D27300 | DeWalt D27300 PLANER THICKNESSER Type 2 instruction manual

509111-63 CZ
Přeloženo z původního návodu
D27300
D27300T
Obrázek A1
7
8
6
2
66
5
4
3
36
1
XX–XX
XXXX
Obrázek A2
13
9
10
12
11
2
Obrázek B1
Obrázek B2
14
18
15
16
20
19
17
21
22
23
Obrázek D1
Obrázek C1
18
20
19
16
Obrázek C2
21
Obrázek D2
16
27
28
25
26
20
18
24
21
19
24
10
10
3
Obrázek D3
Obrázek E1
17
15
16
14
27
21
18
23
21
29
19
Obrázek E3
Obrázek E2
18
23
32
15
30
14
21
31
18
Obrázek F2
Obrázek F1
8
7
16
33
22
16
4
17
Obrázek G1
Obrázek G2
13
12
34
34
35
Obrázek H1
Obrázek H2
4
68
69
9
67
Obrázek H3
69
4
Obrázek H4
2
9
67
2
9
69
4
67
68
68
Obrázek I1
41
40
8
42
9
Obrázek I2
8
43
9
40
5
Obrázek I3
Obrázek J
9
7
8
44
Obrázek K
13
45
12
Obrázek L1
46
10
2
47
48
Obrázek L2
Obrázek L3
Obrázek M
5
XX–XX
XXXX
54
6
53
Obrázek N1
Obrázek N2
Obrázek O1
Obrázek O2
Obrázek P1
Obrázek P2
7
Obrázek P4
Obrázek P3
55
56
Obrázek R1
Obrázek Q1
58
30
Obrázek Q2
57
59
Obrázek R3
Obrázek R2
63
64
65
60
62
61
65
57
60
8
TLOUŠŤKOVAČKA - HOBLOVKA
D27300, D27300T
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Příkon
Výkon
Otáčky naprázdno
Rychlost posuvu
Výška řezu (max)
Max. šířka řezu
Max. hloubka řezu
Hoblovka
Tloušťkovačka
Velikost nože
Hmotnost
W
W
max/min-1
m/min
mm
mm
D27300
230
2
2100
1650
6200
5
160
260
D27300T
400
2
3000
2280
6200
5
160
260
mm
mm
mm
kg
2,5
3
20
54
2,5
3
20
54
96
96
3
109
3
109
3,1
3,1
V
LPA (akustický tlak)
dB(A)*
KPA (odchylka akustického
tlaku)
dB(A)
LWA (akustický výkon)
dB(A)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
dB(A)
* působící na sluch obsluhy
Pojistky:
Nářadí 230 V
Definice: Bezpečnostní
pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
ji zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
UPOZORNĚNÍ: Je-li použito bez
výstražného symbolu, označuje
potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
k způsobení hmotných škod.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Upozorňuje na ostré hrany.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
10 A v napájecí síti
POZNÁMKA (POUZE D27300): Toto zařízení
je určeno pro připojení k napájecímu systému
s maximální přípustnou impedancí Zmax = 0,27 Ω
na bodě rozhraní (rozvodná skříň) napájecího
systému uživatele.
Uživatel musí zajistit, aby bylo toto zařízení
připojeno pouze k napájecímu systému, který
splňuje výše uvedené požadavky. Je-li to nutné,
uživatel může požádat distributora elektrické
energie o informace týkající se impedance
systému v bodě rozhraní.
10
D27300, D27300T
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN 61029-1, EN 61029-2-3.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
9
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
4. Okolo stojící osoby udržujte mimo
pracovní prostor.
Zabraňte okolo stojícím osobám, zejména
dětem, aby se dotýkaly nářadí nebo
prodlužovacího kabelu a udržujte je mimo
pracovní prostor.
5. Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 2. 2010
Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ! Při použití elektrického
nářadí musí být dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, aby se snížilo
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem a zranění osob, včetně
následujících.
Před použitím tohoto nářadí si přečtěte všechny
uvedené bezpečnostní pokyny a tyto pokyny
uschovejte.
USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO
PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny
1. Udržujte pořádek na pracovišti.
Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní
ploše může vést k úrazu.
2. Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí vlhkosti. Nepoužívejte
nářadí ve vlhkém prostředí. Zajistěte správné
osvětlení pracoviště (250 - 300 luxů).
Nepoužívejte nářadí na místech, kde hrozí
riziko vzniku požáru nebo exploze, například
v blízkosti hořlavých nebo výbušných kapalin
a plynů.
3. Ochrana před úrazem způsobeným
elektrickým proudem.
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými
povrchy (například potrubí, radiátory,
sporáky a chladničky). Při práci v extrémních
podmínkách (například vysoká vlhkost,
tvorba kovových pilin při práci, atd.) může
být elektrická bezpečnost zvýšena vložením
izolačního transformátoru nebo ochranného
jističe (FI).
10
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno
na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
6. Nářadí nepřetěžujte.
Práce je účinnější a bezpečnější, pokud
používáte nářadí a nástroje k účelům, k nimž
jsou určeny.
7. Používejte vhodné nářadí.
Nepřetěžujte malá nářadí při práci, která je
určena pro výkonnější nářadí. Nepoužívejte
nářadí k jiným účelům, než pro které je
určeno. Nepoužívejte například kotoučovou
pilu k řezání kmenů nebo větví stromů.
8. Vhodně se oblékejte.
Nenoste volný oděv a šperky. Mohou být
zachyceny pohyblivými částmi. Při práci ve
venkovním prostředí používejte neklouzavou
obuv. Máte-li dlouhé vlasy, používejte vhodnou
pokrývku hlavy.
9. Používejte prvky osobní ochrany.
Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se při
práci s nářadím práší nebo odlétávají-li drobné
částečky materiálu, používejte respirátor proti
prachu nebo ochranný štít. Protože mohou být
tyto částečky materiálu velmi horké, používejte
také žáruvzdornou zástěru. Vždy používejte
ochranu sluchu. Vždy používejte ochrannou
přilbu.
10. Připojte zařízení k zachytávání prachu.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci.
11. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky
škubáním za napájecí kabel. Veďte kabel
tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo
horké a mastné povrchy. Při přenášení nikdy
nedržte nářadí za napájecí kabel.
12. Obrobek si upněte.
Pokud je to možné, používejte k upnutí
obrobku svorky nebo svěrák. Je to
bezpečnější a umožňuje to obsluhu nářadí
oběma rukama.
13. Nepřekážejte sami sobě.
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
14. Provádějte pečlivou údržbu nářadí.
Udržujte ostré a čisté pracovní nástroje.
Tak bude zajištěn bezpečnější a vyšší
výkon nářadí. Dodržujte pokyny pro údržbu
a výměnu příslušenství. Nářadí pravidelně
kontrolujte a je-li poškozeno, nechejte jej
opravit v autorizovaném servisu. Udržujte
rukojeti a všechny ovládací prvky čisté, suché
a neznečistěné olejem nebo mazivy.
15. Nářadí odpojte.
Pokud není nářadí používáno, před
prováděním údržby a před výměnou
příslušenství, jako jsou pilové kotouče,
pracovní nástroje a nože, nářadí vždy odpojte
od elektrické sítě.
16. Odstraňte seřizovací přípravky a klíče.
Vytvořte si návyk, abyste před použitím nářadí
prováděli kontrolu, zda na nářadí nezůstaly
seřizovací klíče nebo přípravky a zajistěte
jejich odstranění z nářadí.
17. Zabraňte nechtěnému spuštění.
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním
spínači. Před připojením k elektrické síti se
ujistěte, zda je hlavní spínač v poloze vypnuto
(OFF).
18. Používejte prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití.
Před použitím zkontrolujte prodlužovací
kabel a je-li poškozen, zajistěte jeho výměnu.
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze
prodlužovací kabel určený pro venkovní
použití, který je i takto označen.
19. Buďte pozorní.
Stále sledujte, co děláte. Pracujte s rozvahou.
S nářadím nepracujte, jste-li unavení nebo
pokud jste pod vlivem omamných látek,
alkoholu nebo léků.
20. Kontrolujte stav nářadí.
Dříve než budete nářadí používat, pečlivě
zkontrolujte, zda není poškozeno, aby byla
zajištěna jeho správná funkce. Zkontrolujte
vychýlení a uložení pohybujících se částí,
opotřebování jednotlivých částí a další prvky,
které mohou ovlivnit správný chod nářadí.
Zničené nebo jiné poškozené díly nechejte
opravit nebo vyměnit v autorizovaném
servisu, pokud v této příručce nebude uveden
jiný způsob odstranění závady. Poškozené
spínače nechejte vyměnit v autorizovaném
servisu. Pokud nelze hlavním spínačem nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Nikdy se nepokoušejte o opravu sami.
VAROVÁNÍ! Použití jiného příslušenství
nebo přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací, než je doporučeno tímto
návodem, může způsobit poranění obsluhy.
21. Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte
kvalifikovaným servisním technikům.
Toto elektrické nářadí odpovídá platným
bezpečnostním předpisům. Opravy by měly
být prováděny pouze kvalifikovanými techniky,
kteří budou používat originální náhradní díly.
V jiných případech může dojít k velkému
ohrožení uživatele.
Další bezpečnostní pokyny pro
hoblovky
• Při práci používejte ochranné brýle, pracovní
rukavice a ochranu sluchu.
• Nikdy neobsluhujte stroj bez řádně
nasazených ochranných krytů a bez
zařízení na ochranu před zpětným rázem
v perfektním provozním stavu.
• Při hoblování nepoužívejte stroj bez spávně
nastaveného vodítka. Ujistěte se, zda se
spodní hrana vodítka dotýká horní plochy
stolu.
VAROVÁNÍ! Stoly hoblovky byly přesně
seřízeny již ve výrobním závodě. Nikdy
neprovádějte změny nastavení stolů sami.
• Používejte pouze nože určené pro tento
stroj.
• Vždy používejte nože, které jsou správně
nabroušeny a v dobrém stavu.
• Nepoužívejte tento stroj pro práci s jiným
materiálem než je měkké nebo tvrdé dřevo.
• Nikdy neprovádějte řezání drážek, otvorů pro
čepy nebo jiných tvarů. Vytváření polodrážek
není povoleno.
• Nikdy neprovádějte přerušované práce (to
znamená řezy, u kterých není prováděno
obrábění po celé délce obrobku).
• Vyvarujte se práce s prohnutým dřevem,
které by nebylo v odpovídajícím kontaktu
s povrchem pracovního stolu.
• Před použitím zkontrolujte řádnou funkci
zařízení proti zpětnému rázu a hřídelů
posuvu.
• Před zahájením práce odstraňte z obrobku
všechny hřebíky a jiné kovové části.
11
Nepracujte se dřevem, u kterého se štípají
třísky.
• Pracuje-li pila v režimu hoblovka, ujistěte se,
zda je kryt horního nože seřízen tak, aby
poskytoval optimální ochranu.
• Ujistěte se, zda se zvedací rukojeť
nenachází v oblasti přísunu materiálu.
• Při práci s dlouhými obrobky používejte na
obou stranách stroje vhodné válečkové stoly
nastavené na výšku stolů stroje.
Zbytková rizika
Při použití hoblovky vznikají následující rizika:
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
• Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od
nožů.
– Riziko nehody způsobené nekrytou částí
rotujícího nože.
• Při práci v režimu hoblovka vždy používejte
tlačnou tyč.
– Riziko zranění při výměně nože.
• Není-li tlačná tyč používána, uložte ji na
určené místo.
• Je-li blok nožů v pohybu, vyvarujte se
odstraňování jakýchkoli odřezků nebo jiných
částí obrobku z prostoru řezu.
• Rozměry obrobků:
– Není-li stroj vybaven přídavnými
podpěrami, mohou být obráběny obrobky
s následujícími maximálními rozměry:
HOBLOVKA
– Výška 140 mm x šířka 260 mm x
délka 500 mm
– Nikdy neobrábějte obrobky kratší než
300 mm
TLOUŠŤKOVAČKA
– Výška 160 mm x šířka 260 mm x
délka 600 mm
– Nikdy neobrábějte obrobky kratší než
500 mm
– Delší obrobky musí být podepřeny dalším
vhodným podpěrným stolem, například
válečkovým stolem.
• V případě nehody nebo poruchy stroje
proveďte okamžité vypnutí stroje a odpojte
napájecí kabel od zásuvky.
12
• Ujistěte se, zda je řádně zakryta každá část
obráběcího bloku, která není používána pro
hoblování.
– Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vytvářeného při hoblování dřeva,
zejména dubového, bukového a materiálu
MDF.
Následující faktory zvyšují riziko dýchacích
problémů:
– Při řezání dřeva není připojeno žádné
odsávací zařízení.
– Nedostatečné odsávání prachu, které je
způsobeno zanesenými filtry.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
Bod úchopu pro přenášení.
• Proveďte záznam o poruše a vhodným
způsobem označte stroj, abyste zabránili
ostatním osobám poškozený stroj používat.
Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od
nožů.
• POUZE HOBLOVKA: Pokud během
obrábění dojde k zablokování nožů z důvodu
nadměrné posuvné síly, vypněte stroj
a odpojte napájecí kabel od zdroje napětí.
Vyjměte obrobek a ujistěte se, zda se
blok nožů volně otáčí. Znovu zapněte stroj
a zahajte práci s menší posuvnou silou.
Používáte-li stroj v režimu tloušťkovačka,
dávejte pozor na směr posuvu obrobku.
Nikdy nepoužívejte stroj bez řádně
nasazeného lapače hoblin.
Používáte-li stroj v režimu hoblovka,
dávejte pozor na směr posuvu obrobku.
Nikdy nepoužívejte stroj bez řádně
nasazeného lapače hoblin.
Ujistěte se, zda jsou správně
seřízeny nože. Zajistěte, aby
nože z nožové hlavy nevyčnívaly
více než 1,1 mm.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. A1)
Datový kód (36), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
4 křídlové matice
4 ploché podložky D8
6 talířových podložek D8
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. A1, A2)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k zranění nebo k jeho
poškození.
Balení obsahuje:
1 částečně sestavenou hoblovku
1 ochranný kryt
1 kryt/zachytávač hoblin
1 adaptér otvoru pro odvod prachu
1 krabici obsahující:
1 vodítko
1 tlačnou tyč
1 balení obsahující:
1 šestihranný klíč 2,5 mm
1 šestihranný klíč 4 mm
1 šestihranný klíč 5 mm
1 šestihranný klíč 6 mm
1 klíč 13/10 mm
1 seřizovací přípravek
1 zvedací rukojeť
2 upínací rukojeti
4 pryžové patky
1 vratový šroub M8
4 matice M8
4 ozubené podložky D8
1 plochá podložka D8
1 krabici obsahující:
4 nohy
2 kolečka
2 držáky koleček
1 balení obsahující:
2 osy pro kolečka
4 vratové šrouby M8
2 šrouby se šestihrannou hlavou M8
4 matice M8
OBR. A1
1. Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
2. Zvedací rukojeť
3. Spodní stůl
4. Kryt/zachytávač hoblin
5. Měřítko spodního stolu
6. Tlačná tyč
7. Upínací rukojeť vodítka
8. Vodítko
OBR. A2
9. Horní stůl
10. Seřizovací šroub hloubky hoblování
11. Měřítko horního stolu
12. Upínací rukojeť krytu
13. Ochranný kryt
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše hoblovka a tloušťkovačka DEWALT D27300/
D27300T je určena pro profesionální obrábění
tvrdého a měkkého dřeva. Provádí snadné, přesné
a bezpečné hoblování a protahování.
Blok nožů je určen pro použití nožů 260 mm
(DE7333).
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte tento stroj
pro jiné účely, než je popsáno v tomto
návodu k obsluze.
NEPOUŽÍVEJTE tento stroj ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
13
Tyto hoblíky jsou elektrická nářadí pro
profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro napájecí
napětí 400 V (3 fáze) nebo 230 V (1 fáze). Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí
na výkonovém štítku.
Vybalení stroje (obr. B1)
1. Odstraňte balicí materiál z krabice.
2. Vyzvedněte stroj z krabice.
3. Vyjměte ze stroje krabici s díly.
4. Odstraňte ze stroje zbytky obalového
materiálu.
POPIS MONTÁŽNÍCH PRVKŮ (OBR. B2)
Doporučujeme vám, abyste vybalili a rozdělili
všechny montážní prvky.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně upraveným kabelem, který je
dodáván autorizovaným servisem DEWALT.
14. Držák koleček
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
17. Šroub se šestihrannou hlavou M8
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
15. Osa kolečka
16. Vratový šroub M8
18. Matice M8
19. Křídlová matice
20. Ozubená podložka D8
21. Plochá podložka D8
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
22. Plochá podložka D8
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
23. Talířová podložka D8
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Montáž patek (obr. C1, C2)
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A (pouze
230 V).
S namontovanými patkami může být stroj umístěn
na pracovní stůl. Z důvodu zajištění bezpečného
provozu musí být stroj řádně připevněn
k pracovnímu stolu. Požadované montážní prvky:
4 matice (18), 4 ozubené podložky (20) (obr. C1).
Použití prodlužovacího kabelu
1. Otočte stroj na bok tak, aby se výstupní rám
tloušťkovačky (24) opíral o podlahu (obr. C2).
• Žluto/zelený vodič připojte ke svorce pe.
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se třemi vodiči, který
je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm².
Maximální délka je 20 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vždy vypněte stroj
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, nastavením nebo před
prováděním oprav. Ujistěte se, zda je
spouštěcí spínač v poloze vypnuto.
Náhodné spuštění by mohlo způsobit
úraz.
VAROVÁNÍ: Před zahájením montáže
vždy odpojte nářadí od sítě.
14
VAROVÁNÍ: Zabraňte tomu, aby se
seřizovací šroub hloubky hoblování
(10) dostal do kontaktu s podlahou.
2. Do každé vnější drážky (26), které se nachází
na spodní části skříně stroje, zasuňte patku
(25).
3. Na závitovou část patky nasaďte ozubenou
podložku (20) a matici (18).
4. Utáhněte matice.
5. Postavte stroj do normální polohy.
6. Připevněte stroj k pracovnímu stolu.
Montáž noh (obr. D1 - D3)
Po montáži opěrných noh může být stroj používán
samostatně. Požadované montážní prvky:
4 vratové šrouby (16), 4 křídlové matice (19),
4 ploché podložky (21) (obr D1).
1. Otočte stroj na bok tak, aby se výstupní rám
tloušťkovačky (24) opíral o podlahu (obr. D2).
VAROVÁNÍ: Zabraňte tomu, aby se
seřizovací šroub hloubky hoblování
(10) dostal do kontaktu s podlahou.
2. Do každého horního otvoru (28), které se
nachází na okrajích spodní části skříně stroje,
zasuňte nohu (27).
3. Zasuňte do otvorů v nohách a ve skříni stroje
vratové šrouby (16).
4. Nasaďte na šrouby ploché podložky (21)
a křídlové matice (19).
5. Utáhněte křídlové matice.
6. Otočte stroj na bok tak, aby se výstupní stůl
hoblovky (29) opíral o podlahu (obr. D3).
7. Zopakujte výše uvedený postup.
8. Podle níže uvedeného postupu namontujte
kolečka.
Montáž koleček (obr. E1 - E3)
Požadované montážní prvky: 2 držáky koleček
(14), 2 osy koleček (15), 2 šrouby (17), 4 matice
(18), 2 ploché podložky (21), 2 talířové podložky
(23) (obr. E1).
1. Srovnejte každé kolečko (30) s držákem (14)
a do každého otvoru zasuňte osu kolečka (15)
(obr. E2).
2. Na závitovou osy nasaďte plochou podložku
(21) a matici (18).
3. Utáhněte matice.
4. Pomocí šroubu se šestihrannou hlavou
(17), talířové podložky (23) a matice (18)
namontujte sestavu kolečka (31) na nohy (32)
(obr. E3).
5. Utáhněte matice.
6. Postavte stroj do normální polohy.
Montáž vodítka (obr. F1, F2)
3. Nasaďte na sloupek (34) upínací rukojeť (12)
(obr. G2).
Montáž krytu/zachytávače
hoblin
Používáte-li stroj v režimu hoblovka, kryt/
zachytávač hoblin musí být namontován ze spodní
strany horního stolu. Používáte-li stroj v režimu
tloušťkovačka, kryt/zachytávač hoblin musí být
namontován na horní straně horního stolu.
REŽIM TLOUŠŤKOVÁNÍ (OBR. A1, H1, H2)
POZNÁMKA: Kryt/ zachytávač hoblin je
namontován pro režim hoblovka.
1. Povolte upínací šrouby (68, 69), abyste mohli
sejmout kryt/zachytávač hoblin (4) z horního
stolu (9).
2. Otočte kryt/zachytávač hoblin o 180°.
3. Posunujte kryt/zachytávač hoblin (4) podél
horního stolu (9), dokud nebude výstupek (67)
srovnán s mikrospínačem (66).
4. Připevněte kryt/zachytávač hoblin utažením
upínacích šroubů (67, 69).
REŽIM HOBLOVÁNÍ (OBR. G1, G2, H3, H4)
1. Otočte zvedací rukojeť (2) tak, aby došlo
k úplnému spuštění spodního stolu (9).
2. Povolte upínací šrouby (67, 69), abyste mohli
sejmout kryt/zachytávač hoblin (4) z horního
stolu.
3. Sejměte kryt/zachytávač hoblin z horního
stolu.
4. Otočte kryt/zachytávač hoblin o 180°.
5. Srovnejte 2 vnější žebra otvoru pro odvod
prachu na krytu/zachytávači hoblin se
2 drážkami bočních panelů.
6. Posuňte kryt/zachytávač hoblin směrem
dopředu do mikrospínače (66).
1. Nasaďte vodítko (8) na držák vodítka (33)
(obr. F1).
7. Připevněte kryt/zachytávač hoblin utažením
upínacích šroubů (68, 69).
2. Ze spodní strany protáhněte držákem
a vodítkem vratový šroub (16).
8. Spouštějte kryt (13), dokud nebude v kontaktu
se zachytávačem hoblin a zajistěte jeho
polohu pákou (12).
3. Nasaďte na šroub (16) plochou podložku (22)
(obr. F2).
4. Nasaďte na šroub (16) upínací rukojeť (7).
Montáž krytu (obr. G1, G2)
1. Vložte kryt (13) do sloupku krytu (34)
(obr. G1).
2. Nastavte kryt utažením pojistného šroubu (35).
POZNÁMKA: Používáte-li zachytávač hoblin,
zcela spusťte horní stůl a připevněte ke skluzu pro
hobliny adaptér. Potom zvedejte horní stůl, dokud
nebude v kontaktu s adaptérem.
Seřízení
VAROVÁNÍ: Před seřízením vždy
odpojte nářadí od sítě.
15
NASTAVENÍ VODÍTKA (OBR. I1 - I3)
NASTAVENÍ HLOUBKY ŘEZU (OBR. K, L1 - L3)
Nastavení pravého úhlu (obr. I1)
Režim hoblování (obr. K)
Vodítko je vybaveno nastavitelným dorazem, který
usnadňuje nastavení pravého úhlu.
1. Uvolněte upínací rukojeť (40).
2. Tlačte vodítko přímo nahoru, abyste zajistili
jeho zcela svislou polohu a potom přitáhněte
upínací rukojeť.
3. Položte na stůl úhelník (41) a opřete tento
úhelník o vodítko (8).
4. Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
5. Uvolněte o několik otáček matici (42)
a zašroubujte nebo vyšroubujte seřizovací
dorazový šroub svislé polohy (43) tak, aby
bylo vodítko v kolmé poloze (90°) vzhledem ke
stolu. Proveďte kontrolu pomocí úhelníku.
Nastavení úhlu pro srážení hran (obr. I2)
1. Uvolněte upínací rukojeť (40).
1. Povolte upínací kroužek (46).
2. Uchopte seřizovací šroub hloubky řezu (10)
a pomocí měřítka (47) nastavte požadovanou
hloubku řezu.
– Otáčení ve směru pohybu hodinových
ručiček hloubku řezu snižuje.
– Otáčení proti směru pohybu hodinových
ručiček hloubku řezu zvyšuje.
3. Utáhněte upínací kroužek.
Režim tloušťkování (obr. L1 - L3)
1. Nasaďte zvedací rukojeť (2) na koncovou část
hřídel zvedání (48) (obr. L1).
2. Otáčejte rukojetí ve směru pohybu hodinových
ručiček, dokud nebude v kontaktu s maticí
hřídele.
2 Pohybujte vodítkem (8) podél jeho podélné
osy, abyste nastavili požadovaný úhel.
3. Otáčejte zvedací rukojetí proti směru pohybu
hodinových ručiček, dokud nebude srovnána
s otvorem a plochou částí hřídele.
3. Ujistěte se, zda se spodní hrana vodítka
dotýká horní plochy stolu (9).
4. Pomocí šestihranného klíče 2,5 mm utáhněte
kolík zvedací rukojeti (obr. L2).
4. Utáhněte upínací rukojeť.
Nastavení šířky hoblování (obr. I3)
1. Uvolněte upínací rukojeť vodítka (7).
2. Pohybujte vodítkem (8) přes horní stůl (9),
abyste nastavili požadovanou šířku.
3. Utáhněte upínací rukojeť vodítka.
NASTAVENÍ KRYTU (OBR. J)
Kryt může být nastaven do jakékoli polohy nad
stolem, aby poskytoval optimální ochranu.
VAROVÁNÍ: Vždy se ujistěte, zda
je kryt nastaven tak, aby vyhovoval
z hlediska šířky hoblování a výšky
obrobku.
Nastavení šířky
1. Povolte zajišťovací šroub (44).
2. Nastavte kryt (13) na požadovanou šířku.
3. Utáhněte seřizovací šroub.
Nastavení výšky
1. Uvolněte upínací rukojeť (12).
2. Nastavte držák krytu (45) do požadované
výšky.
3. Utáhněte upínací rukojeť.
16
– Otáčení ve směru pohybu hodinových
ručiček hloubku řezu snižuje.
– Otáčení proti směru pohybu hodinových
ručiček hloubku řezu zvyšuje.
5. Na měřítku hloubky řezu (5) odečtěte
konečnou tloušťku vašeho obrobku (obr. L3).
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění stroj vždy
vypněte a odpojte napájecí kabel od
zdroje napájení.
Ujistěte se, zda je stroj z hlediska výšky stolu
a stability umístěn v bezpečné a ergonomické
poloze. Poloha stroje musí být zvolena tak, aby
měla obsluha stroje dobrý přehled a dostatek
volného prostoru v blízkosti stroje, který umožní
manipulaci s obrobky bez jakéhokoli omezení.
Před použitím
3. Nastavte hloubku hoblování.
4. Zapněte stroj.
• Odstraňte všechny cizí předměty.
Neprovádějte hoblování dřeva s uvolněnými
suky. Neprovádějte hoblování dřeva, které je
zprohýbáno nebo na kterém je mnoho suků.
• Nejlepších výsledků bude dosaženo, bude-li
mít obrobek minimálně jednu plochou stranu.
• Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků,
ohoblujte obě strany obrobku, abyste dosáhli
požadované tloušťky.
Zapnutí a vypnutí (obr. M)
Hlavní spínač nabízí více výhod:
PODNAPĚŤOVÁ FUNKCE
Sledujte vodicí rysky šířky a hloubky řezu
zobrazené v níže uvedené tabulce.
Dojde-li z nějakého důvodu k přerušení napájení,
spínač musí být úmyslně znovu aktivován.
Dojde-li k přetížení motoru, bude odpojeno jeho
napájení. V takové situaci nechejte motor 2 minuty
vychladnout a potom stiskněte zelené spouštěcí
tlačítko.
Měkké dřevo
Tvrdé dřevo
Hloubka řezu (mm)
OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ PROTI PŘETÍŽENÍ
MOTORU
MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOST
Sklopná bezpečnostní uzavírací deska může být
zajištěna visacím zámkem. Deska slouží také jako
snadno použitelné tlačítko nouzového vypínání,
protože tlak působící na přední část desky způsobí
stisknutí vypínacího tlačítka.
1. Chcete-li stroj zapnout, stiskněte zelené
spouštěcí tlačítko (53).
2. Chcete-li stroj vypnout, stiskněte červené
vypínací tlačítko (54).
VAROVÁNÍ: Po ukončení práce a před
odpojením napájecího kabelu stroj
vždy vypněte.
Hoblování (obr. N1, N2)
1. Podle výše uvedeného postupu namontujte
kryt/zachytávač hoblin.
2. Podle potřeby proveďte seřízení vodítka.
3. Nastavte kryt tak, aby poskytoval optimální
ochranu.
Šířka (mm)
Šířka (mm)
1. Pomalu posunujte obrobek do stroje.
2. Posunujte obrobek ve směru vláken dřeva.
Průřez
Průřez je prohlubenina, která vznikne v situaci, kdy
se koncové části obrobku dostanou do kontaktu
s noži. Zabránění průřezu
1. Během hoblování udržujte obrobek stále
srovnaný.
2. Přitlačujte obrobek stále na stůl.
Deformace (obr. P1 - P4)
4. Nastavte hloubku hoblování.
Je-li obrobek deformován pouze lehce, ohoblujte
obě jeho strany, abyste získali požadovanou
tloušťku.
5. Zapněte stroj.
VYPOUKLÉ OBROBKY (OBR. P1, P2)
• Pomalu posunujte obrobek pod kryt a stále jej
pevně přitlačujte k vodítku.
Posuvné válečky a nožová hlava obrobek dočasně
srovnají (obr. P1). Vypouklý tvar se ovšem po
hoblování znovu obnoví (obr. P2).
• Posunujte obrobek ve směru vláken dřeva.
• Jakmile se přiblížíte k nožové hlavě,
nezapomeňte použít tlačnou tyč.
Tloušťkování (obr. A2, O1, O2)
1. Podle výše uvedeného postupu namontujte
kryt/zachytávač hoblin.
2. Spusťte kryt (13).
• Chcete-li odstranit průhyb, použijte hoblík.
MISKOVITÉ OBROBKY (OBR. P3, P4)
1. Rozřežte miskovité obrobky uprostřed
(obr. P3).
2. Proveďte hoblování částí obrobku samostatně,
abyste eliminovali množství odpadu.
17
• Eventuálně ohoblujte nejdříve horní plochou
část (55), otočte obrobek a ohoblujte spodní
plochou část (56) (obr. P4).
Odsávání prachu (obr. A1)
Stroj je na krytu/zachytávači hoblin (4) opatřen
otvorem pro odvod prachu s průměrem 100 mm.
Je-li stroj vybaven vhodným zařízením pro
odsávání prachu, proud vzduchu s rychlostí
minimálně 20 m/s může zachytit až 90 %
vytvořených hoblin.
Při každé pracovní operaci připojte vhodné
odsávací zařízení.
Kdykoli je to možné, připojte zařízení pro odsávání
prachu, které splňuje požadavky příslušných
předpisů týkajících se prachových emisí.
Přeprava (obr. Q1, Q2)
Kolečka (30) umožňují snadnou přepravu
stroje. Uchopte pevně rukojeť oběma rukama
a provádějte přepravu stroje jako na uvedeném
obr. Q2.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Každý týden provádějte kontrolu provozního stavu
zařízení proti zpětnému rázu a hřídelí posuvu, aby
byl zajištěn bezpečný provoz.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte stroj
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, nastavením nebo před
prováděním oprav. Ujistěte se, zda
je spouštěcí spínač v poloze vypnuto.
Náhodné spuštění by mohlo způsobit
úraz.
Výměna nožů (obr. R1, R2)
Stroj je vybaven nožovou hlavou, která umožňuje
upnutí dvou nožů.
VAROVÁNÍ: Vyměňujte nože vždy
současně.
VAROVÁNÍ! Dbejte na to, aby
byla výměna nožů prováděna
pouze popsaným způsobem. Nikdy
nepoužívejte jiné nože, než jsou nože
doporučené v tomto návodu.
18
VAROVÁNÍ: Ostré hrany.
VAROVÁNÍ: Při výměně nožů
používejte ochranné rukavice.
VAROVÁNÍ: Před výměnou nožů vždy
odpojte stroj od sítě.
Demontáž nožů
1. Sejměte vodítko a kryt.
2. Opatrně otáčejte nožovou hlavou (57), dokud
se neobjeví první nůž.
3. Pomocí dodaného klíče povolte šrouby (58).
4. Vyjměte sestavu nožů (59) z nožové hlavy.
Je-li to nutné, použijte kleště.
5. Vytáhněte nůž (60) z držáku (61).
6. Postup opakujte pro další frézky.
Montáž nožů
1. Zasuňte nůž (60) do držáku (61). Ujistěte se,
zda je hlavy vnějších šroubů (62) zapadnou do
drážek (63).
2. Připevněte sestavu nožů k nožové hlavě (57).
3. Seřiďte nůž podle níže uvedeného postupu.
4. Přitáhněte šrouby (58) (utahovací moment: 6 8 Nm).
5. Postup opakujte i u druhého nože.
Nastavení nožů (obr. R3)
1. Zkontrolujte polohu nože (60) na obou
stranách nože.
2. Připevněte k nožové hlavě (57) přípravek (64),
jako na uvedeném obrázku.
3. Spodní hrana přípravku musí lícovat s hranou
nože (60).
• Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
• Podle potřeby zašroubujte nebo vyšroubujte
seřizovací šroub (65) tak, aby byla hrana nože
srovnána s přípravkem.
Broušení nožů
Nože mohou být broušeny na úhel 42°.
VAROVÁNÍ: Nože mohou být
z původní velikosti zbroušeny
maximálně o 3 mm. Jsou-li nože
zbroušeny o 3 mm, musí být
provedena jejich výměna.
Do tohoto příslušenství patří i nože (DE7333).
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Před použitím pečlivě zkontrolujte nožovou hlavu,
abyste se ujistili o její správné funkci. Ujistěte
se, zda pryskyřice nebo části obrobku nemohou
způsobit zablokování některé z funkcí.
Režim tloušťkování: Dojde-li k zablokování částí
obrobku mezi nožovou hlavou a vodicím válcem,
odpojte stroj od napájení a odstraňte zablokované
části.
Udržujte čisté ventilační drážky a kryt nářadí
pravidelně čistěte měkkým hadříkem.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
• Udržujte stoly čisté, suché a neznečistěné
olejem nebo mazivy. Pravidelně nanášejte na
stoly malé množství vosku.
• Odstraňujte ze stroje prach a hobliny.
• Každý den kontrolujte a očistěte zařízení proti
zpětnému rázu a hřídele posuvu.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené
společností DEWALT, nebylo s tímto
výrobkem testováno, může být použití
takového příslušenství nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění,
používejte s tímto výrobkem pouze
příslušenství doporučené společnosti
DEWALT.
zst00240859 - 17-07-2014
19
Motor
HOBLÍK-NAPÍNACÍ ŽLÁBKY 2
©
D27300
20
Výškové přestavování
HOBLÍK-NAPÍNACÍ ŽLÁBKY 2
©
D27300
21
Stůl
HOBLÍK-NAPÍNACÍ ŽLÁBKY 2
©
D27300
22
Podpěra stolu
HOBLÍK-NAPÍNACÍ ŽLÁBKY 2
©
D27300
23
24
25
26
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising