DW738 | DeWalt DW738 BANDSAW Type 3 instruction manual

559110-26 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW738
DW739
Obrázek 1
Obrázek 2
2
Obrázek 3A
Obrázek 3B
Obrázek 4A
Obrázek 4B
Obrázek 4C
Obrázek 4D
Obrázek 4E
Obrázek 4F
3
Obrázek 5A
Obrázek 5B
Obrázek 5C
90°
Obrázek 5D
Obrázek 6A
4
Obrázek 6B
Obrázek 6C
Obrázek 7A
Obrázek 7B
Obrázek 7C
Obrázek 8A
Obrázek 8B
Obrázek 8C
Obrázek 9
5
Obrázek 10A
Obrázek 10B
Obrázek 10C
Obrázek 10D
Obrázek 10E
Obrázek 11
Obrázek 12
6
PÁSOVÁ PILA
DW738, DW739
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a
inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
DW738 DW739
Napájecí napětí
V
230
230
Velká Británie & Irsko
V 230/115 230/115
Typ
3
3
Příkon
W
750
750
Rychlost posuvu pásu m/min 330/800 330-800
Otáčky motoru
naprázdno
min1
2830
2830
Max. hloubka řezu
mm
155
155
Max. šíře řezu
mm
310
310
Rozměr stolu
mm 380 x 380 380 x 380
Sklon stolu
0–45°
0–45°
Celková výška
mm
970
970
Celková šířka
mm
510
510
Celková hloubka
mm
660
660
Hmotnost
kg
23
23
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka
akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA(odchylka
akustického výkonu)
Pojistky:
Evropa
Nářadí 230 V10 A v napájecí síti
Velká Británie a IrskoNářadí 230 V13 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní
pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod k
použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
VÝSTRAHA: označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede ke způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: označuje potenciálně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně hrozící rizikovou situaci,
která, není-li jí zabráněno, může vést
ke vzniku lehkého nebo středně
vážného zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
dB(A)
92,0
92,0
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
dB(A)
dB(A)
3,3
105,0
3,3
105,0
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
dB(A)
4,0
4,0
POZNÁMKA: Toto zařízení je určeno pro připojení
k napájecímu systému s maximální přípustnou
impedancí Zmax = 0,25 Ω na bodě rozhraní
(rozvodná skříň) napájecího systému uživatele.
Uživatel musí zajistit, aby bylo toto zařízení
připojeno pouze k napájecímu systému, který
splňuje výše uvedené požadavky. Je-li to nutné,
uživatel může požádat distributora elektrické
energie o informace týkající se impedance
systému v bodě rozhraní.
Upozorňuje na ostré hrany.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
DW738, DW739
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN
61029-1, EN 61029-2-5.
7
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v
zastoupení společnosti DEWALT.
tvorba kovových pilin při práci, atd.) může
být elektrická bezpečnost zvýšena vložením
izolačního transformátoru nebo ochranného
jističe (FI).
4. Okolo stojící osoby udržujte mimo
pracovní prostor.
Zabraňte okolním osobám, zejména dětem,
aby se dotýkaly nářadí nebo prodlužovacího
kabelu a udržujte je mimo pracovní prostor.
5. Nářadí, které nepoužíváte, uskladněte.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.01.2010
Není-li nářadí používáno, musí být uskladněno
na suchém místě a musí být také vhodně
zabezpečeno, mimo dosah dětí.
6. Nářadí nepřetěžujte.
Práce je účinnější a bezpečnější, pokud
používáte nářadí a nástroje k účelům, k nimž
jsou určeny.
7. Používejte vhodné nářadí.
VAROVÁNÍ: ke snížení rizika úrazu si
přečtěte návod k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny
VAROVÁNÍ! Při použití elektrického
nářadí musí být dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, aby se snížilo
riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem a zranění osob, včetně
následujících.
Před použitím tohoto nářadí si přečtěte všechny
uvedené bezpečnostní pokyny a tyto pokyny
uschovejte.
USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ.
1. Udržujte pořádek na pracovišti.
Nepořádek na pracovišti nebo na pracovní
ploše může vést k úrazu.
2. Berte ohled na okolí pracovní plochy.
Nevystavujte nářadí vlhkosti. Nepoužívejte
nářadí ve vlhkém prostředí. Zajistěte správné
osvětlení pracoviště (250 - 300 luxů).
Nepoužívejte nářadí na místech, kde hrozí
riziko vzniku požáru nebo exploze, například v
blízkosti hořlavých nebo výbušných kapalin a
plynů.
3. Ochrana před úrazem způsobeným
elektrickým proudem.
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými
povrchy (například potrubí, radiátory,
sporáky a chladničky). Při práci v extrémních
podmínkách (například vysoká vlhkost,
8
Nepřetěžujte malá nářadí při práci, která je
určena pro výkonnější nářadí. Nepoužívejte
nářadí k jiným účelům, než pro které je
určeno. Nepoužívejte například kotoučovou
pilu k řezání kmenů nebo větví stromů.
8. Vhodně se oblékejte.
Nenoste volný oděv a šperky. Mohou být
zachyceny pohyblivými částmi. Při práci ve
venkovním prostředí používejte neklouzavou
obuv. Máte-li dlouhé vlasy, používejte vhodnou
pokrývku hlavy.
9. Používejte prvky osobní ochrany.
Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se při
práci s nářadím práší nebo odlétávají-li drobné
částečky materiálu, používejte respirátor proti
prachu nebo ochranný štít. Protože mohou být
tyto částečky materiálu velmi horké, používejte
také žáruvzdornou zástěru. Vždy používejte
ochranu sluchu. Vždy používejte ochrannou
přilbu.
10. Připojte zařízení k zachytávání prachu.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci.
11. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky
škubáním za napájecí kabel. Veďte kabel
tak, aby nepřecházel přes ostré hrany nebo
horké a mastné povrchy. Při přenášení nikdy
nedržte nářadí za napájecí kabel.
12. Obrobek si upněte.
Pokud je to možné, používejte k upnutí
obrobku svorky nebo svěrák. Je to
bezpečnější a umožňuje to obsluhu nářadí
oběma rukama.
13. Nepřekážejte sami sobě.
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
14. Provádějte pečlivou údržbu nářadí.
Udržujte ostré a čisté pracovní nástroje. Tak
bude zajištěn bezpečnější a vyšší výkon
nářadí. Dodržujte pokyny pro údržbu a
výměnu příslušenství. Nářadí pravidelně
kontrolujte a je-li poškozeno, nechejte jej
opravit v autorizovaném servisu. Udržujte
rukojeti pily suché a čisté. Dbejte na to, aby
nebyly znečištěny olejem nebo mazivem.
15. Nářadí odpojte.
Pokud není nářadí používáno, před
prováděním údržby a před výměnou
příslušenství, jako jsou pilové kotouče,
pracovní nástroje a nože, nářadí vždy odpojte
od elektrické sítě.
16. Odstraňte seřizovací přípravky a klíče.
Vytvořte si návyk, abyste před použitím nářadí
prováděli kontrolu, zda na nářadí nezůstaly
seřizovací klíče nebo přípravky a zajistěte
jejich odstranění z nářadí.
17. Zabraňte nechtěnému spuštění.
Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním
spínači. Před připojením k elektrické síti se
ujistěte, zda je hlavní spínač v poloze vypnuto
(OFF).
18. Používejte prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití.
Před použitím zkontrolujte prodlužovací
kabel a je-li poškozen, zajistěte jeho výměnu.
Používáte-li nářadí venku, používejte pouze
prodlužovací kabel určený pro venkovní
použití, který je i takto označen.
19. Buďte pozorní.
Stále sledujte, co děláte. Pracujte s rozvahou.
S nářadím nepracujte, jste-li unavení nebo
pokud jste pod vlivem omamných látek,
alkoholu nebo léků.
20. Kontrolujte stav nářadí.
Dříve než budete nářadí používat, pečlivě
zkontrolujte, zda není poškozeno, aby byla
zajištěna jeho správná funkce. Zkontrolujte
vychýlení a uložení pohybujících se částí,
opotřebování jednotlivých částí a další prvky,
které mohou ovlivnit správný chod nářadí.
Zničené nebo jiné poškozené díly nechejte
opravit nebo vyměnit v autorizovaném
servisu, pokud v této příručce nebude uveden
jiný způsob odstranění závady. Poškozené
nebo nefunkční spínače nechejte vyměnit v
autorizovaném servisu. Pokud nelze hlavním
spínačem nářadí zapnout a vypnout, s
nářadím nepracujte. Nikdy se nepokoušejte o
opravu sami.
VAROVÁNÍ! Použití jiného
příslušenství nebo přídavného zařízení
a provádění jiných pracovních operací,
než je doporučeno tímto návodem,
může způsobit poranění obsluhy.
Další bezpečnostní pokyny pro
pásové pily
• Před zahájením práce se ujistěte, zda je stroj
umístěn na rovném povrchu ve stabilní poloze.
• V případě nehody nebo poruchy pilu ihned
vypněte a odpojte od zdroje napětí.
• Proveďte záznam o poruše a vhodným
způsobem pilu označte, abyste zabránili
ostatním osobám tuto poškozenou pilu
používat.
• Pokud se pilový pás během řezání díky
nadměrné posuvné síle zasekne, pilu vypněte
a odpojte od zdroje napětí. Vyjměte obrobek a
ujistěte se, zda se pilový pás volně posouvá.
Znovu zapněte pilu a zahajte nový řez s menší
posuvnou silou.
• Je-li pila v chodu, vyvarujte se odstraňování
jakýchkoli odřezků nebo jiných částí obrobku z
prostoru řezu.
• Zajistěte odpovídající celkové nebo lokální
osvětlení
• Ujistěte se, zda je obsluha pily odpovídajícím
způsobem proškolena v používání, seřizování
a obsluze pily.
• Bude-li pila bez dozoru, zajistěte její vypnutí.
• Při řezání dřeva připojte pilu k zařízení pro
zachytávání pilin a prachu. Vždy berte v úvahu
faktory, které mají vliv na působení prachu na
obsluhu pily, jako jsou:
– Typ materiálu, který bude obráběn
(dřevotřísky vytváří více pilin a prachu než
běžné dřevo).
– Správné seřízení pilového pásu.
– Zajistěte správné seřízení lokálního
odsávání, ochranných krytů, odváděcích
koryt a skluzů.
– Odsávací zařízení s rychlostí proudícího
vzduchu vyšší než 20 m/s.
9
• Vždy používejte prvky osobní ochrany, jako
jsou:
• Nepřekračujte maximální otáčky vyznačené na
balení pilového pásu.
– Ochrana sluchu ke snížení rizika jeho
ztráty.
• Nepoužívejte pilové pásy, jejichž rozměry
neodpovídají údajům uvedených v technických
datech pily.
– Ochrana pomocí respirátoru ke snížení
inhalací nebezpečného prachu.
– Rukavice při manipulaci s řezným pásem a
nahrubo opracovaným materiálem.
• Při přímých řezech oproti vodicí opěře
používejte tlačnou tyč.
• Pokud provádíte řez se skloněným stolem,
vždy umístěte vodítko (vodicí opěru) na spodní
straně stolu.
• Při řezání kruhového obrobku používejte
vhodný držák, abyste zabránili kroucení
obrobku.
• Před započetím práce zkontrolujte správné
nastavení a funkčnost ochranných krytů
pásové pily.
• Rozměry obrobků
Nikdy neřežte obrobky menší než 20 mm.
Není-li pila vybavena přídavnými
podpěrami, mohou být řezány obrobky s
následujícími maximálními rozměry:
výška 150 mm x šířka 230 mm x délka
700 mm.
Delší obrobky musí být podepřeny dalším
vhodným podpěrným stolem.
• Okolo stojící osoby udržujte mimo pracovní
prostor. Nenechávejte děti, cizí osoby ani
zvířata pohybovat se v blízkosti pracovní
plochy nebo se dotýkat přímo nářadí nebo
napájecího kabelu.
• Používejte pouze vhodné nářadí. Určené
použití tohoto nářadí je popsáno v tomto
návodu. Nářadí nepřetěžujte. Práce je
účinnější a bezpečnější, pokud používáte
nářadí a nástroje k účelům, k nimž jsou
určeny.
• Tento stroj není určen k sériové výrobě nebo k
použití ve spojení s pásovým dopravníkem.
• Nepoužívejte deformované nebo poškozené
pilové pásy.
• Při provádění šikmých řezů zajistěte, aby bylo
opěrné vodítko pevně upevněno na spodní
straně stolu.
• Není-li tlačná tyč používána, uložte ji na
určené místo.
• Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj.
• Neprovádějte čištění stroje, pokud je pilový
pás v chodu.
Zbytková rizika
Při použití těchto pil vznikají následující rizika:
– poranění způsobená kontaktem s rotujícími
díly
– poranění způsobená roztržením pilového pásu
Tato rizika jsou nejvíce evidentní zejména:
– v celém rozsahu pracovních operací
– v blízkosti dosahu rotujících částí stroje.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko nehody způsobené nekrytou částí
rotujícího pilového kotouče.
– Riziko zranění při výměně pilového pásu.
– Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci s
ochrannými kryty.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu zvířeného při řezání dřeva, zejména
dubového a bukového.
Úroveň hlučnosti ovlivňují následující faktory:
• Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
– Typ řezaného materiálu
• Vždy používejte ochranné brýle. Jestliže se
při práci s nářadím práší nebo odlétávajíli drobné částečky materiálu, používejte
protiprachovou masku. Protože mohou být
tyto částečky materiálu velmi horké, používejte
také žáruvzdornou zástěru. Vždy používejte
ochranná sluchátka a bezpečnostní přilbu
– Podpěra řezaného materiálu
– Správné nastavení a pravidelná údržba
ochranných krytů.
• Zvolte správný pilový pás pro nastavenou
rychlost řezu a typ řezaného materiálu.
– Pravidelná údržba kladek a mazacího
systému.
10
– Napnutí pilového pásu
– Typ pilového pásu
– Rychlost vedení řezu
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
1 Inbusový klíč 2,5 mm
1 Inbusový klíč 6 mm
1 Návod k obsluze
Není-li nářadí používáno, před výměnou
částí nářadí, příslušenství nebo doplňků
a před prováděním údržby vždy odpojte
napájecí kabel.
Zkontrolujte směr posuvu pilového pásu.
Při práci do této oblasti nedávejte ruce
1 Výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k zranění nebo k jeho
poškození.
Bod úchopu pro přenášení pily.
a. Spínač zapnuto/vypnuto
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
b. Bezpečnostní pojistku
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
d. Vložku stolu
Příklad:
e. Výklopný kryt
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
c. Ochranný kryt pilového pásu
f. Stavitelný prvek napnutí pilového pásu
g. Stavitelný prvek vystředění pilového pásu
h. Přídržné šrouby krytu
i. Blokovací páčka sklonu stolu
1 Částečně sestavený stroj
j. Vodítko
1 Stůl
k. Stavitelný prvek výšky ochranného krytu
pilového pásu
1 Vodítko
1 Nástrčkový klíč (10–13 mm)
1 Balení obsahující:
1 Vložku stolu
l. Horní ochranný kryt pilového pásu/sestava
vodítka
m. Šroub ukotvení polohy motoru
2 Vodicí bloky pilového pásu 45°
n. Stavitelný prvek rychlosti pilového pásu
(DW739)
2 Vodicí bloky pilového pásu 90°
o. Stůl
3 Vratové šrouby M8 x 60
4 Šestihranné matice M8
9 Podložek D8
2 Podložky D6
1 Šroub s hlavou s vnitřním šestihranem
M8 x 60
p. Montážní otvory k upevnění pily
nn. Místo pro uložení tlačné tyče
Obr. 2
q. Zadní opěrná kladka pilového pásu
r. Zajišťovací závitový svorník pro (q)
4 Šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem
M8 x 20
s. Vodicí bloky pilového pásu 45°
2 Šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem
M6 x 65
u. Vodicí bloky pilového pásu 90°
2 Rukojeti
2 Upínací svorky vodítka
t. Zajišťovací závitový svorník pro (s)
v. Zajišťovací závitový svorník pro (u)
DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBR. 3A)
w. Stojan
11
Obr. 3B
x. Vodítko úhlových řezů
y. Měřítko délky řezu
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše pásová pila DW738 / DW739 je určena pro
profesionální dílenské použití: Lze s ní provádět
přímé, obrysové, pokosové a úhlové řezy v
širokém rozsahu materiálů, jako jsou dřevo, plasty,
železné a barevné kovy a kůže.
Nominální délka pásu je 2095 mm a šířka v rozpětí
3 až 16 mm.
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte tuto pilu
pro jiné účely, než je popsáno v tomto
návodu k obsluze.
NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek ve vlhkém
prostředí nebo v přítomnosti hořlavých kapalin
nebo plynů.
Tyto pily jsou elektrická nářadí pro profesionální
použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně upraveným kabelem, který je
dodáván autorizovaným servisem DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
POUZE PRO JEDNOFÁZOVÝ ROZVOD SÍTĚ
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič k fázové svorce nové
zástrčky.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
• Žluto/zelený vodič připojte k uzemňovací
svorce
VAROVÁNÍ: Dodržujte montážní
pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2;
maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před zahájením montáže
nebo seřizování vždy odpojte nářadí
od sítě.
Stroj je dodáván plně sestaven vyjma stolu a
vodítka vedení řezu.
Instalace stroje
S ohledem na zajištění bezpečné obsluhy musí
být pila vždy upevněna k pracovnímu stolu nebo k
podlaze. K montáži použijte šrouby průměru 8 mm
a délce 100 mm.
1. Na pracovní stůl si vyznačte polohu čtyř
montážních otvorů podle základny stroje (p,
obr. 1).
2. Stroj umístěte na pracovní stůl a montážními
otvory protáhněte do pracovního stolu vhodné
upevňovací šrouby.
Montáž stolu (obr. 1, 4A–4F)
1. Otočte přibližně o půl otáčky blokovací páčkou
sklonu stolu (i na obr. 1) proti směru chodu
hodinových ručiček tak, aby se otočné části
uvolnily (aa na obr. 4B).
2. Sklopte zpět spojovací desku (z) zakrývající
průchozí štěrbinu ve stole určenou k vedení
pilového pásu (obr. 4A).
3. Stůl vložte do segmentu (aa) tak, aby štěrbina
pro vedení pilového pásu směřovala k přední
části stroje (obr. 4B).
4. Opatrně nasuňte stůl okolo pilového pásu
a otvory ve stole srovnejte s otvory v
segmentech.
5. Do dvou otvorů na přední straně vložte po
jednom šroubu s hlavicí se šestihranem a
podložkou M8 x 20 (bb) a rukou je dotáhněte
(obr. 4C).
6. Stůl sklopte na úhel 45°.
7. Do dvou otvorů na zadní straně vložte po
jednom šroubu s hlavicí se šestihranem a
podložkou M8 x 20 (bb) a rukou je dotáhněte
(obr. 4D).
Použití prodlužovacího kabelu
8. Všechny čtyři šrouby nástrčkovým klíčem
dotáhněte.
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
9. Na určené místo zasuňte vložku stolu (d) (obr.
4E).
12
10. Spojovací desku (z) vyklopte zpět do výchozí
polohy (obr. 4A).
11. Otáčením stavitelného prvku nastavení výšky
ochranného krytu pilového pásu (k) ve směru
chodu hodinových ručiček vytáhněte tento
ochranný kryt pilového pásu (c) zcela nahoru
(obr. 1).
12. Pomocí úhelníku zkontrolujte, zda je mezi
pilovým pásem a stolem, pokud je tento ve
vodorovné poloze, pravý úhel. Pokud je třeba
provést úpravu nastavení, povolte blokovací
páčku sklonu stolu a podle potřeby polohu
pomocí závitového svorníku (cc) upravte (obr.
4F).
Montáž pilového pásu (obr. 1,
4A, 4E, 5A–5D)
VAROVÁNÍ: Zuby nového
pilového pásu jsou velmi ostré
a mohou být nebezpečné.
• Nástrčkovým klíčem odšroubujte dva přídržné
šrouby krytu (h) tak, aby bylo možné výklopná
dvířka otevřít (obr. 1).
• Sklopte zpět spojovací desku (z) zakrývající
průchozí štěrbinu ve stole určenou k vedení
pilového pásu (obr. 4A).
• Vyjměte vložku stolu (d).
• Pilový pás protáhněte štěrbinou ve stole.
Ujistěte se, zda ozubení pilového pásu
směřuje k přední straně pily a současně v
pracovní oblasti směrem dolů (obr. 5B).
• Opatrně pilový pás vložte do štěrbiny
ochranného krytu pilového pásu (dd) tak, aby
byl otočen o 90° (obr. 5C a 5D)
• Pilový pás protáhněte mezi vodicími bloky (s)
a (u).
• Pilový pás oviňte okolo pásových kol (ee)
a (ff) (obr. 5B). V případě potřeby otáčením
stavitelného prvku napnutí pilového pásu proti
směru chodu hodinových ručiček snižte horní
pásové kolo (f, obr. 5B).
• Nasaďte zpět vložku stolu (d) (obr. 4E).
• Spojovací desku (z) otočte zpět do výchozí
polohy (obr. 4A).
• Níže popsaným způsobem upravte napnutí
pásu, vodicí bloky a opěrné kladky.
VAROVÁNÍ: Dbejte na to, aby byla
výměna pilového pásu prováděna
pouze popsaným způsobem.
Používejte pouze pilové pásy, které
jsou specifikovány v technických
údajích.
Seřízení napnutí pilového pásu
(obr. 6A)
Správná úroveň napnutí závisí na šířce použitého
pilového pásu. Podrobnosti naleznete v tabulce na
pásové pile.
Napnutí pásu upravte stavitelným prvkem napnutí
pilového pásu (f) tak, aby hodnota na měřítku
s vyznačenou mírou napnutí korespondovala s
šířkou pásu.
Seřízení polohy pilového pásu
(obr. 1, 6B a 6C)
Pilový pás musí být na ráfcích pásových kol
vystředěn.
1. Podle výše uvedeného postupu otevřete
výklopný kryt.
2. Jednou rukou otáčejte horním pásovým kolem
a současně druhou rukou mírně otáčejte
stavitelným prvkem vystředění pilového pásu
(g) (obr. 1, 6C).
VAROVÁNí: Nedotýkejte se pilového
pásu, ale horním pásovým kolem
otáčejte prstem tahem za některou z
loukotí kola.
Seřízení vodicích bloků čepele
a zadních opěrných kladek
pilového pásu (obr. 2, 7A–7C)
Během řezání je pilový pás vystaven silám
působících ze přední strany a z bočních stran.
Zadní opěrná kladka (q) je umístěna 0,5 mm za
pilovým pásem tak, aby regulovala pohyb pásu v
předozadním směru. Vodicí bloky pilového pásu
45° a 90° jsou umístěny 0,1 mm od pilového pásu
tak, aby regulovaly pohyb pásu v bočním směru.
1. Vyjměte vložku stolu a stůl sklopte do polohy
45°.
2. Povolte závitové svorníky (r) a zadní opěrnou
kladku (q) odtáhněte od pilového pásu (obr.
7A).
3. Vroubkovanou rukojetí (gg) nastavte vodicí
bloky do polohy těsně za ozubením pilového
pásu (obr. 7A).
4. Zadní opěrnou kladku pilového listu (q)
umístěte za pilový pás a závitové svorníky (r)
dotáhněte (obr. 7A).
5. Povolte závitové svorníky (t) a (v) a vodicí
bloky pilového pásu (s) a (u) vložte do držáků
(obr. 7A).
6. Vodicí bloky nastavte do vzdálenosti přibližně
0,5 mm od pilového pásu.
13
7. Závitové svorníky (t) a (v) dotáhněte (obr. 7A).
Změna rychlosti
DW738 (OBR. 8A–8C)
Vaše pásová pila DW738 je dvourychlostní. Nízká
rychlost je nastavena při nasazení hnacího řemene
na malou řemenici (hh) (obr. 8B). Vysoká rychlost
je nastavena při nasazení hnacího řemene na
velkou řemenici (ii) (obr. 8B). Rychlostní rozsahy
jsou uvedeny v technických datech.
Řada dostupných pilových
pásů (doporučené pilové pásy)
(celková délka 2095 mm)
TYP
ROZTEČ ŠÍŘKA
PILOVÉHO
(mm)
(mm)
PÁSU
POUŽITÍ
DT8480QZ
4,2
3,0
Dřevo – lupénkový,
vyřezávání
DT8481QZ
4,2
12,0
Dřevo – univerzální
DT8482QZ
6,4
16,0
Dřevo – silné řezy
2. Stáhněte hnací řemen z otočné řemenice a
následně z hnací řemenice (hh) nebo (ii) (obr.
8B, 8C).
DT8483QZ
3,2
6,0
Dřevo – obrysové
řezy
3. Hnací řemen nasaďte na poháněnou řemenici
a poté na požadovanou hnací řemenici (hh)
nebo (ii).
DT8484QZ
1,8
6,0
Kovy – neželezné
– tenký materiál
DT8485QZ
3,2
12
Kovy – neželezné
– silný materiál
DT8486ZQ
3,2
10,0
1. Povolte šroub ukotvení polohy motoru (m) a
posuňte motor tak, aby se uvolnil hnací řemen
(obr. 8A).
4. Motor vraťte zpět do výchozí polohy tak,
aby se řemen napjal a poté motor zajistěte
šroubem ukotvení polohy motoru (m) (obr. 8A).
DW739 (OBR. 1, 9)
Rychlost vaší pásové pily DW739 je plynule
nastavitelná v širokém rozsahu (viz technické
údaje).
Požadovanou rychlost nastavíte při otáčejícím se
motoru stavitelným prvkem rychlosti (n) (obr. 9).
VAROVÁNí: Nepřekračujte silou daný
rozsah stavitelného prvku rychlosti.
Montáž a nastavení vodítka
(obr. 1, 10A–10E)
1. Upínací svorky vodítka (kk na obr. 10A)
instalujte po obou jeho koncích (j na obr. 1)
pomocí šroubů M6 x 65 (jj na obr. 10A) podle
ilustrace (obr. 10A, 10B).
2. Na každý ze šroubů nasaďte podložku D6 a
na konce šroubů našroubujte plastové rukojeti
(ll) (obr. 10C).
3. Vodítko nasuňte podle obrázku na stůl (obr.
10D). Ujistěte se, zda výstupek tvaru V (mm)
zaskočil do drážky ve stole (obr. 10E).
4. Vodítko nastavíte tak, že povolíte rukojeti (ll)
a posunete jej s využitím stupnice na stole do
požadované polohy (obr. 10C).
5. V dané poloze vodítko zajistěte tak, že nejprve
dotáhnete jeho přední a poté jeho zadní
rukojeť. Tím bude zajištěno, že vodítko je s
pilovým pásem zarovnáno.
14
Dřevo - umakart
a lamináty
POUŽITÍ
VAROVÁNí: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ:
• Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
• Při řezání nepoužívejte velkou sílu.
Před zahájením řezání počkejte,
dokud motor pily nedosáhne
maximálních otáček.
• Nasaďte příslušný pilový pás.
• Nikdy nepracujte s pilou bez řádně
usazených ochranných krytů.
• Pilový pás nepřepínejte.
Uživatelé ve Velké Británii jsou povinní dodržovat
nařízení popsaná v předpisech pro obsluhu
dřevoobráběcích strojů z roku 1974 a jejich
příslušné dodatky.
Ujistěte se, zda je stroj z hlediska výšky stolu
a stability umístěn v bezpečné a ergonomické
poloze. Poloha stroje musí být zvolena tak, aby
měla obsluha stroje dobrý přehled a dostatek
volného prostoru v blízkosti stroje, který umožní
manipulaci s obrobky bez jakéhokoli omezení.
3. Postupujte jako při provádění přímých řezů.
PROVÁDĚNÍ ŘEZŮ OD RUKY
Řezy od ruky se provádí bez pomoci vodítka.
VAROVÁNí:
• Nepokoušejte se řezat oblouky
menšího poloměru, než pilový pás
umožňuje.
Z důvodu omezení vlivu vibrací se ujistěte, zda
není příliš nízká teplota pracovního prostředí, zda
je prováděna řádná údržba stroje a příslušenství a
zda je velikost obrobků vhodná pro tento stroj.
• Kdykoli je to možné, připojte zařízení
pro zachytávání pilin a prachových
nečistot, které je navrženo podle
požadavků příslušných předpisů.
Ochranný kryt pilového pásu nastavte pomocí
stavitelného prvku (k) do správné výše.
Zapnutí a vypnutí (obr. 5A)
ÚDRŽBA
Z bezpečnostních důvodů je hlavní spínač (a)
funkční jen se zasunutou bezpečnostní pojistkou
(b). Dojde-li z nějakého důvodu k přerušení
napájení, spínač musí být vědomě znovu
aktivován.
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNí: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte pilu a
odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Ujistěte se, zda je hlavní spínač v
poloze vypnuto. Náhodné spuštění by
mohlo způsobit úraz.
Uvedení do chodu
• I = ZAPNUTO
Nyní bude nářadí pracovat v nepřetržitém režimu.
• 0 = VYPNUTO
Z bezpečnostních důvodů je výklopný kryt vybaven
elektrickým blokovacím spínačem. Prosím pečlivě
uzavřete a zajistěte kryt, jinak pilu nebude možné
spustit.
VAROVÁNí: Je-li pilový pás
opotřebován, nahraďte jej novým nebo
nabroušeným pilovým pásem.
Základní řezy
Ochranný kryt pilového pásu vždy umístěte
přibližně 10 mm nad povrch obrobku.
PŘÍMÉ ŘEZY (OBR. 11)
1. Podle výše uvedeného postupu namontujte
vodítko.
2. Pomocí stupnice nastavte vodítko na
požadovanou šířku řezu.
3. Obrobek tlačte pomalu na pilový pás, udržujte
jej pevně přitisknut ke stolu a oproti vodítku.
Nechejte pilový pás řezat vlastním tempem a
neprotlačujte obrobek přes pilový pás silou.
Rychlost otáčení pilového pásu by měla být
konstantní.
VAROVÁNí: Vždy používejte tlačnou
tyč. Po ukončení práce a před
odpojením napájecího kabelu nářadí
vždy vypněte.
NASTAVENÍ ŠIKMÝCH ŘEZŮ (OBR. 12)
1. Stůl nastavte na požadovaný sklon.
2. Při provádění šikmých řezů zajistěte, aby bylo
opěrné vodítko pevně upevněno na spodní
straně stolu.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku a
schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
15
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený v
mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění, pravidelně čistěte horní část
stolu.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
zranění, pravidelně čistěte systém pro
zachytávání prachu.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění obsluhy, pilu před
čištěním vždy vypněte a odpojte ji od
napájecího zdroje. Náhodné spuštění
by mohlo způsobit úraz.
Před použitím pečlivě zkontrolujte horní a dolní
stavitelný vodicí blok pilového pásu, pohyblivá
dvířka, zrovna tak jako trubici pro odsávání
prachových nečistot, abyste se ujistili o jejich
správné funkci. Ujistěte se, zda piliny, prach nebo
části obrobku nemohou způsobit zablokování
těchto funkcí.
Dojde-li k zablokování částí obrobku mezi pilovým
pásem a spodním vodicím blokem pilového pásu,
odpojte stroj od napájení a postupujte podle
pokynů uvedených v části "Montáž pilového pásu".
Odstraňte zaseknuté části a nasaďte pilový pás
zpět.
Udržujte čisté ventilační drážky motoru a kryt pily
pravidelně čistěte měkkým hadříkem.
Odsávání prachu
VAROVÁNÍ: Kdykoli je to možné,
připojte zařízení pro odsávání prachu,
které splňuje požadavky příslušných
předpisů týkajících se prachových
emisí.
Připojte k pile zařízení pro odsávání prachu
splňující požadavky platných předpisů. Rychlost
vzduchu připojeného systému bude 20m/s +/-2m/s.
Rychlost je měřena ve spojovací trubici v bodě
připojení, s připojenou pilou, která není v chodu.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené
společností DEWALT, nebylo s tímto
výrobkem testováno, může být použití
takového příslušenství nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění,
používejte s tímto nářadím pouze
příslušenství doporučené společností
DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte u
autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Přeprava
Před přepravou pilu vždy odpojte od napěťového
přívodu. Pilu zvedejte a držte za vyznačené
body určené pro úchop. Přepravujte pilu vždy s
bezpečnostními kryty plně uzavřenými až dolů ke
stolu. Nikdy nepřenášejte pilu za ochranný kryt.
16
zst00241690 - 16-07-2014
DW738
Hlavní jednotka
PÁSOVÁ PILA 2
©
17
DW738
Motor
PÁSOVÁ PILA 2
©
18
DW739
Hlavní jednotka
PÁSOVÁ PILA 2
©
19
20
21
22
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising