DC234K | DeWalt DC234K ROTARY HAMMER DRILL Type 3 instruction manual

500500-45 CZ
Přeloženo z původního návodu
DC228
DC229
DC232
DC233
DC234
A
2
18
19
17
A1
3
B
C
5
7
15
9
E
D
3
4
2
8
9
F
G
5
6
16
6
H
I
4
AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ KLADIVO
AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO
DC228/DC229/DC232/DC234
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily
ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního
elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Otáčky naprázdno
Otáčky při zátěži
Energie rázu (EPTA 05/2009)
Max. průměr otvoru při vrtání
do oceli/dřeva/betonu
Držák nástrojů
Průměr objímky
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akust. tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akust. výkonu)
V
min-1
min-1
J
mm
mm
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DC228
28
2
0 - 1 150
0 - 850
2,1
DC229
28
2
0 - 1 150
0 - 850
2,1
DC232
36
3
0 - 1 150
0 - 850
2,1
DC233
36
3
0 - 1 150
0 - 850
2,1
DC234
36
3
0 - 1 150
0 - 850
2,1
13/30/24
SDS-plus®
54
3,6
13/30/24
SDS-plus®
54
3,6
13/30/24
SDS-plus®
54
3,8
13/30/24
SDS-plus®
54
3,8
13/30/24
SDS-plus®
54
3,8
82
2,0
96
2,3
82
2,0
95
2,4
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
8,5
1,7
8,5
1,7
4,5
1,5
4,5
1,6
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN 60745:
Vrtání do kovu
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Hodnota vibrací ah,D =
m/s2
1,5
1,5
1,5
Odchylka K =
m/s2
Vrtání do betonu
8
8
8,5
Hodnota vibrací ah,HD =
m/s2
1,5
1,5
1,7
Odchylka K =
m/s2
Sekání
5,5
5,5
–
Hodnota vibrací ah,Cheq =
m/s2
1,5
1,5
–
Odchylka K =
m/s2
Šroubování bez příklepu
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Hodnota vibrací ah, =
m/s2
1,5
1,5
1,5
Odchylka K =
m/s2
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu
byla měřena podle normalizovaných požadavků,
které jsou uvedeny v normě EN 60745 a může
být použita pro srovnání jednoho nářadí
s ostatními. Tato hodnota může být použita
pro předběžný odhad vibrací působících na
obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty vibrací
se vztahují na standardní použití nářadí.
Je-li ovšem nářadí použito pro různé
aplikace s rozmanitým příslušenstvím
nebo je-li prováděna jeho nedostatečná
údržba, velikost vibrací může být odlišná.
Tak se může během celkové pracovní
doby značně prodloužit doba působení
vibrací na obsluhu.
5
Zjistěte si další doplňková bezpečnostní
opatření, která chrání obsluhu před
účinkem vibrací: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Odhad míry vystavení se působení
vibrací by měl také počítat s dobou, kdy
je nářadí vypnuto nebo kdy je v chodu,
ale neprovádí žádnou práci. Během
celkové pracovní doby se tak může
doba působení vibrací na obsluhu
značně zkrátit.
Baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
Nabíječka
Napětí sítě
Přibližná doba nabíjení
Hmotnost
Pojistky
nářadí 230 V
A v napájecí síti
V
Ah
kg
DE9280
28
2,2
0,92
V
min
kg
DE9000
230
60
0,9
DE9360
36
2,2
1,0
ES Prohlášení o shodě
10
09
Popis: Bezpečnostní pokyny
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234
Společnost D E WALT tímto prohlašuje, že
výrobky popisované v technických údajích
splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Níže uvedený popis popisuje stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně
návod k použití a věnujte pozornost těmto
symbolům.
Tyto výrobky také vyhovují normě 2004/108/
EC. Další informace vám poskytne zástupce
společnosti DEWALT na následující adrese nebo
na adresách, které jsou uvedeny na zadní straně
tohoto návodu.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede ke způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje možné hrozící
nebezpečí které, v případě nedodržení,
může způsobit smrt nebo vážné
zranění.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést ke způsobení
lehkého nebo středně vážného
zranění.
Horst Grossmann
Viceprezident pro konstrukci a vývoj produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
5. 8. 2009
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko způsobení
požáru.
6
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nářadí nebo k jeho
posouvání a při odpojování nářadí
od elektrické sítě za kabel nikdy
netahejte. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty
a pohyblivými částmi nářadí. Poškozený
nebo zapletený napájecí kabel zvyšuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
e) Pracujete-li s elektrickým nářadím venku,
používejte prodlužovací kabel určený pro
venkovní použití. Použití napájecího kabelu
vhodného pro venkovní prostředí snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
f) Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí je nezbytně nutné použití
proudového chrániče (RCD) v napájecím
okruhu. Použití proudového chrániče RCD
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ: Chcete-li snížit riziko
způsobení úrazu, přečtěte si návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ! Pozorně si přečtěte
všechna bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení uvedených
pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru
anebo vážné poranění.
Termín „elektrické nářadí” uváděný v níže
uváděných varováních označuje nářadí
napájené z elektrické sítě nebo pomocí
baterie.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ.
1 BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést ke způsobení
úrazu.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
v prostředí s výbušnou atmosférou, jako
jsou prostředí s hořlavými kapalinami,
plyny nebo s výbušným prachem.
Elektrické nářadí je zdrojem jiskření,
což může vést k zapálení prachu nebo
výparů.
c) Při práci s elektrickým nářadím dbejte na
to, aby se do jeho blízkosti nedostaly děti
a okolo stojící osoby. Rozptylování může
způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
3 BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou.Jste-li unavení nebo pod
vlivem drog, alkoholu či léků, s nářadím
nikdy nepracujte. Chvilková nepozornost
při práci s tímto nářadím může přivodit
vážné zranění.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte prostředky k ochraně zraku.
Ochranné prostředky, jako jsou respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, přilba nebo
chrániče sluchu, snižují riziko poranění
osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením ke zdroji napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím nebo
přenášením nářadí zkontrolujte, zda je
vypnutý hlavní spínač.Přenášení nářadí
s prstem na hlavním spínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrické síti, je-li
hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto,
může vést ke způsobení úrazu.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací
přípravky zapomenuté na pohyblivých
částech nářadí mohou vést ke způsobení
úrazu.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožňuje lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
2 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
U nářadí chráněného zemněním
nepoužívejte jakékoliv redukce zástrček.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Vyvarujte se dotyku s uzemněnými
plochami jako jsou potrubí, radiátory,
sporáky a ledničky. Při uzemnění vašeho
těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým
proudem.
c) Nevystavujte nářadí dešti nebo vlhku.
Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se
riziko úrazu elektrickým proudem.
7
f)
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby
se vaše vlasy, oděv nebo rukavice
nedostaly do nebezpečné blízkosti
pohybujících se částí. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohybujícími
se díly zachyceny.
g) Pokud je zařízení vybaveno adaptérem
pro připojení zařízení k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může omezit rizika týkající se prachu.
4
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
a práci, která bude prováděna. Použití
elektrického nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
5
a)
b)
POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou aplikaci správný typ
elektrického nářadí. Správné elektrické
nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji,
bude-li používáno ve výkonnostním
rozsahu, pro který je určeno.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte.
Jakékoliv nářadí s nefunkčním hlavním
spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí,
příslušenství a jiných připojených
součástí, před prováděním servisu nebo
není-li nářadí používáno, odpojte jej od
elektrické sítě nebo vyjměte baterii.Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte osobám,
které nejsou obeznámeny s jeho
obsluhou nebo s tímto návodem,
aby s nářadím pracovaly. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte
vychýlení nebo zablokování pohybujících
se částí, poškození jednotlivých dílů
a jiné okolnosti, které mohou mít vliv na
chod nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod vzniká
v důsledku nedostatečné údržby nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity se méně zanášejí a lépe
ovládají.
Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů
používejte podle uvedených pokynů
a berte v úvahu provozní podmínky
c)
d)
e)
POUŽITÍ AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
Před vložením baterie do nářadí se
ujistěte, zda je hlavní spínač v poloze
vypnuto. Vložení baterie do elektrického
nářadí, jehož hlavní spínač je v poloze
zapnuto, může způsobit nehodu.
Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ baterie může při vložení jiné nevhodné
baterie způsobit vznik požáru.
Používejte výhradně baterie doporučené
výrobcem nářadí. Použití jiných typů
baterií může vytvářet rizika způsobení
požáru nebo vzniku zranění.
Pokud baterii nepoužíváte, skladujte ji
v bezpečné vzdálenosti od kovových
předmětů, jako jsou kancelářské spony,
mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné
drobné kovové předměty, které by mohly
kontakty baterie zkratovat. Zkratování
kontaktů baterie může způsobit popáleniny
nebo požár.
V nevhodných podmínkách může
z baterie unikat kapalina. Vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Pokud
se kapalinou náhodně potřísníte,
zasažené místo omyjte vodou. Při
zasažení očí zasažené místo opláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Kapalina unikající z baterie může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
6 OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze mechanikovi s příslušnou
kvalifikací, který bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tak zajistíte
bezpečný provoz elektrického nářadí.
Další specifické bezpečnostní pokyny pro
vrtací kladiva
• Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
• Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím
může vést k úrazu.
• Při provádění prací, u kterých může
dojít ke kontaktu pracovního nástroje
se skrytým elektrickým vedením nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
8
nářadí za izolované rukojeti. Při kontaktu
s „živým“ vodičem způsobí neizolované
kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým
proudem.
•
•
Používejte k upnutí obrobku k pevné podložce
svorky nebo jiný vhodný způsob. Držení
obrobku rukou nebo opření obrobku o vlastní tělo
je nestabilní a může vést ke ztrátě kontroly.
• Používejte bezpečnostní brýle nebo
jinou ochranu zraku. Během příklepového
i běžného vrtání dochází k odlétávání
úlomků. Odlétávající úlomky mohou
způsobit poranění očí s trvalými následky.
Při práci, během které se práší, používejte
masku proti prachu nebo respirátor. Pro
většinu pracovních operací může být
vyžadována také ochrana sluchu.
• Stále držte nářadí pevně oběma rukama.
Nepokoušejte se používat toto nářadí,
nebudete-li jej držet oběma rukama.
Doporučujeme vám, abyste stále používali
boční rukojeť. Obsluha tohoto nářadí pouze
jednou rukou způsobí ztrátu kontroly nad
nářadím. Zrovna tak nebezpečný může být
i průraz nebo kontakt s tvrdými materiály,
jako jsou například armovací pruty. Před
použitím pevně dotáhněte boční rukojeť.
• Nepracujte s tímto nářadím dlouhodobě.
Vibrace způsobené funkcí příklepu mohou
být pro vaše ruce a paže nebezpečné.
Používejte rukavice, které zajistí lepší
utlumení rázů a omezte působení vibrací
prováděním častých přestávek.
• Neprovádějte opravy pracovních
nástrojů sami. Opravy sekáče by měl
provádět pracovník autorizovaného servisu.
Nesprávně opravené sekáče mohou
přivodit úraz.
• Při obsluze nářadí a při výměně
pracovních nástrojů používejte rukavice.
Přístupné kovové části nářadí a pracovní
nástroje mohou během provozu dosahovat
velmi vysokých teplot. Malé částečky
odlétávajícího materiálu mohou poranit
nechráněné ruce.
• Nikdy neodkládejte nářadí, dokud
nedojde k úplnému zastavení pracovního
nástroje. Pohybující se nástroje mohou
způsobit zranění.
• Nepoužívejte k uvolnění zablokovaných
pracovních nástrojů údery kladiva.
Odlétávající úlomky kovu nebo materiálu
by mohly způsobit zranění.
Mírně opotřebované sekáče mohou být
znovu naostřeny broušením.
Dbejte na to, aby se napájecí kabel
nedostal do blízkosti pohybujícího se
pracovního nástroje. Neomotávejte
napájecí kabel kolem žádné části vašeho
těla. Elektrický kabel navinutý na pracovní
nástroj může způsobit zranění nebo ztrátu
kontroly nad nářadím.
Zbytková rizika
Při práci s kombinovanými vrtacími kladivy
vznikají následující rizika:
- Poranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo horkými částmi nářadí. Přes
dodržování příslušných bezpečnostních
opatření a používání ochranných pomůcek
nelze určitá rizika zcela vyloučit.
Mezi tato rizika patří:
- Poškození sluchu.
- Riziko přivření prstů při výměně
příslušenství.
- Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu, který vzniká při práci s betonem
nebo zdivem.
Označení na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí, který vytváří montážní
spoj mezi nářadím a baterií.
Příklad:
2011 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny pro
všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní
pokyny pro nabíječku DE9000.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná označení na nabíječce,
baterii a výrobku, který používá tuto baterii.
9
NEBEZPEČÍ: Riziko smrtelného úrazu
elektrickým proudem. Na nabíjecích
svorkách nabíječky je napětí 230
V. Nepokoušejte se je propojovat
vodivými předměty. Mohlo by dojít
k úrazu elektrickým proudem.
VA R O V Á N Í : N e b e z p e č í ú r a z u
elektrickým proudem. Dbejte na
to, aby se do nabíječky nedostala
žádná tekutina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze baterie
DEWALT, které jsou určeny k nabíjení.
Ostatní typy baterií mohou prasknout,
což může vést k zranění nebo hmotným
škodám.
UPOZORNĚNÍ: V určitých podmínkách,
kdy je nabíječka připojena k napájecímu
napětí, může dojít ke zkratování
nabíjecích kontaktů uvnitř nabíječky
cizími předměty. Cizí vodivé předměty
a materiály, jako jsou ocelová vlna
(drátěnka), hliníkové fólie nebo
jakékoliv částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky.
Není-li v úložném prostoru nabíječky
umístěna žádná baterie, vždy odpojte
napájecí kabel nabíječky od sítě. Dříve
než budete provádět čištění nabíječky,
odpojte ji od sítě.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
uvedená v tomto návodu. Nabíječka
i baterie jsou specificky navrženy tak, aby
mohly pracovat dohromady.
Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení nabíjecích
baterií D EWALT. Jakékoliv jiné použití
může vést k způsobení požáru nebo
k úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
Při odpojování nabíječky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a netahejte za
napájecí kabel. Tímto způsobem zabráníte
poškození zástrčky a napájecího kabelu.
Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden
tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali
o něj a aby nedocházelo k jeho poškození
nebo nadměrnému zatížení.
•
Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
Nepokládejte na nabíječku žádné předměty
a neumísťujte nabíječku na měkký povrch,
na kterém by mohlo dojít k zablokování
ventilačních drážek, což by způsobilo
nadměrné zvýšení teploty uvnitř nabíječky.
Umístěte nabíječku na taková místa, která
jsou mimo dosah zdrojů tepla. Odvod tepla
z nabíječky je prováděn přes drážky v horní
a spodní části krytu nabíječky.
Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
Nepoužívejte nabíječku, došloli k prudkému nárazu do nabíječky,
k jejímu pádu nebo k jejímu poškození
jiným způsobem. Svěřte opravu nabíječky
autorizovanému servisu.
Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému
servisu. Nesprávně provedená opětovná
montáž může vést k způsobení požáru
nebo k úrazu elektrickým proudem.
Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
baterie z nabíječky toto riziko nesníží.
NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě
230 V. Nepokoušejte se nabíječku
použít s jiným napájecím napětím. Tato
nabíječka není určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Přeprava
Baterie DEWALT typu Li-Ion prochází nezbytnými
testy (UN Manual of Tests and Criteria - ST/SG/
AC.10/11/ Rev.3 Část III, odstavec 38.3) tak,
jak je doporučeno ve směrnicích pro přepravu
nebezpečných výrobků (Recommendations on
the Transport of Dangerous Goods).
- Baterie mají účinnou ochranu před vnitřním
přetlakem a zkratováním pólů.
- Jako prevence před násilným roztržením
a před nebezpečným závěrným proudem
byla provedena příslušná měření.
10
-
Automatické obnovení nabití
Ekvivalentní obsah lithia je v zanedbatelném
množství.
Baterie D E WALT typu Li-Ion jsou vyjmuty
z národních a mezinárodních předpisů týkajících
se nebezpečného zboží. Tyto předpisy budou
ovšem platit, je-li přepravováno několik baterii
současně.
• Ujistěte se, zda jsou baterie zabaleny
v souladu s předpisy pro nebezpečné
výrobky, jak je zmíněno výše, aby bylo
zabráněno jejich zkratování.
Režim automatického obnovení nabití bude
vyrovnávat nabití jednotlivých článků baterie na
maximální kapacitu. Obnovení nabití baterie by
mělo být prováděno jednou týdně nebo vždy,
když baterie neumožňuje provedení stejného
množství úkonů.
Chcete-li provést obnovení nabití baterie, vložte
ji do nabíječky jako obvykle. Nechejte baterii
v nabíječce minimálně 10 hodin.
Nabíječky
Prodleva zahřátá/studená baterie
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou
nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky
zahájí režim prodleva zahřátá/studená baterie
a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne
odpovídající teploty. Potom nabíječka automaticky
přejde do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně
prodlužuje provozní životnost baterie.
Nabíječka DE9000 může nabíjet baterie Li-Ion
s napájecím napětím 28 a 36 V.
Tato nabíječka nemusí být žádným způsobem
seřizována a je zkonstruována tak, aby byla
zajištěna její co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. A, B)
POUZE PRO BATERIE LI-ION
Baterie Li-Ion jsou vybaveny systémem
elektronické ochrany, která baterii chrání před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany
se nářadí automaticky vypne. Pokud se
tak stane, vložte baterii Li-Ion do nabíječky
a nechejte ji zcela nabít.
NEBEZPEČÍ: Riziko smrtelného úrazu
elektrickým proudem.
Na nabíjecích svorkách nabíječky je
napětí 230 V.
Neprovádějte zkoušku vodivými
předměty.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
1. Před vložením baterie do nabíječky (13)
zapojte napájecí kabel nabíječky do
zásuvky elektrické sítě.
2. Vložte baterii do nabíječky. Nabíječka je
vybavena ukazatelem se třemi kontrolkami,
které indikují stav nabití baterie.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno
nepřerušovaným svícením červené
kontrolky. Baterie je zcela nabita a může
být vyjmuta z nabíječky nebo může být
ponechána v nabíječce.
Důležité bezpečnostní pokyny pro
všechny baterie
O b j e d n á v á t e - l i n á h r a d n í a k u m u l á t o r,
nezapomeňte do objednávky doplnit katalogové
číslo a napájecí napětí akumulátoru.
Po dodání není baterie zcela nabita. Před
použitím nabíječky a baterie si nejdříve přečtěte
níže uvedené bezpečnostní pokyny. Při nabíjení
potom postupujte podle uvedených pokynů.
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální
výkonnosti a životnosti baterií Li-Ion nabíjejte
tyto baterie před prvním použitím nejméně po
dobu 10 hodin.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí baterie z nabíječky může způsobit
jiskření a vznícení prachu nebo výparů.
• Nabíjejte baterie pouze v nabíječkách
DEWALT.
• NESTŘÍKEJTE na baterie vodu
a neponořujte baterie do vody nebo do
jiných kapalin.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a baterie na místech, kde může teplota
Průběh nabíjení
V níže uvedené tabulce je popsán stav nabití
baterie.
Stav nabití
1 kontrolka bliká
< 33%
1 kontrolka bliká, 1 kontrolka svítí
33–66%
1 kontrolka bliká, 2 kontrolky svítí
66–99%
3 kontrolky svítí
100%
11
Baterie (obr. A)
dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C (jako
jsou venkovní boudy nebo plechové
stavby v letním období).
TYP BATERIE
Modely DC228 a DC229 pracují s bateriemi
Li-Ion s napájecím napětím 28 V.
Modely DC232, DC233 a DC234 pracují
s bateriemi Li-Ion s napájecím napětím 36 V.
Doporučení pro uložení baterií
1. Nejvhodnější místo pro skladování je
v chladu a suchu, mimo dosah přímého
slunečního záření a nadměrného tepla či
chladu. Z důvodu zachování optimálního
výkonu a provozní životnosti skladujte
nepoužívané baterie při pokojové teplotě.
NEBEZPEČÍ: Nikdy se nepokoušejte
do baterie vniknout. Je-li obal baterie
prasklý nebo poškozený, nevkládejte
baterii do nabíječky. Zabraňte pádu,
rozdrcení nebo poškození baterie.
Nepoužívejte baterii nebo nabíječku,
u kterých došlo k nárazu, pádu
nebo jinému poškození (například
propíchnutí hřebíkem, zásah kladivem,
rozšlápnutí). Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem. Poškozená
baterie by měla být vrácena do
autorizovaného servisu, kde bude
zajištěna její recyklace.
POZNÁMKA: Baterie Li-Ion by se měly
skladovány zcela nabité.
2. Dlouhodobé skladování baterii i nabíječku
nepoškodí. Ve správných podmínkách
mohou být tyto výrobky skladovány až 5 let.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s velkou baterií budou stát na
baterii ve svislé poloze, ale může dojít
k jejich snadnému převrhnutí.
Nálepky na nabíječce a na baterii
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
mohou štítky na nabíječce a na baterii obsahovat
i následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE LI-ION (Li-Ion)
• Nespalujte baterie, i když jsou vážně
poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Baterie mohou v ohni explodovat. Při
spalování baterií typu Li-Ion dochází
k vytváření toxických výparů a látek.
• Dojde-li ke kontaktu obsahu baterie
s pokožkou, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostane-li
se kapalina z baterie do očí, proplachujte
otevřené oči vodou po dobu 15 minut nebo
dokud nedojde k ukončení podráždění. Je-li
nutné lékařské ošetření, elektrolyt baterie
se skládá ze směsi tekutých organických
uhličitanů a solí lithia.
• Obsah článků baterie může způsobit
potíže s dýcháním. Zajistěte přísun
čerstvého vzduchu. Jestliže potíže stále
přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
Doba nabíjení je uvedena
v technických údajích
Zabraňte styku s vodou
Nezkoumejte vodivými předměty
Poškozené baterie nenabíjejte
Poškozené nabíječky nepoužívejte
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od
4 °C do 40 °C
Poškozené napájecí kabely ihned
vyměňte
Porucha nabíječky
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z baterie se může vznítit, dojde-li
k jejímu kontaktu s jiskřením nebo
plamenem.
Porucha baterie
Likvidaci baterie provádějte tak,
aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí
12
5
6
7
8
9
10
11
Baterii nespalujte
Nabíjení provádějte pouze v určených
nabíječkách DEWALT
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Akumulátorové vrtací kladivo
1 Boční rukojeť
1 Nastavitelný hloubkový doraz
1 Systém odsávání prachu
(DC235KL)
1 Rychloupínací sklíčidlo (DC229/DC234)
2 Baterie (pouze modely KL)
1 Nabíječku
1 Kufřík (pouze u modelu K)
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
Nabíječka
Ve vaší nabíječce DE9000 mohou být nabíjeny
baterie D E WALT typu Li-Ion s napájecím
napětím 36 V (DE9360) a 28 V (DE9280)
s kapacitou 2,2 Ah.
11 Baterie
12 Uvolňovací tlačítko
13 Nabíječka
14 Indikátory nabíjení (červené)
15 Zajišťovací objímka držáku nástrojů
16 Sklíčidlo
Systém odsávání prachu
17 Kolíkové konektory pro systém odsávání
prachu [DC228, DC229, DC232, DC234
(mimo typ 1)]
18 Systém odsávání prachu (D25302DH,
prodáván samostatně)
19 Systém odsávání prachu připojený k vrtacímu
kladivu
Poznámka: U modelů N nejsou obsahem
balení baterie a nabíječka.
•
•
Držák nástroje
Zajišťovací objímka
Prachový kryt
Nastavitelný hloubkový doraz
Boční rukojeť
Hlavní rukojeť
Baterie
Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Před použitím nářadí si důkladně přečtěte
návod k obsluze.
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234
(MIMO TYP 1)
Systém odsávání prachu D25302DH
můžete zakoupit samostatně u nejbližšího
autorizovaného prodejce DEWALT.
Popis (obr. A, A1, D, H)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy elektrického nářadí
a jeho součástí.Mohlo by dojít k jeho
poškození nebo k poranění osob.
Spojka s ochranou před přetížením
V případě zaseknutí vrtáku je pohon hřídele
vrtačky přerušen. S ohledem na výsledné síly
vždy držte nářadí oběma rukama a zaujměte
pevný postoj.
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše akumulátorová vrtací kladiva DC228,
DC229, DC232, DC233 a DC234 jsou určena
pro profesionální vrtání, příklepové vrtání,
šroubování a lehké sekací práce.
Mechanismus brzdy
Po uvolnění spínače s regulací otáček je
otáčení hřídele okamžitě zastaveno.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v prostředí s výskytem hořlavých kapalin
a plynů.
Aktivní regulace vibrací
Aktivní regulace vibrací neutralizuje vibrace
vznikající použitím příklepového mechanismu
kladiva. Snížení vibrací přenášených na
ruce a paže obsluhy umožňuje pohodlnější
a dlouhodobější použití nářadí a prodlužuje
také provozní životnost nářadí. Pokud je nářadí
v provozu, vibrační síly jsou vyrovnávány
pomocí pružně uloženého mechanismu. Tento
tlumící účinek lze pocítit, pokud je na nářadí
vyvíjen tlak. Ujistěte se, zda je pružina v záběru
a zda není příliš tuhá. Mechanismu by měl být
v „plovoucí“ poloze.
Tato kombinovaná vrtací kladiva pro náročné
použití jsou profesionálním elektrickým
nářadím. ZABRAŇTE dětem, aby se dostaly
s tímto nářadím do kontaktu. Používají-li toto
nářadí nezkušené osoby, musí být zajištěn
odborný dozor.
1 Spínač s regulací otáček
2 Přepínač chodu vpřed/vzad
3 Volič režimu
4 Bezpečnostní pojistka
13
Elektrická bezpečnost
•
Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno
napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí
baterie odpovídá napětí na výkonovém štítku
nářadí. Ujistěte se, zda hodnota napájecího
napětí vaší nabíječky odpovídá napájecímu
napětí v elektrické síti.
Uvolněte bezpečnostní pojistku
a zkontrolujte, zda je volič režimu zajištěn
ve zvolené poloze.
VAROVÁNÍ: Neměňte režim během
chodu nářadí.
Instalace a demontáž příslušenství SDSplus (obr. D)
Toto kombinované vrtací kladivo používá
příslušenství SDS-plus (viz průřez upínací
stopky vrtáku SDS-plus na obrázku D).
• Provádějte čištění a mazání upínací stopky
vrtáku.
• Zasuňte upínací stopku nástroje do držáku
nástrojů (5).
• Zasuňte nástroj a lehce s ním otočte, aby
došlo k jeho zapadnutí do drážek.
• Zatáhněte za nástroj a ujistěte se, zda je
správně zajištěn. Funkce příklepu vyžaduje,
aby se nástroj po zajištění v držáku mohl
pohybovat v axiálním směru v rozmezí
několika centimetrů.
• Chcete-li nástroj vyjmout, zasuňte
zajišťovací objímku (15) směrem dozadu
a vyjměte nástroj.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací
kabel nepoužívejte. Používejte schválený
prodlužovací kabel vhodný pro vaši nabíječku
(viz technické údaje). Minimální průřez vodiče
je 1 mm2, maximální délka je 30 m.
Montáž a seřízení
VAROVÁNÍ: Před prováděním montáže
a seřízení vždy vyjměte baterii.
VAROVÁNÍ: Před vložením nebo
vyjmutím baterie nářadí vždy vypněte.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie
a nabíječky DEWALT.
Upevnění boční rukojeti (obr. E)
Boční rukojeť (9) může být připevněna tak, aby
vyhovovala pravákům i levákům.
Nasazení a sejmutí baterie (obr. A)
• Baterii (11) nasadíte tak, že ji srovnáte
s místem jeho uložení na nářadí. Nasuňte
baterii do nářadí a zatlačte na ni tak, aby
došlo k jejímu zajištění ve správné poloze.
• Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte
uvolňovací tlačítko (12) a současně baterii
vytáhněte z nářadí.
VAROVÁNÍ: Nářadí používejte vždy
s řádně připevněnou boční rukojetí.
•
•
•
Volba pracovního režimu (obr. C)
Nářadí může být používáno v následujících
pracovních režimech:
•
Vrtání bez příklepu: pro šroubování
a vrtání do kovu, dřeva a plastů.
Nastavení hloubky vrtání (obr. F)
• Upněte do držáku nástrojů požadovaný
vrták.
• Uvolněte boční rukojeť (9).
• Protáhněte nastavitelný hloubkový doraz
(8) otvorem v boční rukojeti.
• Nastavte hloubku vrtání podle uvedeného
obrázku.
• Přitáhněte boční rukojeť.
Vrtání s příklepem: pro vrtání do
betonu a zdiva.
Pouze příklep: pro lehké sekání.
•
Povolte boční rukojeť.
Pro praváky: nasuňte rukojeť na objímku
za držákem nástrojů tak, aby byla rukojeť
vlevo.
Pro leváky: nasaďte rukojeť na objímku
za držákem nástrojů tak, aby byla rukojeť
vpravo.
Nastavte boční rukojeť do požadované
polohy a přitáhněte ji.
Provozní režim zvolte stisknutím
bezpečnostní pojistky (4) a otočením voliče
režimu (3) do polohy, ve které směřuje na
symbol požadovaného režimu.
14
Přepínač chodu vpřed/vzad (obr. G)
• Zatlačte přepínač chodu vpřed/vzad (2)
doleva, aby bylo nastaveno otáčení nástroje
dopředu (otáčení nástroje doprava). Viz
šipky na nářadí
• Zatlačte přepínač chodu vpřed/vzad (2)
doprava, aby bylo nastaveno otáčení
nástroje směrem dozadu (otáčení nástroje
doleva).
•
•
UPOZORNĚNÍ: Před provedením
změny směru otáčení počkejte, až se
motor zcela zastaví.
Před zahájením práce:
• Ujistěte se, zda je akumulátor (zcela)
nabit.
• Ujistěte se, zda je akumulátor řádně
usazen.
DC229/DC234 - výměna držáku nástrojů za
sklíčidlo (obr. H)
• Otočte zajišťovací objímku (6) do odjištěné
polohy a sejměte držák nástrojů (5).
• Nasaďte sklíčidlo (16) na hřídel a otočte
zajišťovací objímku do zajišťovací polohy.
• Chcete-li vyměnit sklíčidlo za držák
nástrojů, nejdříve stejným způsobem
demontujte sklíčidlo. Potom stejným
způsobem nainstalujte držák nástrojů.
Správná poloha rukou (obr. A, I)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte
standardní sklíčidla v režimu vrtání
s příklepem.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na boční rukojeti (9) a druhou ruku
na hlavní rukojeti (10).
Výměna prachového krytu (obr. D)
Prachový kryt (7) chrání mechanismus před
prachem. Opotřebovaný prachový kryt okamžitě
vyměňte.
• Zasuňte zajišťovací objímku (15) směrem
dozadu a sejměte prachový kryt (7).
• Instalujte nový prachový kryt.
• Uvolněte zajišťovací objímku držáku
nástrojů.
Před zahájením provozu:
• Ujistěte se, zda je baterie (zcela) nabitá.
• Ujistěte se, zda je baterie řádně usazena.
Zapnutí a vypnutí (obr. A)
• Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spínač
s regulací otáček (1). Otáčky nářadí jsou
určeny tlakem vyvíjeným na spínač.
• Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač.
• Chcete-li nářadí zajistit, přesuňte spínač
chodu vpřed/vzad (2) do střední polohy.
OBSLUHA
Pokyny pro obsluhu
VAROVÁNÍ:
•
•
•
Nevrtejte příliš hluboko, aby nedošlo
k poškození prachového krytu.
Vždy držte nářadí pevně oběma
rukama a zaujměte pevný postoj.
Nářadí používejte vždy s řádně
připevněnou boční rukojetí.
Není-li pracovní nástroj již
dostatečně ostrý, použijte nový
pracovní nástroj.
Vrtání s příklepem (obr. A)
• Nastavte volič režimu (3) do polohy „vrtání
s příklepem“.
• Upněte vhodný vrták. Chcete-li dosáhnout
co nejlepších výsledků, používejte vysoce
kvalitní vrtáky s hroty ze slinutého karbidu.
• Nastavte boční rukojeť (9) do požadované
polohy.
• V případě nutnosti nastavte hloubku otvoru.
• Označte si místo, kde bude vyvrtán otvor.
• Vrták umístěte na značku a spusťte
nářadí.
Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
Dávejte pozor na umístění
elektrického vedení a potrubí.
Vyvíjejte na obrobek pouze lehký
tlak (asi 5 kg). Nadměrný tlak na
nářadí neurychlí vrtání, ale sníží
výkon nářadí a může zkrátit dobu
jeho provozní životnosti.
15
Při změně režimu sekání na rotační režim budete
možná muset krátce protočit motor, aby došlo
k zapadnutí převodových kol převodovky.
Vrtání bez příklepu (obr. A)
• Nastavte volič režimu (3) do polohy „vrtání
bez příklepu“.
• V závislosti na typu vašeho nářadí postupujte
podle některých z následujících pokynů:
- Nasazení adaptéru sklíčidla/sestavy
sklíčidla (DC228/DC232/DC233). Pro
sklíčidla standardních rozměrů 10
nebo 13 mm jsou k dispozici speciální
adaptéry SDS-plus se závitem, aby bylo
umožněno použití nástrojů s rovnou
upínací stopkou.
- Vyměňte držák nástrojů za sklíčidlo
(DC229/DC234).
• Postupujte stejným způsobem, jako při
vrtání s příklepem.
VAROVÁNÍ:
• Toto nářadí nepoužívejte k míchání
nebo k čerpání lehce hořlavých
nebo výbušných kapalin (benzín,
alkohol apod.).
• Nepoužívejte nářadí k míchání
hořlavých kapalin opatřených
odpovídající etiketou
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
D E WALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být použití
takového příslušenství s tímto nářadím
velmi nebezpečné. Používejte s tímto
nářadím pouze příslušenství doporučené
společností DEWALT, aby bylo omezeno
riziko způsobení zranění.
UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte
standardní sklíčidla v režimu vrtání
s příklepem.
Šroubování (obr. A)
• Nastavte volič režimu (3) do polohy „vrtání
bez příklepu“.
• Zvolte si směr otáčení.
• V závislosti na typu vašeho nářadí postupujte
podle některých z následujících pokynů:
- Chcete-li použít šestihranné šroubovací
násady, použijte speciální adaptér
SDS-plus® pro šroubování (DC228/
DC233/DC232).
- Vyměňte držák nástrojů za sklíčidlo
(DC229/DC234).
• Vložte do držáku požadovaný šroubovací
nástroj. Při šroubování šroubů s plochou
drážkou v hlavě vždy používejte násadu
s naváděcím pouzdrem.
• Lehce stlačte spínač s regulací otáček (1),
aby nedošlo k poškození hlavy šroubu. Při
zpětném chodu (otáčení doleva) je rychlost
otáček automaticky snížena, aby došlo ke
snadnému vyšroubování šroubu.
• Pokud je hlava šroubu zapuštěna do
povrchu obrobku, uvolněte stisk spínače
s regulací otáček, aby nedošlo k zařezání
hlavy šroubu do obrobku.
Jako doplňkové příslušenství jsou nabízeny
různé typy vrtáků a sekacích dlát SDS-plus®.
Další podrobnosti týkající se příslušenství
získáte u autorizovaného dealera DEWALT.
Údržba
Va š e e l e k t r i c k é n á ř a d í D E WA LT b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle
s minimálními nároky na údržbu. Předpokladem
dlouhodobé bezproblémové funkce nářadí je
jeho pravidelné čištění a údržba.
•
DC228/DC229/DC233/DC234 - Sekání (obr. A)
• Nastavte volič režimu (3) do polohy „pouze
příklep“.
• Nasaďte příslušné dláto a zkontrolujte, zda
je řádně zajištěno.
• Nastavte boční rukojeť (9) do požadované
polohy.
• Zapněte nářadí a zahajte práci.
Toto nářadí nemá žádné díly, které by
mohl uživatel opravit sám. Přibližně po
40 hodinách provozu odneste nářadí do
autorizovaného servisu DEWALT. Pokud se
vyskytnou problémy ještě před uplynutím
této doby, kontaktujte autorizovaný servis
DEWALT.
Mazání
Vaše elektrické nářadí nevyžaduje žádné další
mazání. Používané příslušenství a přídavná
zařízení musí být pravidelně mazána v blízkosti
uchycení systému SDS-plus®.
16
Čištění
Baterie
Pokud baterie přestane dodávat dostatečný
výkon, musí být nabita. Po ukončení provozní
životnosti baterie proveďte její likvidaci tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji vyjměte
z nářadí.
• Články typu Li-Ion jsou recyklovatelné.
Odevzdejte je prosím dodavateli nebo
v místní recyklační stanici. Shromážděné
baterie budou vhodným způsobem
zlikvidovány nebo recyklovány.
VAROVÁNÍ:
• Nabíječku před čištěním krytů
měkkým hadříkem odpojte od
elektrické sítě.
• Před čištěním z nářadí vyjměte
baterii.
• Udržujte čisté ventilační drážky
a plastový kryt pravidelně čistěte
měkkým hadříkem.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domovního
odpadu.
Nebudete-li váš výrobek D E WALT dále
potřebovat nebo uplyne-li doba jeho provozní
životnosti, nelikvidujte jej společně s domovním
odpadem. Zlikvidujte tento výrobek ve tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá zabránit znečištění životního
prostředí a snižuje požadavky na nové
suroviny.
Místní předpisy mohou upravovat způsob
likvidace domácích elektrických spotřebičů
v místních sběrnách nebo v místě nákupu
výrobku.
Společnost DEWALT poskytuje možnost sběru
a recyklace použitých výrobků DEWALT po
ukončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím
vaše nářadí jakémukoliv autorizovanému
servisu, který nářadí odebere a zajistí jeho
recyklaci.
Místo vaší nejbližší autorizované servisní
pobočky DEWALT se dozvíte na příslušné adrese
uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam
servisních středisek DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com
17
Politika našich služeb zákazníkĤm
Navíc poskytuje servis D EWALT na všechny
provádČné opravy a vymČnČné náhradní díly
další servisní záruþní dobu v trvání 6 mČsícĤ.
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potĜebovat
radu þi pomoc, obraĢte se s dĤvČrou na náš
nejbližší servis D EWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruþní list je dokladem práv spotĜebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Obþanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
PatĜí k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního þísla jako jeho
pĜíslušenství. PĜí každé reklamaci je tĜeba
tento záruþní list nebo doklad o koupi pĜedložit
prodávajícímu, pĜípadnČ servisnímu stĜedisku
DEWALT povČĜenému vykonáváním záruþních
oprav. Ve vlastním zájmu si záruþní list
spolu s originálem dokladu o nákupu peþlivČ
uschovejte.
Záruka DEWALT
BlahopĜejeme Vám k zakoupení tohoto vysoce
kvalitního výrobku D EWALT. Náš závazek ke
kvalitČ v sobČ samozĜejmČ zahrnuje také naše
služby zákazníkĤm. Proto poskytujeme záruþní
dobu daleko pĜesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto pĜístroje nám umožĖuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výmČny. Pokud
se objeví v prĤbČhu 30 dní od zakoupení náĜadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodníka náĜadí vymČnČno
za nové. Díky 1 roþní záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení pĜístroje
na jeden bezplatný servis v autorizovaném
servisním stĜedisku DEWALT. Zárukou kvality
¿rma DEWALT garantuje po dobu trvání záruþní
doby (24 mČsícĤ pĜi nákupu pro pĜímou
osobní spotĜebu, 12 mČsícĤ pĜi nákupu
pro podnikatelskou þinnost) bezplatné
odstranČní jakékoliv materiálové nebo výrobní
závady za následujících podmínek:
• PĜístroj bude dopraven (spolu s originálním
záruþním listem DEWALT nebo s dokladem
o nákupu), do jednoho z povČĜených
servisních stĜedisek D EWALT, které jsou
autorizované k provádČní záruþních oprav.
• PĜístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor pĜístroje nebyl pĜetČžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnČjších vlivĤ.
• Do pĜístroje nebylo zasahováno nepovolaʚ
nou osobou. Osoby povolané tvoĜí personál
servisních stĜedisek D EWALT, které jsou
autorizované k provádČní záruþních
oprav.
D EWALT nabízí rozsáhlou síĢ autorizovaných
servisních opraven a sbČrných stĜedisek.
Jejich seznam najdete na záruþním listČ. Další
informace týkající se servisu mĤžete získat
na níže uvedených telefonních þíslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Czech republic s.r.o.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská republika
tel:
+420 261 009 772
fax:
+420 261 009 784
obchod@blackdecker.com
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
04/2011
zst00151387- 18-05-2011
18
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
obchod@blackdecker.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 244 638 121,3
Fax: 00421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 335 512 624
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
19
Převodová skříň ROTAČNÍ VRTAČKA S PŘÍKLEPEM 1
©
DC228KL - - - A
20
Kryt ROTAČNÍ VRTAČKA S PŘÍKLEPEM 1
©
DC228KL - - - A
21
Převodová skříň ROTAČNÍ VRTAČKA S PŘÍKLEPEM 1
©
DC229KL - - - A
22
Kryt ROTAČNÍ VRTAČKA S PŘÍKLEPEM 1
©
DC229KL - - - A
23
Kryt VRTACÍ KLADIVO 1
©
DC232K - - - - A
24
Převodová skříň VRTACÍ KLADIVO 1
©
DC232K - - - - A
25
Kryt VRTACÍ KLADIVO 1
©
DC234K - - - - A
26
Převodová skříň VRTACÍ KLADIVO 1
©
DC234K - - - - A
27
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
SK
ZÁRUýNÝ LIST
ZÁRUýNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUýNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 mČsícĤ pĜi prodeji zboží fyzické osobČ – spotĜebiteli pro soukromou pĜímou spotĜebu (§ 620 Obþanského zákoníku)
‰ 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteĐovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Obþianskeho zákonníka)
12 mČsícĤ pĜi prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské þinnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
‰ 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateĐovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateĐskej þinnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že úþel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že úþel nákupu je pre:
‰PĜímou osobní spotĜebu/Priamu osobnú spotrebu
‰Obchodní a podnikatelskou þinnost/obchodnú a podnikateĐskú þinnosĢ
IýO: ………………………...........................…..
ýíslo pokladního dokladu - faktury/ýíslo pokladniþného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-149 00 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Peþiatka
Podpis
03/11
Popis
poruchy
Download PDF

advertising