DW733 | DeWalt DW733 PLANER THICKNESSER Type 2 instruction manual

372001 - 02 EST
DW733
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
16
1
2
3
4
5
R
10
9
6
8
7
6
A1
11
12
13
15
14
A2
3
3
17
10
5
16
B
15
C1
6
3
19
C2
18
D1
2
33 34
3
22
21
D2
R
D4
4
D3
8
D5
24
23
E1
27
26
27
29
28
E3
E2
32
27
31
30
E4
32
27
E5
35
36
1
F1
F2
5
R
G
H1
H2
H3
39
37
13
39
38
40
H4
6
I
39
EESTI KEEL
PORTATIIVNE PAKSUSHÖÖVELPINK
DW733
Õnnitleme!
OHT! Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
MÄRKUS. Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja
innovatsioon teevad DEWALTist ühe kindlama
partneri professionaalsetele elektritööriistade
kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Sisendvõimsus
Vabakäigukiirus
Tööaeg/puhkeaeg
Etteandekiirus
Lõikamispaksus (max)
Lõikamislaius (min–max)
Max lõikamissügavus
(laua laiusele max 140 mm)
Kaal
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu
määramatus)
LWA (Helivõimsus)
KWA (helivõimsuse
määramatus)
Kaitsmed
Euroopa
230 V tööriist
VDC
W
min-1
min
m/s
mm
mm
DW733
230
2
1800
10 000
1/3
0,13
152
64–315
mm
kg
3,2
33
dB(A)
95
dB(A)
dB(A)
3,3
108
dB(A)
3,7
16 amprit, toitevõrk
MÄRKUS. Seade on mõeldud ühendamiseks
toitesüsteemiga, mille maksimaalne lubatud
süsteemitakistus liidespunktis (ühenduskilp)
Zmax on 0,25 Ω.
Tähendab elektrilöögiohtu.
Tähendab teravat serva.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DW733
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ; EN61029-1; EN61029-2-3.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EÜ. Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge
DEWALTiga allpool näidatud aadressil või
vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat
informatsiooni.
Allakirjutanu vastutab tehnilise dokumentatsiooni
kokkupaneku eest ja kinnitab seda DEWALTi
nimel.
Kasutaja peab veenduma, et seade on
ühendatud ainult vooluvõrguga, mis vastab
ülal sätestatud nõuetele. Vajaduse korral võib
kasutaja küsida ametliku vooluvõrgu firmast,
milline on süsteemi takistus liidespunktis.
Mõisted Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.03.2010
7
EESTI KEEL
Ohutuseeskirjad
HOIATUS! Kui kasutatakse
elektritööriistu, peab järgima
elementaarseid ohutusnõudeid, sh
ohutusnõudeid, mis puudutavad tule-,
elektrilöögi- ja kehavigastusohtu.
Lugege enne seadme kasutamist juhiseid ja
hoidke juhised alles.
HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES
HILISEMAKS KASUTAMISEKS
Üldised ohutusreeglid
1. Hoidke tööala puhas!
Kuhjatud alad ning pingid võivad põhjustada
vigastusi.
2. Võtke arvesse töökeskkonda!
Ärge laske tööriistal sattuda vihma kätte.
Ärge kasutage tööriista niisketes või
märgades tingimustes. Hoide tööala hästi
valgustatud (250–300 lux). Ärge kasutage
tööriista tule- ja plahvatusohtlikes kohtades,
näiteks tuleohtlike vedelike ja gaaside
läheduses.
3. Kaitske ennast elektrilöögi eest!
Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega (näiteks torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid). Kasutades tööriista
ekstreemsetes tingimustes (suur niiskustase,
kui tekib metallipuru jne), saab elektriohutust
tõsta, paigaldades isoleeriva trafo või (FI)
maanduslekete lüliti.
4. Hoidke kõrvalised isikud eemal!
Ärge laske isikutel, eriti lastel, sattuda
töösse, katsuda tööriista või pikendusjuhet
ning hoidke nad tööalast eemal.
5. Säilitage tööriistu nõuetekohaselt.
Kui tööriistu ei kasutata, tuleb neid hoida
kuivas kohas luku taga, laste käteulatusest
eemal.
6. Ärge kasutage tööriista käitamisel jõudu.
Kui kasutada tööriista eesmärgipäraselt, teeb
ta töö paremini ja ohutumalt.
7. Kasutage õiget tööriista!
Ärge koormake väikest tööriista, tehes
sellega suure tööriista tööd. Ärge kasutage
tööriista selleks mitteettenähtud viisil, näiteks
ärge kasutage ketassaepinki puuokste ning
palkide lõikamiseks.
8. Kandke nõuetekohast riietust.
Ärge kandke lohvakaid riideid või juveele,
8
kuna nad võivad sattuda liikuvatesse
osadesse. Välistingimustes töötamisel
on soovitatav kasutada mittelibisevaid
jalanõusid. Pikkade juuste puhul kasutage
juuksevõrku.
9. Kasutage kaitsevarustust.
Kasutage alati kaitseprille. Kasutage näovõi tolmumaski, kui töö tekitab tolmu või
lendavaid osi. Kui need osad võivad olla
väga kuumad, kandke lisaks kuumuskindlat
põlle. Kandke kuulmiskaitsevahendeid kogu
aeg. Kandke kiivrit kogu aeg.
10. Ühendage tolmuäratõmme.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed,
veenduge, et need on ühendatud ja et neid
kasutatakse õigesti.
11. Ärge kahjustage kaablit.
Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust
kaablist tõmmates. Hoidke kaablit
kuumuse, õli ja teravatest äärte eest. Ärge
kunagi kandke tööriista, hoides seda vaid
toitekaablist.
12. Kinnitage töödeldav materjal.
Võimaluse korral kinnitage materjal
pitskruvide või kruustangide abil. See on
ohutum kui kasutada oma käsi ning see
vabastab mõlemad käed, töötamiseks
tööriistaga.
13. Ärge küünitage.
Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke tasakaalu.
14. Hoidke tööriistu hoolikalt.
Hoidke lõiketerad teravana ja puhtana
parema ja ohutuma tulemuse tagamiseks.
Järgige juhiseid õlitamiseks ning
lisaseadmete vahetamiseks. Kontrollige
tööriista regulaarselt - kui märkate vigastusi
laske need volitatud töökojal korda teha.
Hoidke käepidemed ning lülitid kuivad,
puhtad ning vabad õlist ja määretest.
15. Eemaldage tööriistad vooluvõrgust.
Kui tööriista ei kasutata, tuleb enne hooldust
ning lisaseadmete vahetamist (näiteks terad,
kettad ja lõiketerad) toitekaabel vooluvõrgust
eemaldada.
16. Eemaldage reguleerimis- ning
mutrivõtmed.
Muutke harjumuseks kontrollida, et
reguleerimis- ning mutrivõtmed oleks
eemaldatud tööriista küljest enne tööle
hakkamist.
EESTI KEEL
17. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Ärge kunagi kandke tööriista, sõrm lülitil.
Enne vooluvõrguga ühendamist veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (Väljas).
18. Kasutage välistingimustesse sobivaid
pikenduskaableid.
Enne kasutamist kontrollige pikenduskaablit
ja veenduge, et see pole kahjustatud.
Kui tööriista kasutatakse välitingimustes,
kasutage ainult sellist pikendusjuhet, mis on
mõeldud välitingimustes kasutamiseks ning
markeeritud vastavalt.
19. Olge tähelepanelik.
Jälgige, mida oma tegevust. Kasutage tervet
mõistust. Ärge kasutage tööriista kui olete
väsinud või ravimite/alkoholi mõju all.
20. Kontrollige seadet kahjustatud osade
suhtes.
Enne kasutamist kontrollige hoolikalt
tööriista ning toitekaablit, et veenduda nende
korrasolekut ning sobivuses ettenähtud
funktsiooni täitmiseks. Veenduge, et liikuvad
osad sobivad kokku ja ei kiilu kinni, et
osad on terved, ja kontrollige ka kõiki muid
tööriista tööd mõjutada võivaid tingimusi. Kui
kaitsepiire või mõni muu osa on vigastatud,
peab selle parandama või asendama
volitatud hoolduskeskuses, v.a. juhul, kui
käesolevas kasutusjuhendis on öeldud teisiti.
Laske vigastatud lülitid vahetada volitatud
töökojal.
Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada.
Ärge üritage parandustöid ise läbi viia.
HOIATUS! Lisaseadmete kasutamine
igasuguseks muuks otstarbeks kui
selles kasutusjuhendis ette nähtud
võib lõppeda vigastusega.
21. Laske oma tööriist parandada
kvalifitseeritud isikul.
See elektritööriist on vastavuses kõigi
vastavate ohutusnõuetega. Remonttöid võib
teha ainult selleks volitatud isik, kes kasutab
originaalvaruosi; vastasel juhul võib tekkida
tõsine oht kasutajale.
Lisaohutusnõuded paksushöövelpingile
• Töö ajal tuleks kanda kaitseprille.
• Veenduge, et seade on asetatud tasasele
pinnale.
• Enne töö alustamist eemaldage materjalist
kõik naelad ja metallosad. Ärge kasutage
rabedat puitu.
• Veenduge, et masin on heas töökorras. Kui
ettenähtud kaitsekatteid pole paigaldatud,
ärge käitage masinat.
• Kasutage ainult teravaid lõiketeri, mis on ette
nähtud hööveldatava materjali jaoks.
• Hoidke oma käed lõiketeradest eemal.
• Ärge lõigake lühemat kui 500 mm pikkust
materjali.
• Masina töötades ärge eemaldage lõiketerade
lähedalt hööveldamisjääke või materjalitükke.
• Ilma lisatoeta võimaldab seadme
konstruktsioon lõigata järgmiste mõõtudega
detaile:
– Laius 315 mm x kõrgus 150 mm x pikkus
1000 mm
– Pikemad detailid tuleb toestada sobiva
lisalaua abil. Kinnitage detail alati kindlalt.
• Õnnetuse või masina tõrke korral lülitage
seade koheselt välja ning eemaldage
vooluvõrgust.
• Teatage tekkinud tõrkest ning tähistage
seade sobival viisil, et vältida teiste inimeste
töötamast vigase seadmega.
• Kui lõikepea on blokeerinud liialt suure
jõu rakendamise tõttu, lülitage seade välja
ning eemaldage vooluvõrgust. Eemaldage
materjal ja veenduge, et lõikepea pöörleb
vabalt. Lülitage masin sisse ning alustage
uue lõikamisega, vähendatud jõuga.
• Ärge masinat muu materjali töötlemiseks
peale puidu. Vaadake materjal
tähelepanelikult üle vigade suhtes, mis
võivad töötulemust mõjutada.
• Võimalusel kinnitage materjal alati tööpingi
külge.
• Veenduge, et lõiketerad on korralikult
teritatud. Höövliteri võib teritada kuni 3 korda.
Pärast seda tuleb lõiketerad välja vahetada.
Kasutage ainult DEWALTi höövliterasid ja
varuosi.
• Enne kasutamist kontrollige nõuetekohase
talitluse suhtes üle kõik ohutust mõjutavad
osad, nagu lüliti, höövlipea, tagasilöögikaitse
ja etteandekiiruse rull.
• Reguleerige etteande- ja vastuvõtulaua
asend.
• Lõikeploki ja kareda materjali käsitsemise
ajal kandke kaitsekindaid.
• Veenduge, et kasutajal on asjakohane
9
EESTI KEEL
ettevalmistus masina kasutamiseks,
reguleerimiseks ning käitamiseks.
Kandekoht.
Hoidke käed terast eemal.
• Õnnetusohu vähendamiseks lülitage masin
alati välja ja eemaldage vooluvõrgust,
enne kui asute lisatarvikuid paigaldama või
eemaldama. Veenduge, et päästiklüliti on
asendis OFF (väljas).
• Ärge töödelge materjali osaliselt (st materjal
tuleb masinast alati lõpuni läbi sööta).
• Ärge kasutage väga kõverat puitu, mis ei ole
etteandelauaga piisavalt kokkupuutes.
Veenduge, et lõiketerad on korralikult
reguleeritud. Höövliterad võivad
lõikepeast välja ulatuda kuni 1.1 mm
võrra.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
Muud ohud
1 paksushöövel
Höövlite kasutamisega kaasnevad järgmised
riskid.
1 lehtmutrivõti, 8/10 mm
– Pöörleva osa puudutamisest tekitatud
vigastused.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida.
Need on järgmised.
– Pöörleva tera katmata osadest tingitud
õnnetusoht.
– Vigastuse oht ketta vahetamisel.
– Sõrmede muljumise oht kettapiirete
avamisel.
– Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu
sissehingamisest põhjustatud terviseriskid
mitmesuguse puidu, nt tamme, pöögi ja
MDF-i puhul hööveldamisel.
Järgnevad faktorid suurendavad
hingamisprobleemide riski:
– Puitu saagimine ühendamata tolmukogujaga.
– Tolmuäratõmme on ebapiisav, sest
äratõmbesüsteemi filtrid on vahetamata.
– Lõiketerad on kulunud.
– Etteandelaud pole korralikult reguleeritud.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Kandke kõrvaklappe.
1 poldivõti
1 kuuskantvõti
1 lõiketera seadistuskaliiber
1 äratõmbeadapter
1 kasutusjuhend
1 detailjoonis
• Veenduge, et tööriist, selle osad või lisad ei
ole transpordil kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
• Võtke höövel pakendist ettevaatlikult välja.
Kirjeldus (jn A1, A2)
SIHTOTSTARVE
See DEWALTi paksushöövelmasin DW733
on konstrueeritud puidu professionaalseks
hööveldamiseks. Seade võimaldab puitu
hööveldada täpselt ja ohutult.
ÄRGE KASUTAGE kasutage niisketes või
märgades tingimustes ega plahvatusohtlike
gaaside või vedelike läheduses.
Paksushöövelpink on professionaalne
elektritööriist.
Ärge laske lastel puutuda tööriista.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
HOIATUS. Ärge kasutage masinat
selleks mitteettenähtud eesmärkidel.
Joonis A1
1 Toitelüliti
Kandke kaitseprille.
2 Pea lukustushoob
3 Sügavuse reguleerimisnupp
10
EESTI KEEL
4 Kandekäepide
5 Tagumine lauapikendus
6 Kinnitusaugud
7 Käeavad
8 Sügavuse reguleerimisskaala
9 Hööveldamisskaala
10 Esimene lauapikendus
Joonis A2
11 Kaabliaas
12 Tööriistaalus
13 Äratõmbeadapter
14 Sügavuspiirik
15 Alus
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla
pingega töötamiseks. Kontrollige alati, et
toitepinge vastab andmesildile märgitud
väärtusele.
See tööriist on standardile EN 61029 vastava
isolatsiooniga ning vajab maandusjuhet.
Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb
see vahetada spetsiaalselt valmistatud
kaabli vastu, mis on saadaval DEWALTi
hooldusorganisatsiooni kaudu.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui vaja on paigaldada uus toitepistik:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
• Ühendage roheline/kollane juhe
maandusklemmiga.
HOIATUS Järgige kvaliteetsete
pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse:
13 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis
sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake
tehnilist informatsiooni). Minimaalne juhtme
suurus on 1,5 mm2; maksimaalne pikkus 20 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult
lahti.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist ning enne
seadistuste reguleerimist või
remonti. Veenduge, et päästiklüliti on
asendis OFF (väljas). Ettevaatamatu
käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Paigaldamine tööpingile (jn B)
• Seadme jalgades on augud (6), mis
võimaldavad seadme paigaldada tööpingile.
Auke on kahe erineva suurusega, mis
võimaldab kasutada erineva läbimõõduga
polte. Kasutage vaid ühte auku, mõlemat ei
ole tarvis kasutada. Kinnitage seade alati
kindlalt, et vältida liikumist. Seadme hõlpsaks
teisaldamiseks võib selle kinnitada 12,5 mm
või paksemale vineerplaadile, mida on
seejärel võimalik kinnitada saepukile või viia
teise töökohta ning seal taas kinnitada.
• Kui paigaldate seadme vineerist plaadile,
veenduge, et kinnituskruvid ei väljuks
plaadi põhjast. Vineer peab toetuma kindlalt
alusele.
• Kinnijäämise või ebatäpsuse vältimiseks
veenduge, et kinnituspind ei oleks kõver ega
muul moel ebatasane.
HOIATUS. Masin peab olema alati
horisontaalne ja stabiilne.
Lauapikendused (jn C1, C2)
1. Pöörake lauapikendused (5) ja (10) alla (jn
C1).
2. Mõlemad lauad peavad toetuma
horisontaalselt.
3. Kontrollimiseks pöörake sügavuse
reguleerimiskäepude (3) täiesti üles.
4. Asetage vesilood (16) lauapikenduste ning
põhilaua (17) peale.
5. Suruge lauapikenduste servad alla, et need
fikseerida.
Kui vajalik on reguleerimine, toimige järgmiselt:
keerake mutreid (18) lahti ja reguleerige polte
(19), kuni lauad on horisontaalsed (jn C2).
11
EESTI KEEL
Sügavuse reguleerimine
(jn A2, D1–D4)
Masin DW733 on varustatud eriti täpse
töösügavuse reguleerimissüsteemiga, mis
koosneb sügavuse reguleerimisskaalast (8)
(jn D3), lõikesügavuse skaalast (9) (jn D4),
peenregulaatorist ja sügavuspiirikust (14) (jn A2).
1. Vabastage pea lukustushoob (2) (jn D3),
tõmmates seda üles.
2. Tõmmake sügavuse reguleerimiskäepide (3)
üles (jn D1). Üks täispööre vastab ligikaudu
1,5 mm lõikesügavuse muutusele.
– Lõikesügavuse vähendamiseks keerake
päripäeva.
– Lõikesügavuse suurendamiseks keerake
vastupäeva (jn D2).
3. Vaadake materjali lõplikku paksust sügavuse
reguleerimise skaalalt (8) (jn D3).
4. Veenduge, et materjal on lõikesügavuse
mõõdiku (20) all. Vaadake äralõigatava
materjali paksust lõikesügavuse skaalalt (9)
(jn D4).
5. Fikseerige pea lukustushoob (2) (jn D3).
PEENREGULEERIMINE (JN D2)
Peenreguleerimist võite kasutada õhukese kihi
eemaldamiseks materjali pinnalt. Kui materjali
paksus on näiteks 77,5 mm, vajalik paksus aga
76,0 mm, toimige järgmiselt.
1. Pöörake rõngast (21), kuni 0-punkt on
kohakuti noolega (22). Ärge rohkem
reguleerige.
2. Keerake sügavuse reguleerimiskäepidet (3)
päripäeva, kuni 1,5 mm tähis on kohakuti
noolega.
3. Hööveldage materjali. Selle lõplik paksus on
nüüd 76,0 mm.
Sügavustõkis (jn A2, D3, D5)
Sügavustõkist (14) (jn A2) saab kasutada kindla
sügavuse korduvaks kasutamiseks. Tõkised on
seatud 0, 6, 12 ja 19 mm kohale.
Kasutage 0 mm tõkist sügavuste 3,2 kuni 6 mm
jaoks (jn D5).
12
Kasutage muude paksuste jaoks 19 mm tõkist.
Teisi sügavuse sätteid reguleerimine ei mõjuta.
1. Vabastage pea lukustushoob (2) ja
pöörake sügavuse reguleerimiskäepidet
(3) vastupäeva, et tõsta pea täiesti üles.
2. Keerake mutter (23) lahti ja reguleerige
sügavuse seadepolti (24) vastavalt
vajadusele (jn D5).
3. Pöörake sügavuse reguleerimiskäepidet,
kuni see puudutab sügavustõkist. Ärge
käepidet rohkem pöörake.
4. Hööveldage materjali ja kontrollige selle
paksust. Vajadusel reguleerige veel.
Sügavuse reguleerimisskaala
kalibreerimine (jn D3)
Sügavuse reguleerimisskaala (8) on seadistatud
tehases. Pärast pikaajalist kasutamist tuleks
skaala täpsust kontrollida.
Hööveldage materjali ja kontrollige sügavuse
reguleerimisskaala (8) näitu.
Kui reguleerimine on vajalik, toimige järgmiselt.
1. Keerake kruvid (33) lahti.
2. Reguleerige prisma asendit, kuni näidik
(34) on kohakuti hööveldatud materjali
paksusega.
3. Keerake kruvid (33) kindlalt kinni.
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga. Lisatarvikute hulka kuuluvad
varuterad (DE7330).
Lõiketerade vahetamine (jn A1,
A2, E1–E5)
Höövelmasinas DW733 on lõikepea, mille küljes
on kaks höövlitera.
HOIATUS. Teravad servad.
HOIATUS. Võrreldes algse kujuga
võib höövliterasid
teritada kuni 3 mm väiksemaks. Kui
tera mõõt on muutunud rohkem kui
3 mm, tuleb terad välja vahetada.
Höövliterade teritamisnurk on 42°.
1. Pöörake sügavustõkist, kuni skaala näitab
vajalikku mõõtu.
LÕIKETERADE EEMALDAMINE (JN A1, A2,
E1–E4)
2. Fikseerige pea lukustushoob (2) (jn D3) ja
keerake sügavuse reguleerimiskäepidet
päripäeva, kuni see puduutab
sügavustõkist. Ärge käepidet rohkem
pöörake.
1. Vabastage pea lukustushoob (2) (jn A1).
2. Reguleerige lõikesügavus umbes 75 mm
peale.
3. Eemaldage kaks kuuskantkruvi (25) (jn E1)
ja eemaldage ettevaatlikult tolmuadapter
EESTI KEEL
(13) ning tööriistaalus (12) (jn A2), et avada
juurdepääs lõiketeradele.
4. Pöörake ettevaatlikult lõikepead (30) (jn E4),
kuni esimene lõiketera ilmub nähtavale.
5. Fikseerige pea lukustushoob (2) (jn A1).
6. Vabastage tera seitse kinnituskruvi (26, 28)
(jn E2), kasutades kaasasolevat võtit.
7. Eemaldage lõiketera teritamiseks või
vahetamiseks lõikepea küljest.
8. Vajutage lõikepea lukustushooba (29) (jn E3)
ja pöörake aeglaselt lõikekeda, kuni saate
eemaldada ka teise tera.
TERADE VAHETAMINE (JN E2–E5)
1. Seadke lõikepea (30) joonisel E4 näidatud
asendisse.
2. Asetage tera lõikepeale ja veenduge, et
kõrguse reguleerimiskruvi pea (27) (jn E4)
paikneb tera avas.
3. Keerake seitset tera kinnituskruvi (26, 28) (jn
E2) veidi lahti, et saaksite muuta höövlitera
kõrgust.
4. Asetage kaliiber (32) (jn E4) lõikepea peale,
kõrguse reguleerimiskruvile (27) võimalikult
lähedale, nii et kuuskantvõtit saab veel
liigutada.
5. Keerake üht kõrguse reguleerimiskruvi
(27) kuuskantvõtme abil, kuni lõiketera
tipp puudutab kaliibrit (32) (jn E5). Korrake
toimingut teise kõrguse reguleerimiskruviga.
Veenduge et tera kõrgus on ühtlane. Korrake
reguleerimist, kui tarvis.
6. Pingutage kaht äärmist kinnituskruvi (28) (jn
E2) momendiga 8,0 Nm.
7. Eemaldage kaliiber ja pingutage viit keskmist
kinnituskruvi (26) (jn E2) momendiga 8.0
Nm.
8. Vajutage lõikepea lukustushooba (29) (jn E3)
ja pöörake aeglaselt lõikekeda, kuni saate
vahetada ka teise tera vastavalt eelmisele
juhisele.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS. Järgige alati
ohutusjuhiseid ja asjakohaseid
õigusakte.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist
või lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist
välja lülitada ja vooluvõrgust
eemaldada.
HOIATUS. Veenduge, et
vastuvõtupoolel on materjali jaoks
piisavalt ruumi.
Tähelepanu Suurbritannia kasutajatele on
trükitud “puidutöömasinate regulatsioon 1974”s ja kõikides hilisemates muudatustes.
Veenduge, et laua kõrgus ja stabiilsus on
seadistatud teile sobivaks. Masina tööpind tuleb
valida nii, et operaatoril oleks tööst hea ülevaade
ning piisavalt vaba liikumisruumi materjali
käsitsemiseks.
Vibratsiooni mõju vähendamiseks veenduge,
et töökeskkond ei oleks liialt külm, seade ning
tarvikud oleksid hästi hooldatud ning kasutatava
materjali mõõdud vastaksid seadmele.
Sisse- ja väljalülitamine (jn F1,
F2)
Höövelmasina DW733 toitelüliti on varustatud
võimsuslülitiga. Mootori ülekoormuse korral
katkestab võimsuslüliti mootori elektrivoolu.
Pärast seda tuleb masin välja lülitada ja vajutada
lähtestusnuppu (35) (jn F1).
• Sisselülitamise ajal ei tohi materjal
puudutada lõikepead.
Sisselülitamiseks tõmmake toitelülitit (1) üles (jn
F2). Masin töötab nüüd katkematult.
• Enne materjali sisestamist laske mootoril
saavutada täiskiirus.
• Võimaldage teradel lõigata vabalt. Ärge
kasutage jõudu.
Väljalülitamiseks vajutage toitelüliti (1) alla.
Masina lukustamiseks pange tabalukk auku (36).
HOIATUS! Töö lõppedes ja enne
vooluvõrgust eemaldamist lülitage
masin alati välja.
Hööveldamine
HOIATUS!
• Eemaldage kõik võõrkehad. Ärge
hööveldage lahtiste oksakohtadega
puitu. Ärge hööveldage väga
okslikku või väändunud materjali.
• DW733 töötab kõige paremini, ,kui
vähemalt üks materjali pind on
tasane.
• Parima tulemuse saamiseks
hööveldage materjali mõlemalt
13
EESTI KEEL
küljelt, kuni see on vajalikus
mõõdus.
Järgige juhised lõikesügavuse ja töölaiuse kohtain the table below.
2.5
Lõikesügavus (mm)
Pehme puit
1.6
Kõva puit
0.8
0
20 50
100 150 200
250
300
Materjali laius (mm)
HOIATUS! Sisestage materjali
tekstuuri suunas (jn G).
Tolmuäratõmme (jn A2, I)
HOIATUS! Võimaluse
korral ühendage seade
tolmuäratõmbesüsteemiga, mis on
vastab asjakohastele normidele
tolmuäratõmbe kohta. Õhukiirus
välises süsteemis peab olema
20 m/s +/- 2 m/s.Õhukiirust
mõõdetakse ühendustoru liitmikus,
kui tööriist on ühendatud, kuid ei
tööta.
1. Paigaldage tolmu äratõmbe adapter (13)
kruvide (39) abil.
2. Sisestage liitmik (40) joonisel näidatud viisil.
Transportimine (jn A1, A2)
Puutejälg
Masina DW733 teisaldamisel kandke seda alati
käepidemetest (4) või käeavadest (7) hoides.
Puutejälg tekib materjalile hetkel, kui materjal
puudutab lõiketara. Puutejälje tekke vältimiseks
toimige järgmiselt.
Masina transportimise ja säilitamise ajal kerige
selle kaabel kokku ja kinnitage kaabliaasa (11)
külge.
• Veenduge, et pikenduslauad on põhilauaga
võrdsel kõrgusel.
• Hoidke materjal hööveldamise ajal pidevalt
horisontaalsena.
• Sisestage materjali vastu lauda hoides.
Väändunud materjal (jn H1–
H4)
Kui ma terjal on vaid veidi väändunud,
hööveldage materjali mõlemalt küljelt, kuni
saavutate vajaliku mõõdu.
KAARDUS MATERJAL (JN H1, H2)
Etteanderullid ja höövlipea suruvad materjali
ajutiselt sirgeks (jn H1). Pärast hööveldamist
materjali kaardus kuju siiksi taastub (jn H2).
Kaare eemaldamiseks kasutage tavalist höövlit.
NÕGUS MATERJAL (JN H3, H4)
1. Lõigake nõgus materjal keskelt pooleks (jn
H3).
HOOLDAMINE
See DEWALTi elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse
hooldusega. Pideva rahuldava töö tagamiseks
tuleb selle eest hoolitseda ja seadet regulaarselt
puhastada.
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti.
Veenduge, et päästiklüliti on
asendis OFF (väljas). Ettevaatamatu
käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Höövliterade teritamine
Höövliterade teritamisnurk on 42°.
2. Hööveldage tükid eraldi, et liigne materjal
eemaldada.
3. Võite ka pealmise külje esmalt tasaseks
hööveldada (37), materjali ümber pöörata,
ning siis tasaseks hööveldada materjali
alumise külje (38) (jn H4).
14
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
EESTI KEEL
Puhastamine
HOIATUS! Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade
ümber kogunenud tolmu või
mustust. Kandke selle töö tegemisel
heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
HOIATUS! Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge kunagi
laske vedelikel sattuda tööriista sisse;
ärge kunagi kastke tööriista või selle
osi vedeliku sisse.
HOIATUS!
• Hoidke lauad puhta ja
rasvavabana. Katke lauad aegajalt
vahaga.
• Hoidke masin puhtana tolmust ja
höövlilaastudest.
Kui te ühel päeval leiate, et teie DEWALTI toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine võimaldab materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTI volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com.
Enne kasutamist kontrollige hoolikalt höövlipead
ja veenduge, et see toimib nõuetekohaselt.
Veenduge, et mustus, tolm ja materjalitükid
masina tööd ei takista.
Kui höövlipea ja etteanderulli vahele jääb kinni
puidutükke, eemaldage masin vooluvõrgust ja
puhastage materjalijääkidest.
Lisatarvikud
HOIATUS! Kuna muid tarvikuid peale
DEWALTI pakutavate ei ole koos
selle seadmega testitud, võib nende
kasutamine koos selle tööriistaga
olla ohtlik. Kehavigastusohu
vähendamiseks on koos seadmega
lubatud kasutada ainult DEWALTi
soovitatud tarvikuid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ
РЕЙСМУСОВЫЙ СТАНОК DW733
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроинструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
В пост. тока
Тип
Потребляемая мощность
Вт
Число оборотов без нагрузки об/мин.
Рабочее время/перерыв
мм
Скорость подачи
м/с
Высота заготовки (макс.)
мм
Ширина заготовки (мин. – макс.) мм
Макс. глубина строгания (для заготовки
шириной макс. 140 мм)
мм
Вес
кг
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
DW733
230
2
1 800
10 000
1/3
0,13
152
64 – 315
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
инструмента.
3,2
33
дБ(А)
95
дБ(А)
дБ(А)
3,3
108
дБ(А)
3,7
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 16 ампер, электросеть
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для подключения к источнику
питания с максимальным допустимым
электрическим сопротивлением системы Zmax
0,25 Ω в точке подключения (блоке питания)
пользовательской сети.
Пользователь должен следить за тем, чтобы
данное устройство подключалось только
к системе электропитания, которая полностью
соответствует описанным выше требованиям.
При необходимости пользователь может
узнать о системе сопротивления в точке
16
подключения в компании по коммунальному
электроснабжению.
Риск поражения электрическим
током!
Острые кромки!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DW733
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
РУССКИЙ ЯЗЫК
соответствии со стандартами:
2006/42/EC; EN61029-1; EN61029-2-3.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.03.2010
Инструкции по технике
безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов
соблюдение правил по технике
безопасности и следование
данным инструкциям позволит
снизить вероятность
возникновения пожара, поражения
электрическим током и получения
травм.
Перед использованием данного
электроинструмента внимательно
прочтите настоящие инструкции
и сохраните их для последующего
использования.
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие правила
безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной
несчастного случая.
2. Учитывайте особенности
окружающей среды вокруг рабочего
места.
инструмент во влажной среде.
Обеспечьте хорошую освещенность
рабочего места (250-300 Люкс). Не
пользуйтесь инструментом, если
существует риск возникновения
пожара или взрыва, т.е. рядом
с легковоспламеняющимися жидкостями
или газами.
3. Защищайте себя от поражения
электрическим током.
Во время работы не прикасайтесь
к заземленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам). При
использовании электроинструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие
металлической стружки и т.д.)
следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
4. Не позволяйте посторонним лицам
находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
в производственном процессе, касаться
инструмента или удлинительного
кабеля и не допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
5. Хранение неиспользуемых
инструментов.
Не используемый инструмент должен
храниться надежно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента.
Использование инструмента по
назначению сделает работу более
легкой и безопасной.
7. Используйте специально
предназначенный для данного вида
работ инструмент.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов.
Не используйте электроинструменты,
не предназначенные для данного типа
работ, например, дисковые пилы для
резки сучьев или бревен.
Не подвергайте инструмент
воздействию дождя. Не используйте
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
8. Одевайтесь соответствующим
образом.
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут быть
захвачены движущимися частями
инструмента. При работе вне
помещений рекомендуется надевать
обувь на нескользящей подошве.
Используйте соответствующий
головной убор, чтобы спрятать длинные
волосы.
9. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках.
Если во время работы образуется
пыль или летучие твердые частицы
обрабатываемого материала,
используйте защитную маску или
респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
защиты органов слуха. Всегда
надевайте защитную каску.
10. Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
11. Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
При отключении от сети питания,
не выдёргивайте вилку из розетки за
кабель. Не подвергайте электрический
кабель воздействию высокой
температуры, масла и держите вдали
от острых предметов и углов. Никогда
не переносите электроинструмент,
держа его за кабель.
12. Безопасная работа.
По возможности используйте
струбцины или тиски для фиксации
обрабатываемой детали. Это более
безопасно, чем прижимать заготовку
руками, и позволяет освободить обе руки
для управления инструментом.
13. Работайте в устойчивой позе.
Всегда твердо стойте на ногах,
сохраняя равновесие.
18
14. Проверяйте исправность
инструмента.
Содержите пильные инструменты
в хорошо заточенном и чистом
состоянии, что повысит
эксплуатационные показатели и сделает
работу более безопасной. Соблюдайте
инструкции по смазке и замене
дополнительных принадлежностей.
Выполняйте периодические осмотры
инструмента и, если будет обнаружено
повреждение, сдайте его на ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Ручки и выключатели должны быть
сухими, чистыми и не содержать следов
масла и консистентной смазки.
15. Отключение электроинструментов.
При не использовании инструмента,
перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей,
таких как пильные диски, сверла
и фрезы, всегда отключайте
электроинструмент от источника
питания.
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного
запуска.
При переноске электроинструмента не
держите палец на выключателе. Перед
подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на
наличие повреждений и при
необходимости замените его. При
работе электроинструментом
на открытом воздухе всегда
пользуйтесь удлинительным кабелем,
предназначенным для применения
вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости или под
РУССКИЙ ЯЗЫК
воздействием сильнодействующих
лекарств или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрический
кабель, чтобы решить, будет ли он
работать должным образом и сможет
ли выполнить намеченную функцию.
Проверьте центровку и качество
крепления движущихся деталей,
наличие повреждённых деталей,
качество монтажа и любые другие
условия, которые могут повлиять на
работу инструмента. Поврежденные
защитные кожухи или другие
неисправные детали должны быть
должным образом отремонтированы или
заменены в авторизованном сервисном
центре, если в данном руководстве
по эксплуатации не указано иное.
Замените неисправные выключатели
в авторизованном сервисном центре. Не
используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Никогда не пытайтесь выполнить
ремонт самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Использование
любых принадлежностей
или приспособлений,
а также выполнение данным
инструментом любых видов
работ, не рекомендованных
в данным руководстве по
эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
21. Ремонт инструмента должен
выполняться квалифицированным
персоналом.
При работе данным электрическим
инструментом должны соблюдаться
все соответствующие правила
техники безопасности. Ремонт
инструмента должен выполняться
только квалифицированным персоналом
с использованием оригинальных запасных
частей; несоблюдение данного указания
может стать причиной серьезной
травмы пользователя.
Дополнительные правила
техники безопасности при
работе на рейсмусовых
станках
• При работе рекомендуется надевать
защитные очки.
• Убедитесь, что станок установлен на
ровной поверхности.
• Перед началом работы удалите
из заготовки все гвозди и прочие
металлические предметы. Не
используйте заготовки из легко
расщепляющейся древесины.
• Удостоверьтесь, что станок находится
в превосходном рабочем состоянии.
Никогда не запускайте станок, без всех
установленных защитных элементов.
• Используйте остро заточенные
строгальные ножи, специально
предназначенные для работы только
с данным типом материала.
• Держите руки в стороне от
строгальных ножей.
• Никогда не обрабатывайте материал
короче 500 мм.
• Никогда не удаляйте обрезки или другие
части заготовки из зоны строгания,
когда станок еще работает.
• Максимальный разрез заготовки
для обработки данным станком без
использования дополнительной опоры:
– Ширина 315 мм х высота
150 мм х длина 1000 мм.
– Более длинные заготовки должны
поддерживаться дополнительным
столом. Всегда надежно закрепляйте
заготовку.
• В случае поломки или выхода станка из
строя немедленно выключите станок
и отключите его от источника питания.
• Сообщите о неисправности и должным
образом опишите состояние станка,
чтобы предотвратить использование
поврежденного станка другими
пользователями.
• При блокировке режущей головки
в результате аномального усилия
подачи в процессе строгания,
выключите станок и отключите его от
источника питания. Удалите заготовку
и убедитесь, что движению режущей
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
головки ничто не препятствует. Снова
включите станок и начните новый цикл
обработки с уменьшенным усилием
подачи.
• Никогда не используйте станок для
обработки любых материалов, кроме
древесины. Тщательно проверьте
заготовку на наличие дефектов,
которые могут повлиять на процесс
обработки на станке.
• Каждый раз, когда это возможно,
закрепляйте станок на рабочей
поверхности.
• Убедитесь, что все строгальные
ножи остро заточены. Ножи можно
затачивать не более 3-х раз. После
этого ножи подлежат замене.
Используйте только оригинальные
строгальные ножи и запасные части
DEWALT.
• Перед использованием станка
проверьте все его части, отвечающие
за безопасность в работе, такие
как пусковой выключатель, режущая
головка, устройство защиты от
обратного удара, подающий ролик и пр.,
и убедитесь, что они функционируют
должным образом.
• Отрегулируйте стол подачи и приемный
стол.
• При захвате режущей головки и грубого
материала надевайте защитные
перчатки.
• Убедитесь, что оператор прошел
специальное обучение по использованию,
регулировке и эксплуатации данного
станка.
• Для снижения риска получения
травмы, перед снятием/установкой
дополнительных принадлежностей
выключайте станок и отсоединяйте
его от электросети. Убедитесь, что
курковый переключатель находится
в положении ВЫКЛ.
• Никогда не выполняйте работу,
требующую остановок (например,
операции по резке, которые
производятся не по полной длине
заготовки).
• Избегайте работы с сильно изогнутыми
деревянными заготовками, не
соответствующими по форме столу
подачи.
20
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании рубанков:
– Травмы в результате касания
вращающихся частей.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
строгального ножа.
– Риск получения травмы при смене ножа.
– Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.
Нижеследующие факторы увеличивают риск
нарушения дыхания:
– При распиле древесины не используется
пылеудаляющее устройство.
– Засорившиеся выхлопные фильтры
могут стать причиной недостаточного
пылеудаления.
– Изношенные строгальные ножи.
– Плохо отрегулирован стол подачи.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
Место захвата для переноски.
Держите руки в стороне от
строгального ножа.
Убедитесь, что строгальные ножи
правильно отрегулированы. Ножи
не должны выступать за границы
режущей головки более, чем на
1,1 мм.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Комплект поставки
Упаковка содержит:
1 Строгальный станок
1 Торцевой ключ
1 Рожковый ключ (8/10 мм)
1 Шестигранный ключ
1 Калибр развода зубьев пилы
1 Переходник для пылеудаления
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
• Аккуратно извлеките станок из
упаковки.
Описание (Рис. A1, A2)
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш рейсмусовый станок DEWALT DW733
предназначен для профессионального
строгания древесины. Аккуратное
и безопасное строгание.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данный рейсмусовый станок является
профессиональным электроинструментом.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
ВНИМАНИЕ! Используйте
станок только по назначению,
описанном в данном руководстве
по эксплуатации.
Рис. А1
1 Клавиша пускового выключателя
2 Рычаг фиксации верхнего положения
резака
3 Рукоятка регулировки глубины строгания
4 Ручка для переноски
5 Задний откидной стол
6 Монтажные отверстия
7 Пазы для рук
8 Шкала глубины строгания
9 Шкала удаления материала
10 Передний откидной стол
Рис. A2
11 Пластина для намотки кабеля
12 Полка для инструмента
13 Переходник для подключения устройства
пылеудаления
14 Ограничитель глубины строгания
15 Основание
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент имеет изоляцию Класса
I в соответствии со стандартом EN 61029,
исключающей потребность в заземляющем
проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»); максимальная
длина кабеля не должна превышать 20 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Закрепление станка на
рабочем столе (Рис. В)
• Все 4 опорные лапы имеют отверстия
(6), предназначенные для крепления
к рабочему столу. Имеются отверстия 2-х
различных диаметров, для возможности
использования различных винтов
(шурупов). Можно использовать любые
из этих отверстий, не обязательно
использовать их все. Станок должен
быть надежно закреплен на рабочем
столе во избежание смещения. Для
повышения мобильности, станок можно
установить на листе фанеры толщиной
минимум 12,5 мм, который затем может
быть закреплен на рабочем столе или
перенесен и установлен в других местах.
• При установке станка на листе фанеры
убедитесь, что монтажные винты не
выступают снизу. Лист фанеры должен
плотно прилегать к рабочему столу.
• Во избежание заклинивания и неточной
работы, проследите за тем, чтобы
монтажная поверхность была ровной.
ВНИМАНИЕ: Инструмент
должен стоять ровно и быть
устойчивым.
Откидные столы (Рис. С1, С2)
1. Опустите откидные столы (5) и (10)
(Рис. С1).
2. Оба откидных стола должны находиться
на одном уровне с основным столом.
3. Чтобы проверить это, поверните рукоятку
регулировки глубины строгания вверх до
упора.
и отрегулируйте положение болтов (19), чтобы
столы были горизонтальны (Рис. С2).
Регулировка глубины
строгания (Рис. А2, D1–D4)
Ваш станок DW733 оборудован двумя
высокоточные системами регулировки
глубины строгания, включая шкалу глубины
строгания (8) (Рис. DЗ), шкалу удаления
материала (9) (Рис. D4), регулятор тонкой
настройки и ограничитель глубины строгания
(14) (Рис. А2).
1. Разблокируйте рычаг фиксации верхнего
положения режущей головки (2), (Рис. D3),
подняв его вверх.
2. Поднимите рукоятку регулировки глубины
строгания (3) вверх (Рис. D1). Один
поворот рукоятки изменяет глубину
строгания примерно на 1,5 мм.
– Чтобы уменьшить глубину строгания,
поворачивайте рукоятку по часовой
стрелке.
– Чтобы увеличить глубину строгания,
поворачивайте рукоятку против часовой
стрелки (Рис. D2).
3. На шкале глубины строгания (8) (Рис. D3)
узнайте конечную толщину заготовки.
4. Убедитесь, что заготовка находится под
измерителем удаления материала (20).
На шкале удаления материала (9) (Рис.
D4) узнайте количество удаляемого
материала.
5. Заблокируйте рычаг фиксации верхнего
положения режущего головки (2) (Рис. D3).
ТОНКАЯ НАСТРОЙКА (РИС. D2)
Тонкая настройка идеально подходит при
удалении небольших слоев с обрабатываемой
заготовки. Например, если заготовка
толщиной 77,5 мм должна быть 76,0 мм,
действуйте следующим образом:
1. Поверните индикаторный диск (21), чтобы
нулевая отметка совпала со стрелкой (22).
Не проводите никаких дополнительных
регулировок.
4. Положите уровень (16) на откидные столы
и на основной стол (17).
2. Поверните рукоятку регулировки глубины
строгания (3) по часовой стрелке, чтобы
метка 1,5 мм совпала со стрелкой.
5. Нажмите на края откидных столов, чтобы
убрать возможный зазор.
3. Простругайте заготовку. Конечная толщина
заготовки будет равна 76,0 мм.
При необходимости регулировки выполните
следующие действия: ослабьте гайки (18)
22
РУССКИЙ ЯЗЫК
Ограничитель глубины
строгания (Рис. А2, D3, D5)
Ограничитель глубины строгания (14) (Рис.
А2) можно использовать при строгании
нескольких заготовок на одинаковую глубину.
Имеются ограничители 0 мм, 6 мм, 12 мм
и 19 мм.
Ограничитель 0 мм используйте при строгании
на глубину от 3,2 мм до 6 мм (Рис. D5).
1. Поворачивайте ограничитель, пока не
появится нужное значение.
2. Разблокируйте рычаг фиксации
верхнего положения режущей головки
(2) (Рис. D3) и поворачивайте рукоятку
регулировки глубины строгания по
часовой стрелке, пока она не коснется
ограничителя глубины строгания.
Не пытайтесь продолжить поворот
рукоятки.
Ограничитель 19 мм используется при
строгании до других значений глубины.
Это не будет влиять на другие установки
ограничителя глубины строгания.
1. Разблокируйте рычаг фиксации
верхнего положения режущей
головки (2) и поворачивайте рукоятку
регулировки глубины строгания (3)
против часовой стрелки, пока режущая
головка не поднимется полностью
вверх.
2. Ослабьте гайку (23) и при помощи
болта (24) установите требуемую
глубину строгания (Рис. D5).
3. Поворачивайте рукоятку регулировки
глубины строгания, пока она не
коснется ограничителя глубины
строгания. Не пытайтесь продолжить
поворот рукоятки.
4. Простругайте заготовку и измерьте ее
толщину. При необходимости проведите
дополнительную регулировку.
Тарирование шкалы глубины
строгания (Рис. D3)
Шкала глубины строгания (8) настроена на
заводе-изготовителе. При продолжительном
использовании станка, рекомендуется
проверить шкалу на аккуратность измерений.
Простругайте деревянную заготовку,
записывая значения, обозначенные на шкале
глубины строгания (8).
При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
1. Ослабьте винты (33).
2. Отрегулируйте указатель, чтобы черточкаиндикатор (34) совпала с конечной
толщиной заготовки.
3. Надежно затяните винты (33).
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру. К ним относятся и запасные
строгальные ножи (DE7330).
Замена строгальных ножей
(Рис. А1, A2, E1–E5)
Ваш станок DW733 оборудован режущей
головкой, на которой закрепляются два
строгальных ножа.
ВНИМАНИЕ: Острые края.
ВНИМАНИЕ: Строгальные
ножи могут перезатачиваться
максимум на 3 мм от их
первоначальной толщины. При
уменьшении толщины более
чем на 3 мм, строгальные ножи
подлежат замене. Ножи могут
затачиваться под углом 42°.
СНЯТИЕ СТРОГАЛЬНЫХ НОЖЕЙ (РИС. А1,
A2, E1–E4)
1. Разблокируйте рычаг фиксации верхнего
положения режущего головки (2) (Рис. A1).
2. Отрегулируйте глубину строгания приблизительно 75 мм.
3. Выверните два винта с шестигранными
головками (25) (Рис. Е1) и осторожно
снимите переходник для пылеудаляющего
устройства (3) и полку для инструмента
(12) (Рис. А2), чтобы обеспечить доступ
к строгальным ножам.
4. Осторожно поверните режущую головку
(30) (Рис. Е4), чтобы стал виден первый
строгальный нож.
5. Заблокируйте рычаг фиксации верхнего
положения режущего головки (2) (Рис. A1).
6. Используя ключ, входящий в комплект
поставки, ослабьте 7 зажимных винтов
(26, 28) (Рис. E2).
7. Снимите строгальный нож с режущей
головки для его заточки или замены.
8. Нажмите на блокирующий рычаг режущей
головки (29) (Рис. Е3) и медленно
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
поворачивайте режущую головку, пока
не будет открыт доступ ко второму
строгальному ножу.
УСТАНОВКА СТРОГАЛЬНЫХ НОЖЕЙ
(РИС. Е2-Е5)
1. Установите режущую головку (30), как
показано на рисунке Е4.
2. Вставьте строгальный нож в режущую
головку, убедившись, что головка винта
регулировки глубины строгания (27)
(Рис. Е4) вошла в отверстие на ноже.
3. Для регулировки высоты положения
ножа, немного ослабьте 7 винтов (26, 28)
(Рис. Е2), на фиксаторе ножа.
4. Установите калибр (32) (рис. E4) на
режущую головку как можно ближе к винту
регулировки высоты (27) но так, чтобы оно
не мешало движению торцевого ключа.
5. Поверните один из винтов регулировки
высоты (27) с помощью торцевого ключа
так, чтобы край лезвия касался калибра
(32)(Рис. Е5). Повторите эту же операцию
для другого винта регулировки высоты.
Убедитесь в том, что высота лезвия
одинакова. При необходимости повторите
операцию.
6. Затяните 2 крайних винта (28) (Рис. Е2) до
8,0 Нм.
7. Снимите калибр и затяните пять средних
зажимных винта (26) (рис. Е2) с моментом
затяжки 8.0 Нм.
8. Нажмите на блокирующий рычаг режущей
головки (29) (Рис. Е3) и медленно
поворачивайте режущую головку, пока не
будет установлен второй строгальный нож,
следуя приведенным выше инструкциям.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
24
ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том,
что со стороны выхода заготовки
имеется достаточно места для
заготовки.
Пользователи в Великобритании
должны соблюдать «нормативы по
деревообрабатывающему оборудованию от
1974 г.» и все последующие дополнения.
Убедитесь, что инструмент расположен
удобно и правильно с точки зрения высоты
стола и устойчивости. Место установки
инструмента должно быть выбрано
с учетом хорошего обзора для оператора
и достаточного свободного пространства,
позволяющего работать с заготовкой без
каких-либо ограничений.
Для уменьшения уровня вибрации
проследите, чтобы температура в рабочей
зоне не была слишком низкой, инструмент
и насадки были хорошо отрегулированы,
а размер заготовки подходил для данного
инструмента.
Включение и выключение
(Рис. F1, F2)
Пусковой выключатель станка DW733
оборудован размыкателем электрической
цепи. В случае перегрузки электродвигателя
подача питания будет отключена. Если это
произошло, выключите станок и нажмите
кнопку сброса (35) (Рис. F1).
• При включении станка заготовка не
должна касаться режущей головки.
Чтобы включить станок, переведите клавишу
пускового выключателя (1) вверх (Рис. F2).
Инструмент начнет работать в непрерывном
режиме.
• Перед подачей заготовки дождитесь, пока
двигатель наберет полные обороты.
• Не форсируйте режим строгания. Не
прилагайте чрезмерные усилия.
Чтобы выключить инструмент, переведите
клавишу пускового выключателя (1) вниз.
Чтобы заблокировать станок в выключенном
состоянии, вставьте в отверстие (36) висячий
замок.
ВНИМАНИЕ: Всегда выключайте
электроинструмент после
окончания работы и перед
отключением от электросети.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Строгание
ИСКРИВЛЕННЫЕ ЗАГОТОВКИ (РИС. H1, Н2)
ВНИМАНИЕ:
• Удалите все посторонние
предметы. Не строгайте
доску с выбитыми сучками. Не
строгайте заготовку, если на
ней много сучков или она сильно
покороблена.
Подающие валики и режущая головка
временно распрямляют заготовку (Рис. Н1).
Однако после строгания искривление остается
(Рис. Н2).
Чтобы убрать искривление, воспользуйтесь
фуговочным станком.
ИЗОГНУТЫЕ ЗАГОТОВКИ (РИС. HЗ, Н4)
1. Распилите изогнутую заготовку
посередине (Рис. НЗ).
• Станок DW733 работает
лучше, если одна сторона
заготовки имеет плоскую
поверхность.
2. Простругайте половинки по отдельности,
чтобы уменьшить отходы.
• Для получения наилучших
результатов, строгайте
заготовку до нужной толщины
с обеих сторон.
3. Или сначала простругайте выпуклую
сторону (37), затем переверните заготовку
и простругайте вогнутую сторону (38)
(Рис. Н4).
Соблюдайте соотношение между глубиной
строгания и шириной заготовки, изображенное
на рисунке ниже.
Мягкая
древесина
Глубина строгания (мм)
Твердая
древесина
Ширина заготовки (мм)
ВНИМАНИЕ: Подавайте
заготовку вдоль волокон
древесины (Рис. С).
Скос
Скосом называются небольшие углубления
на концах заготовки в результате контакта со
строгальными ножами. Во избежание скосов:
• Проверьте, чтобы откидные столы
были расположены на одном уровне
с основным столом.
• Следите, чтобы заготовка при обработке
все время перемещалась горизонтально.
• Размещайте заготовку плоской стороной
вниз.
Пылеотвод (Рис. A2, I)
ВНИМАНИЕ: По возможности
используйте пылеудаляющее
устройство, разработанное
в соответствии с действующими
нормативами, касающимися
выбросов пыли. Скорость
воздушного потока от
подключенных внешних
систем должна составлять
20 м/с +/-2 м/с. Эта скорость
должна измеряться в точке
соединения вентиляционного
канала с инструментом (в точке
соединения), инструмент должен
быть подключен, но не должен при
этом работать.
1. Установите переходник (13), используя
винты (39).
2. Вставьте переходную втулку (40), как
показано на рисунке.
Транспортировка (Рис. А1,
А2)
Всегда переносите станок DW733, используя
ручки для переноски (4) или пазы для рук (7).
Перед транспортировкой станка и при его
хранении, намотайте кабель на пластину (11).
Коробление (Рис. Н1-Н4)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Если заготовка немного покороблена,
строгайте до нужной толщины с обеих сторон.
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Заточка строгальных ножей
Ножи могут затачиваться под углом 42°.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
26
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ВНИМАНИЕ:
• Поверхность столов должна
оставаться сухой, чистой
и не содержать следов масла
и консистентной смазки.
Регулярно протирайте
поверхность столиков восковой
мастикой.
• Регулярно очищайте станок от
пыли и стружки.
Перед использованием станка, тщательно
проверьте режущую головку и убедитесь,
что она функционирует должным образом.
Убедитесь, что опилки, пыль или обрезки
заготовки не блокируют ни одну из функций
станка.
В случае защемления фрагментов заготовки
между режущей головкой и подающим
валиком, отключите станок от источника
питания и извлеките застрявший фрагмент.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00205076 - 16-05-2013
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
EESTI KEEL
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
30
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising