GL310 | Black&Decker GL310 STRING TRIMMER instruction manual

509111-49 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL GL250
GL310
GL360
2
3
POLSKI
niż opisane w instrukcji
obsługi oraz wykorzystanie
urządzenia do innych celów,
jest niebezpieczne i stwarza
ryzyko zranienia.
♦ Zachować instrukcję do
późniejszego użycia.
Przeznaczenie
Ta podkaszarka BLACK+DECKER™ GL250, GL310,
GL360 jest przeznaczona do przycinania i wykańczania
krawędzi trawników oraz do koszenia trawy w ciasnych
miejscach. Opisywane urządzenie przeznaczone jest
wyłącznie do użytku amatorskiego.
Zasady bezpiecznej pracy
Uwaga! W czasie pracy narzędziami zasilanymi sieciowo, należy
przestrzegać podstawowych zasad
bezpiecznej pracy oraz poniższych
zaleceń, co pozwala zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia
prądem, zranienia lub uszkodzenia
mienia.
Uwaga! W trakcie eksploatacji
maszyny należy przestrzegać
przepisów bezpieczeństwa. Dla
bezpieczeństwa własnego oraz
innych osób przed rozpoczęciem
eksploatacji należy przeczytać poniższą instrukcję obsługi. Instrukcję
należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby umożliwić jej
wykorzystanie w przyszłości.
♦ Przed przystąpieniem do
użytkowania należy uważnie
przeczytać całą instrukcję
obsługi.
♦ Przeznaczenie urządzenia
opisane jest w instrukcji
obsługi. Użycie akcesoriów
lub końcówek innych
Użytkowanie urządzenia
W czasie użytkowania urządzenia,
należy zachować ostrożność.
♦ Zawsze należy używać
okularów ochronnych lub
gogli.
♦ Nie wolno pozwalać dzieciom
ani osobom nie znającym
instrukcji na użytkowanie
urządzenia.
♦ Nie wolno pozwalać na
zbliżanie się dzieci lub
zwierząt do miejsca pracy ani
na dotykanie urządzenia lub
przewodu zasilającego.
♦ W przypadku znajdowania
się dzieci w pobliżu obszaru
pracy urządzenia, konieczne
jest zapewnienie im uważnej
opieki.
♦ Opisywane urządzenie nie
może być samodzielnie
użytkowane przez osoby zbyt
4
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Bezpieczeństwo osób
postronnych
młode lub niewystarczająco
silne.
Opisywane urządzenie
nie jest zabawką i nie
może być w ten sposób
wykorzystywane.
Należy pracować przy świetle
dziennym lub mocnym
oświetleniu sztucznym.
Używać wyłącznie w suchym
otoczeniu. Nie dopuszczać
do zamoczenia urządzenia.
Nie wolno zanurzać
urządzenia w wodzie.
Nie wolno zanurzać
urządzenia w wodzie.
Wewnątrz nie ma żadnych
elementów, które wymagają
konserwacji przez
użytkownika.
Nie używaj urządzenia
w strefach zagrożonych
wybuchem, na przykład
w pobliżu palnych cieczy,
gazów lub pyłów.
Aby uniknąć uszkodzenia
wtyczki lub przewodu,
nigdy nie wolno ciągnąć
za przewód zasilający, aby
wyjąć wtyczkę z kontaktu.
♦ Opisywane urządzenie nie
jest przeznaczone do użycia
przez osoby o obniżonych
możliwościach fizycznych,
ruchowych lub umysłowych
(także dzieci) lub o zbyt małej
wiedzy i doświadczeniu, jeśli
nie zostały one przeszkolone
lub nie pozostają pod opieką
osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczeństwo.
♦ Należy pilnować dzieci, aby
nie bawiły się urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia.
W czasie pracy elektronarzędziem mogą powstać zagrożenia,
które nie zostały uwzględnione
w załączonej instrukcji dotyczącej
bezpiecznego użytkowania. Zagrożenia te mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania, zbyt
intensywnej eksploatacji lub innych
przyczyn.
Nawet w przypadku przestrzegania
zasad bezpiecznej pracy i stosowania środków ochronnych, nie
jest możliwe uniknięcie pewnych
zagrożeń. Należą do nich:
5
tak, aby nie miało możliwości
przesunięcia się w czasie
gwałtownych manewrów.
♦ Zranienia wynikające
z dotknięcia wirujących /
ruchomych elementów.
♦ Zranienia w czasie wymiany
części, ostrzy lub akcesoriów.
♦ Zranienia związane ze zbyt
długotrwałym używaniem
narzędzia. Pracując przez
dłuższy czas, należy robić
regularne przerwy.
♦ Ryzyko uszkodzenia słuchu.
♦ Zagrożenie dla zdrowia
spowodowane wdychaniem
pyłu wytwarzanego podczas
użytkowania urządzenia (np.:
podczas pracy w drewnie,
szczególnie dębowym,
bukowym oraz MDF).
Przeglądy i naprawy
♦ Przed użyciem sprawdzić,
czy nie występują
uszkodzenia lub wadliwe
elementy. Sprawdzić wszelkie
elementy i inne okoliczności
mogące mieć wpływ na
pracę urządzenia.
♦ Nie wolno używać
uszkodzonego lub zepsutego
urządzenia.
♦ Napraw powinien dokonywać
autoryzowany serwis.
♦ Nie wolno demontować ani
wymieniać żadnych innych
części, niż te, które zostały
wymienione w niniejszej
instrukcji obsługi.
Po użyciu
♦ Nie używane urządzenie należy przechowywać w suchym,
dobrze wentylowanym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
♦ Dzieci nie mogą mieć
dostępu do urządzenia.
♦ W czasie przewożenia lub
przechowywania urządzenia
w samochodzie, należy
umieścić je w odpowiednim
zagłębieniu lub przymocować
Użycie przedłużacza
Należy zawsze używać przedłużacza dostosowanego do poboru
mocy przez urządzenie (patrz dane
techniczne). Przedłużacz musi być
przeznaczony do użycia na dworze
i posiadać odpowiednie oznaczenia. Użycie przedłużacza oznaczonego HO5VV-F, o maksymalnej
6
długości 30 m i przekroju 1,5 mm²
nie spowoduje spadku mocy urządzenia. Przed rozpoczęciem pracy
sprawdź, czy przewód nie jest
uszkodzony lub zużyty. Uszkodzony przedłużacz należy wymienić.
Przedłużacz nawinięty na bęben
należy całkowicie rozwinąć.
♦ Nie wolno używać
urządzenia, gdy przewód jest
uszkodzony lub zużyty.
♦ Załóż wzmacniane buty
chroniące Twoje stopy.
♦ Noś długie spodnie
osłaniające Twoje nogi.
♦ Przed rozpoczęciem pracy
sprawdź, czy w obszarze
pracy nie ma żadnych
patyków, kamieni, drutów lub
innych przeszkód.
♦ Używaj urządzenia tylko
w pozycji pionowej tak, aby
żyłka znajdowała się w pobliżu ziemi. Nie wolno włączać
urządzenia w innej pozycji.
♦ W czasie pracy poruszaj się
powoli. Uważaj, ponieważ
świeżo ścięta trawa jest
mokra i śliska.
♦ Nie używaj na zbyt stromych
zboczach. Pracuj w poprzek
zbocza, nie w kierunku góradół.
♦ Nie wolno przechodzić przez
ścieżki żwirowe i uliczki
z włączonym urządzeniem.
♦ Nie wolno dotykać żyłki
w czasie, gdy włączone jest
urządzenie.
Dodatkowe wskazówki
dotyczące bezpiecznej
pracy podkaszarkami
Uwaga! Elementy tnące obracają
się jeszcze przez jakiś czas po
wyłączeniu silnika.
♦ Należy zapoznać się
z działaniem i zasadami
prawidłowego użytkowania
urządzenia.
♦ Przed użyciem należy
sprawdzić stan przewodu
zasilającego i przedłużacza,
czy widoczne są oznaki
uszkodzenia lub zużycia.
W razie uszkodzenia
przewodu w czasie pracy,
należy natychmiast odłączyć
go od źródła zasilania.
NIE WOLNO DOTYKAĆ
PRZEWODU PRZED
ODŁĄCZENIEM ZASILANIA.
7
♦ Urządzenie można odłożyć
dopiero, kiedy żyłka
całkowicie się zatrzyma.
♦ Używać wyłącznie
odpowiednich żyłek. Nie
wolno używać metalowych
żyłek.
♦ Uważaj, aby nie dotknąć
ostrza odcinającego żyłkę.
♦ Trzymaj przewód zasilający
z dala od żyłki. Zawsze
kontroluj położenie przewodu
zasilającego.
♦ Trzymaj ręce i stopy zawsze
z dala od żyłki, szczególnie
w czasie uruchamiania.
♦ Przed rozpoczęciem pracy
i po każdym uderzeniu,
należy sprawdzić stan
urządzenia. W przypadku
oznak zużycia lub
uszkodzenia, należy
przeprowadzić odpowiednie
naprawy.
♦ Nie wolno używać urządzenia
z uszkodzonymi osłonami lub
bez poprawnie założonych
osłon.
♦ Uważaj aby nie zranić się
elementami służącymi
do obcinania żyłki. Po
rozwinięciu nowej żyłki,
należy najpierw ustawić
podkaszarkę w pozycji
roboczej a dopiero potem ją
włączyć.
♦ Zawsze sprawdzaj, czy otwory wentylacyjne są czyste.
♦ Nie wolno używać
podkaszarki (przycinarki), gdy
przewód jest uszkodzony lub
zużyty.
♦ Trzymaj przedłużacze z dala
od elementów tnących.
Oznaczenia na urządzeniu
Na urządzeniu umieszczone są następujące symbole ostrzegawcze:
Przed rozpoczęciem pracy
przeczytać instrukcję obsługi.
W czasie pracy opisywanym
urządzeniem, należy nosić
okulary ochronne lub gogle.
Stosuj ochronę słuchu w czasie pracy.
Przed sprawdzeniem uszkodzonego przewodu zawsze
wyciągnij wtyczkę z gniazda. Nie włączaj wykaszarki,
gdy przewód zasilający jest
uszkodzony.
8
♦ Bezpieczeństwo
elektryczne może zostać
dodatkowo zwiększone
przez zastosowanie
wysokoczułego wyłącznika
różnicowoprądowego (RCD)
o prądzie 30 mA.
Zachowaj ostrożność
w związku z możliwością
gwałtownego wyrzucenia
przedmiotów przez wykaszarkę. Poproś obserwatorów o opuszczenie obszaru
cięcia.
Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie deszczu
lub dużej wilgotności.
Natężenie mocy akustycznej
zgodne z dyrektywą 2000/14/
EC.
Wyposażenie
Opisywane urządzenie zawiera wszystkie lub niektóre
z niżej wymienionych elementów.
1. Wyłącznik
2. Uchwyt
3. Mocowanie przewodu
4. Gniazdo zasilania
5. Drugi uchwyt
6. Osłona
7. Ostrze przycinające żyłkę
8. Żyłka
9. Obudowa bębna żyłki
10. Głowica
Ochrona przed
porażeniem prądem
elektrycznym
Montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu upewnić się,
czy narzędzie jest wyłączone i wtyczka zasilania jest
odłączona.
To narzędzie ma podwójną
izolację, dlatego też przewód
uziemiający nie jest potrzebny. Zawsze sprawdzaj, czy
napięcie zasilania jest zgodne z wartością podaną na
tabliczce znamionowej.
Mocowanie drugiego uchwytu (rys. A) (tylko
GL310 oraz GL360)
♦
♦
Wsuń drugi uchwyt (5) na główny uchwyt (2) w kierunku od dołu ku górze.
Zamocuj drugi uchwyt za pomocą dwóch śrub
dołączonych do zestawu.
Montaż osłony (rys. B)
♦
Umieścić osłonę na narzędziu, jak pokazano na
rysunku.
♦
Mocno docisnąć osłonę (6) aż do wsunięcia na
miejsce.
♦
Przymocować osłonę śrubą.
Uwaga! Nie wolno używać urządzenia bez prawidłowo
zamontowanej osłony.
♦ Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego
przewodu zasilającego należy powierzyć producentowi
lub autoryzowanemu centrum
serwisowemu BLACK+DECKER.
Luzowanie żyłki
Na czas transportu żyłka przyklejona jest taśmą do
kasety.
♦
Zdjąć taśmę mocującą żyłkę (8) do kasety (9).
Podłączanie narzędzia do zasilania (rys. C)
♦
♦
♦
9
Przyłączyć wtyczkę żeńską odpowiedniego przedłużacza do gniazda zasilania (4).
Przełożyć przewód przez zaczep (3).
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do kontaktu.
W przypadku urządzeń ze stałym przewodem zasilającym: Przed włożeniem wtyczki do gniazdka, należy
upewnić się, że przewód przełożony jest przez zaczep
podtrzymujący przewód.
Uwaga! Jeśli żyłka wystaje poza ostrze przycinające
żyłkę (7), należy obciąć ją tak, aby ledwo sięgała ostrza.
Nawijanie nowej żyłki na pustą szpulę
(Rys. G - I)
Uwaga! Przedłużacz musi być dopuszczony do użycia
na dworze.
Istnieje możliwość nawinięcia nowej żyłki na szpulę.
Zapasowe szpule z żyłką dostępne są u sprzedawców
BLACK+DECKER (numer katalogowy A6170 (25 m),
A6046 (37,5 m) oraz A6171 (40 m).
♦
Wyjąć pustą szpulę z narzędzia, postępując zgodnie z powyższym opisem.
♦
Usunąć pozostałości starej żyłki ze szpuli.
♦
Wsunąć 2 cm żyłki w otwory (17) w szpuli, jak
pokazano na rysunku.
♦
Nawinąć żyłkę na szpulę w kierunku wskazanym
przez strzałkę (18). Żyłkę należy nawijać starannie
i w warstwach. Nie krzyżować żyłki.
♦
Odwinąć około 10 cm żyłki. Palcem przytrzymać
aby nie rozwijała się dalej.
♦
Postępując zgodnie z powyższym opisem, zamontować szpulę.
Uwaga! Używać wyłącznie odpowiedniego rodzaju
żyłek firmy BLACK+DECKER.
Eksploatacja
Uwaga! Uwzględnij tempo pracy urządzenia. Nie
przeciążaj narzędzia.
Włączanie i wyłączanie
♦
Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć dźwignię
wyłącznika (1).
♦
Aby wyłączyć narzędzie, należy zwolnić wyłącznik.
Uwaga! Nie wolno blokować wyłącznika w pozycji
włączonej.
Wskazówki praktyczne
Ogólne
♦
Aby osiągnąć najlepsze efekty cięcia, należy kosić
tylko suchą trawę.
Wymiana wtyczki sieciowej
(dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i Irlandii)
Koszenie
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Trzymaj urządzenie tak, jak pokazano na rysunku
D.
Płynnym ruchem przesuwaj kosiarkę na boki.
W przypadku koszenia długiej trawy, pracuj stopniowo, zaczynając od góry. Przycinaj trawę po
trochu.
Nie zbliżaj podkaszarki do twardych przedmiotów
i delikatnych roślin.
Kontakt żyłki z betonem lub innymi szorstkimi powierzchniami albo grubymi łodygami przyspieszy
zużycie żyłki oraz spowoduje szybsze jej zużycie.
W trakcie eksploatacji podkaszarki występowało
będzie skrócenie żyłki, związane z jej zużyciem.
W trakcie pracy urządzenia delikatnie uderzyć
piastą o podłoże, co spowoduje rozwinięcie żyłki.
Jeśli narzędzie zwalnia, należy zmniejszyć obciążenie.
Jeśli występuje konieczność montażu nowej wtyczki:
♦
Odpowiednio zutylizuj starą wtyczkę.
♦
Przyłącz brązowy przewód do zacisku fazy w nowej
wtyczce.
♦
Przyłącz niebieski przewód do zacisku zerowego.
Uwaga! Nie wykonuje się przyłączenia do końcówki
uziemienia. Wykonaj instrukcje instalacji dołączone do
wtyczek wysokiej jakości. Zalecany bezpiecznik: 5 A.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli Państwa urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy, prosimy o zastosowanie się do poniższych instrukcji.
Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy skontaktować
się z lokalnym przedstawicielem serwisowym BLACK+DECKER.
Uwaga! Przed podjęciem poniższych działań należy
odłączyć wtyczkę od źródła zasilania.
Montaż nowej szpuli z żyłką (rys. E - F)
Zapasowe szpule z żyłką dostępne są u sprzedawców
BLACK+DECKER (numer katalogowy A6226).
♦
Trzymając wciśnięte zapinki (12) zdjąć osłonę
szpuli (13) z kasety (9).
♦
Wyjąć pustą szpulę (14) z kasety.
♦
Oczyścić osłonę i kasetę z zabrudzeń i trawy.
♦
Weź nową kasetę i odwiń około 10 cm żyłki.
♦
Przełożyć żyłkę przez otwór (15).
♦
Nałożyć szpulę na wałek napędowy (16), lekko
obrócić aż będzie na miejscu. Należy upewnić się,
że żyłka nie dostała się pod szpulę oraz, że wystaje
z kasety na około 10 cm.
♦
Dopasować zapinki (12) osłony szpuli do otworów
w kasecie (15).
♦
Wcisnąć osłonę na kasetę do momentu zapięcia
na miejscu.
Urządzenie pracuje zbyt wolno
♦
♦
Sprawdź, czy kaseta może się swobodnie obracać.
Jeśli to konieczne, ostrożnie ją oczyść.
Sprawdź, czy żyłka nie wystaje więcej niż 11 cm
poza kasetę. Jeśli wystaje więcej, należy ją przyciąć tak, aby ledwo dosięgała ostrza przycinającego żyłkę.
Jeżeli żyłka nie rozwija się po uderzeniu
piastą o podłoże
♦
♦
10
Trzymając wciśnięte zapinki zdejmij osłonę szpuli
z kasety.
Wyciągnij żyłkę tak, aby wystawała 11 cm z obudowy. Jeśli ilość żyłki nawiniętej na szpulę jest
niewystarczająca, należy założyć nową żyłkę,
postępując zgodnie z powyższą instrukcją.
♦
Przypasować zapinki osłony szpuli do wycięć
w kasecie.
♦
Wcisnąć osłonę na kasetę do momentu zapięcia
na miejscu.
♦
Jeśli żyłka wystaje poza ostrze przycinające żyłkę,
należy obciąć ją tak, aby ledwo sięgała ostrza.
Jeśli uderzeniowe rozwijanie linki nadal nie działa lub
szpula jest zaklinowana, należy spróbować:
♦
Ostrożnie oczyścić osłonę szpuli i kasetę.
♦
Wymontuj szpulę i sprawdź, czy sprężyna jest
właściwie zamontowana.
♦
Zdjąć szpulę i rozwinąć żyłkę a następnie nawinąć
ją w sposób opisany powyżej. Postępując zgodnie
z instrukcją zamontować szpulę z powrotem.
Lokalne prawodawstwo może zapewniać możliwość
selektywnej zbiórki zużytych sprzętów elektrycznych,
poprzez pozostawienie ich w punktach na miejskich
wysypiskach śmieci lub u sprzedawcy, przy zakupie
nowego sprzętu.
BLACK+DECKER zapewnia możliwość zbiórki i recyklingu swoich produktów po zakończeniu okresu
eksploatacji. Aby skorzystać z tej możliwości, prosimy
zwrócić się do jednego z Autoryzowanych Przedstawicieli Serwisowych, który odbierze je od Państwa
w naszym imieniu.
Adres najbliższego autoryzowanego przedstawiciela
serwisowego otrzymają Państwo kontaktując się
z miejscowym biurem BLACK+DECKER, którego adres
podany jest w niniejszej instrukcji obsługi. Lista autoryzowanych przedstawicieli serwisowych oraz informacje
na temat naszego serwisu posprzedażnego dostępne
są również na stronie internetowej: www.2helpU.com.
Konserwacja
Opisywane sieciowe/bezprzewodowe urządzenie/
narzędzie BLACK+DECKER zostało zaprojektowane
tak, aby zapewnić długoletnią pracę przy minimalnej
konieczności konserwacji. Długotrwałe zadowalające
działanie urządzenia zależy od odpowiedniej dbałości
o urządzenie i regularnego czyszczenia.
Dane techniczne
Uwaga! Przed przystąpieniem do konserwacji elektronarzędzi zasilanych przewodem zasilającym/ akumulatorami należy:
♦
Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z kontaktu.
♦
Lub wyłącz i odłącz akumulator od urządzenia,
jeśli urządzenie jest wyposażone w oddzielny
akumulator.
♦
Jeśli akumulator jest zintegrowany, należy go
całkowicie rozładować a następnie wyłączyć
urządzenie.
♦
Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę ładowarki
z gniazda zasilającego. Ładowarka nie wymaga,
oprócz okresowego czyszczenia, żadnej dodatkowej konserwacji.
♦
Okresowo czyścić otwory wentylacyjne narzędzia/
urządzenia i ładowarki za pomocą miękkiej szczoteczki lub wilgotnej ściereczki.
♦
Regularnie czyść obudowę silnika wilgotną ściereczką. Nie używaj ściernych lub rozpuszczających
środków czyszczących.
Napięcie zasilania
Pobór mocy
Szybkość
bez obciążenia
Masa
VAC
W
min-1
kg
GL250
Typ 1
GL310
Typ 1
GL360
Typ 1
230
250
230
300
230
350
11 500
1,3
11 500
1,6
11 500
1,6
Wibracje przenoszone na dłoń/ramię według normy
EN 786: = 7,5 m/s², niepewność (K) = 1,5 m/s².
L PA (moc akustyczna) 80 dB(A), niepewność (K)
1,5 dB(A)
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DYREKTYWA W SPRAWIE HAŁASU
ZEWNĘTRZNEGO
Selektywna zbiórka odpadów. Opisywanego
produktu nie wolno utylizować razem ze zwykłymi śmieciami z gospodarstw domowych.
GL250/GL310/GL360 - Podkaszarka
Firma Black & Decker oświadcza, że „dane techniczne“ opisywanych produktów spełniają wymagania
norm: 2006/42/EC, EN 60335-1: 2012 +A11:2014,
EN 60335-2-91:2003.
Gdy okaże się, że konieczna jest wymiana posiadanego
narzędzia BLACK+DECKER lub nie będzie się go więcej
używać, nie należy wyrzucać go razem ze śmieciami
z gospodarstwa domowego. Należy przekazać produkt
do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
2000/14/EC, kosiarka do trawy, L ≤ 50 cm, załącznik
VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem, Holandia
Numer identyfikacyjny korpusu: 0344
Ochrona środowiska
Poziom mocy akustycznej zgodnie z 2000/14/EC
(Artykuł 12, Załącznik III, L ≤ 50 cm):
LWA (pomiar mocy akustycznej) 94 dB(A)
niepewność (K) = 1,5 dB(A)
LWA (nominalny poziom mocy akustycznej) 96 dB(A)
niepewność (K) = 1,5 dB(A)
Selektywna zbiórka zużytych produktów
i opakowań pozwala na powtórne wykorzystanie użytych materiałów. Powtórne użycie
materiałów pomaga chronić środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem i zmniejsza
zapotrzebowanie na surowce.
11
Te produkty są również zgodne z Dyrektywą
2004/108/WE (do 19/04/2016), 2014/30/UE (od
20/04/2016) oraz 2011/65/UE. Aby otrzymać
więcej informacji, należy skontaktować się z firmą
Black & Decker pod adresem podanym poniżej lub na
końcu instrukcji.
Osoba niżej podpisana odpowiedzialna jest za zestawienie informacji technicznych i złożenie deklaracji
zgodności w imieniu firmy Black & Decker.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
15/08/2015
zst00282723 - 05-10-2015
12
BLACK+DECKER
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
BLACK+DECKER powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising