D27300 | DeWalt D27300 PLANER THICKNESSER Type 2 instruction manual

372002-23 EST
D27300
D27300T
Eesti keel
(Originaaljuhend)
10
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
21
2
Joonis / Рисунок A1
7
8
6
2
66
5
4
3
36
1
XX–XX
XXXX
Joonis / Рисунок A2
13
9
10
12
11
3
Joonis / Рисунок B1
Joonis / Рисунок B214
18
15
16
20
19
17
21
22
23
Joonis / Рисунок D1
Joonis / Рисунок C1
18
20
19
16
Joonis / Рисунок C2
21
Joonis / Рисунок D2
16
27
28
25
4
26
20
18
24
10
21
19
24
10
Joonis / Рисунок D3
Joonis / Рисунок E1
17
15
16
14
27
21
18
23
21
29
19
Joonis / Рисунок E3
Joonis / Рисунок E2
18
23
32
15
30
14
21
31
18
17
Joonis / Рисунок F2
Joonis / Рисунок F1
8
7
16
33
22
16
5
Joonis / Рисунок G1
Joonis / Рисунок G2
13
12
34
34
35
Joonis / Рисунок H1
Joonis / Рисунок H2
4
68
69
9
67
Joonis /
Рисунок H3
69
4
Joonis /
Рисунок H4
2
9
67
2
9
69
4
67
68
68
Joonis / Рисунок I1
41
40
8
42
9
Joonis / Рисунок I2
8
43
40
6
9
Joonis / Рисунок I3
Joonis / Рисунок J
9
7
8
44
Joonis / Рисунок K
13
45
12
Joonis / Рисунок L1
46
10
2
47
48
Joonis / Рисунок L2
Joonis / Рисунок L3
Joonis / Рисунок M
5
XX–XX
XXXX
54
53
7
Joonis / Рисунок N1
Joonis / Рисунок N2
Joonis / Рисунок O1
Joonis / Рисунок O2
Joonis / Рисунок P1
Joonis / Рисунок P2
8
Joonis / Рисунок P4
Joonis / Рисунок P3
55
56
Joonis / Рисунок R1
Joonis / Рисунок Q1
58
30
Joonis / Рисунок Q2
57
59
Joonis / Рисунок R3
Joonis / Рисунок R2
63
64
65
60
62
61
65
57
60
9
EESTI KEEL
PAKSUSHÖÖVELPINK
D27300, D27300T
Õnnitleme!
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Sisendvõimsus
Väljundvõimsus
Kiirus tühijooksul
Etteandekiirus
Lõikekõrgus (max)
Max lõikelaius (max)
Max lõikesügavus
Hööveldusrežiim
Paksushööveldusrežiim
Tera suurus
Mass
W
W
max/min-1
m/min
mm
mm
D27300
230
2
2100
1650
6200
5
160
260
D27300T
400
2
3000
2280
6200
5
160
260
mm
mm
mm
kg
2,5
3
20
54
2,5
3
20
54
dB(A)*
dB(A)
dB(A)
96
3
109
96
3
109
dB(A)
3,1
3,1
V
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
ETTEVAATUST: Kui kasutada ilma
turvahäirete sümboliteta, võib see
tingida potentsiaalselt ohtliku olukorra,
mille vältimise ebaõnnestumisel võib
olla tagajärjeks materiaalne kahju.
Tähendab elektrilöögiohtu.
Tähendab tuleohtu.
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõiimsuse
määramatus)
* operaatori kõrva juures
Kaitsmed:
Euroopa
230 V tööriistad
400 V tööriistad
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
D27300, D27300T
16 amprit, vooluvõrk
16 amprit, faasi kohta
MÄRKUS (VAID D27300): Seade on mõeldud
ühendamiseks elektrisüsteemiga, mille
maksimaalne lubatud näivtakistus Zmax kasutaja
liitumiskohas (kilbis) on 0,27 Ω.
Kasutaja peab veenduma, et seade on
ühendatud vooluvõrguga, mis vastab
sellele nõudele. Vajadusel võib kasutaja
küsida süsteemi näivtakistust liitumiskohas
elektrifirmalt.
10
Tähendab teravat serva.
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 61029-1, EN 61029-2-3.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/EÜ.
Lisateabe saamiseks kontakteeruge DEWALTiga
aadressil või vaadake kasutusjuhendi lõpust.
EESTI KEEL
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise
eest ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTi
nimel.
5. Asetage mittekasutatavad tööriistad
hoiule.
Tööriistad, mida te ei kasuta, tuleb
hoiustada kuivas kohas ja turvaliselt lastele
kättesaamatud kohas lukustada.
6. Ärge koormake tööriista üle.
See töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
milleks see on ette nähtud.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
01.02.2010
7. Kasutage õiget tööriista.
Ohutuseeskirjad
8. Kandke nõuetekohast riietust.
HOIATUS! Elektritööriistade
kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi
ohutusnõudeid, et vähendada tule,
elektrilöögi ja kehavigastuste ohtu,
sealhulgas järgmist.
Enne seadme kasutamist lugege kõik need
juhised läbi ja hoidke need alles.
HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES
HILISEMAKS KASUTAMISEKS
Üldised ohutusreeglid
1. Hoidke tööala puhas.
Korrast ära tööalad ja pingid võivad
põhjustada õnnetusi.
2. Võtke arvesse töökeskkonda.
Ärge hoidke tööriista vihma käes. Ärge
kasutage tööriista niisketes või märgades
tingimustes. Tagage tööalal korralik valgustus
(250–300 luksi). Ärge kasutage tööriista
tule- ja plahvatusohtlikes kohtades, näiteks
tuleohtlike vedelike ja gaaside läheduses.
3. Kaitske end elektrilöögi eest.
Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega (näiteks torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid). Tööriista kasutamisel
äärmuslikes tingimustes (kõrge niikus,
tekib metallipuru jne) saab elektriohutust
suurendada, paigaldades isoleeriva trafo või
lekkevoolukaitsme.
4. Hoidke kõrvalised isikud eemal.
Ärge lubage tööga mitteseotud isikutel (eriti
lastel) puudutada tööriista või pikenduskaablit
ning hoidke nad tööalast eemal.
Ärge püüdke teha väikeste tööriistadega tööd,
mille jaoks on mõeldud võimsad tööriistad.
Ärge kasutage tööriistu muuks kui ettenähtud
otstarbeks. Näiteks ärge saagige ketassaega
puuoksi ega tüvesid.
Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid,
kuna need võivad jääda liikuvate osade külge
kinni. Väljas töötamisel on soovitatav kanda
mittelibisevaid jalatseid. Kandke pikkade
juuste katmiseks kaitsvat peakatet.
9. Kasutage kaitsevarustust.
Kasutage alati kaitseprille. Kasutage näo- või
tolmumaski, kui töötamisel tekib tolmu või
lendavaid osi. Kui need osad võivad olla
kuumad, kandke lisaks kuumuskindlat põlle.
Kandke kogu aeg nägemiskaitset. Kandke
kogu aeg kiivrit.
10. Ühendage tolmu eemaldamise seade.
Kui seadmel on tolmu eemaldamise ja
kogumise seadmete ühendamise võimalus,
veenduge, et need on ühendatud ja et neid
kasutatakse õigesti.
11. Kasutage toitekaablit õigesti.
Mitte kunagi ärge tõmmake tööriista
pistikupesast eemaldamiseks juhtmest.
Hoidke toitekaabel eemal kuumusest, õlist
ja teravatest servadest. Mitte kunagi ärge
kandke tööriista toitekaablist hoides.
12. Kinnitage detail.
Võimalusel kasutage detaili hoidmiseks
pitskruvisid või kruustange. See on ohutum
kui käega kinnihoidmine ja nii on teil mõlemad
käed töötamiseks vabad.
13. Ärge küünitage.
Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke tasakaalu.
14. Hoolitsege tööriistade eest.
Hoidke lõiketarvikuid terava ja puhtana – nii
töötavad need paremini ja ohutumalt. Järgige
juhiseid määrimise ja tarvikute vahetamise
kohta. Kontrollige tööriistu regulaarselt
ning kahjustuste avastamisel laske need
11
EESTI KEEL
parandada volitatud teeninduskeskuses.
Hoidke käepidemed ning lülitid kuivad, puhtad
ning vabad õlist ja määretest.
15. Eemaldage tööriistad vooluvõrgust.
Kui tööriista ei kasutata, enne hooldamist ning
tarvikute (näiteks terad, otsakud ja lõikurid)
vahetamist eemaldage tööriist vooluvõrgust.
ainult kvalifitseeritud isikud originaalvaruosi
kasutades; vastasel korral võib kasutajale
tekkida märkimisväärne oht.
Lisaohutusnõuded
paksushöövelpinkidele
16. Eemaldage reguleerimis- ja mutrivõtmed.
• Kandke goggle-tüüpi kaitseprille, töökindaid
ja kuulmiskaitsevahendeid, kui töötate.
Kujundage endale harjumus kontrollida enne
tööriista kasutamist, kas reguleerimis- ja
mutrivõtmed on selle küljest eemaldatud.
• Ärge kunagi käitage masinat ilma kõigi
kaitsmeteta ja tagasilöögivastase seadmega
ja kui masin pole täiuslikus töökorras.
17. Vältige seadme soovimatut käivitumist.
Ärge kunagi kandke tööriista, sõrm lülitil.
Enne tööriista vooluvõrku ühendamist
veenduge, et see on välja lülitatud.
18. Kasutage välitingimustesse sobivaid
pikenduskaableid.
Enne kasutamist kontrollige pikenduskaablit
ning kahjustuste avastamisel vahetage välja.
Tööriista kasutamisel väljas kasutage ainult
välitingimustesse mõeldud pikenduskaableid,
millel on vastav tähistus.
19. Säilitage valvsus.
Jälgige, mida te teete. Kasutage tervet
mõistust. Ärge kasutage elektritööriista
väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või
arstimite mõju all olles.
20. Kontrollige kahjustunud osade puudumist.
Enne kasutamist vaadake tööriist ja
toitekaabel hoolega üle, et teha kindlaks,
kas see töötab korralikult ja täidab oma
ettenähtud funktsiooni. Veenduge, et liikuvad
osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud,
detailid on terved ja kinni ning puuduvad
muud tingimused, mis võivad mõjutada
tööriista tööd. Kui kaitse või mõni muu osa
on kahjustatud, peab selle parandama või
välja vahetama volitatud teeniduskeskus, v.a.
juhul, kui selles kasutusjuhendis on öeldud
teisiti. Laske vigastatud lülitid välja vahetada
volitatud teeninduskeskusel. Ärge kasutage
tööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja
lülitada. Ärge proovige teha ise parandustöid.
HOIATUS! Mis tahes tarvikute või
lisaseadmete kasutamine või seadme
kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhendis
ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse
ohtu.
21. Laske oma tööriist remontida
kvalifitseeritud isikul.
See elektritööriist on vastavuses oluliste
ohutusnõuetega. Parandustöid võivad teha
12
• Hööveldamise ajal ärge kasutage masinat
ilma latita. Veenduge, et lati madalam serv
puudutab ülemist lauapealset.
HOIATUS! Pealesöödu ja väljasöödu
laud on tehases täpselt reguleeritud. Ärge
muutke ise laudade seadistust.
• Kasutage vaid lõiketerasid, mis on selle
masina jaoks loodud.
• Kasutage alati terasid, mis on teravad ja
hästi hooldatud.
• Ärge kasutage masinat mis tahes materjali
peale pehme või kõva puidu töötlemiseks.
• Ärge kunagi lõigake süvendeid, tapikeeli või
vorme. Vähendamine pole lubatud.
• Ärge töödelge materjali osaliselt (st materjal
tuleb masinast alati lõpuni läbi sööta).
• Ärge kasutage väga kõverat puitu, mis ei ole
etteandelauaga piisavalt kokkupuutes.
• Enne kasutamist kontrollige, et tagasilöök ja
sööturi spindlid töötavad korralikult.
• Enne töö alustamist eemaldage materjalist
kõik naelad ja metallosad. Ärge kasutage
rabedat puitu.
• Hööveldusrežiimis veenduge, et ülemise
tera kaitse on reguleeritud pakkumaks
optimaalset skriinimist.
• Tagage, et tõstetav käepide on sööturialast
väljas.
• Kui töötate pikkade tükkide kallal, kasutage
sobivat rull-laagerdusega lauda masina
mõlemal küljel, mis on laua kõrgusele
sobivaks reguleeritud.
• Hoidke oma käed lõiketeradest eemal.
• Hööveldusrežiimis kasutage pidevalt
tõukepulka.
• Hoidke tõukepulk oma kohal, kui see pole
kasutusel.
EESTI KEEL
• Kui lõikuri blokk töötab, ärge eemaldage
lõiketerade lähedalt hööveldamisjääke või
materjalitükke.
• Detaili suurused:
– Lisatoeta on masin
projekteeritud kandma järgmiste
maksimummõõtmetega töödetaile:
HÖÖVELPINK
– Kõrgus 140 mm x laius 260 mm x
pikkus 500 mm.
Järgmised tegurid suurendavad hingamisraskuste
tekkimise ohtu:
– Puidu saagimisel ei ole ühendatud
tolmueemaldusseadet.
– Saastunud väljapuhkefiltrite põhjustatud
ebapiisav tolmu eemaldamine.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
– Ärge kunagi lõigake alla 300 mm
pikkust töödetaili.
PAKSUSHÖÖVELPINK
Kandke kuulmiskaitset.
– Kõrgus 160 mm x laius 260 mm x
pikkus 600 mm.
– Ärge kunagi lõigake alla 500 mm
pikkust töödetaili.
Kandke nägemiskaitset.
– Pikemaid detaile tuleb toetada sobiva
lauaga, näiteks rull-laagerdusega laud.
Kandekoht.
• Õnnetuse või masina tõrke korral lülitage
seade koheselt välja ning eemaldage pistik.
Hoidke käsi terast eemal.
• Teatage tõrkest ja tähistage seade sobival
viisil, et teised inimesed ei kasutaks vigast
seadet.
Kui kasutate masinat paksushöövelduse
režiimil, siis jälgige sööturi suunda.
Ärge kunagi kasutage masinat
laastukogurita.
• VAID HÖÖVELPINK: Kui lõikuri blokk on
blokeeritud lõikamise ajal ebatavalise sööturi
jõu poolt, lülitage masin välja ja katkestage
ühendus toiteallikaga. Eemaldage detail
ja veenduge, et lõikuri blokk töötab vabalt.
Lülitage seade sisse ja alustage saagimist
uuesti väiksemat jõudu rakendades.
Kui kasutate masinat höövelduse
režiimil, siis jälgige sööturi suunda.
Ärge kunagi kasutage masinat
laastukogurita.
Veenduge, et lõiketerad
on korralikult reguleeritud.
Höövliterad võivad lõikepeast
välja ulatuda kuni 1,1 mm võrra.
• Tagage, et lõikuri bloki mis tahes osa, mida
hööveldamiseks ei kasutata, on turvaliselt
kaitstud.
Muud ohud
Höövlite kasutamisega kaasnevad järgmised
riskid:
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida.
Need on järgmised:
– Pöörleva tera katmata osadest tingitud
õnnetusoht.
– Vigastuse oht tera vahetamisel.
– Sõrmede muljumise oht kaitsete avamisel.
– Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu
sissehingamisest põhjustatud terviseriskid
mitmesuguse puidu, nt tamme, pöögi ja
MDF-i puhul hööveldamisel.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT (JOON. A1)
Kuupäevakood (36), mis samuti sisaldab
tootmisaastat, on trükitud kaitseümbrisele.
Näiteks:
2010 XX XX
Tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Osaliselt kokkupandud paksushöövelpink
1 Kaitsekate
1 Kaitse/laastukollektor
1 Tolmupordi adapter
13
EESTI KEEL
1 Karp sisaldab:
3. Alumine laud
1 Latt
4. Kaitse/laastukollektor
1 Tõukepulk
5. Mõõteseadme alumine laud
1 Kott sisaldab:
6. Tõukepulk
1 Kuuskantvõti 2,5 mm
7. Lati klambri käepide
1 Kuuskantvõti 4 mm
8. Latt
1 Kuuskantvõti 5 mm
JOON. A2
1 Kuuskantvõti 6 mm
1 Mutrivõti 13/10 mm
9. Ülemine laud
10. Hööveldamissügavuse reguleerimise nupp
1 Reguleerimise mõõteseade
11. Mõõteseadme ülemine laud
1 Tõusev käepide
12. Kaitsme klambri käepide
2 Klambri käepidemed
13. Piire
4 Kummist jalad
1 M8 nelikantkaelaga polt
4 M8 mutrid
4 D8 hammastega seibid
1 D8 lameseib
1 Karp sisaldab:
4 Toed
2 Rattad
2 Ratta klambrid
1 Kott sisaldab:
2 Ratta teljed
4 M8 nelikantkaelaga poldid
2 M8 kuuskantpeapolti
4 M8 mutrid
4 Tiibmutrid
4 D8 lamesibid
6 D8 taldrikvedrud
SIHTOTSTARVE
Teie DEWALT D27300/D27300T höövelpink ja
paksushöövelpink on loodud kõva ja pehme puidu
professionaalseks lõikamiseks. Seade võimaldab
puitu hööveldada ja paksushööveldada kergelt,
täpselt ja ohutult.
Lõikuri blokk on mõeldud ühilduma nominaalse
260 mm teradega (DE7333).
HOIATUS! Ärge kasutage masinat
selleks mitteettenähtud eesmärkidel.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need höövelpingid on professionaalsed
elektritööriistad.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
1 Kasutusjuhend
Elektriohutus
1 Detailjoonis
Elektriline mootor on loodud vaid ühe voldi
(400 V – 3 Ph) ja vaid kahe voldi (230 V – 1 Ph)
jaoks. Veenduge alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joon. A1, A2)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
JOON. A1
1. Käivituslüliti
2. Tõusev käepide
14
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTi hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
EESTI KEEL
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
21. D8 lameseib
• Ühendage kollane roheline juhe pe
maandusklemmiga.
22. D8 lameseib
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A (vaid
230 V).
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikenduskaabel on vajalik, kasutage
heakskiidetud kolmesoonelist pikenduskaablit,
mis sobib selle tööriista sisendvõimsusega
(vt Tehnilised andmed). Minimaalne juhtme suurus
on 1,5 mm²; maksimaalne pikkus on 20 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati täielikult
lahti.
PAIGALDUS JA
SEADISTAMINE
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge, et
toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitumine võib põhjustada
vigastuse.
HOIATUS: Enne kokkupanekut
eemaldage tööriist alati vooluvõrgust.
Masina lahtipakkimine
(joonis B1)
1. Eemaldage lahtine pakkematerjal kastist.
2. Tõstke masin kastist välja.
3. Eemaldage osade karp masina seest.
4. Eemaldage mis tahes muu pakkematerjal
masinast.
RIISTVARA OSADE TUVASTAMINE
(JOONIS B2)
23. D8 taldrikvedru
Jalgade paigaldamine
(joonis C1, C2)
Kui jalad on paigaldatud, on masin valmis
tööpingile asetamiseks. Turvalise töö tagamiseks
tuleb masin tööpingile kinnitada. Vajalikud
riistvara osad: 4 mutrit (18), 4 hammastega seibi
(20) (jooniis C1).
1. Keerake masin küljele, toetades
paksushöövelduspingi väljasööturi raami (24)
põrandale (joonis C2).
HOIATUS: Hoolitsege selle eest,
et väldite höövelduse sügavuse
reguleerimisnupp (10) puudutab
põrandat.
2. Sisestage jalg (25) igasse välimisse
süvendisse (26), mis asub masina korpuse
põhjas.
3. Asetage hammastega seib (20) ja mutter (18)
jalgade keermestatud otstesse.
4. Pingutage mutreid.
5. Keerake masin tagasi jalgadele.
6. Kinnitage masin tööpingi külge.
Jalgade paigaldamine
(joonis D1–D3)
Kui toed on paigaldatud saab masina
iseseisvalt asetada. Vajalikud riistvara osad:
4 nelikantkaelaga polti (16), 4 tiibmutrit (19),
4 lameseibi (21) (joonis D1).
1. Keerake masin küljele, toetades
paksushöövelduspingi väljasööturi raami (24)
põrandale (joonis D2).
HOIATUS: Hoolitsege selle eest,
et väldite höövelduse sügavuse
reguleerimisnupp (10) puudutab
põrandat.
Soovitame, et pakite kõik riistvara osad lahti ja
sorteerite need.
2. Sisestage jalg (27) igasse ülemisse auku (28),
mis asub masina korpuse põhja nurkades.
14. Ratta klamber
3. Juhtige nelikantkaelaga polt (16) läbi jalgade
aukude ning masina korpuse.
15. Ratta telg
17. M8 kuuskantpeapolt
4. Asetage lameseib (21) ja tiibmutter (19)
poltidele.
18. M8 mutter
5. Pingutage tiibmutreid.
19. Tiibmutter
6. Keerake masin küljele, lastes höövelpingi
väljasööte laual (29) põrandale toetuda
(joonis D3).
16. M8 nelikantkaelaga polt
20. D8 hammastega seib
15
EESTI KEEL
7. Korrake seda teiste jalgadega.
8. Paigaldage seadurrattad, nagu allpool
kirjeldatud.
1. Vabastage nupud (68, 69), et eemaldada
kaitse/laastukollektor (4) ülemiselt laualt (9).
2. Keerake kaitset/laastukollektorit üle 180°.
Seadurrataste paigaldamine
(joonis E1–E3)
3. Libistage kaitset/laastukollektorit (4)
mööda ülemist lauda (9), kuni nupp (67) on
mikrolülitiga (66) joondus.
Vajalikud riistvara osad: 2 ratta klambrit (14),
2 ratta telge (15), 2 polti(17), 4 mutrit (18),
2 lameseibi (21), 2 taldrikvedru (23) (joonis E1).
4. Kinnitage kaitse/laastukollektor, pingutades
nuppe (67, 69).
1. Joondage iga ratas (30) klambriga (14) ning
juhtige ratta telge (15) igast kooste august läbi
(joonis E2).
2. Asetage lame seib (21) ja mutter (18) telgede
keermestatud otstesse.
3. Pingutage mutreid.
4. Paigaldage rattakooste (31) iga ülemise jala
(32) külge, kasutades kuuskantpeapolti (17),
taldrikvedru (23) ja mutrit (18) (joonis E3).
5. Pingutage mutreid.
6. Keerake masin tagasi jalgadele.
Lati paigaldamine
(joonis F1, F2)
1. Asetage latt (8) lati hoidikule (33) (joonis F1).
2. Juhtige nelikantkaelaga polt (16) alt hoidikust
ja latist läbi.
3. Asetage lameseib (22) poldile (16) (joonis F2).
4. Kinnitage klambri käepide (7) poldile (16).
Sildkaitse paigaldamine
(joonis G1, G2)
1. Sisestage kaitse (13) kaitsetulpa (34) (joonis
G1).
2. Kinnitage kaitse lukustuskruviga (35).
3. Kinnitage klambri käepide (12) tulba külge
(34) (joonis G2).
Kaitse/laastukollektori
paigaldamine
Kui kasutate masina hööveldusrežiimil, peab
kaitse/laastukollektor olema paigaldatud
ülemise laua alla. Kui kasutate masina
paksushööveldusrežiimil, peab kaitse/
laastukollektor olema paigaldatud ülemise laua
peale.
PAKSUSHÖÖVELDUSREŽIIM (JOON. A1, H1,
H2)
MÄRKUS: Kaitse/laastukollektor on
hööveldusrežiimis.
16
HÖÖVELDUSREŽIIM (JOONIS G1, G2, H3, H4)
1. Keerake tõusev käepide (2), et lasta alumine
laud (9) täielikult alla.
2. Vabastage nupud (67, 69), et eemaldada
kaitse/laastukollektor (4) ülemiselt laualt.
3. Libistage kaitse/laastukollektor ülemiselt
laualt maha.
4. Keerake kaitset/laastukollektorit üle 180°.
5. Joondage kaitse/laastukollektori 2 välist
tolmupordi ribi 2 küljega paneelipiluga.
6. Libistage kaitse/laastukollektor edasi
mikrolülitisse (66).
7. Kinnitage kaitse/laastukollektor, pingutades
nuppe (68, 69).
8. Langetage kaitset (13), kuni see puudutab
laastukollektorit ja lukustab selle hoova (12)
abil.
MÄRKUS: Kui kasutate tolmuekstraktorit, laske
ülemine laud täielikult alla ning kinnitage adapter
tolmušahti külge, siis tõstke ülemist lauda, kuni
see puudutab adapterit.
Reguleerimine
HOIATUS: Enne reguleerimist
eemaldage tööriist alati vooluvõrgust.
TÕKKE REGULEERIMINE (JOONIS I1–I3)
Parema nurga reguleerimine (joonis I1)
Latil on reguleeritav stopper parema nurga
lihtsaks reguleerimiseks.
1. Vabastage nurgaklambri käepide (40).
2. Vajutage latt otse üles tagamaks, et see
on täiesti vertikaalne, ja keerake nurga riivi
käepide kinni.
3. Asetage nurgik (41) lauale ning vastu latti (8).
4. Reguleerimisvajaduse korral toimige
järgmiselt:
5. Vabastage mutter (42) paari keeruga ja
keerake vertikaalse asendi reguleerstopperi
kruvi (43) sisse või välja, kuni latt on 90°
juures laua suhtes, kui mõõta ruuduga.
EESTI KEEL
Faasimisnurga reguleerimine (joonis I2)
1. Vabastage nurgaklambri käepide (40).
4. Kasutades 2,5 mm kuuskantvõtit, pingutage
tõstetava käepideme tüüblit (joonis L2).
2 Liigutage latti (8) mööda longituudtelge, et
saavutada soovitud nurk.
– Lõikesügavuse vähendamiseks keerake
päripäeva.
3. Veenduge, et lati madalam serv puudutab
ülemist lauapealset (9).
– Lõikesügavuse suurendamiseks keerake
vastupäeva.
4. Pingutage nurgaklambri käepide.
Höövelduslaiuse reguleerimine (joonis I3)
5. Vaadake materjali lõplikku paksust sügavuse
reguleerimise skaalalt (5) (jn L3).
1. Vabastage lati fikseerimise nupp (7).
KASUTAMINE
2. Liigutage latt (8) üle ülemise laua (9), et
saavutada soovitud laius.
Kasutusjuhised
3. Pingutage latiklambri käepide.
KAITSE REGULEERIMINE (JOONIS J)
Kaitse saab reguleerida mis tahes fikseeritud
asendi jaoks, mis on laua kohal, et saavutada
optimaalne skriinimisvõime.
HOIATUS: Veenduge alati, et
reguleerige kaitset höövelduslaiusele
ja detaili kõrgusele vastavalt.
Laiuse reguleerimine
1. Vabastage lukustusnupp (44).
2. Liigutage kaitset (13), et saavutada soovitud
laius.
3. Pingutage reguleerimisnuppu.
Kõrguse reguleerimine
1. Vabastage klambri käepide (12).
2. Liigutage kaitse klambrit (45), et saavutada
soovitud kõrgus.
3. Pingutage klambri käepidet.
LÕIKESÜGAVUSE REGULEERIMINE
(JOONIS K, L1–L3)
Hööveldusrežiim (joonis K)
1. Vabastage lukustusrõngas (46).
2. Võtke kinni sügavuse reguleerimisnupust (10)
ja reguleerige lõikesügavust skaala (47) abil.
– Lõikesügavuse vähendamiseks keerake
päripäeva.
– Lõikesügavuse suurendamiseks keerake
vastupäeva.
3. Pingutage lukustusrõngast.
Paksushööveldusrežiim (joonis L1–L3)
1. Asetage tõstetav käepide (2) tõstetava võlli
otsa (48) (joonis L1).
2. Keerake käepidet (päripäeva), kuni see
puudutab võlli mutrit.
3. Keerake tõstetavat käepidet vastupäeva, kuni
see sobitub auguga ning võlli lameda küljega.
HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid
ja asjakohaseid õigusakte.
HOIATUS: Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
masin enne seadistamist
või lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist välja
lülitada ja vooluvõrgust eemaldada.
Veenduge, et laua kõrgus ja stabiilsus on
seadistatud teile sobivaks. Masina asukoht
tuleb valida nii, et kasutajal oleks hea ülevaade
ning seadme ümber piisavalt vaba ruumi detaili
piiranguteta käsitsemiseks.
Enne kasutamist
• Eemaldage kõik võõrkehad. Ärge hööveldage
lahtiste oksakohtadega puitu. Ärge
hööveldage väga okslikku või väändunud
materjali.
Sisse- ja väljalülitamine
(joonis M)
Sisse/välja-lüliti pakub mitmeid eeliseid:
KAITSEFUNKTSIOON VOOLUKATKESTUSE
EEST
Kui vool mingil põhjusel välja lülitatakse, tuleb lüliti
teadlikult uuesti alla vajutada.
MOOTORI ÜLEKOORMUSKAITSESEADE
Mootori ülekoormuse korral katkestab võimsuslüliti
mootori elektrivoolu. Kui see peaks juhtuma, laske
mootoril 2 minutit jahtuda ja vajutage siis rohelist
stardinuppu.
LISAKAITSE
Šarniiridega kaitseplaati saab lukustada, juhtides
tabaluku läbi poolipõhja. Plaadil on ka "kergesti
tuvastatav" avariiseiskamislüliti, kusjuures
esiplaadile avalduv surve vajutab seiskamislüliti.
1. Masina sisselülitamiseks vajutage rohelist
stardinuppu (53).
17
EESTI KEEL
2. Masina väljalülitamiseks vajutage punast
stoppnuppu (54).
HOIATUS: Töö lõppedes ja enne
vooluvõrgust eemaldamist lülitage
masin välja.
Hööveldamine (joonis N1, N2)
1. Paigaldage kaitse/laastukollektor, nagu ülal
kirjeldatud.
2. Reguleerige latti vastavalt vajadusele.
3. Reguleerige kaitset, et tagada optimaalne
skriinimine.
4. Seadistage lõikesügavus parajaks.
5. Lülitage masin sisse.
• Söötke töödetail aeglaselt saelehe kaitsekatte
alla, surudes seda kindlalt vastu latti.
• Sisestage materjali tekstuuri suunas.
• Pidage meeles, et kasutate lehe lähedal
lõikuri pead.
Paksushööveldamine
(joon. A2, O1, O2)
2. Sisestage materjali tekstuuri suunas.
Puutejälg
Puutejälg tekib materjalile hetkel, kui materjal
puudutab lõiketara. Puutejälje tekke vältimiseks
toimige järgmiselt:
1. Hoidke materjal hööveldamise ajal pidevalt
horisontaalsena.
2. Sisestage materjali vastu lauda hoides.
Väändunud materjal
(joonis P1–P4)
Kui teie detail on vaid veidi väändunud,
hööveldage materjali mõlemalt küljelt, kuni
saavutate vajaliku mõõdu.
KAARDUS MATERJAL (JOONIS P1, P2)
Etteanderullid ja höövlipea suruvad materjali
ajutiselt sirgeks (joonis P1). Pärast hööveldamist
materjali kaardus kuju siiksi taastub (joonis P2).
• Kaare eemaldamiseks kasutage tavalist
höövlit.
NÕGUS MATERJAL (JOONIS P3, P4)
1. Paigaldage kaitse/laastukollektor, nagu ülal
kirjeldatud.
1. Lõigake nõgus materjal keskelt pooleks
(joonis P3).
2. Langetage kaitse (13).
2. Hööveldage tükid eraldi, et liigne materjal
eemaldada.
3. Seadistage lõikesügavus parajaks.
4. Lülitage masin sisse.
• Parimad tulemused saavutatakse, kui detailil
on vähemalt üks lame pind.
• Parima tulemuse saamiseks hööveldage
materjali mõlemalt küljelt, kuni see on
vajalikus mõõdus.
Järgida lõikesügavuse ja -laiuse suuniseid, mis on
allpool tabelis toodud.
Pehme puit
Lõikesügavus (mm)
Kõva puit
• Võite ka pealmise külje esmalt tasaseks
hööveldada (55), materjali ümber pöörata,
ning siis tasaseks hööveldada materjali
alumise külje (56) (joonis P4).
Tolmueemaldus (joon. A1)
Masin on varustatud 100 mm
tolmueemalduspordiga ülemisel kaitsel/
laastukollektori (4). Kui masin on varustatud
sobiva tolmueemaldusseadmega, saab 90%
toodetud laastudest koguda kokku, kui õhuvool on
vähemalt 20 m/s.
Ühendage sobiv tolmueemaldusseade kõigi tööde
ajal.
Võimaluse korral ühendage tolmueemaldusseade,
mis vastab asjakohastele tolmu emissiooni
puudutavatele õigusaktidele.
Transportimine (joonis Q1, Q2)
Materjali laius (mm)
1. Söötke aeglaselt detail masinasse.
18
Tugirullikute rattad (30) muudavad masina
transpordi lihtsaks. Hoides käepidet tugevalt
kahe käega, transportige masinat, nagu näidatud
joonisel Q2.
EESTI KEEL
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse
hoolduse juures. Pideva rahuldava töö
tagamiseks tuleb tööriista õigesti hooldada ja
regulaarselt puhastada. Vaadake iga nädal üle
tagasiöögiseade ja jala spindlid heaks tööks, et
tagada ohutu töö.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti.
Veenduge, et toitelüliti on asendis
OFF (väljas). Juhuslik käivitumine võib
põhjustada vigastuse.
Terade vahetamine
(joonis R1, R2)
Masin on varustatud lõikepeaga, mille küljes on
kaks höövlitera.
HOIATUS: Vahetage terad
simultaanselt välja.
HOIATUS! Lõiketerad tohib välja
vahetada ainult kirjeldatud viisil. Ärge
kunagi paigaldage muid lõiketerasid
peale nende, mida on soovitatud.
HOIATUS: Teravad servad.
Höövliterade paigaldamine
1. Kinnitage tera (60) tera hoidiku (61) külge.
Veenduge, et välimise poldi pead (62) vajuvad
sälkudesse (63).
2. Paigaldage koost uuesti lõikepeasse (57).
3. Reguleerige tera, nagu allpool kirjeldatud.
4. Pingutage polte (58) (pingutusmoment:
6-8 Nm).
5. Korrake seda teiste teradega.
Terade reguleerimine
(joonis R3)
1. Kontrollige tera (60) asendit mõlemas otsas.
2. Paigutage mõõteseade (64) üle lõikepeade
(57), nagu näidatud.
3. Mõõteseadme alumine serv peab kattuma
tera otsaga (60).
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige
järgmiselt:
• Keerake iga reguleerimiskruvi (65) sisse või
välja vastavalt vajadusele, kuni tera ots kattub
mõõteseadmega.
Höövliterade teritamine
Höövliterade teritamisnurk on 42°.
HOIATUS: Võrreldes algse kujuga
võib höövliterasid teritada kuni
3 mm väiksemaks. Kui tera mõõt on
muutunud rohkem kui 3 mm, tuleb
terad välja vahetada.
HOIATUS: Kandke kindaid, kui
vahetate terasid.
HOIATUS: Enne mis tahes terade
vahetamist katkestage masina
ühendus vooluvõrguga.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Höövliterade eemaldamine
1. Eemaldage latt ja kaitse.
2. Pöörake ettevaatlikult lõikepead (57), kuni
esimene lõiketera ilmub nähtavale.
3. Vabastage kaasas oleva mutrivõtmega poldid
(58).
4. Tõstke tera kooste (59) lõikepeast välja.
Kasutage vajadusel näpitsaid.
5. Võtke tera (60) hoidikust (61) välja.
6. Korrake seda teiste teradega.
Puhastamine
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
19
EESTI KEEL
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kastke tööriista või selle osi vedelikku.
Enne kasutamist kontrollige hoolikalt höövlipead
ja veenduge, et see toimib nõuetekohaselt.
Hoolitsege selle eest, et vaik ja detaili osad ei
saaks nende toimimist takistada.
Paksushööveldusrežiim: Kui höövlipea ja
etteanderulli vahele jääb kinni puidutükke,
eemaldage masin vooluvõrgust ja puhastage
materjalijääkidest.
Hoidke ventilatsiooniavasid puhtana ja puhastage
korpust korrapäraselt pehme lapiga.
• Hoidke lauad puhta ja rasvavabana. Katke
lauad aegajalt vahaga.
• Hoidke masin puhtana tolmust ja
höövlilaastudest.
• Kontrollida ja puhastada igapäevaselt
tagasilööki ja sööturi spindleid.
Lisavarustus
HOIATUS: Teisi tarvikuid peale
DEWALTi poolt pakutavate ei ole
koos selle tootega testitud ja seetõttu
võib selliste tarvikute kasutamine
käesoleva tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks
võib selle tootega kasutada ainult
DEWALTi soovitatud lisaseadmeid.
Lisatarvikute hulka kuuluvad varu lõiketerad
(DE7333).
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine võimaldab materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
20
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
РЕЙСМУСНО-ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК
D27300, D27300T
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых
надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
D27300
Напряжение питания
В
230
Тип
2
Потребляемая мощность
Вт
2100
Выходная мощность
Вт
1650
Число оборотов
без нагрузки
об./мин. 6200
Скорость подачи
м/мин. 5
Высота заготовки (макс.)
мм
160
Ширина реза (макс.)
мм
260
Макс. глубина реза
Режим строгания
мм
2,5
Режим строгания по
толщине
мм
3
Ширина ножа
мм
20
Вес
кг
54
LpA (звуковое давление)
дБ(А)*
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
дБ(А)
LwA (акустическая мощность) дБ(А)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности) дБ(А)
* на уши оператора
D27300T
400
2
3000
2280
6200
5
160
260
2,5
3
20
54
96
96
3
109
3
109
3,1
3,1
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 16 ампер, электросеть
ПРИМЕЧАНИЕ (ТОЛЬКО ДЛЯ D27300) Данное
устройство предназначено для подключения
к источнику питания с максимальным
допустимым электрическим сопротивлением
системы Zmax 0,27 Ω в точке подключения
(блоке питания) пользовательской сети.
Пользователь должен следить за тем, чтобы
данное устройство подключалось только
к системе электропитания, которая полностью
соответствует описанным выше требованиям.
При необходимости пользователь может
узнать о системе сопротивления в точке
подключения в компании по коммунальному
электроснабжению.
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используемое
без символа опасности слово
означает потенциально опасную
ситуацию, которая может
привести к повреждению
имущества.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Острые кромки!
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
Общие правила
безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной
несчастного случая.
D27300, D27300T
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 61029-1,
EN 61029-2-3.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.02.2010
Инструкции по технике
безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов
соблюдение правил по технике
безопасности и следование данным
инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения
пожара, поражения электрическим
током и получения травм.
Перед использованием данного
электроинструмента внимательно прочтите
настоящие инструкции и сохраните их для
последующего использования.
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
22
2. Учитывайте особенности
окружающей среды вокруг рабочего
места.
Не подвергайте инструмент
воздействию дождя. Не используйте
инструмент во влажной среде.
Обеспечьте хорошую освещенность
рабочего места (250-300 Люкс). Не
пользуйтесь инструментом, если
существует риск возникновения
пожара или взрыва, т.е. рядом
с легковоспламеняющимися жидкостями
или газами.
3. Защита от поражения электрическим
током.
Во время работы не прикасайтесь
к заземленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам). При
использовании электроинструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие
металлической стружки и т.д.)
следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
4. Не позволяйте посторонним лицам
находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
в производственном процессе, касаться
инструмента или удлинительного
кабеля и не допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
5. Хранение неиспользуемых
инструментов.
Не используемый инструмент должен
храниться надежно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента.
Инструмент будет работать лучше
и безопаснее при нагрузке, на которую он
рассчитан.
РУССКИЙ ЯЗЫК
7. Используйте специально
предназначенный для данного вида
работ инструмент.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов. Не
используйте электроинструменты, не
предназначенные для данного типа работ,
например, дисковые пилы для резки сучьев
или бревен.
8. Одевайтесь соответствующим
образом.
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут быть
захвачены движущимися частями
инструмента. При работе вне помещений
рекомендуется надевать обувь на
нескользящей подошве. Используйте
соответствующий головной убор, чтобы
спрятать длинные волосы.
9. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках.
Если во время работы образуется
пыль или летучие твердые частицы
обрабатываемого материала,
используйте защитную маску или
респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
защиты органов слуха. Всегда надевайте
защитную каску.
10. Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
11. Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
При отключении от сети питания, не
выдёргивайте вилку из розетки за кабель.
Не подвергайте электрический кабель
воздействию высокой температуры,
масла и держите вдали от острых
предметов и углов. Никогда не
переносите электроинструмент, держа
его за кабель.
12. Безопасная работа.
По возможности используйте струбцины
или тиски для фиксации обрабатываемой
детали. Это более безопасно,
чем прижимать заготовку руками,
и позволяет освободить обе руки для
управления инструментом.
13. Не перенапрягайтесь.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу.
14. Проверяйте исправность
инструмента.
Содержите пильные инструменты
в хорошо заточенном и чистом
состоянии, что повысит
эксплуатационные показатели и сделает
работу более безопасной. Соблюдайте
инструкции по смазке и замене
дополнительных принадлежностей.
Выполняйте периодические осмотры
инструмента и, если будет обнаружено
повреждение, сдайте его на ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Ручки и выключатели должны быть
сухими, чистыми и не содержать следов
масла и консистентной смазки.
15. Отключение электроинструментов.
При не использовании инструмента,
перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей, таких
как пильные диски, сверла и фрезы, всегда
отключайте электроинструмент от
источника питания.
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного
запуска.
При переноске электроинструмента не
держите палец на выключателе. Перед
подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на
наличие повреждений и при
необходимости замените его. При
работе электроинструментом
на открытом воздухе всегда
пользуйтесь удлинительным кабелем,
предназначенным для применения
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости или под
воздействием сильнодействующих
лекарств или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрический
кабель, чтобы решить, будет ли он
работать должным образом и сможет
ли выполнить намеченную функцию.
Проверьте центровку и качество
крепления движущихся деталей,
наличие повреждённых деталей,
качество монтажа и любые другие
условия, которые могут повлиять на
работу инструмента. Поврежденные
защитные кожухи или другие
неисправные детали должны быть
должным образом отремонтированы или
заменены в авторизованном сервисном
центре, если в данном руководстве
по эксплуатации не указано иное.
Замените неисправные выключатели
в авторизованном сервисном центре. Не
используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Никогда не пытайтесь выполнить
ремонт самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Использование любых
принадлежностей или приспособлений,
а также выполнение данным
инструментом любых видов работ,
не рекомендованных в данном
руководстве по эксплуатации, может
привести к несчастному случаю.
21. Ремонт инструмента должен
выполняться квалифицированным
персоналом.
При работе данным электрическим
инструментом должны соблюдаться все
соответствующие правила техники безопасности. Ремонт инструмента должен
выполняться только квалифицированным
персоналом с использованием оригинальных запасных частей; несоблюдение
данного указания может стать причиной
серьезной травмы пользователя.
24
Дополнительные правила
техники безопасности
при работе с рейсмуснофуговальными станками
• При работе надевайте защитные
очки, рабочие перчатки и используйте
средства для защиты органов слуха.
• Никогда не включайте станок без
установленных защитных кожухов
и устройства защиты от обратного
удара, находящихся в хорошем рабочем
состоянии.
• При строгании, не используйте станок без установленной направляющей.
Убедитесь, что нижний край направляющей касается верхнего края стола.
ВНИМАНИЕ! Стол подачи и приемный
стол были точно настроены на заводеизготовителе. Никогда не меняйте
настройки столов самостоятельно.
• Используйте только ножи, специально
разработанные для использования
с данным станком.
• Всегда используйте только острые
и исправные ножи.
• Никогда не используйте станок для
обработки любых материалов, кроме
мягкой или твердой древесины.
• Никогда не вырезайте канавки, шипы или
формы. На данном станке запрещается
выполнять операции по фальцеванию.
• Никогда не выполняйте работу,
требующую остановок (например,
операции по резке, которые
производятся не по полной длине
заготовки).
• Избегайте работы с очень изогнутыми
деревянными заготовками, не
соответствующими по форме столу
подачи.
• Перед работой тщательно проверяйте
исправность устройства защиты от
обратного удара и подающего ролика.
• Перед началом работы удалите
из заготовки все гвозди и прочие
металлические предметы. Не
используйте заготовки из легко
расщепляющейся древесины.
• В режиме строгания убедитесь, что
правильно настроен верхний защитный
кожух ножа.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Убедитесь, что подъемная рукоятка вне
зоны подачи.
• Если работаете с длинными
заготовками, используйте роликовые
столы с отрегулированной высотой
с обеих сторон станка.
• Держите руки в стороне от
строгальных ножей.
• В режиме строгания всегда используйте
толкатель.
• Держите неиспользуемый толкатель
в предназначенном для него месте.
• Никогда не удаляйте обрезки или другие
части заготовки из зоны распила, когда
ножевая головка еще движется.
• Размеры заготовки:
– Максимальный разрез заготовки
для обработки данным станком
без использования дополнительной
опоры:
СТРОГАНИЕ
– Высота 140 мм х ширина 260 мм х
длина 500 мм.
– Никогда не строгайте заготовки
короче 300 мм.
СТРОГАНИЕ ПО ТОЛЩИНЕ
– Высота 160 мм х ширина 260 мм х
длина 600 мм.
– Никогда не обрабатывайте
заготовки короче 500 мм.
– Более длинные заготовки должны
поддерживаться дополнительным
столом, например, роликовым
столом.
• В случае поломки или выхода станка из
строя немедленно выключите станок
и отключите его от источника питания.
• Сообщите о неисправности и должным
образом опишите состояние станка,
чтобы предотвратить использование
поврежденного станка другими
пользователями.
• ТОЛЬКО СТРОГАНИЕ: При блокировке
ножевой головки в результате
аномального усилия подачи в процессе
строгания, выключите инструмент
и отключите его от источника питания.
Удалите заготовку и убедитесь, что
движению ножевой головки ничто
не препятствует. Снова включите
станок и начните новую операцию
с уменьшенным усилием подачи.
• Убедитесь, что любая часть ножевой
головки, не используемая при строгании,
надежно закрыта защитным кожухом.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании рейсмусно-фуговальных
станков:
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
строгального ножа.
– Риск получения травмы при смене ножа.
– Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.
Нижеследующие факторы увеличивают риск
нарушения дыхания:
– При обработке древесины не
используется пылеудаляющее
устройство.
– Засорившиеся выхлопные фильтры
могут стать причиной недостаточного
пылеудаления.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
Место захвата для
переноски.
Держите руки в стороне от ножа.
Во время работы в режиме
строгания по толщине обращайте
внимание на направление подачи.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Никогда не используйте станок без
установленного сборника стружки.
4 Ножки
Во время работы в режиме строгания
обращайте внимание на направление
подачи. Никогда не используйте
станок без установленного сборника
стружки.
2 Кронштейна для колес
Убедитесь, что строгальные
ножи правильно
отрегулированы. Ножи не
должны выступать за границы
ножевой головки более чем на
1,1 мм.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. А1)
Код даты (36), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Частично собранный рейсмуснофуговальный станок
2 Колеса
1 Пакет, содержащий:
2 Оси колес
4 Болта с квадратными головками М8
2 Болта с шестигранными головками
М8
4 Гайки М8
4 Барашковые гайки
4 Плоские шайбы D8
6 Тарельчатых шайб D8
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. A1, A2)
1 Защитный кожух
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
1 Защитный кожух/сборник стружки
1 Переходник для пылесоса
1 Коробка, содержащая:
1 Направляющая
1 Толкатель
1 Пакет, содержащий:
1. Пусковой выключатель
1 Шестигранный ключ 2,5 мм
2. Подъемная рукоятка
1 Шестигранный ключ 4 мм
3. Нижний стол
1 Шестигранный ключ 5 мм
4. Сборник стружки
1 Шестигранный ключ 6 мм
5. Шкала нижнего стола
1 Гаечный ключ 13/10 мм
6. Толкатель
1 Шаблон для ножей
7. Зажимная рукоятка направляющей
1 Подъемная рукоятка
8. Направляющая
2 Зажима
4 Резиновые ножки
1 Болт с квадратной головкой М8
4 Гайки М8
4 Зубчатые шайбы D8
1 Плоская шайба D8
1 Коробка, содержащая:
26
РИС. А1
РИС. A2
9. Верхний стол
10. Поворотная рукоятка регулятора глубины
строгания
11. Шкала верхнего стола
12. Зажимная рукоятка защитного кожуха
13. Защитный кожух
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш рейсмусно-фуговальный станок D27300/
D27300Т предназначен для профессионального
строгания мягкой и твердой древесины.
Станок обеспечивает аккуратное и безопасное
строгание.
Ножевая головка разработана для
использования строгальных ножей
номинальным размером 260 мм (DE7333).
ВНИМАНИЕ! Используйте
станок только по назначению,
описанном в данном руководстве по
эксплуатации.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные станки являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети
(400 В – 3 Ph) и при двух напряжениях (230 –
1 Ph). Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
станка всегда отключайте его от
электросети.
Распаковка станка (Рис. B1)
1. Извлеките из коробки освободившийся
упаковочный материал.
2. Извлеките из коробки станок.
3. Извлеките изнутри станка части коробки.
4. Удалите со станка оставшийся упаковочный
материал.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
И ДЕТАЛЕЙ (РИС. В2)
Рекомендуем при распаковке сортировать все
детали:
14. Кронштейн для колес
15. Ось колеса
16. Болт с квадратной головкой М8
17. Болт с шестигранной головкой М8
Использование
удлинительного кабеля
18. Гайка М8
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»). Минимальный
размер проводника должен составлять 1,5 мм²;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 20 м.
20. Зубчатая шайба D8
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
19. Барашковая гайка
21. Плоская шайба D8
22. Плоская шайба D8
23. Тарельчатая шайба D8
Установка коротких ножек
(Рис. С1, С2)
С установленными короткими ножками,
станок можно поместить на верстак. Чтобы
обеспечить безопасную работу, станок должен
быть зафиксирован на верстаке. Необходимые
детали: 4 гайки (18), 4 зубчатых шайбы (20)
(Рис. С1).
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Поверните станок так, чтобы подающий
стол рейсмуса (24) лежал на полу (Рис. С2).
ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы винт
для настройки глубины строгания
(10) не ударился об пол.
2. Вставьте ножки (25) в каждое внешнее
отверстие (26), размещенное внизу корпуса
станка.
3. Поместите зубчатую шайбу (20) и гайку (18)
на резьбу ножки.
4. Затяните гайки.
5. Переверните станок.
6. Зафиксируйте станок на верстаке.
Установка длинных ножек
(рис. D1-DЗ)
С установленными длинными ножками, станок
можно поместить автономно. Необходимые
детали: 4 болта с квадратными головками (16),
4 барашковых гайки (19), 4 плоских шайбы (21)
(Рис. D1).
1. Поверните станок так, чтобы подающий
стол рейсмуса (24) лежал на полу (Рис. D2).
ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы винт
для настройки глубины строгания
(10) не ударился об пол.
2. Вставьте ножки (27) в каждое верхнее
отверстие (28), размещенное по краям
в нижней части корпуса станка.
3. Пропустите болты (16) через отверстия
в ножках и корпусе станка.
4. Поместите плоские шайбы (21)
и барашковые гайки (19) на болты.
5. Затяните барашковые гайки.
6. Поверните станок так, чтобы приемный
стол (29) лежал на полу (Рис. D2).
7. Повторите для других ножек.
8. Установите поворотные колеса, как описано
ниже.
Установка поворотных колес
(Рис. Е1-Е3)
Необходимые детали: 2 кронштейна для колес
(14), 2 оси колеса (15), 2 болта (17), 4 гайки (18),
2 плоские шайбы (21), 2 тарельчатые шайбы
(23) (Рис. Е1).
1. Соедините каждое колесо (30)
с кронштейном (14) и вставьте ось (15)
в каждое колесо с кронштейном (Рис. Е2).
28
2. Поместите плоскую шайбу (21) и гайку (18)
на резьбу осей.
3. Затяните гайки.
4. Установите собранное колесо (31) на
каждую верхнюю ножку (32) с помощью
болтов с шестигранными головками (17),
тарельчатых шайб (23) и гаек (18) (Рис. Е3).
5. Затяните гайки.
6. Переверните станок.
Установка направляющей
(Рис. F1, F2)
1. Поместите направляющую (8) на держатель
(33) (Рис. F1).
2. Пропустите болт с квадратной головкой (16)
снизу через держатель и направляющую.
3. Поместите плоскую шайбу (22) на болт (16)
(Рис. F2).
4. Установите зажимную рукоятку
направляющей (7) на болт (16).
Установка защитного кожуха
(Рис. G1, G2)
1. Вставьте защитный кожух (13) в стойку (34)
(Рис. G1).
2. Зафиксируйте защитный кожух с помощью
стопорного винта (35).
3. Установите зажимную рукоятку защитного
кожуха (12) на стойку (34) (Рис. G2).
Установка сборника стружки
При использовании станка в режиме строгания,
сборник стружки должен быть установлен под
верхним столом. При использовании станка в
режиме строгания по толщине, сборник стружки
должен быть установлен на поверхности
верхнего стола.
РЕЖИМ СТРОГАНИЯ ПО ТОЛЩИНЕ (РИС. A1,
H1, H2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Сборник стружки установлен
как при работе в режиме строгания.
1. Ослабьте винты (68, 69), чтобы снять
сборник стружки (4) с верхнего стола (9).
2. Разверните сборник стружки на 180°.
3. Двигайте сборник стружки (4) вдоль
верхнего стола (9), пока винт (67) не
сравняется с микровыключателем (66).
4. Зафиксируйте сборник стружки, затянув
винты (67, 69).
РУССКИЙ ЯЗЫК
РЕЖИМ СТРОГАНИЯ (РИС. G1, G2, H3, H4)
1. Поверните подъемную рукоятку (2),
полностью опуская верхний стол (9).
2. Ослабьте винты (67, 69), чтобы снять
сборник стружки (4) с верхнего стола.
3. Снимите сборник стружки с верхнего стола.
4. Разверните сборник стружки на 180°.
5. Выровняйте 2 внешних выступа на
сборнике стружки с 2-мя отверстиями
боковых панелей.
6. Двигайте сборник стружки вперед
в микровыключатель (66).
7. Зафиксируйте сборник стружки, затянув
винты (68, 69).
8. Опустите защитный кожух (13), чтобы он
коснулся сборника стружки, и зафиксируйте
его при помощи зажимной рукоятки (12).
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании системы
пылеудаления, полностью опустите верхний
стол и вставьте в выпускное отверстие
переходник, затем поднимите верхний стол,
пока он не коснется переходника.
Регулировка
ВНИМАНИЕ: Перед регулировкой
инструмента всегда отключайте
его от электросети.
РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (РИС. I1–I3)
Настройка перпендикулярности (Рис. I1)
Направляющая имеет регулируемый упор для
легкости настройки прямого угла.
1. Ослабьте рукоятку фиксации угла (40).
2. Нажмите на направляющую вверх,
чтобы убедиться, что она зафиксирована
вертикально, и затяните рукоятку фиксации
угла.
3. Приложите угольник (41) к столу
и к направляющей (8).
4. При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
5. Ослабьте гайку (42) на несколько
оборотов и поворачивайте стопорный винт
регулировки вертикального положения
(43) влево или вправо, пока измеренный
по угольнику угол между направляющей
и столом не составит 90°.
2. Сдвиньте направляющую (8) по продольной
оси на требуемый угол.
3. Убедитесь, что нижний край направляющей
касается верхнего края стола (9).
4. Затяните рукоятку фиксации угла.
Настройка ширины строгания (Рис. I3)
1. Ослабьте зажимную рукоятку
направляющей (7).
2. Передвигайте направляющую (8)
поперек верхнего стола (9), пока не будет
достигнута необходимая ширина.
3. Затяните зажимную рукоятку
направляющей.
НАСТРОЙКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА (РИС. J)
Защитный кожух настраивается на любую
фиксированную позицию над столом,
обеспечивая максимальную защиту
ВНИМАНИЕ: Всегда настраивайте
защитный кожух под ширину
строгания и высоту заготовки.
Настройка ширины
1. Ослабьте фиксатор (44).
2. Передвиньте защитный кожух (13) на
нужную ширину.
3. Затяните фиксатор.
Настройка высоты
1. Ослабьте зажимную рукоятку (12).
2. Передвиньте кронштейн защитного кожуха
(45) на нужную высоту.
3. Затяните зажимную рукоятку.
НАСТРОЙКА ГЛУБИНЫ СТРОГАНИЯ
(РИС. K, L1–L3)
Режим строгания (Рис. K)
1. Ослабьте стопорное кольцо (46).
2. Вращайте рукоятку для настройки глубины
строгания (10) и установите глубину
строгания с помощью шкалы (47).
– Чтобы уменьшить глубину строгания,
поворачивайте рукоятку по часовой
стрелке.
– Чтобы увеличить глубину строгания,
поворачивайте рукоятку против часовой
стрелки.
3. Затяните стопорное кольцо.
Настройка угла скоса (Рис. I2)
1. Ослабьте рукоятку фиксации угла (40).
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Режим строгания по толщине (Рис. L1–L3)
1. Поместите подъемную рукоятку (2) на
конец подъемного вала (48) (Рис. L1).
2. Поворачивайте рукоятку (по часовой
стрелке), пока она не войдет в контакт
с гайкой вала.
3. Поворачивайте подъемную рукоятку против
часовой стрелки, пока она не достигнет
отверстия и плоской стороны вала.
4. Используя шестигранный гаечный ключ
2,5 мм, затяните штырь подъемной
рукоятки (Рис. L2).
– Чтобы уменьшить глубину строгания,
поворачивайте рукоятку по часовой
стрелке.
– Чтобы увеличить глубину строгания,
поворачивайте рукоятку против часовой
стрелки.
5. На шкале глубины строгания (5) (Рис. L3)
узнайте конечную толщину заготовки.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
Включение и выключение
(Рис. М)
Пусковой выключатель имеет различные
преимущества:
ФУНКЦИЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ
НАПРЯЖЕНИЯ
Если подача электрического тока по какой-либо
причине прервется, для включения инструмента
необходимо будет заново нажать выключатель.
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ ОТ
ПЕРЕГРУЗОК
В случае перегрузки электродвигателя подача
питания будет отключена. Если это произошло,
дайте возможность двигателю остыть в течение
2 минут и нажмите зеленую кнопку запуска.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Защитная крышка фиксируется с помощью
навесного замка, вдеваемого в скобу. Крышка
также используется как легко находимая
аварийная кнопка остановки. Нажим на
пластину включает кнопку остановки.
1. Чтобы включить станок, нажмите на
зеленую кнопку запуска (53).
2. Чтобы выключить станок, нажмите на
красную кнопку останова (54).
ВНИМАНИЕ: Всегда выключайте
станок после окончания работы
и перед отключением от
электросети.
Строгание (рис. N1 и N2)
1. Установите сборник стружки, как описано
выше.
2. Настройте направляющую.
3. Настройте защитный кожух.
Убедитесь, что инструмент расположен
удобно и правильно с точки зрения высоты
стола и устойчивости. Место установки
инструмента должно быть выбрано с учетом
хорошего обзора для оператора и достаточного
свободного пространства, позволяющего
работать с заготовкой без каких-либо
ограничений.
4. Установите глубину строгания.
Подготовка к эксплуатации
• Не забывайте пользоваться толкателем при
приближении к ножевой головке.
• Удалите все посторонние предметы. Не
строгайте доску с выбитыми сучками. Не
строгайте заготовку, если на ней много
сучков или она сильно покороблена.
30
5. Включите станок.
• Медленно двигайте заготовку под
защитный кожух, крепко прижимая ее
к направляющей.
• Подавайте заготовку вдоль волокон
древесины.
Строгание по толщине
(Рис. A2, O1, O2)
1. Установите сборник стружки, как описано
выше.
РУССКИЙ ЯЗЫК
2. Опустите защитный кожух (13).
ИЗОГНУТЫЕ ЗАГОТОВКИ (РИС. РЗ, Р4)
3. Установите глубину строгания.
1. Распилите изогнутую заготовку посередине
(Рис. РЗ).
4. Включите станок.
• Лучшие результаты будут достигнуты,
если хотя бы одна поверхность заготовки
гладкая.
• Для получения наилучших результатов,
строгайте заготовку до нужной толщины
с обеих сторон.
Соблюдайте соотношение между глубиной
строгания и шириной заготовки, изображенное
на рисунке ниже.
Глубина строгания (мм)
Мягкая древесина
Твердая древесина
2. Простругайте половинки по отдельности,
чтобы уменьшить отходы.
• Или сначала простругайте выпуклую
сторону (55), затем переверните заготовку
и простругайте вогнутую сторону (56)
(Рис. Р4).
Пылеудаление (Рис. А1)
Станок оснащен 100-мм отверстием
пылеудаления, размещенным в
сборнике стружки (4). При использовании
соответствующего устройства пылеудаления,
90% стружки будет улавливаться при
минимальном воздушном потоке 20 м/с.
Для выполнения любой их операций
подключайте устройство пылеудаления.
По возможности используйте пылеудаляющее
устройство, разработанное в соответствии
с действующими нормативами, касающимися
выбросов пыли.
Ширина заготовки (мм)
1. Медленно подавайте заготовку.
2. Подавайте заготовку вдоль волокон
древесины.
Скос
Скосом называются небольшие углубления
на концах заготовки в результате контакта со
строгальными ножами. Во избежание скосов:
1. Следите, чтобы заготовка при обработке
все время перемещалась горизонтально.
2. Подавайте заготовку плоской поверхностью
к столу.
Искривления (Рис. Р1-Р4)
Если заготовка немного покороблена, строгайте
до нужной толщины с обеих сторон.
ИСКРИВЛЕННЫЕ ЗАГОТОВКИ (РИС. P1, Р2)
Подающие валики и ножевая головка временно
распрямляют заготовку (Рис. Р1). Однако после
строгания искривление остается (Рис. Р2).
• Чтобы убрать искривление, воспользуйтесь
фуговальным станком.
Транспортировка
(Рис. Q1, Q2)
Поворотные колеса (30) облегчают
транспортировку станка. Крепко держась за
рукоятку обеими руками, перемещайте станок,
как показано на рис. Q2.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан
на работу в течение продолжительного
времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надежность
инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке. Каждую неделю
проверяйте исправность устройства защиты
от обратного удара и подающих роликов,
обеспечивающих безопасность в работе.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Замена строгальных ножей
(Рис. R1, R2)
Станок оборудован ножевой головкой, на
которой закрепляются два строгальных ножа.
5. Повторите для другого ножа.
Настройка ножей (Рис. R3)
1. Проверьте положение ножа (60) с обеих
сторон.
2. Поместите шаблон (64) на ножевую головку
(57), как показано на рисунке.
3. Острие ножа (60) должно упереться
в нижний край шаблона.
ВНИМАНИЕ: Всегда меняйте все
ножи одновременно.
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
ВНИМАНИЕ! Устанавливайте
строгальные ножи только
в соответствии с данными
инструкциями. Всегда используйте
только ножи, рекомендованные
производителем.
• Поворачивайте каждый из регулировочных
винтов (65) в необходимую сторону пока
острие ножа не упрется в шаблон.
ВНИМАНИЕ: Острые края.
ВНИМАНИЕ: При смене ножей
надевайте защитные перчатки.
Заточка строгальных ножей
Ножи могут затачиваться под углом 42°.
ВНИМАНИЕ: Строгальные ножи
могут перезатачиваться максимум
на 3 мм от их первоначальной
толщины. При уменьшении
толщины более чем на 3 мм,
строгальные ножи подлежат
замене.
ВНИМАНИЕ: Перед заменой ножей
всегда отключайте станок от
сети.
Снятие строгальных ножей
1. Снимите защитный кожух и направляющую.
2. Осторожно поверните ножевую головку
(57), чтобы был виден первый строгальный
нож.
3. Ослабьте болты (58) входящим в комплект
поставки гаечным ключом.
4. Вытяните держатель ножей (59) из
ножевой головки. При необходимости
воспользуйтесь плоскогубцами.
5. Извлеките нож (60) из держателя (61).
6. Повторите для другого ножа.
Установка строгальных
ножей
1. Вставьте нож (60) в держатель (61).
Убедитесь, что головки болтов (62) попали
в прорези (63).
2. Установите держатель с ножом в ножевую
головку (57).
3. Настройте нож, как описано ниже.
4. Затяните болты (58) (крутящий момент:
6-8 Нм).
32
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
РУССКИЙ ЯЗЫК
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Перед использованием станка, тщательно
проверьте ножевую головку и убедитесь,
что она функционирует должным образом.
Убедитесь, что опилки или обрезки заготовки не
блокируют ни одно из устройств станка.
Режим строгания по толщине: В случае
защемления фрагментов заготовки между
ножевой головкой и подающим валиком,
отключите станок от источника питания
и извлеките застрявший фрагмент.
Следите за тем, чтобы вентиляционные
отверстия станка оставались чистыми
и регулярно протирайте его корпус мягкой
тканью.
• Поверхность столов должна оставаться
сухой, чистой и не содержать следов
масла и консистентной смазки. Регулярно
протирайте поверхность столиков восковой
мастикой.
• Регулярно очищайте станок от пыли
и стружки.
• Каждый день осматривайте и чистите
устройство защиты от обратного удара
и подающие валики.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
К ним относятся и запасные строгальные ножи
(DE7333).
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
zst00242721 - 01-08-2014
33
Двигатель РЕЙСМУСНО-ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 2
©
D27300
34
Механизм поднятия-снижения РЕЙСМУСНО-ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 2
©
D27300
35
Стол РЕЙСМУСНО-ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 2
©
D27300
36
Опора стола РЕЙСМУСНО-ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 2
©
D27300
37
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising