GL310 | Black&Decker GL310 STRING TRIMMER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
567000-98 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GL250
GL310
GL360
2
3
MAGYAR
személyi sérülés és/vagy
anyagi kár kockázatával jár.
♦ Őrizze meg a kézikönyvet,
hogy azt később is
fellapozhassa.
Rendeltetésszerű használat
Az Ön BLACK+DECKER™ GL250, GL310, GL360
típusú fűszegélyvágóját pázsitszegélyek vágására
és kiigazítására, illetve szűk helyeken való fűnyírásra
terveztük. A fűszegélyvágó iparszerű felhasználásra
nem alkalmas.
Biztonsági előírások
Figyelmeztetés! Hálózati áramforrásról működtetett készülékek
használatakor be kell tartani az
alapvető biztonsági előírásokat,
többek között a következőket a tűz,
az áramütés, a személyi sérülés és
az anyagi károkozás veszélyének
elkerülése érdekében.
Figyelmeztetés! A gép használata
során be kell tartani a biztonsági
előírásokat. Saját maga és a nézelődők biztonsága érdekében
olvassa el ezeket az utasításokat
a gép használata előtt. Őrizze
meg ezt az útmutatót, mert később
szüksége lehet rá.
♦ A készülék használata előtt
figyelmesen olvassa át
a kézikönyvet.
♦ Ez az útmutató ismerteti
a készülék rendeltetését.
A kézikönyvben nem ajánlott
tartozék vagy felszerelés
használata, illetve itt fel nem
sorolt műveletek végzése
A készülék használata
Mindig körültekintően használja
a készüléket.
♦ Mindig viseljen
védőszemüveget.
♦ Ne engedje, hogy gyerekek
vagy a használati utasítást
nem ismerő személyek
használják a készüléket.
♦ Ne engedje, hogy gyerekek
vagy állatok a munkaterület
közelébe menjenek, illetve
hozzáférjenek a készülékhez
és a tápkábelhez.
♦ Gondos felügyelet
szükséges, ha a készüléket
olyan helyen használják, ahol
gyerekek vannak a közelben.
♦ A készüléket fiatalok vagy
fogyatékkal élők csak
felügyelettel használhatják.
♦ A készülék nem játékszer.
♦ A készüléket csak nappal
vagy jó mesterséges világítás
mellett használja.
4
a biztonságukért felelős
személy felügyeletet
és tájékoztatást biztosít
számukra.
♦ A gyerekeket felügyelni
kell, nehogy játszanak
a termékkel.
♦ Csak száraz helyen
használja. Ne érje nedvesség
a készüléket.
♦ Ne merítse vízbe
a készüléket.
♦ Ne nyissa föl a készülék
burkolatát. A készülék
belsejében nincsenek
a felhasználó által
szervizelhető alkatrészek.
♦ Soha ne használja
a készüléket
robbanásveszélyes
környezetben, például
gyúlékony folyadékok, gázok
vagy porok jelenlétében.
♦ A készüléket soha ne
húzza ki a kábelnél fogva
a konnektorból, hogy
elkerülje a dugasz és a kábel
sérülését.
Maradványkockázatok
A biztonsági figyelmeztetésekben
ismertetett kockázatok mellett
más kockázatok is jellemezhetik
a szerszám használatát. Ezek
a kockázatok a szerszám rendeltetéstől eltérő, illetve huzamos
használatából stb. adódhatnak.
A vonatkozó biztonsági előírások
alkalmazása és a védőeszközök
használata ellenére bizonyos kockázatokat (ún. maradványkockázatokat) nem lehet elkerülni. Ezek
a következők:
♦ A forgó/mozgó alkatrészek
érintése által okozott sérülés.
♦ Az alkatrészek, vágólapok,
tartozékok cseréje által
okozott sérülés.
♦ A szerszám huzamos
használata által okozott
egészségkárosodás. Ha
valamely szerszámot
Mások biztonsága
♦ A készüléket korlátozott
fizikai, érzékszervi, mentális
képességekkel rendelkező
vagy gyakorlatlan személyek
(beleértve a gyermekeket
is) nem használhatják;
kivétel, ha számukra
a szerszám használatához
5
akadályozza-e a készülék
működését.
♦ Ne használja a készüléket,
ha valamely alkatrésze
megsérült vagy hibás.
♦ A sérült vagy hibás alkatrészt
márkaszervizben cseréltesse
ki, illetve javíttassa meg.
♦ Soha ne próbáljon olyan
alkatrészt eltávolítani
vagy kicserélni, amelyet
a kézikönyv nem említ.
huzamosabb ideig használ,
akkor tartson rendszeresen
szüneteket a munkában.
♦ Halláskárosodás.
♦ A fűrészpor belégzése miatti
egészségkárosodás, különös
tekintettel a tölgy, bükk és
rétegeltlemez anyagokra.
Használat után
♦ A használaton kívüli
készüléket száraz, jól
szellőző helyen, gyerekektől
elzárva tartsa.
♦ Ügyeljen, a gyerekek ne
férhessenek hozzá a tárolt
eszközhöz.
♦ Ha a készüléket járműben
tárolja, illetve szállítja
vagy a csomagtartóban
tartja, akkor kösse le,
hogy ne mozdulhasson el
a hirtelen gyorsításkor vagy
irányváltáskor.
Hosszabbító kábel
használata
Mindig jóváhagyott, a készülék
felvett teljesítményének megfelelő
hosszabbító kábelt használjon (lásd
a műszaki adatokat). Kültéri alkalmazásra megfelelő, ilyen jelöléssel
ellátott hosszabbító kábelt használjon. Legfeljebb 30 m hosszú és
1,5 mm² keresztmetszetű HO5VV-F
hosszabbító kábelt használhat a termék teljesítményének csökkenése
nélkül. Használat előtt ellenőrizze
a hosszabbító kábelt sérülésre,
kopásra és öregedésre. Cserélje ki
a hosszabbító kábelt, ha az sérült
vagy hibás. Ha kábeldobot használ,
mindig teljesen tekerje le a kábelt.
Ellenőrzés és javítás
♦ Használat előtt ellenőrizze,
nem sérült-e a készülék,
illetve nem hibás-e valamelyik
alkatrésze. Ellenőrizze,
nem töröttek-e alkatrészei,
vagy más körülmény nem
6
Kiegészítő
biztonsági utasítások
fűszegélyvágóhoz
♦
Figyelmeztetés! A vágó alkatrészek a motor kikapcsolása után is
forognak.
♦ Ismerkedjen meg a szerszám
vezérlőivel és megfelelő
használatával.
♦ Használat előtt ellenőrizze
a tápkábelt és a hosszabbító
kábelt, nem láthatók-e rajtuk
sérülés, kopás vagy
elöregedés jelei. Ha
valamelyik kábel használat
közben megsérül, azonnal
csatlakoztassa le a hálózati
áramforrásról. NE ÉRJEN
A KÁBELHEZ MIELŐTT
ÁRAMTALANÍTANÁ.
♦ Ne használja a készüléket,
ha kábelei sérültek vagy
elhasználódtak.
♦ Védje a lábát magasszárú
cipővel vagy csizmával.
♦ Viseljen hosszúszárú
nadrágot, hogy védje a lábát.
♦ A szerszám használata
előtt ellenőrizze,
nincsenek-e a vágás útjában
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
7
botok, kövek, drótok vagy
más akadályok.
Csak függőleges helyzetben
használja a készüléket,
a vágószál pedig a talaj
közelében legyen. Soha ne
kapcsolja be a készüléket
más helyzetben.
A készülék használatakor
lassan mozogjon. Ne feledje,
a frissen vágott fű nedves és
csúszós.
Ne dolgozzon meredek
lejtőkön. Lejtőn keresztbe
haladva dolgozzon, ne föl-le
irányba.
Ne keresztezzen kavicsos
ösvényt, utat működő
szerszámmal.
Ne nyúljon a vágószálhoz, ha
a készülék be van kapcsolva.
Ne tegye le a szerszámot,
amíg a vágószál forgása le
nem állt.
Csak a megfelelő típusú
vágószálat használja. Soha
ne használjon fém vágószálat
vagy horgász zsinórt.
Legyen óvatos, ne érjen
a zsinórvágó pengéhez.
♦ Ügyeljen, hogy a vágószál ne
érintkezhessen a tápkábellel.
Mindig tudja, hol fut
a tápkábel.
♦ Kezét, lábát folyamatosan
óvja a vágószáltól, különösen
a szerszám bekapcsolásakor.
♦ A készülék használata előtt
és esetleges ütődése után
ellenőrizze, nem sérült vagy
kopott-e; ha szükséges,
javítsa ki.
♦ Soha ne dolgozzon
védőburkolat nélküli
szerszámmal, illetve ha
a burkolat megsérült.
♦ Ügyeljen, nehogy sérülést
szenvedjen a vágószál
levágására szolgáló alkatrész
miatt. Új vágószál kihúzása
után mindig állítsa szokásos
működési helyzetbe a gépet
még a motor bekapcsolása
előtt.
♦ Mindig győződjön meg róla,
hogy a szellőzőnyílásokat
nem tömíti-e el törmelék.
♦ Ne használja a pázsit-, illetve
szegélyvágót, ha kábelei
sérültek vagy elhasználódtak.
♦ Óvja a hosszabbító kábelt
a vágó alkatrésztől.
Címkék a készüléken
A következő figyelmeztető jelzések
láthatók a készüléken:
A készülék használata előtt
olvassa el a használati utasítást.
Viseljen védőszemüveget
a készülék használatakor.
A készülék használata közben viseljen fülvédőt.
Azonnal csatlakoztassa le
a gépet az áramforrásról, ha
a kábelt elvágta vagy megsértette Soha ne használja
a szegélyvágót, ha a kábel
sérült.
Óvakodjon a repülő tárgyaktól. Tartsa távol a nézelődőket a vágási területtől.
Ne tegye ki a készüléket
esőnek, nedvességnek.
A 2000/14/EK irányelv szerint
garantált hangerő.
8
Elektromos biztonság
A védőburkolat felszerelése (B ábra)
♦
Az ábrán látható módon helyezze el a védőburkolatot a készüléken.
♦
Határozottan nyomja a védőburkolatot (6) amíg
a helyére kattan.
♦
Rögzítse a csavarral.
Figyelmeztetés! Soha ne használja a készüléket, ha
nincs megfelelően felszerelve rá a védőburkolat.
A szerszám kettős szigeteléssel van ellátva, ezért nincs
szükség földelő vezetékre.
Mindig ellenőrizze, hogy
a szerszám adattábláján
megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
A vágószál kioldása
A csomagolásban a vágószál az orsóházra van ragasztva.
♦
Távolítsa el a ragasztót, amely a vágószálat (8) az
orsóházhoz (9) rögzíti.
A készülék áramforrásra való
csatlakoztatása (C ábra)
♦ Ha a hálózati kábel sérült,
azonnal cseréltesse le
egy BLACK+DECKER
szakszervizben.
♦ Az elektromos biztonság
növelhető egy 30mAs leválasztó transzformátor
vagy hibaáram-védelmi
kapcsoló (Fi relé)
előkapcsolásán keresztül.
♦
Csatlakoztassa az erre alkalmas hosszabbító
kábelt a készülék csatlakozó aljzatához (4).
♦
Hurkolja át a kábelt a kábeltehermentesítőn (3).
♦
Csatlakoztassa a hosszabbító kábelt a hálózati
csatlakozó aljzatba
A vezeték tehermentesítéséhez ellenőrizze, hogy a kábeltehermentesítőre valóban rá van hurkolva a kábel,
mielőtt csatlakozna az áramforráshoz.
Figyelem! Csak szabadtéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt használjon! Amennyiben kábeldobon lévő hosszabbító kábelt használ, úgy azt a munka
megkezdése előtt mindig teljesen tekerje le.
Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában működni. Ne terhelje túl.
A készülék be- és kikapcsolása
♦
A gép bekapcsolásához húzza meg a kapcsolókart
(1).
♦
A gép kikapcsolásához engedje el a kapcsolókart
(1).
Figyelem! Soha ne próbálja meg a kapcsolókar rögzítését működő készüléknél.
Leírás
Az Ön által vásárolt készülék a következő jellemzőkkel
rendelkezhet:
1. Be/ki üzemi kapcsoló
2. Fogantyú
3. Kábeltehermentesítő
4. Hálózati csatlakozó
5. Pótfogantyú
6. Védőburkolat
7. Szálvágó él
8. Vágószál
9. Orsóház
10. Vágófej
Javaslatok optimális munkavégzéshez
Általános tanácsok
♦
Fűszegélynyírás
♦
♦
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt ellenőrizze,
hogy a szerszám ki van-e kapcsolva, és ki van-e húzva
a konnektorból.
♦
♦
A pótfogantyú felszerelése (A ábra) (csak
GL310 és GL360)
♦
♦
Az optimális vágási eredmény érdekében csak
száraz füvet vágjon.
♦
Csúsztassa a pótfogantyút (5) a főfogantyúra (2)
felfelé irányban.
Rögzítse a pótfogantyút a mellékelt két csavarral.
9
Tartsa a készüléket a D ábrán látható pozícióban.
Lengesse könnyedén a fűszegélyvágót ide-oda,
egyik oldalról a másikra.
Ha hosszú füvet vág, azt fokozatosan, kis lépésekben tegye a tetejétől kiindulva.
Tartsa távol a készüléket keményebb tárgyaktól és
érzékeny növényektől.
A vágószál hamarabb elkopik, és többször kell
pótolni, ha kövezett út vagy más erősen koptató
felület mentén végzi a vágást, vagy ha erősebb
gyomot vág vele.
♦
♦
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell
vezetéket kötnie. Kövesse a jó minőségű csatlakozó
dugaszhoz mellékelt szerelési utasítást.
Ajánlott biztosíték: 5 A.
A fűszegélyvágó használata közben a kopástól
a vágószál rövidebb lesz. Gyengén érintse a földhöz a készülék damilházát működés közben, és
megtörténik a vágószál pótlása.
Ha a készülék motorja elkezd lassabban pörögni,
csökkentse a terhelést.
Hibaelhárítás
Ha az Ön készüléke nem rendeltetésszerűen működik,
kövesse az alábbi instrukciókat. Ha a hiba nem hárítható
el az alábbi módszerekkel, kérjük, forduljon a legközelebbi BLACK+DECKER szervizhez.
Új vágószál-orsó felszerelése (E - F ábra)
A vá g ó s z á l - o r s ó c s e r é j é h e z a c s e r e d a r a b o t
BLACK+DECKER márkakereskedőjétől szerezheti be
(kat. sz. A6226).
♦
Tartsa lenyomva a füleket (12), és vegye le a orsófedelet (13) az orsóházról (9).
♦
Vegye ki az üres orsót (14) a házból.
♦
Távolítson el minden szennyeződést és fűtörmeléket a orsófedélből és a házból egyaránt.
♦
Fogja meg az új orsót és tekerjen le arról kb. 10 cm
vágószálat.
♦
Bújtassa át a vágószálat a nyíláson (15).
♦
Nyomja rá az orsót a hajtótengelyre (16), és forgassa kissé, amíg a helyére kerül. Ellenőrizze,
hogy a vágószál nem szorult-e be az orsó alá, és
10 cm-nyi vágószál kilóg-e a házból.
♦
Igazítsa hozzá az orsófedélen lévő füleket (12)
a ház nyílásaihoz.
♦
Nyomja a fedelet a házra, hogy az biztosan a helyére pattanjon.
Figyelmeztetés! Ha a vágószál túlnyúlik a szálvágó
élen (7), vágja le úgy, hogy éppen a pengéig érjen.
Figyelem! Mielőtt bármilyen hibaelhárítási munkálatba
kezdene, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van
kapcsolva, és a hálózati csatlakozó le van választva
az áramforrásról.
A készülék fordulatszáma lassul
♦
♦
Ellenőrizze, hogy az orsóház szabadon elforogatható-e. Szükség esetén óvatosan tisztítsa meg.
Ellenőrizze, hogy az orsóházból ne lógjon ki
a vágószál 11 cm-nél hosszabban. Ha mégis így
van, vágja akkorára, hogy éppen csak érintse
a vágó élt.
Az automatikus száladagoló nem működik
♦
Tartsa a füleket benyomva és távolítsa el az orsófedelet az orsóházról.
♦
Húzza ki a vágószálat, amíg az 11 cm-re kinyúlik
az orsóházból. Ha nincs elegendő vágószál az
orsón, helyezzen fel egy új orsót, vagy csévéljen
újabb vágószálat az üres orsóra a fent leírtak
szerint.
♦
Igazítsa az orsófedél füleit az orsóház illesztékeibe.
♦
Nyomja az orsófedelet az orsóházba addig, amíg
pontosan be nem illeszkedik a helyére.
♦
Ha a vágószál túlnyúlik a vágó élen, vágja akkorára,
hogy éppen csak érintse az élt.
Ha az automatikus száladagoló még ezek után sem
működik, vagy az orsón lévő vágószál összetekeredett,
próbálkozzon a következőkkel:
♦
Óvatosan tisztítsa meg az orsófedelet és az orsóházat.
♦
Távolítsa el az orsót és ellenőrizze, hogy helyén
van-e a rugó illetve a kapcsolókar szabadon mozgatható-e.
♦
Távolítsa el az orsót és csévélje fel újra a vágószálat, pontosan úgy, ahogy a fentiekben leírtuk.
Helyezze vissza az orsót az előzőek szerint.
Új vágószál felcsévélése az üres orsóra
(G - I ábra)
A pótvágószál megvásárolható a BLACK+DECKER
szakkereskedőknél. (típusszám: A6170 (25 m), A6046
(37,5 m) & A6171 (40 m)).
♦
Távolítsa el az üres orsót a készülékről a fent leírtak
szerint.
♦
Távolítsa el az orsóról a maradványszálakat.
♦
Vezessen 2 cm hosszú szálat az orsó egyik furatába (17) az ábrán látható módon.
♦
Csévélje fel a vágószálat az orsóra (18) a nyíl
irányába. Ügyeljen arra, hogy a szálat egymás
mellé, rétegesen tekercselje fel. Ne keresztezze
a szálakat.
♦
Ha a feltekercselt szál eléri a mélyedést vágja el.
Hagyja a szálat kb. 10 cm-el túlnyúlni az orsóból
és tartsa meg az ujjával.
♦
A már korábban leírtak szerint helyezze az orsót
a készülékre.
Figyelem! Csak megfelelő típusú BLACK+DECKER
vágószálat használjon.
Karbantartás
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli BLACK+DECKER
készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti
hosszú tavú felhasználásra terveztük. A folyamatos
kielégítő működés feltétele a készülék megfelelő gondozása és rendszeres tisztítása.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Figyelmeztetés! A hálózati/ akkumulátoros készülék
karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot/készüléket.
♦
Vagy kapcsolja ki/válassza le az akkumulátort
a szerszámról/készülékről, ha az eltávolítható.
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szükség:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦
A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
10
♦
♦
♦
♦
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort,
ha az a géppel egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki.
Húzza ki a töltő tápkábelét tisztítás előtt. A rendszeres tisztításon kívül töltője nem igényel más
karbantartást.
Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen tisztítsa meg a szerszám/készülék és a töltő
szellőzőnyílásait.
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a burkolatot. Ne használjon súrolószert vagy oldószer alapú
tisztítót.
Kéz/kar súlyozott rezgési érték az EN 786 szerint: =
7,5 m/s², toleranciafaktor (K) = 1,5 m/s²,
LPA (hangerő) 80 dB(A), toleranciafaktor (K) 1,5 dB(A)
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEK IRÁNYELV
KÖRNYEZETI ZAJ IRÁNYELV
GL250/GL310/GL360 - Fűszegélyvágó
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“
részben ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EC,
EN 60335-1: 2012 +A11:2014, EN 60335-2-91:2003.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem kezelhető háztartási hulladékként.
2000/14/EK, Szegélyvágó L ≤ 50 cm, VIII. melléklet
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Hollandia
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0344
Ha egy nap úgy véli, hogy az Ön BLACK+DECKER
szerszámát le kell cserélnie vagy arra a továbbiakban
nincs szüksége, akkor azt a háztartási hulladékoktól
elkülönítve selejtezze le. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
A hangerő szintje a 2000/14/EK szerint:
(III. melléklet 12. cikkely, L ≤ 50 cm):
LWA (mért hangerő) 94 dB(A)
toleranciafaktor (K) = 1,5 dB(A)
LWA (garantált hangteljesítményszint) 96 dB(A)
toleranciafaktor (K) = 1,5 dB(A)
A használt termékek és csomagolásuk elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok
újrafeldolgozását. Az újrafeldolgozott anyagok
alkalmazása segít megelőzni a környezetszennyezést és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
Ezek a termékek megfelelnek a 2004/108/EK irányelvnek (2016.04.19-ig), a 2014/30/EU irányelvnek
(2016.04.20-tól), valamint a 2011/65/EU irányelvnek
is. További információért forduljon a Black & Decker
vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv hátoldalán található elérhetőségeken.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az elektromos
termékek háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtéséről
a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi kereskedőnek kell gondoskodnia
a termék visszavételéről új termék vásárlásakor.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker
vállalat nevében adja.
A B L A C K+ D E C K E R l e h e t ő s é g e t b i z t o s í t
a BLACK+DECKER termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok elérték élettartamuk végét.
A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye vissza
a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak elkülönített
összegyűjtéséről.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
15/08/2015
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi BLACK+DECKER képviselet segítségével érheti el. Alternatív megoldásként
lásd a szerződött BLACK+DECKER szervizek listáját,
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink elérhetőségének
részletes ismertetését a következő internetes címen:
www.2helpU.com.
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes címen
érhető el: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
Felvett feszültség
Felvett teljesítmény
Üresjárati
fordulatszám
Súly
GL250
1. típus
GL310
1. típus
GL360
1. típus
Vv.á.
W
230
250
230
300
230
350
min-1
kg
11 500
1,3
11 500
1,6
11 500
1,6
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy
regisztrálja az új BLACK+DECKER termékét,
ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A BLACK+DECKER márkával és
11
termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu
internetes címen találhat.
zst00282721 - 05-10-2015
12
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
13
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
14
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
15
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising