DWD524KS | DeWalt DWD524KS HAMMER DRILL instruction manual

588777 - 08 CZ
Přeloženo z původního návodu
DWD522
DWD524
DWD525
DWD530
D21570
Obr. 1
DWD522/DWD524/DWD530
c
DWD525
c
d
d
g
g
b
b
e
a
a
e
j
j
i
c
d
g
h
b
e
a
D21570
j
Obr. 3
Obr. 2
l
b
k
a
m
e
2
j
Obr. 4
Obr. 5
n
DWD530/D21570
f
d
Obr. 6
g
e
3
Obr. 7
c
Obr. 8
4
Obr. 9
DVOJRYCHLOSTNÍ VRTAČKA S PŘÍKLEPEM
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT . Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního
elektrického nářadí.
Technické údaje
mm
mm
DWD522
230
–
1
950
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD524
230
230/115
1
1100
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD525
230
230/115
1
1100
0–1250 /
0–3500
43
13
DWD530
230
230/115
1
1300
0–1250 /
0–3500
43
13
D21570
230
230/115
1
1300
0–1250 /
0–3500
43
16
mm
mm
13
40
13
40
13
40
16
40
16
40
mm
mm
mm
kg
5–10
20
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
–
2,8
5–10
22
127
3,0
dB(A)
95
95
94
93
93
dB(A)
dB(A)
dB(A)
3
106
3
3
106
3
3
105
3
3
104
3
3
104
3
Napájecí napětí
Velká Británie a Irsko
Typ
Příkon
Otáčky naprázdno
V
V
W
min-1
Průměr objímky
Maximální kapacita sklíčidla
Násady
vrtání do kovu, nízká rychlost
do dřeva, ploché vrtáky
vrtáky, vrtání do zdiva
optimální
maximální
diamantové jádrové vrtáky
Hmotnost
LPA (akustický tlak)
KPA
(odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického výkonu)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená podle normy EN 60745:
Úroveň vibrací ah
Vrtání do kovu
ah,D =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
5,5
4,3
5,5
4,3
4
1,5
7
4,8
–
–
Úroveň vibrací ah
Vrtání s příklepem do betonu
ah,ID =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
18
6,3
18
6,3
15
1,9
16
4,6
16
4,6
Úroveň vibrací ah
Vrtání do betonu
ah,DD =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
–
–
–
–
–
–
–
–
13
6,8
5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové pracovní
doby značně prodloužit doba působení
vibrací na obsluhu.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací: údržba
nářadí a jeho příslušenství, udržování
rukou v teple, organizace způsobů
práce.
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V
Velká Británie & Irsko Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
13 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní
pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede ke způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může způsobit vážné
nebo smrtelné zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
6
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530, D21570
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
26.06.2010
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Pozorně si přečtěte
všechna bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní
prostor může vést k způsobení úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f) Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ
nářadí. Při použití správného typu
elektrického nářadí bude práce provedena
lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
7
c)
d)
e)
f)
g)
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte akumulátor. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Specifické doplňkové
bezpečnostní předpisy pro
příklepové vrtačky
• Při práci s příklepem používejte ochranu
sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit
ztrátu sluchu.
• Používejte přídavné rukojeti, jsou-li
dodávány s nářadím. Ztráta kontroly nad
nářadím může vést k úrazu.
• Při pracovních operacích, u kterých
by mohlo dojít ke kontaktu pracovního
příslušenství se skrytými vodiči nebo
8
s vlastním napájecím kabelem, držte
elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti.
Při kontaktu s „živým“ vodičem způsobí
neizolované kovové části nářadí obsluze úraz
elektrickým proudem.
• Pro zajištění a upnutí obrobku
k pracovnímu stolu používejte svorky
nebo jiné vhodné prostředky. Držení
obrobku rukou nebo opření obrobku o část
těla nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě
kontroly.
• Budete-li pracovat s příklepem delší dobu,
používejte chrániče sluchu. Dlouhodobé
vystavení vysoké intenzitě hluku může
způsobit ztrátu sluchu. Velmi vysoká hlučnost
příklepového vrtání může způsobit dočasnou
ztrátu sluchu nebo vážné poškození ušního
bubínku.
• Používejte bezpečnostní brýle nebo
jinou ochranu zraku. Během použití tohoto
nářadí odlétávají úlomky. Odlétávající úlomky
mohou způsobit poranění zraku s trvalými
následky. Při práci, během které se práší,
používejte masku proti prachu nebo respirátor.
Pro většinu pracovních operací může být
vyžadována také ochrana sluchu.
• Vždy používejte boční rukojeť dodanou
s nářadím. Před použitím pevně dotáhněte
boční rukojeť. Stále udržujte pevný úchop
nářadí. Nepokoušejte se používat toto
nářadí, nebudete-li jej držet oběma rukama.
Obsluha tohoto nářadí pouze jednou rukou
způsobí ztrátu kontroly nad nářadím. Zrovna
tak nebezpečný může být i průraz nebo
kontakt s tvrdými materiály, jako jsou například
armovací pruty.
• Před použitím jádrový vrták vždy zkontrolujte.
Nikdy nepoužívejte poškozené jádrové vrtáky.
• Během použití dochází k velkému zahřátí
příklepových vrtáků i vrtaček. Proto při
manipulaci s těmito nástroji používejte
rukavice.
• Pokud stojíte nebo se pohybujete na kluzké
podlaze, noste neklouzavou obuv, abyste
zabránili možnému úrazu.
• Používejte pouze takové řezné násady,
které jsou pro toto nářadí určeny. Použití
neschválených typů řezných násad může vést
k úrazům způsobeným ztrátou kontroly nad
nářadím.
• Nepoužívejte toto nářadí dlouhodobě bez
přerušení. Vibrace způsobené funkcí příklepu
mohou být pro vaše ruce a paže nebezpečné.
Používejte rukavice, které zajistí lepší tlumení
rázů a omezte působení vibrací prováděním
častých přestávek.
• Větrací otvory často kryjí pohyblivé díly
a proto byste měli na tuto oblast dávat
pozor. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jiná nebezpečí
Při práci s vrtačkami vznikají následující rizika:
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo horkými částmi nářadí.
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1, 4)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k poškození nebo zranění.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
a. Spouštěcí spínač
Tato rizika jsou následující:
b. Páčka změny směru chodu
– Poškození sluchu.
c. Sklíčidlo
– Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
d. Objímka nastavení rychlosti/režimu
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vznikajícího při práci se dřevem.
e. Boční rukojeť
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
g. Hlavní rukojeť
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím nářadí.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (h), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
f. Kontrolka (DWD530, D21570)
h. Datový kód
i. Klíč sklíčidla (D21570)
j. Zajišťovací tlačítko
POUŽITÍ VÝROBKU
Tato robustní příklepová vrtačka je určena pro
profesionální vrtání a příklepové vrtání.
Model D21570 je určen k profesionálnímu
suchému vrtání diamantovými vrtáky do zdiva.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Tyto výkonné příklepové vrtačky jsou
profesionálním elektrickým nářadím.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
SPOUŠTĚCÍ SPÍNAČ (OBR. 3)
2010 XX XX
Příklepovou vrtačku uvedete do chodu stiskem
spouště (a). Příklepovou vrtačku zastavíte
uvolněním stisku spouště.
Rok výroby
REGULÁTOR OTÁČEK (OBR. 3)
Příklad:
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Příklepovou vrtačku
1 Boční rukojeť
1 Hloubkový doraz
1 Klíč sklíčidla (pouze pro model D21570K)
Plynulá regulace otáček zaručuje optimální
ovladatelnost. Čím více je spouštěcí spínač (a)
stisknutý, tím vyšší jsou otáčky příklepové vrtačky.
V případě potřeby stiskněte zajišťovací tlačítko
(j), které zajistí nepřetržitý chod nářadí a uvolněte
spínač s plynulou regulací otáček. Zajišťovací
tlačítko je funkční pouze v případě, pracuje-li nářadí
s maximálními otáčkami a je-li zvolen chod vpřed.
9
Chcete-li nepřetržitý provoz nářadí zrušit, stiskněte
krátce spínač a uvolněte jej. Vždy po ukončení
práce a před odpojením napájecího kabelu od sítě
nářadí vypněte.
vrtáku. Tato funkce také zabraňuje zablokování
převodů a elektromotoru. Spojka s omezovačem
momentu je nastavena výrobcem a nelze ji
upravovat.
POZNÁMKA: Při zahájení vrtání děr, při vrtání
do plastu nebo keramiky a při šroubování šroubů
používejte nižší otáčky.
E-CLUTCH ANTI-LOCK CONTROL™ (ELEKTRONICKÁ SPOJKA S OCHRANOU PŘED
ZABLOKOVÁNÍM) (OBR. 4)
DWD530, D21570
PÁČKA ZMĚNY SMĚRU CHODU (OBR. 3)
Páčka změny směru chodu (b), umístěná nad
spouštěcím spínačem, mění směr otáčení
příklepového vrtáku a používá se jako výpomoc při
vytahování šroubů a zaseknutých vrtáků.
Zpětný chod navolíte uvolněním spouštěcího
spínače (a) a přesunutím páčky změny směru
chodu doleva (při pohledu ze strany sklíčidla).
Chod směrem vpřed navolíte uvolněním spouštěcího
spínače a přesunutím páčky změny směru chodu
doprava (při pohledu ze strany sklíčidla).
Návrat ze zpětného chodu na chod vpřed proveďte
po dokončení všech operací se zpětným chodem.
PROVOZ S VYSOKÝMI/NÍZKÝMI OTÁČKAMI
(OBR. 1, 5)
Dvourychlostní převodovka se dvěma řadami
příklepových vrtaček umožňuje účinnou práci ve
větší míře použití se širším výběrem příslušenství.
Pro nastavení NÍZKÝCH OTÁČEK otočte
objímkou (d) na symbol vrtáku pro polohu vrtání 1.
Pro nastavení VYSOKÝCH OTÁČEK otočte
objímkou (d) na symbol vrtáku pro polohu vrtání 2.
Převodové soukolí je určené pro řazení jen pokud
je vrtačka vypnuta. Avšak při otáčení objímky může
být potřeba mírně rukou pootočit sklíčidlo, aby se
převodová kola srovnala.
POZNÁMKA: NEPOKOUŠEJTE SE
PROVÉST ZMĚNU RYCHLOSTI
otáčením objímky, pokud je vrtačka
v chodu. Takový pokus může
převodové soukolí poškodit.
VOLIČ SEKÁNÍ/VRTÁNÍ (OBR. 1, 5)
Přepnutí nářadí z režimu vrtání do režimu sekání
(a naopak) provedete otočením objímky (d) na
příslušný symbol, jak je znázorněno na obrázku 5.
Otočte objímkou (d) podle obrázku na symbol
vrtáku, pokud chcete vrtat, nebo na symbol
kladiva, pokud chcete vrtat s příklepem.
SPOJKA S OMEZOVAČEM MOMENTU
Tato vrtačka s příklepem je vybavena spojkou
s omezovačem momentu, která omezuje
maximální momentové reakce přenášené na
obsluhu nářadí v situaci, kdy dojde k zaseknutí
10
Vaše vrtačka DEWALT může být vybavena
elektronickou funkcí nazvanou E-CLUTCH AntiLock Control™ (elektronická spojka s ochranou
před zablokováním). Tato funkce pomáhá ovládat
vrtačku při uvíznutí vrtáku, aby se Vám nevytrhla
z rukou. Tato situace může nastat při vrtání do
oceli nebo při použití velkého průměru vrtáku při
vrtání do dřeva.
Pokud dojde k uvíznutí, motor se po nastavenou
dobu zapíná a vypíná. Tím se snižuje reakce na
uvíznutí a napomůže se tak udržet vrtačku pod
kontrolou. Uvolnění spouštěcího spínače resetuje
elektronickou spojku a po opětovném stisku
spoušti poběží vrtačka v normálním režimu.
Systém E-CLUTCH Anti-Lock Control™
(elektronická spojka s ochranou před
zablokováním) také zahrnuje ochranu před
přetížením a tím chrání vrtačku před přílišným
přehříváním při náročných aplikacích s velkou
zátěží.
Pokud se během provozu vrtačka nadměrně
zahřeje, tato funkce odpojí motor. Motor zůstane
odpojen i v případě restartování vrtačky a následné
vysoké zátěži, až do doby jejího zchladnutí.
Na obrázku 4 je znázorněn štítek s pokyny (n),
který je upevněn na krytu nářadí. Existují dva
výstražné režimy.
1. Režim v záběru: Pokud dojde k uvíznutí,
rozsvítí se kontrolka a svítí po celou dobu,
co se motor po nastavenou dobu zapíná
a vypíná, než funkce E-CLUTCH Anti-Lock
Control™ (elektronická spojka s ochranou
před zablokováním) zcela zastaví chod
vrtačky. V běžném chodu vrtačky kontrolka
svítit nebude.
2. Režim potíží: Série záblesků při stisku spoušti
znamená, že je elektronický systém vyřazen
a nefunguje. S vrtačkou je nadále možné
pracovat bez výhody funkce E-CLUTCH
Anti-Lock Control™ (elektronická spojka
s ochranou před zablokováním), ale měla by
být co nejdříve doručena do servisu.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745; proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: Modely s napájecím
napětím 115 V musí být používány
s bezpečnostním izolačním
transformátorem s uzemňovací
mřížkou mezi primárním
a sekundárním vinutím.
Tato jednotka je určena k použití
ve spojení s bezpečnostním
transformátorem vyrobeným podle
norem BSEN61558 a BS4343. Nikdy
nepracujte s nářadím bez použití
transformátoru.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT .
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2;
maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav zařízení vypněte a odpojte
napájecí kabel od sítě. Ujistěte se,
zda je spouštěcí spínač v poloze
vypnuto. Náhodné spuštění může
způsobit úraz.
Boční rukojeť (obr. 2)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
úrazu, VŽDY používejte vrtačku se
správně nasazenou boční rukojetí.
Nedodržení tohoto pokynu může
mít za následek sklouznutí rukojeti
během práce s nářadím a následnou
ztrátu kontroly. Z důvodu maximální
ovladatelnosti držte nářadí oběma
rukama.
S touto příklepovou vrtačkou je dodávána boční
rukojeť (e). Upevňuje se na přední část krytu
převodovky, jak je znázorněno na obrázku 2 a lze
ji otočit o 360° k použití jak pro leváky, tak i pro
praváky.
Poté, co je boční rukojeť natočena do zvolené
polohy, měla by být zatlačena směrem vzad tak,
aby se drážky (k) na hraně okraje boční rukojeti
plně nasunuly na vyčnívající zoubky (m) spodní
strany skříně převodovky. Boční rukojeť je poté
dotažením ve směru chodu hodinových ručiček
bezpečně uchycena.
OBSLUHA
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
VAROVÁNÍ:
• Vždy dodržujte bezpečnostní
předpisy a příslušná nařízení.
• Z důvodu omezení rizika
způsobení zranění VŽDY zajistěte
pevné ukotvení nebo upnutí
obrobku. Provádíte-li vrtání tenkého
materiálu, použijte jako podložku
dřevěný hranol, abyste zabránili
poškození materiálu.
• Z důvodu snížení rizika úrazu,
vždy používejte vrtačku se
správně nasazenou boční rukojetí.
11
Nedodržení tohoto pokynu může
mít za následek sklouznutí rukojeti
během práce s nářadím a následnou
ztrátu kontroly. Z důvodu maximální
ovladatelnosti držte nářadí oběma
rukama.
• Nepokoušejte se utáhnout nebo
uvolnit vrtáky (nebo jiné pracovní
nástroje) uchopením přední části
sklíčidla a zapnutím nářadí. Mohlo by
dojít k poškození sklíčidla a zranění.
• Riziko popálení. VŽDY při výměně
pracovních nástrojů používejte
rukavice. Přístupné kovové části
nářadí a pracovní nástroje mohou
během provozu dosahovat velmi
vysokých teplot. Malé částečky
odlétávajícího materiálu mohou
poranit nechráněné ruce.
Správná poloha rukou (obr. 6)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na boční rukojeti (e) a druhou ruku na hlavní
rukojeti (g).
Rychloupínací sklíčidlo (obr.
7–9)
cvaknutích je násada ve sklíčidle pevně
dotažena.
3. Chcete-li pracovní příslušenství uvolnit,
opakujte výše uvedený krok 1.
VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se utahovat
vrtáky (nebo jiné příslušenství)
uchopením přední části sklíčidla
a otáčením nářadí. Mohlo by dojít
k poškození sklíčidla nebo k zranění.
DEMONTÁŽ RYCHLOUPÍNACÍHO SKLÍČIDLA
(OBR. 8)
Upněte do sklíčidla kratší stranu šestihranného
klíče 6 mm (1/4") (není součástí dodávky), nebo
klíče větší velikosti. Pomocí měkkého kladiva
nebo kousku dřeva ostře udeřte na delší stranu
klíče proti směru chodu hodinových ručiček. Tím
dojde k povolení sklíčidla a sklíčidlo bude možné
vyšroubovat rukou.
MONTÁŽ RYCHLOUPÍNACÍHO SKLÍČIDLA
(OBR. 9)
Sklíčidlo našroubujte na hřídel rukou, co nejvíce
to půjde. Upněte do sklíčidla kratší stranu
šestihranného klíče 6 mm (1/4") (není součástí
dodávky), nebo klíče větší velikosti. Pomocí
měkkého kladiva ostře udeřte na delší stranu klíče
ve směru chodu hodinových ručiček.
Sklíčidlo s upínáním násady
pomocí klíče (obr. 1)
D21570
Model D21570 je vybaven sklíčidlem s upínáním
násady pomocí klíče (c). Chcete-li do sklíčidla
upnout vrták nebo jiné příslušenství, postupujte
podle následujících kroků.
DWD522, DWD524, DWD525, DWD530
1. Rukou objímku sklíčidla dotáhněte.
Modely DWD522, DWD524, DWD525 a DWD530
jsou pro vyšší pohodlí vybaveny rychloupínacím
sklíčidlem (c). Chcete-li do sklíčidla upnout
vrták nebo jiné příslušenství, postupujte podle
následujících kroků.
2. Do každého ze tří otvorů vložte klíč a sklíčidlo
ve směru chodu hodinových ručiček
dotáhněte. Je důležité sklíčidlo dotáhnout
klíčem ve všech třech otvorech, aby násada
neprokluzovala.
1. Jednou rukou uchopte zadní polovinu sklíčidla
a druhou ruku otočte přední polovinu sklíčidla
proti směru pohybu hodinových ručiček, jak je
znázorněno na obrázku 7. Otáčejte až do té
úrovně, aby se sklíčidlo dostatečně otevřelo
a bylo tak možné do něj vložit požadovanou
násadu.
Násadu vyjmete tak, že klíčem zasunutým
pouze v jednom z otvorů sklíčidlo otáčením
proti směru chodu hodinových ručiček povolíte
a poté jej uvolníte rukou.
2. Do sklíčidla zasuňte násadu vrtáku průměru
okolo 19 mm (3/4") a uchopením rukou za
zadní polovinu objímky sklíčidla s otáčením
přední poloviny ve směru hodinových ručiček
sklíčidlo dotáhněte. Poté, co je sklíčidlo
téměř dotaženo, uslyšíte cvaknutí. Po 4–6
12
Kterékoliv autorizované servisní zastoupení
společnosti DEWALT může místo sklíčidla
s upínáním násady pomocí klíče nainstalovat
rychloupínací sklíčidlo.
Hloubkový doraz (obr. 2)
NASTAVENÍ HLOUBKOVÉHO DORAZU (I):
Povolte rukojeť (e) a hloubkový doraz posuňte
tak, aby vzdálenost mezi koncovou částí dorazu
a koncovou částí vrtáku odpovídala požadované
hloubce vrtání. Při vrtání s hloubkovým dorazem
ukončete vrtání, jakmile se doraz dostane do
kontaktu s povrchem materiálu.
Vrtání
Otočte objímkou podle obrázku na symbol vrtáku,
pokud chcete vrtat, nebo na symbol kladiva, pokud
chcete vrtat s příklepem. Do sklíčidla upněte
a utáhněte požadovaný typ vrtáku.
6. Při vytahování vrtáku z vyvrtaného otvoru
nechejte motor v chodu. Tak zabráníte
zablokování vrtáku.
7. Má-li vrtačka k dispozici regulované otáčky,
použití průbojníku pro označení bodu vrtání
není nutné. Při zahájení vrtání použijte
nízké otáčky a jakmile bude díra dostatečně
hluboká, aby bylo zamezeno vyskočení vrtáku
z díry, zvyšováním tlaku na spouštěcí spínač
zvyšujte otáčky.
VRTÁNÍ S PŘÍKLEPEM
VRTÁNÍ
Pomocí voliče rychlostí zvolte požadovaný rozsah
otáček a momentu tak, aby otáčky i moment
odpovídaly plánované pracovní operaci.
1. Pro vrtání do DŘEVA, používejte spirálové
vrtáky, ploché vrtáky, hadovité vrtáky
a korunové vrtáky. Pro vrtání do KOVU,
použijte spirálové vrtáky z rychlořezné oceli
nebo korunové vrtáky. Při vrtání do kovu
používejte mazivo. Výjimkou jsou litina
a mosaz, které musí být vrtány na sucho. Pro
vrtání ZDIVA, používejte vrtáky s karbidovými
hroty nebo vrtáky do zdiva. Plynulý
a rovnoměrný odvod prachu indikuje správnou
rychlost vrtání.
2. Vždy vyvíjejte na nářadí tlak v ose vrtáku.
Používejte přiměřeně velký tlak, aby zajistili
dostatečný výkon vrtáku, ale netlačte na vrták
příliš, aby nedošlo k zastavení motoru nářadí
nebo k ohybu vrtáku.
3. Držte nářadí pevně oběma rukama, abyste
mohli regulovat pohyby vrtáku.
VAROVÁNÍ: Způsobí-li přetížení náhlý
krut, může dojít k zastavení vrtačky. Při
práci vždy očekávejte, že může dojít
k zablokování nářadí. Držte nářadí
pevně oběma rukama, abyste mohli
regulovat krut vrtáku a abyste zabránili
způsobení zranění.
4. DOJDE-LI K ZASTAVENÍ VRTAČKY, je
to obvykle způsobeno jejím přetížením.
IHNED UVOLNĚTE SPOUŠŤ, vytáhněte
vrták z obrobku a určete příčinu zastavení.
NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ SPOUŠTĚCÍ
SPÍNAČ, ABYSTE SE POKUSILI
O ROZTOČENÍ ZABLOKOVANÉHO
VRTÁKU – TÍMTO ZPŮSOBEM BY MOHLO
DOJÍT K POŠKOZENÍ NÁŘADÍ.
5. Chcete-li minimalizovat zaseknutí vrtačky nebo
porušení materiálu při provrtání, snižte tlak na
vrtačku a nechejte vrták jednoduše proniknout
poslední částí vrtaného otvoru.
1. Vrtejte pouze takovou silou, abyste zabránili
nadměrnému odskakování vrtačky nebo
„stoupání“ vrtáku. Příliš velká síla způsobí
nižší otáčky vrtáku, přehřátí vrtáku a nižší
rychlost vrtání.
2. Vrtejte přímo a udržujte vrták v kolmé poloze
vzhledem k pracovní ploše. Během vrtání
nevyvíjejte na vrták boční tlak, protože by
došlo k zanesení drážek vrtáku a rychlost
vrtání by se snížila.
3. Dochází-li při vrtání hlubokých otvorů
k poklesu rychlosti vrtání, nechejte nářadí
v chodu a vytáhněte vrták částečně z otvoru,
aby došlo k snadnějšímu odvodu nečistot
z vrtaného otvoru.
4. Při vrtání do zdiva používejte vrtáky
s karbidovými hroty nebo vrtáky do zdiva.
Plynulý a rovnoměrný odvod nečistot z vrtané
díry signalizuje správnou rychlost vrtání.
VRTÁNÍ DIAMANTOVÝMI VRTÁKY
D21570
Model D21570 je zkonstruován k suchému vrtání
do zdiva diamantovými vrtáky o průměru až
127 mm.
Při vrtání diamantovými vrtáky do zdiva nad těmito
průměry a při vrtání diamantovými vrtáky běžných
průměrů do zdiva a betonu, doporučujeme
používat diamantové jádrové vrtáky DEWALT
D21580, D21582 nebo D21583.
Pokud je průměr diamantového jádrového vrtáku
v rozsahu 22–68 mm, použijte rychlost 2. Pokud je
průměr diamantového jádrového vrtáku v rozsahu
68 až 127 mm, použijte vždy rychlost 1.
Při volbě příslušenství se řiďte doporučením
výrobce jádrového vrtáku.
POZNÁMKA: Vždy používejte jádrové vrtáky
s integrovaným středicím vrtákem.
1. Středicí vrták vložte do držáku ve středové
části jádrového vrtáku.
Vrtejte nízkými otáčkami, až jádrový vrták
pronikne do materiálu přibližně 5–10 mm.
13
2. Vrtačku vyjměte a odpojte od elektrické sítě.
3. Z držáku vyjměte středicí vrták.
4. Vrtačku připojte k elektrické síti a do
předvrtané části materiálu vložte jádrový vrták.
5. Začněte vrtat a otáčky zvyšujte až na plnou
rychlost. vrtejte do požadované hloubky.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav zařízení vypněte a odpojte
napájecí kabel od sítě. Ujistěte se,
zda je spouštěcí spínač v poloze
vypnuto. Náhodné spuštění může
způsobit úraz.
Mazání
Vaše nářadí bylo řádně namazáno již ve výrobě.
V závislosti na použití, po dvou až šesti měsících,
zašlete nářadí do autorizovaného servisního centra
ke kompletnímu vyčištění, kontrole a promazání.
Nářadí trvale používané ve výrobě bude vyžadovat
častější mazání. Také nářadí, které není delší dobu
používáno, by mělo být před opětovným uvedením
do provozu znovu namazáno.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
14
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené
společností DEWALT, nebylo s tímto
výrobkem testováno, může být použití
takového příslušenství nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění,
používejte s tímto nářadím pouze
příslušenství doporučené společností
DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále
používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku
v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat
radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš
nejbližší servis D EWALT, kde Vám vyškolený
personál poskytne naše služby na nejvyšší
úrovni.
Záruka DEWALT
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoce
kvalitního výrobku D E WALT. Náš závazek
ke kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také
naše služby zákazníkům. Proto poskytujeme
záruční dobu daleko přesahující minimální
požadavky vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje
poskytnout Vám 30 dní záruku výměny. Pokud
se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí
jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude
Vám u Vašeho obchodníka nářadí vyměněno
za nové. Díky 1 roční záruce jistoty máte
nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje
na jeden bezplatný servis v autorizovaném
servisním středisku DEWALT. Zárukou kvality
firma DEWALT garantuje po dobu trvání záruční
doby (24 měsíců při nákupu pro přímou
osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu
pro podnikatelskou činnost) bezplatné
odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní
závady za následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem DEWALT nebo s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených
servisních středisek D EWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních oprav.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovola‫־‬
nou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek D EWALT, které jsou
autorizované k provádění záručních oprav.
Navíc poskytuje servis D EWALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly
další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Záruční list je dokladem práv spotřebitele
– zákazníka ve smyslu § 620 Občanského
zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku.
Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího
katalogového a výrobního čísla jako jeho
příslušenství. Pří každé reklamaci je třeba
tento záruční list nebo doklad o koupi předložit
prodávajícímu, případně servisnímu středisku
DEWALT pověřenému vykonáváním záručních
oprav. Ve vlastním zájmu si záruční list
spolu s originálem dokladu o nákupu pečlivě
uschovejte.
D EWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek.
Jejich seznam najdete na záručním listě. Další
informace týkající se servisu můžete získat
na níže uvedených telefonních číslech a na
internetové adrese www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Czech republic s.r.o.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká republika
tel:
+420 261 009 772
fax:
+420 261 009 784
obchod@blackdecker.com
Právo na případné změny vyhrazeno.
04/2011
zst00176948 - 05-04-2012
15
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
obchod@blackdecker.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 244 638 121,3
Fax: 00421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
16
Fax: 00421 335 512 624
DWD522KS
VRTAČKA S PŘÍKLEPEM
17
DWD524KS
18
VRTAČKA S PŘÍKLEPEM
DWD525KS
VRTAČKA S PŘÍKLEPEM
19
DWD530KS
20
VRTAČKA S PŘÍKLEPEM
D21570K
VRTAČKA S PŘÍKLEPEM
21
22
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-149 00 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
03/11
Popis
poruchy
Download PDF

advertising