DW152 | DeWalt DW152 DRILL Type 2 instruction manual

www.
.eu
DW152
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
3
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
11
English (original instructions)
20
Español (traducido de las instrucciones originales)
27
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
36
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
44
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
52
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
60
Português (traduzido das instruções originais)
68
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
77
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
84
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
92
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
100
Copyright DEWALT
2
Figure 1
f
d
o
k
j
l
g
i
a
c
b
e
h
1
Figure 2
Figure 3
f
k
n
m
j
e
Figure 4
d
e
k
e
2
f
DANSK
KRAFTIG BOREMASKINE
DW152
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
Type
Afgiven effekt
Tomgangshastighed
1. gear
2. gear
Omdrejningstal under belastning
1. gear
2. gear
Maksimal boring
Diameter i stål
Kravediameter
Værktøjsholder
Vægt
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtryk)
(lydtrykusikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
W
DW152
230
2
1.050
min-1
min-1
400
800
min-1
min-1
280
560
mm
mm
kg
23
53
(Euronorm)
Morsekonus 2
7,5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
3
37
3,1
V
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold
til EN 60745:
Vibrationsemissionsværdi ah
Boring i metal
ah,D =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre
Sikringer
Europa
230 V værktøj
10 ampere, strømforsyning
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
3
DANSK
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
c)
DW152
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse
for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.03.2010
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
4
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
DANSK
c)
d)
e)
f)
g)
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på
kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e)
f)
g)
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Yderligere specifikke
sikkerhedsregler
for boremaskiner
•
•
•
•
•
Brug hørebeskyttelse. Støjeksponering kan
forårsage høreskader.
Hold kun elværktøjet på de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i
emner, hvor skæreværktøjet kan berøre
skjulte ledninger eller sit eget kabel.
Kommer skæreværktøjet i kontakt med en
strømførende ledning, kan blotlagte metaldele
på elværktøjet gøres strømførende og give
stød til brugeren.
Brug klemmer eller andre praktiske
metoder til at fastgøre og støtte
arbejdsemnet til et stabilt underlag. Det er
ustabilt at holde arbejdsemnet i hånden eller
mod kroppen og kan medføre manglende
kontrol.
Anvend sikkerhedsbriller eller anden
øjenbeskyttelse. Under betjening af
boremaskinen kan der hvirvle savsmuld rundt.
Flyvende partikler kan forårsage permanent
øjenskade.
Værktøjet og delene bliver varme under
betjening. Anvend handsker, når du rører
ved dem.
5
DANSK
•
Hold håndtagene tørre, rene og uden
olie og fedt. Det anbefales at anvende
gummihandsker. Dette giver bedre kontrol
over værktøjet.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af
boremaskiner:
– Skader forårsaget af berøring af de roterende
dele eller varme dele på værktøjet.
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
1 Blandingsadapter (DW152)
1 Brugsvejledning
1 Eksplosionstegning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
a. Tænd/sluk-kontakt
– Risiko for at få fingrene i klemme ved udskiftning
af tilbehøret.
b. Forlæns/baglæns-skyder
– Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv,
der dannes, når der arbejdes i træ.
d. Bærehåndtag
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
e. Gevindskåret sidehåndtag (tjener også som
styreklodsholder)
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
f. Kontrolsidehåndtag (med ekstra tænd/slukkontakt [a])
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
c. 2-trins gearvælger
g. Værktøjsholder
h. Styreklods
i. Rille til styreklods
j. Gearkabinet
k. Brystplade
l. Dæksel til kulbørsterum
TILSIGTET BRUG
Brug øjeværn.
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
Din DW152 er designet til professionelle
boreopgaver, der kræver et kraftigt bor.
– DW152 bor: tunge blandingsopgaver, indvendig
gevindskæring og boring.
Datokoden (o), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
Værktøjet kan monteres på et borstativ og bruges
som stationært værktøj.
Eksempel:
2010 XX XX
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Produktionsår
Disse roterende bor er professionelt elværktøj.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Bor
2 Sidehåndtag
1 Brystplade (med fikseringsbolt)
1 Styreklods
4 Sekskantskruer
6
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
DANSK
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60745, og
derfor er en jordledning ikke påkrævet.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en særlig ledning, der kan fås
gennem DEWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1.5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Montering af Brystpladen (fig. 2)
Brystpladen (k) sørger for optimal kontrol over
boremaskinen, når den bruges som håndholdt
værktøj.
Monter brystpladen (k) på bagsiden af værktøjet vha.
den medfølgende fikseringsbolt (n).
ADVARSEL: Inden boremaskinen
anvendes som håndholdt værktøj, skal
man altid sørge for, at sidehåndtagene
og brystpladen er korrekt monterede.
Fremad/tilbage-skyder (fig. 1)
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
Fremad/-tilbage-funktionen i begge gear gør
det muligt at bruge værktøjet til f.eks. indvendig
gevindskæring.
SAMLING OG JUSTERING
For at vælge rotation fremad eller tilbage skal du
bruge fremad/tilbage-knappen (b) som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering og
afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration
eller ved udførelse af reparationer.
Sørg for, at udløserkontakten er i OFFposition. Utilsigtet start kan medføre
kvæstelser.
ADVARSEL: Inden samling og justering
skal batteripakken altid tages ud.
Isætning og Udtagning af Boret
(fig. 1)
Dette værktøj bruger morsekonisk tilbehør.
1. Indsæt det koniske skaft i værktøjsholderen
(g). Tilbehøret vil automatisk blive låst fast i
positionen.
2. Tilbehøret fjernes ved at indsætte styreklodsen
(h) i styreklodsrillen (i), og slå på den med
en hammer. Styreklodsen kan opbevares i
hulrummet i det gevindskårne sidehåndtag (c).
Sidehåndtag (fig. 2)
Værktøjet er udstyret med to aftagelige sidehåndtag
(e, f), som gøre det muligt at betjene boremaskinen
som et håndholdt værktøj.
PÅSÆTNING AF DET GEVINDSKÅRNE SIDEHÅNDTAG
Skru håndtag (e) fast i positionen, og stram det.
PÅSÆTNING AF KONTROLSIDEHÅNDTAG
– R (Højre): fremadrotation
– L (Venstre): bagudrotation
ADVARSEL: Rotationsretningen må kun
ændres, når motoren er helt standset.
En sikkerhedsanordning forhindrer
ændring af rotationen, mens motoren er
tændt.
2-Trins Gearvælger (fig. 3)
Værktøjet er udstyret med en 2-trins gearvælger (c)
til at variere hastigheden/momentet.
• Udløs tænd/sluk-kontakten, og vælg den
påkrævede position, efter at motoren er
standset helt.
Anvendelse af positionshastighed/-moment
I. Lav hastighed/højt moment ved boring af store huller
II Høj hastighed/lavt moment ved boring af små huller
Se under tekniske data for hastighedsforhold.
ADVARSEL: Forsøg ikke at skifte
gear ved fuld hastighed eller under
belastning.
Montering af boremaskinen på et borstativ. Din
boremaskine kan monteres på et borstativ (valgfrit) til
stationær brug.
1. Fjern brystpladen ved at løsne fikseringsbolten.
2. Fjern begge sidehåndtag.
3. Monter værktøjet på borstativet. Sørg for at
stramme alle fikseringsbolte, som følger med
borstativet.
Monter håndtag (f) på gearkabinet (j) ved hjælp af de
fire medfølgende sekskantskruer (m).
7
DANSK
BETJENING
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Brugsvejledning
ADVARSEL: Bland ikke eller rør ikke
i brændbare væsker, der er mærket
således.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen
til maskinen skal afbrydes før
montering og afmontering
af tilbehør, før justering eller
ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for,
at udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: Benyt kun et let tryk på
værktøjet. For meget styrke reducerer
værktøjets ydelse og kan forkorte
værktøjets levetid.
Korrekt Holdeposition (fig. 4)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
anvende den rette håndposition som
vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Korrekt holdeposition kræver, at brystpladen hviler
mod overkroppen som vist og med:
– den ene hånd på det gevindskårne sidehåndtag
(e) og den anden hånd på bærehåndtaget (d).
Denne maskine kan ikke serviceres af brugeren.
Tag værktøjet til en autoriseret DEWALT -reparatør
efter ca. 150 timers brug. Hvis der opstår problemer
før da, skal du kontakte en autoriseret DEWALTreparatør.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
ELLER
– den ene hånd på det gevindskårne sidehåndtag
(e) og den anden på kontrolsidehåndtaget (f).
Brug af Boremaskinen som
Håndholdt Værktøj (fig. 1)
1. Påsæt sidehåndtagene og brystpladen.
2. Indsæt det rette tilbehør.
3. Vælg rotationsretning.
4. Vælg en passende hastighed/moment.
Tryk på tænd/sluk-kontakten (a) på
kontrolsidehåndtaget for at starte værktøjet (f).
Slip kontakten for at stoppe værktøjet.
Sluk altid for værktøjet, når du er færdig med
arbejdet, og før du tager stikket ud.
Blanding
• Ved blandingsarbejde monteres passende
blandingstilbehør.
8
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
DANSK
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
9
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT
værktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den
forhandler, hvor værktøjet blev købt og
få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
10
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com
DEUTSCH
SCHWERLAST-BOHRMASCHINE
DW152
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
1. Gang
2. Gang
Lastdrehzahl
1. Gang
2. Gang
Max. Bohrleistung
Durchmesser in Stahl
Spannhalsdurchmesser
Werkzeugaufnahme
Gewicht
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
W
DW152
230
2
1.050
min-1
min-1
400
800
min-1
min-1
280
560
mm
mm
kg
23
53
(Euronorm)
Morsekonus 2
7,5
dB(A)
91
dB(A)
dB(A)
3
97
dB(A)
3,1
V
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutze der Betriebsperson vor den
Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes
und des Zubehörs, Warmhalten
der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge 10 Ampere Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme)
gemäß EN 60745:
Schwingungsemissionswert ah
Bohren in Metall
ah,D =
m/s²
Messungenauigkeit K = m/s²
< 2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
11
DEUTSCH
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DW152
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
„Technische Daten“ beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.03.2010
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
12
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss
in die Steckdose passen. Ändern Sie
niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker
an geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet
ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
d) Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um das
Elektrogerät zu tragen oder durch Ziehen
vom Netz zu trennen. Halten Sie das
Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten
oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder
verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
e) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
DEUTSCH
f)
Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu
schweren Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
e) Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
g) Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
g) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
5) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
13
DEUTSCH
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften
für Bohrmaschinen
•
•
•
•
•
•
Tragen Sie Gehörschutz. Der Einfluss von
Lärm kann zu Gehörverlust führen.
Halten Sie das Elektrowerkzeug nur
an den isolierten Griffflächen, wenn
Sie Arbeiten durchführen, bei denen
das Schneidwerkzeug verborgene
Stromleitungen oder das eigene Kabel
berühren könnte. Der Kontakt des
Schneidzubehörs mit einer Strom führenden
Leitung kann die exponierten Metallteile des
Elektrowerkzeugs unter Strom setzen und zu
einem Stromschlag beim Anwender führen.
Verwenden Sie Klemmen oder andere
praktikable Methoden, um das
Werkstück an einer stabilen Halterung zu
befestigen und abzustützen. Das Halten
des Werkstücks in der Hand oder gegen
Ihren Körper ist nicht stabil und kann zu
Kontrollverlust führen.
Tragen Sie eine Schutzbrille oder einen
anderen Augenschutz. Beim Bohrbetrieb
werden Späne in die Luft befördert. Fliegende
Partikel können zu Augenverletzungen führen.
Einsätze (Bits) und Werkzeuge werden
beim Betrieb heiß. Tragen Sie Handschuhe,
wenn Sie sie anfassen.
Halten Sie die Griffe trocken, sauber
und öl- und fettfrei. Der Gebrauch von
Gummihandschuhen wird empfohlen. So
haben Sie das Gerät besser unter Kontrolle.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von
Bohrmaschinen untrennbar verbunden:
– Verletzungen beim Berühren rotierender oder
heißer Teile des Gerätes.
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Schwerhörigkeit.
– Gefahr des Fingerquetschens beim Wechsel
von Zubehör.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (o), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2010 XX XX
Herstelljahr
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Bohren
2 Seitengriffe
1 Brustplatte (mit Befestigungsschraube)
1 Austreibkeil
4 Innensechskantschrauben
1 Rührwerkadapter (DW152)
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1, 2)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Ein-/Aus-Schalter
– Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von
Staub bei Arbeiten mit Holz.
b. Rechts- / Links-Schiebeschalter
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
d. Tragegriff
14
c. Zweigang-Wahlschalter
DEUTSCH
e. Seitengriff mit Gewinde (dient auch zur
Aufnahme des Austreibkeils)
f. Steuerhandgriff (mit zusätzlichem Ein-/AusSchalter [a])
g. Werkzeugaufnahme
h. Austreibkeil
i. Schlitz für Austreibkeil
j. Getriebegehäuse
k. Brustplatte
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1.5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
l. Deckel für Kohlebürstenzugang
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihre DW152 wurde für den professionellen Einsatz
bei Schwerlastbohrarbeiten konstruiert.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
Diese Bohrhämmer sind Elektrowerkzeuge für den
professionellen Einsatz.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
WARNUNG: Trennen Sie immer
das Gerät vom Netz, bevor Sie es
zusammenbauen oder Einstellungen
vornehmen.
– DW152 Bohrmaschine: Schwerlast-Rühren,
Gewindebohren und Bohren.
Dieses Gerät kann auf einem Bohrständer zum
stationären Einsatz montiert werden.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Stromversorgung der Spannung auf dem
Typenschild entspricht.
Ihr DEWALT-Gerät ist gemäß EN 60745
doppelt isoliert. Es muss deshalb nicht
geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Einsetzen und Entfernen von
Zubehör (Abb. 1)
Für dieses Gerät ist Zubehör vom Typ Morsekonus
erforderlich.
1. Setzen Sie den Konusschaft in die
Werkzeugaufnahme (g) ein. Das Zubehörteil
rastet automatisch ein.
2. Um das Zubehörteil zu entfernen, setzen Sie
den Austreibkeil (h) in den Keilschlitz (i) ein
und schlagen Sie mit einem Hammer darauf.
Der Austreibkeil kann im Hohlraum des
Zusatzhandgriffs mit Gewinde (e) aufbewahrt
werden.
Seitliche Handgriffe (Abb. 2)
Um das Gerät im handgehaltenen Einsatz
zu betreiben, ist es mit zwei abnehmbaren
Seitenhandgriffen (e, f) ausgestattet.
ANBAU DES SEITLICHEN ZUSATZHANDGRIFFS MIT
GEWINDE
Schrauben Sie den Handgriff (e) ein und ziehen Sie
ihn fest.
15
DEUTSCH
ANBAU DES SEITLICHEN STEUERHANDGRIFFS
Montieren Sie den Handgriff (f) mittels der vier
mitgelieferten Innensechskantschrauben (m) an das
Getriebegehäuse (j).
Montieren der Brustplatte (Abb. 2)
Die Brustplatte (k) ermöglicht eine optimale Kontrolle
der Bohrmaschine beim Einsatz als handgehaltenes
Gerät.
Montieren Sie die Brustplatte (k) mittels der
mitgelieferten Befestigungsschraube (n) hinten am
Gerät.
WARNUNG: Wenn Sie den Bohrer
als handgehaltenes Gerät einsetzen,
vergewissern Sie sich immer davon,
dass die Seitenhandgriffe und die
Brustplatte korrekt montiert sind.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den
Gang bei maximaler Drehzahl oder unter
Last zu wechseln.
Montieren des Bohrers in einem Bohrständer.
Ihr Bohrer kann für stationären Einsatz in einem
(optional erhältlichen) Bohrständer montiert werden.
1. Entfernen Sie die Brustplatte, indem Sie die
Befestigungsschraube lösen.
2. Entfernen Sie die Seitenhandgriffe.
3. Montieren Sie das Gerät auf dem Bohrständer.
Vergewissern Sie sich, dass alle mit dem
Bohrständer gelieferten Befestigungsschrauben
fest angezogen sind.
BETRIEB
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
Rechts- / Links-Schiebeschalter
(Abb. 1)
Dank des Vorwärts- und Rückwärtslaufs in
beiden Gängen kann das Gerät z. B. zum
Gewindeschneiden verwendet werden.
Um die Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung
einzustellen, verwenden Sie den Rechts- / LinksSchiebeschalter (b).
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
– R (rechts): Vorwärtslauf
WARNUNG: Üben Sie nur einen
vorsichtigen Druck auf das Gerät aus.
Zu hohe Kraft mindert die Geräteleistung
und kann die Lebensdauer des Gerätes
verkürzen.
– L (links): Rückwärtslauf
WARNUNG: Die Drehrichtung
darf nur gewechselt werden,
nachdem der Motor vollständig
zum Stillstand gekommen ist. Eine
Sicherung verhindert den Wechsel
der Drehrichtung, wenn der Motor
eingeschaltet ist.
Richtige Haltung des Gerätes
(Abb. 4)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
Zweigang-Wahlschalter (Abb. 3)
Das Gerät ist mit einem Zweigang-Wahlschalter
(c) zur Änderung des Drehzahl/DrehmomentVerhältnisses ausgestattet.
• Lassen Sie den Ein- /Aus-Schalter los und
wählen Sie den gewünschten Gang, nachdem
der Motor vollständig zum Stillstand gekommen
ist.
Einstellen des Drehzahl/Drehmoment-Verhältnisses
I niedrige Drehzahl / hohes Drehmoment (Bohren großer Löcher)
II hohe Drehzahl / niedriges Drehmoment (Bohren kleinerer
Löcher).
Die Drehzahlangaben befinden sich unter den
Technischen Daten.
16
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung des Gerätes bedeutet, dass die
Brustplatte wie abgebildet gegen den Oberkörper
gehalten wird:
– Mit einer Hand an dem Seitenhandgriff (e)
mit Gewinde und mit der anderen Hand am
Tragegriff (d),
ODER
DEUTSCH
– Mit einer Hand an dem Seitenhandgriff (e)
mit Gewinde und mit der anderen Hand am
Steuerhandgriff (f).
Einsatz der Bohrmaschine als
handgehaltenes Gerät (Abb. 1)
1. Montieren Sie die Seitenhandgriffe und die
Brustplatte.
2. Setzen Sie das geeignete Zubehör ein.
3. Wählen Sie die Drehrichtung.
4. Stellen Sie das geeignete Drehzahl/
Drehmoment-Verhältnis ein.
Starten Sie das Gerät, indem Sie den Ein-/AusSchalter (a) am Steuerhandgriff (f) drücken.
Um das Gerät zu stoppen, lassen Sie den Schalter
los.
Schalten Sie immer das Gerät aus, wenn die Arbeit
beendet ist und bevor Sie den Netzstecker ziehen.
Rührwerk
• Montieren Sie zum Rühren oder Mischen ein
geeignetes Rührwerk.
WARNUNG: Mischen oder rühren Sie
nicht entsprechend gekennzeichnete
entflammbare Flüssigkeiten.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
Dieses Produkt kann nicht vom Nutzer gewartet
werden. Bringen Sie das Gerät nach ca. 150
Betriebsstunden in eine autorisierte DEWALTKundendienstwerkstatt. Wenn vorher Probleme
auftreten, setzen Sie sich mit einer autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstatt in Verbindung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
17
DEUTSCH
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
18
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DE-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie
es einfach innerhalb von 30 Tagen komplett
im Originallieferumfang, so wie gekauft, an
den Händler zurück, um eine vollständige
Erstattung oder ein Austauschgerät zu
erhalten. Das Produkt darf normalem
Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg
ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf werden Wartungsinspektionen für
Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt. Diese
Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten.
Gilt nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern
es sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
19
EN GLI S H
HEAVY-DUTY DRILL
DW152
Congratulations!
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Power input
No-load speed
1st gear
2nd gear
Load speed
1st gear
2nd gear
Maxiumum drilling
Diameter in steel
Collar diameter
W
DW152
230
230/115
2
1,050
min-1
min-1
400
800
min-1
min-1
280
560
mm
mm
kg
23
53
(Euronorm)
morse
cone 2
7.5
dB(A)
91
dB(A)
dB(A)
3
97
dB(A)
3.1
V
V
Tool holder
Weight
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure
uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power
uncertainty)
Vibration total values (triax vector sum) determined
according to EN 60745:
Vibration emission value ah
Drilling in Metal
ah,D =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
< 2.5
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
20
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses
Europe
U.K. & Ireland
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
115 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
16 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
ENGLISH
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DW152
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the
back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.03.2010
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
c)
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
21
EN GLI S H
d)
e)
f)
g)
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
22
g)
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for
Drills
•
•
•
•
•
•
Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.
Hold power tool by insulated gripping
surfaces only, when performing an
operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring or its own
cord. Cutting accessory contacting a “live”
wire may make exposed metal parts of the
power tool “live” and shock the operator.
Use clamps or other practical way to
secure and support the workpiece to a
stable platform. Holding the work by hand
or against your body is unstable and may
lead to loss of control.
Wear safety goggles or other eye
protection. Drilling operations cause chips to
fly. Flying particles can cause permanent eye
damage.
Bits and tools get hot during operation.
Wear gloves when touching them.
Keep handles dry, clean, free from oil and
grease. it is recommended to use rubber
gloves. This will enable better control of the
tool.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of drills:
– Injuries caused by touching the rotating parts or
hot parts of the tool.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of squeezing fingers when changing
accessories.
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in wood.
ENGLISH
– Risk of personal injury due to flying particles.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
f. Control side handle (with additional on/off
switch [a])
g. Tool holder
h. Drift wedge
i. Drift wedge slot
j. Gear housing
k. Breast plate
Wear ear protection.
l. Carbon brush access cover
INTENDED USE
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
Your DW152 has been designed for professional
heavy duty drill applications.
– DW152 drill: heavy-duty mixing, thread tapping
and drilling.
The Date Code (o), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
The tool can be mounted on a drill stand for use as
a stationary tool.
Example:
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
2010 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
These rotary drill is a professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
The package contains:
Electrical Safety
1 Drill
2 Side handles
1 Breast plate (with fixing bolt)
1 Drift wedge
4 Hexagonal screws
1 Mixing adaptor (DW152)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1, 2)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745; therefore no
earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen
between the primary and secondary
winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
a. On/off switch
• Safely dispose of the old plug.
b. Forward/reverse slider
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
c. Two gear selector
d. Carrying handle
e. Threaded side handle (also serving as drift
wedge holder)
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
23
EN GLI S H
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
3–core extension cable suitable for the power
input of this tool (see technical data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length is
30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
WARNING: Prior to assembly and
adjustment always unplug the tool.
Inserting and Removing an
Accessory (fig. 1)
This tool uses morse taper type accessories.
1. Insert the tapered shank into the tool holder (g).
The accessory will be automatically locked in
position.
2. To remove the accessory insert the drift wedge
(h) into the drift wedge slot (i) and strike it with a
hammer. The drift wedge can be stored in the
hollow housing of the threaded side handle (e).
Side Handles (fig. 2)
The tool is equipped with two removable side
handles (e, f) to operate the drill when it is used as a
hand-held tool.
FITTING THE THREADED SIDE HANDLE
Screw the handle (e) into position and tighten it.
FITTING THE CONTROL SIDE HANDLE
Mount the handle (f) onto the gear housing (j) using
the four hexagonal screws (m) provided.
Mounting the Breast Plate (fig. 2)
The breast plate (k) enables optimal control of the
drill when it is used as a hand-held tool.
Mount the breast plate (k) to the rear end of the tool
using the fixing bolt (n) provided.
24
WARNING: When using the drill as a
hand-held tool always make sure that
the side handles and breast plate are
properly assembled.
Forward/reverse Slider (fig. 1)
The forward/reverse action in both gears enables the
tool to be used for e.g. thread tapping.
To select forward or reverse rotation use the forward/
reverse-switch (b).
– R (Right): forward rotation
– L (Left): reverse rotation
WARNING: The direction of rotation
must only be changed when the motor
has come to a complete standstill. A
safety device prevents any change of
rotation if the motor is still switched on.
Two-gear Selector (fig. 3)
The tool is fitted with a two gear selector (c) to vary
the speed/torque ratio.
• Release the on/off switch and select the
required position after the motor has come to a
complete standstill.
Position Speed/torque ratio Application
I Low speed/high torque Drilling large holes
II High speed/low torque Drilling smaller holes
For speed rates, refer to the technical data.
WARNING: Do not try to change gears
at full speed or under load.
Mounting the drill onto a drill stand. Your drill can be
mounted on a drill stand (optional) for stationary use.
1. Remove the breast plate by loosening the fixing
bolt.
2. Remove both side handles.
3. Mount the tool onto the drill stand. Make sure
to tighten all fixing bolts provided with the drill
stand.
OPERATION
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
ENGLISH
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: Apply only a gentle
pressure to the tool. Excessive force
decreases tool performance and may
shorten tool life.
Proper Holding Position (fig. 4)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper holding position requires the breast plate
against the torso, as shown, with:
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
This machine is not user-serviceable. Take the
tool to an authorised DEWALT repair agent after
approximately 150 hours of use. If problems occur
before this time contact an authorised DEWALT
repair agent.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
– one hand on the threaded side handle (e) and
the other hand on the carrying handle (d),
OR
– one hand on the threaded side handle (e) and
one hand on the control side handle (f).
Using the Drill as a Hand-held Tool
(fig. 1)
1. Fit the side handles and the breast plate.
2. Insert the appropriate accessory.
3. Select the direction of rotation.
4. Select the appropriate speed/torque ratio.
To run the tool, press the on/off switch (a) in the
control side handle (f).
To stop the tool, release the switch.
Always switch off the tool when work is finished and
before unplugging.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Optional Accessories
Mixing
• For mixing, fit an appropriate mixing accessory.
WARNING: Do not mix or stir
inflammable liquids labelled accordingly.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
25
EN GLI S H
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced.
• The product is returned complete with all
original components
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com
26
ESPAÑOL
TALADRO DE GRAN CAPACIDAD
DW152
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos Técnicos
Voltaje
V
Tipo
Potencia absorbida
W
Velocidad sin carga
1ª velocidad
min-1
2ª velocidad
min-1
Velocidad con carga
1ª velocidad
min-1
2ª velocidad
min-1
Capacidad máxima de perforación
Diámetro en acero
mm
Diámetro del collar
mm
Portaherramientas
Peso
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de la
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica
DW152
230
2
1.050
400
800
280
560
kg
23
53
(Euronorma)
cono Morse 2
7,5
dB(A)
91
dB(A)
dB(A)
3
97
dB(A)
3,1
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en
cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma
EN 60745:
Valor de la emisión de vibración ah
Perforación en metal
ah,D =
m/s²
Incertidumbre K =
m/s²
< 2,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se
utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede
aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de
trabajo.
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en
cuenta también las veces en que la
herramienta está apagada o cuando
está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede
reducir considerablemente el nivel de
exposición durante el periodo total de
trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador de
los efectos de la vibración tales como:
ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Fusibles
Europa herramientas de 230 V
10 Amperios, en la red
Definiciones: Pautas de Seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
27
ESPAÑOL
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DW152
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/EC. Si desea más información,
póngase en contacto con DEWALT en la dirección
indicada a continuación o bien consulte la parte
posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
01.03.2010
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
28
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en
las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica
que funciona a través de la red eléctrica (con cable)
o a la herramienta eléctrica que funciona con batería
(sin cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que pierda el
control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
e) Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
ESPAÑOL
f)
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un
dispositivo de corriente residual reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e) No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
e) Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f) Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g) Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas puede
ocasionar una situación peligrosa.
29
ESPAÑOL
5) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
Normas de Seguridad Específicas
adicionales para taladros
•
•
•
•
•
•
Póngase protectores para el oído. La
exposición al ruido puede causar pérdida
auditiva.
Sostenga la herramienta eléctrica sólo
en superficies de agarre aisladas cuando
realice una operación en la cual el
accesorio para cortar pudiera entrar en
contacto con instalaciones eléctricas
ocultas o su propio cable. El contacto
de los accesorios de corte con un cable
cargado, puede cargar las partes metálicas
expuestas de la herramienta eléctrica y
producir una descarga eléctrica al operador.
Use abrazaderas u otra forma práctica de
asegurar y apoyar la pieza de trabajo a
una plataforma estable. El sujetar la pieza
de trabajo con la mano o contra su cuerpo
no proporciona estabilidad y puede causar
una pérdida de control.
Póngase gafas protectoras u otra
protección para los ojos. Las operaciones
de perforación pueden hacer que salgan
volando astillas. Las partículas volantes
pueden ocasionar daño permanente a los
ojos.
Las brocas y las herramientas se calientan
durante el funcionamiento. Use guantes
cuando las toque.
Mantenga las asas o mangos secos,
limpios y sin aceite y grasa. Se
recomienda usar guantes de goma. Así se
tendrá un mayor control de la herramienta.
– Riesgo de pillarse los dedos al cambiar los
accesorios.
– Los riesgos para la salud causados al respirar el
polvo producido al trabajar con madera.
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
Marcas Sobre la Herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (o), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2010 XX XX
Año de fabricación
Contenido del Embalaje
El embalaje contiene:
1 Taladro
2 Empuñaduras laterales
1 Placa pectoral (con perno de fijación)
1 Cuña de desplazamiento
4 Tornillos hexagonales
1 Accesorio para mezcla (DW152)
1 Manual de instrucciones
Riesgos Residuales
1 Dibujo despiezado
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso
de los taladros:
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
– Lesiones ocasionadas por tocar las piezas
en movimiento o las piezas calientes de la
herramienta.
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad correspondientes y del uso de
dispositivos de seguridad, existen determinados
riesgos residuales que no pueden evitarse. Los
riesgos son los siguientes:
– Deterioro auditivo.
30
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1, 2)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
ESPAÑOL
a. Interruptor de encendido/apagado
b. Guía de deslizamiento adelante/atrás
c. Selector de dos velocidades
d. Empuñadura de transporte
e. Empuñadura lateral roscada (también puede
utilizarse como soporte de la cuña de
desplazamiento)
f. Empuñadura lateral de control (con interruptor
adicional de conexión/desconexión [a])
g. Portaherramientas
h. Cuña de desplazamiento
i. Ranura de la cuña de desplazamiento
j. Caja de engranajes
k. Placa pectoral
l. Cubierta de acceso a las escobillas de carbón
USO PREVISTO
El DW152 ha sido diseñado para aplicaciones
profesionales de taladrado de gran capacidad.
– Taladro DW152: mezclas, taladrado roscado y
perforación de gran capacidad.
La herramienta puede fijarse sobre un soporte para
taladro y usarse de manera fija.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Este taladro rotativo es una herramienta eléctrica
profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1.5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
ADVERTENCIA: Antes del montaje
y el ajuste desenchufe siempre la
herramienta.
Inserción y Extracción de Accesorios
(fig. 1)
Con esta herramienta se usan accesorios de tipo
cono Morse.
1. Introduzca el vástago cónico en el
portaherramientas (g). El accesorio se bloqueará
automáticamente en su posición.
2. Para extraer el accesorio inserte la cuña de
desplazamiento (h) en su ranura (i) y déle un
golpe de martillo. La cuña de desplazamiento
puede guardarse en el alojamiento hueco de la
empuñadura lateral roscada (e).
Seguridad eléctrica
Empuñaduras Laterales (fig. 2)
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
La herramienta está equipada con dos
empuñaduras laterales extraíbles (e, f) para usar el
taladro como herramienta de mano.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60745, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
COLOCACIÓN DE LA EMPUÑADURA LATERAL ROSCADA
Atornille la empuñadura (e) en su posición y
apriétela.
COLOCACIÓN DE LA EMPUÑADURA LATERAL DE CONTROL
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Monte la empuñadura (f) en la caja de engranajes
(j) utilizando los cuatro tornillos hexagonales (m)
suministrados.
Uso de un alargador
Con la placa pectoral (k) se obtiene un control
óptimo del taladro cuando se utiliza como
herramienta de mano.
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los datos
Montaje de la Placa Pectoral (fig. 2)
31
ESPAÑOL
Monte la placa pectoral (k) en el extremo posterior
de la herramienta utilizando el perno de fijación (n)
suministrado.
FUNCIONAMIENTO
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de quitar o instalar
acoplamientos o accesorios.
ADVERTENCIA: Cuando utilice
el taladro como herramienta de
mano, compruebe siempre que
las empuñaduras laterales y la
placa pectoral estén correctamente
montadas.
Guía de Deslizamiento Adelante/
Atrás (fig. 1)
Instrucciones de Uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
La acción hacia adelante o hacia atrás en ambos
engranajes posibilita el uso de la herramienta para,
por ejemplo, realizar perforaciones roscadas.
ADVERTENCIA: Aplique sólo una
presión suave a la herramienta. La
aplicación de fuerza excesiva provoca
la disminución del rendimiento de
la herramienta y puede reducir su
duración.
Para seleccionar el sentido de la rotación, hacia
adelante o hacia atrás, use el interruptor adelante/
atrás (b).
- R (Right-derecha): rotación hacia adelante
- L (Left-izquierda): rotación inversa
ADVERTENCIA: El sentido de rotación
sólo puede cambiarse una vez que el
motor esté completamente parado.
Si está encendido, un dispositivo de
seguridad evita cualquier cambio de
rotación.
Posición Adecuada de Sujeción
(fig. 4)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
Selector de Dos Velocidades (fig. 3)
La herramienta tiene un selector de dos velocidades
(c) para variar la relación entre velocidad y par motor.
• Suelte el interruptor de encendido/apagado y
seleccione la posición necesaria una vez que el
motor esté completamente parado.
Aplicación de la posición de relación entre velocidad
y par motor
I Baja velocidad/par motor alto Perforación de agujeros grandes
II Alta velocidad/par motor bajo Perforación de agujeros
pequeños
Para las velocidades, consulte los datos técnicos.
ADVERTENCIA: No intente cambiar
la velocidad cuando el taladro esté
funcionando a velocidad completa o
con carga.
Montaje del taladro sobre un soporte. El taladro
puede montarse en un soporte (opcional) y usarse
como herramienta fija.
1. Retire la placa pectoral aflojando el perno de
fijación.
2. Retire las dos empuñaduras laterales.
3. Monte la herramienta en el soporte. Asegúrese
de apretar todos los pernos de fijación
suministrados con el soporte del taladro.
32
Para tener una posición de sujeción adecuada es
preciso que la placa pectoral esté contra el torso,
como se muestra, con:
– una mano en la empuñadura lateral roscada (e)
y la otra en la empuñadura de transporte (d),
O
– una mano en la empuñadura lateral roscada (e)
y la otra en la empuñadura lateral de control (f).
Uso del Taladro como Herramienta
de Mano (fig. 1)
1. Fije las empuñaduras laterales y la placa
pectoral.
2. Inserte el accesorio adecuado.
3. Seleccione el sentido de rotación.
4. Seleccione la relación adecuada entre velocidad
y par motor.
Para poner en marcha la herramienta, presione
el interruptor de encendido/apagado (a) que se
encuentra en la empuñadura lateral de control (f).
Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
ESPAÑOL
Apague siempre la herramienta cuando haya
terminado el trabajo y antes de desenchufarla.
Mezcla
• Para mezclas, coloque un accesorio de mezcla
apropiado.
ADVERTENCIA: No mezcle o remueva
líquidos inflamables etiquetados como
tales.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Esta máquina no puede ser reparada por el
usuario. Lleve la herramienta a un agente de
reparaciones autorizado de DEWALT después de
aproximadamente 150 horas de uso. Si surgen
problemas antes de este momento contacte con un
agente de reparaciones autorizado de DEWALT.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
33
ESPAÑOL
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
34
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
35
FRANÇAIS
PERCEUSE INDUSTRIELLE
DW152
Félicitations !
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement
le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Fiche Technique
Tension
Type
Puissance absorbée
Vitesse à vide
1re vitesse
2e vitesse
Vitesse en charge
1re vitesse
2e vitesse
Perçage maximum
Diamètre dans l’acier
Diamètre de bague
Porte-outil
Poids
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de pression
acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de puissance
acoustique)
W
DW152
230
2
1.050
min-1
min-1
400
800
min-1
min-1
280
560
mm
mm
kg
23
53
(Euronorme)
cône Morse 2
7,5
dB(A)
91
Définitions : Consignes de Sécurité
dB(A)
dB(A)
3
97
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
dB(A)
3,1
V
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité)
déterminées conformément à la norme EN 60745 :
Valeur d’émission de vibration ah
Perçage du métal
ah,D =
m/s²
Incertitude K =
m/s²
< 2,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
36
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de
travail.
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Fusibles
Europe
Outils 230 V
10 ampères, secteur
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
FRANÇAIS
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Indique des risques de décharges
électriques.
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
Indique des risques d’incendie.
1) SÉCURITÉ - AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
DW152
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes :
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
01.03.2010
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions
Consignes De Sécurité Générales
Propres Aux Outils Électriques
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
e) En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
f) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
37
FRANÇAIS
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
c) Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
d) Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
e) Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
f) Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g) Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques
engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
38
c)
d)
e)
f)
g)
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Règles de Sécurité Particulières
Aadditionnelles Propres aux
Perceuses
•
•
Porter un dispositif de protection auditif.
Le bruit en résultant pourrait occasionner une
perte de l’acuité auditive.
Tenir l’outil par les surfaces isolées
prévues à cet effet pendant toute
utilisation où l’organe de coupe pourrait
entrer en contact avec des fils électriques
cachés ou son propre cordon (boulon).
FRANÇAIS
•
•
•
•
Tout contact de l’organe de coupe avec un
fil sous tension met les parties métalliques
exposées de l’outil sous tension et
électrocute l’utilisateur.
Utiliser des serre-joints, ou tout autre
moyen, pour fixer et immobiliser le
matériau sur une surface stable. Tenir
la pièce à la main ou contre le corps offre
une stabilité insuffisante qui pourrait en faire
perdre le contrôle par l’utilisateur.
Porter des lunettes de protection ou tout
autre dispositif de protection oculaire. Le
perçage produit des particules volantes. Ces
particules peuvent causer des dommages
oculaires permanents.
Les mèches et les outils chauffent
pendant leur utilisation. Porter des gants
pour les manipuler.
Maintenir les poignées propres et sèches,
exempts d’huile ou de graisse. Il est
recommandé d’utiliser des gants en
caoutchouc. Cela permettra à l’utilisateur
une prise plus solide de l’outil.
Risques Résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des
perceuses :
– Dommages corporels par contact avec les
pièces rotatives ou des parties brûlantes de
l’outil.
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Ce sont :
– Diminution de l’acuité auditive.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (o), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’Emballage
Ce carton comprend :
1 Perceuse
2 Poignées latérales
1 Plaque d’appui (avec boulon de fixation)
1 Clavette
4 Vis hexagonales
1 Embout de mixage (DW152)
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1, 2)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
a. Interrupteur marche/arrêt
– Risques de se pincer les doigts lors du
changement d’accessoires.
b. Glissière de marche avant/arrière
– Risques pour la santé causés par la respiration
de poussières dégagées lors du travail du bois.
d. Poignée de transport
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules.
e. Poignée latérale taraudée (servant également de
stockage à la clavette)
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
f. Poignée de contrôle latérale (avec interrupteur
marche/arrêt additionnel [a])
Étiquettes sur l’Appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
c. Sélecteur à deux vitesses
g. Porte-outil
h. Clavette
i. Rainure de clavette
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
j. Carter d’engrenage
k. Plaque d’appui
l. Clapet d’accès aux balais de carbone
Porter un dispositif de protection oculaire.
39
FRANÇAIS
USAGE PRÉVU
Le modèle DW152 a été conçu pour le perçage
industriel d’applications professionnelles.
– Perceuse DW152 : mixage, taraudage et
perçage industriels.
L’outil peut être monté sur un support de perceuse
pour l’utiliser en tant qu’outil fixe.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou de liquides inflammables.
Ces perceuses rotatives sont des outils électriques
de professionnels.
E PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
AVERTISSEMENT : Débrancher
systématiquement l’outil avant tout
montage ou réglage.
Insertion et Retrait d’Accessoires
(fig. 1)
Cet outil utilise des accessoires de type cône Morse.
Sécurité électrique
1. Insérez la queue cône Morse dans le porteoutil (g). L’accessoire sera automatiquement
verrouillé en position.
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
2. Pour retirer un accessoire, insérez la clavette (h)
dans la rainure de clavette (i) puis donnez-lui un
coup de marteau. La clavette peut être stockée
à l’intérieur de la poignée latérale taraudée (e).
Votre outil DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60745 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge à trois fils homologuée et compatible avec la
tension nominale de cet outil (se reporter à la section
Fiche technique). La section minimale du conducteur
est de 1.5 mm2 pour une longueur maximale de
30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
40
Poignées Latérales (fig. 2)
L’outil est équipé de deux poignées latérales
amovibles (e, f) pour maintenir la perceuse lorsqu’elle
est utilisée en portatif.
INSTALLATION DE LA POIGNÉE LATÉRALE TARAUDÉE
Vissez la poignée (e) en position et serrez à fond.
INSTALLATION DE LA POIGNÉE DE CONTRÔLE LATÉRALE
Montez la poignée (f) sur le carter d’engrenage (j) à
l’aide des quatre vis hexagonales (m) fournies à cet
effet.
Installation de la Plaque d’Appui
(fig. 2)
La plaque d’appui (k) permet un contrôle maximum
de la perceuse lorsqu’elle est utilisée en portatif.
Montez la plaque d’appui (k) à l’arrière de l’outil à
l’aide du boulon de fixation (n) fourni à cet effet.
AVERTISSEMENT : lorsque la
perceuse est utilisée en portatif,
s’assurer systématiquement que les
poignées latérales et la plaque d’appui
sont assemblées correctement.
Glissière de Marche Avant/Arrière
(fig. 1)
L’action avant/arrière sur les deux vitesses permet
d’utiliser l’outil pour le taraudage.
Pour sélectionner la rotation avant ou arrière, utilisez
l’interrupteur avant/arrière (b).
FRANÇAIS
performances de l’outil et raccourcira sa
durée de vie.
– R (Droit) : rotation avant
– L (Gauche) : rotation arrière
AVERTISSEMENT : attendre
systématiquement l’arrêt complet
du moteur avant de changer le sens
de rotation. Un dispositif de sécurité
préviendra tout changement de rotation
tant que le moteur ne sera pas arrêté.
Maintien Correct de l’outil (Fig. 4)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
Sélecteur à Deux Vitesses (fig. 3)
Cet outil est équipé d’un sélecteur à deux vitesses
(c) pour varier le rapport vitesse/couple.
• Libérez l’interrupteur marche/arrêt et
sélectionnez la position requise après arrêt
complet du moteur.
Rapport vitesse/couple Application
I Vitesse réduite/couple élevéPerçage de larges trous
II Vitesse élevée/faible couplePerçage de trous plus petits
Reportez-vous à la fiche technique pour les courbes
de vitesse.
AVERTISSEMENT : ne pas changer
de vitesse à plein régime ou pendant le
fonctionnement de l’outil.
Installation de la perceuse sur un support de
perceuse. La perceuse peut être montée sur un
support de perceuse (en option) pour une utilisation
fixe.
1. Retirez la plaque d’appui en desserrant le
boulon de fixation.
2. Retirez les deux poignées latérales.
3. Installez l’outil sur le support de perceuse.
Assurez-vous de bien resserrer les boulons de
fixation fournis avec le support de perceuse.
FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
du secteur avant tout réglage ou
avant de retirer ou d’installer toute
pièce ou tout accessoire.
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : appliquer
seulement une pression légère sur
l’outil. Toute force excessive réduira les
La position correcte de maintien de l’outil nécessite
d’appliquer la plaque d’appui contre le torse,
comme illustré, avec :
– une main sur la poignée latérale taraudée (e) et
l’autre sur la poignée de transport (d).
OU
– une main sur la poignée latérale taraudée (e) et
l’autre sur la poignée de contrôle latérale (f).
Utilisation de la Perceuse Comme
Outil Portatif (Fig. 1)
1. Installez les poignées latérales et la plaque
d’appui.
2. Insérez l’accessoire approprié.
3. Sélectionnez le sens de rotation.
4. Sélectionnez le rapport vitesse/couple
approprié.
Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt (a) sur la
poignée de contrôle latérale (f) pour mettre l’outil en
marche.
Pour arrêter l’outil, relâchez l’interrupteur.
Arrêtez systématiquement l’outil après utilisation et
avant de le débrancher.
Mixage
• Pour mélanger, installez l’accessoire de mixage
approprié.
AVERTISSEMENT : ne pas mélanger
ou tourner des liquides reconnus
comme étant inflammables.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
41
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Cet appareil ne peut être réparé par l’utilisateur.
Rapportez l’outil chez un réparateur agréé DEWALT
après environ 150 heures d’utilisation. Pour tout
problème entre temps, veuillez contacter un
réparateur agréé DEWALT.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
42
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un
vice de matériau ou de fabrication dans
les 12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie • Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
43
ITALIANO
TRAPANO PROFESSIONALE
DW152
AVVERTENZA: Il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
1ª marcia
2ª marcia
Velocità a carico
1ª marcia
2ª marcia
Diametro massimo di
foratura in acciaio
Diametro collare
W
DW152
230
2
1.050
min-1
min-1
400
800
min-1
min-1
280
560
mm
mm
kg
23
53
(Norme Europee)
di tipo conico
Morse 2
7,5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
3
97
3,1
V
Portautensile
Peso
LPA
KPA
LWA
KWA
(pressione sonora)
(incertezza pressione sonora)
(potenza sonora)
(incertezza potenza sonora)
Una stima del livello di esposizione
alle vibrazioni deve anche considerare
i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Fusibili
Europa
per apparati da 230 V 10 Ampere, di rete
Definizioni: Istruzioni di Sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati
secondo le normative EN 60745:
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Foratura di metalli
ah,D =
m/s²
Incertezza K =
m/s²
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
< 2,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
44
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
ITALIANO
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
DW152
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/EC. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del
manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.03.2010
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni
Avvertenze Generali Di Sicurezza Per
Apparati Elettrici
AVVERTENZA! leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli apparati alimentati
a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a batteria
(senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati o
scarsamente illuminati favoriscono gli incidenti
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i
fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di
un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e) Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
f) Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita) L’uso di
45
ITALIANO
un interruttore differenziale riduce il rischio di
scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
d) Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e) Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
f) Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
g) Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è stato
previsto.
46
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare gli accessori o di riporlo.
Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita la
sicurezza dell’apparato elettrico.
Norme Di Sicurezza Aggiuntive
Specifiche Per Trapani
•
•
Utilizzare protezioni acustiche.
L’esposizione al rumore può causare danni
all’udito.
Sostenere l’utensile unicamente con
supporti aventi superfici isolanti quando
si eseguono operazioni in cui la parte
ITALIANO
•
•
•
•
tagliente potrebbe toccare cavi elettrici
nascosti o il cavo di alimentazione
dell’apparato stesso. Gli accessori da
taglio che vengono a contatto con un
cavo “sotto tensione” trasmettono la
corrente elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’apparato e posso provocare la
folgorazione dell’operatore.
Utilizzare morse o altre attrezzature adatte
per sostenere e bloccare il pezzo in
lavorazione su un supporto stabile. Il pezzo
da lavorare tenuto con le mani o contro il
proprio corpo è instabile e può far perdere il
controllo dell’apparato.
Indossare occhiali di sicurezza o altre
protezioni per gli occhi. La foratura con
l’uso del trapano può emettere schegge. Tali
schegge possono causare danni permanenti
alla vista.
Le punte e il trapano si scaldano con
l’uso. Indossare i guanti prima di toccarli.
Tenere le impugnature asciutte e libere da
olio e grasso. Si consiglia l’uso di guanti
con presa gommata. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato.
Rischi residui
I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo di questi
apparati:
– Lesioni causate dal contatto con le parti rotanti
o le superfici roventi dell’apparato.
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione dei dispositivi
di sicurezza, alcuni rischi residui non possono
comunque essere evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
Utilizzare protezioni oculari.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (o), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto Della Confezione
La confezione contiene:
1 Trapano
2 Impugnature laterali
1 Staffa di appoggio (con bullone di fissaggio)
1 Cuneo
4 Viti esagonali
1 Adattatore per miscelazione (DW152)
1 manuale di istruzioni
1 disegno esploso
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 1, 2)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato
o alcuna parte di esso. Si possono causare
danni o lesioni personali.
a. Interruttore acceso/spento
– Rischio di schiacciamento delle dita durante il
cambio degli accessori.
b. Levetta della rotazione diretta/inversa
– Pericoli per la salute causati dall’inalazione delle
polveri prodotte quando si sega il legno.
d. Maniglia di trasporto
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
e. Impugnatura laterale filettata (serve anche come
contenitore per il cuneo)
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
f. Impugnatura laterale di comando (con
interruttore acceso/spento
aggiuntivo [a])
c. Selettore a due marce
Riferimenti Sull’apparato
g. Portautensile
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
h. Cuneo
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
i. Feritoia per il cuneo
j. Scatola ingranaggi
k. Staffa di appoggio
Utilizzare protezioni acustiche.
l. Coperchio di accesso alle spazzole di carbone
47
ITALIANO
DESTINAZIONE D’USO
Il DW152 è stato progettato per lavorazioni
professionali di foratura pesante.
– Trapano DW152: miscelazione, maschiatura e
foratura professionale.
L’apparato può essere montato anche su un
sostegno per trapano e diventare un apparato fisso.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Questo trapano rotativo è un apparato professionale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che l’alimentazione corrisponda alla tensione
della targhetta.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60745, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
AVVERTENZA: prima di assemblare
e regolare l’utensile staccare sempre la
spina elettrica.
Inserimento e Rimozione di un
Accessorio (fig. 1)
Questo apparato utilizza accessori di tipo conico
Morse.
1. Inserire il codolo conico nel portautensili (g).
L’accessorio si blocca automaticamente in
posizione.
2. Per rimuovere l’accessorio inserire il cuneo (h)
nella sua feritoia (i) e batterlo con un martello.
Il cuneo può essere riposto nell’alloggiamento
cavo dell’impugnatura laterale filettata (e).
Impugnature Laterali (fig. 2)
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
L’apparato è dotato di due impugnature laterali
rimovibili (e, f) per manovrare il trapano quando viene
utilizzato come apparato a mano.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
MONTAGGIO DELL’IMPUGNATURA LATERALE FILETTATA
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i dati tecnici).
La sezione minima del conduttore è 1.5 mm2 e la
lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
Avvitare l’impugnatura (e) al suo posto e stringerla.
MONTAGGIO DELL’IMPUGNATURA LATERALE DI COMANDO
Montare l’impugnatura (f) sulle scatola degli
ingranaggi (j) utilizzando le quattro viti esagonali (m)
a corredo.
Montaggio della Staffa di Appoggio
(fig. 2)
La staffa di appoggio (k) permette il controllo ottimale
del trapano quando viene utilizzato come apparato
a mano.
Montare la staffa di appoggio (k) sul fondo
dell’apparato utilizzando il bullone di fissaggio (n) a
corredo.
AVVERTENZA: quando si utilizza
il trapano come apparato a mano,
assicurarsi sempre che le impugnature
laterali e la staffa di appoggio siano
montate correttamente.
48
ITALIANO
Levetta Diretta/Inversa (fig. 1)
Il movimento diretto/inverso in entrambe le marce
consente di utilizzare l’apparato per esempio come
maschiatore.
Per scegliere la rotazione diretta/inversa, utilizzare la
levetta diretta/inversa (b).
– R (destra): rotazione in avanti
– L (sinistra): rotazione indietro
AVVERTENZA: si deve attendere il
completo arresto del motore prima
di cambiare la direzione di rotazione.
Un dispositivo di sicurezza previene
qualsiasi cambio della rotazione mentre
il motore è ancora in funzione.
Selettore a Due Velocità (fig. 3)
L’apparato è dotato di un selettore a due marce (c)
per variare il rapporto velocità/coppia.
• Rilasciare l’interruttore acceso/spento e
scegliere la posizione voluta dopo che il motore
si sia completamente arrestato.
Posizione Del Rapporto Velocità/Coppia In Base Alle Lavorazioni
I Foratura di fori grandi a bassa velocità/grande coppia
II Foratura di fori piccoli ad alta velocità/piccola coppia
Per le velocità, fare riferimento ai dati tecnici.
AVVERTENZA: non tentare di cambiare
la marcia quando l’apparato gira alla
massima velocità o è sotto carico.
Montaggio del trapano su un sostegno. Il trapano
può essere montato su un sostegno (disponibile
come accessorio) per uso da fisso.
1. Rimuovere la staffa di appoggio allentando il
bullone di fissaggio.
2. Rimuovere entrambe le impugnature laterali.
3. Montare l’apparato su un sostegno per trapano.
Assicurarsi di stringere bene i bulloni di fissaggio
di cui è dotato il sostegno per trapano.
FUNZIONAMENTO
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la spina
dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori.
AVVERTENZA: applicare solo una
pressione delicata sull’apparato. Una
forza eccessiva diminuisce le prestazioni
dell’apparato e ne riduce la vita utile.
Posizione Corretta di Sostegno
(fig. 4)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
gravi lesioni personali, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
mostrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, mantenere
SEMPRE una presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione di sostegno corretta richiede che la
staffa appoggi sul corpo, come mostrato, tenendo
– una mano sull’impugnatura laterale filetta (e) e
l’altra mano sulla maniglia di trasporto (d),
OPPURE
– una mano sull’impugnatura laterale filetta (e)
e l’altra mano sull’impugnatura laterale di
comando (f).
Utilizzo del Trapano Come Apparato
a Mano (fig. 1)
1. Montare le impugnature laterali e la staffa di
appoggio.
2. Installare l’accessorio adeguato.
3. Scegliere il verso di rotazione.
4. Scegliere il rapporto velocità/coppia adeguato.
Per accendere l’apparato premere l’interruttore
acceso/spento (a) dell’impugnatura laterale di
comando (f).
Per fermare l’apparato, rilasciare l’interruttore.
Ricordarsi sempre di spegnere l’utensile al termine
del lavoro e prima di estrarre la spina dalla presa di
corrente.
Miscelazione
• Per lavori di miscelazione, montare un
accessorio miscelatore adeguato.
AVVERTENZA: non miscelare o agitare
liquidi infiammabili, come raccomandato
dalle indicazioni.
Istruzioni Per l’Utilizzo
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
49
ITALIANO
MANUTENZIONE
Accessori su richiesta
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
Questo prodotto non è riparabile. Portare l’apparato
presso un centro di assistenza autorizzato DEWALT
dopo circa 150 ore di utilizzo. In presenza di
inconvenienti prima di questo periodo, contattare un
centro di assistenza autorizzato DEWALT.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
50
Rispetto ambientale
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
( Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
51
NEDERLANDS
BOOR VOOR ZWAAR GEBRUIK
DW152
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische Gegevens
Voltage
Type
Ingangsvermogen
Snelheid zonder weerstand
1e versnelling
2e versnelling
Toerental
1e versnelling
2e versnelling
Maximum boren
Diameter in staal
Kraagdiameter
W
DW152
230
2
1.050
min-1
min-1
400
800
min-1
min-1
280
560
mm
mm
kg
23
53
(Euronorm)
morse
conus 2
7,5
dB(A)
91
dB(A)
dB(A)
3
97
dB(A)
3,1
V
Gereedschapshouder
Gewicht
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratieemissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa
230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
Vibratie-emissiewaarde ah
Boren in metaal
ah,D =
Onzekerheid K =
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
52
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
NEDERLANDS
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
Eg Verklaring Van Overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DW152
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 60745-1; EN 60745-2-1.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
01.03.2010
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
Veiligheidswaarschuwingen Voor
Elektrisch Gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
53
NEDERLANDS
f)
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
54
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
NEDERLANDS
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende Specifieke
Veiligheidsrichtlijnen Voor Boren
•
•
•
•
•
•
Draag gehoorbescherming. Blootstelling
aan geluid kan leiden tot gehoor verlies.
Houd het gereedschap alleen vast
aan geïsoleerde oppervlakten als u
een handeling uitvoert waarbij het
snijdgereedschap in contact kan komen
met verborgen bedrading of het eigen
stroomsnoer. Snijdaccessoires die in contact
komen met bedrading die onder stroom
staat kunnen ijzeren onderdelen van het
gereedschap onder stroom zetten en de
operator een elektrische schok geven.
Gebruik klemmen of een andere
praktische oplossing om het werkstuk
vast te zetten en het op een stabiele
plaats te ondersteunen. Als u het werkstuk
tegen uw lichaam houdt, is dat onstabiel en
kan het leiden tot het verlies van de controle.
Draag een veiligheidsbril of een andere
oogbescherming. Boorhandelingen
zorgen ervoor dat splinters rondvliegen.
Rondvliegende deeltjes kunnen leiden tot
permanente beschadiging van uw ogen.
Onderdelen en het gereedschap
worden heet tijdens het gebruik. Draag
handschoenen als u ze aanraakt.
Houd de hendels droog, schoon, vrij
van olie en vet. Het wordt aanbevolen
rubberhandschoenen te dragen. Dit
zorgt voor een betere controle over het
gereedschap.
Overige Risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van
boren:
– Letsel als gevolg van het aanraken van
ronddraaiende onderdelen of hete onderdelen
van het gereedschap.
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Het risico om uw vingers te beknellen als u
accessoires verwisselt.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof dat vrijkomt als u met hout
werkt.
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markering op Het Gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE (FIG. 1)
De datumcode (o), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud Van deVerpakking
De verpakking bevat:
1 Boor
2 Zijhandgrepen
1 Borstplaat (met bevestigingsbout)
1 Afwijkingshoek
4 Zeskantschroeven
1 Mengadapter (DW152)
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (fig. 1, 2)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Aan/uit schakelaar
55
NEDERLANDS
b. Schuif vooruit/achteruit
c. Keuze twee versnellingen
d. Draaghendel
e. Zijhandgreep met schroefdraad (dient ook als
houder voor afwijkingshoek)
f. Zijhandgreep controle (met aanvullende aan/
uitschakelaar [a])
g. Gereedschapshouder
h. Afwijkingshoek
i. Opening voor afwijkingshoek
j. Gereedschapsbehuizing
k. Borstplaat
l. Afdekkap toegang koolstofborstel
GEBRUIKSDOEL
Uw DW152 is ontworpen voor professionele
boortoepassingen voor zwaar gebruik.
– DW152 boor: zwaar gebruik mengen,
schroefdraad aftappen en boren.
Het gereedschap kan op een boorstandaard worden
bevestigd voor gebruik als een stationair draaiend
gereedschap.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze draaiboormachine is een professioneel
elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Haal voordat u
enig accessoire monteert altijd eerst de
stekker uit het stopcontact.
Een Accessoire Plaatsen en
Verwijderen (fig. 1)
Dit gereedschap maakt gebruik van morseconus
type accessoires.
1. Steek de conische schacht in de
gereedschapshouder (g). Het accessoire zal
automatisch op zijn plaats worden vergrendeld.
2. Om het accessoire te verwijderen steekt u
de afwijkingshoek (h) in de opening voor de
afwijkingshoek (i) en slaat u er met een hamer
op. De afwijkingshoek kan worden bewaard
in de holle behuizing van de zijhandgreep met
schroefdraad (e).
Zijhandgrepen (fig. 2)
Het gereedschap is voorzien van twee verwijderbare
zijhandgrepen (e, f) om de boor te bedienen als deze
met de hand wordt vastgehouden.
DE ZIJHANDGREEP MET SCHROEFDRAAD BEVESTIGEN
Schroef de handgreep (e) op zijn plaats en maak
hem vast.
DE CONTROLE ZIJHANDGREEP BEVESTIGEN
Bevestig de handgreep (f) op de
gereedschapsbehuizing (j) met behulp van de vier
zeskantschroeven (m) die zijn meegeleverd.
De Borstplaat Bevestigen (fig. 2)
Een verlengsnoer gebruiken
De borstplaat (k) zorgt voor optimale controle van de
boor als deze met de hand wordt vastgehouden.
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt is
voor de stroomvoorziening van dit gereedschap (zie
technische gegevens). De minimale geleidergrootte
is 1.5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Bevestig de borstplaat (k) aan de achterkant van het
gereedschap met behulp van de bevestigingsbout
(n) die is meegeleverd.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
56
WAARSCHUWING: Als u de boor met
de hand vasthoudt, dient u er altijd voor
te zorgen dat de zijhandgrepen en de
borstplaat correct zijn aangebracht.
NEDERLANDS
Schuif Vooruit/Achteruit (fig. 1)
Instructies Voor Gebruik
De functie vooruit/achteruit voor beide versnellingen
maakt het mogelijk dat het gereedschap kan worden
gebruikt voor bv. het aftappen van schroefdraden.
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
Om de stand vooruit of achteruit te kiezen, gebruikt
u de schakelaar vooruit/achteruit (b).
WAARSCHUWING: Oefen uitsluitend
zachte druk op het gereedschap
uit. Excessieve kracht vermindert de
prestaties van het gereedschap en kan
de levensduur ervan bekorten.
– R (Rechts): vooruit draaien
– L (Links): achteruit draaien
WAARSCHUWING: De draairichting
mag uitsluitend worden gewijzigd als de
motor volledig tot stilstand is gekomen.
Een veiligheidstoepassing voorkomt
het wijzigen van de draairichting als de
motor nog steeds aangeschakeld is.
Juiste Positie Van de Handen (fig. 4)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Keuze Twee Versnellingen (fig. 3)
Het gereedschap is uitgerust met een keuze
voor twee versnellingen (c) om de snelheid/
torsiefrequentie te variëren.
• Laat de aan/uit schakelaar los en kies de
gewenste positie nadat de motor volledig tot
stilstand is gekomen.
Toepassing positie snelheid/torsiefrequentie
I Lage snelheid/hoge torsie Boren van grote gaten
II Hoge snelheid/lage torsie Boren van kleinere gaten
Zie voor de snelheden de technische gegevens.
WAARSCHUWING: Probeer niet van
versnelling te wisselen bij volledige
snelheid of onderbelasting.
Het bevestigen van de boor op een boorstandaard.
Uw boor kan op een boorstandaard (optioneel)
worden bevestigd om stationair te gebruiken.
1. Verwijder de borstplaat door de
bevestigingsbout los te maken.
2. Verwijder beide zijhandgrepen.
3. Bevestig het gereedschap op de
boorstandaard. Zorg ervoor dat u alle
bevestigingsbouten die bij de boorstandaard zijn
meegeleverd vastdraait.
BEDIENING
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
De juiste positie om vast te houden vereist dat de
borstplaat op de behuizing zit, zoals afgebeeld,
waarbij:
– één hand rust op de zijhandgreep met
schroefdraad (e) en de andere hand op de
draaghandgreep (d),
OF
– één hand rust op de zijhandgreep met
schroefdraad (e) en de andere hand op de
controle handgreep (f).
De Boor Met de Hand Gebruiken
(fig. 1)
1. Bevestig de zijhandgrepen en de borstplaat.
2. Steek het geschikte accessoire erin.
3. Kies de draairichting.
4. Kies de geschikte snelheid/torsiefrequentie.
Om het gereedschap te bedienen drukt u de aan/uit
schakelaar (a) op de controle zijhandgreep (f) in.
Om het gereedschap te stoppen, laat u de
schakelaar los.
Zet het gereedschap altijd uit als het werk beëindigd
is en voordat u het stroomsnoer uit de contactdoos
haalt.
Mengen
• Voor mengen bevestigt u een geschikt
mengaccessoire.
WAARSCHUWING: Meng of roer
geen ontvlambare vloeistoffen die als
zodanig worden aangemerkt..
57
NEDERLANDS
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Er kan geen onderhoud door de gebruiker aan dit
product worden uitgevoerd. Breng het gereedschap
bij een erkende DEWALT reparateur na ongeveer
150 gebruiksuren. Als zich voor die tijd problemen
voordoen, neem dan contact op met een erkende
DEWALT reparateur.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
58
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere,
niet-professionele gebruiker, en is op
geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen
het grondgebied van de Lidstaten van
de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen.
59
NORSK
TUNGT BOR
DW152
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Tekniske Data
Spenning
Type
Utgangseffekt
Ubelastet hastighet
Første gir
Andre gir
Hastighet med belastning
Første gir
Andre gir
Maksimal bore
diameter i stål
Kragediameter
DW152
230
2
1.050
V
W
-1
min
min-1
400
800
min-1
min-1
280
560
mm
mm
kg
23
53
(Euronorm)
morse
kjegle 2
7,5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
3
97
3,1
Verktøyholder
Vekt
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslippsverdi ah
Boring i metall
ah,D=
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
TNivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
60
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Sikringer
Europa
230 V verktøy10 Ampere, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
Sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
NORSK
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DW152
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.03.2010
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle Sikkerhetsadvarsler For
Elektriske Verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket ”elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
c)
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap. Det finnes en økt
risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
f) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
61
NORSK
d)
e)
f)
g)
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan
redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
c) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
d) Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
e) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
f) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
62
g)
Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Ytterligere spesifikke
sikkerhetsregler for driller
•
•
•
•
•
•
Bruk hørselvern. Eksponering mot støy kan
føre til tap av hørsel.
Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Kutteutstyr som kommer i kontakt med
en strømførende ledning, kan føre til at
eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
Bruk klemmer eller en annen
praktisk metode for å feste og støtte
arbeidsstykket til en stabil plattform. Det
er ikke stabilt nok å holde arbeidsstykket med
hånden eller mot kroppen din. Dette kan føre
til at du mister styringen.
Bruk vernebriller eller annen
øyebeskyttelse. Boring fører til at spon
kan fly av gårde. Flygende spon kan føre til
permanent øyeskade.
Bitt og verktøy blir varme under bruk. Bruk
hansker når du skal berøre disse.
Hold håndtakene tørre, rene, frie for
olje og smørefett. Vi anbefaler å bruke
gummihansker. Dette gjør at du har bedre
kontroll på verktøyet.
Øvrige farer
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av sager:
– Skader som skyldes berøring av de roterende
delene eller varme deler på verktøyet
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås.
Disse er:
– Hørselsskader.
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
NORSK
– Helseskader som skyldes innånding av støv
som oppstår ved arbeid med tre.
e. Gjenget sidehåndtak (brukes også som holder
for kilen)
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
f. Kontroll sidehåndtak (med ytterligere av/på
bryter [a])
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
g. Verktøyholder
h. Kile
i. Kilespor
j. Girkasse
Les instruksjonshåndboken før bruk.
k. Brystplate
l. Karbonbørstedeksel
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
TILTENKT BRUK
DW152 er utformet for tunge, profesjonelle
boreoperasjoner.
– DW152 bor: Tyngre blanding, gjenging og
boring.
Datokoden (o), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Verktøyet kan monteres på et borstativ for stasjonær
bruk.
Eksempel:
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
2010 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
Disse rotasjonsborene er profesjonelle elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
1 Bor
Elektrisk sikkerhet
2 Sidehåndtak
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
1 Brystplate (med festebolt)
1 Kile
4 Sekskantede skruer
1 Blandeadapter (DW152)
1 Instruction manual
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. På-/av-bryter
b. Glidebryter forover/revers
c. Togirs velger
d. Bærehåndtak
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1.5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
63
NORSK
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
ADVARSEL: Trekk alltid ut strømmen til
verktøyet før montering og justering.
Sette Inn Og Ta Ut Et Tilbehør (fig. 1)
Dette verktøyet bruker tilbehør av typen
morsekonus.
Togirsvelger (fig. 3)
Verktøyet er utstyrt med en togirsvelger (c) for å
variere forholdet mellom hastighet/moment.
• Slipp av/på-bryteren og velg den ønskede
stillingen etter at motoren har stanset fullstendig.
Anvendelse for hastighet/moment forhold
I Lav hastighet/høyt moment Boring av store hull
II Høy hastighet/lavt moment Boring av mindre hull
Se tekniske data for hastigheter.
1. Før det koniske skaftet inn i verktøyholderen (g).
Tilbehøret vil automatisk låses på plass.
2. For å fjerne tilbehøret, sett en kile (i) inn i
kilesporet (h) og slå den med en hammer. Kilen
kan oppbevares i hulrommet inne i det gjengede
sidehåndtaket (e).
Sidehåndtak (fig. 2)
Verktøyet er utstyrt med to avtakbare sidehåndtak
(e, f) for å betjene boret når det brukes som et
håndholdt verktøy.
MONTERING AV DET GJENGEDE SIDEHÅNDTAKET
Skru håndtaket (e) inn i posisjon og stram til.
MONTERING AV DET KONTROLL SIDEHÅNDTAKET
Monter håndtaket (f) på girkassen (j) ved å bruke de
fire sekskantede skruene (m) som er inkludert.
Montering av Brystplaten (fig. 2)
Brystplaten (k) gir optimal kontroll over boret når den
brukes som håndholdt verktøy.
Monter brystplaten (k) mot den bare delen av
verktøyet ved å bruke den inkluderte festebolten (n).
ADVARSEL: Ved bruk av boret som
et håndholdt verktøy, kontroller alltid
at sidehåndtakene og brystplaten er
korrekt montert.
Glidebryter Forover/revers (fig. 1)
Bevegelsen framover/revers i begge girene, gjør at
verktøyet kan brukes for gjenging, for eksempel.
For å velge rotasjon framover eller revers, bruk
framover/revers-bryteren (b).
– R (Høyre): rotasjon framover
– L (Venstre): rotasjon i revers
ADVARSEL: Rotasjonsretningen må
kun endres når motoren har stanset
helt. En sikkerhetsenhet hindrer endring
i rotasjonsretning dersom motoren
fremdeles er slått på.
64
ADVARSEL: Ikke forsøk å endre gir ved
full hastighet eller under belastning.
Montering av boret på et borstativ. Boret ditt kan
monteres på et borstativ (valgfritt) for stasjonær bruk.
1. Fjern brystplaten ved å løsne festebolten.
2. Fjern begge sidehåndtakene.
3. Monter verktøyet på borstativet. Pass på at
alle festeboltene som kommer sammen med
borstativet strammes til.
BRUK
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: Bruk bare lett trykk på
verktøyet. For mye makt minsker
verktøyets ytelse og kan forkorte
verktøyets levetid.
Korrekt Plassering av Hendene
(fig. 4)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
holde godt fast, for å være forberedt på
en plutselig reaksjon.
Korrekt bærestilling krever at brystplaten er mot
overkroppen, som vist, med:
NORSK
– en hånd på det gjengede sidehåndtaket (e) og
den andre hånden på bærehåndtaket (d),
ELLER
– en hånd på det gjengede sidehåndtaket (e) og
den andre hånden på kontroll sidehåndtaket (f).
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Bruk av Boret Som et Håndholdt
Verktøy (fig. 1)
1. Monter sidehåndtakene og brystplaten.
2. Monter passende tilbehør.
3. Velg rotasjonsretning.
4. Velg passende forhold for hastighet/moment.
For å bruke verktøyet, trykk på/av-bryteren (a) på
kontroll sidehåndtaket (f).
For å stoppe verktøyet, slipp bryteren.
Slå alltid av verktøyet når du er ferdig med arbeidet
og før du trekker ut strømmen.
Blanding
• For blanding, monter et passende
blandetilbehør.
ADVARSEL: Ikke bland eller rør
brennbare væsker som er merket som
dette.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Brukeren kan ikke utføre service på denne
maskinen. Bring verktøyet til en autorisert DEWALTreparatør etter ca. 150 timers bruk. Dersom det
oppstår problemer før dette, ta kontakt med en
autorisert DEWALT-reparatør.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
65
NORSK
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
66
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
67
PORTUGUÊS
BERBEQUIM PROFISSIONAL
DW152
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá ser
utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente
o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Alimentação
Velocidade em vazio
1.ª velocidade
2.ª velocidade
Velocidade em carga
1.ª velocidade
2.ª velocidade
Diâmetro máximo de
perfuração em aço
Diâmetro do anel de fixação
W
DW152
230
2
1.050
min-1
min-1
400
800
min-1
min-1
280
560
mm
mm
kg
23
53
(Euronorm)
cone
Morse 2
7,5
dB(A)
91
dB(A)
dB(A)
3
97
dB(A)
3,1
V
Suporte de acessórios
Peso
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da pressão
sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da potência
sonora)
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah
Perfuração de metal
ah,D =
K de variabilidade =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN 60745 e poderá ser utilizado para comparar
68
Além disso, a estimativa do nível
de exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos
acessórios, manter as mãos quentes e
organizar padrões de trabalho.
Fusíveis
Europa
ferramentas de 230 V
10 amperes, tomadas
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
PORTUGUÊS
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DW152
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1 e EN 60745-2-1.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE.
Para obter mais informações, contacte a DEWALT
através da morada indicada em seguida ou consulte
o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
01.03.2010
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
e) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
69
PORTUGUÊS
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
c) Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e) Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
f) Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
g) Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
70
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
e) Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
f) Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
PORTUGUÊS
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
Regras adicionais de segurança
específicas para berbequins
•
•
•
•
•
•
Use protectores auditivos. A exposição ao
ruído pode causar perda de audição.
Segure a ferramenta eléctrica apenas
pelas superfícies isoladas específicas
para o efeito ao efectuar uma operação
em que o acessório da mesma possa
entrar em contacto com fios ocultos ou
com o próprio cabo da ferramenta. Um
acessório que entre em contacto com um fio
com tensão eléctrica poderá fazer com que
as peças de metal expostas da ferramenta
conduzam electricidade e electrocutem o
utilizador.
Utilize grampos ou outra forma prática
de fixar e apoiar a peça de trabalho
numa plataforma estável. Segurar a peça
de trabalho com as mãos ou contra o seu
corpo não proporciona uma fixação estável
e poderá resultar na perda do controlo da
ferramenta.
Use óculos de protecção ou outra
protecção ocular semelhante. As
operações de perfuração originam a
projecção de detritos. As partículas voadoras
podem causar danos oculares permanentes.
As brocas e a ferramenta ficam quentes
durante a respectiva utilização. Use luvas
ao manuseá-las.
Mantenha as pegas secas, limpas e
isentas de óleo e gordura. Recomenda-se
que use luvas de borracha. Isto irá permitir
controlar melhor a ferramenta.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de
berbequins:
– Ferimentos causados ao tocar nas peças
rotativas ou em peças quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de trilhar os dedos ao substituir um
acessório.
– Riscos de saúde causados pela inalação de
partículas produzidas ao trabalhar em madeira.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
Símbolos na Ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O Código de data (o), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da Embalagem
A embalagem contém:
1 Berbequim
2 Punhos laterais
1 Placa de encosto (com parafuso de fixação)
1 Cunha de libertação de acessórios
4 Parafusos sextavados
1 Adaptador de mistura (DW152)
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1, 2)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
71
PORTUGUÊS
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Gatilho para ligar/desligar
b. Selector de rotação para a frente/para trás
c. Selector de duas velocidades
d. Pega de transporte
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os dados técnicos). O diâmetro mínimo do
fio condutor é 1.5 mm2; o comprimento máximo da
extensão é 30 m.
e. Punho lateral roscado (servindo também
de suporte para a cunha de libertação de
acessórios)
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
f. Punho lateral de controlo (incluindo um gatilho
para ligar/desligar
adicional [a])
MONTAGEM E AJUSTES
g. Suporte de acessórios
h. Cunha de libertação de acessórios
i. Ranhura para a cunha de libertação de
acessórios
j. Caixa do motor
k. Placa de encosto
l. Tampa de acesso às escovas de carbono
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
O seu berbequim DW152 foi concebido para
trabalhos profissionais de perfuração.
– Berbequim DW152: mistura, aparafusamento e
perfuração profissionais.
A ferramenta pode ser montada num suporte de
berbequim para ser utilizada como uma ferramenta
estacionária.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Este berbequim é uma ferramenta eléctrica
profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
A sua ferramenta da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60745. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
72
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: antes de qualquer
montagem e ajuste, desligue sempre a
ferramenta da tomada de electricidade.
Inserir e Retirar um Acessório (fig. 1)
Esta ferramenta utiliza acessórios do tipo cone
Morse.
1. Insira a haste do acessório no suporte
de acessórios (g). O acessório será fixo
automaticamente.
2. Para retirar o acessório, insira a cunha de
libertação de acessórios (h) na ranhura para a
cunha de libertação de acessórios (i) e bata na
cunha com um martelo. A cunha de libertação
de acessórios pode ser guardada no interior
oco do punho lateral roscado (e).
Punhos Laterais (fig. 2)
A ferramenta encontra-se equipada com dois
punhos laterais amovíveis (e, f), os quais servem
para manusear o berbequim quando este é utilizado
como uma ferramenta de mão.
INSTALAR O PUNHO LATERAL ROSCADO
Enrosque o punho (e) na respectiva posição e
aperte-o com firmeza.
INSTALAR O PUNHO LATERAL DE CONTROLO
Monte o punho (f) na caixa do motor (j) utilizando os
quatro parafusos sextavados (m) fornecidos.
PORTUGUÊS
Montar a Placa de Encosto (fig. 2)
A placa de encosto (k) proporciona o melhor
controlo possível do berbequim quando este é
utilizado como uma ferramenta de mão.
Monte a placa de encosto (k) na extremidade
traseira da ferramenta utilizando o parafuso de
fixação (n) fornecido.
ATENÇÃO: ao utilizar o berbequim
como uma ferramenta de mão,
certifique-se sempre de que os punhos
laterais e a placa de encosto estão
devidamente montados.
1. Retire a placa de encosto desapertando o
parafuso de fixação.
2. Retire ambos os punhos laterais.
3. Monte a ferramenta no suporte de berbequim.
Certifique-se de apertar todos os parafusos
de fixação fornecidos com o suporte de
berbequim.
FUNCIONAMENTO
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Selector de Rotação Para a Frente/
Para Trás (fig. 1)
A acção de rotação para a frente/para trás em
ambas as velocidades permite utilizar a ferramenta
para, por exemplo, apertar e desapertar parafusos.
Instruções de Utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
Para seleccionar a rotação para a frente ou para
trás, utilize o selector de rotação para a frente/para
trás (b).
ATENÇÃO: aplique apenas uma
pressão ligeira sobre a ferramenta.
A aplicação de uma força excessiva
diminui o desempenho da ferramenta e
poderá reduzir a respectiva vida útil.
– R (direita): rotação para a frente
– L (esquerda): rotação para trás
ATENÇÃO: a direcção da rotação só
deve ser alterada após o motor parar
completamente. Um dispositivo de
segurança impede qualquer alteração
da rotação se o motor ainda estiver a
funcionar.
Posição de Sustentação Correcta
(fig. 4)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos
na posição correcta, tal como
exemplificado na figura.
Selector de Duas Velocidades (fig. 3)
A ferramenta encontra-se equipada com um
selector de duas velocidades (c) para permitir
seleccionar a relação velocidade/binário.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
• Solte o gatilho para ligar/desligar e seleccione
a posição pretendida após o motor parar
completamente.
Posição Relação velocidade/binário Operação
I Velocidade baixa/binário alto Perfurar orifícios grandes
II Velocidade alta/binário baixo Perfurar orifícios pequenos
Para obter mais informações sobre as velocidades,
consulte os dados técnicos.
ATENÇÃO: não altere a velocidade
quando a ferramenta estiver a funcionar
à velocidade máxima ou em contacto
com o material a trabalhar.
A posição de sustentação correcta consiste em ter
a placa de encosto encostada ao tronco, tal como
exemplificado na figura, com:
– uma mão no punho lateral roscado (e) e a outra
na pega de transporte (d),
OU
– uma mão no punho lateral roscado (e) e a outra
no punho lateral de controlo (f).
Montar o berbequim num suporte de berbequim.
O seu berbequim pode ser montado num suporte
de berbequim (opcional) para ser utilizado de forma
estacionária.
73
PORTUGUÊS
Utilizar o Berbequim Como Uma
Ferramenta de Mão (fig. 1)
1. Instale os punhos laterais e a placa de encosto.
2. Insira o acessório apropriado.
3. Seleccione a direcção da rotação.
4. Seleccione a relação velocidade/binário
apropriada.
Para ligar a ferramenta, prima o gatilho para ligar/
desligar (a) no punho lateral de controlo (f).
Para desligar a ferramenta, solte o gatilho.
Desligue sempre a ferramenta quando o trabalho
estiver concluído e antes de retirar a respectiva ficha
da tomada de electricidade.
Misturar
• Para misturar, instale um acessório de mistura
apropriado.
ATENÇÃO: não misture nem agite
líquidos inflamáveis com etiquetas de
aviso alertando-o para não o fazer.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Esta ferramenta não é passível de ser reparada
pelo utilizador. Leve-a a um agente de reparação
autorizado da DEWALT após aproximadamente 150
horas de utilização. Se ocorrer algum problema
antes, contacte um agente de reparação autorizado
da DEWALT.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
74
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
PORTUGUÊS
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da morada
indicada neste manual. Em alternativa, poderá
encontrar na internet (em www.2helpU.com)
uma lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda.
75
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
76
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra.
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com
SUOMI
RASKAASEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTU PORAKONE
DW152
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset Tiedot
Jännite
Tyyppi
Virran tulo
Kuormittamaton nopeus
1, vaihteella
2. vaihteella
Nopeus kuormitettuna
1. vaihteella
2. vaihteella
Suurin poraamiskapasiteetti
Läpimitta teräkseen
Istukan halkaisija
W
DW152
230
2
1.050
min-1
min-1
400
800
min-1
min-1
280
560
mm
mm
kg
23
53
(Euronorm)
morsekartio 2
7,5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
3
97
3,1
V
Työkalun pidike
Paino
LPA (äänenpaine)
KPA (äänenpaineen vaihtelu)
LWA (ääniteho)
KWA (äänitehon vaihtelu)
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
Poraus metalliin
ah,D =
Vaihtelu K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
77
SUOMI
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
c)
DW152
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/
EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.03.2010
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos
varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökaluilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
78
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
SUOMI
d)
e)
f)
g)
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
Muut Porakoneiden
Turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
Käytä kuulosuojaimia. Altistuminen melulle
voi heikentää kuuloa..
Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan
sähköjohtoon, tartu työkalun eristettyihin
tarttumapintoihin. Terän osuminen
jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista
metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi
saada sähköiskun.
Kiinnitä työstettävä kappale vakaaseen
alustaan kiinnittimien tai muiden
käytännöllisten menetelmien avulla.
Työkalun pitäminen kädessä tai kehoa vasten
voi aiheuttaa hallinnan menettämisen.
Käytä suojalaseja tai muuta
silmäsuojainta. Poraaminen aiheuttaa
lentäviä lastuja. Ne voivat vahingoittaa silmiä
pysyvästi.
Poranterät ja muut työkalut kuumenevat
käytössä. Käytä käsineitä koskiessasi niitä.
Pidä kahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä
ja rasvattomina. On suositeltavaa käyttää
kumisia käsineitä. Ne auttavat hallitsemaan
työkalua paremmin.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
porakonetta:
– Pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen
aiheuttamat vammat.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Niitä ovat
– kuulon heikkeneminen.
– sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
– pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiiltä.
– lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
– pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
79
SUOMI
Työkalun Merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
j. Vaihteisto
k. Rintalevy
l. Hiiliharjojen kansi
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
KÄYTTÖTARKOITUS
Käytä kuulosuojaimia.
DW152 on tarkoitettu ammattimaiseen poraamiseen
raskaaseen käyttöön.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (o) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Pora
2 Sivukahvat
1 Rintalevy (ja kiinnityspultti)
1 Kiila
4 Kuusioruuvia
1 Sekoitussovitin (DW152)
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1, 2)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin
mitään muutoksia. Tällöin voi aiheutua
omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Virtakytkin
b. Toimintasuunnan valitsin
c. Vaihteenvalitsin
d. Kantokahva
e. Kierteillä varustettu sivukahva (toimii myös kiilan
pitimenä)
f. Hallintakahva (lisäksi ylimääräinen virtakatkaisin
[a])
g. Työkalun pidike
h. Kiila
i. Kiilan paikka
80
– DW152-porakone: raskaaseen sekoittamiseen,
kierteittämiseen ja poraamiseen.
Tämä työkalu voidaan kiinnittää telineeseen
käytettäväksi paikallaan.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Tämä porakone on ammattikäyttöön tarkoitettu
sähkötyökalu.
ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1.5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
VAROITUS: Ennen kokoamista
ja säätämistä irrota työkalu aina
virransyötöstä.
SUOMI
Varusteen Asettaminen Paikoilleen
ja Irrottaminen (kuva 1)
Tässä työkalussa käytetään morse-tyyppisiä
varusteita.
1. Aseta varren suippo pää työkalunpitimeen (g).
Varuste lukittuu paikalleen automaattisesti.
2. Voit irrottaa varusteen asettamalla kiilan (h)
sille tarkoitettuun paikkaan (i) ja lyömällä sitä
vasaralla. Kiilaa voidaan säilyttää kierteillä
varustetun sivukahvan (e) sisällä.
Sivukahvat (kuva 2)
Tässä työkalussa on kaksi irrotettavaa sivukahvaa
(e ja f), joita käytetään, kun porakonetta käytetään
käsityökaluna.
KIERTEILLÄ VARUSTETUN SIVUKAHVAN KIINNITTÄMINEN
Kiinnitä kahva (e) paikalleen ja kiristä se.
Nopeus ja vääntövoima
I Alhainen nopeus ja suuri vääntövoima suurien reikien
poraamiseen.
II Suuri nopeus ja alhainen vääntövoima pienempien reikien
poraamiseen.
Nopeudet näkyvät teknisissä tiedoissa.
VAROITUS: Älä vaihda vaihdetta terän
pyöriessä tai ollessa kuormitettuna.
Porakoneen kiinnittäminen telineeseen: tämä
porakone voidaan kiinnittää lisälaitteena hankittavaan
telineeseen käytettäväksi paikallaan.
1. Irrota rintalevy irrottamalla kiinnityspultti.
2. Irrota kahvat molemmilta puolilta.
3. Kiinnitä työkalu poraustelineeseen. Kiristä kaikki
telineen kiinnityspultit.
KÄYTTÄMINEN
HALLINTAKAHVAN KIINNITTÄMINEN
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
Kiinnitä kahva (f) vaihteistoon (j) neljän laitteen
mukana toimitetun kuusioruuvin (m) avulla.
Rintalevyn Kiinnittäminen (kuva 2)
Rintalevy (k) auttaa hallitsemaan porakonetta, kun
sitä käytetään käsityökaluna
Kiinnitä rintalevy (k) työkalun takaosaan käyttämällä
mukana toimitettua kiinnityspulttia (n).
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Kun porakonetta käytetään
käsityökaluna, varmista, että sivukahvat
ja rintalevy ovat kunnolla paikoillaan.
VAROITUS: Paina työkalua vain
varovaisesti. Liian suuri voima heikentää
tehoa ja voi lyhentää työkalun ikää.
Toimintasuunnan Valitsin (kuva 1)
Voit valita pyörintäsuunnan työkalun käyttämiseksi
esimerkiksi kierteittämiseen.
Käsien ikea Asento (kuva 4)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
Voit valita pyörintäsuunnan kytkimen (b) avulla.
– R (oikea): terä pyörii myötäpäivään.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
– L (vasen): terä pyörii vastapäivään.
VAROITUS: Ennen pyörintäsuunnan
vaihtamista odota, että moottori
pysähtyy kokonaan. Turvalaite estää
pyörintäsuunnan vaihtamisen, jos
moottoriin on kytketty virta.
Vaihteenvalitsin (kuva 3)
Tässä työkalussa on vaihteenvalitsin (c) nopeuden ja
vääntövoiman säätämiseksi.
• Vapauta virtakytkin ja valitse haluamasi asento,
kun moottori on täysin pysähtynyt.
Kun työkalua pidetään käsissä oikein, rintalevy tulee
kehoa vasten kuvassa näkyvällä tavalla.
– Tartu kierteillä varustettuun sivukahvaan (e)
yhdellä kädellä ja toisella kädellä kantokahvaan
(d),
TAI
– Tartu kierteillä varustettuun sivukahvaan (e)
yhdellä kädellä ja toisella kädellä hallintakahvaan
(f).
81
SUOMI
Porakoneen Käyttäminen
käsityökaluna (kuva 1)
1. Kiinnitä sivukahvat ja rintalevy.
2. Asenna tarvittava varuste.
3. Valitse pyörimissuunta.
4. Valitse oikea nopeus- ja momenttivaihtoehto.
Käynnistä työkalu painamalla ohjauskahvan (f)
katkaisinta (a).
Pysäytä työkalu vapauttamalla virtakatkaisin.
Sammuta työkalusta virta työn valmistuttua ja ennen
pistokkeen irrottamista pistorasiasta.
Sekoittaminen
• Asenna tarvittava sekoitusvaruste.
VAROITUS: Älä sekoita syttyviä
nesteitä, joiden pakkauksessa on
maininta syttyvyydestä.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Käyttäjä ei voi huoltaa tätä laitetta. Vie tämä
työkalu valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon
huollettavaksi noin 150 käyttötunnin jälkeen. Jos tätä
ennen ilmenee ongelmia, ota yhteys valtuutettuun
DEWALT-huoltokorjaamoon.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
82
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja
antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen
ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa
käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa: www.2helpU.com
83
SVENSKA
SLITSTARK BORRMASKIN
DW152
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska Data
Spänning
Typ
Strömförsörjning
Frigångshastighet
1a växel
2a växel
Belastningshastighet
1a växel
2a växel
Maximal borrningsdiameter i stål
Diameter på inställningsreglaget
W
DW152
230
2
1.050
min-1
min-1
400
800
min-1
min-1
280
560
mm
mm
23
53
(Euronorm)
morse-typ
cone 2
7,5
V
Verktygshållare
Vikt
LPA
KPA
LWA
KWA
kg
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
3
97
3,1
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med
EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah
Borrning i metall
ah, D =
Osäkerhet K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
84
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
SVENSKA
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
DW152
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.03.2010
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
c) Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
85
SVENSKA
c)
d)
e)
f)
g)
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på
är att invitera olyckor.
Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
86
f)
g)
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
Tillkommande Specifika
Säkerhetsregler för Borrar
•
•
•
•
•
•
Bär öronskydd. Att utsättas för buller kan
orsaka hörselförlust.
Håll endast i elverktyget via isolerade
greppytor när du utför ett arbete där
kapningstillbehöret kan komma i kontakt
med dold tråddragning eller med sin
egen sladd. Kapningstillbehör som kommer
i kontakt med en strömförande tråd kan
göra exponerade metalldelar hos elverktyget
strömförande och ge handhavaren en stöt.
Använd klämmor eller annan praktisk
metod för att förankra och stödja
arbetsstycket på en stabil plattform. Att
hålla arbetet med handen eller mot din kropp
är instabilt, och kan leda till förlust av kontroll.
Bär skyddsglasögon eller annat
ögonskydd. Borrande verksamhet gör att
flisor flyger omkring. Flygande partiklar kan
orsaka permanent ögonskada.
Borrspetsar och verktyg blir heta under
arbete. Bär handskar när du vidrör dem.
Håll handtagen torra , rena, fria från olja
och smörjfett. Det är att rekommendera
att använda gummihandskar. Detta
möjliggör bättre kontroll av verktyget.
SVENSKA
Inneboende Risker
Följande risker är naturligt förekommande vid
användningen av borrar:
– Personskador orsakade av att vidröra verktygets
roterande eller heta delar.
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 1, 2)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. På/av-omkopplare
b. Skjutreglage för framåt/back
– Hörselnedsättning.
c. Tvåväxel-väljare
– Risk för att klämma fingrar vid byte av tillbehör.
d. Bärhandtag
– Hälsorisker orsakade av inandning av damm
som uppstår vid arbete med trä.
e. Gängat sidohandtag (som dessutom tjänstgör
som drivkilshållare)
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
f. Sidohandtag för kontroll (med en extra på/avomkopplare [a])
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
g. Verktygshållare
Märkningar på Verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
h. Drivkil
i. Spår för drivkil
j. Växellåda
k. Bröstplatta
l. Åtkomstlock för kolborste
AVSEDD ANVÄNDNING
Bär öronskydd.
Din DW152 har konstruerats för yrkesmässiga,
krävande borrningstillämpningar.
Bär ögonskydd.
– Borrmaskin DW152: Krävande blandning,
gängning och borrning.
DATUMKODPLACERING (FIG. 1)
Verktyget kan monteras på ett borrstativ för
användning som ett stationärt verktyg.
Datumkoden (o), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
Exempel:
Dessa roterande borrmaskiner är yrkesmässiga
elverktyg.
2010 XX XX
Tillverkningsår
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Borrmaskin
2 Sidohandtag
1 Bröstplatta (med låsningsbult)
1 Drivkil
4 Sexkantsskruvar
1 Blandningsadapter (DW152)
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DEWALT-verktyg är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60745; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
87
SVENSKA
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1.5 mm2; maximala
längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
VARNING: Före hopmontering och
justering, koppla alltid bort verktyget.
Isättning och Borttagning av
Tillbehör (fig. 1)
Detta verktyg använder tillbehör med avsmalnande
skaft av morse-typ.
1. Sätt in det avsmalnande skaftet i
verktygshållaren (g). Tillbehöret kommer
automatiskt att låsas på plats.
2. För att ta bort tillbehöret, sätt in drivkilen (h) i
dess skåra (i) och slå på den med en hammare.
Drivkilen kan förvaras i den ihåliga kåpan för det
gängade sidohandtaget (e).
Sidohandtag (fig. 2)
Verktyget är försett med två borttagbara
sidohandtag (e, f) för att använda borren när den
används som ett handhållet verktyg.
PÅMONTERING AV DET GÄNGADE SIDOHANDTAGET
Skruva in handtaget (e) på plats och dra åt det.
PÅMONTERING AV SIDOHANDTAG FÖR KONTROLL
Montera handtaget (f) på växellådan (j) med hjälp av
de fyra sexkantiga skruvar (m) som medföljer.
Montering av Bröstplattan (fig. 2)
Bröstplattan (k) möjliggör optimal kontroll av borren
när den används som ett handhållet verktyg.
Montera bröstplattan (k) på verktygets baksida, med
hjälp av den låsningsbult (n) som medföljer.
VARNING: Vid användning av borren
som ett handhållet verktyg, se alltid till
att sidohandtagen och bröstplattan är
ordentligt hopmonterade.
Skjutreglage för Framåt/back (fig. 1)
Arbetssättet framåt/back i bägge växlar gör det
möjligt för verktyget att användas för t.ex. gängning.
För att välja framåt- eller backrotation, använd
omkopplaren för framåt/back (b).
– R (höger): framåtrotation
– L (vänster): backrotation
VARNING: Rotationsriktningen får
bara ändras när motorn har stannat
fullständigt. En säkerhetsanordning
förhindrar byte av rotation om motorn
fortfarande är påkopplad.
Tvåväxel-Väljare (fig. 3)
Verktyget är utrustat med en tvåväxel-väljare (c) för
att variera hastighets/vridmoment-förhållandet.
• Släpp upp på/av-omkopplaren och välj det
erforderliga läget, efter att motorn har stannat
fullständigt.
Applicering Av Förhållandet Lägeshastighet/Vridmoment
I Låg hastighet/högt vridmoment för att borra stora hål
II Hög hastighet/lågt vridmoment för att borra mindre hål
För hastighetsnivåer hänvisas till tekniska data.
VARNING: Försök inte ändra växel vid
full hastighet eller under belastning.
Montering av borren på ett borrstativ. Ditt verktyg
kan monteras på ett borrstativ (valfritt tillbehör) för
stationär användning.
1. Ta bort bröstplattan genom att lossa
låsningsbulten.
2. Ta bort bägge sidohandtagen.
3. Montera verktyget på borrstativet. Se till att
dra åt alla låsningsbultar som levereras med
borrstativet.
ANVÄNDNING
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
88
SVENSKA
VARNING: Applicera bara ett milt tryck
på verktyget. För stor kraft minskar
verktygets prestation och kan förkorta
dess livslängd.
Korrekt Handplacering (fig. 4)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering kräver att bröstplattan ligger
mot kroppen, så som visas, med:
– en hand på det gängade sidohandtaget (e) och
den andra handen på bärhandtaget (d),
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Denna maskin kan inte servas av användaren. Ta
verktyget till ett behörigt reparationsombud för
DEWALT efter ungefär 150 timmars användning.
Om problem uppstår före denna tid, kontakta ett
behörigt reparationsombud för DEWALT.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
ELLER
– en hand på det gängade sidohandtaget (e) och
den andra handen på sidohandtaget för kontroll
(f).
Användning av Borren som ett
Handhållet Verktyg (fig. 1)
1. Sätt på sidohandtagen och bröstplattan.
2. Sätt in det tillämpliga tillbehöret.
3. Välj rotationsriktningen.
4. Välj det tillämpliga förhållandet mellan hastighet
och vridmoment.
För att köra verktyget, tryck på på/av-omkopplaren
(a) i sidohandtaget för kontroll (f).
För att stoppa verktyget, släpp omkopplaren.
Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart, och
innan du drar ur kontakten.
Blandning
• För blandning, sätt på ett passande
blandningstillbehör.
VARNING: Blanda eller rör inte
lättantändliga vätskor vars etiketter
anger detta.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
Valfria Tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
89
SVENSKA
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
90
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar inom
ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
91
TÜRKÇE
AĞIR HİZMET TİPİ MATKAP
DW152
Tebrikler!
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik Veriler
DW152
Voltaj
Tip
Giriş gücü
Yüksüz hız
1. kademe
2. kademe
Yük hızı
1. kademe
2. kademe
Maksimum delme kapasitesi
Çelikte delik çapı
Bilezik çapı
V
W
230
2
1.050
dev/dak
dev/dak
400
800
dev/dak
dev/dak
280
560
mm
mm
23
53
(Euronorm)
morse
konik 2
Sigortalar
Uç yuvası
Ağırlık
kg
7,5
LPA (ses basıncı
dB(A)
91
KPA (ses basıncı belirsizliği)
dB(A)
3
LWA (ses gücü)
dB(A)
97
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
3,1
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah
Metal delme
ah,D =
m/s2
< 2,5
Belirsizlik değeri K =
m/s2
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
92
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
TÜRKÇE
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
DW152
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1 ve
EN 60745-2-1 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
01.03.2010
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
93
TÜRKÇE
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
94
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
Matkaplar için İlave Özel
Güvenlik Kuralları
•
•
•
Koruyucu kulaklık kullanın. Gürültüye
maruz kalınması, işitme kaybına yol açabilir.
Gömülü elektrik kablolarına veya
kendi kablosuna temas etmesine yol
açabilecek çalışmalarda elektrikli aleti
sadece izole edilmiş saplarından tutun.
Kesim aksesuarı elektrik akımı bulunan
kablolarla temas ettiğinde, akım elektrikli
aletin iletken metal parçaları üzerinden
operatöre iletilerek elektrik çarpmasına yol
açabilir.
Kesilecek parçayı sağlam bir yere
sabitlemek için işkence veya başka
araçlar kullanın. Parçanın elinizle
veya vücudunuzu kullanarak tutulması
güvenilmezdir ve kontrol kaybına neden
olabilir.
TÜRKÇE
•
•
•
Koruyucu gözlük veya gözü koruyacak
başka araçlar kullanın. Delme işlemleri
uçuşan talaşlara neden olur. Uçan
parçacıklar kalıcı göz hasarına neden
olabilir.
Uçlar ve araçlar çalışırken ısınabilir.
Bunlara dokunurken eldiven giyin.
Makinenin saplarını mutlaka kuru ve
temiz tutun ve saplara yağ veya gres
bulaşmasını önleyin. Kauçuk eldiven
kullanılması tavsiye olunur. Bu sayede
aleti daha iyi kontrol edebilirsiniz.
Kalan Riskler
Aşağıdaki riskler matkap kullanmanın özünde
mevcuttur:
– Aletin dönen veya sıcak parçalarına dokunma
sonucu yaralanma.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme bozukluğu.
– Aksesuarları değiştirirken parmakların ezilme
tehlikesi.
– Ahşap malzemeler üzerinde çalışırken
meydana gelen tozun yutulması sonucu
oluşan sağlık sorunları.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Matkap
2 Yan tutamaklar
1 Göğüs plakası (tespit cıvatalı)
1 Mandren kaması
4 Altı köşe vidalar
1 Karıştırma adaptörü (DW152)
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şekil 1, 2)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Açma/kapama düğmesi
b. İleri/geri düğmesi
c. Çift kademeli seçici
d. Taşıma kolu
e. Dişli yan tutamak (aynı zamanda mandren
kaması yuvası olarak kullanılır)
f. Kontrol yan tutamak (ek açma/kapama
düğmeli [a])
Alet Üzerindeki Etiketler
g. Uç yuvası
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
h. Mandren kaması
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
i. Mandren kaması deliği
j. Kademe dişlisi gövdesi
k. Göğüs plakası
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
TARİH KODU KONUMU (ŞEKİL [FIGURE] 1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (o) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
l. Karbon kömür erişim kapağı
KULLANIM ALANI
DW152, profesyonel ağır hizmet tipi delme
uygulamaları için tasarlanmıştır.
– DW152 matkap: ağır hizmet tipi karıştırma, diş
açma ve delme.
Alet bir matkap tezgahına monte edilerek sabit bir
alet olarak da kullanılabilir.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
95
TÜRKÇE
Bu döner matkap profesyonel bir elektrikli alettir.
Yan Tutamaklar (şekil 2)
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
El aleti olarak kullanıldığında matkabı çalıştırmak
amacıyla alet, iki adet çıkarılabilir yan tutamak (e, f)
ile donatılmıştır.
Elektrik emniyeti
DİŞLİ YAN TUTAMAĞIN TAKILMASI
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
Tutamağı (e) yerine vidalayın ve sıkın.
DEWALT aletiniz EN 60745 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (teknik verilere bakın) uygun onaylı
bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken ebadı 1.5 mm2; maksimum uzunluk
30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
UYARI: Montaj ve ayarlama işleminden
önce, aletin fişini daima prizden çekin.
Bir Aksesuarın Takılıp
Çıkarılması (şekil 1)
Bu alet, morse konik tip aksesuarlar kullanır.
1. Konik sapı uç yuvasına (g) sokun. Aksesuar
otomatikman yerine sabitlenir.
2. Aksesuarı çıkarmak için mandren kamasını
(h) mandren yuvası deliğine (i) sokun ve bir
çekiçle vurun. Mandren kaması, dişli yan
tutamağın (e) kama yuvasında saklanabilir.
96
KONTROL YAN TUTAMAĞIN TAKILMASI
Tutamağı (f) kademe dişlisi yuvasına (j) verilen dört
adet altı köşe vida (m) ile monte edin.
Göğüs Plakasının Monte
Edilmesi (şekil 2)
Göğüs plakası (k) matkap el aleti olarak
kullanıldığında optimum kontrol sağlar.
Göğüs plakasını (k) aletin arka tarafına verilen
tespit cıvatasını (n) kullanarak monte edin.
UYARI: Matkabı el aleti olarak
kullanırken yan tutamaklar ile göğüs
plakasının düzgün bir şekilde monte
edildiklerinden emin olun.
İleri/geri Düğmesi (şekil 1)
Her iki kademede ileri/geri hareketi, aletin örneğin
diş açmak için kullanılabilmesini sağlar.
İleri veya geri dönüş hareketini seçmek için ileri/
geri düğmesini (b) kullanın.
– R (Sağ): ileri dönüş hareketi
– L (Sol): geri dönüş hareketi
UYARI: Dönüş yönü yalnızca
motor tamamen durduktan sonra
değiştirilmelidir. Motor hala açıksa
dönüş yönünün değiştirilmesi bir
güvenlik aygıtı tarafından engellenir.
Çift Kademeli Seçici (şekil 3)
Hız/tork oranını değiştirmek için aletinizde çift
kademeli seçici (c) bulunmaktadır.
• Açma/kapama düğmesini bırakın ve motor
tamamen durduktan sonra istenen pozisyonu
seçin.
Uygulamaya göre Hız/tork Oranı Pozisyonu
I Düşük hız/yüksek tork Büyük delik açma
II Yüksek hız/düşük tork Küçük delik açma
Hız oranları için teknik verilere bakın.
UYARI: Tam hızda veya yük
altındayken kademe değiştirmeye
çalışmayın.
TÜRKÇE
Matkabın matkap tezgahına monte edilmesi. Sabit
kullanım için matkabınız bir matkap tezgahına
(opsiyonel) monte edilebilir.
4. Uygun hız/tork oranını seçin.
Aleti çalıştırmak için kontrol yan tutamak (f)
üzerindeki açma/kapama düğmesine (a) basın.
1. Tespit cıvatasını sökerek göğüs plakasını
çıkarın.
Aleti durdurmak için açma/kapama düğmesini
bırakın.
2. Her iki yan tutamağı sökün.
İş bittikten sonra ve fişi prizden çıkarmadan önce
daima aleti kapatın.
3. Aleti matkap tezgahına monte edin. Matkap
tezgahı ile verilen tüm tespit cıvatalarını
mutlaka sıkın.
KULLANMA
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynaından
ayırın.
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Alete sadece hafif bir baskı
uygulayın. Aşırı güç uygulamak aletin
performansını düşürerek ömrünü
kısaltır.
Uygun Tutma Pozisyonu
(şekil 4)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Karıştırma
• Karıştırmak için uygun karıştırma aksesuarı
takın.
UYARI: Etiketinde yanıcı olduğu
belirtilen sıvıları karıştırmayın.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
Bu makineye kullanıcı tarafından servis yapılamaz.
Yaklaşık 150 saat kullanım sonunda aleti yetkili
DEWALT servisine götürün. Bu süreden önce
sorunla karşılaşırsanız yetkili DEWALT servisine
başvurun.
Uygun tutma pozisyonu şekilde gösterildiği gibi
göğüs plakasının vücuda dayanmasını ve;
– bir elin dişli yan tutamakta (e) ve diğer elin
taşıma kolunda (d),
VEYA
– bir elin dişli yan tutamakta (e) ve diğer elin
kontrol yan tutamakta (f) olmasını gerektirir.
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Matkabın El Aleti olarak
Kullanılması (şekil 1)
1. Yan tutamaklar ile göğüs plakasını monte edin.
2. Uygun aksesuarı takın.
3. Dönüş yönünü seçin.
97
TÜRKÇE
Çevrenin korunması
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
98
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
99
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΔΡΑΠΑΝΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
DW152
Συγχαρητήρια!
KPA (αβεβαιότητα ηχητικής
πίεσης)
dB(A)
3
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
97
Ασφάλειες
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής
ισχύος)
dB(A)
3,1
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά Δεδομένα
DW152
Τάση
V
230
W
1.050
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
1η ταχύτητα
2η ταχύτητα
min-1
min-1
400
800
Ταχύτητα φορτίου
1η ταχύτητα
2η ταχύτητα
min-1
min-1
280
560
Μέγιστη διάτρηση
Διάμετρος σε χάλυβα
mm
23
Διάμετρος κολάρου
mm
53
(Ευρωπρότυπο
Τύπος
Ισχύς εισόδου
2
Εργαλειοδέτης
Βάρος
LPA (ηχητική πίεση)
Κώνος
τύπου Morse 2
kg
7,5
dB(A)
91
Ευρώπη
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Διάτρηση σε μέταλλο
ah,D =
m/s²
Αβεβαιότητα K =
m/s²
< 2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
100
Εργαλεία 230 V 10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες Ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DW152
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
01.03.2010
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές Προειδοποιήσεις
Ασφαλείας Για Τα Ηλεκτρικά
Εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
101
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
102
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετοι Κανόνες Ασφαλείας
Ειδικά Για Δράπανα
•
•
•
•
•
•
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά. Η
έκθεση στο θόρυβο μπορεί να προκαλέσει
απώλεια ακοής.
Να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από
τις μονωμένες επιφάνειες κρατήματος
μόνο, όταν εκτελείτε εργασίες, κατά τις
οποίες το εξάρτημα κοπής ενδέχεται να
έρθει σε επαφή με κρυφές καλωδιώσεις
ή με το καλώδιο του εργαλείου. Η επαφή
του εξαρτήματος κοπής με ηλεκτροφόρο
καλώδιο μπορεί να καταστήσει ηλεκτροφόρα
και τα εκτεθειμένα μεταλλικά τμήματα
του ηλεκτρικού εργαλείου, προκαλώντας
ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή άλλο
πρακτικό τρόπο για τη στερέωση με
ασφάλεια και την υποστήριξη του υπό
κατεργασία αντικειμένου σε μια σταθερή
πλατφόρμα. Το κράτημα του αντικειμένου
με το χέρι ή η στερέωσή του στο σώμα σας
δεν εγγυάται τη σταθερότητα και ενδέχεται
να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή
άλλα προστατευτικά για τα μάτια. Οι
εργασίες διάτρησης έχουν ως αποτέλεσμα
την εμφάνιση ιπτάμενων ροκανιδιών.
Τα ιπτάμενα σωματίδια μπορούν να
προκαλέσουν μόνιμες βλάβες στα μάτια.
Τα τρυπάνια και τα εργαλεία
θερμαίνονται αρκετά κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας τους. Να φοράτε γάντια
όταν τα αγγίζετε.
Διατηρείτε τις λαβές στεγνές, καθαρές
και χωρίς λάδι ή γράσο. Συνιστάται να
χρησιμοποιείτε λαστιχένια γάντια. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο
του εργαλείου.
Άλλοι Κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη
χρήση δράπανων:
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή
περιστρεφόμενων μερών ή θερμών τμημάτων
του εργαλείου.
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
103
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την
αλλαγή εξαρτημάτων.
– Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης
που δημιουργείται κατά την εργασία σε ξύλο.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
ιπτάμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Ενδείξεις Επάνω Στο Εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Περιγραφή (εικ. 1, 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
(On/Off)
b. Ρυθμιστικό περιστροφής προς τα εμπρός/
προς τα πίσω
c. Επιλογέας δύο ταχυτήτων
d. Λαβή μεταφοράς
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
e. Πλευρική λαβή με σπείρωμα (χρησιμεύει
επίσης και ως βάση σφήνας ολίσθησης)
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
f. Πλευρική λαβή ελέγχου (με πρόσθετο
διακόπτη
ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης [a])
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
g. Εργαλειοδέτης
h. Σφήνα ολίσθησης
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
(ΕΙΚ. [FIGURE] 1)
Ο κωδικός ημερομηνίας (o), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα Συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Δράπανο
2 Πλευρικές λαβές
1 Έλασμα επιστήθιου (με μπουλόνι στερέωσης)
1 Σφήνα ολίσθησης
4 Εξαγωνικές βίδες
1 Προσαρμογέας ανάμιξης (DW152)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί
να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
i. Υποδοχή σφήνας ολίσθησης
j. Περίβλημα ταχυτήτων
k. Έλασμα επιστήθιου
l. Κάλυμμα πρόσβασης στις ψήκτρες άνθρακα
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το DW152 σχεδιάστηκε για επαγγελματικές
εφαρμογές διάτρησης βαριάς χρήσης.
• Δράπανο DW152: Βαριάς χρήσης εφαρμογές
ανάμιξης, εσωτερικής εξομάλυνσης
σπειρωμάτων και διάτρησης.
Το εργαλείο μπορεί να τοποθετηθεί σε βάση
δράπανου για χρήση ως σταθερό εργαλείο.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Το γωνιακό δράπανο είναι ένα ηλεκτρικό εργαλείο
επαγγελματικής χρήσης.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
104
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
EN 60745. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου
(βλ. τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1.5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη
συναρμολόγηση και τυχόν ρυθμίσεις,
να αποσυνδέετε πάντοτε το εργαλείο
από την πρίζα.
Τοποθέτηση Και Αφαίρεση
Παρελκόμενου (εικ. 1)
Το παρόν εργαλείο χρησιμοποιεί παρελκόμενα με
κώνο τύπου Morse.
1.
Εισάγετε το κωνοειδές στέλεχος στον
εργαλειοδέτη (g). Το παρελκόμενο θα
κλειδώσει αυτόματα στη θέση του.
2.
Για να αφαιρέσετε το παρελκόμενο, εισάγετε τη
σφήνα ολίσθησης (h) στην υποδοχή σφήνας
ολίσθησης (i) και χτυπήστε την με σφυρί. Η
σφήνα ολίσθησης μπορεί να αποθηκευτεί
στο κοίλο περίβλημα της πλευρικής λαβής με
σπείρωμα (e).
Πλευρικές λαβές (εικ. 2)
Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με δύο
αφαιρούμενες πλευρικές λαβές (e, f) για το
χειρισμό του δράπανου όταν χρησιμοποιείται ως
εργαλείο χειρός.
ΣΥΣΦΙΞΗ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΛΑΒΗΣ ΜΕ
ΣΠΕΙΡΩΜΑ
Βιδώστε τη λαβή (e) στη θέση της και συσφίξτε.
ΣΥΣΦΙΞΗ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΛΑΒΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τοποθετήστε τη λαβή (f) στο περίβλημα των
ταχυτήτων (j) χρησιμοποιώντας τις τέσσερις
εξαγωνικές βίδες (m) που παρέχονται.
Τοποθέτηση Του Ελάσματος
Επιστήθιου (εικ. 2)
Το έλασμα επιστήθιου (k) επιτρέπει το βέλτιστο
έλεγχο του δράπανου όταν αυτό χρησιμοποιείται
ως εργαλείο χειρός.
Τοποθετήστε το έλασμα επιστήθιου (k) στο πίσω
άκρο του εργαλείου, χρησιμοποιώντας το μπουλόνι
στερέωσης (n) που παρέχεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν
χρησιμοποιείτε το δράπανο ως
εργαλείο χειρός, να βεβαιώνεστε
πάντοτε ότι οι πλευρικές λαβές και το
έλασμα επιστήθιου έχουν τοποθετηθεί
σωστά.
Ρυθμιστικό Περιστροφής Προς
Τα Εμπρός/Προς Τα Πίσω
(εικ. 1)
Η δυνατότητα περιστροφής προς τα εμπρός/προς
τα πίσω και στις δύο ταχύτητες επιτρέπει τη χρήση
του εργαλείου για παράδειγμα, για εσωτερική
εξομάλυνση σπειρωμάτων.
Για να επιλέξετε κανονική ή αντίστροφη φορά
περιστροφής, χρησιμοποιήστε το διακόπτη
περιστροφής προς τα εμπρός/προς τα πίσω (b).
– R (Δεξιά): Περιστροφή προς τα εμπρός
– L (Αριστερά): Περιστροφή προς τα πίσω
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η κατεύθυνση
περιστροφής πρέπει να αλλάζει μόνον
εφόσον ο ο κινητήρας έχει σταματήσει
εντελώς. Ένας μηχανισμός ασφαλείας
αποτρέπει οποιαδήποτε αλλαγή της
κατεύθυνσης περιστροφής εάν ο
κινητήρας είναι σε λειτουργία.
105
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Επιλογέας Δύο Ταχυτήτων
(εικ. 3)
Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με έναν επιλογέα
δύο ταχυτήτων (c) για τη μεταβολή της αναλογίας
ταχύτητας/ροπής στρέψης.
• Απελευθερώστε το διακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης και επιλέξτε την
απαιτούμενη θέση όταν ο κινητήρας
σταματήσει εντελώς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εφαρμόζετε
μεγάλη πίεση στο εργαλείο. Η
υπερβολική πίεση μειώνει την απόδοση
του εργαλείου και μπορεί να ελαττώσει
το χρόνο ζωής του.
Κατάλληλη Θέση Κρατήματος
(εικ. 4)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Εφαρμογή Αναλογίας Ταχύτητας/Ροπής Στρέψης Θέσης
I
Χαμηλή ταχύτητα/υψηλή ροπή στρέψης, διάτρηση
οπών μεγάλου μεγέθους
II
Υψηλή ταχύτητα/χαμηλή ροπή στρέψης, διάτρηση
οπών μικρότερου μεγέθους
Για τις τιμές ταχύτητας, ανατρέξτε στα τεχνικά
δεδομένα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε
να αλλάξετε ταχύτητα όταν το εργαλείο
λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα ή όταν
βρίσκεται υπό φορτίο.
Τοποθέτηση του εργαλείου σε βάση δράπανου.
Το δράπανο μπορεί να τοποθετηθεί σε βάση
δράπανου (προαιρετική) για χρήση ως σταθερό
εργαλείο.
1. Αφαιρέστε το έλασμα επιστήθιου
χαλαρώνοντας το μπουλόνι στερέωσης.
2. Αφαιρέστε και τις δύο πλευρικές λαβές.
3. Τοποθετήστε το εργαλείο στη βάση δράπανου.
Φροντίστε να συσφίξετε όλα τα μπουλόνια
στερέωσης που παρέχονται με τη βάση
δράπανου.
Λειτουργία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
Κατάλληλη θέση κρατήματος σημαίνει ότι το
έλασμα επιστήθιου έρχεται σε επαφή με το σώμα,
όπως φαίνεται, με:
– Το ένα χέρι στην πλευρική λαβή με σπείρωμα
(e) και το άλλο χέρι στη λαβή μεταφοράς (d),
Ή
– Το ένα χέρι στην πλευρική λαβή με σπείρωμα
(e) και το άλλο χέρι στην πλευρική λαβή
ελέγχου (f).
Χρήση Του Δράπανου Ως
Εργαλείο Χειρός (εικ. 1)
1. Τοποθετήστε τις πλευρικές λαβές και το
έλασμα επιστήθιου.
2. Τοποθετήστε το κατάλληλο παρελκόμενο.
3. Επιλέξτε κατεύθυνση περιστροφής.
4. Επιλέξτε την κατάλληλη αναλογία ταχύτητας/
ροπής στρέψης.
Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, πιέστε το
διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (a)
στην πλευρική λαβή ελέγχου (f).
Για να σταματήσετε το εργαλείο, αφήστε το
διακόπτη.
Να απενεργοποιείτε πάντοτε το εργαλείο όταν
ολοκληρωθεί η εργασία και προτού το αφαιρέσετε
από την πρίζα.
Ανάμιξη
• Για ανάμιξη, τοποθετήστε κατάλληλο
παρελκόμενο ανάμιξης.
106
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αναμιγνύετε
ή αναδεύετε εύφλεκτα υγρά που
φέρουν ανάλογη σήμανση.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Το παρόν μηχάνημα δεν μπορεί να επιδιορθωθεί
από τον χρήστη. Μεταφέρετε το εργαλείο σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών της
DEWALT μετά από περίπου 150 ώρες χρήσης.
Εάν εμφανιστούν προβλήματα πριν από την
παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος,
επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
Προαιρετικά Παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την Προστασία του
Περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
107
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
108
108
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή - κατ’ επιλογή
μας - θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
109
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N045395
06/10
Download PDF

advertising