D27300 | DeWalt D27300 PLANER THICKNESSER Type 2 instruction manual

544666-33 SK
Preložené z pôvodného návodu
D27300
D27300T
Obrázok A1
7
8
6
2
66
5
4
3
36
1
XX–XX
XXXX
Obrázok A2
13
9
10
12
11
2
Obrázok B1
Obrázok B2
14
18
15
16
20
19
17
21
22
23
Obrázok D1
Obrázok C1
18
20
19
16
Obrázok C2
21
Obrázok D2
16
27
28
25
26
20
18
24
21
19
24
10
10
3
Obrázok D3
Obrázok E1
17
15
16
14
27
21
18
23
21
29
19
Obrázok E3
Obrázok E2
18
23
32
15
30
14
21
31
18
Obrázok F2
Obrázok F1
8
7
16
33
22
16
4
17
Obrázok G1
Obrázok G2
13
12
34
34
35
Obrázok H1
Obrázok H2
4
68
69
9
67
Obrázok H3
69
4
Obrázok H4
2
9
67
2
9
69
4
67
68
68
Obrázok I1
41
40
8
42
9
Obrázok I2
8
43
9
40
5
Obrázok I3
Obrázok J
9
7
8
44
Obrázok K
13
45
12
Obrázok L1
46
10
2
47
48
Obrázok L2
Obrázok L3
Obrázok M
5
XX–XX
XXXX
54
6
53
Obrázok N1
Obrázok N2
Obrázok O1
Obrázok O2
Obrázok P1
Obrázok P2
7
Obrázok P4
Obrázok P3
55
56
Obrázok R1
Obrázok Q1
58
30
Obrázok Q2
57
59
Obrázok R3
Obrázok R2
63
64
65
60
62
61
65
57
60
8
HOBĽOVAČKA - ZAROVNÁVAČKA
D27300, D27300T
Blahoželáme vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
W
W
max./min.-1
m/min.
mm
mm
D27300
230
2
2100
1650
6200
5
160
260
D27300T
400
2
3000
2280
6200
5
160
260
mm
mm
mm
kg
2,5
3
20
54
2,5
3
20
54
96
96
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
3
109
3
109
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
3,1
3,1
Upozorňuje na ostré hrany.
V
LPA (akustický tlak)
dB(A)*
KPA (odchýlka
akustického tlaku)
dB(A)
LWA (akustický výkon)
dB(A)
KWA (odchýlka
akustického výkonu) dB(A)
* pôsobiaca na sluch obsluhy
Poistky:
Náradie 230 V
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
UPOZORNENIE: Ak nie je použitý
výstražný symbol, označuje
potenciálne hroziacu rizikovú situáciu,
ktorá, ak sa jej nezabráni, môže viesť
k spôsobeniu hmotných škôd.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Príkon
Výkon
Otáčky naprázdno
Rýchlosť posuvu
Výška rezu (max)
Max. šírka rezu
Max. hĺbka rezu
Hobľovka
Zarovnávačka
Veľkosť noža
Hmotnosť
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
10 A v napájacej sieti
POZNÁMKA (IBA D27300): Toto zariadenie je
určené na pripojenie k napájaciemu systému
s maximálnou prípustnou impedanciou Zmax
= 0,27 Ω na bode rozhrania (rozvodná skriňa)
napájacieho systému používateľa.
Používateľ musí zaistiť, aby bolo toto zariadenie
pripojené iba k napájaciemu systému, ktorý
spĺňa vyššie uvedené požiadavky. Ak je to nutné,
používateľ môže požiadať distribútora elektrickej
energie o informácie týkajúce sa impedancie
systému v bode rozhrania.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
10
D27300, D27300T
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky, popisované v technických údajoch,
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/
EC, EN 61029-1, EN 61029-2-3.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
9
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
4. Okolostojace osoby udržujte mimo
pracovného priestoru.
Zabráňte okolostojacim osobám, najmä
deťom, aby sa dotýkali náradia alebo
predlžovacieho kábla a udržujte ich mimo
pracovného priestoru.
5. Náradie, ktoré nepoužívate, uskladnite.
Ak sa náradie nepoužíva, musí byť
uskladnené na suchom mieste a musí byť tiež
vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
1. 2. 2010
Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE! Pri použití elektrického
náradia sa musia dodržiavať základné
bezpečnostné pokyny, aby sa znížilo
riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým
prúdom a zranenia osôb, vrátane
nasledujúcich.
Pred použitím tohto náradia si prečítajte všetky
uvedené bezpečnostné pokyny a tieto pokyny
uschovajte.
TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE NA
PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny
1. Udržujte poriadok na pracovisku.
Neporiadok na pracovisku alebo na pracovnej
ploche môže viesť k úrazu.
2. Berte ohľad na okolie pracovnej plochy.
Nevystavujte náradie vlhkosti. Nepoužívajte
náradie vo vlhkom prostredí. Zaistite správne
osvetlenie pracoviska (250 – 300 luxov).
Nepoužívajte náradie na miestach, kde hrozí
riziko vzniku požiaru alebo explózie, napríklad
v blízkosti horľavých alebo výbušných kvapalín
a plynov.
3. Ochrana pred úrazom spôsobeným
elektrickým prúdom.
Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými
povrchmi (napríklad potrubia, radiátory,
sporáky a chladničky). Pri práci v extrémnych
podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť,
tvorba kovových pilín pri práci atď.) môžete
elektrickú bezpečnosť zvýšiť vložením
izolačného transformátora alebo ochranného
ističa (FI).
10
6. Náradie nepreťažujte.
Práca je účinnejšia a bezpečnejšia, ak
používate náradie a nástroje na účely, na ktoré
sú určené.
7. Používajte vhodné náradie.
Nepreťažujte malé náradie pri práci, ktorá je
určená pre výkonnejšie náradie. Nepoužívajte
náradie na iné účely, než na ktoré je určené.
Nepoužívajte napríklad kotúčovú pílu na
rezanie kmeňov alebo vetiev stromov.
8. Vhodne sa obliekajte.
Nenoste voľný odev a šperky. Môžu byť
zachytené pohyblivými časťami. Pri práci vo
vonkajšom prostredí používajte protišmykovú
obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú
pokrývku hlavy.
9. Používajte prvky osobnej ochrany.
Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri
práci s náradím práši alebo ak odlietavajú
drobné čiastočky materiálu, používajte
respirátor proti prachu alebo ochranný štít.
Pretože môžu byť tieto čiastočky materiálu
veľmi horúce, používajte tiež žiaruvzdornú
zásteru. Vždy používajte ochranu sluchu. Vždy
používajte ochrannú prilbu.
10. Pripojte zariadenie na zachytávanie prachu.
Ak je zariadenie vybavené adaptérom na
pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu.
11. S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne.
Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky
šklbaním za prívodný kábel. Veďte kábel
tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo
horúce a mastné povrchy. Pri prenášaní nikdy
nedržte náradie za prívodný kábel.
12. Obrobok si upnite.
Ak je to možné, používajte na upnutie obrobku
svorky alebo zverák. Je to bezpečnejšie
a umožňuje to obsluhu náradia oboma rukami.
13. Neprekážajte sami sebe.
Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
14. Vykonávajte dôkladnú údržbu náradia.
Udržujte ostré a čisté pracovné nástroje.
Tak bude zaistený bezpečnejší a vyšší
výkon náradia. Dodržujte pokyny na údržbu
a výmenu príslušenstva. Náradie pravidelne
kontrolujte a ak je poškodené, nechajte ho
opraviť v autorizovanom servise. Udržujte
rukoväti a všetky ovládacie prvky čisté, suché
a neznečistené olejom alebo mazivami.
15. Náradie odpojte.
Ak sa náradie nepoužíva, pred vykonávaním
údržby a pred výmenou príslušenstva, ako
sú pílové kotúče, pracovné nástroje a nože,
náradie vždy odpojte od elektrickej siete.
16. Odstráňte nastavovacie prípravky a kľúče.
Vytvorte si návyk, aby ste pred použitím
náradia kontrolovali, či na náradí nezostali
nastavovacie kľúče alebo prípravky a zaistite
ich odstránenie z náradia.
17. Zabráňte nechcenému zapnutiu.
Neprenášajte náradie s prstom na hlavnom
vypínači. Pred pripojením k elektrickej sieti sa
uistite, či je hlavný vypínač v polohe vypnuté
(OFF).
18. Používajte predlžovacie káble určené na
vonkajšie použitie.
Pred použitím skontrolujte predlžovací kábel
a ak je poškodený, zaistite jeho výmenu.
Ak používate náradie vonku, používajte
iba predlžovací kábel určený na vonkajšie
použitie, ktorý je i takto označený.
19. Buďte pozorní.
Stále sledujte, čo robíte. Pracujte s rozvahou.
S náradím nepracujte, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom omamných látok, alkoholu
alebo liekov.
20. Kontrolujte stav náradia.
Skôr než budete náradie používať, starostlivo
skontrolujte, či nie je poškodené, aby bola
zaistená jeho správna funkcia. Skontrolujte
vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa častí,
opotrebovanie jednotlivých častí a ďalšie
prvky, ktoré môžu ovplyvniť správny chod
náradia. Zničené alebo iné poškodené
dielce nechajte opraviť alebo vymeniť
v autorizovanom servise, ak v tejto príručke
nebude uvedený iný spôsob odstránenia
poruchy. Poškodené vypínače nechajte
vymeniť v autorizovanom servise. Ak nie je
možné hlavným vypínačom náradie zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Nikdy sa
nepokúšajte o opravu sami.
VAROVANIE! Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a vykonávanie
iných pracovných operácií, než je odporúčané
týmto návodom, môže spôsobiť poranenie
obsluhy.
21. Opravy tohto náradia vždy zverujte
kvalifikovaným servisným technikom.
Toto elektrické náradie zodpovedá platným
bezpečnostným normám. Opravy by mali
vykonávať iba kvalifikovaní technici, ktorí budú
používať originálne náhradné dielce. V iných
prípadoch môže dôjsť k veľkému ohrozeniu
používateľa.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
pre hobľovačky
• Pri práci používajte ochranné okuliare,
pracovné rukavice a ochranu sluchu.
• Nikdy neobsluhujte stroj bez riadne
nasadených ochranných krytov a bez
zariadenia na ochranu pred spätným rázom
v perfektnom prevádzkovom stave.
• Pri hobľovaní stroj nepoužívajte bez správne
nastaveného vodidla. Uistite sa, či sa spodná
hrana vodidla dotýka hornej plochy stola.
VAROVANIE! Stoly hobľovačky boli
presne nastavené už vo výrobnom závode.
Nikdy nevykonávajte zmeny nastavenia stolov
sami.
• Používajte iba nože určené pre tento stroj.
• Vždy používajte nože, ktoré sú správne
nabrúsené a v dobrom stave.
• Nepoužívajte tento stroj na prácu s iným
materiálom než je mäkké alebo tvrdé drevo.
• Nikdy nevykonávajte rezanie drážok, otvorov
pre čapy alebo iných tvarov. Vytváranie
polodrážok nie je povolené.
• Nikdy nevykonávajte prerušované práce (to
znamená rezy, u ktorých nie je vykonávané
obrábanie na celej dĺžke obrobku).
• Vyvarujte sa práci s prehnutým drevom,
ktoré by nebolo v zodpovedajúcom kontakte
s povrchom pracovného stola.
• Pred použitím skontrolujte riadnu funkciu
zariadenia proti spätnému rázu a hriadeľov
posuvu.
• Pred zahájením práce z obrobku odstráňte
všetky klince a iné kovové časti. Nepracujte
s drevom, na ktorom sa štiepu triesky.
11
• Ak píla pracuje v režime hobľovačka, uistite
sa, či je kryt horného noža nastavený tak,
aby poskytoval optimálnu ochranu.
Zvyškové riziká
• Uistite sa, či sa zdvíhacia rukoväť
nenachádza v oblasti prísunu materiálu.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
• Pri práci s dlhými obrobkami používajte na
oboch stranách stroja vhodné valčekové
stoly nastavené na výšku stolov stroje.
Pri použití hobľovačky vznikajú nasledujúce riziká:
– Riziko nehody spôsobené nekrytou časťou
rotujúceho noža.
• Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti od
nožov.
– Riziko zranenia pri výmene noža.
• Pri práci v režime hobľovačka vždy
používajte tlačnú tyč.
– Riziko pritlačenia prstov pri manipulácii
s ochrannými krytmi.
• Ak sa tlačná tyč nepoužíva, uložte ju na
určené miesto.
– Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu vytváraného pri hobľovaní dreva,
najmä dubového, bukového a materiálu MDF.
• Ak je blok nožov v pohybe, vyvarujte sa
odstraňovaniu akýchkoľvek odrezkov alebo
iných častí obrobku z priestoru rezu.
• Rozmery obrobkov:
– Ak stroj nie je vybavený prídavnými
podperami, môžu byť obrábané obrobky
s nasledujúcimi maximálnymi rozmermi:
HOBĽOVAČKA
– Výška 140 mm x šírka 260 mm x
dĺžka 500 mm
– Nikdy neobrábajte obrobky kratšie než
300 mm
Nasledujúce faktory zvyšujú riziko dýchacích
problémov:
– Pri rezaní dreva nie je pripojené žiadne
odsávacie zariadenie.
– Nedostatočné odsávanie prachu, ktoré je
spôsobené zanesenými filtrami.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
ZAROVNÁVAČKA
– Výška 160 mm x šírka 260 mm x
dĺžka 600 mm
– Nikdy neobrábajte obrobky kratšie než
500 mm
– Dlhšie obrobky musia byť podopreté
ďalším vhodným podperným stolom,
napríklad valčekovým stolom.
• V prípade nehody alebo poruchy stroj
okamžite vypnite a odpojte prívodný kábel od
zásuvky.
• Vykonajte záznam o poruche a stroj
vhodným spôsobom označte, aby ste
zabránili ostatným osobám používať
poškodený stroj.
• IBA HOBĽOVAČKA: Ak dôjde počas
obrábania k zablokovaniu nožov z dôvodu
nadmernej posuvnej sily, vypnite stroj
a odpojte prívodný kábel od zdroja napätia.
Vyberte obrobok a uistite sa, či sa blok nožov
voľne otáča. Znovu zapnite stroj a začnite
nový rez s menšou posuvnou silou.
• Uistite sa, či je riadne zakrytá každá časť
obrábacieho bloku, ktorá nie je používaná na
hobľovanie.
12
Používajte ochranu sluchu.
Používajte ochranu zraku.
Bod uchopenia na
prenášanie.
Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti
od nožov.
Ak používate stroj v režime
hrúbkovačka, dávajte pozor na
smer posuvu obrobku. Nikdy stroj
nepoužívajte bez riadne nasadeného
lapača hoblín.
Ak používate stroj v režime hobľovačka,
dávajte pozor na smer posuvu obrobku.
Nikdy stroj nepoužívajte bez riadne
nasadeného lapača hoblín.
Uistite sa, či sú nože správne
nastavené. Zaistite, aby nože
z nožovej hlavy nevyčnievali viac
než 1,1 mm.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. A1)
Dátumový kód (36), ktorý obsahuje aj rok výroby,
je vytlačený na kryte.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
6 tanierových podložiek D8
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. A1, A2)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo k jeho
poškodeniu.
Balenie obsahuje:
1 čiastočne zostavenú hobľovačku
1 ochranný kryt
1 kryt/zachytávač hoblín
1 adaptér otvoru na odvod prachu
1 škatuľu obsahujúcu:
1 vodidlo
1 tlačnú tyč
1 balenie obsahujúce:
1 šesťhranný kľúč 2,5 mm
1 šesťhranný kľúč 4 mm
1 šesťhranný kľúč 5 mm
1 šesťhranný kľúč 6 mm
1 kľúč 13/10 mm
1 nastavovací prípravok
1 zdvíhaciu rukoväť
2 upínacie rukoväti
4 gumové pätky
1 vratovú skrutku M8
4 matice M8
4 ozubené podložky D8
1 plochá podložka D8
1 škatuľu obsahujúcu:
4 nohy
2 kolieska
2 držiaky koliesok
1 balenie obsahujúce:
2 osi pre kolieska
4 vratové skrutky M8
2 skrutky so šesťhrannou hlavou M8
4 matice M8
4 krídlové matice
4 ploché podložky D8
OBR. A1
1. Hlavný vypínač (Zapnuté/Vypnuté)
2. Zdvíhacia rukoväť
3. Spodný stôl
4. Kryt/zachytávač hoblín
5. Meradlo spodného stola
6. Tlačná tyč
7. Upínacia rukoväť vodidla
8. Vodidlo
OBR. A2
9. Horný stôl
10. Nastavovacia skrutka hĺbky hobľovania
11. Meradlo horného stola
12. Upínacia rukoväť krytu
13. Ochranný kryt
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša hobľovačka a zarovnávačka DEWALT
D27300/D27300T je určená na profesionálne
obrábanie tvrdého a mäkkého dreva. Vykonáva
ľahké, presné a bezpečné hobľovanie
a zarovnávanie.
Blok nožov je určený na použitie nožov 260 mm
(DE7333).
VAROVANIE! Nepoužívajte tento stroj
na iné účely, než je popísané v tomto
návode na obsluhu.
NEPOUŽÍVAJTE tento stroj vo vlhkom prostredí
alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín
alebo plynov.
Tieto hoblíky sú elektrické náradia na
profesionálne použitie.
13
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba na napájacie napätie
400 V (3 fázy) alebo 230 V (1 fáza). Vždy
skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne upraveným káblom, ktorý je
dodávaný autorizovaným servisom DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
2. Vyzdvihnite stroj zo škatule.
3. Vyberte zo stroja škatuľu s dielcami.
4. Odstráňte zo stroja zvyšky obalového
materiálu.
POPIS MONTÁŽNYCH PRVKOV (OBR. B2)
Odporúčame Vám, aby ste vybalili a rozdelili
všetky montážne prvky.
14. Držiak koliesok
15. Os kolieska
16. Vratová skrutka M8
17. Skrutka so šesťhrannou hlavou M8
18. Matica M8
19. Krídlová matica
20. Ozubená podložka D8
21. Plochá podložka D8
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
22. Plochá podložka D8
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
23. Tanierová podložka D8
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
• Žlto-zelený vodič pripojte k svorke pe.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A (iba 230 V).
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla s tromi vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm².
Maximálna dĺžka je 20 m.
V prípade použitia navíjacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vždy vypnite stroj
a odpojte prívodný kábel od siete
pred nasadením alebo sňatím
príslušenstva, pred akýmkoľvek
nastavením alebo pred vykonávaním
opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
by mohlo spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Pred zahájením
montáže vždy odpojte náradie od siete.
Vybalenie stroja (obr. B1)
1. Odstráňte baliaci materiál zo škatule.
14
Montáž pätiek (obr. C1, C2)
S namontovanými pätkami môže byť stroj
umiestnený na pracovný stôl. Z dôvodu zaistenia
bezpečnej prevádzky musí byť stroj riadne
pripevnený k pracovnému stolu. Požadované
montážne prvky: 4 matice (18), 4 ozubené
podložky (20) (obr. C1).
1. Otočte stroj na bok tak, aby sa výstupný rám
hrúbkovačky (24) opieral o podlahu (obr. C2).
VAROVANIE: Zabráňte tomu, aby sa
nastavovacia skrutka hĺbky hobľovania
(10) dostala do kontaktu s podlahou.
2. Do každej vonkajšej drážky (26), ktoré sa
nachádzajú na spodnej časti skrine stroja,
zasuňte pätku (25).
3. Na závitovú časť pätky nasaďte ozubenú
podložku (20) a maticu (18).
4. Dotiahnite matice.
5. Postavte stroj do normálnej polohy.
6. Pripevnite stroj k pracovnému stolu.
Montáž nôh (obr. D1 - D3)
Po montáži oporných nôh môže byť stroj
používaný samostatne. Požadované montážne
prvky: 4 vratové skrutky (16), 4 krídlové matice
(19), 4 ploché podložky (21) (obr. D1).
1. Otočte stroj na bok tak, aby sa výstupný rám
hrúbkovačky (24) opieral o podlahu (obr. D2).
VAROVANIE: Zabráňte tomu, aby sa
nastavovacia skrutka hĺbky hobľovania
(10) dostala do kontaktu s podlahou.
2. Do každého horného otvoru (28), ktoré sa
nachádzajú na okrajoch spodnej časti skrine
stroja, zasuňte nohu (27).
3. Do otvorov v nohách a v skrini stroja zasuňte
vratové skrutky (16).
4. Nasaďte na skrutky ploché podložky (21)
a krídlové matice (19).
5. Dotiahnite krídlové matice.
6. Otočte stroj na bok tak, aby sa výstupný stôl
hobľovky (29) opieral o podlahu (obr. D3).
7. Zopakujte vyššie uvedený postup.
8. Podľa nižšie uvedeného postupu namontujte
kolieska.
Montáž koliesok (obr. E1 - E3)
Požadované montážne prvky: 2 držiaky koliesok
(14), 2 osi koliesok (15), 2 skrutky (17), 4 matice
(18), 2 ploché podložky (21), 2 tanierové podložky
(23) (obr. E1).
1. Porovnajte každé koliesko (30) s držiakom
(14) a do každého otvoru zasuňte os kolieska
(15) (obr. E2).
2. Na závitovú os pätky nasaďte plochú podložku
(21) a maticu (18).
3. Dotiahnite matice.
4. Pomocou skrutky so šesťhrannou hlavou
(17), tanierovej podložky (23) a matice (18)
namontujte zostavu kolieska (31) na nohy (32)
(obr. E3).
5. Dotiahnite matice.
6. Postavte stroj do normálnej polohy.
Montáž vodidla (obr. F1, F2)
3. Nasaďte na stĺpik (34) upínaciu rukoväť (12)
(obr. G2).
Montáž krytu/zachytávača
hoblín
Ak stroj používate v režime hobľovka, kryt/
zachytávač hoblín musí byť namontovaný zo
spodnej strany horného stola. Ak stroj používate
v režime zarovnávačka, kryt/zachytávač hoblín
musí byť namontovaný na hornej strane horného
stola.
REŽIM ZAROVNÁVANIE (OBR. A1, H1, H2)
POZNÁMKA: Kryt/ zachytávač hoblín je
namontovaný pre režim hobľovačka.
1. Povoľte upínacie skrutky (68, 69), aby
ste mohli sňať kryt/zachytávač hoblín (4)
z horného stola (9).
2. Otočte kryt/zachytávač hoblín o 180°.
3. Posúvajte kryt/zachytávač hoblín (4) pozdĺž
horného stola (9), dokiaľ nebude výstupok (67)
vyrovnaný s mikrospínačom (66).
4. Pripevnite kryt/zachytávač hoblín dotiahnutím
upínacích skrutiek (67, 69).
REŽIM HOBĽOVANIE (OBR. G1, G2, H3, H4)
1. Otočte zdvíhaciu rukoväť (2) tak, aby došlo
k úplnému spusteniu spodného stola (9).
2. Povoľte upínacie skrutky (67, 69), aby
ste mohli sňať kryt/zachytávač hoblín (4)
z horného stola.
3. Snímte kryt/zachytávač hoblín z horného stola.
4. Otočte kryt/zachytávač hoblín o 180°.
5. Vyrovnajte 2 vonkajšie rebrá otvoru na
odvod prachu na kryte/zachytávači hoblín
s 2 drážkami bočných panelov.
6. Posuňte kryt/zachytávač hoblín smerom
dopredu do mikrospínača (66).
1. Nasaďte vodidlo (8) na držiak vodidla (33)
(obr. F1).
7. Pripevnite kryt/zachytávač hoblín dotiahnutím
upínacích skrutiek (68, 69).
2. Zo spodnej strany pretiahnite držiakom
a vodidlom vratovú skrutku (16).
8. Spúšťajte kryt (13), dokiaľ nebude v kontakte
so zachytávačom hoblín a zaistite jeho polohu
pákou (12).
3. Nasaďte na skrutku (16) plochú podložku (22)
(obr. F2).
4. Nasaďte na skrutku (16) upínaciu rukoväť (7).
Montáž krytu (obr. G1, G2)
1. Vložte kryt (13) do stĺpika krytu (34) (obr. G1).
2. Nastavte kryt dotiahnutím poistnej skrutky
(35).
POZNÁMKA: Ak používate zachytávač hoblín,
úplne spustite horný stôl a pripevnite adaptér ku
sklzu na hobliny. Potom zdvíhajte horný stôl, dokiaľ
nebude v kontakte s adaptérom.
Nastavenie
VAROVANIE: Pred nastavením vždy
odpojte náradie od siete.
15
NASTAVENIE VODIDLA (OBR. I1 - I3)
NASTAVENIE HĹBKY REZU (OBR. K, L1 - L3)
Nastavenie pravého uhla (obr. I1)
Režim hobľovanie (obr. K)
Vodidlo je vybavené nastaviteľným dorazom, ktorý
uľahčuje nastavenie pravého uhla.
1. Uvoľnite upínaciu rukoväť (40).
2. Tlačte vodidlo priamo nahor, aby ste zaistili
jeho celkom zvislú polohu a potom pritiahnite
upínaciu rukoväť.
3. Položte na stôl uhlomer (41) a oprite tento
uholník o vodidlo (8).
4. Ak je nutné nastavenie, postupujte
nasledovne:
5. Uvoľnite o niekoľko otáčok maticu (42)
a zaskrutkujte alebo vyskrutkujte nastavovaciu
dorazovú skrutku zvislej polohy (43) tak, aby
bolo vodidlo v kolmej polohe (90°) vzhľadom
k stolu. Vykonajte kontrolu pomocou uhlomera.
Nastavenie uhla na zrážanie hrán (obr. I2)
1. Povoľte upínací krúžok (46).
2. Uchopte nastavovaciu skrutku hĺbky rezu (10)
a pomocou meradla (47) nastavte požadovanú
hĺbku rezu.
– Otáčanie v smere pohybu hodinových
ručičiek znižuje hĺbku rezu.
– Otáčanie proti smeru pohybu hodinových
ručičiek zvyšuje hĺbku rezu.
3. Dotiahnite upínací krúžok.
Režim zarovnávanie (obr. L1 - L3)
1. Nasaďte zdvíhaciu rukoväť (2) na koncovú
časť hriadeľa zdvíhania (48) (obr. L1).
2. Otáčajte rukoväťou v smere pohybu
hodinových ručičiek, dokiaľ nebude v kontakte
s maticou hriadeľa.
2. Pohybujte vodidlom (8) pozdĺž jeho pozdĺžnej
osi, aby ste nastavili požadovaný uhol.
3. Otáčajte zdvíhacou rukoväťou proti smeru
pohybu hodinových ručičiek, dokiaľ nebude
vyrovnaná s otvorom a plochou časťou
hriadeľa.
3. Uistite sa, či sa spodná hrana vodidla dotýka
hornej plochy stola (9).
4. Pomocou šesťhranného kľúča 2,5 mm
dotiahnite kolík zdvíhacej rukoväti (obr. L2).
1. Uvoľnite upínaciu rukoväť (40).
4. Dotiahnite upínaciu rukoväť.
Nastavenie šírky hobľovania (obr. I3)
1. Uvoľnite upínaciu rukoväť vodidla (7).
2. Pohybujte vodidlom (8) cez horný stôl (9), aby
ste nastavili požadovanú šírku.
3. Dotiahnite upínaciu rukoväť vodidla.
NASTAVENIE KRYTU (OBR. J)
Kryt môže byť nastavený do akejkoľvek polohy nad
stolom, aby poskytoval optimálnu ochranu.
VAROVANIE: Vždy sa uistite, či je
kryt nastavený tak, aby vyhovoval
z hľadiska šírky hobľovania a výšky
obrobku.
Nastavenie šírky
1. Povoľte zaisťovaciu skrutku (44).
2. Nastavte kryt (13) na požadovanú šírku.
3. Dotiahnite nastavovaciu skrutku.
Nastavenie výšky
1. Uvoľnite upínaciu rukoväť (12).
2. Nastavte držiak krytu (45) do požadovanej
výšky.
3. Dotiahnite upínaciu rukoväť.
16
– Otáčanie v smere pohybu hodinových
ručičiek znižuje hĺbku rezu.
– Otáčanie proti smeru pohybu hodinových
ručičiek zvyšuje hĺbku rezu.
5. Na meradle hĺbky rezu (5) odčítajte konečnú
hrúbku Vášho obrobku (obr. L3).
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
stroj vždy vypnite a odpojte
prívodný kábel od zdroja napájania.
Uistite sa, či je stroj z hľadiska výšky stola
a stability umiestnený v bezpečnej a ergonomickej
polohe. Poloha stroja musí byť zvolená tak, aby
mala obsluha stroja dobrý prehľad a dostatok
voľného priestoru v blízkosti stroja, ktorý umožní
manipuláciu s obrobkami bez akéhokoľvek
obmedzenia.
Pred použitím
2. Spustite kryt (13).
3. Nastavte hĺbku hobľovania.
• Odstráňte všetky cudzie predmety.
Nevykonávajte hobľovanie dreva s uvoľnenými
uzlami. Nevykonávajte hobľovanie dreva,
ktoré je sprehýbané alebo na ktorom je mnoho
uzlov.
4. Zapnite stroj.
• Najlepšie výsledky dosiahnete, ak bude mať
obrobok minimálne jednu plochú stranu.
• Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky,
ohobľujte obidve strany obrobku, aby ste
dosiahli požadovanú hrúbku.
Zapnutie a vypnutie (obr. M)
Hlavný vypínač ponúka viac výhod:
PODNAPÄŤOVÁ FUNKCIA
Sledujte vodiace rysky šírky a hĺbky rezu
zobrazené v nižšie uvedenej tabuľke.
Ak z nejakého dôvodu dôjde k prerušeniu
napájania, musí byť vypínač úmyselne znovu
zapnutý.
Ak dôjde k preťaženiu motora, bude odpojené jeho
napájanie. V takej situácii nechajte motor 2 minúty
vychladnúť a potom stlačte zelené spúšťacie
tlačidlo.
Mäkké drevo
Tvrdé drevo
Hĺbka rezu (mm)
OCHRANNÉ ZARIADENIE PROTI PREŤAŽENIU
MOTORA
MIMORIADNA BEZPEČNOSŤ
Sklopná bezpečnostná uzatváracia doska môže
byť zaistená visacou zámkou. Doska slúži tiež ako
ľahko použiteľné tlačidlo núdzového vypínania,
pretože tlak pôsobiaci na prednú časť dosky
spôsobí stlačenie vypínacieho tlačidla.
1. Ak chcete stroj zapnúť, stlačte zelené
zapínacie tlačidlo (53).
2. Ak chcete stroj vypnúť, stlačte červené
vypínacie tlačidlo (54).
VAROVANIE: Po ukončení práce
a pred odpojením prívodného kábla
stroj vždy vypnite.
Hobľovanie (obr. N1, N2)
1. Podľa vyššie uvedeného postupu namontujte
kryt/zachytávač hoblín.
Šírka (mm)
Šírka (mm)
1. Pomaly posúvajte obrobok do stroja.
2. Posúvajte obrobok v smere vlákien dreva.
Prierez
Prierez je prehĺbenina, ktorá vznikne v situácii,
kedy sa koncové časti obrobku dostanú do
kontaktu s nožmi. Zabránenie prierezu
1. Počas hobľovania udržujte obrobok stále
vyrovnaný.
2. Pritláčajte obrobok stále na stôl.
2. Podľa potreby vykonajte nastavenie vodidla.
Deformácie (obr. P1 - P4)
3. Nastavte kryt tak, aby poskytoval optimálnu
ochranu.
Ak je obrobok iba ľahko zdeformovaný, ohobľujte
obidve jeho strany, aby ste získali požadovanú
hrúbku.
4. Nastavte hĺbku hobľovania.
5. Zapnite stroj.
VYPUKLÉ OBROBKY (OBR. P1, P2)
• Pomaly posúvajte obrobok pod kryt a stále ho
pevne pritláčajte k vodidlu.
Posuvné valčeky a nožová hlava obrobok dočasne
vyrovnajú (obr. P1). Vypuklý tvar sa však po
hobľovaní znovu obnoví (obr. P2).
• Posúvajte obrobok v smere drevných vlákien.
• Hneď ako sa priblížite k nožovej hlave,
nezabudnite použiť tlačnú tyč.
Zarovnávanie (obr. A2, O1, O2)
• Ak chcete odstrániť priehyb, použite hoblík.
MISKOVITÉ OBROBKY (OBR. P3, P4)
1. Rozrežte miskovité obrobky uprostred
(obr. P3).
1. Podľa vyššie uvedeného postupu namontujte
kryt/zachytávač hoblín.
17
2. Vykonajte hobľovanie častí obrobku
samostatne, aby ste eliminovali množstvo
odpadu.
• Eventuálne ohobľujte najskôr hornú plochú
časť (55), otočte obrobok a ohobľujte spodnú
plochú časť (56) (obr. P4).
Odsávanie prachu (obr. A1)
Stroj je na kryte/zachytávači hoblín (4) opatrený
otvorom na odvod prachu s priemerom 100 mm.
Ak je stroj vybavený vhodným zariadením na
odsávanie prachu, prúd vzduchu s rýchlosťou
minimálne 20 m/s môže zachytiť až 90%
vytvorených hoblín.
Pri každej pracovnej operácii pripojte vhodné
odsávacie zariadenie.
Kedykoľvek je to možné, pripojte zariadenie
na odsávanie prachu, ktoré spĺňa požiadavky
príslušných predpisov týkajúcich sa prachových
emisií.
Preprava (obr. Q1, Q2)
Kolieska (30) umožňujú ľahkú prepravu stroja.
Pevne uchopte rukoväť obomi rukami a prepravu
stroja vykonajte ako na uvedenom obr. Q2.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie vám zaistia jeho
bezproblémový chod. Každý týždeň vykonávajte
kontrolu prevádzkového stavu zariadenia proti
spätnému rázu a hriadeľov posuvu, aby bola
zaistená bezpečná prevádzka.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite stroj
a odpojte prívodný kábel od
siete pred nasadením alebo
sňatím príslušenstva, pred
akýmkoľvek nastavením alebo pred
vykonávaním opráv. Uistite sa, či je
spúšťací vypínač v polohe vypnuté.
Náhodné zapnutie by mohlo spôsobiť
úraz.
VAROVANIE! Dbajte na to, aby
bola výmena nožov vykonávaná
iba popísaným spôsobom. Nikdy
nepoužívajte iné nože, než sú nože
odporučené v tomto návode.
VAROVANIE: Ostré hrany.
VAROVANIE: Pri výmene nožov
používajte ochranné rukavice.
VAROVANIE: Pred výmenou nožov
vždy odpojte stroj od siete.
Demontáž nožov
1. Snímte vodidlo a kryt.
2. Opatrne otáčajte hlavou noža (57), dokiaľ sa
neobjaví prvý nôž.
3. Pomocou dodaného kľúča vykonajte skrutky
(58).
4. Vyjmite zostavu nožov (59) z hlavy noža. Ak je
to nutné, použite kliešte.
5. Vytiahnite nôž (60) z držiaka (61).
6. Postup opakujte pre ďalšie frézky.
Montáž nožov
1. Zasuňte nôž (60) do držiaka (61). Uistite sa,
či hlavy vonkajších skrutiek (62) zapadnú do
drážok (63).
2. Pripevnite zostavu nožov k hlave noža (57).
3. Nastavte nôž podľa nižšie uvedeného
postupu.
4. Pritiahnite skrutky (58) (doťahovací moment:
6 - 8 Nm).
5. Postup opakujte aj pri druhom noži.
Nastavenie nožov (obr. R3)
1. Skontrolujte polohu noža (60) na oboch
stranách noža.
2. Pripevnite k hlave noža (57) prípravok (64),
ako na uvedenom obrázku.
Výmena nožov (obr. R1, R2)
3. Spodná hrana prípravku musí lícovať s hranou
noža (60).
Stroj je vybavený nožovou hlavou, ktorá umožňuje
upnutie dvoch nožov.
• Ak je nutné nastavenie, postupujte
nasledovne:
VAROVANIE: Nože vymieňajte vždy
súčasne.
18
• Podľa potreby zaskrutkujte alebo vyskrutkujte
nastavovaciu skrutku (65) tak, aby bola hrana
noža vyrovnaná s prípravkom.
Brúsenie nožov
Nože môžu byť brúsené na uhol 42°.
VAROVANIE: Nože môžu byť
zbrúsené maximálne o 3 mm
z pôvodnej veľkosti. Ak sú nože
zbrúsené o 3 mm, musí byť vykonaná
ich výmena.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takého príslušenstva
nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte s týmto výrobkom
iba príslušenstvo odporučené
spoločnosťou DEWALT.
Do tohto príslušenstva patria aj nože (DE7333).
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Pred použitím dôkladne skontrolujte nožovú hlavu,
aby ste sa uistili o jej správnej funkcii. Uistite sa,
či miazga alebo časti obrobku nemôžu spôsobiť
zablokovanie niektorej z funkcií.
Režim hrúbkovanie: Ak dôjde k zablokovaniu
častí obrobku medzi nožovou hlavou a vodiacim
valcom, odpojte stroj od napájania a odstráňte
zablokované časti.
Udržujte čisté ventilačné drážky a kryt náradia
pravidelne čistite mäkkou handričkou.
• Udržujte stoly čisté, suché a neznečistené
olejom alebo mazivami. Pravidelne nanášajte
na stoly malé množstvo vosku.
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
vyhodiť do bežného domového odpadu.
Ak nebudete prístroj DEWALT ďalej používať alebo
ak chcete prístroj vymeniť za nový, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
• Odstraňujte zo stroja prach a hobliny.
• Každý deň kontrolujte a očistite zariadenie
proti spätnému rázu a hriadele posuvu.
zst00240960 - 17-07-2014
19
Motor
HOBLÍK-NAPÍNACIE ŽLIABKY 2
©
D27300
20
Výškové prestavovanie
HOBLÍK-NAPÍNACIE ŽLIABKY 2
©
D27300
21
Stôl
HOBLÍK-NAPÍNACIE ŽLIABKY 2
©
D27300
22
Podpera stola
HOBLÍK-NAPÍNACIE ŽLIABKY 2
©
D27300
23
24
25
26
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising