KD750 | Black&Decker KD750 ROTARY HAMMER DRILL instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-32 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KD750
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
e.
Az Ön Black & Decker fúrókalapácsát faanyagok, fémek,
műanyagok és falak fúrásához, valamint könnyebb
vésési feladatok végzéséhez terveztük. Ez a szerszám
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
f.
Biztonsági előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonságtechnikai figyelmeztetések
3.
a.
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az
alábbi fi gyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
útmutatót későbbi felhasználásra. Az „elektromos
szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön
által használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátorral
üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot
jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A rendetlen vagy sötét munkaterület vonzza
a baleseteket.
Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes légtérben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az
elektromos szerszámokban képződő szikrától
a por vagy a gázok meggyulladhatnak.
Elektromos szerszám használata közben tartsa távol a gyermekeket és az arra járókat. Ha
elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
c.
d.
Elektromos biztonság
Az elektromos szerszám dugaszának kialakítása feleljen meg a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának. Soha ne alakítsa át a csatlakozódugaszt. A földelt elektromos szerszámokhoz
ne használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem
átalakított) csatlakozó és ahhoz illő fali aljzatok
használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést
kap, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos
szerszám belsejébe, megnövekszik az áramütés
veszélye.
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos
szerszámot soha ne hordozza és ne vonszolja
a tápkábelénél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból. Óvja a kábelt
hőtől, olajtól, éles szélektől, illetve mozgó
alkatrészektől. A sérült vagy összekuszálódott
kábel növeli az áramütés veszélyét.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
3
Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábelt vegyen igénybe. Kültéri
használatra alkalmas hosszabbító kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen
való használata elkerülhetetlen, alkalmazzon
hibaáram-védelemmel ellátott (RCD) áramforrást. Hibaáram-védelemmel ellátott áramforrás
használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Személyes biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
a munkájára, használja a józan eszét, amikor
elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt, ha
gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógykezelés
alatt áll. Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi
sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig
hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések,
például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes
cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
Akadályozza meg a szerszám véletlen beindulását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója
kikapcsolt állásban van-e, mielőtt a szerszámot
a hálózatra és/vagy akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe veszi vagy hordozza. Ha
a szerszámot úgy hordozza, hogy az ujját közben
a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt szerszámot
helyez áram alá, azzal balesetet okozhat.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot,
vegye le róla a beállításhoz használt kulcsot
vagy csavarkulcsot. Forgó alkatrészen hagyott
kulcs vagy csavarkulcs a szerszám beindulásakor
személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Mindig
megfelelően támassza meg a lábát, és tartsa
magát egyensúlyban. Így a szerszámot váratlan
helyzetekben is jobban tudja irányítani.
Viseljen megfelelő öltözéket. Ne hordjon laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruházatát és
kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
A laza öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó és porgyűjtő is kapcsolható, ügyeljen ezek helyes
csatlakoztatására és használatára. Porgyűjtő
használatával csökkenthetők a porral összefüggő
veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse túl az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő elektromos szerszámot használja. Jobban és biztonságosabban
végezheti el a munkát, ha a szerszámot olyan
fordulatszámon működteti, amilyenre tervezték.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a saját kapcsolójával nem lehet be- és kikap-
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
csolni. A kapcsolóhibás elektromos szerszámok
használata veszélyes, azokat meg kell javítani.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
a helyére elteszi, húzza ki a dugaszát a konnektorból és/vagy az akkumulátorról. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának esélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot
olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá; ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik nem ismerik a szerszámot
vagy ezen útmutatásokat. Gyakorlatlan felhasználó kezében az elektromos szerszám veszélyes.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek nem
állítódtak-e el vagy nem szorulnak-e, nincsenek-e a szerszámon törött alkatrészek, nem
állnak-e fenn olyan körülmények, amelyek
befolyásolhatják a szerszám működését. Ha
sérült a szerszám, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok számos balesetet okoznak.
Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán.
A megfelelően karbantartott éles vágószerszám
kisebb valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat,
szerszámbefogókat stb. ezeknek az útmutatásoknak megfelelően használja, a munkakörülmények és az elvégzendő feladat figyelembe
vételével. Nem az adott célra készült elektromos
szerszám használata veszélyhelyzetet teremthet.
♦
♦
♦
Mások biztonsága
♦
♦
A biztonsági fi gyelmeztetéseknél ismertetett veszélyeken kívül a készülék használata más veszélyekkel
is jár. Ezek a készülék rendeltetésétől eltérő, illetve
huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos veszélyek a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek érintése miatti sérülések.
♦
Alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata miatti sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb
ideig használja, rendszeresen iktasson be
szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszély
(pl. faanyag, különösen tölgy, bükk és rétegelt
lemez (MDF) vágásánál).
Szerviz
A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos biztonságát.
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések fúró- és vésőkalapácsokhoz
♦
♦
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik
teljes birtokában, vagy nincs meg a szükséges
tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy a készülék
használatához kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a szerszámmal.
Maradványkockázatok.
Elektromos szerszámokra vonatkozó kiegészítő biztonsági figyelmeztetések
♦
Leszorítókkal vagy más praktikus módon stabil
felületre rögzítse és támassza meg a munkadarabot. Ha a munkadarabot a kezében tartja vagy
a testéhez szorítja, az instabillá válik, Ön pedig
elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Fal, padló vagy mennyezet fúrása előtt tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
Közvetlenül fúrás után ne érjen a fúrószárhoz, mert
a fúrás során felforrósodhatott.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy felszerelés használata, illetve itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi
sérülés és/vagy dologi kár veszélyével jár.
Viseljen hallásvédőt. A zaj halláskárosodást
okozhat.
Használja a készülékhez mellékelt segédfogantyúkat. A szerszám feletti uralom elvesztése
személyi sérüléssel végződhet.
Az elektromos szerszámot a szigetelt markolatánál
tartsa, amikor olyan helyen végez munkát, ahol
a vágótartozék rejtett vezetékkel, vagy a szerszám saját tápkábelével kerülhet érintkezésbe.
Ha a vágószerszám áram alatt lévő vezetéket ér,
a szerszám fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek,
és a kezelő áramütést szenvedhet.
Fúrókalapács üzemmódban soha ne használjon
vésőszárat. A vésőszár elakad az anyagban és
forgásra kényszeríti a fúrót.
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745
szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok
felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek
összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes
becsléséhez is.
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási érték
az elektromos szerszám használata során eltérhet
a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően.
A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé
is emelkedhet.
4
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges biztonsági
intézkedések meghatározásához végzett vibrációs
kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél
a napi kitettséget jelentő időn túl figyelembe kell venni
a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy
a szerszámot hogyan használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét, pl. azokat az időszakokat
is, amikor a szerszám ki van kapcsolva vagy üresen jár.
♦
A szerszám használata
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában működni. Ne terhelje túl.
Figyelmeztetés! Fal, padló vagy mennyezet fúrása
előtt tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek
elhelyezkedéséről.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak át kell olvasnia
a kezelési kézikönyvet.
Üzemmód kiválasztása (B ábra)
A szerszám három üzemmódban használható. Nyomja
be a gombot (11) és forgassa a módválasztót (4) a szimbólummal jelzett kívánt helyzetbe.
Elektromos biztonság
Fúrás
♦
Acél, faanyagok és műanyagok fúrásához állítsa
a módválasztót (4) állásba.
Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy az adattáblán megadott feszültség
egyezik-e a hálózati feszültséggel.
♦
Ütvefúrás
♦
Falazat és beton ütvefúrásához állítsa a módváállásba.
lasztót (4)
♦
Ütvefúrás közben a szerszám nem ugrálhat,
egyenletesen kell járnia. Ha szükséges, növelje
a fordulatszámot.
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik
Black & Decker márkaszervizzel.
Részegységek
A készülék az alábbi tartozékok némelyikét vagy mindegyikét tartalmazza.
1. Fordulatszám-szabályozós üzemi kapcsoló
2. Tartósüzem rögzítőgomb
3. Forgásirányváltó kapcsoló
4. Üzemmód választó
5. Szerszámbefogó
6. Oldalfogantyú
7. Mélységütköző
8. Mélységütköző rögzítőgombja
Kalapálás
♦
Tengelyzáras kalapáláshoz és kisebb vésési munkákhoz állítsa a módválasztót (4)
állásba.
♦
Győződjön meg arról, hogy az irányváltó kapcsoló
előre állásban van.
♦
Amikor ütvefúrás módról vésés módra átkapcsol,
forgassa a vésőt a kívánt helyzetbe. Ha az átkapcsolásnál ellenállást tapasztal, kissé forgassa el
a vésőt, hogy a tengelyzár bekattanjon.
♦
Tengelyzáras kalapálásnál a szerszámszár elforgatható. Állítsa a módválasztót (4)
állásba,
ahol a szerszámszár szöge a szerszámbefogó (6)
forgatásával változtatható. Mielőtt folytatná, állítsa
állásba.
a módválasztót (4)
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy
a szerszám ki van-e kapcsolva, és a dugasza ki van-e
húzva a konnektorból.
Forgásirány kiválasztása
Az oldalfogantyú felszerelése (C ábra)
♦
♦
♦
Fúráshoz, csavarok behajtásához és véséshez az előre
(az óramutató járásával egyező) forgásirányt válassza.
Csavarok meglazításához és beragadt fúrószár kiszabadításához a hátra (az óramutató járásával ellentétes)
forgásirányt válassza.
♦
Az előre forgásirány választásához tolja az irányváltó csúszókapcsolót (3) balra.
♦
A hátra forgásirány választásához tolja az irányváltó kapcsolót jobbra.
Figyelmeztetés! Soha ne változtasson forgásirányt,
amíg a motor jár.
A markolatot addig forgassa az óramutató járásával
ellentétes irányba, amíg az oldalfogantyút (6) rá
nem tudja csúsztatni a szerszám elejére.
Forgassa az oldalfogantyút a kívánt helyzetbe.
A markolat óramutató járásával megegyező irányba
való forgatásával szorítsa rá a fogantyút a gépre.
Tartozék felszerelése (A ábra)
♦
♦
♦
♦
gelyirányban többcentiméternyi mozgástere van,
amikor a befogóba illeszkedik.
A tartozék eltávolításához húzza hátra a perselyt
(10), és húzza ki a tartozékot a befogóból.
Tisztítsa meg és zsírozza be a tartozék szárát (9).
Húzza hátra a perselyt (10) és helyezze be a szárat
a szerszámbefogóba (5).
Nyomja a tartozékot befelé, és óvatosan forgassa
addig, amíg a helyére illeszkedik.
Ellenőrizze, hogy tökéletesen illeszkedik-e a tartozék, ehhez próbálja meg kihúzni a befogóból.
Fúrókalapács üzemmódban a tartozéknak ten-
Fúrási mélység beállítása (C ábra)
♦
♦
5
Nyomja be a mélységütköző rögzítőgombját (8).
Állítsa a mélységütközőt (7) a kívánt helyzetbe.
A maximális fúrási mélység egyenlő a fúrószár
♦
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
hegye és a mélységütköző elülső vége közötti
távolsággal.
Engedje vissza a mélységütköző rögzítőgombját.
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse
meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦
A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell
vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz
mellékelt szerelési útmutatót.
Ajánlott biztosíték: 5 A.
Be- és kikapcsolás
♦
♦
♦
♦
A gép beindításához nyomja be a fordulatszámszabályozós üzemi kapcsolót (1). A kapcsoló behúzásának mértékével arányosan nő a fordulatszám.
Általánosan elmondható, hogy nagy átmérőjű furatok készítéséhez alacsonyabb, kisebb átmérőjű
furatok készítéséhez pedig magasabb fordulatszám szükséges.
A folyamatos működéshez nyomja be a tartósüzem
rögzítőgombot (2) és engedje el az üzemi kapcsolót. Ez az opció csak jobb-forgásiránynál működik.
A készülék kikapcsolásához engedje el a fordulatszám-szabályozós üzemi kapcsolót. Ha
tartósüzem használat közben kívánja a készüléket
kikapcsolni, nyomja meg még egyszer a fordulatszám-szabályozós kapcsolót, majd engedje el.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Ha egy napon úgy találja, hogy Black & Decker termékét le kell cserélnie, vagy arra a továbbiakban nincs
szüksége, ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki.
A terméket a normál háztartási hulladéktól elkülönítve
kell megsemmisíteni.
Tartozékok
A szerszám teljesítménye függ a felhasznált tartozékoktól. A Black & Decker és Piranha márkájú tartozékok
megfelelnek a legmagasabb minőségi követelményeknek, és tervezésüknél a szerszám teljesítményének
növelése volt a cél. Ezen tartozékok használatával
a lehető legjobb teljesítményt érheti el.
Az elhasználódott termékek és csomagolásuk
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
Karbantartás
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker
készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük. Folyamatosan
kielégítő működése függ a megfelelő gondozástól és
a rendszeres tisztítástól is.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék megvásárlásakor.
Figyelmeztetés! Vezetékes/vezeték nélküli szerszámok karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦
Vagy kapcsolja ki készüléket/szerszámot, majd
vegye ki belőle az akkumulátort, ha kivehető.
♦
Vagy pedig merítse le teljesen az akkumulátort, ha
az a szerszámmal egybe van építve, majd ezután
kapcsolja ki a szerszámot.
♦
Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát. Az Ön
töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a készülék/szerszám/töltő szellőzőnyílásait.
♦
A motorburkolatot nedves ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg. Ne használjon súroló hatású vagy
oldószer alapú tisztítószert.
♦
Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha van), és
ütögesse meg, hogy belsejéből kihulljon a por.
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására, amint
azok elérték élettartamuk végét. Ha igénybe veszi
ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa vissza a terméket
bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
Black & Decker képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel kapcsolatosan
a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
6
Műszaki adatok
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
KD750 (1-es típus)
VAC 230
Bemenő feszültség
Felvett teljesítmény
W 750
Üresjárati fordulatszám
min-1 0–1050
Ütésszám
min -1 5 200
Ütőerő
J 2,7
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást a
www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
Maximális fúrási kapacitás
Beton
mm 26
Acél
mm 13
Fa
mm 30
Súly
kg 2,3
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 90 dB(A), mérési bizonytalanság (K)
3 dB(A), Zajszint (LWA) 101 dB(A), mérési bizonytalanság
(K) 3 dB(A)
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 60745
szerint:
Ütvefúrás betonban (ah,HD) 16,3 m/s2,
bizonytalanság (K) 1,5 m/s2, Vésés (ah, Cheq) 13,5 m/s2,
bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KD750
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“ alatt
ismertetett termékek megfelelnek a következő irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-6
További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker
vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv hátoldalán
található elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker
vállalat nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2010. 07. 16.
zst00243944 - 21-08-2014
7
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
8
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
9
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising