DC234K | DeWalt DC234K ROTARY HAMMER DRILL Type 3 instruction manual

599111-84 SK
Preložené z pôvodného návodu
DC228
DC229
DC232
DC233
DC234
A
2
18
19
17
A1
3
B
C
5
7
15
9
E
D
3
4
2
8
9
F
G
5
6
16
6
H
I
4
AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVÁ
DC228/DC229/DC232/DC233/DC234
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili
zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov profesionálneho
elektrického náradia.
Technické údaje
Napätie
Typ
Otáčky naprázdno
Otáčky pri záťaži
Energia úderu (EPTA 05/2009)
Max. priemer otvoru pri vŕtaní
do ocele/dreva/betónu
Držiak nástrojov
Priemer objímky
Hmotnosť
LpA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akust. tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akust. výkonu)
DC228
28
2
0 - 1 150
0 - 850
2,1
DC229
28
2
0 - 1 150
0 - 850
2,1
DC232
36
3
0 - 1 150
0 - 850
2,1
DC233
36
3
0 - 1 150
0 - 850
2,1
DC234
36
3
0 - 1 150
0 - 850
2,1
mm
kg
13/30/24
SDS-plus®
54
3,6
13/30/24
SDS-plus®
54
3,6
13/30/24
SDS-plus®
54
3,8
13/30/24
SDS-plus®
54
3,8
13/30/24
SDS-plus®
54
3,8
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
82
2,0
96
2,3
82
2,0
95
2,4
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
8,5
1,7
8,5
1,7
4,5
1,5
4,5
1,6
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
V
min-1
min-1
J
mm
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy EN 60745:
Vŕtanie do kovu
m/s2
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Hodnota vibrácií ah, D =
m/s2
1,5
1,5
1,5
Odchýlka K =
Vŕtanie do betónu
m/s2
8
8
8,5
Hodnota vibrácií ah, HD =
m/s2
1,5
1,5
1,7
Odchýlka K =
Sekanie
m/s2
5,5
5,5
–
Hodnota vibrácií ah,Cheq =
m/s2
1,5
1,5
–
Odchýlka K =
Skrutkovanie bez príklepu
m/s2
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Hodnota vibrácií ah, =
m/s2
1,5
1,5
1,5
Odchýlka K =
Hodnota vibrácií uvedená v tomto dokumente
bola meraná podľa normalizovaných
požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie
jedného náradia s ostatnými. Táto hodnota
môže byť použitá na predbežný odhad vibrácií
pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak sa však náradie
používa pre rôzne aplikácie s rozmanitým
príslušenstvom alebo ak sa nerobí
dostatočná údržba, veľkosť vibrácií
môže byť odlišná. Tak sa môže počas
pracovnej doby značne predĺžiť doba
pôsobenia vibrácií na obsluhu.
5
Odhad miery vystavenia sa pôsobeniu
vibrácií by mal tiež počítať s časom, keď
je náradie vypnuté alebo keď je v chode,
ale nerobí žiadnu prácu. Tak sa môže
počas pracovnej doby značne skrátiť
doba pôsobenia vibrácií na obsluhu.
Akumulátory
Napätie
Kapacita
Hmotnosť
Nabíjačka
Napätie v sieti
Približný čas nabíjania
Hmotnosť
V
Ah
kg
DE9280
28
2,2
0,92
V
min
kg
DE9000
230
60
0,9
Poistky
náradie 230 V
Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné
opatrenia, ktoré chránia obsluhu pred
účinkom vibrácií: údržba náradia a jeho
príslušenstvo, udržovanie rúk v teple,
organizácia spôsobu práce.
DE9360
36
2,2
1,0
10 A v napájacej sieti
Popis: Bezpečnostné pokyny
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
Nižšie uvedený popis popisuje stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
09
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234
Spoločnosť D EWALT týmto prehlasuje, že
výrobky popisované v technických údajoch
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia
v prípade, že sa tomu nezabráni.
Tieto výrobky tiež vyhovujú norme 2004/108/
EC. Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca
spoločnosti DEWALT na nasledujúcej adrese
alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej
strane tohto návodu.
VA R O VA N I E : O z n a č u j e m o ž n é
hroziace nebezpečenstvo ktoré,
v prípade nedodržania, môže spôsobiť
smrť alebo vážne zranenie.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
prehlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne
hroziacu rizikovú situáciu, ktorá môže
viesť k spôsobeniu ľahkého alebo
stredne vážneho zranenia v prípade,
že sa tomu nezabráni.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranení,
ktorý môže viesť k poškodeniu zariadení
v prípade, že sa tomu nezabráni.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu
produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
5. 8. 2009
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
6
kábel na prenášanie náradia, na jeho
posúvanie a pri odpájaní náradia od
elektrickej siete za neho neťahajte.
Zabráňte kontaktu kábla s horúcimi,
mastnými a ostrými predmetmi
a pohyblivými časťami náradia. Poškodený
alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Ak pracujete s elektrickým náradím
vonku, používajte predlžovací kábel
určený na vonkajšie použitie. Použitie
prívodného kábla vhodného pre vonkajšie
prostredie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Pri práci s elektrickým náradím vo
vlhkom prostredí je nevyhnutné
používať prúdový chránič (RCD). Použitie
prúdového chrániča RCD znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
VAROVANIE: Ak chcete znížiť riziko
spôsobenia úrazu, prečítajte si návod
na použitie.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
VAROVANIE!Pozorne si prečítajte
všetky bezpečnostné varovania
a p o k y n y. N e d o d r ž a n i e n i ž š i e
uvedených pokynov môže mať za
následok úraz elektrickým prúdom,
vznik požiaru alebo vážne poranenie.
Termín „elektrické náradie” uvádzaný v nižšie
uvedených varovaniach označuje náradie
napájané z elektrickej siete alebo pomocou
akumulátora.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY SI USCHOVAJTE PRE PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
3 BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
robíte a pri práci s elektrickým náradím
premýšľajte. S náradím nepracujte,
pokiaľ ste unavení alebo pokiaľ ste pod
vplyvom omamných látok, alkoholu
alebo liekov. Chvíľková nepozornosť pri
práci s týmto náradím môže privodiť vážne
zranenie.
b) Používajte prostriedky na ochranu
osôb. Vždy používajte prostriedky na
ochranu zraku. Ochranné prostriedky,
ako sú respirátor, nekĺzavá pracovná obuv,
prilba alebo chrániče sluchu, znižujú riziko
poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením k zdroju napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je hlavný vypínač vypnutý. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, pokiaľ je hlavný vypínač
náradia v zapnutej polohe, môže viesť
k spôsobeniu úrazu.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo
nastavovacie prípravky zabudnuté na
pohyblivých častiach náradia môžu viesť
k spôsobeniu úrazu.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
To umožní lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
1 BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený.Preplnený a neosvetlený pracovný
priestor môže viesť k spôsobeniu úrazu.
b) Nepracuje s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako je prostredie
s horľavými kvapalinami, plynmi
alebo s výbušným prachom. Elektrické
náradie je zdrojom iskrenia, čo môže viesť
k zapáleniu prachu alebo výparov.
c) Pri práci s elektrickým náradím dbajte na
to, aby sa do jeho blízkosti nedostali deti
a okolo stojace osoby. Rozptyľovanie môže
spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
2 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte. Pri
náradí, ktoré je chránené uzemnením
nepoužívajte akékoľvek redukcie
zástrčiek.Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Vyvarujte sa dotyku s uzemnenými
plochami ako je potrubie, radiátory,
sporáky a chladničky. Pri uzemnení
Vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým
prúdom.
c) Nevystavujte náradie dažďu alebo vlhku.
Ak do náradia vnikne voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
7
f)
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby
sa Vaše vlasy, odev alebo rukavice
nedostali do nebezpečnej blízkosti
pohyblivých častí. Voľný odev, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými
dielmi zachytené.
g) Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom
na pripojenie zariadení na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadne fungovanie. Použitie týchto
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
4
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g) Náradie, príslušenstvo a držiaky
nástrojov používajte podľa týchto
pokynov a spôsobom určeným
daným typom náradia. Berte do úvahy
prevádzkové podmienky a prácu, ktorú
je nutné vykonať. Použitie náradia na
iné účely, než na aké je určené, môže byť
nebezpečné.
5
a)
POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
Elektrické náradie nepreťažujte.
Používajte správny typ náradia pre
Vašu prácu. Náradie bude pracovať lepšie
a bezpečnejšie, ak sa bude používať vo
výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo
určené.
Ak nejde hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí,
príslušenstva či iných pripojených
súčastí, pred vykonávaním servisu
alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete a / alebo
vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte nepovolaným
osobám neoboznámeným s obsluhou
náradia alebo s týmto návodom, aby
s náradím pracovali. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Údržba elektrického náradia. Skontrolujte
vychýlenie či zaseknutie pohyblivých
častí, poškodenie jednotlivých dielov
a iné okolnosti, ktoré môžu mať vplyv
na chod náradia. Pokiaľ je náradie
poškodené, nechajte ho opraviť. Mnoho
nehôd vzniká v dôsledku nedostatočnej
údržby náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými hranami sa menej zanášajú
a lepšie sa ovládajú.
b)
c)
d)
e)
POUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO
NÁRADIA A JEHO ÚDRŽBA
Pred vložením akumulátora do náradia
sa ujistite, či je hlavný vypínač vo
vypnutej polohe. Vloženie akumulátora
do elektrického náradia, pokiaľ je hlavný
vypínač v zapnutej polohe, môže spôsobiť
nehodu.
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom.Nabíjačka vhodná pre jeden
typ akumulátora môže pri vložení iného
nevhodného akumulátora spôsobiť vznik
požiaru.
Používajte výhradne akumulátory
odporučené výrobcom náradia. Použitie
iných typov akumulátorov môže vytvárať
riziko spôsobenia požiaru alebo vzniku
zranení.
Pokiaľ akumulátor nepoužívate, skladujte
ho v bezpečnej vzdialenosti od kovových
predmetov ako sú kancelárske spony,
mince, kľúče, klince, skrutky a iné
drobné kovové predmety, ktoré by mohli
skratovať kontakty akumulátora. Skrat
oboch svoriek kontaktov akumulátora môže
spôsobiť popáleniny alebo požiar.
V nevhodných podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte
sa kontaktu s touto kvapalinou. Pokiaľ
prídete s kvapalinou náhodne do styku,
zasiahnuté miesto omyte vodou. Pri
zasiahnutí očí zasiahnuté miesto omyte
a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca
kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
6 OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
diely. Tak zaistíte bezpečný chod náradia.
Ďalšie špeciálne bezpečnostné pokyny pre
vŕtacie a kombinované kladivá
• Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
8
•
•
Používajte prídavné rukoväti dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím
môže viesť k úrazu.
Pri vykonávaní prác, pri ktorých môže
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytým elektrickým vedením alebo
s vlastným prívodným káblom, držte
náradie za izolované rukoväti. Pri
kontakte so „živým“ vodičom spôsobia
neizolované kovové časti náradia obsluhe
úraz elektrickým prúdom.
•
•
•
•
Používajte na upnutie obrobku k pevnej
podložke svorky alebo iný vhodný spôsob.
Držanie obrobku rukou alebo jeho opretie
o Vaše telo je nestabilné a môže viesť k strate
kontroly.
• Používajte bezpečnostné okuliare alebo
inú ochranu zraku. Pri príklepovom
i bežnom vŕtaní dochádza k odlietavaniu
úlomkov. Letiace čiastočky môžu spôsobiť
trvalé poškodenie zraku. Pri práci, počas
ktorej sa práši, používajte masku proti
prachu alebo respirátor. Pre väčšinu
pracovných operácií sa môže vyžadovať
aj ochrana sluchu.
• Stále držte náradie pevne oboma rukami.
Nepokúšajte sa používať toto náradie,
ak ho nebudete držať oboma rukami.
Odporúčame Vám, aby ste stále používali
bočnú rukoväť. Obsluha tohto náradia iba
jednou rukou spôsobí stratu kontroly nad
náradím. Rovnako nebezpečný môže byť
i prieraz alebo stret s tvrdými materiálmi.
Pred použitím pevne dotiahnite bočnú
rukoväť.
• Nepracujte s týmto náradím dlhodobo.
Vibrácie spôsobené funkciou príklepu môžu
byť pre Vaše ruky a paže nebezpečné.
Používajte rukavice, ktoré zaistia lepšie
utlmenie rázov a obmedzte pôsobenie
vibrácií robením častých prestávok.
• Nevykonávajte opravy pracovných
nástrojov sami. Opravy sekáča by mal
vykonávať pracovník autorizovaného
servisu. Nesprávne opravené sekáče môžu
privodiť úraz.
• Pri obsluhe náradia a pri výmene
pracovných nástrojov používajte
rukavice. Prístupné kovové časti náradia
a pracovné nástroje môžu počas prevádzky
dosahovať veľmi vysoké teploty. Malé
čiastočky odlietavajúceho materiálu môžu
poraniť nechránené ruky.
Nikdy neodkladajte náradie, pokiaľ
nedôjde k úplnému zastaveniu
pracovného nástroja. Pohybujúce sa
nástroje môžu spôsobiť zranenie.
Nepoužívajte na uvoľnenie zablokovaných
pracovných nástrojov údery kladiva.
Odlietavajúce úlomky kovu alebo materiálu
by mohli spôsobiť zranenie.
Mierne opotrebované sekáče môžu byť
znovu naostrené brúsením.
Dbajte na to, aby sa prívodný kábel
nedostal do blízkosti pohybujúceho
sa pracovného nástroja. Neomotávajte
prívodný kábel okolo žiadnej časti Vášho
tela. Elektrický kábel navinutý na pracovný
nástroj môže spôsobiť zranenie alebo stratu
kontroly nad náradím.
Ostatné riziká
Pri práci s kombinovanými kladivami vznikajú
nasledovné riziká:
- Poranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
alebo rozpálenými časťami náradia. Napriek
dodržovaniu bezpečnostných opatrení
a používaniu ochranných pomôcok sa
nedajú tieto riziká celkom vylúčiť.
Medzi tieto riziká patrí:
- Poškodenie sluchu.
- Riziko privretia prstov pri výmene
príslušenstva.
- Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri práci s betónom a/
alebo murivom.
Označenia na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Vždy používajte prostriedky na
ochranu zraku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok
výroby, je vytlačený na povrchu krytu náradia,
ktorý vytvára montážny spoj medzi náradím
a akumulátorom.
Príklad:
2011 XX XX
Rok výroby
9
Dôležité bezpečnostné pokyny pre
všetky nabíjačky
•
•
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny
a pokyny pre obsluhu nabíjačky DE9000.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý tento akumulátor
používa.
NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo
smrteľného úrazu elektrickým prúdom.
Na nabíjacích svorkách nabíjačky
je napätie 230 V. Nepokúšajte sa
kontakty akumulátora prepájať vodivými
predmetmi Inak by mohlo dôjsť
k vážnemu úrazu elektricým prúdom.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
tekutina. Inak by mohlo dôjsť k vážnemu
úrazu elektricým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika zpôsobenia
zranenia nabíjajte iba akumulátory
DEWALT, ktoré sú určené na nabíjanie.
Ostatné typy akumulátorov môžu
prasknúť, čo môže viesť k zraneniu
alebo hmotným škodám.
UPOZORNENIE: V určitých podmienkach,
keď je nabíjačka pripojená k napájaciemu
napätiu, môže dôjsť ku skratovaniu
nabíjacích kontaktov vnútri nabíjačky
cudzími predmetmi. Cudzie vodivé
predmety a materiály, ako je oceľová vlna
(drôtenka), hliníkové fólie alebo akékoľvek
čiastočky kovu, sa nesmú dostať do
vnútorného priestoru nabíjačky. Ak nie je
v úložnom priestore nabíjačky umiestnený
žiaden akumulátor, vždy odpojte prívodný
kábel nabíjačky od siete. Skôr než budete
nabíjačku čistiť, odpojte ju od siete.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode. Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak,
aby mohli pracovať spolu.
Tieto nabíjačky nie sú určené na použitie
s inými typmi akumulátorov, než sú
akumulátory D E WALT. Akékoľvek iné
použitie môže viesť ku spôsobeniu požiaru
alebo k úrazu elektrickým prúdom.
•
•
Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu
dažďa alebo snehu.
Pri odpájaní nabíjačky vždy vytiahnite
zástrčku zo zásuvky a neťahajte za
prívodný kábel. Týmto spôsobom zabránite
poškodeniu zástrčky a prívodného kábla.
Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo nadmernému zaťaženiu.
Ak to nie je nutné, nepoužívajte predlžovací
kábel. Použitie nesprávneho predlžovacieho
kábla by mohlo viesť k spôsobeniu požiaru
alebo k úrazu elektrickým prúdom.
Neukladajte na nabíjačku žiadne
predmety a neumiestňujte nabíjačku na
mäkký povrch, na ktorom by mohlo dôjsť
k zablokovaniu ventilačných drážok, čo
by spôsobilo nadmerné zvýšenie teploty
vnútri nabíjačky. Umiestnite nabíjačku na
také miesta, ktoré sú mimo dosahu zdrojov
tepla. Odvod tepla z nabíjačky je vedený
cez drážky v hornej a spodnej časti krytu
nabíjačky.
Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou - zaistite okamžitú výmenu
poškodených častí.
Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej
pádu alebo k jej poškodeniu iným
spôsobom. Zverte opravu nabíjačky
autorizovanému servisu.
Nerozoberajte nabíjačku. Ak je nutné
vykonanie opravy alebo údržby, zverte
tento úkon autorizovanému servisu.
Nesprávne vykonaná opätovná montáž
môže viesť k spôsobeniu požiaru alebo
k úrazu elektrickým prúdom.
Pred čistením nabíjačku vždy odpojte
od elektrickej siete. Týmto spôsobom
obmedzíte riziko úrazu elektrickým
prúdom. Vybratie akumulátora z nabíjačky
toto riziko nezníži.
NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dokopy.
Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napätím. Táto nabíjačka nie je
určená pre autá.
TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE
10
POZNÁMKA: Aby ste zaručili maximálny výkon
a životnosť akumulátorov Li-Ion, pred prvým
použitím akumulátor nabíjajte minimálne 10
hodín.
Preprava
Akumulátory DEWALT typu Li-Ion prechádzajú
nevyhnutným testovaním (UN Manual of
Tests and Criteria - ST/SG/AC.10/11/ Rev.3
Časť III, odstavec 38.3) tak, ako sa odporúča
v smerniciach pre prepravu nebezpečných
výrobkov (Recommendations on the Transport
of Dangerous Goods).
– Akumulátory majú účinnú ochranu pred
vnútorným pretlakom a skratovaním
kontaktov.
- Ako prevencia pred násilným roztrhnutím
a pred nebezpečným spätným prúdom boli
prevedené príslušné merania.
– Zodpovedajúci obsah lítia je pod úrovňou
povolených hodnôt.
Priebeh nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Stav nabitia
1 kontrolka bliká
< 33 %
1 kontrolka bliká, 1 kontrolka svieti
33–66 %
1 kontrolka bliká, 2 kontrolky svietia
66–99 %
3 kontrolky svietia
100 %
Automatické obnovenie nabitia
Režim automatického obnovenia nabitia
bude vyrovnávať nabitie jednotlivých článkov
akumulátora na maximálnu kapacitu. Obnovenie
nabitia akumulátora by sa malo robiť raz za
týždeň alebo vždy, keď akumulátor neumožňuje
vykonanie rovnakého množstva úkonov.
Ak chcete vykonať obnovenie nabitia akumulátora,
vložte ho do nabíjačky ako obvykle. Akumulátor
ponechajte v nabíjačke aspoň 10 hodín.
Li-Ionové akumulátory DEWALT nespadajú pod
národné a medzinárodné predpisy týkajúce sa
nebezpečného tovaru. Tieto predpisy budú však
platiť, ak sa prepravuje niekoľko akumulátorov
súčasne.
• Uistite sa, či sú akumulátory zabalené
v súlade s predpismi pre nebezpečné
výrobky, ako je spomenuté vyššie, na
ochranu pred skratom.
Odloženie nabíjania - zahriaty/studený
akumulátor
Nabíjačky
Nabíjačka DE9000 môže nabíjať akumulátory
typu Li-Ion s napätím 28 a 36V.
Táto nabíjačka sa nemusí žiadnym spôsobom
nastavovať a je skonštruovaná tak, aby bola
zaistená jej čo najjednoduchšia obsluha.
Akonáhle bude nabíjačka detekovať príliš vysokú
alebo príliš nízku teplotu akumulátora, automaticky
zaháji režim odloženia nabíjania a pozastaví
nabíjanie, pokým akumulátor nedosiahne
zodpovedajúcu teplotu. Potom nabíjačka
automaticky prejde do režimu nabíjania. Táto
funkcia zaistí maximálnu životnosť akumulátora.
Postup nabíjania (obr. A, B)
NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo
smrteľného úrazu elektrickým prúdom.
Na nabíjacích svorkách nabíjačky je
napätie 230 V.
Nevykonávajte skúšku vodivými
predmetmi.
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
LEN LÍTIUM-IÓNOVÉ AKUMULÁTORY
Lítium-iónové akumulátory sú navrhnuté
so systémom elektronickej ochrany proti
preťaženiu, prehriatiu alebo hlbokému vybitiu.
Nástroj sa automaticky vypne, ak sa zapojí
systém elektronickej ochrany. Ak sa to stane,
vložte tento akumulátor do nabíjačky, kým
nebude úplne nabitý.
1. Pred vložením akumulátora do nabíjačky
(13) zapojte prívodný kábel nabíjačky do
zásuvky elektrickej siete.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky. Nabíjačka
je vybavená tromi kontrolkami, ktoré
indikujú stav batérie.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je celkom nabitý a môže
sa okamžite použiť alebo môže zostať
v nabíjačke.
Dôležité bezpečnostné pokyny pre
všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor,
nezabudnite do objednávky doplniť katalógové
číslo a napájacie napätie akumulátora.
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý. Pred
použitím akumulátora a nabíjačky si prečítajte
nižšie uvedené bezpečnostné pokyny. Pri nabíjaní
potom postupujte podľa uvedených pokynov.
11
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátor vo
výbušných priestoroch, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Iskrenie
pri vkladaní alebo vyberaní akumulátora
z nabíjačky môže spôsobiť vznietenie
prachu alebo výparov.
• Nabíjajte akumulátory iba v nabíjačkách
DEWALT.
• NESTRIEKAJTE na akumulátor vodu
a neponárajte ho do vody alebo do iných
kvapalín.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo prekročiť
40 °C (ako sú vonkajšie búdy alebo
kovové budovy v lete).
•
vyplachujte otvorené oči vodou zhruba 15 minút
alebo dovtedy, kým podráždenie neprestane.
Pri lekárskom ošetrení informujte lekára, že
elektrolyt akumulátora sa skladá zo zmesi
kvapalných organických uhličitanov a solí
lítia.
Obsah článkov akumulátora môže
spôsobiť potiaže s dýchaním. Zaistite
prísun čerstvého vzduchu. Ak pretrvávajú
uvedené príznaky, vyhľadajte lekárske
ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jej kontaktu
s iskrením alebo plameňom.
Akumulátory (obr. A)
TYP AKUMULÁTORA
Modely DC228 a DC229 pracujú s akumulátormi
Li-Ion s napätím 28 V.
Modely DC232, DC233 a DC234 pracujú
s akumulátormi Li-Ion s napätím 36 V.
Odporučenie pre uloženie akumulátorov
1. Najvhodnejšie miesto pre skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho
výkonu a životnosti skladujte nepoužívané
akumulátory pri izbovej teplote.
NEBEZPEČENSTVO: Nikdy sa
nepokúšajte do akumulátora vniknúť.
Ak je obal akumulátora prasknutý
alebo poškodený, nevkladajte
akumulátor do nabíjačky. Zabráňte
pádu, rozdrveniu alebo poškodeniu
akumulátora. Nepoužívajte akumulátor
alebo nabíjačku, ktoré narazili, padli
alebo inak sa poškodili (napríklad
prepichnutie klincom, zásah kladivom,
rozšliapnutie). Inak by mohlo dôjsť
k vážnemu úrazu elektrickým prúdom.
Poškodený akumulátor by mal byť
vrátený do autorizovaného servisu,
kde bude zaistená jeho recyklácia.
POZNÁMKA: Akumulátory Li-Ion by sa mali
skladovať celkom nabité.
2. D l h o d o b é s k l a d o v a n i e a k u m u l á t o r
i nabíjačku nepoškodí. V správnych
podmienkach sa môžu tieto výrobky
skladovať až 5 rokov.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch tak, aby
nemohlo dôjsť k jeho pádu. Niektoré
náradia s veľkým akumulátorom budú
stáť na ňom vo zvislej polohe, ale môže
dôjsť k ich ľahkému prevrhnutiu.
Štítky na nabíjačke a akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
môžu štítky na nabíjačke a akumulátore
obsahovať nasledujúce piktogramy:
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
PRE AKUMULÁTORY LI-ION (Li-Ion)
• Nespaľujte akumulátory, i keď sú značne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátor môže v ohni explodovať.
Pri spaľovaní akumulátorov typu Li-Ion
dochádza k vytváraniu toxických výparov
a materiálov.
• Ak dôjde ku kontaktu obsahu akumulátora
s pokožkou, okamžite zasiahnuté miesto
opláchnite mydlom a vodou. Ak sa Vám
dostane kvapalina z akumulátora do očí,
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Doba nabíjania je uvedená
v technických údajoch.
Zabráňte styku s vodou.
Nezasahujte s vodivými predmetmi.
12
DC232, DC233 a DC234 sú určené na
profesionálne vŕtanie, príklepové vŕtanie,
skrutkovanie a ľahké sekacie práce.
Poškodené akumulátory nenabíjajte.
Poškodené nabíjačky nepoužívajte.
NEPOUŽÍVAJTE ich vo vlhkom prostredí alebo
v prostredí s výskytom horľavých kvapalín
a plynov.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od
4 °C až do 40 °C.
Tieto kombinované kladivá pre náročné použitie sú
profesionálnym elektrickým náradím. ZABRÁŇTE
deťom, aby sa s týmto náradím dostali do
kontaktu. Ak používajú toto náradie neskúsené
osoby, musí sa zaistiť odborný dozor.
1 Vypínač s reguláciou otáčok
2 Prepínač pravého a ľavého chodu
3 Volič režimu
4 Bezpečnostná poistka
5 Držiak nástroja
6 Zaisťovacia objímka
7 Prachový kryt
8 Nastaviteľný hĺbkový doraz
9 Bočná rukoväť
10 Hlavná rukoväť
11 Akumulátor
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Porucha nabíjačky.
Porucha akumulátora
Likvidáciu akumulátora vykonávajte
tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia.
Akumulátor nespaľujte.
Nabíjajte iba v určených nabíjačkách
DEWALT.
Obsah balenia
Nabíjačka
Vo Vašej nabíjačke DE9000 sa môžu nabíjať
akumulátory DEWALT typu Li-Ion s napájacím
napätím 36 V (DE9360) a 28 V (DE9280)
s kapacitou 2,2 Ah.
11 Akumulátor
12 Uvoľňovacie tlačidlo
13 Nabíjačka
14 Indikátory nabíjania (červené)
15 Objímka držiaka nástrojov
16 Skľučovadlo
Balenie obsahuje:
1 Akumulátorové kombinované kladivo
1 Bočnú rukoväť
1 Nastaviteľný hĺbkový doraz
1 Systém odsávania prachu
(DC235KL)
1 Rýchloupevňovacie skľučovadlo (DC229/
DC234)
2 Akumulátory (iba modely KL)
1 Nabíjačku
1 Kufrík (iba pri modeli K)
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
Systém odsávania prachu
17 Kolíkové konektory pre systém odsávania
prachu [DC228, DC229, DC232, DC233,
DC234 (okrem typu 1)]
18 Systém odsávania prachu (D25302DH,
predáva sa samostatne)
19 Systém odsávania prachu pripojený ku
kladivu
Poznámka: Modely N neobsahujú v balení
akumulátor a nabíjačku.
•
•
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Pred použitím náradia si dôkladne prečítajte
návod na obsluhu.
DC228, DC232, DC229, DC233, DC234
(OKREM TYPU 1)
Systém odsávania prachu D25302DH si
môžete zakúpiť samostatne u najbližšieho
autorizovaného predajcu DEWALT.
Popis (obr. A, A1, D, H)
VAROVANIE: Nikdy nerobte žiadne
úpravy elektrického náradia a jeho
súčastí. Mohlo by dôjsť k jeho
poškodeniu alebo k poraneniu osôb.
Spojka s ochranou pred preťažením
V prípade zaseknutia vrtáku je pohon hriadeľa
vŕtačky prerušený. S ohľadom na výsledné sily
vždy držte náradie oboma rukami a zaujmite
pevný postoj.
POUŽITIE VÝROBKU
Vaše akumulátorové kladivá DC228, DC229,
13
Brzdiaci mechanizmus
Po uvoľnení stlačení vypínača s reguláciou
otáčok je otáčanie hriadeľa okamžite
zastavené.
•
Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte
uvoľňovacie tlačidlo (12) a súčasne
akumulátor vytiahnite z lôžka.
Voľba pracovného režimu (obr. C)
Náradie sa môže používať v nasledujúcich
pracovných režimoch:
Aktívna regulácia vibrácií
Aktívna regulácia vibrácií neutralizuje vibrácie
vznikajúce použitím príklepového mechanizmu
kladiva. Zníženie vibrácií prenášaných na
ruky a paže obsluhy umožňuje pohodlnejšie
a dlhodobejšie použitie náradia a predlžuje
tiež prevádzkovú životnosť náradia. Pokiaľ sa
náradie používa, vibračné sily sú vyrovnávané
pomocou pružne uloženého mechanizmu. Tento
tlmiaci účinok je možné pocítiť, pokiaľ je na
náradie vyvíjaný tlak. Uistite sa, či je pružina
v zábere a či nie je príliš tuhá. Mechanizmus
by mal byť v „plávajúcej“ polohe.
Vŕtanie bez príklepu: pri skrutkovaní
a vŕtaní do kovu, dreva a plastov
Vŕtanie s príklepom: pri vŕtaní do
betónu a muriva.
Len príklep: pre ľahké sekanie.
•
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre
jedno napätie. Vždy skontrolujte, či napätie
zdroja zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku náradia. Uistite sa, či hodnota napätia
Vašej nabíjačky zodpovedá hodnote napätia
v elektrickej sieti.
•
Prevádzkový režim zvoľte stlačením
bezpečnostného tlačidla (4) a otočením
voliča režimu (3) do polohy, v ktorej smeruje
na symbol požadovaného režimu.
Uvoľnite bezpečnostné tlačidlo
a skontrolujte, či je volič režimov zaistený
v zvolenej polohe.
VAROVANIE: Nemeňte režim počas
chodu náradia.
Vaša nabíjačka DEWALT je chránená
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335.
Vloženie a vybratie príslušenstva SDS-plus
(obr. D)
Toto kombinované kladivo používa príslušenstvo
SDS-plus (viď prierez upínacej stopky vrtáku
SDS-plus na obrázku D).
• Čistite a mažte upínaciu stopku vrtáku.
• Vložte do držiaka nástrojov upínaciu stopku
nástroja (5).
• Zasuňte nástroj a zľahka s ním otočte, aby
došlo k jeho zapadnutiu do drážok.
• Zaťahajte za pracovný nástroj a uistite sa,
či je správne zaistený. Funkcia príklepu
vyžaduje, aby sa nástroj po zaistení
v držiaku mohol pohybovať v axiálnom
smere v rozmedzí niekoľkých centimetrov.
• Ak chcete nástroj vybrať, zatiahnite objímku
(15) dozadu a nástroj vytiahnite.
Použitie predlžovacieho kábla
Pokiaľ to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre Vašu nabíjačku (viď technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1 mm2
a maximálna dĺžka je 30 m.
Montáž a nastavenie
VAROVANIE: Pred vykonávaním
montáže a nastavenia vždy vyberte
akumulátor.
VAROVANIE: Pred vložením alebo
vybratím akumulátora náradie vždy
vypnite.
Upevnenie bočnej rukoväti (obr. E)
Bočnú rukoväť (9) je možné uchytiť tak, aby
vyhovovala pravákom i ľavákom.
VAROVANIE: Náradie používajte
vždy s riadne pripevnenou bočnou
rukoväťou.
VA R O VA N I E : P o u ž í v a j t e i b a
akumulátory a nabíjačky DEWALT.
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. A)
• Akumulátor (11) nasadíte tak, že ho
zarovnáte s miestom jeho uloženia na
náradí. Nasuňte akumulátor do jeho výrezu
na náradí a zatlačte naň tak, aby došlo
k jeho zacvaknutiu v správnej polohe.
•
•
14
Bočnú rukoväť povoľte.
Pre pravákov: nasuňte rukoväť na objímku
za držiakom nástrojov tak, aby bola rukoväť
vľavo.
•
•
OBSLUHA
Návod na obsluhu
Pre ľavákov: nasuňte rukoväť na objímku
za držiakom nástrojov tak, aby bola rukoväť
vpravo.
Bočnú rukoväť natočte do požadovanej
polohy a dotiahnite ju.
VAROVANIE:
•
Nastavenie hĺbky vŕtania (obr. F)
• Upnite do držiaku nástrojov požadovaný
vrták.
• Uvoľnite bočnú rukoväť (9).
• Prevlečte nastaviteľný hĺbkový doraz (8)
otvorom v bočnej rukoväti.
• Nastavte hĺbku vŕtania podľa uvedeného
obrázku.
• Dotiahnite bočnú rukoväť.
•
•
•
Prepínač pravého a ľavého chodu (obr. G)
• Zatlačte prepínač chodu (2) doľava, aby
bolo nastavené otáčanie nástroja dopredu
(otáčanie nástroja doprava). Viď šípky na
náradí.
• Zatlačte prepínač chodu (2) doľava, aby
bolo nastavené otáčanie nástroja dozadu
(otáčanie nástroja doľava).
•
UPOZORNENIE: Pred vykonaním
zmeny smeru chodu počkajte, až sa
motor celkom zastaví.
Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
Dávajte pozor na umiestenie
elektrického vedenia a potrubia.
Vyvíjajte na obrobok iba ľahký tlak
(asi 5 kg). Nadmerný tlak nielen
že nezvýši rýchlosť vŕtania, ale
výrazne ovplyvňuje výkon prístroja
a znižuje jeho životnosť.
Nevŕtajte príliš hlboko, aby nedošlo
k poškodeniu prachového krytu.
Vždy držte náradie pevne oboma
rukami a zaujmite pevný postoj.
Náradie používajte vždy s riadne
pripevnenou bočnou rukoväťou.
Ak nie je pracovný nástroj už
dostatočne ostrý, použite nový
pracovný nástroj.
Pred začatím práce:
• Uistite sa, či je akumulátor (celkom) nabitý.
• Uistite sa, či je akumulátor riadne usadený.
DC229/DC234 - výmena držiaku nástrojov za
skľučovadlo (obr. H)
• Otočte zaisťovacou objímkou (6) do
odistenej polohy a držiak nástroja (5)
vytiahnite.
• Skľučovadlo (16) nasaďte na hriadeľ
a otočte zaisťovacou objímkou do zaistenej
polohy.
• Pokiaľ chcete vymeniť skľučovadlo za držiak
nástroja, najskôr rovnakým spôsobom
vyberte skľučovadlo. Potom namontujte
držiak nástroja takým spôsobom ako bolo
namontované skľučovadlo.
Správna poloha rúk (obr. A, I)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY správne držte
náradie, ako je uvedené na obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika vážneho zranenia držte náradie
VŽDY bezpečne a očakávajte nezvyklé
reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali
jednu ruku na bočnej rukoväti (9) a druhú ruku
na hlavnej rukoväti (10).
UPOZORNENIE: Nikdy nepoužívajte
štandardné skľučovadlá v režime
vŕtania s príklepom.
Pred začatím prevádzky:
• Uistite sa, či je akumulátor (celkom) nabitý.
• Uistite sa, či je akumulátor riadne usadený.
Výmena prachového krytu (obr. D)
Prachový kryt (7) chráni mechanizmus pred
prachom. Opotrebovaný prachový kryt okamžite
vymeňte.
• Zasuňte zaisťovaciu objímku (15) smerom
dozadu a vyberte prachový kryt (7).
• Nainštalujte nový prachový kryt.
• Uvoľnite zaisťovaciu objímku držiaku
nástroja.
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
• Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný
vypínač (1). Otáčky náradia sú určené
tlakom vyvíjaným na vypínač.
• Ak chcete náradie vypnúť, vypínač uvoľnite.
• Ak chcete náradie zaistiť, presuňte prepínač
chodu (2) do strednej polohy.
15
•
Vŕtanie s príklepom (obr. A)
• Nastavte volič režimu (3) do polohy „vŕtanie
s príklepom“.
• Upnite vhodný vrták. Ak chcete dosiahnuť
čo najlepšie výsledky, používajte vysoko
kvalitné vrtáky s karbidovými hrotmi.
• Nastavte bočnú rukoväť (9) do požadovanej
polohy.
• V prípade nutnosti nastavte hĺbku otvoru.
• Označte si miesto, kde bude vyvŕtaný otvor.
• Vrták umiestnite na značku a zapnite
náradie.
Pokiaľ je skrutka zarovnaná s povrchom
obrobku, uvoľnite stlačenie vypínača
s reguláciou otáčok, aby nedošlo k zarezaniu
hlavy skrutky do obrobku.
DC228, DC229, DC233, DC234 - Sekanie
(obr. A)
• Nastavte volič režimu (3) do polohy „iba
príklep“.
• Nasaďte príslušný sekáč a skontrolujte, či
je riadne zaistený.
• Nastavte bočnú rukoväť (9) do požadovanej
polohy.
• Zapnite náradie a začnite pracovať.
Vŕtanie bez príklepu (obr. A)
• Nastavte volič režimu (3) do polohy „vŕtanie
bez príklepu“.
• Podľa typu Vášho náradia postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
- Nasadenie adaptéra skľučovadla/
zostavy skľučovadla (DC228/DC232/
DC233). Pre skľučovadlá štandardných
rozmerov 10 alebo 13 mm sú k dispozícii
špeciálne adaptéry SDS-plus ® so
závitom, aby bolo možné použitie
nástrojov s rovnou upínacou stopkou.
- Vymeňte držiak nástrojov za skľučovadlo
(DC229/DC234).
• Postupujte rovnakým spôsobom, ako pri
vŕtaní s príklepom.
Pri zmene režimu sekania na rotačný režim
budete možno musieť krátko pretočiť motor,
aby došlo k zapadnutiu prevodových koliesok
prevodovky.
VAROVANIE:
• Toto náradie nepoužívajte na
miešanie alebo čerpanie ľahko
horľavých alebo výbušných
kvapalín (benzín, alkohol a pod.).
• Nepoužívajte náradie na miešanie
horľavých kvapalín označených
zodpovedajúcou etiketou.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
D EWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou D E WALT, aby bolo
obmedzené riziko spôsobenia zranenia.
UPOZORNENIE: Nikdy nepoužívajte
štandardné skľučovadlá v režime
vŕtania s príklepom.
Skrutkovanie (obr. A)
• Nastavte volič režimu (3) do polohy „vŕtanie
bez príklepu“.
• Zvoľte si smer otáčania.
• Podľa typu Vášho náradia postupujte podľa
nasledujúcich pokynov:
- Ak chcete použiť šesťhranné
skrutkovacie násady, použite špeciálny
adaptér SDS-plus® pre skrutkovanie
(DC228/DC232/DC233).
- Vymeňte držiak nástrojov za skľučovadlo
(DC229/DC234).
• Vložte do držiaka zodpovedajúci skrutkovací
nástavec. Pri skrutkovaní skrutiek s plochou
drážkou v hlave vždy používajte nástavec
so zavádzacím púzdrom.
• Zľahka stlačte vypínač s reguláciou otáčok
(1), aby nedošlo k poškodenie hlavy skrutky.
Pri spätnom chode (otáčanie doľava) sa
rýchlosť otáčok automaticky zníži, aby
došlo k jednoduchému uvoľneniu skrutky.
Ako doplnkové príslušenstvo je možné dokúpiť
rôzne typy vrtákov a sekáčov SDS-plus®.
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu DEWALT.
Údržba
Vaše elektrické náradie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Predpokladom
dlhodobej bezproblémovej funkcie náradia je
jeho pravidelné čistenie a starostlivosť.
•
16
Toto náradie nemá žiadne diely, ktoré by si
mohol používateľ opraviť sám. Po približne
40 hodinách prevádzky odneste náradie do
autorizovaného servisu DEWALT. Pokiaľ
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý
náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
sa vyskytnú problémy ešte pred uplynutím
tejto doby, kontaktujte autorizovaný servis
DEWALT.
Miesto Vašej najbližšej servisnej pobočky
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
servisných stredísk D EWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com
Mazanie
Vaše elektrické náradie nevyžaduje žiadne
ďalšie mazanie. Používané príslušenstvo
a prídavné zariadenia sa musia pravidelne
mazať v okolí uchytenia SDS-plus®.
Akumulátory
Pokiaľ akumulátor prestane dodávať dostatočný
výkon, musí byť nabitý. Po ukončení jeho
životnosti vykonajte jeho likvidáciu tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
vyberte z náradia.
• Li-Ionové články sú recyklovateľné.
Odovzdajte ho prosím dodávateľovi alebo
v miestnej recyklačnej stanici. Zhromaždené
akumulátory budú vhodne zlikvidované
alebo recyklované.
Čistenie
VAROVANIE:
• Nabíjačku pred čistením krytov
mäkkou handričkou odpojte od
siete.
• Pred čistením z náradia vyberte
akumulátor.
• Udržujte čisté ventilačné drážky
a plastový kryt pravidelne čistite
mäkkou tkaninou.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domového
odpadu.
Ak raz už nebudete Váš výrobok DEWALT
potrebovať alebo ak sa opotrebuje a už ho
nebudete môcť používať, nelikvidujte ho spolu
s domovým odpadom. Zlikvidujte tento prístroj
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha zabrániť znečisteniu životného
prostredia a znižuje dopyt po nových
surovinách.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Spoločnosť DEWALT poskytuje možnosť zberu
a recyklácie použitých výrobkov D E WALT
po ukončení ich prevádzkovej životnosti. Ak
chcete využiť výhody tejto služby, odovzdajte
p r o s í m Va š e n á r a d i e a k é m u k o ľ v e k
17
Politika našich služieb zákazníkom
Naviac poskytuje servis D EWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ćalšiu servisnú záruþnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
SpokojnosĢ zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieĐ. KedykoĐvek budete potrebovaĢ radu þi pomoc, obráĢte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruþný list je dokladom práv spotrebiteĐa
– zákazníka v zmysle § 620 Obþianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho katalógového a výrobného þísla ako
jeho príslušenstvo. Pri reklamácii je potrebné
predložiĢ záruþný list alebo doklad o kúpe
predávajúcemu, príp. servisnému stredisku
DEWALT poverenému vykonávaním záruþných
opráv. Vo vlastnom záujme si záruþný list spolu
s originálom dokladu o nákupe starostlivo
uschovajte.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok ku
kvalite zahĚĖa v sebe samozrejme tiež naše
služby zákazníkom. Preto ponúkame záruþnú
dobu ćaleko presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Kvalita tohto prístroja nám umožĖuje ponúknuĢ
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoĐvek nedostatok podliehajúci záruke,
bude Vám u Vášho obchodníka náradie
vymenené za nové. Vćaka 1 roþnej záruke
istoty máte nárok po dobu 1 roka od zakúpenia
prístroja na jednu bezplatnú prehliadku
v autorizovanom servise D EWALT. Zárukou
kvality ¿rma D EWALT garantuje poþas trvania
záruþnej doby (24 mesiacov pri nákupe pre
priamu osobnú spotrebu, 12 mesiacov pri
nákupe pre osobnú a podnikateĐskú þinnosĢ)
bezplatné odstránenie akejkoĐvek materiálovej
alebo v ýrobnej chyby za nasledovných
podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym záruþným listom D EWALT alebo
s dokladom o nákupe) do jedného z poverených servisných stredísk D EWALT, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záruþných
opráv.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preĢažovaný a nie
sú badateĐné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoria
personál poverených servisných stredísk
D EWALT, ktoré sú autorizované na vykonávanie záruþných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieĢ autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záruþnom liste. Ćalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získaĢ
na dole uvedených telefónnych þíslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 244 638 121, 3
Fax:
+421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
03/2011
zst00151394- 19-04-2011
18
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 244 638 121,3
Fax: 00421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 335 512 624
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
obchod@blackdecker.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
19
Prevodová skriňa ROTAČNÁ VŔTAČKA S PRÍKLEPOM 1
©
DC228KL - - - A
20
Kryt ROTAČNÁ VŔTAČKA S PRÍKLEPOM 1
©
DC228KL - - - A
21
Prevodová skriňa ROTAČNÁ VŔTAČKA S PRÍKLEPOM 1
©
DC229KL - - - A
22
Kryt ROTAČNÁ VŔTAČKA S PRÍKLEPOM 1
©
DC229KL - - - A
23
Kryt VŔTACIE KLADIVO 1
©
DC232K - - - - A
24
Prevodová skriňa VŔTACIE KLADIVO1
©
DC232K - - - - A
25
Kryt VŔTACIE KLADIVO 1
©
DC234K - - - - A
26
Prevodová skriňa VŔTACIE KLADIVO1
©
DC234K - - - - A
27
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
SK
ZÁRUýNÝ LIST
ZÁRUýNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUýNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 mČsícĤ pĜi prodeji zboží fyzické osobČ – spotĜebiteli pro soukromou pĜímou spotĜebu (§ 620 Obþanského zákoníku)
‰ 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteĐovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Obþianskeho zákonníka)
12 mČsícĤ pĜi prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské þinnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
‰ 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateĐovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateĐskej þinnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že úþel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že úþel nákupu je pre:
‰PĜímou osobní spotĜebu/Priamu osobnú spotrebu
‰Obchodní a podnikatelskou þinnost/obchodnú a podnikateĐskú þinnosĢ
IýO: ………………………...........................…..
ýíslo pokladního dokladu - faktury/ýíslo pokladniþného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-149 00 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Peþiatka
Podpis
03/11
Popis
poruchy
Download PDF

advertising