GL310 | Black&Decker GL310 STRING TRIMMER instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511111-23 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
GL250
GL310
GL360
2
3
SLOVENČINA
môže spôsobiť poranenie
obsluhy.
♦ Uschovajte tento návod na
prípadné ďalšie použitie.
Použitie výrobku
Vaša strunová kosačka GL250, GL310 alebo GL360
značky BLACK+DECKER™ je určená na kosenie
trávnikov, na vyžínanie okrajov trávnikov a na kosenie
trávnika v obmedzených priestoroch. Tento výrobok je
určený iba na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
Použitie výrobku
Varovanie! Pri použití elektrického
náradia napájaného káblom by
sa mali vždy dodržiavať základné
bezpečnostné pokyny, vrátane
nasledujúcich, aby ste znížili riziko
vzniku požiaru, riziko úrazu elektrickým prúdom alebo iného poranenia
a materiálnych škôd.
Varovanie! Pri použití tohto stroja
sa musia dodržiavať základné bezpečnostné pokyny. Z dôvodu Vašej
vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti
ostatných osôb si, prosím, pred použitím stroja prečítajte tieto pokyny.
Uschovajte, prosím, tieto pokyny
pre neskoršie možné použitie.
♦ Pred použitím výrobku si
pozorne prečítajte celý tento
návod.
♦ Určené použitie tohto výrobku
je opísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia
a vykonávanie iných
pracovných operácií, než je
odporúčané týmto návodom,
Pri použití tohto výrobku buďte
vždy opatrní.
♦ Vždy používajte ochranné
okuliare alebo inú vhodnú
ochranu zraku.
♦ Nikdy nedovoľte, aby
s týmto výrobkom pracovali
deti alebo osoby, ktoré nie
sú oboznámené s týmito
pokynmi.
♦ Nedovoľte deťom, ostatným
osobám alebo zvieratám,
aby sa dostali do blízkosti
pracovného priestoru alebo
sa dotýkali zariadenia
a prívodného kábla.
♦ Ak sa zariadenie používa
v blízkosti detí, je nevyhnutné
zaistenie prísneho dohľadu.
♦ Toto náradie nie je určené na
použitie neplnoletými alebo
neskúsenými osobami bez
dozoru.
♦ Tento výrobok sa nesmie
používať ako hračka.
4
♦ Používajte tento výrobok iba
za denného svetla alebo pri
kvalitnom umelom osvetlení.
♦ Používajte tento výrobok iba
v suchom prostredí. Zabráňte
tomu, aby sa výrobok dostal
do vlhkého prostredia.
♦ Neponárajte tento výrobok do
vody.
♦ Nepokúšajte sa tento
výrobok demontovať. Vnútri
sa nenachádzajú žiadne
opraviteľné časti.
♦ Nepoužívajte tento výrobok
v prostrediach s výbušnou
atmosférou, v ktorých sa
vyskytujú horľavé kvapaliny,
plyny alebo prachové zmesi.
♦ Ak chcete znížiť riziko
poškodenia zástrčky
a prívodného kábla, nikdy
neťahajte za kábel, ak chcete
uvoľniť zástrčku zo zásuvky.
s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak týmto
osobám nebol stanovený
dohľad, alebo ak im neboli
poskytnuté inštrukcie
týkajúce sa použitia výrobku
osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť.
♦ Deti musia byť pod dozorom,
aby sa s náradím nehrali.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené v priložených
bezpečnostných varovaniach,
môžu sa objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť
v dôsledku nesprávneho použitia,
dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú
príslušné bezpečnostné predpisy
a používajú sa bezpečnostné
zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú
nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené
kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou
sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri
výmene dielov, pracovného
Bezpečnosť ostatných
osôb
♦ Tento výrobok nie je určený
na použitie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, alebo
5
Kontroly a opravy
nástroja alebo príslušenstva.
♦ Zranenia spôsobené
dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek
náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné
prestávky.
♦ Poškodenie sluchu.
♦ Zdravotné riziká spôsobené
vdychovaním prachu
vytváraného pri použití
náradia (príklad: - práca
s drevom, najmä s dubovým,
bukovým a MDF).
♦ Pred použitím vždy
skontrolujte, či nie je náradie
poškodené alebo či nemá
chybné časti. Uistite sa,
či nie sú jeho časti rozbité
a skontrolujte všetky ostatné
funkcie, ktoré by mohli
ovplyvniť jeho prevádzku.
♦ Nepoužívajte toto náradie,
ak je akákoľvek jeho časť
poškodená.
♦ Poškodené a zničené diely
nechajte opraviť či vymeniť
v autorizovanom servisnom
stredisku.
♦ Nikdy sa nepokúšajte
demontovať alebo vymeniť
iné diely než tie, ktoré sú
uvedené v tomto návode.
Po použití
♦ Ak sa výrobok nepoužíva,
mal by byť uložený
na suchom a dobre
odvetrávanom mieste, mimo
dosahu detí.
♦ Uložené náradie musí byť
vhodne zabezpečené pred
deťmi.
♦ Ak je náradie uložené alebo
prepravované vo vozidle,
malo by byť umiestnené
v kufri alebo zaistené tak, aby
sa zabránilo jeho pohybu pri
náhlych zmenách rýchlosti
alebo smeru jazdy.
Použitie predlžovacieho
kábla
Vždy používajte schválený typ predlžovacieho kábla, ktorý je vhodný
pre príkon tohto náradia (pozrite
technické údaje). Predlžovací kábel musí byť vhodný na vonkajšie
použitie a musí byť tiež tak označený. Môže byť použitý predlžovací
kábel HO5VV-F s dĺžkou až 30 m
6
a s prierezom vodiča 1,5 mm² bez
toho, aby dochádzalo k výkonovým
stratám pri prevádzke náradia. Pred
použitím predlžovací kábel riadne
prezrite, či nie je poškodený alebo
opotrebovaný. Ak je predlžovací
kábel poškodený, vymeňte ho.
V prípade použitia navinovacieho
kábla odviňte vždy celú dĺžku kábla.
♦ Ak je prívodný kábel
poškodený alebo
opotrebovaný, náradie
nepoužívajte.
♦ Obujte si pevné topánky
alebo čižmy, aby boli Vaše
chodidlá chránené.
♦ Noste dlhé nohavice, aby ste
si chránili nohy.
♦ Pred použitím náradia
skontrolujte, či je priestor,
v ktorom budete kosiť,
zbavený vetvičiek, kameňov,
drôtov a iných prekážok.
♦ Používajte náradie iba vo
zvislej polohe s kosacou
strunou tesne nad zemou.
Nikdy nezapínajte náradie
v inej polohe.
♦ Pri práci s týmto náradím sa
pohybujte pomaly. Uvedomte
si, že čerstvo pokosená tráva
je klzká a vlhká.
♦ Nepracujte na príkrych
svahoch. Na svahoch
pracujte po vrstevniciach,
nikdy nie smerom hore
a dole.
♦ Ak je náradie v chode, nikdy
neprechádzajte cez štrkové
chodníky alebo cesty.
Doplňujúce bezpečnostné
pokyny pre strunové
kosačky
Varovanie! Po vypnutí motora sa
bude struna kosačky ešte chvíľu
otáčať.
♦ Oboznámte sa s ovládacími
prvkami a so správnym
použitím náradia.
♦ Pred použitím riadne
prezrite prívodný kábel,
či nie je poškodený alebo
opotrebovaný. Ak dôjde
počas práce k poškodeniu
prívodného kábla, okamžite
náradie vypnite a odpojte
od elektrickej zásuvky.
NEDOTÝKAJTE SA
PRÍVODNÉHO KÁBLA,
SKÔR AKO BUDE
ODPOJENÝ.
7
♦ Nikdy sa nedotýkajte struny,
ak je náradie v chode.
♦ Neklaďte náradie na zem,
kým sa struna celkom
nezastaví.
♦ Používajte iba zodpovedajúci
typ struny. Nikdy nepoužívajte
kovovú strunu alebo rybársky
vlasec.
♦ Dávajte pozor, aby ste sa
nedotkli struny kosačky.
♦ Dávajte pozor, aby sa
prívodný kábel nedostal do
blízkosti struny. Stále sledujte
polohu prívodného kábla.
♦ Udržujte ruky a nohy trvale
mimo dosahu struny, a to
najmä pri zapínaní motora.
♦ Pred použitím náradia a po
každom náraze náradie
skontrolujte, či nedošlo k jeho
poškodeniu a či nie je nutné
vykonanie opravy.
♦ Nikdy nepoužívajte náradie
s poškodenými ochrannými
krytmi alebo bez riadne nasadených ochranných krytov.
♦ Dávajte pozor, aby ste sa
nezranili o zariadenie, ktoré
upravuje dĺžku struny. Po
vysunutí novej struny náradie
pred spustením vždy nastavte
do jeho obvyklej pracovnej
polohy.
♦ Zaistite, aby boli vetracie
drážky na náradí stále čisté
a priechodné.
♦ Ak je prívodný kábel poškodený alebo opotrebovaný,
strunovú kosačku (vyžínač
trávy) nepoužívajte.
♦ Dbajte na to, aby sa
predlžovacie prívodné káble
nedostali do blízkosti struny.
Štítky na náradí
Na náradí je možné nájsť nasledujúce varovné symboly:
Pred začatím obsluhy si riadne preštudujte tento návod.
Pri práci s týmto náradím
používajte ochranné okuliare.
Pri práci s týmto náradím
používajte vhodnú ochranu
sluchu.
Pred kontrolou poškodeného prívodného kábla vždy
odpojte zástrčku kábla od
sieťovej zásuvky. Ak je kábel
poškodený, zaistite, aby sa
kosačka nepoužívala.
8
Dávajte pozor na odlietavajúce úlomky. Udržujte okolostojace osoby v bezpečnej
vzdialenosti od priestoru
kosenia.
Nevystavujte náradie dažďu
alebo prostrediu s vysokou
vlhkosťou.
Smernica 2000/14/EC – zaručená hodnota akustického
výkonu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Hlavný vypínač (Zapnuté/Vypnuté)
Rukoväť
Príchytka kábla
Napájací prívod
Druhá rukoväť
Ochranný kryt
Odrezávací nôž struny
Struna
Puzdro cievky
Hlava
Zostavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie
vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
Pripevnenie druhej rukoväti (obr. A)
(iba GL310 a GL360)
♦
♦
Nasuňte druhú rukoväť (5) na hlavnú rukoväť (2)
smerom hore.
Pripevnite druhú rukoväť na svojom mieste pomocou dvoch dodaných skrutiek.
Pripevnenie ochranného krytu (obr. B)
Elektrická bezpečnosť
♦
♦
Nasaďte na náradie kryt ako na uvedenom obrázku.
Ochranný kryt (6) riadne pritlačte, aby došlo k jeho
riadnemu usadeniu.
♦
Zaistite ochranný kryt skrutkou.
Varovanie! Bez riadne uchyteného ochranného krytu
so zariadením nikdy nepracujte.
Toto náradie je chránené
dvojitou izoláciou. Preto nie
je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Uvoľnenie struny
Počas prepravy je struna k cievke prichytená páskou.
♦
Odstráňte pásku, ktorou je struna (8) prichytená
ku krytu cievky (9).
Pripojenie náradia k elektrickej sieti (obr. C)
♦
Pripojte koncovku vhodného prívodného kábla
k napájaciemu prívodu (4).
♦
Zaveste prívodný kábel na príchytku kábla (3).
♦
Zasuňte zástrčku kábla do sieťovej zásuvky.
Pre vedenie kábla: Pred pripojením zástrčky k elektrickej sieti sa uistite, či je kábel uchytený v príchytke kábla.
♦ Ak je poškodený prívodný
kábel, musí ho vymeniť
výrobca alebo autorizovaný
servis BLACK+DECKER, aby
sa zabránilo možným rizikám.
♦ Elektrická bezpečnosť môže
byť ďalej zvýšená použitím
prúdového chrániča (RCD)
s vysokou citlivosťou 30 mA.
Varovanie! Predlžovací kábel musí byť vhodný na
vonkajšie použitie.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Zapnutie a vypnutie
♦
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(1).
♦
Náradie vypnete uvoľnením hlavného vypínača.
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte zaistiť hlavný vypínač
v polohe zapnuté.
Rady na optimálne použitie
Popis
Všeobecné
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo so všetkých
nasledujúcich častí.
♦
9
Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky, koste iba
suchú trávu.
Kosenie
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Výmena sieťovej zástrčky
(iba pre Veľkú Britániu a Írsko)
Držte náradie ako na uvedenom obr. D.
Ľahko natáčajte kosačku zo strany na stranu.
Ak kosíte vysokú trávu, pracujte po častiach odhora
nadol. Koste trávu po malých kúskoch.
Udržujte náradie v bezpečnej vzdialenosti od
tvrdých predmetov a chúlostivých rastlín.
Ak kosíte pozdĺž chodníkov a iných hrubých povrchov alebo ak kosíte hrubší porast, struna sa bude
opotrebovávať rýchlejšie a bude vyžadovať častejší
posuv.
Počas použitia strunovej kosačky sa bude struna
vplyvom opotrebovania skracovať. Počas kosenia
ľahko kliknite kosačkou o zem a struna sa vysunie.
Ak náradie spomalí chod, znížte jeho zaťaženie.
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite ekologickú likvidáciu starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený
žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A.
Riešenie problémov
Ak sa Vám zdá, že náradie nepracuje správne, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Ak nebude porucha odstránená, spojte sa s autorizovaným servisom
BLACK+DECKER.
Montáž novej cievky so strunou (obr. E – F)
Varovanie! Pred pokračovaním odpojte náradie od
elektrickej siete.
Náhradné cievky so strunou získate u autorizovaného
predajcu BLACK+DECKER (kat. č. A6226).
♦
Držte stlačené výstupky (12) a odoberte kryt (13)
z puzdra cievky (9).
♦
Vyberte prázdnu cievku (14) z puzdra.
♦
Z krytu a puzdra cievky odstráňte zachytené nečistoty a zvyšky trávy.
♦
Pripravte si novú cievku a odviňte z nej asi 10 cm
struny.
♦
Pretiahnite strunu okom (15).
♦
Zatlačte cievku na hnací hriadeľ (16) a pootočte ňou
tak, aby bola riadne usadená. Uistite sa, či nie je
struna pod cievkou zovretá a či vyčnieva z puzdra
v dĺžke zhruba 10 cm.
♦
Zarovnajte výstupky (12) na kryte cievky s otvormi
na puzdre (15).
♦
Zatlačte kryt na puzdro cievky tak, aby došlo k jeho
riadnemu usadeniu.
Varovanie! Ak prečnieva struna cez odrezávací nôž
(7), skráťte ju tak, aby po tento nôž iba dosahovala.
Náradie pracuje v nízkych otáčkach
♦
♦
Skontrolujte, či sa puzdro cievky môže voľne otáčať. Ak je to nutné, puzdro opatrne vyčistite.
Skontrolujte, či struna nevyčnieva z puzdra cievky
viac než 11 cm. Ak áno, narežte ju tak, aby dosahovala len k ostriu odrezávacieho noža struny.
Ak sa nedá posunúť strunu nárazom
♦
Držte stlačené výstupky a odoberte kryt cievky
z puzdra.
♦
Povytiahnite strunu tak, aby vyčnievala z puzdra
cievky 11 cm. Ak už nie je dostačujúca dĺžka
struny k dispozícii, vložte podľa vyššie uvedených
pokynov do náradia novú cievku so strunou.
♦
Zarovnajte výstupky na kryte cievky s výrezmi na
puzdre.
♦
Zatlačte kryt na puzdro cievky tak, aby došlo k jeho
riadnemu usadeniu.
♦
Ak prečnieva struna cez odrezávací nôž, skráťte
ju tak, aby po tento nôž iba dosahovala.
Ak posuv struny nárazom stále nepracuje alebo ak je
cievka zablokovaná, vyskúšajte nasledujúce:
♦
Starostlivo očistite kryt a puzdro cievky.
♦
Vyberte cievku a skontrolujte, či je na svojom
mieste pružina.
♦
Vyberte cievku a odviňte celú dĺžku struny. Potom
ju podľa vyššie uvedeného postupu správne
naviňte na cievku. Uložte cievku do puzdra podľa
uvedeného postupu.
Navinutie novej struny na prázdnu cievku
(obr. G – I)
Na prázdnu cievku môžete navinúť novú strunu. Náhradné balenie struny získate u autorizovaného predajcu
BLACK+DECKER (kat. č. A6170 (25 m), A6046 (37,5 m)
a A6171 (40 m)).
♦
Podľa vyššie uvedeného postupu vyberte z náradia
prázdnu cievku.
♦
Odstráňte z cievky zvyšok struny.
♦
Jedným z otvorov cievky (17) pretiahnite 2 cm
struny, ako na uvedenom obrázku.
♦
Naviňte strunu na cievku v smere označenom
šípkou (18). Dajte pozor, aby bola struna navinutá
na cievku úhľadne a vo vrstvách. Neprekrižujte ju.
♦
Strunu nechajte z cievky vyčnievať približne 10 cm
a prstom ju pridržte na mieste.
♦
Uložte cievku do náradia podľa vyššie uvedeného
postupu.
Varovanie! Používajte iba vhodnú strunu BLACK+DECKER.
Údržba
Vaše náradie BLACK+DECKER bolo skonštruované
tak, aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na
údržbu. Riadna starostlivosť o výrobok/náradie a jeho
pravidelné čistenie Vám zaistí jeho bezproblémový chod.
Varovanie! Pred akoukoľvek údržbou akumulátorového elektrického náradia alebo náradia vybaveného
prívodným káblom:
♦
Vypnite zariadenie/náradie a odpojte prívodný
kábel od siete.
10
♦
♦
♦
♦
♦
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
Alebo zariadenie/náradie vypnite a vyberte z neho
akumulátor, ak je zariadenie/náradie napájané
odoberateľným akumulátorom.
Alebo ak nie je možné akumulátor vybrať, nechajte
náradie v chode, kým nedôjde k úplnému vybitiu
akumulátora.
Pred čistením nabíjačky odpojte nabíjačku od siete.
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem
pravidelného čistenia.
Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne
čistite mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
NARIADENIA TÝKAJÚCE SA VONKAJŠIEHO
HLUKU
15
GL250/GL310/GL360 – Strunová kosačka
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 603351: 2012 +A11:2014, EN 60335-2-91:2003.
2000/14/EC, Kosačka trávnikov, L ≤50 cm, príloha VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem, Holandsko
Úradne stanovený orgán id. č.: 0344
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie vyhodiť do bežného domového odpadu.
Hladina akustického výkonu podľa normy 2000/14/EC
(článok 12, príloha III, L ≤50 cm):
LWA (meraný akustický výkon) 94 dB(A)
odchýlka (K) = 1,5 dB(A)
LWA (zaručený akustický výkon) 96 dB(A)
odchýlka (K) = 1,5 dB(A)
Ak nebudete výrobok BLACK+DECKER ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zlikvidujte tento
výrobok v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EÚ (od 20. 4.
2016) a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Black & Decker
na tejto adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené
na konci tohto návodu.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti Black & Decker.
Spoločnosť BLACK+DECKER poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov BLACK+DECKER po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
15/08/2015
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu BLACK+DECKER nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto
návode. Zoznam autorizovaných servisov BLACK+DECKER a podrobnosti o popredajnom servise nájdete
aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.
Záruka
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej
zóny voľného obchodu EFTA.
Technické údaje
Napájacie napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Hmotnosť
VAC
W
min-1
kg
GL250
Typ 1
GL310
Typ 1
GL360
Typ 1
230
250
11 500
1,3
230
300
11 500
1,6
230
350
11 500
1,6
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker v priebehu
24 mesiacov od kúpy akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie Vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok sa nepoužíval na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
Vibrácie pôsobiace na ruky a paže obsluhy merané
podľa normy EN 786: = 7,5 m/s², odchýlka (K) = 1,5 m/s².
LPA (akustický výkon) 80 dB(A), odchýlka (K) = 1,5 dB(A)
11
♦
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
Opravy nevykonávali iné osoby, než autorizovaní
opravári alebo mechanici autorizovaného servisu
Black & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete
na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Navštívte, prosím, našu internetovú stránku
www.blackanddecker.sk, aby ste mohli
zaregistrovať Váš nový výrobok BLACK+DECKER
a kde budete informovaní o našich nových výrobkoch
a špeciálnych ponukách. Ďalšie informácie o značke
BLACK+DECKER a o celom rade našich ďalších
výrobkov sú k dispozícii na adrese
www.blackanddecker.sk.
zst00282720 - 05-10-2015
12
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
10/14
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising