GL310 | Black&Decker GL310 STRING TRIMMER instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588888-88 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
GL250
GL310
GL360
2
3
ČESKY
tímto návodem, může
způsobit poranění obsluhy.
♦ Uschovejte tento návod pro
případné další použití.
Použití výrobku
Vaše strunová sekačka GL250, GL310 nebo GL360
značky BLACK+DECKER™ je určena pro sekání trávníků, pro vyžínání okrajů trávníků a pro sekání trávníku
v omezených prostorech. Tento výrobek je určen pouze
pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Použití výrobku
Varování! Při použití elektrického
nářadí napájeného kabelem by
měly být vždy dodržovány základní bezpečnostní pokyny, včetně
následujících, abyste snížili riziko
vzniku požáru, riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného poranění
a materiálních škod.
Varování! Při použití tohoto stroje
musí být dodržovány základní bezpečnostní pokyny. Z důvodu vaší
vlastní bezpečnosti i bezpečnosti
ostatních osob si prosím před použitím stroje přečtěte tyto pokyny.
Uschovejte prosím tyto pokyny pro
pozdější možné použití.
♦ Před použitím výrobku si
pečlivě pročtěte celý tento
návod.
♦ Určené použití tohoto
výrobku je popsáno
v tomto návodu. Použití
jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení
a provádění jiných pracovních
operací, než je doporučeno
Při použití tohoto výrobku buďte
vždy opatrní.
♦ Vždy používejte ochranné
brýle nebo jinou vhodnou
ochranu zraku.
♦ Nikdy nedovolte, aby s tímto
výrobkem pracovaly děti
nebo osoby, které nejsou
seznámeny s těmito pokyny.
♦ Nedovolte dětem, ostatním
osobám nebo zvířatům,
aby se dostaly do blízkosti
pracovního prostoru nebo se
dotýkaly zařízení a přívodního
napájecího kabelu.
♦ Je-li zařízení používáno
v blízkosti dětí, je nezbytné
zajištění přísného dohledu.
♦ Toto nářadí není určeno
pro použití nezletilými nebo
nezkušenými osobami bez
dozoru.
♦ Tento výrobek nesmí být
používán jako hračka.
4
♦ Používejte tento výrobek
pouze za denního světla
nebo při kvalitním umělém
osvětlení.
♦ Používejte tento výrobek
pouze v suchém prostředí.
Zabraňte tomu, aby se
výrobek dostal do vlhkého
prostředí.
♦ Neponořujte tento výrobek
do vody.
♦ Nepokoušejte se tento
výrobek demontovat.
Uvnitř se nenachází žádné
opravitelné části.
♦ Nepoužívejte tento výrobek
v prostředích s výbušnou
atmosférou, ve kterých se
vyskytují hořlavé kapaliny,
plyny nebo prachové směsi.
♦ Chcete-li snížit riziko
poškození zástrčky
a napájecího kabelu, nikdy
netahejte za kabel, chcete-li
uvolnit zástrčku ze zásuvky.
smyslovými nebo duševními
schopnostmi, nebo
s nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud těmto
osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim
nebyly poskytnuty instrukce
týkající se použití výrobku
osobou odpovědnou za jejich
bezpečnost.
♦ Děti musí být pod dozorem,
aby si s nářadím nehrály.
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno v přiložených
bezpečnostních varováních, mohou
se objevit dodatečná zbytková
rizika. Tato rizika mohou vzniknout
v důsledku nesprávného použití,
dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou
používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou
být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦ Zranění způsobená
kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
Bezpečnost ostatních
osob
♦ Tento výrobek není určen
k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými,
5
Kontroly a opravy
♦ Zranění způsobená při
výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦ Zranění způsobená
dlouhodobým použitím
nářadí. Používáte-li jakékoli
nářadí delší dobu, zajistěte,
aby byly prováděny
pravidelné přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená
vdechováním prachu
vytvářeného při použití
nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým,
bukovým a MDF).
♦ Před použitím vždy
zkontrolujte, zda není nářadí
poškozeno nebo zda nemá
vadné části. Ujistěte se, zda
nejsou jeho části rozbity
a zkontrolujte všechny ostatní
funkce, které by mohly
ovlivnit jeho provoz.
♦ Nepoužívejte toto nářadí, je-li
jakákoli jeho část poškozena.
♦ Poškozené a zničené díly
nechejte opravit či vyměnit
v autorizovaném servisním
středisku.
♦ Nikdy se nepokoušejte
demontovat nebo vyměnit
jiné díly než ty, které jsou
uvedeny v tomto návodu.
Po použití
♦ Není-li výrobek používán,
měl by být uložen na suchém
a dobře odvětrávaném místě,
mimo dosah dětí.
♦ Uložené nářadí musí být
vhodně zabezpečeno před
dětmi.
♦ Je-li nářadí uloženo nebo
přepravováno ve vozidle,
mělo by být umístěno v kufru
nebo zajištěno tak, aby bylo
zabráněno jeho pohybu při
náhlých změnách rychlosti
nebo směru jízdy.
Použití prodlužovacího
kabelu
Vždy používejte schválený typ
prodlužovacího kabelu, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí
(viz technické údaje). Prodlužovací
kabel musí být vhodný pro venkovní
použití a musí být také tak označen. Může být použit prodlužovací
kabel HO5VV-F s délkou až 30 m
a s průřezem vodiče 1,5 mm², aniž
6
by docházelo k výkonovým ztrátám
při provozu nářadí. Před použitím
prodlužovací kabel řádně prohlédněte, zda není poškozen nebo opotřebován. Je-li prodlužovací kabel
poškozen, vyměňte jej. V případě
použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
♦ Nazujte si pevné boty nebo
holínky, aby byla vaše
chodidla chráněna.
♦ Noste dlouhé kalhoty, abyste
si chránili nohy.
♦ Před použitím nářadí
zkontrolujte, zda je prostor, ve
kterém budete sekat, zbaven
větviček, kamenů, drátů
a jiných překážek.
♦ Používejte nářadí pouze
ve svislé poloze se sekací
strunou těsně nad zemí.
Nikdy nespouštějte nářadí
v jiné poloze.
♦ Při práci s tímto nářadím se
pohybujte pomalu. Uvědomte
si, že čerstvě posečená tráva
je kluzká a vlhká.
♦ Nepracujte na příkrých
svazích. Na svazích pracujte
po vrstevnicích, nikdy ne
směrem nahoru a dolů.
♦ Je-li nářadí v chodu, nikdy
nepřecházejte přes štěrkové
chodníky nebo cesty.
♦ Nikdy se nedotýkejte struny,
je-li nářadí v chodu.
♦ Nepokládejte nářadí na
zem, dokud se struna zcela
nezastaví.
Doplňující bezpečnostní
pokyny pro strunové
sekačky
Varování! Po vypnutí motoru se
bude struna sekačky ještě chvíli
otáčet.
♦ Seznamte se s ovládacími
prvky a se správným použitím
nářadí.
♦ Před použitím řádně prohlédněte napájecí kabel, zda není
poškozen nebo opotřebován.
Pokud dojde během práce
k poškození napájecího kabelu, okamžitě nářadí vypněte
a odpojte od elektrické zásuvky. NEDOTÝKEJTE SE NAPÁJECÍHO KABELU DŘÍVE,
NEŽ BUDE ODPOJEN.
♦ Pokud je napájecí kabel
poškozen nebo opotřebován,
nářadí nepoužívejte.
7
♦ Používejte pouze odpovídající
typ struny. Nikdy nepoužívejte
kovovou strunu nebo
rybářský vlasec.
♦ Dávejte pozor, abyste se
nedotkli struny sekačky.
♦ Dávejte pozor, aby se
napájecí kabel nedostal do
blízkosti struny. Stále sledujte
polohu napájecího kabelu.
♦ Udržujte ruce a nohy trvale
mimo dosah struny, a to
zejména při zapínání motoru.
♦ Před použitím nářadí a po
každém nárazu nářadí
zkontrolujte, zda nedošlo
k jeho poškození a zda není
nutné provedení opravy.
♦ Nikdy nepoužívejte nářadí
s poškozenými ochrannými
kryty nebo bez řádně nasazených ochranných krytů.
♦ Dávejte pozor, abyste se
nezranili o zařízení, které
upravuje délku struny.
Po vysunutí nové struny
nářadí před spuštěním vždy
nastavte do jeho obvyklé
pracovní polohy.
♦ Zajistěte, aby byly větrací
drážky na nářadí stále čisté
a průchozí.
♦ Pokud je napájecí kabel
poškozen nebo opotřebován,
strunovou sekačku (vyžínač
trávy) nepoužívejte.
♦ Dbejte na to, aby se
prodlužovací napájecí kabely
nedostaly do blízkosti struny.
Štítky na nářadí
Na nářadí lze nalézt následující
varovné symboly:
Před zahájením obsluhy
si řádně prostudujte tento
návod.
Při práci s tímto nářadím
používejte ochranné brýle.
Při práci s tímto nářadím
používejte vhodnou ochranu
sluchu.
Před kontrolou poškozeného napájecího kabelu vždy
odpojte zástrčku kabelu od
síťové zásuvky. Je-li kabel
poškozen, zajistěte, aby nebyla sekačka používána.
Dávejte pozor na odlétávající
úlomky. Udržujte okolo stojicí
osoby v bezpečné vzdálenosti od prostoru sečení.
8
Nevystavujte nářadí dešti
nebo prostředí s vysokou
vlhkostí.
Směrnice 2000/14/EC - zaručená hodnota akustického
výkonu.
Sestavení
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Připevnění druhé rukojeti (obr. A) (pouze
GL310 a GL360)
♦
♦
Nasuňte druhou rukojeť (5) na hlavní rukojeť (2)
směrem nahoru.
Připevněte druhou rukojeť na svém místě pomocí
dvou dodaných šroubů.
Připevnění ochranného krytu (obr. B)
Elektrická bezpečnost
♦
♦
Nasaďte na nářadí kryt jako na uvedeném obrázku.
Ochranný kryt (6) řádně přitlačte, aby došlo k jeho
řádnému usazení.
♦
Zajistěte ochranný kryt šroubem.
Varování! Bez řádně uchyceného ochranného krytu se
zařízením nikdy nepracujte.
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací. Proto není nutné
použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte, zda
napájecí napětí odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
Uvolnění struny
Během přepravy je struna k cívce přichycena páskou.
♦
Odstraňte pásku, kterou je struna (8) přichycena
ke krytu cívky (9).
Připojení nářadí k elektrické síti (obr. C)
♦
Připojte koncovku vhodného napájecího kabelu
k napájecímu přívodu (4).
♦
Zavěste napájecí kabel na příchytku kabelu (3).
♦
Zasuňte zástrčku kabelu do síťové zásuvky.
Pro vedení kabelu: Před připojením zástrčky k elektrické
síti se ujistěte, zda je kabel uchycen v příchytce kabelu.
♦ Je-li poškozen napájecí
kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo
v autorizovaném servisu
BLACK+DECKER, aby bylo
zabráněno možným rizikům.
♦ Elektrická bezpečnost může
být dále zvýšena použitím
proudového chrániče (RCD)
s vysokou citlivostí 30 mA.
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Popis
Všeobecné
Toto nářadí se skládá z několika nebo všech následujících částí.
1. Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
2. Rukojeť
3. Příchytka kabelu
4. Napájecí přívod
5. Druhá rukojeť
6. Ochranný kryt
7. Odřezávací nůž struny
8. Struna
9. Pouzdro cívky
10. Hlava
♦
Varování! Prodlužovací kabel musí být vhodný pro
venkovní použití.
Použití
Zapnutí a vypnutí
♦
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spouštěcí spínač
(1).
♦
Nářadí vypnete uvolněním spouštěcího spínače.
Varování! Nikdy se nepokoušejte zajistit spouštěcí
spínač v poloze zapnuto.
Rady pro optimální použití
Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, sekejte
pouze suchou trávu.
Sečení
♦
♦
♦
♦
♦
9
Držte nářadí jako na uvedeném obr. D.
Lehce natáčejte sekačku ze strany na stranu.
Sečete-li vysokou trávu, pracujte po částech od
shora dolů. Sekejte trávu po malých kouscích.
Udržujte nářadí v bezpečné vzdálenosti od tvrdých
předmětů a choulostivých rostlin.
Je-li sečení prováděno podél chodníků a jiných
hrubých povrchů nebo je-li sečen hrubší porost,
♦
♦
Řešení problémů
struna se bude opotřebovávat rychleji a bude
vyžadovat častější posuv.
Během použití strunové sekačky se bude struna
vlivem opotřebování zkracovat. Během sečení
lehce klepněte sekačkou o zem a struna se vysune.
Pokud nářadí zpomalí chod, snižte jeho zatížení.
Zdá-li se vám, že nářadí nepracuje správně, postupujte
podle níže uvedených pokynů. Pokud nebude závada
odstraněna, spojte se s autorizovaným servisem
BLACK+DECKER.
Varování! Před pokračováním odpojte nářadí od
elektrické sítě.
Montáž nové cívky se strunou (obr. E - F)
Náhradní cívky se strunou získáte u autorizovaného
prodejce BLACK+DECKER (kat. č. A6226).
♦
Držte stisknuté výstupky (12) a sejměte kryt (13)
z pouzdra cívky (9).
♦
Vyjměte prázdnou cívku (14) z pouzdra.
♦
Z krytu a pouzdra cívky odstraňte zachycené
nečistoty a zbytky trávy.
♦
Připravte si novou cívku a odviňte z ní asi 10 cm
struny.
♦
Protáhněte strunu okem (15).
♦
Zatlačte cívku na hnací hřídel (16) a pootočte jí
tak, aby byla řádně usazena. Ujistěte se, zda není
struna pod cívkou sevřena a zda vyčnívá z pouzdra
v délce zhruba 10 cm.
♦
Srovnejte výstupky (12) na krytu cívky s otvory na
pouzdru (15).
♦
Zatlačte kryt na pouzdro cívky tak, aby došlo k jeho
řádnému usazení.
Varování! Přečnívá-li struna přes odřezávací nůž (7),
zkraťte ji tak, aby po tento nůž pouze dosahovala.
Nářadí pracuje v nízkých otáčkách
♦
♦
Zkontrolujte, zda se pouzdro cívky může volně
otáčet. Je-li to nutné, pouzdro opatrně vyčistěte.
Zkontrolujte, zda struna nevyčnívá z pouzdra cívky
více než 11 cm. Pokud ano, uřízněte ji tak, aby
dosahovala jen k ostří odřezávacího nože struny.
Nelze-li provést posuv struny nárazem
♦
Držte stisknuté výstupky a sejměte kryt cívky
z pouzdra.
♦
Povytáhněte strunu tak, aby vyčnívala z pouzdra
cívky 11 cm. Pokud již není dostačující délka struny
k dispozici, vložte podle výše uvedených pokynů
do nářadí novou cívku se strunou.
♦
Srovnejte výstupky na krytu cívky s výřezy na
pouzdře.
♦
Zatlačte kryt na pouzdro cívky tak, aby došlo k jeho
řádnému usazení.
♦
Přečnívá-li struna přes odřezávací nůž, zkraťte ji
tak, aby po tento nůž pouze dosahovala.
Pokud posuv struny nárazem stále nepracuje nebo je-li
cívka zablokována, vyzkoušejte následující:
♦
Pečlivě očistěte kryt a pouzdro cívky.
♦
Vyjměte cívku a zkontrolujte, zda je na svém místě
pružina.
♦
Vyjměte cívku a odviňte celou délku struny. Potom proveďte podle výše uvedeného postupu její
správné navinutí na cívku. Proveďte uložení cívky
do pouzdra podle uvedeného postupu.
Navinutí nové struny na prázdnou cívku
(obr. G - I)
Na prázdnou cívku můžete navinout novou strunu. Náhradní balení struny získáte u autorizovaného prodejce
BLACK+DECKER (kat. č. A6170 (25 m), A6046 (37,5 m)
a A6171 (40 m)).
♦
Podle výše uvedeného postupu vyjměte z nářadí
prázdnou cívku.
♦
Odstraňte z cívky zbytek struny.
♦
Jedním z otvorů cívky (17) protáhněte 2 cm struny,
jako na uvedeném obrázku.
♦
Naviňte strunu na cívku ve směru označeném
šipkou (18). Dejte pozor, aby byla struna navinuta
na cívku úhledně a ve vrstvách. Nepřekřižujte ji.
♦
Strunu nechejte z cívky vyčnívat přibližně 10 cm
a prstem ji přidržte na místě.
♦
Uložení cívky do nářadí proveďte podle výše uvedeného postupu.
Varování! Používejte pouze vhodnou strunu BLACK+DECKER.
Údržba
Vaše nářadí BLACK+DECKER bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o výrobek/nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby akumulátorového elektrického nářadí nebo nářadí opatřeného
napájecím kabelem:
♦
Vypněte zařízení/nářadí a odpojte napájecí kabel
od sítě.
♦
Nebo zařízení/nářadí vypněte a vyjměte z něj
baterii, je-li zařízení/nářadí napájeno snímatelnou
baterií.
♦
Nebo nelze-li baterii vyjmout, nechejte nářadí
v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití baterie.
♦
Před čištěním nabíječky odpojte nabíječku od sítě.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo
pravidelné čištění.
♦
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Zajistěte ekologickou likvidaci staré zástrčky.
♦
Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na
nové zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen žádný
vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.
10
♦
ES Prohlášení o shodě
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
Ochrana životního prostředí
15
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být vyhozen do běžného domácího odpadu.
GL250/GL310/GL360 - Strunová sekačka
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60335-1:
2012 +A11:2014, EN 60335-2-91:2003.
Pokud nebudete výrobek BLACK+DECKER dále používat nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zlikvidujte
tento výrobek v tříděném odpadu.
2000/14/EC, Sekačka trávníků, L ≤ 50 cm, příloha VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem, Holandsko
Úředně stanovený orgán id. č.: 0344
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Hladina akustického výkonu podle normy 2000/14/EC
(článek 12, příloha III, L ≤ 50 cm):
LWA (měřený akustický výkon) 94 dB(A)
odchylka (K) = 1,5 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon) 96 dB(A)
odchylka (K) = 1,5 dB(A)
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků BLACK+DECKER po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere
a zajistí jeho recyklaci.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2004/108/
EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EU (od 20. 4. 2016)
a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci
tohoto návodu.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu BLACK+DECKER naleznete na příslušné adrese uvedené
v tomto návodu. Seznam autorizovaných ser visů BL ACK+ DECKER a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
15/08/2015
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky naprázdno
Hmotnost
VAC
W
min-1
kg
GL250
Typ 1
GL310
Typ 1
GL360
Typ 1
230
250
11 500
1,3
230
300
11 500
1,6
230
350
11 500
1,6
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato
záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve
všech členských státech EU a evropské zóny volného
obchodu EFTA.
Vibrace působící na ruce a paže obsluhy měřené dle
normy EN 786: = 7,5 m/s², odchylka (K) = 1,5 m/s².
LPA (akustický výkon) 80 dB(A), odchylka (K) = 1,5 dB(A)
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
11
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na
příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com.
Navštivte prosím naši internetovou stránku
www.blackanddecker.co.uk, abyste mohli
zaregistrovat váš nový výrobek BLACK+DECKER
a kde budete informováni o našich nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Další informace o značce
BLACK+DECKER a o celé řadě našich dalších
výrobků jsou k dispozici na adrese
www.blackanddecker.co.uk.
zst00282719 - 05-10-2015
12
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising