 προς τα εμπρός, για να
ασφαλίσετε τη λεπίδα του πριονιού στη νέα θέση.
Ρύθμιση λοξότμησης (εικ. A)
Ρύθμιση του βάθους κοπής (εικ. D)
Η γωνία λοξότμησης μπορεί να ρυθμιστεί από 0° έως 47°.
1. Χαλαρώστε τα κομβία ρύθμισης λοξότμησης 5 .
2. Ρυθμίστε τη γωνία λοξότμησης κλίνοντας το πέλμα του
πριονιού 4 , έως ότου η ένδειξη δείξει την επιθυμητή γωνία
στην κλίμακα λοξοτομής 25 . 3. Σφίξτε τα κομβία ρύθμισης λοξότμησης 5 .
Το βάθος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί στα 0–59 mm χωρίς
προσαρτημένη την οδηγό ράγα. Με προσαρτημένη την οδηγό
ράγα: 0–55 mm.
1. Χαλαρώστε το κομβίο ρύθμισης βάθους 6 και μετακινήστε
το δείκτη, για να λάβετε το σωστό βάθος κοπής.
2. Σφίξτε το κομβίο ρύθμισης βάθους 6 .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για βέλτιστα αποτελέσματα, αφήστε τη λεπίδα του
πριονιού να εξέχει από το τεμάχιο εργασίας κατά περίπου 3 mm
(εικ. D).
Αντικατάσταση της λεπίδας πριονιού
(εικ. A–C)
1. Πιέστε το κουμπί ασφάλισης 12 .
2. Πιέστε το πριόνι βύθισης προς τα κάτω για να
ακινητοποιηθεί (θέση αλλαγής λεπίδας).
3. Περιστρέψτε το μοχλό ασφάλισης 13 δεξιόστροφα, έως
ότου σταματήσει.
4. Πιέστε το μοχλό ασφάλισης 13 προς τα κάτω και
περιστρέψτε τη λεπίδα, έως ότου βρεθεί η θέση ασφάλισης.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
101
Ελληνικά
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. E)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται ένα χέρι στην
μπροστινή λαβή 8 με το άλλο χέρι στην κύρια λαβή 3 .
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (on - off)
(εικ. A)
Πιέστε το διακόπτη on/off για να ενεργοποιήσετε το
πριόνι βύθισης.
Καθοδήγηση του εργαλείου (εικ. A, E, F)
•
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ το τεμάχιο εργασίας με τέτοιο
τρόπο, ώστε να μην μπορεί να μετακινηθεί κατά τον
πριονισμό.
• ΩΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ το μηχάνημα προς τα εμπρός. ΜΗΝ
ΤΡΑΒΑΤΕ ΠΟΤΕ το μηχάνημα προς τα πίσω προς
εσάς.
• ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ το πριόνι βύθισης με τα
δύο σας χέρια. Βάλτε ένα χέρι στην κύρια χειρολαβή 3 και το άλλο χέρι στην εμπρόσθια χειρολαβή 8 όπως
φαίνεται στην εικόνα E.
• ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ το σφιγκτήρα για να
διατηρήσετε σταθερά τη ράγα στο τεμάχιο εργασίας.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν βρίσκεται
στη διαδρομή του πριονιού.
Χρησιμοποιείτε τη σωστή τοποθέτηση των χεριών ώστε να
καθοδηγείτε το εργαλείο σωστά.
Ο δείκτης κοπής 20 εμφανίζει τη γραμμή κοπής για κοπές
σε γωνίες 0° και 47° (χωρίς την οδηγό ράγα).
Ο δείκτης της θέσης λεπίδας 24 δείχνει τη θέση της λεπίδας
για πλήρη βύθιση.
Για βέλτιστα αποτελέσματα, στερεώστε το τεμάχιο εργασίας
με το κάτω μέρος του προς τα επάνω.
Κοπη
1. Τοποθετήστε το μηχάνημα με το εμπρόσθιο τμήμα της
βάσης του πριονιού στο τεμάχιο εργασίας.
2. Πιέστε το διακόπτη on/off, για να ενεργοποιήσετε το
πριόνι βύθισης.
102
3. Ωθήστε το διακόπτη βύθισης 1 προς τα εμπρός, πιέστε το
πριόνι προς τα κάτω, για να ρυθμίσετε το βάθος κοπής και
ωθήστε το προς τα εμπρός, προς την κατεύθυνση κοπής.
Κοπες βυθισης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τυχόν ανάκρουση,
ΠΡΕΠΕΙ να τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες κατά την
κοπή βύθισης:
• Τοποθετήστε το μηχάνημα στην οδηγό ράγα
και απελευθερώστε το κομβίο προστασίας από
ανάκρουση 21 περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.
• Ενεργοποιήστε το μηχάνημα και πιέστε αργά το
πριόνι προς τα κάτω στο ρυθμισμένο βάθος κοπής και
κατόπιν ωθήστε το προς τα εμπρός προς Οι δείκτες
κοπής 20 εμφανίζουν τα ακραία πρόσθια και οπίσθια
σημεία κοπής της λεπίδας του πριονιού (διάμετρος
165 mm) σε μέγιστο βάθος κοπής και με τη χρήση της
οδηγού ράγας.
• Εάν λάβει χώρα ανάκρουση κατά την κοπή βύθισης,
περιστρέψτε το κομβίο προστασίας από ανάκρουση
21 αριστερόστροφα, για να το απελευθερώσετε από
τη ράγα.
• Όταν έχετε ολοκληρώσει την κοπή βύθισης,
περιστρέψτε το κομβίο προστασίας από ανάκρουση
21 δεξιόστροφα στη θέση ασφάλισης.
Σύστημα οδήγησης (εικ. A, E)
Οι oδηγοί ράγες, που διατίθενται σε διάφορα μήκη, επιτρέπουν
καθαρές και ακριβείς κοπές και παράλληλα προστατεύουν την
επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας από τυχόν ζημιές.
Το σύστημα οδηγών ραγών σε συνδυασμό με πρόσθετα
παρελκόμενα θα σας επιτρέψει να πραγματοποιήσετε κοπές
με ακριβείς γωνίες, γωνιακές κοπές, καθώς επίσης να διεξάγετε
εργασίες προσαρμογής.
Η ασφάλιση του τεμαχίου εργασίας με σφιγκτήρες εξασφαλίζει
άριστο κράτημα και ασφάλεια κατά την εργασία.
Η απόσταση (διάκενο) οδήγησης του πριονιού βύθισης πρέπει
να είναι πολύ μικρή για βέλτιστα αποτελέσματα κοπής και
μπορεί να ρυθμιστεί με τους δύο ρυθμιστές ραγών 10 .
1. Απελευθερώστε τη βίδα εντός του ρυθμιστή ράγας, για να
ρυθμίσετε την απόσταση (διάκενο).
2. Ρυθμίστε το κομβίο, έως ότου το πριόνι ασφαλίσει στη ράγα.
3. Περιστρέψτε το κομβίο προς τα πίσω, έως ότου το πριόνι
ολισθαίνει εύκολα.
4. Κρατήστε το ρυθμιστή ράγας στη θέση του και ασφαλίστε
ξανά τη βίδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να επαναρυθμίζετε ΠΑΝΤΑ το σύστημα, όταν το
χρησιμοποιείτε με άλλες ράγες
Προφυλακτηρας θραυσματων
TΗ οδηγός ράγα διαθέτει προφυλακτήρα θραυσμάτων, ο οποίος
πρέπει να κοπεί στο κατάλληλο μέγεθος πριν από την πρώτη
χρήση:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάζετε και ακολουθείτε ΠΑΝΤΑ τις οδηγίες
του συστήματος οδηγού, προτού κόψετε τον προφυλακτήρα
θραυσμάτων.!
Ελληνικά
1. Ρυθμίστε την ταχύτητα του πριονιού βύθισης στο επίπεδο 5.
2. Τοποθετήστε την οδηγό ράγα σε ένα δοκιμαστικό
κομμάτι ξύλου.
3. Ρυθμίστε το πριόνι βύθισης σε βάθος κοπής 5 mm.
4. Τοποθετήστε το πριόνι στο πίσω άκρο της οδηγού ράγας.
5. Ενεργοποιήστε το πριόνι, πιέστε το προς τα κάτω στο
ρυθμισμένο βάθος κοπής και κόψτε τον προφυλακτήρα
θραυσμάτων σε ολόκληρο το μήκος του με μία συνεχόμενη
κίνηση. Το άκρο του προφυλακτήρα θραυσμάτων
αντιστοιχεί τώρα ακριβώς στο άκρο κοπής της λεπίδας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του κινδύνου
τραυματισμού, ασφαλίζετε ΠΑΝΤΑ την οδηγό ράγα 23 με
ένα σφιγκτήρα.
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η λεπίδα του πριονιού φθαρεί,
αντικαταστήστε την με μια νέα αιχμηρή λεπίδα.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός
Ρύθμιση λοξότμησης (εικ. A)
Η ταχύτητα μπορεί να ρυθμιστεί από 1750 έως 4200 / λεπτό με
τη χρήση του τροχού ρύθμισης ταχύτητας 19 . Αυτό σας δίνει
τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της ταχύτητας κοπής σύμφωνα
με τις ανάγκες κοπής για το συγκεκριμένο υλικό. Αναφερθείτε
στο παρακάτω γράφημα για τον τύπο του υλικού και την
κλίμακα ταχυτήτων.
Τύπος υλικού προς κοπή
Συμπαγές ξύλο (σκληρό, μαλακό)
Νοβοπάν
Πλαστικοποιημένο ξύλο, πηχοσανίδες, σανίδες με
βενίρ και επιστρώσεις
Χαρτί και χαρτόνι
Εύρος ταχύτητας
3–5
4–5
2–5
1–3
Κοπή τοίχου (εικ. A, G)
1. Τοποθετήστε το πριόνι βύθισης με τον εξωτερικό
προφυλακτήρα 22 σε καθαρό, επίπεδο δάπεδο.
2. Πιέστε το πέλμα 4 με την εμπρόσθια πλευρά στην πόρτα
έως το σημείο παύσης (στοπ) του ρυθμισμένου βάθους.
Εκβολή σκόνης (εικ. A)
Το εργαλείο σας διαθέτει έξοδο εξαγωγής σκόνης 9 .
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΠΑΝΤΑ το πριόνι
βύθισης σε μια συσκευή εξαγωγής σκόνης!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ μια
συσκευή εξαγωγής σκόνης σχεδιασμένη σύμφωνα με τους
σχετικούς κανονισμούς που αφορούν τις εκπομπές σκόνης.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
103
104
105
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039 9590200
39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: Fax: 214 66 75 00
214 66 75 80
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N501364
106
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
11/16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising