DW882 | DeWalt DW882 STRAIGHT GRINDER Type 2 instruction manual

599111-46 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW882
Obr. 1
c
d
a
b
Obr. 2
g
j
i
h
f
e
2
Obr. 3
k
Obr. 4
c
l
3
Obr. 5
a
b
Obr. 6
4
PRIAMA BRÚSKA
DW882
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Príkon
Otáčky naprázdno
Priemer kotúča
Hriadeľ
Šírka kotúča
Vnútorný otvor kotúča
Hmotnosť
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka
akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka
akustického výkonu)
DW882
230
2
W
1 800
min-1
5 700
mm
152
5/8-11-UNC-3B
mm
25
mm
16
kg
6,7
V
času značne predĺžiť čas pôsobenia
vibrácií na obsluhu.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné opatrenia, ktorá chránia obsluhu
pred účinkom vibrácií: údržba náradia
a jeho príslušenstvo, udržiavanie rúk
v teple, organizácia spôsobu práce.
Poistky
Európa
Náradie 230 V, 10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko
Náradie 230 V, 13 A v zástrčke prívodného
kábla
dB(A)
91
Definícia: Bezpečnostné pokyny
dB(A)
dB(A)
3
102
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.
dB(A)
3,2
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) určená podľa normy EN 60745:
Úroveň vibrácií ah pri brúsení povrchu
ah,AG =
m/s2
18,1
Odchýlka K =
m/s2
2,4
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek,
ktoré sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa
použiť na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí
medzi sebou. Táto hodnota môže byť použitá na
predbežný odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však náradie
použité na rôzne aplikácie s rozmanitým príslušenstvom alebo ak sa
vykonáva jeho nedostatočná údržba,
veľkosť vibrácií môže byť odlišná. Tak
sa môže počas celkového pracovného
NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu,
ktorá, ak sa jej nezabráni, povedie
k spôsobeniu vážneho alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže spôsobiť vážne alebo
smrteľné zranenie.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne hroziacu rizikovú situáciu, ktorá, ak
sa jej nezabráni, môže viesť k vzniku
ľahkého alebo stredne vážneho zranenia.
POZNÁMKA: Označuje postup nesúvisiaci so spôsobením zranenia,
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
k poškodeniu zariadenia.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
5
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
09
DW882
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Riaditeľ oddelenia pre vývoj a konštrukciu
výrobkov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.03.2010
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné pokyny a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie uvedených varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Označenie „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom)
6
alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré
môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu
alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela narastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel
na prenášanie alebo posúvanie náradia
a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu
kábla s mastnými, horúcimi a ostrými
predmetmi alebo pohyblivými časťami.
Poškodený alebo zauzlený prívodný kábel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým chráničom (RCD).
Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pri práci s náradím pracujte s rozvahou. Nepoužívajte elektrické náradie, ak
ste unavení alebo ak ste pod vplyvom
drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka
nepozornosti pri práci s elektrickým náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či
nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče
ponechané na náradí môžu byť zachytené
rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť
úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľný
odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
g) Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Elektrické náradie nepreťažujte.
Používajte správny typ náradia na vykonávanú prácu. Pri použití správneho typu
náradia bude práca vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
byť opravené.
c)
d)
e)
f)
g)
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie
nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia
vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie je
v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie
jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré
môžu ovplyvniť chod náradia. Ak je
náradie poškodené, nechajte ho pred
použitím opraviť. Mnoho nehôd býva spôsobených zanedbanou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými ostriami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho elektrického náradia iba osobe s príslušnou kvalifikáciou,
ktorá bude používať výhradne originálne
náhradné diely. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
DOPLNKOVÉ ZVLÁŠTNE BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Bezpečnostné pokyny pre
všetky pracovné operácie
a) Toto elektrické náradie bolo skonštruované
tak, aby pracovalo ako brúska. Preštudujte
si všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny,
obrázky a technické údaje uvedené pre
toto náradie. Nedodržanie všetkých nižšie
uvedených pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo k vážnemu
zraneniu.
7
b) S týmto elektrickým náradím sa neodporúča vykonávať úkony, ako sú ostrenie, brúsenie kefou alebo prerezávanie. Pracovné
operácie, na ktoré nie je toto elektrické náradie
určené, môžu vytvárať rizikové situácie, pri
ktorých môže dôjsť k zraneniu.
c) Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je
výslovne skonštruované alebo odporúčané výrobcom náradia. Aj keď môže byť iné
príslušenstvo použité s Vaším elektrickým
náradím, neznamená to, že je zaistená jeho
bezpečná prevádzka.
d) Menovité otáčky príslušenstva sa musia
minimálne rovnať maximálnym otáčkam vyznačeným na štítku náradia.
Príslušenstvo, ktoré sa otáča rýchlejšie, než
sú jeho povolené maximálne otáčky, sa môže
roztrhnúť alebo rozlomiť.
e) Vonkajší priemer a hrúbka Vášho príslušenstva musí zodpovedať rozsahu kapacity
Vášho náradia. Príslušenstvo s nesprávnou
veľkosťou nemôže byť zodpovedajúcim spôsobom chránené a ovládané.
f) Veľkosť upínacieho otvoru kotúčov, prírub,
podporných podložiek alebo iného príslušenstva musí presne zodpovedať priemeru
hnacieho hriadeľa elektrického náradia.
Kotúče s upínacími otvormi, ktoré nezodpovedajú montážnym dielom elektrického náradia,
nepobežia stabilne, budú nadmerne vibrovať
a môžu spôsobiť stratu kontroly.
g) Nepoužívajte poškodené príslušenstvo.
Pred každým použitím skontrolujte každé
príslušenstvo. Pri brúsnych kotúčoch
skontrolujte, či nie sú prasknuté alebo či
nie sú odštiepené. Pri oporných podložkách skontrolujte, či nie sú prasknuté,
potrhané alebo nadmerne opotrebované.
Pri drôtených kefách skontrolujte, či nie
sú uvoľnené alebo popraskané jednotlivé
drôty. Ak dôjde k pádu elektrického náradia alebo jeho príslušenstva, skontrolujte,
či nedošlo k poškodeniu a ak je to nutné,
použite nepoškodené príslušenstvo.
Po kontrole a montáži príslušenstva sa
postavte Vy aj ostatné osoby tak, aby ste
stáli mimo roviny rotujúceho príslušenstva
a na jednu minútu zapnite náradie pri maximálnych otáčkach naprázdno. V tomto testovacom čase sa poškodené kotúče obvykle
roztrhnú na kúsky.
h) Používajte prvky osobnej ochrany. V závislosti od druhu použitia si nasaďte ochrannú masku, či ochranné alebo bezpečnostné
okuliare. Podľa situácie používajte masku
8
proti prachu, chrániče sluchu, rukavice
a pracovnú zásteru schopnú zachytiť drobné brúsne častice alebo fragmenty obrobku. Ochrana zraku musí byť schopná zastaviť
odlietavajúce nečistoty vznikajúce pri rôznych
pracovných operáciách. Maska proti prachu
alebo respirátor musí filtrovať čiastočky vznikajúce pri Vašej práci. Dlhodobé vystavenie
vysokej intenzite hluku môže spôsobiť stratu
sluchu.
i) Okolité osoby držte v bezpečnej vzdialenosti od pracovného priestoru. Každý, kto
vstupuje do pracovného priestoru, musí
byť vybavený prvkami osobnej ochrany.
Fragmenty obrobku alebo úlomky kotúča
môžu odlietavať a môžu spôsobiť úraz i mimo
pracovného priestoru.
j) Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so
skrytým elektrickým vedením alebo s vlastným prívodným káblom, držte náradie za
izolované povrchy. Pri kontakte so „živým“
vodičom sa nechránené kovové časti náradia
stanú tiež „živými“ a obsluha tak utrpí zásah
elektrickým prúdom.
k) Prívodný kábel veďte mimo oblasti rotujúceho príslušenstva. Pri strate kontroly môže
dôjsť k preseknutiu alebo obrúseniu kábla
a Vaša ruka môže byť zachytená a vtiahnutá
do rotujúceho príslušenstva.
l) Nikdy neodkladajte náradie, kým nedôjde
k úplnému zastaveniu pracovného nástroja. Rotujúce príslušenstvo sa môže zaryť do
povrchu, čo môže spôsobiť stratu kontroly nad
náradím.
m) Nezapínajte elektrické náradie, ak ho prenášate v ruke vedľa tela. Náhodný kontakt
s rotujúcim príslušenstvom by mohol spôsobiť
zachytenie Vášho oblečenia a kontakt príslušenstva s Vaším telom.
n) Ventilačné otvory elektrického náradia
pravidelne čistite. Ventilátor motora odvádza
prachové nečistoty z vnútorného priestoru
náradia a nadmerné hromadenie kovových
čiastočiek môže spôsobiť úraz elektrickým
prúdom.
o) Nepoužívajte náradie v blízkosti horľavých
materiálov. Iskry môžu spôsobiť vznietenie
týchto horľavín.
p) Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré vyžaduje chladenie kvapalinou. Použitie vody
alebo inej chladiacej kvapaliny môže viesť
k smrteľnému úrazu elektrickým prúdom alebo
k inému zraneniu.
ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE VŠETKY PRACOVNÉ OPERÁCIE
Príčiny spätného rázu a jeho
prevencia z pohľadu obsluhy
Spätný ráz je náhlou reakciou na zovretie alebo
zaseknutie otáčajúceho sa kotúča, podpornej
podložky, kefy alebo akéhokoľvek iného
príslušenstva. Zovretie alebo zaseknutie spôsobuje
rýchle zablokovanie rotujúceho príslušenstva,
ktoré ešte navyše v bode kontaktu spôsobí stratu
kontroly nad náradím a jeho pohyb v opačnom
smere, než je smer otáčania príslušenstva.
Ak je napríklad brúsny kotúč zovretý alebo zaseknutý v obrobku, hrana kotúča sa v mieste kontaktu
s obrobkom môže zarezať hlbšie a môže tak
spôsobiť vyskočenie kotúča smerom hore alebo
spätný ráz. Kotúč môže vyskočiť smerom k obsluhe alebo od obsluhy, v závislosti od smeru pohybu
kotúča v bode, kde došlo k jeho zovretiu. Za týchto
podmienok môžu brúsne kotúče aj prasknúť.
K spätnému rázu dochádza v dôsledku
nesprávneho použitia alebo nesprávnych
pracovných postupov alebo prevádzkových
podmienok. Spätnému rázu môžete zabrániť
dodržiavaním nižšie uvedených opatrení:
a) Držte náradie stále pevne a majte postoj
a ruky v takej polohe, aby ste boli stále
pripravení kompenzovať sily spätného
rázu. Vždy používajte prídavnú rukoväť, ak
je vo vybavení náradia, aby bola zaručená
maximálna ovládateľnosť pri spätnom
ráze alebo pri momentových reakciách pri
zapnutí náradia. Používateľ náradia môže
zvládať momentové reakcie alebo sily spätného rázu, ak sú vykonávané správne opatrenia.
b) Nikdy nevkladajte ruky do blízkosti rotujúceho príslušenstva. Môže dôjsť k spätnému
rázu príslušenstva cez Vaše ruky.
c) Nezaujímajte taký postoj, keď Vás môže
pohyb náradia pri spätnom ráze zasiahnuť.
Spätný ráz vymrští náradie v opačnom smere,
než je smer otáčania kotúča v mieste zovretia.
d) Zvláštnu pozornosť venujte pri práci
v rohoch, práci s ostrými hranami a pod.
Vyhýbajte sa poskakovaniu a hrubému
prítlaku brúsneho kotúča. Rohy, ostré hrany
alebo kmitanie majú tendenciu zachytávať
rotujúce príslušenstvo, čo môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím alebo spätný ráz.
e) Nepoužívajte rezbársky alebo ozubený pílový kotúč. Pri použití týchto kotúčov dochádza
často k spätnému rázu alebo k strate kontroly
nad náradím.
Bezpečnostné varovania špecifické pre brúsenie
a)
b)
c)
d)
e)
Používajte iba typy kotúčov, ktoré sú
odporúčané pre Vaše elektrické náradie a príslušný kryt určený pre zvolený
kotúč. Kotúče, ktoré nie sú určené pre
Vaše náradie, nemôžu byť zodpovedajúcim
spôsobom chránené a sú nebezpečné.
Kryt musí byť na náradí bezpečne pripevnený a musí byť umiestnený tak, aby
zaručoval maximálnu bezpečnosť a aby
bola pred používateľom náradia obnažená iba minimálna časť kotúča. Kryt
pomáha chrániť používateľa náradia pred
odlietavajúcimi úlomkami kotúča a pred
náhodným kontaktom s kotúčom.
Kotúče sa musia používať iba na odporúčané aplikácie. Napríklad: nebrúste
bočnou stranou pílového kotúča určeného na prerezávanie. Rozbrusovacie kotúče
sú určené na obvodové brúsenie. Bočné
sily pôsobiace na tieto kotúče môžu spôsobiť ich roztrieštenie.
Vždy používajte nepoškodené príruby
kotúčov, ktoré majú správnu veľkosť
a tvar zodpovedajúci zvolenému kotúču.
Správne príruby podopierajú kotúč, a tak
znižujú riziko jeho prasknutia. Príruby pre
rozbrusovacie kotúče sa môžu odlišovať od
prírub pre brúsne kotúče.
Nepoužívajte opotrebované kotúče
z väčších brúsok. Kotúč určený pre väčšie
náradie nie je vhodný pre vyššie otáčky
menšieho náradia a môže prasknúť.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu
– Riziko zranenia spôsobeného odlietavajúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobeného kontaktom
s horúcim príslušenstvom, ktoré sa zahrialo
počas použitia.
– Riziko zranenia spôsobeného dlhodobým
použitím náradia.
– Riziko vdychovania prachu z nebezpečných
látok.
9
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
NEPOUŽÍVAJTE iné brúsne kotúče, než sú kotúče
uvedené v technických údajoch.
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo v prítomnosti horľavých kvapalín alebo
plynov.
Používajte ochranu sluchu.
Tieto výkonné priame brúsky sú elektrické náradie
na profesionálne použitie.
Používajte ochranu zraku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátumový kód (g), ktorý obsahuje aj rok výroby, je
vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Priamu brúsku
1 Prednú rukoväť
1 Ochranný kryt
1 Brúsny kotúč
1 Šesťhranný kľúč
1 Stranový kľúč
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie je vybavené dvojitou izoláciou (trieda I) v súlade s požiadavkami
normy EN 60745. Preto nie je nutné
použitie uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
kúpite u autorizovaného predajcu DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
1 Návod na obsluhu
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
1 Výkresovú dokumentáciu
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo príslušenstva.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k úrazu alebo k jeho
poškodeniu.
a. Hlavný vypínač
b. Uvoľňovacie tlačidlo vypínača
c. Prednú rukoväť
d. Ochranný kryt
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša priama brúska DW882 je určená na
profesionálne brúsenie.
10
VAROVANIE: Žltozelený vodič pripojte
k nulovej svorke.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla s tromi vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred každým nastavením alebo pred každou montážou
alebo demontážou doplnkov a príslušenstva z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia vždy vypnite
náradie a odpojte náradie od zdroja
napájania. Pred opätovným pripojením náradia stlačte a uvoľnite hlavný
vypínač, aby ste sa uistili, či je náradie
vypnuté.
Montáž rukoväti (obr. 4)
VAROVANIE: Pred použitím náradia
skontrolujte, či je rukoväť riadne utiahnutá.
Prednú rukoväť (c) pevne naskrutkujte do otvoru
(l).
Montáž brúsneho kotúča
(obr. 2)
1. Povoľte krídlové matice (e) a natočte skrutky
(f) tak, aby bolo možné uvoľniť kryt (g).
2. Otvorte kryt.
3. Vložením šesťhranného kľúča do jedného
z otvorov vnútornej príruby pridržte hriadeľ.
4. Pomocou kľúča povoľte maticu (h). Odoberte
maticu a vonkajšiu prírubu (i).
5. Nasaďte na hriadeľ príslušenstvo (j).
6. Nasaďte späť prírubu a pevne dotiahnite
maticu.
7. Uzavrite kryt a zaistite ho dotiahnutím
krídlových matíc.
Ak chcete príslušenstvo odobrať, postupujte
v obrátenom poradí.
Montáž a demontáž ochranného krytu (obr. 3)
1. Podľa vyššie uvedeného postupu vyberte
príslušenstvo.
2. Povoľte skrutky (k).
3. Nasaďte na náradie kryt ako na uvedenom
obrázku.
4. Skrutky pevne dotiahnite.
Ak chcete ochranný kryt odobrať, postupujte
v obrátenom poradí.
Bez nasadeného ochranného krytu
s náradím nikdy nepracujte, okrem leštenia pomocou textilného kotúča.
Pred použitím náradia
• Namontujte ochranný kryt a vhodný
kotúč alebo disk. Nepoužívajte nadmerne
opotrebované kotúče.
• Uistite sa, či je správne namontovaná
vnútorná i vonkajšia príruba.
• Skontrolujte, či sa kotúč otáča v rovnakom
smere, aký zobrazujú šípky na príslušenstve
a na náradí.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy a platné nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým nastavením alebo pred každou montážou
alebo demontážou doplnkov a príslušenstva z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia vždy vypnite
náradie a odpojte náradie od zdroja
napájania. Pred opätovným pripojením náradia stlačte a uvoľnite hlavný
vypínač, aby ste sa uistili, či je náradie
vypnuté.
VAROVANIE: VŽDY pri práci s týmto
náradím používajte vhodné pracovné
rukavice.
VAROVANIE: Pri použití brúsky
dochádza k veľkému zahrievaniu skrine prevodovky.
VAROVANIE:
• Zaistite, aby bol brúsený materiál
riadne upnutý.
• Na náradie vyvíjajte iba mierny tlak.
Nevyvíjajte na kotúč bočný tlak.
• Vyhýbajte sa preťažovaniu náradia. Ak dôjde k prehriatiu náradia,
nechajte ho niekoľko minút v chode
naprázdno.
Správna poloha rúk (obr. 1, 7)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY používajte
správne uchytenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
bezpečne a očakávajte náhle reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na bočnej rukoväti (d) a druhú ruku na tele
náradia, ako na obr. 7.
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
VAROVANIE: Pred použitím náradia
skontrolujte, či je rukoväť riadne utiahnutá.
11
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte najprv
uvoľňovacie tlačidlo (b) a nasledovne použite
hlavný vypínač (a).
Ak chcete pracovať v režime nepretržitej
prevádzky, hlavný vypínač (a) držte stlačený dole.
Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný vypínač.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
VAROVANIE: Nevypínajte a nezapínajte náradie, ak je v zábere.
Práca s kovmi
Ak používate náradie na prácu s kovmi, uistite sa,
či je zapojený prúdový chránič (RCD), aby boli
obmedzené zvyškové riziká súvisiace s kovovými
pilinami.
Ak dôjde k prerušeniu napájania, ktoré bude
spôsobené prúdovým chráničom (RCD), zverte
kontrolu náradia autorizovanému servisu DEWALT.
VAROVANIE: V extrémnych prevádzkových podmienkach pri práci s kovmi
môže dôjsť k nahromadeniu vodivých
kovových pilín vnútri náradia. To môže
viesť k poškodeniu ochranné izolácie
vnútri náradia a k potenciálnemu riziku
spôsobenia úrazu elektrickým prúdom.
Ak chcete zabrániť nahromadeniu kovových pilín
vnútri náradia, odporúčame Vám, aby ste každý
deň čistili vetracie drážky. Pozrite časť Údržba.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
VAROVANIE: Pred každým nastavením alebo pred každou montážou
alebo demontážou doplnkov a príslušenstva z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia vždy vypnite
náradie a odpojte náradie od zdroja
napájania. Pred opätovným pripojením náradia stlačte a uvoľnite hlavný
vypínač, aby ste sa uistili, či je náradie
vypnuté.
Odpájacie uhlíky
Motor bude automaticky zastavený, čo znamená,
že sa blíži koniec prevádzkovej životnosti
uhlíkov a že sa musí vykonať údržba náradia.
Uhlíky nie sú opraviteľné. Odovzdajte náradie
autorizovanému servisu DEWALT.
12
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne látky.
Tieto chemikálie môžu oslabiť materiály použité v týchto častiach. Používajte
iba handričku navlhčenú v mydlovom
roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do
náradia dostala akákoľvek kvapalina.
Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia
do kvapaliny.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Náhradný kotúč č.: 403216-00
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok nesmie
byť vyhodený do bežného domového
odpadu.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si prajete ho nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00241724 - 17-07-2014
13
DW882
PRIAMA BRÚSKA 1
©
14
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising