DW304PK | DeWalt DW304PK CUTSAW Type 3 instruction manual

370000-31 LT
DW304
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
12
Pav. / Рисунок 1
a
g
xx
xx
xx
f
e
c
b
Pav. / Рисунок 2
b
b
d
b
d
b
d
d
3
Pav. / Рисунок 3
Pav. / Рисунок 5
4
Pav. / Рисунок 4
LIETUVIŲ
TIESINIS SIAURAPJŪKLIS
DW304
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
bendrovė „DEWALT“ yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Įtampa
Tipas
Galios įvestis
Greitis įrankiui veikiant
be apkrovos
Takto ilgis
Medienos/metalo profilių/
plastikinių vamzdžių
pjovimo matmenys
Svoris
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio paklaida)
LWA (garso galia)
KWA (garso galios paklaida)
W
DW304
230
3
1050
mm
0–2800
29
mm
kg
265/130/160
3,5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
89
3
100
3
VDC
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma)
nustatytas pagal EN 60745:
Vibracijos emisijos vertė ah
ah, cw =
m/s²
Paklaida K =
m/s²
< 14,9
5,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite
rankas šiltai, planuokite darbą.
Saugikliai
Europos vartotojams
230 V įrankiai 10 amperų elektros tinkle
JK ir Airijos vartotojams
230 V įrankiai 13 amperų elektros kištukuose
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: nurodo tiesioginę pavojingą
situaciją, kurios neišvengę, žūsite arba
sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
DĖMESIO: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai ar vidutiniškai
susižaloti.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri gali
padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
5
LIETUVIŲ
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
DW304
DEWALT pareiškia, kad šie elektriniai įrankiai yra
sukurti laikantis tokių reikalavimų ir standartų:
2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvą 2004/108/
EB. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į „DEWALT“ atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo direktoriaus
pavaduotojas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
19.01.2010
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji įspėjimai darbui su
elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau
pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali
kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba)
sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose įspėjimuose
reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį
įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidį)
elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta Užgriozdintos ir tamsios vietos
dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
6
c)
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali
užsidegti dulkės arba garai.
Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti
arba susinarplioję laidai padidina elektros
smūgio pavojų.
e) Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą ilginimo
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
f) Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). RCD naudojimas sumažina elektros
smūgio pavojų.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai
dirbate su elektriniu įrankiu. Nenaudokite
elektrinio įrankio būdami pavargę arba
veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
LIETUVIŲ
c)
d)
e)
f)
g)
Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar
išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius
įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba
įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų
jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų
atsitikimų.
Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
Nepersitempkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose
situacijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines
laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai
naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis
susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma
pataisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir/arba
ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis
nesusipažinusiems asmenims.
e)
f)
g)
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų,
elektriniai įrankiai yra pavojingi.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai sulygiuota
ir ar nesukimba judančios dalys, ar
dalys nesulūžę ir visas kitas būsenas,
kurios gali turėti įtakos elektrinio įrankio
naudojimui. Jeigu elektrinis įrankis
sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų
nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių
įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomos ypatingos pjūklų
naudojimo saugos taisyklės
ĮSPĖJIMAS: VISADA dėvėkite
aprobuotą kvėpavimo sistemos
apsaugą. Naudojant šį įrankį, gali kilti
dulkės ir (arba) būti išmetama dulkių, ir
tai gali sukelti rimtų sužeidimų.
• Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo
antgalis galėtų prisiliesti prie paslėptų
laidų, laikykite elektrinį įrankį tik už
izoliuotų paviršių. Pjovimo daliai prisilietus
prie „gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės
elektrinio įrankio dalys gali sukelti elektros
smūgį ir nutrenkti operatorių.
• Išjungę įrankį, niekuomet nebandykite
sustabdyti pjūklelio rankomis.
• Niekada nedėkite neišjungto pjūklo ant
pagrindo arba darbastalio. Išjungus įrankį, jo
pjūklas dar kurį laiką juda.
• Naudodami pjūklus, ypač tuos, kurie yra
specialiai skirti medienai pjauti, prieš
pradėdami darbą, ištraukite iš ruošinio visas
vinis ir metalinius daiktus.
• Kai tik įmanoma, įtvirtinkite ruošinį
spaustuvuose arba naudokite veržiklius.
7
LIETUVIŲ
• Nebandykite pjauti itin mažų ruošinių.
• Nepasilenkite per daug į priekį. Visuomet
stovėkite tvirtai, ypač, jei stovite ant pastolių
ir kopėčių.
• Pjūklą visuomet laikykite abejomis rankomis.
• Kreivėms ir išėmoms pjauti naudokite
pritaikytus pjūklelius.
• Naudokite tik tokius pjūklus, kurie atitinka
šiose naudojimosi instrukcijose nurodytus
techninius duomenis.
• Reikia naudoti tik aštrius, puikios darbinės
būklės pjūklus; įskilusius arba sulankstytus
pjūklus reikia išmesti ir pakeisti juos naujais.
• Patikrinkite, ar pjovimo pjūklas yra tvirtai
užfiksuotas.
Kiti pavojai
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų
pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:
– klausos pablogėjimas;
Aprašymas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite padaryti žalos turtui arba
susižeisti.
a. Greičio reguliavimo mygtukas
b. Pjūklelio veržiklio svirtis
c. Pjūklo padas
NUMATYTOJI PASKIRTIS
Šis belaidis tiesinis siaurapjūklis DC304 skirtas
profesionaliems medienos, metalo ir vamzdžių
pjovimo darbams atlikti. Kompaktiškas dizainas
įgalina pjauti itin arti sunkiai prieinamų vietų kraštų.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Šie tiesiniai siaurapjūkliai yra profesionalūs
elektriniai įrankiai.
– susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
NELEISKITE vaikams liesti šį įrankį. Jei šį įrankį
naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
– pavojus nusideginti, nes darbo metu priedai
labai įkaista;
Elektros sauga
– pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai naudojant
įrankį.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
DATOS KODO PADĖTIS (1 PAV.)
Datos kodas (f), kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas techninių duomenų
plokštelėje.
Pavyzdys:
2010 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 Tiesinis siaurapjūklis
1 Universalus pjovimo pjūklelis
1 Kitbox (K-models only)
1 Naudojimo instrukcija
1 Išklotinės brėžinys
• Patikrinkite įrankį, dalis arba priedus, ar jie
nebuvo apgadinti pristatymo metu.
8
• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį vadovą.
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus
kasetės įtampa atitinka kategorijos plokštelėje
nurodytą įtampą.
Remiantis EN 60745 standartu, šis
„DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti
„DEWALT“ techninio aptarnavimo centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
LIETUVIŲ
Ilginimo laido naudojimas
NAUDOJIMAS
Jeigu būtina naudoti ilginimo laidą, naudokite
tik aprobuotus, trijų gyslų ilginimo laidus,
atitinkančius šio įrankio galingumą (žr. techninius
duomenis). Minimalus laido skersmuo yra 1,5 mm2;
maksimalus ilgis – 30 m.
Naudojimo instrukcija
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURINKIMAS IR REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Pjovimo pjūklelio įdėjimas
(2 pav.)
1. Pakelkite pjūkleliu veržimo svirtį (b), kad
atlaisvintumėte pjūklelio veržimo mechanizmą.
2. Kiškite pjūklą į laikiklį (d), kol jis užsifiksuos.
Pjūklą galima sumontuoti taip, kad jo dantukai
būtų nukreipti į apačią arba viršų, į kairę arba
dešinę.
3. Nuleiskite pjūklo veržiklio svirtį (b), kad
užsifiksuotų pjūklo veržimo mechanizmas.
4. Norėdami ištraukti pjūklą, atlikite veiksmus
atvirkščia tvarka.
Pjūkleliai
Medžiaga
juodieji metalai
spalvotieji metalai
mediena
plastikas
mūras
Rekomenduojamas
pjūklelis
smulkiais dantukais
stambiais dantukais
stambiais dantukais
smulkiais dantukais
dantukais su karbido
galiukais
Galima pasirinkti įvairiausius specialios paskirties
pjūklus.
ĮSPĖJIMAS: Pjūklus rinkitės itin
kruopščiai.
ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio.
ĮSPĖJIMAS:
• Patikrinkite, ar medžiaga, kurią
pjausite, yra gerai įtvirtinta.
• Įrankį spauskite nestipriai, venkite
spausti pjūklą iš šono. Jeigu
įmanoma, dirbkite atrėmę pjūklo
padą į ruošinį. Tai apsaugo pjūklą
nuo sugadinimo ir sustabdo įrankio
trūkčiojimą bei vibraciją.
• Pjaunant sienas arba grindis,
apžiūrėkite, ar šalia nėra vamzdžių ir
laidų instaliacijos. Visuomet laikykite
įrankį už jo rankenos.
• Venkite per didelės apkrovos.
• Prieš pradėdami pjauti, leiskite
įrankiui kelias sekundes laisvai
paveikti. Niekuomet nejunkite įrankio,
jeigu jis yra užstrigęs ruošinyje arba
liečia kokią nors medžiagą.
Tinkama rankenos padėtis
(1, 4 pav.)
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti ant
galinės rankenos (g), o kita ranka – ant priekinės
rankenos (e).
Įjungimas ir išjungimas
(1 pav.)
Norėdami įrankį įjungti, spauskite greičio keitimo
jungiklį (a). Kuo labiau spaudžiamas greičio keitimo
jungiklis, tuo didesnis variklio sukimosi greitis.
9
LIETUVIŲ
Norėdami išjungti įrankį, atleiskite jungiklį.
Pabaigę darbą išjunkite įrankį ir tik tada ištraukite
kištuką iš maitinimo lizdo.
Medienos pjovimas
1. Tvirtai suspauskite ruošinį spaustuvais ir
ištraukite iš jo visas vinis bei metalinius
daiktus.
2. Laikykite įrankį abejomis rankomis, dirbkite
pjūklo padą atrėmę į ruošinį.
Įleidžiamasis medienos pjovimas (3 pav.)
1. Atremkite pjūklo padą į ruošinį taip, kad
ašmenys būtų nukreipti kertamajam pjovimui
tinkamu kampu.
2. Įjunkite įrankį ir lėtai pradėkite pjauti. Pjūklo
padas turi nuolat liesti ruošinį.
Išėmų pjūviai
1. Išmatuokite ir pažymėkite norimus išėmų
pjūvius.
2. Įdėję siaurą pjūklelį, atremkite pjūklo pado
apačią į ruošinį ir patikrinkite, ar pjūklelis yra
ant pjovimo linijos. Jeigu reikia, pavyzdžiui,
uždarose patalpose, naudokite išorinį pjūklo
pado kraštą kaip nuorodą.
3. Įjunkite įrankį ir pjaukite medžiagą visu greičiu,
tvirtai laikydami įrankį atrėmę į ruošinį.
asbesto cemento gamintojų išleistų
rekomendacijų.
Pjovimas iki išsikišusio krašto
(4 pav.)
Atsikišusius kraštus nupjaukite įprastu pjūklu, įtaisę
jį aukštyn kojomis.
Lygiagretusis pjovimas
(5 pav.)
Sumontavus pjūklelį horizontaliai, įrankį galima
naudoti lygiagrečiajam pjovimui prie pat grindų,
sienų arba lubų.
Pjūklo padas turi nuolat liesti ruošinį.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami remonto
darbus, išjunkite įrenginį ir ištraukite
jo kištuką iš elektros lizdo. Svirtinis
jungiklis būtinai turi būti IŠJUNGIMO
padėtyje. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Metalo pjovimas
Pjaudami ploną metalą, visuomet paremkite
ruošinį iš abiejų pusių medžio kaladėlėmis.
Taip užtikrinsite tiesius pjūvius ir nesugadinsite
medžiagos.
Jeigu pjaunate ilgą, tiesią liniją, nubrėžkite ją ant
ruošinio.
Dulkių ištraukimas
Jeigu įrankis naudojamas patalpoje ilgą laiką,
reikia naudoti tinkamą dulkių trauktuvą, sukurtą
atsižvelgiant į direktyvas dėl dulkių taršos.
Išilgai pjovimo linijos užtepkite ploną tepalo
sluoksnį, įjunkite įrankį ir pjaukite pagal liniją.
Plastikinių medžiagų pjovimas
Visuomet dirbkite mažesniu greičiu. Atlikite
bandomąjį pjūvį, patikrindami, ar medžiaga yra
jautri karščiui.
Mūro pjovimas
ĮSPĖJIMAS: Pjaudami asbesto
cementą, gali kilti pavojingų sveikatai
dulkių. Vadovaukitės įstatymo
nustatytomis taisyklėmis ir laikykitės
10
Tepimas
Jeigu įrankio ilgai nenaudosite, patepkite pjūklelį
trupučiu alyvos (pvz., mašininės alyvos).
Valymas
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite, kad
pagrindiniame korpuse arba aplink
ventiliacijos angas susikaupė purvo
ir dulkių, išpūskite juos sausu oru.
LIETUVIŲ
Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas
akių apsaugas ir respiratorius.
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų DEWALT
įrangos remonto dirbtuvių, tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus ir jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei DEWALT,
priedai nebuvo išbandyti su šiuo
gaminiu, juos naudoti su šiuo gaminiu
gali būti pavojinga. Norėdami sumažinti
sužeidimo pavojų, su šiuo gaminiu
rekomenduojama naudoti tik „DEWALT“
priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
susisiekite su savo tiekėju.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį DEWALT gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo
gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui,
kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine DEWALT atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА
DW304
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DW304
Напряжение
питания
В пост. тока
230
Тип
3
Потребляемая мощность
Вт
1050
Число оборотов без нагрузки
0–2800
Величина хода
мм
29
Режущая способность
древесина/металлические профили/
пластиковые трубы
мм
265/130/160
Вес
кг
3,5
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
дБ(А)
LwA (акустическая мощность) дБ(А)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности) дБ(А)
89
3
100
3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по
трем осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah,cw
м/с²
14,9
Погрешность K =
м/с²
5,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
12
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические
предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
DW304
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
19.01.2010
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
14
b)
c)
d)
e)
f)
g)
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
РУССКИЙ ЯЗЫК
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
f)
g)
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
техники безопасности для
работы сабельными пилами
ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА работайте
в респираторе утвержденного
типа. При использовании данного
инструмента вырабатывается
пыль, что может привести
к серьезным травмам.
• Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может соприкасаться со
скрытой проводкой или собственным
кабелем. Контакт режущей
принадлежности с находящимся под
напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
• После выключения, не пытайтесь
тормозить пальцами продолжающее
двигаться по инерции пильное полотно.
• Кладите пилу на рабочий стол или
верстак только в выключенном
состоянии. После выключения пильное
полотно продолжает двигаться еще
несколько секунд.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
• При использовании пильных полотен,
специально предназначенных для работ
по дереву, перед началом работы
удалите из обрабатываемой заготовки
все гвозди и другие металлические
предметы.
• По возможности, используйте зажимы
или тиски для надежного крепления
обрабатываемой заготовки.
• Не пытайтесь распиливать очень
мелкие детали.
• Не наклоняйтесь слишком сильно
вперед. Обеспечьте устойчивое
положение, особенно на лестницах
и подмостках.
• Всегда держите пилу двумя руками.
• Используйте гибкие полотна для
выпиливания криволинейных заготовок
и отверстий.
• Используйте только полотна,
соответствующие стандартам,
которые указаны в данном руководстве.
• Следует использовать только острые
полотна в отличном рабочем состоянии;
треснувшие или согнутые полотна
необходимо немедленно выбросить
и заменить.
• Убедитесь в надежной фиксации
полотна.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (f), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на фирменной
табличке инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Сабельная пила
1 Пильное полотно широкого применения
1 Чемодан (только K-модели)
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости
b. Зажимной рычаг полотна
c. Подошва
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
НАЗНАЧЕНИЕ
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
Ваша сабельная пила DW304 предназначена
для профессионального распиливания
древесины, металла и труб.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Компактная конструкция позволяет выполнять
резку у самого края сложных участков.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
16
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные сабельные пилы являются
профессиональными электроинструментами.
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, что исключает
потребность в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»). Минимальный
размер проводника должен составлять 1,5 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Установка пильного полотна
(Рис. 2)
1. Переведите зажимной рычаг полотна (b)
вверх, чтобы разблокировать зажимной
механизм.
2. Вставьте пильное полотно в держатель (d)
до упора. Полотно можно устанавливать
зубьями вверх или вниз, а также вправо
или влево.
3. Переведите зажимной рычаг полотна
(b) вниз, чтобы заблокировать зажимной
механизм.
4. Для извлечения пильного полотна,
действуйте в обратном порядке.
Пильные полотна
Материал
черные металлы
цветные металлы
древесина
пластик
камень, кирпич
Рекомендуемое
пильное полотно
с мелкими зубьями
с крупными зубьями
с крупными зубьями
с мелкими зубьями
с твердосплавными
режущими пластинами
Различные специализированные пильные
полотна можно приобрести дополнительно.
ВНИМАНИЕ: Всегда тщательно
подбирайте пильное полотно.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ:
• Убедитесь, что распиливаемая
заготовка надёжно закреплена на
месте.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не оказывайте повышенное
давление на инструмент
и не прилагайте боковое
усилие к пильному полотну.
По возможности прижимайте
подошву пилы к поверхности
обрабатываемой детали.
Это снижает вероятность
повреждения полотна
и уменьшает рывки и вибрацию.
• При обработке стен или
дверных проемов определите
местоположение отопительных
труб и электропроводки.
Всегда держите инструмент за
рукоятку.
• Избегайте перегрузки.
• Перед выполнением реза дайте
пильному полотну поработать
без нагрузки в течение нескольких
секунд. Никогда не включайте
инструмент, если зажато
полотно или оно касается
заготовки.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 4)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за заднюю рукоятку (g),
другой рукой удерживайте переднюю рукоятку
(е).
Включение и выключение
(Рис. 1)
Всегда выключайте электроинструмент после
окончания работы и перед отключением от
электросети.
Резка дерева
1. Надежно закрепите заготовку и удалите
из нее все гвозди и другие металлические
предметы.
2. Выполняйте резку, удерживая пилу двумя
руками и плотно прижимая подошву пилы
к поверхности обрабатываемой заготовки.
Врезное пиление дерева
(Рис. 3)
1. Установите подошву пилы на
обрабатываемой заготовке таким образом,
чтобы полотно находилось под нужным
углом для проникающей резки.
2. Включите пилу и медленно подавайте
полотно. Следите, чтобы подошва все
время опиралась на заготовку.
Фасонная резка
1. Произведите замеры и нанесите разметку
для резки.
2. Установите узкое полотно, обоприте
нижнюю часть подошвы пилы на заготовку
и расположите полотно над линией
реза. При необходимости, например,
в ограниченном пространстве, используйте
внешний край подошвы в качестве
направляющей.
3. Включите инструмент и погрузите полотно
в материал на максимальной скорости,
крепко прижимая инструмент к заготовке.
Резка металлов
При резке тонких металлических заготовок
всегда закрепляйте их между двумя
деревянными брусками. Это обеспечит чистый
рез и предотвратит повреждение материала.
При выполнении прямых длинных разрезов
проведите на заготовке разметочную линию.
Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя с регулировкой
скорости (а). Давление, оказываемое на
клавишу выключателя, определяет скорость
вращения двигателя.
По всей длине линии нанесите тонкий слой
смазки, включите инструмент и ведите полотно
вдоль линии.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
пусковой выключатель.
Всегда работайте на пониженной скорости.
Выполните пробный разрез, чтобы проверить,
не будет ли плавиться материал.
18
Резка пластмасс
РУССКИЙ ЯЗЫК
Резка кирпича
ВНИМАНИЕ: При резке
асбоцементных материалов
образуется вредная для здоровья
пыль. Следуйте установленным
правилам безопасности
и рекомендациям производителей
асбоцементных материалов.
Распил до выступающей
кромки (Рис. 4)
Распил до выступающей кромки выполняется
с помощью стандартного полотна,
установленного в перевернутом положении.
Параллельный распил
(Рис. 5)
Если установить пильное полотно
в горизонтальной плоскости, пилу можно
использовать для параллельных распилов
вблизи пола, стен или потолка.
Следите, чтобы подошва все время опиралась
на заготовку.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Пылеудаление
Если инструмент используется в помещении
в течение длительного периода времени,
используйте пылесборник соответствующего
типа, разработанный в соответствии с нормами
по выбросу пыли.
Смазка
Если инструмент не будет использоваться
в течение длительного периода времени,
смажьте пильное полотно небольшим
количеством масла (например, машинным
маслом).
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00201541 - 22-03-2013
20
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
22
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
PJŪKLAS / САБЕЛЬНАЯ ПИЛА 3
©
DW304PK
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising