DC234K | DeWalt DC234K ROTARY HAMMER DRILL Type 3 instruction manual

382013-59 BAL
DC228
DC229
DC232
DC233
DC234
DC235
Slovenščina
(Prevod izvirnih navodil)
Hrvatski
(izvorne upute)
17
Srpski
(prevod originalnog uputstva)
31
Англиски
(оригинални упатства)
44
2
4
2
1
8
7
5
10
3
4
11
9
2
8
7
5
6
1
10
3
4
11
9
12
11
A
14
13
1
18
19
17
A1
3
B
C
5
7
15
9
D
2
E
4
2
8
9
F
G
5
6
16
H
6
I
3
SLOVENŠČINA
AKUMULATORSKI ROTACIJSKI UDARNI VRTALNIK
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
Čestitamo!
Izbrali ste orodje DEWALT. Po zaslugi večletnih izkušenj, inovacij in temeljitega razvoja izdelkov je
DEWALT eden najbolj zanesljivih partnerjev na področju električnega orodja.
Tehnični podatki
Napetost
V
Tip
DC228
DC229
DC232
DC233
DC234
DC235
28
28
36
36
36
36
2
2
3
3
3
3
Hitrost vrenja brez obremenitve
min-1
0 -1.150
0 -1.150
0 - 1.150
0 - 1.150
0 - 1.150
0 - 1.150
Hitrost vrenja med obremenitvijo
min-1
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
Energija udarca (EPTA 05/2009)
Največja globina vrtanja v
kovino/les/beton
J
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
mm
Vpetje
Premer obroča
mm
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
SDS Plus®
SDS Plus®
SDS Plus®
SDS Plus®
SDS Plus®
SDS Plus®
54
54
54
54
54
54
Teža (brez akumulatorske baterije) kg
3,6
3,6
3,8
2,7
2,9
4,7
LPA (Raven zvočnega tlaka)
KPA(Negotovost zvočnega tlaka)
LWA(Raven zvočne moči)
KWA (Negotovost zvočne moči)
82
2,0
96
2,3
82
2,0
95
2,4
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
dB (A)
dB (A)
dB (A)
dB (A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) določene v skladu z EN 60745:
Vrednost emisij vibracij ah
Vrtanje v kovino
ah,D =
Negotovost K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Vrednost emisij vibracij ah
Vrtanje v beton
ah,HD =
Negotovost K =
m/s²
m/s²
8
1,5
8
1,5
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
Vrednost emisij vibracij ah
Uporaba dleta
ah,Cheq =
Negotovost K =
m/s²
m/s²
5.5
1,5
5,5
1,5
–
–
4,5
1,5
4,5
1,6
4,5
1,6
Vrednost emisij vibracij ah
Vijačenje brez udarjanja
ah =
Negotovost K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Nivo emisij vibracij, naveden v teh tehničnih podatkih, je bil izmerjen v skladu s standardiziranim
preizkusom, določenim v EN 60745, in ga je mogoče uporabiti za medsebojno primerjavo orodij.
Uporabiti ga je mogoče za predhodno oceno izpostavljenosti.
4
SLOVENŠČINA
čas, ko je orodje izklopljeno ali ko
je vklopljeno, vendar se le-ta ne
uporablja. To lahko znatno zmanjša
nivo izpostavljenosti preko celotnega
delovnega obdobja.
OPOZORILO: Naveden nivo emisij
vibracij predstavlja nivo pri glavnih
načinih uporabe orodja. Če orodje
uporabljate za druge vrste dela,
z različnim priborom ali če ga slabo
vzdržujete, so lahko emisije vibracij
drugačne. Takšno početje lahko
znatno poveča nivo izpostavljenosti
preko celotnega delovnega obdobja.
Seznanite se z dodatnimi varnostnimi
ukrepi, da bi zaščitili delavca pred
učinki vibracij. To so npr. vzdrževanje
orodja in dodatkov, vzdrževanje toplote
rok, organizacija delovnih postopkov.
Pri oceni stopnje izpostavljenosti
vibracijam je treba upoštevati
Akumulatorska baterija
Napetost
Kapaciteta
Teža
Venosmerna
Ah
kg
DE9280
28
2,2
0,9
Polnilnik
Vhodna napetost
Pribl. čas polnjenja
Teža
Vizmenična
min.
kg
DE9000
230
60
0,9
Varovalke:
Evropa
Velika Britanija in Irska
230 V orodja
230 V orodja
DE9360
36
2,0
0,9
10 A, omrežna varovalka
3 A, v vtičih
Definicije: Napotki za varnost pri delu
ES-izjava o skladnosti
Spodnje definicije opisujejo stopnjo resnosti
vsakega opozorilnega znamenja. Prosimo,
preberite navodila in bodite pozorni na te simbole.
STROJNA DIREKTIVA
NEVARNOST: Pomeni neposredno
nevarno situacijo, ki bo, če jo ne
preprečite privedla do smrti ali hudih
telesnih poškodb.
OPOZORILO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je ne
preprečite, povzročila smrt ali hudo
telesno poškodbo.
PREVIDNO: Pomeni potencialno
nevarno situacijo, ki bi lahko, če je
ne preprečite, povzročila manjšo ali
srednje težko telesno poškodbo.
OPOMBA: Pomeni situacijo, ki ni
povezana s telesno poškodbo,
ampak bi, če je ne preprečite, lahko
povzročila materialno škodo.
Pomeni nevarnost električnega udara.
Označuje nevarnost požara.
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
DEWALT izjavlja, da so izdelki, opisani v razdelku
Tehnični podatki v skladu z: 2006/42/ES,
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/
ES in 2011/65/EU. Za več informacij se posvetujte
z DEWALT na spodnjih naslovih ali poiščite
podatke na zadnji strani navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
datoteke in daje to izjavo v korist DEWALT-a.
Horst Grossmann
Podpredsednik oddelka za inženiring in razvoj
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemčija
05.08.2009
5
SLOVENŠČINA
OPOZORILO: Da bi preprečili telesne
poškodbe, preberite navodila za
uporabo.
Splošna varnostna navodila
OPOZORILO! Preberite vse varnostne
napotke in navodila za uporabo.
Napake, oziroma neupoštevanje
naslednjih navodil, lahko vodijo do
električnega udara, požara in/ali lahko
povzročijo težke poškodbe.
Izraz »električno orodje« v vseh spodaj navedenih
opozorilih se nanaša na vaša električno napajana
(kabelska) električna orodja ali na akumulatorsko
napajana (brezžična) električna orodja.
SHRANITE VSA OPOZORILA IN NAVODILA
TUDI ZA UPORABO V PRIHODNJE.
1 VARNOST NA DELOVNEM MESTU
a) Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno.
V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode
pogostejše.
b) Električnega orodja ne uporabljajte
v eksplozivnem okolju, v katerem se
nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah.
Električno orodje med delovanjem povzroča
iskre, ki lahko povzročijo požar ali eksplozijo.
c) Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in
otroci dovolj daleč od delovnega območja.
Med odklanjanjem ostalih oseb lahko izgubite
nadzor nad orodjem.
2 VARNOST PRI DELU Z ELEKTRIČNIM
TOKOM
a) Priključni vtič električnega orodja mora
ustrezati vtičnici. Vtiča v nobenem primeru
ni dovoljeno spreminjati.
Ne uporabljajte nikakršnih adapterskih vtičev
skupaj z ozemljenimi električnimi orodji.
Originalni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo
rizik eventualnega električnega udara.
b) Izogibajte se stika z ozemljenimi deli, npr.
cevmi, grelci, pečicami in hladilniki.
Nevarnost električnega udara je večja, če je
vaše telo ozemljeno.
c) Orodje zaščitite pred dežjem ali vlago.
Vdor vode v električno orodje povečuje
tveganje električnega udara.
6
d) Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje,
vleko ali izklop električnega orodja iz
omrežja. Poskrbite, da bo kabel na varni
oddaljenosti od vročine, olja, ostrih robov in
premikajočih se delov.
Poškodovan ali prepleten kabel povečuje
nevarnost električnega udara.
e) Če uporabljate električno orodje na
prostem, uporabljajte samo take kabelske
podaljške, ki so primerni za delo na
prostem.
Uporaba primernega napajalnega kabla
za delo na prostem zmanjšuje nevarnost
električnega udara.
f) Če je uporaba električnega orodja v vlažnem
okolju neizbežna, uporabite inštalacijski
odklopnik (RCD).
Uporaba inštalacijskega odklopnika RCD
zmanjšuje možnost električnega udara.
3 OSEBNA VARNOST
a) Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte
zdravo pamet. Električnega orodja ne
uporabljajte, če ste utrujeni ali pod vplivom
drog, alkohola ali zdravil.
Že trenutek nepozornosti med delom
z električnim orodjem lahko privede do hudih
telesnih poškodb.
b) Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba osebne zaščite,
kot je maska za prah; zaščitna obutev, ki ne
drsi; zaščitna čelada ali zaščita sluha, glede na
vrsto in uporabo električnega orodja, zmanjšuje
nevarnost poškodb.
c) Izognite se naključnemu vklopu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali
prenašanjem električnega orodja zagotovite,
da bo stikalo v izklopljenem položaju. Ne
prenašajte priključenega orodja s prstom na
sprožilcu, ker lahko to vodi do nezgode.
d) Pred vklopom orodja odstranite ključe in
nastavitveno orodje.
Orodje ali ključ, ki ostane pritrjen na vrtečih
se delih električnega orodja, lahko povzroči
telesne poškodbe.
e) Izogibajte se nenavadni telesni drži.
Poskrbite za varen in stabilen položaj telesa.
SLOVENŠČINA
To omogoča boljši nadzor nad električnim
orodjem v nepričakovanih situacijah.
f) Nosite primerno obleko. Ne nosite ohlapnih
oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali
rokavicami se ne približujte premikajočim
se delom.
Ohlapna oblačila, lase in nakit lahko vrtljivi deli
orodja zagrabijo.
g) Če je potrebno napravam priključiti sesalnik
za prah ali druge priključke, se prepričajte,
da so le-ti pravilno in dobro priključeni.
Uporaba naprav za odsesavanje prahu
zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.
4 UPORABA IN VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH
ORODIJ
a) Električnega orodja ne preobremenjujte.
Uporabite orodje, ki je predpisano za
posamezno opravilo.
Pravilno električno orodje bo delo boljše in
varneje opravilo v okviru zmogljivosti, za katere
je bilo zasnovano.
b) Ne uporabljajte električnega orodja, če
stikalo za vklop/izklop ne deluje.
Električno orodje, ki ga ni mogoče nadzirati
s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.
c) Izvlecite vtič iz vtičnice preden se lotite
nastavljanja aparata, menjave orodij ali preden
ga odložite. Ti previdnostni ukrepi zmanjšujejo
možnost nenadejanega vklopa.
d) Električne aparate, ki niso v uporabi dobro
čuvajte, še zlasti pred otroki. Ne dopuščajte
uporabe osebam, ki ne poznajo načina
uporabe in teh navodil niso prebrali.
Električna orodja so nevarna, če jih uporablja
nepoučena oseba.
e) Vzdržujte električna orodja. Preverite,
ali so komponente električnega orodja
pravilno poravnane, ali niso upognjene,
polomljene oz. v stanju, ki lahko povzroči
motnje v delovanju električnega orodja.
Pred uporabo električnega aparata, pustite
da popravila poškodovanih delov opravi
kvalificirano osebje.
Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega
vzdrževanja električnih orodij.
f) Rezilna orodja vzdržujte čista in ostra.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
g) Električno orodje, dodatno opremo, vstavke,
itd. uporabljajte skladno s temi navodili, pri tem
pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate
in delovne pogoje. Uporaba električnih orodij
za druge namene kakor je predvideno, lahko
pripelje do nevarnih situacij.
5) UPORABA IN VZDRŽEVANJE
AKUMULATORSKIH ORODIJ
a) Preden odstranite vtikač iz vtičnice
poskrbite za izklop stikala.
Če vstavite baterijo v električna orodja
z vključenim stikalom, lahko to povzroči
nezgode.
b) Baterije polnite samo s polnilnikom, ki je
odobren s strani proizvajalca.
Polnilnik, ki je primeren za polnjenje enega tipa
baterije, lahko povzroči nevarnost požara, če
ga uporabljate z drugim tipom baterije.
c) Uporabljajte električna orodja samo
s posebej zanje izdelanimi baterijami.
Uporaba drugačnih akumulatorjev lahko vodi
do poškodb ali požara.
d) Če baterije ne uporabljate, jo shranite proč
od kovinskih predmetov, na primer papirnih
sponk, kovancev, vijakov, žebljev ali drugih
majhnih kovinskih predmetov, ki lahko
omogočijo stik enega terminala z drugim.
Kratkostični spoj terminalov lahko povzroči
opekline in požar.
e) Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko
iz notranjosti baterije brizgne tekočina.
Izogibajte se s stiku s tekočino. Če po
naključju pride do stika, izperite prizadeto
mesto z vodo. Če tekočina pride v stik
z očmi, poiščite še pomoč zdravnika.
Tekočina, ki brizgne iz baterije, lahko povzroči
draženje ali opekline.
6 SERVIS
a) Popravila vašega aparata prepustite samo
kvalificiranemu strokovnemu osebju,
zamenjava delov pa mora biti opravljena
samo z originalnimi nadomestnimi deli.
S tem bo ohranjena varnost aparata.
7
SLOVENŠČINA
Dodatna posebna navodila za
varno uporabo rotacijskih kladiv
• Uporabljajte zaščito sluha. Izpostavljenost
hrupu lahko povzroči izgubo sluha.
• Uporabljajte pomožna držala, ki so priložena
orodju. Izguba nadzora nad orodjem lahko
povzroči telesne poškodbe.
• Ko opravljate dela, kjer se lahko rezalni
pripomoček dotakne skrite napeljave ali
lastnega napajalnega kabla, električno
orodje vedno držite za izolirano površino.
Dotik rezalnega orodja s kablom, ki je pod
napetostjo, bo povzročilo, da bodo vsi metalni
deli orodja pod napetostjo in posledično
električni šok upravljavcu.
• Uporabite primež ali drug varen način za
pritrditev obdelovanca na stabilno delovno
podlago. Če držite obdelovanec z roko ali
ga pritiskate ob telo, postane nestabilen in
izgubite lahko nadzor.
• Nosite zaščitna očala ali drugo zaščito za
oči. Udarjanje s kladivom lahko povzroči
odletavanje odkruškov. Odletavajoči kosi
materiala lahko povzročijo trajno poškodbo
oči. Pri delih, kjer nastaja prah, nosite masko
proti prahu ali plinsko masko. Zaščita za sluh
je lahko potrebna za številne vrste del.
• Ves čas trdno držite orodje. Ne poskušajte
uporabljati orodja le z eno roko. Priporočamo,
da vedno uporabljate stransko držalo.
Vodenje orodja z eno roko lahko privede do
izgube nadzora. Če pri delu z orodjem naletite
na trd material, kot je kovinski drog, lahko
ravno tako privede do nevarnosti. Pred delom
varno pritrdite stransko držalo.
• Ne delajte s tem orodjem dalj časa neprekinjeno.
Vibracije, ki jih povzroča delovanje rušilnega
kladiva, so lahko škodljive za vaše roke in telo.
Uporabljajte rokavice za dodatno blaženje in
omejite izpostavljenost s pogostimi odmori.
• Ne obnavljajte svedrov/nastavkov sami.
Obnavljanje dleta sme opraviti samo
ustrezno pooblaščeno in kvalificirano osebje.
Nepravilno obnovljena dleta lahko povzročijo
telesne poškodbe.
• Nosite rokavice pri delu z orodjem in
zamenjavi svedrov/nastavkov. Izpostavljeni
kovinski deli na orodju in konice se lahko med
delom izjemno segrejejo. Delčki odlomljenega
materiala lahko poškodujejo gole roke.
• Nikoli ne odlagajte orodja na tla, dokler se
sveder ni popolnoma ustavil. Vrteči se pribor
lahko povzroči telesne poškodbe.
8
• Ne udarjajte s kladivom po zagozdenih
svedrih/nastavkih, da bi jih sprostili. Delci
kovine ali okruški materiala vas lahko
poškodujejo.
• Rahlo obrabljena dleta je mogoče ponovno
naostriti z brušenjem.
• Pazite, da se napajalni kabel ne približa
vrteči se konici. Ne ovijte napajalnega kabla
okrog delov vašega telesa. Če se električni
kabel ovije okrog pogonskega vretena, lahko
povzroči telesne poškodbe in izgubo nadzora.
Ostala tveganja
Naslednje nevarnosti so posebej značilne za delo
z vrtečimi kladivi:
- Poškodbe, ki nastanejo ob dotiku vrtečih se ali
vročih delov orodja.
Kljub upoštevanju ustreznih varnostnih ukrepov
in uporabi varnostnih naprav se določenim
nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:
- Poškodbe sluha.
- Nevarnost stiska prstov pri zamenjavi pribora.
- Nevarnost poslabšanja zdravja zaradi
vdihavanja prahu, ki nastane pri delu
z betonom in/ali pri kamnoseštvu.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščeni naslednji piktogram:
Pred uporabo preberite navodila.
Uporabljajte zaščito za ušesa.
Vedno nosite zaščitna očala.
POLOŽAJ DATUMSKE KODE
Podatkovna koda, ki vsebuje tudi leto izdelave,
je odtisnjena na površini ohišja, ki tvori spoj med
orodjem in baterijo.
Primer:
2013 XX XX
Leto izdelave
SLOVENŠČINA
Pomembni napotki za varnost
pri uporabi vseh baterijskih
polnilnikov
SHRANITE TE NAPOTKE: Ta navodila vsebujejo
pomembne napotke za varnost in uporabo
akumulatorskega polnilnika DE9000.
• Pred uporabo polnilnika preberite vsa
navodila in opozorilne oznake na polnilniku,
bateriji in na izdelku, ki uporablja baterijo.
NEVARNOST: Nevarnost smrti zaradi
električnega udara.
Na polnilnih terminalih je 230 voltov
električne napetosti. Ne dotikajte se
jih s prevodnimi predmeti. To lahko
povzroči električni udar ali smrt zaradi
električnega udara.
OPOZORILO: Nevarnost električnega
udara. Pazite, da v notranjost
polnilnika ne prodre tekočina. To lahko
povzroči električni udar.
PREVIDNO: Nevarnost opeklin. Za
zmanjšanje nevarnosti opeklin polnite
samo DEWALT baterije za polnjenje.
Druge baterije lahko eksplodirajo
in povzročijo telesne poškodbe in
materialno škodo.
PREVIDNO: Pod določenimi pogoji
lahko pride med izpostavljenimi
polnilnimi kontakti znotraj polnilnika
zaradi tujega materiala do
kratkostičnega spoja, ko je polnilnik
priključen na vir napajanja. Tuj
material iz prevodnih snovi, med
katere med drugim spada tudi kamena
volna, aluminijasta folija ali akumulirani
kovinski delci, morate odstraniti
iz bližine prezračevalnih odprtin.
Če v polnilniku ni baterije, vedno
izklopite polnilnik iz vira napajanja.
Izklopite polnilnik pred nameravanim
postopkom čiščenja.
• NIKOLI ne poskušajte polniti akumulatorske
baterije s polnilniki, ki jih ni v tem priročniku.
Polnilnik in baterija sta posebej izdelana in
namenjena, da ju uporabljate skupaj.
• Polnilniki, ki so v priročniku, so namenjeni
izključno polnjenju akumulatorskih baterij
DEWALT. Vsaka drugačna uporaba lahko
povzroči nevarnost požara, električnega udara
ali smrti zaradi električnega udara.
• Ne izpostavljajte polnilnika dežju ali snegu.
• Pri izklapljanju polnilnika povlecite za vtič,
in ne za kabel. Tako zmanjšate nevarnost
poškodbe električnega vtiča in kabla.
• Kabel mora biti postavljen tako, da ne stopate
nanj, se ne spotikate obenj ali ga kako
drugače izpostavite poškodbam.
• Ne uporabljajte električnega podaljška,
razen, če je to nujno potrebno. Uporaba
neprimernega električnega podaljška bi lahko
povzročila tveganje požara, električnega
udara ali smrti zaradi elektrike.
• Na polnilnik ne postavljajte predmetov oz.
polnilnika ne postavljajte na mehko podlago,
ki bi lahko zakrila prezračevalne odprtine in
povzročila prekomerno segrevanje notranjosti
polnilnika. Polnilnik postavite stran od izvora
toplote. Prezračevanje polnilnika poteka skozi
odprtine na vrhu in na dnu ohišja.
• Polnilnika s poškodovanim kablom ali vtičem
ne uporabljajte — poškodovani del takoj
zamenjajte.
• Ne uporabljajte polnilnika, če je bil
podvržen močnemu udarcu, če je padel
na tla ali je bil kako drugače poškodovan.
Odnesite jo v popravilo v pooblaščeni servis.
• Polnilnika ne razstavljajte; če je potrebno
popravilo, ga odnesite v pooblaščeni servis.
Vsako nepravilno sestavljanje lahko povzroči
nevarnost požara, električnega udara ali smrti
zaradi električnega udara.
• Pred kakršnimkoli čiščenjem polnilnik izklopite
iz vtičnice. Tako zmanjšate nevarnost
električnega udara. Z odstranitvijo baterije ne
zmanjšate te nevarnosti.
• NIKOLI ne poskušajte povezati dveh
polnilnikov skupaj.
• Polnilnik je namenjen uporabi s standardnim
230 V gospodinjskim električnim tokom.
Ne poskušajte ga uporabljati na kakšni drugi
napetosti. To ne velja za polnilnik v vozilih.
TA NAVODILA SHRANITE
Transport
Litij-Ionske akumulatorske baterije DEWALT
izpolnjujejo potrebne zahteve za testiranje po
priročniku Združenih narodov (ST/SG/AC.10/11/
Rev.3 III. del, podrazdelek 38.3.), kot je navedeno
v priporočilih Združenih narodov o prevozu
nevarnega blaga.
- Akumulatorske baterije imajo učinkovito zaščito
pred notranjim nadtlakom in kratkim stikom.
- Ustrezni ukrepi so bili zagotovljeni za
preprečevanje prisilne prekinitve in nevarnim
povratnim tokom.
9
SLOVENŠČINA
Samodejna obnovitev
- Količina ekvivalenta litija v litij-ionski
akumulatorski bateriji je pod dovoljenimi
mejnimi vrednostmi.
Za litij-ionsko akumulatorsko baterijo DEWALT
ne veljajo nacionalni in mednarodni predpisi
o nevarnih snoveh. Pri transportu več
akumulatorskih baterij je treba upoštevati predpise
o prevozu nevarnih snovi.
• Zagotovite, da so akumulatorske baterije
pakirane v skladu s predpisi o nevarnem blagu,
kot je navedeno zgoraj, da se prepreči kratek stik.
Polnilniki
Polnilnik DE9000 podpira litij-ionske
akumulatorske baterije z napetostmi 28 V in 36 V.
Ne zahteva nobenih prilagoditev in je zasnovan
tako, da ga je kar najlaže uporabljati.
NEVARNOST: Nevarnost smrti zaradi
električnega udara.
Na polnilnih terminalih je napetost 230
voltov. Ne dotikajte se jih s prevodnimi
predmeti.
Nevarnost električnega udara ali smrti
zaradi električnega udara.
1. Priključite polnilnik (13) na ustrezno vtičnico,
preden vstavite vanj baterijo.
2. Vstavite baterijo v polnilnik. Polnilnik je
opremljen s tri-svetlobnim indikatorjem
napolnjenosti, ki bo utripal skladno
z napolnjenostjo akumulatorske baterije.
3. Zaključek postopka polnjenja označuje rdeči
svetlobni indikator, ki sveti neprekinjeno.
Baterija je popolnoma napolnjena; zdaj jo
lahko uporabite ali jo pustite v polnilniku.
OPOMBA: Za maksimalno učinkovitost in
življenjsko dobo NiCd, NiMH in litijevih-ionskih
baterij priporočamo, da pred prvo uporabo baterijo
polnite najmanj 10 ur.
Potek polnjenja
S pomočjo tabele spodaj preverite stanje
napolnjenosti baterije.
10
Baterijo obnovite, tako da jo kot običajno vstavite
v polnilnik. Baterijo pustite v polnilniku najmanj 10 ur.
Zakasnitev zaradi vročega/
mrzlega akumulatorja
Ko polnilnik zazna akumulatorsko baterijo, ki je
prevroča ali prehladna, avtomatsko vklopi funkcijo
zamik vroče/hladno. To pomeni, da je polnjenje
preloženo, dokler baterija ne doseže primerne
temperature. Polnilnik zatem samodejno preklopi
nazaj v način polnjenja. Ta funkcija zagotavlja
maksimalno življenjsko dobo baterije.
SAMO LITIJEVE-IONSKE BATERIJE
Postopek polnjenja (sl. A, B)
Stanje napolnjenosti
1 utripajoča lučka
1 utripajoča lučka, 1 lučka sveti
1 utripajoča lučka, 2 lučki svetita
3 lučke svetijo
Način samodejne obnovitve izenačuje oz.
uravnoteži posamezne celice v bateriji na njihovo
najvišjo zmogljivost. Baterije je priporočeno
obnavljati vsak teden oz. kadarkoli baterija ne
zagotavlja več prvotnega nivoja učinkovitosti.
Litijeve-ionske baterije imajo vgrajen elektronski
zaščitni sistem, ki zaščiti baterijo pred
preobremenitvijo, pregrevanjem ali prekomerno
izpraznitvijo.
Orodje se samodejno izključi, če se aktivira
elektronski zaščitni sistem. V takem primeru
vložite litijevo-ionsko baterijo v polnilnik in
počakajte, da se popolnoma ne napolni.
Pomembni napotki
za varnost pri uporabi
vseh vrst akumulatorjev
Pri naročanju nadomestne baterije obvezno
navedite kataloško številko in napetost baterije.
Akumulatorska baterija, ki jo vzamete iz
embalaže, ni popolnoma napolnjena. Pred
uporabe baterije in polnilnika preberite spodnje
napotke za varno uporabo. Nato upoštevajte
navedene napotke za polnjenje.
PREBERITE VSA NAVODILA.
• Ne polnite ali uporabljajte baterije
v eksplozivnih okoljih, na primer na krajih
z vnetljivimi tekočinami, plini ali prahom. Ko
baterijo vložite ali odstranite iz polnilnika, se
lahko pri tem vnamejo prah ali hlapi.
• Baterije polnite samo s polnilniki DEWALT.
< 33
33–66
66-99
< 100
%
%
%
%
• NIKOLI je ne polijte ali potopite v vodo ali
druge tekočine.
• Ne shranjujte ali uporabljajte orodja in baterije
na krajih, kjer lahko temperatura preseže
40 °C (na primer zunanje lope s kovinskimi
stenami poleti).
SLOVENŠČINA
NEVARNOST: Nikoli ne poskušajte
iz kakršnegakoli razloga odpreti
akumulatorske baterije. Če je ohišje
baterije počeno ali poškodovano,
baterije ne vložite v polnilnik.
Akumulatorjev ne stiskajte, mečite
ali kako drugače poškodujte. Ne
uporabljajte baterije ali polnilnika, ki sta
bila izpostavljena močnemu udarcu,
ki sta padla na tla, bila povožena ali
na kakšen drug način poškodovana
(npr. prebodena z žebljem, udarjena
s kladivom itd.). To lahko povzroči
električni udar ali smrt zaradi
električnega udara. Poškodovane
baterije vrnite v servis v recikliranje.
PREVIDNO: Če orodja ne
uporabljate, ga položite na stran
na stabilno podlago, kjer ne bo
nevarnosti, da bi orodje padlo ali se
prevrnilo. Nekatera orodja z velikimi
baterijami stojijo pokonci na bateriji,
vendar se z lahkoto prevrnejo.
POSEBNI VARNOSTNI NAPOTKI ZA UPORABO
LITIJ-IONSKIH BATERIJ(Li-Ion)
• Akumulatorske baterije ne poskušajte sežgati,
tudi če je močno poškodovana ali popolnoma
dotrajana. Baterija lahko eksplodira in povzroči
požar. Če litijevo ionsko baterijo zažgete,
nastanejo pri tem strupene snovi in hlapi.
• Če vsebina baterije pride v stik s kožo,
prizadeto območje nemudoma sperite
z blagim milom in vodo. Če tekočina iz
baterije pride v oči, spirajte odprto oko z vodo
15 minut oz. dokler draženje ne poneha. Če
je potrebna zdravniška pomoč, je v pomoč
podatek, da je baterijski elektrolit sestavljen iz
tekočih organskih ogljikov in litijevih soli.
• Vsebina odprte baterijske celice lahko
povzroči draženje dihalnih poti. Zagotovite
svež zrak. Če simptomi vztrajajo, poiščite
zdravniško pomoč.
OPOZORILO: Nevarnost opeklin.
Tekočina v bateriji se lahko vname,
če je izpostavljena iskram ali ognju.
Priporočila za shranjevanje
1. Najprimernejši prostor za shranjevanje je
prostor, ki je hladen in suh in zavarovan pred
neposredno sončno svetlobo ter prekomerno
toploto ali mrazom. Za optimalno učinkovitost
baterije in njeno življenjsko dobo shranite
baterijo pri sobni temperaturi, če je ne
uporabljate.
OPOMBA: Litij-ionske baterije morajo biti
popolnoma napolnjene, ko so shranjene.
2. Dolgotrajna hramba baterije ali polnilnika ne
poškoduje. Pod ustreznimi pogoji jih lahko
hranite do 5 let.
Oznake na polnilniku in akumulatorski bateriji
Poleg piktogramov, uporabljenih v tem priročniku,
so na polnilniku in na akumulatorju tudi naslednje
oznake:
Preberite navodila za uporabo pred
začetkom dela
Za zahtevan čas polnjenja, si oglejte
tehnične podatke
Ne izpostavljajte vodi
V izdelek ne drezajte s prevodnimi
predmeti
Ne polnite poškodovanih
akumulatorskih baterij
Ne uporabljajte poškodovanih listov
Polnite pri temperaturi med 4 °C in
40 °C.
Poškodovane kable nemudoma
zamenjajte
Baterija (sl. A)
VRSTA AKUMULATORSKE BATERIJE
Težave s polnilnikom
Modela DC228 in DC229 uporabljata 28 V Litijionsko akumulatorsko baterijo.
Modeli DC232, DC233, DC234 in DC235
uporabljajo 36 V Litij-ionsko akumulatorsko
baterijo.
Težave z baterijo
Pri odlaganju baterije pazite na okolje
11
SLOVENŠČINA
Akumulatorjev ne poskušajte sežgati
Baterije polnite samo s polnilniki
DEWALT.
Vsebina paketa
Paket vsebuje:
1 akumulatorski rotacijski udarni vrtalnik
1 pomožni ročaj
1 drog za nastavitev globine
1 sistem za odsesavanje praha (DC235KL)
1 hitrovpenjalna glava (DC229, DC234, DC235)
2 akumulatorski bateriji (samo modeli KL)
1 akumulatorska baterija (samo modeli D1)
1 polnilnik
1 komplet orodja (samo modeli K in D)
1 navodila za uporabo
1 nazorna risba
OPOMBA: Baterije in polnilniki niso priloženi
modelom z oznako N.
• Prepričajte se, da orodja, deli in pripomočki
niso utrpeli poškodbe med prevozom.
• Vzemite si čas in temeljito preberite in se
seznanite z navodili pred uporabo.
Opis (sl. A, A1, D, H)
OPOZORILO: Nikoli ne spreminjaj
električnega orodja ali katerega koli
njegovega dela. Predelava lahko povzroči
telesne poškodbe ali okvare orodja.
NAMEN UPORABE
Akumulatorski rotacijski udarni vrtalniki DC228,
DC229, DC232, DC233, DC234, DC235 so
zasnovani za profesionalno vrtanje, udarno vrtanje in
privijanje/odvijanje vijakov ter nezahtevno klesanje.
NE UPORABLJAJTE v mokrih pogojih in ob
prisotnosti vnetljivih tekočin ali plinov.
Tovrstni visoko učinkoviti rotacijski udarni
vrtalniki so profesionalna električna orodja. NE
DOVOLITE, da otroci prišli v stik z orodjem.
Neizkušeni uporabniki naj orodje uporabljajo
s pomočjo nadzornika.
• Izdelka naj ne uporabljajo osebe (vključno
z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali
umskimi sposobnostmi, neizkušene osebe in
12
osebe, ki se želijo naučiti delati z napravo, če
jih ne nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo
varnost. Ne dovolite, da bi bili otroci brez
nadzora v prisotnosti orodja.
1 Stikalo za spreminjanje hitrosti
2 Drsno stikalo za vrtenje naprej/nazaj
3 Selektor delovnega načina
4 Varnostna zapora
5 Vpetje
6 Zaklepni obroč
7 Protiprašni pokrov
8 Drog za nastavitev globine
9 Stransko držalo
10 Glavno držalo
11 Baterija
12 Gumb za sprostitev
13 Polnilnik
14 Indikatorji polnjenja (rdeči)
15 Zaporna objemka vpetja
16 Vpenjalna glava
Sistem za odvajanje prahu
17 Električni priključek za sistem za odvajanje
prahu [DC228, DC229, DC232, DC233,
DC234, DC235 (razen tip 1)]
18 Sistem za odvajanje prahu (D25302DH, kupljen
posebej)
19 Sistem za odvajanje prahu, vgrajen na
rotacijski udarni vrtalnik
DC228, DC232, DC229, DC233, DC234, DC235
(RAZEN TIP 1)
Sistem za odvajanje prahu D25302DH
lahko kupite posebej pri svojem najbližjem
pooblaščenem trgovcu DEWALT.
Sklopka za preobremenitev
V primeru, da se pribor zagozdi v obdelovanec,
je pogon vretena prekinjen. Zaradi nastalih sil,
vedno držite orodje z obema rokama in ohranjajte
stabilen položaj.
Zavorni mehanizem
Če sprostite stikalo za spreminjanje hitrosti, se
vreteno v trenutku preneha vrteti.
Aktivni nadzor vibracij
Aktivni nadzor vibracij nevtralizira odbojno
vibracijo mehanizma udarnega kladiva. Znižana
SLOVENŠČINA
stopnja vibracij rok in ramen omogoča neutrudljivo
uporabo orodja in podaljšuje življenjsko dobo
orodju. Med delom vzmetni mehanizem izenačuje
sile tresenja. To občutite kot učinek blaženja, ko
vzpostavite pritisk na orodje. Vzmet mora biti
napeta, vendar ne preveč. Mehanizem mora
'plavati'.
Električna varnost
Električni motor je zasnovan samo za eno
napetost. Vedno preverite, ali napetost baterije
ustreza tisti, ki je navedena na podatkovni plošči.
Prav tako preverite, ali napetost vašega polnilnika
ustreza napetosti v električnem omrežju.
Vaš polnilnik DEWALT je dvojno izoliran
v skladu z EN 60335.
Če se napajalni kabel poškoduje, ga je potrebno
zamenjati¨s posebej pripravljenim kablom, ki je na
voljo preko servisne mreže DEWALT.
Zamenjava vtiča napajalnega
kabla (samo za Veliko Britanijo
in Irsko)
Če morate namestiti nov vtič sledite naslednjim
korakom:
• Star in neuporaben vtič odvrzite v skladu
z ustreznimi predpisi.
• Priključite rjavo žico na fazni terminal.
• Priključite modro žico na nevtralni terminal.
OPOZORILO: Na ozemljitveni terminal
ne priključujte nobene žice.
Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so
priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka:
3 A.
Uporaba podaljška napajalnega kabla
Podaljška napajalnega kabla ne uporabljajte,
razen če je to nujno potrebno. Uporabite podaljšek
napajalnega kabla, ki ustreza vhodni napetosti
polnilnika (glejte tehnične podatke). Najmanjši
premer kabla mora znašati 1 mm2; maksimalna
dolžina kabla pa 30 m.
Če uporabljate kolut, vedno do konca odvijte kabel.
MONTAŽA IN NASTAVITVE
OPOZORILO: Pred montažo in
nastavitvijo vedno odstranite baterijo.
OPOZORILO: Vedno izključite orodje,
preden vstavite ali odstranite baterijo.
OPOZORILO: Uporabljajte le
akumulatorske baterije in polnilnike
podjetja DEWALT.
Namestitev in odstranitev akumulatorske
baterije (sl. A)
• Pri nameščanju baterije (11) poravnajte baterijo
z ležiščem na orodju. Vstavite baterijo v ležišče
in jo potisnite, tako da se zaskoči v ležišču.
• Baterijo odstranite, tako da pritisnete na gumb za
sprostitev (12) in hkrati izvlečete baterijo iz ležišča.
Izbira delovnega načina (sl. C)
Orodje lahko uporabljate v naslednjih delovnih
načinih:
Rotacijsko vrtanje: za privijanje in
vrtanje v jeklo, les in plastiko
Udarno vrtanje: za vrtanje v opeko in
beton.
Samo udarjanje: za krušenje in
drobljenje.
• Delovni način izberete tako, da pritisnete
varnostno zaporo (4) in zavrtite stikalo za izbiro
načina (3), dokler ne kaže na znak ustreznega
delovnega načina.
• Sprostite varnostno zaporo in preverite, ali je
selektor načina blokiran v pravilnem položaju.
OPOZORILO: Ne izbirajte delovnega
načina, če orodje deluje.
Vstavljanje in odstranjevanje SDS Plus®pribora
(sl. D)
To orodje uporablja pribor SDS Plus® (glejte
vstavek v sliki D, ki prikazuje prečni prerez SDS
Plus® vsadnika svedra).
• Vsadnik svedra očistite in ga namažite z mastjo.
• Vstavite vsadnik svedra v vpetje (5).
• Pritisnite sveder navzdol in ga nekoliko zavrtite,
tako da se ujame z režami.
13
SLOVENŠČINA
• Povlecite za sveder in tako preverite, ali
je ustrezno pritrjen. Pri funkciji udarjanja
s kladivom se mora sveder, ko je blokiran
v vpenjalu, neovirano premikati za več
centimetrov aksialno.
• Sveder odstranite tako, da povlečete zaporno
objemko vpetja (15) nazaj in izvlečete sveder.
Pritrditev stranskega držala (sl. E)
Stransko držalo (9) lahko pritrdite tako, da je
primerno za ljudi, ki uporabljajo desno ali levo roko.
OPOZORILO: Ne uporabljajte orodja
brez pravilno pritrjenega stranskega
držala.
• Odvijte stransko držalo.
• Za desničarje potisnite sponko stranskega držala
nad objemko za vpetjem, z držalom na levi.
• Za levičarje potisnite sponko stranskega držala
nad objemko za vpetjem, z držalom na desni.
• Zavrtite stransko držalo na ustrezni položaj in
ga pritrdite.
Nastavitev globine vrtanja (sl. F)
• Vstavite ustrezen sveder.
• Popustite stransko držalo (9).
• Vstavite drog za nastavitev globine (8) skozi
luknjo v sponki stranskega držala.
• Prilagodite globino vrtanja, kot je prikazano.
• Privijte stransko držalo.
Drsno stikalo za vrtenje naprej/nazaj (sl. G)
• Potisnite drsno stikalo za delovanje naprej/
nazaj (2) na levo za vrtenje naprej (desno).
Glejte puščice na orodju.
• Potisnite drsno stikalo za delovanje naprej/
nazaj (2) na desno za vrtenje nazaj (levo).
PREVIDNO: Pred zamenjavo smeri
rotacije vedno počakajte, dokler se
motor popolnoma ne ustavi.
DC229, DC234, DC235 - Zamenjava vpetja
z vpenjalno glavo (sl. H)
• Obrnite zaklepni obroč (6) v odklenjen položaj
in odstranite vpetje (5).
• Potisnite vpenjalno glavo (16) na vreteno in
obrnite zaklepni obroč v zaklenjen položaj.
• Da bi zamenjali vpenjalno glavo z vpetjem,
14
najprej odstranite vpenjalno glavo na isti način,
kot ste odstranili vpetje pribora. Nato namestite
vpetje na enak način, kot ste namestili
vpenjalno glavo.
PREVIDNO: Nikoli ne uporabljajte
standardnih vpenjalnih glav v načinu
udarnega vrtanja.
Zamenjava protiprašnega pokrova (sl. D)
Protiprašni pokrov (7) preprečuje vdor prahu
v mehanizem. Obrabljeni protiprašni pokrov
zamenjajte nemudoma.
• Povlecite nazaj zaporni obroč (15) vpetja in
povlecite ter odstranite protiprašni pokrov (7).
• Vstavite nov protiprašni pokrov.
• Sprostite zaporni obroč vpetja.
UPORABA ORODJA
Navodila za uporabo
OPOZORILO:
• Vedno upoštevajte varnostna navodila
in ustrezne predpise.
• Preverite lokacije cevovodov n napeljav.
• Orodje upravljajte samo z rahlim
pritiskom navzdol (pribl. 5 kg).
Prekomerna sila ne zviša hitrosti
vrtanja, pač pa zmanjša delovno
učinkovitost orodja in lahko skrajša
njegovo življenjsko dobo.
• Ne vrtajte ali privijajte pregloboko, da
ne poškodujete protiprašnega pokrova.
• Vedno držite orodje močno z obema
rokama in stojte varno in stabilno.
• Vedno upravljajte orodje s pravilno
sestavljenim stranskim ročajem.
• Če rezalno orodje ni več ostro, ga
nadomestite z novim.
Pred uporabo:
• Preverite, ali je baterija (popolnoma)
napolnjena.
• Preverite, ali je baterija pravilno vstavljena.
Pravilni položaj rok (sl. A, I)
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO držite roke v pravilnem
položaju, kot prikazuje slika.
SLOVENŠČINA
OPOZORILO: Da bi zmanjšali
tveganje za nastanek resnih poškodb,
VEDNO čvrsto primite ročaja z obema
rokama v pričakovanju reakcijskega
momenta orodja.
Pravilni položaj rok je, ko je ena roka na
stranskem držalu (9) in druga roka na glavnem
držalu (10).
Vklop in izklop (sl. A)
• Orodje vključite s pritiskom na stikalo za
spreminjanje hitrosti (1). Pritisk, s katerim
pritisnete na stikalo za spreminjanje hitrosti,
določa hitrost orodja.
• Za zaustavitev orodja sprostite stikalo.
• Za blokado orodja v izključenem položaju
premaknite drsno stikalo za vrtenje naprej/
nazaj (2) na središčni položaj.
Udarno vrtanje (sl. A)
• Nastavite selektor delovnega načina (3) na
pozicijo za "udarno vrtanje".
• Vstavite ustrezni sveder. Najboljše rezultate
dosežete z uporabo svedrov s karbidom
ojačano konico.
• Prilagodite stransko držalo (9).
• Če je potrebno, nastavite globino vrtanja.
• Označite mesto, kjer boste izvrtali vrtino.
• Postavite sveder na označeno točko in vključite
orodje.
Rotacijsko vrtanje (sl. A)
• Nastavite selektor delovnega načina (3) na
pozicijo za "rotacijsko vrtanje".
• Glede na vrsto orodja upoštevajte eden od
naslednjih dveh napotkov:
- Vstavite adapter vpenjalne glave/sestav
vpenjalne glave (DC228, DC232, DC233).
Posebni adapterji SDS Plus® z navojnimi
odseki so na voljo za uporabo s standardnimi
10 ali 13 mm vpenjali in omogočajo uporabo
ravnih svedrov.
- Zamenjajte vpetje z vpenjalno glavo
(DC229, DC234, DC235).
• Nadaljujte kot pri udarnem vrtanju.
PREVIDNO: Nikoli ne uporabljajte
standardnih vpenjalnih glav v načinu
udarnega vrtanja.
Privijanje / odvijanje (sl. A)
• Nastavite selektor delovnega načina (3) na
pozicijo za "rotacijsko vrtanje".
• Izberite smer vrtenja.
• Glede na vrsto orodja upoštevajte eden od
naslednjih dveh napotkov:
- Vstavite posebni adapter SDS Plus® za
vijačnik za uporabo s šesterokotnimi vijačnimi
svedri (DC228, DC233, DC232).
- Zamenjajte vpetje z vpenjalno glavo (DC229,
DC234, DC235).
• Vstavite ustrezni vijačni sveder. Pri vijačenju
vijakov z vzdolžno zarezo vedno uporabljajte
pribor z iskalno obojko.
• Narahlo pritisnite na stikalo za spreminjanje
hitrosti (1), tako da preprečite poškodbo glave
vijaka. Pri obratni (levi) rotaciji se hitrost orodja
samodejno zniža za lažjo odstranitev vijaka.
• Ko je vijak poravnan s površino obdelovanca,
sprostite stikalo za spreminjanje hitrosti ter
tako preprečite, da bi glava vijaka prodrla
v obdelovanec.
DC228, DC229, DC233, DC234, DC235 klesanje (sl. A)
• Nastavite selektor delovnega načina (3) na
pozicijo za „samo udarjanje s kladivom".
• Vstavite ustrezno dleto in preverite, ali je
pravilno vpeto.
• Prilagodite stransko držalo (9).
• Vključite orodje in začnite delati.
Morda boste morali za trenutek zagnati motor po
preklopu iz načina klesanja v rotacijsko vrtanje za
poravnavo zobnikov.
OPOZORILO:
• Ne uporabljajte orodja za mešanje ali
črpanje lahko vnetljivih ali eksplozivnih
tekočin (bencina, alkohola itd.).
• Ne mešajte vnetljivih tekočin, ki so
označene kot vnetljive.
Dodatni pribori
OPOZORILO: Ker pripomočki, ki jih ne
ponuja DEWALT, s tem izdelkom niso
bili testirani, je njihova uporaba lahko
nevarna. Da bi zmanjšali možnost
poškodbe, z izdelkom uporabljajte samo
pripomočke, ki jih priporoča DEWALT.
15
SLOVENŠČINA
Različne vrste vrtalnih priborov SDS Plus® in dlet
so na voljo kot opcijska dodatna oprema.
Če potrebujete več informacij glede ustreznosti
dodatne opreme, se obrnite na Vašega prodajalca.
VZDRŽEVANJE
Vaše DEWALT orodje je zasnovano tako, da
z minimalnim vzdrževanje lahko deluje dolgo časa.
Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od
pravilne nege in rednega čiščenja orodja.
• Tega orodja ne more servisirati uporabnik
sam. Po približno 40 urah uporabe odnesite
orodje pooblaščenemu DEWALT serviserju. Če
se pojavijo težave pred tem časom, pokličite
pooblaščeni DEWALT servis.
Mazanje
Vaše električno orodje ne zahteva dodatnega
mazanja. Pribore in priključke je potrebno redno
mazati okoli SDS Plus® vpetja.
Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in
embalaže omogoča obnovo in ponovno
uporabo nekaterih materialov. Tovrstno
ravnanje pa pripomore k preprečevanju
onesnaženja okolja in manjši porabi
naravnih virov.
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov v gospodinjstvu, izdelek
pa lahko po izteku življenjske dobe odnesete
tudi v zbirni center za odpadke oz. ga dostavite
prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
DEWALT vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih DEWALT izdelkov, ko ti
dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če želite
izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben
izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da se posvetujete z lokalno
DEWALT pisarno, na naslov, ki je naveden
v tem priročniku. Seznam pooblaščenih
DEWALT serviserjev in opis vseh po prodajnih
storitev je podan tudi na naslednji spletni strani:
www.2helpU.com
Čiščenje
OPOZORILO:
• Pred čiščenjem polnilnika z mehko krpo
ga izklopite od omrežnega napajanja.
• Pred čiščenjem orodja, odstranite
akumulatorske baterije.
• Prezračevalne reže morajo biti stalno
proste, ohišje pa redno čistite z mehko
krpo.
Skrb za varovanje okolja
Odpadno orodje ločite od drugih
odpadkov. Orodja ne odstranjujte skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš DEWALTOV izdelek
ne služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi
več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi
gospodinjskimi odpadki. Pripravite ta izdelek za
ločeno zbiranje.
16
Akumulatorska baterija
To baterijo z dolgo življenjsko dobo morate
napolniti, ko ne zmore več zagotavljati dovolj moči
za dela, ki jih je sicer prej z lahkoto opravljala.
Na koncu tehnične življenjske dobe akumulatorjev
ravnajte z njimi v skladu s predpisi za varovanje
okolja:
• Akumulator do konca izpraznite, nato ga
odstranite iz orodja.
• Litij-ionske celice je mogoče reciklirati.
Odnesite jih k svojemu prodajalcu ali na lokalno
reciklažno postajo. Zbrane baterije bodo
reciklirane oz. uničene v skladu s predpisi.
HRVATSKI
BEŽIČNI BUŠAĆI ČEKIĆ
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
Čestitamo!
Odabrali ste alat tvrtke DEWALT. Godine iskustva, od razvoja proizvoda do inovativnosti, učinile su tvrtku
DEWALT jednim od najpouzdanijih partnera za korisnike profesionalnog električnog alata.
Tehnički podaci
Napon
V
Tip
DC228
DC229
DC232
DC233
DC234
DC235
28
28
36
36
36
36
2
2
3
3
3
3
Brzina bez opterećenja
min-1
0 -1.150
0 -1.150
0 - 1.150
0 - 1.150
0 - 1.150
0 - 1.150
Brzina bez opterećenja
min-1
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
J
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
Energija udaraca (EPTA 05/2009)
Maksimalni raspon bušenja
čelika/drva/betona
mm
Držač alata
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
SDS Plus®
SDS Plus®
SDS Plus®
SDS Plus®
SDS Plus®
SDS Plus®
Promjer obujmice
mm
54
54
54
54
54
54
Masa (bez baterijskog uloška)
kg
3,6
3,6
3,8
2,7
2,9
4,7
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
82
2,0
96
2,3
82
2,0
95
2,4
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
82
1,9
96
1,9
LPA (zvučni tlak)
KPA(nesigurnost zvučnog tlaka)
LWA(zvučna snaga)
KWA (nesigurnost zvučne snage)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) određene prema smjernici EN 60745:
Emisija vibracija ah
Bušenje metala
ah,D =
Nesigurnost K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Emisija vibracija ah
Bušenje betona
ah,HD =
Nesigurnost K =
m/s²
m/s²
8
1,5
8
1,5
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
Emisija vibracija ah
Rad dlijetom
ah,Cheq =
Nesigurnost K =
m/s²
m/s²
5,5
1,5
5,5
1,5
–
–
4,5
1,5
4,5
1,6
4,5
1,6
Emisija vibracija ah
Rad s vijcima bez udaraca
ah =
Nesigurnost K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Razina emisija vibracija navedena na ovom informacijskom listu izmjerena je u skladu s standardiziranim
ispitivanjem opisanim u dokumentu EN 60745 i može se upotrijebiti za međusobno uspoređivanje alata.
Može se koristiti za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
17
HRVATSKI
UPOZORENJE: Deklarirana razina
emisije vibracija odnosi se na glavne
primjene alata. Međutim, ako se alat
koristi u drugim primjenama, s drugim
nastavcima ili ako je loše održavan,
razine vibracija mogle bi se razlikovati.
To može značajno povećati razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
upotrebe.
vrijeme tijekom isključivanja alata
i vrijeme dok je uključen, ali se ne
upotrebljava za izvođenje radova.
To može značajno smanjiti razinu
izloženosti tijekom ukupnog vremena
korištenja.
Provjerite dodatne sigurnosne mjere
za zaštitu operatera od učinaka
vibracija, kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplima,
organizacija radnih rasporeda i sl.
Tijekom procjene razine izloženosti
vibracijama potrebno je uzeti u obzir
Akumulator
DE9280
DE9360
Napon
VDC
28
36
Kapacitet
Ah
2,2
2,0
Masa
kg
0,9
0,9
Punjač
DE9000
230
Mrežni napon
VAC
Približno vrijeme punjenja
min
60
Masa
kg
0,9
Osigurači:
Europa
230 V za alate
10 Ampera, mreža
U.K. i Irska
230 V alati
3 ampera, u utikačima
Definicije: Sigurnosne smjernice
EC-Izjava o usklađenosti
Dolje opisane definicije opisuju razinu ozbiljnosti
svake riječi naznake. Pročitajte priručnik i obratite
pažnju na ove simbole.
DIREKTIVA O STROJEVIMA
OPASNOST: Označava neposrednu
rizičnu okolnost koja će, ako se
ne izbjegne, rezultirati smrću ili
ozbiljnim ozljedama.
UPOZORENJE: Označava
potencijalno rizičnu okolnost koja,
ako se ne izbjegne, može rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću.
PAŽNJA: Označava potencijalno
rizičnu okolnost koja, ako se ne
izbjegne, može rezultirati manjim ili
srednjim ozljedama.
NAPOMENA: Naznačuje praksu koja
nije vezana uz tjelesne ozljede
i koja, ako se ne izbjegne, može
rezultirati oštećivanjem imovine.
Označava rizik od strujnog udara.
Označava rizik od požara.
18
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani
u odjeljku Tehnički podaci usklađeni sa sljedećim
propisima:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Također, ovi su proizvodi usklađeni sa
smjernicama 2004/108/EC i 2011/65/EU. Za
dodatne informacije kontaktirajte tvrtku DEWALT
putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri
kraju priručnika.
Dolje potpisani je odgovoran za usklađenost
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke DEWALT.
HRVATSKI
Horst Grossmann
Potpredsjednik, Odjel za inženjering i razvoj
proizvoda
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
05.08.2009.
UPOZORENJE: Pročitajte priručnik
s uputama kako biste smanjili rizik od
ozljede.
c)
d)
Opća sigurnosna pravila
UPOZORENJE! Pročitajte sva
sigurnosna upozorenja i upute.
Nepoštivanje upozorenja i uputa može
rezultirati električnim udarom, požarom i/
ili ozbiljnim ozljedama.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim
upozorenjima odnosi se na vaš električni alat
napajan iz gradske mreže (sa žicom) ili električni
alat napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).
UPOZORENJA I UPUTE ČUVAJTE ZA
BUDUĆE POTREBE.
1) SIGURNOST RADNOG PROSTORA
a) Radno mjesto držite čistim i dobro
osvijetljenim.
Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
b) S električnim alatima ne radite
u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina
zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.
Električni aparati stvaraju iskre koje mogu
zapaliti prašinu ili isparavanja.
c) Prilikom rada s električnim alatom držite
podalje promatrače i djecu.
Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2 ZAŠTITA OD ELEKTRIČNE STRUJE
a) Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad i ni na koji način ne
prepravljajte utikač.
Nemojte rabiti prilagodne utikače
s uzemljenim električnim alatima.
Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice
smanjit će rizik od strujnog udara.
b) Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
e)
f)
metalnih okvira i hladionika.
Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara
je povećan.
Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od strujnog udara.
Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice.
Kabel držite podalje od izvora topline, ulja
i oštrih ili pokretnih dijelova.
Oštećeni ili zapleteni kabel povećat će rizik od
strujnog udara.
Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za
upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog
alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje
s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od
neispravnosti uzemljenja (RCD).
Upotreba RCD sklopke smanjuje rizik od
strujnog udara.
3 OSOBNA SIGURNOST
a) Prilikom rada s električnim alatom budite
oprezni, usredotočeni i primjenjujte
zdravorazumski pristup. Ne upotrebljavajte
električni alat ako ste umorni ili pod
utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b) Koristite opremu za osobnu zaštitu. Uvijek
koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne
opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape ili
zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit
će rizik od tjelesnih ozljeda.
c) Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač
u isključenom položaju. Nošenje električnog
alata pri čemu je prst na prekidaču ili
priključivanje električnog alata kojemu je
prekidač uključen priziva nezgode.
19
HRVATSKI
d) Prije nego što uključite električni
alat, uklonite s njega sve ključeve za
podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu
električnog alata može dovesti do ozljede.
e) Ne sežite predaleko. Održavajte ravnotežu
i stabilan stav.
To pruža bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
f) Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću
ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek
držite podalje od pokretnih dijelova.
Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo
obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
g) Ako je omogućeno priključivanje uređaja za
izvlačenje i prikupljanje prašine, osigurajte
njihovo pravilno povezivanje i upotrebu.
Upotreba uređaja za skupljanje prašine može
smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4 UPOTREBA I ČUVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Električni alat nemojte preopterećivati.
Upotrijebite odgovarajući električni alat za
posao koji obavljate.
Prikladan električni alat bolje će i sigurnije
obaviti posao brzinom za koju je predviđen.
b) Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj.
Svaki električni alat kojim se ne može upravljati
pomoću prekidača predstavlja opasnost
i potrebno ga je popraviti.
c) Prije prilagođavanja, zamjene pribora ili
spremanja električnog alata, isključite utikač iz
utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju. Te
sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik od
nehotičnog pokretanja električnog alata.
d) Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne
dopuštajte rad osobama koje nisu upoznate
s alatom ili ovim uputama.
Električni alati opasni su u rukama neobučenih
korisnika.
e) Održavajte električne alate. Provjerite ima
li kakvih otklona ili savinutih pokretnih
dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih
drugih stanja koja mogu utjecati na rad
električnog alata. Ako je alat oštećen,
20
popravite ga prije upotrebe.
Velik broj nezgoda uzrokovan je loše
održavanim električnim alatima.
f) Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima.
Pravilno održavanje reznih alata i njihovih
oštrica smanjuje vjerojatnost savijanja
i olakšava upravljanje.
g) Električni alat, pribor, nastavke itd.,
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
i uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je
potrebno obaviti. Upotreba električnih alata za
poslove za koje nije namijenjen može dovesti
do opasnih situacija.
5 UPOTREBA I ČUVANJE BATERIJSKOG
ALATA
a) Prije umetanja baterijskog uloška provjerite
je li prekidač u isključenom položaju.
Opasno je umetati baterijski uložak u električni
alat dok je prekidač u uključenom položaju.
b) Punite isključivo punjačem kojeg je odredio
proizvođač.
Punjač koji je pogodan za jednu vrstu
akumulatora može izazvati rizik od požara ako
se upotrebljava s nekim drugim akumulatorom.
c) Električne alate upotrebljavajte isključivo
s preporučenim akumulatorima.
Upotreba bilo kojeg drugog akumulatora može
predstavljati rizik od ozljede i požara.
d) Kad akumulator nije u upotrebi, držite ga
podalje od ostalih metalnih predmeta poput
spajalica za papir, ključeva, čavala, vijaka ili
drugih manjih metalnih predmeta koji mogu
izazvati kratki spoj baterijskih priključaka.
Kratki spoj priključaka baterije može izazvati
eksploziju ili požar.
e) U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije
bi mogla iscuriti tekućina. Izbjegavajte
kontakt. Ukoliko dođe do kontakta, isperite
tekućom vodom. Ako tekućina dospije u oči,
smjesta potražite liječničku pomoć.
Tekućina iz baterije može izazvati iritacije ili
opekline.
6 SERVISIRANJE
a) Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
originalnih zamjenskih dijelova.
HRVATSKI
Na taj ćete način održati sigurnost upotrebe
električnog alata.
Dodatne posebne sigurnosne
upute za bušaće čekiće
• Koristite zaštitu za sluh. Izlaganje buci može
uzrokovati gubitak sluha.
• Koristite pomoćne rukohvate isporučene
uz alat. Gubitak nadzora može uzrokovati
tjelesne ozljede.
• Električne alate pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate dok radite u područjima
gdje bi rezni alat mogao doći u dodir sa
skrivenim ožičenjima ili kabelom alata.
U slučaju kontakta sa žicom pod naponom, taj
se napon može prenijeti na metalne dijelove
električnog alata i izazvati električni udar
rukovatelja.
• Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala
rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije
stabilno i može dovesti do gubitka nadzora.
• Koristite zaštitne naočale ili drugu vrstu
zaštite za oči. Komadići materijala mogu
se odlomiti i poletjeti tijekom korištenja
čekića. Leteći komadići mogu izazvati
trajno oštećenje vida. Tijekom primjena koje
proizvode prašinu koristite zaštitnu masku ili
masku za disanje. Tijekom većine primjena
mogla bi biti potrebna i zaštita za sluh.
• Alat uvijek čvrsto pridržavajte. Ovaj alat
ne pokušavajte upotrebljavati ako ga ne
pridržavate s obje ruke. Preporučuje se da
uvijek koristite bočni rukohvat. Upotreba
alata pridržavanjem samo jednom rukom
rezultirat će gubitkom kontrole. Probijanje
kroz tvrde materijale kao što su armirane
šipke ili nailazak na njih također može biti
opasno. Bočni rukohvat dobro pričvrstite prije
upotrebe.
• Ovaj alat ne upotrebljavajte neprekidno
tijekom suviše dugih razdoblja. Vibracije
uzrokovane radom čekića mogu biti štetne za
šake i ruke. Upotrijebite rukavice za dodatnu
zaštitu i često pauzirajte kako biste ograničili
izlaganje vibracijama.
tijekom rada. Mali komadi otrgnutog materijala
mogu ozlijediti nezaštićene ruke.
• Alat nikad ne odlažite dok se kretanje
nastavka u cijelosti ne prekine. Pokretni
nastavci mogu izazvati ozljede.
• Zaglavljene nastavke ne udarajte čekićem
kako biste ih oslobodili. Mogu se osloboditi
komadići metala ili materijala i uzrokovati
ozljede.
• Blago istrošena dlijeta mogu se brušenjem
ponovo izoštriti.
• Kabel napajanje držite podalje od rotirajućeg
nastavka. Kabel ne omatajte oko bilo kojeg
dijela tijela. Električni kabel omotan oko
rotirajućeg nastavka može izazvati tjelesne
ozljede i gubitak nadzora.
Stalno prisutni rizici
Sljedeći rizici neprestano su prisutni tijekom
upotrebe rotacijskih udarnih bušilica:
- Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih
dijelova ili vrućih dijelova alata.
Unatoč primjenjivanju važećih sigurnosnih propisa
i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne
rizike nije moguće izbjeći, a to su:
- Oštećenje sluha.
- Rizik od priklještenja prstiju tijekom izmjene
dodataka.
- Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom rada u betonu i kamenu.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
Koristite zaštitu za sluh.
Koristite zaštitu za oči.
POLOŽAJ ŠIFRE DATUMA
• Nastavke nemojte sami reparirati. Reparaciju
dlijeta smije izvoditi ovlašteni stručnjak.
Nepravilno reparirana dlijeta mogu uzrokovati
ozljede.
Šifra datuma, koja obuhvaća i godinu proizvodnje,
ispisana je na površini kućišta u dijelu koji čini
spoj alata i akumulatora.
• Tijekom upotrebe alata ili promjene nastavaka
koristite rukavice. Pristupačni metalni dijelovi
na alatu i nastavci mogu se izuzetno ugrijati
2013 XX XX
Godina proizvodnje
Primjer:
21
HRVATSKI
Važne sigurnosne upute za sve
punjače baterija
SAČUVAJTE OVE UPUTE: Ovaj priručnik sadrži
važne upute o sigurnosti i upotrebi punjača DE9000.
• Prije upotrebe punjača pročitajte sve upute
i oznake upozorenja na punjaču, akumulatoru
i proizvodu koji koristi akumulator.
OPASNOST: Opasnost od električnog
udara.
Na kontaktima punjača prisutan je
napon od 230 V. Ne dodirujte električki
vodljivim predmetima. Može doći do
električnog udara.
UPOZORENJE: Opasnost od
električnog udara. Ne dopustite da
u punjač dospije bilo kakva tekućina.
Može doći do električnog udara.
OPREZ: Rizik od opeklina. Punite
isključivo akumulatore tvrtke DEWALT
kako biste smanjili rizik od ozljeda.
Ostale vrste baterija mogu prsnuti
te uzrokovati tjelesne ozljede
i materijalnu štetu.
OPREZ: U određenim uvjetima
strani predmeti mogu izazvati kratak
spoj izloženih kontakata u punjaču
namijenjenih punjenju, dok je punjač
priključen u električno napajanje.
Električno vodljivi strani predmeti
kao što su, ali nisu isključivo, čelična
vuna, aluminijska folija ili bilo kakva
taloženja metalnih čestica, moraju se
držati podalje od udubljenja punjača.
Punjač uvijek isključite iz električnog
napajanja ako akumulator nije
u udubljenju punjača. Prije čišćenja
punjača isključite ga iz električnog
napajanja.
• Akumulator NE POKUŠAVAJTE puniti
punjačima koji nisu navedeni u ovom
priručniku. Punjač i akumulator namjenski su
dizajnirani kako bi zajedno radili.
• Ovi punjači nisu namijenjeni bilo kojoj drugoj
upotrebi osim punjenju DEWALTpunjivih
akumulatora. Bilo kakva druga upotreba može
rezultirati požarom ili električnim udarom.
• Punjač ne izlažite snijegu ili kiši.
• Dok punjač odvajate iz električne mreže ne
povlačite za kabel, nego za utikač. Time
smanjujete mogućnost oštećivanja utikača ili
kabela.
• Pobrinite se da kabel ne bude postavljen
tako da se na njega može nagaziti, zaplesti
22
o njega ili da ne postoji mogućnost njegovog
oštećenja..
• Ne upotrebljavajte produžne kabele osim ako
nisu apsolutno potrebni. Nepravilna upotreba
produžnih kabela može rezultirati opasnošću
od požara ili električnog udara.
• Na punjač ne postavljajte nikakve predmete,
a punjač ne postavljajte na mekanu površinu
koja bi mogla blokirati otvore za prozračivanje
i uzrokovati prekomjerno zagrijavanje
unutrašnjosti. Punjač postavite podalje od bilo
kakvog izvora topline. Punjač se prozračuje
kroz otvore na vrhu i dnu kućišta.
• Punjač ne upotrebljavajte ako su kabel ili
utikač oštećeni - smjesta ih zamijenite.
• Punjač ne upotrebljavajte ako je primio
snažan udarac, ako je ispušten na tlo ili
ako je oštećen na bilo koji način. Odnesite
ga u ovlašteni servis.
• Punjač ne rastavljajte. Ako je potrebno
servisiranje ili popravak, odnesite ga
u ovlašteni servis. Nepravilno rastavljanje
može rezultirati požarom ili električnim
udarom.
• Prije bilo kakvog čišćenja punjač odvojite od
električne mreže. Na ovaj će se način smanjiti
opasnost od električnog udara. Uklanjanje
samo akumulatora neće smanjiti ovu
opasnost.
• NIKAD ne pokušavajte povezati 2 punjača.
• Punjač je projektiran za rad sa standardnom
električnom mrežom u kućanstvu od 230 V.
Ne pokušavajte ga upotrebljavati uz neki drugi
napon. Ovo nije primjenjivo na automobilske
punjače.
SAČUVAJTE OVE UPUTE
Transport
Litij-ionski baterijski ulošci tvrtke DEWALT
usklađeni su sa zahtjevima opisanima u UN
Priručniku testova i kriterija (ST/SG/AC.10/11/
Rev.3 Dio III, pododjeljak 38.3) kao što je
navedeno UN Preporukama za transport opasne
robe.
- Baterijski ulošci imaju učinkovitu zaštitu od
prekomjernog unutarnjeg tlaka i kratkog spoja.
- Poduzete su odgovarajuće mjere za
sprječavanje probijanja i opasne reverzne
struje.
- Ekvivalentni sadržaj litija je ispod relevantne
granične vrijednosti.
HRVATSKI
Litij-ionski baterijski ulošci tvrtke DEWALT
izuzeti su iz nacionalnih i međunarodnih propisa
koji se odnose na opasnu robu. Međutim, ovi
propisi postaju relevantni prilikom istovremenog
transporta nekoliko baterijskih uložaka.
• Provjerite jesu li baterijski ulošci pakirani
u skladu s propisima o opasnoj robi kao što je
prethodno navedeno, kako bi se spriječio kratki
spoj.
Punjači
Punjač DE9000 prihvaća litij-ionske akumulatore
od 28 V i 36 V.
Ovaj punjač ne zahtijeva prilagođavanje
i projektiran je za što jednostavniju upotrebu.
Postupak punjenja (crtež A, B)
OPASNOST: Opasnost od električnog
udara.
Na kontaktima punjača prisutan je
napon od 230 V. Ne dodirujte električki
vodljivim predmetima.
Opasnost od električnog udara.
1. Punjač (13) priključite u odgovarajuću
električnu utičnicu prije umetanja
akumulatora.
2. Akumulator umetnite u punjač. Punjač je
opremljen lampicama koje pokazuju koliko je
baterijski uložak napunjen.
3. Dovršetak punjenja bit će naznačen
neprekidnim svijetljenjem crvene lampice.
Akumulator je u potpunosti napunjen i može
se odmah koristiti ili ostaviti u punjaču.
NAPOMENA: Da bi ste osigurali najbolje
performanse i trajnost Li-Ion akumulatora, prije
prve upotrebu akumulator punite najmanje 10 sati.
Postupak punjenja
Za stanje punjenja ili akumulatora pogledajte
donju tablicu.
Stanje punjenja
1 lampica treperi
1 lampica treperi, 1 svijetli ravnomjerno
1 lampica treperi, 2 svijetle ravnomjerno
3 lampice svijetle ravnomjerno
< 33%
33–66%
66–99%
100%
Automatsko osvježavanje
Način automatskog osvježavanja izjednačit će ili
uravnotežiti pojedine ćelije akumulatora kako bi
imale najviši kapacitet. Akumulator je potrebno
osvježiti jedanput tjedno ili svaki puta kad ne
pruža istu količinu snage.
Kako biste osvježili svoj akumulator, na uobičajeni
ga način umetnite u punjač. Akumulator ostavite
u punjaču najmanje 10 sati.
Odgoda kod vrućeg ili hladnog
akumulatora
Kad punjač detektira da je akumulator previše
vruć ili previše hladan, automatski započinje
s odgodom kod vrućeg ili hladnog akumulatora,
odgađajući punjenje sve dok akumulator ne
postigne odgovarajuću temperaturu. Punjač se
potom automatski prebacuje u način punjenja
akumulatora. Ova značajka osigurava produljenje
vijeka trajanja baterije.
SAMO ZA LITIJ-IONSKE AKUMULATORE
Li-Ion akumulatori sadrže sustav elektroničke
zaštite koji akumulator štiti od preopterećivanja,
pregrijavanja ili prevelikog pražnjenja.
Alat će se automatski isključiti ako se aktivira
sustav elektroničke zaštite. U tom slučaju stavite
litij-ionski akumulator u punjač i pričekajte da se
potpuno napuni.
Važne sigurnosne upute za sve
akumulatore
Tijekom naručivanja zamjenskih akumulatora
svakako navedite kataloški broj i napon.
Isporučeni akumulator nije potpuno napunjen.
Prije korištenja akumulatora i punjača pročitajte
donje sigurnosne upute. Zatim slijedite opisane
upute za punjenje.
PROČITAJTE SVE UPUTE.
• Punjenje ili upotrebu akumulatora ne izvodite
u eksplozivnim okruženjima, na primjer
u blizini zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.
Umetanje ili uklanjanje akumulatora iz
punjača može zapaliti prašinu ili isparavanja.
• Akumulatore punite isključivo DEWALT
punjačima.
• NE polijevajte i ne uranjajte u vodu ili druge
tekućine.
• Alat i akumulator ne čuvajte ili ne koristite na
lokacijama gdje bi temperatura mogla dostići
ili porasti preko 40°C (npr. unutar alatnica ili
metalnih objekata tijekom ljeta).
OPASNOST: Nikad ni iz kojeg razloga
ne pokušavajte otvarati akumulator.
Ako je akumulator napuknut ili oštećen
ne umećite ga u punjač. Nemojte
23
HRVATSKI
pritiskati, ispuštati na tlo ili oštećivati
akumulator. Ne upotrebljavajte
akumulator ili punjač ako je primio
ozbiljan udarac, ispušten na tlo, voženo
je preko njega ili ako je oštećen na
bilo koji način (npr. probijen čavlom,
udaren čekićem, nagažen). Može
doći do električnog udara. Oštećene
akumulatore potrebno je vratiti
ovlaštenom servisu radi recikliranja.
OPREZ: Kad se ne koristi, alat
položite na stabilnu površinu
gdje neće postojati opasnost od
njegovog prevrtanja ili pada. Neki
alati s velikim akumulatorima mogu
uspravno stajati na akumulatoru, ali
mogu se lako prevrnuti.
POSEBNE SIGURNOSNE UPUTE ZA LITIJIONSKE (Li-Ion) AKUMULATORE
• Ne spaljujte akumulator čak i ako je ozbiljno
oštećen ili u cijelosti istrošen. Vatra može
izazvati eksploziju akumulatora. Tijekom
gorenja litij-ionskog akumulatora stvaraju se
otrovni plinovi i materijali.
• Ako sadržaj akumulatora dođe u dodir
s kožom, zahvaćenu površinu kože odmah
isperite blagim sapunom i tekućom vodom.
Ako akumulatorska tekućina dospije
u oči, otvoreno oko najmanje 15 minuta
ispirite vodom ili do prestanka iritacije.
Ako je potrebna liječnička pomoć, elektrolit
akumulatora sastoji se od mješavine tekućih
organskih karbonata i litijevih soli.
• Sadržaj otvorene akumulatorske ćelije može
izazvati iritaciju dišnih putova. Omogućite
svjež zrak. Ako se simptomi zadržavaju,
potražite liječničku pomoć.
UPOZORENJE: Rizik od opeklina.
Akumulatorska tekućina može biti
zapaljiva ako se izloži iskrenju ili
plamenu.
Akumulator (crtež A)
VRSTA AKUMULATORA
Modeli DC228 i DC229 rade s baterijskom
ulošcima od 28 volti.
Modeli DC232, DC233, DC234 i DC235 rade
s baterijskom ulošcima od 36 volti.
Preporuke za pohranu
1. Najbolje je čuvati na hladnom i suhom mjestu
koje nije izloženo izravnom sunčevom svjetlu,
pretjeranoj toplini i hladnoći. Za optimalne
24
performanse i vijek akumulatora, akumulator
čuvajte na sobnoj temperaturi dok nije
u upotrebi.
NAPOMENA: Li-Ion akumulatori moraju se
čuvati u cijelosti napunjeni.
2. Produljeno skladištenje neće štetiti
akumulatoru ni punjaču. Pod pravilnim
uvjetima mogu se skladištiti do 5 godina.
Oznake na punjaču i akumulatoru
Pored ilustracija u ovom priručniku, oznake
na punjaču i akumulatoru prikazuju sljedeće
ilustracije:
Prije upotrebe pročitajte priručnik za
upotrebu.
Vrijeme punjenja pronaći ćete
u tehničkim podacima.
Ne izlažite vodi
Ne dodirujte električki vodljivim
predmetima
Ne punite oštećene akumulatore
Ne koristite oštećene punjače
Punite samo pri temperaturama od 4°C
do 40°C
Smjesta zamijenite oštećene kabele
Problem s punjačem
Problem s akumulatorom
Rabljene akumulatore odbacujte pazeći
na okoliš
HRVATSKI
i djecu, kao ni osoba s nedostatkom iskustva
ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za
njihovu sigurnost nadzire. Djecu se nikad ne
smije ostaviti samu uz ovaj proizvod.
Ne spaljujte akumulator
Punite samo predviđenim punjačima
tvrtke DEWALT
Sadržaj pakiranja
Pakiranje sadrži:
1 Akumulatorska udarna bušilica
1 Bočni rukohvat
1 Šipka za prilagođavanje dubine
1 Sustav za odvođenje prašine (DC235KL)
1 Samozatezna glava (DC229, DC234, DC235)
2 Akumulatora (samo modeli KL)
1 Akumulator (samo modeli D1)
1 Punjač
1 Kutija za komplet (samo modeli K, D)
1 Priručnik s uputama
1 Crtež sastavnih dijelova
NAPOMENA: Akumulatori i punjači ne isporučuju
se s modelima serije N.
• Alat, dijelove ili pribor provjerite radi
eventualnih oštećenja nastalih tijekom
transporta.
• Temeljito proučite i upoznajte se s ovim
priručnikom prije same upotrebe alata.
Opis (sl. A, A1, D, H)
UPOZORENJE: Nikad ne modificirajte
električni alat ili bilo koji njegov dio.
Može doći do oštećenja ili ozljeda.
NAMJENA
Bežični bušaći čekići DC228, DC229, DC232,
DC233, DC234, DC235 predviđeni su za
profesionalna bušenja, bušenja čekićem i rad
s vijcima, kao i za lagane radove otkidanja.
NEMOJTE koristiti u vlažnim uvjetima ni u blizini
zapaljivih tekućina ili plinova.
Ovi bušaći čekići za zahtjevne primjene
profesionalni su električni alati. NEMOJTE
dopustiti djeci da dolaze u dodir s alatom. Dok ovaj
alat koristi neiskusan korisnik potreban je nadzor.
• Ovaj proizvod nije namijenjen upotrebi od
strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim
ili mentalnim sposobnostima, uključujući
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Regulator brzine
Klizni preklopnik za rad naprijed/natrag
Sklopka načina rada
Osiguravajući gumb
Prihvatna glava
Zatezni prsten
Poklopac protiv prašine
Šipka za prilagođavanje dubine
Bočni rukohvat
Glavni rukohvat
Akumulatorska baterija
Tipka za otpuštanje
Punjač
Pokazivači punjenja (crveno)
Držač alata / osiguravajuća obujmica
Glava
Sustav za odvođenje prašine
17 Električni pinovi za sustav odvođenja prašine
[DC228, DC229, DC232, DC233, DC234,
DC235 (osim tipa 1)]
18 Sustav odvođenja prašine (D25302DH, kupuje
se zasebno)
19 Sustav odvođenja prašine priključen na bušaći
čekić
DC228, DC232, DC229, DC233, DC234, DC235
(OSIM TIPA 1)
Sustav odvođenja prašine D25302DH može
se kupiti zasebno kod ovlaštenog DEWALT
dobavljača.
Spojka preopterećenja
U slučaju preopterećivanja bušaćeg nastavka
prekida se prijenos pogona do prihvatne glave.
Zbog povratnih sila, alat uvijek držite objema
rukama i zauzmite čvrst stav.
Kočni mehanizam
Nakon puštanja regulatora brzine, osovina će se
odmah prestati okretati.
Aktivna kontrola vibracija
Aktivna kontrola vibracija neutralizira povratne
vibracije iz mehanizma čekića. Smanjivanjem
25
HRVATSKI
vibracija rukohvata omogućuje se udobnija
upotreba tijekom duljih razdoblja i produljuje se
životni vijek uređaja. Protutežu silama vibracije
tijekom rada pruža opružni mehanizam. To se
može osjetiti „plivajućim" efektom nakon primjene
pritiska na alat. Provjerite je li opruga zahvaćena,
ali ne prejako. Mehanizmu se mora dopustiti
„plivanje".
Zaštita od električne struje
Elektromotor je projektiran za samo jedan napon.
Uvijek provjerite odgovara li napon akumulatora
naponu navedenom na opisnoj oznaci. Također
provjerite odgovara li napon vašeg punjača
naponu gradske mreže.
Ovaj punjač tvrtke DEWALT dvostruko
je izoliran u skladu sa smjernicom
EN 60335.
Ako je kabel napajanja oštećen, potrebno ga je
zamijeniti posebnim kabelom koji možete nabaviti
putem servisa tvrtke DEWALT.
Zamjena strujnog utikača
(samo za U.K. i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:
• Sigurno odbacite stari utikač.
• Smeđi vodič spojite na fazni priključak
u utikaču.
• Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
UPOZORENJE: Na priključak
uzemljenja nije potrebno ništa
povezivati.
Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač
dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 3 A.
Upotreba produžnog kabela
Produžni kabel smije se upotrebljavati samo ako je
to krajnje potrebno. Upotrijebite odobren produžni
kabel koji je pogodan za ulaznu snagu vašeg
punjača (pogledajte tehničke podatke). Najmanja
debljina vodiča je 1 mm2, a najveća duljina je
30 m.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu, kabel uvijek
potpuno odmotajte.
26
SASTAVLJANJE
I PRILAGOĐAVANJE
UPOZORENJE: Prije sastavljanja
i prilagođavanja uvijek uklonite
akumulator.
UPOZORENJE: Prije umetanja ili
uklanjanja akumulatora uvijek isključite
alat.
UPOZORENJE: Upotrebljavajte
isključivo DEWALT akumulatore
i punjače.
Postavljanje i uklanjanje akumulatora (crtež A)
• Da biste postavili akumulator (11), poravnajte
ga s prihvatnim dijelom u alatu. Akumulator
umetnite u ležište i potisnite ga tako da se
učvrsti u svom ležištu.
• Da biste odvojili akumulator, pritisnite tipku za
otpuštanje (12) dok akumulator istovremeno
izvlačite iz ležišta.
Odabir načina rada (sl. C)
Alat je moguće koristiti za sljedeće načine rada:
Rotacijsko bušenje: za rad s vijcima
i za bušenje čelika, drva i plastike
Udarno bušenje: za bušenje betona
i zidova.
Samo čekić: za lagano otkidanje
komadića materijala.
• Da biste odabrali način rada, pritisnite
osiguravajući gumb (4) i zakrećite sklopku
načina rada (3) dok se ne usmjeri prema
oznaci željenog načina rada.
• Otpustite osiguravajući gumb i provjerite je li
sklopka zabravljena u odabranom položaju.
UPOZORENJE: Ne mijenjajte način
rada ako je alat pokrenut.
Umetanje i uklanjanje SDS Plus® dodataka (sl. D)
Ovaj bušaći čekić upotrebljava SDS Plus® dodatke
(presjek ležišta prihvatne glave za SDS Plus®
nastavke prikazan je na crtežu D).
HRVATSKI
• Očistite i podmažite prihvatni dio nastavka.
• Prihvatni dio nastavka umetnite u prihvatnu
glavu (5).
• Nastavak pritisnite prema unutra i lagano
zakrećite dok ne sjedne u utore.
• Povucite nastavak kako biste provjerili je li
pravilno zabravljen. Funkcija udaranja čekićem
zahtjeva mogućnost pomicanja nastavka
nekoliko centimetara duž njegove osi, dok je
zabravljen u prihvatnoj glavi.
• Da biste uklonili nastavak, osiguravajuću
obujmicu držača alata (15) povucite prema
natrag i izvucite nastavak.
Postavljanje bočnog rukohvata (crtež E)
Bočni rukohvat (9) može se postaviti za upotrebu
lijevom ili desnom rukom.
UPOZORENJE: Alat ne upotrebljavajte
ako bočni rukohvat nije pravilno
postavljen.
• Olabavite bočni rukohvat.
• Za desnoruke korisnike: Stegu bočnog
rukohvata navucite preko navlake i namjestite
iza prihvatne glave, tako da je rukohvat okrenut
ulijevo.
• Za ljevoruke korisnike: Stegu bočnog rukohvata
navucite preko navlake i namjestite iza
prihvatne glave, tako da je rukohvat okrenut
udesno.
• Bočni rukohvat zakrenite u željeni položaj
i pritegnite rukohvat.
Podešavanje dubine bušenja (sl. F)
• Umetnite potrebni nastavak za bušenje.
• Olabavite bočni rukohvat (9).
• Šipku za prilagođavanje dubine (8) postavite
u otvor na stezi bočnog rukohvata.
• Dubinu bušenja prilagodite na prikazani način.
• Zategnite bočni rukohvat.
Klizni preklopnik za rad naprijed/natrag (sl. G)
• Za vrtnju prema naprijed (vrtnja udesno), klizni
preklopnik naprijed/natrag (2) pritisnite u lijevu
stranu. Pogledajte strelice na alatu.
• Za obratnu rotaciju klizni preklopnik za rad
naprijed/natrag (2) pritisnite udesno.
PAŽNJA: Prije promjene smjera
vrtnje, uvijek pričekajte da se motor
u potpunosti zaustavi.
DC229, DC234, DC235 - Zamjena držača alata
zateznom glavom (sl. H)
• Zatezni prsten (6) zakrenite u otkočeni položaj
i skinite držač alata (5).
• Zateznu glavu (16) pritisnite na osovinu
i zatezni prsten zakrenite u zaključani položaj.
• Da biste zateznu glavu zamijenili s držačem
alata, prvo uklonite glavu na isti način kao
i držač alata. Zatimpostavite držač alata na isti
način kao i zateznu glavu.
PAŽNJA: Prilikom udarnog bušenja
ne upotrebljavajte standardne zatezne
glave.
Zamjena poklopca protiv prašine (sl. D)
Poklopac protiv prašine (7) sprječava prodiranje
prašine u mehanizam. Istrošeni poklopac protiv
prašine smjesta zamijenite.
• Osiguravajuću obujmicu prihvatne glave (15)
povucite prema natrag i skinite poklopac protiv
prašine (7).
• Postavite novi poklopac protiv prašine.
• Otpustite osiguravajuću obujmicu prihvatne
glave.
UPOTREBA
Upute za upotrebu
UPOZORENJE:
• Uvijek se pridržavajte sigurnosnih
uputa i važećih propisa.
• Upoznajte se s razmještajem
cjevovoda i ožičenja.
• Na alat primijenite lagani pritisak
(približno 5 kg). Suvišna sila ne ubrzava
bušenje, već smanjuje učinkovitost alata
i može skratiti njegov životni vijek.
• Da biste spriječili oštećivanje poklopca
protiv prašine, ne bušite suviše duboko.
• Alat uvijek čvrsto držite s obje ruke
i osigurajte čvrst stav.
• Alat uvijek upotrebljavajte s pravilno
postavljenim bočnim rukohvatom.
• Ako rezni alat više nije oštar, zamijenite
ga.
27
HRVATSKI
Prije rada:
• Provjerite jesu li baterije (potpuno) napunjene.
• Provjerite je li akumulator dobro postavljen.
Pravilan položaj ruku (sl. A, I)
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda UVIJEK
koristite prikazan pravilan položaj ruku.
UPOZORENJE: Da biste smanjili
opasnost od ozbiljnih ozljeda, UVIJEK
čvrsto pridržavajte kao mjeru opreza
u slučaju nagle reakcije.
Pravilan položaj ruku zahtjeva da jednom rukom
držite bočni rukohvat (9), dok drugom rukom
držite glavni rukohvat (10).
Uključivanje i isključivanje (sl. A)
• Da biste uključili alat, pritisnite prekidač
s regulacijom brzine (1). Jačina pritiska na
prekidač s regulatorom brzine određuje brzinu
rada alata.
• Da biste isključili alat, otpustite prekidač.
• Da biste alat blokirali u isključenom položaju,
klizni preklopnik za rad naprijed/natrag (2)
pomaknite u središnji položaj.
Upotreba bušaćeg čekića (sl. A)
• Birač načina rada (3) postavite u položaj za
udarno bušenje.
• Umetnite odgovarajući nastavak za bušenje.
Za postizanje najboljih rezultata upotrijebite
kvalitetne nastavke s karbidnim vrhovima.
• Po potrebi podesite bočni rukohvat (9).
• Ako je potrebno, podesite dubinu bušenja.
• Označite mjesto za bušenje otvora.
• Nastavak za bušenje postavite na oznaku
i uključite alat.
Rotacijsko bušenje (sl. A)
• Sklopku načina rada (3) zakrenite u položaj za
"rotacijsko bušenje".
• Ovisno o vašem alatu, slijedite odgovarajuće
upute:
- Postavite sklop prilagodnika zatezne glave
(DC228, DC232, DC233). Dostupni su
posebni SDS Plus® prilagodnici s navojem
namijenjeni za standardne zatezne glave od
10 ili 13 mm za upotrebu nastavaka s ravnim
prihvatnim dijelom.
28
- Zamijenite držač alata zateznom glavom
(DC229, DC234, DC235).
• Nastavite kako je opisano za bušenje čekićem.
OPREZ: Prilikom udarnog bušenja ne
upotrebljavajte standardne zatezne
glave.
Rad s vijcima (crtež A)
• Sklopku načina rada (3) zakrenite u položaj
„bušenje vrtnjom".
• Odaberite smjer vrtnje.
• Ovisno o vašem alatu, slijedite odgovarajuće
upute:
- Umetnite poseban SDS Plus® prilagodnik za
rad s vijcima za upotrebu uz šesterokutne
nastavke odvijača (DC228, DC233, DC232).
- Zamijenite držač alata zateznom glavom
(DC229, DC234, DC235).
• Umetnite odgovarajući nastavak za odvijanje.
Prilikom rada s vijcima s ravnim urezom u glavi,
uvijek upotrebljavajte bit nastavak s navlakom
za namještanje.
• Da biste spriječili oštećivanje glave vijka,
lagano pritisnite prekidač s regulacijom brzine
(1). U suprotnom smjeru vrtnje (ulijevo), brzina
alata automatski se smanjuje radi olakšanog
uklanjanja vijka.
• Kad glava vijka dođu u ravninu s površinom
radnog materijala, otpustite prekidač
s regulacijom brzine kako biste spriječili ulazak
glave vijka u radni materijal.
DC228, DC229, DC233, DC234, DC235 Otkidanje (sl. A)
• Sklopku načina rada (3) postavite u položaj za
isključivu upotrebu čekića.
• Umetnite odgovarajuće dlijeto i provjeriti je li
pravilno zabravljeno.
•Po potrebi podesite bočni rukohvat (9).
• Uključite alat i započnite s radom.
Moglo bi biti potrebno nakratko pokrenuti motor
nakon prebacivanja iz rada dlijetom u rotacijske
načine, kako bi se zupčanici poravnali.
UPOZORENJE:
• Ne upotrebljavajte ovaj alat za miješanje ili
kao crpku za lako zapaljive ili eksplozivne
tekućine (benzin, alkohol, itd.).
HRVATSKI
• Ne miješajte zapaljive tekućine, koje su
odgovarajuće označene.
Dodatni pribor
UPOZORENJE: Obzirom da pribor koji
nije u ponudi tvrtke DEWALT nije ispitan
s ovim proizvodom, upotreba takvog
pribora uz ovaj alat može biti opasna.
Da biste smanjili opasnost od ozljeda,
uz ovaj proizvod treba upotrebljavati
isključivo dodatni pribor preporučen od
tvrtke DEWALT.
Različite vrste SDS Plus® nastavaka za bušenje
dostupne su kao opcija.
Od svog lokalnog dobavljača zatražite informacije
o odgovarajućim dodacima.
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT električni alat projektiran za
dugotrajnu upotrebu uz minimalna održavanja.
Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi
o pravilnoj brizi i redovnom čišćenju.
• Ovaj alat nije namijenjen servisiranju od strane
korisnika. Nakon približno 40 sati upotrebe, alat
odnesite ovlaštenom servisnom predstavniku
tvrtke DEWALT. U slučaju ranije pojave bilo
kakvih problema, kontaktirajte ovlaštenog
servisnog predstavnika tvrtke DEWALT.
Podmazivanje
Ovaj električni alat ne zahtijeva dodatno
podmazivanje.
Dodatna oprema i dodaci moraju se redovno
podmazivati oko SDS Plus® ležišta.
• Prije čišćenja električnog alata izvadite
akumulator.
• Otvore za prozračivanje održavajte
čistima, a kućište redovito čistite
mekom krpom.
Zaštita okoliša
Odlažite sa zasebnim otpadom. Ovaj
proizvod ne smije se odbacivati kao
uobičajeni otpad iz kućanstva.
Ako je vaš DEWALT proizvod potrebno zamijeniti
ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte
ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite
ovaj proizvod za zasebno odlaganje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih
proizvoda i ambalaže omogućuje
recikliranje i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje
električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
DEWALT omogućuje prikupljanje i recikliranje
DEWALT proizvoda po isteku njihovog vijeka
trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, svoj
proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom
predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.
Lokaciju Vama najbližeg ovlaštenog servisnog
agenta možete provjeriti kontaktiranjem svojeg
lokalnog ureda tvrtke DEWALT na adresi
naznačenoj u ovom priručniku. Dodatno, potpuni
popis ovlaštenih DEWALT servisa i potpuni detalji
o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima,
dostupni su putem Interneta na adresi:
www.2helpU.com
Čišćenje
UPOZORENJE:
• Iskopčajte punjač prije čišćenja kućišta
mekom krpom.
29
HRVATSKI
Akumulatorska baterija
Ovaj dugovječan akumulator potrebno je puniti
kada snaga nije dovoljna za zadatke koji su
do tada bili obavljani s lakoćom. Pri kraju svog
tehnološkog vijeka, odbacite ga uz brigu prema
okolišu:
• Akumulator u cijelosti ispraznite i potom ga
uklonite iz alata.
• Litij-ionske ćelije mogu se reciklirati. Odnesite
ih vašem prodavaču ili u lokalno središte za
recikliranje. Prikupljeni akumulatori bit će
reciklirani ili pravilno uklonjeni.
30
SRPSKI
BEŽIČNI ELEKTRO-PNEUMATSKI ČEKIĆ
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
Čestitamo!
Izabrali ste DEWALT alat. Dugogodišnje iskustvo, razvoj proizvoda i inovacije učinile su da DEWALT
postane jedan od najpouzdanijih partnera korisnicima profesionalnih ručnih električnih alata.
Tehnički podaci
Napon
V
Tip
DC228
DC229
DC232
DC233
DC234
DC235
28
28
36
36
36
36
2
2
3
3
3
3
Brzina u praznom hodu
min-1
0 -1.150
0 -1.150
0 - 1.150
0 - 1.150
0 - 1.150
0 - 1.150
Brzina pod opterećenjem
min-1
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
0 - 850
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
Udarna energija (EPTA 05/2009) J
Maksimalni domet bušenja u
čelik/drvo/beton
mm
Držač alata
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
13/30/24
SDS Plus®
SDS Plus®
SDS Plus®
SDS Plus®
SDS Plus®
SDS Plus®
Prečnik stezne glave
mm
54
54
54
54
54
54
Težina (bez baterije)
kg
3,6
3,6
3,8
2,7
2,9
4,7
LPA (zvučni pritisak)
KPA(zvučni pritisak,
odstupanje)
LWA(zvučna snaga)
KWA (zvučna snaga,
odstupanje)
dB(A)
82
82
82
82
82
82
dB(A)
dB(A)
2,0
96
2,0
95
1,9
96
1,9
96
1,9
96
1,9
96
dB(A)
2,3
2,4
1,9
1,9
1,9
1,9
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) određene prema EN 60745:
Emisiona vrednost vibracija ah
Bušenje u metal
ah,D =
Odstupanje K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Emisiona vrednost vibracija ah
Bušenje u betonu
ah,HD =
Odstupanje K =
m/s²
m/s²
8
1,5
8
1,5
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
Emisiona vrednost vibracije ah
Razbijanje dletom
ah,Cheq =
Odstupanje K =
m/s²
m/s²
5,5
1,5
5,5
1,5
–
–
4,5
1,5
4,5
1,6
4,5
1,6
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Emisiona vrednost vibracija ah
Odvijanje vijak bez udarne funkcije
ah =
m/s²
Odstupanje K =
m/s²
31
SRPSKI
Procena nivoa izloženosti vibracijama
takođe treba da uzme u obzir vremena
kada je alat isključen i kada radi
u praznom hodu. To može značajno
smanjiti nivo izlaganja u ukupnom
periodu rada.
Emisioni nivo vibracija naveden u ovoj informaciji
izmeren je prema standardizovanom postupku
iz EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje
alata. Može se koristiti za preliminarnu procenu
izloženosti.
UPOZORENJE: Deklarisani emisioni
nivo vibracija važi za glavne primene
alata. Međutim, ako se alat koristi za
druge aplikacije, sa drugim priborima
ili ako je loše održavan, emisiona
vrednost vibracija se može razlikovati.
To može značajno povećati nivo
izlaganja u ukupnom periodu rada.
Baterija
Identifikujte dopunske bezbednosne
mere za zaštitu rukovaoca od efekata
vibracija kao što su: održavanje alata
i pribora, održavanje ruku toplim,
organizacija radnih uzoraka.
DE9280
DE9360
Napon
VDC
28
36
Kapacitet
Ah
2.2
2.0
Težina
kg
0,9
0,9
Punjač
DE9000
230
Mrežni napon
VAC
Približno vreme punjenja
min
60
Težina
kg
0,9
Osigurači:
Evropa
230 V alati 10 ampera, mrežni
U.K. i Irska
230 V alati 3 ampera, u utikaču
Definicije: Bezbednosne smernice
Dole navedene definicije opisuju nivo ozbiljnosti
za svaku signalnu reč. Molimo da pročitate
uputstvo i vodite računa o tim simbolima.
OPASNOST: Ukazuje na neposrednu
opasnu situaciju koja, ako se ne
izbegne, će dovesti do smrti ili teške
povrede.
UPOZORENJE: Ukazuje na
potencijalno opasnu situaciju koja
bi, ako se ne izbegne, može izazvati
smrt ili ozbiljnu povredu.
OPREZ: Ukazuje na potencijalno
opasnu situaciju koja može, ako se ne
izbegne, izazvati manju ili umerenu
povredu.
NAPOMENA: Ukazuje na praksu
koja nije povezana sa telesnim
povredama koja, ako se ne izbegne,
može dovesti do materijalne štete.
32
Označava opasnost od električnog
udara.
Označava opasnost od požara.
EZ izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
DEWALT izjavljuje da su proizvodi opisani u delu
Tehnički podaci usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2004/108/EC i 2011/65/EU. Za više informacija
kontaktirajte DEWALT na sledećoj adresi ili ih
potražite na poleđini uputstva za upotrebu.
SRPSKI
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun
kompanije DEWALT.
Horst Grossmann
Potpredsednik za razvoj proizvoda široke potrošnje
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemačka
05.08.2009
b)
c)
d)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od povreda, pročitajte
uputstvo za upotrebu.
Opšta pravila bezbednosti
UPOZORENJE! Pročitajte sva
bezbednosna upozorenja i uputstva.
Nepoštovanje upozorenja i uputstava
može izazvati električni udar, požar i/ili
ozbiljnu povredu.
Termin “električni alat” u svim dole navedenim
upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim
napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim
napajanjem (bežični).
SAČUVAJTE SVA UPOZORENJA
I UPUTSTVA ZA BUDUĆE POTREBE.
1 BEZBEDNOST RADNOG PODRUČJA
a) Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno.
Nered i mračna područja izazivaju nezgode.
b) Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim
atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih
tečnosti, gasova ili prašine.
Električni alati stvaraju varnice koje mogu da
upale prašinu ili isparenja.
c) Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom.
Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu.
2 ELEKTRIČNA BEZBEDNOST
a) Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo koji
način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere sa
uzemljenim električnim alatima.
e)
f)
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice
smanjiće opasnost od električnog udara.
Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori,
šporeti i frižideri.
Postoji veća opasnost od električnog udara ako
je vaše telo uzemljeno.
Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima.
Voda koja prodre u električni alat povećava
opasnost od električnog udara.
Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili
izvlačenje utikača električnog alata. Kabl
udaljite od toplote, ulja, oštrih rubova ili
pokretnih delova.
Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju
opasnost od električnog udara.
Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji
je pogodan za upotrebu na otvorenom
prostoru.
Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu
na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od
električnog udara.
Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu, koristite
napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za
zaštitu od struje u slučaju kvara.
Upotreba FID sklopke umanjuje opasnost od
električnog udara.
3 LIČNA BEZBEDNOST
a) Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili
pod dejstvom lekova, alkohola ili droga.
Trenutak nepažnje pri radu sa električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih
povreda.
b) Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom
koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh,
koja se koristi pod odgovarajućim uslovima,
smanjiće telesne povrede.
c) Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite se
da prekidač bude isključen pre povezivanja
električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja
33
SRPSKI
d)
e)
f)
g)
uređaja ili nošenja alata. Nošenje električnog
alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata
sa prekidačem koji su priključeni na napajanje
izaziva nezgode.
Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da
dovede do telesne povrede.
Ne posežite. Održavajte stabilan položaj
i ravnotežu u svakom trenutku.
Time se obezbeđuje bolja kontrola nad
električnim alatom u neočekivanim situacijama.
Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se
uhvate u pokretne delove.
Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje,
pobrinite se da budu priključeni i da se
pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji opasnosti
povezane sa prašinom.
4 UPOTREBA I ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH
ALATA
a) Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b) Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi.
Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati
putem prekidača je opasan i mora se popraviti.
c) Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite
bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo
kakvih podešavanja, zamene pribora ili
odlaganja električnog alata. Takve preventivne
bezbednosne mere smanjuju opasnost od
slučajnog pokretanja električnog alata.
d) Nekorišćene električne alate čuvajte van
domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama
koje nisu upoznate sa ovim električnim
alatom ili ovim uputstvima da rukuju
električnim alatom.
Električni alati su opasni u rukama neveštih
korisnika.
34
e) Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji
bilo koje drugo stanje koje može uticati
na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi
pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
f) Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti.
Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim
ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
g) Koristite električni alat, pribor, nastavke itd.
u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir
radne uslove i rad koji treba obaviti. Korišćenje
električnog alata za radove za koje nije
namenjen može dovesti do opasne situacije.
5 UPOTREBA I ODRŽAVANJE ALATA SA
BATERIJSKIM NAPAJANJEM
a) Uverite se da se prekidač nalazi u isključenom
položaju pre umetanja baterije.
Stavljanje baterije u električne alate koji su
uključeni izaziva nezgode.
b) Punjenje vršite samo punjačem koji je
specificirao proizvođač.
Punjač koji je podesan za jedan tip punjive
baterije može izazvati opasnost od požara
ako se koristi sa nekom drugom punjivom
baterijom.
c) Električne alate koristite samo sa punjivim
baterijama koje su dizajnirane specijalno za
njih.
Upotreba bilo koje druge punjive baterije može
izazvati opasnost od povreda ili požara.
d) Ako se punjiva baterija ne koristi, čuvajte
je dalje od metalnih predmeta kao što su
spajalice za papir, novčići, ključevi, ekseri,
zavrtnjevi ili drugi sitni metalni predmeti koji
mogu da naprave spoj između kontakata.
Kratkospajanje baterijskih kontakata može
izazvati opekotine ili požar.
e) Pod neodgovarajućim uslovima može doći
do curenja tečnosti iz baterije; izbegavajte
kontakt. Ako slučajno dođe do kontakta,
isperite mesto kontakta vodom. Ako tečnost
dođe u dodir s očima, potražite i medicinsku
pomoć.
SRPSKI
Tečnost koja iscuri iz baterije može izazvati
iritaciju kože ili opekotine.
6 SERVIS
a) Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će
koristiti samo originalne rezervne delove.
Time se osigurava bezbednost električnog alata.
Dodatna specifična
bezbednosna pravila
za udarne bušilice
• Nosite štitnike za uši. Izlaganje buci može
uzrokovati gubitak sluha.
• Koristite pomoćne drške koje su isporučene
uz alat. Gubitak kontrole može dovesti do
fizičkih povreda.
• Električne alate držite samo za izolovane
rukohvate kada obavljate radove pri kojima
rezni alat ima mogućnost da dodirne skrivene
vodove ili sopstveni kabl. Dodir sa strujnim
kablom može da stavi pod napon metalne
delove električnog alata i izloži rukovaoca
električnom udaru.
• Koristite stezaljke ili druge praktične načine
da osigurate i poduprete predmet obrade na
stabilnu platformu. Držanje radnog predmeta
jednom rukom ili upiranjem u telo nije stabilno
i može dovesti do gubitka kontrole.
• Nosite zaštitne naočare ili druga sredstva
za zaštitu očiju. Rad sa dletom može
dovesti do razletanja opiljaka. Leteći opiljci
mogu prouzrokovati trajno oštećenje oka.
Nosite masku za prašinu ili respirator tokom
aplikacija pri kojima se stvara prašina.
Zaštita za sluh može biti potrebna za mnoge
aplikacije.
• Čvrsto držite alat u svakom trenutku. Ne
pokušavajte da radite sa ovim alatom ako ga
ne držite obema rukama. Preporučuje se da
se bočna drška uvek koristi. Ako se za rad
sa ovim alatom koristi samo jedna ruka doći
će do gubitka kontrole. Probijanje ili obrada
tvrdih materijala, kao što je čelična šipka,
takođe može biti opasno. Pre upotrebe dobro
pričvrstite bočnu dršku.
• Ne radite sa ovim alatom duže vreme.
Vibracije koje se stvaraju pri udarnoj funkciji
mogu biti štetne za vaše šake i ruke.
Koristite rukavice da biste osigurali dodatnu
amortizaciju i ograničite izlaganje čestim
pauzama za odmor.
• Nemojte sami da popravljate dleta. Popravku
dleta treba da vrši ovlašćeni specijalizovani
stručnjak. Nepravilno osposobljena dleta
mogu dovesti do povrede.
• Nosite rukavice pri radu sa alatom ili zameni
pribora. Pristupačni metalni delovi na alatu
i burgije mogu postati izuzetno vrući tokom
rada. Komadići polomljenog materijala mogu
dovesti do povreda nezaštićenih ruku.
• Nikad ne odlažite alat dok se bit potpuno ne
zaustavi. Bitovi koji se kreću mogu dovesti do
povrede.
• Zaglavljene burgije i dleta ne udarajte
čekićem da biste ih izvadili. Delići metala ili
opiljci materijala mogu se odvojiti i izazvati
povredu.
• Lagano pohabana dleta mogu se naoštriti
brušenjem.
• Električni kabl držite dalje od rotirajućeg
pribora. Ne namotavajte kabl oko bilo kog
dela svog tela. Električni kabl koji je obmotan
oko rotirajućeg bita može dovesti do telesnih
povreda i gubitka kontrole.
Preostale opasnosti
Sledeće opasnosti su specifične za upotrebu
udarnih bušilica:
- Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih
delova ili vrućih delova alata.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
- Slabljenje sluha.
- Opasnost od prignječenja prstiju prilikom
promene dodatne opreme.
- Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem
prašine koja se stvara pri radu u betonu i/ili
kamenu.
Oznake na alatu
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu.
Nosite zaštitu za sluh.
Nosite zaštitu za oči.
35
SRPSKI
POZICIJA DATUMSKE ŠIFRE
Datumska šifra, koja sadrži i godinu proizvodnje,
odštampana je na površini kućišta na mestu gde
se spaja alat sa baterijom.
Primer:
2013 XX XX
Godina proizvodnje
Važna sigurnosna uputstva za
sve punjače baterija
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA: Ovaj priručnik
koristi važna sigurnosna uputstva i uputstva za
rad DE9000 punjača baterije.
• Pre upotrebe ovog punjača pročitajte sva
uputstva i oznake upozorenja koje se nalaze na
punjaču, bateriji i proizvodu koji koristi bateriju.
OPASNOST: Opasnost od električnog
udara.
Na terminalima za punjenje ima
230 V. Ne dodirujte predmetima koji
su elektroprovodni. Može doći do
električnog udara.
UPOZORENJE: Opasnost od udara.
Ne dozvolite da bilo kakva tečnost
prodre u punjač. Može doći do
električnog udara.
OPREZ: Opasnost od opekotina. Radi
smanjenja opasnosti od povreda,
punite samo DEWALT punjive baterije.
Drugi tipovi baterija mogu prsnuti
izazivajući fizičke povrede i oštećenja.
OPREZ: Pod izvesnim okolnostima,
kada je punjač priključen u struju,
izloženi kontakti za punjenje u punjaču
mogu se kratkospojiti stranim
materijalom. Strani materijali koji su
provodljivi, kao što su čelična vuna,
aluminijumska folija ili nagomilavanje
metalnih opiljaka, ali ne samo oni,
moraju se držati dalje od šupljina na
punjaču. Punjač treba uvek iskopčati
od izvora napajanja kada se u njemu
ne nalazi baterija. Iskopčajte punjač sa
napajanja pre radova na čišćenju.
• NE pokušavajte da punite baterije drugim
punjačima već samo onim koji su navedeni
u ovom priručniku. Punjač i baterija su
specijalno dizajnirani za zajednički rad.
• Ovi punjači nisu namenjeni za druge svrhe
već samo za punjenje DEWALT punjivih
baterija. Svaka druga primena može izazvati
opasnosti od požara i električnog udara.
• Ne izlažite punjač kiši ili snegu.
36
• Da biste punjač isključili iz struje, uvek vucite
utikač a ne kabl. To će smanjiti opasnost od
oštećenja električnog utikača i kabla.
• Pobrinite se da kabl bude položen tako da
se isključi mogućnost njegovog slučajnog
povlačenja, gaženja ili oštećivanja
i naprezanja na druge načine.
• Ne koristite produžni kabl osim ako to
nije neophodno. Upotreba neprikladnog
produžnog kabla može izazvati opasnosti od
požara i električnog udara.
• Ne stavljajte nikakve predmete na punjač i ne
postavljajte punjač na mekanu površinu jer to
može blokirati ventilacione otvore i dovesti do
prekomernog unutrašnjeg zagrevanja. Punjač
udaljite od izvora toplote. Punjač se ventilira
kroz otvore na vrhu i dnu kućišta.
• Ne uključujte punjač ako je oštećen njegov
kabl ili utikač — odmah ih zamenite.
• Ne uključujte punjač ako je bio izložen
udarcu, ako je pao ili je oštećen na drugi
način. Odnesite je u ovlašćeni servisni centar.
• Ne rastavljajte punjač; odnesite ga
u ovlašćeni servisni centar ako je potrebno
servisiranje ili popravka. Ako se nepravilno
stavi, može izazvati opasnosti od požara
i električnog udara.
• Isključite punjač iz struje pre radova na
čišćenju. Time će se smanjiti opasnost od
električnog udara. Uklanjanje baterije neće
smanjiti taj rizik.
• NIKAD ne pokušavajte da povežete 2 punjača.
• Punjač je dizajniran za rad na standardnom
naponu u domaćinstvu od 230 V. Ne
pokušavajte da koristite drugi napon. To se ne
odnosi na automobilski punjač.
SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA
Transport
DEWALT litijum-jonske baterije su usklađene
sa neophodnim zahtevima za testiranje prema
UN priručniku za testiranja i kriterijume (ST/SG/
AC.10/11/rev.3 deo III, poglavlje 38.3), kao što je
navedeno u UN preporukama za transport opasnih
dobara.
- Baterije poseduju efektivnu zaštitu protiv
internog nadpritiska i kratkog spoja.
- Obezbeđene su prikladne mere protiv nasilnog
kidanja i opasne inverzne struje.
- Ekvivalentan sadržaj litijuma je ispod dotične
granične vrednosti.
SRPSKI
DEWALT litijum-jonske baterije su oslobođene
od nacionalnih i internacionalnih propisa koji
se primenjuju za opasnih dobara. Međutim,
ovi propisi postaju relevantni kada se zajedno
transportuju više baterija.
• Uverite se da su baterije upakovane u skladu
sa propisom za opasne materije, kao što je
navedeno iznad, da biste sprečili kratak spoj.
Punjači
DE9000 punjač prihvata 28 V i 36 V Li-jonske
baterije.
Ovaj punjač ne zahteva podešavanje i dizajniran
je za što jednostavniju upotrebu.
Postupak punjenja (sl. A, B)
OPASNOST: Opasnost od električnog
udara.
Na terminalima za punjenje ima 230
V. Ne dodirujte predmetima koji su
elektroprovodni.
Opasnost od električnog udara.
1. Punjač (13) priključite na odgovarajuću
utičnicu pre stavljanja punjive baterije.
2. Stavite punjivu bateriju u punjač. Punjač je
opremljen sa tri sijalice, koje trepere u skladu
sa stanjem napunjenosti baterije.
3. Završetak punjenja se signalizira kontinualnim
svetlom crvene lampice (ON). Punjiva baterija
je tada potpuno napunjena i može se koristiti
ili ostaviti u punjaču.
NAPOMENA: Da biste osigurali maksimalne
performanse i vek trajanja Li-jonskih baterija, pre
prve upotrebe bateriju punite najmanje 10 sati.
Da biste osvežili punjivu bateriju, postavite je
u punjač na uobičajeni način. Ostavite punjivu
bateriju najmanje 10 sati u punjaču.
Odlaganje zbog vruće/
hladne baterije
Ako punjač detektuje da je baterija previše
vruća ili previše hladna, on automatski pokreće
kašnjenje zbog vruće/hladne baterije i odlaže
punjenje dok baterija ne postigne odgovarajuću
temperaturu. Punjač se tada automatski
prebacuje u režim punjenja baterije. Ova funkcija
obezbeđuje maksimalni vek trajanja baterije.
SAMO ZA LI-JONSKE BATERIJE
Li-jonske baterije su projektovane sa elektronskim
zaštitnim sistemom koji će zaštititi bateriju od
prepunjavanja, pregrevanja ili dubokog pražnjenja.
Ovaj alat će se automatski isključiti kad se
aktivira elektronski zaštitni sistem. Ako se to desi,
Li-jonsku bateriju stavite u punjač da se napuni
do kraja.
Važna sigurnosna uputstva
za sve baterije
Pri naručivanju rezervne punjive baterije obavezno
navedite kataloški broj i napon.
Isporučena punjiva baterija nije potpuno puna.
Pre upotrebe punjive baterije i punjača pažljivo
pročitajte uputstva koja su data u nastavku. Zatim
sledite navedenu proceduru punjenja.
PROČITAJTE SVA UPUTSTVA
Proces punjenja
• Ne punite i ne koristite bateriju u eksplozivnim
atomsferama, na primer u prisustvu zapaljivih
tečnosti, gasova ili prašine. Prilikom stavljanja
ili vađenja baterije iz punjača može doći do
paljenja prašine ili pare.
U tabeli ispod su navedeni statusi punjenja
baterije.
• Punjive baterije punite samo u DEWALT
punjačima.
Status punjenja
1 sijalica treperi
1 sijalica treperi, 1 sijalica uključena
1 sijalica treperi, 2 sijalice uključene
3 sijalice uključene
< 33%
33–66%
66-99%
< 100%
Automatsko osvežavanje
Režim automatskog osvežavanja će izjednačiti ili
uravnotežiti pojedinačne ćelije u punjivoj bateriji
tako da se postigne maksimalan kapacitet.
Punjive baterije treba da se osvežavaju nedeljno
ili kad god prestanu da obezbeđuju istu količinu
rada.
• NE prskajte i ne uranjajte u vodu ili druge
tečnosti.
• Alat i punjivu bateriju ne čuvajte i ne koristite
na mestima na kojima temperatura može
da poraste do ili premaši 40 ˚C (npr. šupe ili
limene zgrade tokom leta).
OPASNOST: Nikad ne pokušavajte da
otvorite punjivu bateriju. Ako je kućište
punjive baterije napuklo ili oštećeno,
ne stavljajte je u punjač. Ne gnječite,
ne bacajte i ne oštećujte punjivu
bateriju. Ne koristite punjivu bateriju
ili punjač ako su bili izloženi udarcu,
ako su pali, prevrnuli se ili oštećeni na
37
SRPSKI
drugi način (npr. probušeni ekserom,
udareni čekićem, nagaženi). Može
doći do električnog udara. Oštećene
punjive baterije treba vratiti u servisni
centar radi recikliranja.
OPREZ: Ako se ne koristi, alat
stavite na stranu na stabilnu
površinu gde neće izazvati
saplitanje odnosno gde ne postoji
opasnost od pada. Neki alati sa
velikim punjivim baterijama mogu
stajati uspravno na punjivu bateriju, ali
se mogu lako prevrnuti.
SPECIJALNA SIGURNOSNA UPUTSTVA ZA
LITIJUM JONSKE BATERIJE (Li Ion)
• Ne spaljujte punjive baterije čak i ako
su ozbiljno oštećene ili ako su potpuno
istrošene. Baterija će eksplodirati u vatri.
Toksična isparenja i materijali se stvaraju pri
sagorevanju litijum-jonskih punjivih baterija.
• Ako sadržaj baterije dođe u dodir sa kožom,
pogođeno područje odmah isperite blagim
sapunom i vodom. Ako tečnost iz baterije
dopre u oči, vodom ispirajte otvoreno oko
15 minuta ili dok iritacija ne prestane. Ako je
potrebna medicinska nega: elektrolit baterije
predstavlja mešavinu tečnosti organskih
karbonata i litijumovih soli.
• Sadržaji otvorenih baterijskih ćelija mogu
izazvati iritaciju respiratornih organa.
Obezbedite svež vazduh. Ako simptomi i dalje
postoje, potražite medicinsku pomoć.
UPOZORENJE: Opasnost od
opekotina. Tečnost baterije se može
zapaliti ako se izloži varnicama ili
plamenu.
Baterija (sl. A)
NAPOMENA: Li-jonske punjive baterije
treba da budu potpuno napunjene kada se
skladište.
2. Dugotrajno skladištenje neće oštetiti punjivu
bateriju ili punjač. Pod pravilnim uslovima one
se mogu skladištiti do 5 godina.
Oznake na punjaču i punjivoj bateriji
Pored piktograma koji su korišćeni u ovom
priručniku, nalepnice na punjaču i punjivoj bateriji
pokazuju sledeće piktograme:
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za
upotrebu
U tehničkim podacima ćete naći
vreme punjenja
Ne izlažite vodi
Ne dodirujte predmetima koji su
elektroprovodni
Ne punite oštećene baterije
Ne koristite oštećene punjače
Puniti samo između 4 °C i 40 °C
Neispravne kablove odmah zamenite
Problem punjača
TIP BATERIJE
DC228 i DC229 rade sa punjivom litijum-jonskom
baterijom na 28 volti.
Problem baterije
DC232, DC233, DC234 i DC235 rade sa punjivom
litijum-jonskom baterijom na 36 volti.
Preporuke za skladištenje
1. Najbolje mesto za skladištenje je suvo
i hladno mesto zaštićeno od direktne sunčeve
svetlosti i preterane toplote ili hladnoće.
Za optimalne performanse i vek trajanja
baterije, punjive baterije čuvajte na sobnoj
temperaturi kada se ne koriste.
38
Punjive baterije zbrinite na ekološki
način
Ne sagorevajte punjive baterije
Za punjenje koristite samo namenjene
DEWALT punjače
SRPSKI
Sadržaj pakovanja
Ovo pakovanje sadrži:
1 bežični elektro-pneumatski čekić
1 Bočna drška
1 Graničnik za podešavanje dubine
1 Sistem za izvlačenje prašine (DC235KL)
1 Stezna glava bez ključa (DC229, DC234, DC235)
2 Baterije (samo za KL-modele)
1 Baterija (samo za D1-modele)
1 punjač
1 kutija sa priborom (samo za model K, D)
1 Uputstvo za upotrebu
1 Sklopni crtež
NAPOMENA: Punjive baterije i punjači se ne
nalaze u sadržaju isporuke kod N-modela.
• Proverite da li postoje transportna oštećenja na
alatu, njegovim delovima ili priboru.
• Pre uključivanja treba pažljivo pročitati
i razumeti ovo uputstvo.
Opis (sl. A, A1, D, H)
UPOZORENJE: Nikad ne modifikujte
električni alat ili njegove delove. Može
doći do oštećenja ili telesne povrede.
NAMENA
Vaš elektro-pneumatski čekići DC228, DC229,
DC232, DC233, DC234, DC235 su konstruisani za
profesionalno bušenje, udarno bušenje i odvijanje
kao i za laku obradu dletom.
NE koristite u uslovima vlage ili u prisustvu
zapaljivih tečnosti ili gasova.
Ove robusne bušilice su profesionalni električni
alati. NE dozvoljavajte deci da se približe alatu.
Nadzor je obavezan ako sa ovim alatom radi
neiskusno lice.
• Ovaj proizvod nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva o upotrebi
uređaja od osobe koja je zadužena za njihovu
bezbednost. Deca se uvek moraju nadzirati
kako ne bi ostala sama sa proizvodom.
1
2
3
4
Prekidač za regulaciju brzine
Klizač za hod napred/nazad
Birač režima rada
Sigurnosna blokada
5 Držač alata
6 Stezni prsten za zaključavanje
7 Poklopac za prašinu
8 Graničnik za podešavanje dubine
9 Bočna drška
10 Glavna drška
11 Punjiva baterija
12 Taster za oslobađanje
13 punjač
14 Indikator punjenja (crveni)
15 Držač alata/prihvat za učvršćivanje
16 Stezna glava
Sistem za izvlačenje prašine
17 Električni priključak za sistem za izvlačenje
prašine [DC228, DC229, DC232, DC233,
DC234, DC235 (osim tip 1)]
18 Sistem za izvlačenje prašine (D25302DH,
kupuje se posebno)
19 Sistem za izvlačenje prašine priključen na alat
DC228, DC232, DC229, DC233, DC234, DC235
(OSIM TIP 1)
Sistem za izvlačenje prašine D25302DH se može
kupiti odvojeno kod najbližeg DEWALT prodavca
uz doplatu.
Spojnica za preopterećenje
U slučaju zaglavljivanje burgije, prekida se pogon
vretena za bušenje. Zbog sila koje se pritom
javljaju, uvek držite alat bezbedno obema rukama
i zauzmite stabilan položaj.
Mehanizam kočnice
Kada otpustite prekidač sa promenljivom brzinom,
vreteno odmah automatski zaustavlja rotiranje.
Aktivna kontrola vibracija
Aktivna kontrola vibracija neutralizuje vibracije
koje potiču od udarnog mehanizma. Smanjenje
vibracija šake i ruke omogućava udobnije
korišćenje uređaja u dužim vremenskim periodima
i produžava vek trajanja uređaja. Tokom rada
mehanizam pod oprugom čini protivtežu
vibracionim silama. To se može osetiti od strane
efekta amortizovanja kada primenjujete pritisak
na alatu. Uverite se da ste aktivirali oprugu, ali ne
prejako. Mehanizam treba da "pliva".
39
SRPSKI
Električna bezbednost
Električni motor je projektovan samo za jedan
napon. Uvek proverite da li napon elektro mreže
odgovara naponu na identifikacionoj pločici
uređaja. Takođe se postarajte da napon vašeg
punjača odgovara naponu vaše elektro mreže.
Vaš DEWALT punjač je dvostruko
izolovan u skladu sa EN 60335.
Ako je kabl oštećen, onda se mora zameniti
sa specijalno pripremljenim kablom preko
DEWALT servisa.
Zamena utikača
(samo Velika Britanija i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
• Bezbedno zbrinite stari utikač.
• Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
• Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
UPOZORENJE: Ne treba povezivati
kontakt za uzemljenje.
Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače
dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 3 A.
Korišćenje produžnog kabla
Produžni kabl ne treba koristiti osim ako to nije
nužno. Koristite odobreni produžni kabl koji je
pogodan za ulazni priključak vašeg punjača
(pogledajte tehničke podatke). Minimalni poprečni
presek provodnika je 1 mm2; maksimalna dužina
je 30 m.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl.
MONTAŽA I PODEŠAVANJA
UPOZORENJE: Pre sklapanja
i podešavanja uvek izvucite bateriju.
UPOZORENJE: Uvek isključite alat pre
stavljanja ili vađenja punjive baterije.
UPOZORENJE: Koristite samo
DEWALT punjive baterije i punjače.
40
Postavljanje i vađenje baterije (sl. A)
• Da biste postavili bateriju (11), poravnajte
je sa priključkom na alatu. Gurnite bateriju
u priključak i gurajte dok se baterija ne uglavi
na mesto.
• Da biste izvadili bateriju, pritisnite dugme za
oslobađanje (12) i istovremeno vucite bateriju
iz priključka.
Biranje režima rada (sl. C)
Ovaj alat se može koristiti u sledećim režimima rada:
Rotaciono bušenje: za odvrtanje
i uvrtanje i za bušenje u čeliku, drvetu
i plastici
Rotaciono udarno bušenje: za bušenje
u beton i zidu od cigala.
Samo udaranje: za lako klesanje.
• Da biste odabrali režim rada, pritisnite
sigurnosno zaključavanje (4) i okrenite prekidač
birača režima rada (3) tako da bude okrenut
prema simbolu željenog režima.
• Pustite sigurnosno zaključavanje i proverite da
li je prekidač birača režima rada zaključan na
mestu.
UPOZORENJE: Ne birajte režim rada
dok alat radi.
Postavljanje i skidanje SDS Plus® pribora (sl. D)
Ovaj alat koristi SDS Plus® pribor (pogledajte
dodatak na sl. D za poprečni presek SDS Plus®
osovine pribora).
• Očistite i podmažite osovinu pribora.
• Osovinu pribora umetnite u držač alata (5).
• Gurnite pribor nadole i okrećite ga lagano dok
se ne uglavi u žljebove.
• Izvucite pribor da biste proverili da li je pravilno
učvršćen. Udarna funkcija zahteva da bit ima
aksijalni hod od nekoliko centimetara kada je
učvršćen u držaču alata.
• Da biste izvadili pribor, povucite držač/prihvat
za učvršćivanje (15) unazad i izvucite bit.
Nameštanje bočne drške (sl. E)
Bočna drška (9) se može montirati tako da bude
podesna i za levoruke i za desnoruke korisnike.
SRPSKI
UPOZORENJE: Ne koristite alat bez
pravilno montirane bočne drške.
• Otpustite bočnu dršku.
• Desnoruki korisnici: gurnite spojnicu bočne
drške preko steznog prstena iza stezne glave,
dršku postavite na levu stranu.
• Levoruki korisnici: gurnite spojnicu bočne drške
preko steznog prstena iza stezne glave, dršku
postavite na levu stranu.
• Okrenite bočnu dršku u željeni položaj
i pritegnite.
Podešavanje dubine bušenja (sl. F)
• Umetnite odgovarajuću burgiju.
• Olabavite bočnu dršku (9).
• Namestite šipku za podešavanje dubine (8)
kroz otvor u spojnici bočne drške.
• Podesite dubinu bušenja kao što je pokazano
na slici.
• Zategnite bočnu dršku.
Klizač za promenu smera napred/nazad (sl. G)
• Gurnite klizač za promenu smera napred/nazad
(2) na levu stranu za rotaciju unapred (udesno).
Pogledajte strelice na alatu.
• Gurnite klizač za promenu smera napred/nazad
(2) na desnu stranu za rotaciju unazad (ulevo).
OPREZ: Uvek sačekajte da se motor
potpuno zaustavi pre promene smera
rotacije.
DC229, DC234, DC235 - zamena držača alata sa
steznom glavom (sl. H)
• Okrenite prihvat za zaključavanje (6)
u otključani položaj i izvucite držač alata (5).
• Pritisnite steznu glavu (16) na vreteno i okrenite
prihvat za zaključavanje u zaključani položaj.
• Da biste zamenili steznu glavu sa držačem
alata, prvo uklonite steznu glavu na isti
način kao što ste skinuli držač alata. Zatim
držač alata postavite na isti način kao što je
postavljena stezna glava.
OPREZ: Nikad ne koristite standardne
stezne glave u režimu udarnog bušenja.
Zamena štitnika za prašinu (sl. D)
Štitnik za prašinu (7) sprečava prodor prljavštine
u mehanizam. Odmah zamenite pohabani štitnik
za prašinu.
• Povucite prihvat za učvršćivanje držača alata
(15) unazad i skinite štitnik za prašinu (7).
• Postavite novi štitnik za prašinu.
• Oslobodite prihvat za učvršćivanje držača
alata.
RUKOVANJE
Uputstvo za upotrebu
UPOZORENJE:
• Uvek vodite računa o bezbednosnim
merama i primenljivim propisima.
• Vodite računa o položaju vodovodnih
cevi i električnih kablova.
• Primenjujte samo blagi pritisak na alat
(oko 5 kg). Prevelika sila ne ubrzava
bušenje, ali smanjuje performanse
alata i može skratiti njegov vek trajanja.
• Ne bušite ili ne vodite previše duboko
da biste sprečili oštećenje štitnika za
prašinu.
• Uvek čvrsto držite alat sa obe ruke
i obezbedite siguran položaj.
• Alat uvek koristite sa pravilno
montiranom bočnom drškom.
• Ako alat više nije oštar, onda ga
zamenite sa novim alatom.
Pre radova:
• Pobrinite se da je punjiva baterija (potpuno)
puna.
• Pobrinite se da je punjiva baterija pravilno
nameštena.
Pravilan položaj ruke (sl. A, I)
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda,
UVEK primenjujte pravilan položaj ruke
kao što je pokazano na slici.
UPOZORENJE: Radi smanjenja
opasnosti od ozbiljnih telesnih
povreda,, UVEK sigurno držite alat
i budite pripravni za iznenadnu
reakciju.
Pravilan položaj ruke znači da jednom rukom
treba uhvatiti bočnu ručku (9), a drugom glavnu
ručku (10).
41
SRPSKI
Uključivanje i isključivanje (sl. A)
• Da biste pokrenuli alat, pomerite prekidač za
uključivanje/isključivanje i regulator brzine
(1). Pritisak koji se primenjuje na prekidač za
uključivanje i isključivanje i regulator brzine
određuje brzinu alata.
• Da biste zaustavili alat, pustite prekidač.
• Da zaključate alat u isključenom položaju,
klizač za hod napred/nazad (2) pomerite
u srednji položaj.
Udarno bušenje (sl. A)
• Birač režima rada (3) postavite u položaj
udarnog bušenja.
• Umetnite odgovarajuću burgiju. Za postizanje
najboljih rezultata, koristite visokokvalitetne
burgije sa karbidnim vrhom.
• Podesite bočnu dršku (9) prema potrebi.
• Ako je neophodno, podesite dubinu bušenja.
• Označite mesto na kome treba izbušiti rupu.
• Burgiju postavite na to mesto i uključite alat.
Bušenje i odvijanje (sl. A)
• Prekidač za biranje režima rada (3) postavite
u položaj "rotaciono bušenje".
• U zavisnosti od vašeg alata, sledite naredna
uputstva:
- Namestite adapter/sklop stezne glave
(DC228, DC232, DC233). Specijalni SDS
Plus® adapteri sa navojem su na raspolaganju
za upotrebu sa standardnim steznim glavama
od 10 ili 13 mm da bi se omogućila upotreba
bitova sa pravom osovinom.
- Zamenite držač alata sa steznom glavom
(DC229, DC234, DC235).
• Nastavite kao što je opisano za udarno bušenje.
OPREZ: Nikad ne koristite standardne
stezne glave u režimu udarnog
bušenja.
Odvrtanje i uvrtanje (sl. A)
• Prekidač za biranje režima rada (3) postavite
u položaj "rotaciono bušenje".
• Odaberite smer okretanja.
• U zavisnosti od vašeg alata, sledite naredna
uputstva:
- Umetnite specijalni SDS Plus® adapter
odvijača koji se koristi sa šestougaonim
bitovima odvijača (DC228, DC233, DC232).
42
•
•
•
•
- Zamenite držač alata sa steznom glavom
(DC229, DC234, DC235).
Umetnite odgovarajući bit odvijača. Kada
radite sa zavrtnjima sa bušenom glavom uvek
koristite bitove sa lokacionim rukavcem.
Lagano pritisnite prekidač regulatora brzine (1)
radi sprečavanja oštećenja glave zavrtnja.
U suprotnom smeru okretanja (levo) brzina
alata se automatski smanjuje radi lakšeg
izvlačenja zavrtnja.
Kada zavrtanj bude u nivou sa radnim
komadom, pustite prekidač regulatora brzine
kako bi se sprečilo da glava zavrtnja uđe
u radni u komad.
DC228, DC229, DC233, DC234, DC235 Klesanje (sl. A)
• Prekidač birača režima rada (3) postavite
u položaj "samo udarna funkcija".
• Umetnite odgovarajuće dleto i proverite da li je
pravilno učvršćen.
• Podesite bočnu dršku (9) prema potrebi.
• Uključite alat i počnite sa radom.
Ponekad će biti neophodno kratko uključiti
rad motora nakon promene iz režima klesanja
u režimu rotacije da bi se zupčanici poravnjali.
UPOZORENJE:
• Ne koristite ovaj alat za mešanje ili
pumpanje lako zapaljivih ili eksplozivnih
tečnosti (benzin, alkohol, itd.).
• Ne mešajte zapaljive tečnosti.
Opciona dodatna oprema i pribor
UPOZORENJE: S obzirom da dodatna
oprema i pribor, osim onih koje nudi
DEWALT, nisu bili testirani sa ovim
proizvodom, korišćenje takvih pribora
i dodatne opreme sa ovim alatom bi
moglo biti opasno. Da bi se smanjila
opasnost od povreda, koristite samo
DEWALT pribor i dodatnu opremu sa
ovim proizvodom.
Razni tipovi SDS Plus® burgija i dleta mogu se
nabaviti dodatno kao opcija.
Za više informacija o prikladnim priborima obratite
se vašem distributeru.
SRPSKI
ODRŽAVANJE
Vaš DEWALT električni alat je dizajniran za rad
u dužem vremenskom periodu sa minimalnim
zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani
zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja
alata i redovnog čišćenja.
• Korisnik ne može da servisira ovaj uređaj. Ovaj
alat odnesite u ovlašćeni DEWALT servis na
proveru posle pribiližno 40 radnih sati. Ako se
neki problem javi pre ovog roka, kontaktirajte
ovlašćenog DEWALT servisera.
Podmazivanje
Vaš električni alat ne zahteva dodatno
podmazivanje.
Korišćeni pribori i priključci moraju se redovno
podmazivati u predelu SDS Plus® priključka.
recikliranih materijala pomaže
u sprečavanju zagađivanja životne
sredine i smanjuje potražnju za
sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano
posebno sakupljanje električnih proizvoda iz
domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod
prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.
DEWALT obezbeđuje mogućnost za sakupljanje
i reciklažu DEWALT proizvoda na kraju njihovog
životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove
usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom
serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih
proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno DEWALT predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom
uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg
ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
DEWALT servisera i potpune informacije o našim
uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete
na internetu, na adresi: www.2helpU.com
Čišćenje
UPOZORENJE:
• Iskopčajte punjač pre čišćenja kućišta
sa mekom krpom.
• Izvadite baterije pre čišćenja vašeg
alata.
• Očistite proreze za ventilaciju i redovno
čistite kućište mekanom krpom.
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod
ne sme da se odlaže zajedno sa
običnim kućnim smećem.
Punjiva baterija
Dugotrajna punjiva baterija mora da se napuni
ako ne proizvodi dovoljnu snagu pri obavljanju
poslova koje ste ranije obavljali s lakoćom. Na
kraju njihovog radnog veka treba ih zbrinuti vodeći
računa o našoj životnoj sredini:
• Potpuno ispraznite bateriju, a zatim je uklonite
iz alata.
• Li-jonske ćelije se mogu reciklirati. Odnesite
ih vašem distributeru ili u lokalnu stanicu za
reciklažu. Sakupljene punjive baterije će biti
pravilno reciklirane ili zbrinute.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš DEWALT
proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih
proizvoda i pakovanja omogućava
reciklažu i ponovnu upotrebu
materijala. Ponovna upotreba
43
МАКЕДОНСКИ
БЕЗЖИЧЕН РОТАЦИОН
ЕЛЕКТРОПНЕВМАТСКИ ЧЕКАН
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
Ви честитаме!
Избравте алатка од DEWALT. Годините на искуство, темелниот развој на производи и иновативноста го
прават DЕWALT еден од најдоверливите партнери на корисниците на професионални електрични алатки.
Технички податоци
Напон
Тип
Брзина без оптоварување
Брзина со оптоварување
Енергија на удар (EPTA 05/2009)
Максимален опсег на дупчење
во челик/дрво/бетон
Држач за додатоци
Дијаметар на прстен
Тежина (без батериски пакет)
LPA (звучен притисок)
KPA(отстапување на звучен
притисок)
LWA(звучна моќност)
KWA (отстапување на звучна моќност)
DC228
28
2
0 -1.150
0 - 850
2,1
DC229
28
2
0 -1.150
0 - 850
2,1
DC232
36
3
0 - 1.150
0 - 850
2,1
mm
kg
13/30/24
SDS Plus®
54
3,6
13/30/24
SDS Plus®
54
3,6
13/30/24
SDS Plus®
54
3,8
dB(A)
82
82
82
82
82
82
dB(A)
dB(A)
dB(A)
2,0
96
2,3
2,0
95
2,4
1,9
96
1,9
1,9
96
1,9
1,9
96
1,9
1,9
96
1,9
V
min-1
min-1
J
mm
DC233
36
3
0 - 1.150
0 - 850
2,1
DC234
36
3
0 - 1.150
0 - 850
2,1
13/30/24
13/30/24
SDS Plus® SDS Plus®
54
54
2,7
2,9
DC235
36
3
0 - 1.150
0 - 850
2,1
13/30/24
SDS Plus®
54
4,7
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски) определена спрема EN 60745:
Вредност на емисијата на вибрации ah
Дупчење во метал
ah,D =
m/s²
Отстапување K =
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Вредност на емисијата на вибрации ah
Дупчење во бетон
ah,HD =
m/s²
Отстапување K =
m/s²
8
1,5
8
1,5
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
8,5
1,7
Вредност на емисија на вибрации ah
Длетување
ah,Cheq =
Отстапување K =
m/s²
m/s²
5,5
1,5
5,5
1,5
–
–
4,5
1,5
4,5
1,6
4,5
1,6
Вредност на емисија на вибрации ah
Навртување/одвртување без удар
ah =
Отстапување K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
44
МАКЕДОНСКИ
Нивото на емисија на вибрации дадено
во оваа табела е измерено во склад со
стандардизираниот тест даден во EN 60745
и може да се употребува за споредување на
една алатка со друга. Може да се употребува
за прелиминарна проценка на изложеност на
вибрации.
Проценката на нивото на
изложеност на вибрации исто
така треба за го земе во предвид
времето кога алатката е
исклучена или кога е вклучена но
со неа не се извршува работа. Ова
може значително да го намали
нивото на изложеност на вибрации
во текот на целокупниот период
на работа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Декларираното ниво на емисија на
вибрации е за главните режими
на работа на алатката. Меѓутоа,
доколку алатката се употребува
за други намени, со други додатоци
или лошо се одржува, емисијата на
вибрации може да се разликува. Ова
може значително да го зголеми
нивото на изложеност на вибрации
во текот на целокупниот период
на работа.
Батериски пакет
За да се заштити работникот од
последиците на вибрации, треба
да се препознаат дополнителни
мерки за безбедност како што
се: одржување на алатката
и додатоците, затоплување
на рацете, организација на
работните задачи.
DE9280
DE9360
Напон
Vдиректна струја
28
36
Капацитет
Ah
2.2
2.0
Тежина
kg
0,9
0,9
Полнач
DE9000
230
Напон на електричен вод
Vнаизменична струја
Приближно време на полнење
min
60
Тежина
kg
0,9
Осигурувачи:
Европа
алатки од 230 V
осигурувач од 10 ампери на електричниот вод
Велика Британија и Ирска
алатки од 230 V
осигурувач од 3 ампери во приклучокот за струја
Дефиниции: Насоки за безбедна
употреба
Долунаведените дефиниции го опишуваат
нивото на сериозност на секој сигнален збор.
Ве молиме да го прочитате упатството и да
обрнете внимание на овие симболи.
ОПАСНОСТ: Означува ситуација на
непосредна опасност која, доколку
не се избегне, ќе предизвика смрт
или сериозна повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Означува
ситуација на потенцијална
опасност која, доколку не се
избегне, би можела да предизвика
смрт или сериозна повреда.
ВНИМАНИЕ: Означува ситуација
на потенцијална опасност која,
доколку не се избегне, може да
предизвика помала или средна
повреда.
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Означува начин
на работење кој не е поврзан
со повреда на ракувачот и кој,
доколку не се избегне, може да
предизвика оштетување на
имот.
Означува ризик од електричен
удар.
Означува ризик од пожар.
45
МАКЕДОНСКИ
ЕЗ-Декларација за сообразност
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
DC228, DC229, DC232, DC233, DC234, DC235
DEWALT декларира дека производите опишани
под „технички податоци“ се во склад со:
2006/42/ЕЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-6
Овие производи исто така се во склад со
Директивата 2004/108/EЗ и 2011/65/EУ. За
повеќе информации стапете во контакт со
DEWALT на следнава адреса или погледнете
од другата страна на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување
на техничките податоци и ја дава оваа изјава
во име на DEWALT.
Хорст Гросман
Потпретседател за инженеринг и развој на
производи
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Идштајн, Германија
05.08.2009
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од пожар,
прочитајте го упатството за
употреба.
Општи правила за безбедност
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Прочитајте ги
сите мерки за безбедност и целото
упатство. Непридржување кон
предупредувањата и упатствата може
да доведе до електричен удар, пожар
или сериозна повреда.
Терминот „електрична алатка“ во сите долу
наведени мерки за безбедност се однесува
на Вашата електрична алатка што работи на
струја (преку кабел), или на електрична алатка
што работи на батерии (без кабел).
СОЧУВАЈТЕ ГИ СИТЕ МЕРКИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ И УПАТСТВА ЗА ИДНО
ПРЕГЛЕДУВАЊЕ.
46
1 БЕЗБЕДНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО
a) Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено.
Пренатрупани и темни места се причина за
незгоди.
б) Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови или
честички.
Електричните алатки произведуваат искри
што можат да ги запалат честичките или
испарувањата.
в) Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка.
Одвлекување на вниманието може да
предизвика да изгубите контрола.
2 БЕЗБЕДНОСТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
a) Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски приклучоци
со заземјени електрични алатки.
Непреправените приклучоци и соодветните
приклучници ќе го намалат ризикот од
електричен удар.
б) Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се цевки,
радијатори, шпорети или фрижидери.
Има зголемен ризик од електричен удар ако
Вашето тело е заземјено.
в) Не ги изложувајте електричните алатки на
дожд или влажност.
Навлегувањето на вода во електричната
алатка го зголемува ризикот од електричен
удар.
г) Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот за
носење, влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри
рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите каблови го
зголемуваат ризикот од електричен удар.
д) Кога работите со електрична алатка
надвор, употребувајте продолжен кабел
кој е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ) Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка.
МАКЕДОНСКИ
Употребата на заштитна диференцијална
(FID) склопка го намалува ризикот од
електричен удар.
3 ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ
a) Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови.
Еден момент на невнимание за време на
работење со електрична алатка може да
доведе до серизна лична повреда.
б) Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната
опрема, како што се маски против прав,
нелизгачки сигурносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали бројот на
повреди кога се употребува за соодветни
работни услови.
в) Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот да биде
во исклучена положба пред да ја приклучите
алатката на струја или на батериски пакет,
или пред да ја подигнете или пренесувате
алатката. Пренесувањето на електрични
алатки со прст на прекинувачот или
приклучување на извор на струја на
вклучени алатки може да доведе до незгоди.
г) Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите
електричната алатка.
Клуч или алатка за подесување што е
закачена на ротирачкиот дел на електричната
алатка може да доведе до повреда.
д) Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
време.
Ова овозможува подобра контрола над
електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ) Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете ги
косата, облеката и ракавиците настрана
од подвижните делови.
Широката облека, накитот или долгата
коса може да бидат фатени во подвижните
делови.
е) Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете
таа да биде приклучена и правилно
употребувана.
Собирањето на правот може да ги намали
опасностите поврзани со прав.
4 УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ЕЛЕКТРИЧНИ АЛАТКИ
a) Не ја употребувајте електричната алатка
на сила. Употребувајте електрична алатка
што е соодветна за Вашата работа.
Соодветната електрична алатка ќе ја
заврши работата подобро и побезбедно со
брзината за која што била дизајнирана.
б) Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува
и исклучува.
Секоја електрична алатка што не може да
се контролира преку прекинувачот е опасна
и мора да биде поправена.
в) Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или пред
да ја одложите електричната алатка.
Таквите превентивни безбедносни мерки го
намалуваат ризикот за случајно вклучување
на електричната алатка.
г) Одлагајте ги електричните алатки што
не ги употребувате надвор од досег
на децата и не дозволувајте да ги
употребуваат лица кои не се запознаени
со нивната функција и со овие упатства.
Електричните алатки се опасни кога со нив
ракуваат необучени корисници.
д) Одржувајте ги електричните алатки.
Проверете дали подвижните делови
се лошо поставени, заглавени или
оштетени, или постои друга состојба што
би можела да влијае врз работењето
на електричните алатки. Доколку
електричната алатка е оштетена,
однесете ја на поправка пред да ја
употребите.
Многу незгоди се предизвикани поради
лошо одржувани електрични алатки.
ѓ) Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти.
Правилно одржуваните алатки за сечење
со остри рабови за сечење имаат помала
шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е) Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги предвид работните
услови и работата која треба да се заврши.
Употребата на електрична алатка за работа
што е различна од нејзината намена може
да доведе до опасна ситуација.
47
МАКЕДОНСКИ
5 УПОТРЕБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
БАТЕРИСКИ АЛАТКИ
a) Осигурајте се дека прекинувачот е во
исклучена положба пред да го вметнете
батерискиот пакет.
Вметнувањето на батерискиот пакет во
електрични алатки кај кои прекинувачот е во
вклучена положба е причина за незгоди.
б) Полнете само со полнач кој е определен
од страна на произведувачот.
Полнач што одговара на еден тип на
батериски пакет може да доведе до ризик
кога се употребува со друг батериски пакет.
в) Употребувајте ги батериските алатки
само со батериски пакети кои се посебно
определени за нив.
Употребата на било какви други батериски
пакети може да доведе до ризик од повреда
или пожар.
г) Кога батерискиот пакет не се употребува,
држете го настрана од други метални
предмети како што се: спојници за
хартија, парички, клучеви, шајки, завртки
или други мали метални предмети кои
можат да направат спој помеѓу двата
батериски терминали.
Правењето на краток спој помеѓу
батериските терминали може да предизвика
изгореници или пожар.
д) Течност може да биде исфрлена од
батеријата поради неправилна употреба;
не ја допирајте. Доколку случајно дојде
до допир, исплакнете со вода. Доколку
течноста дојде во допир со очите,
побарајте и медицинска помош.
Течноста исфрлена од батеријата може да
предизвика иритација или изгореници.
• Фаќајте ги електричните алатки само
за изолираните површини за држење кога
вршите работа при која алатката за
сечење може да дојде во допир со скриени
жици или со сопствениот кабел. Контакт
со жица под напон ќе ги доведе изложените
метални делови од алатката под напон
и струјата ќе го удри ракувачот.
• Користете стегачи или друг практичен
начин за зацврснување и поддршка на
работниот материјал врз стабилна
платформа. Придржувањето на
предметот на обработка со рака или
со тело го прави нестабилен и може да
доведе до губење на контрола.
• Носете заштитни очила или друг
вид на заштита за очите. Чукањето
предизвикува излетување на парчиња.
Излетаните парчиња можат да
предизвикаат трајна повреда на очите.
Употребувајте маски против прав или
респиратори при работи во кои се створа
прав. Заштита за ушите е потребна за
повеќето работи.
• Држете ја цврсто алатката во секој
момент. Не се обидувајте да работите
со алатката доколку не ја држите со
двете раце. Се препорачува страничната
рачка да се употребува во секој момент.
Работењето со оваа алатка со една
рака ќе доведе до губење на контрола.
Пробивањето или наидувањето на
цврсти материјали како што се прачки од
арматура исто така може да биде опасно.
Затегнете ја цврсто страничната рачка
пред употребување на алатката.
6 СЕРВИСИРАЊЕ
a) Вашите електрични алатки треба да ги
сервисира квалификувано лице кое
користи само идентични резервни делови.
Вака ќе бидете сигурни дека се одржува
безбедноста на електричната алатка.
• Не работете со алатката во долги
временски интервали. Вибрациите
што ги предизвикува чукањето можат
да бидат штетни за Вашите раце.
Употребувајте ракавици за да осигурате
дополнителна заштита и ограничете го
излагањето на вибрации со правење на
чести паузи за одмор.
Дополнителни посебни
правила за безбедност
за електропневматски чекани
• Не ги поправајте додатоците сами.
Поправањето на длетата треба
да го врши овластен специјалист.
Неправилно поправените длета можат
да предизвикаат повреда.
• Носете штитници за ушите.
Изложеноста на бучава може да
предизвика губење на слухот.
• Употребувајте ги помошните рачки што
се испорачуваат со алатката. Губењето
на контрола може да предизвика повреда
кај ракувачот.
48
• Носете ракавици кога работите со
алатката или кога менувате додатоци.
Достапните метални делови од
алатката и додатоците можат силно
да се загреат за време на работата.
Парчиња на откршен материјал можат
да ги повредат незаштитените раце.
МАКЕДОНСКИ
• Никогаш не ја спуштајте алатката
додека додатокот целосно не престане
да се движи. Подвижните додатоци може
да предизвикаат повреди.
• Не ги удирајте заглавените додатоци
со чекан за да ги ослободите. Парчиња
метал или делчиња од материјалот може
да излетаат и да предизвикаат повреда.
• Делумно истрошени длета можат
повторно да се наострат со брусење.
• Држете го струјниот кабел подалеку
од вртечкиот додаток. Немојте да го
обвиткувате кабелот околу било кој
дел од Вашето тело. Електричен кабел
што е завиткан околу вртечки додаток
може да предизвика повреда на ракувачот
и губење на контрола.
Останати ризици
Следните ризици се поврзани со употребата на
електропневматски чекани:
- Повреди предизвикани заради допирање на
вртечките или загреаните делови на алатката.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се
избегнат. Тоа се:
- Оштетување на слухот.
- Ризик од приклештување на прстите кога се
менува додатокот.
- Здравствени опасности предизвикани од
вдишување на прав при обработка на бетон
и/или ѕидна конструкција.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката.
Носете штитници за ушите.
Носете штитници за очите.
МЕСТО ЗА ШИФРАТА НА ДАТУМОТ
Шифрата на датумот, која ја содржи
и годината на производството, е отпечатена
на површината од куќиштето која го формира
зглобот за монтирање помеѓу алатката
и батеријата.
На пример:
2013 XX XX
Година на производство
Важни упатства
за безбедност за сите
полначи на батерии
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА: Ова
упатство за употреба содржи важни
упатства за безбедност и употребување на
DE9000 полнач на батерии.
• Пред да го употребите полначот,
прочитајте ги сите упатства и ознаки
за безбедност на полначот, батерискиот
пакет и на производот со кој се
употребува батерискиот пакет.
ОПАСНОСТ: Опасност од
електричен удар.
Постои напон од 230 волти помеѓу
терминалите на полначот. Не го
чепкајте полначот со шилести
предмети што спроведуваат
електрична струја. Тоа може да
доведе до електричен удар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од
електричен удар. Не дозволувајте
било каква течност да навлезе во
полначот. Тоа може да доведе до
електричен удар.
ВНИМАНИЕ: Опасност од
изгореници. За да го намалите
ризикот од повреди, полнете само
полниви батерии произведени
од DEWALT. Другите видови
на батерии можат да пукнат,
предизвикувајќи повреда на
ракувачот и оштетување.
ВНИМАНИЕ: Под одредени
околности, кога полначот е
приклучен на довод на струја,
страно тело може да предизвика
краток спој помеѓу изложените
контакти за полнење во полначот.
Страните тела што спроведуваат
електрична струја како што се
челична волна, алуминиумска фолија,
било какво насобирање на метални
честички или други страни тела
мора да се држат подалеку од
отворите на полначот. Секогаш
исклучувајте го полначот од извор
на струја кога нема батериски
пакет во отворот. Исклучете го
полначот од довод на струја пред да
започнете да го чистите.
49
МАКЕДОНСКИ
• НЕМОЈТЕ да се обидувате да го полните
батерискиот пакет со било кои други
полначи освен оние споменати во ова
упатство. Полначот и батерискиот
пакет се специјално направени да
работат заедно.
• Овие полначи не се наменети за било
каква друга употреба освен за полнење на
полниви батерии произведени од DEWALT
. Било каква друга употреба може да
доведе до ризик од пожар или електричен
удар.
• Не го изложувајте полначот на дожд или
снег.
• Повлечете за приклучокот а не за
кабелот кога го исклучувате полначот
од приклучницата за струја. Ова ќе го
намали ризикот од оштетување на
електричниот приклучок и на кабелот.
• Осигурајте кабелот да биде поставен
така да не се гази, да не се повлекува,
или да не биде на било кој друг
начин изложен на оштетување или
оптоварување .
• Не употребувајте продолжен кабел
доколку тоа не е апсолутно потребно.
Употребата на несоодветен продолжен
кабел може да доведе до ризик од пожар
или електричен удар.
• Не поставувајте било какви предмети врз
полначот и не го поставувајте полначот
врз мека површина која може да ги блокира
отворите за вентилација и да доведе
до претерано внатрешно загревање.
Поставајте го полначот настрана од
било какви извори на топлина. Полначот
се вентилира преку отворите на горната
и долната страна од куќиштето.
• Не употребувајте полнач со оштетен
кабел или приклучок – обезбедете тие
веднаш да бидат заменети.
• Не употребувајте полнач доколку
тој претрпел силен удар, или бил
испуштен или оштетен на било каков
друг начин. Однесете ја во овластен
сервисен центар.
• Не го расклопувајте полначот; однесете
го во овластен сервисен центар кога
ќе биде потребен сервис или поправка.
Неправилното склопување може да доведе
до ризик од електричен удар или пожар.
• Исклучете го полначот од довод на
струја пред да започнете со било какво
чистење. Ова ќе го намали ризикот од
50
електричен удар. Отстранувањето на
батерискиот пакет нема да го намали
овој ризик.
• НИКОГАШ не се обидувајте да споите два
полначи заедно.
• Полначот е наменет за употреба со
стандардна електрична струја со напон
од 230 V. Немојте да се обидувате да го
употребувате со било кој друг напон. Ова
не важи за транспортниот полнач.
СОЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА
Пренесување
DEWALT литиум-јонските батериски пакети се
во склад со потребните услови за тестирање
според Прирачникот за тестирања и критериуми
на ОН (ST/SG/AC.10/11/Rev.3 Дел III, Член 38.3)
како што е назначено во Препораките на ОН за
транспорт на опасни производи.
- Батериските пакети имаат ефикасна
заштита од внатрешно преоптоварување
и краток спој.
- Обезбедени се соодветни мерки за
спречување на присилен прекин и опасна
повратна струја.
- Еквивалентната содржина на литиум е под
значајната гранична вредност.
DEWALT литиум-јонски батериски пакети се
исклучени од националните и меѓународните
регулативи за опасни производи. Сепак, овие
регулативи стапуваат на сила кога заедно се
пренесуваат повеќе батериски пакети.
• Осигурајте се дека батериските пакети се
спакувани согласно со регулативите за
опасни производи како што е наведено
погоре за да се спречи краток спој.
Полначи
Полначот DE9000 прима литиум-јонски батерии
од 28 и 36 V.
На овој полнач не му е потребно никакво
подесување и е направен да биде што е можно
поедноставен за употреба.
Процедура на полнење
(скица А и В)
ОПАСНОСТ: Опасност од
електричен удар.
Постои напон од 230 волти помеѓу
терминалите на полначот. Не го
МАКЕДОНСКИ
чепкајте полначот со шилести
предмети што спроведуваат
електрична струја.
Постои опасност од електричен
шок или удар.
1. Вклучете го приклучокот на полначот (13)
во соодветна приклучница за струја пред
да го вметнете батерискиот пакет.
2. Вметнете го батерискиот пакет во
полначот. Полначот е опремен со мерач
за наполнетост со три светилки кој што
ќе трепка зависно од состојбата на
наполнетост на батерискиот пакет.
3. Завршетокот на полнењето ќе биде
означен со тоа што црвеното светло
ќе остане да свети непрекинато. Во тој
момент, пакетот е целосно наполнет
и може да се употребува или може да се
остави да стои во полначот.
НАПОМЕНА: За да осигурате најдобро можно
работење и долготрајност на литиум-јонските
батерии, полнете ја батеријата најмалку
10 часа пред првата употреба.
Процес на полнење
Погледнете во долната табела за да ја видите
состојбата на наполнетост на батерискиот пакет.
Состојба на наполнетост
Една светилка трепка
Една светилка трепка,
една светилка е вклучена
Една светилка трепка,
две светилки се вклучени
Три светилки се вклучени
< 33%
33–66%
66-99%
100%
Автоматско освежување
Режимот на работа за автоматско освежување
ќе ги изедначи и одржува поединечните ќелии
во батерискиот пакет на максимум од нивниот
капацитетот. Батериските пакети треба да се
освежуваат еднаш неделно или кога пакетот
повеќе нема да го овозможува извршувањето
на исто количество на работа.
За да го освежите Вашиот батериски пакет,
вметнете ја батеријата во полначот како
и обично. Оставете го батерискиот пакет во
полначот барем 10 часа.
Застој поради топла или
ладна батерија
Кога полначот ќе препознае батерија која
е премногу топла или премногу ладна, тој
автоматски влегува во режим на застој
поради топла или ладна батерија и ќе го
прекине полнењето се додека батеријата не
достигне соодветна температура. Полначот
тогаш автоматски ќе се префрли во режим за
полнење на батерискиот пакет. Оваа можност
осигурува максимален век на траење на
батеријата.
САМО ЗА ЛИТИУМ-ЈОНСКИ БАТЕРИСКИ
ПАКЕТИ
Литиум-јонските батерии се направени со
систем за електронска заштита што ќе ги
заштити од преоптоварување, прегревање или
целосно празнење.
Алатката автоматски ќе се исклучи доколку се
активира системот за електронска заштита.
Доколку ова се случи, поставете ја литиумјонската батерија на полначот додека целосно
не се наполни.
Важни упатства
за безбедност за сите
батериски пакети
Кога порачувате замена на батериски пакет,
задолжително дадете информации за
каталошкиот број и напонот.
Батерискиот пакет не е целосно наполнет
кога ќе го извадите од пакувањето. Пред да
ги употребите батерискиот пакет и полначот,
прочитајте ги долу наведените упатства за
безбедност. Потоа следете ги опишаните
постапки.
ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ УПАТСТВА
• Немојте да полните или употребувате
батерии во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови
или честички. Вметнувањето или
отстранувањето на батеријата од
полначот можат да ги запалат овие
честички или испарувања.
• Полнете ги батериските пакети само
во полначи произведени од страна на
DEWALT.
• НЕМОЈТЕ да ги прскате или да ги
потопувате во вода или во други
течности.
• Немојте да ги одлагате или
употребувате алатката и батерискиот
пакет на места каде што
температурата може да достигне или
надмине 40 °C (како што се шупи или
метални градби во лето).
51
МАКЕДОНСКИ
ОПАСНОСТ: Никогаш не се
обидувајте да го отворите
батерискиот пакет поради било
која причина. Доколку батерискиот
пакет напукне или се оштети,
немојте да го вметнувате во
полначот. Немојте да го гмечите,
испуштате или оштетувате
батерискиот пакет. Немојте да
употребувате батериски пакет
или полнач што силно е ударен,
испуштен, прегазен или оштетен
на било кој начин (нпр. прободен
со шајка, ударен со чекан или
нагазен). Тоа може да доведе до
електричен удар. Оштетените
батериски пакети треба да се
вратат во сервисен центар заради
рециклирање.
ВНИМАНИЕ: Кога не ја
употребувате, поставете
ја алатката странично врз
стабилна површина каде што
нема да предизвикува опасност
од сопнување или пад. Некои
алатки со големи батериски
пакети може да стојат исправено
на батерискиот пакет, но може
лесно да бидат превртени.
ПОСЕБНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА ЗА
ЛИТИУМ-ЈОНСКИ (Li Ion) БАТЕРИИ
• Немојте да го согорувате батерискиот
пакет дури и ако е тешко оштетен или
целосно истрошен. Батерискиот пакет
може да експлодира во оган. Настануваат
отровни испарувања и материјали кога
се согоруваат литиум-јонски батериски
пакети.
• Доколку содржината на батеријата дојде
во допир со кожа, веднаш измијте го
местото со благ сапун и вода. Доколку
течноста од батеријата влезе во око,
плакнете со вода преку отвореното око
во траење од 15 минути или додека не
престане дразбата. Доколку е потребна
медицинска помош, електролитот на
батеријата се состои од мешавина од
течни органски карбонати и соли на
литиум.
• Содржината на отворената батерија
може да предизвика надразнување на
дишните патишта. Овозможете пристап
на свеж воздух. Доколку симптомите
продолжат, побарајте медицинска помош.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност
од изгореници. Течноста од
52
батеријата може да стане
запаллива доколку биде изложена
на искра или оган.
Батериски пакет (скица А)
ТИП НА БАТЕРИЈАТА
Моделите DC228 и DC229 работат со литиумјонски батериски пакети од 28 волти.
Моделите DC232, DC233, DC234 и DC235
работат со литиум-јонски батериски пакети од
36 волти.
Препораки за складирање
1. Најдобро место за одлагање е на ладно
и суво, настрана од директна сончева
светлост и преголема топлина или студ.
За оптимално работење и век на траење,
одлагајте ги батериските пакети на собна
температура кога не се употребуваат.
НАПОМЕНА: Литиум-јонските батериски
пакети треба да бидат целосно наполнети
кога се складираат.
2. Долготрајното одлагање нема да им
наштети на батерискиот пакет и на
полначот. Под соодветни услови, тие може
да се одложуваат и до 5 години.
Ознаки на полначот и на батерискиот пакет
Во прилог на скиците што се употребени во ова
упатство за употреба, на етикетите на полначот
и на батерискиот пакет се прикажани следните
скици:
Прочитајте го упатството за употреба
пред да ја употребите алатката
Видете во технички податоци за
времето на полнење
Не ја изложувајте батеријата на вода
Не го чепкајте полначот со шилести
предмети што спроведуваат
електрична струја
Не полнете оштетени батериски
пакети
Немојте да употребувате оштетени
полначи
МАКЕДОНСКИ
Полнете само при температура од
4 °C до 40 °C
Обезбедете неисправните кабли
веднаш да бидат заменети
Проблем со полначот
Проблем со батеријата
Ослободете се од батерискиот пакет
водејќи грижа за животната средина
Не го согорувајте батерискиот пакет
Полнете само со специјално
наменети DEWALT полначи
Содржина на кутијата
Кутијата содржи:
1 Безжичен ротацион електропневматски чекан
1 Странична рачка
1 Прачка за подесување на длабочина
1 Систем за извлекување на прав (DC235KL)
1 Брзостезен футер (DC229, DC234 и DC235)
2 Батериски пакети (само за модели од типот КL)
1 Батериски пакет (само за модели од типот D1)
1 Полнач
1 Кутија за прибор (само за моделите К и D)
1 Упатство за употреба
1 Детална скица
НАПОМЕНА: Батериските пакети и полначи не
се вклучени во комплет со моделите N.
• Проверете да не се оштетила алатката,
деловите или додатоците при транспортот.
• Детално прочитајте го и разберете го ова
упатство пред да започнете со работа.
Опис (скица A, A1, D и H)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Никогаш
немојте да ја преправате
електричната алатка или било кој
нејзин дел. Тоа може да доведе до
оштетување или повреда.
НАМЕНА
Вашите безжични ротациони електропневматски
чекани DC228, DC229, DC232, DC233, DC234
и DC235 се дизајнирани за професионално
дупчење, ударно дупчење и одвртување
и навртување, како и за лесно делкање.
НЕМОЈТЕ да ја употребувате алатката во
влажни услови или во присуство на запалливи
течности или гасови.
Овие издржливи ротациони електропневматски
чекани се професионални електрични алатки.
НЕ дозволувајте деца да дојдат во допир со
алатката. Потребен е надзор кога неискусни
ракувачи ја употребуваат оваа алатка.
• Овој производ не е наменете за употреба
од страна на лица (вклучувајќи и деца) кои
што патат од намалени физички, сетилни
или психички можности или на лица со
недоволно искуство и/или со желба да
научат освен ако не се под надзор на
личноста која е одговорна за нивната
безбедност. Деца никогаш не треба да се
остават сами со овој производ.
1 Прекинувач на менлива брзина
2 Лизгач за напред и назад
3 Избирач за начин
4 Копче за блокирање на алатката
5 Држач за додатоци
6 Сигурносен прстен
7 Штитник за прав
8 Прачка за подесување на длабочина
9 Странична рачка
10 Главна рачка
11 Батериски пакет
12 Копче за ослободување
13 Полнач
14 Индикатори за полнење (црвена боја)
15 Сигурносна обвивка на држач за додатоци
16 Футер
Систем за извлекување на прав
17 Електрични спојки за системот за
извлекување на прав
[DC228, DC229, DC232, DC233, DC234,
DC235 (освен тип 1)]
18 Систем за извлекување на прав (D25302DH,
се купува одвоено)
19 Систем за извлекување на прав поврзан на
ротацион електропневматски чекан
53
МАКЕДОНСКИ
DC228, DC232, DC229, DC233, DC234, DC235
(ОСВЕН ТИП 1)
Системот за извлекување на прав D25302DH
може да се купи одвоено кај вашиот локален
овластен дистрибутер на DEWALT dealer за
дополнителен трошок.
Квачило за преоптоварување
Во случај на заглавување на додаток за
дупчење, протокот до вретеното се попречува.
Поради излезните сили, секогаш држете ја
алатката со двете раце и стојте цврсто.
Механизам за кочење
Кога прекинувачот за менливата брзина ќе се
ослободи, вретеното веднаш ќе престане да се
врти.
Активна контрола на вибрации
Активната контрола на вибрации ги
неутрализира повратните вибрации од
механизмот на чеканот. Со намалување
на вибрациите врз дланката и раката, таа
дозволува поудобна употреба за подолг
период и го продолжува рокот на траење на
алатката. При употреба, механизам со пружина
ги неутрализира вибрациите. Ова може да
се почувствува од ефектот за амортизирање
кога притисок ќе се примени врз алатката.
Осигурајте се дека пружината е зацврснета,
но не премногу. Механизмот треба да може да
„лебди“.
Безбедност од електричен удар
Електромоторот е наменет само за работа со
определен напон. Секогаш проверете дали
напонот од батерискиот пакет одговара на
напонот што е деклариран на плочката. Исто
така осигурајте напонот на Вашиот полнач да
се совпаѓа со напонот од приклучницата за
струја.
Вашиот DEWALT полнач е двојно
изолиран, во склад со EN 60335.
Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора
да биде заменет со посебено направен кабел
достапен преку услужната организација на
DEWALT.
54
Замена на приклучокот
за струја (само за Велика
Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
• Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
• Поврзете ја кафеавата жица со
терминалот што е под напон во
приклучокот.
• Поврзете го синиот кабел со
неутралниот терминал.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ништо
не смее да се поврзува на
терминалот за заземјување.
Следете ги упатствата за монтирање
и обезбедете квалитетни приклучоци.
Препорачан осигурувач: 3 A.
Употреба на продолжен кабел
Продолжен кабел не треба да се употребува
освен ако не е апсолутно потребен. Употребувајте
продолжен кабел со проверен квалитет што
одговара на струјниот приклучок на Вашиот
полнач (погледнете во техничките податоци).
Минималниот попречен пресек на проводникот е 1
mm2; максималната должина е 30 метри.
Секогаш целосно одмотајте го кабелот кога
употребувате продолжен кабел од макара.
СКЛОПУВАЊЕ И ПОДЕСУВАЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
отстранете го батерискиот пакет
пред склопување и подесување.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш
исклучете ја алатката пред да
го вметнете или отстраните
батерискиот пакет.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Употребувајте
само батериски пакети и полначи
произведени од страна на DEWALT .
Монтирање и отстранување на
батерискиот пакет (скица А)
• За да го монтирате батерискиот пакет (11),
поставете го во линија со неговиот држач на
МАКЕДОНСКИ
алатката. Лизнете го батерискиот пакет на
држачот и туркајте се додека не слушнете
чкрапнување.
• За да го отстраните батеријата, во исто
време притиснете го копчето за отпуштање
(12) и извлечете го батерискиот пакет од
држачот.
Избирање на начин на работа (скица С)
Алатката може да се употребува во следните
режими на работа:
Ротационо дупчење: за одвртување
и навртување и за дупчење во челик,
дрво и пластика
Ударно дупчење: за дупчење во
бетон и ѕидна конструкција.
Само чукање: за едноставно
делкање.
• За да изберете режим на работа, притиснете
го копчето за блокирање на алатката (4)
и ротирајте го прекинувачот за избирање на
режим (3) додека не покаже на симболот за
бараниот режим.
• Ослободете го копчето за блокирање на
алатката и проверете дека прекинувачот е
зацврснат на своето место.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не избирајте
режим на работа додека алатката
работи.
Вметнување и отстранување на SDS Plus®
додатоци (скица D)
Вашиот ротацион електропневматски чекан
користи SDS Plus® додатоци (погледнете го
прилогот на скица D за напречен пресек на SDS
Plus® дршка на додаток).
• Исчистете и подмачкајте ја дршката на
делот.
• Вметнете ја дршката на делот во држачот за
додатоци (5).
• Притиснете го делот надолу и свртете го
малку додека не се зацврсне во отворите.
• Повлечете го додатокот за да проверите
дали е добро зацврстен. Во режимот за
чукање е потребно додатокот да може да се
движи неколку сантиметри по подолжната
оска кога е прицврстен во држачот за
додатоци.
• За да отстраните додаток, повлечете
ја сигурносната обвивка на држачот за
додатоци (15) и извлечете го додатокот.
Монтирање на страничната рачка (скица Е)
Страничната рачка (9) може да се монтира
така да одговара и на деснораки и левораки
корисници.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не ја
употребувајте алатката без правилно
монтирана странична рачка.
• Олабавете ја страничната рачка.
• За деснораки корисници, лизнете ја спојката
на страничната рачка врз прстенот зад
држачот за додатоци, со рачката на лево.
• За левораки корисници, лизнете ја спојката
на страничната рачка врз прстенот зад
држачот за додатоци, со рачката на десно.
• Ротирајте ја страничната рака до саканата
позиција и зацврснете ја рачката.
Подесување на длабочината на дупчење
(скица F)
• Вметнете го потребниот додаток за дупчење.
• Олабавете ја страничната рачка (9).
• Сместете ја прачката за подесување на
длабочина (8) низ дупката во спојката на
страничната рачка.
• Подесете ја длабочината на дупчење како
што е прикажано.
• Зацврстете ја страничната рачка.
Лизгач за напред и назад (скица G)
• Турнете го лизгачот за напред и назад (2) на
лева страна за права (деснорака) ротација.
Погледнете ги стрелките на алатката.
• Притиснете го лизгачот за напред и назад (2)
на деснаата страна за обратна (леворака)
ротација.
ВНИМАНИЕ: Секогаш сочекајте
моторот целосно да застане пред да
започнете со менување на насоката
на вртење.
55
МАКЕДОНСКИ
DC229, DC234, DC235 - Заменување на
држачот за додатоци со футерот (скица H)
• Завртете го прстенот за блокирање (6)
во одблокирана положба и извлечете го
држачот за додатоци (5).
• Турнете го футерот (16) на вретеното
и завртете го прстенот за блокирање во
блокирана положба.
• За да го замените футерот со држач за
додатоци, прво отстранете го футерот на
ист начин како што се отстранува држачот
за додатоци. Потоа поставете го држачот на
ист начин како што се поставува футерот.
ВНИМАНИЕ: Никогаш не употребувајте
стандардни футери во режимот на
работа како ударна дупчалка.
Менување на штитникот за прав (скица D)
Штитникот за прав (7) спречува правта да
навлезе во механизмот. Веднаш заменете го
истрошениот штитник за прав.
• Повлечете ја наназад сигурносната обвивка
на држачот за додатоци (15) и извадете го
штитникот за прав (7).
• Монтирајте го новиот штитник за прав.
• Ослободете ја сигурносната обвивка на
држачот за додатоци.
УПОТРЕБА
Упатства за употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
• Секогаш работете во склад со
упатствата за безбедна употреба
и соодветните правила.
• Бидете свесни за местоположбата на
цевките и инсталациите.
• Нанесувајте само мал притисок врз
алатката (околу 5 kg). Преголемата
сила не го забрзува дупчењето
туку ги намалува работните
карактеристики на алатката и може
да го скрати нејзиниот работен век.
• Не дупчете премногу длабоко за да
не го оштетите штитникот за прав.
• Секогаш држете ја алатката цврсто
со двете раце и бидете на безбедно
растојание.
56
• Секогаш користете ја алатката со
правилно монтирана странична рачка.
• Ако резната алатка веќе не е остра,
заменете ја со нова резна алатка.
Пред употреба:
• Осигурајте вашиот батериски пакет да биде
(целосно) наполнет.
• Осигурајте дека батерискиот пакет е
соодветно наместен.
Правилна положба на рацете
(скици А и I)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ користете ја
правилната положба на рацете
како што е прикажано.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да го
намалите ризикот од сериозни
повреди, СЕКОГАШ држете ја
цврсто алатката очекувајќи
ненадејна реакција.
Правилната положба на рацете наложува
едната рака да биде на страничната рачка (9),
а другата рака на главната рачка (10).
Вклучување и исклучување (скица A)
• За вклучување на алатката, притиснете го
прекинувачот (1). Притисокот што е нанесен
на прекинувачот за менување на брзината ја
определува брзината на алатката.
• За да ја запрете алатката, отпуштете го
прекинувачот.
• За да ја заклучите алатката во исклучена
состојба, помрднете го лизгачот за напред
и назад (2) кон централната позиција.
Ударно дупчење (скица А)
• Поставете го прекинувачот за избирање на
режим (3) на позиција за „ударно дупчење“.
• Вметнете го соодветниот додаток
за дупчење. За најдобри резултати,
употребувајте висококвалитетни додатоци
со карбиден врв.
• Подесете ја страничната рачка (9) како што
треба.
• Ако има потреба, поставете ја длабочината
на дупчење.
• Обележете го местото каде што ќе се врши
дупчењето на дупката.
• Поставете го делот за дупчење на местото
и вклучете ја алатката.
МАКЕДОНСКИ
Ротационо дупчење (скица А)
• Поставете го прекинувачот за избирање на
режим (3) на позиција за ротационо дупчење.
• Зависно од вашата алатка, следете едно од
следните упатства:
- Наместете адаптер за футер/склоп на
футер (DC228, DC232, DC233). Специјални
адаптери SDS Plus® со намотки се достапни
за употреба со стандардните 10 или
13-милиметарски футери за да се овозможи
користење на додатоци со прави дршки.
- Заменете го држачот за додатоци со
футерот (DC229, DC234, DC235).
• Продолжете по инструкциите што важеа и за
ударното дупчење.
ВНИМАНИЕ: Никогаш не употребувајте
стандардни футери во режимот на
работа како ударна дупчалка.
Одвртување и навртување (скица А)
• Поставете го прекинувачот за избирање
на режим (3) на позиција за ротационо
дупчење.
• Изберете ја насоката за ротација.
• Зависно од Вашата алатка, следете еднио
од следните упатства:
- Вметнете го специјалниот SDS Plus®
адаптер за одвртување кој се употребува
со хексагонални додатоци за одвртување
(DC228, DC233, DC232).
- Заменете го држачот за додатоци со
футерот (DC229, DC234, DC235).
• Вметнете го соодветниот додаток за
одвртување. Кога навртувате завртки со
засечена глава секогаш употребувајте
додатоци со цилиндричен продолжеток за
лесно навртување.
• Лесно притиснете го прекинувачот за
менување на брзината (1) за да спречите
оштетување на главата на завртката. При
вртење во спротивна насока од стрелките
на часовникот, брзината на алатката
автоматски се намалува заради лесно
одвртување на завртки.
• Кога штрафот е порамнет со работниот
материјал, ослободете го прекинувачот за
менлива брзина за да ја спречите главата на
штрафот да навлезе во работниот материјал.
DC228, DC229, DC233, DC234, DC235 Делкање (скица A)
• Поставете го прекинувачот за избирање на
режим (3) на позиција „ само чукање“.
• Вметнете го соодветното длето и проверете
дали е добро зацврстено.
• Подесете ја страничната рачка (9) како што
треба.
• Вклучете ја алатката и почнете да работите.
Можеби ќе има потреба на кратко да се
пушти моторот откако ќе смените од режим
на делкање во ротационен режим за да се
порамни опремата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
• Не ја користете оваа алатка за
мешање или испумпување на лесно
запалливи или експлозивни течности
(бензин, алкохол итн.).
• Не мешајте или тресете запалливи
течности што се соодветно обележани.
Изборни додатоци
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Бидејќи
додатоци, освен оние кои се понудени
од страна на DEWALT, не се тестирани
со овој производ, употребата на
таквите додатоци со оваа алатка може
да биде опасна. За да го намалите
ризикот од повреда, со овој производ
употребувајте само додатоци
препорачани од страна на DEWALT.
Различните видови на SDS Plus® додатоци за
дупчење и длета се достапни како изборни
додатоци.
Прашајте го продавачот за дополнителни
информации во врска со употребата на
соодветните додатоци.
ОДРЖУВАЊЕ
Вашата DEWALT електрична алатка е
дизајнирана да работи долго време со
минимално одржување. Постојаното работење
на задоволително ниво зависи од правилната
грижа за алатката и редовното чистење.
57
МАКЕДОНСКИ
• Оваа алатка не смеат да ја поправаат
корисниците. ОДНЕСЕТЕ ЈА АЛАТКАТА КАЈ
ОВЛАСТЕН СЕРВИСЕР НА DeWALT после
околу 40 часа употреба. ДОКОЛКУ ДОЈДЕ
материјали помага во спречувањето
на загадувањето на животната
средина и ја намалува побарувачката
на суровини.
ДО ПРОБЛЕМИ ПРЕД ИСТЕКОТ НА ОВА ВРЕМЕ,
СТАПЕТЕ ВО КОНТАКТ СО ОВЛАСТЕН СЕРВИСЕР НА
DeWALT.
Подмачкување
На вашата електрична алатка не и е потребно
дополнително подмачкување.
Додатоците кои се употребуваат мора редовно
да се подмачкуваат околу SDS Plus® спојот.
Чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
• Исклучете го полначот од штекер
пред да почнете да го чистите
куќиштето со меко платно.
• Отстранете го батерискиот пакет
пред да започнете со чистењето на
алатката.
• Одржувајте ги отворите за
вентилација чисти и постојано
чистете го куќиштето со мека крпа.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден заклучите дека вашиот
DEWALT производ треба да биде заменет или
дека повеќе не ви е од корист, не го фрлајте со
отпадот од домаќинството. Овозможете да биде
одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пакувања овозможува
материјалите да бидат рециклирани
и повторно употребени. Повторното
употребување на рециклирани
58
Локалните прописи можеби овозможуваат
одвоено собирање на електрични производи
за домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
DEWALT има објекти за собирање
и рециклирање на DEWALT производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век.
За ја искористите оваа услуга, Ве молиме да
го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на DEWALT
преку адресата назначена во ова упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
сервисери на DEWALT и сите детали за нашите
услуги после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com
Батериски пакет
Долготрајниот батериски пакет мора да се
дополнува кога ќе нема да може да обезбеди
доволно сила за работи кои претходно биле
лесно извршувани. На крајот на неговиот
употребен век, ослободете се од батерискиот
пакет водејќи грижа за животната средина:
• Целосно истрошете го батерискиот пакет,
а потоа извадете го од алатката.
• Литиум-јонските батерии се рециклираат.
Однесете ги кај Вашиот продавач или
во локална станица за рециклирање.
Собраните батериски пакети ќе бидат
рециклирани или соодветно отстранети.
zst00212082 - 26-08-2013
Download PDF

advertising