DW304PK | DeWalt DW304PK CUTSAW Type 3 instruction manual

372000-54 EST
DW304
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
12
Joonis / Рисунок 1
a
g
xx
xx
xx
f
e
c
b
Joonis / Рисунок 2
b
b
d
b
d
b
d
d
3
Joonis / Рисунок 3
Joonis / Рисунок 5
4
Joonis / Рисунок 4
EESTI KEEL
TIIGERSAAG
DW304
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALT-I tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTIST ühe usaldusväärseima partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Sisendvõimsus
Koormuseta kiirus
Käigupikkus
Lõikesügavus puidus/
metallprofiilides/plasttorudes
Kaal
mm
DW304
230
3
1050
0–2800
29
mm
kg
265/130/160
3,5
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3
100
3
VDC
W
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori
summa) mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsiooni emissiooniväärtus ah
ah,cw =
m/s²
14,9
Määramatus K =
m/s²
5,5
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase on
mõõdetud vastavalt EN 60745 toodud standardtestile ja seda saab kasutada tööriistade
omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib kasutada
mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS. Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel
tuleb arvesse võtta ka aega, mil
tööriist on väljalülitatud või pöörleb
vabakäigul ning tööd ei tee. See võib
märkimisväärselt vähendada kogu
tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
Kaitsmed
Euroopa
230 V tööriist
10 amprit, peatoide
Ühendkuningriik ja Iirimaa
230 V tööriist
13 amprit, pistikus
Mõisted. Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Tähistab eelseisvat ohtlikku
olukorda, mis, kui seda mitte
vältida, lõppeb surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS. Tähistab võimalikku
ohuolukorda, kui seda ei väldita, võib
see lõppeda surma või raskete
kehavigastustega.
ETTEVAATUST. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita, võib
tagajärjeks olla väike või mõõdukas
kehavigastus.
MÄRKUS. Viitab praktikale, mis ei ole
seotud kehavigastustega, kuid kui
seda ei väldita, võib see põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögi ohtu.
Tähistab tuleohtu.
5
EESTI KEEL
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DW304
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EC. Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge
DEWALTiga allpool asuval aadressil või viidake
kasutusjuhendi tagaküljel olevale informatsioonile.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda DEWALTi nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
19.01.2010
HOIATUS. Vähendamaks
vigastusriske, lugege tähelepanelikult
kasutusjuhendit.
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
HOIATUS! Lugege läbi kõik
ohutushoiatused ja juhised. Kõigi
juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
6
c)
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapter-pistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögi ohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Kui olete on
maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
c) Vältige elektritööriistade vihma kätte või
märgadesse tingimustesse sattumist.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge väärkasutage toitejuhet. Ärge
kunagi kasutage seadme toitejuhet selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
juhet kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi
ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
f) Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage lekkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid,
nagu tolmumask, libisemiskindlad
jalanõud, kiiver või kõrvakaitsevahendid,
vähendavad õigetes tingimustes kasutades
isikuvigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
EESTI KEEL
d)
e)
f)
g)
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista sõrm lülitil või ühendades
vooluvõrku tööriista mille lüliti on tööasendis
kutsub esile õnnetusi.
Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge upitage. Seiske kogu aeg
kindlas asendis ja säilitage tasakaal.
See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis
on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/
või eemaldage aku. Selline käitumine
vähendab riski masina ettenägematu
käivitumise näol.
d) Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas.
Mitte lubada tööriista kasutada inimestel
kes pole saanud vastavat väljaõpet
või pole lugenud kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad
olla väga ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid
terved ja kõiki muid tööriista tööd
mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustuste
korral laske tööriista enne edasist
kasutamist remontida. Paljud õnnetused
f)
g)
on põhjustatud halvasti hooldatud tööriista
tõttu.
Hoidke lõiketerad terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsikud jne. vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse nii
tööpiirkonda kui tehtava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5) HOOLDUS
a) Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii
tagate tööriista ohutuse.
Täiendavad ohutuseeskirjad
lõikesaagide kasutamisel
HOIATUS: Kasutage ALATI sobivaid
hingamisteede kaitsmeid. Selle masina
käitamisel võib tekkida/eralduda tolmu,
mis võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
• Hoidke elektritööriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades,
kus lõikeketas võib puutuda kokku
varjatud juhtmetega. Pinge all oleva juhtme
lõikamine võib pingestada elektritööriista
metallist osad ning anda kasutajale
elektrilöögi.
• Pärast tööriista väljalülitamist ärge üritage
sae tera peatada oma sõrmedega.
• Ärge asetage kunagi saagi lauale või pinnale
kui see pole välja lülitatud. Pärast tööriista
väljalülitamist pöörleb saetera veel mõnda
aega.
• Kui kasutate terasid, mis on mõeldud
puidu lõikamiseks, siis eemaldage enne
töö alustamist töödetailist kõik naelad ja
metallesemed.
• Võimalusel kinnitage töödetail klambrite ja
kinnititega.
• Ärge üritage lõigata liialt väikseid detaile.
• Ärge küünitage liiga kaugele ette. Veenduge,
et seisate kindlalt; eriti kui olete redelil või
tellingutel.
• Hoidke saagi alati kahe käega.
• Kaarte ja taskute lõikamisel kasutage
sobilikku lõiketera.
• Kasutage ainult saeterasid, mis vastavad siin
kasutusjuhendis kirjeldatud nõuetele.
7
EESTI KEEL
• Kasutada võib ainult heas töökorras teravaid
saeterasid, pragunenud või väändunud
saeterad tuleks koheselt kõrvaldada ja
asendada uutega.
c. Saetald
ETTENÄHTUD OTSTARVE
Muud riskid
Teie tiigersaag DW304 on loodud puidu ja plastiku
professionaalseks lõikamiseks. Selle kompaktne
disain võimaldab servalähedast lõikamist ka
kitsastes kohtades.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
ÄRGE kasutage saage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
• Veenduge et saetera on korralikult kinnitatud.
– Kuulmiskahjustused.
– Lendavates osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad käitamisel
kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastuste oht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
ANDMEKOODI ASUKOHT (JOONIS 1)
Andmekood (f), mis samuti sisaldab tootmisaastat,
on trükitud selles nimeplaadile.
Näiteks:
2010 XX XX
tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
ÄRGE laske lastel puutuda tööriista.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla pingega
töötamiseks. Veenduge alati, et akupinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
Teie DEWALTi tööriist on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60745. Seega ei ole
maandusjuhet vaja.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTi hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui uue toite pistiku paigaldamine on vajalik,
toimige järgmiselt.
1 Tiigersaag
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
1 Üldlõikustööde saetera
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
1 Riistakomplekt (ainult K-mudelitel)
1 Kasutusjuhend
1 Detailijoonis
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad ei
oleks transpordil kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joon. 1)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
a. Kiiruselüliti
b. Tera klambri hoob
8
Need tiigersaed on professionaalsed
elektritööriistad.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS. Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Pikendusjuhtme kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis sobib
selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake tehnilist
informatsiooni). Minimaalne juhtme suurus on
1,5 mm2; maksimaalne pikkus 30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
EESTI KEEL
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et käivituslüliti on asendis OFF (väljas).
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Saetera paigaldamine (joon. 2)
1. Liigutage lõiketera kinnitushoob (b) üles, et
lõiketera kinnitusmehhanism vabastada.
2. Sisestage saetera hoidikusse (d) nii, et
see lukustuks. Tera saab paigaldada nii,
et hambad oleks suunaga üles ja alla või
paremale ja vasakule.
3. Liigutage lõiketera kinnitushoob (b) alla, et
lõiketera kinnitusmehhanism lukustada.
4. Saetera eemaldamiseks toimige vastupidises
järjekorras.
Saekettad
Materjal
roostetanud metall
roosteta metall
puit
plast
kivimaterjal
Soovitatav tera
peenehambaline
suurte hammastega
suurte hammastega
peenehambaline
karbiidkattega
Erinevateks töödeks mõeldud saeterad on
saadaval lisavarustusena.
HOIATUS. Saeterasid valige alati
hoolikalt.
TOIMIMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS. Alati järgi turvalisusnõudeid
ja eeskirju.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada.
HOIATUS.
• Veenduge, et saetav materjal on
kindlalt kohale kinnitatud.
• Rakendage tööriistale vaid kerget
survet ja ärge suruge saetera külje
pealt. Võimalusel suruge lõikamise
ajal sae tald vastu töödetaili. See
ennetab tera kahjustusi ja väldib
tööriista tõmblemist ja vibreerimist.
• Enne uste või seinte lõikamist tehke
kindlaks torude ja juhtmete asukoht.
Hoidke alati tööriista käepidemest.
• Vältige ülekoormamist.
• Laske lõiketeral enne lõikamise
alustamist mõned sekundid vabalt
pöörelda. Ärge lülitage tööriista
sisse, kui saetera on töödetaili kinni
kiilununud või kontaktis materjaliga.
Õige käte asend (joon. 1, 4)
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks kasutage ALATI
õiget käte asendit (nagu näidatud
joonisel).
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida selle
äkilisi liikumisi.
Õige käteasend nõuab, et üks käsi on tagumisel
käepidemel (g) ja teine käsi eesmisel käepidemel
(e).
Sisse- ja väljalülitamine
(joon. 1)
Tööriista käivitamiseks vajutage kiiruslülitit (a).
Kiiruslülitile avaldatav surve määrab tööriista
kiiruse.
Tööriista peatamiseks vabastage lüliti.
Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust eemaldamist
lülitage tööriist välja.
Puidu lõikamine
1. Kinnitage töödetail kindlalt kohale ja
eemaldage kõik naelad ja metallesemed.
2. Hoidke tööriista kahe käega ja töötage vastu
töödetaili surutud saetallaga.
Süvendi lõikamine puitu
(joon. 3)
1. Suruge saetald vastu töödetailile sellisesse
asendisse, et lõiketera moodustab süvendi
lõikamiseks sobiva nurga.
2. Lülitage tööriist sisse ja suruge tera aeglaselt
vastu töödetaili. Veenduge, et tald on alati
vastu töödetaili.
9
EESTI KEEL
Taskulõiked
1. Mõõtke välja ja märgistage vajalik taskulõige.
2. Kasutage kitsast saetera ja suruge saetald
vastu töödetaili ning veenduge, et tera on
kohakuti lõikejoonega. Vajadusel kasutage
kitsastes tingimustes juhikuna saetalla serva.
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et käivituslüliti on asendis OFF (väljas).
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
3. Lülitage tööriist sisse, hoidke tööriista kindlalt
ja vajutage täiskiirusel töötav saetera vastu
materjali.
Metalli lõikamine
Õhukese metalli lõikamisel toestage töödetaili
mõlemad pooled kasutades puutükke. See tagab
puhta lõike ja ennetab materjali kahjustamist.
Pikkadeks sirgeteks lõigeteks märkige töödetailile
lõikejoon.
Tolmueemaldus
Kui tööriista kasutatakse pikema ajal vältel
siseruumides, kasutage seadmega ühilduvat
sobivat tolmueemaldusseadet, mis on kooskõlas
tolmu eraldumisega seotud direktiividega.
Katke lõikejoon õhukese määrde kihiga, lülitage
tööriist sisse ja järgige lõikejoont.
Plasti lõikamine
Määrimine
Lõikamisel kasutage alati vähendatud kiirusega.
Materjali kuumustundlikkuse tuvastamiseks tehke
testlõige.
Kui tööriista ei kasutata pikema aja vältel, katke
saetera õhukese õlikihiga (nt masinaõliga).
Kivimaterjalide lõikamine
HOIATUS. Asbesttsemendi/eterniidi
lõikamisel võib eralduda mürgine tolm.
Järgige seadusandlusest tulenevaid
ohutusnõudeid ja materjali tootja
soovitusi.
Väljaulatuvate servade lõikamine (joon. 4)
Väljaulatuvate servade lõikamiseks kasutage
tavalist lõiketera.
Paralleellõikamine (joon. 5)
Kui tera on paigaldatud horisontaalasendisse, saab
tööriista kasutada paralleellõikamiseks põrandate,
seinte või lagede läheduses.
Veenduge, et saetald on alati vastu töödetaili.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi elektritööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldusega. Et tööriist
teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda
hooldada ja korrapäraselt puhastada.
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
10
Puhastamine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade) ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale. Kasutage
vaid veega või pehme seebiga
niisutatud lappi. Ärge kunagi laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kunagi kastke tööriista või selle osi
vedeliku sisse.
Lisavarustus
HOIATUS. Teisi lisaseadmeid peale
DEWALTi pakutavate, ei ole koos selle
tootega testitud ja seetõttu võib selliste
lisaseadmete kasutamine käesoleva
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks võib selle tootega
kasutada ainult DEWALTi soovitatud
lisaseadmeid.
EESTI KEEL
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
jaemüüja juures uue toote ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА
DW304
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DW304
Напряжение
питания
В пост. тока
230
Тип
3
Потребляемая мощность
Вт
1050
Число оборотов без нагрузки
0–2800
Величина хода
мм
29
Режущая способность
древесина/металлические профили/
пластиковые трубы
мм
265/130/160
Вес
кг
3,5
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
дБ(А)
LwA (акустическая мощность) дБ(А)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности) дБ(А)
89
3
100
3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по
трем осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah,cw
м/с²
14,9
Погрешность K =
м/с²
5,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
12
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические
предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
DW304
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
19.01.2010
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
14
b)
c)
d)
e)
f)
g)
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
РУССКИЙ ЯЗЫК
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
f)
g)
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
техники безопасности для
работы сабельными пилами
ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА работайте
в респираторе утвержденного
типа. При использовании данного
инструмента вырабатывается
пыль, что может привести
к серьезным травмам.
• Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может соприкасаться со
скрытой проводкой или собственным
кабелем. Контакт режущей
принадлежности с находящимся под
напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
• После выключения, не пытайтесь
тормозить пальцами продолжающее
двигаться по инерции пильное полотно.
• Кладите пилу на рабочий стол или
верстак только в выключенном
состоянии. После выключения пильное
полотно продолжает двигаться еще
несколько секунд.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
• При использовании пильных полотен,
специально предназначенных для работ
по дереву, перед началом работы
удалите из обрабатываемой заготовки
все гвозди и другие металлические
предметы.
• По возможности, используйте зажимы
или тиски для надежного крепления
обрабатываемой заготовки.
• Не пытайтесь распиливать очень
мелкие детали.
• Не наклоняйтесь слишком сильно
вперед. Обеспечьте устойчивое
положение, особенно на лестницах
и подмостках.
• Всегда держите пилу двумя руками.
• Используйте гибкие полотна для
выпиливания криволинейных заготовок
и отверстий.
• Используйте только полотна,
соответствующие стандартам,
которые указаны в данном руководстве.
• Следует использовать только острые
полотна в отличном рабочем состоянии;
треснувшие или согнутые полотна
необходимо немедленно выбросить
и заменить.
• Убедитесь в надежной фиксации
полотна.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (f), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на фирменной
табличке инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Сабельная пила
1 Пильное полотно широкого применения
1 Чемодан (только K-модели)
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости
b. Зажимной рычаг полотна
c. Подошва
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
НАЗНАЧЕНИЕ
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
Ваша сабельная пила DW304 предназначена
для профессионального распиливания
древесины, металла и труб.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Компактная конструкция позволяет выполнять
резку у самого края сложных участков.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
16
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные сабельные пилы являются
профессиональными электроинструментами.
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, что исключает
потребность в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»). Минимальный
размер проводника должен составлять 1,5 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Установка пильного полотна
(Рис. 2)
1. Переведите зажимной рычаг полотна (b)
вверх, чтобы разблокировать зажимной
механизм.
2. Вставьте пильное полотно в держатель (d)
до упора. Полотно можно устанавливать
зубьями вверх или вниз, а также вправо
или влево.
3. Переведите зажимной рычаг полотна
(b) вниз, чтобы заблокировать зажимной
механизм.
4. Для извлечения пильного полотна,
действуйте в обратном порядке.
Пильные полотна
Материал
черные металлы
цветные металлы
древесина
пластик
камень, кирпич
Рекомендуемое
пильное полотно
с мелкими зубьями
с крупными зубьями
с крупными зубьями
с мелкими зубьями
с твердосплавными
режущими пластинами
Различные специализированные пильные
полотна можно приобрести дополнительно.
ВНИМАНИЕ: Всегда тщательно
подбирайте пильное полотно.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ:
• Убедитесь, что распиливаемая
заготовка надёжно закреплена на
месте.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не оказывайте повышенное
давление на инструмент
и не прилагайте боковое
усилие к пильному полотну.
По возможности прижимайте
подошву пилы к поверхности
обрабатываемой детали.
Это снижает вероятность
повреждения полотна
и уменьшает рывки и вибрацию.
• При обработке стен или
дверных проемов определите
местоположение отопительных
труб и электропроводки.
Всегда держите инструмент за
рукоятку.
• Избегайте перегрузки.
• Перед выполнением реза дайте
пильному полотну поработать
без нагрузки в течение нескольких
секунд. Никогда не включайте
инструмент, если зажато
полотно или оно касается
заготовки.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 4)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за заднюю рукоятку (g),
другой рукой удерживайте переднюю рукоятку
(е).
Включение и выключение
(Рис. 1)
Всегда выключайте электроинструмент после
окончания работы и перед отключением от
электросети.
Резка дерева
1. Надежно закрепите заготовку и удалите
из нее все гвозди и другие металлические
предметы.
2. Выполняйте резку, удерживая пилу двумя
руками и плотно прижимая подошву пилы
к поверхности обрабатываемой заготовки.
Врезное пиление дерева
(Рис. 3)
1. Установите подошву пилы на
обрабатываемой заготовке таким образом,
чтобы полотно находилось под нужным
углом для проникающей резки.
2. Включите пилу и медленно подавайте
полотно. Следите, чтобы подошва все
время опиралась на заготовку.
Фасонная резка
1. Произведите замеры и нанесите разметку
для резки.
2. Установите узкое полотно, обоприте
нижнюю часть подошвы пилы на заготовку
и расположите полотно над линией
реза. При необходимости, например,
в ограниченном пространстве, используйте
внешний край подошвы в качестве
направляющей.
3. Включите инструмент и погрузите полотно
в материал на максимальной скорости,
крепко прижимая инструмент к заготовке.
Резка металлов
При резке тонких металлических заготовок
всегда закрепляйте их между двумя
деревянными брусками. Это обеспечит чистый
рез и предотвратит повреждение материала.
При выполнении прямых длинных разрезов
проведите на заготовке разметочную линию.
Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя с регулировкой
скорости (а). Давление, оказываемое на
клавишу выключателя, определяет скорость
вращения двигателя.
По всей длине линии нанесите тонкий слой
смазки, включите инструмент и ведите полотно
вдоль линии.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
пусковой выключатель.
Всегда работайте на пониженной скорости.
Выполните пробный разрез, чтобы проверить,
не будет ли плавиться материал.
18
Резка пластмасс
РУССКИЙ ЯЗЫК
Резка кирпича
ВНИМАНИЕ: При резке
асбоцементных материалов
образуется вредная для здоровья
пыль. Следуйте установленным
правилам безопасности
и рекомендациям производителей
асбоцементных материалов.
Распил до выступающей
кромки (Рис. 4)
Распил до выступающей кромки выполняется
с помощью стандартного полотна,
установленного в перевернутом положении.
Параллельный распил
(Рис. 5)
Если установить пильное полотно
в горизонтальной плоскости, пилу можно
использовать для параллельных распилов
вблизи пола, стен или потолка.
Следите, чтобы подошва все время опиралась
на заготовку.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Пылеудаление
Если инструмент используется в помещении
в течение длительного периода времени,
используйте пылесборник соответствующего
типа, разработанный в соответствии с нормами
по выбросу пыли.
Смазка
Если инструмент не будет использоваться
в течение длительного периода времени,
смажьте пильное полотно небольшим
количеством масла (например, машинным
маслом).
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00201538 - 22-03-2013
20
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
22
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
LÕIKESAAG / САБЕЛЬНАЯ ПИЛА 3
©
DW304PK
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising