DW733 | DeWalt DW733 PLANER THICKNESSER Type 2 instruction manual

559010-52 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW733
1
2
3
4
5
R
10
9
6
8
7
6
A1
11
12
13
15
14
A2
2
3
17
10
5
16
B
15
C1
6
3
19
C2
18
D1
2
33 34
8
3
22
21
D2
R
D4
D3
3
4
R
G
H1
H2
H3
39
37
13
39
38
40
H4
I
39
5
ROBUSTNÍ PŘENOSNÁ PROTAHOVAČKA
DW733
Blahopřejeme Vám!
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Příkon
Otáčky naprázdno
Doba provozu / klidový režim
Rychlost posuvu
Výška řezu (max)
Šířka řezu (min. – max.)
Max. hloubka řezu
(pro max. šířku tabule 140 mm)
Hmotnost
LPA
KPA
LWA
KWA
W
min-1
min
m/s
mm
mm
DW733
230
2
1 800
10 000
1/3
0,13
152
64 – 315
mm
kg
3,2
33
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
95
3,3
108
3,7
VDC
(akustický tlak)
(odchylka akustického tlaku)
(akustický výkon)
(odchylka akustického výkonu)
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na ostré hrany.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
10
DW733
Pojistky
Evropa Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
POZNÁMKA: Toto zařízení je určeno pro připojení
k napájecímu systému s maximální přípustnou
impedancí Zmax = 0,25 Ω na bodě rozhraní
(rozvodná skříň) napájecího systému uživatele.
Uživatel musí zajistit, aby bylo toto zařízení
připojeno pouze k napájecímu systému, který
splňuje výše uvedené požadavky. Je-li to nutné,
uživatel může požádat distributora elektrické
energie o informace týkající se impedance
systému v bodě rozhraní.
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC;
EN61029-1; EN61029-2-3.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
Horst Grossmann
Ředitel oddělení pro vývoj a konstrukci výrobků
6
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.03.2010
Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ! Při použití elektrického
nářadí musí být dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, aby se snížilo
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem a zranění osob, včetně
následujících.
Před použitím tohoto nářadí si přečtěte všechny
uvedené bezpečnostní pokyny a tyto pokyny
uschovejte.
USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO
PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
1. Udržujte pořádek na pracovišti.
Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní
ploše může vést k úrazu.
2. Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí vlhkosti. Nepoužívejte
nářadí ve vlhkém prostředí. Zajistěte správné
osvětlení pracoviště (250 - 300 luxů).
Nepoužívejte nářadí na místech, kde hrozí
riziko vzniku požáru nebo exploze, například
v blízkosti hořlavých nebo výbušných kapalin
a plynů.
3. Ochrana před úrazem způsobeným
elektrickým proudem.
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými
povrchy (například potrubí, radiátory,
sporáky a chladničky). Při práci v extrémních
podmínkách (například vysoká vlhkost,
tvorba kovových pilin při práci, atd.) může
být elektrická bezpečnost zvýšena vložením
izolačního transformátoru nebo ochranného
jističe (FI).
4. Okolo stojící osoby udržujte mimo
pracovní prostor.
Zabraňte okolo stojícím osobám, zejména
dětem, aby se dotýkaly nářadí nebo
prodlužovacího kabelu a udržujte je mimo
pracovní prostor.
5. Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte.
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno
na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
6. Nářadí nepřetěžujte.
Práce je účinnější a bezpečnější, pokud
používáte nářadí a nástroje k účelům, k nimž
jsou určeny.
7. Používejte vhodné nářadí.
Nepřetěžujte malá nářadí při práci, která je
určena pro výkonnější nářadí. Nepoužívejte
nářadí k jiným účelům, než pro které je
určeno. Nepoužívejte například kotoučovou
pilu k řezání kmenů nebo větví stromů.
8. Vhodně se oblékejte.
Nenoste volný oděv a šperky. Mohou být
zachyceny pohyblivými částmi. Při práci ve
venkovním prostředí používejte neklouzavou
obuv. Máte-li dlouhé vlasy, používejte vhodnou
pokrývku hlavy.
9. Používejte prvky osobní ochrany.
Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se při
práci s nářadím práší nebo odlétávají-li drobné
částečky materiálu, používejte respirátor proti
prachu nebo ochranný štít. Protože mohou být
tyto částečky materiálu velmi horké, používejte
také žáruvzdornou zástěru. Vždy používejte
ochranu sluchu. Vždy používejte ochrannou
přilbu.
10. Připojte zařízení k zachytávání prachu.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci.
11. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky
škubáním za napájecí kabel. Veďte kabel
tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo
horké a mastné povrchy. Při přenášení nikdy
nedržte nářadí za napájecí kabel.
12. Obrobek si upněte.
Pokud je to možné, používejte k upnutí
obrobku svorky nebo svěrák. Je to
bezpečnější a umožňuje to obsluhu nářadí
oběma rukama.
13. Nepřekážejte sami sobě.
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
14. Provádějte pečlivou údržbu nářadí.
Udržujte ostré a čisté pracovní nástroje.
Tak bude zajištěn bezpečnější a vyšší
výkon nářadí. Dodržujte pokyny pro údržbu
a výměnu příslušenství. Nářadí pravidelně
kontrolujte a je-li poškozeno, nechejte jej
opravit v autorizovaném servisu. Udržujte
rukojeti a všechny ovládací prvky čisté, suché
a neznečistěné olejem nebo mazivy.
7
15. Nářadí odpojte.
Pokud není nářadí používáno, před
prováděním údržby a před výměnou
příslušenství, jako jsou řezné čepele, pracovní
nástroje a nože, nářadí vždy odpojte od
elektrické sítě.
16. Odstraňte seřizovací přípravky a klíče.
Vytvořte si návyk, abyste před použitím nářadí
prováděli kontrolu, zda na nářadí nezůstaly
seřizovací klíče nebo přípravky a zajistěte
jejich odstranění z nářadí.
17. Zabraňte nechtěnému spuštění.
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním
spínači. Před připojením k elektrické síti se
ujistěte, zda je hlavní spínač v poloze vypnuto
(OFF).
18. Používejte prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití.
Před použitím zkontrolujte prodlužovací
kabel a je-li poškozen, zajistěte jeho výměnu.
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze
prodlužovací kabel určený pro venkovní
použití, který je i takto označen.
19. Buďte pozorní.
Stále sledujte, co děláte. Pracujte s rozvahou.
S nářadím nepracujte, jste-li unavení nebo
pokud jste pod vlivem omamných látek,
alkoholu nebo léků.
20. Kontrolujte stav nářadí.
Dříve než budete nářadí používat, pečlivě
zkontrolujte, zda není poškozeno, aby byla
zajištěna jeho správná funkce. Zkontrolujte
vychýlení a uložení pohybujících se částí,
opotřebování jednotlivých částí a další prvky,
které mohou ovlivnit správný chod nářadí.
Zničené nebo jiné poškozené díly nechejte
opravit nebo vyměnit v autorizovaném
servisu, pokud v této příručce nebude uveden
jiný způsob odstranění závady. Poškozené
spínače nechejte vyměnit v autorizovaném
servisu. Pokud nelze hlavním spínačem nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.
Nikdy se nepokoušejte o opravu sami.
VAROVÁNÍ! Použití jiného
příslušenství nebo přídavného zařízení
a provádění jiných pracovních operací,
než je doporučeno tímto návodem,
může způsobit poranění obsluhy.
21. Opravy tohoto nářadí vždy svěřujte
kvalifikovaným servisním technikům.
Toto elektrické nářadí odpovídá platným
bezpečnostním předpisům. Opravy by měly
8
být prováděny pouze kvalifikovanými techniky,
kteří budou používat originální náhradní díly.
V jiných případech může dojít k velkému
ohrožení uživatele.
Další bezpečnostní pokyny pro
protahovačky
• Při práci je doporučeno použití ochranných
brýlí.
• Před zahájením práce se ujistěte, zda je stroj
umístěn na rovném povrchu.
• Před zahájením práce odstraňte z obrobku
všechny hřebíky a jiné kovové části.
Nepracujte se dřevem, u kterého se štípají
třísky.
• Ujistěte se, zda je stroj v bezvadném
provozním stavu. Nikdy nepracujte s frézkou
bez řádně usazených ochranných krytů.
• Vždy používejte ostré čepele správného typu
určeného pro frézovaný obrobek.
• Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od
nožů.
• Nikdy neřežte obrobky kratší než 500 mm.
• Je-li stroj v chodu, vyvarujte se odstraňování
jakýchkoli odřezků nebo jiných částí obrobku
z prostoru řezu.
• Není-li stroj vybaven přídavnými podpěrami,
mohou být řezány obrobky s následujícími
maximálními rozměry:
– Šířka 315 mm x výška 150 mm x délka
1000 mm.
– Delší obrobky musí být podepřeny
vhodným podpěrným stolem. Vždy
bezpečně upněte obrobek.
• V případě nehody nebo poruchy stroj ihned
vypněte a odpojte od zdroje napětí.
• Proveďte záznam o poruše a vhodným
způsobem pilu označte, abyste zabránili
ostatním osobám tuto poškozenou pilu
používat.
• Dojde-li k zablokování řezné hlavice, které
bude způsobeno nadměrnou posuvnou
silou během řezání, zastavte stroj a odpojte
napájení. Vyjměte obrobek a ujistěte se, zda
se řezná hlavice volně otáčí. Znovu zapněte
frézu a zahajte nový řez s menší posuvnou
silou.
• Nepoužívejte tento stroj pro práci s jiným
materiálem než je dřevo. Obrobek pečlivě
prohlédněte, zda neobsahuje kazy, které by
mohly proces obrábění ovlivnit.
• Je-li to možné, připevněte obrobek
k pracovnímu stolu.
• Vždy používejte nože, které jsou dobře
nabroušeny. Nože mohou být opětovně
až 3 krát broušeny. Poté musí být nože
vyměněny. Používejte pouze nože a náhradní
díly DEWALT.
• Před použitím zkontrolujte všechny součásti
související s bezpečností, jako jsou spínač,
řezná hlavice, zařízení bránící zpětnému
odskoku a kladka rychlého posuvu, zda
fungují správně.
– Opotřebené řezné nože.
– Vstupní stůl není správně nastaven.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
• Správně nastavte vstupní a výstupní stůl.
• Při manipulaci s řeznou hlavicí a nahrubo
opracovaným materiálem. používejte rukavice.
• Zajistěte, aby byla obsluha adekvátně
proškolena v použití, nastavení a obsluze
stroje.
• Ke snížení rizika úrazu před instalací
a snímáním příslušenství vypněte stroj
a odpojte jej od sítě. Ujistěte se, zda je
spouštěcí spínač v poloze vypnuto.
• Nikdy neprovádějte přerušované práce (to
znamená řezy, u kterých není prováděno
obrábění po celé délce obrobku).
• Vyvarujte se práce s prohnutým dřevem,
které by nebylo v odpovídajícím kontaktu
s povrchem pracovního stolu.
Jiná nebezpečí
Při použití protahovačky vznikají následující rizika:
– poranění způsobená kontaktem s rotujícími
díly.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
– Riziko nehody způsobené nekrytou částí
rotujícího nože.
– Riziko zranění při výměně nože.
– Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci
s ochrannými kryty.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vytvářeného při hoblování dřeva,
zejména dubového, bukového a materiálu
MDF.
Následující faktory zvyšují riziko dýchacích
problémů:
– Při řezání dřeva není připojeno žádné
odsávací zařízení.
– Nedostatečné odsávání prachu, které je
způsobeno zanesenými filtry.
Používejte ochranu zraku.
Bod úchopu pro přenášení.
Udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od
nožů.
Ujistěte se, zda jsou správně seřízeny
nože. Zajistěte, aby nože z řezné
hlavice nevyčnívaly více než 1,1 mm.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Protahovačka
1 Svorníkový klíč
1 Otevřený klíč (8/10 mm)
1 Šestihranný klíč
1 Měrka nastavení řezné hlavy
1 Adaptér pro odsávání prachu
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
• Opatrně vyjměte frézu z přepravního obalu.
Popis (obr. A1, A2)
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše přenosná protahovačka DEWALT DW733
je určena pro profesionální obrábění dřeva.
9
Hoblování a protahování provádí přesně
a bezpečně.
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Tato protahovačka je elektrické nářadí pro
profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte tento stroj
pro jiné účely, než je popsáno v tomto
návodu k obsluze.
Obr. A1
1 Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
2 Zajišťovací páčka hlavy
3 Rukojeť stavitelného hloubkového dorazu
4 Přepravní rukojeť
5 Zadní prodlužovací část stolu
6 Montážní otvory k upevnění protahovačky
7 Držadla
8 Měřítko nastavení hloubky řezu
9 Měřítko odebírání materiálu
10 Přední prodlužovací část stolu
Obr. A2
11 Úchyt kabelu
12 Odkládací přihrádka nástrojů
13 Adaptér pro odsávání prachu
14 Hloubkový doraz
15 Základna
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí je opatřeno dvojitou izolací v souladu
s požadavky normy EN 61029. Proto není nutné
použití uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
• Žlutozelený vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Dodržujte montážní
pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2;
maximální délka je 20 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte stroj
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
by mohlo způsobit úraz.
Upevnění protahovačky
na pracovní stůl (obr. B)
• Otvory (6) v základně protahovačky, slouží
pro upevnění k pracovnímu stolu. K dispozici
jsou dvě různé velikosti otvorů, aby mohly být
použity různé velikosti šroubů. Použijte jakýkoli
otvor. Není nutné, abyste použili oba otvory.
Vždy frézu pevně připevněte, abyste zabránili
jejímu pohybu. Chcete-li zvýšit komfort při
přenášení frézy, můžete provést její montáž
na desku z překližky s tloušťkou minimálně
12,5 mm, která může být připevněna
k pracovnímu stolu a která může být později
snadno uvolněna a přenesena na jiné
pracoviště, kde bude znovu upnuta pomocí
svorek.
• Při upevňování protahovačky na desku dbejte
na to, aby upevňovací šrouby z této desky
10
nevyčnívaly. Deska z překližky musí dokonale
sedět na pracovní ploše stolu.
• Upevňovací deska a pracovní stůl nebo
místo, na kterém bude pila používána, musí
být rovné, abyste zabránili nepřesnostem při
frézování.
VAROVÁNÍ: Stroj musí být stále ve
stabilní a srovnané poloze.
Prodlužovací části stolu
(obr. C1, C2)
1. Prodlužovací části stolu (5) a (10) sklopte dolů
(obr. C1).
2. Obě prodlužovací části musí být v jedné
rovině s hlavní částí stolu.
3. Kontrolu provedete vytočením rukojeti
stavitelného hloubkového dorazu (3) zcela
nahoru.
4. Přes prodlužovací části a hlavní část stolu (17)
položte vodováhu (16).
5. Okraje prodlužovacích částí stolů stlačte dolů,
aby se odstranily vůle.
Pokud je třeba provést nastavení do roviny,
postupujte následovně: povolte matice (18)
a upravte šrouby (19) tak, aby byly prodlužovací
části stolu v rovině (obr. C2).
Nastavení hloubky záběru
(obr. A2, D1–D4)
Vaše protahovačka DW733 je vybavena vysoce
přesným systémem pro nastavení hloubkového
dorazu včetně měřítka nastavení hloubky řezu (8)
(obr. D3), měřítka odebírání materiálu (9) (obr. D4),
jemného seřizovače a hloubkového dorazu (14)
(obr. A2).
1. Vytažením směrem nahoru uvolněte
zajišťovací páčku hlavice (2) (obr. D3).
2. Rukojeť stavitelného hloubkového dorazu (3)
vytáhněte směrem nahoru (obr. D1). Jedna
otáčka odpovídá změně hloubky řezu přibližně
1,5 mm.
– Otáčení ve směru pohybu hodinových
ručiček hloubku řezu snižuje.
– Otáčení proti směru pohybu hodinových
ručiček hloubku řezu zvyšuje (obr. D2).
3. Na měřítku nastavení hloubky řezu (8)
odečtěte konečnou tloušťku vašeho obrobku
(obr. D3).
4. Ujistěte se, zda je obrobek pod měřičem
odebírání materiálu (20). Na měřítku odebírání
materiálu (9) odečtěte stupeň obrušování
z obrobku (obr. D4).
5. Zajišťovací páčku hlavy (2) uzavřete (obr. D3).
PŘESNÉ NASTAVENÍ (OBR. D2)
Přesné nastavení je ideální k odřezávání malé
vrstvy hoblovaného materiálu. Například pokud
je hoblovaný obrobek silný 77,5 mm a měl by být
76,0 mm, postupujte následovně:
1. Otočte kruhový volič (21) tak, aby byla značka
0 srovnána se šipkou (22). Neprovádějte
jakákoliv jiná nastavení.
2. Rukojeť stavitelného hloubkového dorazu (3)
otočte ve směru chodu hodinových ručiček
tak, aby šipka ukazovala na značku 1,5 mm.
3. Proveďte ohoblování obrobku. Konečná
tloušťka obrobku je nyní 76,0 mm.
Hloubkový doraz (obr. A2, D3,
D5)
Hloubkový doraz (14) (obr. A2) může být použit
pro opakované srovnávání na přednastavenou
hloubku. Dorazy jsou nastaveny na hodnoty 0, 6,
12 a 19 mm.
Pro nastavení hloubky mezi 3,2 a 6 mm použijte
hodnotu 0 mm (obr. D5).
1. Otáčejte hloubkovým dorazem až po
dosažení požadované hodnoty.
2. Odjistěte zajišťovací páčku hlavy (2)
(obr. D3) a otáčejte rukojetí stavitelného
hloubkového dorazu ve směru chodu
hodinových ručiček, až se dotkne
hloubkového dorazu. Rukojetí dále
neotáčejte.
Pro ostatní tloušťky použijte hloubkový doraz
19 mm. Toto nebude mít vliv na nastavení
ostatních hloubkových dorazů.
1. Odjistěte zajišťovací páčku hlavy (2)
(obr. D3) a otáčejte rukojetí stavitelného
hloubkového dorazu (3) proti směru
chodu hodinových ručiček tak, aby došlo
k úplnému zdvihu řezné hlavy.
2. Povolte matici (23) a podle potřeby
nastavte šroub hloubkového dorazu (24)
(obr. D5).
3. Otáčejte rukojetí stavitelného hloubkového
dorazu, až se dostane do kontaktu
s hloubkovým dorazem. Rukojetí dále
neotáčejte.
4. Proveďte ohoblování vašeho obrobku
a zkontrolujte jeho tloušťku. Podle potřeby
proveďte další korekci nastavení.
11
Kalibrace měřítka hloubky
řezu (obr. D3)
Měřítko hloubky řezu (8) je nastaveno již z výroby.
V případě dlouhodobého použití je doporučeno
zkontrolovat jeho přesnost.
Proveďte ohoblování kousku dřeva a zaznamejte
si velikost na měřítku hloubky řezu (8).
Je-li nutné seřízení, postupujte následovně:
1. Povolte šrouby (33).
2. Upravte hranol tak, aby indikátor (34)
odpovídal konečné tloušťce obrobku.
3. Šrouby (33) pevně dotáhněte.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce. Do tohoto příslušenství
patří i nože (DE7330).
Výměna nožů (obr. A1, A2, E1–
E5)
Váš model DW733 je vybaven řeznou hlavicí, která
umožňuje upnutí dvou nožů.
VAROVÁNÍ: Ostré hrany.
VAROVÁNÍ: Nože mohou být
z původní velikosti zbroušeny
maximálně o 3 mm. Jsou-li nože
zbroušeny o 3 mm, musí být
provedena jejich výměna. Nože mohou
být broušeny na úhel 42°.
VÝMĚNA NOŽŮ (OBR. A1, A2, E1–E4)
1. Zajišťovací páčku hlavy (2) odjistěte (obr. A1).
2. Hloubku řezu nastavte na hodnotu přibližně 75
mm.
3. Odstraňte dva šestihranné šrouby (25)
(obr. E1) a opatrně sejměte adaptér odsávání
prachu (13) a odkládací přihrádku nástrojů
(12) (obr. A2), aby se otevřel přístup k nožům.
4. Opatrně otáčejte řeznou hlavicí (30) (obr. E4),
dokud se neobjeví první nůž.
5. Zajišťovací páčku hlavy (2) zajistěte (obr. A1).
6. Pomocí dodaného klíče povolte sedm
přídržných šroubů nožů (26, 28) (obr. E2).
7. Nůž z hlavy vyjměte. Můžete jej naostřit, nebo
vyměnit.
8. Stiskněte pojistnou páčku řezné hlavice (29)
(obr. E3) a pomalu otáčejte hlavou, aby bylo
možné vyjmout další nůž.
VÝMĚNA NOŽŮ (OBR. E2–E5)
1. Řeznou hlavici (30) umístěte podle obrázku
E4.
2. Nůž nasaďte na řeznou hlavici a ujistěte se,
zda je hlava stavitelného šroubu výšky (27)
(obr. E4) umístěna ve štěrbině nože.
3. Povolte mírně sedm šroubů (26, 28) (obr. E2)
na svorce nože, aby bylo možné upravit výšku
nože.
4. Měrku (32) (obr. E4) umístěte na řeznou hlavu
co nejblíže výškově stavitelnému šroubu (27)
tak, aby bylo možno otáčet šestihranným
klíčem.
5. Jedním výškově stavitelným šroubem (27)
otáčejte pomocí šestihranného klíče tak,
aby se hrot řezného nože dotkl měrky (32)
(obr. E5). Tento postup zopakujte pro další
výškově stavitelný šroub. Zkontrolujte, zda je
řezný nůž v rovině. Podle potřeby tento postup
zopakujte.
6. Utáhněte dva koncové přídržné šrouby (28)
(obr. E2) momentem 8,0 Nm.
7. Vyjměte měrku a momentem 8,0 Nm
dotáhněte pět středních příchytných šroubů
(26) (obr. E2).
8. Stiskněte pojistnou páčku řezné hlavice (29)
(obr. E3) a pomalu otáčejte hlavou, aby bylo
možné provést výše uvedeným postupem
výměnu dalšího nože.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, zda je na
výstupní straně dostatečný prostor pro
obrobek.
Uživatelé ve Velké Británii jsou povinní dodržovat
nařízení popsaná v předpisech pro obsluhu
dřevoobráběcích strojů z roku 1974 a jejich
příslušné dodatky.
Ujistěte se, zda je stroj z hlediska výšky stolu
a stability umístěn v bezpečné a ergonomické
12
poloze. Poloha stroje musí být zvolena tak, aby
měla obsluha stroje dobrý přehled a dostatek
volného prostoru v blízkosti stroje, který umožní
manipulaci s obrobky bez jakéhokoli omezení.
Tvrdé dřevo
Hloubka řezu (mm)
Z důvodu omezení vlivu vibrací se ujistěte,
zda není příliš nízká okolní teplota pracovního
prostředí, zda je prováděna řádná údržba stroje
a příslušenství a zda je velikost obrobků vhodná
pro tento stroj.
Měkké dřevo
Zapnutí a vypnutí (obr. F1, F2)
Hlavní spínač protahovačky DW733 je vybaven
elektrickým jističem. Dojde-li k přetížení motoru,
bude odpojeno jeho napájení. V takové situaci
stroj vypněte a poté stiskněte tlačítko pro obnovení
funkce (35) (obr. F1).
• Při zapnutí stroje by obrobek neměl být
v kontaktu s nožovou hlavou.
Zapnutí provedete vytažením hlavního spínače
(1) nahoru (obr. F2). Nyní bude nářadí pracovat
v nepřetržitém režimu.
• Před zahájením posuvu obrobku počkejte,
dokud motor nedosáhne maximálních otáček.
• Nechejte nože řezat volně. Nepoužívejte
nadměrnou sílu.
Chcete-li nářadí vypnout, stlačte hlavní spínač (1)
dolů.
Chcete-li stroj uzamknout, zasuňte do otvoru (36)
visací zámek.
VAROVÁNÍ: Po ukončení práce a před
odpojením napájecího kabelu nářadí
vždy vypněte.
Hoblování
VAROVÁNÍ:
• Odstraňte všechny cizí předměty.
Neprovádějte hoblování dřeva
s uvolněnými suky. Neprovádějte
hoblování dřeva, které je
zprohýbáno nebo na kterém je
mnoho suků.
• Nejlepších výsledků bude
s protahovačkou DW733 dosaženo,
bude-li mít obrobek minimálně jednu
plochou stranu.
Šířka obrobku (mm)
VAROVÁNÍ: Posunujte obrobek ve
směru vláken dřeva (obr. G).
Průřez
Průřez je prohlubenina, která vznikne v situaci, kdy
se koncové části obrobku dostanou do kontaktu
s noži. Zabránění průřezu
• Obě prodlužovací části stolu musí být v jedné
rovině s hlavní částí.
• Během hoblování udržujte obrobek stále
v rovině.
• Přitlačujte obrobek stále na stůl.
Deformace (obr. H1 - H4)
Je-li obrobek deformován pouze lehce, ohoblujte
obě jeho strany, abyste získali požadovanou
tloušťku.
VYPOUKLÉ OBROBKY (OBR. H1, H2)
Posuvné válečky a nožová hlava obrobek dočasně
srovnají (obr. H1). Vypouklý tvar se ovšem po
hoblování znovu obnoví (obr. H2).
Chcete-li odstranit průhyb, použijte hoblík.
MISKOVITÉ OBROBKY (OBR. H3, H4)
1. Rozřežte miskovité obrobky uprostřed
(obr. H3).
2. Proveďte hoblování částí obrobku samostatně,
abyste eliminovali množství odpadu.
3. Eventuálně ohoblujte nejdříve horní plochou
část (37), otočte obrobek a ohoblujte spodní
plochou část (38) (obr. H4).
• Chcete-li dosáhnout optimálních
výsledků, ohoblujte obě strany
obrobku, abyste dosáhli požadované
tloušťky.
Dodržujte pokyny pro hloubku řezu a šířku obrobku
v níže uvedené tabulce.
13
Odsávání prachu (obr. A2, I)
VAROVÁNÍ: Kdykoli je to možné,
připojte zařízení pro odsávání prachu,
které splňuje požadavky příslušných
předpisů týkajících se prachových
emisí. Rychlost proudění vzduchu
připojených zařízení by měla být
20 m/s +/- 2 m/s. Rychlost je měřena
ve spojovací trubici v bodě připojení,
s připojeným nářadím, které není
v chodu.
1. Pomocí šroubů (39) nainstalujte adaptér pro
odsávání prachu (13).
2. Podle obrázku vložte redukční pouzdro (40).
Přeprava (obr. A1, A2)
Při přepravě vaší protahovačky DW733 používejte
pro úchop vždy přepravní rukojeť (4) nebo držadla
(7).
Při přepravě nebo při uskladnění frézy použijte
k uložení kabelu úchyty (11).
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte stroj
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
by mohlo způsobit úraz.
Broušení nožů
Nože mohou být broušeny na úhel 42°.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
14
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina; nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
VAROVÁNÍ:
• Udržujte stoly čisté, suché
a neznečistěné olejem nebo mazivy.
Pravidelně nanášejte na stoly malé
množství vosku.
• Odstraňujte ze stroje prach
a hobliny.
Před použitím pečlivě zkontrolujte řeznou hlavici,
abyste se ujistili o její správné funkci. Ujistěte se,
zda piliny, prach nebo části obrobku nemohou
způsobit zablokování těchto funkcí.
Dojde-li k zablokování částí obrobku mezi řeznou
hlavicí a vodicím válcem, odpojte stroj od napájení
a odstraňte zablokované části.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném komunálním
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
15
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
zst00241689 - 22-07-2014
16
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
DW733
Motor
HOBLÍK-NAPÍNACÍ ŽLÁBKY 1A
©
17
DW733
Hlavní jednotka
HOBLÍK-NAPÍNACÍ ŽLÁBKY 1A
©
18
DW733
Výškové přestavování
HOBLÍK-NAPÍNACÍ ŽLÁBKY 1A
©
19
20
21
22
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising