D27300 | DeWalt D27300 PLANER THICKNESSER Type 2 instruction manual

www.
.eu
D27300
D27300T
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
8
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
15
English (original instructions)
23
Español (traducido de las instrucciones originales)
30
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
38
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
46
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
54
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
62
Português (traduzido das instruções originais)
69
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
77
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
84
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
91
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
99
Copyright DEWALT
2
Figure A1
7
8
6
2
66
5
4
3
36
1
XX–XX
XXXX
Figure A2
13
9
10
12
11
1
Figure B2
Figure B1
14
18
15
16
20
19
17
21
22
23
Figure D1
Figure C1
18
20
19
16
Figure C2
21
Figure D2
16
27
28
25
2
26
20
18
24
10
21
19
24
10
Figure D3
Figure E1
17
15
16
14
27
21
18
23
21
29
19
Figure E3
Figure E2
18
23
32
15
30
14
21
31
18
17
Figure F2
Figure F1
8
7
16
33
22
16
3
Figure G2
Figure G1
13
12
34
34
35
Figure H1
Figure H2
4
68
69
9
67
Figure H3
69
4
Figure H4
2
9
67
2
9
69
4
67
68
68
Figure I1
41
9
40
Figure I2
8
42
9
8
43
40
4
Figure J
Figure I3
9
7
8
44
Figure K
13
45
12
Figure L1
46
10
2
47
48
Figure L2
Figure L3
Figure M
5
XX–XX
XXXX
54
53
5
Figure N1
Figure N2
Figure O1
Figure O2
Figure P1
Figure P2
6
Figure P4
Figure P3
55
56
Figure R1
Figure Q1
58
30
Figure Q2
57
59
Figure R3
Figure R2
63
64
65
60
62
61
65
57
60
7
DAN S K
TYKKELSESHØVL
D27300, D27300T
Tillykke!
EF-overensstemmelseserklæring
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DEWALT én af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere af elværktøj.
MASKINDIREKTIV
Tekniske data
Spænding
Type
Effektindgang
Udgangsspænding
Tomgangshastighed
Fødningshastighed
Skærehøjde (maks.)
Maks. skærebredde (maks.)
Maks. skæredybde
høvlingsfunktion
Tykkelseshøvlefunktion
Klingestørrelse
Vægt
LPA (lydtryk)
KPA (lydtrykusikkerhed)
LWA (lydeffekt)
KWA (usikkerhed lydeffekt)
* ved brugerens øre
Fuses:
Europa
D27300, D27300T
W
W
maks/min-1
m/min
mm
mm
D27300
230
2
2.100
1.650
6.200
5
160
260
D27300T
400
2
3.000
2.280
6.200
5
160
260
mm
mm
mm
kg
2,5
3
20
54
2,5
3
20
54
dB(A)*
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3
109
3,1
96
3
109
3,1
V
230 V værktøjer
400 V værktøjer
16 ampere, hovedledningsnet
16 ampere, pr. fase
BEMÆRK (KUN D27300): Dette udstyr er beregnet til tilslutning til
et strømforsyningssystem med en maksimal tilladelig systemimpedans
Zmax på 0,27 Ω ved interfacepunktet (strømforsyningsboks) på
brugerens forsyning.
Brugeren skal sikre, at dette udstyr kun tilsluttes til et strømsystem,
som opfylder ovennævnte krav. Hvis det er nødvendigt, kan brugeren
rette henvendelse til el-selskabet for at høre om systemimpedansen ved
interfacepunktet.
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hvert
signalord. Læs vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig situation, der - hvis
den ikke undgås - kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig situation, der - hvis
den ikke undgås - kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig situation, der - hvis
den ikke undgås - kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under “tekniske data” er
udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-3.
Disse produkter overholder også direktivet 2004/108/EF. Kontakt
DEWALT på følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.02.2010
Sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL! Når der bruges elektrisk værktøj, bør der
tages grundliggende sikkerhedsforanstaltninger, for at
reducere risiko for elektrisk stød og personskade
inklusiv følgende.
Alle disse anvisninger skal læses, inden der gøres forsøg på at betjene
dette produkt; disse anvisninger bør gemmes til senere brug.
GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG
Generelle sikkerhedsbestemmelser
1. Hold arbejdsområdet ryddet.
Overfyldte områder og arbejdsbænke opfordrer til ulykker.
2. Tag hensyn til arbejdsmiljøet.
Værktøjet må ikke udsættes for regn. Værktøjet må ikke bruges
under våde eller fugtige forhold. Sørg for, at arbejdsområdet er
ordentligt oplyst (250–300 Lux). Værktøjet må ikke bruges, hvor
der er brand- eller eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af brændbare
væsker eller gasser.
3. Værn mod elektrisk stød.
Undgå at komme i kontakt med jordede overflader (f.eks. rør,
radiatorer, komfurer og køleskabe). Når værktøjet bruges under
ekstreme forhold (f.eks. høj fugtighed, når der produceres
metalspåner osv.), kan den elektriske sikkerhed forbedres ved at
indsætte en isolerende transformer eller en fejlstrømsafbryder.
4. Hold uvedkommende væk.
Lad ikke personer, specielt børn, blive involveret i arbejdet,
røre værktøjet eller forlængerledningen, og hold dem væk fra
arbejdsområdet.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med personskade, men som kan
resultere i produktskade.
5. Stil ubrugt værktøj til opbevaring.
Betyder fare for elektrisk stød.
6. Undlad at overbelaste værktøjet.
Betyder risiko for brand.
Når værktøj ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt og
forsvarligt aflåst sted utilgængeligt for børn.
Jobbet foretages på bedre og sikrere måde med den tilsigtede
hastighed.
7. Brug det korrekte værktøj.
Betyder skarpe hjørner.
8
Tving ikke mindre værktøj eller ekstraudstyr til at gøre samme
arbejde som et værktøj til industriel brug. Anvend aldrig værktøjet til
ikke-tiltænkte formål; brug f.eks. ikke en rundsav til at skære i grene
eller træstammer.
DANSK
8. Vær hensigtsmæssigt klædt på.
Bær ikke løst tøj eller smykker, da de kan gribe fat i bevægelige
dele. Det anbefales at der bæres skridsikkert fodtøj, når der
arbejdes udendørs. Bær hårbeklædning for at holde på langt hår.
9. Brug beskyttelsesudstyr.
Bær altid sikkerhedsbriller. Brug en ansigts- eller støvmaske, hvis
arbejdet skaber støv og flyvende partikler. Hvis dette materiale kan
være varmt, skal der også bæres et varmebestandigt forklæde.
Bær høreværn til hver en tid. Bær sikkerhedshjelm til hver en tid.
10. Tilslut støvudsugningsudstyr.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller -opsamlingsudstyr, skal
dette tilsluttes og anvendes korrekt.
11. Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Træk aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i
ledningen. Hold ledningen borte fra varme, olie og skarpe kanter.
Bær aldrig værktøjet ved at holde det i ledningen.
12. Fastgør arbejdsemnet.
Brug skruetvinger eller en skruestik til at holde arbejdsemnet
på plads. Det er sikrere end at bruge hænderne, og gør begge
hænder fri til at betjene værktøjet.
13. Undlad at række for langt.
Hold god fodstilling og balance til enhver tid.
14. Vær omhyggelig med at vedligeholde værktøjet.
For bedre og sikrere ydeevne, skal skæreværktøjerne holdes skarpe
og rene. Følg anvisninger for smøring og udskiftning af tilbehør.
Kontroller værktøjerne regelmæssigt, og hvis de er beskadigede,
få dem repareret af et autoriseret servicecenter. Sørg for, at alle
håndtag og kontakter er tørre, rene og fri for fedt og olie.
15. Frakobl værktøjer.
Når værktøjer ikke bruges, og inden service og udskiftning af
tilbehør, som for eksempel klinger, bor og skærere, skal værktøjer
kobles fra strømforsyningen.
16. Fjern justeringsnøgler og skruenøgler.
Gør det til en vane at kontrollere om justeringsnøgler og skruenøgler
er fjernet fra værktøjet inden det betjenes.
17. Undgå utilsigtet opstart af værktøjet.
Værktøjet må ikke bæres med fingeren på kontakten. Sørg for at
værktøjet er i “off” position (slukket) inden det tilsluttes.
18. Brug forlængerledninger, der egner sig til udendørs brug.
Efterse forlængerledningen inden brug og udskift den, hvis den er
beskadiget. Når værktøjet bruges udendørs, må der kun bruges
forlængerledninger som egner sig til udendørs brug, samt er
afmærket til udendørs brug.
19. Vær opmærksom.
Hold godt øje med, hvad du foretager dig. Brug sund fornuft.
Værktøjet må ikke betjenes når du er træt, eller under inflydelse af
stoffer eller alkohol.
20. Undersøg, om der er beskadigede dele.
Inden brug, skal værktøjet og hovedledningen kontrolleres for at
fastslå om den kan fungere korrekt ifølge det tilsigtede formål.
Kontroller de bevægelige deles indstilling, binding, beskadelse af
dele, opstilling, samt andre forhold, der kan påvirke driften. En
skærm eller andre dele, som er beskadiget, skal repareres eller
udskiftes af et autoriseret servicecenter, medmindre andet er
angivet i denne brugervejledning. Få defekte kontakter udskiftet af
et autoriseret servicecenter. Undlad at bruge værktøjet, hvis det ikke
er muligt at tænde og slukke det med kontakten. Forsøg aldrig at
udføre reparationen selv.
ADVARSEL! Hvis der bruges tilbehør eller ekstraudstyr,
eller udføres en opgave med dette værktøj ud over hvad der er
anbefalet i denne brugervejledning, kan det indebære risiko for
personskade.
21. Få værktøjet repareret af en kvalificeret person.
Dette el-værktøj opfylder relevante sikkerhedsregler. Reparationer
må kun udføres af kvalificerede personer med originale reservedele,
da det ellers kan bringe brugeren i fare.
Ekstra sikkerhedsregler for tykkelseshøvle
• Bær sikkerhedsbriller, arbejdshandsker og høreværn, når du
arbejder.
• Kør aldrig med maskinen uden, at alle beskyttelsesskærme og
anti-tilbageslagsenheden er på plads og fungerer perfekt.
• Når du høvler, brug kun maskinen, når anslaget er i position. Sørg
for at det nederste hjørne på anslaget rører ved det øverste af
bordet.
ADVARSEL! Indfødnings- og udfødningsbordet blev justeret
nøjagtigt på fabrikken. Ændr aldrig selv på indstilling af borde.
• Brug udelukkende de klinger, der er designet til denne maskine.
• Anvend altid kun klinger, der er skarpe og vedligeholdte.
• Brug ikke maskinen til bearbejdning af andre materialer end blødt
eller hårdt træ.
• Skær aldrig i indhakninger, tappe eller støbeforme.
Sammenfalsninger er ikke tilladt.
• Udfør aldrig standset arbejde (dvs. skæringer som ikke medfører,
at du arbejder med arbejdsemnets fulde længde).
• Undgå at arbejde med dårligt bukket træ, der er i utilstrækkelig
kontakt med fødningsbordet.
• Kontrollér før brug, at tilbageslag og fødningsspindler fungerer
korrekt.
• Fjern alle søm og metalgenstande fra arbejdsemnet, før du starter
med at arbejde. Anvend ikke træ fyldt med splinter.
• Kontrollér i høvlingsfunktion, at den øverste klinges
beskyttelsesskærm er justeret til at yde optimal afskærmning.
• Sørg for at løftehåndtaget er ude af fødningsområdet.
• Ved arbejde med lange stykker brug et passende rullebord på
begge sider af maskinen, der er justeret efter højden på bordene.
• Hold dine hænder på afstand af klingerne.
• I høvlingsfunktion brug en skubbestok hele tiden.
• Opbevar skubbestokken på dens plads, når den ikke anvendes.
• Lad være med at fjerne nogen afskårne dele eller andre dele af
arbejdsemnet fra skæreområdet, mens skæreblokken kører.
• Arbejdsemne størrelser:
– Uden ekstra støtte er maskinen designet til at acceptere
maksimale arbejdsemnestørrelser på:
HØVL
– Højde 140 mm gange bredde 260 mm gange længde
500 mm
– Skær aldrig arbejdsemner kortere end 300 mm
TYKKELSESHØVL
– Højde 160 mm gange bredde 260 mm gange længde
600 mm
– Skær aldrig arbejdsemner kortere end 500 mm
– Længere arbejdsemner skal understøttes af et passende
ekstra bord, fx et rullebord.
• I tilfælde af et uheld eller maskinfejl, sluk omgående for maskinen
og tag strømstikket ud.
• Rapportér fejlen og afmærk maskinen, så andre ikke bruger den
fejlbehæftede maskine.
• KUN HØVL: Når skæreblokken er blokeret på grund af helt
usædvanlig fremføringskraft under skæring, sluk for maskinen
og tag strømstikket ud. Fjern arbejdsemnet og sørg for, at
skæreblokken kører frit. Tænd for maskinen og start igen med at
skære med nedsat fremføringskraft.
• Kontrollér at alle dele af skæreblokken, der ikke bruges til høvling,
er sikkert afskærmet.
Restrisici
De følgende risici er uløseligt forbundet med brugen af høvle:
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og brug af
sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås.
Disse omfatter:
– Risiko for ulykker på grund af udækkede dele ved den roterende
klinge.
9
DAN S K
– Risiko for skade ved udskiftning af klingen.
4 M8 møtrikker
– Risiko for at klemme fingre ved åbning af beskyttelsesskærme.
4 D8 tandspændeskiver
– Helbredsmæssige skader på grund af indånding af støv, der
udvikles ved høvling i træ, specielt eg, bøg og MDF.
De følgende faktorer øger risikoen for åndedrætsproblemer:
– Ingen støvopsamler er tilsluttet ved savning af træ
– Utilstrækkelig støvudsugning på grund af tilstoppede
udsugningsfiltre
1 D8 flad spændeskive
1 Æske indeholdende:
4 Ben
2 Hjul
2 Hjulkonsoller
1 Pose indeholdende:
Mærkning på værktøjet
2 Hjulaksler
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
4 M8 franske bolte
Læs brugsvejledningen før brug.
2 M8 sekskantbolte
4 M8 møtrikker
4 Vingemøtrikker
4 D8 flade spændeskiver
Bær høreværn.
6 D8 Belleville spændeskiver
1 brugsvejledning
Brug øjeværn.
1 sprængbillede
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør, der
kan være opstået under transport.
Bærepunkt.
Hold hænderne væk fra klingen.
Når maskinen anvendes i tykkelseshøvlefunktionen, vær
opmærksom på fødningsretningen. Brug aldrig maskinen
uden anbringelse af spåneopsamler.
Når maskinen anvendes i høvlingsfunktionen, vær
opmærksom på fødningsretningen. Brug aldrig maskinen
uden anbringelse af spåneopsamler.
Kontrollér at skæreklingerne er korrekt justerede.
Tillad ikke klingerne at stikke mere end 1,1 mm ud fra
skærehovedet.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den før
betjening.
Beskrivelse (fig. A1, A2)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
FIG. A1
1. Tænd/sluk-kontakt
2. Løftehåndtag
3. Nederste bord
4. Beskyttelsesskærm/flisopsamler
5. Skala nederste bord
6. Skubbestok
7. Holdehåndtag til anslag
8. Anslag
DATOKODEPOSITION (FIG. A1)
Datokoden (36), der også inkluderer produktionsåret, er tryk på huset.
Eksempel:
FIG. A2
9. Øverste bord
2010 XX XX
Produktionsår
10. Justeringsknap til høvlingsdybde
11. Skala øverste bord
12. Holdehåndtag til beskyttelsesskærm
Pakkeindhold
Pakken indeholder:
1 Delvist monteret tykkelseshøvl
1 Beskyttelsesskærm
1 Beskyttelsesskærm/flisopsamler
1 Støvåbningsadapter
1 Æske indeholdende:
1 Anslag
1 Skubbestok
1 Pose indeholdende:
TILSIGTET BRUG
Din DEWALT D27300/D27300T høvl og tykkelseshøvl er designet til
professionel skæring af hårdt og blødt træ. Den udfører høvlings- og
tykkelsesopgaver let, præcist og sikkert.
Skæreblokken er designet til at acceptere nominelle 260 mm klinger
(DE7333).
ADVARSEL! Anvend ikke maskinen til andre formål end de
beskrevne.
1 Sekskantnøgle 2,5 mm
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af brændbare
væsker eller gasser.
1 Sekskantnøgle 4 mm
Disse høvlemaskiner er professionelle værktøjsmaskiner.
1 Sekskantnøgle 5 mm
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning er
påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
1 Sekskantnøgle 6 mm
1 Skruenøgle 13/10 mm
1 Justeringsmåler
1 Løftehåndtag
2 Skruetvingehåndtag
4 Gummifødder
1 M8 fransk bolt
10
13. Beskyttelsesskærm
El-sikkerhed
Den elektriske motor er kun designet til en spænding (400 V – 3 Ph),
og kun to spændinger (230 – 1 Ph). Kontrollér altid, at strømforsyningen
svarer til spændingen på mærkepladen.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en
speciel ledning, der kan rekvireres fra DEWALT serviceorganisation.
DANSK
Brug af forlængerledning
5. Spænd vingemøtrikkerne.
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du anvende en godkendt
3-koret forlængerledning, der passer til dette værktøjs effektforbrug (se
tekniske data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den maksimale
længde er 20 m.
6. Læg maskinen på siden med tykkelsesudfødningsrammen (29)
hvilende på gulvet (fig. D3).
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
8. Montér styrehjulene som beskrevet nedenfor.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser,
skal enheden slukkes, og maskinen frakobles
strømforsyningen inden på- eller afmontering af
tilbehør, før justering eller ændring af indstillinger eller
udførelse af reparationer. Kontrollér at udløserkontakten er
på position OFF. Start ved et uheld kan medføre skader.
ADVARSEL: Slå altid strømmen fra før montering af
værktøjet.
Udpakning af maskinen (fig. B1)
1. Fjern det løse indpakningsmateriale fra boksen.
2. Løft maskinen ud af boksen.
3. Fjern boksen med dele inde fra maskinen.
4. Fjern alt resterende indpakningsmateriale fra maskinen.
7. Gentag for de øvrige fødder.
Montering af styrehjulene (fig. E1–E3)
Nødvendige hardwaredele: 2 hjulkonsoller (14), 2 hjulaksler (15), 2
bolte (17), 4 møtrikker (18), 2 flade spændeskiver (21), 2 Belleville
spændeskiver (23) (fig. E1).
1. Ret hvert hjul (30) ind efter en konsol (14) og læg en hjulaksel (15)
gennem hullerne i hver enhed (fig. E2).
2. Anbring en flad spændeskive (21) og en møtrik (18) på akslernes
gevindende.
3. Spænd møtrikkerne.
4. Montér en hjulenhed (31) på hver af de øverste ben (32) ved hjælp
af en sekskantet bolt (17), Belleville spændeskive (23) og møtrik (18)
(fig. E3).
5. Spænd møtrikkerne.
6. Rejs maskinen op.
Montering af anslaget (fig. F1, F2)
IDENTIFICERING AF HARDWAREDELE (FIG. B2)
1. Anbring anslaget (8) på anslagsholderen (33) (fig. F1).
Vi anbefaler, at du pakker alle hardwaredelene ud og sorterer dem.
2. Anbring en fransk bolt (16) nedefra gennem holderen og anslaget.
14. Hjulkonsol
3. Anbring en flad spændeskive (22) på bolten (16) (fig. F2).
15. Hjulaksel
4. Montér holdehåndtaget (7) på bolten (16).
16. M8 fransk bolt
17. M8 sekskantet bolt
18. M8 møtrik
19. Vingemøtrik
20. D8 tandspændeskive
21. D8 flad spændeskive
22. D8 flad spændeskive
Montering af brobeskyttelsesskærmen
(fig. G1, G2)
1. Indsæt beskyttelsesskærmen (13) i beskyttelsesskærmens søjle
(34) (fig. G1).
2. Anbring beskyttelsesskærmen ved at montere låseskrue (35).
3. Montér holdehåndtag (12) i søjle (34) (fig. G2).
23. D8 Belleville spændeskive
Montering af beskyttelsesskærmen/flisopsamler
Montering af fødderne (fig. C1, C2)
Når maskinen bruges i høvlingsfunktionen, skal beskyttelsesskærmen/
flisopsamleren monteres under det øverste bord. Når maskinen bruges
i tykkelseshøvlefunktionen, skal beskyttelsesskærmen/flisopsamleren
monteres oven på det øverste bord.
Når fødderne er monteret, kan maskinen anbringes på en arbejdsbænk.
For at sikre en sikker betjening skal maskinen være fastgjort til
arbejdsbænken. Nødvendige hardwaredele: 4 møtrikker (18), 4
tandspændeskiver (20) (fig. C1).
1. Læg maskinen på siden med tykkelsesudfødningsrammen (24)
hvilende på gulvet (fig. C2).
ADVARSEL: Vær omhyggelig med at undgå, at knappen
(10) til justering af høvlingsdybden rammer gulvet.
2. Indsæt en fod (25) i hver af de udvendige hak (26) placeret i
bunden af maskinhuset.
3. Anbring en tandspændeskive (20) og en møtrik (18) på fodens
gevindende.
4. Spænd møtrikkerne.
5. Vend maskinen om igen.
6. Fastgør maskinen til arbejdsbænken.
Montering af benene (fig. D1–D3)
Når benene er monteret, kan maskinen stå alene. Nødvendige
hardwaredele: 4 franske bolte (16), 4 vingemøtrikker (19), 4 flade
spændeskiver (21) (fig D1).
1. Læg maskinen på siden med tykkelsesudfødningsrammen (24)
hvilende på gulvet (fig. D2).
ADVARSEL: Vær omhyggelig med at undgå, at knappen
(10) til justering af høvlingsdybden rammer gulvet.
2. Indsæt et ben (27) i hver af de udvendige hak (28) placeret i
bunden af maskinhuset.
3. Sæt en fransk bolt (16) gennem hullerne i benene og maskinhuset.
4. Anbring en flad spændeskive (21) og en vingemøtrik (19) på
boltene.
TYKKELSESHØVLEFUNKTION (FIG. A1, H1, H2)
BEMÆRK: Beskyttelsesskærmen/flisopsamleren er i høvlingsfunktion.
1. Løsn knapperne (68, 69) for at fjerne beskyttelsesskærmen/
flisopsamleren (4) fra det øverste bord (9).
2. Drej beskyttelsesskærmen/flisopsamleren over 180˚.
3. Skub beskyttelsesskærmen/flisopsamleren (4) langs med det
øverste bord (9), indtil knappen (67) rettes ind efter microkontakten
(66).
4. Montér beskyttelsesskærmen/flisopsamleren ved at stramme
knapperne (67, 69).
HØVLINGSFUNKTION (FIG. G1, G2, H3, H4)
1. Drej løftehåndtaget (2) for at sænke det nederste bord helt ned (9).
2. Løsn knapperne (67, 69) for at fjerne beskyttelsesskærmen/
flisopsamleren (4) fra det øverste bord.
3. Skub beskyttelsesskærmen/flisopsamleren af det øverste bord.
4. Drej beskyttelsesskærmen/flisopsamleren over 180˚.
5. Ret de 2 eksterne støvåbningsribber på beskyttelsesskærmen/
flisopsamleren ind efter de 2 sidepanelindhak.
6. Skub beskyttelsesskærmen/flisopsamleren imod microkontakten
(66).
7. Sikr beskyttelsesskærmen/flisopsamleren ved at stramme
knapperne (68, 69).
8. Sænk beskyttelsesskærmen (13), indtil den kommer i kontakt med
flisopsamleren og lås den ved hjælp af grebet (12).
BEMÆRK: Hvis du bruger en støvopsamler, sænk det øverste bord
hele vejen ned og fastgør adapteren til støvrenden, hæv derefter det
øverste bord, indtil det er i kontakt med adapteren.
11
DAN S K
Justering
ADVARSEL: Slå altid strømmen fra før justering af
værktøjet.
JUSTERING AF ANSLAGET (FIG. I1–I3)
Justering af højre vinkel (fig. I1)
Anslaget har et justerbart stop for let justering af højre vinkel.
1. Løsn vinklens holdehåndtag (40).
2. Tryk anslaget helt op for at sikre, at det er helt vertikalt og spænd
vinklens holdehåndtag.
3. Anbring en indstillet firkant (41) på bordet og op imod
anslaget (8).
4. Hvis en justering er nødvendig, fortsæt som følger:
5. Løsn møtrikken (42) nogle få omgange og drej stopskruen (43) til
justering af vertikal position ind eller ud, indtil anslaget står 90° i
forhold til bordet som målt med firkanten.
Justering af den afrejfede vinkel (fig. I2)
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og frakoble maskinen fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller der
fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Kontrollér at maskinen er placeret, så den passer til din ergonomi
med hensyn til bordhøjde og stabilitet. Maskinstedet skal udvælges,
så brugeren har et godt overblik og har tilstrækkelig plads omkring
maskinen til bearbejdning af arbejdsemner uden begrænsninger.
Før brugen
• Fjern alle fremmedlegemer. Høvl ikke træ med løse knaster. Høvl
ikke træ, der er fyldt med mange knaster eller er meget skævt.
Tænde og slukke (fig. M)
1. Løsn vinklens holdehåndtag (40).
Tænd/sluk-kontakten giver mange fordele:
2 Flyt anslaget (8) langs med den vandrette aksel for at opnå den
ønskede vinkel.
UDLØSERKONTAKT VED MANGLENDE STRØM
3. Sørg for at det nederste hjørne på anslaget rører ved det øverste af
bordet (9).
4. Spænd vinklens holdehåndtag.
Justering af høvlingsbredden (fig. I3)
1. Løsn anslagets holdehåndtag (7).
2. Flyt anslaget (8) tværs over det øverste bord (9) for at opnå den
ønskede bredde.
3. Spænd anslagets holdehåndtag.
JUSTERING AF BESKYTTELSESSKÆRMEN (FIG. J)
Beskyttelsesskærmen kan justeres til alle faste positioner over bordet for
at give optimal afskærmning.
ADVARSEL: Sørg altid for at justere beskyttelsesskærmen
i forhold til høvlingsbredden og højden på arbejdsemnet.
Sådan justeres bredden
1. Løsn låsegrebet (44).
2. Flyt beskyttelsesskærmen (13) til den ønskede bredde.
3. Spænd justeringsgrebet.
Sådan justeres højden
Hvis strømmen af en eller anden grund skulle blive afbrudt, skal
kontakten forsætligt genaktiveres.
BESKYTTELSE MOD OVERBELASTNING AF MOTOREN
I tilfælde af overbelastning af motoren, vil motorens strømforsyning blive
slået fra. Hvis dette sker, lad motoren afkøle i 2 minutter og tryk derefter
på den grønne startknap.
EKSTRA SIKKERHED
Den hængslede sikkerhedsafskærmningsplade kan låses ved at
anbringe en hængelås gennem haspen. Pladen tjener også som en
“let at anbringe” nødstopknap, da tryk på den forreste del af pladen vil
trykke stopknappen ned.
1. Du starter maskinen ved at trykke på den grønne startknap (53).
2. Du slukker for maskinen ved at trykke på den røde stopknap
(54).
ADVARSEL: Sluk altid for maskinen, når arbejdet er udført,
og inden stikket tages ud.
Høvling (fig. N1, N2)
1. Montér beskyttelsesskærmen/flisopsamleren som beskrevet
ovenfor.
1. Løsn holdehåndtaget (12).
2. Justér anslaget som påkrævet.
2. Flyt beskyttelsesskærmens konsol (45) til den ønskede højde.
3. Justér beskyttelsesskærmen til at yde optimal afskærmning.
3. Spænd holdehåndtaget.
4. Indstil skæredybden.
JUSTERING AF SKÆREDYBDEN (FIG. K, L1–L3)
5. Tænd for maskinen.
Høvlingsfunktion (fig. K)
• Indfør langsomt arbejdsemnet under beskyttelsesskærmen og hold
det fasttrykket imod anslaget.
1. Løsn låseringen (46).
2. Tag fat i dybdejusteringsknappen (10) og justér dybdesnittet ved
hjælp af skalaen (47).
– Drej med uret for at reducere skæredybden.
– Drej mod uret for at øge skæredybden.
3. Spænd låseringen.
Tykkelseshøvlefunktion (fig. L1–L3)
• Indfør arbejdsemnet i årenes retning.
• Husk at bruge skubbestokken, når du er tæt på skærehovedet.
Arbejde med tykkelseshøvl (fig. A2, O1, O2)
1. Montér beskyttelsesskærmen/flisopsamleren som beskrevet
ovenfor.
2. Sænk beskyttelsesskærmen (13).
1. Anbring løftehåndtaget (2) på løfteakslens ende (48) (fig. L1).
3. Indstil skæredybden.
2. Rotér håndtaget (med uret), indtil det får kontakt med
akselmøtrikken.
4. Tænd for maskinen.
3. Drej løftehåndtaget mod uret, indtil det matcher hullet og den flade
side på akslen.
4. Spænd ved hjælp af en 2,5 mm sekskantnøgle tappen på
løftehåndtaget (fig. L2).
– Drej med uret for at reducere skæredybden.
– Drej mod uret for at øge skæredybden.
5. Aflæs den udførte tykkelse på dit arbejdsemne på
dybdejusteringsskalaen (5) (fig. L3).
12
• De bedste resultater opnås, når arbejdsemnet har mindst en flad
overflade.
• Du opnår de bedste resultater ved at høvle begge sider af
arbejdsemnet for at opnå den ønskede tykkelse.
DANSK
Følg retningslinierne for høvledybden og bredden som vist i tabellen w.
herunder.
2,5
Udskiftning af klinger (fig. R1, R2)
Maskinen er udstyret med et skærehoved, som holder to klinger.
ADVARSEL: Udskift altid klingerne samtidig.
Høvledybde (mm)
Blødtræ
1,6
ADVARSEL! Vær opmærksom på, at skæreklingerne kun
kan udskiftes på den beskrevne måde. Montér aldrig andre
skæreklinger end de anbefalede.
Hårde træsorter
0,8
ADVARSEL: Skarpe hjørner.
0
ADVARSEL: Bær handsker ved udskiftning af klingerne.
20 50
100 150 200
250
300
ADVARSEL: Tag altid strømstikket ud før udskiftning af
klinger.
Bredde af blokken (mm)
Blokbredde (mm)
Udskiftning af klinger
1. Før langsomt arbejdsemnet ind i maskinen.
1. Fjern anslaget og beskyttelsesskærmen.
2. Indfør arbejdsemnet i årenes retning.
2. Drej omhyggeligt skærehovedet (57), indtil den første klinge bliver
synlig.
Snipe
3. Løsn boltene (58) ved hjælp af den leverede skruenøgle.
Snipe er en fordybning, der laves, når enderne på arbejdsemnet
kommer i kontakt med fræserne. Du undgår snipe ved at:
4. Løft klingeenheden (59) ud af skærehovedet. Brug om nødvendigt
en fladtang.
1. Holde arbejdsemnet i niveau under høvlingen.
5. Tag klingen (60) fra holderen (61).
2. Indføre arbejdsemnet fladt imod bordet.
6. Gentag for de øvrige klinger.
Kastning (fig. P1–P4)
Montering af klingerne
Hvis dit arbejdsemne kun er lidt vindskævt, høvl begge sider for at få
den ønskede tykkelse.
1. Fastgør klingen (60) til klingeholderen (61). Kontrollér at de
udvendige bolthoveder (62) falder i indhak (63).
BØJEDE ARBEJDSEMNER (FIG. P1, P2)
2. Genmontér enheden i skærehovedet (57).
Indføringsvalserne og skærehovedet vil midlertidigt gøre arbejdsemnet
fladt (fig. P1). Men den bøjede form vender tilbage igen efter høvling
(fig. P2).
3. Montér klingen som beskrevet nedenfor.
• Du fjerner bøjningen ved hjælp af en fræser.
DYBTRUKNE ARBEJDSEMNER (FIG. P3, P4)
4. Stram skruerne (58) (drejemoment: 6-8 Nm).
5. Gentag for de øvrige klinger.
Montering af klingerne (fig. R3)
1. Riv det dybtrukne arbejdsemne midt på (fig. P3).
1. Kontrollér klingens position (60) i begge ender.
2. Høvl stykkerne enkeltvis for at eliminere spild.
2. Anbring måleren (64) over skærehovedet (57) som vist.
• Alternativt høvl først den øverste del (55), vend derefter
arbejdsemnet og høvl bunden helt flad (56) (fig. P4).
3. Det nederste hjørne på måleren skal falde sammen med spidsen
på klingen (60).
Støvopsamling (fig. A1)
Maskinen er forsynet med en 100 mm støvopsamlingsåbning på
beskyttelsesskærmen/flisopsamleren (4). Forudsat en passende
støvopsamlingsenhed, kan 90 % af de producerede spåner blive
opfanget, hvis luftstrømmen er mindst 20 m/s.
Tilslut en passende støvopsamlingsenhed under alt arbejde.
• Hvis en justering er nødvendig, fortsæt som følger:
• Drej hver indstillingsskrue (65) ind eller ud efter behov, indtil
klingespidsen falder sammen med måleren.
Slibning af klingerne
Klingerne kan slibes ved 42°.
ADVARSEL: Klingerne kan slibes maks. 3 mm ned i forhold
til deres originale størrelse. Hvis klingestørrelsen er blevet
reduceret med mere end 3 mm, skal klingerne udskiftes.
Tilslut, hver gang det er muligt, en støvopsamlingsenhed, der
er designet i henhold til de relevante regulativer med hensyn til
støvemission.
Transport (fig. Q1, Q2)
Styrehjulene (30) er leveret for at lette transport af maskinen. Hold godt
fast i håndtaget med begge hænder og transportér maskinen som vist
i figur Q2.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
VEDLIGEHOLD
Din DEWALT værktøjsmaskine er konstrueret til at arbejde i længere
perioder med et minimum af vedligeholdelse. Vedvarende tilfredstillende
funktion er afhængig af, om værktøjet plejes korrekt og rengøres
regelmæssigt. Anti-tilbageslagsenheden og fødespindlerne skal efterses
hver uge for at opretholde en god arbejdsfunktion og sikre sikker drift.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for kvæstelser,
skal enheden slukkes, og maskinen frakobles
strømforsyningen inden på- eller afmontering af
tilbehør, justering eller ændring af indstillinger eller
udførelse af reparationer. Kontrollér at udløserkontakten
er på position OFF. Start ved et uheld kan medføre skader.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
13
DAN S K
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
Før brug kontrollér omhyggeligt skærehovedet for at afgøre, om det vil
fungere korrekt. Sørg for at harpiks eller partikler fra arbejdsemnet ikke
kan føre til blokering af en af funktionerne.
Tykkelseshøvlefunktion: I tilfælde af at fragmenter fra arbejdsemnet
sidder fast i skærehovedet og fødningsvalsen, sluk for maskinen og tag
strømstikket ud og fjern de fastsiddende dele.
Hold ventilationshullerne rene og rengør med jævne mellemrum huset
med en ren klud.
• Hold bordene rene og fri for smørelse. Smør regelmæssigt noget
voks på bordene.
• Hold maskinen fri for støv og spåner.
• Kontrollér og rengør dagligt tilbageslaget og fødespindlerne.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DEWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales af
DEWALT.
Disse inkluderer skæreklinger (DE7333).
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må ikke bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald.
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet og tilbyder
en enestående garanti til professionelle brugere af dette
værktøj. Denne garantierklæring er en tilføjelse til dine
kontraktmæssige rettigheder som professionel bruger eller
dine lovbefalede rettigheder som privat ikke-professionel
bruger og påvirker dem på ingen måde. Garantien er gyldig
inden for medlemsstaterne af Den Europæiske Union og Det
Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT værktøj, kan
du returnere det inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt og få alle pengene
refunderet eller bytte det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse eller service af dit
DEWALT værktøj, inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den vil blive foretaget
gratis af et autoriseret DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft. Ekskluderer tilbehør
og reservedele, medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt på grund af
fejlbehæftede materialer eller produktionsfejl inden for 12
måneder fra købsdatoen, garanterer DEWALT gratis udskiftning
af alle defekte dele eller gratis udskiftning af enheden efter
vores valg under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt at udskifte dit
DEWALT-produkt, eller hvis det ikke længere tjener det tiltænkte formål,
må det ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg for, at
dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter og emballage gør
det muligt at genbruge materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer bidrager til at forhindre
forurening af miljøet og reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde særskilt bortskaffelse af
elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter
eller hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling og genbrug af
udslidte DEWALT-produkter. For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som helst autoriseret serviceværksted,
der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede serviceværksted
befinder sig ved at kontakte dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste over
autoriserede DEWALT-serviceværksteder og detaljerede oplysninger
om vores eftersalgsservice og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
14
• Produktet har været underlagt almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt din forhandler eller
find adressen på dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget eller kontakt dit DEWALT
kontor på den adresse, der er opgivet i denne manual. Der
findes en liste over autoriserede DEWALT serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
DEUTSCH
HOBELMASCHINE
D27300, D27300T
Herzlichen Glückwunsch!
EG-Konformitätserklärung
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT entschieden. Langjährige
Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender
von Elektrowerkzeugen.
MASCHINENRICHTLINIE
Technische Daten
D27300, D27300T
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Abgabeleistung
Leerlaufdrehzahl
Zufuhrgeschwindigkeit
Schnitthöhe (max.)
Max. Schnittbreite (max.)
Max. Schnitttiefe
Hobel-Betriebsart
Abtragungs-Betriebsart
Messergröße
Gewicht
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (Schallleistung-Messungenauigkeit)
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Fuses:
Europa
W
W
max/min-1
m/min
mm
mm
D27300
230
2
2.100
1.650
6.200
5
160
260
D27300T
400
2
3.000
2.280
6.200
5
160
260
mm
mm
mm
kg
2,5
3
20
54
2,5
3
20
54
dB(A)*
96
96
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3
109
3,1
3
109
3,1
V
230 V Werkzeuge
400 V Werkzeuge
16 Ampere, Netz
16 Ampere, pro Phase
HINWEIS (NUR D27300): Dieses Gerät ist für den Anschluss
an ein Stromversorgungssystem mit einer maximale zulässigen
Systemimpedanz Zmax von 0,27 Ω am Schnittstellenpunkt
(Netzanschlusskasten) der Stromversorgung des Benutzers vorgesehen.
Der Benutzer muss sicherstellen, dass dieses Gerät ausschließlich an
ein Stromversorgungssystem angeschlossen wird, das den obigen
Anforderungen entspricht. Der Benutzer sollte gegebenenfalls das
örtliche Stromversorgungsunternehmen nach der Systemimpedanz am
Schnittstellenpunkt fragen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklärt.
Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu leichten oder
mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Weist auf scharfe Kanten hin.
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter „Technische Daten“
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 61029-1, EN 61029-2-3
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie 2004/108/EG. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser Betriebsanleitung
nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung des
technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT
ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.02.2010
Sicherheitshinweise
WARNUNG! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen
sollten stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen
befolgt werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag
und Personenschäden zu reduzieren, einschließlich der
nachfolgenden.
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt
verwenden und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung auf.
BEWAHREN SIE DAS HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF
Allgemeine Sicherheitsregeln
1. Halten Sie den Arbeitsbereich in Ordnung.
Unordnung im Arbeitsbereich führt zur Unfallgefahr.
2. Wählen Sie ihr Arbeitsumfeld sorgfältig aus.
Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus und verwenden Sie
es nicht unter feuchten oder nassen Bedingungen. Halten Sie den
Arbeitsbereich gut beleuchtet (250–300 Lux). Verwenden Sie das
Werkzeug nicht in brand- oder explosionsgefährdeten Bereichen,
wie z.B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
3. Schutz vor elektrischem Schlag.
Vermeiden Sie jegliche Körperberührung mit geerdeten
Teilen (z. B. Rohre, Heizkörper, Herde und Kühlschränke). Bei
extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, wenn
Schleifschlamm erzeugt wird, usw.) kann die elektrische Sicherheit
durch Vorschalten eines Trenntransformators oder eines (FI)Fehlerstrom-Schutzschalters erhöht werden.
4. Halten Sie andere Personen fern.
Lassen Sie Personen, vor allem Kinder, die an den Arbeiten nicht
beteiligt sind, das Werkzeug oder das Verlängerungskabel nicht
anfassen und halten Sie sie vom Arbeitsbereich fern.
5. Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf.
Unbenutzte Werkzeuge sollten an einem trockenen Ort unter
Verschluss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt
werden.
6. Das Werkzeug nicht gewaltsam zweckfremd einsetzen.
Wenn es für seinen vorgesehenen Zweck angewendet wird, wird
es die Arbeit besser und sicherer ausführen.
15
D EU T S C H
7. Verwenden Sie das richtige Werkzeug.
Setzen Sie Kleinwerkzeuge nicht dazu ein, die Arbeit von
Hochleistungswerkzeugen zu verrichten. Verwenden Sie Werkzeuge
nur entsprechend ihres vorgesehenen Zwecks; verwenden Sie
beispielsweise zum Schneiden von Ästen oder Baumstümpfen
keine Kreissäge.
8. Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung.
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da diese von den
beweglichen Teilen des Werkzeugs erfasst werden können. Beim
Arbeiten im Freien ist rutschfestes Schuhwerk zu empfehlen. Tragen
Sie ein Haarnetz, um langes Haar damit zu bedecken.
9. Verwenden Sie Schutzausrüstung.
Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Tragen Sie eine Atem- oder
Staubschutzmaske, falls die Arbeitsabläufe Staub oder Flugpartikel
erzeugen. Wenn die erzeugten Partikel heiß sind, sollte auch ein
hitzebeständiger Schurz getragen werden. Tragen Sie immer einen
Gehörschutz. Tragen Sie immer einen Schutzhelm.
10. Schließen Sie die Vorrichtungen zur Staubabsaugung an.
Falls Geräte zur Staubabsaugung oder zum -sammeln
angeschlossen werden können, vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und ordnungsgemäß verwendet werden.
11. Verwenden Sie das Kabel nicht missbräuchlich.
Ziehen Sie niemals am Netzkabel, wenn Sie es aus der
Steckdose entfernen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl und
scharfen Kanten fern. Tragen Sie das Werkzeug niemals am Kabel.
12. Sichern Sie das Werkstück.
Wenn möglich, benutzen Sie Schraubzwingen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück in Position zu halten. Das ist
sicherer, als Ihre Hände zu benutzen, und es hält beide Hände für
die Bedienung des Werkzeugs frei.
13. Achten Sie auf einen sicheren Stand.
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition
das Gleichgewicht zu halten.
14. Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt.
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher
arbeiten zu können. Befolgen Sie die Schmiervorschriften und
die Hinweise für Werkzeugwechsel. Überprüfen Sie Ihr Werkzeug
in regelmäßigen Abständen, und lassen Sie es im Falle von
Beschädigungen von einem autorisierten Servicebetrieb reparieren.
Halten Sie alle Griffe und Schalter trocken, sauber und frei von Öl
und Schmierfett.
15. Ziehen Sie den Netzstecker.
Wenn sie nicht benutzt werden, sollte die Stromversorgung für
Werkzeuge vor ihrer Wartung und beim Auswechseln von Zubehör
wie etwa Sägeblättern, Bits und Schneidwerkzeug unterbrochen
werden.
16. Entfernen Sie Stell- und Schraubenschlüssel.
Machen Sie es sich zur Gewohnheit, dass sie vor Inbetriebnahme
des Werkzeugs visuell prüfen, ob Stell- und Schraubenschlüssel
vom Werkzeug abgezogen sind.
17. Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie das Werkzeug niemals mit einem Finger am Schalter.
Vergewissern Sie sich, dass sich das Werkzeug vor dem Einstecken
in der „Aus“-Position befindet.
18. Verwenden Sie Verlängerungskabel für den Einsatz im Freien.
Vor der Verwendung sollte das Verlängerungskabel inspiziert
werden. Wenn es Beschädigungen aufweist, muss es ersetzt
werden. Wenn das Werkzeug im Freien benutzt wird, benutzen Sie
nur Verlängerungskabel, die zum Einsatz im Freien vorgesehen sind
und entsprechend gekennzeichnet sind.
19. Seien Sie stets aufmerksam.
Achten Sie darauf, was Sie tun. Handeln Sie mit Vernunft. Bedienen
Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem
Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
20. Kontrollieren Sie das Werkzeug auf Beschädigungen.
Überprüfen Sie das Werkzeug und das Netzkabel vor der
Inbetriebnahme auf Beschädigungen, um festzustellen, ob
es ordnungsgemäß funktionieren und seine vorgesehene
Funktion erfüllen kann. Überprüfen Sie, ob alle beweglichen
Teile richtig montiert sind und nicht klemmen und ob keine Teile
16
gebrochen sind. Überprüfen Sie auch alle Befestigungen und
alle weiteren Konditionen, die den Betrieb beeinflussen könnten.
Schutzvorrichtungen oder andere beschädigte Teile sollten
ordnungsgemäß von einem autorisierten Servicebetrieb repariert
oder ersetzt werden, wenn die Bedienungsanleitung nichts anderes
angibt. Lassen Sie beschädigte Schalter von einem autorisierten
Servicebetrieb ersetzen. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn
sich der Schalter nicht ein- oder ausschalten lässt. Versuchen Sie
niemals, Reparaturen selbst durchzuführen.
WARNUNG! Bei Verwendung von hier nicht empfohlenen
Zubehörteilen/Zusatzteilen oder bei der Durchführung von Arbeiten,
die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind, besteht
Verletzungsgefahr.
21. Lassen Sie Ihr Werkzeug von einer qualifizierten Person
reparieren.
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsrichtlinien. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem
Fachpersonal unter Verwendung von Originalersatzteilen
durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung können für den Benutzer
wesentliche Gefahren entstehen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Hobelmaschinen
• Tragen Sie bei der Arbeit mit diesem Werkzeug immer eine
Schutzbrille, Arbeitshandschuhe und einen Gehörschutz.
• Lassen Sie die Maschine niemals laufen, wenn nicht sämtliche
Schutzvorrichtungen angebracht und in einem einwandfreien
Zustand sind.
• Verwenden Sie die Maschine nur zum Hobeln, wenn sich der
Anschlag in seiner Position befindet. Stellen Sie sicher, dass der
untere Keil des Anschlags die obere Tischplatte berührt.
WARNUNG! Zufuhr- und Ausgabetisch wurden ab Werk
genau aufeinander eingestellt. Ändern Sie die Einstellung der Tische
niemals selbst.
• Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Hobelmesser.
• Verwenden Sie nur scharfe und gut gepflegte Messer.
• Verwenden Sie die Maschine nicht für die Bearbeitung anderer
Materialien als Weich- oder Hartholz.
• Schneiden Sie niemals Falze, Zapfen oder Formstücke. Falzen ist
nicht zulässig.
• Führen Sie keine unterbrochenen Schnitte durch (d.h. Schnitte,
bei denen keine Bearbeitung der Gesamtlänge des Werkstücks
erfolgt).
• Vermeiden Sie die Bearbeitung von stark gebogenem Holz, das
einen nur unzureichenden Kontakt mit dem Zufuhrtisch bietet.
• Prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Rücklauf- und
Zufuhrspindeln einwandfrei funktionieren.
• Vor dem Arbeitsbeginn müssen alle Nägel und
Metallgegenstände aus dem Werkstück entfernt werden.
Verwenden Sie kein splittriges Holz.
• Stellen Sie bei der Hobel-Betriebsart sicher, dass der obere
Messerschutz so eingestellt ist, dass eine optimale Abschirmung
erzielt wird.
• Vergewissern Sie sich, dass sich der Hubgriff nicht im
Zufuhrbereich befindet.
• Verwenden Sie bei der Bearbeitung langer Werkstücke einen
geeigneten Rolltisch an beiden Seiten der Maschine, der auf die
Höhe der Tische eingestellt ist.
• Halten Sie Ihre Hände sicher von den Messern fern.
• Verwenden Sie in der Hobel-Betriebsart immer einen
Schiebestock.
• Lassen Sie den Schiebestock in seiner Lage, wenn dieser nicht
benötigt wird.
• Entfernen Sie keine abgeschnittenen oder anderen Teile des
Werkstücks aus dem Schneidebereich, während die Maschine
läuft.
• Werkstückgrößen:
– Ohne zusätzliche Stütze kann die Maschine die folgende
maximale Werkstückgröße akzeptieren:
DEUTSCH
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] A1)
HOBEL
– Höhe 140 mm, Breite 260 mm, Länge 500 mm
– Sägen Sie niemals Werkstücke, die kürzer als 300 mm sind
Der Datumscode (36), der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
ABTRAGEN
2010 XX XX
– Höhe 160 mm, Breite 260 mm, Länge 600 mm
Herstelljahr
– Sägen Sie niemals Werkstücke, die kürzer als 500 mm sind
– Ein längeres Werkstück muss durch einen geeigneten Tisch
gestützt werden, z.B. ein Rolltisch.
Packungsinhalt
• Schalten Sie bei einem Unfall oder Maschinenfehler die Maschine
sofort ab und trennen Sie sie von der Stromquelle.
Die Packung enthält:
• Melden Sie den Fehler und kennzeichnen Sie die Maschine in
geeigneter Form, damit andere Personen die defekte Maschine
nicht verwenden.
1 Schutzabdeckung
• NUR HOBEL: Wenn das Sägeblatt beim Sägen aufgrund
anormaler Vorschubkraft blockiert, schalten Sie die Maschine ab
und trennen Sie sie von der Stromversorgung. Entfernen Sie das
Werkstück und stellen Sie sicher, dass sich der Hobelblock frei
dreht. Schalten Sie die Maschine ein und starten Sie einen neuen
Sägevorgang mit reduzierter Vorschubkraft.
• Stellen Sie sicher, dass nicht verwendete Teile des Hobelblocks
sicher abgeschirmt sind.
1 Teilmontierte Hobelmaschine
1 Spanfänger
1 Adapter Staubabsauganschluss
1 Karton mit folgendem Inhalt:
1 Anschlag
1 Schiebestock
1 Tasche mit folgendem Inhalt:
1 Innensechskantschlüssel 2,5 mm
1 Innensechskantschlüssel 4 mm
Restrisiken
1 Innensechskantschlüssel 5 mm
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von Hobelmaschinen
untrennbar verbunden:
1 Schlüssel 13/10 mm
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken nicht
vermieden werden.
Diese sind:
1 Innensechskantschlüssel 6 mm
1 Einstellinstrument
1 Hubgriff
2 Spannhebel
– Verletzungsgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden
Messers.
4 Gummifüße
– Verletzungsgefahr beim Austausch des Sägeblatts.
4 M8-Muttern
– Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
4 D8-Zahnscheiben
– Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von Staub, der beim
Hobeln von Holz entsteht, insbesondere Eiche, Buche und MDF.
1 D8-Flachscheibe
Die folgenden Faktoren erhöhen das Risiko von Atemproblemen:
– Beim Sägen von Holz ist keine Absaugvorrichtung angebracht.
– Unzureichende Staubabsaugung durch nicht gereinigte
Absaugfilter.
1 M8-Flachrundschraube mit Nase
1 Karton mit folgendem Inhalt:
4 Beine
2 Räder
2 Radbefestigungen
1 Tasche mit folgendem Inhalt:
Bildzeichen am Werkzeug
2 Radachsen
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
4 M8-Flachrundschrauben mit Nase
2 M8-Sechskantbolzen
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
4 M8-Muttern
4 Flügelmuttern
Tragen Sie Gehörschutz.
4 D8 flache Unterlegscheiben
6 D8 Belleville-Unterlegscheiben
Tragen Sie Augenschutz.
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
Tragpunkt.
Halten Sie Ihre Hände nicht in die Nähe des Sägeblatts.
Seien Sie sich bei Verwendung der Maschine in der
Abtragungs-Betriebsart über die Zufuhrrichtung im Klaren.
Verwenden Sie die Maschine niemals, ohne dass sich der
Spanfänger in seiner Position befindet.
Seien Sie sich bei Verwendung der Maschine in der HobelBetriebsart über die Zufuhrrichtung im Klaren. Verwenden
Sie die Maschine niemals, ohne dass sich der Spanfänger in
seiner Position befindet.
Stellen Sie sicher, dass die Hobelmesser richtig
eingestellt sind. Verhindern Sie, dass die Messer mehr
als 1,1 mm aus dem Hobelkopf hervorstehen.
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme
sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. A1, A2)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
ABB. A1
1. Ein-/Aus-Schalter
2. Hubgriff
3. Unterer Tisch
4. Spanfänger
5. Skala, unterer Tisch
6. Schiebestock
17
D EU T S C H
7. Spannhebel für Anschlag
IDENTIFIZIERUNG DER MASCHINENTEILE (ABB. B2)
8. Anschlag
Wir empfehlen, alle Maschinenteile auszupacken und zu sortieren.
14. Radbefestigung
ABB. A2
9. Oberer Tisch
15. Radachse
10. Einstellknopf für Hobeltiefe
16. M8-Flachrundschraube mit Nase
11. Skala, oberer Tisch
17. M8-Sechskantbolzen
12. Spannhebel für Schutzvorrichtung
18. M8-Mutter
13. Schutzhaube
19. Flügelmutter
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihre DEWALT D27300/D27300T Hobelmaschine wurde zum
professionellen Bearbeiten von Hart- und Weichholz konzipiert. Mit
ihr können Hobel- und Abtragungsarbeiten einfach, genau und sicher
durchgeführt werden.
Der Hobelblock ist für eine Aufnahme von Messern mit einer Größe von
260 mm konzipiert (DE7333).
WARNUNG! Verwenden Sie das Gerät nur entsprechend
seines vorgesehenen Zwecks.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe von
entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Hobel sind Elektrowerkzeuge für den professionellen Gebrauch.
20. D8-Zahnscheibe
21. D8-Flachscheibe
22. D8-Flachscheibe
23. D8-Belleville-Unterlegscheibe
Montage der Füße (Abb. C1, C2)
Mit angebrachten Füßen ist die Maschine für die Aufstellung auf einer
Werkbank geeignet. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, muss
die Maschine an der Werkbank befestigt werden. Erforderliche Teile: 4
Muttern (18), 4 Zahnscheiben (20) (Abb. C1).
1. Drehen Sie die Maschine so auf die Seite, dass der AbtragungsAusgaberahmen (24) auf dem Boden ruht (Abb. C2).
WARNUNG: Gehen Sie vorsichtig vor, um zu vermeiden,
dass der Einstellknopf (10) für die Hobeltiefe den Boden
berührt.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden, sind
diese zu beaufsichtigen.
2. Setzen Sie einen Fuß (25) in jede der äußeren Aussparungen (26)
ein, die sich in der Unterseite des Maschinengehäuses befinden.
Elektrische Sicherheit
3. Legen Sie die Zahnscheibe (20) und eine Mutter (18) auf das
Gewindeende des Fußes.
Der Elektromotor wurde für eine Spannung (400 V – 3 Ph) und zwei
Spannungen (230 – 1 Ph) konzipiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Stromversorgung der Spannung auf dem Typenschild entspricht.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch ein
speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALTKundendienststelle erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet werden,
müssen über einen Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
4. Ziehen Sie die Muttern an.
5. Stellen Sie die Maschine aufrecht hin.
6. Befestigen Sie die Maschine an der Werkbank.
Montage der Beine (Abb. D1–D3)
Mit angebrachten Beinen ist die Maschine als eigenständiges Gerät
geeignet. Erforderliche Teile: 4 Flachrundschrauben mit Nase (16), 4
Flügelmuttern (19), 4 Flachscheiben (21) (Abb. D1).
1. Drehen Sie die Maschine so auf die Seite, dass der AbtragungsAusgaberahmen (24) auf dem Boden ruht (Abb. D2).
WARNUNG: Gehen Sie vorsichtig vor, um zu vermeiden,
dass der Einstellknopf (10) für die Hobeltiefe den Boden
berührt.
2. Setzen Sie ein Bein (27) in jedes der oberen Löcher (28) ein, die
sich an den Ecken in der Unterseite des Maschinengehäuses
befinden.
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel, das
für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
technische Daten). Der Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt
1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt 20 m.
3. Führen Sie eine Flachrundschraube mit Nase (16) durch die Löcher
in den Beinen und dem Maschinengehäuse.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
5. Ziehen Sie die Flügelmuttern fest.
ZUSAMMENBAUEN UND EINSTELLEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie
es vom Netz, bevor Sie Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen, bevor Sie Einstellungen oder
Reparaturen vornehmen. Stellen Sie sicher, dass sich der
Auslöseschalter in der OFF-Position befindet. Ungewolltes
Anlaufen kann Verletzungen verursachen.
WARNUNG: Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen und
Einstellen immer den Netzstecker.
Auspacken der Maschine (Abb. B1)
1. Entfernen Sie das lose Verpackungsmaterial aus der Box.
2. Heben Sie die Maschine aus der Box.
3. Entfernen Sie die Teile-Box aus dem Maschineninnern.
4. Entfernen Sie das restliche Verpackungsmaterial von der Maschine.
4. Setzen Sie eine Flachscheibe (21) und eine Flügelmutter (19) auf die
Schrauben.
6. Drehen Sie die Maschine so auf die Seite, dass der HobelAusgabetisch (29) auf dem Boden ruht (Abb. D3).
7. Wiederholen Sie dies bei den anderen Füßen.
8. Bringen Sie die Laufrollen wie unten beschrieben an.
Montage der Laufrollen (Abb. E1–E3)
Erforderliche Teile: 2 Radbefestigungen (14), 2 Radachsen (15),
2 Bolzen (17), 4 Muttern (18), 2 Flachscheiben (21), 2 BellevilleUnterlegscheiben (23) (Abb. E1).
1. Richten Sie jedes Rad (30) mit einer Befestigung (14) aus und
führen Sie eine Radachse (15) durch die Löcher jeder Baugruppe
(Abb. E2).
2. Legen Sie die Flachscheibe (21) und eine Mutter (18) auf das
Gewindeende der Achsen.
3. Ziehen Sie die Muttern an.
4. Bringen Sie unter Verwendung eines Sechskantbolzens (17), einer
Belleville-Unterlegscheibe (23) und einer Mutter (18) (Abb. E3) eine
Rad-Baugruppe (31) an jedem oberen Bein (32) an.
5. Ziehen Sie die Muttern an.
18
DEUTSCH
6. Stellen Sie die Maschine aufrecht hin.
Montage des Anschlags (Abb. F1, F2)
Einstellen des Abfasungswinkels (Abb. I2)
1. Lösen Sie den Winkelspannhebel (40).
1. Setzen Sie den Anschlag (8) auf den Anschlaghalter (33) (Abb. F1).
2 Bewegen Sie den Anschlag (8) entlang seiner Längsachse, um den
gewünschten Winkel zu erhalten.
2. Führen Sie die Flachrundschraube mit Nase (16) von unten durch
den Halter und den Anschlag.
3. Stellen Sie sicher, dass der untere Keil des Anschlags die obere
Tischplatte (9) berührt.
3. Legen Sie eine Flachscheibe (22) auf die Schraube (16) (Abb. F2).
4. Ziehen Sie den Winkelspannhebel an.
4. Bringen Sie den Spannhebel (7) auf der Schraube (16) an.
Montage der Schutzvorrichtung (Abb. G1, G2)
1. Setzen Sie die Schutzvorrichtung (13) in die Schutzsäule (34) (Abb.
G1).
Einstellen der Hobelbreite (Abb. I3)
1. Lösen Sie den Anschlagspannhebel (7).
2. Bewegen Sie den Anschlag (8) über den oberen Tisch (9), um die
gewünschte Breite zu erhalten.
3. Ziehen Sie den Anschlagspannhebel an.
2. Fixieren Sie die Schutzvorrichtung durch Anbringen der
Sicherungsschraube (35).
EINSTELLEN DER SCHUTZVORRICHTUNG (ABB. J)
3. Bringen Sie den Spannhebel (12) an der Säule (34) an (Abb. G2).
Die Schutzvorrichtung kann auf jede Position oberhalb des Tisches
eingestellt werden, so dass eine optimale Abschirmung erzielt wird.
Montage des Spanfängers
Bei Verwendung der Maschine in der Hobel-Betriebsart muss
der Spanfänger unter dem oberen Tisch angebracht werden. Bei
Verwendung der Maschine in der Abtragungs-Betriebsart muss der
Spanfänger oben auf dem oberen Tisch angebracht werden.
ABTRAGEN (ABB. A1, H1, H2)
HINWEIS: Der Spanfänger befindet sich in der Hobel-Betriebsart.
1. Lösen Sie die Knöpfe (68, 69), um den Spanfänger vom (4) oberen
Tisch zu entfernen (9).
2. Drehen Sie den Spanfänger um 180˚.
3. Schieben Sie den Spanfänger (4) am oberen Tisch (9) entlang, bis
der Knopf (67) am Mikroschalter (66) ausgerichtet ist.
4. Befestigen Sie den Spanfänger durch Festziehen der Knöpfe (67,
69).
HOBELN (ABB. G1, G2, H3, H4)
1. Drehen Sie den Hubgriff (2) an, um den unteren Tisch (9) ganz
abzusenken.
2. Lösen Sie die Knöpfe (67, 69), um den Spanfänger vom (4) oberen
Tisch zu entfernen.
3. Schieben Sie den Spanfänger vom oberen Tisch herunter.
4. Drehen Sie den Spanfänger um 180˚.
5. Richten Sie die 2 äußeren Rippen des Staubabsauganschlusses
am Spanfänger an den 2 Schlitzen der Seitenwand aus.
WARNUNG: Stellen Sie stets sicher, dass die
Schutzvorrichtung auf die Hobelbreite und auf die Höhe des
Werkstücks eingestellt ist.
Um die Breite einzustellen
1. Lösen Sie den Sicherungsknopf (44).
2. Bewegen Sie die Schutzvorrichtung (13) auf die erforderliche Breite.
3. Ziehen Sie den Einstellknopf an.
Um die Höhe einzustellen
1. Lösen Sie den Spannhebel (12).
2. Bewegen Sie die Befestigung der Schutzvorrichtung (45) auf die
erforderliche Höhe.
3. Ziehen Sie den Spannhebel an.
EINSTELLEN DER SCHNITTTIEFE (ABB. K, L1–L3)
Hobeln (Abb. K)
1. Lösen Sie den Sicherungsring (46).
2. Halten Sie den Tiefeneinstellknopf (10), und stellen Sie die
Schnitttiefe unter Verwendung der Skala (47) ein.
– Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Schnitttiefe zu verringern.
– Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Schnitttiefe zu
erhöhen.
3. Ziehen Sie den Sicherungsring an.
Abtragen (Abb. L1–L3)
6. Schieben Sie den Spanfänger vorwärts in den Mikroschalter (66).
1. Setzen Sie den Hubgriff (2) auf das Hubwellenende (48) (Abb. L1).
7. Sichern Sie den Spanfänger durch Festziehen der Knöpfe (68, 69).
2. Drehen Sie den Griff (im Uhrzeigersinn), bis er in die Wellenmutter
eingreift.
8. Senken Sie die Schutzvorrichtung (13), bis sie den Spanfänger
berührt und arretieren Sie sie mit Hilfe des Hebels (12).
HINWEIS: Senken Sie bei Verwendung einer Staubabsaugvorrichtung
den oberen Tisch vollständig ab, bringen Sie den Adapter am
Staubsammler an und heben Sie dann den oberen Tisch, bis er den
Adapter berührt.
Einstellen
WARNUNG: Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen und
Einstellen immer den Netzstecker.
EINSTELLEN DES ANSCHLAGS (ABB. I1–I3)
Einstellen des rechten Winkels (Abb. I1)
Der Anschlag ist zur einfachen Einstellung des rechten Winkels
einstellbar.
1. Lösen Sie den Winkelspannhebel (40).
2. Drücken Sie den Anschlag gerade nach oben, um sicherzustellen,
dass dieser vollkommen senkrecht ist. Ziehen Sie den
Winkelspannhebel anschließend an.
3. Stellen Sie einen Winkel (41) auf den Tisch und gegen
den Anschlag (8).
4. Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
5. Lösen Sie die Mutter (42) einige Umdrehungen, und drehen Sie
die Anschlagschraube für die senkrechte Stellung (43) herein bzw.
heraus, bis sich der Anschlag 90° zum Tisch befindet, wenn mit
dem Winkel gemessen wird.
3. Drehen Sie den Hubgriff gegen den Uhrzeigersinn, bis er mit der
Bohrung der der flachen Wellenseite übereinstimmt.
4. Ziehen Sie mit einem 2,5 mm Innensechskantschlüssel den Stift
des Hubgriffs an (Abb. L2).
– Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Schnitttiefe zu verringern.
– Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Schnitttiefe zu
erhöhen.
5. Lesen Sie die Endbearbeitungsstärke Ihres Werkstücks an der
Tiefeneinstellskala (5) ab (Abb. L3).
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen.
Achten Sie bei der Aufstellung Maschine auf eine ergonomische
Tischhöhe und -stabilität. Der Standort der Maschine muss so gewählt
werden, dass der Bediener einen guten Überblick sowie genügend
Platz um die Maschine herum hat, dass er die Werkstücke ohne
Einschränkung bearbeiten kann.
19
D EU T S C H
Vor dem Betrieb
Werkstückbreite (mm)
• Entfernen Sie sämtliche Fremdkörper. Hobeln Sie kein Holz mit
losen Knoten. Hobeln Sie kein Holz mit starken Knoten oder stark
verzogenes Holz.
1. Führen Sie das Werkstück langsam in die Maschine.
2. Führen Sie das Werkstück in Richtung der Maserung zu.
Einbuchtungen
Ein- und Ausschalten (Abb. M)
Einbuchtungen sind Vertiefungen, die bei der Berührung des
Werkstückendes mit den Messern entstehen. Um Einbuchtungen zu
vermeiden:
Der Ein-/Ausschalter bietet mehrere Vorteile:
NULLSPANNUNGSAUSLÖSUNG
Sollte der Strom aus irgendeinem Grund abgeschaltet werden, muss
der Schalter bewusst wieder eingeschaltet werden.
1. Halten Sie das Werkstück während des gesamten Hobelvorgangs
gerade.
MOTORÜBERLASTUNGSSCHUTZ
2. Führen Sie das Werkstück flach gegen den Tisch.
Bei Überlastung des Motors wird die Stromzufuhr zum Motor
unterbrochen. Wenn dies geschieht, lassen Sie den Motor 2 Minuten
abkühlen und drücken dann den grünen Einschaltknopf.
ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT
Der Sicherheitsplatte am Scharnier kann verschlossen werden, indem
ein Vorhängeschloss durch den Schließhaken geführt wird. Die Platte
dient auch als „leicht zu findender“ Not-Aus-Schalter; durch einen Druck
auf die Vorderseite der Platte wird der Ausschaltknopf gedrückt.
1. Zum Einschalten der Maschine drücken Sie die grüne Starttaste
(53).
2. Zum Ausschalten der Maschine drücken Sie die rote Stopptaste
(54).
WARNUNG: Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei
Beendigung der Arbeiten immer aus. Erst dann darf der
Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
Hobeln (Abb. N1, N2)
Verwerfungen (Abb. P1–P4)
Weist Ihr Werkstück nur geringfügige Verwerfungen auf, hobeln Sie
beide Seiten, um die gewünschte Stärke zu erzielen.
VERZOGENE WERKSTÜCKE (ABB. P1, P2)
Die Zufuhrrollen und der Hobelkopf begradigen das Werkstück
vorübergehend (Abb. P1). Die verzogene Form kehrt jedoch nach dem
Hobelvorgang wieder zurück (Abb. P2).
• Um den Verzug zu beseitigen, verwenden Sie eine Zwinge.
SCHALENFÖRMIGE WERKSTÜCKE (ABB. P3, P4)
1. Ziehen Sie das schalenförmige Werkstück in der Mitte auseinander
(Abb. P3).
2. Hobeln Sie die Stücke separat, um Verschnitt zu vermeiden.
• Alternativ hierzu können Sie die obere Fläche (55) zuerst hobeln,
das Werkstück dann umdrehen und die untere Fläche (56) hobeln
(Abb. P4).
1. Bringen Sie den Spanfänger wie oben beschrieben an.
Staubabsaugung (Abb. A1)
2. Stellen Sie den Anschlag wie erforderlich ein.
Die Maschine ist mit einem 100-mm-Staubabsauganschluss
am Spanfänger (4) ausgestattet. Wird eine geeignete
Staubabsaugvorrichtung verwendet, so können 90% der Späne
aufgefangen werden, wenn der Luftstrom mindestens 20 m/s beträgt.
3. Stellen Sie die Schutzvorrichtung so ein, dass eine optimale
Abschirmung erzielt wird.
4. Stellen Sie die Schnitttiefe ein.
5. Schalten Sie die Maschine ein.
• Führen Sie das Werkstück langsam unter der Schutzvorrichtung zu,
während Sie es fest gegen den Anschlag drücken.
• Führen Sie das Werkstück in Richtung der Maserung zu.
• Denken Sie daran, in der Nähe des Hobelkopfes immer einen
Schiebestock zu verwenden.
Abtragen (Abb. A2, O1, O2)
1. Bringen Sie den Spanfänger wie oben beschrieben an.
2. Senken Sie die Schutzvorrichtung ab (13).
3. Stellen Sie die Schnitttiefe ein.
4. Schalten Sie die Maschine ein.
• Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn das Werkstück
mindestens eine flache Oberfläche hat.
• Hobeln Sie für optimale Ergebnisse beide Seiten des Werkstücks,
um die gewünschte Stärke zu erhalten.
Hinweise zur Hobeltiefe und Hobelbreite entnehmen Sie bitte der folgenden
Tabelle.
2,5
Hobeltiefe (mm)
Weichholz
1,6
Hartholz
Bringen Sie möglichst eine Absaugvorrichtung an, die den geltenden
Bestimmungen zur Staubabsaugung entspricht.
Transport der Maschine (Abb. Q1, Q2)
Die Laufrollen (30) ermöglichen einen leichteren Transport der Maschine.
Halten Sie den Griff mit beiden Händen gut fest und transportieren Sie
die Maschine wie in Abbildung Q2 gezeigt.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der richtigen Pflege des Gerätes
und seiner regelmäßigen Reinigung ab. Die Schutzvorrichtungen und
Spindeln der Füße müssen wöchentlich überprüft werden, um einen
ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Anbaugeräte oder
Zubehör anbringen oder entfernen und bevor Sie
Einstellungen oder Reparaturen vornehmen. Stellen
Sie sicher, dass sich der Auslöseschalter in der OFFPosition befindet. Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen
verursachen.
Erneuern der Messer (Abb. R1, R2)
Die Maschine ist mit einem Hobelkopf mit zwei Messern ausgestattet.
0,8
WARNUNG: Die Messer stets zusammen erneuern.
0
20 50
100 150 200
Werkstückbreite (mm)
20
Schließen Sie bei allen Arbeiten eine geeignete Staubabsaugvorrichtung
an.
250
300
WARNUNG! Die Messer dürfen nur auf die beschriebene
Art und Weise ausgetauscht werden. Bringen Sie nur die
empfohlenen Messer an.
WARNUNG: Scharfe Kanten.
DEUTSCH
WARNUNG: Tragen Sie bei der Erneuerung der Messer
Handschuhe.
Abtragungs-Betriebsart: Falls Werkstückteilchen im Hobelkopf und
der Zufuhrrolle steckenbleiben, trennen Sie die Maschine vom Strom
und entfernen Sie die steckengebliebenen Teile.
WARNUNG: Ziehen Sie vor dem Erneuern der Messer
stets den Netzstecker.
Halten Sie die Belüftungsschlitze und reinigen Sie das Gehäuse
regelmäßig mit einem weichen Lappen.
Entfernen der Messer
• Halten Sie die Tische sauber und fettfrei. Tragen Sie regelmäßig
etwas Wachs an den Tischen auf.
1. Entfernen Sie den Anschlag und die Schutzvorrichtung.
• Halten Sie die Maschine frei von Schmutz und Spänen.
2. Drehen Sie den Hobelkopf (57) vorsichtig, bis das erste Messer
sichtbar wird.
• Prüfen und reinigen Sie täglich die Rücklauf- und Zufuhrspindeln.
3. Lösen Sie die Schrauben (58) mit dem mitgelieferten
Schraubenschlüssel.
4. Heben Sie die Messer-Baugruppe (59) aus dem Hobelkopf heraus.
Verwenden Sie gegebenenfalls eine Zange.
5. Nehmen Sie das Messer (60) aus dem Halter (61).
6. Wiederholen Sie dies beim anderen Messer.
Anbringen der Messer
1. Bringen Sie das Messer (60) am Messerhalter (61) an. Vergewissern
Sie sich, dass die äußeren Schraubenköpfe (62) in die
Aussparungen (63) hineinfallen.
2. Bringen Sie die Baugruppe wieder im Hobelkopf (57) an.
3. Stellen Sie das Messer wie unten beschrieben ein.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DEWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an diesem
Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko zu mindern,
sollte mit diesem Produkt nur von DEWALT empfohlenes
Zubehör verwendet werden.
Mit enthalten sind Ersatz-Hobelmesser (DE7333).
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu geeignetem
Zubehör.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht mit normalem
Haushaltsabfall entsorgt werden.
4. Ziehen Sie die Schrauben (58) an (Anzugsmoment: 6-8 Nm).
5. Wiederholen Sie dies beim anderen Messer.
Einstellen der Messer (Abb. R3)
1. Überprüfen Sie die Position des Messers (60) an beiden Enden.
2. Setzen Sie das Instrument (64) wie angegeben über den Hobelkopf
(57).
3. Die Unterkante des Instruments muss mit der Messerspitze (60)
aufeinandertreffen.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Drehen Sie jede Einstellschraube (65) wie erforderlich herein bzw.
heraus, bis die Messerspitze mit dem Instrument aufeinandertrifft.
Nachschärfen der Messer
Die Messer können in einem Winkel von 42° nachgeschärft werden.
WARNUNG: Die Messer können in einem Winkel von 3
mm nachgeschärft werden. Hat die Messergröße mehr
als 3 mm abgenommen, so müssen die Messer erneuert
werden.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALT-Produkt ersetzt
werden muss oder Sie es nicht mehr benötigen, entsorgen Sie es
nicht mit dem normalen Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von Gebrauchtprodukten und
Verpackungen ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die Wiederverwendung von
Recyclingstoffen hilft, Umweltverschmutzung zu vermeiden
und mindert die Nachfrage nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die getrennte Entsorgung
von Elektroprodukten und Haushaltsabfall an kommunalen
Entsorgungsstellen oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und das Recycling von
DEWALT-Produkten nach Ablauf des Nutzungszeitraums zur Verfügung.
Um diesen Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu einer
beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt, die es in unserem
Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle erfahren Sie
bei Ihrem örtlichen DEWALT-Geschäftsstelle unter der in dieser
Betriebsanleitung angegebenen Adresse. Alternativ erhalten Sie
eine Liste der autorisierten DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren Kundendienst im Internet unter:
www.2helpU.com.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig die Schutzvorrichtung
des Hobelkopfes, damit sie korrekt arbeitet. Stellen Sie sicher, dass
weder Harz noch Werkstückteilchen eine der Funktionen blockieren
können.
21
D EU T S C H
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität seiner Produkte und bietet
daher den professionellen Anwendern des Produktes eine
herausragende Garantie. Diese Garantieerklärung gilt als
Ergänzung und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem Vertrag als
professioneller Anwender oder Ihrer gesetzlichen Ansprüche
als privater, nichtprofessioneller Anwender. Diese Garantie
gilt innerhalb der Staatsgebiete der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DE-Gerätes nicht vollständig
zufrieden sind, geben Sie es einfach innerhalb von 30 Tagen
komplett im Originallieferumfang, so wie gekauft, an den
Händler zurück, um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt darf normalem
Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf werden
Wartungsinspektionen für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem autorisierten
DEWALT-Service-Partner ausgeführt. Der Kaufbeleg muss
vorgelegt werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt nicht
für Zubehör und Ersatzteile, sofern es sich nicht um einen
Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Material- oder
Produktionsmängeln innerhalb von 12 Monaten ab Kauf einen
Fehler aufweist, garantiert DEWALT den kostenlosen Austausch
aller fehlerhaften Teile oder, nach unserer Wahl, die kostenlose
Wandlung des Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche durch nicht autorisierte
Personen vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
• Das Produkt wird vollständig im Originallieferumfang
zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu können, wenden
Sie sich an einen DEWALT-Service-Partner in Ihrer Nähe,
dessen Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden, oder Sie
wenden sich an die DEWALT-Niederlassung, die in dieser
Anleitung angegeben ist. Eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige Informationen
über unseren Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
22
ENGLI SH
THICKNESS PLANER
D27300, D27300T
Congratulations!
Denotes sharp edges.
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DEWALT one of the most
reliable partners for professional power tool users.
MACHINERY DIRECTIVE
Technical Data
W
W
max/min-1
m/min
mm
mm
D27300
230
2
2,100
1,650
6,200
5
160
260
D27300T
400
2
3,000
2,280
6,200
5
160
260
mm
mm
mm
kg
2.5
3
20
54
2.5
3
20
54
dB(A)*
96
96
dB(A)
dB(A)
3
109
3
109
dB(A)
3.1
3.1
Voltage
Type
Power input
Power output
No-load speed
Feed speed
Cutting height (max.)
Max. cutting width (max.)
Max. cutting depth
Planing mode
Thicknessing mode
Blade size
Weight
V
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure
uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power
uncertainty)
* at the operator’s ear
Fuses:
Europe
230 V tools
400 V tools
EC-Declaration of Conformity
16 Amperes, mains
16 Amperes, per phase
NOTE (D27300 ONLY): This device is intended for the connection to
a power supply system with maximum permissible system impedance
Zmax of 0.27 Ω at the interface point (power service box) of user’s
supply.
The user has to ensure that this device is connected only to a power
system which fulfils the requirement above. If necessary, the user can
ask the public power supply company for the system impedance at the
interface point.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each signal word.
Please read the manual and pay attention to these symbols.
D27300, D27300T
DEWALT declares that these products described under “technical data”
are in compliance with:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-3.
These products also comply with Directive 2004/108/EC. For more
information, please contact DEWALT at the following address or refer to
the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical file and
makes this declaration on behalf of DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.02.2010
Safety Instructions
WARNING! When using electric tools basic safety
precautions should always be followed to reduce
the risk of fire, electric shock and personal injury,
including the following.
Read all these instructions before attempting to operate this product
and save these instructions.
SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
General Safety Rules
1. Keep work area clear.
Cluttered areas and benches invite injuries.
2. Consider work area environment.
Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in damp or wet
conditions. Keep the work area well lit (250–300 Lux). Do not use
the tool where there is a risk of causing fire or explosion, e.g., in the
presence of flammable liquids and gases.
3. Guard against electric shock.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided, will result in death
or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or serious
injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or moderate
injury.
CAUTION: Used without the safety alert symbol indicates
a potentially hazardous situation which, if not avoided, may
result in property damage.
4. Keep other persons away.
Denotes risk of electric shock.
6. Do not force the tool.
Denotes risk of fire.
Avoid body contact with earthed surfaces (e.g., pipes, radiators,
cookers and refrigerators). When using the tool under extreme
conditions (e.g., high humidity, when metal swarf is being
produced, etc.), electric safety can be improved by inserting an
isolating transformer or a (FI) earth-leakage circuit-breaker.
Do not let persons, especially children, not involved in the work,
touch the tool or the extension cord and keep them away from the
work area.
5. Store idle tools.
When not in use, tools must be stored in a dry place and locked up
securely, out of reach of children.
It will do the job better and safer at the rate to which it was
intended.
7. Use the right tool.
Do not force small tools to do the job of a heavy duty tool. Do
not use tools for purposes not intended; for example do not use
circular saws to cut tree limbs or logs.
23
EN GL I S H
8. Dress properly.
Do not wear loose clothing or jewellery, as these can be caught in
moving parts. Non-skid footwear is recommended when working
outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
9. Use protective equipment.
Always use safety glasses. Use a face or dust mask if working
operations create dust or flying particles. If these particles might
be considerably hot, also wear a heat-resistant apron. Wear ear
protection at all times. Wear a safety helmet at all times.
10. Connect dust extraction equipment.
If devices are provided for the connection of dust extraction and
collecting equipment, ensure these are connected and properly
used.
11. Do not abuse the cord.
Never yank the cord to disconnect it from the socket. Keep the
cord away from heat, oil and sharp edges. Never carry the tool by
its cord.
12. Secure work.
Where possible use clamps or a vice to hold the work. It is safer
than using your hand and it frees both hands to operate the tool.
13. Do not overreach.
Keep proper footing and balance at all times.
14. Maintain tools with care.
Keep cutting tools sharp and clean for better and safer
performance. Follow instructions for lubricating and changing
accessories. Inspect tools periodically and if damaged have
them repaired by an authorized service facility. Keep handles and
switches dry, clean and free from oil and grease.
15. Disconnect tools.
When not in use, before servicing and when changing accessories
such as blades, bits and cutters, disconnect tools from the power
supply.
16. Remove adjusting keys and wrenches.
Form the habit of checking to see that adjusting keys and
wrenches are removed from the tool before operating the tool.
17. Avoid unintentional starting.
Do not carry the tool with a finger on the switch. Be sure that the
tool is in the “off” position before plugging in.
18. Use outdoor extension leads.
Before use, inspect the extension cable and replace if damaged.
When the tool is used outdoors, use only extension cords intended
for outdoor use and marked accordingly.
19. Stay alert.
Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the
tool when you are tired or under the influence of drugs or alcohol.
20. Check for damaged parts.
Before use, carefully check the tool and mains cable to determine
that it will operate properly and perform its intended function.
Check for alignment of moving parts, binding of moving parts,
breakage of parts, mounting and any other conditions that may
affect its operation. A guard or other part that is damaged should
be properly repaired or replaced by an authorized service centre
unless otherwise indicated in this instruction manual. Have
defective switches replaced by an authorized service centre.
Do not use the tool if the switch does not turn it on and off.
Never attempt any repairs yourself.
WARNING! The use of any accessory or attachment or
performance of any operation with this tool other than those
recommended in this instruction manual may present a risk of
personal injury.
21. Have your tool repaired by a qualified person.
This electric tool complies with relevant safety rules. Repairs should
only be carried out by qualified persons using original spare parts;
otherwise this may result in considerable danger to the user.
Additional Safety Rules For Thickness Planers
• Wear safety goggles, working gloves and ear protection when
operating.
• Never operate the machine without all guards and anti-kickback
device in place and in perfect working condition.
• When planing, do not use the machine without the fence in
position. Make sure that the lower edge of the fence touches the
upper table top.
WARNING! The infeed and outfeed table were accurately
adjusted at the factory. Never change the setting of the tables
yourself.
• Use only cutting blades designed for this machine.
• Always use blades which are well sharpened and maintained.
• Do not use the machine for working any material other than soft
or hard wood.
• Never cut recesses, tenons or moulds. Rebating is not permitted.
• Never carry out stopped work (i.e., cuts that do not involve
working over the full length of the workpiece).
• Avoid working badly bowed wood providing inadequate contact
with the infeed table.
• Before use, check that the the kickback and feed spindles are
functioning properly.
• Remove all nails and metal objects from the workpiece before
starting work. Do not use splintery wood.
• In the planing mode, make sure the upper blade guard is
adjusted to provide optimum screening.
• Ensure that the elevating handle is out of the feed area.
• When working long pieces, use a suitable roller table on both
sides of the machine adjusted to the height of the tables.
• Keep your hands well clear of the blades.
• In the planing mode, use a push stick at all times.
• Keep the push stick in its place when not in use.
• Refrain from removing any cut-offs or other parts of the
workpiece from the cutting area whilst the cutter block is running.
• Workpiece sizes:
– Without additional support the machine is designed to accept
the maximum workpiece size of:
PLANER
– Height 140 mm by width 260 mm by length 500 mm
– Never cut workpiece shorter than 300 mm
THICKNESSER
– Height 160 mm by width 260 mm by length 600 mm
– Never cut workpiece shorter than 500 mm
– Longer workpiece needs to be supported by suitable
additional table, e.g., roller table.
• In case of an accident or machine failure immediately switch the
machine off and disconnect from socket.
• Report the failure and mark the machine in suitable form to
prevent other people from using the defective machine.
• PLANER ONLY: When the cutter block is blocked caused by
abnormal feed force during cutting, switch the machine off and
disconnect from power supply. Remove the workpiece and
ensure that the cutter block runs free. Switch the machine on and
start new cutting operation with reduced feed force.
• Ensure that any portion of the cutterblock not being used for
planing is safely guarded.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of planers:
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be
avoided.
These are:
– Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating
blade.
24
ENGLI SH
– Risk of injury when changing the blade.
– Risk of squeezing fingers when opening the guards.
– Health hazards caused by breathing dust developed when planing
wood, especially oak, beech and MDF.
The following factors increase the risk of breathing problems:
– No dust extractor connected when sawing wood.
– Insufficient dust extraction caused by uncleaned exhaust filters.
4 D8 toothed washers
1 D8 flat washer
1 Box containing:
4 Legs
2 Wheels
2 Wheel brackets
1 Bag containing:
Markings on Tool
2 Wheel axles
The following pictograms are shown on the tool:
4 M8 coach bolts
2 M8 hex head bolts
Read instruction manual before use.
4 M8 nuts
4 Wing nuts
Wear ear protection.
4 D8 flat washers
6 D8 Belleville washers
1 Instruction manual
Wear eye protection.
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
Carrying point.
Keep hands away from blade.
When using the machine in the thicknessing mode, be aware
of the direction of feed. Never use the machine without
shavings collector in position.
When using the machine in the planing mode, be aware
of the direction of feed. Never use the machine without
shavings collector in position.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior
to operation.
Description (fig. A1, A2)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
FIG. A1
1. On/off switch
2. Elevating handle
3. Lower table
Make sure that the cutting blades are properly
adjusted. Do not allow the blades to protrude from
the cutterhead by more than 1.1 mm.
4. Guard/chip collector
5. Scale lower table
6. Push stick
DATE CODE POSITION (FIG. A1)
7. Fence clamp handle
The Date Code (36) which also includes the year of manufacture, is
printed into the housing.
8. Fence
Example:
2010 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
FIG. A2
9. Upper table
10. Planing depth adjustment knob
11. Scale upper table
12. Guard clamp handle
13. Guard
1 Partly assembled thickness planer
INTENDED USE
1 Guard
Your DEWALT D27300/D27300T Planer and Thicknesser have been
designed for professional cutting of hard and soft wood. It performs
planing and thicknessing operations easily, accurately and safely.
1 Guard/chip collector
1 Dust port adapter
1 Box containing:
1 Fence
1 Push stick
The cutter block is designed to accept nominal 260 mm blades
(DE7333).
WARNING! Do not use the machine for other purposes
than intended.
1 Bag containing:
1 Hex key 2.5 mm
1 Hex key 4 mm
1 Hex key 5 mm
1 Hex key 6 mm
1 Spanner 13/10 mm
1 Adjustment gauge
1 Elevating handle
2 Clamp handles
4 Rubber feet
1 M8 coach bolt
DO NOT use under wet conditions or in presence of flammable liquids
or gases.
These planers are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool. Supervision is
required when inexperienced operators use this tool.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only
(400 V – 3 Ph), and two voltages only (230 – 1 Ph). Always check that
the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a specially
prepared cord available through the DEWALT service organization.
4 M8 nuts
25
EN GL I S H
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
• Connect the yellow green lead to the pe terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A (230 V only).
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved 3–core extension
cable suitable for the power input of this tool (see technical data). The
minimum conductor size is 1.5 mm2; the maximum length is 20 m.
1. Turn the machine on its side with the thicknessing outfeed frame
(24) resting on the floor (fig. D2).
WARNING: Take care to avoid that the planing depth
adjustment knob (10) hits the floor.
2. Insert a leg (27) into each of the top holes (28) located at the edges
in the bottom of the machine housing.
3. Pass a coach bolt (16) through the holes in the legs and the
machine housing.
4. Place a flat washer (21) and a wing nut (19) onto the bolts.
5. Tighten the wing nuts.
6. Turn the machine on its side with the planing outfeed table (29)
resting on the floor (fig. D3).
7. Repeat as for the other feet.
8. Mount the castor wheels as described below.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Mounting the Castor Wheels (fig. E1–E3)
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
Required hardware parts: 2 wheel brackets (14), 2 wheel axles (15),
2 bolts (17), 4 nuts (18), 2 flat washers (21), 2 Belleville washers (23)
(fig. E1).
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off
and disconnect machine from power source before
installing and removing accessories, before adjusting
or changing set-ups or when making repairs. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
WARNING: Prior to assembly always unplug the tool.
Unpacking the Machine (fig. B1)
1. Remove the loose packaging material from the box.
1. Align each wheel (30) with a bracket (14) and pass a wheel axle
(15) through the holes of each assembly (fig. E2).
2. Place a flat washer (21) and a nut (18) onto the threaded end of the
axles.
3. Tighten the nuts.
4. Mount a wheel assembly (31) to each of the upper legs (32) using a
hex head bolt (17), Belleville washer (23) and nut (18) (fig. E3).
5. Tighten the nuts.
6. Turn the machine straight up.
2. Lift the machine out of the box.
3. Remove the parts box from the interior of the machine.
4. Remove any remaining packing material from the machine.
IDENTIFYING THE HARDWARE PARTS (FIG. B2)
We recommend that you unpack and sort all hardware parts.
14. Wheel bracket
15. Wheel axle
16. M8 coach bolt
Mounting the Fence (fig. F1, F2)
1. Place the fence (8) onto the fence holder (33) (fig. F1).
2. Pass a coach bolt (16) from underneath through the holder and the
fence.
3. Place a flat washer (22) onto the bolt (16) (fig. F2).
4. Fit the clamp handle (7) onto the bolt (16).
Mounting the Bridge Guard (fig. G1, G2)
17. M8 hex head bolt
1. Insert the guard (13) into the guard column (34) (fig. G1).
18. M8 nut
2. Locate the guard by fitting the lock screw (35).
19. Wing nut
3. Fit the clamp handle (12) to the column (34) (fig. G2).
20. D8 toothed washer
21. D8 flat washer
22. D8 flat washer
23. D8 Belleville washer
Mounting the Feet (fig. C1, C2)
With the feet mounted, the machine is suitable for placement on a
workbench. To ensure a safe operation, the machine has to be fixed
to the workbench. Required hardware parts: 4 nuts (18), 4 toothed
washers (20) (fig. C1).
1. Turn the machine on its side with the thicknessing outfeed frame
(24) resting on the floor (fig. C2).
WARNING: Take care to avoid that the planing depth
adjustment knob (10) hits the floor.
2. Insert a foot (25) into each of the outer notches (26) located in the
bottom of the machine housing.
3. Place a toothed washer (20) and a nut (18) onto the threaded end
of the feet.
4. Tighten the nuts.
5. Turn the machine straight up.
6. Fix the machine to the workbench.
Mounting the Legs (fig. D1–D3)
With the legs mounted, the machine is suitable for stand-alone
placement. Required hardware parts: 4 coach bolts (16), 4 wing nuts
(19), 4 flat washers (21) (fig D1).
26
Mounting the Guard/chip Collector
When using the machine in planing mode, the guard/chip collector has
to be mounted underneath the upper table. When using the machine in
thicknessing mode, the guard/chip collector has to be mounted on top
of the upper table.
THICKNESSING MODE (FIG. A1, H1, H2)
NOTE: The guard/chip collector is in planing mode.
1. Loosen knobs (68, 69) to remove the guard/chip collector (4) from
the upper table (9).
2. Turn the guard/chip collector over 180˚.
3. Slide the guard/chip collector (4) along the upper table (9), until the
knob (67) aligns with microswitch (66).
4. Fix the guard/chip collector by tightening the knobs (67, 69).
PLANING MODE (FIG. G1, G2, H3, H4)
1. Turn the elevating handle (2) to totally lower the under table (9).
2. Loosen knobs (67, 69) to remove the guard/chip collector (4) from
the upper table.
3. Slide guard/chip collector off of upper table.
4. Turn the guard/chip collector over 180˚.
5. Align the 2 external dust port ribs of the guard/chip collector with
the 2 side panel slots.
6. Slide the guard/chip collector forward into the microswitch (66).
7. Secure the guard/chip collector by tightening the knobs (68, 69).
ENGLI SH
8. Lower the guard (13) untill it contacts the chip collector and lock it
using the lever (12).
NOTE: If using a dust extractor, lower the upper table all the way and
attach the adapter to the dust chute, then raise the upper table until is
in contact with the adapter.
Adjustment
WARNING: Prior to adjustment always unplug the tool.
ADJUSTING THE FENCE (FIG. I1–I3)
Adjusting the Right Angle (fig. I1)
The fence has an adjustable stop for easy right angle adjustment.
1. Loosen the angle clamp handle (40).
2. Press the fence straight up to ensure it is fully vertical and tighten
the angle clamp handle.
3. Place a set square (41) on the table and up against the
fence (8).
4. If adjustment is required, proceed as follows:
5. Loosen the nut (42) a few turns and turn the vertical position
adjustment stop screw (43) in or out until the fence is at 90° to the
table as measured with the square.
Adjusting the Chamfering Angle (fig. I2)
1. Loosen the angle clamp handle (40).
2 Move the fence (8) along its longitudinal axle to achieve the required
angle.
3. Make sure that the lower edge of the fence touches the upper
table top (9).
4. Tighten the angle clamp handle.
Adjusting the Planing Width (fig. I3)
4. Using a 2.5 mm hex key, tighten the dowel of the elevating handle
(fig. L2).
– Turn clockwise to decrease the cutting depth.
– Turn counterclockwise to increase the cutting depth.
5. Read the finished thickness of your workpiece on the depth
adjustment scale (5) (fig. L3).
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect machine from
power source before making any adjustments or
removing/installing attachments or accessories.
Ensure the machine is placed to satisfy your ergonomic conditions in
terms of table height and stability. The machine site shall be chosen so
that the operator has a good overview and enough free surrounding
space around the machine that allows handling of the workpiece
without any restrictions.
Prior to Operation
• Remove all foreign objects. Do not plane wood with loose knots.
Do not plane wood that is severely knotted or warped.
Switching On and Off (fig. M)
The on/off switch offers multiple advantages:
NO-VOLT RELEASE FUNCTION
Should the power be shut off for some reason, the switch has to be
deliberately reactivated.
1. Loosen the fence clamp handle (7).
MOTOR OVERLOAD PROTECTION DEVICE
2. Move the fence (8) accross the upper table (9) to achieve the
required width.
In case of motor overload, the power supply to the motor will be cut off.
If this happens, let the motor to cool for 2 minutes and then press the
green start button.
3. Tighten the fence clamp handle.
ADJUSTING THE GUARD (FIG. J)
EXTRA SAFETY
The guard can be adjusted to any fixed position above the table to
provide optimum screening.
The hinged safety enclosure plate can be locked by passing a padlock
through the hasp. The plate also serves as an “easy to locate”
emergency stop button as pressure on the front of the plate will depress
the stop button.
WARNING: Always make sure to adjust the guard to the
planing width and the height of the workpiece.
To Adjust the Width
1. Loosen the lock knob (44).
2. Move the guard (13) to the required width.
1. To switch the machine on, press the green start button (53).
2. To switch the machine off, press the red stop button (54).
WARNING: Always switch off the machine when work is
finished and before unplugging.
3. Tighten the adjustment knob.
To Adjust the Height
Planing (fig. N1, N2)
1. Loosen the clamp handle (12).
1. Mount the guard/chip collector as described above.
2. Move the guard bracket (45) to the required height.
2. Adjust the fence as required.
3. Tighten the clamp handle.
3. Adjust the guard to provide optimum screening.
ADJUSTING THE DEPTH OF CUT (FIG. K, L1–L3)
4. Set the depth of cut.
Planing Mode (fig. K)
5. Switch on the machine.
1. Loosen the locking ring (46).
2. Take hold of the depth adjustment knob (10) and adjust the depth
of cut using the scale (47).
– Turn clockwise to decrease the cutting depth.
– Turn counterclockwise to increase the cutting depth.
3. Tighten the locking ring.
Thicknessing Mode (fig. L1–L3)
1. Place the elevating handle (2) on to the elevating shaft end (48)
(fig. L1).
2. Rotate the handle (clockwise) until it makes contact with the shaft
nut.
3. Turn the elevating handle counterclockwise until it matches the hole
and flat side of the shaft.
• Slowly feed the workpiece underneath the guard, keeping it firmly
pressed against the fence.
• Feed the workpiece in the direction of the grain.
• Remember to use the push stick when close to the cutterhead.
Thicknessing (fig. A2, O1, O2)
1. Mount the guard/chip collector as described above.
2. Lower the guard (13).
3. Set the depth of cut.
4. Switch on the machine.
• Best results are achieved when the workpiece has at least one flat
surface.
• For optimal results, plane both sides of the workpiece to reach the
desired thickness.
27
EN GL I S H
Follow the depth of cut and width guidelines shown in the table below.
2.5
Depth of cut (mm)
Softwood
1.6
Hardwood
WARNING! Be aware the cutting blades shall be replaced
in the described way only. Never fit cutting blades other
than the ones recommended.
WARNING: Sharp edges.
WARNING: Wear gloves when replacing the blades.
WARNING: Prior to replacing the blades always unplug the
machine.
0.8
Removing the Blades
1. Remove the fence and the guard.
0
20 50
100 150 200
250
300
Width of stock (mm)
1. Slowly feed the workpiece into the machine.
2. Feed the workpiece in the direction of the grain.
2. Carefully rotate the cutterhead (57) until the first blade becomes
visible.
3. Loosen the bolts (58) using the spanner supplied.
4. Lift the blade assembly (59) out of the cutterhead. Use a pair of
pliers if necessary.
5. Take the blade (60) from the holder (61).
Snipe
6. Repeat as for the other blade.
Snipe is a depression made when the ends of the workpiece contact
the cutters. To avoid snipe:
1. Keep the workpiece level throughout the planing operation.
2. Feed the workpiece flat against the table.
Warping (fig. P1–P4)
If your workpiece is only slightly warped, plane both sides to produce
the desired thickness.
BOWED WORKPIECES (FIG. P1, P2)
The feed rollers and cutterhead will temporarily flatten the workpiece
(fig. P1). The bowed shape, however, will return after planing (fig.P2).
• To remove the bow, use a jointer.
CUPPED WORKPIECES (FIG. P3, P4)
Fitting the Blades
1. Attach the blade (60) to the blade holder (61). Make sure that the
outer bolt heads (62) fall in notches (63).
2. Re-fit the assembly into the cutterhead (57).
3. Adjust the blade as described below.
4. Tighten the bolts (58) (torque: 6-8 Nm).
5. Repeat as for the other blade.
Adjusting the Blades (fig. R3)
1. Check the position of the blade (60) at both ends.
2. Position the gauge (64) over the cutterhead (57) as shown.
1. Rip the cupped workpiece in the middle (fig. P3).
3. The bottom edge of the gauge must coincide with the tip of the
blade (60).
2. Plane the pieces separately to eliminate waste.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Alternatively, plane the top flat (55) first, turn the workpiece over
and plane the bottom flat (56) (fig. P4).
• Turn each adjusting screw (65) in or out as necessary until the
blade tip coincides with the gauge.
Dust Extraction (fig. A1)
Re-sharpening the Blades
The machine is provided with a 100 mm dust extraction port on the
guard/chip collector (4). Provided with a suitable dust extraction device,
90% of the produced shaving can be caught if the air flow is at least
20 m/s.
The blades can be re-sharpened at 42°.
Connect a suitable dust extraction device during all operations.
WARNING: The blades can be re-sharpened max. 3
mm down from their original size. If the blade size has
decreased by more than 3 mm, the blades have to be
replaced.
Whenever possible, connect a dust extraction device designed in
accordance with the relevant regulations regarding dust emission.
Transporting (fig. Q1, Q2)
The castor wheels (30) provide an easy transport of the machine.
Securely holding the handle with both hands, transport the machine as
shown in figure Q2.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to operate over a long
period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory
operation depends upon proper tool care and regular cleaning. Every
week inspect Anti-kickback device and feet spindles for good working
order to ensure safe operation.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off
and disconnect machine from power source before
installing and removing accessories, before adjusting
or changing set-ups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position. An accidental startup can cause injury.
Replacing the Blades (fig. R1, R2)
The machine is equipped with a cutterhead that holds two blades.
WARNING: Always replace the blades simultaneously.
28
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Before use, carefully check the cutter-head to determine that it will
operate properly. Ensure that resin or workpiece particles cannot lead to
blockage of one of the functions.
ENGLI SH
Thicknessing mode: In case of workpiece fragments jammed
between cutter-head and in-feed roller, disconnect the machine from
the power supply and remove the jammed parts.
Keep the ventilation slots clear and regularly clean the housing with a
soft cloth.
• Keep the tables clean and free from grease. Regularly apply some
wax to the tables.
• Keep the machine free from dust and shavings.
• On a daily basis, check and clean the kickback and feed spindles.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DEWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DEWALT recommended
accessories should be used with this product.
These include spare cutting blades (DE7333).
Consult your dealer for further information on the appropriate
accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must not be disposed of
with normal household waste.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its products and offers
an outstanding guarantee for professional users of the
product. This guarantee statement is in addition to and in no
way prejudices your contractual rights as a professional user
or your statutory rights as a private non-professional user.
The guarantee is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the European Free Trade
Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the performance of
your DEWALT tool, simply return it within 30 days, complete
with all original components, as purchased, to the point
of purchase, for a full refund or exchange. The product
must have been subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your DEWALT tool, in
the 12 months following purchase, you are entitled to one
service free of charge. It will be undertaken free of charge at
an authorised DEWALT repair agent. Proof of purchase must
be produced. Includes labour. Excludes accessories and
spare parts unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
Should you find one day that your DEWALT product needs replacement,
or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household
waste. Make this product available for separate collection.
Separate collection of used products and packaging allows
materials to be recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent environmental pollution
and reduces the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection of electrical
products from the household, at municipal waste sites or by the retailer
when you purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and recycling of DEWALT
products once they have reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product to any authorised
repair agent who will collect them on our behalf.
You can check the location of your nearest authorised repair agent by
contacting your local DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service and contacts are available on the
Internet at: www.2helpU.com.
If your DEWALT product becomes defective due to faulty
materials or workmanship within 12 months from the date of
purchase, DEWALT guarantees to replace all defective parts
free of charge or – at our discretion – replace the unit free of
charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair wear and tear;
• Repairs have not been attempted by unauthorised
persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all original
components.
If you wish to make a claim, contact your seller or check the
location of your nearest authorised DEWALT repair agent in
the DEWALT catalogue or contact your DEWALT office at the
address indicated in this manual. A list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales service is
available on the Internet at: www.2helpU.com.
29
ESPAÑO L
CEPILLADORA REGRUESADORA
D27300, D27300T
¡Enhorabuena!
Declaración de conformidad CE
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de experiencia, innovación y
un exhaustivo desarrollo de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de herramientas eléctricas
profesionales.
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
Datos técnicos
D27300, D27300T
W
W
max./min.-1
m/min.
mm
mm
D27300
230
2
2.100
1.650
6.200
5
160
260
D27300T
400
2
3.000
2.280
6.200
5
160
260
Voltaje
Tipo
Potencia absorbida
Potencia de salida
Velocidad en vacío
Velocidad de alimentación
Altura del corte (máx.)
Ancho máximo de corte (máx.)
Profundidad máxima de corte
modo cepilladora
Modo regruesadora
Tamaño de la hoja
Peso
V
mm
mm
mm
kg
2,5
3
20
54
2,5
3
20
54
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)*
dB(A)
dB(A)
96
3
109
96
3
109
dB(A)
3,1
3,1
(presión acústica)
(incertidumbre de la presión acústica)
(potencia acústica)
(incertidumbre de la potencia
acústica)
* en el oído del operador
Fuses:
Europa
Herramientas de 230 V
Herramientas de 400 V
16 Amperios, red
16 Amperios, por fase
NOTA (SÓLO PARA D27300): Este dispositivo se ha previsto para
conectarlo a un sistema de alimentación dotado de una impedancia
máxima Zmax de 0,27 Ω en el punto de interfaz (caja de servicio
eléctrico) de la red del usuario.
El usuario debe cerciorarse de que este dispositivo esté conectado
exclusivamente a un sistema eléctrico que cumpla con los requisitos
establecidos previamente. Si es necesario, el usuario puede preguntar
a la empresa de electricidad la impedancia del sistema en el punto de
la interfaz.
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación describen el grado de
intensidad correspondiente a cada término de alarma. Lea el manual y
preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente que, de
no evitarse, ocasionará la muerte o una lesión grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación potencialmente
peligrosa que, de no evitarse, podría ocasionar la muerte
o una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación potencialmente peligrosa
que, de no evitarse, puede ocasionar una lesión de poca
o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con las
lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
DEWALT declara que los productos descritos bajo “datos técnicos” son
conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-3
Estos productos son conformes también a la Directriz 2004/108/EC.
Si desea más información, póngase en contacto con DEWALT en la
dirección indicada a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo técnico y
realiza esta declaración en representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
01.02.2010
Instrucciones de seguridad
¡ADVERTENCIA! Siempre que se utilicen herramientas
eléctricas, se deberán tomar precauciones básicas de
seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga
eléctrica y lesiones a las personas incluyendo lo siguiente.
Lea todas las instrucciones siguientes antes de operar este producto y
guárdelas.
GUARDE ESTE MANUAL PARA PODERLO CONSULTAR EN EL FUTURO
Normas generales de seguridad
1. Mantenga despejada el área de trabajo.
Las áreas y banquillos abarrotados propician las lesiones.
2. Tenga presente el entorno de la zona de trabajo
No exponga la herramienta a la lluvia. No utilice la herramienta en
condiciones de humedad o lluvia. Mantenga la zona de trabajo bien
iluminada (250 –300 lux). No utilice la herramienta allí donde haya
riesgo de provocar una explosión; por ej. en presencia de líquidos
y gases inflamables.
3. Evite las descargas eléctricas.
Evite que el cuerpo entre en contacto con superficies puestas
a tierra (por ejemplo: tuberías, radiadores, cocinas y neveras).
Cuando use la herramienta en condiciones extremas (por ejemplo,
humedad elevada, con producción de virutas metálicas, etc.), la
seguridad eléctrica se puede mejorar insertando un transformador
aislante o un disyuntor con derivación a tierra (FI).
4. No permita que se acerquen otras personas.
No permita que personas, especialmente niños, que no
intervengan en el trabajo, toquen la herramienta o el cable de
extensión y manténgalos fuera del área de trabajo.
5. Guarde las herramientas inactivas.
Las herramientas, cuando no se usen, deben almacenarse en un
lugar seco y bien cerrado, fuera del alcance de los niños.
6. No fuerce la herramienta.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Indica bordes afilados.
30
Funcionará mejor y de manera más segura, si se opera bajo las
condiciones para las que fue diseñada.
7. Utilice la herramienta apropiada.
No fuerce las herramientas o accesorios pequeños para que hagan
el trabajo de una herramienta pesada. No use las herramientas
para otros fines distintos de los previstos; por ejemplo, no use la
sierra circular para cortar ramas ni troncos de árboles.
E SPAÑOL
8. Lleve ropa de trabajo adecuada.
No lleve prendas sueltas, ni joyas, ya que pueden quedar
atrapadas en las piezas en movimiento. Se recomienda utilizar
calzado antideslizante para trabajos en exteriores. Use protector de
cabello para sujetar el cabello largo.
9. Use equipos de protección.
Lleve siempre gafas de seguridad. Utilice máscara o antifaz
antipolvo cuando trabaje en condiciones que produzcan polvo o
despidan partículas. Si esas partículas pueden estar muy calientes,
lleve además un delantal resistente al calor. Lleve siempre puestos
auriculares de protección. Lleve puesto siempre un casco de
seguridad.
10. Conecte el equipo extractor de polvo.
Si se suministrarán dispositivos para la conexión de accesorios
de recolección y extracción de polvo, asegúrese de que estén
conectados y que se utilicen correctamente.
11. No use el cable indebidamente.
Para desconectarlo de la toma de corriente, nunca tire del
cable. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite y los bordes
afilados. No lleve nunca la herramienta colgada por el cable.
12. Proteja el trabajo.
Use mordazas o un torno de banco para sujetar la pieza. Es más
seguro que hacerlo con las manos, quedando éstas libres para
operar la herramienta.
13. No se estire demasiado.
Conserve el equilibrio y posiciónese adecuadamente en todo
momento.
14. Mantenga las herramientas con cuidado.
Mantenga limpias y afiladas las herramientas para cortar para
un mejor y más seguro rendimiento. Siga las instrucciones de
lubricación y reemplazo de piezas. Inspeccione las herramientas
periódicamente y, si están estropeadas, hágalas reparar por
un establecimiento de servicio autorizado. Mantenga todos los
mangos e interruptores secos, limpios y libres de aceite y de grasa.
15. Desconecte las herramientas.
Desconecte las herramientas de la toma de corriente cuando no se
encuentren en uso, antes de darles mantenimiento y cada vez que
se reemplacen accesorios tales como hojas, brocas y cuchillas.
16. Quite las llaves y herramientas de ajuste.
Acostúmbrese a verificar que las llaves de ajuste estén retiradas de
la herramienta antes de hacerla funcionar.
17. Evite el encendido imprevisto.
No transporte la herramienta con el dedo en el interruptor.
Asegúrese de que la herramienta se encuentre en la posición de
“apagado” antes de conectarla a la toma de corriente.
18. Utilice cables de extensión para exteriores.
Antes de usarla, inspeccione el cable de extensión y cámbielo si
está dañado En exteriores, utilice la herramienta solamente con
cables de extensión que estén indicados para uso en exteriores.
19. Esté atento.
No pierda de vista lo que hace. Emplee el sentido común. No opere
la herramienta si está cansado o si se encuentra bajo la influencia
de drogas o alcohol.
20. Verifique si hay piezas estropeadas.
Antes del uso, verifique cuidadosamente la herramienta y el cable
de electricidad para cerciorarse de que funcionan adecuadamente
y ejecuten correctamente la función para la que están previstos.
Verifique el alineamiento de las piezas movibles, de las uniones
de las piezas movibles, las uniones de las partes, los montajes y
cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento. El
estuche de protección o cualquier otra parte defectuosa deberán
ser debidamente reparados o reemplazados por un centro de
servicio autorizado a menos de que se indique lo contrario en este
manual de instrucciones. Los interruptores defectuosos deberán
ser reemplazados por un centro de servicio autorizado.
No utilice la herramienta eléctrica si no puede encenderla o
apagarla con el interruptor. No intente nunca hacer reparaciones
usted mismo.
¡ADVERTENCIA! El uso de cualquier accesorio o dispositivo
auxiliar, o la realización de cualquier operación, con esta
herramienta que no coincidan con los recomendados en este
manual de instrucciones puede entrañar riesgo de lesiones.
21. Haga reparar su herramienta por una persona calificada.
Esta herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad
pertinentes. Las reparaciones solo deben efectuarlas personas
cualificadas mediante el empleo de repuestos originales; en caso
contrario pudiera producirse un riesgo considerable para el usuario.
Normas de seguridad adicionales para las
cepilladoras regruesadoras
• Lleve gafas de seguridad, guantes de trabajo y protección
acústica cuando opere la herramienta.
• No opere nunca la máquina sin haber instalado previamente
todos los protectores y dispositivos anti rebote y en perfecto
estado.
• Cuando cepille, no utilice la máquina sin la hendidura en su
posición. Compruebe que el borde inferior de la hendidura toca
con la parte superior de la mesa.
ADVERTENCIA! La mesa de entrada y salida de alimentación
han sido ajustadas con precisión en fábrica. No cambie nunca
dicha configuración de las mesas por sí mismo.
• Utilice exclusivamente hojas de corte diseñadas para esta
máquina.
• Utilice siempre hojas que estén bien afiladas y mantenidas.
• No utilice la máquina para trabajar con cualquier material distinto
a la madera suave o dura.
• No corte nunca nichos, espigas o moldes. No se autorizan las
reducciones.
• Nunca lleve a cabo trabajos con tope (es decir, cortes que no
impliquen trabajar en todo el largo de la pieza de trabajo).
• Evite trabajar madera mar arqueada suministrando un contacto
inadecuado con la mesa de entrada de alimentación.
• Antes de utilizar la herramienta, compruebe que las agujas de
alimentación y de rebote funcionan adecuadamente.
• Retire todos los clavos y objetos metálicos de la pieza de trabajo
antes de empezar a trabajar. No utilice madera dividida.
• En el modo de cepilladora, compruebe que el protector de la
hoja superior está ajustado para garantizar una pantalla óptima.
• Compruebe que el asa de elevación está fuera de la zona de
alimentación.
• Cuando trabaje con piezas largas, utilice una mesa rodante
adecuada en ambos lados de la máquina, ajustada a la altura de
las mesas.
• Mantenga sus manos bien alejadas de la hoja.
• En el modo de regruesadora, utilice una varilla de empuje en todo
momento.
• Mantenga siempre la varilla de empuje en su lugar cuando no la
utilice.
• Evite retirar cualquier elemento de corte u otras partes de la pieza
de trabajo de la zona de corte cuando el bloque de cuchillas esté
funcionando.
• Tamaños de la pieza de trabajo:
– Sin soporte adicional, la máquina ha sido diseñada para
aceptar piezas de trabajo cuyo tamaño máximo sea de:
CEPILLADORA
– 140 mm de alto por 260 mm de ancho por 500 mm de
largo
– No corte nunca piezas de una longitud inferior a 300 mm
REGRUESADORA
– 160 mm de alto por 260 mm de ancho por 600 mm de
largo
– No corte nunca piezas de una longitud inferior a 500 mm
– Las piezas más grandes deberán ser soportadas por una
mesa adicional adecuada, como por ejemplo, la mesa de
rodillo.
31
ESPAÑO L
• Ante un accidente o un fallo de la máquina, apague
inmediatamente la máquina y desconéctela de la red.
Contenido del embalaje
• Indique el fallo y marque la máquina de forma adecuada para
evitar que los demás utilicen una máquina defectuosa.
1 Cepilladora regruesadora ensamblada parcialmente
• SÓLO CEPILLADORA: Cuando el bloque de corte esté
bloqueado debido a una fuerza de alimentación anormal durante
el corte, apague la máquina y desconéctela de la red. Retire la
pieza de trabajo y compruebe que el bloque de corte funciona
sin problemas. Encienda la máquina y empiece de nuevo a cortar
con una fuerza de alimentación reducida.
• Compruebe que cualquier parte del bloque de corte no utilizada
para el cepillado se guarde con seguridad.
El embalaje contiene:
1 Protector
1 Protector/recolector de astillas
1 Adaptador de puerto para polvo
1 Caja que incluye:
1 Hendidura
1 Varilla de empuje
1 Bolsa que incluye:
Riesgos residuales
1 Llave hexagonal de 2.5 mm
Los siguientes riesgos son inherentes al uso de las cepilladoras:
1 Llave hexagonal de 4 mm
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad pertinentes y
del uso de dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse.
Los riesgos son los siguientes:
1 Llave hexagonal de 5 mm
– Riesgo de accidentes causados por piezas sin protección de la
cuchilla giratoria.
1 Llave hexagonal de 6 mm
1 Separador de 13/10 mm
1 Calibre de ajuste
1 Asa de elevación
– Riesgo de lesiones cuando se cambia la cuchilla.
2 Asas de agarre
– Riesgo de aplastamiento de los dedos al abrir las protecciones.
4 Pies de goma
– Daños a la salud, provocados por la respiración del polvo emitido
al cepillar la madera, especialmente el polvo de haya, roble y MDF.
1 Perno de guía M8
Los siguientes factores aumentan los riesgos de problemas
respiratorios:
– No hay ningún extractor de polvo conectado mientras se sierra la
madera.
– Extracción insuficiente de polvo, provocada por filtros de extracción
sucios.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
4 Pernos M8
4 Arandelas dentadas D8
1 Arandela plana D8
1 Caja que incluye:
4 patas
2 Ruedas
2 Soportes de ruedas
1 Bolsa que incluye:
2 Ejes de ruedas
4 Pernos de guía M8
2 Pernos de cabeza hexagonal M8
Póngase protección para el oído.
4 Pernos M8
4 Pernos en ala
Póngase protección para los ojos.
4 Arandelas planas D8
6 Arandelas Belleville D8
Punto de traslado.
Mantenga sus manos alejadas de la cuchilla.
Cuando utilice la máquina en el modo de regruesadora,
tenga en cuenta el sentido de alimentación. No utilice nunca
la máquina sin haber colocado antes el recolector de astillas
en su lugar.
Cuando utilice la máquina en el modo de cepilladora, tenga
en cuenta el sentido de alimentación. No utilice nunca la
máquina sin haber colocado antes el recolector de astillas en
su lugar.
Compruebe que las cuchillas de corte estén
ajustadas correctamente. No permita que las cuchillas
sobresalgan del cabeza de corte en más de 1,1 mm.
1 Manual de instrucciones
1 Diagrama de desmontaje
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y comprender
este manual antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A1, A2)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
FIG. A1
1. Interruptor de encendido/apagado
2. Asa de elevación
3. Mesa inferior
4. Protector/recolector de astillas
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. A1)
5. Mesa inferior de escala
El Código de fecha (36), que contiene también el año de fabricación,
viene impreso en la caja protectora.
6. Varilla de empuje
Ejemplo:
7. Asa de fijación de hendidura
8. Hendidura
2010 XX XX
Año de fabricación
FIG. A2
9. Mesa superior
10. Tuerca de ajuste de profundidad de cepillado
11. Mesa superior de escala
12. Asa de fijación de protector
13. Barra de protección
32
E SPAÑOL
USO PREVISTO
Su cepilladora y regruesadora DEWALT D27300/D27300T ha sido
diseñada para el corte profesional de madera dura y blanda. Realiza las
operaciones de cepillado y regruesado de forma fácil, precisa y segura.
El bloque de corte ha sido diseñado para aceptar cuchillas nominales
de 260 mm (DE7333).
¡ADVERTENCIA! No utilice la máquina para fines distintos
a los indicados.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de líquidos o
gases inflamables.
Estas cepilladoras son herramientas eléctricas profesionales.
1. Ponga la máquina de lado con el marco de salida del regruesado
(24) sobre el suelo (fig. C2).
ADVERTENCIA: Tenga cuidado para evitar que la tuerca
de ajuste de profundidad (10) choque contra el suelo.
2. Introduzca un pie (25) en cada una de las muescas exteriores (26)
ubicadas en la parte inferior de la carcasa de la máquina.
3. Coloque una arandela dentada (20) y un perno (18) en el extremo
tensado del pie.
4. Apriete los pernos.
5. Vuelva a poner la máquina boca arriba.
6. Fije la máquina al banco de trabajo.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso de esta
herramienta por parte de operadores inexpertos requiere supervisión.
Montar las patas (fig. D1-D3)
Seguridad eléctrica
Cuando se hayan montado las patas, la máquina podrá colocarse de
forma independiente. Piezas materiales necesarias: 4 pernos de guía
(16), 4 pernos de ala (19), 4 arandelas planas (21) (fig. D1).
El motor eléctrico ha sido diseñado para un único voltaje
(400 V – 3 fases) y para dos voltajes (230 – 1 fase). Compruebe
siempre que el voltaje suministrado corresponda al indicado en la placa
de características.
Si el cable suministrado está dañado, deberá sustituirse con el cable
especialmente preparado que se puede conseguir en la organización
de servicio de DEWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador, use uno de 3
conductores aprobado y apto para la potencia de esta herramienta
(véanse los datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1,5 mm2; la longitud máxima es 20 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el cable
completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
¡ADVERTENCIA!: Para reducir los riesgos de daños
personales, apague y desconecte la máquina del
enchufe de alimentación antes de instalar y de
retirar los accesorios, antes de ajustar o de cambiar
los parámetros y cuando realice reparaciones en ella.
Compruebe que el interruptor de encendido está en
posición de APAGADO. El encendido accidental puede
causar lesiones.
¡ADVERTENCIA!: Antes de realizar ensamblajes,
desconecte siempre la herramienta.
Desempaquetar la máquina (fig. B1)
1. Ponga la máquina de lado con el marco de salida del regruesado
(24) sobre el suelo (fig. D2).
ADVERTENCIA: Tenga cuidado para evitar que la tuerca
de ajuste de profundidad (10) choque contra el suelo.
2. Introduzca un pie (27) en cada uno de los orificios superiores (28)
ubicados en los bordes de la parte inferior de la carcasa de la
máquina.
3. Pase un perno de guía (16) por los orificios de las patas y la
carcasa de la máquina.
4. Coloque una arandela plana (21) y un perno de ala (19) sobre los
pernos.
5. Apriete los pernos de aleta.
6. Ponga la máquina de lado con la mesa de salida del cepillado (29)
sobre el suelo (fig. D3).
7. Repita el proceso para el otro pie.
8. Monte las ruedas giratorias tal y como se describe a continuación.
Montar las ruedas giratorias (fig. E1-E3)
Piezas materiales necesarias: 2 soportes de ruedas (14), 2 ejes de
ruedas (15), 2 pernos (17), 4 tuercas (18), 2 arandelas planas (21), 2
arandelas Belleville (23) (fig. E1).
1. Alinee cada rueda (30) con un soporte (14) y pase un eje de rueda
(15) por los orificios de cada ensamblaje (fig. E2).
2. Coloque una arandela plana (21) y un perno (18) en el extremo
tensado de los ejes.
3. Apriete los pernos.
2. Saque la máquina de la caja.
4. Monte un ensamblaje de rueda (31) a cada lado de las patas
superiores (32) utilizando un perno de cabezal hexagonal (17), una
arandela Belleville (23) y una tuerca (18) (fig. E3).
3. Retire las cajas de piezas del interior de la máquina.
5. Apriete los pernos.
4. Retire cualquier material de embalaje que quede en la máquina.
6. Vuelva a poner la máquina boca arriba.
1. Retire el material de embalaje de la caja.
IDENTIFICAR LAS PIEZAS DEL MATERIAL (FIG. B2)
Le aconsejamos que desempaquete y ordene todas las piezas del
material.
14. Soporte de rueda
15. Eje de rueda
16. Perno de guía M8
17. Perno con cabeza hexagonal M8
18. Perno M8
19. Perno en ala
Montaje de la hendidura (fig. F1, F2)
1. Coloque la hendidura (8) en el soporte de hendidura (33) (fig. F1).
2. Pase un perno de guía (16) desde la parte inferior a través del
soporte y de la hendidura.
3. Coloque una arandela plana (22) sobre el perno (16) (fig. F2).
4. Ajuste el asa de fijación (7) sobre el perno (16).
Montaje del protector de puente (fig. G1, G2)
20. Arandela dentada D8
1. Introduzca el protector (13) en la columna de protección (34)
(fig. G1).
21. Arandela plana D8
2. Localice el protector ajustando la tuerca de bloqueo (35).
22. Arandela plana D8
3. Ajuste el asa de agarre (12) en la columna (34) (fig. G2).
23. Arandela Belleville D8
Montaje de las patas (fig. C1, C2)
Cuando se monten las patas, la máquina puede colocarse en un banco
de trabajo. Para garantizar un funcionamiento seguro, la máquina
deberá apretarse al banco de trabajo. Piezas materiales necesarias: 4
pernos (18) 4 arandelas dentadas (20) (fig. C1).
Montaje del protector/ recolector de astillas
Cuando utilice la máquina en el modo de cepillado, el protector/
recolector de astillas deberá instalarse bajo la mesa superior. Cuando
utilice la máquina en el modo de regruesado, el protector/recolector de
astillas deberá instalarse sobre la mesa superior.
33
ESPAÑO L
MODO DE REGRUESADO (FIG. A1, H1, H2)
NOTA: El protector/recolector de astillas se encuentra en modo de
cepillado.
1. Afloje los pernos (68, 69) para retirar el protector/recolector de
astillas (4) de la mesa superior (9).
2. Gire el protector/recolector de astillas en unos 180º.
3. Introduzca el protector/recolector de astillas (4) junto a la mesa
superior (9) hasta que la tuerca (67) quede alineada con el
microinterruptor (66).
4. Fije el protector/recolector de astillas apretando las tuercas (67,
69).
MODO DE CEPILLADO (FIG. G1, G2, H3, H4).
1. Gire el asa de elevación (2) para bajar al completo la mesa inferior
(9).
2. Afloje los pernos (67, 69) para retirar el protector/recolector de
astillas (4) de la mesa superior.
3. Saque el protector/recolector de astillas de la mesa superior.
4. Gire el protector/recolector de astillas en unos 180º.
5. Alinee las 2 cintas del puerto exterior de polvo del protector/
colector de astillas con las 2 ranuras del panel lateral.
6. Empuje el protector/recolector de astillas hacia el microinterruptor
(66).
7. Fije el protector/recolector de astillas apretando las tuercas (68,
69).
8. Baje el protector (13) hasta que se ponga en contacto con el
colector de astillas y bloquéelo utilizando la palanca (12).
NOTA: Si utiliza un extractor de polvo, baje la mesa superior a lo largo
del recorrido y una el adaptador a la tolva de polvo, y a continuación,
eleve la mesa superior hasta que entre en contacto con el adaptador.
Ajuste
ADVERTENCIA: Antes de realizar ajustes, desconecte
siempre la herramienta.
AJUSTE DE LA HENDIDURA (FIG. I1-I3)
Ajuste del ángulo recto (fig. l1)
La hendidura tiene un tope ajustable para realizar un ajuste fácil del
ángulo recto.
ADVERTENCIA: Compruebe siempre que ajusta el
protector al ancho de cepillado y a la altura de la pieza de
trabajo.
Para ajustar el ancho
1. Afloje la tuerca de bloqueo (44).
2. Mueva el protector (13) al ancho deseado.
3. Apriete la perilla de ajuste.
Para ajustar la altura
1. Afloje el asa de fijación (12).
2. Mueva el soporte del protector (45) a la altura deseada.
3. Apriete el asa de fijación.
AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE CORTE (FIG. K, L1–L3)
Modo de cepillado (fig. K)
1. Afloje la anilla de bloqueo (46).
2. Sostenga la perilla de ajuste de profundidad (10) y ajuste el corte
de profundidad utilizando la escala (47).
– Gire en sentido de las agujas del reloj para reducir la
profundidad de corte.
– Gire en sentido contrario al de las agujas del reloj para aumentar
la profundidad de corte.
3. Apriete la anilla de bloqueo.
Modo de regruesado (fig. L1-L3)
1. Coloque el asa de elevación (2) sobre el extremo del eje de
elevación (48) (fig. L1).
2. Gire el asa (en sentido horario) hasta que entre en contacto con el
perno del eje.
3. Gire el asa de elevación en sentido contrario al de las agujas del
reloj hasta que coincida con el orificio y la parte plana del eje.
4. Utilizando una llave hexagonal de 2,5 mm, apriete la espiga del asa
de elevación (fig. L2).
– Gire en sentido de las agujas del reloj para reducir la
profundidad de corte.
– Gire en sentido contrario al de las agujas del reloj para aumentar
la profundidad de corte.
5. Observe el grosor de acabado de su pieza de trabajo con la escala
de ajuste de profundidad (5) (fig. L3).
1. Afloje el asa de fijación angular (40).
FUNCIONAMIENTO
2. Pulse la hendidura hacia arriba para garantizar que esté
completamente vertical y apriete el asa de fijación angular.
Instrucciones de uso
3. Coloque un conjunto de escuadra (41) en la mesa y hacia arriba
frente a la hendidura (8).
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
4. Si se requiere un ajuste, proceda del siguiente modo:
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
5. Afloje el perno (42) dando varias vueltas y gire la tuerca de tope de
ajuste de la posición vertical (43) hacia dentro o hacia fuera hasta
que la hendidura se coloque en un ángulo de 90º con respecto a la
mesa, tal y como se mide con la escuadra.
Ajuste del ángulo biselado (fig. l2)
1. Afloje el asa de fijación angular (40).
2 Mueva la hendidura (8) a lo largo de su eje longitudinal para
alcanzar el ángulo deseado.
3. Compruebe que el borde inferior de la hendidura toca con la parte
superior de la mesa (9).
4. Apriete el asa de fijación del ángulo.
Ajuste del ancho de cepillado (fig. l3)
Compruebe que la máquina se coloque de forma que corresponda
a sus condiciones ergonómicas en cuanto a la altura y la estabilidad
adecuadas. Deberá elegir la ubicación de la máquina para que el
operador goce de una buena visión y de suficiente espacio libre
alrededor de la máquina, que le permita manipular la pieza de trabajo
sin límites.
Antes de usar la máquina
• Retire todos los objetos ajenos. No cepille la madera con tuercas
flojas. No cepille la madera que esté muy apuntalada o grapada.
1. Afloje el asa de fijación de la hendidura (7).
2. Mueva la hendidura (8) a través de la mesa superior (9) para
alcanzar el ancho deseado.
Encendido y apagado (fig. M)
3. Apriete el asa de fijación de la hendidura.
FUNCIÓN DE DESCONEXIÓN POR FALTA DE CORRIENTE
AJUSTE DEL PROTECTOR (FIG. J)
El protector puede ajustarse a cualquier posición fija sobre la mesa para
suministrar una pantalla óptima.
34
El interruptor de encendido/apagado ofrece múltiples ventajas:
Si hubiera un corte de electricidad por cualquier razón, el interruptor
tiene que reactivarse deliberadamente.
E SPAÑOL
DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN ANTE LA SOBRECARGA DEL MOTOR
Deformación (fig. P1-P4)
En caso de una sobrecarga del motor, deberá cortarse el suministro
de alimentación del motor. Si esto ocurre, deje que el motor se enfríe
durante 2 minutos y a continuación, pulse el botón verde de encendido.
Si su pieza de trabajo tan sólo está ligeramente deformada, cepille
ambos lados para lograr el grosor deseado.
SEGURIDAD ADICIONAL
La placa de cierre de seguridad abisgrada puede bloquearse pasando
un cerrojo por la cerradura. La placa también sirve como un botón de
parada de emergencia “fácil de localizar”, ya que si pulsa a parte frontal
de la placa aflojará el botón de parada.
1. Para encender la máquina, pulse el botón de encendido verde
(53).
2. Para apagar la máquina, pulse el botón de parada rojo (54).
ADVERTENCIA: Apague siempre la máquina cuando
termine su trabajo y antes de desconectarla.
Cepillado (fig. N1, N2)
1. Monte el protector/recolector de astillas tal y como se describió
previamente.
2. Ajuste la hendidura tal y como necesite.
3. Ajuste el protector para ofrecer una pantalla óptima.
4. Ajuste la profundidad de corte.
5. Encienda la máquina.
• Introduzca suavemente la pieza de trabajo por debajo del protector,
manteniéndola firmemente pulsada contra la hendidura.
• Introduzca la pieza de trabajo en el sentido de la veta.
• No olvide utilizar la varilla de empuje cuando se acerque al cabezal
de corte.
Regruesado (fig. A2, O1, O2)
1. Monte el protector/recolector de astillas tal y como se describió
previamente.
PIEZAS DE TRABAJO ARQUEADAS (FIG. P1, P2)
Los rodillos de alimentación y el cabezal de corte aplanarán
temporalmente la pieza de trabajo (fig. P1). La forma arqueada, sin
embargo, regresará tras el cepillado (fig. P2).
• Para retirar el arqueo, utilice una junta.
PIEZAS DE TRABAJO CONVEXAS (FIG. P3, P4)
1. Cepille la pieza de trabajo convexa por la mitad (fig. P3).
2. Cepille las piezas por separado para eliminar los residuos.
• Alternativamente, cepille primeramente la parte superior plana (55),
ponga la pieza de trabajo boca a bajo y cepille la parte inferior
plana (56) (fig. P4).
Extracción de polvo (fig. A1)
La máquina está dotada de un puerto de extracción de polvo de 100
mm en el protector/recolector de astillas (4). Suministrada con un
dispositivo de extracción de polvo adecuado, el 90% de las astillas
producidas podrán recuperarse si el flujo de aire es de como mínimo
20 m/s.
Conecte un dispositivo de extracción de polvo adecuado durante todas
las operaciones.
Cuando sea posible, conecte un dispositivo de extracción de polvo
adecuado de conformidad con las normas correspondientes acerca de
la emisión de polvo.
Transporte (fig. Q1, Q2)
Las ruedas giratorias (30) suministran un transporte fácil de la máquina.
Sostenga con firmeza el asa con ambas manos para transportar la
máquina tal y como se indica en la figura Q2.
2. Baje el protector (13).
MANTENIMIENTO
3. Ajuste la profundidad de corte.
Su herramienta eléctrica de DEWALT ha sido diseñada para funcionar
durante largos periodos de tiempo con un mantenimiento mínimo. El
funcionamiento satisfactorio continuo depende del buen cuidado de la
herramienta y de una limpieza frecuente. El dispositivo anti-rebote y las
agujas de los pies deberán comprobarse cada semana para mantener
un funcionamiento adecuado y garantizar una operación con toda
seguridad.
4. Encienda la máquina.
• Logrará los mejores resultados cuando la pieza de trabajo tenga
como mínimo una superficie plana.
• Para lograr buenos resultados, cepille ambos lados de la pieza de
trabajo para alcanzar el grosor deseado.
Siga las directrices de profundidad de corte y anchura de la tabla
siguiente.
Profundidad de corte (mm)
2,5
Madera blanda
1,6
Madera dura
ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos de daños
personales, apague y desconecte la máquina del
enchufe de alimentación antes de instalar y de retirar
los accesorios, antes de ajustar o de cambiar los
parámetros y cuando realice reparaciones en ella.
Compruebe que el interruptor de encendido está en
posición de APAGADO. El encendido accidental puede
causar lesiones.
Sustitución de cuchillas (fig. R1, R2)
La máquina está equipada con un cabezal de corte que sostiene
ambas cuchillas.
0,8
ADVERTENCIA: Sustituya siempre las cuchillas
simultáneamente.
0
20 50
100 150 200
250
300
Anchura del material (mm)
Ancho de la pieza (mm)
ADVERTENCIA! Compruebe que las cuchillas de corte se
vuelvan a colocar en su sitio indicado exclusivamente. No
coloque nunca otras cuchillas distintas a las aconsejadas.
ADVERTENCIA: Bordes afilados.
1. Introduzca suavemente la pieza de trabajo en la máquina.
2. Introduzca la pieza de trabajo en el sentido de la veta.
Agachadiza
La agachadiza es un hundimiento producido cuando los extremos de
la pieza de trabajo entran en contacto con las cuchillas. Para evitar la
agachadiza:
1. Mantenga el nivel de la pieza de trabajo durante toda la operación
de cepillado.
2. Introduzca la pieza de trabajo en posición plana con respecto a la
mesa.
ADVERTENCIA: Lleve guantes cuando sustituya las
cuchillas.
ADVERTENCIA: Antes de cambiar las cuchillas,
desconecte siempre la máquina.
Retirar las cuchillas
1. Retire la hendidura y el protector.
2. Gire cuidadosamente el cabezal de corte (57) hasta que la primera
cuchilla sea visible.
35
ESPAÑO L
3. Afloje los pernos (58) utilizando la llave suministrada.
4. Levante el conjunto de cuchillas (59) por encima del cabezal de
corte. Utilice un par de alicates si fuese necesario.
5. Retire la cuchilla (60) del soporte (61).
6. Repita el proceso para la otra cuchilla.
Ajuste de las cuchillas
1. Una la cuchilla (60) al soporte de cuchillas (61). Compruebe que los
cabezales del perno exterior (62) coinciden con las muescas (63).
2. Vuelva a ajustar el conjunto en el cabezal de corte (57).
3. Ajuste la cuchilla tal y como se describe a continuación.
4. Apriete las tuercas (58) (par: 6-8 Nm).
5. Repita el proceso para la otra cuchilla.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DEWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DEWALT.
Esto incluye las cuchillas de corte de recambio (DE7333).
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los
accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no debe desecharse con
los residuos domésticos normales.
Ajuste de las cuchillas (fig. R3)
1. Compruebe la posición de la cuchilla (60) en ambos extremos.
2. Coloque el calibre (64) por encima del cabezal de corte (57) tal y
como se indica en la ilustración.
3. El borde inferior del calibre debe coincidir con la punta de la
cuchilla (60).
• Si se requiere un ajuste, proceda del siguiente modo:
• Gire cada tuerca de ajuste (65) hacia dentro o hacia fuera en la
medida de lo necesario hasta que la punta de la cuchilla coincida
con el calibre.
Reafilar las cuchillas
Las cuchillas pueden ser reafiladas en 42º
ADVERTENCIA: Las cuchillas pueden reafilarse en 3 mm
como máximo con respecto a su tamaño original. Si el
tamaño de la cuchilla se ha reducido en más de 3 mm,
deberá sustituir la cuchilla.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una mascarilla
antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos pueden debilitar
los materiales con los que están construidas estas piezas.
Use un paño humedecido únicamente con agua y jabón
suave. Jamás permita que le entre líquido alguno a la
herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma en
líquido.
Antes de utilizarlo, compruebe el cabezal de corte para determinar si
funciona adecuadamente. Compruebe que la resina y las partículas de
la pieza de trabajo no pueden bloquear alguna de sus funciones.
Modo regruesadora: Si los fragmentos de la pieza de trabajo atascan
el cabezal de corte y el rodillo de alimentación, desconecte la máquina
de la red y retire las partes atascadas.
Mantenga limpias las ranuras de ventilación y limpie la cubierta
regularmente con un paño suave.
• Mantenga las mesas limpias y libres de grasa. Aplique
regularmente un poco de cera a las mesas.
• Mantenga la máquina libre de polvo y de astillas.
• A diario, compruebe y limpie las agujas de alimentación y de
rebote.
36
Si un día descubre que tiene que cambiar su producto DEWALT, o
ya no le sirve, no lo deseche con los desechos domésticos. Saque el
producto para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos usados y embalaje
permite que los materiales sean reciclados y utilizados de
nuevo. La reutilización de los materiales reciclados ayuda a
prevenir la contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la recogida selectiva de
productos eléctricos del hogar en sitios de desechos municipales o por
el minorista cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez que hayan llegado al final de su vida útil.
Para aprovechar este servicio devuelva su producto a un agente de
reparaciones autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente de reparaciones más
cercano contactando con la oficina DEWALT de su zona en la dirección
indicada en este manual. También puede obtener una lista de agentes
de reparaciones autorizados de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en www.2helpU.com.
E SPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad de sus productos y
ofrece una excepcional garantía para los usuarios profesionales
del producto. Esta declaración de garantía es adicional a sus
derechos contractuales como usuario profesional y a sus
derechos legales como usuario particular no profesional y no
perjudica de ningún modo dichos derechos. La garantía es
válida dentro de los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el rendimiento de su
herramienta DEWALT, sólo tiene que devolverla al punto
de compra en un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la compró, para un
reembolso completo o cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe presentarse
prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento o de servicio para
su herramienta de DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio gratuitamente. Se
llevará gratuitamente a un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de compra. Incluye mano
de obra. Excluye los accesorios y las piezas de repuesto a
menos que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso debido a fallos de
materiales o de fabricación en un plazo de 12 meses a partir
de la fecha de compra, DEWALT le garantiza la sustitución
de todas las piezas defectuosas de forma gratuita, o a
nuestra entera discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un desgaste lógico y
normal;
• No se hayan intentado hacer reparaciones por personas
no autorizadas;
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con todos los
componentes originales.
Si desea presentar una reclamación, póngase en contacto
con su distribuidor o compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de DEWALT o póngase en
contacto con su oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una lista de agentes
de reparaciones autorizados de DEWALT y todos los detalles
de nuestro servicio después de l a venta en Internet en:
www.2helpU.com.
37
FR A NÇ A I S
RABOTEUSE
D27300, D27300T
Félicitations !
Certificat de conformité CE
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années d’expertise dans le
développement et l’innovation de ses produits ont fait de DEWALT, le
partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
DIRECTIVES MACHINES
Fiche technique
Tension
Type
Puissance absorbée
Puissance utile
Vitesse à vide
Vitesse d’avance
Hauteur de coupe (max.)
Largeur de coupe (max.)
Profondeur de coupe max.
Mode rabotage
Mode calibrage
Taille de lame
Poids
LPA pression acoustique)
KPA (incertitude de pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de puissance acoustique)
* aux oreilles de l’utilisateur
Fuses:
Europe
230 V tools
400 V tools
D27300, D27300T
W
W
max/min-1
m/min
mm
mm
D27300
230
2
2.100
1.650
6.200
5
160
260
D27300T
400
2
3.000
2.280
6.200
5
160
260
mm
mm
mm
kg
2,5
3
20
54
2,5
3
20
54
dB(A)*
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3
109
3,1
96
3
109
3,1
V
16 Amperes, mains
16 Amperes, per phase
REMARQUE (D27300 UNIQUEMENT) : Cet appareil est prévu pour
le branchement à un système d’alimentation ayant une impédance
maximum de système admissible Zmax de 0,27 Ω au point d’interface
point (coffret de branchement d’alimentation) de l’alimentation de
l’utilisateur.
L’utilisateur doit s’assurer que cet outil électrique est raccordé
uniquement à un système d’alimentation qui remplit l’exigence
ci-dessus. Si nécessaire, l’utilisateur peut demander à la compagnie
d’électricité publique quelle est l’impédance système au point
d’interface.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques associé à chaque
balise. Lire soigneusement la notice d’instructions et respecter ces
symboles.
DANGER : indique une situation de danger imminent qui,
si rien n’est fait pour l’éviter, aura comme conséquences la
mort ou des dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une situation de danger
potentiel qui, si rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des dommages
corporels graves.
ATTENTION : indique une situation de danger potentiel
qui, si rien n’est fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages corporels mineurs ou
moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique des risques de décharges électriques.
Indique des risques d’incendie.
Indique des bords tranchants.
38
DEWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe « Fiche
technique » sont conformes aux normes :
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-3.
Ces produits sont également conformes aux normes 2004/108/
EC. Pour plus d’informations, veuillez contacter DEWALT à l’adresse
suivante ou vous reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier technique et
fait cette déclaration au nom de DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
01.02.2010
Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT ! Lors de l’utilisation d’outils
électriques, des précautions de sécurité simples doivent
toujours être respectées afin de réduire le risque d’incendie,
de choc électrique et de blessures corporelles, dont les
suivantes.
Lisez toutes les instructions avant de tenter de faire fonctionner ce
produit et conservez ces instructions.
CONSERVEZ CE MANUEL POUR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT
Instructions générales de sécurité
1. Maintenez la zone de travail propre.
Les zones et les établis encombrés favorisent les accidents.
2. Inspectez l’environnement de la zone de travail.
Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas utiliser l’outil dans des
conditions humides. Éclairez convenablement la zone de travail
(250 à 300 lux). Ne pas utiliser l’outil en cas de risque d’incendie
ou d’explosion, c’est-à-dire en présence de liquides et de gaz
inflammables.
3. Se protéger contre les chocs électriques.
Évitez tout contact corporel avec des surfaces reliées à la terre
(par exemple, tuyaux, radiateurs, autocuiseurs et réfrigérateurs).
Lors de l’utilisation de l’outil dans des conditions extrêmes (c’està-dire, une forte humidité, en cas de production de copeaux de
métaux, etc.) la sécurité électrique peut être améliorée en insérant
un transformateur isolant ou un coupe-circuit contre les fuites à la
terre.
4. Maintenez les autres à distance.
Ne laissez pas les personnes, en particulier les enfants, ne
participant pas aux travaux toucher l’outil ou le cordon électrique et
maintenez-les à distance de la zone de travail.
5. Rangez les outils non utilisés.
Rangez les outils dans un endroit sec et fermé, hors de portée des
enfants, lorsque vous ne les utilisez pas.
6. Ne forcez pas l’outil.
Il fonctionnera mieux et avec plus de sécurité à la tension pour
laquelle il a été conçu.
FRANÇAI S
7. Utilisez l’outil approprié.
Ne forcez pas les petits outils à réaliser des actions prévues pour
des outils très résistants. N’utilisez pas des outils à des fins pour
lesquelles ils n’ont pas été conçus, par exemple, n’utilisez pas de
scies circulaires pour découper des troncs d’arbres ou des bûches.
8. Portez des vêtements adéquats.
Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux, ils peuvent se
prendre dans les pièces mobiles. Des chaussures antidérapantes
sont recommandées en cas de travail à l’extérieur. Portez une
protection pour recouvrir les cheveux longs.
9. Utilisez des équipements de protection.
Portez toujours des lunettes de sécurité. Utilisez un écran facial ou
un masque anti-poussière si le travail effectué crée de la poussière
ou des particules volantes. Si ces particules peuvent être chaudes,
portez également un tablier résistant à la chaleur. Portez à tout
moment une protection auditive. Portez à tout moment un casque
de sécurité.
10. Raccordez les équipements d’aspiration de la poussière.
Si des accessoires sont fournis pour raccorder des dispositifs
d’aspiration et de collecte de la poussière, vérifiez s’ils sont bien
raccordés et bien utilisés.
11. Ne maltraitez pas le cordon d’alimentation.
Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l’outil. Tenez le
cordon à l’écart des sources de chaleur, de l’huile et des bords
tranchants. N’utilisez jamais le cordon pour transporter l’outil.
12. Sécurisez le travail.
Si possible, utilisez des pinces ou un étau pour maintenir le
travail. Ceci est plus sûr que d’utiliser vos mains et les libère pour
actionner l’outil.
13. Ne vous penchez pas trop loin.
Maintenez constamment votre équilibre.
14. Entretenez vos outils avec soin.
Aiguisez les outils coupants et nettoyez-les pour obtenir des
performances plus sûres et optimisées. Respectez les instructions
de lubrification et de remplacement des accessoires. Inspectez
régulièrement les outils, en cas d’endommagement, faites-les
réparer par un centre de réparation agréé. Maintenez les poignées
et les interrupteurs secs, propres et exempts d’huile et de graisse.
15. Débranchez les outils.
Après l’utilisation, avant l’entretien et en cas de remplacement des
accessoires tels que les lames, mèches et fraises, débranchez les
outils de l’alimentation électrique.
16. Enlevez les clés de réglages et les clés.
Habituez-vous à vérifier que les clés de réglage et les clés sont bien
retirées de l’outil avant de l’actionner.
17. Évitez tout démarrage intempestif.
Ne portez pas l’outil avec un doigt sur l’interrupteur. Assurez-vous
que l’outil est en position « off » avant de le brancher.
18. Utilisez des cordons électriques extérieurs.
Avant utilisation, inspectez le cordon d’alimentation et remplacezle s’il est endommagé. En cas d’utilisation de l’outil à l’extérieur,
n’utilisez que des cordons électriques prévus pour l’extérieur et
portant un marquage correspondant.
19. Restez alerte.
Faites attention à ce que vous faites. Utilisez votre bon sens.
N’utilisez pas l’outil si vous êtes fatigué ou sous l’influence de
drogue ou d’alcool.
20. Vérifiez la présence de pièces endommagées.
Avant utilisation, vérifiez soigneusement l’outil et le câble principal
pour vérifier qu’il va fonctionner correctement et effectuer les
fonctions pour lesquelles il a été conçu. Vérifiez l’alignement des
pièces mobiles, le grippage des pièces mobiles, la rupture de
pièces, le montage et tout autre état pouvant avoir une incidence
sur son fonctionnement. Une protection ou toute autre partie
endommagée doit être convenablement réparée ou remplacée
par un centre d’entretien agréé, sauf indication contraire dans ce
manuel. Faites remplacer les interrupteurs défectueux dans un
centre d’entretien agréé. N’utilisez pas l’outil s’il est impossible de
l’allumer ou de l’éteindre avec l’interrupteur. N’essayez jamais de le
réparer vous-même.
AVERTISSEMENT ! L’utilisation de tout accessoire ou
équipement et la réalisation de toute opération différente de celles
qui sont recommandées dans ce manuel d’instruction avec cet
outil peuvent entraîner un risque de blessure corporelle.
21. Faites réparer l’outil par une personne qualifiée.
Cet outil électrique est conforme aux règles de sécurité applicables.
Les réparations ne doivent être effectuées que par des personnes
qualifiées utilisant des pièces détachées d’origine ; dans le cas
contraire, l’utilisateur peut courir un grave danger.
Consignes de sécurité supplémentaires pour les
raboteuses
• Portez des lunettes de sécurité, des gants de travail et une
protection de l’ouïe lors de l’utilisation.
• N’utilisez jamais la machine si tous les carters de protection et le
dispositif anti-rebond ne sont pas en place et en parfait état de
marche.
• Lors du rabotage, n’utilisez pas la machine sans le guide en
position. Assurez-vous que le bord inférieur du guide touche le
bord supérieur de la table.
AVERTISSEMENT ! La table d’entrée et la table de sortie ont
été ajustées avec précision en usine. Ne modifiez jamais de vousmême le réglage des tables.
• Utilisez seulement des lames de coupes conçues pour cette
machine.
• Utilisez toujours des lames bien affûtées et entretenues.
• N’utilisez pas la machine pour travailler un autre matériau que du
bois de conifères ou de feuillus.
• Ne coupez jamais de cambrages, de tenons ou de moules. Le
rainurage n’est pas autorisé.
• N’exécutez jamais un travail arrêté (c.a.d. des coupes qui
n’impliquent pas de travailler au-delà de la longueur totale de la
pièce).
• Évitez de travailler du bois arqué ce qui entraîne un contact
inadéquat avec la table d’entrée.
• Avant utilisation, vérifiez que les arbres d’avance et de recul
fonctionnent de façon correcte.
• Retirez tous les clous et les objets métalliques de l’ouvrage avant
de commencer le travail. N’utilisez pas de bois esquilleux.
• En mode rabotage, assurez-vous que la protection de la lame
supérieure est ajustée pour permettre une protection optimale.
• Assurez-vous que la poignée élévatrice se situe hors de la zone
d’entrée.
• En cas de travail sur de longues pièces, utilisez une table à
rouleaux adaptée des deux côtés de la machine et ajustée à la
hauteur des tables.
• Tenez vos mains bien éloignées des lames.
• En mode rabotage, utilisez à chaque fois un poussoir.
• Laissez le poussoir en place lorsque vous ne l’utilisez pas.
• Abstenez-vous d’enlever les copeaux ou autres éléments de la
pièce de la zone de coupe alors que le bloc de coupe est en
marche.
• Tailles d’ouvrage :
– Sans support additionnel, la machine est conçue pour
accepter une taille de pièce maximum de :
RABOTEUSE
– Hauteur 140 mm x largeur 260 mm x longueur 500 mm
– Ne coupez jamais de pièces inférieures à 300 mm
CALIBREUSE
– Hauteur 160 mm x largeur 260 mm x longueur 600 mm
– Ne coupez jamais de pièces inférieures à 500 mm
– Les pièces plus longues doivent être soutenues par une table
additionnelle adaptée, par ex. table à rouleaux.
• En cas d’accident ou de panne de la machine, arrêtez
immédiatement la machine et débranchez-la de la prise.
39
FR A NÇ A I S
• Signalez la panne et marquez la machine de la manière
appropriée pour éviter que d’autres personnes n’utilisent la
machine défectueuse.
• RABOTEUSE UNIQUEMENT: Lorsque le bloc de coupe est
coincé en raison d’une force d’avance anormale pendant la
coupe, arrêtez la machine et débranchez-la de l’alimentation.
Retirez la pièce et assurez-vous que le bloc de coupe tourne
librement. Mettez la machine sous tension et commencez une
nouvelle opération de coupe avec une force d’avance réduite.
• Assurez-vous que les portions du bloc de coupe non utilisées
pour le rabotage sont bien protégées.
1 Carter/collecteur de copeaux
1 Port antipoussière
1 Boîte contenant :
1 Guide
1 Poussoir
1 Sac contenant :
1 Clé hexagonale de 2,5 mm
1 Clé hexagonale de 4 mm
1 Clé hexagonale de 5 mm
1 Clé hexagonale de 6 mm
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des raboteuses :
En dépit de l’application des normes de sécurité en vigueur et de
l’installation de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels sont
inévitables.
Il s’agit de :
– Risque d’accident causé par les parties sans protection de la lame
pivotante.
– Risque de blessure lors du remplacement de la lame.
– Risque de se coincer les doigts lors de l’ouverture des carter de
protection.
– Risques pour la santé causés par la respiration de la poussière
causée lors du rabotage du bois, notamment le chêne, le hêtre et
les panneaux de fibre.
Les facteurs suivants augmentent le risque de problèmes respiratoires :
– Extracteur de poussière non raccordé lorsque vous sciez du bois.
– Extraction de poussière insuffisante causée par des filtres
d’évacuation sales.
1 Clé de 13/10 mm
1 Calibre d’ajustement
1 Poignée élévatrice
2 Poignées de serrage
4 Pieds en caoutchouc
1 Tire-fond M8
4 Ecrous M8
4 Rondelles dentées D8
1 Rondelle plate D8
1 Boîte contenant :
4 Montants
2 Roues
2 Supports de roue
1 Sac contenant :
2 Axes de roue
4 Tire-fonds M8
Étiquettes sur l’appareil
2 Boulons M8 à tête hexagonale
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
4 Ecrous M8
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
4 Ecrous papillons
4 Rondelles plates D8
6 Rondelles Belleville D8
1 Manuel d’instruction
Porter un dispositif de protection oculaire.
1 Dessin éclaté
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
Point de transport.
Tenez les mains éloignées de la lame.
Lors de l’utilisation de la machine en mode calibreuse, faites
attention au sens d’avance. N’utilisez jamais la machine si le
collecteur de copeaux n’est pas en position.
Lors de l’utilisation de la machine en mode raboteuse, faites
attention au sens d’avance. N’utilisez jamais la machine si le
collecteur de copeaux n’est pas en position.
Assurez-vous que les lames de coupe sont bien
ajustées. Ne laissez pas les lames dépasser de la tête
de coupe de plus de 1,1 mm.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette notice
d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. A1, A2)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
FIG. A1
1. Interrupteur marche/arrêt
2. Poignée élévatrice
3. Table inférieure
4. Carter/collecteur de copeaux
5. Echelle table inférieure
6. Poussoir
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION (FIG. A1)
La date codée de fabrication (36), qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Raboteuse partiellement assemblée
1 Carter
40
7. Poignée de serrage du guide
8. Guide
FIG. A2
9. Table supérieure
10. Bouton de réglage de la profondeur de rabotage
11. Echelle table supérieure
12. Poignée de serrage du carter de protection
13. Carter de protection
FRANÇAI S
USAGE PRÉVU
21. Rondelle plate D8
Votre raboteuse et calibreuse DEWALT DW27300/D27300T a été
conçue pour une découpe professionnelle du bois de conifères ou de
feuillus. Elle réalise les opérations de rabotage et de calibrage aisément,
précisément et en toute sécurité.
22. Rondelle plate D8
Le bloc de coupe est conçu pour recevoir des lames de taille nominale
de 260 mm (DE7333).
AVERTISSEMENT ! N’utilisez pas la machine pour
d’autres applications que celles prévues.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou de
liquides inflammables.
Ces raboteuses sont des outils électriques professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une tension uniquement
(400 V – 3 Ph) et deux tensions uniquement (230 – 1 Ph). Vérifier
systématiquement que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un
cordon spécialement préparé disponible auprès du service technique
DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du câble
d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils portatifs à
un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une rallonge à trois fils
homologuée et compatible avec la tension nominale de cet outil
(se reporter à la section Fiche technique). La section minimale du
conducteur est de 1,5 mm2 pour une longueur maximale de 20 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le câble
sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de
blessures, arrêtez l’appareil et débranchez-le de la
source d’alimentation avant d’installer ou de retirer
des accessoires, avant de régler ou de changer la
configuration ou lors du marquage de repères. Assurezvous que l’interrupteur est en position ARRÊT. Un
démarrage accidentel peut provoquer des blessures.
AVERTISSEMENT : Avant le montage, débranchez
toujours l’outil.
Déballage de la machine (fig. B1)
1. Sortez de la boîte le matériel rangé en vrac.
23. Rondelle Belleville D8
Montage des pieds (fig. C1, C2)
Lorsque les pieds sont montés, la machine peut être placée sur un
établi. Pour assurer un fonctionnement sûr, la machine doit être fixée à
l’établi. Pièces de montage dont vous aurez besoin : 4 écrous (18), 4
rondelles dentées (20) (fig. C1).
1. Tournez la machine sur son côté en laissant au sol la monture de
sortie de calibrage (24) (fig. C2).
AVERTISSEMENT : Veillez à éviter que le bouton
d’ajustement de la profondeur de rabotage (10) ne heurte le
sol.
2. Introduisez un pied (25) dans chacun des trous extérieurs (26)
situés sur le fond du boîtier de la machine.
3. Placez une rondelle dentée (20) et un écrou (18) sur l’extrémité
filetée des pieds.
4. Serrez les écrous.
5. Relevez la machine.
6. Fixez la machine à l’établi.
Montage des montants (fig. D1–D3)
Lorsque les montants sont montés, la machine peut être placée de
manière autonome. Pièces de montage dont vous aurez besoin : 4 tirefonds (16), 4 écrous papillons (19), 4 rondelles plates (21) (fig D1).
1. Tournez la machine sur son côté en laissant au sol la monture de
sortie de calibrage (24) (fig. D2).
AVERTISSEMENT : Veillez à éviter que le bouton
d’ajustement de la profondeur de rabotage (10) ne heurte le
sol.
2. Introduisez un montant (27) dans chacun des trous supérieurs (28)
situés sur les bords du fond du boîtier de la machine.
3. Passez un tire-fond (16) à travers les trous dans les montants et le
boîtier de la machine.
4. Placez une rondelle plate (21) et un écrou papillon (19) sur les tirefonds.
5. Serrez les écrous papillons.
6. Tournez la machine sur son côté en laissant au sol la table de sortie
de rabotage (29) (fig. D3).
7. Répétez la même opération pour l’autre pied.
8. Montez les roulettes comme expliqué ci-dessous.
Montage des roulettes (fig. E1–E3)
Pièces de montage dont vous aurez besoin : 2 supports de roue (14), 2
axes de roue (15), 2 boulons (17), 4 écrous (18), 2 rondelles plates (21),
2 rondelles Belleville (23) (fig. E1).
1. Alignez chaque roue (30) avec un support (14) et passez un axe de
roue (15) à travers les trous de chaque ensemble (fig. E2).
2. Placez une rondelle plate (21) et un écrou (18) sur l’extrémité filetée
des axes.
3. Serrez les écrous.
3. Enlevez la boîte de pièces de l’intérieur de la machine.
4. Montez un ensemble de roue (31) sur chacun des montants
supérieurs (32) à l’aide d’un boulon à tête hexagonale (17), d’une
rondelle Belleville (23) et d’un écrou (18) (fig. E3).
4. Enlevez de la machine tous les emballages restants.
5. Serrez les écrous.
2. Sortez la machine du carton.
IDENTIFICATION DES PIÈCES DE MONTAGE (FIG. B2)
Nous vous recommandons de déballer et trier toutes les pièces de
montage.
14. Support de roue
15. Axe de roue
16. Tire-fond M8
17. Boulon M8 à tête hexagonale
6. Relevez la machine.
Montage du guide (fig. F1, F2)
1. Placez le guide (8) sur le support de guide (33) (fig. F1).
2. Passez un tire-fond (16) depuis le dessous à travers le support et le
guide.
3. Placez une rondelle plate (22) sur le tire-fond (16) (fig. F2).
4. Montez la poignée de serrage (7) sur le tire-fond (16).
18. Ecrou M8
19. Ecrou papillon
20. Rondelle dentée D8
Montage du dispositif de sécurité (fig. G1, G2)
1. Placez le carter (13) dans la colonne de carter (34) (fig. G1).
2. Positionnez le carter en montant la vis de blocage (35).
41
FR A NÇ A I S
3. Montez la poignée de serrage (12) sur la colonne (34) (fig. G2).
Montage du carter/collecteur de copeaux
Lorsque vous utilisez la machine en mode rabotage, le carter/collecteur
de copeaux doit être monté depuis la face inférieure vers le haut de la
table. Lorsque vous utilisez la machine en mode calibrage, le carter/
collecteur de copeaux doit être monté au dessus de la face supérieure
de la table.
MODE CALIBRAGE (FIG. A1, H1, H2)
REMARQUE : Le carter/collecteur de copeaux est en mode rabotage.
1. Desserrez les boutons (68, 69) pour retirer le carter/collecteur de
copeaux (4) de la table supérieure (9).
2. Tournez le carter/collecteur de copeaux de 180˚.
3. Faites coulisser le carter/collecteur de copeaux (4) le long de la
table supérieure (9), jusqu’à ce que le bouton (67) s’aligne avec le
micro-interrupteur (66).
4. Fixez le carter/collecteur de copeaux en serrant les boutons (67,
69).
MODE RABOTAGE (FIG. G1, G2, H3, H4)
1. Tournez la poignée élévatrice (2) pour abaisser complètement la
table inférieure (9).
2. Desserrez les boutons (67, 69) pour retirer le carter/collecteur de
copeaux (4) de la table supérieure.
3. Faites coulisser le carter/collecteur de copeaux hors de la table.
4. Tournez le carter/collecteur de copeaux de 180˚.
5. Alignez les 2 nervures externes du port antipoussière du carter/
collecteur de copeaux avec les 2 fentes du panneau latéral.
6. Faites coulisser le carter/collecteur de copeaux vers l’avant dans le
micro-interrupteur (66).
7. Fixez le carter/collecteur de copeaux en serrant les boutons (68,
69).
2. Déplacez le guide (8) à travers la face supérieure de la table (9)
pour terminer de former la largeur souhaitée.
3. Serrez la poignée de serrage du guide.
AJUSTEMENT DU CARTER DE PROTECTION (FIG. J)
Le carter de protection peut être ajusté sur n’importe quel emplacement
fixe au-dessus de la table afin d’apporter une protection optimale.
AVERTISSEMENT : Veillez toujours à bien ajuster le
dispositif de sécurité à la largeur de rabotage et à la
hauteur de la pièce.
Pour ajuster la largeur
1. Desserrez le bouton de blocage (44).
2. Déplacez le carter de protection (13) jusqu’à la largeur souhaitée.
3. Serrez le bouton d’ajustement.
Pour ajuster la hauteur
1. Desserrez la poignée de serrage (12).
2. Déplacez le support du carter de protection (45) jusqu’à la hauteur
souhaitée.
3. Serrez la poignée de serrage.
AJUSTEMENT DE LA PROFONDEUR DE COUPE (FIG. K, L1–L3)
Mode rabotage (fig. K)
1. Desserrez la bague de blocage (46).
2. Appuyez sur le bouton d’ajustement de la profondeur (10) et
ajustez la profondeur de coupe à l’aide de l’équerre (47).
– Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre pour diminuer
la profondeur de coupe.
– Tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour
augmenter la profondeur de coupe.
3. Serrez la bague de blocage.
Mode calibrage (fig. L1–L3)
8. Abaissez le carter de protection (13) jusqu’à ce qu’il touche le
collecteur de copeaux et bloquez-le avec le levier (12).
1. Placez la poignée élévatrice (2) sur le bout d’arbre d’élévation (48)
(fig. L1).
REMARQUE : En cas d’utilisation d’un aspirateur à poussières,
abaissez complètement la table supérieure et raccordez l’adaptateur
au port antipoussière, puis levez la table supérieure jusqu’à ce qu’elle
touche l’adaptateur.
2. Tournez la poignée (vers la droite) jusqu’à ce qu’elle touche l’écrou
de l’arbre.
Réglage
AVERTISSEMENT : Avant le réglage, débranchez toujours
l’outil.
RÉGLAGE DU GUIDE (FIG. I1–I3)
Réglage de l’angle droit (fig. I1)
Le guide possède une butée réglable pour un réglage simple de l’angle
droit.
3. Tournez la poignée élévatrice dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre jusqu’à ce que le trou et le côté plat de l’arbre
correspondent.
4. Utilisez une clé hexagonale de 2,5 mm pour serrer la goupille de la
poignée élévatrice (fig. L2).
– Tournez dans le sens des aiguilles d’une montre pour diminuer
la profondeur de coupe.
– Tournez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour
augmenter la profondeur de coupe.
5. Lisez l’épaisseur finie de votre pièce sur l’échelle d’ajustement de la
profondeur (5) (fig. L3).
1. Desserrez la poignée de serrage de l’angle (40).
2. Appuyez sur le guide bien à la verticale pour s’assurer qu’il soit
bien vertical et bloquez la poignée de serrage de l’angle.
FONCTIONNEMENT
3. Placez une équerre (41) sur la table et relevée contre le
guide (8).
Consignes d’utilisation
4. Si un réglage s’impose, procéder comme suit :
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
5. Desserrez l’écrou (42) de quelques tours et faites pivoter la vis
de blocage de sa position verticale pour le réglage de la butée
(43) vers l’intérieur ou l’extérieur jusqu’à ce que le guide forme un
angle de 90° par rapport à la table, lequel angle est mesuré avec
l’équerre.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher la
machine du secteur avant tout réglage ou avant de
retirer ou d’installer toute pièce ou tout accessoire.
Réglage de l’angle du chanfrein (fig. I2)
1. Desserrez la poignée de serrage de l’angle (40).
2 Déplacez le guide (8) le long de l’axe longitudinal pour terminer de
former l’angle requis.
3. Assurez-vous que le bord inférieur du guide touche le bord
supérieur de la table (9).
4. Serrez la poignée de serrage de l’angle.
Ajustement de la largeur de rabotage (fig. I3)
1. Desserrez la poignée de serrage du guide (7).
42
Assurez-vous que la machine est placée de manière à favoriser une
position ergonomique en termes de hauteur de table et de stabilité.
L’emplacement de la machine doit être choisi afin que l’opérateur
possède une bonne vue d’ensemble et suffisamment d’espace libre
autour de la machine pour permettre la manipulation de la pièce sans
restrictions.
Avant toute utilisation
• Enlevez tous les corps étrangers. Ne rabotez pas de bois
comportant des nœuds non adhérents. Ne rabotez pas de bois
fortement noué ou voilé.
FRANÇAI S
Mise en marche et arrêt de l’appareil (fig. M)
2. Introduisez la pièce face plane contre la table.
L’interrupteur marche/arrêt présente de multiples avantages :
Voilage (fig. P1–P4)
FONCTION DE COUPE-CIRCUIT :
en cas de perte de secteur, l’interrupteur doit être délibérément réarmé.
Si votre pièce est seulement légèrement voilée, aplanissez sur les deux
côtés pour obtenir l’épaisseur voulue.
DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES DU MOTEUR :
PIÈCES ARQUÉES (FIG. P1, P2)
dans le cas d’une surcharge du moteur, l’alimentation électrique du
moteur serait coupée. Si cela se produit, laissez le moteur refroidir
pendant 2 minutes et appuyez alors sur le bouton vert de démarrage.
Les rouleaux d’entraînement et la tête de coupe vont temporairement
égaliser la pièce (fig. P1). Le profil arqué reviendra malgré tout après le
rabotage (fig. P2).
• Pour supprimer l’arcure, utilisez une dégauchisseuse.
SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE :
La laque articulée peut être verrouillée en passant un cadenas par le
pontet. La plaque sert aussi « d’arrêt d’urgence à repérage rapide » car
une pression exercée sur l’avant de la plaque arrêtera la machine.
1. Pour mettre la machine en marche, appuyez sur le bouton de
marche vert (53).
2. Pour arrêter la machine, appuyez sur le bouton d’arrêt rouge
(54).
AVERTISSEMENT : Toujours mettre la machine à l’arrêt
après le travail et avant de la débrancher.
Rabotage (fig. N1, N2)
1. Monter le carter/collecteur de copeaux comme décrit ci-dessus.
2. Ajuster le guide selon les besoins.
3. Ajuster le carter de protection pour une protection optimale.
4. Régler la profondeur de coupe.
5. Allumez la machine.
• Poussez lentement la pièce à travailler sous le protecteur, tout en la
poussant avec fermeté contre le guide.
• Poussez la pièce dans le sens du grain.
• Utilisez toujours le poussoir lorsque vous êtes proche de la tête de
coupe.
Calibrage (fig. A2, O1, O2)
1. Monter le carter/collecteur de copeaux comme décrit ci-dessus.
2. Abaissez le carter de protection (13).
3. Régler la profondeur de coupe.
4. Allumez la machine.
• On obtient de meilleurs résultats lorsque la pièce possède au moins
une surface plane.
• Pour un résultat optimal, aplanissez les deux faces de la pièce pour
obtenir l’épaisseur voulue.
Respecter les profondeurs et largeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.
Profondeur de coupe (mm)
2,5
PIÈCES CREUSES (FIG. P3, P4)
1. Fendez la pièce creuse au milieu (fig. P3).
2. Aplanissez séparément les pièces afin d’éviter le gaspillage.
• Aplanissez alternativement la face supérieure (55) en premier, puis
retournez la pièce et aplanissez le fond (56) (fig. P4).
Aspiration des poussières (fig. A1)
La machine est fournie avec un port de dépoussiérage de 100 mm
situé sur le collecteur de copeaux (4). Fournie avec un dispositif
d’extraction de poussière adapté, 90 % des copeaux produits peuvent
être récupérés si le débit d’air est au moins de 20 m/s.
À chaque opération, branchez un dispositif d’extraction des poussières
adapté.
Chaque fois que possible, connectez un aspirateur à poussière conçu
conformément aux normes en vigueur en matière d’émissions de
poussières.
Transport (fig. Q1, Q2)
Les roulettes pivotantes (30) sont prévues pour faciliter le transport de la
machine. Tenez fermement la poignée des deux mains pour transporter
la machine comme illustré sur la figure Q2.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour fonctionner longtemps
avec un minimum de maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépend d’un entretien adéquat et d’un nettoyage
régulier. le dispositif anti-rebond et les arbres des pieds doivent être
inspectés chaque semaine pour conserver le fonctionnement afin de
garantir une utilisation sûre.
AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques de
blessures, arrêtez l’appareil et débranchez-le de la
source d’alimentation avant d’installer ou de retirer
des accessoires, avant de régler ou de changer
la configuration ou lors du marquage de repères.
Assurez-vous que l’interrupteur est en position ARRÊT. Un
démarrage accidentel peut provoquer des blessures.
Remplacement des lames (fig. R1, R2)
Bois tendre
1,6
Bois dur
La machine est équipée d’une tête de coupe conçue pour deux lames.
AVERTISSEMENT : Remplacez toujours les lames
simultanément.
AVERTISSEMENT ! Notez que les lames de coupe
doivent être remplacées uniquement selon la procédure
décrite. Ne jamais monter d’autres lames que celles
recommandées.
0,8
0
20 50
100 150 200
250
300
Largeur de la pièce de travail (mm)
Largeur de bois (mm)
1. Poussez lentement la pièce dans la machine.
AVERTISSEMENT : Bords tranchants.
AVERTISSEMENT : Porter des gants pour remplacer les
lames.
AVERTISSEMENT : Avant le remplacement des lames,
débranchez toujours la machine.
2. Poussez la pièce dans le sens du grain.
Entaille
Une entaille est un creux formé lorsque les bords de la pièce entrent en
contact avec les lames. Pour éviter les entailles :
1. Gardez le même niveau pour la pièce pendant toute la durée du
rabotage.
Retrait des lames
1. Enlevez le guide et le carter de protection.
2. Faites pivoter avec précaution la tête de coupe (57) jusqu’à ce que
la première lame soit visible.
3. Dévissez les boulons (58) à l’aide de la clé fournie.
43
FR A NÇ A I S
4. Soulevez l’ensemble de lame (59) hors de la tête de coupe. Utilisez
des pinces si nécessaire.
5. Retirez la lame (60) du support (61).
6. Répétez la même opération pour l’autre lame.
Montage des lames
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres
que ceux offerts par DEWALT n’ont pas été testés avec
ce produit, leur utilisation avec cet appareil pourrait être
dangereuse. Pour réduire tout risque de dommages
corporels, seuls des accessoires DEWALT recommandés
doivent être utilisés avec cet appareil.
1. Fixez la lame (60) sur le support de lame (61). Assurez-vous que les
têtes de boulons externes (62) tombent dans les encoches (63).
Des lames de coupe de rechange (DE7333) sont incluses.
2. Replacez l’ensemble dans la tête de coupe (57).
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur les
accessoires appropriés.
3. Ajustez la lame comme expliqué ci-dessous.
4. Serrer les boulons (58) (couple : 6-8 Nm).
5. Répétez la même opération pour l’autre lame.
Réglage des lames (fig. R3)
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit avec les ordures
ménagères.
1. Vérifiez la position de la lame (60) aux deux extrémités.
2. Positionnez le calibre (64) au-dessus de la tête de coupe (57)
comme illustré.
3. Le bord inférieur du calibre doit coïncider avec le bout de la lame
(60).
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit :
• Tournez chaque vis de réglage (65) dans un sens ou dans l’autre
afin que le bout de la lame coïncide avec le calibre.
Affûtage des lames
Les lames peuvent être affûtées à 42°.
AVERTISSEMENT : Les lames peuvent être affûtées au
maximum sur 3 mm par rapport à leur taille normale. Si
la taille de la lame a diminué de plus de 3 mm, les lames
doivent être remplacées.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du boîtier
principal à l’aide d’air comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter systématiquement
des lunettes de protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
Avant l’utilisation, vérifier attentivement la tête de coupe pour déterminer
si elle fonctionne correctement. Assurez-vous que la résine ou les
particules de la pièce ne puissent pas provoquer le blocage de l’une
des fonctions.
Mode calibrage : Si des fragments de pièce coincent la tête de coupe
et le rouleau d’avance, débranchez la machine de l’alimentation et
retirez les parties coincées.
Dégagez régulièrement les fentes d’aération et nettoyez le boîtier avec
un chiffon doux.
• Conservez les tables propres et exemptes de graisse. Appliquez
régulièrement de la cire sur les tables.
• Conservez la machine exempte de poussière et de copeaux.
• Vérifiez et nettoyez tous les jours les arbres d’avance et de recul.
44
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre produit DEWALT, ne pas le
jeter avec les ordures ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et emballages usagés
permet de recycler et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à protéger
l’environnement contre la pollution et à réduire la demande
en matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert : service de collecte
sélective individuel des produits électriques, ou déchetterie municipale
ou collecte sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et le recyclage des
produits DEWALT en fin de vie. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation agréé près de chez
vous, veuillez contacter votre distributeur DEWALT local à l’adresse
indiquée dans cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de notre SAV et tout
renseignement complémentaire sur Internet à l’adresse : www.2helpU.
com.
FRANÇAI S
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de ses produits qu’il propose
à tous les professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie s’ajoute à vos
droits contractuels en tant qu’utilisateur professionnel ou vos
droits légaux en tant qu’utilisateur privé, non professionnel,
et elle ne peut en aucun cas leur porter préjudices. Cette
garantie est valable au sein des territoires des États membres
de l’Union Européenne et au sein de la Zone européenne de
libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT ne vous apportaient
pas totale satisfaction, retournez simplement, au point de
vente, l’outil accompagné de tous ses composants originaux,
dans un délai de 30 jours à compter de sa date d’achat pour
son échange ou son remboursement intégral. Le produit devra
avoir été soumis à une usure normale. Une preuve d’achat sera
exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien ou une révision
dans les 12 mois suivant l’achat, vous avez droit à une
intervention gratuite. Cette dernière sera effectuée gratuitement
par un centre de réparation agréé DEWALT. Une preuve d’achat
sera exigée. Cela comprend la main-d’œuvre. Les accessoires
et les pièces détachées sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice de matériau ou de
fabrication dans les 12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de toute pièce
défectueuse ou, à notre entière discrétion, le remplacement
gratuit de l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée par du personnel non
autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet, avec l’ensemble de ses
composants originaux.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation, contactez votre
revendeur ou consultez l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le catalogue DEWALT ou
contactez le service clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de réparation agréés
DEWALT et tout détail complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur notre site Internet :
www.2helpU.com.
45
ITALI A NO
PIALLATRICE A SPESSORE
D27300, D27300T
Congratulazioni!
Dichiarazione di conformità CE
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo
e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
DIRETTIVA MACCHINE
Dati Tecnici
D27300, D27300T
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Potenza resa
Velocità a vuoto
Alta velocità
Altezza di taglio (max.)
Larghezza max. di taglio (max.)
Profondità max. di taglio
Modalità di piallatura
Modalità di piallatura a spessore
Dimensione lama
Peso
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza pressione sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza potenza sonora)
* all’orecchio dell’operatore
Fuses:
Europa
W
W
max/min-1
m/min
mm
mm
D27300
230
2
2.100
1.650
6.200
5
160
260
D27300T
400
2
3.000
2.280
6.200
5
160
260
mm
mm
mm
kg
2,5
3
20
54
2,5
3
20
54
dB(A)*
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3
109
3,1
96
3
109
3,1
V
apparati 230 V
apparati 400 V
16 ampere, rete
16 ampere, per fase
NOTA (SOLO D27300): Questo dispositivo è progettato per il
collegamento ad un sistema di corrente elettrica con impedenza
massima del sistema consentita Zmax di 0,27 Ω al punto dell’interfaccia
(scatola di alimentazione) dell’alimentazione dell’utente.
L’utente deve assicurarsi che questo dispositivo sia collegato solamente
ad un sistema di corrente che soddisfi il requisito di cui sopra. Se
necessario, l’utente può rivolgersi all’azienda di energia elettrica
pubblica per l’impedenza del sistema al punto di interfaccia.
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta rappresentato da
ogni parola di segnalazione. Si invita a leggere attentamente il manuale,
prestando attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non evitata, provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni
di gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Evidenzia bordi affilati.
46
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati tecnici” sono
conformi alle normative:
2006/42/EC, EN 61092-1, EN 61029-2-3.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative 2004/108/EC. Per
ulteriori informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo seguente o vedere
sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento tecnico e
rende questa dichiarazione per conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.02.2010
Norme generali di sicurezza
AVVERTENZA! Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottare
sempre le elementari norme di sicurezza atte a ridurre
i rischi di incendio, scosse elettriche e ferimenti,
incluso quanto segue.
Prima di adoperare l’utensile, leggere attentamente le istruzioni di cui al
presente manuale e conservare queste istruzioni.
CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI PER SUCCESSIVE
CONSULTAZIONI
Regole generali per la sicurezza
1. Tenere pulita l’area di lavoro.
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa di
incidenti.
2. Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente di lavoro.
Non lasciare l’utensile sotto la pioggia. Non usare l’utensile in
ambienti in ambienti carichi di umidità. Tenere ben illuminata l’area
di lavoro (250–300 lux). Non usare l’utensile quando vi sia il rischio
di provocare un incendio o una esplosione, per es. in luoghi con
atmosfera gassosa e infiammabile.
3. Proteggersi da scariche elettriche.
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra (per esempio
tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi). Durante impieghi estremi
(per es. alto livello di umidità, polvere metallica, ecc.), si può
aumentare la sicurezza elettrica collegando in serie un trasformatore
d’isolamento o un interruttore di sicurezza per correnti di guasto (FI).
4. Tenere lontane le altre persone dall’area di lavoro.
Non consentire ad altre persone non coinvolte nel lavoro,
specialmente bambini, di toccare lo strumento o il cavo di prolunga
e tenerle lontane dall’area di lavoro.
5. Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso.
Quando non vengono usati, riporre gli utensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
6. Non forzare l’utensile.
Lo strumento offre prestazioni migliori e più sicure se viene utilizzato
secondo il regime previsto.
I TALI ANO
7. Usare l’utensile adatto.
Non forzare utensili di potenza limitata impiegandoli per lavori
destinati ad utensili di maggiore potenza. Non usare attrezzi per
scopi diversi da quelli dichiarati. Per esempio, non montare seghe
circolari dentate per tagliare rami o tronchi.
8. Usare il vestiario appropriato.
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto potrebbero
rimanere impigliati nelle parti mobili dell’utensile. Si raccomanda
l’uso di scarpe antiscivolo quando si lavora all’esterno. Raccogliere
i capelli se si portano lunghi.
9. Utilizzare l’equipaggiamento di protezione.
Indossare sempre gli occhiali di sicurezza. Indossare una visiera
protettiva o una mascherina contro la polvere se le operazioni da
svolgere causano la creazione di polvere o di particelle volatili. Se
tali particelle possono essere particolarmente calde, indossare
anche un grembiule resistente al caldo. Fare sempre uso di sistemi
di otoprotezione. Indossare sempre un elmetto di sicurezza.
10. Connettere l’apparecchiatura aspirapolvere.
Se sono forniti i dispositivi per la connessione delle macchine
aspirazione e raccolta della polvere, verificare che vengano collegati
e utilizzati correttamente.
11. Non abusare del cavo elettrico.
Non tirare mai il cavo per per estrarlo dalla presa. Proteggere il
cavo dal calore, dagli oli e dai bordi taglienti. Non trasportare mai lo
strumento tenendolo per il cavo.
12. Bloccare il pezzo da lavorare.
Ove possibile usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare. Ciò aumenta la sicurezza piuttosto che utilizzare la mano e
consente di mantenere entrambe le mani libere per operare meglio.
13. Non sbilanciarsi.
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni malsicure.
14. Mantenere gli utensili con cura.
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un migliore
e più sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la lubrificazione
e la sostituzione degli accessori. Ispezionare periodicamente gli
strumenti e, in caso di danni, richiederne la riparazione da parte di
un centro di assistenza autorizzato. Mantenere le impugnature e gli
interruttori asciutti, puliti e senza tracce di olio e grassi.
15. Scollegare gli utensili.
Quando non è in uso, prima di effettuare la manutenzione e prima
di cambiare pezzi quali lame, punte e parti taglienti, scollegare
l’utensile dalla presa di alimentazione.
16. Rimuovere chiavi ed altri utensili.
Prendere l’abitudine di controllare che le chiavi di regolazione e le
brugole siano state rimosse dallo strumento prima di mettere in
funzione.
17. Evitare accensioni accidentali.
Quando si trasporta lo strumento, non appoggiare il dito
sull’interruttore. Accertarsi che lo strumento si trovi in posizione di
spegnimento (“off”) prima di collegarlo all’alimentazione.
18. Utilizzare cavi di prolunga per esterni.
Prima dell’uso, ispezionare la prolunga e sostituirla se è
danneggiata. Quando l’utensile viene impiegato all’esterno, usare
unicamente le prolunghe per uso esterno e adeguatamente
contrassegnate.
19. Stare sempre attenti.
Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio buon
senso. Non utilizzare l’utensile quando si è stanchi o sotto l’effetto di
farmaci, droghe o alcool.
20. Controllare che non vi siano parti danneggiate.
Prima dell’uso, ispezionare accuratamente l’utensile e il cavo
elettrico per determinare che funzionino correttamente ed
eseguano la funzione per essi prevista. Controllare se ci sono
parti mobili non allineate o parti mobili con gioco, pezzi rotti, che il
montaggio sia accurato e se ci sia qualsiasi altra condizione che
possa incidere sul funzionamento dell’utensile. Protezioni o altri
pezzi danneggiati devono essere riparati o sostituiti adeguatamente
da un centro di assistenza autorizzato, salvo diversa indicazione nel
presente manuale. Far sostituire gli interruttori difettosi da un centro
di assistenza autorizzato. Non utilizzare lo strumento se l’interruttore
non consente di accenderlo e spegnerlo. Non tentare mai di
effettuare delle riparazioni.
AVVERTENZA! L’uso di accessori o attrezzature diversi o
l’impiego del presente utensile per scopi diversi da quelli indicati nel
presente manuale d’uso comportano il rischio di infortuni.
21. Fare eseguire le riparazioni da una persona qualificata.
Il presente strumento elettrico è conforme alle normative di
sicurezza applicabili. Le riparazioni devono essere effettuate
esclusivamente da personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio originali per evitare possibili pericoli per l’utente.
Regole di sicurezza aggiuntive per piallatrici a
spessore
• Durante l’uso si suggerisce d’indossare occhiali di protezione.
• Non mettere in funzione l’unità se non è in perfette condizioni
d’uso e se i ripari non sono in posizione.
• Durante la piallatura, non utilizzare l’unità se la guida non è in
posizione. Verificare che il bordo inferiore della guida tocchi la
superficie del piano superiore.
AVVERTENZA!: I piani d’ingresso e uscita vengono
preregolati accuratamente in fabbrica. Non alterarne mai la
configurazione.
• Utilizzare solo le lame da taglio indicate dal fabbricante.
• Utilizzare sempre lame affilate del tipo previsto per il materiale in
lavorazione.
• La macchina va utilizzata esclusivamente su legno duro o dolce.
• Non tagliare mai incavi, tenoni o sagome. La battentatura non è
consentita.
• Non effettuare mai tagli interrotti (cioè che impongono di lavorare
solo su una parte della lunghezza totale del pezzo).
• Evitare di lavorare legno molto inarcato che non aderisce
sufficientemente al piano d’ingresso.
• Prima dell’uso, controllare che il mandrino di traino e quello di
reazione funzionino correttamente.
• Prima di iniziare il taglio, rimuovere tutti i chiodi e le parti in
metallo dal pezzo di legno. Non utilizzare legno scheggiato.
• Nella modalità di piallatura, verificare che il riparo della lama
superiore sia regolato in modo da offrire la protezione ottimale.
• Verificare che la leva di sollevamento non sia nell’area in cui
avanza il pezzo.
• Quando si lavora con dei pezzi lunghi, usare un piano scorrevole
adatto su entrambi i lati dell’unità, regolata in base all’altezza dei
piani.
• Tenere le mani lontane dalle lame.
• Nella modalità di piallatura, utilizzare sempre un’asta di spinta.
• Quando non è in uso, l’asta di spinta deve restare sempre in
posizione.
• Evitare di rimuovere dall’area di taglio trucioli o altre parti del
pezzo da lavorare mentre la macchina è in funzione.
• Dimensioni del pezzo da lavorare:
– Senza ulteriore supporto, la macchina è progettata per
accettare dimensioni massime del pezzo da lavorare di:
PIALLATRICE
– Altezza 140 mm per larghezza 260 mm per lunghezza
500 mm
– Non tagliare mai i pezzi da lavorare più corti di 300 mm
PIALLATRICE A SPESSORE
– Altezza 160 mm per larghezza 260 mm per lunghezza
600 mm
– Non tagliare mai i pezzi da lavorare più corti di 500 mm
– I pezzi da lavorare più lunghi devono essere supportati da
un piano aggiuntivo adatto, es. un piano scorrevole.
• In caso di un incidente o guasto della macchina, spegnere
immediatamente la macchina e scollegarla dalla presa di
corrente.
• Segnalare il guasto e contrassegnare la macchina in modo
adeguato in modo da impedire ad altre persone di utilizzare la
macchina difettosa.
47
ITALI A NO
• SOLO PIALLATRICE: Se il tagliablocchi è bloccato a causa di
una forza di alimentazione anormale durante il taglio, spegnere
la macchina e scollegarla dalla presa di corrente. Rimuovere
il pezzo da lavorare e assicurarsi che il tagliablocchi sia libero
di muoversi. Accendere la macchina e avviare una nuova
operazione di taglio con una forza di alimentazione ridotta.
• Assicurarsi che qualsiasi parte del tagliablocchi non utilizzata per
la piallatura sia protetta in modo sicuro.
1 Asta
1 Confezione contenente:
1 Chiave per brugole 2,5 mm
1 Chiave per brugole 4 mm
1 Chiave per brugole 5 mm
1 Chiave per brugole 6 mm
1 Chiave a tubo da 13/10 mm
Rischi residui
1 Calibro di regolazione
I seguenti rischi sono inerenti all’uso delle piallatrici:
1 Leva di sollevamento
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui non
possono essere evitati.
Questi sono:
2 Leve di bloccaggio
– Rischio di infortuni causati dalle parti scoperte della lama in
dotazione.
– Rischio di lesioni durante la sostituzione della lama.
– Rischio di schiacciamento delle dita nell’apertura delle protezioni.
– Rischi per la salute causati dall’inalazione di polvere formatasi
durante la piallatura del legno, specialmente di quercia, faggio e
MDF.
I seguenti fattori aumentano il rischio di problemi respiratori:
– Nessun dispositivo di estrazione della polvere collegato durante la
segatura del legno.
– Estrazione della polvere insufficiente causata da filtri di scarico non
puliti.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
4 Piedi in gomma
1 Bullone a testa tonda M8
4 Dadi M8
4 Rondelle dentate D8
1 Rondella piana D8
1 Scatola contenente:
4 Gambe
2 Rotelle
2 Staffe delle rotelle
1 Confezione contenente:
2 Assi delle rotelle
4 Bulloni a testa tonda M8
2 Dadi a testa esagonale M8
4 Dadi M8
4 Dadi ad alette
4 Rondelle piane D8
6 Molle a tazza D8
1 manuale di istruzioni
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
1 disegno exploso
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere interamente
questo manuale.
Punto di trasporto.
Descrizione (fig. A1, A2)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte di
esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
Tenere le mani lontane dalla lama.
Quando si usa l’unità in modalità di piallatura a spessore,
fare attenzione alla direzione in cui avanza il pezzo. Non
utilizzare l’unità se il raccogli-trucioli non è in posizione.
Quando si usa l’unità in modalità di piallatura, fare attenzione
alla direzione in cui avanza il pezzo. Non utilizzare l’unità se il
raccogli-trucioli non è in posizione.
Assicurarsi che le lame di taglio siano regolate
correttamente. Le lame non devono sporgere dalla
testa portautensile per oltre 1,1 mm.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. A1)
Il codice data (36), che comprende anche l’anno di fabbricazione, è
stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
FIG. A1
1. Interruttore acceso/spento
2. Leva di sollevamento
3. Piano inferiore
4. Raccogli-trucioli
5. Scala piano inferiore
6. Asta
7. Leva di bloccaggio guida
8. Guida
FIG. A2
9. Piano superiore
10. Manopola di regolazione profondità di piallatura
Esempio:
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto dell’imballo
11. Scala piano superiore
12. Leva di bloccaggio riparo
13. Riparo
L’imballo comprende:
DESTINAZIONE D’USO
1 Piallatrice a spessore montata parzialmente
La piallatrice e la piallatrice a spessore DEWALT D27300/D27300T
sono state progettate per il taglio professionale del legno duro e
morbido. Esegue operazioni di piallatura e piallatura a spessore in modo
semplice, preciso e sicuro.
1 Riparo
1 Raccogli-trucioli
1 Adattatore di aspirazione polvere
1 Scatola contenente:
1 Guida
48
Il tagliablocchi è progettato per accettare lame nominali da 260 mm
(DE7333).
I TALI ANO
AVVERTENZA! Non utilizzare la macchina per scopi
diversi da quelli a cui è destinata.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi o gas
infiammabili.
1. Girare l’unità su un lato, con il telaio di uscita della piallatura a
spessore (24) poggiato sul pavimento (fig. C2).
AVVERTENZA: non far sbattere sul pavimento la
manopola di regolazione della profondità di piallatura (10).
Queste piallatrici sono apparati elettrici professionali.
2. Inserire un piede (25) in ognuna delle cavità esterne (26) che si
trovano sul lato inferiore del basamento della piallatrice.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le persone
inesperte devono utilizzare questo apparato solo sotto sorveglianza.
3. Collocare una rondella dentata (20) e un dado (18) sull’estremità
filettata del piede.
Sicurezza elettrica
4. Serrare i dadi.
5. Raddrizzare la macchina.
Il motore elettrico è stato predisposto per operare con un unico
voltaggio (400 V – 3 Ph), e due voltaggi (230 – 1 Ph). La fornitura del
voltaggio e della corrente deve essere conforme alle specifiche indicate
sulla targa.
Montaggio delle gambe (fig. D1–D3)
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da
un cavo appositamente predisposto disponibile presso l’assistenza
DEWALT.
Con le gambe montate, la piallatrice può essere utilizzata come unità
autonoma. Bulloneria necessaria: 4 bulloni a testa tonda (16), 4 dadi ad
alette (19), 4 rondelle piane (21) (fig. D1).
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre la
spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
CH
6. Fissare l’unità sul banco di lavoro.
1. Girare l’unità su un lato, con il telaio di uscita della piallatura a
spessore (24) poggiato sul pavimento (fig. D2).
AVVERTENZA: non far sbattere sul pavimento la
manopola di regolazione della profondità di piallatura (10).
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
2. Inserire una gamba (27) in ognuno dei fori superiori (28) che si
trovano sul bordo inferiore del basamento della piallatrice.
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno, devono
essere collegati ad un interruttore differenziale.
3. Inserire un bullone a testa tonda (16) nei fori delle gambe e nel
basamento dell’unità.
Utilizzo di un cavo di prolunga
4. Collocare una rondella piana (21) e un dado ad alette (19) sui
bulloni.
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di prolunga omologato
a 3 anime, idoneo alla potenza di ingresso di questo apparato (vedere
i dati tecnici). La sezione minima del conduttore è 1,5 mm2 e la
lunghezza massima è 20 m.
5. Stringere i dadi ad alette.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
7. Ripetere la stessa procedura per gli altri piedi.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di lesioni,
spegnere l’unità e disinserire la macchina dalla presa
di alimentazione prima di installare e rimuovere gli
accessori, prima di effettuare le regolazioni o modificare
le configurazioni o quando si effettuano le riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore del grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale potrebbe provocare lesioni.
AVVERTENZA: Prima di effettuare il montaggio, disinserire
sempre la spina dalla presa di alimentazione.
Disimballaggio dell’unità (fig. B1)
1. Rimuovere dalla scatola il materiale d’imballaggio sciolto.
2. Sollevare l’unità dalla scatola.
3. Estrarre dall’interno dell’unità la scatola dei componenti.
4. Rimuovere dall’unità eventuale altro materiale d’imballaggio.
IDENTIFICAZIONE DELLA BULLONERIA (FIG. B2)
Si suggerisce di aprire le confezioni della bulloneria e riporla in ordine.
6. Girare l’unità su un lato, con il piano di uscita della piallatura (29)
poggiato sul pavimento (fig. D3).
8. Montare le rotelle orientabili come descritto in seguito.
Montaggio delle rotelle orientabili
(fig. E1–E3)
Bulloneria necessaria: 2 staffe per le rotelle (14), 2 assi per le rotelle (15),
2 bulloni (17), 4 dadi (18), 2 rondelle piane (21), 2 molle a tazza (23)
(fig. E1).
1. Allineare ogni rotella (30) con una staffa (14) e inserire l’asse della
rotella (15) nei fori di ogni complessivo (fig. E2).
2. Collocare una rondella piana (21) e un dado (18) sull’estremità
filettata degli assi.
3. Serrare i dadi.
4. Montare un gruppo rotella (31) sull’estremità superiore di ogni
gamba (32) usando un bullone a testa esagonale (17), la molla a
tazza (23) e il dado (18) (fig. E3).
5. Serrare i dadi.
6. Raddrizzare la macchina.
Montaggio della guida (fig. F1, F2)
14. Staffa della rotella
1. Mettere la guida (8) sul porta-flangia (33) (fig. F1).
15. Asse della rotella
16. Bullone a testa tonda M8
2. Inserire un bullone a testa tonda (16) nel porta-guida e nella guida,
dal basso verso l’alto.
17. Bullone a testa esagonale M8
3. Collocare una rondella piana (22) sul bullone (16) (fig. F2).
18. Dado M8
4. Installare la leva di bloccaggio (7) sul bullone (16).
19. Dado ad alette
20. Rondella dentata D8
21. Rondella piana D8
22. Rondella piana D8
Montaggio del riparo (fig. G1, G2)
1. Inserire il riparo (13) sul relativo montante (34) (fig. G1).
2. Posizionare il riparo installando la vite d’arresto (35).
3. Fissare la leva di bloccaggio (12) sul montante (34) (fig. G2).
23. Molla a tazza D8
Montaggio dei piedi (fig. C1, C2)
Con i piedi montati, l’unità può essere collocata su un banco da lavoro.
Per garantire un funzionamento sicuro, l’unità deve essere fissata al
banco. Bulloneria necessaria: 4 dadi (18), 4 rondelle dentate (20)
(fig. C1).
Montaggio del raccogli-trucioli
Quando l’unità viene usata in modalità di piallatrice, il raccogli-trucioli
deve essere montato sotto il piano superiore. Quando viene usata in
modalità di piallatrice a spessore, il raccogli-trucioli deve essere montato
in cima al piano superiore.
49
ITALI A NO
MODALITÀ DI PIALLATURA A SPESSORE (FIG. A1, H1, H2)
NOTA: Il raccogli-trucioli è in modalità di piallatura.
1. Allentare le manopole (68, 69) per rimuovere il raccogli-trucioli (4)
dal piano superiore (9).
2. Ruotare il raccogli-trucioli di oltre 180˚.
3. Fare scivolare il raccogli-trucioli (4) lungo il piano superiore (9),
finché la manopola (67) non si allinea con il microinterruttore (66).
4. Fissare il raccogli-trucioli serrando le manopole (67, 69).
MODALITÀ DI PIALLATURA (FIG. G1, G2, H3, H4)
1. Ruotare la leva di sollevamento (2) per abbassare totalmente il
piano inferiore (9).
2. Allentare le manopole (67, 69) per rimuovere il raccogli-trucioli (4)
dal piano superiore..
3. Fare scorrere il raccogli-trucioli via dal piano superiore.
4. Ruotare il raccogli-trucioli di oltre 180˚.
3. Serrare la manopola di bloccaggio.
Per la regolazione dell’altezza
1. Allentare la leva di bloccaggio (12).
2. Spostare la staffa del riparo (45) sull’altezza desiderata.
3. Serrare la leva di bloccaggio.
REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI TAGLIO (FIG. K, L1–L3)
Modalità di piallatura (fig. K)
1. Allentare la ghiera di bloccaggio (46).
2. Afferrare la manopola di regolazione profondità (10) e regolare la
profondità del taglio, utilizzando la scala (47).
– Girare in senso orario per diminuire la profondità di taglio.
– Girare in senso antiorario per aumentare la profondità di taglio.
3. Serrare la ghiera di bloccaggio.
Modalità di piallatura a spessore (fig. L1–L3)
5. Allineare le 2 scanalature della porta di raccolta della polvere del
raccogli-trucioli ai 2 alloggiamenti del pannello laterale.
1. Collocare la leva di sollevamento (2) sull’estremità dell’albero di
sollevamento (48) (fig. L1).
6. Fare scivolare il raccogli-trucioli in avanti nel microinterruttore (66).
2. Ruotare la leva (in senso orario) finché non entra in contatto con il
dado dell’albero.
7. Fissare il raccogli-trucioli serrando le manopole (68, 69).
8. Abbassare il riparo (13) finché non entra a contatto con il raccoglitrucioli e bloccarlo utilizzando la leva (12).
NOTA: Se si utilizza un dispositivo di aspirazione della polvere,
abbassare completamente il piano superiore e fissare l’adattatore alla
cappa della polvere, quindi sollevare il piano superiore finché non entra
a contatto con l’adattatore.
Regolazione
AVVERTENZA: Prima di effettuare la regolazione
disinserire sempre la spina dalla presa di alimentazione.
REGOLAZIONE DELLA GUIDA (FIG. I1–I3)
Regolazione dell’angolo retto (fig. I1)
La guida è provvista di un arresto regolabile che permette di ottenere
agevolmente l’angolo retto.
1. Allentare la leva di bloccaggio dell’angolo (40).
2. Premere la guida in alto per assicurarsi che sia perfettamente
verticale e serrare la leva di bloccaggio dell’angolo.
3. Posizionare una squadra a triangolo (41) sul piano e contro la guida
(8).
4. Per la regolazione procedere come segue:
5. Allentare il dado (42) di alcuni giri e allentare o stringere la vite di
arresto della regolazione in verticale (43) finché la guida non è a 90°
rispetto al piano, in base a quanto indicato dalla squadra.
Regolazione dell’angolo di bisellatura (fig. I2)
1. Allentare la leva di bloccaggio dell’angolo (40).
2 Spostare la guida (8) lungo il suo asse longitudinale sino a ottenere
l’angolo desiderato.
3. Verificare che il bordo inferiore della guida tocchi la superficie del
piano superiore (9).
4. Serrare la leva di bloccaggio dell’angolo.
Regolazione della larghezza di piallatura (fig. I3)
1. Allentare la leva di bloccaggio della guida (7).
2. Spostare la guida (8) lungo il piano superiore (9) sino a ottenere la
larghezza desiderata.
3. Serrare la leva di bloccaggio della guida.
REGOLAZIONE DEL RIPARO (FIG. J)
Il riparo può essere regolato su qualsiasi posizione fissa sopra il piano,
per garantire una protezione ottimale.
AVVERTENZA: Ricordare sempre di regolare il ripiano
in base alla larghezza di piallatura e all’altezza del pezzo in
lavorazione.
Per eseguire la regolazione della larghezza
1. Allentare la manopola di bloccaggio (44).
2. Spostare il riparo (13) sulla larghezza desiderata.
50
3. Ruotare la leva di sollevamento in senso antiorario finché non
corrisponde al foro e al lato piatto dell’albero.
4. Utilizzando una chiave per brugole da 2,5 mm, serrare il grano di
riferimento della leva di sollevamento (fig. L2).
– Girare in senso orario per diminuire la profondità di taglio.
– Girare in senso antiorario per aumentare la profondità di taglio.
5. La scala di regolazione della profondità (5) indica lo spessore del
pezzo in lavorazione finito (fig. L3).
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare la spina
dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o
accessori.
Assicurarsi che la macchina sia posizionata in modo da soddisfare
le condizioni ergonomiche di altezza e stabilità del tavolo. Il luogo di
installazione della macchina deve essere selezionato in modo che
l’operatore abbia una buona visuale e abbastanza spazio libero attorno
alla macchina da consentire la movimentazione del pezzo da lavorare
senza limitazioni.
Prima di cominciare
• Rimuovere tutti gli oggetti estranei. Non piallare legno se contiene
nodi sparsi. Non piallare legno che contiene molti nodi o se è
malamente deformato.
Accensione e spegnimento (fig. M)
L’interruttore acceso/spento offre molteplici vantaggi:
FUNZIONE DI RILASCIO A TENSIONE ZERO
Se dovesse verificarsi un’interruzione nell’alimentazione elettrica per un
qualsivoglia motivo, l’interruttore deve essere appositamente riattivato.
PROTEZIONE DI ANTISOVRACCARICO MOTORE
In caso di sovraccarico del motore, l’alimentazione elettrica al motore
viene interrotta. In questo caso, lasciare raffreddare il motore per due
minuti e poi premere il pulsante di avvio verde.
SICUREZZA SUPPLEMENTARE
La piastra di sicurezza incernierata può essere bloccata facendo
passare un lucchetto attraverso la patta. La piastra funziona anche
come pulsante per l’arresto di emergenza, facilmente raggiungibile: se si
preme sul suo lato anteriore si fa scattare pulsante di arresto.
1.Per accendere la macchina, premere il tasto di avvio verde (53).
I TALI ANO
2. Per spegnere la macchina, premere il tasto di arresto rosso (54).
AVVERTENZA: Spegnere sempre l’unità a lavoro ultimato
e prima di disinserire la spina.
Piallatura (fig. N1, N2)
• Altrimenti è possibile piallare prima il lato superiore (55) fino a
appiattirlo e poi il lato inferiore fino a appiattirlo (56) (fig. P4).
Aspirazione polveri (fig. A1)
2. Regolare la guida come necessario.
Sul raccogli-trucioli, la piallatrice è dotata di un foro di 100 mm per
l’estrazione delle polveri (4). Con un dispositivo di aspirazione polveri
adatto è possibile aspirare fino al 90% dei trucioli prodotti, a condizione
che il flusso di aria sia di almeno 20 m/s.
3. Regolare il riparo per ottenere una protezione ottimale.
Collegare un aspiratore per le polveri adatto ogni volta che si lavora.
4. Regolare la profondità di taglio.
5. Accendere la macchina.
Ove possibile, collegare un dispositivo di estrazione della polvere
progettato in conformità alle normative riguardanti l’emissione di polvere.
• Inserire lentamente il pezzo da lavorare sotto il riparo anteriore,
mantenendolo saldamente premuto contro la guida.
Trasporto (fig. Q1, Q2)
• Fare avanzare il pezzo nel senso della grana.
Le rotelle orientabili (30) agevolano il trasporto dell’unità. Tenendo
saldamente la maniglia con entrambe le mani, trasportare l’unità come
indicato in figura Q2.
1. Montare il raccogli-trucioli come descritto sopra.
• Ricordare di usare l’asta di spinta in prossimità della testa
portautensile.
MANUTENZIONE
Piallatura a spessore (fig. A2, O1, O2)
Il vostro apparato DEWALT è stato studiato per durare a lungo
richiedendo solo la minima manutenzione. Prestazioni sempre
soddisfacenti dipendono da una cura appropriata e da una pulizia
regolare. Il dispositivo anti-contraccolpo e gli assi dei piedini devono
essere ispezionati ogni settimana per mantenerli in buono stato e
garantire un funzionamento sicuro.
1. Montare il raccogli-trucioli come descritto sopra.
2. Abbassare il riparo (13).
3. Regolare la profondità di taglio.
4. Accendere la macchina.
• I risultati sono migliori quando il pezzo in lavorazione ha almeno una
superficie piatta.
• Per risultati ottimali, per ottenere lo spessore desiderato piallare
entrambi i lato del pezzo.
Seguire le direttive sulla profondità di taglio e la larghezza contenute nella
tabella sotto riportate.
Profondità di taglio (mm)
2,5
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di lesioni,
spegnere l’unità e scollegare la macchina dalla
presa di corrente prima di installare e rimuovere
gli accessori, prima di regolare o modificare le
configurazioni o quando si eseguono le riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore del grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale potrebbe provocare lesioni.
Sostituzione delle lame (fig. R1, R2)
Legno dolce
1,6
Legno duro
L’unità è dotata di testa portautensile che alloggia due lame.
AVVERTENZA: I coltelli devono essere sostituiti sempre in
coppia.
AVVERTENZA! Tenere presente che le lame devono
essere sostituite solamente nel modo descritto. MAI
montare altre lame come consigliato.
0,8
AVVERTENZA: Bordi affilati.
0
20 50
100 150 200
250
300
Larghezza del pezzo (mm)
Profondità del pezzo (mm)
1. Fare avanzare lentamente nella piallatrice il pezzo da lavorare.
2. Fare avanzare il pezzo nel senso della grana.
AVVERTENZA: Quando si sostituiscono le lame, indossare
dei guanti.
AVVERTENZA: Prima di sostituire le lame, scollegare
sempre l’unità dall’alimentazione elettrica.
Rimozione delle lame
Beccheggio
1. Rimuovere la guida e il riparo.
Il beccheggio è una depressione che si crea quando le estremità del
pezzo entrano a contatto con le lame. Per evitare il beccheggio:
2. Ruotare con cautela la testa portautensile (57) finché non diventa
visibile la prima lama.
1. Tenere il pezzo orizzontale durante l’intera operazione di piallatura.
3. Rimuovere i bulloni (58) usando la chiave in dotazione.
2. Fare avanzare il pezzo facendolo aderire al piano.
4. Sollevare il complessivo delle lame (59) dalla testa portautensile. Se
necessario, usare un paio di pinze.
Deformazione (fig. P1–P4)
5. Estrarre la lama (60) dal portalama (61).
Se il pezzo è deformato solo lievemente, piallarne entrambi i lati fino a
ottenere lo spessore desiderato.
6. Ripetere la stessa procedura per l’altra lama.
PEZZI INARCATI (FIG. P1, P2)
I rulli di traino e la testa portautensile appiattiscono temporaneamente
il pezzo (fig. P1). Esso finirà, comunque, con il riprendere la sua forma
arcuata subito dopo la piallatura (fig. P2).
• Per eliminare l’arco, utilizzare un giunto.
PEZZI CONVESSI (FIG. P3, P4)
1. Tagliare a metà il pezzo convesso (fig. P3).
Installazione delle lame
1. Fissare la lama (60) al portalama (61). Controllare che le teste dei
bulloni esterni (62) vadano nelle tacche (63).
2. Reinstallare il complessivo nella testa portautensile (57).
3. Regolare la lama come descritto di seguito.
4. Serrare i bulloni (58) (coppia: 6-8 Nm).
5. Ripetere la stessa procedura per l’altra lama.
2. Piallare i pezzi separatamente per eliminare gli scarti.
51
ITALI A NO
Regolazione delle lame (fig. R3)
1. Controllare la posizione della lama (60) su entrambe le estremità.
2. Posizionare il calibro (64) sulla testa portautensile (57), come
mostrato.
3. Il bordo inferiore del calibro deve coincidere con la punta della lama
(60).
• Per la regolazione procedere come segue:
• Avvitare o svitare ogni vite di regolazione (65) come necessario
finché la punta della lama non coincide con il calibro.
Riaffilatura delle lame
Le lame possono essere affilate a 42°.
AVVERTENZA: Le lame possono essere affilate con
una riduzione di massimo 3 mm rispetto alla grandezza
originale. Se la lama si riduce di oltre 3 mm è necessario
sostituirla.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione. Quando
si esegue questa procedura indossare occhiali di protezione
e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti chimici
aggressivi per pulire le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i materiali utilizzati
per questi componenti. Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
Prima dell’uso, ispezionare attentamente la testa portautensile per
assicurarsi che funzioni correttamente. Assicurarsi che la resina o le
particelle del pezzo da lavorare non provochino il blocco di una delle
funzioni.
Modalità di piallatura a spessore: In caso di frammenti del pezzo
o inceppamento della testa portautensile e del rullo di alimentazione,
scollegare l’unità dalla corrente e rimuovere i componenti inceppati.
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire l’esterno dell’apparato
periodicamente con un panno morbido.
• Mantenere i piani puliti e privi di grasso. Applicare regolarmente
della cera sui piani.
• Mantenere l’unità libera da polvere e trucioli.
• Controllare e pulire ogni giorno il mandrino di traino e quello di
reazione.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DEWALT, quindi l’utilizzo di
accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo gli
accessori raccomandati DEWALT.
Queste includono lame di taglio di ricambio (DE7333).
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli accessori
più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto non deve essere
smaltito con i normali rifiuti domestici.
52
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o non è più utilizzato,
non effettuare lo smaltimento con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la
raccolta differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati e imballaggi
permette il riciclo e il riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire l’inquinamento ambientale e
riduce la richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata di prodotti elettrici
può avvenire a domicilio, presso le sedi di raccolta comunali oppure
presso il rivenditore al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei suoi prodotti alla fine
della loro vita utile. Per usufruire di questo servizio, restituire il prodotto
presso un riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato più vicino rivolgendosi
all’ufficio DEWALT di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
Altrimenti, è possibile consultare un elenco dei riparatori autorizzati
DEWALT e tutti i dettagli relativi alla nostra assistenza post-vendita, nel
sito Internet: www.2helpU.com.
I TALI ANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre una garanzia
eccezionale per i professionisti che utilizzano i suoi apparati.
Questa dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e non pregiudica
in alcun modo la copertura assicurativa dell’utilizzatore
professionista o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La garanzia è valida sui
territori degli stati membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle prestazioni del suo
apparato DEWALT, può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento dell’acquisto,
per ottenere il rimborso totale o la sostituzione del prodotto.
Il prodotto deve aver subito un’usura normale in rapporto
al numero di giorni in cui è stato utilizzato e va restituito
accompagnato dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza per il suo apparato
DEWALT, nei 12 mesi seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata a titolo gratuito presso un
riparatore autorizzato DEWALT. Deve presentare uno scontrino
che provi l’acquisto. Sono compresi i costi di manodopera.
Sono esclusi quelli per gli accessori e i ricambi, a meno che non
si tratti di pezzi difettosi coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il suo prodotto DEWALT
si rivelasse difettoso a causa di imperfezioni nei materiali o nella
costruzione, DEWALT garantisce la sostituzione gratuita di tutte
le parti difettose oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale usura;
• non siano avvenuti tentativi di riparazione da parte di
persone non autorizzate a farli;
• sia presentato uno scontrino che provi l’acquisto del
prodotto;
• il prodotto va restituito come era al momento dell’acquisto
con tutti i componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la preghiamo di contattare
il suo rivenditore o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo DEWALT o di
contattare l’ufficio DEWALT all’indirizzo indicato nel presente
manuale. È possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla nostra assistenza
post-vendita, nel sito Internet: www.2helpU.com.
53
N ED E R L A ND S
VLAK- EN VANDIKTEBANK
D27300, D27300T
Hartelijk gefeliciteerd!
EG verklaring van overeenstemming
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap. Jarenlange ervaring,
grondige productontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot een
van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel
gereedschap.
RICHTLIJN VOOR MACHINES
Technische gegevens
D27300, D27300T
W
W
max/min-1
m/min
mm
mm
D27300
230
2
2.100
1.650
6.200
5
160
260
D27300T
400
2
3.000
2.280
6.200
5
160
260
Voltage
Type
Vermogen
Afgegeven vermogen
Snelheid onbelast
Aanvoersnelheid
Zaaghoogte (max.)
Max. zaagbreedte (max)
Max. cutting depth
Schaafstand
Vandiktestand
Zaagbladgrootte
Gewicht
V
mm
mm
mm
kg
2,5
3
20
54
2,5
3
20
54
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheidsfactor geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid akoestisch vermogen)
* voor het oor van de gebruiker
dB(A)*
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3
109
3,1
96
3
109
3,1
Fuses:
Europa
230 V gereedschap
400 V gereedschap
16 Amp. stroomvoorziening
16 Amp., per fase
OPMERKING (ALLEEN D27300): Dit toestel is bedoeld voor
aansluiting op een stroomvoorzieningssysteem met een maximale
toegestame systeemimpedantie Zmax van 0,27 Ω op het interfacepunt
(elektriciteitskast) van de voorziening van de gebruiker.
De gebruiker moet ervoor zorgen dat dit toestel alleen wordt
aangesloten op een elektriciteitssysteem dat aan bovenvermeld vereiste
voldoet. Indien nodig kan de gebruiker het elektriciteitsbedrijf vragen
naar de systeemimpedantie op het interfacepunt.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het veiligheidsniveau voor ieder
signaleringswoord. Lees de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door
en let op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar aan dat, indien
dit niet wordt voorkomen, leidt tot de dood of ernstig
letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk gevaar aan dat,
indien dit niet wordt voorkomen, kan leiden tot de dood
of ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan
die, indien dit niet wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische schok.
DEWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
“technische gegevens” in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 61029-1; EN 61029-2-3.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact op met DEWALT via
het volgende adres of kijk op de achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van het
technische bestand en legt deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
01.02.2010
Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING! Wanneer u gebruik maakt van
elektrisch gereedschap, is het belangrijk dat u zich altijd
houdt aan elementaire veiligheidsmaatregelen om de
kans op brand, elektrische schok en lichamelijk letsel te
verkleinen, met inbegrip van de onderstaande maatregelen.
Lees al deze instructies voordat u dit product tracht te bedienen en
bewaar deze instructies.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
Algemene veiligheidsregels
1. Zorg voor een opgeruimde werkomgeving.
Rommelige plaatsen en werkbanken werken letsel in de hand.
2. Houd rekening met de omgeving van de werkplek.
Stel het gereedschap niet bloot aan regen. Gebruik het
gereedschap niet in een vochtige of natte omgeving. Houd de
werkplek goed verlicht (250–300 Lux). Gebruik het gereedschap
niet op plaatsen waar brand- of explosiegevaar bestaat, bijv. in de
buurt van brandbare vloeistoffen en gassen.
3. Bescherm uzelf tegen elektrische schokken.
Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken (bijvoorbeeld
pijpen, radiatoren, kooktoestellen en koelkasten). Bij gebruik van
het gereedschap onder extreme omstandigheden (bijvoorbeeld
hoge luchtvochtigheid, als er metaalslijpsel wordt geproduceerd
enz.) kan de elektrische veiligheid worden verbeterd door een
scheidingstransformator of een (FI) aardlekschakelaar te plaatsen.
4. Houd andere mensen uit de buurt.
Laat niet toe dat personen, vooral kinderen, die niet bij het werk zijn
betrokken het gereedschap of het verlengsnoer aanraken en houd
ze uit de buurt van de werkplek.
5. Berg ongebruikt gereedschap op.
Wanneer het gereedschap niet gebruikt wordt, moet het op een
droge plek bewaard worden en veilig opgeborgen zijn, buiten het
bereik van kinderen.
6. Forceer het gereedschap niet.
Wijst op brandgevaar.
Wijst op scherpe randen.
54
Het zal de taak beter en veiliger uitvoeren wanneer het op de
bedoelde wijze wordt gebruikt.
7. Maak gebruik van het juiste gereedschap.
Gebruik geen licht gereedschap om het werk van zware machines
uit te voeren. Gebruik het gereedschap niet voor doeleinden
N EDERLANDS
waarvoor het niet bestemd is; gebruik bijvoorbeeld cirkelzagen niet
om boomtakken of houtblokken te zagen.
8. Draag geschikte kleding.
Draag geen loszittende kleding of juwelen, want deze kunnen vast
komen te zitten in bewegende delen. Schoenen met profielzolen zijn
aanbevolen wanneer u buitenshuis werkt. Houd lang haar bijeen.
9. Gebruik beschermend materiaal.
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een gezichts- of stofmasker
bij werkzaamheden waarbij stof of rondvliegende deeltjes vrijkomen.
Draag ook een hittebestendige schort indien deze deeltjes heet
kunnen zijn. Draag altijd gehoorbescherming. Draag altijd een
veiligheidshelm.
10. Sluit voorziening voor stofafvoer aan.
Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor de aansluiting van
voorzieningen voor afvoer en opvang van stof, zorg dan dat deze
zijn aangesloten en naar behoren worden gebruikt.
11. Gebruik het snoer niet verkeerd.
Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe
randen. Draag het gereedschap nooit aan het snoer.
12. Zeker het werkstuk.
Gebruik waar mogelijk klemmen of een bankschroef om het te
bewerken deel vast te zetten. Dit is veiliger dan wanneer u uw
handen gebruikt en bovendien kunt u de machine dan met beide
handen bedienen.
13. Zorg voor een veilige houding.
Zorg altijd voor een juist, stabiele houding.
14. Onderhoud gereedschap met zorg.
Houd zaagwerktuigen scherp en schoon voor betere en veiligere
prestaties. Volg aanwijzingen voor het smeren en verwisselen
van hulpstukken. Inspecteer het gereedschap regelmatig en
laat het repareren door een bevoegde reparatieservice als het is
beschadigd. Houd handgrepen en schakelaars droog, schoon en
vrij van olie en vet.
15. Trek de stekker van het gereedschap altijd uit het stopcontact.
Haal de stekker uit het stopcontact als u de machine niet gebruikt
en wanneer u onderhoud aan de machine uitvoert of accessoires
als bladen, boren en snijstukken verwisselt.
16. Verwijder stel- en moersleutels.
Maak er een gewoonte van om te controleren dat de stel- en
moersleutels zijn verwijderd voordat u het gereedschap gebruikt.
17. Vermijd onbedoeld inschakelen.
Draag het gereedschap niet met een vinger op de schakelaar. Zorg
ervoor dat het gereedschap uit staat voordat u de stekker in het
stopcontact steekt.
18. Maak gebruik van verlengsnoeren die geschikt zijn voor
buitengebruik.
Controleer voor gebruik de verlengkabel en vervang deze als die
beschadigd is. Gebruik, wanneer het gereedschap buiten wordt
gebruikt, alleen verlengsnoeren die geschikt zijn voor buitengebruik
en als zodanig zijn gemarkeerd.
19. Blijf alert.
Kijk wat u doet. Gebruik uw gezond verstand. Gebruik het
gereedschap niet wanneer u moe bent of wanneer u drugs of
alcohol hebt gebruikt.
20. Controleer op beschadigde onderdelen.
Controleer voor gebruik het gereedschap en het stroomsnoer
zorgvuldig om vast te stellen dat het op juiste wijze werkt en
de bedoelde taken uitvoert. Controleer of bewegende delen
zich in de juiste positie bevinden en goed zijn bevestigd, of er
defecte onderdelen zijn, of ze juist zijn gemonteerd en of er
sprake is van andere zaken die bediening kunnen beïnvloeden.
Een beschermstuk of ander onderdeel dat is beschadigd dient
op de juiste wijze te worden vervangen of gerepareerd door
een bevoegde reparatieservice, tenzij in de handleiding anders
wordt aangegeven. Laat een bevoegde reparatieservice defecte
schakelaars vervangen. Gebruik het gereedschap niet als de aan-/
uitschakelaar niet naar behoren werkt. Probeer nooit zelf reparaties
uit te voeren.
WAARSCHUWING! Het gebruik van een accessoire of
hulpstuk of het uitvoeren van werkzaamheden met dit gereedschap
buiten wat is aanbevolen in deze instructiehandleiding, kan risico op
persoonlijk letsel met zich meebrengen.
21. Laat uw gereedschap repareren door een bevoegd persoon.
Dit elektrisch gereedschap voldoet aan de relevante
veiligheidsvoorschriften. Reparaties mogen alleen worden
uitgevoerd door bevoegde personen die gebruikmaken van
originele reserveonderdelen; dit kan anders resulteren in aanzienlijk
gevaar voor de gebruiker.
Aanvullende veiligheidsregels voor vlak- en
vandiktebanken
• Draag een veiligheidsbril, werkhandschoenen en
gehoorbescherming wanneer u de machine bedient.
• Bedien de machine nooit zonder dat alle beschermkappen en
het anti-terugslagtoestel zijn geplaatst en in perfecte in perfecte
conditie zijn.
• Gebruik de machine niet als schaaf zonder dat de langsgeleiding
is geplaatst. Controleer dat de onderste rand van de
langsgeleiding de bovenzijde van de tafel raakt.
WAARSCHUWING! De invoer- en uitvoertafel zijn nauwkeurig
afgesteld in de fabriek. Wijzig zelf nooit de instelling van de tafels.
• Gebruik alleen beitels die zijn ontworpen voor deze machine.
• Gebruik altijd beitels die goed scherp en goed onderhouden zijn.
• Gebruik de machine niet voor het werken met ander materiaal
dan zachthout en hardhout.
• Zaag nooit uitsparingen, gaten of mallen. Sponningzagen is niet
toegestaan.
• Ga nooit verder met het uitvoeren van werk dat is gestopt (dat
wil zeggen, zaagsneden die niet over de volle lengte van het
werkstuk zijn voltooid).
• Werk niet met sterk gebogen hout dat niet voldoende contact
heeft met de invoertafel.
• Controleer vóór gebruik dat de assen van de terugslag en
aanvoer goed functioneren.
• Verwijder alle spijkers en metalen voorwerpen uit het werkstuk
voordat u met de werkzaamheden begint. Gebruik geen
splinterend hout.
• Controleer in de schaafstand dat de bovenste beschermkap van
beitel staat afgesteld voor een optimale afscherming.
• Zorg ervoor dat the hefhandgreep zich niet in het aanvoergebied
bevindt.
• Gebruik wanneer u met lange stukken werkt, aan beide zijden van
de machine een geschikte rollentafel, die op de hoogte van de
tafels is afgesteld.
• Houd uw handen goed bij de beitels vandaan.
• Gebruik in de schaafstand te allen tijde een aanduwstok.
• Houd de aanduwstok op z’n plaats wanneer u hem niet gebruikt.
• Verwijder niet spaanders of andere delen van het werkstuk uit het
schaafgebied, terwijl het beitelblok draait.
• Afmetingen van het werkstuk:
– Zonder aanvullende ondersteuning is de machine bedoeld
voor een maximaal werkstukformaat van:
SCHAAFMACHINE
– Hoogte 140 mm bij breedte 260 mm bij lengte 500 mm
– Zaag nooit werkstukken korter dan 300 mm
VANDIKTEBANK
– Hoogte 160 mm bij breedte 260 mm bij lengte 600 mm
– Zaag nooit werkstukken korter dan 500 mm
– Een langer werkstuk moet worden ondersteund door een
geschikte aanvullende tafel, bijv. een rollentafel.
• In het geval van een ongeval of van storing van de machine moet
u de machine onmiddellijk uitschakelen en de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact trekken.
55
N ED E R L A ND S
• Rapporteer de storing en breng een geschikte markering op de
machine aan zodat wordt voorkomen dat anderen de niet goed
functionerende machine gebruiken.
• ALLEEN SCHAAFMACHINE: Schakel, wanneer het beitelblok
is geblokkeerd als gevolg van abnormale aanvoerdruk tijdens
het zagen, de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact.
Verwijder het werkstuk en zorg voor vrijloop van het beitelblok.
Schakel de machine in start de zaagwerkzaamheden weer met
verminderde aanvoerdruk.
• Zorg ervoor dat een gedeelte van het beitelblok dat niet wordt
gebruikt voor het schaven, veilig is afgeschermd.
1 Adapter voor de stofafzuigingspoort
1 Doos die bevat:
1 Langsgeleiding
1 Aanduwstok
1 Zak die bevat:
1 Inbusssleutel 2,5 mm
1 Inbusssleutel 4 mm
1 Inbusssleutel 5 mm
1 Inbusssleutel 6 mm
1 Steeksleutel 13/10 mm
Overige risico’s
De volgende risico’s horen bij het gebruik van schaafmachines:
Ondanks het toepassen van de relevante veiligheidsvoorschriften en het
toepassen van veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s
niet worden vermeden.
Dit zijn:
– Risico’s van ongelukken die worden veroorzaakt door de onbedekte
gedeelten van de draaiende beitel.
– Risico van letsel bij het verwisselen van de beitel.
– Risico van het knellen van de vingers bij het openen van de
beschermkappen.
– Gezondheidsrisico’s die worden veroorzaakt door het inademen
van stof dat ontstaat bij het schaven van hout, vooral eikenhout,
beukenhout en MDF.
De volgende factoren verhogen het risico van ademhalingsproblemen:
1 Afstelmeter
1 Hefhandgreep
2 Klemhandgrepen
4 Rubberen voeten
1 M8-slotbout
4 M8-moeren
4 Getande ringen D8
1 Platte ring D8
1 Doos die bevat:
4 Poten
2 Wielen
2 Wielbeugels
1 Zak die bevat:
– Geen stofafzuiging bevestigd wanneer u hout zaagt.
2 Wielassen
– Onvoldoende stofafzuiging doordat uitlaatfilters niet zijn gereinigd.
4 M8-slotbouten
Markering op het gereedschap
2 M8 inbusbouten
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
4 M8-moeren
4 Vleugelmoeren
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
4 Platte ringen D8
6 Spanringen D8
Draag gehoorbescherming.
1 Gebruiksaanwijzing
1 Opengewerkte tekening
Draag oogbescherming.
Draagpunt.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Beschrijving (afb. A1, A2)
Houd handen weg bij zaagblad.
Let goed op de aanvoerrichting wanneer u de machine
gebruikt in de vandiktestand. Gebruik de machine nooit
zonder dat de vergaarbak voor de spaanders is bevestigd.
Let goed op de aanvoerrichting wanneer u de machine
gebruikt in de schaafstand. Gebruik de machine nooit
zonder dat de vergaarbak voor de spaanders is bevestigd.
Controleer dat de beitels goed zijn afgesteld. Laat
de beitels niet meer uitsteken uit de beitelkop dan
1,1 mm.
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een
onderdeel ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
AFB. A1
1. Aan/Uit-schakelaar
2. Hefhandgreep
3. Lagere tafel
4. Beschermkap/spaandervergaarbak
5. Schaal lagere tafel
6. Aanduwstok
7. Klemhandgreep langsgeleiding
POSITIE DATUMCODE (AFB. [FIG.] A1)
8. Langsgeleiding
De datumcode (36), die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in
de behuizing geprint.
AFB. A2
Voorbeeld:
10. Afstelknop schaafdiepte
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Gedeeltelijk gemonteerde schaaf- en vandiktebank
1 Beschermkap
1 Beschermkap/spaandervergaarbak
56
9. Bovenste tafel
11. Schaal bovenste tafel
12. Klem handgreep beschermkap
13. Beschermkap
GEBRUIKSDOEL
Uw DEWALT D27300/D27300T Schaafmachine en Vandiktebank zijn
ontworpen voor professioneel schaven en zagen van hardhout en
zachthout. De machine voert schaaf- en vandiktewerkzaamheden
gemakkelijk, nauwkeurig en veilig uit.
N EDERLANDS
Het beitelblok is ontworpen voor nominale 260 mm beitels (DE7333).
WAARSCHUWING! Gebruik de machine niet voor andere
doeleinden dan worden beschreven.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de aanwezigheid
van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
3. Plaats een getande ring (20) en een moer (18) op het draadeind
van de voet.
4. Draai de moeren aan.
5. Zet de machine rechtop.
6. Zet de machine vast op de werkbank.
Deze schaafmachines zijn professioneel elektrisch gereedschap.
De poten monteren (afb. D1-D3)
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap komen. Toezicht
is vereist als onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
Wanneer de poten zijn gemonteerd kan de machine op zichzelf staand
worden gebruikt. Vereiste hardware-onderdelen: 4 slotbouten (16), 4
vleugelmoeren (19), 4 platte ringen (21) (afb. D1).
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor een spanning (400 V – 3 Ph) en
slechts voor twee spanningen (230 – 1 Ph) ontworpen. Controleer
altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de voltage op het
typeplaatje.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door
een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via de DEWALT
servicedienst.
1. Zet de machine zo op haar kant dat het vandikte-uitvoerframe (24)
op de vloer rust (afb. D2).
WAARSCHUWING: Zorg er vooral voor dat de afstelknop
voor de schaafdiepte (10) de vloer niet raakt.
2. Steek een poot (27) in elk van de bovenste gaten (28) die zich aan
de randen in de onderzijde van de machinebehuizing bevinden.
3. Steek een slotbout (16) door de gaten in de poten en in de
machinebehuizing.
Een verlengsnoer gebruiken
4. Plaats een platte ring (21) en een vleugelmoer (19) op de bouten.
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een goedgekeurd 3-aderig
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomvoorziening van dit
gereedschap (zie technische gegevens). De minimale geleidergrootte is
1,5 mm2; de maximale lengte is 20 m.
5. Draai de vleugelmoeren aan.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af te rollen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel, zet
de unit uit en trek de stekker uit het stopcontact
voordat u accessoires plaatst of verwijdert, voordat
u aanpassingen aanbrengt of een andere opstelling kiest
of wanneer u reparaties uitvoert. Controleer dat de aan/
uit-schakelaar in de stand OFF (UIT) staat. Letsel zou het
gevolg kunnen zijn als het gereedschap per ongeluk wordt
gestart.
WAARSCHUWING: Trek vóór montage altijd de stekker uit
het stopcontact.
De machine uitpakken (afb. B1)
1. Verwijder het losse verpakkingsmateriaal uit de doos.
2. Til de machine uit de doos.
3. Verwijder de onderdelendoos uit het binnenste van de machine.
4. Verwijder eventueel overig verpakkingsmateriaal van de machine.
AANDUIDING VAN DE HARDWARE-ONDERDELEN (AFB. B2)
6. Zet de machine zo op haar kant dat de schaaf-uitvoertafel (29) op
de vloer rust (afb. D3).
7. Herhaal dit voor de andere voeten.
8. Monteer de zwenkwielen zoals hieronder wordt beschreven.
De zwenkwielen monteren (afb. E1-E3)
Vereiste hardware-onderdelen: 2 wielbeugels (14), 2 wielassen (15), 2
bouten (17), 4 moeren (18), 2 platte ringen (21), 2 spanringen (23)
(afb. E1).
1. Lijn de wielen (30) uit met de beugels (14) en steek een wielas (15)
door de gaten van de montagedelen (afb. E2).
2. Plaats een platte ring (21) en een moer (18) op het draadeind van
de assen.
3. Draai de moeren aan.
4. Monteer een wiel (31) op elk van de bovenste poten (32) met
behulp van een inbusbout (17), spanring (23) en moer (18) (afb. E3).
5. Draai de moeren aan.
6. Zet de machine rechtop.
De langsgeleiding monteren (afb. F1, F2)
1. Plaats de langsgeleiding (8) op de langsgeleidinghouder (33)
(afb. F1).
Wij adviseren u alle hardware-onderdelen uit te pakken en te sorteren.
2. Plaats een slotbout (16) van onder af door de houder en de
langsgeleiding.
14. Wielbeugel
3. Plaats een platte ring (22) op de bout (16) (afb. F2).
15. Wielas
4. Pas de klemhandgreep (7) op de bout (16).
16. M8-slotbout
17. M8-inbusbout
18. M8-moer
19. Vleugelmoer
De brugbeschermkap monteren (afb. G1, G2)
1. Plaats de beschermkap (13) in de beschermkapkolom (34) (afb.
G1).
20. Getande ring D8
2. Zet de beschermkap op z’n plaats door de vergrendelschroef (35)
aan te brengen.
21. Platte ring D8
3. Breng de klemhandgreep (12) aan op de kolom (34) (afb. G2).
22. Platte ring D8
23. Spanring D8
De voeten monteren (afb. C1, C2)
Wanneer u de poten op de machine monteert, kunt u de machine een
werkblad plaatsen. Zet de machine vast op het werkblad, zodat u er
veilig mee kunt werken. Vereiste hardware-onderdelen: 4 moeren (18), 4
getande ringen (20) (afb. C1).
1. Zet de machine zo op haar kant dat het vandikte-uitvoerframe (24)
op de vloer rust (afb. C2).
WAARSCHUWING: Zorg er vooral voor dat de afstelknop
voor de schaafdiepte (10) de vloer niet raakt.
2. Streek een voet (25) in elk van de buitenste nokken (26) die zich in
de onderzijde van de machinebehuizing bevinden.
De beschermkap/spaanderopvangbak monteren
Wanneer u de machine in de schaafstand gebruikt, moet de
beschermkap/spaanderopvangbak onder de bovenste tafel worden
gemonteerd. Wanneer u de machine in de vandiktestand gebruikt, moet
de beschermkap/spaanderopvangbak boven op de bovenste tafel
worden gemonteerd.
VANDIKTESTAND (AFB. A1, H1, H2)
OPMERKING: De beschermkap/spaanderopvangbak staat in de
schaafstand.
1. Draai de knoppen los (68, 69) zodat u de beschermkap/
spaanderopvangbak (4) van de bovenste tafel (9) kunt losnemen.
2. Draai de beschermkap/spaanderopvangbak 180˚.
57
N ED E R L A ND S
3. Schuif de beschermkap/spaanderopvangbak (4) langs de bovenste
tafel (9), tot de knop (67) op één lijn staat met de microschakelaar
(66).
4. Zet de beschermkap/spaanderopvangbak vast door de knoppen
(67, 69) aan te draaien.
SCHAAFSTAND (AFB. G1, G2, H3, H4)
1. Draai de hefhandgreep (2) zo dat de onderste tafel (9) geheel
omlaag staat.
2. Draai de knoppen los (67, 69) zodat u de beschermkap/
spaanderopvangbak (4) van de bovenste tafel kunt losnemen.
3. Schuif de beschermkap/spaanderopvangbak van de bovenste
tafel.
4. Draai de beschermkap/spaanderopvangbak 180˚.
5. Houd de 2 externe stofpoortribben van de beschermkap/
spaanderopvangbak tegenover de 2 sleuven in het zijpaneel.
6. Schuif de beschermkap/spaanderopvangbak naar voren in de
microschakelaar (66).
7. Zet de beschermkap/spaanderopvangbak vast door de knoppen
(68, 69) aan te draaien.
8. Breng de beschermkap (13) omlaag totdat deze contact maakt
met de spaanderopvangbak en zet vast met de hefboom (12).
OPMERKING: Als u stofafzuiging gebruikt, brengt u de bovenste tafel
helemaal omlaag en bevestigt u de adapter op de stofkoker en brengt u
vervolgens de bovenste tafel weer omhoog tot deze contact maakt met
de adapter.
Aanpassing
WAARSCHUWING: Trek vóór de aanpassing altijd de
stekker uit het stopcontact.
DE LANGSGELEIDING AANPASSEN (AFB. I1–I3)
De rechte hoek aanpassen (afb. I1)
De langsgeleiding heeft een verstelbare stop voor gemakkelijke
aanpassing van de rechte hoek.
1. Maak de klemhandgreep van de hoek los (40).
2. Drukte langsgeleiding recht omhoog zodat deze volledig verticaal is
en zet de klemhandgreep vast.
3. Plaats een winkelhaak (41) op de tafel en tegen de
langsgeleiding (8).
4. Ga als volgt te werk, als aanpassing nodig is:
5. Draai de moer (42) enkele slagen los en draai de schroef van de
stop voor de aanpassing van de verticale positie (43) in of uit tot de
langsgeleiding in een hoek van 90° staat ten opzichte van de tafel
zoals door de winkelhaak wordt aangeduid.
De afschuinhoek aanpassen (afb. I2)
1. Maak de klemhandgreep van de hoek los (40).
2 Verplaats de langsgeleiding (8) langs haar lengteas zodat de
gewenste hoek ontstaat.
3. Controleer dat de onderste rand van de langsgeleiding de
bovenzijde van de tafel (9) raakt.
4. Zet de klemhandgreep van de hoek vast.
De schaafbreedte aanpassen (afb. I3)
1. Maak de klemhandgreep van de langsgeleiding los (7).
2. Verplaats de langsgeleiding (8) over de bovenste tafel (9) voor de
gewenste breedte.
3. Zet de klemhandgreep van de langsgeleiding vast.
DE BESCHERMKAP AFSTELLEN (AFB. J)
De beschermkap kan worden afgesteld op iedere vaste positie boven
de tafel voor een optimale afscherming.
WAARSCHUWING: Het is belangrijk dat u altijd de
beschermkap afstelt op de schaafbreedte en de hoogte
van het werkstuk.
De breedte aanpassen
1. Draai de vergrendelknop (44) los.
2. Verplaats de beschermkap (13) naar de gewenste breedte.
3. Maak de afstelknop vast.
58
De hoogte aanpassen
1. Maak de klemhandgreep los (12).
2. Verplaats de beschermkapbeugel (45) naar de gewenste hoogte.
3. Zet de klemhandgreep vast.
DE SCHAAFDIEPTE AANPASSEN (AFB. K, L1–L3)
Schaafstand (afb. K)
1. Draai de vergrendelring (46) los.
2. Pak de diepteafstelknop (10) vast en pas de schaafdiepte aan met
behulp van de schaal (47).
– Draai naar rechts als u de schaafdiepte wilt laten afnemen.
– Draai naar links als u de schaafdiepte wilt laten toenemen.
3. Maak de vergrendelring vast.
Vandiktestand (afb. L1–L3)
1. Plaats de hefhandgrepen (2) op het uiteinde van de hefas (48)
(afb. L1).
2. Draai de handgreep (rechts) tot deze contact maakt met de
asmoer.
3. Draai de hefhandgreep naar links totdat deze uitkomt bij het gat en
de vlakke zijde van de as.
4. Draai met een inbussleutel van 2,5 millimeter de deuvel van de
hefhandgreep (afb. L2) vast.
– Draai naar rechts als u de schaafdiepte wilt laten afnemen.
– Draai naar links als u de schaafdiepte wilt laten toenemen.
5. Lees de voltooide dikte van uw werkstuk af op de
diepteafstellingsschaal (5) (afb. L3).
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, schakel het gereedschap uit en
trek de stekker van de machine uit het stopcontact
voordat u aanpassingen uitvoert of hulpstukken of
accessoires losneemt/installeert.
Het is belangrijk dat de machine wordt geplaatst overeenkomstig uw
ergonomische condities waar het betreft hoogte en stabiliteit van het
werkblad. De plaats van de machine moet zo worden gekozen dat
de gebruiker een goed overzicht heeft en voldoende ruimte rond de
machine heeft voor het zonder enige beperkingen werken met het
werkstuk.
Voor ingebruikneming
• Verwijder vreemde voorwerpen. Schaaf geen hout met losse
knoesten. Schaaf geen hout dat veel knoesten heeft en erg krom
is.
In- en uitschakelen (afb. M)
De aan/uit-schakelaar biedt meerdere voordelen:
GEEN-VOLTAGE VRIJGAVEFUNCTIE
Als de stroom om een bepaalde reden uitvalt, moet de schakelaar
bewust opnieuw worden bediend.
MOTOROVERBELASTINGSBESCHERMING
Als de motor overbelast wordt, wordt de stroomvoorziening naar de
motor afgesloten. Laat, als dat gebeurt, de motor 2 minuten afkoelen
en druk daarna op de groene startknop.
EXTRA VEILIGHEID
De scharnierende veiligheidssluitplaat kan worden vergrendeld door
de beugel door de overval te steken. De plaat dient ook als een
“gemakkelijk te vinden” noodstopknop omdat door druk op de voorzijde
van de plaat ook de stopknop wordt ingedrukt.
1. Schakel de machine in door op de groene startknop te drukken
(53).
2. Schakel de machine uit door op de rode stopknop te drukken
(54).
N EDERLANDS
WAARSCHUWING: Schakel de machine altijd uit wanneer
het werk is voltooid en voordat u de stekker uit het
stopcontact trekt.
Schaven (afb. N1, N2)
2. Schaaf de stukken apart zodat er minder afval is.
• U kunt ook eerst de bovenkant vlakschaven (55), het werkstuk
omdraaien en de onderkant vlakschaven (56) (afb P4).
Stofafzuiging (afb. A1)
1. Monteer de beschermkap/spaanderopvangbak zoals hierboven
wordt beschreven.
2. Pas de langsgeleiding aan als dat nodig is.
3. Pas de beschermkap aan voor een optimale afscherming.
De machine is voorzien van een stofafzuigingspoort van 100 mm op
de beschermkap/spaanderopvangbak (4). Wanneer u een geschikte
stofafzuiging plaatst, kan 90% van de geproduceerde spaanders
worden opgevangen als de luchtstroom ten minste 20 m/s is.
Sluit een geschikte stofafzuiging aan tijdens alle werkzaamheden.
4. Stel de schaafdiepte in.
5. Schakel de machine in.
• Voer het werkstuk langzaam onder de beschermkap aan, terwijl u
het stevig tegen de langsgeleiding gedrukt houdt.
Sluit, wanneer dat maar mogelijk is, een toestel voor stofafzuiging aan
dat is ontworpen in overeenstemming met de relevante voorschriften
voor stofemissie.
• Voer het werkstuk aan in de richting van de nerf.
Vervoer (afb. Q1, Q2)
• Denk eraan de aanduwstok te gebruiken wanneer u dicht bij de
beitelkop komt.
De zwenkwielen (30) maken het gemakkelijker de machine te vervoeren.
Houd de handgreep stevig vast met beide handen en vervoer de
machine zoals wordt getoond in afbeelding Q2.
Vandikteschaven (afb. A2, O1, O2)
1. Monteer de beschermkap/spaanderopvangbak zoals hierboven
wordt beschreven.
2. Breng de beschermkap omlaag (13).
3. Stel de schaafdiepte in.
4. Schakel de machine in.
• U bereikt de beste resultaten wanneer het werkstuk ten minste één
vlak oppervlak heeft.
• U bereikt de beste resultaten wanneer u beide zijden van het
werkstuk schaaft tot de gewenste dikte is bereikt.
Volg de richtlijnen voor de spaanafname en breedte van het materiaal
zoals aangegeven in onderstaande tabel.
Spaanafname (mm)
2,5
Zacht hout
1,6
Hard hout
ONDERHOUD
Uw elektrisch gereedschap van DEWALT is ontworpen voor gebruik
gedurende lange tijd met een minimum aan onderhoud. Het continu
naar tevredenheid functioneren hangt af van de juiste zorg voor het
gereedschap en regelmatig schoonmaken. Voor een veilige werking
moeten de anti-terugslagvoorziening en de voetassen iedere week
worden geïnspecteerd zodat u ze in de juiste bedrijfsconditie kunt
houden.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van letsel, zet
de unit uit en trek de stekker uit het stopcontact
voordat u accessoires plaatst of verwijdert, voordat
u aanpassingen aanbrengt of een andere opstelling
kiest of wanneer u reparaties uitvoert. Controleer dat
de aan/uit-schakelaar in de stand OFF (UIT) staat. Letsel
zou het gevolg kunnen zijn als het gereedschap per ongeluk
wordt gestart.
De beitels vervangen (afb. R1, R2)
De machine is voorzien van een beitelkop met daarin twee beitels.
WAARSCHUWING: Vervang de beitels altijd tegelijkertijd.
0,8
WAARSCHUWING! Bedenk dat de beitels alleen op de
voorgeschreven manier moet worden vervangen. Monteer
nooit andere beitels dan die welke kan worden aanbevolen.
0
20 50
100 150 200
250
300
Breedte van het materiaal (mm)
Breedte van materiaal (mm)
1. Voer het werkstuk langzaam aan in de machine.
2. Voer het werkstuk aan in de richting van de nerf.
Afbrokkeling
Afbrokkeling is een deuk die wordt gemaakt wanneer de uiteinden van
het werkstuk in contact komen met de beitels. U kunt afbrokkeling
voorkomen door:
1. Het werkstuk vlak te houden gedurende de gehele
schaafbewerking.
2. Het werkstuk vlak tegen de tafel te houden.
Kromming (afb. P1-P4)
Als uw werkstuk slechts een beetje krom is, schaaf dan beide zijden tot
u de gewenste dikte bereikt.
GEBOGEN WERKSTUKKEN (AFB. P1, P2)
De aanvoerrollen en beitelkop zullen het werkstuk tijdelijk vlak maken
(afb. P1). De gebogen vorm zal na het schaven echter terugkeren
(afb. P2).
• U kunt de kromming verwijderen door een vlakbank te gebruiken.
HOLLE/BOLLE WERKSTUKKEN (AFB. P3, P4)
WAARSCHUWING: Scherpe randen.
WAARSCHUWING: Draag handschoenen wanneer u de
beitels vervangt.
WAARSCHUWING: Trek voor het vervangen van de
beitels altijd de stekker van de machine uit het stopcontact.
De beitels uitnemen
1. Verwijder de langsgeleiding en de beschermkap.
2. Draai voorzichtig de beitelkop (57) totdat het eerste blad zichtbaar
wordt.
3. Draai de bouten (58) los met de meegeleverde steeksleutel.
4. Til de beitels (59) uit de beitelkop. Gebruik zo nodig een tang.
5. Haal de beitel (60) uit de houder (61).
6. Herhaal dit voor de andere beitel.
De beitels monteren
1. Bevestig de beitel (60) in de houder (61). Controleer dat de
buitenste boutkoppen (62) in de uitsparingen (63) vallen.
2. Monteer de beitels weer in de beitelkop (57).
3. Pas de beitels aan zoals hieronder wordt beschreven.
4. Draai de bouten aan (58) (aanhaalmoment: 6-8 Nm).
5. Herhaal dit voor de andere beitel.
1. Zaag het holle/bolle werkstuk overlangs in het midden (afb. P3).
59
N ED E R L A ND S
De beitels afstellen (afb. R3)
1. Controleer de positie van de beitel (60) aan beide uiteinden.
2. Plaats de afstelmeter (64) over de beitelkop (57), zoals wordt
getoond.
3. De onderste rand van de afstelmeter moet samenvallen met de
punt van de beitel (60).
• Ga als volgt te werk, als aanpassing nodig is:
• Draai elk van de stelschroeven (65) zoveel als nodig is naar binnen
of naar buiten totdat de punt van de beitel gelijk ligt met de
afstelmeter.
De beitels weer slijpen
De beitels kunnen weer worden geslepen onder een hoek van 42°.
WAARSCHUWING: De beitels kunnen weer worden
geslepen tot maximaal 3 mm van hun oorspronkelijke
groteis afgeslepen. Als de grootte van de beitel met 3 mm
is afgenomen, moeten de beitels worden vervangen.
Gescheiden inzameling van gebruikte producten of
verpakkingen maakt het mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het hergebruik van
gerecycled materiaal helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de gescheiden inzameling
van elektrische producten uit een huishouden, op stedelijke
inzamelingspunten of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van recyclen van
DEWALT producten als ze eenmaal het einde van hun levensduur
hebben bereikt. Stuur om van deze service gebruik te maken uw
product a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die namens ons de
verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het dichtste bij u in
de buurt is opzoeken door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details over onze after sales
service zijn ook te vinden op internet via: www.2helpU.com.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat vuil
zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen
of andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit enig
onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Controleer voor gebruik zorgvuldig de beitelkop om te zien of deze
goed zal werken. Zorg ervoor dat hars, spaanders, stof of een deel van
het werkstuk niet kunnen leiden tot blokkering van één van de functies.
Vandiktestand: Als delen van het werkstuk vast zijn komen te zitten in
de beitelkop en de aanvoerrollen, trek de stekker van de machine dan
uit het stopcontact en verwijder de vastzittende delen.
Houd de ventilatiesleuven vrij en reinig de behuizing regelmatig met een
zachte doek.
• Houd de tafels schoon en vrij van vet. Breng regelmatig wat was
op de tafels aan.
• Houd de machine vrij van stof en spaanders.
• Controleer en reinig dagelijks de terugslag- en aanvoerassen.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DEWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DEWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Deze bevatten reservebeitels (DE7333).
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie over de
geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product mag niet bij het
normale huishoudelijke afval worden aangeboden.
60
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product vervangen dient te
worden of dat u er verder geen gebruik meer van maakt, mag u het niet
als normaal huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan bij de
gescheiden afvalinzameling.
N EDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere, niet-professionele
gebruiker, en is op geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen het grondgebied
van de Lidstaten van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de prestaties van uw
DEWALT-gereedschap, kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht. binnen 30 dagen,
gewoon terugbrengen bij het verkooppunt en omruilen voor
een ander stuk gereedschap of tegen restitutie van het
aankoopbedrag. Het product mag niet in onredelijke mate zijn
versleten en u dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden nodig zijn voor uw
DEWALT-gereedschap, in de 12 maanden na uw aankoop,
hebt u recht op één jaar gratis service. Deze zal kosteloos
worden uitgevoerd in een DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief arbeidskosten. Exclusief
accessoires en reserveonderdelen, tenzij deze defect raakten en
onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als gevolg van het gebruik
van verkeerde materialen of onjuiste constructie binnen 12
maanden na de datum van aankoop, garandeert DEWALT
alle defecte onderdelen gratis te vervangen of – naar onze
beoordeling – het apparaat gratis te vervangen, op voorwaarde
dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door nietgeautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele onderdelen wordt
geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie, neem dan
contact op met uw leverancier of zoek het officiële DEWALTservicecentrum bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus
of neem contact op met het DEWALT-kantoor op het adres
dat wordt vermeld in deze handleiding. Een lijst van officiële
DEWALT-servicecentra en volledige details over onze after-salesservice zijn ook te vinden op internet via: www.2helpU.com.
61
N ORSK
TYKKELSESHØVEL
D27300, D27300T
Gratulerer!
EU-samsvarserklæring
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en meget pålitelig partner
for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
MASKINERIDIREKTIV
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Effekt
Ubelastet hastighet
Matehastighet
Kutehøyde (maks.)
Maks. kappebredde (maks.)
Maks. kuttedybde
Høvelmodus
Tykkelses-modus
Bladstørrelse
Vekt
LPA (lydtrykk)
KPA (lydtrykk usikkerhet)
LWA (lydeffekt)
KWA (lydeffekt usikkerhet)
* ved brukerens ører
Fuses:
Europa
D27300, D27300T
W
W
max/min-1
m/min
mm
mm
D27300
230
2
2.100
1.650
6.200
5
160
260
D27300T
400
2
3.000
2.280
6.200
5
160
260
mm
mm
mm
kg
2,5
3
20
54
2,5
3
20
54
dB(A)*
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3
109
3,1
96
3
109
3,1
V
230 V verktøy
400 V verktøy
16 ampere, nettstrøm
16 Amper, per fase
MERK (KUN D27300): Dette verktøyet er ment for tilkobling til et
strømforsyningssystem med maks tillatt systemimpedans Zmax på
0,27 Ω i grensesnittet (strømtilkoblingsboks) til brukerens nett.
Brukeren må sikre seg at dette verktøyet kun kobles til et strømsystem
som oppfyller kravet over. Om nødvendig skal operatøren spørre
strømleverandøren om systemimpedansen i rensesnittet.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord.
Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil
føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som
kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som
kan føre til små eller moderate personskader hvis den
ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
Betegner skarpe kanter.
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under ”tekniske
data” er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-3.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EC. For
mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og
fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.02.2010
Sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL! Ved bruk av elektrisk verktøy bør
grunnleggende sikkerhetstiltak alltid bli fulgt for å redusere
risiko for brann, elektrisk støt og personlig skade
inkludert følgende.
Les alle disse instruksjonene før du forsøker å bruke dette produktet, og
ta vare på disse instruksjonene.
TA VARE PÅ DENNE MANUALEN FOR FREMTIDIG REFERENSE.
Generelle sikkerhetsregler
1. Hold arbeidsområdet ryddig.
Rotete områder og benker kan føre til skader.
2. Ta hensyn til omgivelsene i arbeidsområdet.
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i fuktige eller våte
forhold. Hold arbeidsområdet godt opplyst (250–300 lux). Bruk
ikke verktøyet på steder hvor det er risiko for brann eller eksplosjon,
f.eks. i nærheten av antennelige væsker og gasser.
3. Beskytt deg mot elektrisk støt.
Unngå kroppskontakt med jordede flater (f.eks. rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap). Når verktøyet blir brukt under ekstreme
forhold (f.eks. høy luftfuktighet, når filspon blir produsert osv.),
kan strømsikkerheten bli forbedret ved å sette inn en isolerende
omformer eller en (FI) jordfeilsbryter.
4. Hold andre personer borte.
La ikke personer, og særlig barn, som ikke er involverte i arbeidet,
røre verktøyet eller skjøteledningen og hold dem borte fra
arbeidsområdet.
5. Oppbevar verktøy som ikke er i bruk.
Når de ikke er i bruk, må verktøyene oppbevares på et tørt sted og
være trygt låst, utenfor barns rekkevidde.
6. Press ikke verktøyet.
Det vil utføre jobben bedre og tryggere i det tempoet det var ment
å operere i.
7. Bruk det riktige verktøyet.
Tving ikke små verktøy til å gjøre jobben tiltenkt et kraftigere
verktøy. Bruk ikke verktøy til oppgaver som de ikke er beregnet på,
bruk for eksempel ikke sirkelsager til å kutte grener på trær eller
tømmerstokker.
62
NORSK
8. Kle deg riktig.
Bruk ikke løse klær eller smykker, da disse kan sette seg fast
i bevegelige deler. Sklifritt fottøy er å anbefale når du arbeider
utendørs. Ha på beskyttende hårklede til langt hår.
9. Bruk beskyttende utstyr.
Bruk alltid vernebriller. Bruk ansikts- eller støvmaske hvis
arbeidesoperasjonene forårsaker støv eller flyvende partikler. Hvis
disse partiklene er veldig varme, bruk også et varmebestandig
forkle. Bruk alltid hørselsvern. Bruk alltid vernehjelm.
10. Koble til støvsugingsutstyr.
Hvis anordningene er ustyrt med kobling for støvsugings- og
oppsamlingsutstyr, kontroller at disse er tilkoblet og brukt riktig.
11. Vær forsiktig med ledningen.
Rykk aldri i ledningen for å dra den ut av stikkontakten. Hold
ledningen på avstand fra varme, olje og skarpe kanter. Bær aldri
verktøyet i ledningen.
12. Beskytt arbeidet.
Hvor det er mulig, bruk klemmer eller en skruestikke for å feste
arbeidssstykket. Det er tryggere enn å bruke hånda di, og det frir
opp begge hendene til å operere verktøyet.
13. Len deg ikke for mye over.
Oppretthold fotfestet og balansen til enhver tid.
14. Vedlikehold verktøyene godt.
Hold kutteredskaper skarpe og rene for bedre og tryggere yteevne.
Følg instruksjonene for smøring og skifting av tilbehør. Inspiser
verktøyene periodisk, og, hvis de har skader, reparer dem på et
autorisert servicested. Hold alle håndtak og brytere tørre, rene og
frie for olje og fett.
15. Koble fra verktøyene.
Når de ikke er i bruk, før ettersyn og når tilbehør som blader, skjær
og kniver blir skiftet, koble verktøyene fra strømmen.
16. Fjern justerings- og skrunøkler.
Venn deg til å kontrollere at justeringsnøkler og skrunøkler blir fjernet
fra verktøyet før verktøyet blir tatt i bruk.
17. Unngå utilsiktet start.
Bær ikke verktøyet med en finger på bryteren. Vær sikker på at
verktøyet er i “av”-posisjon før det blir plugget i.
18. Bruk utendørs skjøteledninger.
Før bruk inspiserer du skjøteledningen og skifter den ut hvis den er
skadet. Når verktøyet blir brukt utendørs, bruk kun skjøteledninger
som er ment for utendørs bruk og som er riktig merket.
19. Vær oppmerksom.
Følg med på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Operer ikke verktøyet
når du er trøtt eller er under påvirkning av rusmiddel eller alkohol.
20. Sjekk etter skadde deler.
Før bruk sjekker du verktøyet og nettkabelen nøye for å kontrollere
at det virker ordentlig og oppfyller sin tiltenkte funksjon. Sjekk
justering av bevegelige deler, festing av bevegelige deler, brukne
deler, montering og andre ting som kan påvirke driften. En
beskyttelsesplate eller annen del som er skadet, må repareres
ordentlig eller bli byttet ut på et autorisert servicesenter med
mindre annet er angitt i denne instruksjonsmanualen. Få defekte
brytere byttet ut på et autorisert servicesenter. Bruk ikke verktøyet
hvis bryteren ikke kan bli slått på og av. Prøv aldri selv å reparere
verktøyet.
ADVARSEL! Bruken av ekstrautstyr eller tilbehør eller bruk
av dette verktøyet sammen med annet enn det som er anbefalt i
denne instruksjonsmanualen, kan føre til risiko for personskade.
21. Få verktøyet ditt reparert av en kvalifisert person.
Dette elekstriske verktøyet retter seg etter relevante
sikkerhetsforskrifter. Reparasjoner skal kun utføres av kvalifiserte
personer som bruker originale reservedeler, ellers kan det resultere i
vesentlig fare for brukeren.
Ekstra sikkerhetsregler for tykkelseshøvler
• Bruk vernebriller, arbeidshansker og hørselsver ved bruk.
• Bruk aldri maskinen uten at alle beskyttelser og antitilbakeslagsmekanismen er på plass og i perfekt stand.
• Ved høvling, ikke bruk maskinen ute at holderen er på plass. Pass
på at nedre kant av holderen berører toppen av bordet.
ADVARSEL! Innmatings- og utmatingsbord er nøyaktig justert
fra fabrikken. Endre aldri innstillingen av bordene selv.
• Bruk kun skjæreblad som er designet for denne maskinen.
• Bruk alltid blad som er skarpe og velholdte.
• Ikke bruk maskinen på andre materialer enn mykt eller hardt
treverk.
• Kutt aldri over nedfellinger, tapper eller former. Falsing er ikke lov.
• Ikke høvle delvis (dvs. høvling som ikke går over hele lengden av
arbeidsstykket).
• Unngå kraftig bøyd treverk som gir utilstrekkelig kontakt med
innmatingsbordet.
• Før bruk, kontroller at tilbakeslagsspindel og matespindel fungerer
som de skal.
• Fjern alle spikre og metallobjekter fra arbeidsstykket før du
begynner arbeidet. Ikke bruk sprukket treverk.
• I høvelmodus, pass på at øvre bladbeskytter er justert for å gi
optimal beskyttelse.
• Pass på at løftehåndtaket er utenfor mateområdet.
• Ved bruk av lange arbeidsstykker, bruk et passende rullebord på
begge sider av maskinen, justert til høyden av bordene.
• Hold hendene godt unna bladene.
• I høvelmodus, bruk alltid en pinne for å mate frem.
• Oppbevar alltid skyvepinnen på sin plass når den ikke er i bruk.
• Ikke fjern rester eller andre deler av arbeidsstykket fra
skjæreområdet mens sagen kjører.
• Størrelse på arbeidsstykker:
– Uten ekstra støtte kan verktøyet bruke arbeidsstykker av
maksimal størrelse på:
HØVEL
– Høyde 140 mm, bredde 260 mm, lengde 500 mm
– Ikke kapp arbeidsstykker som er under 300 mm
TYKKELSESHØVEL
– Høyde 160 mm, bredde 260 mm, lengde 600 mm
– Ikke kapp arbeidsstykker som er under 500 mm
– Lengre arbeidsstykker må støttes opp av et passende
ekstrabord, f.eks. rullebord.
• I tilfelle ulykke eller svikt i verktøyet, slå verktøyet straks av og
koble verktøyet fra strømforsyningen.
• Rapporter feilen og merk verktøyet på passende måte for å
unngå at andre bruker det defekte verktøyet.
• KUN HØVEL: Dersom kutteblokken blokkeres på grunn av
unormal matekraft ved kutting, slå av verktøyet og koble fra
strømforsyningen. Ta bort arbeidsstykket og forsikre deg om at
kutteblokken løper fritt. Slå på verktøyet og start en ny kapping
med redusert skyvekraft.
• Pass på at eventuell del av kutterblokke som ikke brukes ved
høvling er tilstrekkelig beskyttet.
Restrisikoer
Følgende risikoer er alltid tilstede ved bruk av høvler:
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker
sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås.
Disse er:
– Fare for ulykker fra utildekkede deler av det roterende bladet.
– Fare for skade ved bytting av bladet.
– Risiko for klemte fingre ved åpning av beskyttelsene.
– Helsefare ved innånding av støv fra høvling av treverk, spesielt eik,
bøk og MDF.
Følgende faktorer øker risikoen for pusteproblemer:
– Intet støvavsug tilkoblet ved saging av treverk.
– Utilstrekkelig støvavsug på grunn av urene avtrekksfiltere.
63
N ORSK
Merking på verktøyet
4 Vingemuttere
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
4 D8 flat skive
6 D8 fjærskiver
Les instruksjonshåndboken før bruk.
1 Instruksjonsmanual
1 Detaljert tegning
Bruk hørselvern.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
Bruk vernebriller.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken
før bruk.
Bærepunkt.
Beskrivelse (fig. A1, A2)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
Hold hendene unna bladet.
FIG. A1
Ved bruk av maskinen som tykkelseshøvel, pass på
materetningen. Bruk aldri maskinen uten at sponsamler er
på plass.
Ved bruk av maskinen som høvel, pass på materetningen.
Bruk aldri maskinen uten at sponsamler er på plass.
1. På-/av-bryter
2. Løftehåndtak
3. Nedre bord
4. Beskyttelse/sponsamler
5. Skala nedre bord
Pass på at kuttebladene er korrekt justert. Ikke la
bladene stikke lenger ut fra kuttehodet enn 1,1 mm
DATOKODE PLASSERING (FIG. A1)
Datokoden (36), som også inkluderer produksjonsåret, er trykket på
huset.
6. Skyvepinne
7. Anlegg festehåndtak
8. Anlegg
FIG. A2
9. Øvre bord
10. Justeringsknott høvledybde
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
11. Skala øvre bord
12. Beskyttelse festehåndtak
13. Beskyttelse
Pakken inneholder:
BRUKSOMRÅDE
1 Delvis montert tykkelseshøvel
1 Verneanordning
Din DEWALT D27300/D27300T høvel/tykkkelseshøvel er designet for
profesjonell høvling av harde og myke treslag. Den utfører høvling og
tykkelseshøvling lett, nøyaktig og trygt.
1 Beskyttelse/sponsamler
Kutteblokke er designet for å bruke vanlige 260 mm blader (DE7333).
1 Støvsugeradapter
1 Eske som inneholder:
1 Anlegg
1 Skyvepinne
1 Veske som inneholder:
1 Sekskantnøkkel 2,5 mm
1 Sekskantnøkkel 4 mm
ADVARSEL! Ikke bruk verktøyet for andre formål enn
beskrevet.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller
gasser.
Disse høvlene er et profesjonelle elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører
trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
1 Sekskantnøkkel 5 mm
1 Sekskantnøkkel 6 mm
Elektrisk sikkerhet
1 Skrunøkkel 13/10 mm
Den elektriske motoren er designet for kun en spenning (400 V
– 3 fase), og kun to spenninger (230 – 1 fase). Kontroller alltid at
strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
1 Justerings-måler
1 Løftehåndtak
2 Festehåndtak
4 Gummiben
1 M8 fransk skrue
Dersom strømkabelen er skadet må den byttes ut med en spesielt
produsert strømkabel fra DEWALT service-organisasjon.
Bruk av skjøteledning
4 D8 tannskiver
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent 3-leder
skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se tekniske data).
Minimum størrelse på lederen er 1.5 mm2; maksimum lengde er 20 m.
1 D8 flat skive
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel.
4 M8 muttere
1 Eske som inneholder:
4 Ben
2 Hjul
2 Hjulbraketter
1 Veske som inneholder:
2 Hjulaksler
4 M8 franskskruer
2 M8 sekskanthode-bolter
4 M8 muttere
64
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade,
slå av verktøyet og kople det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør, og før
du foretar eventuelle justeringer eller endringer i oppsett
eller ved reparasjon. Sørg for at avtrekker-bryteren er i AV
posisjonen. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Før montering må verktøyet alltid koples fra
strømmen.
NORSK
Pakke ut maskinen (fig. B1)
Montering av føringen (fig. F1, F2)
1. Fjern det løse pakkematerialet fra esken.
1. Plasser føringen (8) på føringsholderen (33) (fig. F1).
2. Løft maskinen ut av esken.
2. Før en franskskrue (16) fra undersiden gjennom hullet og føringen.
3. Ta ut delene fra maskinen.
3. Legg en flat skive (22) på bolten (16) (fig. F2).
4. Fjern all gjenværende emballasje på maskinen.
4. Sett på håndtaket (7) på bolten (16).
IDENTIFISER MASKINDELENE (FIG. B2)
Vi anbefaler at du pakker ut og sorterer alle maskindelene.
14. Hjulbrakett
15. Hjulaksel
16. M8 fransk skrue
Montering av føttene (fig. G1, G2)
1. Plasser beskyttelsen (13) i beskyttelsessøylen (34) (fig. G1).
2. Posisjoner beskyttelsen ved å sette på låseskruen (35).
3. Plasser håndtaket (12) på søylen (34) (fig. G2).
17. M8 sekskanthode-bolter
Montere beskyttelse/sponsamler
18. M8 mutter
Ved bruk av maskinen som høvel, må beskyttelsen/sponsamleren
monteres under øvre bord. Ved bruk av maskinen som tykkelseshøvel,
må beskyttelsen/sponsamleren monteres oppe på øvre bord.
19. Vingemutter
20. D8 tannskive
21. D8 flat skive
22. D8 flat skive
BRUK SOM TYKKELSESHØVEL (FIG. A1, H1, H2)
MERK: Beskyttelse/sponsamler ved bruk som høvel.
23. D8 fjærskive
1. Løsne knottene (68, 69) for å ta av beskyttelsen/sponsamleren (4)
fra øvre bord (9).
Monetering av føttene (fig. C1, C2)
2. Vri beskyttelsen/sponsamler over 180˚.
Med bena montert kan verktøyet plasseres på en arbeidsbenk. For
å sikre trygg bruk må verktøyet festes til arbeidsbenken. Nødvendige
deler: 4 muttere (18), 4 tannskiver (20) (fig. C1).
3. Skyv beskyttelsen/sponsamleren (4) langs øvre bord (9) til knotten
(67) er innrettet mot mikrobryteren (66).
1. Legg maskinen på siden med utmatings-rammen for
tykkelseshøvling (24) hvilende på guvet (fig. C2).
ADVARSEL: Unngå at justeringsknotten for dybde (10)
treffer gulvet.
2. Sett inn et ben (25) i hvert av de ytre sporene (26) i bunnen av
maskinhuset.
3. Legg en tannskive (20) og en mutter (18) på den gjengede enden
av foten.
4. Stram til mutterne.
5. Snu maskinen rett opp.
6. Fest maskinen til arbeidsbenken.
Monetering av føttene (fig. D1 - D3)
Med bena montert kan verktøyet stå på egen hånd. Nødvendige deler:
4 franskskruer (16), 4 vingemuttere (19), 4 flate skiver (21) (fig D1).
1. Legg maskinen på siden med utmatings-rammen for
tykkelseshøvling (24) hvilende på guvet (fig. D2).
ADVARSEL: Unngå at justeringsknotten for dybde (10)
treffer gulvet.
2. Sett inn et ben (27) i hvert av topp-hullene (28) på kanten av
bunnen av maskinhuset.
3. Før en fransk skrue (16) gjennom hullene i bena og maskinhuset.
4. Sett en flat skive (21) og en vingemutter (19) på boltene.
5. Stram vingmutterne.
6. Legg maskinen på siden med utmatings-bordet for høvling (29)
hvilende på guvet (fig. D3).
4. Fest beskyttelsen/sponsamleren ved å trekke til knottene (67, 69).
BRUK SOM HØVEL (FIG. G1, G2, H3, H4)
1. Vri løftehåndtaket (2) for å senke nedre bord helt (9).
2. Løsne knottene (67, 69) for å ta av beskyttelsen/sponsamleren (4)
fra øvre bord.
3. Skyv beskyttelsen/sponsamleren av det øvre bordet.
4. Vri beskyttelsen/sponsamler over 180˚.
5. Rett inn de to ytre ribbene på støvsugerportene på beskyttelse
sponsamler med de 2 sporene i sidepanelet.
6. Skyv beskyttelsen/sponsamleren frem inn i mikrobryteren (66).
7. Fest beskyttelsen/sponsamleren ved å trekke til knottene (68, 69) .
8. Senk beskyttelsen (13) til den er i kontakt med sponsamleren og
lås den ved hjelp av spaken (12).
MERK: Ved bruk av støvsuger, senk øvre bord helt ned og fest
adapteren til støvporten, og løft øvre bord til det er i kontakt med
adapteren.
Justering
ADVARSEL: Før justering må verktøyet alltid koples fra
strømmen.
JUSTERING AV FØRINGEN (FIG. I1 – I3)
Justere høyre vinkel (fig. I1)
Føringen har en justerbar stopp for enkel regulering av høyre vinkel.
1. Løsne festehåndtaket for vinkelen (40).
2. Trykk føringen rett opp for å sikre at den står helt vertikalt, og trekk
til festehåndtaket for vinkelen.
7. Gjenta for det andre benet.
3. Sett en vinkelhake (41) på bordet og mot
føringen (8).
8. Monter trinsehjulene som beskrevet nedenfor.
4. Dersom det kreves justering, gå frem som følger:
Motere trinsehjulene (fig. E1–E3)
Nødvendige deler: 2 hjulbraketter (14), 2 hjulaksler (15), 2 bolter (17), 4
muttere (18), 2 flate skiver (21), 2 fjærskiver (23) (fig. E1).
1. Rett inn hvert hjul (30) med en brakett (14) og før en hjulaksel (15)
gjennom hullene i hver gruppe (fig. E2).
2. Legg en flat skive (21) og en mutter (18) på den gjengede enden av
akslene.
3. Stram til mutterne.
4. Monter en hjulgruppe (31) på hver av de øvre bena (32) ved hjelp
av en sekskanthodebolt (17), fjærskive (23) og mutter (18) (fig. E3).
5. Løsne mutteren (42) et par omdreininger og vri stoppskruen for
vertika justering (43) inn eller ut til føringen er på 90° mot bordet
som målt med vinkelhaken.
Justere skråvinkel (fig. I2)
1. Løsne festehåndtaket for vinkelen (40).
2 Beveg føringen (8) rundt langsgående aksel for å få ønsket vinkel.
3. Pass på at nedre kant av føringen berører toppen av bordet (9).
4. Trekk til festehåndtaket for vinkelen.
Justere høvelbredde (fig. I3)
1. Løsne festehåndtaket for føringen (7).
5. Stram til mutterne.
2. Beveg føringen (8) på tvers av øvre bord (9) for å få ønsket bredde.
6. Snu maskinen rett opp.
3. Trekk til festehåndtaket for føringen.
65
N ORSK
JUSTERING AV BESKYTTELSEN (FIG. J)
1. For å slå på maskinen, trykk på den grønne startknappen (53).
Beskyttelsen kan justeres til ønsket fast posisjon over bordet, for å gi
optimal beskyttelse.
2. For å slå av maskinen, trykk den røde stoppknappen (54).
ADVARSEL: Pass alltid på å justere beskyttelsen til
høvelbredden og høyde på arbeidsstykket.
For å justere bredden
1. Løsne låseknotten (44).
2. Beveg beskyttelsen (13) til ønsket bredde.
3. Trekk til justerigsknotten.
For å justere høyden
1. Løsne festehåndtaket (12).
2. Beveg beskyttelsesbraketten (45) til ønsket høyde.
3. Trekk til festehåndtaket.
JUSTERE HØVELDYBDEN (FIG. K, L1–L3)
ADVARSEL: Maskinen skal alltid skrus av når arbeidet er
ferdig og før du kopler fra strømtilførselen.
Høvling (fig. N1, N2)
1. Monter beskyttelsen/sponsamleren som beskrevet over.
2. Juster føringen som ønsket.
3. Juster beskyttelsen for å gi maksimal beskyttelse.
4. Juster høveldybden.
5. Slå på maskinen.
• Mat abeidsstykket langsomt under beskyttelsen, hold det godt
presset mot føringen.
• Før inn areidsstykket i retning med veden.
• Husk å bruke skyvepinnen når du er nær kuttehodet.
Bruk som høvel (fig. K)
1. Løsne låseringen (46).
2. Ta tak i høydejusteringsknotten (10) og juster dybden ved hjelp av
skalaen (47).
Tykkelseshøvling (fig. A2, O1, O2)
1. Monter beskyttelsen/sponsamleren som beskrevet over.
2. Senk beskyttelsen (13).
– Vri med klokka for å få mindre kuttedybde.
3. Juster høveldybden.
– Vri mot klokka for å få større kuttedybde.
4. Slå på maskinen.
3. Stram låseringen.
Bruk som tykkelseshøvel (fig. L1–L3)
1. Sett løftehåndtaket (2) på enden av løfteakselen (48) (fig. L1).
2. Roter håndtaket (med klokka) til den er i kontakt med
akselmutteren.
• Best resultat oppnås når arbeidsstykker har minst en flat side.
• For optimalt resultat, høvle begge sider av arbeidsstykket til du har
ønsket tykkelse.
Følg retningslinjene for skjæredybde og bredde i tabellen nedenfor.
3. Vri løftehåndtaket mot klokka til den er innstilt mot hullet og den
flate siden av akselen.
– Vri med klokka for å få mindre kuttedybde.
– Vri mot klokka for å få større kuttedybde.
5. Les av ferdig tykkelse på arbeidsstykket på dybdejusteringsskalaen
(5) (fig. L3).
Bløtt tre
Skjæredybde (mm)
4. Ved hjelp av en 2,5 mm sekskantnøkkel, trekk til pluggen på
løftehåndtaket (fig. L2).
2,5
1,6
Hardt tre
0,8
BRUK
Bruksanvisning
0
20 50
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og
gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av maskinen og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer eller
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Pass på at verktøyet er plassert så deT sikrer ergonomiske forhold
når det gjelder bordhøyde og stabilitet. Verktøyet skal plasseres slik at
operatøren har en god oversikt og nok fri plass rundt verktøyet, slik at
arbeidsstykket kan håndteres uten hinder.
Før bruk
• Fjern alle fremmedlegemer. Ikke høvle trestykker med løse kvister.
Ikke høvle treverk med mange kvister eller som er vridd.
Slå på og av (fig. M)
100 150 200
250
300
Bredde på emne (mm)
Bredde på emnet (mm)
1. Mat arbeidsstykket langsomt inn i maskinen.
2. Før inn arbeidsstykket i retning med veden.
Avbiting
Avbiting er et hakk som dannes når endene av arbeidsstykket kommer i
kontakt med kutterne. For å unngå det:
1. Hold arbeidsstykket flatt gjennom hele høvlingen.
2. Mat arbeidsstykket flatt mot bordet.
Vridning (fig. P1–P4)
På/av knappen gir deg mange fordeler:
Dersom arbeidsstykket har en liten vridning, høvle på begge sider til du
har ønsket tykkelse.
NULLSPENNINGS UTLØSERBRYTER
BØYDE ARBEIDSSTYKKER (FIG. P1, P2)
Dersom strømmen av en eller annen grunn skulle slås av, må bryteren
reaktiveres manuelt.
Materullene og kutterhodet vil midlertidig trykke arbeidsstykket flatt
(fig. P1). Men den bøyde formen er der fortsatt etter høvling (fig.P2).
MOTOR-OVERBELASTNING BESKYTTELSESFUNKSJON
Dersom motoren er overbelastet, vil strømmen til motoren kuttes.
Dersom det skjer, la motoren kjøle seg av i 2 minutter, og trykk på den
grønne startknappen.
EKSTRA SIKKERHET
Den hengslede lukkeplaten kan låses ved å sette i hengelås i haspen.
Platen fungerer også som en “lett-å-finne” nødstopp, da trykk mot
platen forfra vil trykke inn nødstoppknappen.
66
• Bruk en kanthøvel for å fjerne bøyen.
U-FORMEDE ARBEIDSSTYKKER (FIG. P3, P4)
1. Splitt arbeidsstykket ned langs midten (fig. P3).
2. Høvle bitene separat for å redusere svinn.
• Alternativt, høvle av toppen (55) først, snu arbeidsstykket og høvle
den andre siden flat (56) (fig. P4).
NORSK
Støvsuging (fig. A1)
Slipe bladene
Maskinen har en 100 mm post for støvsuging på beskyttelsen/
sponsamleren (4). Utstyrt med en passende støvsuger, kan 90% av
sponen samles opp dersom luftstrømmen er minst 20 m/s.
Bladene kan slipes på nytt ved 42°.
ADVARSEL: Bladene kan slipes maks. 3 mm, ned til
original størrelse. Dersom bladstørrelsen er redusert med
mer enn 3 mm må bladene skiftes ut.
Koble til en passende støvsuger under all bruk.
Om mulig, koble til støvavsug som er designet i henhold til de relevante
reglene for støvavsug.
Transport (fig. Q1, Q2)
Trinsehjulene (30) er ment for enklere transport av maskinen. Hold
håndtaket godt med begge hender, transporter maskinen som vist i
figur Q2.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektroverktøy er designet for å brukes over lang tid med
minimum vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift avhenger av
tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig renhold. Anti-tilbakeslag
enheten og spindlene på bena bør inspiseres hver uke for å sikre at de
er i orden og maskinen er trygg å bruke.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade,
slå av verktøyet og kople det fra strømkilden før du
fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør og før du
foretar eventuelle justeringer eller endringer i oppsett
eller ved reparasjon. Sørg for at avtrekker-bryteren er i AV
posisjonen. Utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Skifte av blad (fig. R1, R2)
Maskinen er utstyrt med et kutterhode med to blad.
ADVARSEL: Skift alltid ut bladene samtidig.
ADVARSEL! Pass på at kuttebladene alltid bare skiftes
på den beskrevne måten. Sett aldri inn andre blad enn de
anbefalte.
ADVARSEL: Skarpe kanter.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk
godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du
utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Før bruk, sjekk kutterhodet nøye for å påse at det fungerer riktig. Pass
på at kvae eller partikler fra arbeidsstykket ikke kan føre til blokkering av
funksjonene.
Tykkelses-modus: Dersom spon fra arbeidsstykket har blokkert med
kutterhodet og materullen, koble maskinen fra strømmen og ta ut de
blokkerte delen.
Holdventilasjons-slissene rene og rengjør regelmessig med en myk klut.
• Hold bodene rene og fri for olje. Bordene skal vokses regelmessig.
• Hold maskinen fri for støv og spon.
• Hver dag, kontroller og gjør ren spindlene for tilbakeslag og mating.
ADVARSEL: Bruk hansker ved skifte av blad.
ADVARSEL: Før du skifter bladene, koble maskinen fra
strømmen.
Ta av bladene
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys
av DEWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet
sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for
skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT
brukes sammen med dette produktet.
1. Ta av føringen og beskyttelsen.
De inkluderer ekstra kutteblader (DE7333).
2. Roter kuttehodet (57) forsiktig til første blad blir synlig.
3. Løsne boltene (58) ved hjelp av den vedlagte fastnøkkelen.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet
ekstrautstyr.
4. Løft blad-sammenstillingen (59) ut av kutterhodet. Bruk en tang om
nødvendig.
Beskyttelse av miljøet
5. Ta ut bladet (60) fra holderen (61).
6. Gjenta for det andre bladet.
Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen
med vanlig husholdningsavfall.
Sette på blader
1. Sett inn bladet (60) i holderen (61). Pass på at de ytre bolthodene
(62) legger seg i sporene (63).
2. Sett inn igjen sammenstillingen i kutterhodet (57).
3. Juster bladet som beskrevet under.
4. Stram boltene (58) (moment: 6-8 Nm).
5. Gjenta for det andre bladet.
Justering av bladene (fig. R3)
1. Kontroller posisjonen av bladet (60) på begge ender.
2. Posisjoner måleren (64) over kutterhodet (57) som vist.
3. Nedre kant av måleren må ligge likt mot tuppen av bladet (60).
• Dersom det kreves justering, gå frem som følger:
• Vri hver justeringsskrue (65) inn eller ut som nødvendig til tuppen av
bladet er jevnt med måleren.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT produkt må erstattes,
eller dersom det ikke lenger trenges av deg, skal det ikke kastes
sammen med husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig for
separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter og innpakning gjør at
materialene kan resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk av
resirkulert materiale hjelper til med å hindre miljøforurensing
og reduserer etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske produkter fra
husholdningen ved kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere DEWALT
produkter når de har nådd slutten på livsløpet. For å benytte deg av
denne tjenesten, vennligst returner produktet til en autorisert reparatør
som vil samle dem inn på vegne av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med
dit lokale DEWALT-kontor på den adressen som du finner i denne
brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og kontakter tilgjengelig
på Internett på: www.2helpU.com.
67
N ORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr
en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet.
Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter
som profesjonell bruker eller på dine lovfestede rettigheter
som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig innen
områdene tilhørende medlemslandene i den Europeiske Union
(EU) og det Europeiske Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALTverktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen 30 dager,
komplett med alle de originale komponentene slik du kjøpte
det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må ha blitt
utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt
DEWALT-verktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du
1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert
DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid.
Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet
under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av materialeller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt eller - etter
vårt skjønn - å erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle originale
komponenter.
Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen, eller
kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT reparatører
og informasjon om vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
68
PORTUGUÊS
PLAINA MECÂNICA
D27300, D27300T
Parabéns!
Declaração de conformidade da CE
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos anos de experiência,
um desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e um grande
espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem
da DEWALT um dos parceiros de maior confiança dos utilizadores de
ferramentas eléctricas profissionais.
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
Dados técnicos
A DEWALT declara que os produtos descritos em “dados técnicos” se
encontram em conformidade com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 61029-1, EN 61029-2-3.
W
W
máx./mín.-1
m/min
mm
mm
D27300
230
2
2.100
1.650
6.200
5
160
260
D27300T
400
2
3.000
2.280
6.200
5
60
260
mm
mm
mm
kg
2,5
3
20
54
2,5
3
20
54
dB(A)*
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3
109
3,1
96
3
109
3,1
Voltagem
Tipo
Alimentação
Saída de potência
Velocidade sem carga
Velocidade de avanço
Altura de corte (máx.)
Largura máxima de corte (máx.)
Profundidade máx. de corte
Modo de aplainamento
Modo de espessamento
Tamanho da lâmina
Peso
V
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da pressão sonora)
LWA potência sonora)
KWA (variabilidade da potência sonora)
* no ouvido do operador
Fuses:
Europa
Ferramentas de 230 V
Ferramentas de 400 V
16 Amperes, corrente eléctrica
16 Amperes, por fase
NOTA (APENAS PARA O MODELO D27300): Este dispositivo foi
concebido para ligação a um sistema de fornecimento de energia com
uma impedância máxima de sistema permissível Zmax de 0,27 Ω no
ponto de ligação (caixa de serviço de alimentação) do fornecimento do
utilizador.
O utilizador deve garantir que este dispositivo é ligado apenas a um
sistema de alimentação que preencha o requisito indicado acima.
Se necessário, o utilizador pode solicitar à empresa pública de
fornecimento de energia eléctrica a impedância do sistema no ponto
de ligação.
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade de cada aviso.
Leia o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo eminente que,
se não for evitada, irá resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos
ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Indica arestas afiadas.
D27300, D27300T
Além disso, estes produtos também se encontram em conformidade
com a Directiva 2004/108/CE. Para obter mais informações, contacte
a DEWALT através da morada indicada em seguida ou consulte o verso
do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro técnico e
faz esta declaração em nome da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e Desenvolvimento
de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
01.02.2010
Instruções de segurança
ATENÇÃO! Ao utilizar ferramentas eléctricas devem ser
seguidas normas de segurança básicas de forma a reduzir
o risco de incêndio, choque eléctrico e lesões pessoais
incluindo as seguintes.
Leia as instruções na íntegra antes de tentar utilizar o produto, e
guarde-as.
GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA
Regras gerais de segurança
1. Mantenha a área de trabalho livre de obstáculos.
Áreas e mesas de trabalho repletas de objectos convidam os
acidentes.
2. Tenha em consideração o ambiente da área de trabalho.
Não exponha a ferramenta à chuva. Não utilize a ferramenta em
condições húmidas ou molhadas. Mantenha a área de trabalho
bem iluminada (250 – 300 Lux). Não utilize a ferramenta em locais
onde exista o risco de causar incêndios ou explosão, por exemplo
na presença de gases e líquidos inflamáveis.
3. Proteja-se de choques eléctricos.
Evite o contacto físico com superfícies ligadas à terra (por
exemplo, tubos, radiadores, fogões e frigoríficos). Quando
utilizar a ferramenta em condições extremas (por exemplo,
humidade, quando estão a ser produzidas aparas metálicas,
etc.), a segurança eléctrica pode ser melhorada introduzindo um
transformador de isolamento ou um disjuntor de fuga à terra (FI).
4. Mantenha as restantes pessoas afastadas.
Não deixe que pessoas, em particular as crianças, não envolvidas
na tarefa, toquem na ferramenta ou no cabo eléctrico, e mantenhaas afastadas da área de trabalho.
5. Guarde as ferramentas que não estejam a ser utilizadas.
Quando não estão a ser utilizadas, as ferramentas deverão ser
guardadas num local seco e fechado com segurança, fora do
alcance de crianças.
6. Não sobrecarregue a ferramenta.
Executará o trabalho com maior qualidade e à velocidade para a
qual foi concebido.
69
PO RT UGUÊ S
7. Utilize a ferramenta adequada ao trabalho.
Não force pequenas ferramentas ou acessórios a efectuarem
o trabalho de uma ferramenta de alta resistência. Não utilize as
ferramentas para outras finalidades que não as indicadas; por
exemplo, não utilize serras circulares para cortar ramos ou troncos
de árvores.
8. Use roupa adequada.
Não use roupa larga ou jóias, pois estas podem ser agarradas por
partes em movimentos. Recomenda-se o uso de sapatos, ou afins,
não deslizantes quando estiver a trabalhar no exterior. Recorra a
uma protecção de cabelo para conter cabelos compridos.
9. Use equipamento de protecção.
Use sempre óculos de protecção. Use uma máscara para a cara
ou contra a serradura se as tarefas em causa criarem serradura ou
ejectarem partículas. Se estas partículas estiverem quentes, use
igualmente um avental resistente ao calor. Use sempre protecção
auditiva. Use sempre capacete de segurança.
10. Ligue equipamento de aspiração de serradura.
Se for prevista a montagem de dispositivos de aspiração de
serradura e de dispositivos de recolha, assegure-se de que estão
ligados e são correctamente utilizados.
11. Não utilize indevidamente o cabo.
Nunca puxe o cabo para o retirar da tomada. Mantenha o fio
afastado de calor, óleo e extremidades afiadas. Nunca transporte a
ferramenta pelo fio.
12. Fixe o trabalho de forma segura.
Utilize grampos ou um torno para manter a peça de trabalho fixa.
É mais seguro do que usar as mãos e mantém as mãos livres para
operar a ferramenta.
13. Não se estique demasiado.
Mantenha-se sempre em posição firme e equilibrada.
14. Manutenção das ferramentas.
Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas para um
desempenho melhor e mais seguro. Siga as instruções para
lubrificar e mudar acessórios. Inspeccione as ferramentas de
forma periódica e se estiverem danificadas faça-as reparar por
um serviço de assistência autorizado. Mantenha todas as pegas e
interruptores secos, limpos e sem óleo nem massa lubrificante.
15. Desligue as ferramentas.
Quando não estiverem em uso, antes da manutenção e quando
trocar acessórios, tais como lâminas, peças e cortadores, desligue
as ferramentas da alimentação eléctrica.
16. Retire as chaves de ajuste e chaves de porcas.
Adquira o hábito de verificar que as chaves de ajuste e as chaves
de porcas são retiradas da ferramenta antes de a colocar em
funcionamento.
17. Evite um accionamento acidental.
Não transporte a ferramenta mantendo o dedo sobre o interruptor.
Assegure-se de que a ferramenta está na posição “desligada”
antes de a ligar à alimentação eléctrica.
18. Use cabos de extensão para o exterior.
Antes de utilizar, inspeccione o cabo de extensão e substitua-o se
estiver danificado. Quando a ferramenta for utilizada no exterior,
use apenas cabos de extensão preparados para uso no exterior e
assinalados devidamente.
19. Mantenha-se atento.
Preste atenção ao que está a fazer. Faça uso do senso comum.
Não opere a ferramenta quando se sentir cansado ou estiver sob
os efeitos de medicamentos ou álcool.
20. Verifique se existem peças danificadas.
Antes do uso, inspeccione cuidadosamente a ferramenta e os
cabos de alimentação para determinar que irá funcionar de
forma correcta e desempenhar a função pretendida. Verifique o
alinhamento das partes amovíveis, a junção das partes amovíveis,
se existem peças partidas, as condições da montagem das
peças, ou quaisquer outras condições que possam afectar o
funcionamento. Um resguardo ou outra parte que esteja danificada
deve ser reparada devidamente ou substituída por um centro de
assistência autorizado, a não ser quando explicitamente indicado
em contrário neste manual de instruções. Os interruptores
70
defeituosos devem ser substituídos por um centro de assistência
autorizado. Não utilize a ferramenta se o interruptor não puder
ser ligado nem desligado. Nunca tente reparar você mesmo a
ferramenta.
ATENÇÃO! A utilização de qualquer acessório ou encaixe
suplementar ou o desempenho de qualquer operação com
esta ferramenta que não esteja em conformidade com as
recomendações deste manual de instruções podem acarretar risco
de lesões.
21. A sua ferramenta deve ser reparada por um técnico
qualificado.
Esta ferramenta eléctrica cumpre as principais regras de
segurança. As reparações deverão ser efectuadas apenas
por pessoal qualificado e só deverão ser utilizadas peças
sobresselentes originais; caso contrário, tal poderá resultar num
perigo considerável para o utilizador.
Regras de segurança adicionais para plainas
mecânicas
• Use óculos de segurança, luvas de trabalho e protecção para os
ouvidos quando utilizar a ferramenta.
• Nunca utilize a máquina sem que todas as protecções e
dispositivo contra ressalto estejam colocados e em boas
condições de funcionamento.
• Quando efectuar trabalhos com plaina, não utilize a máquina
sem a guia na posição adequada. Certifique-se de que a
extremidade inferior da guia toca no tampo superior da mesa.
ATENÇÃO! As mesas de entrada e de saída foram ajustadas
com rigor na fábrica. Nunca altere a regulação das mesas.
• Utilize apenas as lâminas de corte concebidas para esta
máquina.
• Utilize sempre lâminas que estejam devidamente afiadas e
conservadas.
• Não utilize a máquina para trabalhar outros materiais que não
seja madeira macia ou dura.
• Nunca corte chanfraduras, respigas ou moldes. Não é permitido
entalhar.
• Nunca efectue cortes parciais (isto é, cortes que não impliquem
trabalhar a todo o comprimento da peça).
• Evitar trabalhar madeira dobrada incorrectamente que não esteja
em contacto adequado com a mesa de alimentação.
• Antes de utilizar a máquina, verifique se os eixos de ressalto e de
alimentação estão a funcionar correctamente.
• Antes de começar a trabalhar, retire todos os pregos e objectos
metálicos da peça. Não utilize madeira lascada.
• No modo de aplainamento, certifique-se de que a protecção
superior da lâmina está regulada para proporcionar uma óptima
protecção.
• Certifique-se de que a pega de elevação está fora da área de
alimentação.
• Quando trabalhar com peças compridas, utilize uma mesa
adequada de rolos colocada em ambos os lados da máquina, a
qual é ajustada à altura das mesas.
• Mantenha as mãos afastadas das lâminas.
• No modo de aplainamento, utilize sempre uma haste de
empurrar.
• Guarde a haste de empurrar no respectivo local quando não
estiver a ser utilizada.
• Evite remover quaisquer limalhas ou outras partes da peça
da área de corte enquanto o bloco de corte estiver em
funcionamento.
• Tamanhos das peças:
– Sem suporte adicional, a máquina foi concebida para aceitar
o tamanho máximo da peça de trabalho de:
PLAINA MECÂNICA
– 140 mm de altura por 260 mm de largura por 500 mm de
comprimento
– Nunca corte peças com menos de 300 mm
PORTUGUÊS
APLAINADORA
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. A1)
– 160 mm de altura por 260 mm de largura por 600 mm de
comprimento
O Código de data (36), o qual também inclui o ano de fabrico, está
impresso na superfície do equipamento.
– Nunca corte peças com menos de 500 mm
Exemplo:
2010 XX XX
– As peças de trabalho maiores devem ser suportadas por uma
mesa adicional adequada, por exemplo, uma mesa de rolos.
• Em caso de acidente ou falha da máquina, desligue-a de
imediato e retire a ficha da tomada.
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
• Comunique a falha e assinale a máquina de maneira adequada,
para evitar que outras pessoas utilizem a máquina defeituosa.
A embalagem contém:
• APENAS PLAINA MECÂNICA: Se o bloco de corte ficar
bloqueado devido a força de avanço anormal durante o corte,
desligue a máquina e retire a ficha da fonte de alimentação.
Retire a peça de trabalho e certifique-se que o bloco de corte
funciona sem problemas. Ligue a máquina e inicie a nova
operação de corte com força de avanço reduzida.
1 resguardo
• Certifique-se de que qualquer parte do bloco de corte que não
estiver a ser utilizada para aplainar é guardada em segurança.
1 plaina mecânica parcialmente montada
1 resguardo/colector de aparas
1 adaptador para porta de recolha de serradura
1 embalagem, que inclui:
1 guia
1 Haste de empurrar
1 saco, que inclui:
Riscos residuais
1 Chave sextavada de 2,5 mm
Os seguintes riscos são inerentes à utilização das plainas mecânicas:
1 Chave sextavada de 4 mm
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados.
Estes riscos são os seguintes:
1 Chave sextavada de 5 mm
1 Chave sextavada de 6 mm
1 Chave de fendas de 13/10 mm
– Risco de acidentes causados por partes descobertas da lâmina
em rotação.
1 indicador de ajuste
– Risco de lesões ao mudar a lâmina.
2 pegas de fixação
– Risco de entalar os dedos quando abrir os resguardos.
4 pés de borracha
– Perigos para a saúde provocados pela inalação de poeiras
produzidas durante trabalhos de plaina de madeira, especialmente
carvalho, faia e placas de fibra de densidade média.
1 parafuso de cabeça quadrada M8
Os seguintes factores aumentam o risco de problemas de respiração:
– Não deve ser ligado um extractor de poeira durante o corte de
madeira.
– Extracção de poeira insuficiente causada por filtros de exaustão
sujos.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
1 pega de elevação
4 porcas M8
4 anilhas dentadas D8
1 anilha achatada D8
1 embalagem, que inclui:
4 pernas
2 rodas
2 suportes da roda
1 saco, que inclui:
2 eixos de rodas
4 parafusos de cabeça quadrada M8
2 parafusos de cabeça sextavada M8
4 porcas M8
Use uma protecção auditiva.
4 porcas de orelhas
4 anilhas achatadas D8
Use uma protecção ocular.
6 anilhas Belleville D8
1 Manual de instruções
Ponto de transporte.
1 Desenho dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
Mantenha as mãos afastadas da lâmina.
Quando utilizar a máquina no modo de espessamento,
tenha em atenção a direcção de avanço. Nunca utilize a
máquina sem o colector de aparas montado na posição
adequada.
Quando utilizar a máquina no modo de aplainamento, tenha
em atenção a direcção de avanço. Nunca utilize a máquina
sem o colector de aparas na posição adequada.
Certifique-se de que as lâminas de corte estão
devidamente ajustadas. Não deixe que as lâminas
fiquem salientes mais de 1,1 mm em relação à
cabeça de corte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. A1, A2)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
FIG. A1
1. Interruptor de ligar/desligar
2. Pega de elevação
3. Mesa inferior
4. Resguardo/colector de aparas
5. Régua da mesa inferior
6. Haste de empurrar
71
PO RT UGUÊ S
7. Pega de fixação da guia
21. Anilha achatada D8
8. Guia
22. Anilha achatada D8
23. Anilha Belleville D8
FIG. A2
9. Mesa superior
10. Parafuso de ajuste da profundidade de aplainamento
11. Régua da mesa superior
12. Pega de fixação do resguardo
13. Protecção
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A plaina mecânica e a aplainadora DEWALT D27300/D27300T foram
concebidas para o corte profissional de madeira dura e macia. Efectua
operações de aplainamento e espessamento de maneira fácil, precisa
e segura.
O bloco de corte foi concebido para aceitar lâminas com rebordo de
carboneto de 260 mm (DE7333).
ATENÇÃO! Não utilize a máquina para outros fins que não
sejam os pretendidos.
Montagem dos pés (fig. C1, C2)
Com os pés montados, a máquina pode ser colocada numa bancada
de trabalho. Para garantir um funcionamento seguro, a máquina tem de
ser fixada na bancada de trabalho. Peças de equipamento necessárias:
4 porcas (18), 4 anilhas dentadas (20) (fig. C1).
1. Coloque a máquina de lado com a estrutura de saída de
espessamento (24) virada para o chão (fig. C2).
ATENÇÃO: Tenha cuidado para evitar que o parafuso de
ajuste de profundidade de aplainamento (10) toque no
chão.
2. Insira um pé (25) em cada uma das ranhuras exteriores (26)
localizadas na parte inferior da caixa da máquina.
3. Coloque uma anilha dentada (20) e uma porca (18) na extremidade
ranhurada dos pés.
4. Aperte as porcas.
5. Coloque a máquina direita.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na presença de
gases ou líquidos inflamáveis.
6. Fixe a máquina à bancada de trabalho.
Estas plainas são ferramentas eléctricas profissionais.
Montagem das pernas (fig. D1–D3)
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as mesmas. É
necessária supervisão quando estas ferramentas forem manuseadas
por utilizadores inexperientes.
Com as pernas montadas, a máquina pode ser colocada numa
posição autónoma. Peças de equipamento necessárias: 4 parafusos de
cabeça quadrada (16), 4 porcas de orelhas (19), 4 anilhas achatadas
(21) (fig D1).
Segurança Eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma única voltagem
(400 V – 3 Ph) e para duas tensões (230 – 1 Ph). Verifique sempre se a
tensão da tomada de electricidade corresponde à voltagem indicada na
placa com os requisitos de alimentação da ferramenta.
Se o cabo de fornecimento estiver danificado, deve substituí-lo por um
cabo especialmente preparado, disponível através da organização de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma extensão aprovada
com 3 núcleos, adequada para a potência de alimentação desta
ferramenta (consulte os dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo da extensão é 20 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de lesão, desligue
a unidade e retire a ficha da fonte de alimentação
antes de instalar ou remover acessórios, antes de
fazer ajustes ou alterar configurações ou fizer reparações.
Certifique-se de que o interruptor de activação está na
posição de desligar. Um arranque acidental pode causar
lesões.
ATENÇÃO: Antes de efectuar a montagem, desligue
sempre a ferramenta.
Desembalagem da máquina (fig. B1)
1. Coloque a máquina de lado com a estrutura de saída de
espessamento (24) virada para o chão (fig. D2).
ATENÇÃO: Tenha cuidado para evitar que o parafuso de
ajuste de profundidade de aplainamento (10) toque no
chão.
2. Insira uma perna (27) em cada um dos orifícios superiores
(28) localizados nas extremidades na parte inferior da caixa da
máquina.
3. Enrosque um parafuso de cabeça quadrada (16) através dos
orifícios nas pernas e da caixa da máquina.
4. Coloque uma anilha achatada (21) e enrosque uma porca de
orelhas (19) nos parafusos.
5. Aperte as porcas de orelhas.
6. Coloque a máquina de lado com a mesa de saída de aplainamento
(29) virada para o chão (fig. D3).
7. Repita o mesmo procedimento para os outros pés.
8. Monte os rodízios, como descrito abaixo.
Montagem dos rodízios (fig. E1–E3)
Peças de equipamento necessárias: 2 suportes de roda (14), 2 eixos
de rodas (15), 2 parafusos (17), 4 porcas (18), 2 anilhas achatadas (21),
2 anilhas Belleville (23) (fig. E1).
1. Alinhe cada roda (30) com um suporte (14) e enrosque um eixo de
roda (15) através dos orifícios de cada montagem (fig. E2).
2. Coloque uma anilha achatada (21) e uma porca (18) na
extremidade ranhurada dos eixos.
1. Retire da embalagem o material de embalagem solto.
3. Aperte as porcas.
2. Retire a máquina da embalagem.
4. Monte um conjunto de roda (31) em cada uma das pernas
superiores (32) utilizando um parafuso de cabeça sextavada (17),
uma anilha Belleville (23) e uma porca (18) (fig. E3).
3. Retire a caixa de peças do interior da máquina.
4. Retire da máquina qualquer outro material da embalagem.
IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS DO EQUIPAMENTO (FIG. B2)
Recomendamos que desembale e ordene todas as peças do
equipamento.
14. Suporte da roda
15. Eixo da roda
5. Aperte as porcas.
6. Coloque a máquina direita.
Montagem da guia (fig. F1, F2)
1. Coloque a guia (8) no respectivo suporte (33) (fig. F1).
16. Parafuso de cabeça quadrada M8
2. Enrosque um parafuso de cabeça quadrada (16) por debaixo do
suporte e da guia.
17. Parafuso de cabeça sextavada M8
3. Enrosque uma anilha achatada (22) no parafuso (16) (fig. F2).
18. Porca M8
4. Encaixe a pega de fixação (7) no parafuso (16).
19. Porca de orelhas
20. Anilha dentada D8
72
PORTUGUÊS
Montagem da protecção de ligação
(fig. G1, G2)
1. Insira o resguardo (13) na respectiva coluna (34) (fig. G1).
2. Localize o resguardo, apertando o parafuso de bloqueio (35).
3. Encaixe a pega de fixação (12) na coluna (34) (fig. G2).
Montagem do resguardo/colector de aparas
Quando utilizar a máquina no modo de aplainamento, o resguardo/colector de aparas deve ser montado debaixo da mesa superior. Quando
utilizar a máquina no modo de espessamento, o resguardo/colector de
aparas deve ser montado em cima da mesa superior.
MODO DE ESPESSAMENTO (FIG. A1, H1, H2)
NOTA: O resguardo/colector de aparas está no modo de
aplainamento.
1. Desaperte os parafusos (68, 69) para retirar o resguardo/colector
de aparas (4) da mesa superior (9).
2. Rode o resguardo/colector de aparas num ângulo superior a 180˚.
3. Faça deslizar o resguardo/colector de aparas (4) ao longo da
mesa superior (9), até o parafuso (67) ficar alinhado com o
microinterruptor (66).
4. Fixe o resguardo/colector de aparas apertando os parafusos (67,
69).
MODO DE APLAINAGEM (FIG. G1, G2, H3, H4)
1. Rode a pega de elevação (2) para baixar totalmente a mesa inferior
(9).
2. Desaperte os parafusos (67, 69) para retirar o resguardo/colector
de aparas (4) da mesa superior.
3. Faça deslizar o resguardo/colector de aparas para fora da mesa
superior.
4. Rode o resguardo/colector de aparas num ângulo superior a 180˚.
5. Alinhe as 2 vigas da porta de serradura externas do resguardo/
colector de aparas com as 2 ranhuras do painel lateral.
6. Faça deslizar o resguardo/colector de aparas para a frente para
dentro do microinterruptor (66).
7. Prenda o resguardo/colector de aparas apertando os parafusos
(68, 69).
8. Baixe o resguardo (13) até entrar em contacto com o colector de
aparas e bloqueie-o utilizando a alavanca (12).
NOTA: Se utilizar um extractor de poeira, baixe totalmente a mesa
superior e fixe o adaptador ao calhas da poeira e, em seguida, levante
a mesa superior até entrar em contacto com o adaptador.
Ajuste
ATENÇÃO: Antes de efectuar o ajuste, desligue sempre a
ferramenta.
Ajuste da largura de aplainamento (fig. I3)
1. Desaperte a pega de fixação da guia (7).
2. Desloque a guia (8) ao longo da mesa superior (9) para obter a
largura pretendida.
3. Aperte a pega de fixação da guia.
AJUSTE DO RESGUARDO (FIG. J)
O resguardo pode ser ajustado para qualquer posição fixa acima da
mesa, para proporcionar uma óptima protecção.
ATENÇÃO: Certifique-se sempre de que ajusta o
resguardo de acordo com a largura e a altura de
aplainamento da peça.
Ajustar a largura
1. Afrouxe o botão de bloqueio (44).
2. Desloque o resguardo (13) para a largura pretendida.
3. Aperte o botão de ajuste.
Ajustar a altura
1. Desaperte a pega de fixação (12).
2. Desloque o suporte do resguardo (45) para a altura pretendida.
3. Aperte a pega de fixação.
AJUSTAR A PROFUNDIDADE DE CORTE (FIG. K, L1–L3)
Modo de aplainagem (fig. K)
1. Afrouxe o anel de bloqueio (46).
2. Segure no botão de ajuste da profundidade (10) e ajuste o corte de
profundidade utilizando a régua (47).
– Rode-o para a direita para reduzir a profundidade de corte.
– Rode-o para a esquerda para aumentar a profundidade de
corte.
3. Aperte o anel de bloqueio.
Modo de espessamento (fig. L1–L3)
1. Coloque a pega de elevação (2) na extremidade do eixo de
elevação (48) (fig. L1).
2. Rode a pega (para a direita) até entrar em contacto com a porca
do eixo.
3. Rode a pega de elevação para a esquerda até se ajustar ao orifício
e à parte achatada do eixo.
4. Utilizando uma chave sextavada de 2,5 mm, aperte a cavilha da
pega de elevação (fig. L2).
– Rode-a para a direita para reduzir a profundidade de corte.
– Rode-o para a esquerda para aumentar a profundidade de
corte.
5. Obtenha a espessura de acabamento da peça com a régua de
ajuste de profundidade (5) (fig. L3).
AJUSTAR A GUIA (FIG. I1–I3)
FUNCIONAMENTO
Ajustar o ângulo recto (fig. I1)
Instruções de utilização
A guia tem um batente ajustável que permite um ajuste fácil e do
ângulo recto.
1. Desaperte a pega de fixação do ângulo (40).
2. Prima a guia para cima para garantir que está totalmente na
vertical e aperte a pega de fixação do ângulo.
3. Coloque um esquadro (41) em cima da mesa e contra a guia
(8).
4. Se for necessário ajustar, proceda do seguinte modo:
5. Afrouxe a porca (42) algumas voltas e rode o parafuso de fixação
de ajuste da posição vertical (43) para dentro ou para fora até a
guia fazer a um ângulo de 90° com a mesa, tal como medido com
o esquadro.
Ajustar o ângulo de chanfradura (fig. I2)
1. Desaperte a pega de fixação do ângulo (40).
2 Desloque a guia (8) ao longo do respectivo eixo longitudinal para
obter o ângulo pretendido.
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a respectiva
ficha da tomada de electricidade antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Certifique-se de que a máquina é colocada de modo a satisfazer as
suas condições ergonómicas em termos de altura e estabilidade da
mesa. O local de instalação da máquina deve ser escolhido de modo
a que o operador tenha uma visão adequada e suficiente espaço em
redor à volta da máquina que permita um funcionamento da peça de
trabalho sem quaisquer restrições.
Antes de qualquer utilização
• Retire todos os objectos estranhos. Não aplaine madeira com nós
soltos. Não aplaine madeira que tenha muitos nós ou esteja torta.
3. Certifique-se de que a extremidade inferior da guia toca no tampo
superior da mesa (9).
4. Aperte a pega de fixação do ângulo.
73
PO RT UGUÊ S
Ligar e desligar (fig. M)
Depressão
O interruptor de ligar/desligar dispõe de diversas vantagens:
Uma depressão é algo que ocorre quando as extremidades da peça
entram em contacto com os cortadores. Para evitar este tipo de
situação:
FUNÇÃO DE LIBERTAÇÃO POR CORTE DE ALIMENTAÇÃO
Se a alimentação se desligar por algum motivo, o interruptor tem de ser
reactivado propositadamente.
DISPOSITIVO DE PROTECÇÃO CONTRA SOBRECARGAS DO MOTOR
Em caso de sobrecarga do motor, a fonte de alimentação do motor
será desligada. Se isto se verificar, deixe o motor a arrefecer durante 2
minutos e, em seguida, prima o botão de arranque verde.
SEGURANÇA ADICIONAL
A placa de vedação de segurança de dobradiça pode ser bloqueada,
passando um cadeado através do gancho. A placa também funciona
como botão de paragem de emergência de “fácil localização”, uma
vez que a pressão na parte da frente da placa irá accionar o botão de
paragem.
1. Para ligar a máquina, prima o botão de arranque verde (53).
2. Para desligar a máquina, prima o botão de paragem vermelho
(54).
ATENÇÃO: Desligue sempre a máquina quando terminar
o trabalho e antes de desligar o aparelho da corrente.
Trabalhos com plaina (fig. N1, N2)
1. Mantenha a peça nivelada durante toda a operação de
aplainamento.
2. Avance a peça achatada contra a mesa.
Distorção (fig. P1–P4)
Se a peça for ligeiramente torta, aplaine ambos os lados para obter a
espessura pretendida.
PEÇAS DOBRADAS (FIG. P1, P2)
Os rolos de avanço e a cabeça de corte aplainam temporariamente a
peça (fig. P1). Porém, a peça encurvada volta à sua posição inicial
(fig.P2).
• Para eliminar o encurvamento, utilize uma juntura.
PEÇAS EM FORMA DE TAÇA (FIG. P3, P4)
1. Rache a peça em forma de taça ao meio (fig. P3).
2. Aplaine as peças em separado para eliminar desperdícios.
• Como alternativa, aplaine primeiro a parte superior (55), rode a
peça e aplaine a parte inferior (56) (fig. P4).
1. Monte o resguardo/colector de aparas, tal como descrito acima.
Extracção de serradura (fig. A1)
2. Ajuste a guia, conforme necessário.
A máquina é fornecida com uma porta de extracção de serradura com
100 mm no resguardo/colector de aparas (4). Inclui um dispositivo de
extracção de poeira adequado, 90% das aparas produzidas podem ser
captadas se o fluxo de ar for de, pelo menos, 20 m/s.
3. Ajuste o resguardo para obter uma óptima protecção.
4. Regule a profundidade de corte.
5. Ligue a máquina.
• Avance lentamente a peça debaixo do resguardo, mantendo-a
premida com firmeza contra a guia.
• Avance a peça na direcção do grão.
• Deve utilizar a haste de empurrar quando se aproximar na cabeça
de corte.
Espessamento (fig. A2, O1, O2)
1. Monte o resguardo/colector de aparas, tal como descrito acima.
2. Baixe o resguardo (13).
Ligue um dispositivo de extracção de serradura durante todas as
operações.
Sempre que possível, ligue um dispositivo de extracção de poeira,
concebido em conformidade com as respectivas regulamentações no
que respeita a emissão de poeiras.
Transporte (fig. Q1, Q2)
Estão incluídos rodízios (30) para um transporte mais fácil da máquina.
Segure a pega com firmeza com ambas as mãos e transporte a
máquina, tal como descrito na figura Q2.
3. Regule a profundidade de corte.
MANUTENÇÃO
4. Ligue a máquina.
A ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida para funcionar durante
um longo período de tempo com um mínimo de manutenção. Uma
utilização continuamente satisfatória depende de uma manutenção
apropriada da ferramenta e de uma limpeza regular. O dispositivo
contra ressalto e os eixos de avanço devem ser inspeccionados todas
as semanas para manter um funcionamento em boas condições para
garantir um funcionamento em segurança.
• Obtém os melhores resultados se a peça tiver, pelo menos, uma
superfície plana.
• Para obter os melhores resultados, aplaine ambos os lados da
peça para obter a espessura pretendida.
Profundidade de corte (mm)
Respeite as directrizes referentes à largura e profundidade de corte
incluídas na seguinte tabela.
2,5
Madeira macia
1,6
Madeira dura
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de lesão, desligue
a unidade e retire a ficha da fonte de alimentação
antes de instalar ou remover acessórios, antes
de fazer ajustes ou alterar configurações ou fazer
reparações. Certifique-se de que o interruptor de
activação está na posição de desligar. Um arranque
acidental pode causar lesões.
Substituição das lâminas (fig. R1, R2)
A máquina está equipada com uma cabeça de corte com capacidade
para duas lâminas.
0,8
ATENÇÃO: substitua sempre ambas as lâminas.
0
20 50
100 150 200
250
300
Largura do material (mm)
Largura do cepo (mm)
1. Avance lentamente a peça para dentro da máquina.
2. Avance a peça na direcção do grão.
ATENÇÃO! Certifique-se de que as lâminas de corte
são substituídas apenas de acordo com o procedimento
descrito. Nunca utilize lâminas de corte que não sejam as
recomendadas.
ATENÇÃO: Arestas afiadas.
ATENÇÃO: Use luvas quando substituir as lâminas
ATENÇÃO: Antes de substituir as lâminas, desligue
sempre a máquina.
74
PORTUGUÊS
Remoção das lâminas
1. Retire a guia e o resguardo.
2. Rode com cuidado a cabeça de corte (57) até a primeira lâmina
ficar visível.
3. Afrouxe os parafusos (58) utilizando a chave de porcas fornecida.
4. Levante a lâmina (59) da cabeça de corte. Utilize um alicate se
necessário.
5. Retire a lâmina (60) do suporte (61).
6. Repita o mesmo procedimento para a outra lâmina.
Montagem das lâminas
1. Monte a lâmina (60) no respectivo suporte (61). Certifique-se
de que as cabeças dos parafusos exteriores (62) encaixam nos
entalhes (63).
2. Monte novamente o conjunto na cabeça de corte (57).
3. Ajuste a lâmina, tal como descrito abaixo.
• Mantenha a máquina limpa, sem serradura nem aparas.
• Verifique e limpe diariamente os eixos de recuo e de avanço.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DEWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Estes incluem lâminas de corte sobresselentes (DE7333).
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre os
acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto não deve ser
eliminado juntamente com o lixo doméstico normal.
4. Aperte os parafusos (58) (binário: 6-8 Nm).
5. Repita o mesmo procedimento para a outra lâmina..
Ajuste das lâminas (fig. R3)
1. Verifique a posição da lâmina (60) em ambas as extremidades.
2. Posicione o indicador (64) sobre a cabeça de corte (57), tal como
indicado.
3. A extremidade inferior do indicador deve coincidir com a ponta da
lâmina (60).
• Se for necessário ajustar, proceda do seguinte modo:
• Rode cada parafuso de ajuste (65) para dentro ou fora, conforme
necessário, até a ponta da lâmina ficar alinhada com o indicador.
Afiar novamente as lâminas
As lâminas podem ser afiadas novamente a um ângulo de 42°.
ATENÇÃO: As lâminas podem voltar a ser afiadas até
um máx. de 3 mm abaixo do respectivo tamanho inicial.
Se o tamanho da lâmina for reduzido de mais de 3 mm, é
necessário substituir as lâminas.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser substituído ou já
não tiver utilidade, não se desfaça do mesmo juntamente com o lixo
doméstico. Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens e produtos usados
permite que os materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais reciclados ajuda
a prevenir a poluição ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha selectiva de
produtos eléctricos na sua residência, em centros municipais de
resíduos ou através do revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e reciclagem dos
respectivos produtos quando estes tiverem atingido o fim da sua
vida útil. Para tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o qual procederá à
respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de reparação autorizado mais
perto de si contactando o representante local da DEWALT através da
morada indicada neste manual. Em alternativa, poderá encontrar na
internet (em www.2helpU.com) uma lista dos agentes de reparação
autorizados da DEWALT, bem como os dados de contacto completos
do nosso serviço pós-venda.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver uma
acumulação de detritos dentro das aberturas de ventilação
e à volta das mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar este
procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Antes de utilizar a máquina, verifique a cabeça de corte, para confirmar
o funcionamento correcto. Certifique-se de que resina ou partículas de
peças de trabalho não dão origem a bloqueios de uma das funções.
Modo de espessamento: No caso de fragmentos da peça ficarem
encravados entre a cabeça de corte e o rolo de avanço, desligue a
máquina da fonte de alimentação e retire os fragmentos encravados.
Mantenha as ranhuras de ventilação desobstruídas e limpe
regularmente a superfície com um pano macio.
• Mantenha as mesas limpas e sem gordura. Aplique regularmente
um pouco de cera nas mesas.
75
PO RT UGUÊ S
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus produtos e, como tal,
oferece uma garantia excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de garantia complementa
os seus direitos contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador privado não
profissional, não os prejudicando, seja de que forma for. A
garantia é válida nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito com o desempenho
da sua ferramenta da DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com a respectiva embalagem
e todos os componentes originais, para obter um reembolso
total ou trocá-la por outra ferramenta. O produto apenas
poderá ter sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência para a sua
ferramenta DEWALT, num período de 12 meses após a
respectiva data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada gratuitamente
num agente de reparação autorizado da DEWALT. Será
necessário apresentar uma prova de compra. Inclui mão-deobra. O serviço inclui a mãode- obra, mas exclui quaisquer
acessórios e peças sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar um funcionamento
anómalo resultante de materiais ou mão-de-obra defeituosos
num período de 12 meses após a respectiva data de compra,
a DEWALT garante a substituição gratuita de todas as peças
defeituosas ou, de acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado incorrectamente ou de
forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a um desgaste
normal;
• Não tenham sido realizadas reparações por pessoas não
autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente com a respectiva
embalagem e todos os componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação, contacte o seu
revendedor ou verifique a localização do seu agente de
reparação DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório da DEWALT na
morada indicada neste manual. Poderá encontrar na Internet
uma lista dos agentes de reparação autorizados da DEWALT,
bem como os dados de contacto completos do nosso serviço
pós-venda no site: www.2helpU.com.
76
SUOM I
OIKOTASOHÖYLÄ
D27300, D27300T
Onnittelut!
Terävien reunojen vaara.
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen
tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia
kumppaneita ammattilaisille.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
Tekniset tiedot
W
W
enint./väh.-1
m/min
mm
mm
D27300
230
2
2.100
1.650
6.200
5
160
260
D27300T
400
2
3.000
2.280
6.200
5
160
260
mm
mm
mm
kg
2,5
3
20
54
2,5
3
20
54
dB(A)*
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3
109
3,1
96
3
109
3,1
Jännite
Tyyppi
Ottoteho
Antoteho
Kuormittamaton nopeus
Syöttönopeus
Leikkauskorkeus (enint.)
Enimmäisleikkausleveys (enint.)
Enimmäisleikkaussyvyys
Höyläystila
Mitoitushöyläystila
Terän koko
Paino
V
LPA (äänenpaine)
KPA (äänenpaineen vaihtelu)
LWA ääniteho)
KWA (äänitehon vaihtelu)
* käyttäjän korvassa
D27300, D27300T
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-3.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/EU vaatimukset. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen
DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.02.2010
Turvaohjeet
Fuses:
Eurooppa
230 V:n työkalut
400 V:n työkalut
16 ampeeria, virtalähde
16 ampeeria, vaihetta kohti
HUOM. (VAIN D27300): Laite on tarkoitettu muodostamaan yhteys
tehonsyöttöjärjestelmään suurimmalla sallitulla järjestelmän impedanssilla
Zmax 0,27 Ω käyttäjän tehonsyötön liittymäkohdassa.
Käyttäjän täytyy varmistaa, että laite on liitetty vain yllä olevat
vaatimukset täyttävään järjestelmään. Käyttäjä voi tarvittaessa kysyä
sähköyhtiöltä järjestelmän impedanssin liittymäkohdassa.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä
huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan
henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä
aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
VAROITUS! Käytettäessä sähkötyökaluja on aina
noudatettava perusvarotoimia tulipalon, sähköiskun ja
henkilövamman välttämiseksi. Alla on mainittu joitakin
varotoimia.
Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttämistä ja säästä ohjeet.
SÄILYTÄ OHJEKIRJA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
Yleiset turvallisuusohjeet
1. Pidä työskentelyalue siistinä.
Epäsiistit tilat voivat aiheuttaa vammoja.
2. Huomioi työskentelyalueen ympäristö.
Älä altista työkalua sateelle. Älä käytä työkalua kosteissa tai märissä
olosuhteissa. Pidä työskentelyalue hyvin valaistuna (250–300 luksia).
Älä käytä työkalua paikoissa, joissa on tulipalon tai räjähdyksen
vaara, esimerkiksi palavien nesteiden ja kaasujen läheisyydessä.
3. Suojaudu sähköiskulta.
Älä anna kehosi koskettaa maadoitettuihin pintoihin (esimerkiksi
putkiin, lämpöpattereihin, lieteen tai jääkaappiin). Kun työkalua
käytetään äärimmäisissä olosuhteissa (esim. korkea kosteus, kun
metallilastuja syntyy jne.), sähköturvallisuutta voidaan parantaa
kytkemällä eristysmuuntaja tai (FI) maavuodon katkaisin.
4. Pidä muut ihmiset etäällä.
Älä anna asiattomien, varsinkaan lasten, koskea työkalua tai
sähköjohtoa, ja pidä heidät etäällä työskentelyalueesta.
5. Laita joutilas työkalu varastoon.
Kun työkalu ei ole käytössä, sitä on säilytettävä lukittuna kuivassa ja
turvallisessa paikassa ja poissa lasten ulottuvilta.
6. Älä käytä työkalua väkisin.
Se toimii paremmin ja turvallisemmin sille tarkoitetulla nopeudella.
7. Käytä oikeaa työkalua.
Älä käytä pieniä työkaluja väkisin suurtehotyökalua vaativaan
työhön. Käytä työkalua vain sen käyttötarkoituksen mukaan; älä
käytä esimerkiksi pyörösahaa oksien tai tukkien katkaisemiseen.
8. Pukeudu asianmukaisesti.
77
S UO M I
Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, sillä ne voivat takertua liikkuviin
osiin. Luistamattomien jalkineiden käyttöä suositellaan käytettäessä
laitetta ulkona. Käytä suojaavaa päähinettä, jos sinulla on pitkät
hiukset.
9. Käytä suojavarusteita.
Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvo- tai pölysuojaa, jos
työskenneltäessä syntyy pölyä tai lentäviä hiukkasia. Mikäli nämä
hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös kuumuudenkestävää
suojaesiliinaa. Käytä aina kuulosuojaimia. Käytä aina suojakypärää.
10. Kytke laitteeseen pölynpoistolaite.
Jos pölyn poistamiseen ja keräykseen soveltuvia työkaluun liitettäviä
laitteita on, varmista, että ne ovat kytkettyinä ja että käytät niitä
oikein.
11. Älä käytä johtoa väärin.
Älä koskaan vedä johdosta, kun haluat irrottaa laitteen
pistorasiasta. Pidä johto etäällä kuumuudesta, öljystä ja terävistä
reunoista. Älä koskaan kanna työkalua johdosta.
12. Kiinnitä työstökappale paikalleen.
Käytä ruuvipuristinta tai penkkipuristinta pitämään työstökappale
paikoillaan. Se on turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaaksi
työhön.
13. Älä kurottele.
Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä
tasapaino.
14. Huolla työkalua huolellisesti.
Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina, jolloin ne toimivat
paremmin ja turvallisemmin. Noudata voiteluohjeita ja lisäosien
vaihto-ohjeita. Tutki työkalut aika ajoin, ja jos havaitset vikoja,
korjauta ne valtuutetussa huoltoliikkeessä. Pidä kaikki kahvat ja
kytkimet kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.
15. Katkaise työkalujen virta.
Kun työkaluja ei käytetä, irrota ne virtalähteestä ennen niiden
huoltamista ja vaihtaessasi lisävarusteita, kuten teriä ja leikkureita.
16. Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet.
Ota tavaksi tarkastaa, että jako- ja ruuviavaimet on poistettu
työkalusta ennen sen käyttöä.
17. Vältä vahingossa tapahtuvaa käynnistystä.
Älä kanna työkalua sormi virtakytkimellä. Varmista, että työkalu
on katkaisu päältä virtakytkimestä ennen sen kytkemistä
virtalähteeseen.
18. Käytä ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja.
Tarkasta ennen käyttöä jatkojohdon kunto ja vaihda se, jos se on
viallinen. Kun työkalua käytetään ulkona, käytä vain ulkokäyttöön
tarkoitettuja jatkojohtoja, joissa on tätä vastaava merkintä.
Korjauksia saavat tehdä vain pätevät henkilöt alkuperäisiä varaosia
käyttäen; muunlainen toiminta voi aiheuttaa käyttäjälle suuren
vaaran.
Oikotasohöylien lisäturvasääntöjä
• Käytä suojalaseja, työhanskoja ja kuulosuojaimia.
• Älä koskaan käytä laitetta ilman, että kaikki suojukset ja takaiskun
estolaitteet ovat paikallaan ja täydellisessä käyttökunnossa.
• Älä käytä tasohöyläykseen konetta, jos ohjainta ei ole asennettu.
Varmista, että ohjaimen alempi reuna koskettaa ylempää
pöydänpintaa.
VAROITUS! Syöttöpöydät säädettiin oikein tehtaalla. Älä
koskaan muuta pöytien asetuksia itse.
• Käytä vain tälle koneelle tarkoitettuja teriä.
• Käytä aina teräviä ja hyvin huollettuja teriä.
• Älä käytä sahaa muun materiaalin kuin pehmeän tai kovan puun
leikkaamiseen.
• Älä leikkaa koloja, tappeja tai painanteita. Huullostaminen ei ole
sallittua.
• Älä koskaan jatka keskeytettyä työtä (eli leikkauksia, joita ei
suoriteta koko työkappaleen pituudelta).
• Vältä työskentelytä voimakkaasti taipuneen puun kanssa, jotta
vältät kontaktin syöttöpöydän kanssa.
• Tarkista ennen käyttöä, että takaisku- ja syöttökarat toimivat
oikein.
• Poista kaikki naulat ja metalliesineet työkappaleesta ennen työn
aloittamista. Älä käytä sälöistä puuta.
• Varmista tasohöyläystilassa, että yläteränsuoja on säädetty
tarjoamaan optimaalinen suojaus.
• Varmista, että nostokahva on pois syöttöalueelta.
• Kun työskentelet pitkien kappaleiden kanssa, käytä koneen
molemmilla puolilla sopivaa telapöytää, joka on säädetty pöytien
korkeuden mukaan.
• Pidä kätesi poissa terien ulottuvilta.
• Käytä tasohöyläystilassa aina työntökapulaa.
• Pidä työntökapula paikallaan, kun sitä ei käytetä.
• Vältä katkaistujen palojen tai muiden työkappaleen osien
poistamista leikkuualueelta, kun kone on käynnissä.
• Työkappaleen koot:
– Ilman lisätukea kone on suunniteltu enintään seuraavan
kokoisille työkappaleille:
HÖYLÄ
19. Pysy valppaana.
– Korkeus 140 mm x leveys 260 mm x pituus 500 mm
Katso tarkkaan, mitä teet. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä työkalua
väsyneenä tai huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
20. Tarkasta osat mahdollisten vikojen varalta.
Tarkasta työkalu ja virtajohto huolellisesti ennen käyttöä
varmistaaksesi, että ne toimivat oikein ja täyttävät tehtävänsä.
Tarkasta liikkuvien osien kohdistus ja kiinnitys, osien kunto ja
kiinnitys sekä muut mahdolliset seikat, jotka saattavat vaikuttaa
työkalun käyttöön. Suojus ja muut vioittuneet osat on korjattava
asianmukaisesti tai vaihdettava. Työn saa tehdä vain valtuutettu
huoltoliike, ellei tässä käyttöoppaassa ole toisin mainittu. Vaihdata
vialliset kytkimet valtuutetussa huoltoliikkeessä.
Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois päältä.
Älä koskaan yritä korjata työkalua itse.
VAROITUS: Muunlainen kuin tässä ohjekirjassa tälle työkalulle
suositeltu lisävaruste tai -laite tai käyttötoimenpide voi aiheuttaa
henkilövahingon.
21. Anna vain pätevän henkilön korjata työkalu.
Tämä sähkötyökalu noudattaa asianmukaisia turvasääntöjä.
– Älä koskaan leikkaa 300 mm lyhyempiä työkappaleita
MITOITUSHÖYLÄYS
– Korkeus 160 mm x leveys 260 mm x pituus 600 mm
– Älä koskaan leikkaa 500 mm lyhyempiä työkappaleita
– Pidempi työkappale täytyy tukea sopivan lisäpöydän avulla,
esim. telapöytä.
• Onnettomuuden tai konevian tapahtuessa sammuta kone
välittömästi ja irrota kone virtalähteestä.
• Raportoi viasta ja merkitse kone, jotta muut ihmiset eivät käytä
viallista konetta.
• VAIN HÖYLÄ: Kun leikkuri on jumissa epänormaalin
syöttövoiman vuoksi leikkauksen aikana, sammuta kone ja irrota
se tehonsyötöstä. Poista työkappale ja varmista, että leikkuri
liikkuu vapaasti. Käynnistä kone ja aloita uusi leikkaustoiminto
pienemmällä syöttövoimalla.
• Varmista, että leikkurin osat, joita ei käytetä höyläämiseen, on
suojattu huolellisesti.
Vaarat
Seuraavat riskit liittyvät höylien käyttöön:
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä
huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää.
Näitä ovat seuraavat:
78
SUOM I
– Pyörivien terien suojaamattomien osien aiheuttama
onnettomuusriski.
– Terän vaihtamisen aikana aiheutuva vahingonvaara.
4 D8 hammastettua aluslaattaa
1 D8 litteä aluslaatta
1 laatikko, joka sisältää:
– Sormien puristumisen riski suojuksia vaihdettaessa.
4 jalkaa
– Terveysriskit, jotka aiheutuvat pölyn hengittämisestä höylättäessä
puuta, erityisesti tammea, pyökkiä ja MDF-levyä.
2 pyörää
Seuraavat tekijät lisäävät hengitysongelmien riskiä:
– Koneeseen ei ole kiinnitetty puuta sahattaessa pölynimulaitetta.
– Puhdistamattomien poistosuodattimien aiheuttama riittämätön
pölynpoisto.
2 pyöräkiinnikettä
1 laatikko, joka sisältää:
2 pyörän akselia
4 M8-lukkopulttia
2 M8-kuusiopulttia
Työkalun merkinnät
4 M8-mutteria
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
4 siipimutteria
4 D8 litteää aluslaattaa
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
6 D8-joustolaattaa
1 ohjekirja
Käytä kuulosuojaimia.
1 rakennekaavio
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Käytä suojalaseja.
Kantokohta.
Kuvaus (kuvat A1, A2)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai
henkilövahinkoja.
Pidä kädet poissa terän ulottuvilta.
KUVA A1
Kun konetta käytetään mitoitushöyläystilassa, ole
huolellinen syötön suunnan kanssa. Älä käytä konetta ilman
purunpoistoa.
Kun konetta käytetään höyläystilassa, ole huolellinen syötön
suunnan kanssa. Älä käytä konetta ilman purunpoistoa.
Varmista, että terät on säädetty oikein. Älä anna terien
työntyä ulos leikkurista enempää kuin 1,1 mm.
1. Virtakytkin
2. Nostokahva
3. Alempi pöytä
4. Suojus/lastujen kerääjä
5. Asteikko, alempi pöytä
6. Työntökapula
7. Lukitusvipu
8. Ohjain
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] A1)
Päivämääräkoodi (36) on merkitty koteloon. Se sisältää myös
valmistusvuoden.
KUVA A2
9. Yläpöytä
10. Höyläyksen syvyydensäätönuppi
11. Asteikko, ylempi pöytä
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
12. Suojuksen lukitusvipu
13. Suojus
Pakkauksen sisältö
KÄYTTÖTARKOITUS
Pakkauksen sisältö:
DEWALT D27300/D27300T -höylä on suunniteltu ammattimaiseen
kovan ja pehmeän puun leikkaamiseen. Se suorittaa höyläämisen ja
mitoitushöyläyksen helposti, täsmällisesti ja turvallisesti.
1 osittain koottu oikotasohöylä
1 suojus
1 suojus/lastujen kerääjä
1 pölyportin sovitin
1 laatikko, joka sisältää:
1 ohjain
Leikkurissa on tarkoitus käyttää 260 mm:n teriä (DE7333).
VAROITUS! Älä käytä konetta muuhun kuin osoitettuun
tarkoitukseen.
1 työntökapula
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä
nesteitä tai kaasuja.
1 laatikko, joka sisältää:
Nämä höylät ovat ammattimaisia sähkötyökaluja.
1 kuusiokoloavain 2,5 mm
1 kuusiokoloavain 4 mm
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt
saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
1 kuusiokoloavain 5 mm
Sähköturvallisuus
1 kuusiokoloavain 6 mm
Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle jännitteelle (400 V – 3 Ph) ja
vain kahdelle jännitteelle (230 – 1 Ph). Tarkista aina, että verkkovirran
jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
1 jakoavain 13/10 mm
1 säätömitta
1 nostokahva
2 lukitusvipua
4 kumijalkaa
Jos johto on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa erityisvalmisteiseen johtoon,
joka on saatavissa DEWALT in huoltopisteistä.
Jatkojohdon käyttäminen
1 M8-lukkopultti
4 M8-mutteria
79
S UO M I
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa
3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa. Johdinten
pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 20 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä,
ota yksikkö pois päältä ja irrota kone virtalähteestä
ennen varusteiden asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai muuttamista tai kun teet korjauksia.
Varmista, että liipaisinkytkin on OFF-asennossa. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
VAROITUS: Ennen kokoamista irrota työkalu aina
verkkovirrasta.
Koneen purkaminen (kuva B1)
1. Poista irrallinen pakkausmateriaali laatikosta.
2. Nosta kone pois laatikosta.
3. Poista osalaatikko koneen sisältä.
4. Poista loput pakkausmateriaali laatikosta.
KONEEN OSIEN TUNNISTAMINEN (KUVA B2)
Suosittelemme, että purat ja lajittelet kaikki koneen osat.
Rullapyörien kiinnittäminen (kuvat E1–E3)
Vaaditut osat: 2 pyöränkiinnikettä (14), 2 pyörän akselia (15), 2 pulttia
(17), 4 mutteria (18), 2 litteää aluslaattaa (21) 2 joustoaluslaattaa (23)
(kuva E1).
1. Kohdista jokainen pyörä (30) pidikkeellä (14) ja työnnä pyörän akseli
(15) jokaisen kokoonpanon läpi (kuva E2).
2. Laita litteä aluslaatta (21) ja mutteri (18) akselin kierteiseen päähän.
3. Kiristä mutterit.
4. Kiinnitä pyöräkokoonpano (31) jokaiseen ylempään jalkaan (32)
käyttäen kuusiopultteja (17), joustoaluslaattoja (23) ja muttereita (18)
(kuva E3).
5. Kiristä mutterit.
6. Käännä kone suoraan ylös.
Ohjaimen kiinnittäminen (kuvat F1, F2)
1. Aseta ohjain (8) ohjaimen pidikkeeseen (33) (kuva F1).
2. Työnnä lukkopultti (16) alapuolelta pidikkeen ja ohjaimen läpi.
3. Aseta litteä aluslaatta (22) pulttiin (16) (kuva F2).
4. Kiinnitä lukitusvipu (7) pulttiin (16).
Suojuksen kiinnittäminen (kuvat G1, G2)
14. Pyörän pidike
1. Työnnä suojus (13) suojuspylvääseen (34) (kuva G1).
15. Pyörän akseli
2. Aseta suojus paikalleen kiinnittämällä lukitusruuvi (35).
16. M8-lukkopultti
3. Kiinnitä lukitusvipu (12) suojuspylvääseen (34) (kuva G2).
17. M8-kuusiopultti
Suojuksen/lastujen keräimen kiinnittäminen
18. M8-mutteri
20. D8 hammastettu aluslaatta
Kun konetta käytetään höyläykseen, lastujen keräin on kiinnitettävä
ylemmän pöydän alle. Kun konetta käytetään mitoitushöyläykseen,
lastujen keräin on kiinnitettävä ylemmän pöydän päälle.
21. D8 litteä aluslaatta
MITOITUSHÖYLÄYSTOIMINTO (KUVAT A1, H1, H2)
22. D8 litteä aluslaatta
HUOMAUTUS: Suojus/lastujen keräin on höyläystoiminnossa.
19. Siipimutteri
23. D8-joustolaatta
Jalustan kiinnittäminen (kuvat C1, C2)
Kun jalusta on kiinnitetty, kone sopii asetettavaksi työpenkin päälle.
Varmista turvallinen käyttö kiinnittämällä kone työpöytään. Vaaditut osat:
4 mutteria (18), 4 hammastettua aluslaattaa (20) (kuva C1).
1. Käännä kone sivuttain siten, että mitoitushöyläyksen poistokehikko
(24) on lattialla (kuva C2).
VAROITUS: Varmista, että höyläyssyvyyden säätönuppi
(10) ei koske lattiaa.
2. Työnnä jalka (25) jokaiseen koneen pohjassa olevaan koloon (26).
3. Laita hammastettu aluslaatta (20) ja mutteri (18) jalan kierteiseen
päähän.
1. Löysää ruuveja (68, 69), jotta saat irrotettua suojuksen/lastujen
keräimen (4) yläpöydästä (9).
2. Käännä suojusta/lastujen keräintä 180˚.
3. Liu’uta suojusta/lastujen keräintä (4) yläpöytää (9) pitkin, kunnes
nuppi (67) on mikrokytkimen (66) kohdalla.
4. Lukitse suojus/lastujen keräin paikoilleen kiristämällä nuppeja (67,
69).
HÖYLÄYSTOIMINTO (KUVAT G1, G2, H3, H4)
1. Käännä nostokahvaa (2) ja laske alapöytä (9).
2. Löysää ruuveja (67, 69), jotta saat irrotettua suojuksen/lastujen
keräimen (4) yläpöydästä.
3. Liu’uta suojus/lastujen keräin pois yläpöydältä.
4. Kiristä mutterit.
4. Käännä suojusta/lastujen keräintä 180˚.
5. Käännä kone suoraan ylös.
5. Kohdista suojuksen/lastujen keräimen 2 ulkoisen pölyportin tuet 2
sivupaneelin aukon kanssa.
6. Kiinnitä kone työpenkkiin.
Jalkojen asennus (kuvat D1–D3)
Kun jalat on kiinnitetty, konetta voidaan käyttää erillisenä. Vaaditut osat:
4 lukkopulttia (16), 4 siipimutteria (19), 4 litteää aluslaattaa (21)
(kuva D1).
1. Käännä kone sivuttain siten, että mitoitushöyläyksen poistokehikko
(24) on lattialla (kuva D2).
VAROITUS: Varmista, että höyläyssyvyyden säätönuppi
(10) ei koske lattiaa.
2. Työnnä jalka (27) jokaiseen koneen pohjassa olevaan koloon (28).
3. Työnnä lukkopultti (16) jaloissa ja koneen rungossa olevien kolojen
läpi.
6. Liu’uta suojusta/lastujen keräintä eteenpäin mikrokytkimeen (66).
7. Kiinnitä suojus/lastujen keräin paikoilleen kiristämällä nuppeja (68,
69).
8. Laske suojusta (13), kunnes se koskettaa lastujen keräintä ja lukitse
se vivulla (12).
HUOMAUTUS: Jos käytät pölynpoistoa, laske yläpöytä kokonaan
ja kiinnitä sovitin pölyputkeen ja nosta sitten yläpöytää kunnes se
koskettaa sovitinta.
Säätö
VAROITUS: Ennen säätöä irrota työkalu aina verkkovirrasta.
4. Laita litteä aluslaatta (21) ja siipimutteri (19) pultteihin.
OHJAIMEN SÄÄTÖ (KUVAT I1–I3)
5. Kiristä siipimutterit.
Oikean kulman säätö (kuva I1)
6. Käännä kone sivuttain siten, että höyläyksen poistokehikko (29) on
lattialla (kuva D3).
Ohjaimessa on säädettävä pysäytin oikean kulman helppoa säätöä
varten.
7. Toimi samoin muiden jalkojen suhteen.
1. Löysää kulman lukitusvipu (40).
8. Kiinnitä rullapyörät alla kuvatulla tavalla.
2. Paina ohjain suoraan varmistaaksesi, että se on täysin
pystysuorassa ja kiristä kulman lukitusvipu.
80
SUOM I
3. Laita Pane suorakulmain (41) pöytää ja ohjainta (8)
vasten.
4. Jos säätöä tarvitaan, tee se seuraavalla tavalla:
5. Löysää mutteria (42) ja kierrä pystysuoran asennon lukitusruuvia
(43) sisään tai ulos, kunnes ohjain on 90°:n kulmassa pöytään
nähden suorakulmaimella mitattaessa.
Viistokulman säätö (kuva I2)
1. Löysää kulman lukitusvipu (40).
2 Siirrä ohjainta (8) sen pitkittäisakselilla saadaksesi oikean kulman.
3. Varmista, että ohjaimen alempi reuna koskettaa ylimmän pöydän
pintaa (9).
4. Kiristä kulman lukitusvipu.
Höyläysleveyden säätö (kuva I3)
1. Löysää ohjaimen lukitusvipu (7).
hyvä yleisnäkymä ja tarpeeksi vapaata tilaa koneen ympärillä, mikä
mahdollistaa työkappaleen käsittelyn rajoituksetta.
Ennen käyttämistä
• Poista kaikki vieraat esineet. Älä höylää puuta, jossa on irtonaisia
oksan kohtia. Älä höylää puuta, jossa on paljon oksan kohtia tai
joka on vääntynyt.
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva M)
Virtakytkimessä on monia etuja:
JÄNNITTEENPALAUTUMISKYTKIN
Jos virta jostakin syystä katkeaa, kytkintä on painettava uudelleen.
MOOTTORIN YLIKUORMITTUMISEN ESTO
2. Siirrä ohjainta (8) pitkin ylempää pöytää (9) saadaksesi oikean
kulman.
Moottorin tehonsyöttö katkeaa moottorin ylikuormittuessa. Jos näin
käy, anna moottorin jäähtyä kahden minuutin ajan ja paina sitten vihreää
käynnistyspainiketta.
3. Kiristä ohjaimen lukitusvipu.
PAREMPI TURVALLISUUS
SUOJUKSEN SÄÄTÖ (KUVA J)
Suojus voidaan asentaa mihin tahansa asentoon pöydän yläpuolella
parhaan mahdollisen suojan tarjoamiseksi.
VAROITUS: Varmista, että säädät suojuksen vastaamaan
höyläysleveyttä ja työkappaleen korkeutta.
Voit lukita nivelöidyn turvalukituslevyn työntämällä riippulukon salvan läpi.
Levy toimii myös helposti paikallistettavana hätäpysäytyspainikkeena,
sillä etulevyyn kohdistuva paine painaa pysäytyspainikkeen alas.
1. Kytke kone päälle painamalla vihreää virtakytkintä (53).
2. Sammuta kone painamalla punaista pysäytyspainiketta (54).
Leveyden säätö
VAROITUS: Sammuta kone aina, kun työ on valmis ja
ennen kuin otat pistokkeen pois pistorasiasta.
1. Löysää lukitusnuppi (44).
2. Siirrä suojus (13) haluttuun leveyteen.
3. Kiristä säätönuppi.
Korkeuden säätö
1. Löysää lukitusvipu (12).
2. Siirrä suojuksen pidike (45) haluttuun korkeuteen.
3. Kiristä lukitusvipu.
LEIKKAUSSYVYYDEN SÄÄTÄMINEN (KUVAT K, L1–L3)
Höyläystoiminto (kuva K)
Höyläys (kuvat N1, N2)
1. Kiinnitä suojus/lastujen keräin yllä kuvatulla tavalla.
2. Säädä ohjain tarpeen mukaan.
3. Säädä suojus siten, että se tarjoaa parhaan mahdollisen suojan.
4. Säädä leikkaussyvyys.
5. Käynnistä kone.
6. Syötä työstettävää kappaletta hitaasti suojuksen alle. Paina
kappaletta tiukasti ohjainta vasten.
1. Löysää lukitusrengas (46).
• Syötä työkappale puun syiden suuntaisesti.
2. Ota kiinni syvyydensäätönupista (10) ja säädä syvyys asteikon (47)
avulla.
• Käytä työntökapulaa, kun olet leikkurin lähellä.
– Kierrä myötäpäivään vähentääksesi syvyyttä.
– Kierrä myötäpäivään lisätäksesi syvyyttä.
3. Kiristä lukitusrengas.
Mitoitushöyläystoiminto (kuvat L1–L3)
Mitoitushöyläys (kuvat A2, O1, O2)
1. Kiinnitä suojus/lastujen keräin yllä kuvatulla tavalla.
2. Laske suojus (13).
3. Säädä leikkaussyvyys.
1. Aseta nostokahva (2) nostoakselin päähän (48) (kuva L1).
4. Käynnistä kone.
2. Kierrä kahvaa (myötäpäivään), kunnes se koskettaa akselin
mutteria.
• Paras tulos saavutetaan, jos työkappaleessa on ainakin yksi
tasainen pinta.
3. Käännä nostokahvaa vastapäivään, kunnes se vastaa reikää ja
akselin litteää sivua.
• Optimaalisen tuloksen aikaansaamiseksi on höylättävä
työkappaleen molemmat puolet halutun paksuuden
saavuttamiseksi.
4. Kiristä nostokahvan tappi 2,5 mm:n kuusioavaimella (kuva L2).
– Kierrä myötäpäivään vähentääksesi syvyyttä.
– Kierrä myötäpäivään lisätäksesi syvyyttä.
Noudata allaolevassa taulukossa annettuja höyläyssyvyyden ja -leveyden
ohjearvoja.
2,5
5. Katso työkappaleesi paksuus syvyydensäätöasteikosta (5)
(kuva L3).
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista.
Varmista, että kone on sijoitettu ergonomisesti pöydän korkeus ja
vakaus huomioiden. Koneen paikka tulee valita niin, että käyttäjällä on
Höyläyssyvyys (mm)
Pehmeä puu
TOIMINTA
1,6
Kova puu
0,8
0
20 50
100 150 200
250
300
Materiaalin leveys (mm)
Puun leveys (mm)
1. Syötä työkappaletta hitaasti koneeseen.
81
S UO M I
2. Syötä työkappale puun syiden suuntaisesti.
Leikkaus
Leikkaus on painuma, joka syntyy, kun työkappaleen pää koskettaa
terää. Leikkauksen välttämiseksi:
1. Pidä työkappale vaakasuorassa höyläyksen ajan.
2. Syötä työkappale litteänä pöytää vasten.
Vääntyminen (kuvat P1–P4)
Jos työkappale on vain vähän vääntynyt, höylää molemmat puolet
halutun paksuuden saavuttamiseksi.
TAIPUNEET TYÖKAPPALEET (KUVAT P1, P2)
Syöttörullat ja terä litistävät työkappaleen tilapäisesti (kuva P1).
Työkappaleen vääntynyt muoto palautuu kuitenkin höyläyksen jälkeen
(kuva P2).
• Käytä saumaushöylää poistaaksesi vääntymän.
KUPERAT TYÖKAPPALEET (KUVAT P3, P4)
1. Revi kupera työkappale keskeltä (kuva P3).
2. Höylää kappaleet erikseen välttyäksesi hukalta.
• Voit vaihtoehtoisesti höylätä ensin päällispuolen (55), käännä sitten
työkappale ja höylää pohja tasaiseksi (56) (kuva P4).
Pölyn poisto (kuva A1)
Koneessa on 100 mm:n pölynimuaukko lastujen keräintä (4) varten. Kun
koneeseen liitetään sopiva imulaite, 90 % lastuista voidaan kerätä, jos
ilmavirtaus on vähintään 20 m/s.
4. Nosta terät (59) leikkurista. Käytä tarvittaessa pihtejä.
5. Irrota terä (60) pidikkeestä (61).
6. Toista sama toisella terällä.
Terien kiinnitys
1. Kiinnitä terä (60) pidikkeeseen (61). Varmista, että ulommat pulttien
päät (62) menevät koloihin (63).
2. Kiinnitä terät taas leikkuriin (57).
3. Säädä terä alla kuvatulla tavalla.
4. Kiristä pultit (58) (vääntömomentti: 6–8 Nm).
5. Toista sama toisella terällä.
Terien säätö (kuva R3)
1. Tarkista terän (60) asento molemmissa päissä.
2. Aseta mittari (64) leikkurin (57) päälle kuvan osoittamalla tavalla.
3. Mittarin pohjan on oltava kohdakkain terän kärjen (60) kanssa.
• Jos säätöä tarvitaan, tee se seuraavalla tavalla:
• Käännä jokaista säätöruuvia (65) sisään tai ulos tarpeen mukaan
kunnes terän kärki on kohdakkain mittarin kanssa.
Terien teroittaminen
Terät voidaan teroittaa 42 °C:n lämpötilassa.
VAROITUS: Teriä voidaan teroittaa enintään 3 mm niiden
alkuperäisestä koosta. Jos terien koko on pienentynyt yli 3
mm, ne on vaihdettava.
Kytke koneeseen sopiva imulaite kaikissa toiminnoissa.
Liitä pölypäästöjen säännösten mukainen pölynpoistolaite aina
mahdollisuuksien mukaan.
Kuljetus (kuvat Q1, Q2)
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Kääntyvät rullapyörät (30) toimitetaan helpottamaan koneen
kuljettamista. Pidä kahvasta molemmilla käsillä ja kuljeta konetta
kuvassa Q2 näytetyllä tavalla.
Puhdistaminen
HUOLTO
DEWALT-sähkötyökalu on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja
edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen
puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan. Takaiskun
estolaitteet ja jalkojen karat tulee tarkistaa joka viikko, jotta ylläpidetään
oikea toimintakunto ja varmistetaan turvallinen toiminta.
VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä,
ota yksikkö pois päältä ja irrota kone virtalähteestä
ennen varusteiden asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai muuttamista tai korjausten
tekoa. Varmista, että liipaisinkytkin on OFF-asennossa.
Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
Terien vaihtaminen (kuvat R1, R2)
Koneessa on leikkuri, jossa on kaksi terää.
VAROITUS: Vaihda aina terät samanaikaisesti..
VAROITUS! Huolehdi, että sahan terä laitetaan paikalleen
vain kuvatulla tavalla. Älä koskaan käytä muita kuin
suositeltuja sahanteriä.
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja
hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja
liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä
materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen
sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen.
Tarkista huolellisesti ennen käyttöä leikkuri ja varmista, että se toimii
oikein. Varmista, että jäämät tai työkappaleen partikkelit eivät voi
muodostaa tukosta johonkin toiminnoista.
Mitoitushöyläystila: Jos työkappaleen osia jää jumiin leikkuriin ja
syöttörulliin, irrota laite verkkovirrasta ja poista jumiutuneet osat.
Pidä ilmanvaihtoaukot puhtaina ja puhdista kotelo säännöllisesti
pehmeällä kankaalla.
• Pidä pöydät puhtaina ja rasvattomina. Vahaa ne säännöllisesti.
• Pidä kone puhtaana pölystä ja lastuista.
• Tarkista päivittäin takaisku- ja syöttökarat.
VAROITUS: Terävät reunat.
Lisävarusteet
VAROITUS: Käytä käsineitä vaihtaessasi teriä.
VAROITUS: Ennen terien vaihtamista irrota työkalu aina
verkkovirrasta.
Terien poisto
1. Poista ohjain ja suojus.
2. Kierrä varovasti leikkuria (57) kunnes ensimmäinen terä tulee
näkyviin.
3. Irrota pultit (58) mukana toimitetulla kiintoavaimella.
82
VAROITUS: Muita kuin DEWALT-lisävarusteita ei ole
testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
Näitä ovat varaterät (DE7333).
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
SUOM I
Ympäristön suojeleminen
TAKUU
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä tuotetta ei saa hävittää
kotitalousjätteen mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän tai jos et enää tarvitse
sitä, älä hävitä sitä kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja pakkaus voidaan
käyttää uudelleen. Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että sähkölaitteet on
toimitettava kierrätysasemalle tai jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden
tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne ovat tulleet elinkaarensa
päähän. Voit käyttää tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon tiedot ottamalla
yhteyden lähimpään DEWALT-toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja
myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.
com.
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen
takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän
sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkalun toimintaan,
palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain
kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden
kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan
huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös
työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole
vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana
ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi,
DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa
mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata
laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen
jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta
tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään
DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on
Internet-sivustossa: www.2helpU.com.
83
S V EN S K A
PLANHYVEL
D27300, D27300T
Gratulerar!
EC-Följsamhetsdeklaration
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DEWALT till en av de pålitligaste
partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
MASKINDIREKTIV
Tekniska data
Spänning
Typ
Ineffekt
Strömförbrukning
Varvtal obelastad
Matningshastighet
Skärhöjd (max.)
Max skärbredd (max.)
Max. skärdjup
Hyvlingsläge
Hyvlingsläge
Bladstorlek
Vikt
W
W
max/min-1
m/min
mm
mm
D27300T
400
2
3.000
2.280
6.200
5
160
260
mm
mm
mm
kg
2,5
3
20
54
2,5
3
20
54
dB(A)*
dB(A)
dB(A)
dB(A)
96
3
109
3,1
96
3
109
3,1
V
LPA (ljudtryck)
KPA ((ljudtryck, osäkerhet)
LWA (ljudstyrka)
KWA ljudstyrka, osäkerhet)
* vid användarens öra
Fuses:
Europa
D27300, D27300T
D27300
230
2
2.100
1.650
6.200
5
160
260
230 V verktyg
400 V verktyg
16 Ampere, elnät
16 Ampere, per fas
NOTERING (ENDAST D27300): Denna enhet är avsedd att anslutas
till ett strömförsörjningssystem med maximal tillåtna systemimpendans
på Zmax 0,27 Ω vid anslutningspunkten (strömförsörjningsbox) för
användares strömförsörjning.
Användare bör se till att denna enhet endast ansluts till ett strömsystem
som uppfyller kraven ovan. Om så behövs kan användare fråga
elleveratören efter systemimpedansen vid anslutningspunkten.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för varje signalord.
Var god läs handboken och uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under “tekniska data”
uppfyller: 2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-3.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv 2004/108/EC. För mer
information, var god kontakta DEWALT på följande adress, eller se
handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska filen och
gör denna förklaring å DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.02.2010
Säkerhetsföreskrifter
VARNING! När du använder elverktyg bör du alltid iaktta
grundläggande försiktighetsåtgärder för att minska
risken för brand, elchock och personskada.
Detta innebär:
Läs alla anvisningar innan du använder produkten, och spara
anvisningarna.
SPARA DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK
Allmänna säkerhetsföreskrifter
1. Håll arbetsområdet i ordning.
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
2. Tänk på arbetsmiljöns inverkan.
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget i fuktiga eller
våta miljöer. Se till att arbetsområdet är väl belyst (250–300 Lux).
Använd inte verktyget där det finns risk för eldsvåda eller explosion,
t.ex. i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
3. Skydda dig mot elektriska stötar.
Undvik kroppskontakt med jordade ytor (såsom rör, element,
spisar och kylskåp). När verktyget används under extrema
omständigheter (t.ex. vid hög fuktighet, då metallspån skapas osv.),
kan elsäkerheten ökas genom att man lägger in en isolerande
transformator eller en (FI) jordfelsbrytare.
4. Håll andra personer borta.
Låt inte andra personer som inte arbetar med verktyget, i synnerhet
inte barn, röra verktyget eller förlängningssladden, och håll dem
borta från arbetsytan.
5. Lägg undan verktyg som inte används.
När verktyg inte används måste de förvaras på ett torrt ställe och
låsas in säkert och utom räckhåll för barn.
6. Använd inte verktyget för uppgifter det inte är avsett för.
Arbetet går bättre och säkrare om verktyget jobbar i avsedd takt.
7. Använd rätt verktyg.
Anger risk för eldsvåda.
Anger vassa kanter.
84
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är avsedda för
kraftigare verktyg. Använd inte verktyg för andra ändamål än de
är avsedda för. Använd till exempel inte cirkelsågar för att kapa
trädgrenar eller stockar.
SVENSKA
8. Bär lämplig klädsel.
Bär inte löst hängande kläder och smycken, då de kan fastna i
rörliga maskindelar. Skor med halkskydd rekommenderas när man
jobbar utomhus. Bär hårskydd för att hålla upp långt hår.
9. Använd skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon. Använd en ansikts- eller
skyddsmask om arbetet skapar damm eller omkringflygande
partiklar. Bär också värmeresistent skyddsförkläde, om partiklarna
kan tänkas vara heta. Bär alltid hörselskydd. Bär alltid skyddshjälm.
10. Anslut dammuppsugningsutrustning.
Om utrustning tillhandahålls för utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att den är ansluten och används på rätt sätt.
11. Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Drag aldrig i sladden för att dra ur kontakten ur eluttaget. Håll
sladden borta från hetta, olja och vassa kanter. Bär aldrig verktyget
i sladden.
12. Arbeta säkert.
Använd skruvtvingar eller skruvstäd för att hålla fast
arbetsföremålet. Det är säkrare än att använda händerna och gör
att båda händerna kan användas för att styra verktyget.
13. Sträck dig inte för långt.
Ha alltid säkert fotfäste och balans.
14. Ta väl hand om verktygen.
Håll kapverktygen slipade och rena, så fungerar de bättre och
säkrare. Följ instruktionerna för hur man smörjer och byter ut
tillbehören. Inspektera verktygen med jämna mellanrum och anlita
en auktoriserad verkstad för att reparera dem vid behov. Håll alla
handtag och knappar torra, rena och fria från olja och fett.
15. Koppla ur verktygen ut strömkällan.
Koppla ur verktygen ur strömkällan när de inte används, före
underhåll och när du byter ut tillbehör som klingor, borr och kapar.
16. Avlägsna skruvnycklar och justerverktyg.
Ha för vana att kontrollera om skruvnycklar och justerverktyg har
avlägsnats från verktyget innan du tar det i bruk.
17. Undvik att slå på verktyget av misstag.
Bär inte verktyget med fingret på strömbrytaren. Kontrollera att
verktyget står på “off” innan det ansluts.
18. Använd förlängningssladdar för utomhusbruk.
Före användandet bör du granska förlängningssladden och byta ut
den om den är skadad. När verktyget används utomhus får du bara
använda förlängningssladdar som är avsedda för utomhusbruk och
som har rätt markering.
19. Var uppmärksam.
Håll ögonen på ditt arbete. Använd sunt förnuft. Använd inte
verktyget när du är trött eller påverkad av droger eller alkohol.
20. Kontrollera att inga delar är skadade.
Innan du använder verktyget bör du kontrollera både det och
huvudkabeln så att det fungerar korrekt och kan användas till det
som det är avsett för. Kontrollera de rörliga delarnas position, om
de sitter fast eller om de eller hållarna har gått sönder, samt om
något annat kan påverka funktionen. Ett skydd eller någon annan
del som är skadad ska repareras eller bytas ut av en auktoriserad
verkstad, om inget annat anges i bruksanvisningen. Byt ut defekta
knappar på en auktoriserad verkstad. Använd inte elverktyget
om det inte kan slås av och på med strömbrytaren. Försök aldrig
reparera verktyget själv.
VARNING! Användande av det här verktyget, eller användande
av accessoarer eller tillbehör med det här verktyget, för andra
ändamål än de som rekommenderas i den här bruksanvisningen
kan medföra risk för personskada.
21. Låt en kvalificerad person reparera verktyget.
Ytterligare säkerhetsföreskrifter för planhyvlar
• Använda skyddsglasögon, arbetshandskar och hörselskydd
under arbetet.
• Kör aldrig maskinen utan alla skyddsanordningar och
antirekylenheten på plats och i perfekt arbetsskick.
• Vid planhyvling använd inte maskinen utan anslaget på plats.
Kontrollera att anslagets undre kant vidrör bordsytan.
VARNING! In- och utmatningsborden har ställts in på rätt sätt i
fabriken. Ändra aldrig själv bordens inställning.
• Använd endast de skärblad som rekommenderas för denna
maskin.
• Använd alltid blad som är vassa och väl underhållna.
• Använd inte maskinen till att bearbeta något annat material än
mjukt eller hårt trä.
• Hyvla aldrig spår, spont eller hålformer. Falsning är inte tillåtet.
• Utför aldrig avbrutet arbete (dvs. snitt som inte utförs över hela
arbetsstyckets längd).
• Undvik att bearbeta svårt böjda arbetsstycken som ger otillräcklig
kontakt med inmatningsbordet.
• Kontrollera innan användning att rekyl- och matningsspindlarna
fungerar ordentligt.
• Avlägsna alla spikar och metallföremål från arbetsstycket innan du
börjar arbetet. Använd inte flisigt trä.
• Kontrollera i planhyvlingsläge att det övre bladskyddet är inställt
så att det ger optimalt skydd.
• Kontrollera att höjningsveven är utanför matningsområdet.
• Använd vid bearbetning av långa arbetsstycken ett lämpligt
rullbord på båda sidor av maskinen, inställda på rätt höjd för
borden.
• Håll händerna väl undan från bladet.
• Använd alltid en påskjutare i planhyvlingsläge.
• Förvara alltid påskjutaren på dess plats när den inte används.
• Avstå från att ta bort några hyvelspån eller andra delar från
arbetsstycker från skärområdet medan kutterhuvudet körs.
• Arbetsstyckens storlekar:
– Maskinen har konstruerats för att kunna arbeta med
arbetsstycken med följande maximala storlek utan extra stöd:
PLANHYVEL
– Höjd 140 mm med bredden 260 mm och längden
500 mm
– Hyvla aldrig arbetsstycken som är kortare än
300 mm
HYVEL
– Höjd 160 mm med bredden 260 mm och längden
600 mm
– Hyvla aldrig arbetsstycken som är kortare än 500 mm
– Längre arbetsstycken behöver stöd av lämpligt bord, t.ex. ett
rullbord.
• Vid någon olycka eller maskinfel, stäng omedelbart av maskinen
och koppla bort den från strömkällan.
• Rapportera felet och märk maskinen på ett lämpligt sätt för att
förhindra att personer använder den defekta maskinen.
• ENDAST PLANHYVEL: När kuttern blockeras på grund av
onormal matarkraft under hyvlingen, stäng av maskinen och
koppla bort den från strömkällan. Ta bort arbetsstycket och se
till att kuttern kan köras fritt. Slå på maskinen och påbörja en ny
hyvling med minskad matarkraft.
• Se till att alla delar av kutterhuvudet som inte används för
planhyvling är säkert skyddade.
Detta elverktyg följer gällande säkerhetsföreskrifter. Reparationer
bör enbart utföras av kvalificerade personer och med användande
av reservdelar i original. Annars kan betydande fara för användaren
orsakas.
85
S V EN S K A
Dolda risker
2 Klämhandtag
Följande risker risker följer med användning av hyvlar:
4 Gummifötter
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas.
Dessa är:
1 M8 låsskruv
– Risk för olyckor orsakade av blottade delar av den roterande bladet.
– Risk för skador då bladet byts ut.
– Risk att fingrar kläms när skydden öppnas.
– Hälsofara orsakade av inandning av damm som uppkommer vid
hyvling av trä, särskilt ek, bok och MDF.
Följande faktorer ökar risken för andningsproblem:
4 M8 muttrar
4 D8 tandade brickor
1 D8 planbricka
1 Låda innehållande:
4 Ben
2 Hjul
2 Hjulbyglar
1 Påse som innehåller:
– Ingen utsugningsapparat ansluten vid sågning av trä.
2 Hjulaxlar
– Otillräcklig dammutsugning som orsakas av smutsiga
utsugningsfilter.
4 M8 låsskruvar
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
2 M8 sexkantskruvar
4 M8 muttrar
4 Vingmuttrar
4 D8 planbrickor
6 D8 Bellevillebrickor
1 Bruksanvisning
1 Sprängskiss
Bär öronskydd.
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
Bär ögonskydd.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok före
användning.
Bärpunkt.
Beskrivning (bilder A1, A2)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
Håll alltid händerna undan från bladet.
Vid användning av maskinen i hyvlingsläge, var medveten
om matningsriktningen. Använd aldrig maskinen utan
spånsamlaren på plats.
Vid användning av maskinen i hyvlingsläge, var medveten
om matningsriktningen. Använd aldrig maskinen utan
spånsamlaren på plats.
Se till att hyvelbladen är korrekt inställda. Låt inte
bladen skjuta ut mer än 1,1 mm från kutterhuvudet.
BILD A1
1. Strömbrytare
2. Höjningsvev
3. Underbord
4. Skydd/Spånsamlare
5. Skala underbord
6. Påskjutare
7. Klämhandtag för anslaget
DATUMKODPLACERING (BILD [FIG.] A1)
Datumkoden (36), vilken också inkluderar tillverkningsår, finns tryckt i
kåpan.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
Förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Delvis monterad hyvel
1 Skydd
1 Skydd/Spånsamlare
1 Dammsugsadapter
1 Låda innehållande:
1 Anslag
1 Påskjutare
1 Påse som innehåller:
9. Övre bord
10. Inställningsknapp för skärdjup
11. Skala övre bord
12. Klämhandtag för skyddet
13. Skydd
AVSEDD ANVÄNDNING
Din DEWALT D27300/D27300T planhyvel och hyvel har konstruerats för
professionell hyvling av hårt och mjukt trä. Den utför planhyvlings- och
hyvlingsarbeten enkelt, korrekt och säkert.
Kutterhuvudet har konstruerats för att acceptera nominella 260 mm
blad (DE7333).
VARNING! Använd inte maskinen för andra syften än vad
som beskrivits.
1 Insexnyckel 2,5 mm
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
1 Insexnyckel 4 mm
Dessa hyvlar är professionella arbetsverktyg.
1 Insexnyckel 5 mm
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende krävs
när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
1 Insexnyckel 6 mm
1 Skruvnyckel 13/10 mm
1 Justeringsmall
1 Höjningsvev
86
8. Anslag
BILD A2
SVENSKA
Elektrisk säkerhet
VARNING: Undvik omsorgsfullt att låta inställningsknappen
för skärdjup (10) vidröra golvet.
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning
(400 V – 3 Ph) och för endast två spänningsområden (230 – 1 Ph).
Kontrollera alltid att spänningen på nätet motsvarar den spänning som
finns angiven på märkplåten.
2. Sätt ett ben (27) i var och en av de hylsorna (28) i kanterna av
maskinhusets botten.
Om medföljande sladd är skadad måste den bytas mot en särkilt
preparerad sladd som finns tillgänglig via DEWALT serviceorganisation.
4. Placera en planbricka (21) och en vingmutter (19) på skruvarna.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en godkänd 3-kärnig
förlängningssladd, som är lämplig för detta verktygs strömbehov (se
tekniska data). Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala längden är
30 m.
3. För en låsskruv (16) genom hålen i benen och maskinhuset.
5. Dra åt vingmuttrarna.
6. Lägg maskinen på sidan så att hyvelutmatningsbordet (29) vilar på
golvet (bild D3).
7. Gör likadant med de andra benen.
8. Montera svänghjulen enligt nedanstående beskrivning.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt och hållet.
Montering av svänghjulen (bilder E1–E3)
MONTERING OCH JUSTERING
Erfordrat material: 2 hjulbyglar (14), 2 hjulaxlar (15), 2 skruvar (17), 4
muttrar (18), 2 planbrickor (21), 2 Bellevillebrickor (23) (bild E1).
VARNING: För att minska risken för skador skall
alltid maskinen stängas av och kopplas bort från
strömkällan innan installation och borttagning av
tillbehör, innan inställning eller byte av inställning eller vid
reparation. Se till att avtryckaren är i läget OFF. En oavsiktlig
start kan orsaka skador.
1. Rikta varje hjul (30) gentemot en bygel (14) och för en hjulaxel (15)
genom de båda hålen (bild E2).
VARNING: Koppla alltid ur verktyget innan montering.
4. Montera en hjulmodul (31) på vart och ett av de övre benen (32)
med en sexkantskruv (17), Bellevillebricka (23) och mutter (18) (bild
E3).
Uppackning av maskinen (bild B1)
1. Avlägsna allt löst förpackningsmaterial från lådan.
2. Lyft ut maskinen ur lådan.
3. Tag ut lådan med maskindelar ur maskinens insida.
4. Avlägsna allt vidare förpackningsmaterial från maskinen.
2. Placera en planbricka (21) och en mutter (18) på axelns gängade
ända.
3. Dra åt muttrarna.
5. Dra åt muttrarna.
6. Ställ maskinen rakt upp.
Montering av anslaget (bilder F1, F2)
1. Placera anslaget (8) på anslagshållaren (33) (bild F1).
IDENTIFIERING AV HÅRDVARUDELARNA (BILD B2)
2. För en låsskruv (16) från undersidan genom hållaren och anslaget.
Vi rekommenderar att du packar upp och sorterar alla hårvarudelar.
3. Placera en planbricka (22) på skruven (16) (bild F2).
14. Hjulbygel
4. Sätt klämhandtaget (7) på skruven (16).
15. Hjulaxel
16. M8 låsskruv
17. M8 sexkantskruv
18. M8 mutter
19. Vingmutter
Montering av broskyddet (bilder G1, G2)
1. För in skyddet (13) i skyddssockeln (34) (bild G1).
2. Håll skyddet på plats med låsskruven (35).
3. Montera klämhandtaget (12) på sockeln (34) (bild G2).
20. D8 tandad bricka
Montering av skyddet/spånsamlaren
21. D8 planbricka
När maskinen används i planhyvlingsläge ska skyddet/spånsamlaren
monteras under det övre bordet. När maskinen används i hyvlingsläge
ska spånsamlaren monteras ovanpå det övre bordet.
22. D8 planbricka
23. D8 Bellevillebricka
Montering av fötterna (bilder C1, C2)
Med fötterna monterade är maskinen lämpad för placering på en
arbetsbänk. För att garantera säker hantering måste maskinen fästas
på arbetsbänken. Erfordrat material: 4 muttrar (18), 4 tandade brickor
(20) (bild C1).
1. Lägg maskinen på sidan så att planutmatningsramen (24) vilar på
golvet (bild C2).
VARNING: Undvik omsorgsfullt att låta inställningsknappen
för skärdjup (10) vidröra golvet.
HYVLINGSLÄGE (BILDER A1, H1, H2)
OBSERVERA: Skyddet/spånsamlaren är i planhyvlingsläge.
1. Lossa ratten (68, 69) för att ta bort skyddet/spånsamlaren (4) från
det övre bordet (9).
2. Vrid skyddet/spånsamlaren över 180˚.
3. Skjut skyddet/spånsamlaren (4) längs det övre bordet (9), till ratten
(67) ligger i linje med mikrobrytaren (66).
4. Fäst skyddet/spånsamlaren genom att dra åt ratten (67, 69).
PLANHYVLINGSLÄGE (BILDER G1, G2, H3, H4)
2. Sätt en fot (25) i var och en av de yttre springorna (26) i
maskinhusets botten.
1. Vrid på höjningsveven (2) för att helt sänka ned den undre bordet
(9).
3. Placera en tandad bricka (20) och en mutter (18) på fotens
gängade ända.
2. Lossa ratten (67, 69) för att ta bort skyddet/spånsamlaren (4) från
det övre bordet.
4. Dra åt muttrarna.
3. Skjut skyddet/spånsamlaren av det övre bordet.
5. Ställ maskinen rakt upp
4. Vrid skyddet/spånsamlaren över 180˚.
6. Fäst maskinen på arbetsbänken.
5. Rikta in de 2 externa dammportarnas räfflor på skyddet/
spånsamlaren mot de 2 sidopanelöppningarna.
Montering av benen (bilder D1–D3)
6. Skjut skyddet/spånsamlaren framåt mot mikrobrytaren (66).
Med benen monterade är maskinen lämpad för fristående placering.
Erfordrat material: 4 karosskruvar (16), 4 vingmuttrar (19), 4 planbrickor
(21) (bild D1).
7. Fäst skyddet/spånsamlaren genom att dra åt ratten (68, 69).
1. Lägg maskinen på sidan så att planutmatningsramen (24) vilar på
golvet (bild D2).
8. Sänk skyddet (13) tills det kommer i kontakt med spånsamlaren
och lås det med spaken (12).
OBSERVERA: Om en dammutsugning används, sänk det övre bordet
hela vägen ned och montera adaptern för dammrännan, höj sedan det
övre bordet tills det kommer i kontakt med adaptern.
87
S V EN S K A
Inställning
VARNING: Koppla alltid ur verktyget innan inställningar
görs.
INSTÄLLNING AV ANSLAGET (BILDER I1 - I3)
Inställning av rät vinkel (bild I1)
Anslaget har ett inställbart stopp för enkel inställning av rät vinkel.
1. Lossa vinkelklämmans handtag (40).
2. Tryck anslaget rakt uppåt så att den står helt vertikalt och drag åt
klämhandtaget.
3. Sätt en vinkel (41) på bordet och mot
anslaget (8).
4. Inställningen går till så här:
5. Lossa muttern (42) ett par varv och vrid stoppskruven för vertikalt
läge (43) inåt eller utåt tills vinkeln visar att anslaget står i 90°
gentemot bordet.
Inställning av fasvinkeln (bild I2)
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort det
från strömkällan innan du gör några justeringar eller
tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.
Se till att maskinen placeras på ett ergonomiskt sätt vad gäller höjd och
stabilitet. Maskinens plats skall väljas så att operatören har god översikt
och tillräckligt med utrymme runt maskinen så att arbetsstyckena kan
hanteras utan begränsningar.
Innan användning
• Avlägsna alla främmande föremål. Hyvla inte trä med lösa kvistar.
Hyvla inte trä som är mycket kvistigt eller skevt.
1. Lossa vinkelklämmans handtag (40).
Till- och från-koppling (bild M)
2 Vrid anslaget (8) runt sin längsgående axel till önskad vinkel.
Strömbrytaren har flera fördelar:
3. Kontrollera att anslagets undre kant vidrör den övre bordsytan (9).
NOLLSPÄNNINGSUTLÖSARE
4. Drag åt vinkelklämmans handtag.
Skulle strömmen av någon anledning kopplas från, måste maskinen
startas om medvetet.
Inställning av planhyvlingsbredden (bild I3)
1. Lossa anslagets klämhandtag (7).
SKYDDSANORDNING MOT MOTORÖVERLAST
2. För anslaget (8) över det övre bordet (9) till önskad bredd.
Om motorn överbelastas kopplas strömtillförseln till motorn från. Låt
motorn svalna i 2 minuter om detta skulle inträffa och tryck därefter på
den gröna startknappen.
3. Drag åt anslagsklämmans handtag.
INSTÄLLNING AV SKYDDET (BILD J)
Skyddet kan ställas in i ett valfritt fast läge över bordet för att ge optimalt
skydd.
VARNING: Ställ alltid in skyddet efter planhyvlingens
bredden och arbetsstyckets höjd.
För inställning av bredden
1. Lossa på låsknappen (44).
2. Flytta skyddet (13) till önskad bredd.
3. Drag åt justeringsknappen.
EXTRA SÄKERHET
Den gångjärnsförsedda skyddstäckplattan kan låsas fast med
ett hänglås genom haspen. Plattan fungerar dessutom som ett
“lättillgängligt” nödstopp eftersom tryck på plattans framsida gör att
stoppknappen trycks in.
1. För att slå på maskinen tryck på den gröna startknappen (53).
2. För att stänga av maskinen tryck på den röda stoppknappen
(54).
VARNING: Stäng alltid av verktyget när arbetet är slutfört
och innan kontakten dras ur.
För inställning av bredden
1. Lossa anslagets klämhandtag (12).
Hyvling (bilder N1, N2)
2. Flytta skyddet (45) till önskad bredd.
1. Montera skyddet/spånsamlaren enligt ovanstående beskrivning.
3. Drag åt anslagsklämmans handtag.
2. Ställ anslaget i önskat läge.
INSTÄLLNING SKÄRDJUP (BILDER K, L1-L3)
3. Ställ in skyddet för optimalt skydd.
Planhyvlingsläge (bilder K)
4. Ställ in skärdjupet.
1. Lossa låsringen (46).
5. Slå på maskinen.
2. Ta tag i djupinställningsknappen (10) och ställ in skärdjupet med
hjälp av skalan (47).
• Mata långsamt in arbetsstycket under skyddet och håll det tryckt
mot anslaget.
– Vrid medurs för att minska skärdjupet.
• Mata arbetsstycket i ådringsriktningen.
– Vrid moturs för att öka skärdjupet.
• Kom ihåg att använda en påskjutare när du arbetar nära
kutterhuvudet.
3. Drag åt låsringen.
Hyvlingsläge (bilder L1-L3)
Hyvling (bilder A2, O1, O2)
1. Sätt höjningsveven (2) på höjningsaxelns ända (48) (bild L1).
1. Montera skyddet/spånsamlaren enligt ovanstående beskrivning.
2. Vrid veven (medurs) tills den kommer i kontakt med axelns mutter.
2. Sänk ned skyddet (13).
3. Vrid höjningsveven moturs till den matchar hålet och den plana
sidan av skaftet.
3. Ställ in skärdjupet.
4. Använd en 2,5 mm insexnyckel, dra åt tappen på höjningsveven
(bild L2).
– Vrid medurs för att minska skärdjupet.
– Vrid moturs för att öka skärdjupet.
5. Avläs arbetsstyckets slutgiltiga tjocklek på djupinställningsskalan (5)
(bild L3).
88
4. Slå på maskinen.
• Bästa resultat uppnås om arbetsstycket har åtminstone en plan
yta.
• För optimalt resultat bör båda sidorna av arbetsstycket hyvlas för
att uppnå önskad tjocklek.
SVENSKA
Följ riktlinjerna för avverkningsdjup och bredd i nedanstående tabell.
Byte av bladen (bilder R1, R2)
Maskinen har ett kutterhuvud med två skärblad.
Avverkningsdjup (mm)
2,5
VARNING: Byt alltid ut båda bladen samtidigt.
Mjukträ
1,6
Hårdträ
VARNING! Var medveten om att skärbladen endast kan
bytas såsom beskrivits. Montera aldrig andra skärblad än
de som rekommenderas.
VARNING: Vassa kanter.
0,8
VARNING: Bär handskar när du byter bladen.
0
20 50
100 150 200
250
300
Materialbredd (mm)
Stockens bredd (mm)
VARNING: Koppla alltid bort maskinen från elnätet innan
du byter bladen.
Avlägsnande av bladen
1. Avlägsna anslaget och skyddet.
2. Vrid försiktigt kutterhuvudet (57) tills det första bladet blir synligt.
1. Mata in arbetsstycket långsamt i maskinen.
3. Lossa skruvarna (58) med den bifogade nyckeln.
2. Mata arbetsstycket i ådringsriktningen.
4. Lyft ut bladmodulen (59) ur kutterhuvudet. Använd vid behov en
tång.
Snipning
Snipning är en fördjupning som uppstår när arbetsstyckets ändar vidrör
skärbladen. För att undvika snipning:
1. Håll arbetsstycket horisontellt under hela hyvlingsoperationen.
2. Mata arbetsstycket plant mot bordet.
Skevning (bilder P1 - P4)
Om arbetsstycket är endast något skevt, kan båda sidorna hyvlas till
önskad tjocklek.
BÖJDA ARBETSSTYCKEN (BILDER P1, P2)
Matningsvalsarna och kutterhuvudet håller arbetsstycket plant för
stunden (bild P1). Den böjda formen kommer dock att återvända efter
hyvlingen (bild P2).
• Använd en rubank för att avlägsna böjningen.
KUPADE ARBETSSTYCKEN (BILDER P3, P4)
1. Klyv det kupade arbetsstycket på mitten (bild P3).
2. Hyvla halvorna separat för att få mindre avfall.
• Alternativt kan du först hyvla ovansidan plan (55), sedan vända på
arbetsstycket och hyvla undersidan plan (56) (bild P4).
Dammsugning (bild A1)
Maskinen är försedd med en 100 mm dammutsugningsöppning på
spånsamlaren (4). Försedd med en lämpad dammsugare kan 90% av
de producerade spånen fångas om luftflödet är minst 20 m/s.
Anslut en lämplig dammsugare vid alla arbeten.
5. Tag ut bladet (60) ur hållaren (61).
6. Gör likadant med det andra bladet.
Montering av bladen
1. Montera bladet (60) i bladhållaren (61). Se till att de yttre
skruvhuvudena (62) faller in i öppningarna (63).
2. Sätt tillbaka det hela i kutterhuvudet (57).
3. Justera bladet enligt anvisningarna nedan.
4. Dra åt skruvarna (58) (vridmoment: 6-8 Nm).
5. Gör likadant med det andra bladet.
Justering av bladen (bild R3)
1. Kontrollera bladets (60) position på båda ändarna.
2. Placera mallen (64) över kutterhuvudet (57) såsom visas.
3. Mallens undre kant ska falla samman med bladets egg (60).
• Inställningen går till så här:
• Vrid varje ställskruv (65) inåt eller utåt efter behov tills bladets egg
faller samman med mallen.
Slipning av bladen
Bladen kan slipas på nytt vid 42°.
VARNING: Bladen kan slipas vidare till max. 3 mm under
sitt ursprungliga mått. Om bladbredden har minskat med
mer än 3 mm måste bladen bytas ut.
När så är möjligt anslut dammutsugningsenheten som konstruerats i
enlighet med relevanta bestämmelser beträffande dammutsläpp.
Transport (bilder Q1, Q2)
Smörjning
Med svänghjulen (30) är maskinen lättare att flytta. Håll fast i handtaget
med båda händerna och transportera maskinen såsom visas i figur Q2.
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
UNDERHÅLL
Ditt DEALT elverktyg har konstruerat för att fungera under lång tid
med minimalt underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring. Antirekylenheten och
fotspindlarna bör inspekteras varje vecka och fungera ordentlig för att
garantera säker hantering.
VARNING: För att minska risken för skador skall
alltid maskinen stängas av och kopplas bort från
strömkällan innan tillbehör monteras eller tas bort,
innan inställning eller ändring av inställning eller
vid reparationer. Se till att avtryckaren är i läget OFF. En
oavsiktlig start kan orsaka skador.
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra skarpa
kemikalier för att rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de material som
används i dessa delar. Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon vätska komma
in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
89
S V EN S K A
Innan användning kontrollera kutterhuvudet för att avgöra om den
fungerar korrekt. Se till att kåda från arbetsstycket inte medför att någon
av funktionerna blockeras.
Hyvlingsläge: Om bitar från arbetsstycket klämmer fast kutterhuvudet,
koppla ifrån maskinen från strömförsörjningen och ta bort delen som
fastnat.
Håll ventilationsöppningarna rena och rengör regelbundet elverktyget
med en mjuk trasa.
• Håll borden rena och fria från fett. Påför regelbundet lite vax på
borden.
• Håll maskinen fri från damm och spån.
• Kontrollera och rengör dagligen rekyl- och matningsspindlarna.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DEWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DEWALT användas med
denna produkt.
Dessa inkluderar reservskärblad (DE7333).
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående lämpliga
tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte kasseras
tillsammans med vanligt hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från DEWALT behöver
ersättas eller att du inte längre har någon användning för den, kassera
den inte tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt tillgänglig
för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter och förpackningar
möjliggör att ämnena kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen bidrar till att förhindra
miljöföroreningar och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat insamling av
elektriska produkter från hushållen, på kommunala avfallsanläggningar
eller via återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling och återvinning
av DEWALTs produkter när dessa har nått slutet på sin livslängd.
För att utnyttja denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga reparationsombud finns,
genom att kontakta det lokala kontoret för DEWALT på den adress som
anges i denna handbok. Alternativt finns en förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet på: www.2helpU.
com.
90
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på sina produkter, och
erbjuder en enastående garanti för professionella användare
av produkten. Denna garanti-deklaration kommer som tillägg
till och inskränker inte dina kontraktsmässiga rättigheter i
egenskap av professionell användare, eller dina lagstadgade
rättigheter i egenskap av enskild icke-professionell användare.
Garantin är giltig i de territorier som tillhör medlemsstaterna i
Europeiska unionen och det europeiska frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten hos ditt verktyg
från DEWALT kan du helt enkelt återlämna det inom 30 dagar,
i komplett skick, med alla ursprungliga delar så som det köpts,
till inköpsstället, för full återbetalning eller byte. Produkten
måste ha blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och bevis
på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för ditt DEWALT
verktyg inom 12 månade från inköp har du rätt till en service
utan kostnad. Den kommer att utföras utan kostnad hos ett
auktoriserat DEWALT reparationsombud. Bevis på köpet måste
visas upp. Detta inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar inom ramen för
garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar på grund av
bristfälligt material eller tillverkning inom 12 månader efter
inköpsdatum, garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt byter ut
alla felaktiga delar eller – efter vårt gottfinnande – kostnadsfritt
byter ut enheten, förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick, med alla sina
ursprungliga beståndsdelar.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din återförsäljare eller leta
efter din närmaste auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt DEWALT kontor på
den adress som anges i denna manual. En förteckning
över behöriga reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning finns tillgängligt på
Internet på: www.2helpU.com.
TÜRKÇE
KALINLIK PLANYA TEZGAHI
D27300, D27300T
Tebrikler!
AT Uygunluk Beyanatı
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme
ve yenilik DEWALT markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
MAKİNE DİREKTİFİ
Teknik veriler
D27300, D27300T
D27300
Voltaj
V
230
Tip
2
Giriş gücü
W
2.100
Güç çıkışı
W
1.650
Yüksüz hız
maks/min-1 6.200
Kesme hızı
m/dak.
5
Kesme yüksekliği (maks.)
mm
160
Maks. kesme genişliği (maks.) mm
260
Maks. kesme derinliği
Planyalama modu
mm
2,5
Kalınlaştırma modu
mm
3
Bıçak boyutu
mm
20
Ağırlık
kg
54
LPA (ses basıncı)
KPA (ses basıncı belirsizliği)
LWA (ses gücü)
KWA (ses gücü belirsizliği)
* operatörün kulağında
Fuses:
Avrupa
dB(A)*
dB(A)
dB(A)
dB(A)
230 V aletler
400 V aletler
96
3
109
3,1
D27300T
400
2
3.000
2.280
6.200
5
160
260
2,5
3
20
54
96
3
109
3,1
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile uyumludur. Daha fazla
bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
01.02.2010
Güvenlik Talimatları
16 Amper, ana şebeke
Faz başına 16 amper
NOT (SADECE D27300): Bu cihaz, kullanıcının beslemesinin arabirim
noktasında (elektrik girişi kutusu) izin verilen maksimum sistem
empedansı Zmax = 0,27 Ω olan bir güç kaynağına bağlanmak üzere
tasarlanmıştır.
Kullanıcı, bu cihazın yalnızca yukarıdaki gerekliliği karşılayan bir güç
sistemine bağlandığından emin olmalıdır. Gerekirse, kullanıcı, arabirim
noktasındaki sistem empedansını elektrik şirketinden öğrenebilir.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini gösterir.
Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara neden
olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan durumları
gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu ürünlerin
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-3 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
UYARI! Elektrikli aletleri kullanırken, yangın, elektrik
çarpması ve yaralanma riskini azaltmak için daima
aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik
önlemlerine uyulmalıdır.
Bu ürünü kullanmadan önce tüm bu talimatları okuyun ve kaydedin.
GELECEKTE REFERANS OLARAK KULLANMAK ÜZERE BU
KILAVUZU SAKLAYIN
Genel Güvenlik Kuralları
1. Çalışma alanını temiz tutun.
Dağınık alanlar ve tezgahlar yaralanmalara neden olabilir.
2. Çalışma alanı çevresine dikkat edin.
Aleti yağmurda bırakmayın. Aleti nemli veya ıslak koşullarda
kullanmayın. Çalışma alanının iyi ışıklandırılmasını sağlayın (250
–300 Lux). Yanıcı sıvıların ve gazların bulunduğu ortamlarda
yangın veya patlama gibi olaylara neden olacak bir riski varsa
aleti kullanmayın.
3. Elektrik çarpmasına karşı önlem alın.
Topraklanmış yüzeylerle (ör. borular, radyatörler, pişiriciler ve
buzdolapları) temastan kaçının. Alet zorlu koşullarda kullanılırken
(ör. yüksek nemli ortamlarda, metal talaşın çıktığı durumlarda,
vb.), bir yalıtım transformatörü veya bir (FI) toprak-sızıntısı devre
kesici yoluyla elektrik emniyeti artırılabilir.
4. Diğer kişileri iş alanından uzak tutun.
Kimsenin, özellikle de çocukların işe karışmasına, alete veya
uzatma kablosuna dokunmasına izin vermeyin ve onları çalışma
alanından uzak tutun.
5. Kullanılmayan aletleri kaldırın.
Aletler kullanılmadığı zaman kuru bir yerde saklanmalı ve
çocukların erişemeyeceği şekilde kilitlenmelidir.
6. Aleti zorlamayın.
Tasarlandığı hızda, işini daha iyi ve güvenli bir şekilde yerine
getirecektir.
Keskin kenarları gösterir.
91
TÜRKÇE
7. Doğru aleti kullanın.
Dayanıklı aletlerin işini yaptırarak küçük aletleri zorlamayın.
Aletleri amaçları dışında kullanmayın; örneğin daire testereleri
ağaç dalları veya kütük kesmek için kullanmayın.
8. Uygun giysiler giyin.
Hareketli parçalar tarafından yakalanabileceği için bol giysiler
giymeyin veya takılar kullanmayın. Açık havada çalışırken
kaymayan ayakkabı giyilmesi önerilir. Uzun saçları içine alacak
saç koruyucusu kullanın.
9. Koruyucu teçhizat kullanın.
Her zaman güvenlik gözlükleri takın. Çalışma sırasındaki
işlemlerin toz veya uçuşan parçacıklar yaratması halinde yüz
veya toz maskesi kullanın. Bu parçacıkların çok sıcak olduğu
durumlarda, ayrıca ısıya dayanıklı önlük giyin. Her zaman kulak
koruması kullanın. Her zaman koruyucu kask kullanın.
10. Toz çıkarma teçhizatını bağlayın.
Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin bağlanması için cihaz
tedarik edilirse bunların uygun biçimde bağlandığından ve
kullanıldığından emin olun.
11. Kabloyu yanlış kullanmayın.
Prizden çıkarmak için kabloyu birden hızla çekmeyin.
Kabloyu ısı, yağ ve keskin köşelerden uzak tutun. Aleti hiçbir
zaman kablosundan tutarak taşımayın.
12. Çalışma parçasını sabitleyin.
Çalışma parçasını tutmak için kelepçeler veya mengene kullanın.
Elinizi kullanmaktan daha güvenlidir ve aleti kullanmak için iki
elinizi de serbest bırakır.
13. Yetişemeyeceğiniz noktalara koymayın.
Her zaman uygun dayanağı ve dengenizi sağlayın.
14. Aletlerin gerekli bakımlarını yapın.
Daha iyi ve güvenli performans sağlamaları için aletleri keskin
ve temiz olarak muhafaza edin. Aksesuarları yağlamak ve
değiştirmek için talimatlara uyun. Aletleri periyodik olarak kontrol
edin ve hasarlı olanların yetkili servis tarafından tamir edilmesini
sağlayın. Bütün kulpları ve anahtarları kuru ve temiz tutun ve yağ
ile gres yağı bulaşmamış şekilde koruyun.
15. Aletleri ayırın.
Kullanımda değilken, servisten önce ve bıçak, matkap uçları ve
kesiciler gibi aksesuarları değiştirirken aletleri güç kaynağından
ayırın.
16. Ayar anahtarlarını ve penseleri çıkarın.
Aleti çalıştırmadan önce ayarlama anahtarları ve penselerin
aletten çıkarıldığını kontrol etme alışkanlığını kazanın.
17. Aletin kazara çalışmasını engelleyin.
Aleti, parmaklarınızdan biri anahtar üzerine gelecek şekilde
taşımayın. Fişi prize takmadan önce aletin “kapalı” konumda
olduğundan emin olun.
18. Açık hava uzatma kablolarını kullanın.
Kullanımdan önce, uzatma kablosunu kontrol edin ve hasarlıysa
değiştirin. Alet açık havada kullanılıyorsa, yalnızca açık hava
kullanımı için imal edilmiş ve buna uygun olarak işaretlenmiş
uzatma kablolarını kullanın.
19. Dikkatli olun.
Ne yaptığınıza dikkat edin. Sağduyulu hareket edin. Yorgunsanız
veya ilaç ya da alkolün etkisindeyseniz aleti kullanmayın.
20. Hasarlı parça bulunup bulunmadığını kontrol edin.
Kullanımdan önce, aletin düzgün bir biçimde çalışacağından ve
işlevini yerine getireceğinden emin olmak için aleti ve şebeke
kablosunu dikkatli bir biçimde kontrol edin. Hareketli parçaların
ayarlanması, hareketli parçaların bağlanması, montaj ve aletin
işleyişini etkileyebilecek diğer başka koşulların kontrolünü
yapın. Bu kullanma kılavuzunda aksi belirtilmiyorsa, hasarlı bir
muhafaza veya başka bir parça gerektiği gibi tamir edilmeli veya
yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Arızalı anahtarların yetkili
servis tarafından değiştirilmesini sağlayın. Açma/kapama anahtarı
çalışmazsa elektrikli aleti kullanmayın. Kendi başınıza tamir
yapmayı denemeyin.
92
UYARI! Bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilenin dışında
herhangi bir aksesuar veya eklenti kullanılması ya da aletle
herhangi bir işlem yapılması, kişisel yaralanma riskine yol açabilir.
21. Aletinizin yetkili bir kişi tarafından tamir edilmesini sağlayın.
Bu elektrikli alet, ilgili güvenlik kurallarına uymaktadır. Onarım
işlemleri sadece yetkili kişilerce orijinal yedek parçaları kullanarak
yapılmalıdır; aksi takdirde kullanıcı için önemli tehlikelere yol
açabilir.
Kalınlaştırma Planyaları İçin Ek Güvenlik
Önlemleri
• Çalışırken güvenlik gözlüğü, iş eldiveni ve kulak koruması
takın.
• Tüm korumalar ve geri tepme önleyici aygıt yerli yerinde
ve kusursuz çalışma şartına haiz olmadıkça makineyi asla
çalıştırmayın.
• Planyalama işleminde, koruyucu siper yerinde olmadan
makineyi çalıştırmayın. Siperin alt kenarının üst tablaya
temas ettiğinden emin olun.
UYARI! Giriş ve çıkış besleme tablası fabrikada hassas
bir şekilde ayarlanmıştır. Tablaların ayarını asla kendiniz
değiştirmeyin.
• Sadece bu makine için tasarlanmış kesme bıçaklarını
kullanın.
• Her zaman iyice bilenmiş ve bakımı yapılmış bıçaklar
kullanın.
• Makineyi yumuşak veya sert ahşap dışında herhangi bir
malzeme üzerinde çalışmak için kullanmayın.
• Asla girintileri, geçme yerlerini veya kalıpları kesmeyin. Kanal
açmaya izin verilmez.
• Asla duraklamalı iş yapmayın (örneğin çalışma sahansının
tamamı üzerinde çalışmakla ilgili olmayan kesikler).
• Besleme tablasına yeterli temas sağlamayan kötü biçimde
eğilmiş ahşap üzerinde çalışmaktan kaçının.
• Kullanmadan önce, geri tepme ve besleme millerinin düzgün
şekilde çalıştığından emin olun.
• Çalışmaya başlamadan önce iş aletinden tüm çivileri ve
metal nesneleri çıkartın. Kıymıklı ahşap kullanmayın.
• Planyalama modunda, üst bıçak siperinin optimum
perdeleme sağlayacak şekilde ayarlandığından emin olun.
• Yükseltme kolunun besleme alanının dışında olduğundan
emin olun.
• Uzun parçalarlarla çalışırken, makinenin her iki tarafında
tablaların yüksekliklerine ayarlanmış uygun bir röleli masa
kullanın.
• Ellerinizi bıçaklardan uzak tutun.
• Planyalama modunda, her zaman bir itme çubuğu kullanın.
• Kullanılmadığında itme çubuğunu yerinde bulundurun.
• Kesici blok çalışırken kesim alanından kesimden
kaynaklanan parçaları veya diğer parçaları çıkarmaktan
kaçının.
• İş parçası boyutları:
– Ek destek olmadığı durumlarda makinenin kabul edeceği
maksimum parça boyutu:
PLANYA
– Yükseklik 140 mm, genişlik 260 mm, uzunluk 500 mm
– 300 mm’den kısa parçaları asla kesmeyin
PLANYA KALINLIK MAKİNESİ
– Yükseklik 160 mm, genişlik 260 mm, uzunluk 600 mm
– 500 mm’den kısa parçaları asla kesmeyin
– Daha uzun bir parçanın, örneğin röleli masa gibi uygun
ek tabla ile desteklenmesi gerekir.
TÜRKÇE
• Kaza veya makine arızası durumunda, makineyi hemen
kapatıp prizle olan bağlantısını kesin.
1 Siper/yonga toplayıcı
• Arızayı rapor edin ve arızalı makineyi, başkaları tarafından
kullanılmaya çalışılmasını önlemek için uygun şekilde
işaretleyin.
1 Kutu içeriği:
• SADECE PLANYA: Kesici blok kesim sırasında anormal
parça besleme kuvveti nedeniyle bloke olursa, makineyi
kapatıp güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Üzerinde
çalıştığınız parçayı çıkarın ve kesici bloğun rahatça
döndüğünden emin olun. Makineyi açın ve daha az parça
besleme kuvveti uygulayarak yeni kesim işlemini başlatın.
• Kesme bloğunun planyalama için kullanılmayan herhangi bir
parçasının emniyetli bir şekilde kapatıldığından emin olun.
1 Toz girişi adaptörü
1 Çit
1 İtme çubuğu
1 Paket içeriği:
1 Altıgen anahtar 2,5 mm
1 Altıgen anahtar 4 mm
1 Altıgen anahtar 5 mm
1 Altıgen anahtar 6 mm
1 Anahtar 13/10 mm
1 Ayar göstergesi
Diğer Riskler
1 Yükseltme kolu
Aşağıdaki riskler planya kullanmanın doğasında vardır:
2 Kelepçe kolları
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve güvenlik cihazlarının
kullanılmasına rağmen, bazı risklerden kaçınmak mümkün değildir.
4 Kauçuk ayak
Bunlar:
– Dönen bıçağının kapatılmamış parçalarından kaynaklanan kaza
riski.
– Bıçağı değiştirirken yaralanma riski.
– Siperleri açarken parmakların sıkışması riski.
– Ahşap, özellikle meşe, kayın ve MDF planyalarken ortaya çıkan
tozun solunmasından kaynaklanan sağlık tehlikeleri.
Aşağıdaki etmenler, solunum sorunları riskini arttırır:
– Ahşap keserken toz emme sisteminin bağlı olmaması.
– Kirli egzoz filtreleri nedeniyle yetersiz toz toplama.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
Taşıma noktası.
Ellerinizi bıçaktan uzak tutun.
Makineyi planya kalınlaştırma modunda kullanırken,
beslemenin yönüne dikkat edin. Talaş toplayıcı yerinde
olmadıkça makineyi asla kullanmayın.
Makineyi planyalama modunda kullanırken, beslemenin
yönüne dikkat edin. Talaş toplayıcı yerinde olmadıkça
makineyi asla kullanmayın.
Kesici bıçakların düzgün bir şekilde ayarlandığından
emin olun. Bıçakların kesme kafasından 1,1 mm’den
fazla dışarı çıkmasına izin vermeyin.
1 M8 büyük cıvata
4 M8 somun
4 D8 dişli rondela
1 D8 düz rondela
1 Kutu içeriği:
4 Bacak
2 Tekerlek
2 Tekerlek braketleri
1 Paket içeriği:
2 Tekerlek milleri
4 M8 büyük cıvata
2 M8 altıgen cıvata
4 M8 somun
4 Kelebek somun
4 D8 düz rondela
6 D8 Belleville rondela
1 Kullanım kılavuzu
1 Teknik çizim
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için zaman
ayırın.
Tanımlama (şek. A1, A2)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi bir
parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya yaralanmayla
sonuçlanabilir.
ŞEK. A1
1. Açma/kapama düğmesi
2. Yükseltme kolu
3. Alçak tabla
4. Siper/yonga toplayıcı
5. Ölçekli alçak tabla
6. İtme çubuğu
TARİH KODU KONUMU (ŞEK. [FIG.] A1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (36) gövdeye basılıdır.
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
Ambalaj İçeriği
Ambalaj şunları içerir:
1 Kısmen monte edilmiş planya kalınlaştırma makinesi
7. Çit kelepçesi kolu
8. Çit
ŞEK. A2
9. Üst tabla
10. Planya derinlik ayar kolu
11. Ölçekli üst tabla
12. Siper kelepçesi kolu
13. Siper
1 Siper
93
TÜRKÇE
KULLANIM ALANI
DEWALT D27300/D27300T Planya ve Planya Kalınlaştırma
makineniz, yumuşak ve sert ahşap profesyonel olarak kesilmesi
amacıyla tasarlanmıştır. Planyalama ve kalınlaştırma işlemlerini kolay,
hassas ve güvenli şekilde gerçekleştirir.
Kesme bloku nominal 260 mm bıçaklar (DE7333) için tasarlanmıştır.
UYARI! Makineyi, belirtilen amaçlar dışında kullanmayın.
1. Kalınlaştırma çıkış besleme çerçevesi (24) zemine dayanacak
şekilde makine yanı üzerine döndürün (şek. C2).
UYARI: Planya derinlik ayar kolunun (10) zemine
çarpmasına engel olmaya dikkat edin.
2. Makine mahfazasının taban kısmına yerleştirilen dış çentiklerin
(26) her birine bir ayak (25) yerleştirin.
3. Ayağın dişli ucuna bir dişli rondela (20) ve bir somun (18)
yerleştirin.
4. Somunları sıkın.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
5. Makineyi düzeltin.
Bu planyalar profesyonel elektrikli aletlerdir.
6. Makineyi tezgaha sabitleyin.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
Elektrik Emniyeti
Elektrik motoru sadece (400 V – 3 Ph) ve iki voltaj ile (230 – 1 Ph)
çalışmak için tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, aletin üretim
etiketinde voltajla aynı olup olmadığını kontrol edin.
Besleme kablosu hasarlıysa, DEWALT servis organizasyonunda
mevcut olan özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin giriş gücüne
(teknik verilere bakın) uygun onaylı bir 3 damarlı uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum uzunluk
20 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu tamamen
makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ayarlama yaparken veya kurulumları
değiştirirken veya onarım yaparken aksesuarları
takın ve çıkarmadan önce yaralanma riskini azaltmak
için birimi kapatın ve makineyi elektrik prizinden çıkarın.
Tetikleme svicinin OFF (KAPALI) konumda olduğundan
emin olun. Kazara çalışma yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Montajdan önce daima aletin fişini çıkartın.
Makinenin ambalajından çıkartılması
(şek. B1)
1. Yumuşak paketleme malzemesini kutudan çıkartın.
Bacakların Montajı (şek. D1–D3)
Bacakları takıldığında, makine bir tezgah üzerine yerleştirmek için
uygundur. Gerekli donanım parçaları: 4 büyük cıvata (16), 4 kelebek
somun (19), 4 düz rondela (21) (şek. D1).
1. Kalınlaştırma çıkış besleme çerçevesi (24) zemine dayanacak
şekilde makine yanı üzerine döndürün (şek. D2).
UYARI: Planya derinlik ayar kolunun (10) zemine
çarpmasına engel olmaya dikkat edin.
2. Makine mahfazasının taban kısmındaki kenarlara yerleştirilen üst
deliklerin (28) her birine bir bacak (27) yerleştirin.
3. Bacaklardaki ve makine mahfazasındaki deliklere biir büyük
cıvata (16) geçirin.
4. Cıvatalara düz bir rondela (21) ve bir kelebek somun (19) takın.
5. Kelebek somunları sıkın.
6. Planya çıkış besleme çerçevesi (29) zemine dayanacak şekilde
makine yanı üzerine dönürün (şek. D3).
7. Diğer ayak için yapılan işlemleri tekrarlayın.
8. Hareketli tekerlekleri aşağıda açıklandığı gibi monte edin.
Hareketli Tekerleklerin Montajı
(şek. E1-E3)
Gerekli donanım parçaları: 2 tekerlek braketi (14), 2 tekerlek mili (15),
2 cıvata (17), 4 somun(18), 2 düz rondela (21), 2 Belleville rondela
(23) (şek. E1).
1. Her bir tekeri (30) bir braket (14) ile hizalayın ve her bir aksamın
deliklerinden bir tekerlek mili (15) geçirin (şek. E2).
2. Millerin dişli uçlarına bir düz rondela (21) ve bir somun (18)
yerleştirin.
2. Makineyi kutudan kaldırın.
3. Somunları sıkın.
3. Makinenin iç kısmından parça kutusunu çıkartın.
4. Bir altıgen başlı cıvata (17), Belleville rondela (23) ve somun (18)
kullanarak üst bacakların her birine (32) bir tekerlek aksamı (31)
monte edin (şek. E3).
4. Geriye kalan tüm paketleme malzemelerini makineden çıkartın.
DONANIM PARÇALARINI TANIMLAMA (ŞEK. B2)
Tüm donanım parçalarının ambalajlarını açmanızı tasnif etmenizi
tavsiye ediyoruz.
14. Tekerlek braketi
15. Tekerlek mili
5. Somunları sıkın.
6. Makineyi düzeltin.
Çitin Montajı (şek. F1, F2)
1. Çiti (8) çit tutucu üzerine (33) yerleştirin (şek. F1).
16. M8 büyük cıvata
2. Tutucu ve çitin altından bir büyük cıvata (16) geçirin.
17. M8 altıgen başlı cıvata
3. Cıvatanın (16) üzerine bir düz rondela (22) yerleştirin (şek. F2).
18. M8 somun
4. Kelepçe tutucuyu (7) cıvatanın (16) üzerine takın.
19. Kelebek somun
20. D8 dişli rondela
21. D8 düz rondela
22. D8 düz rondela
23. D8 Belleville rondela
Ayakların montajı (şek. C1, C2)
Ayakları takılı olduğunda, makine bir tezgah üzerine yerleştirmek
için uygundur. Güvenli bir çalışmayı sağlamak için, makine tezgaha
sabitlenmelidir. Gerekli donanım parçaları: 4 somun(18), 4 dişli
rondela (20) (şek. C1).
94
Köprü Korumanın Montajı (şek. G1, G2)
1. Korumayı (13) koruma kolunu üzerine (34) yerleştirin (şek. G1).
2. Kilitleme vidasını takarak korumayı yerleştirin (35).
3. Kelepçe kolunu (12) kolona (34) sabitleyin (şek. G2).
Siper/yonga Toplayıcının Montajı
Makineyi planya modunda kullanırken, siper/yonga toplayıcı üst
tablanın altına monte edilmelidir. Makineyi planya kalınlaştırma
modunda kullanırken, siper/yonga toplayıcı üst tablanın üstüne monte
edilmelidir.
TÜRKÇE
KALINLAŞTIRMA MODU (ŞEK. A1, H1, H2)
NOT: Siper/yonga toplayıcı planya modundadır.
1. Siper/yonga toplayıcıyı (4) üst tabladan (9) çıkarmak için kolları
(68, 69) gevşetin.
2. Siper/yonga toplayıcıyı 180˚ döndürün.
3. Siper/yonga toplayıcıyı (4) üst tabla (9) boyunca, kol (67)
mikroanahtar (66) ile hizalanana kadar kaydırın.
4. Kolları (67, 69) sıkarak siper/yonga topalayıcıyı sabitleyin.
PLANYALAMA MODU (ŞEK. G1, G2, H3, H4)
1. Yükseltme kolunu (2) alt tablayı (9) tamamen indirmek için
döndürün.
2. Siper/yonga toplayıcıyı (4) üst tabladan çıkarmak için kolları (67,
69) gevşetin.
3. Siper/yonga toplayıcıyı üst tabladan kaydırın.
Genişliği Ayarlamak İçin
1. Kilitleme kolunu (44) gevşetin.
2. Siperi (13) gerekli genişliğe kadar hareket ettirin.
3. Ayar kolunu sıkın.
Yüksekliği Ayarlamak İçin
1. Kelepçe kolunu (12) gevşetin.
2. Siperi (45) gerekli yüksekliğe kadar hareket ettirin.
3. Kelepçe kolunu sıkın.
KESME DERINLIĞINI AYARLAMA (ŞEK. K, L1–L3)
Planyalama Modu (şek. K)
1. Kilitleme halkasını (46) gevşetin.
2. Derinlik ayarlama kolunu (10) tutun ve skaladan (47) yararlanarak
kesme derinliğini ayarlayın.
4. Siper/yonga toplayıcıyı 180˚ döndürün.
– Kesme derinliğini azaltmak için saat yönünde döndürün.
5. Siper/yonga toplayıcının 2 harici toz girişi tırnağını 2 yan panel
yuvasıyla hizalayın.
– Kesme derinliğini arttırmak için saat yönünün aksinde
döndürün.
6. Siper/yonga toplayıcıyı mikroanahtarın (66) içine ileri doğru
kaydırın.
7. Kolları (68, 69) sıkarak siper/yonga toplayıcıyı sabitleyin.
8. Siperi (13) yonga toplayıcıya temas edene kadar indirin ve kolu
(12) kullanarak kilitleyin.
NOT: Biz toz emme başlığı kullanıyorsanız, üst tablayı tamamen
indirin ve adaptörü toz oluğuna takın, ardından üst tablayı adaptörle
temas edene kadar kaldırın.
Ayarlama
UYARI: Ayarlamadan önce daima aletin fişini çıkartın
ÇITIN AYARLANMASI (ŞEK. I1-I3)
Doğru Açının Ayarlanması (şek. I1)
Çit kolay doğru açı ayarı için ayarlanabilir bir durdurucuya sahiptir.
3. Kilitleme halkasını sıkın.
Kalınlaştırma Modu (şek. L1–L3)
1. Yükseltme kolunu (2) yükseltme mili ucuna (48) yerleştirin (şek.
L1).
2. Kolu mil somunu ile temas edene kadar (saat yönünde)
döndürün.
3. Yükseltme kolunu delikle milin düz tarafı ile eşleşene kadar saat
yönünün aksinde döndürün.
4. 2,5 mm altıgen bir anahtar kullanarak, yükseltme kolunun tespit
pimini sıkın (şek. L2).
– Kesme derinliğini azaltmak için saat yönünde döndürün.
– Kesme derinliğini arttırmak için saat yönünün aksinde
döndürün.
5. Derinlik ayarlama ölçeği (5) üzerindeki çalışma alanınızın son
kalınlığını okuyun (şek. L3).
1. Açı kelepçesi kolunu (40) gevşetin.
KULLANMA
2. Çiti, tamamen dikey hale gelene kadar yukarı doğru bastırın ve
açı kelepçesi kolunu sıkın.
Kullanma Talimatları
3. Tabla üzerine ve
çitin (8) karşısına bir gönye (41) yerleştirin.
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli düzenlemelere
her zaman uyun.
4. Ayar gerekirse, aşağıdaki gibi devam edin:
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için herhangi
bir ayar yapmadan ya da parça veya aksesuarları
söküp takmadan önce makineyi kapatın ve güç
kaynağından ayırın.
5. Somunu (42) birkaç tur gevşetin ve düşey konum ayar tespit
vidasını (43) gönye ile ölçüldüğü gibi çit tablaya 90° olana kadar
içeri veya dışarı doğru çevirin.
Oluk Açma Açısının Ayarlanması (şek. I2)
1. Açı kelepçesi kolunu (40) gevşetin.
2 Gerekli açıyı elde etmek için çiti (8) boylamsal ekseni boyunca
hareket ettirin.
3. Siperin alt kenarının üst tablaya (9) temas ettiğinden emin olun.
4. Açı kelepçesi kolunu sıkın.
Planyalama Genişliğinin Ayarlanması (şek. I3)
1. Çit kelepçesi kolunu (7) gevşetin.
Makinenin, masa yüksekliği ve denge açısından ergonomik
durumunuza uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Makinenin
yerleştirileceği bölge, operatörün görüş açısının iyi olmasını ve
üzerinde çalışılan parçanın herhangi bir sınırlama olmaksızın ele
alınmasına olanak tanıyacak yeterli serbest alan bulunmasını
sağlayacak şekilde seçilmelidir.
Çalıştırmadan Önce
• Tüm yabancı nesneleri çıkarın. Gevşek budaklı ahşabı
düzleştirmeyin. Aşırı derecede budaklı veya eğri ahşap
malzemeyi düzleştirmeyin.
2. Gerekli genişliği elde etmek için çiti (8) üst tablaya (9) doğru
hareket ettirin.
Açma ve Kapatma (şek. M)
3. Çit kelepçesi kolunu sıkın.
Açma/kapama düğmesi çoklu avantajlar sağlar:
SIPERIN AYARLANMASI (ŞEK. J)
AKIM KORUMALI FONKSIYON
Siper optimum perdeleme sağlamak için tabla üzerinde herhangi sabit
bir konuma ayarlanabilir.
Herhangi bir nedenle gücün kapatılması gerekirse şalter güç
verilmeden önce bilinçli olarak sıfırlanmalıdır.
UYARI: Siperin her zaman çalışma alanının planyalama
genişliği ve yüksekliğine ayarlandığından emin olun.
MOTORUN AŞIRI YÜKLENMESINI ENGELLEYICI AYGIT
Motorun aşırı yüklenmesi durumunda motora gönderilen güç
kesilecektir. Bu durum meydana gelirse, 2 dakika kadar motorun
soğumasını bekleyin ve sonra yeşil başlatma düğmesine basın.
95
TÜRKÇE
EKSTRA GÜVENLIK
EĞIK IŞ PARÇALARI (ŞEK. P1, P2)
Menteşeli güvenlik çevre plakası bir ama kilidin asma kilit
köprüsünden geçirilmesiyle kilitlenebilir. Plakanın ön tarafındaki
basınç durdurma düğmesini bastıracağından plaka aynı zamanda,
„bulunması kolay“ acil durdurma düğmesi olarak hizmet eder.
Besleme silindirleri ve kesme kafası iş parçasını geçici olarak
düzleştirecektir (şek. P1). Ancak planyalama işlemi sonrasında eğik
şekil eski halini alır (şek. P2).
1. Makineyi açmak için, yeşil başlatma düğmesine (53) basın.
2. Makineyi kapatmak için, kırmızı durdurma düğmesine (54)
basın.
UYARI: Çalışma bittiğinde ve prizden çıkarmadan önce
her zaman makineyi kapatın.
Planyalama (şek. N1, N2)
1. Siper/yonga toplayıcıyı yukarıda açıklandığı gibi takın.
2. Çiti gereken şekilde ayarlayın.
3. Optimum perdeleme sağlamak için siperi ayarlayın.
• Eğikliği kaldırmak için bir freze kullanın.
ÇÖKÜNTÜLÜ IŞ PARÇALARI (ŞEK. P3, P4)
1. Çöküntülü iş parçalarını ortasından yarın (şek. P3).
2. Atıkları elemek için parçaları ayrı ayrı düzleştirin.
• Alternatif olarak, önce üst düz bölümü (55) planyalayın, iş
parçasını ters çevirin ve alt düz kısmı (56) planyalayın (şek. P4).
Toz Emme (şek. A1)
Makine siper/yonga toplayıcı (4) üzerinde 100 mm’li bir toz emme
girişi ile birlikte sağlanmıştır. Uygun bir toz emme cihazı ile hava
akımı en azından 20 m/s ise üretilen traşın %90’ı yakalanabilir.
4. Kesme derinliğini ayarlayın.
Tüm işlemler sırasında uygun bir toz emme cihazı bağlayın.
5. Makineyi çalıştırın.
Mümkün olduğu her durumda, toz emisyonlarıyla ilgili yönetmelikler
uyarınca tasarlanmış bir toz toplama cihazı bağlayın.
• İş parçasını çite sıkıca bastırarak siperin altından besleyin.
• İş parçasını ağaç damarı yönünde besleyin.
• Kesme kafasına yaklaşıldığında bir itme çubuğu kullanmayı
unutmayın.
Kalınlaştırma (şek. A2, O1, O2)
Taşıma (şek. Q1, Q2)
Hareketli tekerlekler (30) makinenin kolay taşınması içindir. Kolu
her iki elinizle emniyetli bir şekilde tutarak, makineyi şekil Q2’de
gösterildiği gibi taşıyın.
1. Siper/yonga toplayıcıyı yukarıda açıklandığı gibi takın.
BAKIM
2. Siperi (13) indirin.
DEWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun süreli çalışma için
tasarlanmıştır. Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde çalışması,
uygun bakımın ve düzenli temizliğin yapılmasına bağlıdır. Geri tepme
önleyici aygıt ve ayak milleri düzgün çalışma ve güvenli işlem için her
hafta muayene edilmelidirler.
3. Kesme derinliğini ayarlayın.
4. Makineyi çalıştırın.
• En iyi sonuçlar iş parçası en az bir düz yüzeye sahip olduğunda
elde edilir.
• Optimum sonuçlar için, istenen kalınlığa erişene kadar iş
parçasının her iki tarafını da düzleştirin.
2,5
UYARI: Ayarlama yaparken veya kurulumları
değiştirirken veya onarım yaparken aksesuarları takıp
ve çıkarmadan önce, yaralanma riskini azaltmak için
birimi kapatın ve makineyi prizden çıkarın. Tetikleme
svicinin OFF (KAPALI) konumda olduğundan emin olun.
Kazara çalışma yaralanmaya neden olabilir.
Bıçakların Değiştirilmesi
(şek. R1, R2)
1,6
Makine iki adet bıçağa sahip kesme kafası ile donatılmıştır.
UYARI: Bıçakları daima aynı zamanda değiştirin.
UYARI! Kesme bıçaklarının yalnızca açıklanan şekilde
değiştirilmesi gerektiğini unutmayın. Asla tavsiye
edilenden başka kesme bıçağı takmayın.
0,8
0
20 50
100 150 200
250
300
UYARI: Keskin kenarlar.
UYARI: Bıçakları değiştirirken eldiven takın.
Kütüğün kalınlığı (mm)
1. İş parçasını yavaşça makineye doğru besleyin.
2. İş parçasını ağaç damarı yönünde besleyin.
Kesme defosu
Kesme defosu iş parçasının ucu kesicilere temas ettiğinde oluşan
basınçtır. Kesme defosunu önlemek için:
1. İş parçasını planyalama işlemi boyunca düz tutun.
2. İş parçasını tabla düz bir şekilde besleyin.
Eğrilme (şek. P1–P4)
İş parçanız hafifçe eğriyse, istenen kalınlığı üretmek için her iki tarafı
düzleyin.
96
UYARI: Bıçakları değiştirmeden önce daima makinenin
fişini çıkartın.
Bıçakları Çıkarma
1. Çiti ve siperi çıkartın.
2. Kesme kafasını (57) ilk bıçak görünene kadar dikkatle döndürün.
3. Birlikte verilen anahtarı kullanarak cıvataları (58) gevşetin.
4. Bıçak aksamını (59) kesme kafasından kaldırın. Gerekirse bir çift
kerpeten kullanın.
5. Bıçağı (60) tutucudan (61) alın.
6. Diğer bıçak için yapılan işlemleri tekrarlayın.
TÜRKÇE
Bıçakları Takma
1. Bıçağı (60) tutucudan (61) takın. Dış cıvata kafalarının (62)
çentiklere (63) düştüğünden emin olun.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel atıklarla birlikte imha
edilmemelidir.
2. Aksamı kesme kafasına (57) tekrar takın.
3. Bıçakları aşağıda açıklandığı gibi ayarlayın.
4. Cıvataları (58) sıkın (tork: 6-8 Nm).
5. Diğer bıçak için yapılan işlemleri tekrarlayın.
Bıçakların Ayarlanması (şek. R3)
1. Bıçağın (60) her iki uçtaki konumunu kontrol edin.
2. Ölçü aygıtını (64) kesme kafasına (57) gösterildiği gibi takın.
3. Ölçme aletinin alt kenarı bıçağın uç kısmına (60) denk gelmelidir.
• Ayar gerekirse, aşağıdaki gibi devam edin:
• Bıçak ucu ölçme aletiyle hizalanana kadar her ayar vidasını (65)
içe veya dışa doğru döndürün.
Bıçakların Bilenmesi
Bıçaklar 42° açı ile bilenmelidir.
UYARI: Bıçaklar orijinal boyutundan maksimum 3 mm
aşağıda olacak şekilde bilenebilir. Bıçak boyutu 3 mm’den
fazla azalırsa, bıçakların değiştirilmesi gerekir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü değiştirmek isterseniz
ya da artık kullanılamaz durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak
toplanması bu maddelerin geri dönüşüme sokularak
yeniden kullanılmasına olanak tanır. Geri dönüşümlü
maddelerin tekrar kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp belediye atık
tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün satın alırken perakende
satıcı tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan DEWALT ürünlerinin
toplanması ve geri dönüşüme sokulması için bir imkan sunmaktadır.
Bu hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü bizim
adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili servisin yerini
öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili DEWALT servislerinin listesi
ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
Düzgün çalışıp çalışmayacağını anlamak için kesme kafasını
kullanmadan önce dikkatlice kontrol edin. Reçine ve iş parçasından
çıkan küçük parçacıkların fonksiyonlardan herhangi birinin
engellenmesine yol açmayacağından emin olun.
Kalınlaştırma modu: İş parçası parçacıklarının kesme kafasını ve
besleme silindirini tıkaması durumunda, makineyi güç kaynağından
ayırın ve sıkışan parçaları çıkarın.
Havalandırma yuvalarını açık tutun ve mahfazayı düzenli olarak
yumuşak bir bezle temizleyin.
• Tablaların temiz ve gresten arınmış olmasını sağlayın. Tablalara
düzenli olarak cila sürün.
• Makinenin toz ve talaştan arındırılmış halde olmasını sağlayın.
• Günlük olarak, geri tepme ve besleme millerini kontrol edin.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu
aletle birlikte kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte sadece DEWALT
tarafından tavsiye edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Bunlara kesme bıçakları da dahildir (DE7333).
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış noktalarıyla
görüşün.
97
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir ve bu yüzden
profesyonel kullanıcılar için kanunlarda belirtilen taleplerin
üstünde bir garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı olarak sahip
olduğunuz sözleşmeden doğan haklara veya profesyonel
olmayan, özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz yasal
haklara hiçbir şekilde zarar vermez. İşbu garanti Avrupa
Birliği’ne üye ülkeler ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi
sınırları dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 30 gün içerisinde, ilk denemenizde, performansı
sizi tam olarak tatmin etmediyse, yetkili servise götürülüp;
DEWALT Merkez Servis onayı ile değiştirilebilir veya
gerekirse tamir edilir. Bu haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm parçaları ile birlikte
satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle ilk 30 gün
içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan sonra
memnuniyetsizlik yaratması gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde yedek parçalar
dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT ürünleri satın
alma tarihinden itibaren bir yıl süreyle ücretsiz servis
desteğine sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak üzere
ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde işçilik bedeli alınmadan
tamir edilir veya bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde yedek parçalar
dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma tarihinden
itibaren 12 ay içinde hatalı malzeme veya işçilik nedeniyle
bozulursa, DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması koşuluyla
ücretsiz olarak tüm kusurlu parçaların yenilenmesini
veya -kendi insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza, DEWALT kataloğunda
yer alan size en yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten DEWALT ofisine
başvurun. Yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette www.2helpU.com
adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü 10
yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
98
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
ΠΛΑΝΗ-ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ
D27300, D27300T
Συγχαρητήρια!
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική
ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DEWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Κατανάλωση ισχύος
Ισχύς εξόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Ταχύτητα τροφοδοσίας
Βάθος κοπής (μέγ.)
Μέγ. πλάτος κοπής (μέγ.)
Μέγ. βάθος κοπής
Λειτουργία πλανίσματος
Λειτουργία ξεχονδρίσματος
Μέγεθος λεπίδας
Βάρος
LPA (ηχητική πίεση)
KPA (αβεβαιότητα ηχητικής
πίεσης)
LWA (ηχητική ισχύς)
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής
ισχύος)
* στο αυτί του χειριστή
Fuses:
Ευρώπη
Υποδηλώνει αιχμηρές ακμές.
W
W
μέγ./ελάχ.-1
μ./λεπτό
mm
mm
D27300
230
2
2.100
1.650
6.200
5
160
260
D27300T
400
2
3.000
2.280
6.200
5
160
260
mm
mm
mm
kg
2,5
3
20
54
2,5
3
20
54
dB(A)*
96
96
dB(A)
dB(A)
3
109
3
109
dB(A)
3,1
3,1
V
εργαλεία 230 V 16 A, στο δίκτυο παροχής
εργαλεία 400 V 16 A, ανά φάση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ (D27300 ΜΟΝΟ): Η συσκευή αυτή προορίζεται
για σύνδεση σε σύστημα τροφοδοσίας ρεύματος με μέγιστη
επιτρεπόμενη σύνθετη αντίσταση συστήματος Zmax 0,27 Ω στο
σημείο διασύνδεσης (κιβώτιο υπηρεσίας παροχής ρεύματος) της
τροφοδοσίας του χρήστη.
Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτή η συσκευή συνδέεται
μόνο σε σύστημα ρεύματος που πληροί την πιο πάνω απαίτηση.
Αν χρειάζεται, ο χρήστης μπορεί να ρωτήσει τη δημόσια εταιρεία
παροχής ρεύματος σχετικά με τη σύνθετη αντίσταση του συστήματος
στο σημείο διασύνδεσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας για κάθε
προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή μέτριας
σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
D27300, D27300T
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στην
ενότητα «Τεχνικά δεδομένα» σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα
εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 61029-1, EN 61029-2-3.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης με την οδηγία 2004/108/
ΕΚ. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με
την DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος
του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του τεχνικού
φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ μέρους της
εταιρείας DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
01.02.2010
Οδηγίες ασφάλειας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά
εργαλεία πρέπει να λαμβάνετε πάντοτε βασικά
προληπτικά μέτρα ασφαλείας για να περιορίζετε τον
κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και προσωπικών
τραυματισμών συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων.
Διαβάστε όλες τις παρούσες οδηγίες προτού επιχειρήσετε να
χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν και φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Γενικοί κανονισμοί ασφάλειας
1. Διατηρείτε το χώρο εργασίας σε τάξη.
Η ακαταστασία στο χώρο και στον πάγκο εργασίας εγκυμονεί
κινδύνους τραυματισμού.
2. Λάβετε υπόψη το περιβάλλον του χώρου εργασίας.
Μην εκθέτετε το εργαλείο σε βροχή. Μη χρησιμοποιείτε το
εργαλείο σε υγρές συνθήκες, ή συνθήκες υγρασίας γενικότερα.
Διατηρείτε επαρκή φωτισμό στο χώρο εργασίας (250–300 Lux).
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε χώρους όπου υφίσταται
κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης, π.χ. παρουσία εύφλεκτων υγρών και
αερίων.
3. Προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία.
Αποτρέψτε τυχόν επαφή με γειωμένες επιφάνειες (π.χ.
σωληνώσεις, καλοριφέρ, συσκευές μαγειρέματος και ψυγεία).
Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο κάτω από δυσμενείς συνθήκες
99
ΕΛΛ ΗΝΙ ΚΑ
(π.χ. υψηλή υγρασία, όταν παράγονται μεταλλικά ρινίσματα κ.λπ.),
μπορείτε να βελτιώσετε την ηλεκτρική προστασία σας συνδέοντας
ένα μετασχηματιστή απομόνωσης ή ασφαλειοδιακόπτη διαρροής
στη γη (FI).
4. Απομακρύνετε κάθε άλλο άτομο.
Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα, ιδίως σε παιδιά, να συμμετέχουν
στην εργασία, να αγγίζουν το εργαλείο ή το καλώδιο προέκτασης
και απομακρύνετέ τα από το χώρο εργασίας.
5. Να αποθηκεύετε τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία, πρέπει να τα αποθηκεύετε
σε ξηρό και κλειδωμένο χώρο, μακριά από μέρη όπου έχουν
πρόσβαση παιδιά.
6. Μην καταπονείτε υπερβολικά το εργαλείο.
Είναι πιο αποτελεσματικό και ασφαλές όταν το χρησιμοποιείτε με
την ισχύ για την οποία προορίζεται.
7. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο.
Μην προσπαθείτε να κάνετε εργασίες για εργαλεία βαριάς
χρήσης με μικρά εργαλεία. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για
σκοπούς για τους οποίους δεν προορίζονται, για παράδειγμα,
μη χρησιμοποιείτε δισκοπρίονα για να κόψετε κλαδιά δέντρων ή
κούτσουρα.
8. Φοράτε τα κατάλληλα ρούχα.
Μη φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα, γιατί μπορεί να
εμπλακούν σε κινούμενα εξαρτήματα. Για την εργασία σε
υπαίθριους χώρους συνιστάται η χρήση αντιολισθητικών
υποδημάτων. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό κάλυμμα των
μαλλιών για να καλύψετε τα μακριά μαλλιά.
9. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό.
Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Χρησιμοποιείτε προσωπίδα
ή μάσκα σκόνης εάν κατά την εργασία σχηματίζεται σκόνη ή
εκτινάσσονται σωματίδια. Εάν αυτά τα σωματίδια μπορεί να
έχουν μεγάλη θερμοκρασία, φοράτε επίσης προστατευτική ποδιά.
Φοράτε πάντα προστατευτικά ακουστικά. Φοράτε πάντα κράνος
ασφαλείας.
10. Συνδέστε εξοπλισμό εκβολής σκόνης.
Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση εκβολής σκόνης και
εγκαταστάσεων συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά
και χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
11. Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο.
Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το
εργαλείο από την πρίζα. Διατηρείτε το φορτιστή μακριά από
πηγές θερμότητας, ελαιώδεις ουσίες και αιχμηρά αντικείμενα. Μη
μεταφέρετε ποτέ το εργαλείο από το καλώδιό του.
12. Ασφαλής εργασία.
Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή μέγγενη για τη συγκράτηση
του τεμαχίου εργασίας. Αυτό είναι ασφαλέστερο από το να
χρησιμοποιείτε τα χέρια σας και κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορείτε να
χειρίζεστε το εργαλείο και με τα δύο χέρια.
13. Μην τεντώνετε υπερβολικά το σώμα σας.
Διατηρείτε συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
14. Να εκτελείτε τη συντήρηση των εργαλείων προσεκτικά.
Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά για καλύτερη
και ασφαλέστερη απόδοση. Εφαρμόζετε τις οδηγίες για τη
λίπανση και την αντικατάσταση των παρελκομένων. Επιθεωρείτε
περιοδικά τα εργαλεία και εάν διαπιστώσετε ζημίες, αναθέστε την
επισκευή τους σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Διατηρείτε όλες τις
λαβές και τους διακόπτες χωρίς υγρασία, ακαθαρσίες, λάδια και
γράσα.
15. Αποσύνδεση των εργαλείων.
Αποσυνδέετε τα εργαλεία από την παροχή ηλεκτροδότησης
όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, πριν από τη συντήρηση και για την
αντικατάσταση παρελκομένων, όπως δίσκων κοπής, τρυπανιών
και πριονιών.
16. Αφαιρέστε τυχόν κλειδιά και πένσες ρύθμισης.
Συνηθίζετε να ελέγχετε αν έχουν αφαιρεθεί από το εργαλείο τα
κλειδιά και οι πένσες ρύθμισης προτού το χρησιμοποιήσετε.
17. Αποφύγετε απροσδόκητη εκκίνηση του εργαλείου.
Μη μεταφέρετε το εργαλείο με το δάκτυλό σας στο διακόπτη.
Βεβαιώνεστε ότι το εργαλείο είναι στη θέση “off” προτού το
συνδέσετε στην πρίζα.
100
18. Χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης για υπαίθριους
χώρους.
Πριν τη χρήση, επιθεωρήστε το καλώδιο επέκτασης και
αντικαταστήστε το εάν έχει υποστεί ζημιά. Όταν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο σε υπαίθριους χώρους, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά
καλώδια προέκτασης που προορίζονται και επισημαίνονται ειδικά
για χρήση σε υπαίθριο χώρο.
19. Παραμένετε σε εγρήγορση.
Προσέχετε τι κάνετε. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική. Μη
χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την
επήρεια φαρμάκων ή οινοπνεύματος.
20. Ελέγξτε για τυχόν ζημιές σε εξαρτήματα.
Πριν από τη χρήση ελέγχετε προσεκτικά το εργαλείο και το
καλώδιο τροφοδοσίας για να εξακριβώσετε αν το εργαλείο
λειτουργεί κανονικά όσον αφορά στην προβλεπόμενη λειτουργία
του. Ελέγχετε την ευθυγράμμιση και τη σύνδεση των κινούμενων
εξαρτημάτων, τυχόν ζημίες στα εξαρτήματα, την εγκατάσταση
και οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις οι οποίες ενδέχεται να
επηρεάσουν τη λειτουργία. Ένας προφυλακτήρας ή άλλο
εξάρτημα που έχουν υποστεί ζημίες πρέπει να επισκευασθούν
κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο ή να αντικατασταθούν από
εξουσιοδοτημένο συνεργείο, εκτός και αν αναφέρεται κάτι άλλο
στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Αναθέστε την αντικατάσταση των
ελαττωματικών διακοπτών σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Μη
χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί. Μην επιχειρείτε ποτέ να κάνετε επισκευές μόνοι σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η χρήση οποιουδήποτε παρελκόμενου ή
αξεσουάρ, ή ο εξαναγκασμός του σε απόδοση για την οποία δεν
συνιστάται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, μπορεί να αποτελέσει
αιτία κινδύνου πρόκλησης προσωπικού τραυματισμού.
21. Αναθέστε την επισκευή του εργαλείου σας σε πιστοποιημένο
τεχνικό.
Το συγκεκριμένο ηλεκτρικό εργαλείο πληροί τις απαιτήσεις
των σχετικών κανόνων ασφαλείας. Οι επισκευές πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από πιστοποιημένα άτομα με τη χρήση
των αυθεντικών ανταλλακτικών, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί
σημαντικός κίνδυνος για το χρήστη.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για
πλάνες-ξεχονδριστήρες
• Κατά τη χρήση φοράτε γυαλιά ασφαλείας, γάντια εργασίας και
προστασία ακοής.
• Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα χωρίς να είναι στη θέση
τους και σε τέλεια λειτουργική κατάσταση όλα τα προστατευτικά
(οι προφυλακτήρες) και η διάταξη κατά της ανάδρασης.
• Όταν πλανίζετε, μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς τον
οδηγό στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι η κάτω ακμή του οδηγού
είναι σε επαφή με την πάνω επιφάνεια του τραπεζιού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα τραπέζια (βάσεις) εισόδου και εξόδου
ρυθμίστηκαν με ακρίβεια στο εργοστάσιο. Ποτέ μην αλλάξετε
μόνοι σας τη ρύθμιση των τραπεζιών αυτών.
• Χρησιμοποιείτε μόνο λεπίδες κοπής που έχουν σχεδιαστεί για
αυτό το μηχάνημα.
• Πάντα χρησιμοποιείτε λεπίδες που είναι καλά τροχισμένες και
συντηρημένες.
• Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για εργασία σε οποιοδήποτε
άλλο υλικό εκτός από μαλακό ή σκληρό ξύλο.
• Ποτέ μην κόβετε εσοχές, μόρσα ή καλούπια. Δεν επιτρέπεται
δημιουργία αυλακώσεων.
• Ποτέ μην εκτελείτε διακοπτόμενη εργασία (δηλ. κοπές που
δεν περιλαμβάνουν εργασία σε όλο το μήκος του τεμαχίου
εργασίας).
• Αποφεύγετε την εργασία σε ξύλο που έχει καμφθεί σε μεγάλο
βαθμό ώστε να μην υπάρχει επαρκής επαφή με το τραπέζι
εισόδου.
• Πριν τη χρήση ελέγξτε ότι η διάταξη ανάδρασης και οι άξονες
λειτουργούν σωστά.
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
• Πριν αρχίσετε την εργασία, αφαιρέστε όλα τα καρφιά και
τα μεταλλικά αντικείμενα από το τεμάχιο εργασίας. Μη
χρησιμοποιείτε ξύλο που παράγει σχίζες.
• Στη λειτουργία πλανίσματος, βεβαιωθείτε ότι το πάνω
προστατευτικό λεπίδας έχει ρυθμιστεί για να παρέχει βέλτιστη
προστασία.
• Βεβαιωθείτε ότι η λαβή ανύψωσης είναι εκτός της περιοχής
τροφοδοσίας.
– Δεν έχει συνδεθεί σύστημα απομάκρυνσης της σκόνης όταν
κόβετε ξύλο.
– Ανεπαρκής απομάκρυνση σκόνης που προκαλείται από
ακαθάριστα φίλτρα εξαγωγής.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω εικονογράμματα:
• Όταν εργάζεστε σε τεμάχια μεγάλου μήκους, χρησιμοποιήστε
κατάλληλο τραπέζι με ράουλα σε κάθε πλευρά του
μηχανήματος, ρυθμισμένο στο ύψος των τραπεζιών.
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
• Κρατάτε τα χέρια σας σε απόσταση ασφαλείας από τις λεπίδες.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
• Στη λειτουργία πλανίσματος, χρησιμοποιείτε πάντα ένα
εξάρτημα προώθησης.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
• Διατηρείτε το εξάρτημα προώθησης στη θέση του όταν δεν
χρησιμοποιείται.
Σημείο μεταφοράς.
• Αποφεύγετε να αφαιρείτε τυχόν υπολείμματα κοπής ή άλλα
μέρη του τεμαχίου εργασίας από την περιοχή κοπής ενώ
λειτουργεί το μπλοκ κοπής.
Κρατάτε τα χέρια μακριά από τη λεπίδα.
• Μεγέθη τεμαχίων εργασίας:
– Χωρίς πρόσθετη υποστήριξη το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί
να δέχεται το εξής μέγιστο μέγεθος τεμαχίου εργασίας:
Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα στη λειτουργία
ξεχονδρίσματος, προσέχετε την κατεύθυνση τροφοδοσίας.
Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα χωρίς να είναι στη
θέση του ο συλλέκτης πλανιδιών.
ΠΛΑΝΗ
– Ύψος 140 mm επί πλάτος 260 mm επί μήκος 500 mm
Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα στη λειτουργία
πλανίσματος, προσέχετε την κατεύθυνση τροφοδοσίας.
Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα χωρίς να είναι στη
θέση του ο συλλέκτης πλανιδιών.
– Ποτέ μην κόβετε τεμάχια εργασίας που είναι μικρότερα
από 300 mm
ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΑΣ
– Ύψος 160 mm επί πλάτος 260 mm επί μήκος 600 mm
Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες κοπής έχουν ρυθμιστεί
σωστά. Μην επιτρέπετε σε λεπίδες να προεξέχουν
από την κεφαλή κοπής περισσότερο από 1,1 mm.
– Ποτέ μην κόβετε τεμάχια εργασίας που είναι μικρότερα
από 500 mm
– Τεμάχιο εργασίας μεγαλύτερου μήκους πρέπει να
υποστηρίζεται από κατάλληλο πρόσθετο τραπέζι, π.χ.
τραπέζι με ράουλα.
• Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης του μηχανήματος,
απενεργοποιήστε άμεσα το μηχάνημα και αποσυνδέστε το από
την πρίζα.
• Αναφέρετε τη βλάβη και σημάνετε το μηχάνημα κατάλληλα ώστε
να αποτρέψετε τη χρήση του ελαττωματικού μηχανήματος από
άλλους.
• ΠΛΑΝΗ ΜΟΝΟ: Αν το μπλοκ κοπής έχει μπλοκάρει
λόγω μη κανονικής δύναμης τροφοδοσίας κατά την κοπή,
απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το από
την παροχή ρεύματος. Αφαιρέστε το τεμάχιο εργασίας
και διασφαλίστε ότι το μπλοκ κοπής κινείται ελεύθερα.
Ενεργοποιήστε το μηχάνημα και ξεκινήστε την καινούρια
εργασία κοπής με μειωμένη δύναμη προώθησης.
• Βεβαιωθείτε ότι είναι καλά προστατευμένο οποιοδήποτε τμήμα
του μπλοκ κοπής δεν χρησιμοποιείται για πλάνισμα.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
(ΕΙΚ. [FIG.] A1)
Ο κωδικός ημερομηνίας (36), ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το έτος
κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Η συσκευασία περιέχει:
1 Εν μέρει συναρμολογημένο ξεχονδριστήρα
1 Προστατευτικό
1 Προστατευτικό/συλλέκτη πλανιδιών
1 Προσαρμογέα θύρας σκόνης
1 Κιβώτιο που περιέχει:
1 Οδηγό
Οι κίνδυνοι που ακολουθούν είναι εγγενείς στη χρήση πλανών:
1 Εξάρτημα προώθησης
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και την
εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι
δεν μπορούν να αποφευχθούν.
1 Σακούλα που περιέχει:
Αυτοί είναι:
– Κίνδυνος ατυχημάτων από τα μη καλυπτόμενα μέρη της
περιστρεφόμενης λεπίδας.
– Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αλλαγή της λεπίδας.
– Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αλλαγή της λεπίδας.
– Κίνδυνοι για την υγεία προκαλούμενοι από την εισπνοή σκόνης
που παράγεται κατά το πλάνισμα ξύλου, ειδικά βελανιδιάς, οξιάς
και MDF.
Οι ακόλουθοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο αναπνευστικών
προβλημάτων:
1 Κλειδί Άλεν 2,5 mm
1 Κλειδί Άλεν 4 mm
1 Κλειδί Άλεν 5 mm
1 Κλειδί Άλεν 6 mm
1 Μηχανικό κλειδί 13/10 mm
1 Έλασμα ένδειξης για ρύθμιση
1 Λαβή ανύψωσης
2 Λαβές σύσφιξης
4 Λαστιχένια πέλματα
1 Καρόβιδα M8
101
ΕΛΛ ΗΝΙ ΚΑ
4 Παξιμάδια M8
Ηλεκτρική ασφάλεια
4 Οδοντωτές ροδέλες D8
Ο ηλεκτροκινητήρας έχει σχεδιαστεί μόνο για μία τάση
(400 V – 3 φάσεις) και μόνο για δύο τάσεις (230 V – 1 φάση).
Ελέγχετε πάντα ότι η παροχή ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που
αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων.
1 Επίπεδη ροδέλα D8
1 Κιβώτιο που περιέχει:
4 Πόδια
2 Τροχούς
2 Στηρίγματα τροχών
1 Σακούλα που περιέχει:
2 Άξονες τροχών
4 Καρόβιδες M8
2 Μπουλόνια M8 βυθισμένης εξαγωνικής κεφαλής
4 Παξιμάδια M8
4 Παξιμάδια πεταλούδας
4 Επίπεδες ροδέλες D8
6 Ροδέλες Belleville D8
1 εγχειρίδιο οδηγιών
1 σχεδιάγραμμα σε μεγέθυνση
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. A1, A2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να προκληθεί
βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
ΕΙΚ. A1
1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off)
2. Λαβή ανύψωσης
3. Κάτω τραπέζι
4. Προστατευτικό/συλλέκτης πλανιδιών
5. Κλίμακα κάτω τραπεζιού
Αν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος, πρέπει
να αντικατασταθεί από ειδικά κατασκευασμένο καλώδιο το οποίο
διατίθεται μέσω του δικτύου σέρβις της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο
καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών κατάλληλο για την ισχύ αυτού του
εργαλείου (βλ. τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού
είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 20 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πηγή ρεύματος
πριν την εγκατάσταση και την αφαίρεση αξεσουάρ,
πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή διαμόρφωσης παραμέτρων
ή όταν εκτελείτε επισκευές. Να βεβαιώνεστε ότι ο
διακόπτης σκανδάλης είναι στη θέση απενεργοποίησης
(OFF). Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν τη συναρμολόγηση πάντα
αποσυνδέετε το εργαλείο από την πρίζα.
Αποσυσκευασία του μηχανήματος
(εικ. B1)
1. Αφαιρέστε από το κιβώτιο τα χαλαρά υλικά συσκευασίας.
2. Ανυψώστε το μηχάνημα έξω από το κιβώτιο.
3. Αφαιρέστε το κιβώτιο εξαρτημάτων από το εσωτερικό του
μηχανήματος.
4. Αφαιρέστε από το μηχάνημα όλα τα υπολειπόμενα υλικά
συσκευασίας.
6. Εξάρτημα προώθησης
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΙΚ. B2)
7. Λαβή σύσφιξης οδηγού
Συνιστούμε να αποσυσκευάσετε και να ταξινομήσετε όλα τα μέρη του
εξοπλισμού.
8. Οδηγός
14. Στήριγμα τροχού
ΕΙΚ. A2
9. Πάνω τραπέζι
10. Κουμπί ρύθμισης βάθους πλανίσματος
15. Άξονας τροχού
16. Καρόβιδα M8
11. Κλίμακα πάνω τραπεζιού
17. Μπουλόνι M8 βυθισμένης εξαγωνικής κεφαλής
12. Λαβή σύσφιξης προστατευτικού
18. Παξιμάδι M8
13. Προστατευτικό
19. Παξιμάδι πεταλούδας
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Η πλάνη και ξεχονδριστήρας σας D27300 της DEWALT έχουν
σχεδιαστεί για επαγγελματική κοπή σκληρού και μαλακού ξύλου.
Εκτελεί εργασίες πλανίσματος και ξεχονδρίσματος με ευκολία,
ακρίβεια και ασφάλεια.
Το μπλοκ κοπής έχει σχεδιαστεί να δέχεται λεπίδες ονομαστικού
μεγέθους 260 mm (DE7333).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για
χρήσεις άλλες από τις προβλεπόμενες.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτές οι πλάνες είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από μη
έμπειρους χειριστές.
102
20. Οδοντωτή ροδέλα D8
21. Επίπεδη ροδέλα D8
22. Επίπεδη ροδέλα D8
23. Ροδέλα Belleville D8
Τοποθέτηση των πελμάτων (εικ. C1, C2)
Με τα πέλματα τοποθετημένα, το μηχάνημα είναι κατάλληλο για
τοποθέτηση πάνω σε πάγκο εργασίας. Για να διασφαλίσετε ασφαλή
λειτουργία, το μηχάνημα πρέπει να στερεωθεί στον πάγκο εργασίας.
Απαιτούμενα υλικά: 4 παξιμάδια (18), 4 οδοντωτές ροδέλες (20) (εικ.
C1).
1. Γυρίστε το μηχάνημα στο πλάι με το πλαίσιο τραπεζιού εξόδου
(24) του ξεχονδριστήρα να ακουμπά στο δάπεδο (εικ. C2).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φροντίστε να αποφύγετε να χτυπήσει
στο δάπεδο το κουμπί ρύθμισης βάθους πλανίσματος
(10).
2. Εισάγετε ένα πόδι (25) σε κάθε μία από τις εξωτερικές εγκοπές
(26) της κάτω πλευράς του περιβλήματος του μηχανήματος.
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
3. Τοποθετήστε μια οδοντωτή ροδέλα (20) και ένα παξιμάδι (18) στο
άκρο με σπείρωμα του ποδιού.
4. Σφίξτε τα παξιμάδια.
Τοποθέτηση του προστατευτικού/
συλλέκτη πλανιδιών
Τοποθέτηση των ποδιών (εικ. D1–D3)
Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε λειτουργία πλανίσματος, το
προστατευτικό/συλλέκτης πλανιδιών πρέπει να τοποθετηθεί κάτω από
το πάνω τραπέζι. Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε λειτουργία
ξεχονδρίσματος, το προστατευτικό/συλλέκτης πλανιδιών πρέπει να
τοποθετηθεί πάνω από το πάνω τραπέζι.
Με τα πόδια τοποθετημένα, το μηχάνημα είναι κατάλληλο για
αυτόνομη εγκατάσταση. Απαιτούμενα υλικά: 4 καρόβιδες (16), 4
παξιμάδια πεταλούδες (19), 4 επίπεδες ροδέλες (21) (εικ. D1).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προστατευτικό/συλλέκτης πλανιδιών είναι σε
λειτουργία πλανίσματος.
5. Γυρίστε το μηχάνημα σε όρθια θέση.
6. Στερεώστε το μηχάνημα στον πάγκο εργασίας.
1. Γυρίστε το μηχάνημα στο πλάι με το πλαίσιο τραπεζιού εξόδου
(24) του ξεχονδριστήρα να ακουμπά στο δάπεδο (εικ. D2).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φροντίστε να αποφύγετε να χτυπήσει
στο δάπεδο το κουμπί ρύθμισης βάθους πλανίσματος
(10).
2. Εισάγετε ένα πόδι (27) σε κάθε μία από τις πάνω οπές (28) στις
ακμές της κάτω πλευράς του περιβλήματος του μηχανήματος.
3. Περάστε μια καρόβιδα (16) μέσα από τις οπές στα πόδια και το
περίβλημα του μηχανήματος.
4. Τοποθετήστε από μια επίπεδη ροδέλα (21) και ένα παξιμάδι
πεταλούδα (19) πάνω στις καρόβιδες.
5. Σφίξτε τα παξιμάδια πεταλούδες.
6. Γυρίστε το μηχάνημα στο πλάι ώστε το τραπέζι εξόδου
πλανίσματος (29) να ακουμπά στο δάπεδο (εικ. D3).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΕΙΚ. A1, H1, H2)
1. Ξεσφίξτε τα κουμπιά (68, 69) για να αφαιρέσετε το
προστατευτικό/συλλέκτη πλανιδιών (4) από το πάνω τραπέζι (9).
2. Περιστρέψτε το προστατευτικό/συλλέκτη πλανιδιών 180˚.
3. Περάστε το προστατευτικό/συλλέκτη πλανιδιών (4) κατά μήκος
του πάνω τραπεζιού (9) έως ότου το κουμπί (67) ευθυγραμμιστεί
με το μικροδιακόπτη (66).
4. Στερεώστε το προστατευτικό/συλλέκτη πλανιδιών σφίγγοντας τα
κουμπιά (67, 69).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΙΣΜΑΤΟΣ (ΕΙΚ. G1, G2, H3, H4)
1. Στρίψτε τη λαβή ανύψωσης (2) ώστε να χαμηλώσετε τελείως το
κάτω τραπέζι (9).
2. Ξεσφίξτε τα κομβία (67, 69) για να αφαιρέσετε το προστατευτικό/
συλλέκτη πλανιδιών (4) από το πάνω τραπέζι.
7. Επαναλάβετε όπως για τα άλλα πέλματα.
3. Αφαιρέστε το προστατευτικό/συλλέκτη πλανιδιών από το πάνω
τραπέζι.
8. Τοποθετήστε τους τροχούς κύλισης όπως περιγράφεται πιο κάτω.
4. Περιστρέψτε το προστατευτικό/συλλέκτη πλανιδιών 180˚.
Τοποθέτηση των τροχών κύλισης
(εικ. E1–E3)
5. Ευθυγραμμίστε τις 2 εξωτερικές νευρώσεις της θυρίδας σκόνης
του προστατευτικού/συλλέκτη πλανιδιών με τις 2 εγκοπές του
πλευρικού πλαισίου.
Απαιτούμενα υλικά: 2 στηρίγματα τροχών (14), 2 άξονες τροχών
(15), 2 μπουλόνια (17), 4 παξιμάδια (18), 2 επίπεδες ροδέλες (21), 2
ροδέλες Belleville (23) (εικ. E1).
6. Περάστε το προστατευτικό/συλλέκτη προς τα εμπρός μέσα στο
μικροδιακόπτη (66).
1. Ευθυγραμμίστε κάθε τροχό (30) με ένα στήριγμα (14) και
περάστε έναν άξονα τροχού (15) μέσα από τις οπές κάθε
συγκροτήματος (εικ. E2).
2. Τοποθετήστε από μια επίπεδη ροδέλα (21) και ένα παξιμάδι (18)
στο άκρο με σπείρωμα των αξόνων.
3. Σφίξτε τα παξιμάδια.
4. Τοποθετήστε ένα συγκρότημα τροχού (31) σε κάθε ένα από τα
πάνω πόδια (32) χρησιμοποιώντας ένα μπουλόνι με βυθισμένη
εξάγωνη κεφαλή (17), μια ροδέλα Belleville (23) και ένα παξιμάδι
(18) (εικ. E3).
5. Σφίξτε τα παξιμάδια.
6. Γυρίστε το μηχάνημα σε όρθια θέση.
Τοποθέτηση του οδηγού (εικ. F1, F2)
1. Τοποθετήστε τον οδηγό (8) πάνω στην υποδοχή οδηγού (33) (εικ.
F1).
2. Περάστε μια καρόβιδα (16) από το κάτω μέρος μέσα από την
υποδοχή και τον οδηγό.
3. Τοποθετήστε μια επίπεδη ροδέλα (22) πάνω στην καρόβιδα (16)
(εικ. F2).
4. Τοποθετήστε τη λαβή σύσφιξης (7) πάνω στην καρόβιδα (16).
Τοποθέτηση του προστατευτικού γέφυρας
(εικ. G1, G2)
1. Τοποθετήστε το προστατευτικό (13) πάνω στην κολόνα
προστατευτικού (34) (εικ. G1).
2. Ρυθμίστε τη θέση του προστατευτικού τοποθετώντας τη βίδα
ασφάλισης (35).
3. Τοποθετήστε τη λαβή σύσφιξης (12) στην κολόνα (34) (εικ. G2).
7. Στερεώστε το προστατευτικό/συλλέκτη πλανιδιών σφίγγοντας τα
κουμπιά (68, 69).
8. Χαμηλώστε το προστατευτικό (13) έως ότου έλθει σε επαφή με το
συλλέκτη πλανιδιών και ασφαλίστε το με το μοχλό (12).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε μονάδα εξαγωγής σκόνης, χαμηλώστε
το πάνω τραπέζι τελείως και συνδέστε τον προσαρμογέα στον αγωγό
σκόνης. Κατόπιν ανυψώστε το πάνω τραπέζι έως ότου είναι σε
επαφή με τον προσαρμογέα.
Ρύθμιση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν τη ρύθμιση, πάντα αποσυνδέετε
το εργαλείο από την πρίζα.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ (ΕΙΚ. I1–I3)
Ρύθμιση της ορθής γωνίας (εικ. I1)
Ο οδηγός έχει ρυθμιζόμενο στοπ για εύκολη ρύθμιση της ορθής
γωνίας.
1. Ξεσφίξτε τη λαβή σύσφιξης γωνίας (40).
2. Πιέστε τον οδηγό στην όρθια θέση για να βεβαιωθείτε ότι είναι
τελείως κάθετος και σφίξτε τη λαβή σύσφιξης γωνίας.
3. Τοποθετήστε μια γωνιά (41) πάνω στο τραπέζι και σε επαφή με
τον
οδηγό (8).
4. Αν απαιτείται ρύθμιση, προχωρήστε ως εξής:
5. Ξεβιδώστε το παξιμάδι (42) μερικές στροφές και περιστρέψτε τη
βίδα στοπ ρύθμισης κάθετης θέσης (43) προς τα μέσα ή έξω έως
ότου ο οδηγός να είναι σε γωνία 90° ως προς το τραπέζι όπως
διαπιστώνεται με τη βοήθεια της γωνιάς.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΛΟΞΟΤΜΗΣΗΣ (ΕΙΚ. I2)
1. Ξεσφίξτε τη λαβή σύσφιξης γωνίας (40).
2 Μετακινήστε τον οδηγό (8) κατά το διαμήκη άξονά του για να
επιτύχετε την απαιτούμενη γωνία.
103
ΕΛΛ ΗΝΙ ΚΑ
3. Βεβαιωθείτε ότι η κάτω ακμή του οδηγού είναι σε επαφή με την
πάνω επιφάνεια του τραπεζιού (9).
1. Ξεσφίξτε τη λαβή σύσφιξης οδηγού (7).
Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι τοποθετημένο ώστε να ικανοποιεί
τις εργονομικές σας απαιτήσεις ως προς το ύψος τραπεζιού και την
ευστάθειά του. Η θέση του μηχανήματος πρέπει να επιλεγεί ώστε ο
χειριστής να έχει καλή εποπτεία και αρκετό ελεύθερο περιβάλλοντα
χώρο γύρω από το μηχάνημα ώστε να επιτρέπεται χειρισμός του
τεμαχίου εργασίας χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό.
2. Μετακινήστε τον οδηγό (8) στο πάνω τραπέζι (9) ώσπου να
επιτύχετε το απαιτούμενο πλάτος.
Πριν τη λειτουργία
4. Σφίξτε τη λαβή σύσφιξης γωνίας.
Ρύθμιση του πλάτους πλανίσματος (εικ. I3)
3. Σφίξτε τη λαβή σύσφιξης οδηγού.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ (ΕΙΚ. J)
Το προστατευτικό μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε σταθερή θέση
πάνω από το τραπέζι για να παρέχει τη βέλτιστη προστασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην παραλείπετε ποτέ να ρυθμίζετε
το προστατευτικό ως προς το πλάτος πλανίσματος και το
ύψος του τεμαχίου εργασίας.
Για να ρυθμίσετε το πλάτος
1. Ξεσφίξτε το κουμπί ασφάλισης (44).
• Απομακρύνετε όλα τα ξένα αντικείμενα. Μην πλανίζετε ξύλο με
χαλαρούς ρόζους. Μην πλανίζετε ξύλο με πάρα πολλούς ρόζους
ή που είναι παραμορφωμένο.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
(εικ. M)
Ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης προσφέρει πολλά
πλεονεκτήματα:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΑΣΗΣ
2. Μετακινήστε το προστατευτικό (13) στο απαιτούμενο πλάτος.
Σε περίπτωση που η τροφοδοσία ρεύματος διακοπεί για κάποιο λόγο,
ο διακόπτης πρέπει να επανενεργοποιηθεί σκόπιμα.
3. Σφίξτε το κουμπί ρύθμισης.
ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΟΤΕΡ
Για να ρυθμίσετε το ύψος
1. Ξεσφίξτε τη λαβή σύσφιξης (12).
2. Μετακινήστε το στήριγμα του προστατευτικού (45) στο
απαιτούμενο ύψος.
3. Σφίξτε τη λαβή σύσφιξης.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΚΟΠΗΣ (ΕΙΚ. K, L1–L3)
Λειτουργία πλανίσματος (εικ. K)
1. Ξεσφίξτε το δακτύλιο ασφάλισης (46).
2. Πιάστε το κουμπί ρύθμισης βάθους (10) και ρυθμίστε το βάθος
κοπής χρησιμοποιώντας την κλίμακα (47).
– Περιστρέψτε δεξιόστροφα για να μειώσετε το βάθος κοπής.
– Περιστρέψτε αριστερόστροφα αν θέλετε να αυξήσετε το βάθος
κοπής.
3. Σφίξτε το δακτύλιο ασφάλισης.
Λειτουργία ξεχονδρίσματος (εικ. L1–L3)
1. Τοποθετήστε τη λαβή ανύψωσης (2) στο άκρο (48) του άξονα
ανύψωσης (εικ. L1).
Σε περίπτωση υπερφόρτωσης του μοτέρ, θα διακοπεί η παροχή
ρεύματος προς το μοτέρ. Αν συμβεί αυτό, αφήστε το μοτέρ να
κρυώσει για 2 λεπτά και κατόπιν πιέστε το πράσινο κουμπί εκκίνησης.
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η περιστρεφόμενη πλάκα του περιβλήματος ασφαλείας μπορεί να
κλειδώσει περνώντας ένα λουκέτο μέσα από το μάνδαλο. Η πλάκα
χρησιμεύει και σαν κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης “εύκολου
εντοπισμού” αφού πιέζοντας το μπροστινό μέρος της πλάκας θα
πιεστεί το κουμπί διακοπής λειτουργίας.
1. Για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα, πιέστε το πράσινο κουμπί
εκκίνησης (53).
2. Για να απενεργοποιήσετε το μηχάνημα, πιέστε το κόκκινο
κουμπί διακοπής (54).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο
όταν τελειώσει η εργασία και πριν το αποσυνδέσετε από
την πρίζα.
Πλάνισμα (εικ. N1, N2)
1. Τοποθετήστε το προστατευτικό/συλλέκτη πλανιδιών όπως
περιγράφηκε πιο πάνω.
2. Περιστρέψτε τη λαβή (δεξιόστροφα) έως ότου έρθει σε επαφή με
το παξιμάδι του άξονα.
2. Ρυθμίστε τον οδηγό όπως απαιτείται.
3. Περιστρέψτε τη λαβή ανύψωσης αριστερόστροφα έως ότου
ταιριάξει με την οπή και την επίπεδη πλευρά του άξονα.
3. Προσαρμόστε το προστατευτικό για να παρέχει βέλτιστη
προστασία.
4. Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί Άλεν 2,5 mm, σφίξτε τη βίδα
συγκράτησης της λαβής ανύψωσης (εικ. L2).
4. Ρυθμίστε το βάθος κοπής.
– Περιστρέψτε δεξιόστροφα για να μειώσετε το βάθος κοπής.
– Περιστρέψτε αριστερόστροφα αν θέλετε να αυξήσετε το βάθος
κοπής.
5. Διαβάστε το τελικό πάχος του τεμαχίου εργασίας σας στην
κλίμακα ρύθμισης βάθους (5) (εικ. L3).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού, απενεργοποιήστε το
εργαλείο και αποσυνδέετε το μηχάνημα από την
πηγή ρεύματος πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε προσαρτήματα ή
παρελκόμενα.
5. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
• Προωθήστε αργά το τεμάχιο εργασίας κάτω από το
προστατευτικό, κρατώντας το σταθερά πιεσμένο πάνω στον
οδηγό.
• Τροφοδοτήστε το τεμάχιο εργασίας στην κατεύθυνση των νερών.
• Μην παραλείψετε να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα προώθησης
όταν πλησιάσετε στην κεφαλή κοπής.
Ξεχόνδρισμα (εικ. A2, O1, O2)
1. Τοποθετήστε το προστατευτικό/συλλέκτη πλανιδιών όπως
περιγράφηκε πιο πάνω.
2. Χαμηλώστε το προστατευτικό (13).
3. Ρυθμίστε το βάθος κοπής.
4. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
• Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν το τεμάχιο
εργασίας έχει τουλάχιστον μία επίπεδη επιφάνεια.
• Για βέλτιστα αποτελέσματα, πλανίστε και τις δύο πλευρές του
τεμαχίου εργασίες ώστε να φθάσετε στο επιθυμητό πάχος.
104
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙȘ ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚȘ ÁÚ·ÌÌ€˜ ¿¯Ô˘˜ ÎÔ‹˜ Î·È Ï¿ÙÔ˘˜
ÎÔ‹˜ Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›.
2,5
μ¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ (mm)
ª·Ï·Îfi ͇ÏÔ
1,6
™ÎÏËÚfi ͇ÏÔ
0,8
0
20 50
100 150 200
250
300
¶Ï¿ÙÔ˜ ÙÂÌ·¯›Ô˘ (mm)
Πλάτος του υλικού (mm)
1. Τροφοδοτήστε αργά το τεμάχιο εργασίας μέσα στο μηχάνημα.
2. Τροφοδοτήστε το τεμάχιο εργασίας στην κατεύθυνση των νερών.
Αυξημένη αφαίρεση υλικού στα άκρα
Η Αυξημένη αφαίρεση υλικού στα άκρα προκύπτει όταν τα άρα
του τεμαχίου εργασίας έρχονται σε επαφή με τα κοπτικά. Για να
αποφύγετε την Αυξημένη αφαίρεση υλικού στα άκρα:
1. Κρατάτε το τεμάχιο εργασίας οριζόντιο σε όλη τη διαδικασία
πλανίσματος.
2. Τροφοδοτείτε το τεμάχιο εργασίας σε πλήρη επαφή με το
τραπέζι.
Παραμόρφωση (εικ. P1–P4)
Αν το τεμάχιο εργασίας σας είναι μόνο ελαφρά παραμορφωμένο,
πλανίστε και τις δύο πλευρές για να επιτύχετε το επιθυμητό πάχος.
ΚΑΜΠΥΛΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΙΚ. P1, P2)
Οι κύλινδροι τροφοδοσίας και η κεφαλή κοπής θα ισιώσουν
προσωρινά το τεμάχιο εργασίας (εικ. P1). Ωστόσο το καμπύλο σχήμα
θα επανέρθει μετά το πλάνισμα (εικ. P2).
• Για να αφαιρέσετε την καμπυλότητα, χρησιμοποιήστε ειδική
πλάνη (jointer).
ΚΥΠΕΛΛΟΕΙΔΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΙΚ. P3, P4)
1. Σχίστε το κυπελλοειδές τεμάχιο εργασίας στο μέσο (εικ. P3).
2. Πλανίστε τα κομμάτια ξεχωριστά για να ελαχιστοποιήσετε τη
φύρα.
• Εναλλακτικά, πλανίστε πρώτα για την πάνω επίπεδη επιφάνεια
(55), γυρίστε το τεμάχιο εργασίας ανάποδα και πλανίστε για την
κάτω επίπεδη επιφάνεια (56) (εικ. P4).
Εξαγωγή σκόνης (εικ. A1)
Το μηχάνημα διαθέτει θυρίδα εξαγωγής σκόνης διαμέτρου 100
mm στο προστατευτικό/συλλέκτη πλανιδιών (4). Αν τοποθετηθεί
κατάλληλη συσκευή εξαγωγής σκόνης, το 90% των παραγόμενων
πλανιδιών μπορεί να απομακρυνθεί αν η ροή αέρα είναι τουλάχιστον
20 m/s.
Συνδέετε κατάλληλη συσκευή εξαγωγής σκόνης σε όλες τις εργασίες.
τακτικό καθαρισμό του εργαλείου. Η διάταξη για προστασία από
ανάδραση και οι άξονες τροφοδοσίας θα πρέπει να επιθεωρούνται
κάθε εβδομάδα ώστε να διατηρούνται σε σωστή λειτουργική
κατάσταση που διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιήστε τη μονάδα και
αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πηγή ρεύματος
πριν την εγκατάσταση και την αφαίρεση αξεσουάρ,
πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή διαμόρφωσης
παραμέτρων ή όταν εκτελείτε επισκευές. Να
βεβαιώνεστε ότι ο διακόπτης σκανδάλης είναι στη θέση
απενεργοποίησης (OFF). Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί
να προκαλέσει τραυματισμό.
Αντικατάσταση των λεπίδων (εικ. R1, R2)
Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με κεφαλή κοπής που συγκρατεί δύο
λεπίδες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα αντικαθιστάτε τις λεπίδες
ταυτόχρονα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Έχετε υπόψη σας ότι οι λεπίδες
κοπής πρέπει αντικαθίστανται μόνο με τον περιγραφόμενο
τρόπο. Ποτέ μην τοποθετήσετε άλλες λεπίδες κοπής από
τις συνιστώμενες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αιχμηρές ακμές.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φοράτε γάντια κατά την
αντικατάσταση των λεπίδων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν την αντικατάσταση των λεπίδων
πάντα αποσυνδέετε το μηχάνημα από την πρίζα.
Αφαίρεση των λεπίδων
1. Αφαιρέστε τον οδηγό και το προστατευτικό.
2. Περιστρέψτε προσεκτικά την κεφαλή κοπής (57) έως ότου γίνει
ορατή η πρώτη λεπίδα.
3. Ξεσφίξτε τα μπουλόνια (58) χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο
μηχανικό κλειδί.
4. Ανυψώστε το συγκρότημα λεπίδας (59) ώστε να βγει από την
κεφαλή κοπής. Αν χρειάζεται χρησιμοποιήστε πένσα.
5. Αφαιρέστε τη λεπίδα (60) από την υποδοχή (61).
6. Επαναλάβετε για την άλλη λεπίδα.
Τοποθέτηση των λεπίδων
1. Συνδέστε τη λεπίδα (60) στην υποδοχή λεπίδας (61). Βεβαιωθείτε
ότι οι κεφαλές των εξωτερικών μπουλονιών (62) συμπίπτουν με
τις εγκοπές (63).
2. Επανατοποθετήστε το συγκρότημα στην κεφαλή κοπής (57).
3. Ρυθμίστε τη λεπίδα όπως περιγράφεται πιο κάτω.
4. Σφίξτε τα μπουλόνια (58) (ροπή: 6-8 Nm).
5. Επαναλάβετε για την άλλη λεπίδα.
Ρύθμιση των λεπίδων (εικ. R3)
Εφόσον είναι εφικτό, συνδέετε σύστημα αφαίρεσης σκόνης που έχει
σχεδιαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την
εκπομπή σκόνης.
1. Ελέγξτε τη θέση της λεπίδας (60) και στα δύο άκρα.
Μεταφορά (εικ. Q1, Q2)
3. Το κάτω άκρο του ελάσματος πρέπει να συμπίπτει με την κορυφή
της λεπίδας (60).
Οι τροχοί κύλισης (30) παρέχονται για ευκολότερη μεταφορά του
μηχανήματος. Αν κρατάτε σταθερά τη λαβή και με τα δύο χέρια,
μεταφέρετε το μηχάνημα όπως φαίνεται στην εικόνα Q2.
Συντήρηση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο DEWALT έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί
για μεγάλη χρονική περίοδο με ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής
ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα και τον
2. Τοποθετήστε το έλασμα ένδειξη (64) πάνω από την κεφαλή
κοπής (57) όπως δείχνει η εικόνα.
• Αν απαιτείται ρύθμιση, προχωρήστε ως εξής:
• Περιστρέψτε κάθε βίδα ρύθμισης (65) προς τα μέσα ή έξω έως
ότου το άκρο της λεπίδας συμπέσει με το έλασμα.
Τρόχισμα των λεπίδων
Οι λεπίδες μπορούν να τροχιστούν στις 42°.
105
ΕΛΛ ΗΝΙ ΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι λεπίδες μπορούν να τροχιστούν
έως 3 mm από το αρχικό τους μέγεθος. Αν το μέγεθος της
λεπίδας έχει μειωθεί περισσότερο από 3 mm, πρέπει να
αντικατασταθούν οι λεπίδες.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
Πριν τη χρήση, ελέγξτε προσεκτικά την κεφαλή κοπής για να
βεβαιωθείτε ότι θα λειτουργήσει κανονικά. Βεβαιωθείτε ότι ρητίνη
ή σωματίδια του τεμαχίου εργασίας δεν μπορούν να εμποδίσουν
κάποια από τις λειτουργίες.
Λειτουργία ξεχονδρίσματος: Σε περίπτωση που τμήματα του
τεμαχίου εργασίας προκάλεσαν εμπλοκή στην κεφαλή κοπής και
τον κύλινδρο τροφοδοσίας, αποσυνδέστε το μηχάνημα από την
τροφοδοσία ρεύματος και αφαιρέστε τα μέρη που έχουν σφηνώσει.
Διατηρείτε καθαρά τα ανοίγματα αερισμού και καθαρίζετε τακτικά το
περίβλημα με ένα απαλό πανί.
• Διατηρείτε τα τραπέζια καθαρά και απαλλαγμένα από γράσο.
Απλώνετε τακτικά λίγο κερί στα τραπέζια.
• Διατηρείτε το μηχάνημα καθαρό από σκόνη και πλανίδια.
• Σε καθημερινή βάση, ελέγχετε και καθαρίζετε τη διάταξη
προστασίας ανάδρασης και τους άξονες τροφοδοσίας.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Αυτά περιλαμβάνουν εφεδρικές λεπίδες κοπής (DE7333).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον οποίο
συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας της DEWALT
χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν το χρειάζεστε πια, μην το
απορρίψετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το
προϊόν σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
106
Η ξεχωριστή συλλογή χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά στην αποφυγή της
μόλυνσης του περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν την ξεχωριστή συλλογή
ηλεκτρικών προϊόντων από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα
συλλογής απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν αγοράζετε
ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή και ανακύκλωση των
προϊόντων DEWALT όταν φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου
ζωής τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία, παρακαλούμε
επιστρέψτε το προϊόν σας σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Εναλλακτικά, μια λίστα με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους
σέρβις της DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση που
διαθέτουμε, υπάρχουν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.
com.
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα των προϊόντων
της και προσφέρει μια εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα δήλωση εγγύησης
είναι επιπλέον των συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων από τη νομοθεσία
δικαιωμάτων σας ως ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η εγγύηση ισχύει εντός
της επικράτειας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με την απόδοση
του εργαλείου σας DEWALT, απλά επιστρέψτε το εντός
30 ημερών, πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως το
αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για πλήρη επιστροφή
χρημάτων ή ανταλλαγή. Το προϊόν θα πρέπει να έχει
υποβληθεί σε εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του εργαλείου σας
DEWALT εντός 12 μηνών από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει χώρα χωρίς χρέωση
σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT.
Θα πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς. Περιλαμβάνει
εργασία. Δεν περιλαμβάνει αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός
αν η βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς η συσκευή
σας DEWALT καταστεί ελαττωματική λόγω ελαττώματος
στα υλικά ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι θα
αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά εξαρτήματα χωρίς
χρέωση ή - κατ’ επιλογή μας - θα αντικαταστήσει τη μονάδα
χωρίς χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής μεταχείρισης
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη φθορά λόγω
συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα τα αρχικά μέρη
του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί της εγγύησης,
απευθυνθείτε στον πωλητή σας ή ελέγξτε τη θέση
του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της DEWALT ή
απευθυνθείτε στο τοπικό σας γραφείο της DEWALT στη
διεύθυνση που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα των
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων επισκευών της DEWALT
και πλήρη στοιχεία για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
107
108
109
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ: (01) 8981-616
Φαξ: (01) 8983-570
Service:
(01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Tel:
0212 533 52 55
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Faks: 0212 533 10 05
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
N050448
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
06/10
Download PDF

advertising