DW733 | DeWalt DW733 PLANER THICKNESSER Type 2 instruction manual

371000 - 73 LV
DW733
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
17
1
2
3
4
5
R
10
9
6
8
7
6
A1
11
12
13
15
14
A2
3
3
17
10
5
16
B
15
C1
6
3
19
C2
18
D1
2
33 34
3
22
21
D2
R
D4
4
D3
8
D5
24
23
E1
27
26
27
29
28
E3
E2
32
27
31
30
E4
32
27
E5
35
36
1
F1
F2
5
R
G
H1
H2
H3
39
37
13
39
38
40
H4
6
I
39
LATVIEŠU
LIELAS NOSLODZES PĀRNĒSĀJAMA
BIEZUMĒVELE DW733
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Definīcijas. Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var iestāties nāve vai
gūt smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var gūt nelielus vai
vidēji smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Tehniskie dati
Spriegums
Veids
Ieejas jauda
Ātrums bez noslodzes
Darba/pārtraukuma laiks
Padeves ātrums
Griešanas augstums (maks.)
Griešanas platums (min. – maks.)
Maks. griešanas dziļums
(maks. 140 mm platam dēlim)
Svars
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena neprecizitāte)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte)
VDC
W
min-1
min
m/s
mm
mm
DW733
230
2
1,800
10 000
1/3
0,13
152
64 – 315
mm
kg
3,2
33
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
95
3,3
108
3,7
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē asas malas.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
Drošinātāji
Eiropa 230 V instrumenti 16 ampēri, barošanas avotā
PIEZĪME. Šo instrumentu paredzēts pievienot
barošanas avotam ar maksimālo pieļaujamo
sistēmas pretestību Zmax = 0,25 Ω lietotāja
elektrobarošanas saskarnes punktā (sadales
blokā).
Lietotājam jāraugās, lai šis instruments būtu
pievienots tikai tādam barošanas avotam,
kas atbilst iepriekš minētajām prasībām. Ja
vajadzīgs, lietotājs var sazināties ar vietējo
elektroapgādes uzņēmumu, lai uzzinātu sistēmas
pretestību saskarnes punktā.
DW733
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK; EN61029-1; EN61029-2-3.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai
2004/108/EK.
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un DEWALT vārdā
izstrādā šo apliecinājumu.
7
LATVIEŠU
5. Novietojiet glabāšanā instrumentu, kas
netiek lietots.
Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā
sausā, cieši noslēgtā un bērniem nepieejamā
vietā.
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides
nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.03.2010.
Drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Ekspluatējot
elektroinstrumentus, vienmēr jāievēro
drošības profilakses pasākumi, lai
samazinātu ugunsgrēka, elektriskās
strāvas trieciena un ievainojuma
risku, tostarp šādi:
Pirms šī instrumenta ekspluatācijas izlasiet
visus norādījumus un saglabājiet tos turpmākām
uzziņām.
SAGLABĀJIET ŠO ROKASGRĀMATU
TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Vispārīgi drošības norādījumi
1. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra.
Nesakārtotā darba zonā un darbagaldos var
gūt ievainojumus.
2. Ņemiet vērā darba zonas vidi.
Nepakļaujiet instrumentu lietus iedarbībai.
Nelietojiet instrumentu mitros vai slapjos
apstākļos. Rūpējieties, lai darba zona būtu
labi apgaismota (250-300 luksi). Nelietojiet
instrumentu vietā, kur pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks, – t.i., viegli uzliesmojošu
šķidrumu vai gāzu tuvumā.
3. Aizsardzība pret elektriskās strāvas
triecienu.
Nepieskarieties iezemētām virsmām
(piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem). Ekspluatējot instrumentu
smagos apstākļos (piemēram, lielā
mitrumā, kad rodas metāla saneši, u.c.),
elektrodrošību varētu uzlabot, pievienojot
izolējošu pārveidotāju vai ierīci ar zemējuma
jaudas slēdzi.
4. Neļaujiet tuvumā atrasties nepiederošām
personām.
Neļaujiet nepiederošām personām, īpaši
bērniem, aiztikt instrumentu vai pagarinājuma
vadu, un neļaujiet viņiem atrasties darba zonā.
8
6. Nelietojiet instrumentu ar spēku.
Ar pareizi izvēlētu instrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
7. Lietojiet pareizo instrumentu.
Neizmantojiet mazus instrumentus darbiem,
kam paredzēti lielas noslodzes instrumenti.
Nelietojiet instrumentus mērķiem, kam tie
nav paredzēti, piemēram, nelietojiet ripzāģus,
lai zāģētu koku zarus vai pagales.
8. Valkājiet piemērotu apģērbu.
Nevalkājiet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas, jo
tie var ieķerties kustīgajās detaļās. Strādājot
ārā, ieteicams lietot apavus ar neslīdošu zoli.
Valkājiet piemērotu galvassegu, lai apsegtu
garus matus.
9. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Lietojiet
sejas vai putekļu masku, ja darba laikā
rodas putekļi vai lidojošas daļiņas. Ja šīs
daļiņas varētu būt ļoti karstas, valkājiet
arī karstumizturīgu priekšautu. Vienmēr
valkājiet ausu aizsargus. Vienmēr valkājiet
aizsargķiveri.
10. Pievienojiet putekļu savākšanas ierīci.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
obligāti tās pievienojiet un ekspluatējiet
pareizi.
11. Lietojiet vadu pareizi.
Lai vadu atvienotu no kontaktligzdas, to
nedrīkst raut. Netuviniet vadu karstumam,
eļļai un asām šķautnēm. Instrumentu
nedrīkst pārnēsāt, turot aiz vada.
12. Nostipriniet apstrādājamo materiālu.
Lai turētu materiālu, lietojiet spīles vai
skrūvspīles, ja iespējams. Tā ir drošāk, nekā
turēt ar roku, turklāt abas rokas ir brīvas
darbam ar instrumentu.
13. Nesniedzieties pārāk tālu.
Vienmēr cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru.
14. Apkopi instrumentiem veiciet rūpīgi.
Rūpējieties, lai griežņi būtu asi un tīri,
nodrošinot kvalitatīvāku un drošāku darbību.
Ievērojiet norādījumus par eļļošanu un
LATVIEŠU
piederumu nomainīšanu. Regulāri pārbaudiet
instrumentus un to bojājuma gadījumā
remontējiet tos pilnvarotā apkopes darbnīcā.
Rūpējieties, lai rokturi un slēdži vienmēr
būtu sausi, tīri un lai uz tiem nebūtu eļļas un
smērvielas.
15. Atvienojiet instrumentu.
Ja instrumentu nelietojat, grasāties veikt
apkopi vai mainīt piederumus, piemēram,
asmeni, uzgali un griezni, atvienojiet
instrumentu no elektrotīkla.
16. Noņemiet regulēšanas atslēgas un
uzgriežņu atslēgas.
Izveidojiet sev paradumu vienmēr pārbaudīt,
vai pirms instrumenta ekspluatācijas visas
regulēšanas atslēgas un uzgriežņu atslēgas
no instrumenta ir noņemtas.
17. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Instrumentu nedrīkst pārnēsāt, turot pirkstu
uz slēdža. Pirms instrumenta pievienošanas
elektrotīklam tas ir obligāti jāizslēdz.
18. Lietojiet tādu pagarinājuma vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām.
Pirms ekspluatācijas pārbaudiet
pagarinājuma vadu un, ja tas ir bojāts,
nomainiet pret jaunu. Ekspluatējot
instrumentu ārpus telpām, izmantojiet tikai
tādus pagarinājuma vadus, kas paredzēti
lietošanai ārpus telpām un ir attiecīgi marķēti.
19. Saglabājiet modrību.
Skatieties, ko jūs darāt. Rīkojieties saprātīgi.
Nestrādājiet ar instrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku vai alkohola ietekmē.
20. Pārbaudiet, vai nav bojātu detaļu.
Pirms ekspluatācijas rūpīgi pārbaudiet
instrumentu un barošanas vadu, vai tie
darbojas pareizi un veic tiem paredzētās
funkcijas. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas
ir pareizi savienotas un nav iestrēgušas, vai
detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds cits
apstāklis, kas varētu ietekmēt tā darbību.
Ja ir bojāts aizsargs vai kāda cita detaļa,
pilnvarotam apkopes centram jāparūpējas
par pareizu salabošanu vai nomaiņu, ja vien
šajā lietošanas rokasgrāmatā nav norādīts
citādi. Bojāti slēdži ir jānomaina pilnvarotam
apkopes centram.
Instrumentu nedrīkst ekspluatēt, ja to ar
slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt.
Remontu nedrīkst veikt paša spēkiem.
BRĪDINĀJUMS! Lietojot jebkuru citu
piederumu vai papildierīci, kas nav
ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā,
vai veicot darbu, kas nav paredzēts
šim instrumentam, var rasties
ievainojumu risks.
21. Uzticiet instrumenta apkopi kvalificētam
speciālistam.
Šis elektroinstruments atbilst attiecīgajiem
drošības noteikumiem. Remontu drīkst veikt
tikai kvalificēti speciālisti, lietojot oriģinālās
rezerves daļas, jo operatoram to veikt ir
ārkārtīgi bīstami.
Papildu drošības norādījumi
biezumēvelēm
• Darba laikā ieteicams valkāt aizsargbrilles.
• Instruments jānovieto uz līdzenas virsmas.
• Pirms darba sākšanas no apstrādājamā
materiāla izņemiet visas naglas un metāla
priekšmetus. Nelietojiet atskabargainu
koksni.
• Instrumentam jābūt nevainojamā darba
kārtībā. Instrumentu nedrīkst darbināt, ja nav
uzstādīti visi aizsargi.
• Jālieto asi, pareizā izmēra un
apstrādājamajam materiālam piemēroti
asmeņi.
• Netuviniet rokas asmeņiem.
• Neēvelējiet materiālu, kas ir īsāks nekā
500 mm.
• Neaizvāciet no darba zonas materiāla
atgriezumus vai citas materiāla daļas, kamēr
instruments darbojas.
• Instruments ir paredzēts šādiem
apstrādājamā materiāla maksimālajiem
izmēriem, neizmantojot papildu balstu:
– platums: 315 mm, augstums: 150 mm,
garums: 1000 mm;
– garāki materiāli jāatbalsta ar piemērotu
papildu galdu. Pie tā ir cieši jāpiestiprina
apstrādājamais materiāls.
• Ja notiek negadījums vai instruments
sabojājas, nekavējoties izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no elektrotīkla.
• Ziņojiet par bojājumu un uzstādiet
instrumentam nepārprotamus brīdinājumus,
lai neviens cits to neekspluatētu.
• Ja darba laikā griešanas galviņa
nosprūst pārmērīga spiediena spēka dēļ,
izslēdziet instrumentu un atvienojiet to no
elektrotīkla. Atbrīvojiet griešanas galviņu no
apstrādājamā materiāla un pārbaudiet, vai tā
brīvi griežas. Ieslēdziet instrumentu un sāciet
9
LATVIEŠU
darbu no jauna, bet šoreiz ar mazāku spēku.
• Instrumentu drīkst izmantot vienīgi koksnes
apstrādāšanai. Rūpīgi pārbaudiet, vai
apstrādājamajam materiālam nav tādu
nepilnību, kas varētu ietekmēt ēvelēšanas
procesu.
• Ja vien iespējams, piestipriniet instrumentu
pie darbagalda.
• Asmeņiem jābūt uzasinātiem. Asmeņus
var uzasināt kopumā 3 reizes. Pēc tam tie
ir jānomaina pret jauniem. Izmantojiet tikai
DEWALT asmeņus un rezerves daļas.
Turpmākie faktori palielina elpošanas traucējumu
risku:
– ēvelējot koksni, nav pievienots putekļu
savācējs;
– putekļu filtri nav iztīrīti, kā rezultātā notiek
nepilnīga putekļu savākšana;
– nolietoti asmeņi;
– padeves galds nav pareizi noregulēts.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
• Pirms ekspluatācijas pārbaudiet, vai visi
drošības elementi, piemēram, slēdzis,
griešanas galviņa, pretatsitiena ierīce un
padeves ātruma veltnis, ir labā darba kārtībā.
Pirms ekspluatācijas izlasiet
lietošanas rokasgrāmatu.
• Pareizi noregulējiet padeves un izvades
galdus.
Valkājiet ausu aizsargus.
• Valkājiet aizsargcimdus, rīkojoties ar
griešanas korpusu un raupju materiālu.
Valkājiet acu aizsargus.
• Operatoram jābūt pienācīgi apmācītam
instrumenta lietošanā, regulēšanā un
ekspluatācijā.
Pārvietošanai piemērots punkts.
• Lai mazinātu ievainojuma risku, pirms
piederumu uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Slēdzim jāatrodas izslēgtā
pozīcijā.
• Neveiciet darbu ar pārtraukumiem
(piemēram, neēvelējiet tādā garumā, kas ir
īsāks nekā apstrādājumā materiāla garums).
• Neapstrādājiet ļoti saliektus kokmateriālus,
kas pietiekami labi nesaskaras ar padeves
galdu.
Netuviniet rokas asmenim.
Asmeņiem jābūt pareizi noregulētiem.
Asmeņi drīkst būt izvirzīti ne vairāk
kā 1,1 mm ārpus griešanas galviņas.
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 biezumēvele
1 bīdatslēga
Atlikušie riski
1 uzgriežņu atslēga (8/10 mm)
Ekspluatējot ēveles, parasti pastāv arī šādi riski:
1 sešstūru uzgriežņu atslēga
– ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
rotējošām detaļām.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst.
Tie ir šādi:
– egadījumu risks, ko izraisa rotējošā asmens
neredzamās daļas;
– ievainojuma risks, mainot asmeni;
– pirkstu saspiešanas risks, atverot aizsargus;
– kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu
ieelpošana, kuri rodas, ēvelējot koksni, jo
īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus.
10
1 asmens iestatīšanas kalibrs
1 putekļu izvadatveres adapters
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsta instrumenta skata attēls
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu
• Uzmanīgi izņemiet ēveli no iepakojuma
materiāla.
LATVIEŠU
Apraksts (A1., A2. att.)
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šī DEWALT biezumēvele DW733 ir paredzēta
profesionāliem koksnes apstrādes darbiem. Tas ir
precīzs un drošs instruments.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
Šī biezumēvele ir profesionālai lietošanai
paredzēts elektroinstruments.
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet
instrumentu mērķiem, kam tas nav
paredzēts.
A1. att.
1. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. galviņas bloķēšanas svira
3. dziļuma regulēšanas rokturis
4. pārnēsāšanas rokturis
5. galda aizmugurējais pagarinājums
6. uzstādīšanas caurumi
7. turēšanas vietas
8. dziļuma regulēšanas skala
9. materiāla ēvelēšanas daudzuma skala
10. galda priekšējais pagarinājums
A2. att.
11. vieta vada uztīšanai
12. darbarīku plaukts
13. putekļu izvadatveres adapters
14. dziļuma aizturis
15. pamatne
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
Šim instrumentam ir I klases izolācija atbilstoši
EN 61029, tāpēc nav jālieto iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
• pievienojiet zaļo/dzelteno vadu pie
zemēšanas termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Ievērojiet
uzstādīšanas norādījumus, kas
ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu
komplektācijā. Ieteicamais
drošinātājs: 13 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
trīsvadu pagarinājuma vadu, kas ir piemērots
šī instrumenta ieejas jaudai (sk. tehniskos
datus). Minimālais vadītāja izmērs ir 1,5 mm2;
maksimālais garums ir 20 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas, uzstādījumu
regulēšanas vai mainīšanas vai
arī remontdarbiem izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Slēdzim jāatrodas
izslēgtā pozīcijā. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Uzstādīšana uz darbagalda
(B. att.)
• Visās četrās kājās ir izveidoti caurumi (6),
lai varētu ērti piestiprināt pie darbagalda. Ir
pieejami divu dažādu lielumu caurumi, lai
varētu izmantot dažāda izmēra bultskrūves.
Pieskrūvēšanai nav jāizmanto abi dažādie
caurumi, — izmantojiet tikai vienu no
tiem. Lai instruments neizkustētos, tas
ir cieši jāpieskrūvē. Lai instruments būtu
11
LATVIEŠU
pārvietojams, to var piestiprināt arī pie
vismaz 12,5 mm bieza finiera gabala, ko pēc
tam var piestiprināt pie instrumenta atbalsta
vai pārvietot uz citu vietu un piestiprināt to
tur.
• Piestiprinot šo instrumentu pie finiera gabala,
montāžas skrūves nedrīkst būt izvirzītas
tā apakšdaļā. Finierim jāatrodas līdzeni uz
instrumenta atbalsta.
• Lai asmens neiestrēgtu un darbs būtu
precīzs, virsma, kur uzstādīts instruments,
nedrīkst būt grubuļaina vai kā citādi
nelīdzena.
BRĪDINĀJUMS! Instrumentam
vienmēr jābūt līdzenam un stabilam.
Galda pagarinājumi (C1., C2.
att.)
3. Nolasiet dziļuma regulēšanas skalā (8)
apstrādājamā materiāla galējo biezumu
(D3. att.).
4. Materiālam jābūt zem materiāla ēvelēšanas
daudzuma kalibra (20). Materiāla ēvelēšanas
daudzuma skalā (9) nolasiet, cik daudz
kokmateriāla tiks noņemts ēvelējot (D4. att.).
5. Nofiksējiet galviņas bloķēšanas sviru (2)
(D3. att.).
PRECĪZA REGULĒŠANA (D2. ATT.)
Precīza regulēšana ir piemērota plānas kārtiņas
noņemšanai no ēvelētās virsmas. Piemēram,
ja noēvelētā materiāla biezums ir 77,5 mm, bet
vajag 76,0 mm, rīkojieties šādi.
1. Grieziet ciparripu (21), līdz 0 atzīme atrodas
pret bultiņu (22). Neveiciet nevienu citu
regulējumu.
1. Nolociet galda pagarinājumus (5, 10)
(C1. att.).
2. Grieziet dziļuma regulēšanas rokturi (3)
pulksteņrādītāja virzienā, līdz 1,5 mm
atzīmes ir pret bultiņu.
2. Abiem galda pagarinājumiem jābūt vienā
līmenī ar galveno galdu.
3. Ēvelējiet materiālu. Rezultātā biezums ir 76,0
mm.
3. Lai to pārbaudītu, pagrieziet dziļuma
regulēšanas rokturi (3) līdz galam uz augšu.
4. Novietojiet līmeņrādi (16) uz galda
pagarinājumiem un galvenā galda (17).
5. Nospiediet galda pagarinājumu malu uz leju,
lai novērstu iespējamu brīvkustību.
Ja ir vajadzīgs noregulēt, rīkojieties šādi:
atskrūvējiet uzgriežņus (18) un regulējiet
bultskrūves (19), līdz galdi ir vienā līmenī (C2. att.).
Dziļuma regulēšana (A2., D1.–
D4. att.)
Šī biezumēvele DW733 ir aprīkota ar augstas
precizitātes dziļuma regulēšanas sistēmu, kurā
ietilpst dziļuma regulēšanas skalu (8) (D3. att.),
materiāla ēvelēšanas daudzuma skalu (9) (D4.
att.), precīzo regulētāju un dziļuma aizturi (14)
(A2. att.).
1. Atbrīvojiet galviņas bloķēšanas sviru (2)
(D3. att.), pavelkot to augšup.
2. Pavelciet augšup dziļuma regulēšanas rokturi
(3) (D1. att.). Viens pagrieziens atbilst apm.
1,5 mm lielam griešanas dziļumam.
– Grieziet pulksteņrādītāja virzienā, lai
samazinātu griešanas dziļumu.
– Grieziet pretēji pulksteņrādītāja virzienam,
lai palielinātu griešanas dziļumu (D2. att.).
Dziļuma aizturis (A2., D3., D5.
att.)
Dziļuma aizturi (14) (A2. att.) var izmantot
vairākkārtējai ēvelēšanai iepriekš iestatītā
dziļumā. Aiztura iestatījumi ir 0, 6, 12 un 19 mm.
0 mm iestatījums paredzēts ēvelēšanai
3,2–6 mm dziļumā.(D5. att.).
1. Grieziet dziļuma aizturi, līdz tiek norādīts
pret vajadzīgo atzīmi.
2. Atbrīvojiet galviņas bloķēšanas sviru (2)
(D3. att.) un grieziet dziļuma regulēšanas
rokturi pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas
saskaras ar dziļuma aizturi. Negrieziet
rokturi tālāk.
Citiem biezuma iestatījumiem izmantojiet 19 mm
aizturi. Tas neietekmē pārējos dziļuma aiztura
iestatījumus.
1. Atbrīvojiet galviņas bloķēšanas sviru (2)
un grieziet dziļuma regulēšanas rokturi
(3) pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai
galviņu paceltu līdz galam augšup.
2. Atskrūvējiet uzgriezni (23) un pēc
vajadzības noregulējiet dziļuma
regulēšanas skrūvi (24) (D5. att.).
3. Grieziet dziļuma regulēšanas rokturi, līdz
tas saskaras ar dziļuma aizturi. Negrieziet
rokturi tālāk.
4. Ēvelējiet materiālu un pārbaudiet
12
LATVIEŠU
tā biezumu. Pēc vajadzības veiciet
regulējumus.
Dziļuma regulēšanas skalas
kalibrēšana (D3. att.)
Dziļuma regulēšanas skala (8) ir iestatīta rūpnīcā.
Ilglaicīgas ekspluatācijas gadījumā ieteicams
pārbaudīt skalas precizitāti.
Ēvelējiet kokmateriālu un pievērsiet uzmanību
rādījumam dziļuma regulēšanas skalā (8).
Ja ir vajadzīgs noregulēt, rīkojieties šādi.
1. Atskrūvējiet skrūves (33).
2. Noregulējiet prizmu, līdz indikators (34) sakrīt
ar apstrādājamā materiāla galējo biezumu.
3. Cieši pievelciet skrūves (33).
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Piederumu klāstā ietilpst rezerves asmeņi
(DE7330).
Asmeņu nomaiņa (A1., A2.,
E1.–E5. att.)
DW733 ir aprīkota ar griešanas galviņu, kurā
nostiprināti divi asmeņi.
BRĪDINĀJUMS! Asas malas.
BRĪDINĀJUMS! Asmeņus var
uzasināt maksimāli par 3 mm īsākus
nekā sākotnējais izmērs. Ja asmens
izmērs sarūk par vairāk nekā 3 mm,
tas ir jānomaina pret jaunu. Asmeņus
var uzasināt 42° leņķī.
ASMEŅU NOŅEMŠANA (A1., A2., E1.–E4.
ATT.)
1. Atbrīvojiet galviņas bloķēšanas sviru (2)
(A1. att.).
2. Noregulējiet apm. 75 mm lielu griešanas
dziļumu.
3. Izskrūvējiet abas sešstūru skrūves (25)
(E1. att.) un uzmanīgi noņemiet putekļu
adapteru (13) un darbarīku plauktu (12)
(A2. att.), lai piekļūtu asmeņiem.
4. Uzmanīgi rotējiet griešanas galviņu (30)
(E4. att.), līdz kļūst redzams pirmais asmens.
5. Nofiksējiet galviņas bloķēšanas sviru (2)
(A1. att.).
6. Ar komplektācijā iekļauto uzgriežņu atslēgu
atskrūvējiet septiņas asmens spīlējuma
skrūves (26, 28) (E2. att.).
7. Izņemiet asmeni no griezošās galviņas un
uzasiniet vai nomainiet pret jaunu.
8. Nospiediet griezošās galviņas bloķēšanas
sviru (29) (E3. att.) un lēnām rotējiet griezošo
galviņu, līdz var izņemt otru asmeni.
ASMEŅU NOMAINĪŠANA (E2.–E5. ATT.)
1. Novietojiet griešanas galviņu (30), kā
norādīts E4. attēlā.
2. Ievietojiet griešanas galviņā asmeni tā, lai
augstuma regulēšanas skrūves (27) galva
(E4. att.) būtu ievietota asmens ierobā.
3. Atskrūvējiet septiņas skrūves (26, 28)
(E2. att.), ar ko asmens skava piestiprināta
pie asmens, lai varētu noregulēt asmens
augstumu.
4. Novietojiet kalibru (32) (E4. att.) uz griešanas
galviņas pēc iespējas tuvāk augstuma
regulēšanas skrūvei (27), tomēr atstājot vietu
sešstūru uzgriežņu atslēgas kustībai.
5. Ar sešstūru uzgriežņu atslēgu grieziet
vienu augstuma regulēšanas skrūvi (27),
līdz asmens gals saskaras ar kalibru (32)
(E5. att.). Atkārtojiet šo darbību ar otru
augstuma regulēšanas skrūvi. Pārbaudiet,
vai ir nolīdzināts asmens augstums. Pēc
vajadzības pārregulējiet.
6. Pievelciet abas gala spīlējuma skrūves (28)
(E2. att.) līdz 8,0 Nm.
7. Noņemiet kalibru un pievelciet piecas vidējās
spīlējuma skrūves (26) (E2. att.) līdz 8,0 Nm.
8. Nospiediet griezošās galviņas bloķēšanas
sviru (29) (E3. att.) un lēnām rotējiet griezošo
galviņu, līdz var izņemt otru asmeni un
nomainīt saskaņā ar iepriekš minēto kārtību.
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
šos drošības norādījumus un spēkā
esošos normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
BRĪDINĀJUMS! Apstrādājamajam
materiālam jābūt pietiekami lielai
vietai izvades pusē.
Lietotājiem Apvienotajā Karalistē jāiepazīstas
ar „1974. gada kokapstrādes darbagaldu
13
LATVIEŠU
• Lai panāktu vislabākos rezultātus,
noēvelējiet abas materiāla malas
vēlamajā biezumā.
noteikumiem” un visiem to turpmākiem
grozījumiem.
Lai mazinātu vibrācijas iedarbību, raugieties,
lai apkārtējā temperatūra nebūtu pārāk zema,
instruments un piederumi būtu labā darba kārtībā
un apstrādājamā materiāla izmērs atbilstu
instrumenta prasībām.
Ieslēgšana un izslēgšana (F1.,
F2. att.)
Modeļa DW733 ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
ir aprīkots ar jaudas slēdzi. Gadījumā, ja dzinējs
pārkarst, tiek atvienota jaudas padeve dzinējam.
Ja tā notiek, izslēdziet instrumentu un nospiediet
atiestates pogu (35) (F1. att.).
• Ieslēdzot instrumentu, apstrādājamais
materiāls nedrīkst saskarties ar griešanas
galviņu.
Lai ieslēgtu, pavelciet augšup ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (1) (F2. att.). Instruments
tagad darbojas nepārtrauktā darbības režīmā.
• Pirms apstrādājamā materiāla padeves
nogaidiet, līdz dzinējs darbojas ar pilnu
jaudu.
• Darba laikā asmenim jākustas brīvi.
Nespiediet pārāk spēcīgi.
Lai izslēgtu instrumentu, nospiediet lejup
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).
Lai nobloķētu instrumentu, ievietojiet atverē (36)
slēdzeni.
BRĪDINĀJUMS! Pēc darba
pabeigšanas un pirms instrumenta
atvienošanas no elektrotīkla tas ir
obligāti jāizslēdz.
Ēvelēšana
BRĪDINĀJUMS!
• Aizvāciet svešķermeņus.
Neēvelējiet kokmateriālu ar
vaļīgām zaru vietām. Neēvelējiet
kokmateriālu, kam ir daudz zaru
vietu vai kas ir sariezies.
• DW733 strādā vislabāk tad, ja ir
vismaz viena līdzena virsma.
14
Ievērojiet norādīto platumu un griešanas dziļumuin the table below.
2.5
Griešanas dziļums (mm)
Instrumentam jābūt novietotam tā, lai galda
augstums un stabilitāte atbilstu ergonomikas
prasībām. Instrumenta atrašanās vieta jāizraugās
tāda, kas operatoram ir labi pārredzama un kurā
viņam ir pietiekami daudz brīvas vietas visapkārt
instrumentam, lai varētu netraucēti apstrādāt
materiālus.
Mīksta koksne
1.6
Cieta koksne
0.8
0
20 50
100 150 200
250
300
Materiāla platums (mm)
BRĪDINĀJUMS! Virziet apstrādājamo
materiālu šķiedras virzienā (G. att.).
Iegriezums
Iegriezums veidojas tad, ja apstrādājamā
materiāla gali saskaras ar griežņiem. Lai
neveidotos iegriezums
• Galda pagarinājumiem jābūt vienā līmenī ar
galveno galdu.
• Apstrādājamais materiāls jātur līdzeni visā
ēvelēšanas darba laikā.
• Apstrādājamais materiāls jāpadod plakaniski
attiecībā pret galdiem.
Sariezies apstrādājamais materiāls
Ja apstrādājamais materiāls ir tikai nedaudz
sariezies, ēvelējiet abas malas, lai panāktu
vajadzīgo biezumu.
SALIECIES APSTRĀDĀJAMAIS MATERIĀLS
Padeves veltņi un griešanas galviņa īslaicīgi
iztaisno apstrādājamo materiālu (H1. att.). Tomēr
pēc ēvelēšanas materiāls atgūst izliekto formu
(H2. att.).
Lai pavisam iztaisnotu materiālu, lietojiet
gropēveli.
APSTRĀDĀJAMIE MATERIĀLI AR IZLIEKTĀM
SĀNU MALĀM (H3., H4. ATT.)
1. Pārzāģējiet šādu materiālu vidū uz pusēm
(H3. att.).
2. Ēvelējiet abas puses atsevišķi, lai mazinātu
atgriezumu daudzumu.
LATVIEŠU
3. Varat arī vispirms līdzeni noēvelēt augšpusi
(37), tad apgriezt materiālu otrādi un līdzeni
noēvelēt apakšpusi (38) (H4. att.).
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāieeļļo.
Putekļu savākšana (A2., I. att.)
BRĪDINĀJUMS! Ja vien iespējams,
pievienojiet putekļu savākšanas ierīci,
kas izgatavota saskaņā ar attiecīgiem
noteikumiem par putekļu emisiju. Ārēji
pievienoto sistēmu gaisa plūsmai
jābūt 20 m/s +/- 2 m/s. Gaisa plūsma
jāizmēra savienojuma caurulē pie
savienojuma punkta, kad instruments
ir pievienots, bet nedarbojas.
1. Ar skrūvēm (39) pieskrūvējiet putekļu
izvadatveres adapteru (13).
2. Ievietojiet samazinošo ieliktni (40), kā
norādīts.
Transportēšana (A1., A2. att.)
Transportējot DW733, vienmēr turiet to aiz
pārnēsāšanas rokturiem (4) vai turēšanas vietām
(7).
Transportējot vai novietojot glabāšanā,
nostipriniet vadu uz vietas vada uztīšanai (11).
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms
piederumu uzstādīšanas un
noņemšanas, uzstādījumu
regulēšanas vai mainīšanas vai
arī remontdarbiem izslēdziet
instrumentu un atvienojiet to no
barošanas avota. Slēdzim jāatrodas
izslēgtā pozīcijā. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Asmeņu uzasināšana
Asmeņus var uzasināt 42° leņķī.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta
detaļu tīrīšanai, kas nav no metāla,
nedrīkst izmantot šķīdinātājus vai
citas asas ķīmiskas vielas. Šīs
ķīmiskās vielas var sabojāt šo detaļu
materiālu. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
BRĪDINĀJUMS!
• Rūpējieties, lai galdi vienmēr
būtu tīri un lai uz tiem nebūtu
smērvielas. Regulāri ievaskojiet
galdus.
• Regulāri iztīriet no instrumenta
putekļus un atgriezumus.
Pirms ekspluatācijas rūpīgi pārbaudiet, vai
griešanas galviņa darbojas pareizi. Raugieties,
lai kādu no funkcijām nenosprostotu netīrumi,
putekļi vai apstrādājamā materiāla fragmenti.
Ja starp griešanas galviņu un padeves veltni
ir iestrēguši apstrādājamā materiāla fragmenti,
atvienojiet instrumentu no elektrotīkla un iztīriet
iestrēgušos gabalus.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus
15
LATVIEŠU
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
DEWALT remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.2helpU.com.
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ
РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК DW733
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DW733
В пост. тока
Напряжение питания
Тип
Потребляемая мощность
Вт
Число оборотов без нагрузки об/мин.
Рабочее время/перерыв
мм
Скорость подачи
м/с
Высота заготовки (макс.)
мм
Ширина заготовки (мин. – макс.) мм
Макс. глубина строгания (для заготовки
шириной макс. 140 мм)
мм
Вес
кг
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
подключения в компании по коммунальному
электроснабжению.
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
230
2
1 800
10 000
1/3
0,13
152
64 – 315
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
инструмента.
3,2
33
дБ(А)
95
дБ(А)
дБ(А)
3,3
108
дБ(А)
3,7
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 16 ампер, электросеть
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для подключения к источнику
питания с максимальным допустимым
электрическим сопротивлением системы Zmax
0,25 Ω в точке подключения (блоке питания)
пользовательской сети.
Пользователь должен следить за тем, чтобы
данное устройство подключалось только
к системе электропитания, которая полностью
соответствует описанным выше требованиям.
При необходимости пользователь может
узнать о системе сопротивления в точке
Риск поражения электрическим
током!
Острые кромки!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DW733
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
соответствии со стандартами:
2006/42/EC; EN61029-1; EN61029-2-3.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.03.2010
Инструкции по технике
безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов
соблюдение правил по технике
безопасности и следование
данным инструкциям позволит
снизить вероятность
возникновения пожара, поражения
электрическим током и получения
травм.
Перед использованием данного
электроинструмента внимательно
прочтите настоящие инструкции
и сохраните их для последующего
использования.
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие правила
безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной
несчастного случая.
2. Учитывайте особенности
окружающей среды вокруг рабочего
места.
Не подвергайте инструмент
воздействию дождя. Не используйте
18
инструмент во влажной среде.
Обеспечьте хорошую освещенность
рабочего места (250-300 Люкс). Не
пользуйтесь инструментом, если
существует риск возникновения
пожара или взрыва, т.е. рядом
с легковоспламеняющимися жидкостями
или газами.
3. Защищайте себя от поражения
электрическим током.
Во время работы не прикасайтесь
к заземленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам). При
использовании электроинструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие
металлической стружки и т.д.)
следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
4. Не позволяйте посторонним лицам
находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
в производственном процессе, касаться
инструмента или удлинительного
кабеля и не допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
5. Хранение неиспользуемых
инструментов.
Не используемый инструмент должен
храниться надежно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента.
Использование инструмента по
назначению сделает работу более
легкой и безопасной.
7. Используйте специально
предназначенный для данного вида
работ инструмент.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов.
Не используйте электроинструменты,
не предназначенные для данного типа
работ, например, дисковые пилы для
резки сучьев или бревен.
РУССКИЙ ЯЗЫК
8. Одевайтесь соответствующим
образом.
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут быть
захвачены движущимися частями
инструмента. При работе вне
помещений рекомендуется надевать
обувь на нескользящей подошве.
Используйте соответствующий
головной убор, чтобы спрятать длинные
волосы.
9. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках.
Если во время работы образуется
пыль или летучие твердые частицы
обрабатываемого материала,
используйте защитную маску или
респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
защиты органов слуха. Всегда
надевайте защитную каску.
10. Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
11. Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
При отключении от сети питания,
не выдёргивайте вилку из розетки за
кабель. Не подвергайте электрический
кабель воздействию высокой
температуры, масла и держите вдали
от острых предметов и углов. Никогда
не переносите электроинструмент,
держа его за кабель.
12. Безопасная работа.
По возможности используйте
струбцины или тиски для фиксации
обрабатываемой детали. Это более
безопасно, чем прижимать заготовку
руками, и позволяет освободить обе руки
для управления инструментом.
13. Работайте в устойчивой позе.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие.
14. Проверяйте исправность
инструмента.
Содержите пильные инструменты
в хорошо заточенном и чистом
состоянии, что повысит
эксплуатационные показатели и сделает
работу более безопасной. Соблюдайте
инструкции по смазке и замене
дополнительных принадлежностей.
Выполняйте периодические осмотры
инструмента и, если будет обнаружено
повреждение, сдайте его на ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Ручки и выключатели должны быть
сухими, чистыми и не содержать следов
масла и консистентной смазки.
15. Отключение электроинструментов.
При не использовании инструмента,
перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей,
таких как пильные диски, сверла
и фрезы, всегда отключайте
электроинструмент от источника
питания.
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного
запуска.
При переноске электроинструмента не
держите палец на выключателе. Перед
подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на
наличие повреждений и при
необходимости замените его. При
работе электроинструментом
на открытом воздухе всегда
пользуйтесь удлинительным кабелем,
предназначенным для применения
вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости или под
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
воздействием сильнодействующих
лекарств или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрический
кабель, чтобы решить, будет ли он
работать должным образом и сможет
ли выполнить намеченную функцию.
Проверьте центровку и качество
крепления движущихся деталей,
наличие повреждённых деталей,
качество монтажа и любые другие
условия, которые могут повлиять на
работу инструмента. Поврежденные
защитные кожухи или другие
неисправные детали должны быть
должным образом отремонтированы или
заменены в авторизованном сервисном
центре, если в данном руководстве
по эксплуатации не указано иное.
Замените неисправные выключатели
в авторизованном сервисном центре. Не
используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Никогда не пытайтесь выполнить
ремонт самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Использование
любых принадлежностей
или приспособлений,
а также выполнение данным
инструментом любых видов
работ, не рекомендованных
в данным руководстве по
эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
21. Ремонт инструмента должен
выполняться квалифицированным
персоналом.
При работе данным электрическим
инструментом должны соблюдаться
все соответствующие правила
техники безопасности. Ремонт
инструмента должен выполняться
только квалифицированным персоналом
с использованием оригинальных запасных
частей; несоблюдение данного указания
может стать причиной серьезной
травмы пользователя.
20
Дополнительные правила
техники безопасности при
работе на рейсмусовых
станках
• При работе рекомендуется надевать
защитные очки.
• Убедитесь, что станок установлен на
ровной поверхности.
• Перед началом работы удалите
из заготовки все гвозди и прочие
металлические предметы. Не
используйте заготовки из легко
расщепляющейся древесины.
• Удостоверьтесь, что станок находится
в превосходном рабочем состоянии.
Никогда не запускайте станок, без всех
установленных защитных элементов.
• Используйте остро заточенные
строгальные ножи, специально
предназначенные для работы только
с данным типом материала.
• Держите руки в стороне от
строгальных ножей.
• Никогда не обрабатывайте материал
короче 500 мм.
• Никогда не удаляйте обрезки или другие
части заготовки из зоны строгания,
когда станок еще работает.
• Максимальный разрез заготовки
для обработки данным станком без
использования дополнительной опоры:
– Ширина 315 мм х высота
150 мм х длина 1000 мм.
– Более длинные заготовки должны
поддерживаться дополнительным
столом. Всегда надежно закрепляйте
заготовку.
• В случае поломки или выхода станка из
строя немедленно выключите станок
и отключите его от источника питания.
• Сообщите о неисправности и должным
образом опишите состояние станка,
чтобы предотвратить использование
поврежденного станка другими
пользователями.
• При блокировке режущей головки
в результате аномального усилия
подачи в процессе строгания,
выключите станок и отключите его от
источника питания. Удалите заготовку
и убедитесь, что движению режущей
РУССКИЙ ЯЗЫК
головки ничто не препятствует. Снова
включите станок и начните новый цикл
обработки с уменьшенным усилием
подачи.
• Никогда не используйте станок для
обработки любых материалов, кроме
древесины. Тщательно проверьте
заготовку на наличие дефектов,
которые могут повлиять на процесс
обработки на станке.
• Каждый раз, когда это возможно,
закрепляйте станок на рабочей
поверхности.
• Убедитесь, что все строгальные
ножи остро заточены. Ножи можно
затачивать не более 3-х раз. После
этого ножи подлежат замене.
Используйте только оригинальные
строгальные ножи и запасные части
DEWALT.
• Перед использованием станка
проверьте все его части, отвечающие
за безопасность в работе, такие
как пусковой выключатель, режущая
головка, устройство защиты от
обратного удара, подающий ролик и пр.,
и убедитесь, что они функционируют
должным образом.
• Отрегулируйте стол подачи и приемный
стол.
• При захвате режущей головки и грубого
материала надевайте защитные
перчатки.
• Убедитесь, что оператор прошел
специальное обучение по использованию,
регулировке и эксплуатации данного
станка.
• Для снижения риска получения
травмы, перед снятием/установкой
дополнительных принадлежностей
выключайте станок и отсоединяйте
его от электросети. Убедитесь, что
курковый переключатель находится
в положении ВЫКЛ.
• Никогда не выполняйте работу,
требующую остановок (например,
операции по резке, которые
производятся не по полной длине
заготовки).
• Избегайте работы с сильно изогнутыми
деревянными заготовками, не
соответствующими по форме столу
подачи.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании рубанков:
– Травмы в результате касания
вращающихся частей.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
строгального ножа.
– Риск получения травмы при смене ножа.
– Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.
Нижеследующие факторы увеличивают риск
нарушения дыхания:
– При распиле древесины не используется
пылеудаляющее устройство.
– Засорившиеся выхлопные фильтры
могут стать причиной недостаточного
пылеудаления.
– Изношенные строгальные ножи.
– Плохо отрегулирован стол подачи.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
Место захвата для переноски.
Держите руки в стороне от
строгального ножа.
Убедитесь, что строгальные ножи
правильно отрегулированы. Ножи
не должны выступать за границы
режущей головки более, чем на
1,1 мм.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Строгальный станок
1 Торцевой ключ
1 Рожковый ключ (8/10 мм)
1 Шестигранный ключ
1 Калибр развода зубьев пилы
1 Переходник для пылеудаления
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
• Аккуратно извлеките станок из
упаковки.
Описание (Рис. A1, A2)
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш рейсмусовый станок DEWALT DW733
предназначен для профессионального
строгания древесины. Аккуратное
и безопасное строгание.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данный рейсмусовый станок является
профессиональным электроинструментом.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
ВНИМАНИЕ! Используйте
станок только по назначению,
описанном в данном руководстве
по эксплуатации.
Рис. А1
1 Клавиша пускового выключателя
2 Рычаг фиксации верхнего положения
резака
3 Рукоятка регулировки глубины строгания
4 Ручка для переноски
22
5 Задний откидной стол
6 Монтажные отверстия
7 Пазы для рук
8 Шкала глубины строгания
9 Шкала удаления материала
10 Передний откидной стол
Рис. A2
11 Пластина для намотки кабеля
12 Полка для инструмента
13 Переходник для подключения устройства
пылеудаления
14 Ограничитель глубины строгания
15 Основание
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент имеет изоляцию Класса
I в соответствии со стандартом EN 61029,
исключающей потребность в заземляющем
проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»); максимальная
длина кабеля не должна превышать 20 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
РУССКИЙ ЯЗЫК
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Закрепление станка на
рабочем столе (Рис. В)
• Все 4 опорные лапы имеют отверстия
(6), предназначенные для крепления
к рабочему столу. Имеются отверстия 2-х
различных диаметров, для возможности
использования различных винтов
(шурупов). Можно использовать любые
из этих отверстий, не обязательно
использовать их все. Станок должен
быть надежно закреплен на рабочем
столе во избежание смещения. Для
повышения мобильности, станок можно
установить на листе фанеры толщиной
минимум 12,5 мм, который затем может
быть закреплен на рабочем столе или
перенесен и установлен в других местах.
• При установке станка на листе фанеры
убедитесь, что монтажные винты не
выступают снизу. Лист фанеры должен
плотно прилегать к рабочему столу.
• Во избежание заклинивания и неточной
работы, проследите за тем, чтобы
монтажная поверхность была ровной.
ВНИМАНИЕ: Инструмент
должен стоять ровно и быть
устойчивым.
Откидные столы (Рис. С1, С2)
1. Опустите откидные столы (5) и (10)
(Рис. С1).
2. Оба откидных стола должны находиться
на одном уровне с основным столом.
3. Чтобы проверить это, поверните рукоятку
регулировки глубины строгания вверх до
упора.
и отрегулируйте положение болтов (19), чтобы
столы были горизонтальны (Рис. С2).
Регулировка глубины
строгания (Рис. А2, D1–D4)
Ваш станок DW733 оборудован двумя
высокоточные системами регулировки
глубины строгания, включая шкалу глубины
строгания (8) (Рис. DЗ), шкалу удаления
материала (9) (Рис. D4), регулятор тонкой
настройки и ограничитель глубины строгания
(14) (Рис. А2).
1. Разблокируйте рычаг фиксации верхнего
положения режущей головки (2), (Рис. D3),
подняв его вверх.
2. Поднимите рукоятку регулировки глубины
строгания (3) вверх (Рис. D1). Один
поворот рукоятки изменяет глубину
строгания примерно на 1,5 мм.
– Чтобы уменьшить глубину строгания,
поворачивайте рукоятку по часовой
стрелке.
– Чтобы увеличить глубину строгания,
поворачивайте рукоятку против часовой
стрелки (Рис. D2).
3. На шкале глубины строгания (8) (Рис. D3)
узнайте конечную толщину заготовки.
4. Убедитесь, что заготовка находится под
измерителем удаления материала (20).
На шкале удаления материала (9) (Рис.
D4) узнайте количество удаляемого
материала.
5. Заблокируйте рычаг фиксации верхнего
положения режущего головки (2) (Рис. D3).
ТОНКАЯ НАСТРОЙКА (РИС. D2)
Тонкая настройка идеально подходит при
удалении небольших слоев с обрабатываемой
заготовки. Например, если заготовка
толщиной 77,5 мм должна быть 76,0 мм,
действуйте следующим образом:
1. Поверните индикаторный диск (21), чтобы
нулевая отметка совпала со стрелкой (22).
Не проводите никаких дополнительных
регулировок.
4. Положите уровень (16) на откидные столы
и на основной стол (17).
2. Поверните рукоятку регулировки глубины
строгания (3) по часовой стрелке, чтобы
метка 1,5 мм совпала со стрелкой.
5. Нажмите на края откидных столов, чтобы
убрать возможный зазор.
3. Простругайте заготовку. Конечная толщина
заготовки будет равна 76,0 мм.
При необходимости регулировки выполните
следующие действия: ослабьте гайки (18)
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Ограничитель глубины
строгания (Рис. А2, D3, D5)
Ограничитель глубины строгания (14) (Рис.
А2) можно использовать при строгании
нескольких заготовок на одинаковую глубину.
Имеются ограничители 0 мм, 6 мм, 12 мм
и 19 мм.
Ограничитель 0 мм используйте при строгании
на глубину от 3,2 мм до 6 мм (Рис. D5).
1. Поворачивайте ограничитель, пока не
появится нужное значение.
2. Разблокируйте рычаг фиксации
верхнего положения режущей головки
(2) (Рис. D3) и поворачивайте рукоятку
регулировки глубины строгания по
часовой стрелке, пока она не коснется
ограничителя глубины строгания.
Не пытайтесь продолжить поворот
рукоятки.
Ограничитель 19 мм используется при
строгании до других значений глубины.
Это не будет влиять на другие установки
ограничителя глубины строгания.
1. Разблокируйте рычаг фиксации
верхнего положения режущей
головки (2) и поворачивайте рукоятку
регулировки глубины строгания (3)
против часовой стрелки, пока режущая
головка не поднимется полностью
вверх.
2. Ослабьте гайку (23) и при помощи
болта (24) установите требуемую
глубину строгания (Рис. D5).
3. Поворачивайте рукоятку регулировки
глубины строгания, пока она не
коснется ограничителя глубины
строгания. Не пытайтесь продолжить
поворот рукоятки.
4. Простругайте заготовку и измерьте ее
толщину. При необходимости проведите
дополнительную регулировку.
Тарирование шкалы глубины
строгания (Рис. D3)
Шкала глубины строгания (8) настроена на
заводе-изготовителе. При продолжительном
использовании станка, рекомендуется
проверить шкалу на аккуратность измерений.
Простругайте деревянную заготовку,
записывая значения, обозначенные на шкале
глубины строгания (8).
24
При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
1. Ослабьте винты (33).
2. Отрегулируйте указатель, чтобы черточкаиндикатор (34) совпала с конечной
толщиной заготовки.
3. Надежно затяните винты (33).
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру. К ним относятся и запасные
строгальные ножи (DE7330).
Замена строгальных ножей
(Рис. А1, A2, E1–E5)
Ваш станок DW733 оборудован режущей
головкой, на которой закрепляются два
строгальных ножа.
ВНИМАНИЕ: Острые края.
ВНИМАНИЕ: Строгальные
ножи могут перезатачиваться
максимум на 3 мм от их
первоначальной толщины. При
уменьшении толщины более
чем на 3 мм, строгальные ножи
подлежат замене. Ножи могут
затачиваться под углом 42°.
СНЯТИЕ СТРОГАЛЬНЫХ НОЖЕЙ (РИС. А1,
A2, E1–E4)
1. Разблокируйте рычаг фиксации верхнего
положения режущего головки (2) (Рис. A1).
2. Отрегулируйте глубину строгания приблизительно 75 мм.
3. Выверните два винта с шестигранными
головками (25) (Рис. Е1) и осторожно
снимите переходник для пылеудаляющего
устройства (3) и полку для инструмента
(12) (Рис. А2), чтобы обеспечить доступ
к строгальным ножам.
4. Осторожно поверните режущую головку
(30) (Рис. Е4), чтобы стал виден первый
строгальный нож.
5. Заблокируйте рычаг фиксации верхнего
положения режущего головки (2) (Рис. A1).
6. Используя ключ, входящий в комплект
поставки, ослабьте 7 зажимных винтов
(26, 28) (Рис. E2).
7. Снимите строгальный нож с режущей
головки для его заточки или замены.
8. Нажмите на блокирующий рычаг режущей
головки (29) (Рис. Е3) и медленно
РУССКИЙ ЯЗЫК
поворачивайте режущую головку, пока
не будет открыт доступ ко второму
строгальному ножу.
УСТАНОВКА СТРОГАЛЬНЫХ НОЖЕЙ
(РИС. Е2-Е5)
1. Установите режущую головку (30), как
показано на рисунке Е4.
2. Вставьте строгальный нож в режущую
головку, убедившись, что головка винта
регулировки глубины строгания (27)
(Рис. Е4) вошла в отверстие на ноже.
3. Для регулировки высоты положения
ножа, немного ослабьте 7 винтов (26, 28)
(Рис. Е2), на фиксаторе ножа.
4. Установите калибр (32) (рис. E4) на
режущую головку как можно ближе к винту
регулировки высоты (27) но так, чтобы оно
не мешало движению торцевого ключа.
5. Поверните один из винтов регулировки
высоты (27) с помощью торцевого ключа
так, чтобы край лезвия касался калибра
(32)(Рис. Е5). Повторите эту же операцию
для другого винта регулировки высоты.
Убедитесь в том, что высота лезвия
одинакова. При необходимости повторите
операцию.
6. Затяните 2 крайних винта (28) (Рис. Е2) до
8,0 Нм.
7. Снимите калибр и затяните пять средних
зажимных винта (26) (рис. Е2) с моментом
затяжки 8.0 Нм.
8. Нажмите на блокирующий рычаг режущей
головки (29) (Рис. Е3) и медленно
поворачивайте режущую головку, пока не
будет установлен второй строгальный нож,
следуя приведенным выше инструкциям.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том,
что со стороны выхода заготовки
имеется достаточно места для
заготовки.
Пользователи в Великобритании
должны соблюдать «нормативы по
деревообрабатывающему оборудованию от
1974 г.» и все последующие дополнения.
Убедитесь, что инструмент расположен
удобно и правильно с точки зрения высоты
стола и устойчивости. Место установки
инструмента должно быть выбрано
с учетом хорошего обзора для оператора
и достаточного свободного пространства,
позволяющего работать с заготовкой без
каких-либо ограничений.
Для уменьшения уровня вибрации
проследите, чтобы температура в рабочей
зоне не была слишком низкой, инструмент
и насадки были хорошо отрегулированы,
а размер заготовки подходил для данного
инструмента.
Включение и выключение
(Рис. F1, F2)
Пусковой выключатель станка DW733
оборудован размыкателем электрической
цепи. В случае перегрузки электродвигателя
подача питания будет отключена. Если это
произошло, выключите станок и нажмите
кнопку сброса (35) (Рис. F1).
• При включении станка заготовка не
должна касаться режущей головки.
Чтобы включить станок, переведите клавишу
пускового выключателя (1) вверх (Рис. F2).
Инструмент начнет работать в непрерывном
режиме.
• Перед подачей заготовки дождитесь, пока
двигатель наберет полные обороты.
• Не форсируйте режим строгания. Не
прилагайте чрезмерные усилия.
Чтобы выключить инструмент, переведите
клавишу пускового выключателя (1) вниз.
Чтобы заблокировать станок в выключенном
состоянии, вставьте в отверстие (36) висячий
замок.
ВНИМАНИЕ: Всегда выключайте
электроинструмент после
окончания работы и перед
отключением от электросети.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Строгание
ИСКРИВЛЕННЫЕ ЗАГОТОВКИ (РИС. H1, Н2)
ВНИМАНИЕ:
• Удалите все посторонние
предметы. Не строгайте
доску с выбитыми сучками. Не
строгайте заготовку, если на
ней много сучков или она сильно
покороблена.
Подающие валики и режущая головка
временно распрямляют заготовку (Рис. Н1).
Однако после строгания искривление остается
(Рис. Н2).
Чтобы убрать искривление, воспользуйтесь
фуговочным станком.
ИЗОГНУТЫЕ ЗАГОТОВКИ (РИС. HЗ, Н4)
1. Распилите изогнутую заготовку
посередине (Рис. НЗ).
• Станок DW733 работает
лучше, если одна сторона
заготовки имеет плоскую
поверхность.
2. Простругайте половинки по отдельности,
чтобы уменьшить отходы.
• Для получения наилучших
результатов, строгайте
заготовку до нужной толщины
с обеих сторон.
3. Или сначала простругайте выпуклую
сторону (37), затем переверните заготовку
и простругайте вогнутую сторону (38)
(Рис. Н4).
Соблюдайте соотношение между глубиной
строгания и шириной заготовки, изображенное
на рисунке ниже.
Мягкая
древесина
Глубина строгания (мм)
Твердая
древесина
Ширина заготовки (мм)
ВНИМАНИЕ: Подавайте
заготовку вдоль волокон
древесины (Рис. С).
Скос
Скосом называются небольшие углубления
на концах заготовки в результате контакта со
строгальными ножами. Во избежание скосов:
• Проверьте, чтобы откидные столы
были расположены на одном уровне
с основным столом.
• Следите, чтобы заготовка при обработке
все время перемещалась горизонтально.
• Размещайте заготовку плоской стороной
вниз.
Пылеотвод (Рис. A2, I)
ВНИМАНИЕ: По возможности
используйте пылеудаляющее
устройство, разработанное
в соответствии с действующими
нормативами, касающимися
выбросов пыли. Скорость
воздушного потока от
подключенных внешних
систем должна составлять
20 м/с +/-2 м/с. Эта скорость
должна измеряться в точке
соединения вентиляционного
канала с инструментом (в точке
соединения), инструмент должен
быть подключен, но не должен при
этом работать.
1. Установите переходник (13), используя
винты (39).
2. Вставьте переходную втулку (40), как
показано на рисунке.
Транспортировка (Рис. А1,
А2)
Всегда переносите станок DW733, используя
ручки для переноски (4) или пазы для рук (7).
Перед транспортировкой станка и при его
хранении, намотайте кабель на пластину (11).
Коробление (Рис. Н1-Н4)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Если заготовка немного покороблена,
строгайте до нужной толщины с обеих сторон.
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
26
РУССКИЙ ЯЗЫК
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Заточка строгальных ножей
Ножи могут затачиваться под углом 42°.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ВНИМАНИЕ:
• Поверхность столов должна
оставаться сухой, чистой
и не содержать следов масла
и консистентной смазки.
Регулярно протирайте
поверхность столиков восковой
мастикой.
• Регулярно очищайте станок от
пыли и стружки.
Перед использованием станка, тщательно
проверьте режущую головку и убедитесь,
что она функционирует должным образом.
Убедитесь, что опилки, пыль или обрезки
заготовки не блокируют ни одну из функций
станка.
В случае защемления фрагментов заготовки
между режущей головкой и подающим
валиком, отключите станок от источника
питания и извлеките застрявший фрагмент.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00205075 - 14-05-2013
28
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
31
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising