DC222K | DeWalt DC222K ROTARY HAMMER Type 2 instruction manual

www.
.eu
DC222
DC223
DC224
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
2
4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)
17
English (original instructions)
31
Español (traducido de las instrucciones originales)
43
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
58
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
72
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
86
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
100
Português (traduzido das instruções originais)
113
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
128
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
141
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
154
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
168
Figure 1
c
f
c
DC224
b
a
q
DC223/DC 224
h
g
e
d
j k
DC222
i
k
l
m
1
Figure 2
n
k
n
k
Figure 3A
Figure 4
c
Figure 3B
2
c
d
d
e
g
o
Figure 6
Figure 5
b
h
i
Figure 7
Figure 8
f
e
p
f
3
DANSK
TRÅDLØST ROTERENDE HAMMERBOR
DC222, DC223, DC224
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring
og indgående produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere til
professionelle brugere af elværktøj.
Vibrationsniveauet i dette informationsark er blevet
målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, som er oplyst i EN 60745 og kan bruges til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
bruges til foreløbig vurdering af eksponeringen.
ADVARSEL: Det erklærede
vibrationsniveau gælder for
værktøjets hovedanvendelsesformål.
Vibrationsniveauet kan imidlertid variere,
hvis værktøjet anvendes til andre formål
eller ved ringe vedligeholdelse. Dette
kan lede til en betydelig forøgelse i
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Tekniske data
Spænding
Type
Tomgangshastighed
Omdrejningstal under
belastning
Stødenergi
Maksimal borekapacitet i
stål/træ/beton
Værktøjsholder
Kravediameter
Vægt
LPA
KPA
LWA
KWA
DC222 DC223 DC224
24
24
24
2
2
2
min-1 0–1.100 –1.100 0–1.100
V
min-1 0–800
J
2,1
0–800
2,1
0–800
2,1
mm 13/30/24 13/30/24 13/30/24
SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus®
mm
43
43
43
kg
3,8
3,9
4,0
(lydtryk)
dB(A)
(lydtrykusikkerhed) dB(A)
(lydeffekt)
dB(A)
(usikkerhed lydeffekt) dB(A)
84
1,5
97
1,9
84
1,5
97
1,9
84
1,5
98
2,4
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til
EN 60745:
Vibrationsemissionsværdi ah
Boring i metal
ah,D =
m/s²
Usikkerhed K = m/s²
< 2,5
1,5
< 2.5
1,5
< 2.5
1,5
Vibrationsemissionsværdi ah
Boring i beton
ah,HD =
m/s²
Usikkerhed K = m/s²
9
1,5
9
1,5
9
1,5
Vibrationsemissionsværdi ah
Mejsling
ah,Cheq =
m/s²
Usikkerhed K = m/s²
–
–
6,5
1,5
6,5
1,5
Vibrationsemissionsværdi ah
Skrueboring uden stød
ah =
m/s²
Usikkerhed K = m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
4
Et skøn over vibrationsudsættelsen
skal tage højde for tiden, hvor
værktøjet er slukket eller tændt uden
at blive brugt. Dette kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Identificer yderligere
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
beskytte brugeren mod vibrationer,
såsom: vedligeholdelse af værktøjet og
dets tilbehør, hold hænderne varme og
etablering af arbejdsrutiner.
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Kapacitet
Vægt
VDC
Ah
kg
DE0241
NiMH
24
3,0
1,4
Oplader
Forsyningsspænding
Batteritype
Cirka Opladningstid
min
Vægt
kg
Sikringer:
Europa
VAC
230 V værktøj
DE0243
NiCd
24
2,0
1,4
DE0246
230
NiCd/NiMH
60/70
(2,0 Ah
batteripakker)
0,6
10 Amp, el-net
DANSK
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
DC222, DC223, DC224
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse
med:
98/37/EF (indtil 28. dec. 2009), 2006/42/EF
(fra 29. dec. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse
for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
30.07.2009
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og
instruktioner. Hvis ikke advarsler og
instruktioner følges kan det resultere
i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE
Udtrykket “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller
dampene.
c) Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen
for elektrisk stød.
5
DANSK
d)
e)
f)
Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan
forårsage alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
6
g)
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
f) Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
g) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader,
som er angivet af fabrikanten. En
oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
DANSK
b)
c)
d)
Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver
enkelt type. Brug af andre batteripakker kan
skabe risiko for personskade og brand.
Når en batteripakke ikke er i brug,
skal den holdes borte fra andre
metalgenstande, så som papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre
små metalgenstande, der kan danne
forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
Hvis en batteripakke udsættes for
overlast, kan der sive væske ud. Undgå
berøring. Hvis væsken berøres ved et
tilfælde, skal der skylles med masser af
vand. Hvis der kommer væske i øjnene,
skal der desuden søges lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation eller
forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Yderligere specifikke
sikkerhedsregler for roterende
hamre
• Brug hørebeskyttelse. Støjeksponering kan
forårsage høreskader.
• Brug de ekstra håndtag, der følger med
værktøjet. Manglende kontrol kan medføre
personskade.
• Hold elværktøjet på de isolerede
håndtagsflader, når der skal saves i emner,
hvor skæreværktøjet kan berøre skjulte
ledninger eller sit eget kabel. Kontakt med
en strømførende ledning vil gøre blotlagte
metaldele på værktøjet strømførende og give
stød til brugeren.
• Brug klemmer eller andre praktiske metoder
til at fastgøre og støtte arbejdsemnet til
et stabilt underlag. Det er ustabilt at holde
arbejdsemnet i hånden eller mod kroppen og
kan medføre manglende kontrol.
• Anvend sikkerhedsbriller eller anden
øjenbeskyttelse. Under betjening af hammeren
kan der hvirvle savsmuld rundt. Flyvende
partikler kan forårsage permanent øjenskade.
Brug en støvmaske eller et åndedrætsværn til
støvfrembringende handlinger. Ørebeskyttelse vil
være nødvendigt under de fleste betjeninger.
• Hold godt fast på værktøjet hele tiden.
Forsøg ikke at betjene værktøjet uden at
holde det med begge hænder. Det anbefales
altid at anvende sidehåndtaget. Betjening af
værktøjet med én hånd kan medføre manglende
kontrol. Det kan også udgøre en fare at bryde
igennem eller støde på hårde materialer, såsom
en armeringsstang. Fastgør sidehåndtaget godt
før brug.
• Betjen ikke værktøjet i længere tid ad
gangen. Vibration som følge af hammerens
bevægelse kan medføre skade på dine hænder
og arme. Anvend handsker som en ekstra pude
og begræns udsættelsen ved at tage mange
pauser.
• Forsøg ikke selv at reparere dele.
Mejselreparation bør udføres af en autoriseret
specialist. Ukorrekt reparerede mejsler kan
forårsage personskade.
• Anvend handsker, når du betjener værktøjet
eller skifter delene. Blotlagte metaldele på
værktøjet og delene kan blive ekstremt varme
under betjening. Små dele af ødelagt materiale
kan skade bare hænder.
• Læg aldrig værktøjet fra dig, før delene er
helt stoppet. Det kan forårsage personskade at
fjerne delene.
• Slå ikke på fastsiddende dele med en
hammer for at løsne dem. Metalfragmenter
eller materialespåner kan løsnes og forårsage
personskade.
• Mejsler, der er en smule slidte, kan hvæsses
ved hjælp af slibning.
• Hold strømledningen borte fra den roterende
del. Vikl ikke ledningen om kroppen. En
elektrisk ledning, der er bundet om en roterende
del, kan forårsage personskade og manglende
kontrol.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af en
roterende hammer:
– skader forårsaget af berøring af de roterende
dele eller varme dele på værktøjet
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
7
DANSK
– Hørenedsættelse.
– Risiko for at få fingrene i klemme ved udskiftning
af tilbehøret.
– Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv,
der dannes, når der arbejdes i beton og/eller
murværk.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
PLACERING AF DATOKODEN
Datokoden, som også inkluderer fremstillingsåret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenføjningen mellem værktøj og
batteri.
Eksempel:
2009 XX XX
Produktionsår
Vigtige sikkerhedsinstruktioner for
alle batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne
manual indeholder vigtige sikkerheds- og
betjeningsinstruktioner for DE0246-batteriopladeren.
• Læs alle instruktioner og
sikkerhedsafmærkninger på opladeren,
batteripakken og det produkt, som
batteripakken anvendes til, før opladeren tages i
brug.
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Opladningsterminaler er forsynet
med 230 volt spænding. Berør aldrig
kontaktflader med strømførende
genstande. Det kan medføre elektrisk
stød og eventuel livsfare.
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Lad
aldrig væske trænge ind i opladeren. Det
kan medføre elektrisk stød.
FORSIGTIG: Fare for forbrændinger.
For at undgå fare for personskade må
der kun oplades DEWALT genopladelige
batterier. Andre typer risikerer at
sprænges, hvilket kan forårsage personeller materiel skade.
8
FORSIGTIG: Under visse
omstændigheder, når opladeren
er sluttet til ledningsnettet, kan
de fritliggende opladerkontakter
inde i opladeren blive kortsluttet
af udefra kommende materialer.
Udefra kommende materialer, som
kan lede strøm, som f.eks. ståluld,
aluminiumsfolie, eller ophobede
metalpartikler og lignende, skal holdes
i sikker afstand fra opladerens hulrum.
Tag altid opladeren ud af strømstikket,
når der ikke er et batteri i opladeren.
Tag opladeren ud af strømstikket før
rengøring.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er vist
her i vejledningen. Opladeren og batteripakken
er konstrueret, så de fungerer som en enhed.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALT
genopladelige batterier. Anden anvendelse
kan medføre brandfare, fare for elektrisk stød og
eventuel livsfare.
• Opladeren må ikke udsættes for regn eller
sne.
• Træk altid i stikket og ikke i ledningen, når
opladeren skal kobles fra ledningsnettet.
Herved reduceres risikoen for at beskadige stik
og ledning.
• Sørg for at anbringe ledningen, så den ikke
trædes på, rykkes i, eller på anden måde
udsættes for skade eller overlast.
• Anvend kun en forlængerledning, hvis det
er absolut nødvendigt. Fejlagtig brug af
forlængerledninger kan medføre brandfare samt
fare for elektrisk stød og eventuel livsfare.
• Placer aldrig andre genstande oven
på opladeren, og placer aldrig
opladeren på et blødt underlag, som
kan blokere ventilationshullerne og
føre til overophedning. Placer ikke
opladeren i umiddelbar nærhed af andre
varmekilder. Opladeren ventileres gennem
ventilationshullerne i husets top og bund.
• Opladeren må ikke bruges når ledning eller
stik er beskadiget — udskift straks ledning
og stik.
• Opladeren må ikke bruges hvis den har
været udsat for hårde stød, er blevet tabt
eller på anden måde er blevet beskadiget.
Opladeren skal indleveres til et autoriseret
serviceværksted.
DANSK
• Skil ikke opladeren ad. Aflever den til et
autoriseret servicecenter for service eller
reparation. Ukorrekt samling kan medføre
brandfare eller fare for elektrisk stød og eventuel
livsfare.
• Afbryd opladeren fra strømstikket før
eventuel rengøring. Herved undgås risiko
for elektrisk stød. Det er ikke nok at fjerne
batteripakken.
• Forsøg ALDRIG at sammenkoble 2 opladere.
• Opladeren er konstrueret til at fungere med
en standard 230V strømforsyning. Forsøg
ikke at anvende en anden spænding. Dette
gælder ikke for bilopladeren.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DE0246-opladeren accepterer 24 V NiCd- og NiMHbatterier.
Disse opladere kræver ingen justering og er
konstrueret til yderst nem betjening.
Opladningsprocedure (fig. 1)
FARE: Fare for livsfarligt elektrisk
stød. Der er 230 volt til stede i
opladningsterminalerne. Undersøg aldrig
med strømførende genstande. Fare for
livsfarligt elektrisk stød.
ADVARSEL: Undlad at oplade
batteripakken, når den omgivende
temperatur er < 4 °C eller > 40 °C.
Den anbefalede opladetemperatur: Ca.
24 °C.
1. Forbind opladeren (l) med en passende
stikkontakt, inden batteriet indsættes.
2. Indsæt batteriet i opladeren. Den røde
(opladnings-) lampe blinker uafbrudt som tegn
på, at opladningsprocessen er startet.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydelse og liv for
NiCd- og NiMH-batterier, skal du oplade batteriet i
minimum 10 timer før første brug.
Opladningsproces
Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstående
skema.
Opladningstilstand
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved varmt/koldt batteri
udskift batteripakke
problem
–
– – –
–––––––––––––
–– – –– –
•••••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk genopfriskning
Den automatiske genopfriskningsindstilling udligner
eller afbalancerer de enkelte celler i batteripakken
ved dens spidskapacitet. Batteripakker skal
genopfriskes ugentligt, eller når batteripakken ikke
længere yder maksimalt.
For at genopfriske en batteripakke, sættes den i
opladeren som normalt. Lad batteripakken blive i
opladeren i mindst 10 timer.
Luftafkølet
Opladeren er udstyret med en intern blæser til
hurtig afkøling af batteripakker. Blæseren tænder
automatisk, når det er nødvendigt. Blæseren
aktiveres også med jævne mellemrum, når der ikke
er noget batteri i opladeren, for at blæse støv væk
fra blæserhullerne.
Forsinkelse ved varm/kold
batteripakke
Når opladeren påviser en batteripakke, der er for
varm eller for kold, påbegynder den automatisk
en varm/kold batteripakke-forsinkelsesfunktion,
hvor opladningen indstilles, indtil batteriet har nået
den rette temperatur. Opladeren skifter derefter
automatisk til opladningsfunktionen. Denne funktion
sikrer maksimal batterilevetid.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner for
alle batteripakker
Sørg ved bestilling af nye batteripakker for at
inkludere katalognummer og spænding.
Batteripakken er ikke fuldt opladet i den originale
indpakning. Læs inden brug af batteripakken og
opladeren nedenstående sikkerhedsinstruktioner.
Følg derefter de beskrevne opladningsprocedurer.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Undlad at oplade eller bruge batteri i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. i nærhed
af brændbare væsker, gasser eller støv.
Isættelse eller fjernelse af batteriet fra opladeren
kan antænde støvet eller røgen.
• Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
9
DANSK
• Stænk eller nedsænk IKKE batteripakker i
vand eller andre væsker.
1. Tag batterihætten af, før batteripakken (n)
sættes i opladeren eller værktøjet.
• Opbevar eller anvend ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå eller overstige 40˚ C (105° F) (så som
udendørs skure eller metalbygninger om
sommeren).
2. Sæt beskyttelseshætten over kontakterne
straks efter udtagning af batteripakken fra
opladeren eller værktøjet.
FARE: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken uanset grunden.
Batteripakken må ikke sættes i
opladeren, hvis batteripakken er revnet
eller beskadiget. Batteripakken må
ikke knuses, tabes eller beskadiges.
En batteripakke eller oplader må ikke
anvendes, hvis den har været udsat
for et kraftigt slag, er blevet tabt, kørt
over eller på anden måde beskadiget
(f.eks. gennemboret af et søm, ramt
med en hammer eller trådt på). Det
kan medføre elektrisk stød og eventuel
livsfare. Beskadigede batteripakker skal
returneres til servicecenteret til genbrug.
FORSIGTIG: Anbring, når det ikke
er i brug, værktøjet på siden på en
stabil overflade, hvor det ikke er til
at snuble eller falde over. Værktøj
med store batteripakker kan stå opret
på batteripakken, men kan let væltes.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR NIKKELKADMIUM (NICd) ELLER NIKKEL-METAL-HYDRID (NiMH)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i en brand.
• Lidt lækage fra cellerne i batteripakken kan
forekomme under ekstreme brugs- eller
temperaturforhold. Dette udgør dog ikke et
batterisvigt.
Men, hvis det udvendige segl er brudt:
a. og batterivæske får kontakt med huden, vask
omgående huden med sæbe og vand i flere
minutter.
b. og batterivæske kommer i øjnene, skyl
øjnene med rent vand i mindst 10 minutter
og søg straks lægehjælp.
(medicinsk notat: Væsken er en 25-35%
opløsning af kaliumhydroxid.)
Batterihætte (fig. 2)
En beskyttende batterihætte medfølger til at dække
kontakterne på en udtaget batteripakke. Uden den
beskyttende hætte på plads er der risiko for, at
løse metalgenstande kan kortslutte kontakterne,
forårsage brandfare og beskadige batteripakken.
10
ADVARSEL: Sørg for, at den
beskyttende batterihætte er på plads,
inden en batteripakke, som ikke er i
brug, opbevares eller transporteres.
Batteri (fig. 1)
BATTERITYPE
DE0241 og DE0243 kører på 24 volt batteripakker.
Anbefalinger til opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
2. Langvarig opbevaring skader ikke batteripakken
eller opladeren. Under de rette forhold kan de
opbevares i op til 5 år.
Mærkater på oplader og batteripakke
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Batteri oplader.
Batteri opladet.
Batteri defekt.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Undlad at oplade beskadigede
batteripakker.
Brug kun med DEWALT-batteripakker,
andre typer risikerer at sprænges, hvilket
kan forårsage person- eller materiel
skade.
DANSK
f. Låsekrave
Må ikke udsættes for vand.
g. Støvdæksel
h. Dybdejusteringsstift
Udskift straks defekter ledninger.
Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.
Bortskaf batteripakken på en
miljøforsvarlig måde.
i. Sidehåndtag
j Udløserknapper
k. Batteripakke
l. Oplader
m. Opladningsindikator (rød)
TILTÆNKT BRUG
Brænd ikke NiMH, NiCd+ og Li-Ion
batteripakker.
Dit trådløse, roterende hammerbor DC222 er blevet
fremstillet til professionelt borings-, hammerboringsog skruearbejde.
Kan oplade NiMH og NiCd batteripakker.
Dit trådløse, roterende hammerbor DC223/
DC224 er blevet fremstillet til professionelt
borings-, hammerborings og skruearbejde samt let
flishugning.
Se tekniske data for opladetid.
Emballageindhold
MÅ IKKE bruges ved høj fugtighed eller under
forhold, hvor der er brændbare væsker eller gasser
til stede.
Pakken indeholder:
Disse hammerbor professionelt værktøj.
1 trådløst roterende hammerbor
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning kræves, når uerfarne brugere anvender
dette værktøj.
1 sidehåndtag
1 dybdejusteringsstang
1 oplader (kun K-modeller)
Overbelastningskobling
2 batteripakker (kun K-modeller)
I tilfælde af et fastklemt bor afbrydes drevet til
borspindelen. På grund af den resulterende kraft skal
du altid holde værktøjet med begge hænder og med
en god holdning.
1 kasse (kun K-modeller)
1 nøgleløs patron (DC224)
1 brugsvejledning
1 sprængbillede
BEMÆRK: Batteripakker og opladere medfølger
ikke til N-modeller.
• Kontroller om værktøjet, dele eller tilbehør er
blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til grundigt at læse og forstå denne
vejledning inden brug.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificer aldrig
el-værktøjet eller dele deraf. Det kan
medføre person- eller materialeskade.
a. Variabel hastighedskontakt
b. Forlæns/baglæns-skyder
Bremsemekanisme
Når kontakten til variabel hastighed slippes, stopper
spindelen med at dreje med det samme.
Aktiv vibrationskontrol
Den aktive vibrationskontrol neutraliserer
tilbagesprungen vibration fra hammermekanismen.
Ved at sænke hånd- og armvibration gives der
mulighed for mere bekvem brug i længere perioder
af gangen og forlænger apparatets levetid. I drift
afbalancere en fjedermekanisme vibrationskraften.
Dette kan fornemmes ved affjedringseffekten, når
der anvendes tryk på værktøjet. Sørg for, at fjederen
er indkoblet, men ikke for stramt. Mekanismen skal
kunne ”flyde”.
c. Funktionsvælger
Elektrisk sikkerhed
d. Sikkerhedslås
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontroller altid, at batteriets spænding
svarer til spændingen på mærkepladen. Sørg
e. Værktøjsholder
11
DANSK
også for, at din opladers spænding svarer til din
el-netspænding.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret
i overensstemmelse med EN 60335.
Derfor kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALTS serviceorganisation.
Brug af forlængerledninger
Forlængerledninger bør ikke anvendes, medmindre
det er strengt nødvendigt. Brug en godkendt
forlængerledning, som er egnet til din opladers
indgangsstrøm (se tekniske data). Den mindste
lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Roterende boring: til iskruning og boring i
stål, træ og plastik
Hammerboring: til boring i beton og
murværk.
DC223/DC224 (FIG. 3B)
Værktøjet kan anvendes i følgende funktionstilstande:
Roterende boring: til iskruning og boring i
stål, træ og plastik
Hammerboring: til boring i beton og
murværk.
Kun hamring: til let mejsling.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
1. For at vælge funktionstilstand skal du trykke på
sikkerhedslåsen (d) og dreje funktionsvælgeren
(c), indtil den peger på symbolet for den
ønskede funktion.
SAMLING OG JUSTERING
2. Slip sikkerhedslåsen og kontrollér, at
funktionsvælgeren er låst i positionen.
ADVARSEL: Inden samling og justering
skal batteripakken altid tages ud. Sluk
altid for værktøjet, inden batteriet
indsættes eller fjernes.
ADVARSEL: Anvend kun DEWALT
batterier og opladere.
Indsættelse og fjernelse af
batteriet fra værktøjet (fig. 1)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade, skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen former
for justering eller af-/påmontering af
værktøjsdele eller tilbehør. En utilsigtet
opstart kan forårsage personskade.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJET
Isæt batteripakken i den tilhørende sprække i
værktøjet, indtil den klikker på plads. Du skal
eventuelt bruge noget kraft for helt at aktivere
fjedermekanismen.
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
1. Tryk på frigivelsesknapperne (j) og træk
batteripakken ud af værktøjets håndtag.
2. Sæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Valg af funktionstilstand
(fig. 3A, 3B)
DC222 (FIG. 3A)
Værktøjet kan anvendes i følgende funktionstilstande:
12
ADVARSEL: Vælg ikke funktionstilstand,
når værktøjet kører.
Isætning og udtagning af SDS Plus®tilbehør (fig. 4)
Dette værktøj anvender SDS Plus®-tilbehør (se
indsats i fig. 4 for et udsnit af et SDS Plus®-borskaft).
1. Rengør og smør borskaftet.
2. Indsæt borskaftet i værktøjsholderen (e).
3. Skub boret ned og drej det en smule, indtil det
passer i åbningerne.
4. Træk i boret for at kontrollere, at det er ordentligt
låst. Hammerfunktionen kræver, at boret kan
bevæges aksialt flere centimeter, når der er låst i
værktøjsholderen.
5. For at fjerne et bor skal du trække
værktøjsholderens låsemuffe (o) tilbage og
trække boret ud.
ADVARSEL: Anvend altid handsker,
når du skifter tilbehør. De blotlagte
metaldele på værktøjet og tilbehøret kan
blive ekstremt varme under betjening.
Påsætning af sidehåndtaget (fig. 1)
Sidehåndtaget (i) kan tilpasses både højre- og
venstrehåndsbrugere.
DANSK
ADVARSEL: Anvend ikke værktøjet,
hvis sidehåndtaget ikke er korrekt
monteret.
1. Løsn sidehåndtaget.
2. For højrehåndsbrugere: skub
sidehåndtagsklemmen over kraven bag
værktøjsholderen, håndtag til venstre.
3. For venstrehåndsbrugere: skub
sidehåndtagsklemmen over kraven bag
værktøjsholderen, håndtag til højre.
4. Drej sidehåndtaget til den ønskede position og
fastspænd håndtaget.
Indstilling af boredybde (fig. 5)
1. Isæt det ønskede bor.
2. Løsn sidehåndtaget (i).
3. Før dybdejusteringsstiften (h) gennem hullet i
sidehåndtagsklemmen.
4. Juster boredybden som vist.
5. Fastspænd sidehåndtaget.
Fremad-/tilbageskyder (fig. 6)
1. Skub fremad-/tilbageskyderen (b) til
venstrehåndssiden for fremadrotation (højre
hånd). Se pilene på værktøjet.
2. Skub fremad-/tilbageskyderen (b) til
højrehåndssiden for tilbagerotation (venstre
hånd.
ADVARSEL: Vent altid, indtil motoren
er stoppet helt, før du ændrer
rotationsretningen.
Udskiftning af værktøjsholderen med
patronen (fig. 7)
DC224
1. Drej låsekraven (f) i oplåst position og træk
værktøjsholderen (e) af.
2. Tryk patronen (p) på spindlen og drej låsekraven
i låsepositionen.
3. For at udskifte patronen med værktøjsholderen
skal du først fjerne patronen på samme måde,
som værktøjsholderen blev fjernet. Derefter skal
du anbringe værktøjsholderen på samme måde,
som patronen blev anbragt.
ADVARSEL: Anvend
aldrig standardpatroner i
hammerboringstilstanden.
Udskiftning af støvdæksel (fig. 4)
Støvdækslet (g) forhindrer, at der trænger støv ind
i mekanismen. Udskift et slidt støvdæksel med det
samme.
1. Træk værktøjsholderens låsemuffe (o) tilbage og
træk støvdækslet (g) af.
2. Påsæt det nye støvdæksel.
3. Slip værktøjsholderens låsemuffe.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL:
• Overhold altid sikkerhedsvejledningen
og de gældende regler.
• Vær opmærksom på placeringen af
rør og ledninger.
• Benyt kun et let tryk på værktøjet
(ca. 5 kg). For meget styrke øger ikke
borehastigheden, men reducerer
værktøjets ydelse og kan forkorte
værktøjets levetid.
• Kør ikke boret for langt ind for at
undgå skade på støvdækslet.
• Hold altid godt fast på værktøjet
med begge hænder og med en god
holdning. Betjen altid værktøjet med
sidehåndtaget korrekt monteret.
Korrekt håndposition (fig. 1, 8)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Korrekt håndposition kræver én hånd på
sidehåndtaget (i) og den anden hånd på
hovedhåndtaget (q).
Tænde og slukke (fig. 1)
1. Tryk på den variable hastighedskontakt (a) for
at starte værktøjet. Trykket på den variable
hastighedskontakt bestemmer værktøjets
hastighed.
2. Slip kontakten for at stoppe værktøjet.
3. Flyt forlæns/baglæns-skyderen (b) til
midterpositionen for at låse værktøjet i slukket
tilstand.
13
DANSK
Hammerboring (fig. 1)
BORING MED ET SOLIDT BOR
1. Indstil funktionsvælgeren (c) til
hammerboringspositionen.
2. Isæt det ønskede bor. For det bedste
resultater bør du anvende højkvalitetsbor med
hårdmetalplade.
3. Justér sidehåndtaget (i) som ønsket.
6. Når skruen flugter med arbejdsemnet, udløses
den variable hastighedskontakt for at forhindre
skruehovedet i at trænge ind i arbejdsemnet.
Mejsling (fig. 1)
DC223/DC224
• Indstil funktionsvælgeren (c) til positionen “kun
hamring”.
4. Indstil boredybden, hvis det er nødvendigt.
• Isæt den ønskede mejsel og sørg for, at den er
ordentligt låst fast.
5. Marker stedet, hvor hullet skal bores.
• Justér sidehåndtaget (i) som ønsket.
6. Placér boret på stedet og tænd for værktøjet.
• Tænd for værktøjet og begynd med at
arbejde. Det kan være nødvendigt at stoppe
motoren efter at have ændret fra mejslings- til
drejetilstand for at justere gearene.
7. Sluk altid for værktøjet, når du er færdig med
arbejdet, og før du tager stikket ud.
Roterende boring (fig. 1)
ADVARSEL:
• Anvend ikke dette værktøj til at blande
eller pumpe letantændelige eller
eksplosive væsker (benzin, alkohol
osv.).
1. Indstil funktionsvælgeren (c) til positionen
“roterende boring”.
2. Afhængigt af dit værktøj skal du følge én af
følgende instruktioner:
– Påsæt en patronadapter/patronsamling
(DC222/DC223). Specielle SDS Plus®adaptere med gevindskårne sektioner er
tilgængelige til brug med standard patroner
på 10 eller 13 mm, således at der kan
anvendes bor med lige skaft.
– Udskift værktøjsholderen med patronen
(DC224).
• Bland eller rør ikke brandbare væsker,
der er mærket således.
VEDLIGEHOLDELSE
DEWALT elektrisk værktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade, skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen former
for justering eller af-/påmontering af
værktøjsdele eller tilbehør. En utilsigtet
opstart kan forårsage personskade.
3. Fortsæt som beskrevet for hammerboring.
ADVARSEL: Anvend
aldrig standardpatroner i
hammerboringstilstand.
Skrueboring (fig. 1)
1. Indstil funktionsvælgeren (c) til positionen
“roterende boring”.
2. Vælg rotationsretning.
3. Afhængigt af dit værktøj skal du følge én af
følgende instruktioner:
- Indsæt den specielle SDS Plus®iskruningsadapter til brug med sekskantede
skruetrækkerbor (DC222/DC223).
- Udskift værktøjsholderen med patronen
(DC224).
4. Isæt det ønskede skruetrækkerbor. Når der
iskrues kærvskruer, skal der altid anvendes bor
med en glideføler.
5. Tryk forsigtigt på den variable hastighedskontakt
(a) for at forhindre skade på skruehovedet. I
omvendt rotation (venstre) reduceres værktøjets
hastighed automatisk for nem skrueudtagning.
14
• Denne maskine kan ikke serviceres af brugeren.
Tag værktøjet til en autoriseret DEWALTreparatør efter ca. 40 timers brug. Hvis der
opstår problemer før da, skal du kontakte en
autoriseret DEWALT-reparatør.
Opladeren er ikke servicerbar. Der er ingen
servicerbare dele inden i opladeren.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
DANSK
Tilbehør og vedhæftelser skal smøres regelmæssigt
omkring SDS Plus®-udstyret.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Der
må under ingen omstændigheder
komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren
før rengøring. Snavs og fedt kan fjernes
fra opladerens udvendige flader ved
hjælp af en klud eller en blød børste
(ikke metal). Brug ikke vand eller
rengøringsmidler.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Forskellige typer SDS Plus®-bor og -mejsler er
tilgængelige som ekstraudstyr.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
Miljøbeskyttelse
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes,
når det ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver,
der før var lette at udføre. Ved afslutningen af
batteriets rimelige levetid bortskaffes det på en
miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag
den derpå ud af værktøjet.
• NiCd og NiMH celler kan genbruges.
Bring dem til din forhandler eller nærmeste
genbrugsstation. De indsamlede batteripakker
vil blive genbrugt eller bortskaffet på
forsvarlig vis.
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
15
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT
værktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den
forhandler, hvor værktøjet blev købt og
få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
16
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com
DEUTSCH
AKKU-BOHRHAMMER
DC222, DC223, DC224
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionsgrad wurde nach Maßgabe eines
standardisierten Tests, wie in EN 60745 vorgegeben,
gemessen und kann zum Vergleich von Werkzeugen
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert steht für die
Hauptanwendungen des Werkzeugs.
Falls das Werkzeug jedoch für andere
Anwendungen oder mit anderem
Zubehör benutzt oder schlecht
instandgehalten wird, kann die
Vibrationsemission verschieden sein.
Dies kann den Expositionsgrad über
die gesamte Arbeitsdauer erheblich
steigern.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leerlaufdrehzahl
Lastdrehzahl
Schlagenergie
Max. Bohrleistung in
Stahl/Holz/Beton
Werkzeugaufnahme
Spannhalsdurchmesser
Gewicht
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
DC222
24
2
min-1 0–1100
min-1 0–800
J
2,1
V
DC223
24
2
0–1100
0–800
2,1
DC224
24
2
0–1100
0–800
2,1
mm 13/30/24 13/30/24 13/30/24
SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus®
mm
43
43
43
kg
3,8
3,9
4,0
dB(A)
84
84
84
dB(A)
dB(A)
1,5
97
1,5
97
1,5
98
dB(A)
1,9
1,9
2,4
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß
EN 60745:
Schwingungsemissionswert ah
Bohren in Metall
ah,D =
m/s² < 2,5
Messungenauigkeit K= m/s² 1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Schwingungsemissionswert ah
Bohren in Beton
ah,HD =
m/s²
Messungenauigkeit K = m/s²
9
1,5
9
1,5
9
1,5
Schwingungsemissionswert ah
Meißeln
ah,Cheq =
m/s²
Messungenauigkeit K = m/s²
–
–
6,5
1,5
6,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Schwingungsemissionswert ah
Schrauben ohne Hammer
m/s² < 2,5
ah =
Messungenauigkeit K = m/s² 1.5
Eine Schätzung des
Vibrationsaussetzungsgrades sollte
ebenfalls berücksichtigen, ob das
Werkzeug abgeschaltet ist, oder ob es
einfach nur eingeschaltet ist ohne für
Arbeiten benutzt zu werden. Dies kann
den Expositionsgrad über die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.
Bestimmen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen, um den
Benutzer vor den Auswirkungen der
Vibrationen zu schützen, wie etwa:
Instandhaltung des Werkzeugs und
Zubehörs, die Hände warm halten,
Aufbau von Arbeitsmethoden.
Akku
Akkutyp
Betriebsspannung
Kapazität
Gewicht
VDC
Ah
kg
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladezeit
Gewicht
Sicherungen:
Europa
DE0241
NiMH
24
3,0
1,4
VAC
min.
kg
DE0243
NiCd
24
2,0
1,4
DE0246
230
NiCd/NiMH
60/70
(2,0 Ah Akkus)
0,6
230 V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
17
DEUTSCH
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DC222, DC223, DC224
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
„Technische Daten“ beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
98/37/EG (bis 28. Dez. 2009), 2006/42/EG (ab 29.
Dez. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
18
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
30.07.2009
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Alle Sicherheits-/
Warnhinweise und alle
Anweisungen lesen. Die
Nichteinhaltung der nachstehend
aufgeführten Anweisungen kann
elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder
dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die Kontrolle
verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
DEUTSCH
c)
d)
e)
f)
Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Werkzeug erhöht das
Stromschlagrisiko.
Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze,
Öl, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte
Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Stromschlagrisiko.
Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen mindern
das Verletzungsrisiko.
c) Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
d) Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
e)
f)
g)
der/das sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Werkzeug in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann
die Arbeit besser und sicherer ausgeführt
werden.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
d) Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
e) Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen oder
so beschädigt sind, dass sie die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen.
Lassen Sie beschädigte Werkzeuge vor
19
DEUTSCH
f)
g)
dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle
sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge
zurückzuführen.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) GEBRAUCH UND WARTUNG VON AKKUBETRIEBENEN
WERKZEUGEN
a) Laden Sie die Akkus nur in vom Hersteller
angegebenen Ladegeräten auf. Ein
Ladegerät, das nur für eine bestimmte
Akkuart geeignet ist, kann zu einer
Brandgefahr führen, wenn es mit anderen
Akkus verwendet wird.
b) Verwenden Sie für die Elektrowerkzeuge
nur die dafür speziell vorgesehenen
Akkus. Der Gebrauch von anderen Akkus
kann zu Verletzungen und Brandgefahr
führen.
c) Halten Sie den nicht benutzten Akku
von Metallgegenständen, wie z. B.
Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenständen fern, die eine
Überbrückung der Kontakte verursachen
könnten. Ein Kurzschluss zwischen den
Akkukontakten kann Verbrennungen oder
einen Brand hervorrufen.
d) Bei unsachgemäßer Verwendung kann
Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser
abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die
Augen gelangt, diese ausspülen und einen
Arzt aufsuchen. Austretende Akkuflüssigkeit
kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen
führen.
6) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
20
Zusätzliche besondere
Sicherheitsvorschriften für
Bohrhämmer
• Tragen Sie einen Gehörschutz. Einfluss von
Lärm kann zum Gehörverlust führen.
• Benutzen Sie die mit dem Werkzeug
gelieferten zusätzlichen Griffe. Kontrollverlust
kann zu Verletzungen führen.
• Halten Sie Elektrowerkzeuge an isolierten
Griffflächen, wenn Sie Arbeiten durchführen,
bei denen das Schneidwerkzeug verborgene
Stromleitungen oder das eigene Kabel
berühren könnte. Der Kontakt mit einer
Strom führenden Leitung setzt die exponierten
Metallteile des Werkzeugs unter Strom, was zu
einem Stromschlag beim Anwender führt.
• Verwenden Sie Zwingen oder andere
praktikable Methoden, um das Werkstück
auf einer stabilen Basis zu fixieren und
abzustützen. Wenn Sie das Werkstück mit
der Hand oder gegen den Körper halten, ist es
nicht stabil. Sie können die Kontrolle über das
Werkstück verlieren.
• Tragen Sie eine Schutzbrille oder sonstigen
Augenschutz. Schlagbohrarbeiten verursachen,
dass Splitter herumfliegen. Herumfliegende
Teilchen können dauerhafte Augenverletzungen
verursachen. Tragen Sie eine Staubmaske
oder Atemschutzmaske bei Arbeiten, die Staub
verursachen. Gehörschutz kann bei den meisten
Anwendungen erforderlich sein.
• Halten Sie das Werkzeug immer fest im
Griff. Versuchen Sie nicht, dieses Werkzeug
zu betreiben, ohne es mit beiden Händen
zu halten. Es wird empfohlen, immer den
seitlichen Griff zu verwenden. Einhandbetrieb
dieses Werkzeugs führt zum Kontrollverlust.
Das Durchtrennen von Hartmaterial wie z. B.
Armierungsstahl oder das Treffen darauf kann
ebenfalls gefährlich sein. Drehen Sie vor dem
Betrieb den seitlichen Griff richtig fest.
• Betreiben Sie dieses Werkzeug nicht über
lange Zeiträume. Die vom Hammerbetrieb
verursachten Schwingungen können zu
Schäden an Ihren Händen und Armen führen.
Verwenden Sie Handschuhe zur zusätzlichen
Dämpfung und begrenzen Sie die Exponierung,
indem Sie häufige Pausen einlegen.
• Bereiten Sie Einsätze (Bits) nicht selbst
wieder auf. Die Wiederaufbereitung von
Meißeln sollte durch eine zugelassene Fachkraft
erfolgen. Nicht fachgerecht wiederaufbereitete
Meißel können Verletzungen verursachen.
DEUTSCH
• Tragen Sie Handschuhe beim Betrieb
des Werkzeugs oder beim Wechseln der
Einsätze. Zugängliche Metallteile am Werkzeug
und die Einsätze können beim Betrieb
extrem heiß werden. Kleine Stückchen von
abgebrochenem Material können bloße Hände
verletzen.
• Legen Sie das Werkzeug niemals ab,
solange der Einsatz nicht vollständig zum
Stillstand gekommen ist. Sich bewegende
Einsätze können Verletzungen verursachen.
• Schlagen Sie nicht mit dem Hammer auf
verklemmte Einsätze, um sie zu lösen.
Es können sich Fragmente von Metall- oder
Materialsplittern lösen und Verletzungen
verursachen.
• Leicht abgenutzte Meißel können durch
Schleifen wieder geschärft werden.
• Halten Sie das Stromkabel vom rotierenden
Einsatz fern. Wickeln Sie das Kabel um
keinen Teil Ihres Körpers. Ein um einen sich
drehenden Einsatz gewickeltes Stromkabel kann
Verletzungen und Kontrollverlust verursachen.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von
Bohr- oder Drehhämmern untrennbar verbunden:
– Verletzungen beim Berühren rotierender oder
heißer Teile des Gerätes.
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken nicht
vermieden werden. Diese sind:
– Schwerhörigkeit.
– Gefahr des Fingerquetschens beim Wechsel
von Zubehör.
– Gesundheitsgefährdung durch Einatmen
von Staub bei Arbeiten in Beton und/oder
Mauerwerk.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr
enthält, ist in die Gehäusefläche geprägt, die die
Montagefuge zwischen Gerät und Akku bildet.
Beispiel:
2009 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN
AUF: Diese Betriebsweisung enthält wichtige
Sicherheits- und Betriebsanweisungen für das
DE0246- Akkuladegerät.
• Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise, die am
Ladegerät, Akku und Akkuwerkzeug angebracht
sind.
GEFAHR: Tödlicher Stromunfall.
Die Ladestationen weisen 230 Volt
auf. Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren. Dies kann
einen elektrischen Schlag oder tödlichen
Stromunfall zur Folge haben.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromquelle angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Leitende Fremdmaterialien, wie
z. B. Stahlwolle, Aluminiumfolie oder
die Ansammlung von Metallpartikeln
von den Hohlräumen des Ladegerätes
fernhalten. Ziehen Sie den Netzstecker
des Ladegerätes immer aus der
Steckdose, wenn kein Akku in der
Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
21
DEUTSCH
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DEWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann, und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden, wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder
gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät bzw. stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Oberfläche. Dadurch
könnten die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das
Ladegerät ist oben und unten am Gehäuse mit
Lüftungsschlitzen versehen.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit
einem beschädigten Netzkabel oder
Netzstecker — beschädigte Teile sind
unverzüglich auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn
es einen harten Stoß erlitten hat, fallen
gelassen oder anderweitig beschädigt
wurde, sondern bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Stecken Sie das Ladegerät vor dem
Reinigen immer aus. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch
alleiniges Herausnehmen des Akkus wird dieses
Risiko nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
22
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230 V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt
nicht für das Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Das DE0246-Ladegerät ist für 24-V-NiCd- und
NiMH-Akkus geeignet.
Diese Ladegeräte müssen nicht eingestellt werden
und sind für eine möglichst einfache Bedienung
konzipiert.
Ladevorgang [Abb. (fig.) 1]
GEFAHR: Gefahr eines tödlichen
Stromschlags. 230 Volt liegen an den
Ladeanschlüssen an. Nicht mit elektrisch
leitenden Gegenständen berühren.
Gefahr eines elektrischen Schlages oder
eines tödlichen Stromschlags.
WARNUNG: Laden Sie den Akku
nicht bei Umgebungstemperaturen
< 4 °C oder > 40 °C. Empfohlene
Ladetemperatur: Ca. 24 °C.
1. Schließen Sie das Ladegerät (l) an eine
geeignete Steckdose an, bevor Sie den Akku
einsetzen.
2. Setzen Sie den Akku in das Ladegerät. Die
rote (Lade-) Kontrollleuchte blinkt kontinuierlich
und zeigt damit an, dass der Ladevorgang
begonnen hat.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die
rote Kontrollleuchte ununterbrochen leuchtet.
Der Akku ist vollständig aufgeladen und kann
jetzt benutzt oder im Ladegerät belassen
werden.
HINWEIS: Um die größte Leistung und
Lebensdauer von NiCd- und NiMH-Akkus zu
gewährleisten, laden Sie diese mindestens 10
Stunden lang vor dem ersten Einsatz.
Ladevorgang
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle
unten aufgeführt.
Ladezustand
wird geladen
– – – –
vollständig geladen
–––––––––––
Temperaturverzögerung
–– – –– –
Akku ersetzen
•••••••••••
Problem
•• •• •• ••
DEUTSCH
Automatischer Feinausgleich
Beim automatischen Feinausgleich werden die
einzelnen Zellen im Akku für ihre Spitzenkapazität
optimiert. Die Akkus sollten wöchentlich oder immer
wenn der Akku nicht mehr die gewohnte Leistung
liefert, ausgeglichen werden.
Zum Ausgleichen wird der Akku wie gewöhnlich in
das Ladegerät gesteckt. Lassen Sie den Akku dann
mindestens 10 Stunden im Ladegerät.
Luftgekühlt
Das Ladegerät ist mit einem Innenlüfter für das
schnelle Kühlen der Akkus ausgestattet. Der Lüfter
schaltet sich bei Bedarf automatisch ein. Der
Lüfter schaltet sich auch regelmäßig ein, wenn
kein Akku im Ladegerät ist, um den Staub aus den
Lüftungsschlitzen zu blasen.
Temperaturverzögerung
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst, d. h. der
Ladevorgang wird so lange ausgesetzt, bis der Akku
eine normale Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb.
Dieses Funktionsmerkmal gewährt die maximale
Lebensdauer des Akkus.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Der Akku ist beim Entnehmen aus dem Karton
nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Akkus niemals in explosionsgefährdeten
Umgebungen, in der sich brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden,
laden oder verwenden. Beim Einsetzen und
Herausnehmen des Akkus aus dem Ladegerät
können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eintauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ºC überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
GEFAHR: Versuchen Sie niemals und
unter keinen Umständen, den Akku zu
öffnen. Wenn das Akkugehäuse Risse
oder Beschädigungen aufweist, darf
der Akku nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn diese einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit
einem Nagel durchlöchert wurden, mit
einem Hammer darauf geschlagen oder
getreten wurde). Ein elektrischer Schlag
oder ein tödlicher Stromschlag kann
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
gebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht in Gebrauch ist, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und es nicht
herunterfallen kann. Bestimmte
Werkzeuge mit großen Akkus stehen
aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
SPEZIFISCHE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
NICKELCADMIUM (NiCd) ODER NICKELMETALLHYDRID
(NiMH)
• Den Akku nicht verbrennen, auch nicht
wenn er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren.
• Unter extremen Betriebs- oder
Temperaturbedingungen kann etwas
Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Das
deutet nicht auf einen Fehler hin.
Wenn jedoch die Außendichtung beschädigt ist:
a. und die Batterieflüssigkeit mit der Haut in
Kontakt kommt, spülen Sie die Haut sofort
mehrere Minuten lang mit Wasser und Seife
ab.
b. und die Batterieflüssigkeit in die Augen
gelangt, spülen Sie diese mindestens 10
Minuten lang mit klarem Wasser aus und
suchen Sie sofort einen Arzt auf. (Hinweis
für den Arzt: Bei der Flüssigkeit handelt
es sich um eine 25-35%ige Lösung aus
Kaliumhydroxid.)
23
DEUTSCH
Akkuschutzkappe (Abb. 2)
Zum Abdecken der Kontakte eines abgenommenen
Akkus liegt eine Schutzkappe bei. Ohne
Schutzkappe können lose Metallteile die Kontakte
kurzschließen, was zu einem Brand sowie einer
Beschädigung des Akkus führen kann.
1. Nehmen Sie die Schutzkappe ab, bevor Sie den
Akku in das Ladegerät oder in das Werkzeug
stecken (n).
2. Stecken Sie die Schutzkappe unmittelbar nach
Entnahme des Akkus aus dem Ladegerät bzw.
Werkzeug wieder auf die Kontakte.
WARNUNG: Vergewissern Sie sich,
dass die Schutzkappe richtig aufsitzt,
bevor Sie einen abgenommenen Akku
lagern oder transportieren.
Akku (Abb. 1)
AKKUTYP
Die Geräte DE0241 und DE0243 werden mit 24-VAkkus betrieben.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
2. Eine langfristige Lagerung schadet dem Akku
oder Ladegerät nicht. Unter den richtigen
Bedingungen können sie bis zu 5 Jahren
gelagert werden.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Nur DEWALT-Akkus verwenden; andere
Akkus könnten bersten und Sach- und
Personenschäden verursachen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort ersetzen lassen.
Nur bei einer Umgebungstemperatur
zwischen 4 °C und 40 °C aufladen.
Akku umweltgerecht entsorgen.
NiMH-, NiCd+- und Lithiumionen-Akkus
nicht verbrennen.
Lädt NiMH- und NiCd-Akkus.
Die Ladezeit ist den technischen Daten zu
entnehmen
Lieferumfang
Die Packung enthält:
1 Akku-Bohrhammer
1 Seitlicher Zusatzgriff
1 Tiefenjustierstab
1 Ladegerät (nur K-Modelle)
Schilder am Ladegerät und am Akku
2 Akkus (nur K-Modelle)
Die Piktogramme in diesem Handbuch und die
Schilder am Ladegerät und am Akku zeigen
folgende Symbole:
1 Schnellspannfutter (DC224)
1 Transportkoffer (nur K-Modelle)
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
Vor der Verwendung die
Bedienungsanleitung lesen.
Akku wird geladen.
Akku ist geladen.
Akku ist defekt.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
24
HINWEIS: Modelle der N-Serie enthalten keine
Akkus und Ladegeräte.
• Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug, die
Teile oder Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Bedienungsanleitung
vor Inbetriebnahme gründlich durchzulesen.
Gerätebeschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
DEUTSCH
a. Schalter mit stufenloser Drehzahlregelung
b. Rechts- / Links-Schiebeschalter
c. Betriebsartenwahlknopf
d. Sicherheitssperre
e. Werkzeugaufnahme
f. Feststellring
g. Staubkappe
h. Tiefenjustierstab
i. seitlicher Zusatzgriff
J Löseknöpfe
k. Akku
bemerkbar, wenn man Druck auf das Gerät ausübt.
Achten Sie darauf, dass die Feder eingerastet
ist, aber nicht zu stramm ist. Die Mechanik sollte
„schwimmen“ können.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor ist nur für eine Netzspannung
ausgelegt. Überprüfen Sie daher, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild des
Ladegeräts angegebenen Spannung entspricht.
Vergewissern Sie sich außerdem, dass die
Netzspannung Ihres Ladegeräts mit der Ihres
Stromnetzes übereinstimmt.
Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert und erfordert
deshalb keinen Erdleiter.
l. Ladegerät
m. Ladeanzeige (rot)
VERWENDUNGSZWECK
Ihr Akku-Bohrhammer DC222 wurde für den
professionellen Einsatz bei Bohr-, Schlagbohr- und
Schraubarbeiten konstruiert.
Ihre Akku-Bohrhämmer DC223/DC224 wurden
für den professionellen Einsatz bei Bohr-,
Schlagbohr- und Schraubarbeiten sowie für leichte
Stemmarbeiten konstruiert.
Verwenden Sie das Werkzeug NICHT bei Nässe
oder in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese Bohrhämmer sind Elektrowerkzeuge für den
professionellen Einsatz.
Lassen Sie Kinder NICHT in Kontakt mit dem
Werkzeug kommen. Unerfahrene Personen dürfen
das Werkzeug nur unter Beaufsichtigung benutzen.
Sicherheitskupplung
Falls der Bohrer blockiert, wird der Spindelantrieb
unterbrochen. Wegen der dabei entstehenden Kräfte
ist das Gerät immer mit beiden Händen zu halten.
Achten Sie auch auf sicheren Stand.
Bremsvorrichtung
Wenn Sie den Drehzahlregelschalter loslassen, wird
die Spindel sofort gestoppt.
Aktive Vibrationskontrolle
Die aktive Vibrationskontrolle gleicht
Abprallvibrationen aus dem Hammermechanismus
aus. Durch die verringerte Hand- und Armvibration
wird eine komfortablere Anwendung über längere
Zeitabschnitte möglich und die Lebensdauer des
Gerätes verlängert. Beim Betrieb gleicht eine
federgestützte Mechanik die Vibrationskräfte aus.
Dies macht sich durch den Dämpfungseffekt
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch
ein spezialgefertigtes Kabel ersetzt werden, das
über die DEWALT-Serviceorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verlängerungskabel
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Verwenden
Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das für
die Leistungsaufnahme des Ladegeräts ausreichend
ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
beträgt 1 mm² und die maximale Länge beträgt
30 m.
Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer
Kabelrolle immer völlig aus.
MONTAGE UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Nehmen Sie vor dem
Zusammenbauen und Einstellen immer
den Akku heraus. Schalten Sie das
Werkzeug immer aus, bevor Sie den
Akku einsetzen oder herausnehmen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DEWALT.
25
DEUTSCH
Einsetzen und Herausnehmen des
Akkus aus dem Werkzeug (Abb. 1)
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt
werden. Ein unbeabsichtigtes
Einschalten des Geräts kann zu
Verletzungen führen.
EINSETZEN DES AKKUS IN DAS GERÄT
Setzen Sie den Akku in den entsprechenden
Schlitz im Gerät, bis er einrastet. Sie müssen
möglicherweise etwas Kraft anwenden, um den
Federmechanismus vollständig einrasten zu lassen.
ENTNAHME DES AKKUS AUS DEM GERÄT
1. Drücken Sie die Löseknöpfe (j) und ziehen Sie
den Akku kräftig aus dem Gerätegriff.
2. Setzen Sie den Akku in das Ladegerät, wie
im Abschnitt über das Ladegerät in dieser
Betriebsanleitung beschrieben.
Wahl der Betriebsart (Abb. 3A, 3B)
DC222 (ABB. 3A)
Dieses Gerät kann in den folgenden Betriebsarten
verwendet werden:
Rotationsbohren: Zum Schrauben drehen
und für Bohrarbeiten in Stahl, Holz und
Kunststoffe.
Schlagbohren: bei Bohrarbeiten in Beton
und Mauerwerk.
DC223/DC224 (ABB. 3B)
Dieses Gerät kann in den folgenden Betriebsarten
verwendet werden:
Rotationsbohren: Zum Schrauben drehen
und für Bohrarbeiten in Stahl, Holz und
Kunststoffe.
Schlagbohren: bei Bohrarbeiten in Beton
und Mauerwerk.
Nur Schlagen: für leichte Stemmarbeiten.
1. Um die Betriebsart zu wählen, drücken Sie
die Sicherheitssperre (d) und drehen Sie den
Betriebsartenwahlschalter (c), bis er auf das
Symbol für die gewünschte Betriebsart zeigt.
2. Lassen Sie die Sicherheitssperre los und
prüfen Sie, dass der Betriebsartenwahlschalter
eingerastet ist.
WARNUNG: Wechseln Sie nicht die
Betriebsart, während das Gerät läuft.
Einsetzen und Entfernen von
SDS Plus®-Zubehör (Abb. 4)
Dieses Gerät ist für die Verwendung von SDS Plus®Zubehör vorgesehen (siehe Querschnitt eines SDS
Plus®-Bitschaftes im Nebenbild in Abbildung 4)
1. Reinigen und fetten Sie den Bitschaft.
2. Setzen Sie den Bitschaft in die
Werkzeugaufnahme (e).
3. Drücken Sie den Einsatz nach unten und
drehen Sie ihn leicht, bis er in den Schlitzen
sitzt.
4. Ziehen Sie am Bit, um zu prüfen, ob er richtig
festsitzt. Die Schlagfunktion erfordert, dass
der Bit sich entlang seiner Achse einige
Zentimeter bewegen kann, wenn er in der
Werkzeugaufnahme festsitzt.
5. Um einen Einsatz zu entfernen, ziehen Sie die
Werkzeugaufnahme-Arretiermanschette (o)
zurück und ziehen Sie den Bit heraus.
WARNUNG: Tragen Sie immer
Handschuhe, wenn Sie Zubehör
auswechseln. Die exponierten Metallteile
am Gerät und am Zubehör können beim
Betrieb extrem heiß werden.
Anbau des seitlichen Zusatzgriffs
(Abb. 1)
Der seitliche Zusatzgriff (i) kann für Rechts- und
Linkshänder angebaut werden.
WARNUNG: Betreiben Sie das
Gerät immer mit sachgemäß
zusammengebautem seitlichen
Zusatzgriff.
1. Lösen Sie den seitlichen Zusatzgriff.
2. Für Rechtshänder schieben Sie die Klemme
des seitlichen Griffs über den Ring hinter der
Werkzeugaufnahme. Der Griff befindet sich
links.
3. Für Linkshänder schieben Sie die Klemme
des seitlichen Griffs über den Ring hinter der
Werkzeugaufnahme. Der Griff befindet sich
rechts.
4. Drehen Sie den seitlichen Zusatzgriff in die
gewünschte Position und ziehen Sie den Griff
fest an.
Einstellen der Bohrtiefe (Abb. 5)
1. Setzen Sie die passende Bohrspitze ein.
2. Lockern Sie den seitlichen Zusatzgriff (i).
26
DEUTSCH
3. Stecken Sie den Tiefenanschlag (h) durch das
Loch in der Seitengriffklemme.
• Achten Sie auf vorhandene Rohr- und
Stromleitungen.
4. Stellen Sie die Bohrtiefe wie dargestellt ein.
• Üben Sie nur einen vorsichtigen Druck
auf das Gerät aus (ca. 5 kg). Zu hoher
Druck beschleunigt nicht das Bohren,
mindert aber die Geräteleistung und
kann dessen Lebensdauer verkürzen.
5. Drehen Sie den seitlichen Griff fest.
Rechts- / Links-Schiebeschalter
(Abb. 6)
1. Schieben Sie den Rechts-/Links-Schiebeschalter
(b) nach links, um vorwärts (Drehrichtung rechts)
zu bohren. Siehe die Pfeile am Gerät.
• Bohren oder schrauben Sie nicht
zu tief, um eine Beschädigung der
Staubkappe zu vermeiden.
2. Schieben Sie den Rechts-/Links-Schiebeschalter
(b) nach links, um rückwärts (Drehrichtung links)
zu bohren.
• Halten Sie das Gerät immer mit
beiden Händen gut fest und achten
Sie auf sicheren Stand. Betreiben
Sie das Gerät immer mit richtig
angebautem seitlichen Griff.
WARNUNG: Warten Sie immer,
bis der Motor vollkommen zum
Stillstand gekommen ist, bevor Sie die
Drehrichtung ändern.
Austausch der Werkzeugaufnahme
mit der Kupplung (Abb. 7)
DC224
1. Drehen Sie den Feststellring (f) in die lose
Position und ziehen Sie die Werkzeugaufnahme
(e) ab.
2. Drücken Sie das Spannfutter (p) auf die Spindel
und drehen Sie den Feststellring auf die
Arretierposition.
3. Um das Spannfutter mit der Werkzeugaufnahme
auszutauschen, nehmen Sie zuerst das
Spannfutter auf dieselbe Weise ab, wie die
Werkzeugaufnahme entfernt wurde. Setzen Sie
dann die Werkzeugaufnahme genauso ein, wie
das Spannfutter eingesetzt wurde.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Standard-Spannfutter beim Schlagbohren.
Ersetzen der Staubkappe (Abb. 4)
Die Staubkappe (g) verhindert, dass Staub in die
Mechanik eindringt. Eine abgenutzte Staubkappe
muss sofort ersetzt werden.
1. Ziehen Sie die WerkzeugaufnahmeArretiermanschette (o) zurück und ziehen Sie die
Staubkappe (g) ab.
2. Setzen Sie die neue Staubkappe ein.
3. Lassen Sie die WerkzeugaufnahmeArretiermanschette wieder los.
BETRIEB
Bedienungsanleitung
WARNUNG:
• Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und geltenden
Vorschriften.
Richtige Haltung der Hände (Abb. 1, 8)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung der Hände setzt voraus, dass
eine Hand sich am seitlichen Griff (i) befindet,
während die andere Hand den Hauptgriff (q) hält.
Ein- und Ausschalten (Abb. 1)
1. Zum Einschalten des Gerätes drücken Sie
den Drehzahlschalter (a). Durch den Druck auf
den Drehzahlschalter wird die Gerätedrehzahl
bestimmt.
2. Um das Gerät zu stoppen, lassen Sie den
Schalter los.
3. Um das Gerät in der AUS-Position zu arretieren,
schieben Sie den Rechts-links-Schiebeschalter
(b) in die mittlere Position.
Schlagbohren (Abb. 1)
BOHREN MIT MASSIVEN BOHRSPITZEN (BITS)
1. Stellen Sie den Betriebsartenwahlschalter (c) auf
die Schlagbohr-Position.
2. Setzen Sie einen passenden Bohreinsatz
(Bit) ein. Um optimale Ergebnisse zu erzielen,
verwenden Sie Hartmetallspitzen.
3. Justieren Sie den seitlichen Zusatzgriff (i).
4. Falls erforderlich, setzen Sie den Tiefenanschlag
an.
5. Markieren Sie die Stelle für das Bohrloch.
27
DEUTSCH
6. Setzen Sie die Bohrspitze auf die Bohrstelle und
schalten Sie das Gerät ein.
7. Schalten Sie immer das Gerät aus, wenn die
Arbeit beendet ist und bevor Sie den Netzstecker
ziehen.
Rotationsbohren (Abb. 1)
1. Stellen Sie den Betriebsartenwahlschalter (c) auf
die Rotationsbohr-Position.
2. Je nach Gerätetyp folgen Sie der
entsprechenden Anweisung:
– Setzen Sie einen Spannfutteradapter /
Spannfutterbaugruppe (DC222/DC223)
ein. Spezielle SDS Plus® -Adapter mit
Gewindeabschnitten sind für die Verwendung
von glatten Bitschaften mit 10 oder 13 mm
Spannfuttern erhältlich.
– Tauschen Sie die Werkzeugaufnahme gegen
das Spannfutter aus (DC224).
3. Fahren Sie fort, wie für Schlagbohren
beschrieben.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Standard-Spannfutter beim Schlagbohren.
Schrauben (Abb. 1)
1. Stellen Sie den Betriebsartenwahlschalter (c) auf
die Rotationsbohr-Position.
2. Wählen Sie die Drehrichtung.
3. Je nach Gerätetyp folgen Sie der
entsprechenden Anweisung:
- Setzen Sie den speziellen SDS Plus®
Schraubendreher-Adapter für SechskantSchraubendrehereinsätze ein (DC222/DC223).
- Tauschen Sie die Werkzeugaufnahme gegen
das Spannfutter aus (DC224).
4. Setzen Sie den passenden
Schraubendrehereinsatz ein. Beim Schrauben
von Schlitzschrauben sollten immer Einsätze mit
Führungshülse verwendet werden.
5. Drücken Sie vorsichtig auf den Drehzahlregler (a),
um Schäden am Schraubenkopf zu vermeiden.
Im Rückwärtsgang (Drehrichtung links) ist
die Drehzahl automatisch niedriger, um das
Herausdrehen von Schrauben zu erleichtern.
6. Wenn die Schraube bündig am Werkstück
sitzt, lassen Sie den Drehzahlregler los, um zu
vermeiden, dass der Schraubenkopf in das
Werkstück eindringt.
Stemmen (Abb. 1)
DC223/DC224
• Stellen Sie den Betriebsartenwahlschalter (c) auf
die „nur Schlagen“-Position.
28
• Setzen Sie einen geeigneten Meißel ein und
prüfen Sie, ob er richtig verriegelt ist.
• Justieren Sie den seitlichen Zusatzgriff (i).
• Schalten Sie das Gerät ein und beginnen Sie
mit der Arbeit. Es kann erforderlich sein, den
Motor kurz anlaufen zu lassen, nachdem die
Betriebsart von Meißeln auf Rotation gewechselt
wurde, um das Getriebe auszurichten.
WARNUNG:
• Verwenden Sie dieses Gerät nicht
zum Mischen oder Pumpen von
leicht entflammbaren oder explosiven
Flüssigkeiten (Petrolether, Alkohol und
ähnliche).
• Mischen oder rühren Sie nicht
entsprechend gekennzeichnete
entflammbare Flüssigkeiten.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine
lange Lebensdauer bei möglichst geringem
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter
einwandfreier Betrieb setzt sachgemäße Wartung
und regelmäßige Reinigung des Werkzeugs voraus.
WARNUNG: Um das Risiko
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, schalten Sie das
Werkzeug aus und ziehen den
Akku ab, bevor Sie irgendwelche
Einstellungen vornehmen oder Aufsätze
oder Zubehör entfernen/installieren. Ein
unbeabsichtigtes Einschalten des Geräts
kann zu Verletzungen führen.
• Dieses Produkt kann nicht vom Nutzer gewartet
werden. Bringen Sie das Gerät nach ca. 40
Betriebsstunden in eine autorisierte DEWALTKundendienstwerkstatt. Wenn vorher Probleme
auftreten, setzen Sie sich mit einer autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstatt in Verbindung.
Das Ladegerät kann nicht gewartet werden. Es gibt
keine vom Benutzer wartbaren Teile im Inneren des
Ladegeräts.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
Benutzte Zubehör- und Anbauteile müssen
regelmäßig um den SDS Plus®-Anschluss
geschmiert werden.
DEUTSCH
Reinigung
WARNUNG: Immer wenn im
Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
blasen Sie Schmutz und Staub mit
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Tragen Sie zugelassenen Augenschutz
und eine zugelassene Staubmaske,
wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
WARNUNG: Verwenden Sie
keine Lösungsmittel oder scharfen
Chemikalien zum Reinigen der nichtmetallischen Teile des Werkzeugs.
Durch diese Chemikalien kann der in
diesen Teilen verwendete Werkstoff
geschwächt werden. Verwenden Sie
ein mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf,
dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf
in Flüssigkeit eingetaucht werden.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR DAS LADEGERÄT
WARNUNG: Stromschlaggefahr.
Stecken Sie das Ladegerät vor dem
Reinigen immer aus. Schmutz und Fett
an den Außenseiten des Ladegeräts
können mit einem Tuch oder einer
weichen Bürste (keine Metallbürste)
entfernt werden. Verwenden Sie kein
Wasser und keine Reinigungslösung.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
Optional stehen verschiedene Typen von SDS Plus®Bohreinsätze (Bits) und Meißel zur Verfügung.
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden,
wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht,
die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden
konnten. Am Ende des technischen Lebens ist der
Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen
Sie ihn aus dem Werkzeug.
• NiCd- und NiMH-Zellen sind recycelbar.
Geben Sie die gebrauchten Akkus bei Ihrem
Händler oder bei einer kommunalen RecyclingSammelstelle ab. Auf keinen Fall dürfen Akkus
im Hausmüll entsorgt werden.
29
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DE-Gerätes
nicht vollständig zufrieden sind, geben Sie
es einfach innerhalb von 30 Tagen komplett
im Originallieferumfang, so wie gekauft, an
den Händler zurück, um eine vollständige
Erstattung oder ein Austauschgerät zu
erhalten. Das Produkt darf normalem
Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg
ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf werden Wartungsinspektionen für
Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt. Diese
Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten.
Gilt nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern
es sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
30
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
ENGLISH
CORDLESS ROTARY HAMMERDRILL
DC222, DC223, DC224
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
Technical Data
Voltage
V
Type
No-load speed
min-1
Load speed
min-1
Impact energy
J
Maximum drilling range in
steel/wood/concrete
mm
Tool holder
Collar diameter
mm
Weight
kg
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure
uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power
uncertainty)
DC222 DC223 DC224
24
24
24
2
2
2
0–1,100 0–1,100 0–1,100
0–800 0–800
0–800
2.1
2.1
2.1
13/30/24 13/30/24 13/30/24
SDS Plus®SDS Plus® SDS Plus®
43
43
43
3.8
3.9
4.0
dB(A)
84
84
84
dB(A)
dB(A)
1.5
97
1.5
97
1.5
98
dB(A)
1.9
1.9
2.4
Vibration total values (triax vector sum) determined according to
EN 60745:
Vibration emission value ah
Drilling into metal
ah,D =
m/s²
Uncertainty K = m/s²
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Battery pack
Battery Type
Voltage
Capacity
Weight
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
min
kg
Vibration emission value ah
Drilling into concrete
ah,HD =
m/s²
Uncertainty K = m/s²
9
1.5
9
1.5
9
1.5
Weight
Vibration emission value ah
Chiselling
ah,Cheq =
m/s²
Uncertainty K = m/s²
–
–
6.5
1.5
6.5
1.5
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
Vibration emission value ah
Screwdriving without impact
ah =
m/s² < 2.5
Uncertainty K = m/s²
1.5
VDC
Ah
kg
VAC
DE0241
NiMH
24
3.0
1.4
DE0243
NiCd
24
2.0
1.4
DE0246
230
NiCd/NiMH
60/70
(2.0 Ah
battery packs)
0.6
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
3 Amperes, in plugs
31
EN GLI S H
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINE DIRECTIVE
DC222, DC223, DC224
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
98/37/EC (until Dec. 28, 2009), 2006/42/EC
(from Dec. 29, 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6.
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the
back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
30.07.2009
32
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and instructions. Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
ENGLISH
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
d)
e)
f)
g)
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery, avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
33
EN GLI S H
Additional Specific Safety Rules for
Rotary Hammers
• Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.
• Use auxiliary handles supplied with the tool.
Loss of control can cause personal injury.
• Slightly worn chisels can be resharpened by
grinding.
• Keep the power cord away from the rotating
bit. Do not wrap the cord around any part of
your body. An electric cord wrapped around a
spinning bit may cause personal injury and loss
of control.
• Hold power tools by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring or its own cord. Contact with a “live”
wire will make exposed metal parts of the tool
“live” and shock the operator.
Residual Risks
• Use clamps or other practical way to secure
and support the workpiece to a stable
platform. Holding the work by hand or against
your body is unstable and may lead to loss of
control.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
• Wear safety goggles or other eye protection.
Hammering operations cause chips to fly. Flying
particles can cause permanent eye damage.
Wear a dust mask or respirator for applications
that generate dust. Ear protection may be
required for most applications.
• Keep a firm grip on the tool at all times.
Do not attempt to operate this tool
without holding it with both hands. It is
recommended that the side handle be used at
all times. Operating this tool with one hand will
result in loss of control. Breaking through or
encountering hard materials such as re-bar may
be hazardous as well. Tighten the side handle
securely before use.
• Do not operate this tool for long periods of
time. Vibration caused by hammer action may
be harmful to your hands and arms. Use gloves
to provide extra cushion and limit exposure by
taking frequent rest periods.
• Do not recondition bits yourself. Chisel
reconditioning should be done by an authorized
specialist. Improperly reconditioned chisels
could cause injury.
• Wear gloves when operating tool or
changing bits. Accessible metal parts on the
tool and bits may get extremely hot during
operation. Small bits of broken material may
damage bare hands.
• Never lay the tool down until the bit has
come to a complete stop. Moving bits could
cause injury.
• Do not strike jammed bits with a hammer to
dislodge them. Fragments of metal or material
chips could dislodge and cause injury.
34
The following risks are inherent to the use of rotary
hammers:
– Injuries caused by touching the rotating parts or
hot parts of the tool.
– Impairment of hearing.
– Risk of squeezing fingers when changing the
accessory.
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in concrete and/or
masonry.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual
before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION
The Date Code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
Example:
2009 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DE0246 battery charger.
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
ENGLISH
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts are present at charging
terminals. Do not probe with conductive
objects. Electric shock or electrocution
may result.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Under certain conditions,
with the charger plugged in to the
power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be
shorted by foreign material. Foreign
materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool,
aluminum foil, or any buildup of metallic
particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the
charger from the power supply when
there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to
clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result
in excessive internal heat. Place the charger
in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and
the bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorized
service center.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorized service center when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DE0246 charger accepts 24 V NiCd and NiMH
batteries.
These chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (fig. 1)
DANGER: Electrocution hazard.
230 volts present at charging terminals.
Do not probe with conductive objects.
Danger of electric shock or lectrocution.
WARNING: Do not charge the battery
pack at ambient temperatures < 4 °C
or > 40 °C. Recommended charging
temperature: approx. 24 °C.
1. Plug the charger (l) into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2. Insert the battery pack into the charger. The red
(charging) light will blink continuously indicating
that the charging process has started.
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
NiCd and NiMH, charge the battery for a minimum
of 10 hours before first use.
35
EN GLI S H
Charging Process
Refer the table below for the state of charge of the
battery pack.
State of charge
charging
fully charged
hot/cold pack delay
replace battery pack
problem
– – – – – –
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatic Refresh
The automatic refresh mode will equalise or balance
the individual cells in the battery pack at its peak
capacity. Battery packs should be refreshed weekly
or whenever the pack no longer delivers the same
amount of work.
To refresh your battery pack, place the battery in the
charger as usual. Leave the battery pack for at least
10 hours in the charger.
Air Cooled
The charger is equipped with an internal fan for
rapid cooling of battery packs. The fan will be
automatically switched on when required. The fan
will also be switched on periodically when there is no
battery in the charger in order to blow dust from the
fan vents.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
36
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40˚ C (105° F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
DANGER: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not
crush, drop or damage battery pack.
Do not use a battery pack or charger
that has received a sharp blow, been
dropped, run over or damaged in any
way (i.e., pierced with a nail, hit with a
hammer, stepped on). Electric shock
or electrocution may result. Damaged
battery packs should be returned to
service center for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR NICKEL CADMIUM
(NiCd) OR NICKEL METAL HYDRIDE (NiMH)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
• A small leakage of liquid from the battery
pack cells may occur under extreme usage
or temperature conditions. This does not
indicate a failure.
However, if the outer seal is broken:
a. and the battery liquid gets on your skin,
immediately wash with soap and water for
several minutes.
b. and the battery liquid gets into your eyes,
flush them with clean water for a minimum
of 10 minutes and seek immediate medical
attention. (Medical note: The liquid is
25-35% solution of potassium hydroxide.)
Battery Cap (fig. 2)
A protective battery cap is supplied to cover the
contacts of a detached battery pack. Without the
protective cap in place, loose metal objects could
short circuit the contacts, causing a fire hazard and
damaging the battery pack.
ENGLISH
1. Take off the protective battery cap (n) before
placing the battery pack in the charger
or tool.
Have defective cords replaced
immediately.
2. Place the protective cap over the contacts
immediately after removing the battery pack
from the charger or tool.
Charge only between 4 °C and 40 °C.
WARNING: Make sure the protective
battery cap is in place before storing or
carrying a detached battery pack.
Battery Pack (fig. 1)
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Do not incinerate the battery pack
NiMH, NiCd+ and Li-Ion.
BATTERY TYPE
The DE0241 and DE0243 operate on 24 volt battery
packs.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
2. Long storage will not harm the battery pack or
charger. Under proper conditions, they can be
stored for up to 5 years.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Read instruction manual
before use.
Battery charging.
Battery charged.
Problem charging.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Use only with DEWALT battery packs,
others may burst, causing personal injury
and damage.
Charges NiMH and NiCd
See technical data for charging time.
Package Contents
The package contains:
1 Cordless rotary hammer drill
1 Side handle
1 Depth adjustment rod
1 Charger (K-models only)
2 Battery packs (K-models only)
1 Kitbox (K-models only)
1 Keyless chuck (DC224)
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
NOTE: Battery packs and chargers are not included
with N-models.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. Variable speed switch
b. Forward/reverse slider
c. Mode selector
d. Safety lock
e. Tool holder
Do not expose to water.
f. Locking collar
g. Dust cover
h. Depth adjustment rod
37
EN GLI S H
i. Side handle
j Release buttons
k. Battery pack
l. Charger
m. Charging indicator (red)
INTENDED USE
Your cordless rotary hammer drill DC222 has been
designed for professional drilling, hammer drillingand
screwdriving applications.
Your cordless rotary hammer drill DC223/DC224
has been designed for professional drilling,
hammerdrilling and screwdriving applications as well
as for light chipping.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organization.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
These hammer drills are professional power tools.
Using an Extension Cable
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
Overload Clutch
In case of jamming of a drill bit, the drive to the
drill spindle is interrupted. Because of the resulting
forces, always hold the tool with both hands and
take a firm stance.
Brake Mechanism
When the variable speed switch is released, the
spindle will stop rotating instantly.
Active Vibration Control
The active vibration control neutralises rebound
vibration from the hammer mechanism. Lowering
hand and arm vibration, it allows more comfortable
use for longer periods of time and extends the life of
the unit. In operation, a spring loaded mechanism
counterbalances the vibration forces. This can be
sensed by the cushioning effect when pressure is
applied to the tool. Make sure the spring is engaged
but not too firmly. The mechanism should be
allowed to “float”.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required.
38
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see technical data). The minimum conductor size is
1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the battery
pack. Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Tool (fig. 1)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool off
and disconnect battery pack before
making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories.
An accidental start-up can cause injury.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO TOOL
Insert the battery pack into the corresponding slot
in the tool until it clicks in place. You may need to
use some force to fully engage the spring-loaded
mechanism.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1. Press the release buttons (j) and firmly pull the
battery pack from the tool handle.
ENGLISH
2. Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
WARNING: Always wear gloves when
you change accessories. The exposed
metal parts on the tool and accessory
may become extremly hot during
operation.
Selecting the Operating Mode
(fig. 3A, 3B)
DC222 (FIG. 3A)
Fitting the Side Handle (fig. 1)
The tool can be used in the following operating
modes:
The side handle (i) can be fitted to suit both RH- and
LH-users.
Rotary drilling: for screwdriving and for
drilling into steel, wood and plastics
Hammer drilling: for concrete and
masonry drilling operations.
DC223, DC224 (FIG. 3B)
The tool can be used in the following operating
modes:
Rotary drilling: for screwdriving and for
drilling into steel, wood and plastics
Hammer drilling: for concrete and
masonry drilling operations.
Hammering only: for light chipping.
WARNING: Do not use the tool without
the side handle properly assembled.
1. Loosen the side handle.
2. For RH-users, slide the side handle clamp over
the collar behind the tool holder, handle at the
left.
3. For LH-users, slide the side handle clamp over
the collar behind the tool holder, handle at the
right.
4. Rotate the side handle to the desired position
and tighten the handle.
Setting the Drilling Depth (fig. 5)
1. Insert the required drill bit.
2. Slacken the side handle (i).
1. To select the operating mode, press the safety
lock (d) and rotate the mode selector switch
(c) until it points to the symbol of the required
mode.
2. Release the safety lock and check that the
mode selector switch is locked in place.
WARNING: Do not select the operating
mode when the tool is running.
Inserting and Removing SDS Plus®
Accessories (fig. 4)
This tool uses SDS Plus accessories (refer to the
inset in fig. 4 for a cross-section of an SDS Plus® bit
shank).
®
3. Fit the depth adjustment rod (h) through the
hole in the side handle clamp.
4. Adjust the drilling depth as shown.
5. Tighten the side handle.
Forward/reverse Slider (fig. 6)
1. Push the forward/reverse slider (b) to the
LH-side for forward (RH) rotation. See arrows
on tool.
2. Push the forward/reverse slider (b) to the
RH-side for reverse (LH) rotation.
WARNING: Always wait until the motor
has come to a complete standstill
before changing the direction of rotation.
1. Clean and grease the bit shank.
2. Insert the bit shank into the tool holder (e).
3. Push the bit down and turn it slightly until it fits
into the slots.
4. Pull on the bit to check if it is properly locked.
The hammering function requires the bit to be
able to move axially several centimetres when
locked in the tool holder.
5. To remove a bit pull back the tool holder locking
sleeve (o) and pull out the bit.
Replacing the Tool Holder with the
Chuck (fig. 7)
DC224
1. Turn the locking collar (f) into the unlocking
position and pull the tool holder (e) off.
2. Push the chuck (p) onto the spindle and turn
the locking collar into the locking position.
3. To replace the chuck with the tool holder, first
remove the chuck the same way as the tool
holder was removed. Then place the tool holder
the same way as the chuck was placed.
39
EN GLI S H
WARNING: Never use standard chucks
in the hammer drilling mode.
Replacing the Dust Cover (fig. 4)
The dust cover (g) prevents dust ingress into the
mechanism. Replace a worn dust cover immediately.
1. Pull back the tool holder locking sleeve (o) and
pull the dust cover (g) off.
Hammerdrilling (fig. 1)
DRILLING WITH A SOLID BIT
1. Set the mode selector switch (c) to the
hammerdrilling position.
2. Insert the appropriate drill bit. For best results
use high quality carbide-tipped bits.
3. Adjust the side handle (i) as required.
2. Fit the new dust cover.
4. If necessary, set the drilling depth.
3. Release the tool holder locking sleeve.
5. Mark the spot where the hole is to be drilled.
OPERATION
6. Place the drill bit on the spot and switch on the
tool.
Instructions for Use
7. Always switch off the tool when work is finished
and before unplugging.
WARNING:
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Be aware of the location of pipework
and wiring.
• Apply only a gentle pressure to
the tool (approx. 5 kg). Excessive
force does not speed up drilling but
decreases tool performance and may
shorten tool life.
• Do not drill or drive too deep to
prevent damage to the dust cover.
• Always hold the tool firmly with both
hands and ensure a secure stance.
Always operate the tool with the side
handle properly mounted.
Proper Hand Position (fig. 1, 8)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the side
handle (i), with the other hand on the main
handle (q).
Switching On and Off (fig. 1)
1. To run the tool, press the variable speed switch
(a). The pressure exerted on the variable speed
switch determines the tool speed.
2. To stop the tool, release the switch.
3. To lock the tool in off position, move the
forward/reverse slider (b) to the central position.
40
Rotary Drilling (fig. 1)
1. Set the mode selector switch (c) to the “rotary
drilling” position.
2. Depending on your tool, follow either of the
following instructions:
– Fit a chuck adaptor/chuck assembly
(DC222/DC223). Special SDS Plus®
adaptors with threaded sections are available
for use with standard 10 or 13 mm chucks
to enable straight shank bits to be used.
– Replace the tool holder with the chuck
(DC224).
3. Proceed as described for hammer drilling.
WARNING: Never use standard chucks
in the hammer drilling mode.
Screwdriving (fig. 1)
1. Set the mode selector switch (c) to the rotary
drilling position.
2. Select the direction of rotation.
3. Depending on your tool, follow either of the
following instructions:
- Insert the special SDS Plus® screwdriving
adaptor for use with hexagonal screwdriver
bits (DC222/DC223).
- Replace the tool holder with the chuck
(DC224).
4. Insert the appropriate screwdriver bit. When
driving slotted head screws always use bits with
a finder sleeve.
5. Gently press the variable speed switch (a) to
prevent damage to the screw head. In reverse
(LH) rotation the tool speed is automatically
reduced for easy screw removal.
ENGLISH
6. When the screw is flush with the workpiece,
release the variable speed switch to prevent
the screw head from penetrating into the
workpiece.
Chipping (fig. 1)
DC223, DC224
• Set the mode selector switch (c) to the
hammering-only position.
• Insert the appropriate chisel and check if it is
properly locked.
• Adjust the side handle (i) as required.
• Switch on the tool and start working. It may be
necessary to briefly run the motor after having
changed from chiselling to rotary modes in
order to align the gears.
WARNING:
• Do not use this tool to mix or pump
easily combustible or explosive fluids
(benzine, alcohol, etc.).
• Do not mix or stir inflammable liquids
labelled accordingly.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool off
and disconnect battery pack before
making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories.
An accidental start-up can cause injury.
• This machine is not user-serviceable. Take the
tool to an authorised DEWALT repair agent after
approximately 40 hours of use. If problems
occur before this time contact an authorised
DEWALT repair agent.
The charger is not serviceable. There are no
serviceable parts inside the charger.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Various types of SDS Plus® drill bits and chisels are
available as an option.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Lubrication
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Your power tool requires no additional lubrication.
Accessories and attachments used must be
regularly lubricated around the SDS Plus® fitment.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
41
EN GLI S H
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• NiCd and NiMH cells are recyclable. Take them
to your dealer or a local recycling station. The
collected battery packs will be recycled or
disposed of properly.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced.
• The product is returned complete with all
original components
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com
42
ESPAÑOL
MARTILLO PERFORADOR ROTATIVO INALÁMBRICO
DC222, DC223, DC224
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas profesionales.
Datos técnicos
Voltaje
V
Tipo
Velocidad sin carga
min-1
Velocidad de carga
min-1
Energía de impacto
J
Máxima capacidad
de taladrado en
acero/madera/hormigón mm
Portaherramientas
Diámetro
de la abrazadera
mm
Peso
kg
LPA (presión acústica) dB(A)
KPA (incertidumbre de la
presión acústica) dB(A)
LWA (potencia acústica) dB(A)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica) dB(A)
DC222 DC223
24
24
2
2
0–1 100 0–1 100
0–800 0–800
2,1
2,1
DC224
24
2
0–1 100
0–800
2,1
Valor de la emisión de vibración ah
Atornillado sin impacto
ah =
m/s² < 2,5
Incertidumbre K = m/s²
1,5
43
3,9
43
4,0
84
84
84
1,5
97
1,5
97
1,5
98
1,9
1,9
2,4
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado ejemplifica
las aplicaciones principales de la
herramienta. Sin embargo, si la
herramienta se utiliza para aplicaciones
diferentes, con accesorios diferentes
o mal conservados, la emisión de
vibraciones puede variar. Esto puede
aumentar significativamente el nivel de
exposición a lo largo del período total
de trabajo.
Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto significaría una disminución
en el nivel de exposición a lo largo del
período total de trabajo.
Identifique medidas adicionales de
seguridad para proteger al operador
de los efectos de la vibración, como:
el mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos
calientes, organización de patrones
de trabajo.
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en
cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma
EN 60745:
Valor de la emisión de vibración ah
Perforación en metal
ah,D =
m/s² < 2,5
Incertidumbre K = m/s²
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Valor de la emisión de vibración ah
Perforación en hormigón
ah,HD =
m/s²
9
Incertidumbre K = m/s²
1,5
9
1,5
9
1,5
Valor de la emisión de vibración ah
Cincelado
ah,Cheq =
m/s²
–
Incertidumbre K = m/s²
–
6,5
1,5
6,5
1,5
< 2,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que se ofrece en
esta hoja informativa se ha medido de acuerdo
con la prueba estandarizada que ofrece la norma
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede utilizarse para realizar
una evaluación preliminar de la exposición.
13/30/24 13/30/24 13/30/24
SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus®
43
3,8
< 2,5
1,5
Paquete de baterías
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo de carga aprox.
Peso
VDC
Ah
kg
DE0241 DE0243
NiMH
NiCd
24
24
3,0
2,0
1,4
1,4
DE0246
230
NiCd/NiMH
min.
60/70
(paquetes de
baterías de 2,0 Ah)
kg
0,6
VCA
43
ESPAÑOL
Fusibles:
Europa
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DC222, DC223, DC224
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
98/37/EC (hasta el 28 de diciembre de 2009);
2006/42/EC (desde el 29 de diciembre de 2009);
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/EC. Si desea más información,
póngase en contacto con DEWALT en la dirección
indicada a continuación o bien consulte la parte
posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
44
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
30.07.2009
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias generales de seguridad
para las herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad e
instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias o instrucciones
puede provocar descargas eléctricas,
incendios o lesiones graves.
GUARDE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO
El término “herramienta eléctrica” incluido en
todas las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a
su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b) No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones
pueden provocar la pérdida de control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
con conexión a tierra. Los enchufes no
modificados y que se adaptan a las tomas
de corrientes reducirán el riesgo de descarga
eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
ESPAÑOL
c)
d)
e)
f)
refrigeradores. Existe mayor riesgo de
descarga eléctrica si su cuerpo está puesto
a tierra.
No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua en una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de corriente
residual (residual current device, RCD)
de seguridad. El uso de un RCD reduce el
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
cuando emplee una herramienta eléctrica.
No utilice una herramienta eléctrica si
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales
graves.
b) Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
c) Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación
y/o la batería, coger o transportar la
herramienta. Transportar herramientas
eléctricas con su dedo apoyado sobre
el interruptor o enchufar herramientas
eléctricas con el interruptor en la posición de
encendido puede propiciar accidentes.
d) Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
e)
f)
g)
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Use la vestimenta adecuada. No use
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo pueden
quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso del
extractor de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
eléctrica correcta hará el trabajo mejor, y de
un modo más seguro, a la velocidad para la
que fue diseñada.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
cualquier ajuste, cambio de accesorios
o almacenar las herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de encender la herramienta
eléctrica de forma accidental.
d) Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta. Las
herramientas eléctricas son peligrosas si
son operadas por usuarios que no tienen
formación.
e) Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
45
ESPAÑOL
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para
las que fue diseñada podría originar una
situación peligrosa.
Normas de seguridad específicas
adicionales para martillos rotativos
5) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA CON
BATERÍAS
a) Recargue solamente con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador adecuado para un tipo de paquete
de baterías puede originar riesgo de incendio
si se utiliza con otro paquete de baterías.
b) Utilice herramientas eléctricas sólo con
paquetes de baterías específicamente
diseñados. El uso de cualquier otro tipo de
paquete de baterías puede producir riesgo
de lesiones e incendio.
c) Cuando no utilice el paquete de baterías,
manténgalo lejos de otros objetos
metálicos como sujetapapeles, monedas,
llaves, clavos, tornillos u otros objetos
metálicos pequeños que puedan realizar
una conexión desde un terminal al otro.
Los cortocircuitos en los terminales de la
batería pueden provocar quemaduras o
incendio.
d) En condiciones abusivas, puede salir
expulsado líquido de la batería. Evite el
contacto con él. Si entra en contacto
accidentalmente, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con sus
ojos, obtenga atención médica. El líquido
expulsado de la batería puede provocar
irritación o quemaduras.
• Use abrazaderas u otra forma práctica de
asegurar y apoyar la pieza de trabajo a
una plataforma estable. El sujetar la pieza
de trabajo con la mano o contra su cuerpo no
proporciona estabilidad y puede causar una
pérdida de control.
f)
g)
6) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada en
reparaciones que realice el mantenimiento
de su herramienta eléctrica y que solo
utilice piezas de repuesto idénticas. Esto
garantizará la seguridad de la herramienta
eléctrica.
46
• Póngase protectores para el oído. La
exposición al ruido puede causar pérdida
auditiva.
• Use las empuñaduras auxiliares
suministradas con la herramienta. La pérdida
de control puede ocasionar lesión personal.
• Sostenga las herramientas eléctricas en
superficies de sujeción aisladas cuando
realice una operación en la cual la
herramienta para cortar pudiera entrar
en contacto con instalaciones eléctricas
ocultas o su propio cable. El contacto con
un cable cargado, cargará las partes metálicas
expuestas de la herramienta y dará una
descarga eléctrica al operador.
• Póngase gafas protectoras u otra protección
para los ojos. Las operaciones de martilleo
pueden hacer que salgan volando astillas. Las
partículas volantes pueden ocasionar daño
permanente a los ojos. Use una mascarilla
antipolvo o un respirador para las aplicaciones
que produzcan polvo. Puede que sea necesario
utilizar una protección auditiva para la mayoría
de las aplicaciones.
• Agarre firmemente la herramienta en
todo momento. No intente utilizar esta
herramienta sin sujetarla con ambas manos.
Se recomienda usar la empuñadura lateral
en todo momento. El utilizar esta herramienta
con una sola mano ocasionará la pérdida de
control. Asimismo puede ser peligroso romper o
encontrarse con materiales duros como barras
de refuerzo. Apriete la empuñadura lateral bien
antes de utilizar la herramienta.
• No utilice esta herramienta durante períodos
largos de tiempo. La vibración causada por
la acción del martillo puede ser perjudicial
para las manos y los brazos. Utilice guantes
para proporcionar protección extra y limite la
exposición tomándose periodos de descanso
con frecuencia.
• No repare las brocas usted mismo. La
reparación de los cinceles debe ser realizada
por un especialista autorizado. Los cinceles
que no están bien reparados pueden causar
lesiones.
ESPAÑOL
• Póngase guantes cuando utilice la
herramienta o cambie las brocas. Las partes
metálicas accesibles de la herramienta y las
brocas pueden ponerse extremadamente
calientes durante el funcionamiento. Los trozos
pequeños de material roto pueden dañar las
manos desnudas.
• No ponga nunca la herramienta hacia abajo
hasta que la broca se haya parado por
completo. Las brocas en movimiento pueden
causar lesiones
• No golpee las brocas atascadas con un
martillo para sacarlas. Pueden desprenderse
fragmentos de metal o astillas de material y
ocasionar lesiones.
• Los cinceles ligeramente desgastados
pueden volver a afilarse amolando.
• Mantenga el cable eléctrico alejado de la
broca en movimiento. No enrolle el cable
alrededor de ninguna parte de su cuerpo.
Un cable eléctrico enrollado en una broca en
movimiento puede ocasionar lesión personal y
pérdida de control.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso
de los martillos rotativos:
– lesiones ocasionadas por tocar las piezas
en movimiento o las piezas calientes de la
herramienta.
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de pillarse los dedos al cambiar el
accesorio.
– Riesgos para la salud ocasionados al respirar
el polvillo que se desprende al trabajar con
hormigón o mampostería.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para el oído.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de fecha, que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la superficie de la caja
protectora que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería.
Ejemplo:
2009 XX XX
Año de fabricación
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de baterías
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: Este manual
contiene instrucciones importantes de seguridad
y funcionamiento para el cargador de baterías
DE0246.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y las indicaciones preventivas en
el cargador, en el paquete de baterías y en el
producto que utiliza el paquete de baterías.
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen
230 V. No realice pruebas con objetos
conductores. Puede haber riesgo de
descarga o de electrocución.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. No permita que ningún líquido
entre en el cargador. Podría provocar
descargas eléctricas.
ATENCIÓN: iesgo de quemadura. Para
minimizar el riesgo de lesiones, coloque
sólo baterías recargables DEWALT.
Otros tipos de baterías pueden estallar y
provocar daños personales y materiales.
ATENCIÓN: En determinadas
circunstancias, con el cargador
enchufado en la fuente de energía,
algunos materiales extraños pueden
provocar un cortocircuito en los
contactos de carga expuestos dentro
del cargador. Deben mantenerse fuera
de las cavidades del cargador objetos
extraños de naturaleza conductora
como esponja de acero, láminas de
aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas, entre otros.
Cuando no haya un paquete de baterías
en la cavidad, desenchufe siempre
el cargador de la fuente de energía.
Desenchufe el cargador antes de
intentar limpiarlo.
Póngase protección para los ojos.
47
ESPAÑOL
• NO intente cargar el paquete de baterías
en un cargador distinto de los indicados
en este manual. El cargador y el paquete de
baterías están específicamente diseñados para
funcionar en conjunto.
• Estos cargadores no están diseñados
para usos distintos de la carga de baterías
recargables de DEWALT. Cualquier otro uso
que se le dé puede provocar un riesgo de
incendio, descarga eléctrica o electrocución.
• No lo exponga a la lluvia ni a la nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectarlo. De esta manera, disminuirá el
riesgo de dañar el enchufe y el cable.
• Asegúrese de que el cable esté ubicado de
modo que no lo pise o se tropiece con él y
que no esté sujeto a daños o tensiones de
alguna otra forma.
• No use un cable prolongador a menos que
sea absolutamente necesario. El uso de un
cable prolongador incorrecto puede provocar
un riesgo de incendio, descarga eléctrica o
electrocución.
• No coloque objetos en la parte superior
del cargador ni coloque el cargador en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y provocar un calor
interno excesivo. Coloque el cargador lejos
de cualquier fuente de calor. El cargador se
ventila a través de ranuras en la parte superior e
inferior de la cubierta.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado: reemplácelo de inmediato.
• No opere el cargador si ha recibido un
golpe fuerte, se cayó o presenta algún daño.
Llévelo a un taller de reparación autorizado.
• No desarme el cargador; cuando deba
realizar un mantenimiento o reparaciones,
llévelo a un centro de mantenimiento
autorizado. Si se montase mal el aparato existe
el riesgo de que se produzca una descarga
eléctrica, incendio o electrocución.
• Antes de limpiarlo, desconecte el cargador
del tomacorriente. Con ello, minimizará
el riesgo de descarga eléctrica. Quitar el
paquete de baterías no reduce este riesgo.
• NUNCA intente conectar 2 cargadores juntos.
• El cargador está diseñado para funcionar
con corriente eléctrica doméstica estándar
de 230 V. No intente utilizarlo con otro
voltaje. Esto no se aplica al cargador vehicular.
CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
48
Cargadores
El cargador DE0246 acepta pilas de NiCd y NiMH
de 24 V.
Estos cargadores no requieren ningún ajuste y están
diseñados para funcionar del modo más sencillo
posible.
Procedimiento de carga (fig. 1)
PELIGRO: Riesgo de electrocución.
Los terminales de carga tienen 230
voltios. No realice pruebas con objetos
conductores. Peligro de descarga
eléctrica o electrocución.
ADVERTENCIA: No cargue la batería
a temperaturas ambiente de < 4 °C
o > 40 °C. Temperatura de carga
recomendada: aprox. 24 °C.
1. Enchufe el cargador (l) en una toma de corriente
apropiada antes de introducir la batería.
2. Introduzca la batería en el cargador. La luz roja
(de carga) parpadeará continuamente para
indicar que el proceso de carga se ha iniciado.
3. Se sabrá que se ha terminado la carga cuando
la luz roja esté ENCENDIDA continuamente.
La batería está totalmente cargada y podrá
utilizarse en este momento o dejarse en el
cargador.
NOTA: Para asegurar el máximo rendimiento y
vida útil de las baterías de NiCd y NiMH, cargue la
batería por un mínimo de 10 horas antes de usarla
por primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado
de carga de la batería.
Estado de la carga
cargando
completamente cargado
retraso por batería caliente/fría
cambie la batería
problema
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Actualización automática
El modo de actualización automática equilibrará
o igualará las celdas individuales del paquete de
baterías a su capacidad máxima. Los paquetes de
baterías deben actualizarse semanalmente o cuando
no suministren la misma cantidad de potencia.
Para actualizar su paquete de baterías, colóquelo en
el cargador, como de costumbre. Déjelo allí durante
al menos 10 horas como mínimo.
ESPAÑOL
Enfriamiento con aire
El cargador está equipado con un ventilador interno
para un enfriamiento rápido de las baterías. El
ventilador se encenderá automáticamente cuando
sea necesario. El ventilador también se encenderá
periódicamente cuando no haya ninguna batería
en el cargador para soplar polvo de las rejillas de
ventilación.
Retraso por paquete caliente/frío
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por paquete caliente/
frío y suspende la carga hasta que la batería alcanza
la temperatura adecuada. En ese momento, el
cargador inicia automáticamente el modo de carga
del paquete. Esta función garantiza la máxima
duración de la batería.
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
paquetes de baterías
Cuando solicite paquetes de baterías de repuesto,
asegúrese de incluir el número de catálogo y el
voltaje.
El paquete de baterías incluido en la caja no está
completamente cargado. Antes de utilizar el paquete
de baterías y el cargador, lea las instrucciones
de seguridad a continuación. Luego, siga los
procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No cargue ni use la batería en atmósferas
explosivas, como ambientes en los que haya
polvo, gases o líquidos inflamables. Colocar
o retirar la batería del cargador puede encender
el polvo o los vapores.
• Cargue los paquetes de baterías sólo con
cargadores DEWALT.
• NO salpique ni sumerja en agua u otros
líquidos.
• No almacene ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 °C (105 °F) (como debajo de toldos al
aire libre o en construcciones de metal en
verano).
PELIGRO: No intente nunca abrir la
batería por ningún motivo. Si la caja de
la batería está agrietada o dañada, no
la introduzca en el cargador. No aplaste,
deje caer ni dañe la batería. No utilice
una batería o un cargador que hayan
recibido un golpe fuerte, se hayan
caído, pisado o dañado de alguna
forma (por ejemplo, perforado con un
clavo, golpeado con un martillo, pisado).
Puede haber riesgo de descarga
eléctrica o electrocución. Las baterías
dañadas deben devolverse al centro de
servicio para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provocará tropezones o caídas.
Algunas herramientas con paquetes
de baterías grandes permanecerán
de forma vertical sobre el paquete
de baterías, pero pueden derribarse
fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE NÍQUEL-CADMIO (NiCD) O HIDRURO
METÁLICO DE NÍQUEL (NiMH)
• No incinere el paquete de baterías,
aunque tenga daños importantes o esté
completamente desgastado. El paquete de
baterías puede explotar en el fuego.
• Es posible que en condiciones de uso o
temperatura extrema se produzca una
pequeña pérdida de líquido de las celdas
del paquete de batería. Esto no indica una
falla.
Sin embargo, si el sello externo está roto:
a. y el líquido de la batería entra en contacto
con su piel, lave inmediatamente con jabón y
agua durante varios minutos.
b. si el líquido de la batería entra en contacto
con sus ojos, lávelos con agua limpia
durante 10 minutos como mínimo y obtenga
atención médica inmediata.
(Nota médica: El líquido es una solución de
hidróxido de potasio al 25%-35%).
Capuchón de la batería (fig. 2)
Para tapar los contactos de un paquete de baterías
suelto, se suministra un capuchón protector para
la batería. Sin el capuchón protector, puede que
ciertos objetos metálicos provoquen cortocircuito
en los contactos, con el consiguiente riesgo de
incendio y daño del paquete de baterías.
1. Retire el capuchón protector de la batería
antes de colocar el paquete de baterías en el
cargador o la herramienta (n).
49
ESPAÑOL
2. Coloque el capuchón protector en los
contactos inmediatamente después de quitar
el paquete de baterías del cargador o la
herramienta.
ADVERTENCIA: Asegúrese de que
el capuchón protector de la batería
está colocado antes de proceder a
almacenar o transportar un paquete de
baterías suelto.
Batería (fig. 1)
TIPO DE BATERÍA
El DE0241 y el DE0243 funcionan con baterías de 24
voltios.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
2. Un almacenamiento de larga duración no
dañará la batería o el cargador. En condiciones
adecuadas, se pueden guardar hasta 5 años.
Use sólo paquetes de baterías DEWALT,
cualquier otro puede estallar, y provocar
lesiones personales y daños materiales.
No lo exponga al agua.
Sustituya inmediatamente los cables
defectuosos.
Cargue sólo a una temperatura
comprendida entre 4 °C y 40 °C.
Elimine las baterías con el debido respeto
al medio ambiente.
No incinere el paquete de baterías de
NiMH, NiCd+ y Litio-Ion.
Carga paquetes de baterías de NiMH y
NiCd.
Consulte los datos técnicos para conocer
el tiempo de carga.
Contenido del paquete
Etiquetas del cargador y el paquete
de baterías
El paquete contiene:
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y el paquete de
baterías muestran los siguientes dibujos:
1 Empuñadura lateral
Antes de usarlo, lea el manual de
instrucciones.
1 Martillo perforador rotativo inalámbrico
1 Barra de ajuste de profundidad
1 Cargador (Sólo modelos K)
2 Baterías (Sólo modelos K)
1 Maletín (sólo modelos K)
1 Portabrocas sin llave (DC224)
La batería se está cargando.
1 manual de instrucciones
1 diagrama de desmontaje
La batería está cargada.
Batería defectuosa.
No realice pruebas con objetos
conductores.
No cargue paquetes de baterías
deteriorados.
50
NOTA: Las baterías y los cargadores no van
incluidos en los modelos N.
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido daños durante el
transporte.
• Antes de utilizar la unidad, tómese el tiempo
necesario para leer atentamente el manual y
comprenderlo bien.
ESPAÑOL
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Nunca modifique la
herramienta eléctrica ni ninguna pieza
de esta. Puede producir daños o
lesiones corporales.
a. Interruptor de velocidad variable
b. Guía de deslizamiento adelante/atrás
c. Selector de modo
d. Cierre de seguridad
e. Portaherramientas
f. Anillo de bloqueo
g. Cubierta protectora contra el polvo
h. Barra de ajuste de profundidad
i. Empuñadura lateral
j. Botones de liberación
k. Batería
l. Cargador
m. Indicador de carga (rojo)
USO PREVISTO
Su martillo perforador rotativo inalámbrico DC222
ha sido diseñado para aplicaciones profesionales de
taladrado, perforación con martillo y atornillado.
Su martillo perforador rotativo inalámbrico DC223/
DC224 ha sido diseñado para aplicaciones
profesionales de taladrado, perforación con martillo
y atornillado, así como para desbastado ligero.
NO USE la herramienta bajo condiciones de
humedad o en presencia de gases o líquidos
inflamables.
Estos martillos perforadores son herramientas
eléctricas profesionales.
NO PERMITA que los niños tengan contacto con
la herramienta. Cuando la hagan funcionar operarios
sin experiencia, es necesaria
su supervisión.
Embrague de sobrecarga
En caso de bloqueo de una broca, se interrumpe
el impulso del eje del taladro. Debido a las fuerzas
resultantes, sostenga siempre la herramienta con
ambas manos y mantenga una postura firme.
Mecanismo de freno
Control activo de vibraciones
El control activo de vibraciones neutraliza la vibración
de rebote del mecanismo del martillo. El disminuir
la vibración de la mano y el brazo permite un uso
más cómodo durante períodos más largos de
tiempo y prolonga la vida útil de la herramienta. En
funcionamiento, un mecanismo de muelle sirve de
contrapeso a las fuerzas de vibración. Esto puede
sentirse por el efecto de amortiguación cuando
se aplica presión a la herramienta. Asegúrese de
que el muelle esté engranado pero no demasiado
firmemente. Debería permitirse que el mecanismo
“flote”.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico se ha diseñado para funcionar
con un único voltaje. Verifique siempre que el voltaje
de las baterías coincida con el voltaje que figura en
la placa de especificaciones. Asegúrese también de
que el voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
El cargador DEWALT tiene doble
aislamiento de acuerdo con la norma
EN 60335; por lo que no se necesita un
conductor de tierra.
Si el cable que se suministra está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través del servicio de DEWALT.
Uso de un cable prolongador
No debe utilizarse un cable prolongador a menos
que sea absolutamente necesario. Use un cable
prolongador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los datos técnicos). La dimensión mínima
del conductor es de 1 mm2; la longitud máxima es
de 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Asegúrese de quitar
la batería antes de montar el aparato
y ajustarlo. Apague siempre el aparato
antes de colocar o quitar la batería.
ADVERTENCIA: Use sólo baterías y
cargadores DEWALT.
Cuando se suelta el interruptor de velocidad
variable, el eje parará de rotar al instante.
51
ESPAÑOL
Introducción y retirada del
paquete de baterías de la
herramienta (fig. 1)
ADVERTENCIA: Para minimizar
el riesgo de graves lesiones
personales, apague la herramienta
y desconecte la batería antes de
realizar ajustes o quitar/instalar los
acoples o accesorios. Un encendido
accidental puede causar lesiones.
PARA INSTALAR LA BATERÍA EN LA HERRAMIENTA
Introduzca la batería en la ranura correspondiente de
la herramienta hasta que haga clic en su sitio. Puede
que tenga que utilizar cierta fuerza para engranar
por completo el mecanismo de muelle.
PARA SACAR LA BATERÍA DE LA HERRAMIENTA
1. Apriete los botones de liberación (j) y saque la
batería de la empuñadura de la herramienta
tirando hacia afuera con firmeza.
2. Introduzca la batería en el cargador como se
describe en la sección del cargador de este
manual.
Selección del modo de
funcionamiento (figs. 3A, 3B)
DC222 (FIG. 3A)
La herramienta puede usarse en los siguientes
modos de funcionamiento:
Perforación rotativa: para atornillar y para
perforar en acero, madera y plásticos.
Perforación con martillo: para
operaciones de perforación en hormigón
y mampostería.
DC223/DC224 (FIG. 3B)
La herramienta puede usarse en los siguientes
modos de funcionamiento:
Perforación rotativa: para atornillar y para
perforar en acero, madera y plásticos.
Perforación con martillo: para
operaciones de perforación en hormigón
y mampostería.
Sólo martillar: para desbastado ligero.
1. Para seleccionar el modo de funcionamiento,
apriete el cierre de seguridad (d) y gire el botón
selector de modo (c) hasta que apunte al
símbolo del modo deseado.
52
2. Suelte el cierre de seguridad y compruebe que
el botón selector de modo esté bloqueado en
su sitio.
ADVERTENCIA: No seleccione el
modo de funcionamiento cuando la
herramienta esté en funcionamiento.
Introducir y sacar los accesorios
SDS Plus® (fig. 4)
Esta herramienta utiliza accesorios SDS Plus®
(consulte el recuadro en la fig. 4 para un corte
transversal del vástago de broca SDS Plus®).
1. Limpie y engrase el vástago de la broca.
2. Introduzca el vástago de la broca en el
portaherramientas (e).
3. Empuje la broca hacia abajo y gírela ligeramente
hasta que encaje en las ranuras.
4. Tire de la broca para comprobar que esté bien
bloqueada. La función para martillar requiere
que la broca se pueda mover en el eje varios
centímetros cuando esté bloqueada en el
portaherramientas.
5. Para sacar una broca tire hacia atrás del
manguito de bloqueo del portaherramientas (o)
y saque la broca.
ADVERTENCIA: Use siempre guantes
cuando cambie accesorios. Las partes
de metal expuestas en la herramienta
y los accesorios pueden calentarse
mucho durante el funcionamiento.
Colocación de la empuñadura lateral
(fig. 1)
La empuñadura lateral (i) puede colocarse de forma
que se adapte a los usuarios diestros y zurdos.
ADVERTENCIA: No utilice la
herramienta sin la empuñadura lateral
bien ensamblada.
1. Afloje la empuñadura lateral.
2. Para usuarios diestros, deslice la abrazadera
de la empuñadura lateral por encima del
collar detrás del portaherramientas, con la
empuñadura a la izquierda.
3. Para usuarios zurdos, deslice la abrazadera
de la empuñadura lateral por encima del
collar detrás del portaherramientas, con la
empuñadura a la derecha.
4. Gire la empuñadura lateral hasta la posición
deseada y apriétela.
ESPAÑOL
Fijación de la profundidad de
taladrado (fig. 5)
1. Introduzca la broca necesaria.
2. Afloje la empuñadura lateral (j).
3. Pase la barra de ajuste de profundidad (h) por
el orificio en la abrazadera de la empuñadura
lateral.
4. Ajuste la profundidad del taladrado según se
muestra.
5. Apriete la empuñadura lateral.
Guía de deslizamiento adelante/
atrás (fig. 6)
1. Empuje la guía de deslizamiento adelante/atrás
(b) a la izquierda para la rotación hacia adelante
(derecha). Vea las flechas en la herramienta.
2. Empuje la guía de deslizamiento adelante/
atrás (b) a la derecha para la rotación inversa
(izquierda).
ADVERTENCIA: Siempre espere
hasta que el motor se haya parado por
completo antes de cambiar la dirección
de la rotación.
Cambio del portaherramientas por el
portabrocas (fig. 7)
DC224
1. Gire el anillo de bloqueo (f) hasta la posición de
desbloqueo y tire del portaherramientas (e) para
sacarlo.
2. Empuje el portabrocas (p) en el eje y gire el
anillo de bloqueo en la posición de bloqueo.
3. Para reemplazar el portabrocas por el
portaherramientas, saque primero el
portabrocas de la misma forma en que se
sacó el portaherramientas. Luego coloque el
portaherramientas de la misma forma en que se
colocó el portabrocas.
ADVERTENCIA: No use nunca
portabrocas estándar en el modo de
perforación con martillo.
Cambio de la cubierta protectora
contra el polvo (fig. 4)
La cubierta protectora contra el polvo (g) evita
el acceso del polvo al mecanismo. Cambie
inmediatamente la cubierta protectora contra el
polvo cuando esté desgastada.
1. Tire hacia atrás del manguito de bloqueo
del portaherramientas (o) y saque la cubierta
protectora contra el polvo (g).
2. Coloque la nueva cubierta protectora contra el
polvo.
3. Suelte el manguito de bloqueo del
portaherramientas.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA:
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
• Sepa dónde están situados las
tuberías y los cables.
• Aplique sólo una presión suave a la
herramienta (aprox. 5 kg). La fuerza
excesiva no acelera el taladrado
pero disminuye el rendimiento de la
herramienta y puede acortar la vida útil
de la misma.
• No taladre o clave demasiado
profundo para evitar causar daño a la
cubierta protectora contra el polvo.
• Sujete siempre la herramienta
firmemente con ambas manos para
asegurar la postura. Utilice siempre la
herramienta con la empuñadura lateral
montada adecuadamente.
Posición adecuada de las manos
(fig. 1, 8)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano en la empuñadura lateral (i) y la
otra en la empuñadura principal (q).
Encendido y apagado (fig. 1)
1. Para poner en marcha la herramienta,
presione el interruptor de velocidad variable
(a). La presión ejercida en el interruptor de
velocidad variable determina la velocidad de la
herramienta.
2. Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
3. Para bloquear la herramienta en la posición de
apagado, mueva la guía de deslizamiento hacia
delante/atrás (b) hasta la posición central.
53
ESPAÑOL
Perforación con martillo (fig. 1)
PERFORACIÓN CON UNA BROCA SÓLIDA
1. Fije el botón selector de modo (c) en la posición
de perforación con martillo.
2. Introduzca la broca adecuada. Para obtener los
mejores resultados utilice brocas de punta de
carburo de alta calidad.
3. Ajuste la empuñadura lateral (i) según sea
necesario.
4. Si es necesario, fije la profundidad de
perforación.
5. Marque el lugar donde debe taladrarse el
agujero.
6. Coloque la broca en el lugar y encienda la
herramienta.
7. Apague siempre la herramienta cuando haya
terminado el trabajo y antes de desenchufarla.
Perforación rotativa (fig. 1)
4. Introduzca la broca adecuada del atornillador.
Cuando clave tornillos de cabeza ranurada use
siempre brocas con un manguito con palpador.
5. Presione suavemente el interruptor de
velocidad variable (a) para evitar producir daño
a la cabeza del tornillo. En rotación inversa
(izquierda), la velocidad de la herramienta se
reduce automáticamente para sacar fácilmente
el tornillo.
6. Cuando el tornillo esté nivelado con la pieza
de trabajo, suelte el interruptor de velocidad
variable para evitar que la cabeza del tornillo
penetre en la pieza de trabajo.
Desbastado (fig. 1)
DC223/DC224
• Fije el botón selector de modo (c) en la posición
sólo martillar.
• Introduzca el cincel apropiado y compruebe si
está bien bloqueado.
1. Fije el botón selector de modo (c) en la posición
“perforación rotativa”.
• Ajuste la empuñadura lateral (i) según sea
necesario.
2. Dependiendo de su herramienta, siga una de
las siguientes instrucciones:
• Encienda la herramienta y empiece a trabajar.
Puede que sea necesario poner el motor
en marcha brevemente después de haber
cambiado de cincelado a modo rotativo para
alinear los engranajes.
– Coloque un adaptador de portabrocas/
ensamblaje de portabrocas (DC222/DC223).
Los adaptadores especiales SDS Plus® con
secciones roscadas están disponibles para
usarse con portabrocas estándar de 10 o
13 mm para permitir el uso de brocas de
vástago recto.
– Cambie el portaherramientas por el
portabrocas (DC224).
3. Proceda como se describe para la perforación
con martillo.
ADVERTENCIA: No use nunca
portabrocas estándar en el modo de
perforación con martillo.
Atornillado (fig. 1)
1. Fije el botón selector de modo (c) en la posición
de perforación rotativa.
2. Seleccione la dirección de la rotación.
3. Dependiendo de su herramienta, siga una de
las siguientes instrucciones:
- Introduzca el adaptador especial de
atornillado SDS Plus® para usarse con brocas
hexagonales de atornillador (DC222/DC223).
- Cambie el portaherramientas por el
portabrocas (DC224).
54
ADVERTENCIA:
• No use esta herramienta para mezclar
o bombear fácilmente líquidos
combustibles o explosivos (bencina,
alcohol, etc.).
• No mezcle o remueva líquidos
inflamables etiquetados como tales.
MANTENIMIENTO
Su herramienta DEWALT ha sido diseñada para
funcionar durante un largo período con un mínimo
de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
ininterrumpido depende de la limpieza regular y el
cuidado adecuado de la herramienta.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte el paquete de baterías
antes de realizar ningún ajuste o de
quitar/instalar aditamentos o accesorios.
Un encendido accidental puede causar
lesiones.
• Esta máquina no puede ser reparada por el
usuario. Lleve la herramienta a un agente de
reparaciones autorizado de DEWALT después
ESPAÑOL
de aproximadamente 40 horas de uso. Si
surgen problemas antes de este momento
contacte con un agente de reparaciones
autorizado de DEWALT.
No se le puede realizar mantenimiento al cargador.
Dentro del cargador no hay piezas a las que el
usuario pueda hacerles mantenimiento.
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
sólo deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DEWALT.
Se ofrecen como opción varios tipos de brocas y
cinceles SDS Plus®.
Si desea más información sobre los accesorios
adecuados, consulte a su distribuidor.
Protección del medio ambiente
Lubricación
La herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Los accesorios utilizados deben lubricarse
periódicamente alrededor del accesorio SDS Plus®.
Limpieza
ADVERTENCIA: Sople la suciedad
y el polvo de la carcasa principal con
aire seco siempre que vea acumularse
el polvo alrededor de los respiraderos.
Utilice protección ocular y mascarillas
antipolvo aprobadas cuando realice este
procedimiento.
ADVERTENCIA: No use nunca
disolventes ni otros agentes químicos
agresivos para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Estos
agentes químicos pueden debilitar
los materiales de dichas piezas. Use
un trapo humedecido sólo con agua
y jabón suave. No deje que penetre
ningún líquido dentro de la herramienta
y no sumerja ninguna pieza de la
herramienta en líquidos.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiar, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Puede eliminarse la grasa y
la suciedad del exterior del cargador
usando un trapo o pincel no metálico
blando. No use agua ni soluciones de
limpieza.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
Recogida selectiva. Este producto no
se debe eliminar con la basura
doméstica.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
La recogida selectiva de los productos
y embalajes usados permite el reciclaje
de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos
para llevarlos a centros de residuos municipales o
bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
Paquete de baterías recargable
Debe recargar el paquete de baterías de larga
duración cuando note que no proporciona la
suficiente potencia para realizar trabajos que antes
55
ESPAÑOL
hacía fácilmente. Al final de su vida técnica, elimínelo
con el debido respeto hacia el medio ambiente:
• Agote la carga del paquete de baterías, a
continuación extráigalo de la herramienta.
• Las pilas de NiCd y NiMH son reciclables.
Llévelas a su distribuidor o a un centro de
reciclaje local. Los paquetes de baterías
recogidos se reciclarán o eliminarán
de modo adecuado.
56
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
57
FRANÇAIS
MARTEAUX-PERFORATEURS ROTATIFS SANS FIL
DC222, DC223, DC224
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expérience, un développement de produits
approfondi et une innovation constante font de
DEWALT l’un des partenaires les plus fiables pour les
utilisateurs d’outils électriques professionnels.
Caractéristiques techniques
DC222
DC223
DC224
Tension
V
24
24
24
Type
2
2
21
Vitesse à vide
min-1 0–1 100 0–1 100 0–1 100
Vitesse en charge min-1 0–800
0–800
0–800
Énergie d’impact
J
2,1
2,1
2,1
Plage de perçage maximum
dans l’acier/bois/bétonmm 13/30/24 13/30/24 13/30/24
Porte-outil
SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus®
Diamètre de bague mm
43
43
43
Poids
kg
3,8
3,9
4,0
LPA (pression
acoustique)
dB(A)
84
KPA (incertitude de pression
acoustique)
dB(A)
1,5
LWA (puissance
acoustique)
dB(A)
97
KWA (incertitude de puissance
acoustique)
dB(A)
1,9
84
84
1,5
1,5
97
98
1,9
2,4
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité)
déterminées conformément à la norme EN 60745 :
Valeur d’émission de vibration ah
Perçage du métal
ah,D =
m/s²
< 2,5
Incertitude K = m/s²
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Valeur d’émission de vibration ah
Perçage du béton
ah,HD =
m/s²
9
Incertitude K = m/s²
1,5
9
1,5
9
1,5
Valeur d’émission de vibration ah
Ciselage
ah,Cheq = m/s²
–
Incertitude K = m/s²
–
6,5
1,5
6,5
1,5
58
Valeur d’émission de vibration ah
Vissage sans impact
ah =
m/s²
< 2,5
1,5
Incertitude K = m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Le niveau de l’émission vibratoire indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à
une méthode d’essai normalisé dans EN 60745 et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour une évaluation
préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le niveau
d’émission vibratoire déclaré correspond
aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé
pour différentes applications ou
mal entretenu, l’émission vibratoire
peut varier. Ces éléments peuvent
considérablement augmenter le niveau
d’exposition sur la période totale de
travail.
Une estimation du niveau d’exposition
aux vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension et lorsqu’il tourne, mais
n’effectue aucune tâche. Ces éléments
peuvent considérablement réduire le
niveau d’exposition sur la période totale
de travail.
Identifiez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur des effets des vibrations
telles que : prise en main de l’outil et
des accessoires, maintien des mains
au chaud, organisation des tâches de
travail.
Bloc-piles
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
VCC
Ah
kg
Chargeur
Tension secteur
VCA
Type de piles
Durée de charge approx. min
Poids
DE0241
NiMH
24
3,0
1,4
DE0243
NiCd
24
2,0
1,4
DE0246
230
NiCd/NiMH
60/70
(Blocs-piles de 2,0 Ah)
kg
0,6
FRANÇAIS
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
DC222, DC223, DC224
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes
aux normes : 98/37/EC (jusqu’au 28 Déc.
2009), 2006/42/EC (à partir du 29 Déc. 2009),
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
30.07.2009
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Avertissements de sécurité généraux
pour les outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lisez tous les
avertissements de sécurité et toutes
les consignes. Le non-respect de
ces avertissements et consignes peut
entraîner un choc électrique, un incendie
et/ou de graves blessures.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES
CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements se rapporte aux outils branchés
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des
outils électriques reliés à la terre (masse).
Les fiches non modifiées et les prises de
courant adaptées réduisent les risques
d’électrocution.
59
FRANÇAIS
b)
c)
d)
e)
f)
Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher
l’outil électrique. Tenez le cordon à
l’écart des sources de chaleur, de l’huile,
des bords tranchants ou des pièces en
mouvement. Le risque d’électrocution
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
Utilisez une rallonge conçue pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors. Le risque
d’électrocution diminue si vous utilisez un
cordon conçu pour l’utilisation à l’extérieur.
Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un
endroit humide, utilisez un circuit protégé
par dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
b) Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes
de sécurité. Un équipement de sécurité
comme un masque anti-poussières, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque de sécurité ou un serre-tête antibruit,
utilisé selon la tâche à effectuer, permettront
de diminuer le risque de blessures
corporelles.
c) Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position arrêt avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher
des outils électriques dont l’interrupteur est
60
d)
e)
f)
g)
en position Marche augmentent les risques
d’accident.
Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous
aurez ainsi une meilleure maîtrise de l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
Portez des vêtements adéquats. Ne
portez pas de vêtements amples ni de
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et
gants à l’écart des pièces en mouvement.
Les pièces en mouvement peuvent happer
les vêtements amples, les bijoux et les
cheveux longs.
Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration
et de collecte de la poussière, vérifiez
qu’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de dispositifs de collecte de la
poussière peut réduire les risques liés à la
poussière.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
avec l’interrupteur. Un outil électrique
qui ne peut être contrôlé par l’interrupteur
représente un danger et doit être réparé.
c) Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
d) Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques
ou ces instructions. Les outils électriques
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
e) Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée ou que l’outil électrique n’a subi
FRANÇAIS
f)
g)
aucun dommage pouvant affecter son
bon fonctionnement. Si l’outil électrique
est endommagé, faites-le réparer avant
de le réutiliser. De nombreux accidents sont
causés par des outils mal entretenus.
Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DU BLOC-PILES
a) Rechargez le bloc-piles uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant. Un
chargeur prévu pour un certain type de
bloc-piles peut être à l’origine d’un incendie
lorsqu’il est utilisé avec un autre bloc-piles.
b) Utilisez les outils électriques uniquement
avec les bloc-piles spécifiés. L’utilisation
d’autres blocs-piles peut être à l’origine de
blessures ou d’incendie.
c) Lorsque vous n’utilisez pas le bloc-piles,
tenez-le à l’écart des objets métalliques,
tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de créer une
connexion entre deux bornes. Courtcircuiter les bornes entre elles peut provoquer
des brûlures ou un incendie.
d) Dans des conditions abusives, du
liquide peut s’échapper de la pile ; en
éviter le contact. En cas de contact
accidentel, rincez à l’eau. Si le liquide
entre en contact avec les yeux, consultez
également un médecin. Le liquide qui
s’échappe de la pile peut engendrer une
irritation ou des brûlures.
6) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui
utilise des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée.
Règles de sécurité particulières
additionnelles propres aux marteaux
rotatifs
• Porter un dispositif de protection auditif. Le
bruit en résultant pourrait occasionner une perte
de l’acuité auditive.
• Utiliser la poignée auxiliaire fournie avec
l’outil. Une perte de contrôle de l’outil pourrait
occasionner des dommages corporels.
• Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues
à cet effet pendant toute utilisation où
l’organe de coupe pourrait entrer en contact
avec des fils électriques cachés ou son
propre cordon. Tout contact avec un fil sous
tension met les parties métalliques exposées de
l’outil sous tension et électrocute l’utilisateur.
• Utiliser des serre-joints, ou tout autre
moyen, pour fixer et immobiliser le matériau
sur une surface stable. Tenir la pièce à la
main ou contre son corps offre une stabilité
insuffisante qui pourrait vous en faire perdre le
contrôle.
• Porter des lunettes de protection ou tout
autre dispositif de protection oculaire. Le
martelage produit des particules volantes. Ces
particules peuvent causer des dommages
oculaires permanents. Porter un masque
anti-poussières ou un appareil de protection
des voies respiratoires pour toute application
productrice de poussières. Une protection
auditive peut s’avérer nécessaire pour la plupart
des applications.
• Maintenir systématiquement l’outil
fermement. Ne pas tenter d’utiliser cet
outil sans le maintenir à deux mains. Il est
recommandé d’utiliser systématiquement la
poignée latérale. Le fait d’utiliser cet outil à une
main pourra vous en faire perdre le contrôle.
Traverser ou rencontrer des matériaux durs
comme les armatures peut aussi s’avérer
dangereux. Arrimer soigneusement la poignée
latérale avant toute utilisation.
• Ne pas utiliser cet outil pendant des
périodes prolongées. Les vibrations
causées par l’action du marteau peuvent être
dangereuses pour les mains ou les bras. Porter
des gants pour amortir les vibrations, et pour
limiter les risques, faire des pauses fréquentes.
• Ne pas remettre à neuf les forets soimême. La remise à neuf de tout burin doit être
effectuée par un spécialiste agréé. Tout burin
remis à neuf incorrectement pose des risques
de dommages corporels.
• Porter des gants lors de l’utilisation de
l’outil ou le changement de burin. Les
parties métalliques accessibles de l’outil et des
burins pourraient s’avérer brûlantes pendant
l’utilisation. De petits débris de matériau
pourraient blesser les mains nues.
• Attendre systématiquement l’arrêt complet
de la mèche/burin avant de déposer l’outil
61
FRANÇAIS
où que ce soit. Des burins/mèches en rotation
posent des risques de dommages corporels.
• Ne pas asséner des coups de marteau sur
des burins coincés pour les déloger. Des
fragments de métal ou de matériau pourraient
être éjectés et causer des dommages
corporels.
• Les burins légèrement usés peuvent être
réaffutés.
• Maintenir le cordon d’alimentation à l’écart
d’une mèche en rotation. Ne pas enrouler
le cordon autour d’une partie quelconque
de votre corps. Un cordon électrique enroulé
autour d’un burin en rotation pose des risques
de dommages corporels et de la perte de
contrôle de l’outil.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des
marteaux rotatifs :
– Dommages corporels par contact avec les
pièces rotatives ou des parties brûlantes de
l’outil.
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive ;
– Risques de se pincer les doigts lors du
changement d’accessoires ;
– Risques pour la santé causés par l’inhalation de
poussières dégagées lors du travail du béton et/
ou de la maçonnerie.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protectio
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication, qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface
interne du boîtier formant charnière entre l’outil et la
batterie.
Exemple :
2009 XX XX
Année de fabrication
62
Consignes de sécurité importantes
pour tous les chargeurs de batterie
CONSERVER CES CONSIGNES : Ce manuel
contient des directives de sécurité et d’utilisation
importantes relatives au chargeur de piles DE0246.
• Avant d’utiliser le chargeur, lisez toutes les
consignes et règles de prudence indiquées sur
le chargeur, le bloc-piles et le produit utilisant le
bloc-piles.
DANGER : risque d’électrocution.
Présence de 230 volts dans les
terminaux de chargement. Ne pas
insérer d’objets conducteurs. Un choc
électrique ou une électrocution peut en
résulter.
AVERTISSEMENT : risque de choc
électrique. Ne laissez pas de liquide
pénétrer dans le chargeur. Un choc
électrique peut en résulter.
ATTENTION : risque de brûlure.
Afin de réduire le risque de blessures
corporelles, chargez uniquement des
batteries rechargeables DEWALT. Les
autres types de batteries peuvent
exploser et provoquer des blessures
corporelles ou des dégâts matériels.
ATTENTION : dans certaines
conditions, lorsque le chargeur est
branché sur le réseau d’alimentation
électrique, les contacts de charge à
découvert à l’intérieur du chargeur
peuvent être court-circuités par un
corps étranger. Les corps étrangers
de nature conductrice tels que, mais
sans s’y limiter, la paille de fer, le papier
d’aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être
tenus à l’écart des cavités du chargeur.
Débranchez toujours le chargeur de
la prise secteur lorsqu’il n’y a pas de
bloc-piles dans la cavité. Débranchez
le chargeur avant de procéder à son
nettoyage.
• N’essayez PAS de charger le bloc-piles
avec des chargeurs autres que ceux décrits
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc-piles
sont conçus spécifiquement pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour des
utilisations autres que le chargement des
batteries DEWALT rechargeables. Toute autre
utilisation peut entraîner un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
FRANÇAIS
• N’exposez pas le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Tirez sur la fiche plutôt que sur le cordon
lorsque vous débranchez le chargeur. Cette
précaution réduira le risque d’endommager la
fiche et le cordon électriques.
• Assurez-vous que le cordon soit placé en
lieu sûr pour que personne ne marche ou ne
trébuche dessus, et qu’il ne soit pas sujet à
être endommagé ou soumis à une tension
d’une quelconque autre manière.
• N’utilisez une rallonge qu’en cas de
nécessité absolue. L’utilisation d’une rallonge
inadéquate peut entraîner un risque d’incendie,
de choc électrique ou d’électrocution.
• Ne mettez pas d’objet sur le chargeur, et ne
placez pas le chargeur sur une surface molle
qui pourrait obstruer les fentes d’aération
et provoquer une chaleur interne excessive.
Mettez le chargeur à un endroit éloigné de toute
source de chaleur. La ventilation du chargeur
se fait par les fentes pratiquées dans les parties
supérieures et inférieures du boîtier.
• Ne faites pas fonctionner le chargeur si la
fiche ou le cordon est endommagé ; faitesles remplacer immédiatement.
• Ne faites pas fonctionner le chargeur s’il a
reçu un choc violent, s’il est tombé, ou s’il
a été autrement endommagé de quelque
manière que ce soit. Apportez le chargeur à
un centre de réparation agréé.
• Ne démontez pas le chargeur ; apportez-le
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire.
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Débranchez le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc-piles ne réduira
pas les risques.
• N’essayez JAMAIS de relier 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. N’essayez pas de l’utiliser sous
n’importe quelle autre tension. Cette directive
ne concerne pas le chargeur véhiculaire.
CONSERVEZ CES CONSIGNES
Chargeurs
Le chargeur DE0246 fonctionne avec des batteries
NiCd, NiMH de 24 v.
Ces chargeurs ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour être d’une utilisation aussi facile que
possible.
Procédure de charge (fig. 1)
DANGER : risques d’électrocution.
Tension de 230 volts aux bornes de
charge. Ne pas mettre en contact avec
des objets conducteurs pour prévenir
tout risque de décharges électriques ou
d’électrocution.
AVERTISSEMENT : ne pas recharger
la batterie lorsque la température
ambiante est < 4 °C ou > 40 °C.
Température ambiante de charge
recommandée : environ 24 °C.
1. Brancher le chargeur (l) dans la prise appropriée
avant d’y insérer la batterie.
2. Insérer la batterie dans le chargeur. Le voyant
rouge (charge) clignotera de façon continue
pour indiquer que le processus de charge a
commencé.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée.
La batterie est alors complètement chargée
et peut être immédiatement utilisée ou laissée
dans son chargeur.
REMARQUE : pour assurer des performances et
une durée de vie maximales aux batteries NiCd et
NiMH, les recharger pendant un minimum de 10
heures avant toute utilisation initiale.
Processus de charge
Se reporter au tableau suivant pour déterminer l’état
de charge de la batterie.
État de charge
charge en cours
– – – –
pleinement chargée
–––––––––––
suspension de charge
–– – –– –
remplacer la batterie
•••••••••••
problème
•• •• •• ••
Régénération automatique
Le mode de régénération automatique permet de
compenser ou d’équilibrer les cellules individuelles
du bloc-piles à sa puissance de crête. Les blocspiles doivent être régénérés chaque semaine ou
lorsque le bloc ne fournit plus la même quantité de
travail.
Pour régénérer votre bloc-piles, placez-le dans le
chargeur comme d’habitude. Laissez le bloc-piles
au moins 10 heures dans le chargeur.
63
FRANÇAIS
Refroidissement par air
Ce chargeur est équipé d’un ventilateur interne
pour refroidir rapidement les batteries. Ce
ventilateur se mettra automatiquement en marche
lorsque nécessaire. Il démarrera également
automatiquement lorsqu’il n’y aura aucune batterie
dans le chargeur pour éliminer toute poussière des
trous d’aération.
Chargement différé, chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte une pile trop chaude
ou trop froide, le Chargement différé chaud/froid
est automatiquement lancé, et le chargement
est suspendu jusqu’à ce que la pile retrouve une
température normale. Le chargeur retourne ensuite
automatiquement au mode de chargement du
bloc-piles. Cette fonction garantit une durée de vie
optimale du bloc-piles.
Consignes de sécurité importantes
pour tous les blocs-piles
Lors de la commande de blocs-piles de rechange,
assurez-vous d’inclure le numéro de catalogue et la
tension.
Le bloc-piles n’est pas entièrement chargé à la
sortie de la boîte. Avant d’utiliser le bloc-piles et
le chargeur, veuillez lire les consignes de sécurité
indiquées ci-dessous. Suivez ensuite les procédures
de chargement décrites.
LISEZ TOUTES LES CONSIGNES
• Ne chargez pas ou n’utilisez pas une
pile dans un milieu déflagrant, comme
en présence de liquides, de gaz ou de
poussières inflammables. Insérer ou retirer
le bloc-pile du chargeur peut enflammer la
poussière ou des émanations.
• Chargez les blocs-piles uniquement sur les
chargeurs DEWALT.
• N’éclaboussez PAS le bloc-piles, NE
l’immergez PAS dans l’eau ou tout autre liquide.
• Ne rangez pas ou n’utilisez pas l’outil
et le bloc-piles dans des endroits où la
température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (105 °F) (comme dans les remises
extérieures ou les bâtiments métalliques
l’été).
DANGER : ne jamais tenter d’ouvrir
la batterie pour quelque raison que
ce soit. Si le boîtier de la batterie est
fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur. Ne pas écraser,
64
laisser tomber, ou endommager les
batteries. Ne pas utiliser une batterie
ou un chargeur qui a reçu un choc
violent, est tombé, a été écrasé ou
endommagé de quelque façon que ce
soit (p. ex. percé par un clou, frappé
d’un coup de marteau, piétiné), car il
y a risques de décharges électriques
ou d’électrocution. Les batteries
endommagées doivent être renvoyées
à un centre de réparation pour y être
recyclées.
ATTENTION : lorsqu’il n’est pas
utilisé, placez l’outil en le faisant
reposer sur le côté sur une surface
stable où il ne risque pas de faire
tomber ou de faire trébucher.
Certains outils qui ont de grands
blocs-piles peuvent tenir debout sur
le bloc-piles mais ils risquent d’être
facilement renversés.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES POUR LE
CADMIUM-NICKEL (NiCD) OU LE NICKEL MÉTAL HYDRURE
(NiMH)
• N’incinérez pas le bloc-piles même s’il est
fortement endommagé ou entièrement usé.
Le feu risque de le faire exploser.
• Une petite fuite de liquide en provenance
des cellules du bloc-piles peut se produire
dans des conditions d’utilisation ou de
température extrêmes. Ce fait n’est pas
l’indication d’une défaillance.
Néanmoins, si le film de protection est brisé :
a. et que le liquide de la pile entre en contact
avec votre peau, lavez immédiatement au
savon et à l’eau pendant plusieurs minutes.
b. et que liquide de la pile entre en contact
avec vos yeux, rincez vos yeux avec de
l’eau propre pendant au moins 10 minutes
et consultez immédiatement un médecin.
(Note médicale : le liquide est une solution
d’hydroxyde de potassium à 25-35 %.)
Cache protecteur du bloc-piles
(fig. 2)
Un cache protecteur est fourni pour recouvrir les
contacts du bloc-piles lorsque celui-ci est détaché.
Si le cache protecteur n’est pas en place, des objets
métalliques pourraient court-circuiter les contacts, ce
qui causerait un risque d’incendie et endommagerait
le bloc-piles.
FRANÇAIS
1. Enlevez le cache protecteur avant de placer le
bloc-piles dans le chargeur
ou l’outil (n).
des blessures corporelles ou des dégâts
matériels.
2. Placez le cache protecteur sur les contacts du
bloc-piles immédiatement après avoir retiré le
bloc-piles du chargeur ou de l’outil.
Ne l’exposez pas à l’eau.
AVERTISSEMENT : vérifiez que le
cache protecteur est bien en place
avant de ranger ou de transporter un
bloc-piles détaché.
Bloc-piles (fig. 1)
TYPE DE PILE
Les modèles DE0241 et DE0243 fonctionnent sur
des batteries de 24 volts.
Conseils pour le rangement
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Un stockage prolongé ne nuira ni à la batterie ni
au chargeur. Dans les conditions adéquates, ils
peuvent être entreposés jusqu’à 5 ans.
Étiquettes figurant sur le chargeur et
le bloc-piles
Outre les pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc-piles comportent
les pictogrammes suivants :
Faites immédiatement remplacer les
cordons défectueux.
Chargez uniquement à une température
comprise entre 4 °C et 40 °C.
Mettez le bloc-piles au rebut en
respectant l’environnement.
N’incinérez pas le bloc-pile NiMH, NiCd+
et Li-Ion.
Charges NiMH and NiCd battery packs.
Consultez les caractéristiques techniques
pour la durée de charge.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient :
1 Marteau-perforateur rotatif sans fil
1 Poignée latérale
1 Tige de réglage de profondeur
1 Chargeur (modèles K seulement)
2 Batteries (modèles K seulement)
1 Coffret (modèles K seulement)
Lisez le manuel d’instruction avant
utilisation.
Bloc-piles en charge.
Bloc-piles chargé.
Bloc-piles défectueux.
N’insérez pas d’objets conducteurs.
Ne chargez pas un bloc-piles
endommagé.
Utilisez le chargeur uniquement avec des
blocs-piles DEWALT. Tout autre blocpiles risque d’exploser et de provoquer
1 Mandrin automatique (DC224)
1 manuel d’instruction
1 dessin éclaté
REMARQUE : la batterie et le chargeur ne sont pas
inclus avec les modèles N.
• Vérifiez que l’outil, les pièces ou les accessoires
n’ont pas été endommagés lors du transport.
• Prenez le temps de lire et de comprendre dans
son intégralité ce manuel avant d’utiliser l’outil.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
l’outil électrique ou l’une de ses pièces.
Des dégâts matériels ou des blessures
corporelles pourraient en résulter.
a. Interrupteur à vitesse variable
b. Glissière de marche avant/arrière
c. Sélecteur de mode
65
FRANÇAIS
d. Verrou
e. Porte-outil
f. Bague de verrouillage
l’outil. Assurez-vous que le ressort est bien tendu,
mais pas trop fermement. Le mécanisme devrait
pouvoir « flotter ».
g. Carter antipoussières
Sécurité électrique
h. Tige de réglage de profondeur
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifiez toujours que la tension du blocpiles correspond à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifiez également que la tension de
votre chargeur correspond à la tension secteur.
i. Poignée latérale
j Boutons de verrouillage
k. Batterie
l. Chargeur
Votre chargeur DEWALT est à double
isolation conformément à la norme
EN 60335 ; un câble de mise à la terre
n’est donc pas nécessaire.
m. Voyant de charge (rouge)
UTILISATION PRÉVUE
Le marteau-perforateur rotatif sans fil DC222 a été
conçu pour le perçage, le martelage et le vissage
professionnels.
Les marteaux-perforateurs rotatifs sans fil
DC223/DC224 ont été conçus pour le perçage,
le martelage, le vissage et le ciselage léger
professionnels.
Si le cordon d’alimentation est endommagé,
remplacez-le par un cordon spécial disponible
auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
NE L’UTILISEZ PAS dans un endroit humide ou en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ces marteaux-perforateurs sont des outils
électriques de professionnels.
TENEZ les enfants à l’écart de l’outil. Les utilisateurs
inexpérimentés doivent être encadrés lorsqu’ils
utilisent cet outil.
Limiteur de couple
Lorsqu’un grippage de mèche se produit, la rotation
de la broche est interrompue. Pour résister au
retour de force, maintenez systématiquement l’outil
fermement à deux mains et les pieds bien ancrés
au sol.
Mécanisme frein
Dès que l’on relâchera l’interrupteur à vitesse
variable, la broche s’arrêtera instantanément de
tourner.
Système d’amortissement des
vibrations
Le système d’amortissement des vibrations
neutralise la répercussion des vibrations provoquées
par le mécanisme du marteau. La réduction
des vibrations au niveau des mains et des bras
permet une utilisation plus souple de l’outil
pendant des périodes de temps prolongées ainsi
que l’allongement de sa durée de vie. Pendant
l’opération, un mécanisme à ressort contrebalance
les forces de vibrations. On peut en ressentir l’action
amortissante en appliquant une certaine pression sur
66
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utilisez une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utilisez une rallonge homologuée adaptée à
la puissance absorbée de votre chargeur (consultez
les caractéristiques techniques). Le calibre minimum
du conducteur est de 1 mm2 et la longueur
maximum de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : retirez toujours
le bloc-piles avant de procéder à
l’assemblage et au réglage. Éteignez
toujours l’outil avant d’insérer ou de
retirer le bloc-piles.
AVERTISSEMENT : utilisez uniquement
des blocs-piles et chargeurs DEWALT.
Insertion et retrait du
bloc-piles de l’outil (fig. 1)
AVERTISSEMENT : afin de diminuer
le risque de graves blessures
corporelles, mettez l’outil hors
tension et débranchez le bloc-piles
avant de procéder à des réglages ou
FRANÇAIS
de retirer/d’installer des accessoires ou
des pièces de fixation. Un démarrage
involontaire peut entraîner des
blessures.
INSTALLATION DE LA BATTERIE DANS L’OUTIL
Insérez la batterie dans le réceptacle correspondant
de l’outil en la poussant jusqu’à ce qu’elle
s’enclenche en place. Il pourra s’avérer nécessaire
d’appliquer une certaine force pour enclencher le
mécanisme à ressort.
POUR RETIRER LA BATTERIE DE L’OUTIL
1. Poussez sur le bouton de déverrouillage (j) et
tirez fermement la batterie hors de la poignée
de l’outil.
2. Insérer la batterie dans son chargeur comme
décrit dans la section appropriée de ce manuel.
Sélection du mode d’utilisation
(fig. 3A, 3B)
DC222 (FIG. 3A)
Cet outil peut être utilisé dans les modes suivants :
Perçage rotatif : pour le vissage et
le perçage de l’acier, du bois et des
plastiques.
Martelage-perforage : pour le perçage du
béton et de la maçonnerie.
DC223/DC224 (FIG. 3B)
Cet outil peut être utilisé dans les modes suivants :
1. Nettoyez et graissez la tige de l’accessoire.
2. Insérez la tige de l’accessoire dans le porteoutil (e).
3. Poussez à fond la mèche et tournez-la
légèrement jusqu’à ce qu’elle s’encastre dans
ses encoches.
4. Tirez sur l’accessoire pour vérifier qu’il est
bien verrouillé. Les opérations de martelage
requièrent que l’accessoire puisse remuer sur
son axe de quelques centimètres une fois
verrouillé dans le porte-outil.
5. Pour retirer l’accessoire, tirez sur le manchon de
verrouillage du porte-outil (o) et tirez l’accessoire
hors de ce dernier.
AVERTISSEMENT : utiliser
systématiquement des gants pour
changer d’accessoires. Les parties
métalliques exposées sur l’outil
et l’accessoire peuvent devenir
extrêmement brûlantes pendant
l’utilisation.
Installation de la poignée latérale
(fig. 1)
La poignée latérale (i) peut être installée de façon à
accommoder un droitier ou un gaucher.
AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser
l’outil sans sa poignée latérale installée
correctement.
1. Desserrez la poignée latérale.
Perçage rotatif : pour le vissage et
le perçage de l’acier, du bois et des
plastiques.
2. Pour les droitiers : insérez le dispositif de fixation
de la poignée latérale par-dessus le collier
derrière le porte-outil, avec la poignée à gauche.
Martelage-perforage : pour le perçage du
béton et de la maçonnerie.
3. Pour les gauchers : insérez le dispositif de
fixation de la poignée latérale par-dessus le
collier derrière le porte-outil, avec la poignée à
droite.
Martelage seulement : pour le ciselage
léger.
1. Pour sélectionner le mode d’utilisation, appuyez
sur le verrou (d) et tournez le sélecteur de mode
(c) jusqu’à ce qu’il pointe sur le symbole du
mode requis.
2. Libérez le verrou et vérifiez que le sélecteur de
mode est bien verrouillé en place.
AVERTISSEMENT : ne pas
sélectionner le mode d’utilisation alors
que l’outil tourne.
Insertion et retrait d’accessoires
SDS Plus® (fig. 4)
Cet outil utilise des accessoires SDS Plus® (se
reporter à l’encadré en figure 4 pour une coupe
transversale d’une tige de mèche SDS Plus®).
4. Faites tourner la poignée latérale sur la position
désirée et resserrez la poignée.
Réglage de la profondeur de perçage
(fig. 5)
1. Insérez l’accessoire approprié.
2. Desserrez la poignée latérale (i).
3. Insérez la tige de réglage de profondeur (h) dans
le trou de la poignée latérale.
4. Ajustez la profondeur de pénétration, comme
illustré.
5. Resserrez la poignée latérale
67
FRANÇAIS
1. Poussez la glissière de marche avant/arrière (b)
vers la gauche pour une rotation avant (vers la
droite). Reportez-vous aux flèches sur l’outil.
• Appliquer seulement une pression
légère sur l’outil (5 kg environ).
Toute force excessive n’accélèrera
pas le perçage, mais diminuera les
performances de l’outil et sa durée de
vie.
2. Poussez la glissière de marche avant/arrière (b)
vers la droite pour une rotation arrière (vers la
gauche).
• Ne pas percer ou visser trop
profondément pour ne pas
endommager le carter antipoussières.
Glissière de marche avant/arrière
(fig. 6)
AVERTISSEMENT : attendre
systématiquement l’arrêt complet du
moteur avant de changer le sens de
rotation.
Remplacement du porte-outil par le
mandrin (fig. 7)
DC224
1. Tournez la bague de verrouillage (f) sur la
position déverrouillée et retirez le porte-outil (e).
2. Enfoncez le mandrin (p) sur la broche et tournez
la bague de verrouillage sur la position de
verrouillage.
3. Pour remplacer le mandrin par le porte-outil,
retirez d’abord le mandrin tout comme le porteoutil avait été retiré. Puis installez le porte-outil
de la même façon que le mandrin l’avait été fait.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de mandrins standards en mode
martelage-perforage.
Remplacement du carter
antipoussières (fig. 4)
Le carter antipoussières (g) protège le mécanisme
de la poussière. Remplacez immédiatement tout
carter antipoussières usé.
1. Tirez le manchon de verrouillage du porte-outil
(o) et retirez le carter antipoussières (g).
2. Installez le nouveau carter.
3. Libérez le manchon de verrouillage du porteoutil.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT :
• Respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes
en vigueur.
• Attention aux tuyaux et aux fils
électriques.
• Maintenir systématiquement
l’outil fermement à deux mains
et les pieds bien ancrés au sol.
Utiliser systématiquement l’outil
avec sa poignée latérale installée
correctement.
Position correcte des mains (fig. 1, 8)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains requiert une main
sur la poignée latérale (i), et l’autre sur la poignée
principale (q).
Mise en marche et arrêt (Fig. 1)
1. Pour mettre l’outil en marche, appuyez sur
l’interrupteur à vitesse variable (a). La pression
exercée sur l’interrupteur à vitesse variable
déterminera la vitesse de l’outil.
2. Pour arrêter l’outil, relâchez l’interrupteur.
3. Pour verrouiller l’outil en position d’arrêt, placez
la glissière de marche avant/arrière (b) en
position centrale.
Martelage-perforage (fig. 1)
PERÇAGE AVEC UN TRÉPAN PLEIN
1. Réglez le sélecteur de mode (c) sur la position
martelage-perforage.
2. Insérez le trépan approprié. Pour des résultats
optimums, utilisez des accessoires de haute
qualité à pointe carbure.
3. Réglez la poignée latérale (i) comme requis.
4. Si nécessaire, ajustez la profondeur de perçage.
5. Marquez le point où le trou doit être percé.
6. Placez le trépan sur le repère et démarrez l’outil.
68
FRANÇAIS
7. Arrêtez systématiquement l’outil après utilisation
et avant de le débrancher.
Perçage rotatif (fig. 1)
1. Réglez le sélecteur de mode (c) sur la position
perçage rotatif.
2. Selon l’outil utilisé, suivez l’une des méthodes
ci-après :
– Insérez le dispositif adaptateur de mandrin/
mandrin (DC222/DC223). Des adaptateurs
spéciaux SDS Plus®, munis d’embouts
taraudés, sont disponibles pour être
utilisés avec des mandrins standards de
10 à 13 mm pour permettre l’utilisation de
mèches à tige droite.
– Remplacez le porte-outil par le mandrin
(DC224).
3. Procédez comme indiqué pour le martelageperforage.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de mandrins standards en mode
martelage-perforage.
Vissage (fig. 1)
1. Réglez le sélecteur de mode (c) sur la position
perçage rotatif.
2. Sélectionnez le sens de rotation.
3. Selon l’outil utilisé, suivez l’une des méthodes
ci-après :
- Insérez un adaptateur de tournevis
SDS Plus® à utiliser avec les embouts de
tournevis hexagonaux (DC222/DC223).
- Remplacez le porte-outil par le mandrin
(DC224).
4. Insérez l’embout de tournevis approprié.
Pour visser des vis à tête fendue, utilisez
systématiquement des embouts avec un
manchon de guidage.
5. Appuyez doucement sur l’interrupteur à vitesse
variable (a) pour ne pas endommager la tête
de vis. En rotation inverse (vers la gauche), la
vitesse de l’outil est automatiquement réduite
pour retirer la vis facilement.
6. Lorsque la vis est au ras de la pièce à travailler,
relâchez l’interrupteur à vitesse variable pour
éviter que la tête de vis ne rentre dans la pièce
à travailler.
Burinage (fig. 1)
DC223/DC224
• Réglez le sélecteur de mode (c) sur la position
martelage seulement.
• Insérez l’accessoire approprié et vérifiez qu’il est
bien verrouillé en place.
• Réglez la poignée latérale (i) comme requis.
• Démarrez l’outil et commencez à travailler. Il
pourra s’avérer nécessaire de faire tourner
brièvement le moteur lorsqu’on passe du
mode de ciselage en mode rotatif pour pouvoir
réaligner les pignons.
AVERTISSEMENT :
• Ne pas utiliser cet outil pour mélanger
ou pomper des liquides combustibles
ou explosifs (benzine, alcool, etc.).
• Ne pas mélanger ou tourner des
liquides inflammables considérés
comme tels
ENTRETIEN
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
durer longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant pendant de longues
années repose sur un entretien soigneux et régulier.
AVERTISSEMENT : afin de diminuer
le risque de graves blessures
corporelles, mettez l’outil hors
tension et enlevez le bloc-piles
avant de procéder à des réglages ou
de retirer/d’installer des accessoires ou
des pièces de fixation. Un démarrage
involontaire peut entraîner des
blessures.
• Cet appareil ne peut être réparé par l’utilisateur.
Rapportez l’outil chez un réparateur agréé
DEWALT après environ 40 heures d’utilisation.
Pour tout problème entre temps, veuillez
contacter un réparateur agréé DEWALT.
Le chargeur n’est pas réparable. Il n’y a pas de
pièces réparables par l’utilisateur dans le chargeur.
Graissage
Votre outil électrique ne nécessite pas de graissage
supplémentaire.
Les accessoires et pièces utilisés doivent être
régulièrement lubrifiés autour de l’adaptateur
SDS Plus®.
Nettoyage
AVERTISSEMENT : retirez la saleté
et la poussière du logement principal
en soufflant de l’air sec aussi souvent
69
FRANÇAIS
que vous remarquez une accumulation
de saleté à l’intérieur et autour des
orifices d’aération. Portez des lunettes
de sécurité homologuées et un masque
anti-poussière homologué lorsque vous
effectuez cette procédure.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais
de solvants ou d’autres produits
chimiques corrosifs pour nettoyer les
pièces non métalliques de l’outil. Ces
produits chimiques risquent d’affaiblir
les matériaux utilisés dans ces pièces.
Utilisez un chiffon imbibé uniquement
d’eau et de détergent doux. Ne laissez
jamais un liquide pénétrer à l’intérieur de
l’outil et n’immergez jamais les pièces
de l’outil dans un liquide.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risque de choc
électrique. Débranchez le chargeur de la
prise secteur avant de procéder à son
nettoyage. Vous pouvez retirer la saleté
et la graisse sur l’extérieur du chargeur
en utilisant un chiffon ou une brosse
douce non métallique. N’utilisez pas
d’eau ou d’autres solutions nettoyantes.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de cycle
de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui
le recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : étant donné que
les accessoires, autres que ceux fournis
par DEWALT, n’ont pas été testés
avec ce produit, l’utilisation de tels
accessoires avec cet outil pourraient
être dangereuse. Afin de réduire
le risque de blessures corporelles,
utilisez uniquement des accessoires
recommandés par DEWALT avec ce
produit.
Différents types de mèches/forets et burins
SDS Plus® sont disponibles en option.
Prenez contact avec votre revendeur pour obtenir
de plus amples informations sur les accessoires
appropriés.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
70
Bloc-piles rechargeable
Ce bloc-piles longue durée doit être rechargé
lorsqu’il ne fournit plus suffisamment d’énergie pour
des travaux réalisés aisément auparavant. En fin
de vie utile, mettez le bloc-piles au rebut tout en
respectant l’environnement :
• Déchargez complètement le bloc-piles, puis
retirez-le de l’outil.
• Les cellules NiCd et NiMH sont recyclables.
Apportez-les à votre revendeur ou à un centre
de recyclage local. Les blocs-piles collectés
seront recyclés ou éliminés correctement.
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un
vice de matériau ou de fabrication dans
les 12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
71
ITALIANO
TASSELLATORE CORDLESS
DC222, DC223, DC224
Congratulazioni!
Avete scelto un utensile DEWALT. Anni di esperienza
nello sviluppo e nell’innovazione dei prodotti hanno
reso DEWALT uno dei partner più affidabili per chi
necessita di elettroutensili professionali.
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in
questo foglio informativo è stato misurato con un
test standard fornito in EN 60745 e può essere
utilizzato per confrontare utensili fra di loro. Può
essere utilizzato per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni dichiarato rappresenta
le applicazioni principali dell’utensile.
Tuttavia, se l’utensile viene utilizzato
per diverse applicazioni, con diversi
accessori o non viene mantenuto
adeguatamente, l’emissione delle
vibrazioni può essere diversa. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Dati tecnici
DC222
Tensione
V
24
Tipo
2
Velocità a vuoto
min-1 0–1100
Velocità a carico
min-1 0–800
Energia di percussione
J
2,1
Capacità massima di foratura di
acciaio/legno/calcestruzzo mm 13/30/24
Portautensili
SDS Plus®
Diametro collare
mm 43
Peso
kg
3,8
LPA (pressione sonora) dB(A)
KPA (incertezza pressione
sonora)
dB(A)
LWA (potenza sonora)
dB(A)
KWA (incertezza potenza
sonora)
dB(A)
DC223 DC224
24
24
2
2
0–1100 0–1100
0–800 0–800
2,1
2,1
13/30/24 13/30/24
SDS Plus® SDS Plus®
43
43
3,9
4,0
84
84
84
1,5
97
1,5
97
1,5
98
1,9
1,9
2,4
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati
secondo le normative EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Foratura nel metallo
ah,D =
m/s² < 2,5
Incertezza K = m/s² 1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Foratura nel calcestruzzo
ah,HD =
m/s²
9
Incertezza K = m/s² 1,5
9
1,5
9
1,5
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Scalpellatura
ah,Cheq =
m/s²
–
Incertezza K = m/s²
–
6,5
1,5
6,5
1,5
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Modalità avvitatura senza percussione
ah =
m/s² < 2,5
< 2,5
Incertezza K = m/s² 1,5
1,5
72
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni dovrebbe anche considerare
i periodi in cui l’utensile è spento o
quando è acceso ma non in funzione.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Identificare misure di sicurezza
addizionali per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni, come:
manutenzione dell’utensile e degli
accessori, evitare il raffreddamento delle
mani, organizzazione dei modelli
di lavoro.
Blocco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
VDC
Ah
kg
Caricabatteria
Tensione di alimentazione
VCA
Tipo batteria
Tempo di carica approssimativomin
Peso
< 2,5
1,5
DE0241
NiMH
24
3,0
1,4
Fusibili:
Europa
kg
Utensili a 230 V
DE0243
NiCd
24
2,0
1,4
DE0246
230
NiCd/NiMH
60/70
(2,0 Ah
blocchi batteria)
0,6
10 A, rete elettrica
ITALIANO
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
DC222, DC223, DC224
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative:
98/37/EC (fino al 28 dicembre 2009), 2006/42/EC,
(dal 29 dicembre 2009), EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/EC. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del
manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Stra?e11,
D-65510, Idstein, Germania
30.07.2009
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla
sicurezza degli elettroutensili
AVVERTENZA! Leggere tutte le
istruzioni e le avvertenze relative
alla sicurezza. La mancata osservanza
delle avvertenze e delle istruzioni può
provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO
Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli elettroutensili alimentati da
rete (tramite cavo), sia a quelli alimentati a batteria
(cordless).
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito
e ben illuminato. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non utilizzare gli elettroutensili in
atmosfere esplosive, ad esempio
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli elettroutensili generano
scintille che possono provocare l’accensione
di polvere o fumi.
c) Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trovi nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono essere
adatte alla presa di rete. Non modificare
mai la spina in alcun modo. Non utilizzare
adattatori con gli elettroutensili con
collegamento a terra (a massa). Per
ridurre il rischio di scosse elettriche evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
73
ITALIANO
b)
c)
d)
e)
f)
Evitare il contatto delle parti del corpo
con superfici collegate a terra, quali
condotti, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se
il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all’umidità. L’ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
al riparo da calore, olio, spigoli o parti
in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scosse elettriche
aumenta.
Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio
di scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto
ad ambienti esterni.
Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile
in una zona umida, usare una fonte
di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un
interruttore differenziale riduce i rischi di
scosse elettriche.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare un
elettroutensile se si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un
solo attimo di distrazione durante l’uso di tali
elettroutensili potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari.
L’uso di protezioni antinfortunistiche quali
mascherine per la polvere, scarpe antiscivolo,
elmetti o cuffie protettive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l’utensile.
Se gli elettroutensili vengono trasportati
tenendo il dito sull’interruttore o collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
on, il rischio di incidenti aumenta.
d) Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli
di regolazione. Un chiavistello o una chiave
74
e)
f)
g)
fissati su una parte rotante dell’elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti.
In questo modo si detiene un maggiore
controllo sull’elettroutensile nelle situazioni
impreviste.
Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti
in movimento.
Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione
e raccolta della polvere, collegarli e
utilizzarli in modo corretto. La raccolta
della polvere può ridurre i pericoli legati alla
polvere.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b) Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo
e spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile
che non possa essere controllato con
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile. Tali misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di accensione
accidentale dell’elettroutensile.
d) Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso
da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’elettroutensile e con
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi nelle mani di persone non
addestrate.
e) Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi
siano errori di allineamento o grippaggio
delle parti in movimento, parti rotte e
altre situazioni che potrebbero influire
sull’uso dell’elettroutensile. In caso di
danni, riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
elettroutensili su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
ITALIANO
f)
g)
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L’uso dell’elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5) USO E MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO A
BATTERIA
a) Effettuare la ricarica solo con il
caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato
tipo di blocco batteria può provocare un
rischio di incendio se utilizzato con un altro
blocco batteria.
b) Utilizzare gli elettroutensili solo con
blocchi batteria specifici. L’uso di altri
blocchi batteria può provocare il rischio di
lesioni e incendi.
c) Quando il blocco batteria non è in uso,
tenerlo lontano da altri oggetti metallici
quali fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono determinare un collegamento tra
i terminali. Il cortocircuito dei terminali della
batteria può provocare ustioni o incendi.
d) In condizioni di abuso, è possibile che
la batteria espella del liquido; evitare
il contatto. Se dovesse verificarsi un
contatto, sciacquare con acqua. Se il
liquido entra in contatto con gli occhi,
consultare un medico. Il liquido espulso
dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
6) RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
Norme di sicurezza aggiuntive
specifiche per tassellatori
• Indossare protezioni acustiche. L’esposizione
al rumore può causare danni all’udito.
• Utilizzare le impugnature ausiliarie fornite
con l’apparato. La perdita di controllo può
causare lesioni personali.
• Sostenere gli apparati con supporti aventi
le superfici di presa isolanti quando si
eseguono operazioni in cui l’apparato
tagliente può entrare in contatto con
fili elettrici nascosti o con il cavo di
alimentazione. Il contatto con un cavo “sotto
tensione” trasmette la tensione elettrica alle parti
metalliche esposte dell’apparato e trasmette la
scossa all’operatore.
• Utilizzare morse o altre attrezzature
adatte per sostenere e bloccare il pezzo
in lavorazione su un supporto stabile. Il
pezzo da lavorare tenuto con le mani o contro
il proprio corpo è instabile e può far perdere il
controllo dell’apparato.
• Indossare occhiali di sicurezza o altre
protezioni per gli occhi. Le operazioni di
percussione possono emettere schegge. Tali
schegge possono causare danni permanenti
alla vista. Indossare una mascherina antipolvere
o un respiratore per operazioni che generano
polveri. La maggior parte delle applicazioni
richiede l’utilizzo di protezioni acustiche.
• Impugnare saldamente l’apparato,
sempre. Non tentare di azionare l’apparato
sostenendolo con una mano sola. Si
consiglia di utilizzare sempre l’impugnatura
laterale. Azionare questo apparato con una
mano sola causa la perdita di controllo. Anche
lo sfondamento o l’impatto con materiali
duri come ad esempio sbarre può essere
pericoloso. Stringere saldamente l’impugnatura
laterale prima dell’utilizzo.
• Non azionare l’apparato per lunghi periodi
senza interruzioni. Le vibrazioni causate
dall’azionamento del martello possono essere
dannose a mani e braccia. Indossare guanti
per fornire ulteriore smorzamento e limitare
l’esposizione effettuando frequenti pause.
• Non ricondizionare le punte da soli. Il
ricondizionamento degli scalpelli deve essere
eseguito da un tecnico autorizzato. Gli scalpelli
non correttamente ricondizionati possono
causare lesioni.
• Indossare i guanti quando l’apparato
è in funzione o mentre si sostituiscono
gli accessori. Le parti in metallo esposte
dell’apparato e gli accessori possono diventare
roventi durante il funzionamento. Pezzi di piccole
dimensioni di materiale frantumato possono
provocare danni alle mani nude.
• Non posare mai l’apparato finché
l’accessorio non si sia completamente
arrestato. Le punte ancora in movimento
potrebbero causare lesioni.
• Non utilizzare il martello per rimuovere
eventuali accessori incastrati. Frammenti
di metallo o schegge di materiale possono
staccarsi e causare lesioni.
75
ITALIANO
• Gli scalpelli leggermente consumati possono
essere affilati tramite molatura.
• Tenere il cavo elettrico lontano dalla punta
rotante. Non avvolgere il cavo attorno a
nessuna parte del corpo. Un cavo elettrico
avvolto intorno alla punta rotante può causare
lesioni personali e la perdita di controllo.
Rischi residui
I seguenti rischi sono intriseci all’utilizzo dei
tassellatori:
– Lesioni causate dal contatto con le parti rotanti
o le superfici roventi dell’apparato.
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione dei dispositivi
di sicurezza, alcuni rischi residui non possono
comunque essere evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di schiacciamento delle dita durante il
cambio degli accessori.
– Rischi per la salute dovuti all’inalazione delle
polveri che si sviluppano durante i lavori su
calcestruzzo e/o muratura.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI
I codici dei dati, che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato e
batteria.
Esempio:
2009 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
sul blocco batteria e sul prodotto in cui viene
utilizzato il blocco batteria.
PERICOLO: pericolo di folgorazione.
Tensione di 230 volt sui terminali
di carica. Non testare con oggetti
conduttori. Pericolo di scosse elettriche
o folgorazioni.
AVVERTENZA: pericolo di scosse
elettriche. Non permettere la
penetrazione di liquidi nel caricabatteria.
Pericolo di scosse elettriche.
ATTENZIONE: pericolo di ustioni. Per
ridurre il rischio di lesioni, ricaricare
solo batterie ricaricabili DEWALT. Altri
tipi di batterie potrebbero esplodere,
provocando lesioni personali e danni
ATTENZIONE: in certi casi, con il
caricabatteria collegato alla rete di
alimentazione, i contatti di carica
esposti all’interno del caricabatteria
possono essere cortocircuitati da
oggetti esterni. Gli oggetti esterni di
natura conduttiva, tra cui, ma non solo,
pagliette di ferro, carta in alluminio
o accumuli di particelle metalliche,
devono essere tenuti lontani dai vani
del caricabatteria. Scollegare sempre il
caricabatteria dall’alimentazione quando
il blocco batteria non è inserito nel vano.
Scollegare il caricabatteria prima di
effettuarne la pulizia.
• NON tentare di caricare il blocco batteria
con caricabatteria diversi da quelli descritti
nel presente manuale. Il caricabatteria e il
blocco batteria sono appositamente progettati
per l’uso congiunto.
• Questi caricabatteria non vanno destinati
ad usi diversi dalla carica delle batterie
ricaricabili DEWALT. Qualsiasi altro utilizzo può
provocare il pericolo di incendi, scosse elettriche
o folgorazioni.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Per scollegare il caricabatteria, tirare la
spina, anziché il cavo. In questo modo si
riduce il rischio di danni alla spina elettrica e al
cavo.
CONSERVARE LE ISTRUZIONI: questo manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di utilizzo
per il caricabatteria DE0246.
• Assicurarsi che il cavo si trovi in una
posizione in cui non possa essere
calpestato, in cui si possa inciampare, o
comunque essere altrimenti soggetto a
danni o sollecitazioni.
• Prima di utilizzare il caricabatteria, leggere tutte
le istruzioni e le avvertenze sul caricabatteria,
• Non utilizzare una prolunga, salvo ove
assolutamente necessario. L’utilizzo di una
76
ITALIANO
prolunga di tipo improprio può dare luogo
a pericolo di incendi, scosse elettriche o
folgorazioni.
• Non posizionare alcun oggetto sopra il
caricabatteria o posizionare il caricabatteria
su una superficie morbida, che può ostruire
le aperture di ventilazione e provocare
un surriscaldamento interno. Posizionare
il caricabatteria lontano da qualsiasi fonte di
calore. Il caricabatteria è ventilato attraverso
aperture che si trovano in cima e in fondo
all’involucro.
• Non utilizzare il caricabatteria se la spina
o il cavo sono danneggiati; procedere
immediatamente alla loro sostituzione.
• Non utilizzare il caricabatteria se ha subito
urti violenti, è caduto o è stato danneggiato
in altro modo. Consegnarlo ad un centro
assistenza autorizzato.
• Quando occorre eseguire operazioni di
manutenzione o riparazione, non smontare
il caricabatteria; consegnarlo ad un centro
di assistenza autorizzato. Un errore nel
rimontaggio può provocare il pericolo di scosse
elettriche, folgorazioni o incendi.
• Scollegare il caricabatteria dalla presa prima
di cercare di pulirlo con qualunque metodo.
In questo modo è possibile ridurre il pericolo
di scosse elettriche. La rimozione del blocco
batteria non riduce tale rischio.
• Non provare MAI a collegare insieme 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con l’alimentazione della rete elettrica
domestica a 230 V. Non provare ad usarlo
con un’altra tensione di alimentazione.
Questo non vale per i caricabatteria per
autoveicoli.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatteria
Il caricabatterie DE0246 è compatibile con batterie
da 24 V NiCd e NiMH.
Questi caricabatteria non richiedono regolazioni e
sono progettati affinché il loro uso sia il più facile
possibile.
Procedura di carica (fig. 1)
PERICOLO: rischio di folgorazione.
Ai terminali di carica sono presenti
230 volt. Non toccare con oggetti
conduttivi. Pericolo di scossa elettrica o
folgorazione.
AVVERTENZA: non caricare il pacco
batterie in ambienti a temperatura < 4
°C o > 40 °C. Si consiglia di cambiare
temperatura: approssimativamente.
24 °C.
1. Innestare il caricabatterie (l) in una presa adatta
prima di inserire il pacco batteria.
2. Inserire il pacco batteria nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia continuamente,
indicando che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica è indicato dalla
spia rossa che rimane ACCESA di continuo. Il
pacco è completamente carico e va utilizzato
subito o lasciato nel caricabatteria.
NOTA: per garantire migliori prestazioni e durata
delle batterie NiCd e NiMH, caricare la batteria per
almeno 10 ore precedentemente al primo utilizzo.
Procedura di carica
Vedere la tavola seguente per lo stato di carica del
pacco batteria.
Stato di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo
sostituire il pacco batteria
problema
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Rinnovamento automatico
La modalità di rinnovamento automatico permette
di equalizzare o bilanciare le celle del blocco batteria
per ripristinarne la massima capacità. I blocchi
batteria devono essere rinnovati settimanalmente o
non appena non garantiscono più lo stesso livello di
funzionamento.
Per rinnovare il blocco batteria, inserirlo nel
caricabatteria come al solito. Lasciare il blocco
batteria nel caricabatteria per almeno 10 ore.
Raffreddamento ad aria
Il caricabatterie dispone di una ventola interna per il
raffreddamento rapido dei pacchi batterie. La ventola
si avvia automaticamente quando serve. La ventola
viene azionata periodicamente in modo automatico
anche se non ci sono batterie da caricare, per
espellere la polvere che si deposita sulle bocchette
di areazione.
77
ITALIANO
Ritardo dovuto a riscaldamento/
raffreddamento
Quando il caricabatteria rileva che una
batteria è troppo calda o troppo fredda,
inizia automaticamente un Ritardo dovuto a
riscaldamento/raffreddamento, sospendendo la
carica fino al raggiungimento di una temperatura
adeguata della batteria. Il caricabatteria passa
quindi automaticamente alla modalità di carica della
batteria. Questa funzionalità garantisce la massima
vita utile della batteria.
Importanti istruzioni di sicurezza per
tutti i blocchi batteria
Quando si ordinano blocchi batteria di ricambio,
accertarsi di includere numero di catalogo e
tensione.
Il blocco batteria non è completamente carico
appena estratto dalla confezione. Prima di usare il
blocco batteria e caricabatteria, leggere le istruzioni
di sicurezza che seguono. Quindi, seguire il
procedimento di carica indicato.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare le batterie in
atmosfere esplosive, ad esempio in presenza
di liquidi, gas o polveri infiammabili.
L’inserimento o l’estrazione della batteria dal
caricabatteria può incendiare le polveri o i gas.
• Caricare i blocchi batteria solo nei caricabatteria
DEWALT.
• NON bagnare o immergere in acqua o altri
liquidi.
• Non immagazzinare o usare lo strumento
e il blocco batteria in luoghi dove la
temperatura può raggiungere o superare i
40 ˚ C (105 °F) (come in capannoni o edifici
in metallo durante l’estate).
PERICOLO: non cercare mai di aprire
il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
78
ATTENZIONE: quando non si usa lo
strumento, collocarlo su un fianco
su una superficie stabile dove non
possa fare inciampare o cadere.
Alcuni strumenti con grandi blocchi
batteria sono in grado restare dritti se
posti sul blocco batteria stesso, ma
possono facilmente rovesciarsi.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER LE BATTERIE
AL NICHEL-CADMIO (NiCd) O AL NICHEL-IDRURO
METALLICO (NiMH)
• Non incenerire il blocco batteria anche se è
gravemente danneggiato o completamente
usurato. Il blocco batteria può esplodere tra le
fiamme.
• In condizioni estreme di uso o temperatura,
può verificarsi una piccola perdita di liquido
dalle celle del blocco batteria. Questo non è
segno di guasto.
Tuttavia, se il sigillo esterno è rotto:
a. e il liquido della batteria entra in contatto con
la pelle, lavare immediatamente con acqua e
sapone per diversi minuti.
b. se il liquido della batteria viene a contatto con
gli occhi, lavarli con acqua pulita per almeno
10 minuti e rivolgersi immediatamente a un
medico. (Nota per il medico: il liquido è una
soluzione di idrossido di potassio al 25-35%).
Calotta della batteria (fig. 2)
La dotazione comprende una calotta protettiva
per la batteria, da utilizzare per coprire i contatti di
un blocco batteria non in uso. Se non si applica
la calotta protettiva, gli oggetti in metallo possono
provocare un corto circuito dei contatti, creando
pericolo di incendi e danneggiando il blocco batteria.
1. Rimuovere la calotta protettiva della batteria
prima di inserire il blocco batteria nel
caricabatteria o nello strumento (n).
2. Posizionare la calotta protettiva sui contatti
subito dopo aver rimosso il blocco batteria dal
caricabatteria o dallo strumento.
AVVERTENZA: verificare di aver
applicato la calotta della batteria prima
di conservare o trasportare un blocco
batteria non in uso.
Blocco batteria (fig. 1)
TIPO DI BATTERIA
Il DE0241 e il DE0243 funzionano con pacchi batteria
da 24 volt.
ITALIANO
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde
o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni
e di durata dalla batteria, conservare i pacchi
batteria a temperatura ambiente quando non
utilizzati.
2. Il pacco batteria e il caricabatterie sopportano
senza danni la conservazione per lungo tempo.
In opportune condizioni, possono essere
conservati fino a 5 anni.
Etichette su caricabatteria e blocco
batteria
Oltre alle indicazioni grafiche utilizzate nel manuale,
le etichette sul caricabatteria e sul blocco batteria
riportano i seguenti pittogrammi:
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
Carica blocchi batteria NiMH e NiCd.
Per il tempo di caricamento, vedere i dati
tecnici.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Tassellatore cordless
1 Impugnatura laterale
1 Bacchetta di regolazione della profondità
1 Caricabatterie (solo modelli K)
2 Pacchi batterie (solo modelli K)
1 Valigetta (solo modelli K)
1 Mandrino autoserrante (DC224)
1 Manuale di istruzioni
1 Illustrazione esplicativa
NOTA: i pacchi batteria e i caricabatterie non sono
compresi nei modelli N.
Batteria in carica.
• Accertarsi che l’utensile, le parti o gli accessori
non abbiano subito danni durante il trasporto.
Batteria carica.
• Prima dell’uso, trovare il tempo di leggere con
attenzione il presente manuale.
Batteria difettosa.
Non testare con oggetti conduttori.
Non caricare blocchi batteria danneggiat.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
mai l’elettroutensile o le sue parti. Si
potrebbero provocare danni o lesioni
personali.
a. Pulsante della velocità variabile
b. Levetta avanti/indietro
c. Selettore di modalità
Utilizzare solo con blocchi batteria
DEWALT; altri blocchi batteria possono
esplodere, provocando lesioni personali e
danni.
d. Fermo di sicurezza
Non esporre all’acqua.
g. Parapolvere
e. Portautensili
f. Ghiera di fermo
h. Bacchetta di regolazione della profondità
Sostituire immediatamente i cavi difettosi.
i. Impugnatura laterale
j Pulsanti di rilascio
Caricare a temperature comprese tra
4 °C e 40 °C.
k. Pacco batterie
l. Caricabatterie
m. Spia della carica (rossa)
Smaltire il blocco batteria con la dovuta
attenzione all’ambiente.
UTILIZZO PREVISTO
Non incenerire il blocco batteria NiMH,
NiCd+ e Li-Ion.
Il tassellatore cordless DC222 è stato progettato per
eseguire professionalmente forature, tassellatura e
per avvitamento viti.
79
ITALIANO
I tassellatori cordless DC223/DC224 sono stati
progettati per eseguire in modo professionale
foratura, tassellatura, avvitamento e per scheggiatura
leggera.
CH
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
NON utilizzare sul bagnato o in presenza di liquidi o
gas infiammabili.
Questi tassellatori sono apparati elettrici
professionali.
NON lasciare che i bambini entrino in contatto con
l’utensile. È necessaria la supervisione quando
questo utensile è utilizzato da personale inesperto.
Frizione di sovraccarico
Se la punta s’incastra nel materiale che sta forando,
la rotazione del mandrino viene interrotta. A causa
del contraccolpo che ciò produce, si consiglia si
tenere sempre l’apparato con entrambe le mani e
assumere una postura stabile.
Meccanismo frenante
Quando viene rilasciato il pulsante della velocità
variabile, il mandrino cessa immediatamente la sua
rotazione.
Controllo attivo delle vibrazioni
Il controllo attivo delle vibrazioni serve a neutralizzare
l’effetto delle vibrazioni di rimbalzo generate
dall’impatto della percussione. Riducendo le
vibrazioni trasmesse alla mano e al braccio,
questo dispositivo rende possibile un utilizzo più
confortevole dell’apparato per lunghi periodi e ne
estende la durata. Durante l’uso, un meccanismo a
molla ammortizza le vibrazioni. Lo si può percepire
tramite l’effetto tampone che avviene quando si
pressa l’apparato. Accertarsi che la molla sia attivata
ma non in modo eccessivo. Il meccanismo deve
permettere all’apparato una certa flessibilità.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è predisposto per operare con
un’unica tensione. Verificare sempre che la tensione
del blocco batteria corrisponda alla tensione
sulla targhetta. Verificare inoltre che la tensione
del caricabatteria corrisponda a quella della rete
elettrica.
Il caricabatteria DEWALT è dotato di
doppio isolamento secondo la norma
EN 60335; pertanto non è necessaria la
messa a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, è
necessario sostituirlo con un cavo apposito,
disponibile presso il centro di assistenza DEWALT.
80
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Uso di una prolunga
È preferibile non utilizzare una prolunga, tranne nei
casi in cui sia assolutamente necessario. Utilizzare
una prolunga approvata, adatta per la tensione in
ingresso del caricabatteria (vedere i dati tecnici).
La dimensione minima del conduttore è 1 mm2; la
lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
MONTAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: prima di effettuare
montaggio e regolazioni, rimuovere
sempre il blocco batteria. Spegnere
sempre l’utensile prima di inserire o
rimuovere il blocco batteria.
AVVERTENZA: usare solo blocchi
batteria e caricabatteria DEWALT.
Inserimento e rimozione del blocco
batteria dall’utensile (fig. 1)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’utensile e rimuovere il blocco
batteria prima di effettuare qualunque
regolazione o prima di rimuovere/
installare eventuali parti o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni
personali.
INSTALLAZIONE DEL PACCO BATTERIE NELL’APPARATO
Inserire il pacco batterie nell’apposita apertura
dell’apparato, fino a sentire uno scatto di bloccaggio.
Il meccanismo di bloccaggio a molla può richiedere
una certa forza per essere fatto scattare.
RIMOZIONE DEL PACCO BATTERIE DALL’APPARATO
1. Premere i pulsanti di rilascio (j) ed estrarre il
pacco batterie dall’impugnatura dell’apparato.
2. Inserire il pacco batterie nel caricabatterie, come
descritto nel capitolo relativo al caricabatterie.
ITALIANO
AVVERTENZA: indossare sempre
i guanti quando si cambiano gli
accessori. Le superfici metalliche
esterne dell’apparato e degli accessori
possono diventare roventi durante il
funzionamento.
Scelta della modalità di
funzionamento (fig. 3A, 3B)
DC222 (FIG. 3A)
L’apparato può essere utilizzato nelle seguenti
modalità di funzionamento
Trapano: per avvitare e per forare in
acciaio, legno e plastica
Inserimento dell’impugnatura
laterale (fig. 1)
Trapano a percussione: per forare
calcestruzzo e muratura.
L’impugnatura laterale (i) può essere adattata per
utilizzatori sia destrimani che mancini.
DC223/DC224 (FIG. 3B)
AVVERTENZA: non utilizzare l’apparato
privo dell’impugnatura laterale montata
correttamente.
L’apparato può essere utilizzato nelle seguenti
modalità di funzionamento
Trapano: per avvitare e per forare in
acciaio, legno e plastica
1.
1. Allentare l’impugnatura laterale.
Trapano a percussione: per forare
calcestruzzo e muratura.
2. Per utilizzatori destrimani: far scorrere il fermo
dell’impugnatura laterale sopra la flangia dietro il
portautensili, impugnatura a sinistra.
Solo percussione: per scheggiatura
leggera.
3. Per utilizzatori mancini: far scorrere il fermo
dell’impugnatura laterale sopra la flangia dietro il
portautensili, impugnatura a destra.
Per scegliere la modalità di funzionamento,
premere il blocco di sicurezza (d) e ruotare il
selettore (c) fino a farlo puntare sul simbolo della
modalità richiesta.
2. Rilasciare il fermo di sicurezza e verificare che
il selettore di modalità sia bloccato nella sua
posizione.
AVVERTENZA: la modalità di
funzionamento non va scelta quando
l’apparato è in funzione.
Inserimento e rimozione degli
accessori SDS Plus® (fig. 4)
Questo apparato utilizza gli accessori SDS Plus®
(vedere il riquadro nella fig. 4 per una vista in sezione
del codolo di una punta SDS Plus®).
1. Pulire e ingrassare il codolo della punta.
2. Inserire il codolo della punta nel portautensili (e).
3. Spingere la punta in fondo e girarla leggermente
fino a farla inserire nelle scanalature.
4. Tirare la punta per verificare che sia fissata
correttamente. La funzione di percussione
prevede che la punta possa muoversi
assialmente per diversi centimetri quando si
trova serrata nel portautensili.
5. Per rimuovere la punta tirare all’indietro il
manicotto di serraggio (o) ed estrarre la punta.
4. Ruotare l’impugnatura laterale sulla posizione
desiderata e stringerla.
Impostazione della profondità di
foratura (fig. 5)
1. Inserire la punta appropriata.
2. Allentare l’impugnatura laterale (i).
3. Adattare la bacchetta di regolazione della
profondità (h) facendola scorrere nel fermo della
maniglia laterale.
4. Regolare la profondità di foratura come
illustrato.
5. Serrare l’impugnatura laterale.
Levetta avanti/indietro (fig. 6)
1. Spingere la levetta avanti/indietro (b) sul lato
destro per la rotazione di avanzamento (verso
destra). Vedere le frecce sull’apparato.
2. Spingere la levetta avanti/indietro (b) sul lato
destro per la rotazione inversa (verso sinistra).
AVVERTENZA: attendere sempre che
il motore si sia arrestato completamente
prima di invertire il senso di rotazione.
Sostituzione del portautensili con il
mandrino (fig. 7)
DC224
1. Girare la ghiera di fermo (f) fino alla posizione
sbloccata ed estrarre il portautensili (e).
81
ITALIANO
2. Spingere il mandrino (p) sull’albero e girare la
ghiera di fermo fino alla posizione di serraggio.
3. Per sostituire il mandrino con il portautensili, per
prima cosa rimuovere il mandrino nello stesso
modo in cui è stato rimosso il portautensili. Poi
inserire il portautensili nello stesso modo in cui è
stato inserito il mandrino.
AVVERTENZA: non utilizzare mai
mandrini di tipo standard quando si è in
modalità trapano a percussione.
Sostituzione del parapolvere (fig. 4)
Il parapolvere (g) impedisce alla polvere di entrare
nel meccanismo. Sostituire immediatamente il
parapolvere quando è consumato.
1. Tirare all’indietro il manicotto di serraggio del
portautensili (o) ed estrarre il parapolvere (g).
2. Inserire il nuovo parapolvere.
3. Rilasciare il manicotto di serraggio del
portautensili.
USO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA:
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Fare attenzione alla posizione delle
tubature e dei cavi elettrici.
• Applicare una leggera pressione
sull’apparato (circa 5 kg). Una forza
eccessiva non aumenta la velocità di
foratura, anzi diminuisce le prestazioni
dell’apparato e può abbreviarne la
durata.
• Non forare o spingere troppo in
profondità per evitare di danneggiare il
parapolvere.
• Tenere sempre l’apparato saldamente
con entrambe le mani e assumere
una postura stabile. Azionare sempre
l’apparato con l’impugnatura laterale
montata correttamente.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 1, 8)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
82
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La corretta posizione delle mani richiede che una
mano sia posizionata sull’ impugnatura laterale (i),
mentre l’altra sull’impugnatura principale (q).
Accensione e spegnimento (fig. 1)
1. Per avviare l’apparato, premere il pulsante della
velocità variabile (a). La pressione esercitata sul
pulsante della velocità variabile determina la
velocità dell’apparato.
2. Per arrestare l’apparato, rilasciare l’interruttore.
3. Per bloccare l’apparato in posizione di spento,
spostare la levetta diretta/inversa (b) nella
posizione centrale.
Foratura con percussione (fig. 1)
FORATURA CON PUNTE PIENE
1. Porre l’interruttore selettore di modalità (c) sulla
posizione di trapano a percussione.
2. Inserire la punta appropriata. Per ottenere
i migliori risultati, utilizzare punte rivestite in
carburo di alta qualità.
3. Regolare l’impugnatura laterale (i) secondo
necessità.
4. Se necessario, impostare la profondità di
foratura.
5. Fare un segno dove va praticato il foro.
6. Posizionare la punta sul segno e accendere
l’apparato.
7. Spegnere sempre l’apparato quando il lavoro
è terminato e prima di staccarlo dalla presa di
corrente.
Foratura (fig. 1)
1. Porre il selettore di modalità (c) sulla posizione
“trapano”.
2. A secondo del proprio apparato, seguire una
delle seguenti istruzioni:
– Inserire un adattatore del mandrino/un
mandrino (DC222/DC223). Gli adattatori SDS
Plus® con sezione filettata sono disponibili
per essere usati con mandrini standard da
10 o 13 mm in modo da poter usare punte
dritte.
– Sostituire il portautensili con il mandrino
(DC224).
3. Procedere come descritto per la funzione di
percussione.
AVVERTENZA: non utilizzare mai
mandrini di tipo standard quando si è in
modalità trapano a percussione.
ITALIANO
Avvitatura (fig. 1)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’utensile e staccare il blocco
batteria prima di eseguire regolazioni
o staccare/installare accessori vari. Un
avvio accidentale può causare lesioni
personali.
1. Porre il selettore di modalità (c) sulla posizione
trapano.
2. Scegliere il senso di rotazione.
3. A secondo del proprio apparato, seguire una
delle seguenti istruzioni:
- Inserire lo speciale adattatore SDS Plus® per
avvitatura per poter utilizzare gli inserti giravite
esagonali (DC222/DC223).
- Sostituire il portautensili con il mandrino
(DC224).
4. Inserire l’inserto giravite appropriato. In caso di
viti con testa a taglio, utilizzare sempre inserti
con guidavite.
5. Premere leggermente il pulsante della velocità
variabile (a) per evitare di danneggiare la
testa della vite. Nella rotazione inversa
(sinistrorsa) la velocità dell’utensile viene ridotta
automaticamente per facilitare la rimozione della
vite.
6. Quando la vite arriva a filo della superficie del
materiale, rilasciare il pulsante della velocità
variabile per evitare che la testa della vite penetri
nel materiale.
Scheggiatura (fig. 1)
• Questo apparato non è riparabile
dall’utilizzatore. Portare l’apparato presso un
centro di riparazione autorizzato DEWALT
dopo circa 40 ore di utilizzo. In presenza
di inconvenienti prima di questo periodo,
contattare un centro di riparazione autorizzato
DEWALT.
Il caricabatteria non è riparabile. All’interno del
caricabatteria non vi sono parti riparabili.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
Gli accessori e gli attacchi utilizzati devono essere
lubrificati periodicamente attorno al codolo
dell’attacco SDS Plus®.
DC223/DC224
• Porre il selettore di modalità (c) sulla posizione di
sola percussione.
• Inserire lo scalpello appropriato e verificare che
sia bloccato correttamente in sede.
• Regolare l’impugnatura laterale (i) secondo
necessità.
• Avviare l’apparato e iniziare il lavoro. Può
essere necessario far funzionare brevemente il
motore dopo essere passati dall’impostazione
di scheggiatura a quella di foratura, per far
riallineare gli ingranaggi.
AVVERTENZA:
• non utilizzare l’apparato per
miscelare o pompare fluidi facilmente
combustibili o esplosivi (benzina, alcol,
ecc.).
• non miscelare o agitare liquidi
infiammabili etichettati come tali.
MANUTENZIONE
Questo elettroutensile DEWALT è stato progettato
per funzionare a lungo con una minima
manutenzione. Un’operazione soddisfacente
in modo continuo dipende dalla manutenzione
adeguata dell’utensile e regolare pulitura
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via lo sporco e
la polvere dall’alloggiamento principale
con aria secca non appena si nota
l’accumulo di sporco sia all’interno
che intorno alle prese d’aria. Indossare
occhiali di protezione a norma e una
maschera di protezione a norma
quando si effettua questa procedura.
AVVERTENZA: non utilizzare mai
solventi o altre sostanze chimiche
aggressive per pulire le parti non
metalliche dello strumento. Queste
sostanze potrebbero indebolire i
materiali utilizzati per costruire tali parti.
Utilizzare un panno inumidito solo con
acqua e con un sapone delicato. Non
lasciare mai che un liquido penetri
all’interno dello strumento e non
immergere mai alcuna parte dello
strumento in un liquido.
83
ITALIANO
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: pericolo di scosse
elettriche. Scollegare il caricabatteria
dalla presa di rete CA prima di effettuare
la pulizia. Per rimuovere sporcizia
e grasso dalla parte esterna del
caricabatteria, utilizzare un panno o una
spazzola morbida (non in metallo). Non
utilizzare acqua o soluzioni detergenti.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del
servizio post-vendita e i contatti, è disponibile su
Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono
stati testati con detto prodotto, l’uso
di accessori diversi da quelli offerti
da DEWALT con questo strumento
potrebbe essere pericoloso. Per
ridurre il rischio di lesioni personali, si
consiglia di utilizzare soltanto accessori
raccomandati da DEWALT.
Blocco batteria ricaricabile
Questo blocco batteria di lunga durata deve essere
ricaricato quando non è in grado di produrre energia
sufficiente per svolgere lavori in precedenza eseguiti
senza problemi. Alla fine della sua durata tecnica,
deve essere smaltito con la dovuta attenzione per
l’ambiente:
Sono disponibili come accessori vari tipi di punte e
scalpelli SDS Plus®.
• Scaricare completamente il blocco batteria,
quindi estrarlo dallo strumento.
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
• Le celle NiCd e NiMH sono riciclabili.
Consegnarli al rivenditore o ad un servizio di
riciclaggio di zona. I blocchi batteria raccolti
vengono riciclati o smaltiti in modo corretto.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il
riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
84
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
( Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
85
NEDERLANDS
DRAADLOZE ROTERENDE KLOPBOOR
DC222, DC223, DC224
Gefeliciteerd!
U heeft gereedschap van DEWALT gekocht.
Door haar jarenlange ervaring, grondige
productontwikkeling en innovatie heeft DEWALT zich
tot één van de meest betrouwbare partners voor
gebruikers van professioneel elektrisch gereedschap
ontwikkeld.
Technische gegevens
DC222 DC223 DC224
Voltage
V
24
24
24
Type
2
2
2
Snelheid zonder
weerstand
min-1 0–1.100 0–1.100 0–1.100
Toerental
min-1 0–800 0–800
0–800
Slagarbeid
J
2,1
2,1
2,1
Maximaal boorbereik in
staal/hout/beton
mm 13/30/24 13/30/24 13/30/24
Gereedschapshouder
SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus®
Kraagdiameter
mm
43
43
43
Gewicht
kg
3,8
3,9
4,0
LPA (geluidsdruk)
dB(A)
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
dB(A)
LWA (akoestisch
vermogen)
dB(A)
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
dB(A)
84
84
84
1,5
1,5
1,5
97
97
98
1,9
1,9
2,4
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
Boren in metaal
m/s²
ah,D =
Onzekerheid K = m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Vibratie-emissiewaarde ah
Boren in beton
ah,HD =
m/s²
Onzekerheid K = m/s²
9
1,5
9
1,5
9
1,5
Vibratie-emissiewaarde ah
Beitelen
ah,Cheq =
m/s²
Onzekerheid K = m/s²
–
–
6,5
1,5
6,5
1,5
86
Vibratie-emissiewaarde ah
Schroeven zonder weerstand
ah =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Onzekerheid K = m/s²
1,5
1,5
1,5
Het in dit informatieblad gegeven trillingsuitstootniveau
werd gemeten in overeenstemming met een in EN
60745 gegeven gestandaardiseerde test en kan
worden gebruikt om een stuk gereedschap met een
ander te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor
een voorlopige beoordeling van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van het
gereedschap. Maar als het gereedschap
wordt gebruikt voor andere toepassingen,
met verschillende accessoires of als het
niet goed wordt onderhouden, dan kan
de trillingsemissie verschillend zijn. Dit
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
Een schatting van het blootstellingsniveau
voor trilling moet ook rekening houden
met hoe vaak het gereedschap
uitgeschakeld is of wanneer het
gereedschap wel aan staat maar niet
daadwerkelijk gebruikt wordt. Dit kan het
blootstellingsniveau aanzienlijk verlagen
over de hele werkperiode.
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Accuset
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
VDC
Ah
kg
Lader
Netspanning
Accutype
Geschatte laadtijd
Gewicht
Zekeringen:
Europa
DE0241
NiMH
24
3,0
1,4
DE0243
NiCd
24
2,0
1,4
DE0246
230
NiCd/NiMH
min
60/70
(2,0 Ah accusets)
kg
0,6
V AC
230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
NEDERLANDS
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EEG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DC222, DC223, DC224
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
98/37/EG (tot en met 28 december 2009);
2006/42/EG (vanaf 29 december 2009);
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn 2004/108/
EG. Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
30.07.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies. Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
87
NEDERLANDS
b)
c)
d)
e)
f)
Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
88
d)
e)
f)
g)
Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
NEDERLANDS
f)
g)
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN WERKTUIGEN OP ACCU
a) Herlaad alleen met de lader die wordt
vermeld door de fabrikant. Een lader die
geschikt is voor een bepaalde soort accuset
kan leiden tot een brandrisico als deze lader
wordt gebruikt met een andere accuset.
b) Gebruik elektrische werktuigen alleen met
speciaal daarvoor bestemde accusets.
Gebruik van een andere accuset kan een
risico op
verwondingen en brand tot gevolg hebben.
c) Wanneer de accu niet wordt gebruikt,
houd die dan uit de buurt van andere
metalen voorwerpen, zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding kunnen maken van de
ene pool naar de andere.Het kortsluiten
van de polen van de batterij kan leiden tot
brandwonden of brand.
d) Wanneer de accu onjuist wordt gebruikt,
kan vloeistof uit de accu weglekken.
Vermijd contact met deze vloeistof. Als er
per ongeluk contact ontstaat, spoel dan
af met water. Raadpleeg een arts wanneer
de vloeistof in contact komt met de ogen.
Vloeistof die uit de accu lekt, kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
Aanvullende specifieke
veiligheidsrichtlijnen voor roterende
klopboren
• Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan
geluid kan leiden tot gehoorverlies.
• Gebruik aanvullende handgrepen die bij
het gereedschap zijn meegeleverd. Als u de
controle over het apparaat verliest, kan dit tot
persoonlijk letsel leiden.
• Houd gereedschap vast aan geïsoleerde
handgrepen als u een handeling uitvoert
waarbij het gereedschap in contact kan
komen met verborgen bedrading of het
eigen stroomsnoer. Contact met bedrading
die onder stroom staat, kan metalen onderdelen
van het gereedschap onder stroom zetten en
de operator een elektrische schok geven.
• Gebruik klemmen of een andere praktische
oplossing om het werkstuk vast te zetten en
het op een stabiele plaats te ondersteunen.
Als u het werkstuk tegen uw lichaam houdt, is
dat onstabiel en kan het leiden tot het verlies
van de controle.
• Draag een veiligheidsbril of een andere
oogbescherming. Boorhandelingen
zorgen ervoor dat splinters rondvliegen.
Rondvliegende deeltjes kunnen leiden tot
permanente beschadiging van uw ogen.
Draag een stofmasker of gasmasker bij
toepassingen waarbij stof wordt gegenereerd.
Gehoorbescherming kan noodzakelijk zijn bij de
meeste toepassingen.
• Houd het gereedschap te allen tijde stevig
vast. Probeer dit gereedschap niet te
gebruiken zonder dat u het met beide
handen vasthoudt. Het wordt aanbevolen dat
u de zijhandgreep te alleen tijde gebruikt. Als
u dit gereedschap met één hand vasthoudt,
verliest u er de controle over. Het breken door
of tegenkomen van harde materialen zoals
gewapend beton kan ook gevaarlijk zijn. Maak
de zijhandgreep voor gebruik stevig vast.
• Gebruik dit gereedschap niet gedurende
lange tijd. De trilling die door de
hamerbeweging wordt veroorzaakt kan
schadelijk voor uw handen en armen zijn.
Gebruik handschoenen voor extra bescherming
en beperk blootstelling door regelmatig pauzes
in te lassen.
• Herstel zelf geen boorstukken. Het herstellen
van een beitel dient door een erkend vakman
te worden gedaan. Onjuist herstelde beitels
kunnen tot letsel leiden.
89
NEDERLANDS
• Draag handschoenen als u het gereedschap
bedient of boorstukken verwisselt. De
metalen delen waartoe u toegang hebt op het
gereedschap en de boorstukken kunnen tijdens
de bediening extreem heet worden. Kleine
delen gebroken materiaal kunnen blote handen
beschadigen.
• Leg het gereedschap nooit neer voordat het
boorstuk volledig tot stilstand is gekomen.
Bewegende boorstukken kunnen letsel
veroorzaken.
• Sla niet op vast zittende boorstukken
met een hamer om ze los te krijgen.
Metaalfragmenten of materiaalsplinters kunnen
loskomen en letsel veroorzaken.
• Licht versleten beitels kunnen worden
scherpgeslepen.
• Houd het stroomsnoer uit de buurt van het
ronddraaiende boorstuk. Wikkel het snoer
niet om enig lichaamsdeel. Een elektrisch
stroomsnoer dat rond een draaiend boorstuk
is gewikkeld kan persoonlijk letsel en het verlies
van controle veroorzaken.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van
roterende hamers:
– letsel als gevolg van het aanraken van
ronddraaiende onderdelen of hete onderdelen
van het gereedschap
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Het risico om uw vingers te beknellen als u
accessoires verwisselt.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof die ontstaat als u in beton
en/of metselwerk werkt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
90
POSITIE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
Voorbeeld:
2009 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze
gebruiksaanwijzing bevat belangrijke veiligheids- en
bedieningsinstructies voor de DE0246 acculader.
• Lees voor gebruik van de accu en lader eerst
alle instructies en waarschuwingen op de
lader, de accuset en op het product waarin de
accuset wordt gebruikt.
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. 230 volt
is aanwezig op de laadterminals. Niet
sonderen met geleidende voorwerpen.
Dit kan leiden tot elektrische schokken
of elektrocutie.
WAARSCHUWING: Elektrocutiegevaar.
Zorg dat er geen vloeistof in de
werklamp/lader binnendringt. Dit kan
leiden tot elektrische schokken.
VOORZICHTIG: Risico op
brandwonden. Laad, om het risico
op letsel te beperken, uitsluitend
oplaadbare batterijen van DEWALT op.
Andere typen accu’s kunnen barsten.
Dit kan leiden tot lichamelijk letsel en
schade.
VOORZICHTIG: Als de lader is
aangesloten op de voedingsbron,
kunnen de blootliggende contactpunten
in de lader onder bepaalde
omstandigheden kortsluiten onder
invloed van vreemd materiaal. Vreemde
geleidende materialen, waaronder,
maar niet beperkt tot, staalwol,
aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalhoudende deeltjes, moeten uit de
buurt van openingen in de lader worden
gehouden. Koppel de lader altijd los van
de voedingsbron als er geen accuset in
zit. Ontkoppel de lader voordat u deze
reinigt.
• Probeer de accuset NIET op te laden
met andere laders dan de laders in deze
handleiding. De lader en de accuset zijn
specifiek op elkaar afgestemd.
NEDERLANDS
• Deze laders zijn niet bedoeld voor ander
gebruik dan het opladen van DEWALT
herlaadbare accu’s. Bij andere toepassingen
bestaat risico op brand, elektrische schokken of
elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• Trek de stekker niet los aan het snoer
wanneer u de lader ontkoppelt. Zo beperkt u
het risico op beschadiging aan stekker en snoer.
Laders
De DE0246 oplader werkt op 24 V NiCd en NiMH
batterijen.
Deze laders vereisen geen aanpassing en zijn
ontworpen om er zo eenvoudig mogelijk mee te
kunnen werken.
Oplaadprocedure (fig. 1)
• Plaats het snoer zo dat niemand erop kan
stappen of erover kan struikelen, of het
snoer op een andere andere manier kan
beschadigen.
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Gevaar voor een elektrische schok of
elektrocutie.
• Gebruik geen verlengsnoer, tenzij dit echt
noodzakelijk is. Gebruik van een verkeerd
verlengsnoer kan leiden tot risico op brand,
elektrische schokken of elektrocutie.
WAARSCHUWING: De accu niet
opladen bij temperaturen van <4ºC of
>40ºC. Aanbevolen temperatuur bij het
opladen: ong. 24ºC.
• Plaats geen voorwerpen op de lader en
plaats de lader niet op een zacht oppervlak.
Hierdoor kunnen de ventilatieopeningen
geblokkeerd raken, wat kan leiden tot
extreem hoge interne temperaturen. Houd de
lader verwijderd van warmtebronnen. De lader
wordt geventileerd via groeven aan de bovenen onderkant van de behuizing.
• Gebruik de lader niet als het snoer of de
stekker beschadigd is — vervang deze in dat
geval direct.
1. Steek de acculader (l) in een geschikt
stopcontact voordat u de accu erin plaatst.
2. Plaats de accu in de acculader. Het rode
(oplaad-) lampje knippert continu om aan te
geven dat het oplaadproces is begonnen.
3. Het voltooien van het opladen wordt
aangegeven doordat het rode lampje continu
AAN blijft. De accu is volledig opgeladen en kan
nu worden gebruikt of in de acculader worden
gelaten.
• Gebruik de lader niet als er hard tegenaan
is gestoten, als hij is gevallen of op enigerlei
wijze is beschadigd. Ga ermee naar een
erkend reparatiepunt.
OPMERKING: Om maximale prestaties en
levensduur van de NiCd en NiMH accu te
garanderen laadt u de accu tenminste 10 uur voor
het eerste gebruik op.
• Haal de lader niet uit elkaar; ga ermee
naar een erkend reparatiepunt wanneer
onderhoud of reparatie nodig is. Als de lader
verkeerd in elkaar wordt gezet, kan dit leiden
tot risico op brand, elektrische schokken of
elektrocutie.
Oplaadproces
• Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u deze reinigt. Zo
beperkt u het risico op elektrische schokken.
U vermindert dit risico niet door de accuset te
verwijderen.
Zie voor de oplaadstatus van de accu de
onderstaande tabel.
Oplaadstatus
bezig met opladen
– – – –
volledig opgeladen
–––––––––––
hete/koude accuvertraging
–– – –– –
vervang accu
•••••••••••
probleem
•• •• •• ••
• NOOIT proberen twee laders samen te
verbinden.
Automatische verversing
• De lader is ontworpen om te functioneren
met de standaard 230V huishoudelijke
stroomvoorziening. Probeer het toestel niet
te gebruiken met een andere spanning. Dit
geldt niet voor de lader van het apparaat.
De automatische verversingsmodus zal de
individuele cellen in de accuset gelijkschakelen of
balanceren op het piekvermogen van de accu.
De accuset dient wekelijks bijgeladen te worden,
of wanneer de accu niet langer de gebruikelijke
capaciteit levert.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
91
NEDERLANDS
Om de accuset bij te laden, plaatst u de accu op de
gebruikelijke manier in de lader. Laat de accuset ten
minste 10 uur in de lader.
Luchtgekoeld
De oplader is voorzien van een interne ventilator
voor het snel afkoelen van accu’s. De ventilator
gaat automatisch aan als dat nodig is. De ventilator
gaat ook regelmatig aan als er zich geen accu in de
oplader bevindt om stof uit de ventilatorgaten weg
te blazen.
Hete/koude accuvertraging
Als de lader een accu detecteert die te heet of te
koud is, begint de lader automatisch een hete/koude
accuvertraging, waarbij het opladen vertraagd wordt
totdat de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op
de acculaadmodus. Hiermee wordt een maximale
levensduur van de accu gegarandeerd.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accusets.
Wanneer u vervangingsaccusets besteld, zorg
er dan voor dat u het catalogusnummer en de
spanning vermeldt.
De accuset is niet volledig opgeladen wanneer
die uit de verpakking komt. Vooraleer u de
accuset en de lader gebruikt, dient u de volgende
veiligheidsinstructies te lezen. Volg daarna de
beschreven oplaadprocedure.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Gebruik geen elektrisch werktuig in een
explosieve omgeving, zoals in de buurt van
brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Door
de batterij in de lader te plaatsen of eruit te
halen kunnen stof of dampen ontvlammen.
• Laad de accusets enkel in DEWALT laders.
• GELIEVE NIET met water of andere vloeistoffen
te besprenkelen of hierin onder te dompelen.
• Het werktuig en de accuset niet opbergen of
gebruiken in ruimtes waar de temperatuur
40˚ C (105° F) kan bereiken of overschrijden
(zoals buitenloodsen of metalen gebouwen
in de zomer).
GEVAAR: Probeer nooit de accu te
openen om welke reden dan ook. Plaats
de accu niet in de oplader wanneer
deze gebroken of beschadigd is oefen
geen kracht op de accu uit, laat deze
niet vallen en beschadig ze niet. Gebruik
een accu of oplader niet wanneer deze
een zware klap heeft gekregen, is laten
92
vallen, er overheen is gereden of op
enigerlei wijze is beschadigd (d.w.z.
doorboord met een spijker, geslagen
met een hamer, erop getrapt is). Dit
kan leiden tot een elektrische schok of
elektrocutie. Beschadigde accu‘s dienen
naar het servicecentrum te worden
gebracht voor recycling.
VOORZICHTIG: Wanneer het
werktuig niet gebruikt wordt,
plaats het dan op zijn zijkant op
een stabiele ondergrond waar
niemand er kan over struikelen of
vallen. Sommige werktuigen met grote
accusets staan rechtop op de accuset,
waardoor deze makkelijk omver kan
vallen.
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR NIKKEL
CADMIUM (NiCd) OF NIKKEL METAAL HYDRIDE (NiMH)
• Verbrand de accuset niet, ook al is deze
ernstig beschadigd of totaal versleten. De
accuset kan ontploffen in vuur.
• Er kan een klein vloeistoflek optreden uit
de accuset bij extreem gebruik of extreme
temperaturen. Dit wijst niet op een probleem.
Als de buitenste zegel echter gebroken is:
a. en de batterijvloeistof raakt uw huid, was
deze dan onmiddellijk met zeep en water
gedurende verschillende minuten.
b. en de batterijvloeistof komt in uw ogen
terecht, spoel deze dan met schoon water
gedurende minimaal 10 minuten uit en zoek
onmiddellijk medische hulp. (Medische
opmerking: de vloeistof is 25-35% oplossing
van kaliumhydroxide.)
Accudop (fig. 2)
Een beschermende accudop wordt meegeleverd
om de aansluitpunten van een losgekoppelde accu
te bedekken. Zonder de beschermdop zouden
losse metalen voorwerpen de aansluitpunten kunnen
kortsluiten, wat leidt tot een brandrisico en schade
aan de accu veroorzaakt.
1. Verwijder de beschermende accudop voordat u
de accuset in de lader of het apparaat
plaatst (n).
2. Plaats de beschermdop onmiddellijk op de
aansluitpunten nadat u de accu uit de lader of
het werktuig hebt verwijderd.
WAARSCHUWING: Zorg dat de
beschermende accudop op zijn plaats
zit voordat u een losgekoppelde accu
oppakt of opbergt.
NEDERLANDS
Accuset (fig. 1)
Verbrand de NiMH, NiCd+ en Li-Ion
accusets niet.
ACCUTYPE
De DE0241 en DE0243 werken op 24 Volt accu’s.
Laadt NiMH en NiCd accu’s op.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
OPMERKING: Li-Ion accu‘s dienen volledig te
zijn opgeladen als ze worden opgeborgen.
2. Langdurige opslag zal de accu of de
oplader niet beschadigen. Onder de juiste
omstandigheden kunnen ze tot maximaal 5 jaar
worden opgeslagen.
Raadpleeg de technische informatie voor
de oplaadtijd.
Inhoud van het pakket
Het pakket bevat:
1 Draadloze roterende klopboor
1 Zijhandgreep
1 Staafje voor diepteaanpassing
1 Oplader (uitsluitend K-modellen)
2 Accu’s (uitsluitend K-modellen)
Labels op de oplader en accu
1 Gereedschapskit (uitsluitend K-modellen)
In aanvulling op de pictogrammen in deze
handleiding laten de labels op de oplader en de
accu de volgende pictogrammen zien:
1 Boorklauw zonder sleutel (DC224)
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
Accu opladen.
Accu opgeladen.
Accu beschadigd.
1 Gebruiksaanwijzing
1 Vergrote tekening
OPMERKING: Accu’s en opladers zijn niet
inbegrepen bij N-modellen.
• Controleer het gereedschap, onderdelen of
hulpstukken op schade die tijdens het vervoer
veroorzaakt kan zijn.
• Neem de tijd om vóór het gebruik deze
gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.
Beschrijving (fig. 1)
WAARSCHUWING: Breng nooit
veranderingen aan het elektrisch
gereedschap of enig onderdeel daarvan
aan. Dit kan schade of lichamelijk letsel
tot gevolg hebben.
Niet sonderen met geleidende
voorwerpen.
Beschadigde accusets niet opladen.
a. Variabele snelheidsschakelaar
Uitsluitend gebruiken in combinatie met
accusets van DEWALT, andere kunnen
openbarsten en tot lichamelijk letsel en
schade lijden.
b. Schuif vooruit/achteruit
c. Moduskeuze
d. Veiligheidsvergrendeling
e. Gereedschapshouder
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat beschadigde snoeren meteen
vervangen worden.
f. Vergrendelingkraag
g. Stofkap
h. Staafje voor diepteaanpassing
i. Zijhandgreep
Alleen opladen tussen 4 °C en 40 °C.
j. Vrijgaveknoppen
k. Accu
Denk aan het milieu wanneer u de
accuset weggooit.
l. Oplader
m. Oplaadindicator (rood)
93
NEDERLANDS
BEOOGD GEBRUIK
Een verlengsnoer gebruiken
Uw draadloze roterende klopboor DC222 is
ontworpen voor professionele boor-, klopboor- en
schroeftoepassingen.
Gebruik geen verlengsnoer, tenzij absoluut
noodzakelijk. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomtoevoer
van uw lader (zie technische gegevens). De
minimumafmeting van de geleider is 1 mm2; de
maximumlengte is 30 m.
Uw draadloze roterende klopboor DC223/DC224
is ontworpen voor professionele boor-, klopbooren schroeftoepassingen, evenals voor lichte
bikwerkzaamheden.
NIET gebruiken in vochtige omstandigheden of in
de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze klopboren zijn professionele
gereedschapsmachines.
HOUD het werktuig uit de buurt van kinderen.
Toezicht is vereist wanneer dit gereedschap wordt
gebruikt door onervaren personen.
Koppelbegrenzer
Als een boorstuk vastloopt, wordt de booras
onderbroken. Vanwege de krachten die daarbij
vrijkomen, houdt u het gereedschap altijd vast met
beide handen en zorgt u dat u stevig op de grond
staat.
Remmechanisme
Als de variabele snelheidsschakelaar wordt
losgelaten, stopt de as onmiddellijk met draaien.
Actieve trillingsbesturing
De actieve trillingscontrole neutraliseert
terugslagtrillingen van het klopboormechanisme. Het
verlagen van de hand- en armtrilling zorgt voor een
comfortabeler gebruik tijdens lange arbeidsperiodes
en verlengt de levensduur van het apparaat. Als
het apparaat in gebruik is, zorgt een door een
veer aangedreven beladingmechanisme voor het
tegengaan van trillingskrachten. U kunt dit voelen
door het buffereffect als druk op het gereedschap
wordt uitgeoefend. Zorg ervoor dat de veer
gespannen is, maar niet te stevig. Het mechanisme
dient de kans te krijgen om “vloeiend” te werken.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor werd voor slechts één
spanning ontworpen. Controleer altijd of de spanning
van de accuset overeenstemt met de spanning op
de kenplaat. Zorg ook dat de spanning van uw lader
overeenkomt met die van uw netspanning.
Uw DEWALT-lader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335; er is
daarom geen aardingsdraad nodig.
Indien het voedingssnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door een speciaal vervaardigd
snoer dat verkrijgbaar is via de onderhoudsafdeling
van DEWALT.
94
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: vóór montage
en aanpassing moet u altijd de accu
verwijderen. Schakel het werktuig altijd
uit voordat u de accu aanbrengt of
verwijdert.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de
accusets en laders van DEWALT.
De accuset in het gereedschap
plaatsen en eruit verwijderen
(fig. 1)
WAARSCHUWING: om het risico van
ernstig letsel te verkleinen, dient u
het gereedschap uit te schakelen
en de accuset te verwijderen voordat
u aanpassingen maakt, of hulpstukken
of accessoires verwijdert of plaatst.
Een toevallige activering kan letsel
toebrengen.
DE ACCU IN HET GEREEDSCHAP PLAATSEN
Plaats de accu in de overeenkomstige gleuf in
het gereedschap totdat deze op zijn plaats vast
klikt. Het is mogelijk dat u een lichte kracht moet
uitoefenen om het door een veer aangedreven
mechanisme volledig op zijn plaats te krijgen.
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP VERWIJDEREN
1. Druk op de vrijgaveknoppen (j) en trek de accu
stevig uit de handgreep van het gereedschap.
2. Plaats de accu in de acculader zoals
beschreven in de paragraaf over de acculader in
deze gebruiksaanwijzing.
De bedieningsmodus kiezen
(fig. 3A, 3B)
DC222 (FIG. 3A)
Het gereedschap kan in de volgende
bedieningsmodi worden gebruikt:
Roterend boren: voor het schroeven en
boren in staal, hout, en plastic
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Gebruik het
gereedschap niet zonder dat de
zijhandgreep correct is bevestigd.
Klopboren: voor boorhandelingen in
beton en metselwerk
DC223/DC224 (FIG. 3B)
1. Maak de zijhandgreep los.
Het gereedschap kan in de volgende
bedieningsmodi worden gebruikt:
Roterend boren: voor het schroeven en
boren in staal, hout, en plastic
Klopboren: voor boorhandelingen in
beton en metselwerk
Uitsluitend klopboren: voor lichte
bikwerkzaamheden.
1. Om de bedieningsmodus te kiezen, drukt u op
de veiligheidsvergrendeling (d) en draait u de
moduskeuzeschakelaar (c) totdat deze wijst
naar het symbool van de gewenste modus.
2. Laat de veiligheidsschakelaar vrijkomen en
controleer of de modekeuzeschakelaar vast in
positie staat.
WAARSCHUWING: Kies de
bedieningsmodus niet als het
gereedschap aan staat.
2. Schuif voor rechtshandige gebruikers de klem
van de zijhandgreep over de kraag achter de
gereedschapshouder, hendel aan de linkerkant.
3. Schuif voor linkshandige gebruikers de klem
van de zijhandgreep over de kraag achter
de gereedschapshouder, hendel aan de
rechterkant.
4. Draai de zijhandgreep in de gewenste positie en
maak de handgreep vast.
De boordiepte instellen (fig. 5)
1. Plaats het gewenste boorstuk.
2. Maak de zijhandgreep (i) los.
3. Breng het staafje voor diepteaanpassing (h) aan
in het gat van de klem van de zijhandgreep.
4. Pas de boordiepte aan zoals afgebeeld.
5. Maak de zijhandgreep weer vast.
SDS Plus® accessoires insteken en
verwijderen (fig. 4)
Dit gereedschap maakt gebruik van SDS Plus
accessoires (zie de inzet in fig. 4 voor een
dwarsdoorsnede van een SDS Plus® boorschacht).
®
Schuif vooruit/achteruit (fig. 6)
1. Duw de schuif vooruit/achteruit (b) naar de
linkerkant voor vooruit (rechtshandig) draaien.
Zie pijlen op het gereedschap.
2. Duw de schuif vooruit/achteruit (b) naar de
rechterkant voor vooruit (linkshandig) draaien.
1. Maak de boorschacht schoon en vet deze in.
WAARSCHUWING: Wacht altijd
totdat de motor volledig tot stilstand
is gekomen voordat u de draairichting
wijzigt.
2. Steek de boorschacht in de
gereedschapshouder (e).
3. Druk het boorstuk omlaag en draai het licht
totdat het in de gleuven past.
4. Trek aan het boorstuk om te controleren of het
stevig is vergrendeld. Bij de klopboorfunctie
dient het boorstuk meerdere centimeters
om de as te kunnen draaien als het in de
gereedschapshouder is vergrendeld.
5. Om een boorstuk te verwijderen trekt u de huls
van de houdervergrendeling (o) terug en trekt u
het boorstuk eruit.
WAARSCHUWING: Draag altijd
handschoenen als u accessoires
verwisselt. De blootgestelde metalen
onderdelen van het gereedschap en het
accessoire kunnen extreem heet worden
tijdens het gebruik.
De zijgreep aanbrengen (fig. 1)
De zijhandgreep (i) kan worden bevestigd om zowel
voor rechtshandige als linkshandige gebruikers te
dienen.
De gereedschapshouder met de
schacht vervangen (fig. 7)
DC224
1. Draai de vergrendelingkraag (f) in
de ontgrendelingpositie en trek de
gereedschapshouder (e) eraf.
2. Duw de boorklauw (p) op de as en draai de
vergrendelingkraag in de vergrendelingpositie.
3. Om de boorhouder met de
gereedschapshouder te vervangen, verwijdert
u eerst de boorhouder op dezelfde wijze als de
gereedschapshouder werd verwijderd. Plaats
vervolgens de gereedschapshouder weer op
dezelfde wijze als de boorhouder is geplaatst.
WAARSCHUWING: Gebruik
nooit standaard boorhouders in de
klopboormodus.
95
NEDERLANDS
De stofkap vervangen (fig. 4)
De stopkap (g) voorkomt dat stof in het apparaat
terecht komt. Vervang een versleten stofkap
onmiddellijk.
1. Trek de vergrendelinghuls van de
gereedschapshouder (o) naar achteren en trek
de stofkap (g) eraf.
2. Breng de nieuwe stofkap aan.
3. Laat de vergrendelinghuls van de
gereedschapshouder los.
druk die wordt uitgeoefend op de variabele
snelheidsschakelaar bepaalt de snelheid van het
gereedschap.
2. Om het gereedschap te stoppen, laat u de
schakelaar los.
3. Om het gereedschap in de positie ”uit” te
vergrendelen, schuift u de vooruit/achteruit
schuif (b) naar het midden.
Klopboren (fig. 1)
BOREN MET EEN VAST BOORSTUK
BEDIENING
1. Stel de moduskeuzeschakelaar (c) in op de
positie ’klopboren’.
Gebruiksaanwijzing
2. Plaats het geschikte boorstuk. Gebruik voor de
beste resultaten boorstukken met metalen punt
van hoge kwaliteit.
WAARSCHUWING:
• Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
4. Stel indien nodig de boordiepte in.
• Let op de locatie van pijpleidingen en
bedrading.
5. Markeer het punt waar het gat dient te worden
geboord.
• Oefen uitsluitend zachte druk op
het gereedschap uit (ong. 5 kg).
Overmatige druk maakt het boren niet
sneller maar vermindert de prestaties
van het gereedschap en kan de
levensduur van het gereedschap
bekorten.
6. Plaats het boorstuk op de plaats en zet het
gereedschap aan.
7. Zet het gereedschap altijd uit als het werk
beëindigd is en voordat u het stroomsnoer uit
de contactdoos haalt.
Roterend boren (fig. 1)
• Boor of duw niet te diep om schade
aan de stofkap te voorkomen.
1. Stel de moduskeuzeschakelaar (c) in op de
positie “roterend boren”.
• Houd het gereedschap altijd stevig
met beide handen vast om voor een
veilige houding te zorgen. Bedien
het gereedschap altijd terwijl de
zijhandgreep correct is gemonteerd.
2. Afhankelijk van uw gereedschap volt u één van
de volgende aanwijzingen op:
Juiste positie van de handen (fig. 1, 8)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent één hand
aan de zijgreep (i), terwijl u met de andere hand de
hoofdgreep (q) vasthoudt.
Aan- en uitschakelen (fig. 1)
1. Om het gereedschap te bedienen drukt u
de variabele snelheidsschakelaar (a) in. De
96
3. Pas de zijhandgreep (i) naar wens aan.
– Breng een boorklauw adapter/boorklauw
assemblage aan (DC222/DC223). Speciale
SDS Plus® adapters met schroefdraad zijn
beschikbaar voor het gebruik met standaard
10 of 13 mm boorklauwen om het mogelijk
te maken dat rechte schacht boorstukken
worden gebruikt.
– Vervang de gereedschapshouder voor de
boorklauw (DC224).
3. Ga verder zoals beschreven bij klopboren.
WAARSCHUWING: Gebruik
nooit standaard boorhouders in de
klopboormodus.
Schroeven draaien (fig. 1)
1. Stel de moduskeuzeschakelaar (c) in op de
positie “roterend boren”.
2. Kies de draairichting.
3. Afhankelijk van uw gereedschap volt u één van
de volgende aanwijzingen op:
NEDERLANDS
- Steek de speciale SDS Plus® adapter voor
schroevendraaien er in voor het gebruik
met zeskant schroevendraaier boorstukken
(DC222/DC223).
- Vervang de gereedschapshouder voor de
boorklauw (DC224).
4. Steek het geschikte schroevendraaier boorstuk
er in. Als u schroeven met sleufkoppen schroeft,
gebruikt u altijd boorstukken met een hulstaster.
5. Druk de variabele snelheidsschakelaar (a) zacht
in om schade aan de schroefkop te voorkomen.
In de achteruit (linkshandige) draairichting,
wordt de gereedschapsnelheid automatisch
verminderd voor het gemakkelijk verwijderen
van een schroef.
6. Als de schroef gelijk met het werkstuk is, laat
u de variabele snelheidsschakelaar los om te
voorkomen dat de schroefkop in het werkstuk
dringt.
• Er kan geen onderhoud door de gebruiker
aan dit product worden uitgevoerd. Breng
het gereedschap bij een erkende DEWALT
reparateur na ongeveer 40 gebruiksuren. Als
zich voor die tijd problemen voordoen, neem
dan contact op met een erkende DEWALT
reparateur.
De lader kan niet worden onderhouden. Er zijn geen
onderdelen in de lader die door de gebruiker kunnen
worden onderhouden.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Accessoires en aanvullende onderdelen moeten
regelmatig worden gesmeerd rondom de SDS Plus®
bevestiging.
Bikken (fig. 1)
DC223/DC224
• Stel de moduskeuzeschakelaar (c) in op de
positie ‚uitsluitend klopboren‘.
• Steek de geschikte beitel er in en controleer of
deze correct vergrendeld is.
• Pas de zijhandgreep (i) naar wens aan.
• Zet het gereedschap aan en begin met werken.
Het kan nodig zijn om de motor korte tijd aan te
zetten nadat u gewisseld hebt van bikken naar
roterende modi om de transmissie uit te lijnen.
WAARSCHUWING:
• Gebruik dit gereedschap niet om
gemakkelijk ontvlambare of explosieve
vloeistoffen te mengen of te pompen
(benzine, alcohol, enz.).
• Meng of roer geen ontvlambare stoffen die
als zodanig worden aangemerkt.
ONDERHOUD
Uw elektrisch gereedschap van DEWALT is
ontworpen om gedurende een lange periode te
werken met een minimum aan onderhoud. Een
blijvend goede werking is afhankelijk van goede
verzorging en regelmatig reinigen.
WAARSCHUWING: om het risico op
ernstig letsel te verkleinen, dient u
het gereedschap uit te schakelen
en de accuset te verwijderen voordat
u hulpstukken of accessoires aan- of
afkoppelt. Een toevallige activering kan
letsel toebrengen.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR DE LADER
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Verwijder vuil en vet met
een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de
werklamp/lader. Gebruik geen water of
schoonmaakmiddel.
97
NEDERLANDS
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
Optioneel zijn diverse types SDS Plus® boorstukken
en beitels leverbaar.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
98
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• NiCd en NiMH cellen zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw dealer of een plaatselijk
recyclagecentrum. De ingezamelde accu’s
worden gerecycleerd of op de correcte manier
weggegooid.
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere,
niet-professionele gebruiker, en is op
geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen
het grondgebied van de Lidstaten van
de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen.
99
NORSK
TRÅDLØS ROTERENDE BORHAMMER
DC222, DC223, DC224
Gratulerer!
Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig
erfaring, grundig produktutvikling og nyskaping gjør
DEWALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle
brukere av elektriske verktøy.
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Tekniske spesifikasjoner
Spenning
Type
Ubelastet hastighet
Hastighet med belastning
Boreeffekt
Maksimum boreområde i
stål/tre/betong
Verktøyholder
Kragediameter
Vekt
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
DC222 DC223 DC224
24
24
24
2
2
2
min-1 0–1100 0–1100 0–1100
min-1 0–800 0–800 0–800
J
2,1
2,1
2,1
V
mm 13/30/24 13/30/24 13/30/24
SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus®
mm
43
43
43
kg
3,8
3,9
4,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
84
1,5
97
1,9
84
1,5
97
1,9
84
1,5
98
2,4
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Verdi vibrasjonsstøy ah
Boring i metall
ah,D =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Verdi vibrasjonsstøy ah
Boring i betong
ah,HD =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
9
1,5
9
1,5
9
1,5
–
–
6,5
1,5
6,5
1,5
Verdi vibrasjonsutslipp ah
Meisling
ah,Cheq =
m/s²
Usikkerhet K =
m/s²
Verdi vibrasjonsstøy ah
Skrutrekking uten boring
ah =
m/s²
Usikkerhet K =
m/s²
100
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
Lader
Hovedspenning
Batteritype
Ca. Ladetid
V
Ah
kg
DE0241
NiMH
24
3,0
1,4
Vekt
DE0246
230
NiCd/NiMH
min
60/70
(2,0 Ah batteripakker)
kg
0,6
Sikringer:
Europa
230 V verktøy
DE0243
NiCd
24
2,0
1,4
VAC
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
NORSK
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DC222, DC223, DC224
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
98/37/EC (fram til 28. des. 2009); 2006/42/EC
(fra 29. des. 2009); EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
30.07.2009
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og
bruksanvisninger. Unnlatelse av å
følge advarsler og bruksanvisninger kan
resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller
alvorlige skader.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER
FOR FREMTIDIG REFERANSE
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
101
NORSK
f)
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
g) Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
102
c)
d)
e)
f)
g)
Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) BRUK OG BEHANDLING AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Batteriet skal bare lades med laderen som
er angitt av produsenten. En lader som er
beregnet på en bestemt batteripakke, kan
medføre brannfare hvis den brukes med en
annen batteripakke.
b) Elektriske verktøy skal bare brukes med
den angitte batteripakken. Bruk av andre
batteripakker kan medføre risiko for
personskade og brann.
c) En batteripakke som ikke er i bruk,
skal holdes på god avstand fra
metallgjenstander som binders, mynter,
nøkler, spiker, skruer og andre små
metallgjenstander som kan skape kontakt
mellom polene. Kortslutning av batteripolene
kan forårsake forbrenning eller brann.
d) Ved hardhendt behandling, kan det lekke
væske fra batteriet. Unngå berøring.
Skyll med vann hvis du kommer i
kontakt med væsken. Oppsøk lege hvis
væsken kommer i kontakt med øynene.
Batterivæske kan forårsake irritasjon eller
forbrenning.
NORSK
6) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
Ekstra spesifikke sikkerhetsregler
for roterende borhammere
• Bruk hørselsvern. Eksponering mot støy kan
føre til tap av hørsel.
• Bruk hjelpehåndtakene som følger
med maskinen. Tap av kontroll kan føre til
personskade.
• Hold det elektriske verktøyet i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteverktøyet kan komme i kontakt
med skjulte ledninger eller egen ledning.
Kontakt med en strømførende ledning vil føre til
at eksponerte metalldeler til verktøyet også blir
strømførende, og kan gi operatøren støt.
• Bruk klemmer eller en annen praktisk
metode for å feste og støtte arbeidsstykket
til en stabil plattform. Det er ikke stabilt nok
å holde arbeidsstykket med hånden eller mot
kroppen din. Dette kan føre til at du mister
styringen.
• Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse.
Hamring fører til at spon kan fly av gårde.
Flygende spon kan føre til permanent øyeskade.
Bruk støvmaske eller åndedrettsvern under bruk
som genererer støv. Hørselvern er nødvendig for
de fleste bruksområder.
• Ha hele tiden et godt grep på verktøyet.
Ikke forsøk å bruke dette verktøyet uten å
holde det med begge hender. Vi anbefaler å
bruke sidehåndtaket hele tiden. Dersom dette
verktøyet brukes med bare én hånd, vil det
føre til at du mister kontrollen. Det kan også
være farlig å bryte gjennom eller støte på
harde materialer, som f.eks. armeringsjern. Fest
sidehåndtaket godt før bruk.
• Ikke bruk dette verktøyet over lengre tid.
Vibrasjoner forårsaket av hammeren kan være
skadelig for hender og armer. Bruk hansker for
å få ekstra demping, og begrens eksponeringen
ved å ta jevnlige hvilepauser.
• Ikke overhal bits selv. Overhaling av meisler
må utføres av en autorisert spesialist. En feil
overhalt meisel kan føre til personskader.
verktøyet og på bits kan bli svært varme under
bruk. Små biter med brukket materiale kan
skade hendene dine.
• Ikke legg verktøyet ned før bitsen har stanset
helt. Bits i bevegelse kan føre til personskader.
• Ikke slå bits som har kjørt seg fast med
en hammer for å løsne den. Metallbiter eller
materialspon kan løsne og føre til personskader.
• Lett slitt meisel kan slipes opp.
• Hold strømkabelen bort fra den roterende
bitsen. Ikke vikle kabelen rundt kroppsdeler.
En elektrisk kabel viklet rundt en roterende bits
kan føre til personskader og tap av kontroll.
Øvrige farer
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av
roterende hammere:
– skader som skyldes berøring av de roterende
delene eller varme deler på verktøyet
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er:
– Hørselsskader.
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
– Helsefarer som skyldes innånding av støv som
oppstår ved arbeid i betong og/eller murverk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør
koblingen mellom verktøyet og batteriet.
Eksempel:
2009 XX XX
Produksjonsår
• Bruk arbeidshansker når du bruker verktøy
eller skifter bits. Tilgjengelige metalldeler på
103
NORSK
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og
driftsinstruksjoner for DE0246 batterilader.
• Før du bruker batteriet og laderen, må du lese
alle instruksjonene og advarselsmerker på
laderen, batteripakken, og produktet som bruker
batteripakken.
FARE: Fare for dødelig elektrosjokk.
230 volt er tilstede ved ladeterminalene.
Stikk ikke inn ledende gjenstander. Dette
kan medføre elektrisk sjokk eller dødelig
elektrosjokk.
ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Ikke
la væske trenge inn i laderen. Elektrisk
sjokk kan forekomme.
FORSIKTIG: Forbrenningsfare. For
å redusere risikoen for skade, må du
kun lade DEWALT oppladbare batterier.
Andre typer batterier kan sprenges og
forårsake personskade og andre skader.
FORSIKTIG: Under visse
omstendigheter, med laderen
plugget inn i strømforsyningen, kan
de eksponerte ladekontaktene inne i
laderen kortsluttes av fremmedmateriale.
Fremmedmaterialer av en ledende type
kan være, men er ikke begrenset til,
stålull, aluminiumfolie, eller oppbygning
av metalliske partikler skal holdes
bort fra laderommene. Trekk alltid ut
laderen av kontakten når det ikke er en
batteripakke i rommet. Frakoble laderen
før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er angitt i denne
håndboken. Laderen og batteripakken er
spesielt designet for å brukes sammen.
• Disse laderne er ikke ment til annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
All annen bruk kan resultere i risiko for brann,
elektrisk støt eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Trekk i støpselet istedenfor ledningen når du
frakobler laderen. Dette vil redusere risikoen
for skade på støpselet og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den
ikke kan bli tråkket på, snublet over, eller på
andre måter skadet eller overbelastet.
• Ikke bruk skjøteledning hvis det ikke
er absolutt nødvendig. Bruk av en feil
104
skjøteledning kan resultere i brannrisiko, elektrisk
sjokk eller dødelig elektrosjokk.
• Ikke plasser gjenstander oppå laderen,
laderen må heller ikke plasseres på
en myk overflate som kan blokkere
ventilasjonshullene og resultere i sterk intern
varme. Plasser laderen på god avstand fra
alle varmekilder. Laderen er ventilert gjennom
slissene i toppen og bunnen av beholderen.
• Ikke bruk laderen med en skadet ledning
eller støpsel — de må skiftes ut umiddelbart.
• Ikke bruk laderen om den har blitt
slått hardt, blitt mistet eller på andre
måter skadet. Ta den med til et autorisert
servicesenter.
• Ikke demonter laderen; ta den med til et
autorisert servicesenter når service eller
reparasjon er påkrevd. Feilmontering kan
medføre elektrisk sjokk, dødelig elektrosjokk eller
brann.
• Frakoble laderen fra stikkontakten før
rengjøring. Dette vil redusere risikoen for
elektrisk sjokk. Fjerning av batteripakken vil ikke
redusere denne risikoen.
• ALDRI forsøk å koble 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å brukes på
standard 230 V elektrisk strøm for
husholdningsartikler Ikke forsøk å bruke
den på en annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE
Ladere
DE0246-laderen bruker 24 V NiCd og NiMHbatterier.
Disse laderne krever ingen justering og er laget slik
at det skal være så enkelt som mulig å bruke dem.
Ladeprosedyre (fig. 1)
FARE: Fare for dødelig elektrisk sjokk.
230 volt foreligger på ladeklemmene.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander. Fare for elektrosjokk eller
dødelig elektrosjokk.
ADVARSEL: Ikke lad batteripakken
hvis omgivelsestemperaturen er
< 4 °C eller > 40 °C. Anbefalt
oppladningstemperatur: ca. 24 °C.
1. Plugg laderen (l) inn i en passende stikkontakt
før du setter inn batteripakken.
NORSK
2. Sett inn batteripakken i laderen. Den røde
(lade)-lyset vil blinke kontinuerlig og indikere at
ladeprosessen har startet.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
MERK: For å sikre maksimal ytelse og brukstid
for NiCd- og NiMH-batterier, må batteriet lades i
minimum 10 timer før første gangs bruk.
LES ALLE BRUKSANVISNINGER
• Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
atmosfærer, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Innsetting eller fjerning av
batteriet kan sette fyr på støv eller gasser.
• Lad kun batteripakkene i DEWALT ladere.
Ladeprosess
Se tabellen under for ladestatus på batteripakken.
Ladestatus
Lader
Fullt ladet
Forsinkelse ved varm/kald pakke
Bytt batteripakke
Problem
Batteripakken er ikke fullt ladet når den tas ut av
kartongen. Les sikkerhetsinstruksjonene nedenfor,
før bruk av batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyren som vist.
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk balansering av
battericellene
Modusen for automatisk balansering av
battericellene balanserer de individuelle cellene i
batteripakken for å utnytte kapasiteten maksimalt.
Batteripakker skal balanseres en gang i uken eller
når batteripakkens ytelse er svekket.
Balanser batteripakken ved å legge batteriet i
laderen på vanlig måte. La batteripakken ligge i
laderen i minst 10 timer.
Luftkjøling
Laderen er utstyrt med en intern vifte for rask kjøling
av batteripakker. Viften vil automatisk slå seg på
etter behov. Viften vil også slå seg på i perioder når
det ikke er batterier i laderen for å blåse støv fra
vifteåpningene.
Forsinkelse ved varm/kald
batteripakke
Hvis laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, legges det automatisk inn en forsinkelse
som følge av dette. Batteriet blir ikke ladet før
batteripakken har oppnådd riktig temperatur.
Laderen går deretter automatisk til lademodus.
Denne funksjonen gjør at batteriet varer lengst mulig.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakkene
• IKKE søl eller legg i vann eller annen væske.
• Ikke oppbevar eller bruk verktøyet og
batteripakken på steder hvor temperaturen
kan nå eller overskride 40 °C (slik som i skjul
eller metallbygninger om sommeren).
FARE: Forsøk aldri å åpne batteripakken
av noen grunn. Ikke sett batteripakken
inn i laderen hvis denne er sprukket
eller skadet. Ikke klem, slipp eller
skad batteripakken. Ikke bruk en
batteripakke eller lader som har vårt
utsatt for et kraftig støt, mistet på
gulvet eller skadet på noen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, truffet med
en hammer, tråkket på). Dette kan føre
til elektrosjokk eller dødelig elektrosjokk.
Skadede batteripakker må returneres til
servicesenteret for å resirkuleres.
FORSIKTIG: Når den ikke er i bruk
må verktøyet plasseres på dets
side på en stabil overflate hvor det
ikke vil forårsake snubling eller
en fallfare. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå rett opp og ned på
batteripakken men kan lett falle ned.
SPESIFIKKE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
NIKKELKADMIUM (NiCd) ELLER NIKKEL METALLHYDRID
(NiMH)
• Ikke brenn batteripakken selv om den er
alvorlig skadet eller er fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann.
• En liten væskelekkasje fra batteripakkens
celler kan oppstå under ekstreme brukseller temperaturbetingelser. Dette er ikke et
tegn på svikt.
Imidlertid, om den ytre forseglingen er ødelagt:
a. og batterivæsken kommer på huden din,
vask øyeblikkelig med såpe og vann i flere
minutter.
Når du bestiller batteripakker for utskifting, påse at
du inkluderer katalognummer og spenning.
105
NORSK
b. Om batterivæske kommer inn i dine
øyne bør du skylle dem med rent vann i
minimum 10 minutter og oppsøk medisinsk
hjelp øyeblikkelig. (Medisinsk merknad:
Væsken er en 25-35 % oppløsning med
kaliumhydroksid)
Stikk ikke inn ledende gjenstander.
Lad ikke skadde batteripakker.
Skal kun brukes med DEWALT
batteripakker. Andre typer batteripakker
kan sprekke og forårsake personskade
og materiell skade.
Batterihette (fig. 2)
En beskyttende batterihette dekker og beskytter
kontaktene når batteripakken er tatt av. Hvis den
beskyttende batterihetten ikke sitter på, kan løse
metallgjenstander kortslutte kontaktene. Dette er
brannfarlig og kan skade batteripakken.
Skal ikke utsettes for vann.
1. Ta av den beskyttende batterihetten før du
setter batteripakken i laderen eller
verktøy (n).
Defekte ledninger skal skiftes med en
gang.
2. Sett den beskyttende batterihetten over
kontaktene med en gang du tar batteripakken
ut av laderen eller verktøyet.
Skal bare lades i temperaturer mellom
4 og 40 °C.
ADVARSEL: Påse at den beskyttende
batterihetten sitter på før du bærer
en løs batteripakke eller legger den til
oppbevaring.
Ta hensyn til miljøet når batteripakken skal
kasseres.
Ikke brenn batteripakken NiMH, NiCd+
og Li-Ion.
Batteripakke (fig. 1)
BATTERITYPE
Lader NiMH- og NiCd-batteripakker.
DE0241 og DE0243 drives av 24 volts batteripakker.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2. Langvarig lagring vil ikke skade batteripakken
eller laderen. Under passende forhold kan de
lagres i 5 år.
Ladetid er angitt under tekniske
spesifikasjoner.
Pakkeinnhold
Pakken inneholder:
1 Trådløs roterende borhammer
1 Sidehåndtak
1 Dybdejusteringsstang
Merker på lader og batteripakke
1 Lader (bare K-modeller)
Foruten symbolene i denne brukerhåndboken, viser
merkene på laderen og batteripakken følgende
symboler:
2 Batteripakker (bare K-modeller)
Les brukerhåndboken før bruk.
1 Settboks (bare K-modeller)
1 Nøkkelfri chuck (DC224)
1 brukerhåndbok
1 diagram
Batteriet lades.
106
MERK: Batteripakker og ladere er ikke inkludert ved
N-modeller.
Batteriet er ladet.
• Sjekk at det ikke har oppstått skade på
verktøyet, delene eller tilbehøret under transport.
Defekt batteri.
• Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med
brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk.
NORSK
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene
må aldri endres. Dette kan medføre
materielle skader eller personskader.
a. Bryter for variabel hastighet
b. Glidebryter forover/revers
c. Funksjonsvelger
d. Sikkerhetslås
e. Verktøyholder
f. Låsekrage
g. Støvdeksel
h. Dybdejusteringsstang
i. Sidehåndtak
j Utløserknapper
k. Batteripakke
l. Lader
m. Ladeindikator (rød)
TILTENKT BRUK
Din trådløse roterende borhammer DC222 er
utformet for profesjonell boring, hammerboring og
skrutrekking.
Din trådløse roterende borhammer DC223/DC224
er utformet for profesjonell boring, hammerboring og
skrutrekking samt for lett meisling.
IKKE BRUK ved høy luftfuktighet eller nær
antennelige væsker eller gasser.
Disse borhammerne er elektriske verktøy for
profesjonelle.
LA IKKE barn røre verktøyet. Det kreves oppsyn når
uerfarne operatører bruker dette verktøyet.
Overbelastningsklutsj
Dersom et drillbitt setter seg fast blir drivkraften til
borespindelen brutt. På grunn av de kreftene dette
resulterer i, bør du alltid holde verktøyet med begge
hender og stå i en stødig stilling.
Bremsemekanisme
Når bryteren for variabel hastighet slippes opp vil
spindelen øyeblikkelig slutte å rotere.
Aktiv vibrasjonskontroll
Den aktive vibrasjonskontrollen nøytraliserer
returvibrasjon fra hammermekanismen. Reduksjon
av hånd- og armvibrasjon gjør det mer behagelig
å bruke verktøyet over lengre tid, og forlenger
verktøyets brukstid. Under drift motvirkes
vibrasjonskreftene av en fjærbelastet mekanisme.
Dette kan føles som en dempende effekt når det
brukes krefter på verktøyet. Kontroller at fjæren er på
men ikke for stivt. Mekanismen bør få lov til å ”flyte”.
Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
Den elektriske motoren er kun beregnet på én
bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i
batteripakken stemmer overens med spenningen
på klassifiseringsskiltet. Sjekk også at spenningen i
laderen stemmer med nettspenningen.
Denne DEWALT-laderen er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60335. Det er derfor
ikke påkrevd å bruke jordledning.
Hvis ledningen er skadet må den skiftes ut med
en spesialledning som kun er tilgjengelig gjennom
DEWALTS serviceorganisasjon.
Skjøteledningsbruk
Bruk ikke skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som
passer til inngangseffekten i laderen (se tekniske
spesifikasjoner). Minste lederstørrelse er 1 mm2;
maks. lengde er 30 m.
Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid vikle
kabelen helt av først.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Ta alltid ut batteripakken
før montering og justering. Slå alltid av
verktøyet før du setter inn eller tar ut
batteripakken.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og
ladere fra DEWALT.
Innsetting og fjerning av
batteripakke fra verktøyet (fig. 1)
ADVARSEL: For å redusere farenfor
alvorlige personskader, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før det utføres justeringer eller
montering/demontering av tilbehør eller
ekstrautstyr. Utilsiktet start kan forårsake
personskade.
HVORDAN INSTALLERE BATTERIPAKKEN I VERKTØYET
Sett batteripakken inn i det tilsvarende sporet i
verktøyet til det smetter på plass. Du kan måtte
bruke litt kraft for å fullstendig koble til den
fjærbelastede mekanismen.
HVORDAN FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1. Trykk utløserknappene (j) og trekk batteripakken
bestemt ut av håndtaket på verktøyet.
107
NORSK
2. Før inn batteripakken i laderen som beskrevet i
avsnittet om laderen i denne bruksanvisningen.
Velge driftsmodus
(fig. 3A, 3B)
Feste sidehåndtaket (fig. 1)
Sidehåndtaket (i) kan festes både for venstre- og
høyrehendte brukere.
ADVARSEL: Ikke bruk verktøyet uten at
sidehåndtaket er skikkelig montert.
DC222 (FIG. 3A)
1. Løsne sidehåndtaket.
Verktøyet kan brukes i følgende driftsmodus:
2. For høyrehendte brukere, skyv
sidehåndtaksklemmen over kragen bak
verktøyholderen, med håndtaket mot venstre.
Rotasjonsboring: For
skrutrekkingsanvendelser og for boring i
stål, tre og plast
Hammerboring: For boring i betong- og
murverk.
3. For venstrehendte brukere, skyv
sidehåndtaksklemmen over kragen bak
verktøyholderen, med håndtaket mot høyre.
4. Roter sidehåndtaket til ønsket posisjon, og
stram håndtaket.
DC223/DC224 (FIG. 3B)
Verktøyet kan brukes i følgende driftsmodus:
Rotasjonsboring: For
skrutrekkingsanvendelser og for boring i
stål, tre og plast
Hammerboring: For boring i betong- og
murverk.
Kun hamring: for lett meisling.
Stille boredybde (fig. 5)
1. Sett inn det ønskede boret.
2. Løsne sidehåndtaket (i).
3. Før dybdejusteringsstangen (h) gjennom hullet i
sidehåndtaksklemmen.
4. Juster boredybden som vist.
5. Stram sidehåndtaket.
1. For å velge driftsmodus, trykker du
på sikkerhetslåsen (d) og roterer
modusvelgerbryteren (c) til den peker på
symbolet til ønsket modus.
Glidebryter forover/revers (fig. 6)
1. Skyv glidebryteren forover/revers (b) til venstre
for forover (høyrehendt) rotasjon. Se piler på
verktøyet.
2. Frigjør sikkerhetslåsen og kontroller at
modusvelgerbryteren er låst på plass.
ADVARSEL: Velg ikke driftsmodus når
verktøyet er i gang.
Innsetting og fjerning av SDS Plus
tilbehør (fig. 4)
2. Skyv glidebryteren forover/revers (b) til høyre for
revers (venstrehendt) rotasjon.
ADVARSEL: Vent alltid til motoren
har stoppet helt før du skifter
rotasjonsretning.
®
Dette verktøyet bruker SDS Plus® tilbehør (se
innsettingen i fig. 4 for et tverrsnitt av et SDS Plus®
kroneskaft).
1. Rengjør og smør kroneskaftet.
Bytte verktøyholderen med chucken
(fig. 7)
DC224
2. Før kroneskaftet inn i verktøyholderen (e).
1. Drei låsekragen (f) i opplåsingsposisjonen og
trekk av verktøyholderen (e).
3. Skyv bittet ned og vri det litt til det sitter i
sporene.
2. Skyv chucken (p) på spindelen og drei
låsekragen inn i låseposisjonen.
4. Trekk i bittet for å kontrollere at det er helt låst.
Hamre-funksjonen krever at bittet kan bevege
seg aksialt flere centimetre når den er låst i
verktøyholderen.
3. For å skifte ut chucken med verktøyholderen,
må du først fjerne chucken på samme måte
som verktøyholderen ble fjernet. Sett på
verktøyholderen på samme måte som chucken
ble plassert.
5. For å fjerne bittet, trekker du tilbake chucklåsekragen (o) og trekker ut bittet.
ADVARSEL: Bruk alltid hansker når
du skifter tilbehør. De eksponerte
metalldelene på verktøyet og tilbehøret
kan bli ekstremt varme under drift.
108
ADVARSEL: Bruk aldri standardchucker
i hammerboringsmodus.
NORSK
Skifte støvdeksel (fig. 4)
Hammerboring (fig. 1)
Støvdekselet (g) forhindrer at det trenger støv inn i
mekanismen. Dersom støvdekselet er slitt, må det
skiftes umiddelbart.
BORING MED EN SOLID BITS
1. Trekk tilbake låsekragen til verktøyholderen (o)
og trekk av støvdekselet (g).
2. Monter det nye støvdekselet.
3. Frigjør låsekragen til verktøyholderen.
1. Still modusvelgerbryteren (c) til
hammerboringsposisjonen.
2. Sett inn det egnede boret. For beste resultat,
må du bruke høykvalitetsbitt med karbid-tupp.
3. Juster sidehåndtaket (i) etter behov.
4. Still boredybde om nødvendig.
BRUK
5. Marker punktet der hullet skal bores.
Bruksanvisninger
6. Plasser boret på korrekt sted, og slå på
verktøyet.
ADVARSEL:
• Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
7. Slå alltid av verktøyet når du er ferdig med
arbeidet og før du trekker ut strømmen.
Rotasjonsboring (fig. 1)
• Vær oppmerksom på plassering av
røropplegg og ledningsnett.
1. Still modusvelgerbryteren (c) til
rotasjonsboringsposisjonen.
• Bruk bare lett trykk på verktøyet (ca.
5 kg). Overdreven makt gjør ikke
boringen raskere, men reduserer
ytelsen til verktøyet, og kan føre til at
det får kortere levetid.
2. Avhengig av verktøyet ditt, følg én av de
følgende instruksjonene:
• Ikke bor eller kjør for dypt, ellers kan
støvdekselet skades.
• Hold alltid verktøyet godt fast med
begge hender og sikre en sikker
slagstilling. Bruk alltid verktøyet med
sidehåndtaket skikkelig montert.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 1, 8)
– Sett inn en chuck adapter/enhet (DC222/
DC223). Spesielle SDS Plus® adaptere med
gjengede seksjoner er tilgjengelige for bruk
med standard 10 eller 13 mm chucker for at
rette kroneskaft skal kunne brukes.
– Bytt ut verktøyholderen med chucken
(DC224).
3. Fortsett som beskrevet for hammerboring.
ADVARSEL: Bruk aldri standardchucker
i hammerboringsmodus.
Skrutrekking (fig. 1)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
1. Still modusvelgerbryteren (c) til
rotasjonsboringsposisjonen.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
3. Avhengig av verktøyet ditt, følg én av de
følgende instruksjonene:
Korrekt plassering av hendene krever én hånd
på sidehåndtaket (i), med den andre hånden på
hovedhåndtaket (q).
Slå på og av (fig. 1)
1. For å bruke verktøyet, trykk bryteren for variabel
hastighet (a). Trykket som utøves på bryteren
for variabel hastighet avgjør hastigheten til
verktøyet.
2. For å stoppe verktøyet, slipp bryteren.
3. For å låse verktøyet i av-posisjon, må du skyve
glidebryteren forover/revers (b) til midtstilling.
2. Velg rotasjonsretning.
- Før inn den spesielle SDS Plus®
skrutrekkingsadapteren for bruk med
sekskantede skrutrekkerbits (DC222/DC223).
- Bytt ut verktøyholderen med chucken
(DC224).
4. Sett inn den egnede skrutrekkerbitsen. Når du
kjører skruer med spor, må du alltid bruke bits
med en føringskrage.
5. Trykk forsiktig på bryteren for variabel hastighet
(a) for å forhindre skade på skruehodet. I revers
(venstrehendt) rotasjon, reduseres automatisk
hastigheten på verktøyet for enkel fjerning av
skruer.
109
NORSK
6. Når skruen er plan med arbeidsstykket, må
du frigjøre bryteren for variabel hastighet for å
unngå at skruehodet penetrerer arbeidsstykket.
Meisling (fig. 1)
DC223/DC224
• Still modusvelgeren (c) til “kun hamring”posisjonen.
• Sett inn den riktige meiselen og kontroller om
den er låst på plass.
• Juster sidehåndtaket (i) etter behov.
• Slå på verktøyet og begynn arbeidet. Det kan
være nødvendig å kjøre motoren for en kort
stund etter å ha endret fra meisling til roterende
modus for å stille inn tannhjulene.
ADVARSEL:
• Ikke bruk dette verktøyet til å blande
eller pumpe lettantennelige eller
eksplosive væsker (lettbensin, alkohol
etc.).
• Ikke bland eller rør inn brennbare
væsker merket tilsvarende.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for
langtidsbruk med minimalt vedlikehold. Uavbrutt
og tilfredsstillende bruk avhenger av riktig bruk og
jevnlig verktøysvedlikehold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for personlige skader, skru av
verktøyet og koble fra batteriet
før du endrer verktøyinnstillinger eller
fjerner/installerer komponenter eller
tilbehør. Utilsiktet start kan forårsake
personskade.
• Brukeren kan ikke utføre service på denne
maskinen. Bring verktøyet til en autorisert
DEWALT-reparatør etter ca. 40 timers bruk. Hvis
det oppstår problemer før dette, ta kontakt med
en autorisert DEWALT-reparatør.
Laderen kan ikke repareres. Det er ingen deler på
innsiden av laderen som behøver service av bruker.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Tilbehør og tilleggsutstyr må regelmessig smøres
rundt SDS Plus® utstyret.
110
Rengjøring
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for
personskade ved å kun bruke tilbehør
som anbefales av DEWALT sammen
med dette produktet.
Ulike typer SDS Plus® bor og meisler leveres som
tilleggsutstyr.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
NORSK
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av
verktøyet.
• NiCd og NiMH-celler kan resirkuleres. Ta
dem med til en forhandler eller et lokalt
gjenvinningssenter. Innsamlede batteripakker blir
gjenvunnet eller kassert på forsvarlig måte.
111
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
112
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
MARTELO PERFURADOR/CINZELADOR
ROTATIVO SEM FIOS DC222/DC223/DC224
Parabéns!
Optou por uma ferramenta DEWALT. Anos de
experiência, desenvolvimento contínuo de produtos
e espírito inovador tornam a DEWALT num dos
parceiros de maior confiança para os utilizadores de
ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
DC222 DC223 DC224
Voltagem
V
24
24
24
Tipo
2
2
2
Velocidade em vazio min-1 0–1.100 0–1.100 0–1.100
Velocidade em carga min-1 0–800
0–800 0–800
Força de impacto
J
2,1
2,1
2,1
Capacidade máxima de perfuração em
aço/madeira/betão
mm 13/30/24 13/30/24 13/30/24
Suporte de acessórios
SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus®
Diâmetro do anel
de fixação
mm
43
43
43
Peso
kg
3,8
3,9
4,0
LPA (pressão acústica)
KPA (instabilidade de
pressão acústica)
LWA (potência acústica)
KWA (instabilidade de
potência acústica)
dB(A)
84
84
84
dB(A)
dB(A)
1,5
97
1,5
97
1,5
98
dB(A)
1,9
1,9
2,4
Valor de emissão de vibrações ah
Aparafusamento sem percussão
m/s² < 2,5
ah =
K de variabilidade =m/s² 1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Valor de emissão de vibrações ah
Perfuração de betão
ah,HD =
m/s²
9
K de variabilidade =m/s² 1,5
9
1,5
9
1,5
Valor de emissão de vibrações ah
Cinzelagem
ah,Cheq =
m/s²
–
K de variabilidade =m/s²
–
6,5
1,5
6,5
1,5
< 2,5
1,5
O nível de emissão de vibrações apresentado neste
folheto informativo foi medido de acordo com um
teste padrão ilustrado em EN 60745 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Pode ser
usado como uma avaliação preliminar do nível de
exposição.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado representa as
aplicações principais para as quais a
ferramenta foi concebida. Contudo, se a
ferramenta for utilizada para aplicações
diferentes, com acessórios diferentes
ou tiver uma má manutenção, o nível de
emissão de vibrações poderá diferir. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição ao longo do período
total de trabalho.
Uma estimativa do nível de exposição à
vibração também deverá ter em conta
o número de vezes que a ferramenta é
desligada ou está em funcionamento
mas sem executar tarefas. Isto poderá
reduzir significativamente o nível de
exposição ao longo do período total
de trabalho.
Identificar medidas de segurança
adicionais para proteger o operador dos
efeitos da vibração, tais como: cuidar
da ferramenta e dos acessórios, manter
as mãos quentes, organização dos
padrões de trabalho.
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados
em conformidade com a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah
Perfuração de metal
ah,D =
m/s² < 2,5
K de variabilidade =m/s² 1,5
< 2,5
1,5
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
DE0241
NiMH
24
3,0
1,4
VCC
Ah
kg
Carregador
Voltagem de rede
Tipo de bateria
Tempo de carregamento
min
Peso
kg
VCA
DE0243
NiCd
24
2,0
1,4
DE0246
230
NiCd/NiMH
60/70
(2,0 Ah baterias)
0,6
113
PORTUGUÊS
Fusíveis:
Europa
Ferramentas
de 230 V
10 amperes,
alimentação de rede
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de
gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste
atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se
não for evitada, poderá resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que, se
não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DC222, DC223, DC224
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
98/37/CE (até 28 de Dezembro de 2009),
2006/42/CE (a partir de 29 de Dezembro de
2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE.
Para obter mais informações, contacte a DEWALT
através da morada indicada em seguida ou consulte
o verso do manual.
114
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
30/07/2009
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de Segurança Gerais relativos
às Ferramentas Eléctricas
ATENÇÃO!: Leia todos os avisos
e instruções de segurança. O não
seguimento dos avisos e instruções
pode resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com
fio) ou por bateria (sem fio).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, nomeadamente na
presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar as poeiras ou
os fumos.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda de controlo.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à
terra. Fichas não modificadas e tomadas
PORTUGUÊS
b)
c)
d)
e)
f)
compatíveis reduzem o risco de choque
eléctrico.
Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados
ou emaranhados aumentam o risco de
choque eléctrico.
Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco
de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de desatenção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção
pessoal. Use sempre protecção ocular.
O equipamento de protecção, como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de lesões.
c) Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja
na posição de desligado antes de ligar
a fonte de alimentação eléctrica e/
ou bateria ou antes de levantar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o
dedo sobre o interruptor ao transportar a
ferramenta eléctrica ou se ligar aparelhos
d)
e)
f)
g)
que estejam com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
Use roupa apropriada. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de partes em
movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos
compridos podem ficar presos nas peças em
movimento.
Se for prevista a montagem de
dispositivos de aspiração de pó e de
dispositivos de recolha, assegure-se de
que estejam ligados e sejam utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de recolha do pó pode reduzir os riscos
provocados por poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta
para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica
adequada fará um trabalho melhor e mais
seguro ao ritmo para que foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas sem
formação.
e) Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
115
PORTUGUÊS
f)
g)
danificadas e qualquer outra situação
que possa interferir com o funcionamento
do aparelho. Caso existam peças
danificadas, devem ser reparadas antes
da utilização do aparelho. Muitos acidentes
têm como causa a manutenção insuficiente
das ferramentas eléctricas.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas de
corte devidamente tratadas, com arestas
de corte afiadas, emperram com menos
frequência e controlam-se com maior
facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS COM
BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante. Um carregador apropriado
para um tipo de bateria pode causar um
incêndio se for utilizado para carregar outras
baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias previstas.A utilização de
outras baterias pode criar o risco de
lesão e incêndio.
c) Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de
outros objectos de metal, como por
exemplo clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos
metálicos que possam estabelecer
ligação entre os contactos.Um curtocircuito entre os contactos da bateria pode
causar queimaduras ou incêndio.
d) Aplicações inadequadas podem
provocar fugas do líquido da bateria;
evite o contacto com este líquido. No
caso de um contacto acidental, lave
imediatamente com água. Se o líquido
entrar em contacto com os olhos, procure
também auxílio médico. O líquido que
escapa da bateria pode provocar irritações
ou queimaduras da pele.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve
ser reparada por pessoal qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobressalentes originais. Desta forma,
é assegurada a segurança da ferramenta
eléctrica.
116
Regras adicionais de segurança
específicas para martelos rotativos
• Use protectores auditivos. A exposição ao
ruído pode causar perda de audição.
• Utilize os punhos auxiliares fornecidos
com a ferramenta. A perda do controlo da
ferramenta pode causar ferimentos.
• Segure a ferramenta eléctrica pelas
superfícies isoladas específicas para o efeito
ao efectuar um trabalho em que o acessório
da mesma possa entrar em contacto com
fios ocultos ou com o próprio cabo da
ferramenta. O contacto com um fio com
tensão eléctrica irá fazer com que as peças
de metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e electrocutem o utilizador.
• Utilize grampos ou outra forma prática de
fixar e apoiar a peça de trabalho numa
plataforma estável. Segurar a peça de
trabalho com as mãos ou contra o seu corpo
não proporciona uma fixação estável e poderá
resultar na perda do controlo da ferramenta.
• Use óculos de protecção ou outra
protecção ocular semelhante. Os trabalhos
com percussão originam a projecção de
detritos. As partículas voadoras podem causar
danos oculares permanentes. Use uma
máscara contra o pó ao efectuar trabalhos que
produzam poeiras. Poderá ser necessária uma
protecção auditiva para a maioria dos trabalhos.
• Segure sempre a ferramenta com firmeza.
Além disso, não a utilize sem a segurar
com ambas as mãos. Recomenda-se que
utilize sempre o punho lateral. A utilização
desta ferramenta com apenas uma mão irá
resultar na perda do controlo da mesma. Além
disso, demolir ou perfurar materiais duros ou
que contenham elementos de elevada dureza,
tais como barras de reforço, poderá também
ser perigoso. Aperte o punho lateral com
segurança antes de utilizar a ferramenta.
• Não utilize esta ferramenta durante longos
períodos de tempo. As vibrações causadas
pela acção do martelo podem ser prejudiciais
para as suas mãos e os seus braços. Use luvas
para obter um amortecimento adicional e limite
a sua exposição às vibrações ao fazer pausas
frequentes.
• Não tente restaurar brocas usadas.
O restauro de cinzéis apenas deverá ser
efectuado por um especialista autorizado. Os
cinzéis restaurados de forma incorrecta podem
causar ferimentos.
PORTUGUÊS
• Use luvas ao manusear a ferramenta ou
ao substituir brocas. As peças de metal
exteriores e as brocas da ferramenta podem
ficar extremamente quentes durante a utilização
da mesma. Além disso, é possível que sejam
projectados pequenos fragmentos do material
trabalhado, os quais poderão ferir as suas
mãos se não estiver a usar luvas.
• Nunca pouse a ferramenta antes de a broca
ficar completamente imóvel. As brocas em
movimento podem causar ferimentos.
• Não bata nas brocas encravadas com um
martelo para as libertar. Tal poderá projectar
fragmentos das brocas ou do material a ser
perfurado, os quais poderão causar ferimentos.
• Os cinzéis ligeiramente gastos podem ser
afiados através do respectivo desbaste.
• Mantenha o cabo de alimentação afastado
da broca rotativa. Não enrole o cabo à volta
de qualquer membro do seu corpo. Um
cabo eléctrico enrolado à volta de uma broca
rotativa poderá causar ferimentos e a perda do
controlo da ferramenta.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de
martelos rotativos:
– Ferimentos causados ao tocar nas peças
rotativas ou em peças quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de trilhar os dedos ao substituir um
acessório.
– Riscos de saúde resultantes de respirar poeiras
e partículas produzidas ao utilizar a ferramenta
em betão e/ou alvenaria.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data, o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície da junção entre
a ferramenta e a bateria.
Exemplo:
2009 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de bateria
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual
contém instruções de segurança e utilização
importantes relativamente ao carregador de baterias
DE0246.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e marcações de advertência no
carregador, na bateria e nos produtos que
funcionam com bateria.
PERIGO: Perigo de electrocussão. Os
terminais de carga apresentam uma
voltagem de 230 volts. Não testar com
objectos condutores. Existe o risco de
choque eléctrico ou electrocussão.
ATENÇÃO: Perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos para o
interior do carregador. Existe o risco de
choque eléctrico.
CUIDADO: Perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesão, carregue
apenas baterias recarregáveis DEWALT.
Outros tipos de baterias podem
explodir, causando lesões e danos.
CUIDADO: Sob determinadas
condições, com o carregador ligado
à alimentação eléctrica, os contactos
de carga expostos na parte interior
do carregador podem sofrer um
curto-circuito, provocado por material
estranho. Materiais condutores
estranhos como, entre outros, palha
de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas
devem ser mantidos afastados das
cavidades do carregador. Retirar
sempre o carregador da tomada
eléctrica quando não estiver nenhuma
bateria no respectivo compartimento.
Antes de iniciar tarefas de limpeza,
retirar o carregador da tomada eléctrica.
117
PORTUGUÊS
• NÃO tente carregar a bateria com
quaisquer carregadores diferentes daqueles
especificados neste manual. O carregador e
a bateria foram especialmente concebidos para
funcionarem em conjunto.
• Estes carregadores não se destinam a
outra utilização que não seja a carga das
baterias recarregáveis DEWALT. Qualquer
outra utilização pode causar risco de incêndio,
choque eléctrico ou electrocussão.
• Não exponha o carregador à chuva ou à
neve.
• Ao desligar o carregador puxe pela ficha, e
não pelo cabo. Desta forma reduz-se o risco
de danificar a ficha e o cabo eléctrico.
• Certifique-se de que o cabo esteja disposto
de forma que não permita ser pisado,
provocar tropeções ou sujeito a qualquer
tipo de danos ou tensão.
• Não deverá ser utilizado um cabo de
extensão excepto em caso de absoluta
necessidade. A utilização de um cabo de
extensão inadequado pode causar risco de
incêndio, choque eléctrico ou electrocussão.
• Não coloque quaisquer objectos sobre o
carregador e não coloque o mesmo sobre
uma superfície maleável que possa bloquear
as ranhuras de ventilação e resultar num
calor interno excessivo. Coloque o carregador
em locais distantes de quaisquer fontes de
calor. O carregador é ventilado pelas ranhuras
na parte superior e na parte inferior do
invólucro.
• Não utilize o carregador se existirem danos
no cabo ou na ficha — proceda de imediato à
sua substituição.
• Não utilize o carregador se tiver sofrido um
golpe intenso, uma queda ou se tiver sofrido
qualquer outro dano. Leve o equipamento a
um centro de assistência autorizado.
• Não desmonte o carregador, leve-o a um
centro de assistência autorizado quando for
necessária assistência ou reparação. Uma
montagem incorrecta pode causar risco de
choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
• Retire o carregador da tomada, antes de
iniciar quaisquer tarefas de limpeza. Desta
forma reduz-se o risco de choque eléctrico.
Retirar a bateria não reduz o risco.
• Não tente NUNCA ligar 2 carregadores ao
mesmo tempo.
• O carregador foi concebido para funcionar
com alimentação eléctrica doméstica
118
de 230V standard. Não tente usá-lo com
qualquer outra voltagem. Isto não se aplica
ao carregador para veículos.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
O carregador DE0246 é compatível com baterias
de NiCd (Níquel-Cádmio) e NiMH (Níquel-Hidreto de
metal) de 24 V.
Estes carregadores não necessitam de ajustes e
foram concebidos para serem utilizados de forma
tão simples quanto possível.
Procedimento de carregamento
(fig. 1)
PERIGO: risco de electrocussão. Os
terminais de carregamento fornecem
230 volts de corrente. Não toque nos
contactos com objectos condutores. Tal
poderá resultar em choque eléctrico ou
electrocussão.
ATENÇÃO: não carregue a bateria com
temperaturas ambiente inferiores a 4 °C
ou superiores a 40 °C. A temperatura
de carregamento recomendada é de,
aproximadamente, 24 °C.
1. Ligue o carregador (l) a uma tomada de
electricidade adequada antes de inserir a
bateria.
2. Insira a bateria no carregador. A luz vermelha
(de carregamento) irá piscar continuamente
indicando que o processo de carregamento foi
iniciado.
3. O carregamento estará concluído quando a luz
vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta altura,
a bateria encontra-se totalmente carregada e
poderá ser utilizada ou deixada no carregador.
NOTA: para assegurar o máximo desempenho e
a maior vida útil possíveis das baterias de NiCd e
NiMH, carregue-as durante, no mínimo, 10 horas
antes da primeira utilização.
Processo de carregamento
Consulte a tabela abaixo para ficar a saber o estado
do carregamento da bateria.
Estado do carregamento
a carregar
totalmente carregada
suspensão do carregamento
devido a bateria quente/fria
substituir bateria
problema
– – – –
–––––––––––
–– – –– –
•••••••••••
•• •• •• ••
PORTUGUÊS
Recarga automática
O modo de recarga automática irá nivelar ou
equilibrar as células individuais da bateria no
pico da sua capacidade. As baterias devem ser
recarregadas semanalmente ou sempre que já não
apresentem a capacidade habitual.
Para recarregar a bateria, coloque-a no carregador
como habitualmente. Deixe a bateria a carregar por,
pelo menos, 10 horas.
Refrigeração a ar
O carregador está equipado com uma ventoinha
interna para uma refrigeração rápida das baterias. A
ventoinha será ligada automaticamente quando for
necessário. Da mesma forma, a ventoinha também
será ligada periodicamente quando não estiver
nenhuma bateria inserida no carregador para retirar
o pó das aberturas da ventoinha.
Retardamento de bateria quente/fria
Quando o carregador detectar que a bateria está
demasiado quente ou fria, inicia automaticamente
um retardamento de bateria quente/fria,
suspendendo a carga até a bateria ter alcançado
uma temperatura correcta. Em seguida, o
carregador comuta automaticamente para o modo
de carga. Esta função assegura uma vida útil
prolongada da bateria.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias de substituição, certifiquese de que inclui o número do catálogo e a voltagem.
A bateria não se encontra completamente carregada
quando é retirada da caixa de cartão. Antes de
usar a bateria e o carregador, leia as instruções de
segurança abaixo. Depois siga os procedimentos de
carga descritos sucintamente.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue ou utilize a bateria em
ambientes explosivos ou na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. A
inserção da bateria no carregador ou a sua
remoção do mesmo pode provocar a ignição
das poeiras ou vapores.
• Carregue as baterias somente nos
carregadores DEWALT.
• NÃO salpique nem mergulhe em água ou
outros líquidos.
• Não guarde ou use a bateria em locais
em que a temperatura possa atingir ou
exceder 40˚ C (105° F) (tais como armazéns
exteriores ou edifícios de metal no verão).
PERIGO: nunca abra a bateria, seja
por que razão for. Se a caixa da bateria
estiver rachada ou danificada, não a
insira no carregador. Não esmague,
não deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenham caído ou sido
esmagados, sujeitos a uma pancada
forte ou danificados, seja de que forma
for (por exemplo, furados com um
prego, atingidos com um martelo ou
pisados). Tal poderá resultar em choque
eléctrico ou electrocussão. As baterias
danificadas deverão ser enviadas para
um centro de assistência para serem
recicladas.
CUIDADO: quando não estiverem
a ser utilizadas, coloque as
ferramentas de lado numa
superfície estável, onde não possam
causar risco de tropeçamento
ou queda. Certas ferramentas com
baterias largas ficam em pé na bateria,
mas podem ser facilmente viradas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE NÍQUEL CÁDMIO (NiCd) OU NÍQUEL
METAL HÍBRIDO (NiMH)
• Não incinere a bateria, mesmo que esteja
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir com fogo.
• Uma pequena fuga de líquido das células
da bateria pode ocorrer em condições
extremas de utilização ou temperatura. Isso
não indicia uma deficiência.
Todavia, se a vedação exterior estiver rompida:
a. e o líquido da bateria penetrar na sua pele,
lave imediatamente com sabão e água
durante vários minutos
b. e o líquido da bateria penetrar nos seus
olhos, enxagúe-os com água limpa
durante 10 minutos, no mínimo, e procure
imediatamente assistência médica. (Nota
médica: O líquido é uma solução de
hidróxido de potássio a 25-35%).
Tampa da bateria (fig. 2)
É fornecida uma tampa de protecção da bateria
para proteger os contactos da bateria quando
esta não estiver a ser utilizada. Sem esta tampa
de protecção, objectos metálicos soltos podem
provocar o curto-circuito dos contactos, podendo
causar perigo de incêndio e danificar a bateria.
119
PORTUGUÊS
1. Retire a tampa de protecção da bateria antes
de colocar a bateria no carregador ou na
ferramenta (n).
Não expor a ferramenta ao contacto com
água.
2. Coloque imediatamente a tampa de protecção
sobre os contactos após retirar a bateria do
carregador ou da ferramenta.
Substituir imediatamente os cabos
danificados.
ATENÇÃO: Certifique-se de que a
tampa de protecção esteja colocada
antes de guardar ou transportar uma
bateria quando não estiver a ser
utilizada.
Bateria (fig. 1)
A carga deverá ser feita a uma
temperatura entre 4 °C e 40 °C.
Eliminar a bateria com o devido respeito
pelo meio ambiente.
TIPO DE BATERIA
O DE0241 e o DE0243 funcionam com baterias de
24 volts.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter
o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Um armazenamento de longa duração não
irá danificar as baterias nem o carregador.
Nas condições adequadas, estes podem ser
guardados durante até 5 anos.
Etiquetas no carregador e bateria
Para além dos pictogramas utilizados neste manual,
as etiquetas no carregador e na bateria apresentam
os seguintes pictogramas:
Não incinerar as baterias NiMH, NiCd+ e
Li-Ion.
Carrega baterias NiMH e NiCd.
Consultar os dados técnicos quanto aos
tempos de carga.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Martelo perfurador/cinzelador rotativo sem fios
1 Punho lateral
1 Haste de ajuste da profundidade
1 Carregador (apenas nos modelos K)
2 Baterias (apenas nos modelos K)
1 Caixa de arrumação/transporte
(apenas nos modelos K)
Ler o manual de instruções antes de
utilizar.
1 Mandril sem chave (DC224)
Bateria a carregar.
1 Desenho dos componentes destacados
1 Manual de instruções
NOTA: os modelos N não incluem baterias nem
carregadores.
Bateria carregada.
Bateria com defeito.
Não testar com objectos condutores.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Leia atentamente e compreenda na íntegra este
manual antes de utilizar a ferramenta.
Descrição (fig. 1)
Não carregar baterias danificadas.
Utilizar a ferramenta apenas com as
baterias DEWALT, outras poderão
explodir, causando lesões e danos.
120
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer das
suas peças. Podem ocorrer danos ou
lesões.
a. Gatilho de velocidade variável
PORTUGUÊS
b. Selector de rotação para a frente/para trás
c. Selector do modo de funcionamento
d. Bloqueio de segurança
e. Suporte de acessórios
f. Anel de fixação
g. Protecção contra resíduos de perfuração/
cinzelagem
h. Haste de ajuste da profundidade
i. Punho lateral
j. Botões de libertação
k. Bateria
l. Carregador
m. Indicador de carregamento (vermelho)
FINALIDADE
O seu martelo perfurador rotativo sem fios
DC222 foi concebido para trabalhos profissionais
de perfuração, perfuração com percussão e
aparafusamento.
O seu martelo perfurador/cinzelador rotativo sem
fios DC223/DC224 foi concebido para trabalhos
profissionais de perfuração, perfuração com
percussão e aparafusamento, bem como para
trabalhos ligeiros de cinzelagem.
NÃO utilize a ferramenta sob condições húmidas,
nem na presença de líquidos ou gases inflamáveis.
Estes martelos perfuradores/cinzeladores são
ferramentas eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças mexam na ferramenta.
É necessária supervisão quando operadores sem
experiência utilizam esta ferramenta.
Limitador de binário
No caso de a broca ficar encravada, a força
transmitida ao veio da ferramenta é interrompida.
Devido às forças de torção resultantes, segure
sempre a ferramenta com ambas as mãos e apoie
bem os pés.
Mecanismo de travagem
Quando o gatilho de velocidade variável é solto, o
veio pára de rodar imediatamente.
Controlo activo das vibrações
O controlo activo das vibrações neutraliza as
vibrações de repercussão do mecanismo do
martelo. A redução das vibrações transmitidas às
mãos e aos braços permite uma utilização mais
confortável da unidade durante um maior período
de tempo e aumenta a respectiva vida útil. Durante
a utilização da ferramenta, um mecanismo de mola
compensa as forças de vibração. Isto pode ser
sentido pelo efeito de amortecimento que se verifica
quando é aplicada pressão sobre a ferramenta.
Certifique-se de que a mola está tensa, mas que
não se encontra demasiado esticada. O mecanismo
deve ter alguma folga.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
única voltagem. Verifique sempre se a voltagem da
bateria corresponde à voltagem na placa sinalética.
Certifique-se também de que a voltagem do seu
carregador corresponde à voltagem da sua rede.
O carregador DEWALT tem isolamento
duplo em conformidade com a norma
EN 60335; como tal, não é necessário
um fio de terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem
de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através do serviço de
assistência da DEWALT.
Utilizar um cabo de extensão
Não deverá ser utilizado um cabo de extensão,
excepto em caso de absoluta necessidade. Utilize
um cabo de extensão aprovado e adequado à
entrada de energia do seu carregador (consulte os
dados técnicos). O tamanho mínimo do condutor
é de 1 mm2; o comprimento máximo é de 30 m.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: antes da montagem e do
ajuste, retire sempre a bateria. Desligue
sempre a ferramenta antes de inserir ou
retirar a bateria.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DEWALT.
Inserir e remover a bateria
da ferramenta (fig. 1)
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de lesões graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de proceder a quaisquer ajustes ou
remoção/instalação de adaptadores
ou acessórios. Um arranque acidental
pode causar lesões.
121
PORTUGUÊS
INSTALAR A BATERIA NA FERRAMENTA
1. Limpe e lubrifique a haste do acessório.
Insira a bateria na ranhura correspondente na
ferramenta até ouvir um estalido. Poderá ter de
empregar alguma força para activar o mecanismo
de mola.
2. Insira a haste do acessório no suporte de
acessórios (e).
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
4. Puxe o acessório para verificar se este se
encontra bem fixo. A função de percussão
requer que o acessório consiga deslocar-se
vários centímetros ao longo do eixo quando
estiver fixo no suporte de acessórios.
1. Prima os botões de libertação (j) e puxe a
bateria com firmeza para fora do punho da
ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito
na secção do carregador deste manual.
Seleccionar o modo de
funcionamento
(fig. 3A, 3B)
DC222 (FIG. 3A)
A ferramenta pode ser utilizada nos seguintes
modos de funcionamento:
Perfuração rotativa: para apertar e
desapertar parafusos e perfurar aço,
madeira e plástico.
Perfuração com percussão: para perfurar
betão e alvenaria.
DC223/DC224 (FIG. 3B)
A ferramenta pode ser utilizada nos seguintes
modos de funcionamento:
Perfuração rotativa: para apertar e
desapertar parafusos e perfurar aço,
madeira e plástico.
Perfuração com percussão: para perfurar
betão e alvenaria.
Apenas percussão: para efectuar
trabalhos ligeiros de cinzelagem.
1. Para seleccionar o modo de funcionamento,
prima o bloqueio de segurança (d) e rode o
selector do modo de funcionamento (c) até este
apontar para o símbolo do modo pretendido.
2. Solte o bloqueio de segurança e verifique se o
selector do modo de funcionamento ficou fixo
na posição seleccionada.
ATENÇÃO: não seleccione o modo
de funcionamento com a ferramenta a
trabalhar.
Inserir e retirar acessórios
SDS Plus® (fig. 4)
Esta ferramenta utiliza acessórios SDS Plus®
(consulte a fig. 4 para visualizar o perfil transversal
da haste de um acessório SDS Plus®).
122
3. Empurre o acessório e rode-o ligeiramente até
este ficar encaixado nas ranhuras.
5. Para retirar o acessório, puxe a manga de
fixação do suporte de acessórios (o) e, em
seguida, puxe o acessório.
ATENÇÃO: use sempre luvas ao
substituir acessórios. As peças de
metal expostas da ferramenta e dos
acessórios podem ficar extremamente
quentes durante a utilização da
ferramenta.
Instalar o punho lateral (fig. 1)
O punho lateral (i) pode ser instalado tanto para
utilizadores dextros como canhotos.
ATENÇÃO: não utilize a ferramenta
sem o punho lateral devidamente
montado.
1. Desaperte o punho lateral.
2. Para utilizadores dextros, faça deslizar o
grampo do punho lateral sobre o anel de
fixação por trás do suporte de acessórios com
o punho para a esquerda.
3. Para utilizadores canhotos, faça deslizar o
grampo do punho lateral sobre o anel de
fixação por trás do suporte de acessórios com
o punho para a direita.
4. Rode o punho lateral para a posição pretendida
e aperte-o.
Configurar a profundidade de
perfuração (fig. 5)
1. Insira a broca pretendida.
2. Desaperte o punho lateral (i).
3. Insira a haste de ajuste da profundidade (h)
através do orifício no grampo do punho lateral.
4. Ajuste a profundidade de perfuração, tal como
exemplificado na figura.
5. Aperte o punho lateral.
PORTUGUÊS
Selector de rotação para a frente/
para trás (fig. 6)
1. Empurre o selector de rotação para a frente/
para trás (b) para o lado esquerdo para
seleccionar a rotação para a frente (no sentido
dos ponteiros do relógio). Consulte as setas na
ferramenta.
2. Empurre o selector de rotação para a frente/
para trás (b) para o lado direito para seleccionar
a rotação para trás (no sentido inverso ao dos
ponteiros do relógio).
ATENÇÃO: aguarde sempre até que
o motor pare completamente antes de
alterar a direcção da rotação.
Substituir o suporte de acessórios
pelo mandril (fig. 7)
DC224
1. Rode o anel de fixação (f) para a posição
de acessório solto e puxe o suporte de
acessórios (e).
2. Encaixe o mandril (p) no veio e rode o anel de
fixação para a posição de acessório fixo.
3. Para substituir o mandril pelo suporte de
acessórios, retire primeiro o mandril da mesma
forma que retirou o suporte de acessórios. Em
seguida, coloque o suporte de acessórios da
mesma forma que colocou o mandril.
ATENÇÃO: nunca utilize mandris
padrão no modo de perfuração com
percussão.
Substituir a protecção contra
resíduos de perfuração/cinzelagem
(fig. 4)
A protecção contra resíduos de perfuração/
cinzelagem (g) impede que entrem poeiras e
partículas no mecanismo da ferramenta. Se a
protecção contra resíduos de perfuração/cinzelagem
estiver gasta, substitua-a imediatamente.
1. Puxe a manga de fixação do suporte de
acessórios (o) e, em seguida, puxe a protecção
contra resíduos de perfuração/cinzelagem (g).
2. Insira a nova protecção contra resíduos de
perfuração/cinzelagem.
3. Solte a manga de fixação do suporte de
acessórios.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO:
• Cumpra sempre as instruções
de segurança e os regulamentos
aplicáveis.
• Tenha em conta a localização das
tubagens e dos fios eléctricos nas
paredes e nos pavimentos.
• Aplique apenas uma pressão ligeira
sobre a ferramenta (aproximadamente
5 kg). A aplicação de uma força
excessiva não acelera a perfuração,
mas diminui o desempenho da
ferramenta e poderá reduzir a
respectiva vida útil.
• Não perfure orifícios demasiado
profundos nem aperte parafusos a
uma profundidade excessiva para
evitar danificar a protecção contra
resíduos de perfuração/cinzelagem.
• Segure sempre a ferramenta com
firmeza com ambas as mãos,
mantendo uma postura correcta e
os pés bem apoiados. Utilize sempre
a ferramenta com o punho lateral
devidamente montado.
Posição correcta das mãos (fig. 1, 8)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar
o punho lateral (i) com uma mão e o punho principal
(q) com a outra.
Ligar e desligar a ferramenta (fig. 1)
1. Para ligar a ferramenta, prima o gatilho de
velocidade variável (a). A pressão exercida
no gatilho de velocidade variável determina a
velocidade da ferramenta.
2. Para desligar a ferramenta, solte o gatilho.
123
PORTUGUÊS
3. Para bloquear a ferramenta na posição de
ferramenta desligada, desloque o selector
de rotação para a frente/para trás (b) para a
posição central.
Perfurar com percussão (fig. 1)
PERFURAR COM UMA BROCA SÓLIDA
1. Coloque o selector do modo de funcionamento
(c) na posição de perfuração com percussão
(símbolo da broca e do martelo).
2. Insira a broca apropriada. Para obter os
melhores resultados possíveis, utilize brocas de
carboneto de alta qualidade.
3. Ajuste o punho lateral (i) de acordo com o
necessário.
4. Caso seja necessário, configure a profundidade
de perfuração.
5. Marque o local onde pretende perfurar o orifício.
6. Coloque a broca sobre o local pretendido e
ligue a ferramenta.
7. Desligue sempre a ferramenta quando o
trabalho estiver concluído e antes de retirar a
respectiva bateria.
Perfurar rotativamente (fig. 1)
1. Coloque o selector do modo de funcionamento
(c) na posição de “perfuração rotativa” (símbolo
da broca).
2. Em função da sua ferramenta, siga as seguintes
instruções:
– Instale um conjunto de adaptador de
mandril/mandril (DC222/DC223). Encontramse disponíveis adaptadores SDS Plus®
especiais com secções roscadas para
utilização com mandris de 10 ou 13 mm
padrão, de forma a permitir a utilização de
acessórios com hastes lisas.
– Substitua o suporte de acessórios pelo
mandril (DC224).
3. Aplique o procedimento utilizado para a
perfuração com percussão.
ATENÇÃO: nunca utilize mandris
padrão no modo de perfuração com
percussão.
Apertar e desapertar parafusos
(fig. 1)
1. Coloque o selector do modo de funcionamento
(c) na posição de perfuração rotativa.
2. Seleccione a direcção da rotação.
124
3. Em função da sua ferramenta, siga as seguintes
instruções:
- Insira o adaptador para apertar e desapertar
parafusos SDS Plus® especial para utilização
com cabeças de chave de parafusos
sextavadas (DC222/DC223).
- Substitua o suporte de acessórios pelo
mandril (DC224).
4. Insira a cabeça de chave de parafusos
apropriada. Ao apertar e desapertar parafusos
com cabeça de fenda simples, utilize sempre
cabeças de chave de parafusos com uma
manga de alinhamento.
5. Prima suavemente o gatilho de velocidade
variável (a) para evitar danificar a cabeça do
parafuso. Na rotação para trás, a velocidade da
ferramenta é reduzida automaticamente para
proporcionar uma remoção fácil do parafuso.
6. Quando o parafuso ficar ao nível da peça de
trabalho, solte o gatilho de velocidade variável
para evitar que a cabeça do parafuso penetre a
peça.
Cinzelar (fig. 1)
DC223/DC224
• Coloque o selector do modo de funcionamento
(c) na posição de apenas percussão (símbolo
do martelo).
• Insira o cinzel apropriado e verifique se este se
encontra bem fixo.
• Ajuste o punho lateral (i) de acordo com o
necessário.
• Ligue a ferramenta e comece a trabalhar.
Poderá ser necessário colocar o motor a
funcionar durante alguns instantes após mudar
do modo de cinzelagem para os modos
rotativos de forma a alinhar as engrenagens.
ATENÇÃO:
• Não utilize esta ferramenta para
misturar ou bombear fluidos
facilmente combustíveis ou explosivos
(por exemplo, benzina, álcool, etc.).
• Não misture nem agite líquidos
inflamáveis com etiquetas de aviso
alertando-o para não o fazer.
MANUTENÇÃO
Esta ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida
para o servir durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. Uma operação satisfatória e
continuada depende do cuidado a ter com a
ferramenta e a limpeza regular.
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: de forma a reduzir o
risco de lesões pessoais graves,
desligue a ferramenta e desconecte
a bateria antes de realizar quaisquer
ajustes ou remover/instalar acessórios
ou extras. Um arranque acidental pode
causar lesões.
• Esta ferramenta não é passível de ser
reparada pelo utilizador. Leve-a a um agente
de reparação autorizado da DEWALT após
aproximadamente 40 horas de utilização. Se
ocorrer algum problema antes, contacte um
agente de reparação autorizado da DEWALT.
O carregador não está incluído no serviço de
reparação. Este carregador não contém peças cuja
manutenção possa ser efectuada pelo utilizador.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
No entanto, os acessórios e dispositivos
complementares utilizados têm de ser lubrificados
regularmente à volta do suporte de acessórios SDS
Plus®.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA PARA O CARREGADOR
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue
o carregador da tomada de CA, antes
de proceder à limpeza. A sujidade e
massa lubrificante podem ser removidas
da parte exterior do carregador com
um pano ou uma escova macia, não
metálica. Não utilize água ou soluções
de limpeza.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que os acessórios
que não sejam os disponibilizados
pela DEWALT não foram testados
com este produto, a utilização de tais
acessórios nesta ferramenta poderá ser
perigosa. Para reduzir o risco de lesão,
deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Encontram-se disponíveis vários tipos de brocas e
cinzéis SDS Plus® em opção.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Limpeza
ATENÇÃO: injecte ar seco para retirar a
sujidade e o pó do alojamento principal,
sempre que notar uma acumulação de
sujidade nos respiradores ou em torno
dos mesmos. Utilize uma protecção
adequada para os olhos e uma
máscara para o pó quando realizar esta
operação.
ATENÇÃO: nunca utilize solventes ou
outros químicos agressivos para limpar
as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer
os materiais utilizados nestas partes.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e detergente suave. Nunca
permita que entre nenhum líquido na
ferramenta; nunca mergulhe qualquer
parte da ferramenta em líquido.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
125
PORTUGUÊS
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser
recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram
realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio
ambiente:
• descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de NiCd e NiMH são recicláveis.
Leve-as ao seu revendedor ou ao centro de
reciclagem local. As baterias serão recicladas
ou eliminadas adequadamente.
126
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra.
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
127
SUOMI
AKKUKÄYTTÖINEN ISKUPORAKONE
DC222, DC223 JA DC224
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien
kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn
ja innovaation ansiosta DEWALT on yksi
luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen
käyttäjille.
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden
kanssa tai huonosti huollettuna,
tärinäarvot saattavat muuttua.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Tekniset tiedot
DC222 DC223 DC224
Jännite
V
24
24
24
Tyyppi
2
2
2
Kuormittamaton nopeus min-1 0–1 100 0–1 100 0–1 100
Nopeus kuormitettuna
min-1 0–800 0–800 0–800
Iskuenergia
Hei
2,1
2,1
2,1
Suurin porauskapasiteetti
teräkseen/puuhun/betoniin mm 13/30/24 13/30/24 13/30/24
Työkalun pidike
SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus®
Istukan halkaisija
mm
43
43
43
Paino
kg
3,8
3,9
4,0
LPA (äänenpaine)
KPA (äänenpaineen
vaihtelu)
LWA (ääniteho)
KWA (äänitehon vaihtelu)
dB(A)
84
84
84
dB(A)
dB(A)
dB(A)
1,5
97
1,9
1,5
97
1,9
1,5
98
2,4
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
Metallia porattaessa
ah,D =
m/s²
Vaihtelu K =
m/s²
Tärinän päästöarvo ah
Betonia porattaessa
ah,HD =
m/s²
Vaihtelu K =
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
9
1,5
9
1,5
9
1,5
Tärinän päästöarvo ah
Talttaaminen
ah,Cheq =
Vaihtelu K =
m/s²
m/s²
–
–
6,5
1,5
6,5
1,5
Tärinän päästöarvo ah
Ruuvattaessa
ah =
Vaihtelu K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
128
Tärinälle altistumisen
ennakkoarvioinnissa on otettava
huomioon ajat, jolloin työkalun virta on
katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on
käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Huomioi muut turvatoimenpiteet
käyttäjän suojelemiseksi tärinän
vaikutukselta, kuten: työkalun ja
lisävarusteiden huolto, käsien
pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen
organisoiminen.
Akkupakkaus
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
VDC
Ah
kg
Laturi
Verkkojännite
Akkutyyppi
Arvioitu latausaika
min
Paino
kg
Varokkeet:
Eurooppa
VAC
230 V:n työkalut
DE0241
NiMH
24
3,0
1,4
DE0243
NiCd
24
2,0
1,4
DE0246
230
NiCd/NiMH
60/70
(2,0 Ah:n
akkupakkaukset)
0,6
10 A, verkkovirran varoke
SUOMI
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
DC222, DC223, DC224
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
98/37/EC (28.12.2009 saakka), 2006/42/EC
(29.12.2009 alkaen), EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/
EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
30.07.2009
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet.
Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan vamman.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa
varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen)
moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
moottorityökaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
129
SUOMI
e)
f)
Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
130
b)
c)
d)
e)
f)
g)
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Lataa akut vain valmistajan
määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle
akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon
riskin toista akkutyyppiä käytettäessä.
b) Käytä moottorikäyttöisten työkalujen
kanssa vain erityisesti niille tarkoitettuja
akkuja. Muunlaisten akkuyksiköiden
käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja
tulipalovaaran.
c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se
poissa muiden metalliesineiden, kuten
paperiliitinten, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten
pienten metalliesineiden läheltä, jotka
voivat muodostaa yhteyden toisesta
SUOMI
d)
navasta toiseen. Oikosulku akun napojen
välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
Väärän käsittelyn seurauksena neste
saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä
kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut
vahingossa kosketukseen nesteen kanssa,
huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä
joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin
puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa
ihoärsytystä tai palovammoja.
6) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
Muut iskuporakoneen
turvallisuusohjeet
• Käytä kuulosuojaimia. Altistuminen melulle voi
heikentää kuuloa.
• Käytä työkalun mukana toimitettuja
kahvoja. Hallinnan menettäminen voi aiheuttaa
henkilövahingon.
• Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon,
tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin.
Työkalun osuminen jännitteiseen johtoon tekee
sen paljaista metalliosista jännitteisiä, joten
käyttäjä voi saada sähköiskun.
• Kiinnitä työstettävä kappale vakaaseen
alustaan kiinnittimien tai muiden
käytännöllisten menetelmien avulla. Työkalun
pitäminen kädessä tai kehoa vasten voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
• Käytä suojalaseja tai muuta silmäsuojainta.
Poraaminen aiheuttaa lentäviä lastuja. Ne
voivat vahingoittaa silmiä pysyvästi. Jos
aiheutuu pölyä, käytä hengityssuojainta tai
-laitetta. Joissakin tapauksissa on käytettävä
kuulonsuojaimia.
• Pitele työkalua aina tiukasti. Älä yritä käytä
tätä työkalua pitelemättä sitä molemmin
käsin. On suositeltavaa käyttää aina sivukahvaa.
Jos käytät tätä työkalua vain yhdellä kädellä,
menetät sen hallinnan. Kovan materiaalin, kuten
rautatangon, piikkaaminen tai siihen osuminen
voi olla vaarallista. Kiristä sivukahva kunnolla
ennen käyttämistä.
• Älä käytä tätä työkalua yhtäjaksoisesti
pitkään. Sen aiheuttama tärinä voi vahingoittaa
käsiäsi ja käsivarsiasi. Käytä käsineitä iskujen
vaimentamiseksi. Vähennä tärinälle altistumista
pitämällä taukoja säännöllisesti.
• Älä korjaa poranteriä itse. Vain valtuutettu
asiantuntija saa korjata ne. Virheellisesti korjattu
kärki saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
• Käytä suojakäsineitä käyttäessäsi
työkalua tai vaihtaessasi teriä. Työkalun
ja varusteiden paljaat metalliosat voivat
kuumentua voimakkaasti. Särkynyt materiaali voi
vahingoittaa paljaita käsiä.
• Laske työkalu alas vasta kun se on täysin
pysähtynyt. Pyörivä terä saattaa aiheuttaa
loukkaantumisen.
• Älä irrota kiinni juuttunutta terää iskemällä.
Tällöin syntyvät sirpaleet voivat aiheuttaa
loukkaantumisen.
• Hieman kuluneet terät voidaan teroittaa
hiomalla.
• Pidä virtajohto kaukana pyörivästä terästä.
Älä kierrä virtajohtoa kehosi ympärille.
Pyörivän terän ympärille kiertyvä sähköjohto
voi aiheuttaa henkilövahingon ja hallinnan
menetyksen.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
työkalua:
– Pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen
aiheuttamat vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Nämä ovat:
– kuulon heikkeneminen.
– sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
– pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiiltä.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen
ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden.
131
SUOMI
Esimerkki:
2009 XX XX
Valmistusvuosi
Kaikkia akkulatureita koskevat
tärkeät turvallisuusohjeet
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä käyttöohjeessa
on tärkeitä tietoja ja käyttöohjeita DE0246latauslaitetta varten.
• Lue kaikki ohjeet sekä laturin, akun ja
akkukäyttöisen laitteen varoitusmerkinnät ennen
laturin käyttämistä.
VAARA: tappavan sähköiskun vaara.
Latausliitinten jännite on 230 volttia. Älä
kokeile akkuja sähköä johtavilla esineillä.
Seurauksena voi olla sähköisku, joka voi
johtaa kuolemaan.
VAROITUS: sähköiskun vaara.
Älä päästä laturin sisään nestettä.
Seurauksena voi olla sähköisku.
HUOMIO: palovammavaara. Estä
henkilövahingot lataamalla vain
uudelleen ladattavia DEWALT-akkuja.
Muuntyyppiset akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita.
HUOMIO: Kun laturi on kytkettynä
virtalähteeseen, vieras materiaali
voi joissakin olosuhteissa aiheuttaa
oikosulun laturin sisällä olevissa
paljaissa latausliittimissä. Huolehdi siksi,
ettei laturin aukkoihin pääse johtavaa
materiaalia, esimerkiksi teräsvillaa,
alumiinifoliota tai metallihiukkasia. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta aina, kun
latausliittimessä ei ole akkua. Irrota laturi
pistorasiasta ennen puhdistusta.
• ÄLÄ lataa akkua muilla kuin tässä
ohjekirjassa mainituilla latureilla. Laturi ja akku
on tarkoitettu käytettäviksi yhdessä.
• Näitä latureita saa käyttää ainoastaan
DEWALTin ladattavien akkujen kanssa.
Muunlainen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun, joka voi johtaa kuolemaan.
• Älä altista laturia vesi- tai lumisateelle.
• Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta
vetämällä pistokkeesta. Älä vedä johdosta.
Näin virtapistoke ja -johto eivät vaurioidu.
• Sijoita virtajohto siten, ettei kukaan astu sen
päälle, kompastu siihen tai ettei se muutoin
vaurioidu tai kuormitu.
132
• Käytä jatkojohtoa vain silloin, kun se on
ehdottoman välttämätöntä. Vääränlaisen
jatkojohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun, joka voi johtaa kuolemaan.
• Älä aseta laturin päälle esineitä äläkä
pane sitä pehmeälle alustalle, joka voi
tukkia tuuletusaukot ja johtaa siten laitteen
ylikuumenemiseen. Aseta laturi kauas
lämmönlähteistä. Laturin ilmastointiaukot ovat
kotelon päällä ja pohjassa.
• Älä käytä laturia, jos virtajohto tai -pistoke
on vaurioitunut — vaihdata ne heti uusiin.
• Älä käytä laturia, jos siihen on osunut kova
isku tai jos se on pudonnut tai muutoin
vaurioitunut. Toimita se valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
• Älä pura laturia osiin, vaan vie se tarvittaessa
huollettavaksi tai korjattavaksi valtuutettuun
huoltoliikkeeseen. Jos kokoat laitteen väärin,
seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku, joka
voi johtaa kuolemaan.
• Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta
ennen puhdistusta. Tämä vähentää
sähköiskuvaaraa. Akun irrottaminen ei
vähennä sähköiskuvaaraa.
• ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta laturia
toisiinsa.
• Laturi on tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloussähkön 230 voltin vakiojännitteellä.
Älä yritä käyttää sitä muulla jännitteellä.
Tämä ei koske ajoneuvojen latureita.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Laturit
DE0246-latauslaitteessa/radiossa voidaan käyttää 24
voltin NiCd- tai NiMH-akkuja.
Näitä latureita ei tarvitse säätää, ja ne on suunniteltu
mahdollisimman helppokäyttöisiksi.
Lataaminen [kuva (fig.) 1]
VAARA: Sähköiskun vaara.
Latauslaitteessa on 230 voltin jännite.
Élä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään. Sähköiskun vaara on
olemassa.
VAROITUS: Älä lataa akkua, jos
lämpötila on alle 4 °C tai yli 40 °C.
Suositeltava latauslämpötila on noin
24 °C.
1. Työnnä latauslaitteen (l) virtaliitin
savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista
ladattavaksi.
SUOMI
2. Aseta akku latauslaitteeseen. Punainen
latausvalo vilkkuu jatkuvasti sen merkiksi, että
lataaminen on alkanut.
Kaikkia akkuja koskevat tärkeät
turvallisuusohjeet
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt
ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
Varmista osanumero ja jännite, kun tilaat
vaihtoakkua.
HUOMAUTUS: Voit varmistaa, että NiCd- ja NiMHakku toimii mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään
lataaamalla akkua vähintään 10 tuntia ennen sen
ensimmäistä käyttökertaa.
Lataaminen
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
Lataustila
lataaminen
täyteen ladattu
liian kuumaa tai kylmää
akkua ei ladata
vaihda akku
ongelma
Pakkauksesta otettu akku ei ole täyteen ladattu. Lue
seuraavat turvallisuusohjeet ennen akun ja laturin
käyttöä. Noudata annettuja latausohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
liittäminen laturiin tai siitä irrottaminen saattaa
sytyttää pölyn tai kaasun.
• Lataa akku vain DEWALT-laturilla.
–
–
–
–––––––––––
–
–– –
––
•••••••••••
•• •• ••
–
••
Automaattinen virkistys
Automaattinen virkistystila tasoittaa tai tasapainottaa
akun eri kennot sen huippukapasiteetilla. Akut tulisi
virkistää viikoittain tai aina, kun ne eivät enää toimi
yhtä tehokkaasti kuin aiemmin.
Aseta akku virkistämistä varten laturiin normaalilla
tavalla. Jätä akku laturiin ainakin 10 tunniksi.
Ilmajäähdytys
Latauslaitteessa on sisäinen puhallin akkujen
jäähdyttämiseksi nopeasti. Puhallin käynnistyy
tarvittaessa automaattisesti. Lisäksi puhallin
käynnistyy määrävälein pölyn poistamiseksi
tuuletusaukoista, vaikka latauslaitteessa ei ole akkua.
Liian kuuman tai kylmän akun
latausviive
Kun laturi havaitsee, että akkuyksikkö on liian kuuma
tai kylmä, se aloittaa automaattisesti kuuma-/
kylmäviiveen eli keskeyttää lataamisen, kunnes akku
on saavuttanut sopivan lämpötilan. Tämän jälkeen
laturi kytkeytyy automaattisesti lataustilaan. Tämä
ominaisuus maksimoi akun käyttöiän.
• ÄLÄ läiskytä vettä tai muuta nestettä laturin
päälle äläkä upota sitä nesteeseen.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkua tilassa,
jonka lämpötila voi nousta 40 ˚C:seen tai
sitä korkeammaksi (kuten ulkovajoissa tai
metallisissa rakennuksissa kesällä).
VAARA: Älä yritä avata akkua mistään
syystä. Jos akun kotelo on haljennut
tai vahingoittunut, älä aseta akkua
latauslaitteeseen. Älä rusenna, pudota
tai vaurioita akkua. Älä käytä akkua
tai latauslaitetta, jos se on pudonnut,
saanut voimakkaan iskun tai vaurioitunut
esimerkiksi naulan tai vasaran iskusta
tai päälleastumisesta. Muutoin voi
aiheutua sähköisku. Palauta vaurioitunut
akku huoltokorjaamolle toimitettavaksi
kierrätykseen.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
se tulee asettaa kyljelleen vakaalle
alustalle, jossa ei ole laukeamis- tai
putoamisvaaraa. Jos työkalussa on
suuri akku, se pysyy pystyasennossa,
mutta se voidaan helposti töytäistä
kumoon.
NIKKELIKADMIUMAKKUJA (NiCd) JA NIKKELIMETALLIHYDRIDIAKKUJA (NiMH) KOSKEVAT ERITYISTURVAOHJEET.
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
pahasti vaurioitunut tai loppuun kulunut.
Akku voi räjähtää tulessa.
• Akkukennoista voi vuotaa pieni määrä
nestettä äärimmäisessä käytössä tai
äärilämpötiloissa. Tämä ei ole vika.
Jos kuitenkin ulkotiiviste on rikki:
a. ja akun nestettä pääsee ihollesi, pese ihoa
välittömästi saippualla ja vedellä useiden
minuuttien ajan.
133
SUOMI
b. Jos akkunestettä joutuu silmiin, huuhtele
puhtaalla vedellä vähintään 10 minuuttia
ja käänny välittömästi lääkärin puoleen.
(Tiedoksi hoitohenkilöstölle: Neste on
25–35-prosenttista kaliumhydroksidiliuosta.)
Älä kokeile akkuja sähköä johtavilla
esineillä.
Älä lataa vaurioituneita akkuja.
Akun kansi (kuva 2)
Akun suojakannen tarkoituksena on peittää irrotetun
akun liittimet. Jos suojakansi ei ole paikallaan,
irralliset metalliesineet voivat aiheuttaa oikosulun
liittimiin, mikä johtaa tulipalovaaraan ja vaurioittaa
akkua.
1. Irrota suojakansi ennen kuin asetat akun laturiin
tai työkaluun (n).
Käytä ainoastaan DEWALT-akkujen
kanssa. Muut akut voivat räjähtää ja
aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioita.
Älä altista akkuja vedelle.
Vaihdata vialliset johdot välittömästi.
2. Aseta suojakansi liitinten päälle heti, kun olet
ottanut akun pois laturista tai työkalusta.
Lataa ainoastaan 4–40 °C:n lämpötilassa.
VAROITUS: Varmista ennen irrotetun
akun varastointia tai toiseen paikkaan
siirtämistä, että akun suojakansi on
paikallaan.
Noudata akkuja hävittäessäsi ympäristön
kannalta tarpeellista huolellisuutta.
Akkupakkaus (kuva 1)
Älä polta NiMH-, NiCd+- ja Li-ioniakkuja.
AKKUTYYPPI
DE0241 ja DE0243 toimivat 24 voltin akuilla.
Lataa NiMH- ja NiCd-akkuja.
Varastointisuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkäaikainen säilyttäminen ei vaurioita akkua
eikä latauslaitetta. Niitä voidaan säilyttää oikeissa
olosuhteissa jopa 5 vuotta.
Katso latausaika teknisistä tiedoista.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksessa on:
1 Akkukäyttöinen iskuporakone
1 Sivukahva
1 Syvyyssäätötanko
Laturin ja akkupakkauksen
kuvakkeet
1 Latauslaite (vain K-mallit)
Tässä ohjekirjassa olevien kuvakkeiden lisäksi
laturissa ja akkupakkauksessa on seuraavat
kuvakkeet:
1 Sarjan sisältävä rasia (vain K-mallit)
1 Avaimeton istukka (DC224)
1 ohjekirja
Lue käyttöohje ennen käyttöä.
1 rakennekaavio
Akku latautuu.
HUOMAUTUS: N-mallien kanssa ei toimiteta akkuja
eikä latauslaitetta.
Akku on latautunut.
Akku on viallinen.
134
2 Akkua (vain K-mallit)
• Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai
lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet
syntyä kuljetuksen aikana.
• Lue ennen työn aloittamista tämä ohjekirja
perusteellisesti, jotta ymmärrät sen sisällön.
SUOMI
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai
mihinkään sen osaan. Muutoin voi
aiheutua vaurioita tai henkilövahinkoja.
a. Portaaton nopeudensäätö
b. Toimintasuunnan valitsin
c. Tilan valitsin
d. Turvalukko
e. Työkalun pidike
f. Lukituskaulus
g. Pölysuojus
h. Syvyyssäätötanko
i. Sivukahva
j Vapautuspainikkeet
k. Akkupakkaus
l. Latauslaite
m. Latauksen merkkivalo (punainen)
KÄYTTÖTARKOITUS
Akkukäyttöinen iskuporakone DC222 on tarkoitettu
ammattimaiseen poraamisen, iskuporaamiseen ja
ruuvien vääntämiseen.
Akkukäyttöinen iskuporakone DC223 tai DC224
on tarkoitettu ammattimaiseen poraamisen,
iskuporaamiseen ja ruuvien vääntämiseen sekä
kevyeeseen talttaamiseen.
ÄLÄ käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai
syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Nämä iskuporakoneet on tarkoitettu
ammattikäyttöön.
Aktiivinen tärinän hallinta
Aktiivinen tärinänhallinta neutraloi
iskuporausmekanismin aiheuttaman tärinän. Käteen
ja käsivarteen kohdistuvan tärinän hallinta tekee
pitkäaikaisesta käyttämisestä mukavampaa ja
pidentää koneen käyttöikää. Jousitettu mekanismi
ottaa tärinän vastaan. Tämä tuntuu vaimennuksena,
kun työkaluun kohdistetaan painetta. Varmista,
että jousi on jännitetty, ei kuitenkaan liian tiukasti.
Mekanismin tulee voida liikkua vapaasti.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle
jännitteelle. Tarkista aina, että akkupakkauksen
jännite vastaa tehokilvessä annettua arvoa. Tarkista
myös, että laturin jännite vastaa verkkojännitettä.
DEWALT-laturi on kaksoiseristetty
EN 60335 -standardin mukaisesti; siksi
siinä ei tarvita maadoitusjohtoa.
Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava
DEWALT-palveluorganisaation kautta saatavaan
erikoisvalmisteiseen kaapeliin.
Jatkojohdon käyttö
Jatkojohtoa ei tule käyttää, ellei se ole aivan
välttämätöntä. Käytä hyväksyttyä jatkojohtoa, joka
soveltuu laturin syöttötehoon (katso tekniset tiedot).
Johtimen pienin sallittu koko on 1 mm2; suurin
sallittu pituus on 30 m.
Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin. Käytön valvonta
on välttämätöntä silloin, kun työkalun käyttäjät ovat
kokemattomia.
VAROITUS: Poista akkupakkaus
aina ennen työkalun kokoamista
ja säätämistä. Kytke työkalu aina
pois päältä ennen akkupakkauksen
asentamista tai poistamista.
Ylikuormituskytkin
VAROITUS: Käytä ainoastaan
DEWALT-akkupakkauksia ja -latureita.
Jos poranterä jää kiinni, poran toiminta keskeytyy.
Tällöin syntyy suuri voima. Pitele työkalua aina
tiukasti molemmin käsin ja varmista, että jalansija on
tukeva.
Jarrumekanismi
Kun nopeudenvalitsin vapautetaan, työkalu pysähtyy
heti.
Akkupakkauksen kiinnittäminen
työkaluun ja irrotus työkalusta
(kuva 1)
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä
työkalu pois päältä ja irrottamalla
akkupakkaus ennen säätöjen tekemistä
tai lisävarusteiden ja apuvälineiden
irrottamista tai asentamista. Vahingossa
tapahtuva käynnistyminen voi aiheuttaa
vamman.
135
SUOMI
AKUN ASETTAMINEN TYÖKALUUN
Aseta akku paikoilleen akkutilaan siten, että se
napsahtaa paikalleen. Jousitettu mekanismi voi
edellyttää voiman käyttämistä.
AKUN IRROTTAMINEN TYÖKALUSTA
1. Paina vapautuspainikkeita (j) ja vedä akku ulos
kahvasta.
2. Aseta akku latauslaitteeseen. Ohjeet ovat
lataamisesta kertovassa kohdassa.
Toimintatilan valinta
(kuva 3A, 3B)
DC222 (KUVA 3A)
Tätä työkalua voidaan käyttää seuraavissa
toimintatiloissa:
Poraaminen: ruuvien vääntäminen ja
poraaminen teräkseen, puuhun sekä
muoviin
Iskuporaaminen: poraaminen betoniin ja
tiileen
4. Tarkista vetämällä, että terä on kunnolla
paikallaan. Iskemistoiminto edellyttää, että terää
voidaan siirtää useita senttimetrejä sen ollessa
työkalunpitimessä.
5. Voit irrottaa terän vetämällä lukitusrengasta
taaksepäin (o) ja vetämällä terän ulos.
VAROITUS: Käytä aina suojakäsineitä
vaihtaessasi varusteita. Työkalun ja
varusteiden paljaat metalliosat voivat
kuumentua voimakkaasti.
Sivukahvan kiinnittäminen (kuva 1)
Sivukahva (i) voidaan asentaa sekä oikea- että
vasenkätisille sopivaksi.
VAROITUS: Älä käytä työkalua, jos
sivukahva ei ole kunnolla paikallaan.
1. Löysennä sivukahva.
2. Oikeakätinen käyttäjä: Työnnä renkaan päällä
sijaitseva sivukahvan kiinnike työkalunpitimen
taakse kahvan ollessa vasemmalla.
DC223/DC224 (KUVA 3B)
3. Vasenkätinen käyttäjä: Työnnä renkaan päällä
sijaitseva sivukahvan kiinnike työkalunpitimen
taakse kahvan ollessa oikealla.
Tätä työkalua voidaan käyttää seuraavissa
toimintatiloissa:
4. Käännä sivukahva haluamaasi asentoon ja
kiristä se.
Poraaminen: ruuvien vääntäminen ja
poraaminen teräkseen, puuhun sekä
muoviin
Iskuporaaminen: poraaminen betoniin ja
tiileen.
Pelkkä iskeminen: kevyt talttaaminen.
Poraussyvyyden säätäminen (kuva 5)
1. Kiinnitä tarvittava terä paikalleen.
2. Löysennä sivukahva (i).
3. Pujota syvyyssäätötanko (h) sivukahvan
kiinnikkeen aukon läpi.
4. Säädä poraussyvyys kuvassa näkyvällä tavalla.
1. Voit valita toimintatilan painamalla turvalukkoa (d)
ja kääntämällä tilanvalintakytkintä (c), kunnes se
osoittaa halutun tilan symbolia.
2. Vapauta turvalukko ja tarkista, että
tilanvalintakytkin on lukkiutunut paikalleen.
VAROITUS: Älä valitse toimintatilaa
työkalun ollessa toiminnassa.
SDS Plus® -varusteiden asettaminen
paikalleen ja irrottaminen (kuva 4)
Tässä työkalussa käytetään SDS-Plus®-varusteita.
Kuvassa 4 on lisätietoja SDS-Plus®-teristä.
1. Puhdista ja rasvaa terän varsi.
2. Aseta terän varsi pitimeen (e).
3. Paina terää alas ja käännä hieman, kunnes se
menee paikalleen.
136
5. Kiristä sivukahva.
Toimintasuunnan valitsin (kuva 6)
1. Paina vasemmassa kyljessä näkyvä
toimintasuunnan valitsin (b) asentoon, jossa terä
pyörii myötäpäivään. Lisätietoja on työkaluun
merkityissä nuolissa.
2. Paina oikeassa kyljessä näkyvä toimintasuunnan
valitsin (b) asentoon, jossa terä pyörii
vastapäivään.
VAROITUS: Ennen pyörintäsuunnan
vaihtamista odota, että moottori
pysähtyy kokonaan.
SUOMI
Istukan vaihtaminen
työkalunpitimen tilalle (kuva 7)
DC224
1. Käännä kiinnitysrengas (f) avattuun asentoon ja
vedä työkalunpidin (e) irti.
2. Paina istukka (p) karaan ja käännä lukitusrengas
lukittuun asentoon.
3. Voit vaihtaa istukan tilalle työkalunpitimen
irrottamalla ensin istukan samalla tavalla kuin
työkalunpidin irrotettiin. Asenna työkalunpidin
samalla tavalla kuin istukka.
VAROITUS: Älä koskaan käytä tavallisia
istukoita iskuporaustilassa.
Pölykannen vaihtaminen (kuva 4)
Pölykansi (g) estää pölyä pääsemästä työkalun
mekanismiin. Vaihda kulunut pölykansi heti.
1. Vedä työkalunpitimen lukitusrengasta (o)
taaksepäin ja irrota pölykansi (g).
2. Aseta uusi pölykansi paikalleen.
3. Vapauta työkalunpitimen lukitusrengas.
KÄYTTÖ
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
sivukahvaan (i) yhdellä kädellä ja toisella kädellä
pääkahvaan (q).
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva 1)
1. Käynnistä työkalu painamalla nopeudensäädintä
(a). Voit säätää nopeutta painamalla
nopeudensäädintä.
2. Pysäytä työkalu vapauttamalla virtakatkaisin.
3. Voit lukita työkalun siirtämällä suunnanvalitsimen
(b) keskiasentoon.
Iskuporaaminen (kuva 1)
TAVALLISELLA PORANTERÄLLÄ PORAAMINEN
1. Käännä toimintatilan valitsin (c) iskuporaamisen
asentoon.
2. Kiinnitä tarvittava terä paikalleen. Saat parhaat
tulokset käyttämällä erittäin laadukkaita
karbidikärkisiä teriä.
3. Säädä sivukahvaa (i) tarvittaessa.
Käyttöohjeet
4. Aseta poraamissyvyys tarvittaessa.
VAROITUS:
5. Merkitse kohta, johon reikä on porattava.
• Noudata aina turvaohjeita ja
määräyksiä.
6. Vie poranterä tähän kohtaan ja käynnistä
työkalu.
• Tarkista, missä putket ja johdot
kulkevat.
7. Sammuta työkalusta virta työn valmistuttua ja
ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta.
• Paina työkalua vain varovaisesti
(enintään noin 5 kg:n voimalla). Liian
suuri voima ei nopeuta poraamista
vaan heikentää tehoa ja voi lyhentää
työkalun ikää.
• Älä poraa liian syvään, jotta pölykansi
ei vaurioidu.
• Pitele työkalua aina tiukasti molemmin
käsin ja varmista, että sinulla on tukeva
jalansija. Käytä työkalua vain, jos
sivukahva on kunnolla paikallaan.
Käsien oikea asento (kuva 1, 8)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
Poraaminen (kuva 1)
1. Käännä toimintatilan valitsinta (c), kunnes se on
iskuporaamisen asennossa.
2. Noudata seuraavia mallikohtaisia ohjeita sen
mukaan, minkä mallinen pora on käytössä.
– Asenna istukan sovitin ja istukka paikalleen
(DC222/DC223). Saatavilla on erityisiä
kierteillä varustettuja SDS Plus®-sovittimia,
joiden kanssa voidaan käyttää tavallisia 10 tai
13 mm:n istukoita ja suoria teriä.
– Vaihda istukka työkalunpitimen tilalle
(DC224).
3. Toimi samalla tavalla kuin iskuporattaessa.
VAROITUS: Älä koskaan käytä tavallisia
istukoita iskuporaustilassa.
137
SUOMI
akkupakkaus ennen säätöjen tekemistä
tai lisävarusteiden ja apuvälineiden
irrottamista tai asentamista. Vahingossa
tapahtuva käynnistyminen voi aiheuttaa
vamman.
Ruuvaaminen (kuva 1)
1. Käännä toimintatilan valitsinta (c), kunnes se on
iskuporaamisen asennossa.
2. Valitse pyörimissuunta.
3. Noudata seuraavia mallikohtaisia ohjeita sen
mukaan, minkä mallinen pora on käytössä.
- Asenna erityinen SDS Plus® -ruuvaussovitin,
jota käytetään yhdessä kuusikulmaisten
ruuvausterien kanssa (DC222/DC223).
- Vaihda työkalunpidin istukan tilalle (DC224).
4. Kiinnitä tarvittava ruuvausterä paikalleen. Jos
ruuvaat uritetulla kannalla varustettuja ruuveja,
aseta aina muhvi paikalleen.
5. Paina nopeudensäädintä (a) varovaisesti,
jotta ruuvin kanta ei vaurioidu. Ruuvattaessa
vastapäivään työkalun nopeutta hidastetaan
automaattisesti, jotta ruuvi on helppo irrottaa.
6. Kun ruuvin kanta on pinnan tasolla, lopeta
ruuvaaminen, jotta ruuvin kanta ei tunkeudu
pinnan sisään.
• Käyttäjä ei voi huoltaa tätä laitetta. Vie tämä
työkalu valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon
huollettavaksi noin 40 käyttötunnin jälkeen.
Jos tätä ennen ilmenee ongelmia, ota yhteys
valtuutettuun DEWALT-huoltokorjaamoon.
Laturia ei voi huoltaa. Laturissa ei ole huollettavia
osia.
Voitelu
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Lisävarusteet on voideltava säännöllisesti SDS Plus®kiinnityskohdan ympäriltä.
Talttaaminen (kuva 1)
DC223/DC224
• Käännä toimintatilan valitsinta (c), kunnes se on
pelkän iskemisen asennossa.
• Aseta taltta paikalleen. Tarkista, että se on
kunnolla paikallaan.
• Säädä sivukahvaa (i) tarvittaessa.
• Käynnistä työkalu ja aloita työskentely. Moottoria
on ehkä käytettävä vaihteiden kohdistamiseksi,
kun talttaamisesta on siirrytty iskuporaamiseen.
VAROITUS:
• Älä sekoita tai pumppaa tämän
työkalun avulla helposti syttyviä tai
räjähtäviä nesteitä, kuten bensiiniä tai
alkoholia.
• Älä sekoita syttyviä nesteitä,
joiden pakkauksessa on maininta
syttyvyydestä.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-sähkötyökalu on suunniteltu siten, että se
toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Jatkuva ja
asianmukainen toiminta riippuu laitteeseen tehdyistä
huolloista ja säännöllisestä puhdistuksesta.
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä
työkalu pois päältä ja irrottamalla
138
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle äläkä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
LATURIN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä
käytä vettä tai puhdistusliuoksia.
SUOMI
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
Erilaisia SDS Plus®-poranteriä ja -talttoja on
saatavana lisävarusteina.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten
laitteesta.
• NiCd- ja NiMH-akut ovat kierrätettäviä.
Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkupakkaukset
kierrätetään uudelleen tai hävitetään oikealla
tavalla.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
139
SUOMI
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja
antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen
ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa
käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internetsivustossa: www.2helpU.com
140
SVENSKA
SLADDLÖS ROTERANDE SLAGBORR
DC222, DC223, DC224
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. Åratals erfarenhet,
omsorgsfull produktutveckling och förnyelse gör
DEWALT till en av de mest pålitliga partnerna för
professionella elverktygsanvändare.
Vibrationsemissionsnivån som anges i det här
informationsbladet har mätts i enlighet med ett
standardprov i EN 60745 och kan användas för att
jämföra ett verktyg med ett annat. Det kan användas
för en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: De deklarerade
vibrationsemissionsnivåerna
representerar verktygets
huvudtillämpningar. Om verktyget
används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör eller är bristfälligt
underhållet, kan vibrationsemissionen
vara annorlunda. Detta kan betydligt
reducera mängden vibration som
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
Tekniska data
DC222
DC223
Spänning
V
24
24
Typ
2
2
Frigångshastighet
min-1 0–1 100 0–1 100
Belastningshastighet min-1 0–800
0–800
Slagenergi
J
2,1
2,1
Maximal borrningsräckvidd i
stål/trä/betong
mm 13/30/24 13/30/24
Verktygshållare
SDS Plus® SDS Plus®
Diameter på
inställningsreglaget
mm
43
43
Vikt
kg
3,8
3,9
LPA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
dB(A)
(ljudtryck, osäkerhet) dB(A)
(ljudstyrka)
dB(A)
(ljudstyrka, osäkerhet) dB(A)
84
1,5
97
1,9
84
1,5
97
1,9
DC224
24
2
0–1 100
0–800
2,1
13/30/24
SDS Plus®
43
4,0
84
1,5
98
2,4
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med
EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah
Borrning i metall
ah, D =
m/s²
Osäkerhet K = m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Vibration, emissionsvärde ah
Borrning i betong
ah, HD =
m/s²
Osäkerhet K = m/s²
9
1,5
9
1,5
9
1,5
Vibration, emissionsvärde ah
Mejsling
ah, Cheq =
m/s²
Osäkerhet K = m/s²
–
–
6,5
1,5
6,5
1,5
Vibration, emissionsvärde ah
Skruvdrivning utan slag
ah =
m/s²
Osäkerhet K = m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibration bör också ta med i
beräkningen de tider när verktyget
stängs eller när den kör men inte utför
något arbete. Det kan betydligt reducera
mängden vibration som användaren
utsätts för under hela arbetsperioden.
< 2,5
1,5
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för
att skydda maskinskötaren från effekterna av
vibration som att underhålla verktyget och
tillbehören, hålla händerna varma, organisering
av arbetssättet.
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
VDC
Ah
kg
Laddare
Elnätets spänning
Batterityp
Ca. laddningstid
min
Vikt
kg
VAC
Säkringar:
Europa 230 V verktyg
DE0241
NiMH
24
3,0
1,4
DE0243
NiCd
24
2,0
1,4
DE0246
230
NiCd/NiMH
60/70
(2,0 Ah
batteripaket)
0,6
10 ampere, elnät
141
SVENSKA
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
DC222, DC223, DC224
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
98/37/EC (till dec. 28, 2009), 2006/42/EC
(från dec. 29, 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
142
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
30.07.2009
VARNING: Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsvarningar för
elverktyg
VARNING! Läs säkerhetsvarningarna
och instruktionerna. Om varningarna
och instruktionerna inte följs kan det
resultera i elektrisk stöt, brand och/eller
allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen ”elverktyg” i varningar, syftar på ditt eldrivna
elverktyg (anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder
till olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närheten av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elverktyg
åstadkommer gnistor som kan antända
damm och gaser.
c) Håll barn och åskådare på avstånd när
elverktyget används. Distraktioner kan få dig
att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om
vatten kommer in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
SVENSKA
e)
f)
och rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
Om användning av elverktyg i fuktiga
miljöer inte går att undvika, skall
strömtillförsel med jordfelsbrytare
(residual current device, RCD) användas.
Att använda en jordfelsbrytare, reducerar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar
personskador.
c) Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge,
före du kopplar verktyget till strömkälla
och/eller batteripaket, eller då du lyfter
eller bär det. Att bära elverktyg med
fingret på strömbrytaren eller att koppla på
strömmen då strömbrytaren är påslagen
inbjuder till olyckor.
d) Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
e) Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
f) Bär lämplig klädsel. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll hår,
kläder och handskar borta från rörliga
maskindelar. Löst hängande kläder, smycken
och långt hår kan fastna i rörliga maskindelar.
g) Om utrustning tillhandahålls för
utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att de är anslutna och
använda på rätt sätt. Användande av
damminsamlingssystem, kan reducera
dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget.
Använd rätt elverktyg för rätt uppgift.
Elverktyget kommer att utföra arbetet bättre
och säkrare om det används för arbete på
den nivå det är avsett för.
b) Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Ett elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
c) Koppla ur kontakten från strömkällan
och/eller batteripaketet från elverktyget
före du gör justeringar, byter tillbehör,
eller lägger undan elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyget slås på av misstag.
d) Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
e) Vård av elverktyg. Kontrollera om det
finns rörliga delar som inte sitter rätt eller
som har fastnat, delar som är trasiga
eller annat som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat bör det
repareras före det används. Många olyckor
orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
f) Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
g) Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och
det arbete som skall utföras. Användande
av elverktyget för andra ändamål än det är
menat för, kan orsaka farliga situationer.
5) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Ladda enbart med laddare som
specificerats av tillverkaren. En laddare
som är lämplig för en typ av batteripaket kan
orsaka brandfara om den används med ett
annat batteripaket.
b) Använd elverktyg enbart med batteripaket
som är speciellt avsedda för verktyget.
Användande av annat batteripaket kan
medföra risk för skada och brand.
c) När batteripaket inte används bör det
hållas borta från andra metallföremål
som gem, slantar, nycklar, spikar, skruvar
och andra små metallföremål som kan
skapa kontakt mellan de två polerna.
Kortslutning mellan batteriets poler kan
orsaka brännskada eller brand.
143
SVENSKA
d)
Under olämpliga förhållanden kan vätska
spruta ut från batteriet. Undvik kontakt.
Vid oavsiktlig kontakt, spola med vatten.
Om vätskan kommer i kontakt med
ögonen, sök också läkarhjälp. Vätska som
sprutar ur batteriet kan orsaka sveda och
brännskador.
6) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg. Det kommer att
garantera uppehållande av elverktygets
säkerhet.
Tillkommande Specifika
Säkerhetsregler för Roterande
Hammare
• Bär öronskydd. Att utsättas för buller kan
orsaka hörselförlust.
• Använd de hjälphandtag som levereras
med verktyget. Förlust av kontroll kan orsaka
personskada.
• Håll verktyget via isolerade greppytor när du
utför ett arbete där kapningsverktyget kan
komma i kontakt med dold tråddragning
eller med sin egen sladd. Kontakt med en
strömförande tråd gör också exponerade
metalldelar hos verktyget strömförande och kan
ge handhavaren en stöt.
• Använd klämmor eller annan praktisk metod
för att förankra och stödja arbetsstycket
på en stabil plattform. Att hålla arbetet med
handen eller mot din kropp är instabilt, och kan
leda till förlust av kontroll.
• Bär skyddsglasögon eller annat ögonskydd.
Slaghamrande verksamhet gör att flisor
flyger omkring. Flygande partiklar kan orsaka
permanent ögonskada. Bär ett dammfilterskydd
eller respirator för tillämpningar som alstrar
damm. Öronskydd kan behövas för de flesta
tillämpningar.
• Håll alltid ett stadigt tag om verktyget.
Försök inte att använda detta verktyg
utan att hålla det med bägge händer.
Vi rekommenderar att sidohandtaget alltid
används. Att använda detta verktyg med
en hand resulterar i förlust av kontroll. Att
genombryta eller påträffa hårda material såsom
armering kan också vara riskabelt. Dra åt
sidohandtaget ordentligt före användning.
• Använd inte detta verktyg under långa
tidsperioder. Vibration som orsakas av
hammarens arbete kan vara skadlig för
144
dina händer och armar. Använd handskar
för att få extra dämpning, och begränsa
användningstiden genom ta täta raster.
• Reparera inte själv upp borrspetsar.
Repareraring av mejsel bör göras av en behörig
specialist. Felaktigt reparerade mejslar kan
orsaka personskada.
• Bär handskar när du arbetar med verktyget
eller byter ut borrspetsar. De åtkomliga
metalldelarna på verktyget och borrspetsarna
kan bli extremt heta under arbetet. Små bitar av
avbrutet material kan skada blottade händer.
• Lägg aldrig ifrån dig verktyget förrän
borrspetsen har stannat helt och hållet.
Borrspetsar i rörelse kan orsaka personskada.
• Slå inte på borrspetsar som har fastnat med
en hammare för att få loss dem. Småbitar av
metall eller materialflisor skulle kunna lossna och
orsaka personskada.
• En aning slitna mejslar kan vässas genom
slipning.
• Håll starkströmssladden borta från den
roterande borrspetsen. Linda inte sladden
runt någon del av din kropp. En elektrisk sladd
lindad runt en roterande borrspets kan orsaka
personskada och förlust av kontroll.
Inneboende risker
Följande risker är naturligt förekommande vid
användningen av roterande hammare:
– Personskador orsakade av att vidröra verktygets
roterande eller heta delar
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
– Hörselnedsättning.
– Risk för att klämma fingrar vid byte av tillbehör.
– Hälsorisker orsakade av inandning av damm
som utvecklas vid arbete med betong och/eller
murverk.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
SVENSKA
DATUMKODPLACERING
Datumkoden, som också inkluderar tillverkningsåret,
finns tryckt på ytan på den kåpa som bildar
monteringsskarven mellan verktyget och batteriet.
Exempel:
2009 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga säkerhetsinstruktioner för
alla batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna
handbok innehåller viktiga säkerhets- och
driftsinstruktioner för batteriladdare DE0246.
• Innan du använder laddaren, läs igenom
alla instruktioner och varningar på laddaren,
batteripaketet och den produkt som
batteripaketet skall användas i.
FARA! Fara för elektrisk stöt.
Laddningspolerna är strömförande med
230 volt. Stick inte in ledande föremål.
Det kan orsaka elektrisk stöt eller död
med elektrisk ström.
annan användning kan orsaka brandfara eller
risk för elektrisk stöt.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i kontakten i stället för i sladden när
laddaren kopplas ur. Det minskar risken för
skada på den elektriska sladden och kontakten.
• Se till att sladden ligger så att den inte går
att trampa på, snava över eller på annat sätt
blir utsatt för skada eller påfrestning.
• Använd inte förlängningssladd om det inte är
absolut nödvändigt. Användande av olämplig
förlängningssladd kan resultera i brandfara eller
elektrisk stöt eller dödande med elektrisk ström.
• Placera inte föremål ovanpå laddaren och
placera inte laddaren på en mjuk yta som
kan blockera ventilationsspringorna och
på så sätt orsaka för stor inre upphettning.
Placera laddaren långt från värmekällor.
Laddaren ventileras genom ventilationsspringor
ovanpå och under laddarens hus.
• Använd inte laddare med skadad sladd eller
stickpropp — byt genast ut dem.
VARNING! Fara för elektrisk stöt. Släpp
inte in vätska i laddaren. Det kan leda till
elektrisk stöt.
• Använd inte laddaren om den har fått en
kraftig stöt, har tappats i golvet eller på
annat sätt skadats. Ta den till en auktoriserad
reparatör.
OBSERVERA: Fara för brännskada.
Minska risken för personskada genom
att enbart ladda laddningsbara batterier
från DEWALT. Andra batterier kan
explodera och orsaka person- och
materialskada.
• Montera inte isär laddaren. Ta den istället till
en auktoriserad reparatör när service eller
reparation behövs. Felaktig återmontering kan
resultera i risk för elektrisk stöt, dödande med
elektrisk ström eller brand.
OBSERVERA: Under vissa
omständigheter, då laddaren är kopplad
till väggkontakt, kan de blottade
laddningskontakterna inuti laddaren
kortslutas av främmande föremål.
Främmande ledande föremål, så
som – men inte begränsat till – stålull,
aluminiumfolie eller ansamling av
metallpartiklar, bör hållas borta från
laddarens håligheter. Koppla alltid ur
laddaren från elkontakten när det inte
finns något batteripaket i hålet. Koppla
ur laddaren före rengöring.
• Försök INTE ladda batteripaketet med
andra laddare än de som ingår i den här
bruksanvisningen. Laddaren och batteripaketet
är specialkonstruerade för att fungera
tillsammans.
• Koppla ur laddaren från eluttagen före
rengöring. Det minskar risken för elektrisk
stöt. Att ta bort batteripaketet minskar inte
risken.
• Försök ALDRIG koppla ihop två laddare.
• Laddaren är utformad för att drivas med
standard 230V hushållsel. Försök inte
använda den med annan spänning. Detta
gäller inte billaddaren.
SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA
Laddare
DE0246-laddaren accepterar 24 V NiCd och NiMHbatterier.
Dessa laddare behöver ingen justering och är
designade för att vara så lätta som möjligt att
använda.
• Den här laddaren är inte avsedd att
användas för något annat än laddning av
återladdningsbara batterier från DEWALT. All
145
SVENSKA
Laddningsprocedur (fig. 1)
FARA: Fara för dödande elchock.
230 volts spänning finns på
laddningskontakterna. Stick inte in
ledande föremål. Fara för elektrisk stöt
eller dödande elchock.
VARNING: Ladda inte batteripaketet
vid omgivningstemperaturer på < 4
°C eller > 40 °C. Rekommenderad
laddningstemperatur: ung. 24 °C.
1. Plugga in laddaren (l) i ett lämpligt uttag innan
du sätter in batteripaketet.
2. Sätt in batteripaketet i laddaren. Den röda
(laddnings-) lampan blinkar kontinuerligt, vilket
indikerar att laddningsproceduren har börjat.
3. Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och
kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i
laddaren.
OBSERVERA: För att säkerställa maximal prestation
och livslängd hos NiCd- och NiMH-batterierna,
ladda batteriet under minst 10 timmar före första
användning.
Laddningsprocedur
Se tabellen här nedan för status på laddningen av
batteripaketet.
Status på laddningen
laddar
helt uppladdat
het/kall paketfördröjning
byt ut batteripaketet
Problem
– –
–
–
–––––––––––
–– –
–– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Automatisk balansering
Den automatiska balanseringen jämnar ut eller
balanserar de individuella cellerna i batteripaket till
dess toppkapacitet. Batteripaket bör balanseras
varje vecka eller var gång batteripaketet inte längre
presterar som förut.
För att balansera ditt batteripaket placerar du det i
laddaren som vanligt. Låt batteripaketet sitta kvar i
laddaren i minst 10 timmar.
Luftkyld
Laddaren är försedd med en invändig fläkt för snabb
kylning av batteripaket. Fläkten sätts automatiskt
på när så behövs. Fläkten sätts också regelbundet
på när det inte finns något batteri i laddaren, för att
blåsa bort damm från fläktens ventiler.
146
Fördröjning för varmt/kallt paket
Om laddaren känner av att ett batteripaket är för
varmt eller för kallt kommer det automatiskt att
initiera en varmt/kallt paket-fördröjning, som kommer
att stoppa laddningen tills batteriet har uppnått
lämplig temperatur. Sedan kommer laddaren
automatiskt att ställa om sig till laddning. Den här
funktionen garanterar maximal batterilivslängd.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla batteripaket
Se till att inkludera katalognummer och spänning när
du beställer utbytesbatteripaket.
Batteripaketet är inte fullt laddat vid leverans.
Läs säkerhetsinstruktionerna nedan innan du
använder batteripaketet och laddaren. Följ sedan
de laddningsprocedurer som beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Du skall inte ladda eller använda batteriet
i explosiva miljöer, så som i närhet av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Att sätta i eller ta ut batteriet från laddaren kan
antända damm eller rökgaser.
• Ladda batteripaketen enbart i DEWALT-laddare.
• Stänk INTE på batteripaketet med vatten eller
andra vätskor och doppa det inte i dem.
• Verktyget och batteripaketet skall inte
förvaras eller användas i miljöer där
temperaturen kan nå eller överstiga
40 ˚C (105 °F) (så som utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommarmånaderna).
FARA: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning.
Om batteripaketets fodral är
sprucket eller skadat, sätt inte in det
i laddaren. Krossa, tappa eller skada
inte batteripaketet. Använd inte ett
batteripaket eller en laddare som har fått
ett hårt slag, tappats, blivit överkörda
eller skadade på något sätt (dvs.
genomstuckits med en spik, träffats av
en hammare, trampats på). Elektrisk
stöt eller dödande elchock kan uppstå.
Skadade batteripaket bör återsändas till
servicecenter för återvinning.
OBSERVERA: När verktyget inte
används, skall det placeras liggande
på sidan, på stabilt underlag och
på ett ställe där det inte kan snavas
över eller falla ner. Vissa verktyg med
stora batteripaket kan stå upprätt på
batteripaketet men kan lätt vältas.
SVENSKA
SPECIELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR
NICKELKADMIUM (NiCd) OCH NICKELMETALLHYDRID
(NiMH)
• Bränn inte batteripaketet även om det är
svårt skadat eller helt uttjänt. Batteripaketet
kan explodera i eld.
• En liten läcka av vätskan från batteripaketets
celler kan uppstå under extrem användning
eller temperatur. Detta betyder inte att
batteripaketet slutat fungera.
Men om den yttre förseglingen går sönder:
a. och du får batterivätska på huden, tvätta
genast med tvål och vatten under flera
minuter.
b. Om du får batterivätska i ögonen skall du
spola med rent vatten i minst 10 minuter
och omedelbart söka läkarvård. (Medicinsk
anmärkning: Vätskan är en lösning med
25-35 procent kaliumhydroxid.)
Batterilock (fig. 2)
Ett batteriskyddslock finns som täcker det losstagna
batteripakets kontakter. Om batteripaketet inte har
skyddslocket på, kan lösa metallföremål kortsluta
kontakterna och orsaka brandfara, samt skada
batteripaketet.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilderna i den här bruksanvisningen, visar
etiketterna på laddaren och batteripaketet följande
symboler:
Läs bruksanvisningen före användandet.
Batteri laddas.
Batteri laddat.
Batteri defekt.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Använd enbart med DEWALT batteripaket,
andra kan explodera och orsaka
personskada och materiella skador.
Utsätt inte för vatten.
1. Ta av batteriskyddslocket innan du sätter in
batteripaketet i laddaren eller verktyget (n).
Byt omedelbart ut defekta sladdar.
2. Sätt på skyddslocket omedelbart efter det
att du tagit ut batteripaketet ur laddaren eller
verktyget.
Ladda enbart i temperaturer mellan 4 °C
och 40 °C.
VARNING! Se till att batteriskyddslocket
sitter på plats innan du lägger undan
eller bär det losstagna batteripaketet.
Batteripaket (fig. 1)
BATTERITYP
DE0241 och DE0243 arbetar med batteripaket på
24 volt.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
2. Långvarig förvaring skadar inte batteripaketet
eller laddaren. Under korrekta förhållanden kan
de förvaras upp till 5 år.
Omhänderta batteripaket på ett
miljövänligt sätt.
Bränn inte batteripaketen NiMH, NiCd+
och Li-Ion.
Laddar batteripaket NiMH och NiCd
batteripaket.
Se tekniska upplysningar för laddningstid.
Paketets innehåll
Paketet innehåller:
1 Sladdlös roterande slagborr
1 Sidohandtag
1 Djupjusteringsstav
147
SVENSKA
1 Laddare (endast K-modellerna)
Överlastkoppling
2 Batteripaket (endast K-modellerna)
I händelse att en borrspets skulle fastna kommer
drivningen till borraxeln att brytas. På grund av de
resulterande krafter som uppstår, håll alltid maskinen
med bägge händer och stå stadigt.
1 Satsbox (endast K-modellerna)
1 Nyckellös chuck (DC224)
1 Bruksanvisning
1 Sprängskiss
Bromsmekanismen
OBSERVERA: Batteripaket och laddare är inte
inkluderade med N-modellerna.
När omkopplaren för varierbar hastighet släpps,
kommer drivaxeln genast att sluta rotera.
• Kontrollera om det finns skador på verktyget,
delar eller tillbehör som kan ha uppkommit
under transporten.
• Ta dig tid att noggrant läsa igenom och förstå
den här bruksanvisningen, före användande.
Beskrivning (fig. 1)
VARNING! Modifiera aldrig elverktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskador.
a. Hastighetsomkopplare
b. Skjutreglage för framåt/back
c. Lägesväljare
d. Säkerhetslås
e. Verktygshållare
f. Låskrage
g. Dammkåpa
h. Djupjusteringsstav
i. Sidohandtag
j Uppsläppsknappar
k. Batteripaket
l. Laddare
m. Laddningsindikator (röd)
AVSEDD ANVÄNDNING
Din sladdlösa roterande slagborr modell DC222 har
konstruerats för yrkesmässig borrning, slagborrning
och skruvdragning.
Din sladdlösa roterande slagborr av modellerna
DC223/DC224 har konstruerats för yrkesmässig
borrning, slagborrning och skruvdragning, liksom
också för lätt flisning.
FÅR INTE ANVÄNDAS i fuktiga miljöer, eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa slagborrmaskiner är yrkesmässiga elverktyg.
TILLÅT INTE barn att komma i kontakt med
verktyget. Övervakning krävs då detta verktyg
används av oerfarna personer.
148
Aktiv vibrationskontroll
Den aktiva vibrationskontrollen neutraliserar
studsreaktionsvibration från hammar-mekanismen.
Minskning av vibration i hand and arm
möjliggör bekvämare användning under längre
tidsperioder, och förlänger enhetens livslängd.
Vid drift motbalanserar en fjädrande mekanism
vibrationskrafterna. Detta kan kännas på den
stötdämpande effekten när ett tryck appliceras på
verktyget. Se till att fjädern är ingreppad, men inte
för bestämt. Mekanismen bör tillåtas “flyta”.
Elsäkerhet
Den elektriska motorn har utformats enbart för
1 spänning. Kontrollera alltid att batteripaketets
spänning motsvarar spänningen på märkplåten.
Försäkra dig också om att laddarens spänning
motsvarar elnätets spänning.
Din DEWALT-laddare är dubbelisolerad
i enlighet med standard EN 60335 och
behöver därför inte en jordad sladd.
Om elsladden är skadad, måste den bytas ut
mot en specialgjord sladd, som finns att få från
DEWALTS serviceorganisation.
Användning av förlängningssladd
Förlängningssladd bör bara användas om det
är absolut nödvändigt. Använd en godkänd
förlängningssladd som är lämpad laddarens elintag
(se tekniska upplysningar). Minimum ledningsstorlek
är 1 mm2; maximal längd är 30 m.
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden
fullständigt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING! Avlägsna alltid batteripaketet
före montering och inställning. Stäng
alltid av verktyget innan du sätter in eller
tar ut batteripaketet.
VARNING! Använd enbart DEWALT
batteripaket och laddare.
SVENSKA
Placering och avlägsnande av
batteripaketet (fig. 1)
VARNING! Minska risken för
allvarlig personskada genom att
stänga av verktyget och koppla ur
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser och tillbehör. Oavsiktlig
påslaging av verktyget kan orsaka
personskador.
INSÄTTNING AV BATTERIPAKETET I VERKTYGET
Sätt in batteripaketet i motsvarande fack i verktyget,
tills det klickar på plats. Du kan behöva använda
viss kraft för att helt aktivera den fjäderbelastade
mekanismen.
SÅ HÄR TAS BATTERIET UT UR VERKTYGET
1. Tryck på lösgöringsknapparna (j) och dra
batteripaketet med fast hand ut ur verktygets
handtag.
2. Sätt in batteriet i laddaren så som beskrivits i
denna handboks avsnitt om laddare.
Att Välja Arbetsläge (fig. 3A, 3B)
DC222 (FIG. 3A)
Verktyget kan användas i följande arbetslägen:
Insättning och Borttagning av
SDS Plus®-tillbehör (fig. 4)
Detta verktyg använder SDS Plus®-tillbehör (se
inlagan i fig. 4 för ett tvärsnitt av ett SDS Plus®borrspetsskaft).
1. Rengör och smörj borrspetsskaftet.
2. Sätt in borrspetsskaftet i verktygshållaren (e).
3. Skjut ner borrspetsen och vrid den en aning tills
den passar i spåren.
4. Dra på spetsen för att kontrollera att den är
ordentligt låst. Hammar-funktionen kräver att
borrspetsen kan röra sig axiellt flera centimeter
när den är låst i verktygshållaren.
5. För att avlägsna en borrspets, dra tillbaks
verktygshållarens låshylsa (o) och dra ut
spetsen.
VARNING: Bär alltid handskar när du
byter tillbehör. De blottade metalldelarna
på verktyget och tillbehöret kan bli
extremt heta under arbetet.
Inpassning av Sidohandtaget (fig. 1)
Sidohandtaget (i) kan monteras för att passa både
högerhänta och vänsterhänta användare.
VARNING: Använd inte verktyget utan
sidohandtaget ordentligt påmonterat.
Roterande borrning: för skruvdragning
och borrning i stål, trä och plast
1. Lossa sidohandtaget.
Slagborrning: för borrningsarbeten i
betong och murverk.
2. För högerhänta användare, dra sidohandtagets
klämma över inställningsreglaget bakom
verktygshållaren, handtaget åt vänster.
DC223/DC224 (FIG. 3B)
Verktyget kan användas i följande arbetslägen:
Roterande borrning: för skruvdragning
och borrning i stål, trä och plast
Slagborrning: för borrningsarbeten i
betong och murverk.
Enbart slagborrning: för lätt flisning.
3. För vänsterhänta användare, dra
sidohandtagets klämma över inställningsreglaget
bakom verktygshållaren, handtaget åt höger.
4. Vrid sidohandtaget till det önskade läget och
skruva fast handtaget.
Inställning av Borrningsdjupet
(fig. 5)
1. Sätt in den erforderliga borrspetsen.
1. För att välja detta arbetsläge, tryck på
säkerhetslåset (d) och vrid lägesväljarens
omkopplare (c) till dess den pekar på symbolen
för det erforderliga läget.
2. Släpp loss säkerhetslåset och kontrollera att
lägesväljarens omkopplare är låst på plats.
VARNING: Välj inte arbetsläge medan
verktyget är igång.
2. Lossa sidohandtaget (i).
3. Passa in djupjusteringsstaven (h) genom hålet i
sidohandtagets klämma.
4. Justera borrningsdjupet så som visas.
5. Dra åt sidohandtaget.
Skjutreglage för framåt/back (fig. 6)
1. Skjut skjutreglaget för framåt/back (b) till vänster
sida för framåt (höger)-rotation. Se pilarna på
verktyget.
149
SVENSKA
2. Skjut skjutreglaget för framåt/back (b) till höger
sida för bakåt (vänster)-rotation.
VARNING: Vänta alltid tills motorn
har stannat fullständigt innan du byter
rotationsriktning.
Utbyte av Verktygshållaren med
Chucken (fig. 7)
DC224
1. Vrid låskragen (f) till upplåst läge, och dra av
verktygshållaren (e).
2. Skjut på chucken (p) på drivaxeln och vrid
låskragen till låslåget.
3. För att byta ut chucken med verktygshållaren,
ta först bort chucken på samma sätt som
verktygshållaren togs bort. Placera därefter
verktygshållaren på samma sätt som chucken
sattes på.
VARNING: Använd aldrig
standardchuckar i slagborrningsläge.
Utbyte av Dammkåpan (fig. 4)
Dammkåpan (g) hindrar att damm får tillträde
till mekanismen. Byt ut en sliten dammkåpa
omedelbart.
Korrekt Handplacering (fig. 1, 8)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand på
sidohandtaget (i) och den andra handen på
huvudhandtaget (q).
Att Sätta På och Stänga Av (fig. 1)
1. För att köra verktyget, tryck på
hastighetsomkopplaren (a). Det tryck som
sätts på hastighetsomkopplaren bestämmer
verktygets hastighet.
2. För att stoppa verktyget, släpp omkopplaren.
3. För att låsa verktyget i avstängt läge, flytta
skjutreglaget för framåt/back (b) till mittläget.
Slagborrning (fig. 1)
BORRNING MED EN SOLID BORRSPETS
1. Vrid lägesväljarens omkopplare (c) till
slagborrningsläget.
2. Sätt på den nya dammkåpan.
2. Sätt in den tillämpliga borrspetsen. För bästa
resultat använd högkvalitets-borrar med
karbidspets.
3. Släpp verktygshållarens låshylsa.
3. Justera sidohandtaget (i) efter behov.
1. Dra tillbaks verktygshållarens låshylsa (o) och
dra av dammkåpan (g).
4. Om så behövs, ställ in borrningsdjupet.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING!
6. Placera borrspetsen på denna plats och sätt på
verktyget.
• Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna
och tillämpbara bestämmelser.
7. Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart, och
innan du drar ur kontakten.
• Var medveten om placeringen av
rördragning och tråddragning.
• Applicera bara ett försiktigt tryck på
verktyget (ung. 5 kg). För stor kraft
påskyndar inte borrningen, men
minskar verktygets prestation och kan
eventuellt förkorta verktygets livslängd.
• Borra eller driv inte ner för djupt, för att
förhindra skada på dammkåpan.
• Håll alltid verktyget stadigt med
bägge händer, och se till att du står
stadigt. Använd alltid verktyget med
sidohandtaget ordentligt monterat.
150
5. Märk ut den punkt där hålet ska borras.
Roterande Borrning (fig. 1)
1. Ställ in lägesväljarens omkopplare (c) på läget
för ”roterande borrning”.
2. Beroende på vilket verktyg du har, följ endera av
följande instruktioner:
– Sätt på en chuck-adapter/chuckmontage
(DC222/DC223). Speciella SDS Plus®adapters med gängade sektioner finns
tillgängliga för användning tillsammans med
normala 10 eller 13 mm chuckar, för att
möjliggöra att borrspetsar med raka skaft
kan användas.
– Byt ut verktygshållaren mot chucken
(DC224).
SVENSKA
3. Fortsätt så som beskrivs för slagborrning.
VARNING: Använd aldrig
standardchuckar i slagborrningsläge.
Skruvdragning (fig. 1)
1. Ställ in lägesväljarens omkopplare (c) på läget
för ”roterande borrning”.
2. Välj rotationsriktningen.
3. Beroende på vilket verktyg du har, följ endera av
följande instruktioner:
- Sätt in den speciella SDS Plus®skruvdragningadaptern för användning med
sexkantiga skruvmejselspetsar (DC222/
DC223).
- Byt ut verktygshållaren mot chucken (DC224).
4. Sätt in den tillämpliga borrspetsen för
skruvmejsel. Vid indrivning av skruvar med
skårade huvuden, använd alltid borrspetsar med
centreringshylsa.
5. Tryck försiktigt på omkopplaren för varierbar
hastighet (a) för att förebygga skada på
skruvhuvudet. I backläges (vänster)-rotation blir
verktygets hastighet automatiskt minskad för lätt
borttagning av skruven.
6. När skruven ligger an mot arbetsstycket, släpp
omkopplaren för varierbar hastighet för att
förhindra att skruven går in i arbetsstycket.
Flisning (fig. 1)
DC223/DC224
• Ställ in lägesväljarens omkopplare (c) på läget
för ’endast slagborrning’.
• Sätt in lämplig mejsel och kontrollera om den är
ordentligt låst.
• Justera sidohandtaget (i) efter behov.
• Starta verktyget och börja arbeta. Det kan bli
nödvändigt att köra motorn ett ögonblick efter
att ha bytt från mejslingsläget till roterande läge,
för att haka in växeln.
VARNING:
• Använd inte detta verktyg för att
blanda eller pumpa lättantändliga eller
explosiva vätskor (bensin, alkohol,
etc.).
• Blanda eller rör inte lättantändliga
vätskor vars etiketter anger detta.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har utformats för att fungera
under lång tid med ett minimalt underhåll. Fortsatt
tillfredsställande drift beror på rätt verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och dra ur batteripaketet
innan du gör några justeringar eller tar
bort/installerar tillsatser eller tillbehör.
Oavsiktlig påslaging av verktyget kan
orsaka personskador.
• Denna maskin kan inte servas av användaren.
Ta verktyget till ett behörigt reparationsombud
för DEWALT efter ungefär 40 timmars
användning. Om problem uppstår före denna
tid, kontakta ett behörigt reparationsombud för
DEWALT.
Laddaren är inte reparerbar. Det finns inga delar inuti
laddaren som kan repareras av användaren.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
De tillbehör och tillsatser som används måste
regelbundet rundsmörjas runt SDS Plus®passningen.
Rengöring
VARNING! Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt luftventilerna.
Bär godkända skyddsglasögon och
godkänd andningsmask när du utför
denna procedur.
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel
eller andra starka kemikalier för
rengöring av de delar som inte är av
metall. Kemikalierna kan försvaga
materialet i de här delarna. Använd en
trasa enbart fuktad med vatten och mild
tvållösning. Låt aldrig vätska komma in
i verktyget och sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
RENGÖRINGSINSTRUKTION FÖR LADDARE
VARNING! Fara för elektrisk stöt. Dra
ut laddaren ur eluttaget före rengöring.
Smuts och flott kan avlägsnas
från laddarens utsida med hjälp av
trasa eller mjuk borste som inte är
av metall. Använd inte vatten eller
rengöringsmedel.
151
SVENSKA
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DEWALT användas med den här
produkten.
Diverse typer av SDS Plus®-borrspetsar och mejslar
finns att tillgå som tillbehör.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi
för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av
dess fungerande livslängd:
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det ur produkten.
Miljöskydd
• NiCd och NiMH batterier kan återvinnas.
Ta med dem till din handlare eller lokala
återvinningscentral. De insamlade batteripaketen
återvinns eller avyttras på lämpligt sätt.
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
152
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar inom
ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
153
TÜRKÇE
KABLOSUZ DÖNER KIRICI DELICI
DC222, DC223, DC224
Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
esaslı ürün geliştirme ve yenilik DEWALT’ın
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en
güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
V
DC222
24
DC223
24
DC224
24
Tip
2
2
2
Yüksüz hız dev/dak 0–1100 0–1100
0–1100
Yük hızı
dev/dak 0–800
0–800
0–800
Darbe enerjisi J
2,1
2,1
2,1
Çelik/tahta/betonda azami
delme kapasitesimm 13/30/24 13/30/24 13/30/24
Uç yuvası
SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus®
Bilezik çapı
mm
43
43
43
Ağırlık
kg
3,8
3,9
4,0
LPA (ses
basıncı)
dB(A)
84
84
84
KPA (ses basıncı
belirsizliği) dB(A)
1,5
1,5
1,5
LWA (ses gücü)dB(A)
97
97
98
KWA (ses gücü
belirsizliği) dB(A)
1,9
1,9
2,4
Titreşim emisyon değeri ah
Darbesiz vidalama
m/s2
< 2,5
ah =
Belirsizlik
değeri K = m/s2
1,5
< 2,5
< 2,5
1,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya
bakımı kötü yapılırsa, titreşim emisyonu
değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Operatörü titreşim etkilerinden korumak
için şu türde ek güvenlik önlemleri alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
Pil takımı
DE0241
DE0243
NiMH
NiCd
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri
(üç yönün vektör toplamı):
Akü tipi
Voltaj
VDC
24
24
Titreşim emisyon değeri ah
Metal delme
ah,D =
m/s2
< 2,5
Belirsizlik
değeri K = m/s2
1,5
Kapasite
Ah
3,0
2,0
Ağırlık
kg
1,4
1,4
Titreşim emisyon değeri ah
Beton delme
ah,HD = m/s2
9
Belirsizlik
değeri K = m/s2
1,5
Titreşim emisyon değeri ah
Keskileme
ah,Cheq = m/s2
–
Belirsizlik
değeri K = m/s2
–
154
< 2,5
< 2,5
1,5
1,5
Şarj Cihazı
Ana şebeke voltajı
DE0246
VAC
Pil tipi
9
9
1,5
1,5
6,5
6,5
1,5
1,5
230
NiCd/NiMH
Yaklaşık şarj süresi
dak
60/70
(2,0 Ah
pil takımları)
Ağırlık
kg
0,6
Sigortalar:
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
TÜRKÇE
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
DC222, DC223, DC224
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan
bu ürünlerin 98/37/EC (28 Aralık 2009’a kadar),
2006/42/EC (29 Aralık 2009’dan itibaren), EN
60745-1, EN 60745-2-6. normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
30.07.2009
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Genel Elektrikli Alet Güvenlik
Uyarıları
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını
ve tüm talimatları okuyun. Uyarı
ve talimatlara uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanmaya yol açabilir.
TÜM UYARI VE TALIMATLARI ILERIDE
BAŞVURU AMACIYLA SAKLAYIN
Uyarılarda geçen “elektrikli alet” terimi, ana
şebekeden güç alan (kablolu) elektrikli aletinizi
veya pil ile çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyi
ışıklandırın. Karışık veya karanlık bölgeler
kazalara yol açabilir.
b) Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar
veya toz gibi patlayıcıların bulunduğu
ortamlarda kullanmayın. Elektrikli aletler
toz veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar
çıkarmaktadır.
c) Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları
ve etraftaki insanları uzakta tutun. Dikkat
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize sebep
olabilir.
2) ELEKTRIK EMNIYETI
a) Elektrikli aletin fişleri prize uygun
olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde
değiştirmeyin. Topraklanmış elektrikli
aletler ile birlikte adaptör fişlerini
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve
uygun prizler elektrik çarpması riskini
azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
vücudunuzun temas etmesini engelleyin.
Vücudunuzun topraklanması halinde elektrik
çarpması riski artmaktadır.
155
TÜRKÇE
c) Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak
koşullara maruz bırakmayın. Bir elektrikli
aletin içine giren su, elektrik çarpması riskini
artıracaktır.
d) Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın.
Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti
taşımak, sürüklemek veya prizden
çekmek üzere kullanmayın. Kabloyu
ısı, yağ, keskin köşeler veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
artırmaktadır.
e) Bir elektrikli aleti dış mekanda
kullanırken, dış mekan kullanımına
uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış
mekan kullanımına uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltmaktadır.
f) Elektrikli aletin nemli ortamda çalışması
kaçınılmazsa, bir artık akım cihazı (RCD)
korumalı besleme kullanın. RCD kullanımı
elektrik çarpma riskini azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte
olun, ne yaptığınıza dikkat edin
ve sağduyunuzu kullanın. Yorgun
olduğunuz zaman veya ilaç, alkol ya da
başka tedavi etkisi altında iken elektrikli
aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her
zaman göz koruması kullanın. Uygun
koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymaz
emniyet ayakkabıları, kask veya duyma
koruması gibi koruyucu ekipman kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstemeyerek çalıştırmaktan kaçının.
Güç kaynağını ve/veya pil takımını
bağlamadan, aleti yerden kaldırmadan
ya da taşımadan önce anahtarın off
(kapalı) konumda olduğundan emin
olun. Elektrikli aletleri parmağınız anahtar
üzerindeyken taşımak veya anahtarı açık
konumdaki elektrikli aletleri prize takmak
kazalara yol açacaktır.
d) Elektrikli aleti açık konuma getirmeden
önce varsa ayar anahtarını veya ayarlı
penseyi çıkarın. Elektrikli aletin dönen
bir parçasına bağlı kalan bir ayarlı pense
veya anahtar kişisel yaralanmaya yol
açabilir.
156
e) Yetişemeyeceğiniz noktalara uzanmayın.
Her zaman için uygun ayak basacak yer
bulun ve dengenizi sağlayın. Böylece
beklenmeyen durumlarda elektrikli alet daha
iyi kontrol edilebilecektir.
f) Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya
takı kullanmayın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir.
g) Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
bağlanması için cihazlar verilmesi
halinde, bunların uygun biçimde
bağlanması ve kullanılmasını sağlayın.
Toz toplama kullanımı tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru
elektrikli alet, tasarlandığı hızda işi daha iyi
ve daha güvenli yapacaktır.
b) Açma/kapama anahtarı çalışmazsa
elektrikli aleti kullanmayın. Anahtar ile
kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli
alet tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
c) Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuvarları değiştirmeden veya
elektrikli aletleri saklamadan önce
fişi güç kaynağından çekin ve/veya
pilleri çıkarın. Bu türlü koruyucu güvenlik
önlemleri elektrikli aletin yanlışlıkla
çalışması riskini azaltır.
d) Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin
ve elektrikli aleti veya bu talimatları
bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli
aletler eğitimsiz kullanıcıların elinde çok
tehlikelidir.
e) Elektrikli aletlerin bakımını yapın.
Hareketli parçaların hizalanmasını
veya bağlantılarını, parçaların kırık
olup olmadığını ve elektrikli aletlerin
çalışmasını etkileyebilecek başka
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise,
kullanmadan önce elektrikli aletin
tamirini yaptırın. Kazaların pek çoğu,
bakımı yapılmayan elektrikli aletlerden
kaynaklanmaktadır.
f) Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı gerektiği şekilde yapılmış keskin
uçlu kesme aletlerinin rahatsızlık yaratma
olasılığı daha az, kontrolü daha kolaydır.
TÜRKÇE
g) Elektrikli el aletini, aksesuvarları
ve uçları vb. çalışma şartlarını ve
gerçekleştirilecek işi göz önüne
alarak bu talimatlara göre kullanın.
Elektrikli aletin amacı dışındaki işlemlerde
kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
5) PIL CIHAZININ KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece imalatçı tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir pil takımı türüne
uygun olan bir şarj cihazı, başka bir pil
takımı ile kullanıldığında yangın riski ortaya
çıkarabilir.
b) Elektrikli aletleri sadece özellikle
belirtilen pil takımları ile kullanın. Başka
pil takımlarının kullanılması yaralanma ve
yangın tehlikesi oluşturabilir.
c) Kullanılmadığı zamanlarda pil takımını
kağıt klipsler, madeni paralar, anahtarlar,
çiviler, vidalar veya bir kutup başından
diğerine bağlantı yapabilecek diğer
küçük metal nesnelerden uzak tutun.
Pil kutup başlarının kısa devre yapılması
yanıklara veya yangına sebep olabilir.
d) Kötü koşullar altında, pilden sıvı çıkabilir,
teması önleyin. Yanlışlıkla temas olursa,
su ile yıkayın. Sıvı gözlere temas
ederse, tıbbi yardım alın. Pilden çıkan sıvı
iritasyona veya yanıklara yol açabilir.
•
•
•
•
6) SERVIS
a) Elektrikli aletinizin eğitimli bir tamir
görevlisi tarafından sadece aynı yedek
parçalar kullanılarak tamir edilmesini
sağlayın. Bu şekilde elektrikli aletin
güvenliği sağlanmış olacaktır.
•
Döner Kırıcı Deliciler için İlave
Özel Güvenlik Kuralları
•
• Koruyucu kulaklık kullanın. Gürültüye maruz
kalınması, işitme kaybına yol açabilir.
• Ürün paketinde bulunan yardımcı tutma
kollarını kullanın. Kontrolü kaybetmeniz,
yaralanmanıza neden olabilir.
• Aletin, gömülü elektrik kablolarına veya
kendi kablosuna temas etmesine yol
açabilecek durumlarda aleti izole edilmiş
saplarından tutun. Alet elektrik akımı bulunan
kablolarla temas ettiğinde, akım iletken metal
parçaları üzerinden operatöre iletilerek elektrik
çarpmasına yol açabilir.
• Kesilecek parçayı sağlam bir yere
sabitlemek için işkence veya başka araçlar
•
•
•
kullanın. Parçanın elinizle veya vücudunuzu
kullanarak tutulması güvenilmezdir ve kontrol
kaybına neden olabilir.
Koruyucu gözlük veya gözü koruyacak
başka araçlar kullanın. Kırma delme işlemleri
uçuşan talaşlara neden olur. Uçan parçacıklar
kalıcı göz hasarına neden olabilir. Toz üreten
uygulamalarda toz maskesi veya solunum
aygıtı takın. Uygulamaların çoğu için koruyucu
kulaklık gerekebilir.
Aleti her zaman sıkıca tutun. Bu aleti
her iki elinizle kavramadan kullanmaya
çalışmayın. Yan tutamağın daima kullanılması
tavsiye edilir. Bu aletin tek elle kullanılması
kontrol kaybına neden olabilir. Nervürlü çelik
gibi sert malzemelerin kırılması veya bu tür
malzemelerle karşılaşılması da tehlikeli olabilir.
Kullanmadan önce yan tutamağı sıkın.
Bu aleti uzun süre çalıştırmayın. Çekiç
etkisinden kaynaklanan titreşim el ve
kollarınıza zarar verebilir. İlave tampon
sağlamak için eldiven kullanın ve sık sık ara
vererek maruz kalınan titreşimi sınırlayın.
Uçları kendi başınıza yenilemeye
çalışmayın. Keskilerin yenilenmesi yetkili bir
uzman tarafından yapılmalıdır. Uygun olmayan
şekilde yenilenmiş keskiler yaralanmaya
neden olabilir.
Aleti kullanırken veya uçları değiştirirken
eldiven giyin. Alet üzerindeki açıkta olan
metal parçalar ve uçlar çalışma sırasında
oldukça sıcak olabilirler. Parçalanan
malzemenin küçük parçacıkları çıplak ellere
zarar verebilir.
Uç tam olarak durmadan aleti asla yere
koymayın. Dönen uçlar yaralanmaya neden
olabilir.
Sıkışan uçları çıkarmak için uçlara çekiçle
vurmayın. Metal veya malzeme parçacıkları
fırlayarak yaralanmaya neden olabilir.
Hafifçe aşınmış keskiler taşlama
yöntemiyle yeniden keskinleştirilebilir.
Elektrik kablosunu dönen uçtan uzakta
tutun. Kabloyu vücudunuzun hiçbir uzvuna
sarmayın. Dönen uca dolaşan bir elektrik
kablosu yaralanmaya ve kontrol kaybına
neden olabilir.
Diğer riskler
Aşağıdaki riskler kırıcı - delici kullanmanın özünde
mevcuttur:
157
TÜRKÇE
– aletin dönen veya sıcak parçalarına dokunma
sonucu yaralanma
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme bozukluğu.
– Aksesuar değiştirirken parmakların ezilme
tehlikesi.
– Beton ve/veya çimento bazlı malzemeler
üzerinde çalışırken meydana gelen tozun
yutulması sonucu oluşan sağlık sorunları
bulunmaktadır.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
•
Göz koruması kullanın.
TARIH KODU KONUMU
•
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu, alet ile akü
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
Örnek:
2009 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Pil Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz,
DE0246 akü şarj cihazı ile ilgili önemli güvenlik ve
çalıştırma talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce, pil takımını
kullanırken şarj cihazı, pil takımı ve ürün
üzerindeki tüm talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas
etmeyin. Elektrik şoku veya elektrik
sebebiyle ölüm ortaya çıkabilir.
UYARI: Şok tehlikesi. Herhangi bir
sıvının şarj cihazının içine girmesine
izin vermeyin. Elektrik şokuna yol
açabilir.
158
•
•
•
•
•
DIKKAT: Yanık tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, sadece yeniden
şarj edilebilen DEWALT pillerini şarj
edin. Diğer pil türleri, kişisel yaralanma
veya hasara yol açacak şekilde infilak
edebilir.
DIKKAT: Belirli şartlar altında, şarj
cihazı güç kaynağına takılıyken, şarj
cihazının içinde bulunan açıktaki şarj
temas noktaları, yabancı maddelerle
kısa devre yapabilir. Çelik yünü,
alüminyum folyo veya metalik
parçacıklardan oluşan herhangi bir
takviye gibi iletken niteliği olan yabancı
maddeler, şarj etme yuvalarından uzak
tutulmalıdır. Yuva içinde pil takımı
olmadığında, daima şarj cihazının
güç kaynağı bağlantısını kesin.
Temizlemeye kalkışmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin.
Pil takımını, bu kılavuzda belirtilenlerin
haricinde herhangi başka şarj cihazlarıyla
şarj etmeye KALKIŞMAYIN. Şarj cihazı ve
pil takımı, özel olarak birlikte çalışmak üzere
tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazlarının, yeniden şarj
edilebilen DEWALT pillerini şarj etme
dışında herhangi bir şekilde kullanılması
amaçlanmaz. Herhangi başka kullanım,
yangın, elektrik şoku veya elektrikle ölüm
riskine yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
Şarj cihazının bağlantısını sökerken
kabloyu değil fişi çekin. Bu, elektrik prizi ve
kablonun hasar görmesi riskini azaltacaktır.
Kablonun, üzerine basılmayacak,
takılıp düşülmeyecek şekilde
konumlandırıldığından emin olun; aksi
takdirde zarar görebilir veya gerilime maruz
kalabilirsiniz.
Mutlaka gerekli olmadığı sürece uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma
kablosunun kullanılması, yangına, elektrik
şokuna veya elektrikle ölüme yol açabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir
nesne yerleştirmeyin veya şarj cihazını,
havalandırma yuvalarını kapatabilecek ve
aşırı iç ısınmaya yol açabilecek yumuşak
bir yüzeye yerleştirmeyin. Şarj cihazını
tüm ısı kaynaklarının uzağına konumlandırın.
Şarj cihazı, kasanın üstündeki ve altındaki
yuvalarla havalandırılır.
TÜRKÇE
• Şarj cihazını hasarlı bir kabloyla veya fişle
çalıştırmayın bunları derhal değiştirin.
• Sert bir darbe almışsa, düşmüşse veya
herhangi bir şekilde zarar görmüşse şarj
cihazını çalıştırmayın. Cihazı yetkili bir servis
merkezine götürün.
• Şarj cihazını demonte etmeyin; servis
veya onarım gerekirse yetkili bir servis
merkezine götürün. Hatalı olarak yeniden
kurulması, elektrik şoku, elektrikle ölüm veya
yangın gibi risklere yol açabilir.
• Herhangi bir temizlikten önce şarj cihazının
fişini prizden çekin. Bu, elektrik şoku riskini
azaltacaktır. Pil takımını çıkarmak riski
azaltmaz.
• HİÇBİR ZAMAN 2 şarj cihazını birlikte
bağlamaya çalışmayın.
• Şarj cihazı, standart 230V ev elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Başka herhangi bir voltajla kullanmayı
denemeyin. Bu, araç şarj cihazı için geçerli
değildir.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları [sekil (fig.) 1]
DE0246 şarj cihazı ile 24 V NiCd ve NiMH aküler
şarj edilebilir.
Bu şarj cihazlarına ayarlama yapmanız gerekmez
ve bunlar mümkün olduğunca kolay çalıştırılacak
şekilde tasarlanmıştır.
Şarj Etme
TEHLİKE: Elektrikle ölüm tehlikesi.
Şarj kutup başlarında 230 volt elektrik
vardır. İletken nesnelerle temas
etmeyin. Elektrik çarpması veya
elektrikle ölüm tehlikesi.
UYARI: Aküyü < 4 °C veya > 40 °C
çevre sıcaklıklarında şarj etmeyin.
Önerilen şarj sıcaklığı: yaklaşık 24 °C.
1. Aküyü takmadan önce, şarj cihazının (l) fişini
uygun prize takın.
2. Aküyü şarj cihazına takın. Kırmızı (şarj)
ışığın sürekli yanıp sönmesi, şarj işleminin
başladığını gösterir.
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: NiCd ve NiMH akülerden maksimum
performans ve kullanım ömrü elde etmek için
aküyü ilk defa kullanmadan önce en az 10 saat
şarj edin.
Şarj İşlemi
A künün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj durumu
şarj oluyor
–
tamamen şarj oldu
–––––––––––
–
sıcak/soğuk akü gecikmesi
––
arızalı akü, değiştirin
•••••••••••
–
problem
••
••
–
–
––
–
••
••
Otomatik yenileme
Otomatik yenileme modu, pil takımındaki ayrı
hücrelerin en yüksek kapasitede eşitlenmesini
veya dengelenmesini sağlayacaktır. Pil takımları
haftada bir ya da pil takımı artık aynı miktarda iş
çıkarmadığı zaman yenilenmelidir.
Pil takımınızı yenilemek için her zaman olduğu
gibi pili şarj cihazınıza yerleştirin. Pil takımını
en az 10 saat şarj cihazında bırakın.
Hava Soğutmalı
Akülerin hızlı soğutulması amacıyla şarj cihazı
bir dahili fan ile donatılmıştır. Gerektiğinde fan
otomatik olarak açılır. Fan deliklerinden toz atmak
maksadıyla şarj cihazında akü yokken fan düzenli
olarak açılır.
Sıcak/Soğuk Pil Gecikmesi
Şarj cihazı bir pil takımının çok sıcak veya çok
soğuk olduğunu tespit ederse, otomatik olarak
Sıcak/Soğuk Pil Gecikmesini başlatır ve pil takımı
uygun sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini
durdurur. Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak
şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum pil ömrü
sağlamaktadır.
Tüm Pil Takımları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek pil takımları sipariş ederken, katalog
numarasını ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Pil takımı, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz.
Pil takımını ve şarj cihazını kullanmadan önce,
aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun.
Daha sonra belirtilen şarj prosedürlerini uygulayın.
159
TÜRKÇE
TÜM TALIMATLARI OKUYUN
• Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar veya
toz gibi patlayıcıların bulunduğu ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Pili şarj
cihazına takar veya çıkarırken toz veya
dumanlar tutuşabilir.
• Pil takımlarını yalnızca DEWALT şarj
cihazlarında şarj edin.
• Su veya başka sıvılar SIÇRATMAYIN ve
bunlara BATIRMAYIN.
• Aleti ve pil takımını, sıcaklığın 40 °C’ye
veya üzerine ulaşabileceği yerlerde
(yaz aylarında dışarıdaki sundurmalar
veya metal binalar gibi) saklamayın ve
kullanmayın.
TEHLİKE: Hiçbir zaman herhangi bir
nedenle aküyü açmaya çalışmayın.
Gövdesi çatlamış veya hasarlı
aküyü şarj cihazına takmayın. Aküyü
ezmeyin, düşürmeyin ve hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, ezilmiş veya herhangi bir
şekilde hasar görmüş (çiviyle delinmiş,
çekiç darbesi almış, üzerine basılmış)
aküyü veya şarj cihazını kullanmayın.
Elektrik şokuna veya elektrik sebebiyle
ölüme neden olabilir. Hasarlı aküler,
geri dönüştürülmek üzere yetkili
servise götürülmelidir.
DIKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük pil
takımları bulunan bazı aletler, pil takımı
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
NIKEL KADMIYUM (NiCd) VEYA NIKEL
METAL HIDRIT (NiMH) İÇIN ÖZEL GÜVENLIK
TALIMATLARI
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile pil takımını ateşe atmayın.
Pil takımı ateşe atılırsa patlayabilir.
• Aşırı kullanım veya sıcaklık koşullarında,
pil takımı hücrelerinden az miktarda sıvı
sızabilir. Bu, hasar olduğunu göstermez.
Ancak dış mühür bozulursa:
a. ve pil sıvısı cildinize bulaşırsa, derhal
cildinizi su ve sabunla birkaç dakika
boyunca yıkayın.
b. ve pil sıvısı gözlerinize bulaşırsa, en az
10 dakika boyunca gözlerinizi temiz suyla
yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın. (Tıbbi
not: Sıvı, %25-35 oranında potasyum
hidroksit solüsyonudur.)
Akü Kapağı (şekil 2)
Bağlantısız bir akünün ilgili parçalarını örtmek
üzere bir koruyucu akü kapağı başlığı temin
edilmiştir. Koruyucu kapağın yerinde olmaması
halinde, gevşek metal nesneler bu parçalara kısa
devre yaparak, yangın tehlikesine yol açabilir ve
aküye zarar verebilir.
1. Pil takımını şarj cihazına veya alete
yerleştirmeden önce koruyucu pil başlığını
veya aleti çıkarın (n).
2. Pil takımını şarj cihazı veya aletten çıkardıktan
hemen sonra koruyucu başlığı bağlantılı
parçaların üzerine yerleştirin.
UYARI: Bağlantısız bir pil takımını
taşımadan veya saklamadan önce
koruyucu pil başlığının yerinde
olduğundan emin olun.
Pil takımı (şekil 1)
PIL TIPI
DE0241 ve DE0243, 24 voltluk akülerle çalışır.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama, akü ya da şarj cihazına
zarar vermez. Uygun şartlar altında aküler, 5
yıla kadar saklanabilirler.
Şarj cihazı ve pil takımı
üzerindeki etiketler
Bu kılavuzda kullanılan piktograflara ilave olarak,
şarj cihazı ve pil takımı üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki piktografları göstermektedir:
Kullanmadan önce talimat kılavuzunu
okuyun.
Pil şarj oluyor.
Pil şarj oldu.
160
TÜRKÇE
Pil arızalı.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı pil takımlarını şarj etmeyin.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için gerekli zamanı ayırın.
Açıklama (şekil 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Sadece DEWALT pil takımları ile
kullanın, diğerleri patlayabilir ve kişisel
yaralanma ve hasara yol açabilir.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
a. Değişken hız düğmesi
b. İleri/geri düğmesi
c. Mod düğmesi
d. Emniyet kilidi
e. Uç yuvası
Sadece 4 °C ve 40 °C arasında şarj
edin.
f. Kilitleme bileziği
g. Toz kapağı
h. Derinlik ayarlama çubuğu
Pil takımını çevreye gerekli özeni
göstererek imha edin.
NiMH, NiCd+ ve Li-İyon pil takımını
ateşe atmayın.
i. Yan tutamak
j Çıkarma düğmeleri
k. Akü
l. Şarj cihazı
m. Şarj göstergesi (kırmızı)
Şarj cihazı, NiMH ve NiCd pil
takımlarını şarj eder.
Şarj süresi için teknik veriler bölümüne
bakın.
Paket içerikleri
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
KULLANIM ALANI
Kablosuz döner kırıcı delici matkabınız DC222
profesyonel delme, darbeli delme ve vidalama
maksadıyla tasarlanmıştır.
Kablosuz döner kırıcı delici DC223/DC224
profesyonel delme, darbeli delme, vidalama ve
hafif yontma uygulamaları için tasarlanmıştır.
1 Kablosuz döner kırıcı delici
Nemli koşullarda ve yanıcı sıvıların veya gazların
bulunduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
1 Yan tutamak
Bu kırıcı deliciler profesyonel elektrikli aletlerdir.
1 Derinlik ayarlama çubuğu
Çocukların alete ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
1 Şarj cihazı (sadece K modelleri)
2 Akü (sadece K modelleri)
1 Alet kutusu (sadece K modelleri)
Aşırı Yük Kavraması
1 Teknik çizim
Matkap ucunun sıkışması halinde matkap mili
tahriki kesilir. Ortaya çıkan kuvvetlerden dolayı
aleti her iki elinizle tutun ve duruşunuzun sağlam
olmasına dikkat edin.
NOT: N modelleriyle birlikte akü ve şarj cihazı
verilmemektedir.
Fren mekanizması
1 Anahtarsız mandren (DC224)
1 Talimat kılavuzu
Değişken hız düğmesi bırakıldığında milin dönüşü
anında durur.
161
TÜRKÇE
Aktif Titreşim Kontrolü
Aktif titreşim kontrolü, darbe mekanizmasının
geri tepme titreşimini ortadan kaldırır. El ve kola
yansıyan titreşimi azaltarak uzun süre daha
rahat kullanım sağlar ve aletin ömrünü uzatır.
Kullanım esnasında yaylı mekanizma, titreşim
güçlerini dengeler. Bu durum, alete basınç
uygulandığında ortaya çıkan yastıklama etkisi ile
hissedilebilir. Yayın devrede olduğundan ancak
çok sıkı olmadığından emin olun. Mekanizmanın
‘yüzmesine’ izin verilmelidir.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman pil takımı voltajının,
sınıflandırma plakasındaki voltajla aynı olup
olmadığını kontrol edin. Ayrıca, şarj cihazınızın
voltajının ana şebeke voltajı ile aynı olmasına
dikkat edin.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT servis
kuruluşundan temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanma
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (teknik
verilere bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Pil takımını alete takıp çıkarma
(şekil 1)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
AKÜYÜ ALETE TAKMAK İÇİN
Aküyü yerine tık sesiyle oturuncaya dek aletin
üzerindeki ilgili yuvaya sokun. Yaylı mekanizmayı
tamamen devreye alabilmek için biraz güç
kullanmanız gerekebilir.
AKÜYÜ ALETTEN ÇIKARMAK İÇİN
1. Çıkarma düğmelerine (j) basın ve pili aletin
sapından çekerek çıkarın.
2. Aküyü şarj cihazına bu kılavuzun şarj cihazı
kısmında anlatıldığı şekilde takın.
Çalışma Modunun Seçilmesi
(şekil 3A, 3B)
DC222 (ŞEKİL 3A)
Bu alet aşağıdaki çalışma modlarında kullanılabilir:
Döner delme: vidalama ve çelik, ahşap
ve plastikleri delmek için
Darbeli delme: beton ve çimento bazlı
malzemeleri delmek için.
DC223/DC224 (ŞEKİL 3B)
Bu alet aşağıdaki çalışma modlarında kullanılabilir:
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
Döner delme: vidalama ve çelik, ahşap
ve plastikleri delmek için
MONTAJ VE AYARLAMALAR
Darbeli delme: beton ve çimento bazlı
malzemeleri delmek için.
UYARI: Montaj ve ayarlama işleminden
önce, her zaman pil takımını çıkarın.
Pil takımını takıp çıkarmadan önce her
zaman aleti kapatın.
UYARI: Sadece DEWALT pil takımları
ve şarj aletleri kullanın.
Sadece darbe: hafif yontma için.
1. Çalışma modunu seçmek için emniyet kilidine
(d) basın ve istene modun simgesini gösterene
dek mod seçme düğmesini (c) döndürün.
2. Emniyet kilidini bırakın ve mod seçme
düğmesinin yerine sabitlendiğini kontrol edin.
UYARI: Çalışma modunu, alet
çalışırken seçmeyin.
162
TÜRKÇE
SDS Plus® Aksesuarlarının
Takılıp Çıkarılması (şekil 4)
Bu alet SDS Plus® aksesuarlarını kullanır (SDS
Plus® uç sapının kesiti için şekil 4’deki küçük
resme bakın).
1. Uç sapını temizleyerek gresleyin.
2. Uç sapını uç yuvasına (e) sokun.
3. Ucu aşağı bastırarak oluklara oturana dek
hafifçe çevirin.
4. Düzgün oturup oturmadığını kontrol etmek
için ucu çekin. Kırma delme fonksiyonu, uç
yuvasına oturduğunda ucun eksenel olarak
birkaç santimetre oynayabilmesini gerektirir.
5. Ucu çıkarmak için uç yuvası sabitleme
bileziğini (o) geri çekin ve ucu çekerek çıkarın.
UYARI: Aksesuar değiştirirken
daima eldiven giyin. Alet ve aksesuar
üzerindeki açıkta olan metal parçalar
çalışma sırasında oldukça sıcak
olabilirler.
Yan Tutamağın Takılması
(şekil 1)
Yan tutamak (i) sağ elini ya da sol elini kullanan
kullanıcıların kullanabilecekleri şekilde takılabilir.
UYARI: Yan tutamak düzgün
takılmadan aleti kullanmayın.
1. Yan tutamağı gevşetin.
2. Sağ elini kullanan kullanıcılar için tutamak
solda kalacak şekilde yan tutamak kelepçesini
uç yuvasının arka kısmında bulunan
manşonun üzerinden geçirin.
3. Sol elini kullanan kullanıcılar için tutamak
sağda kalacak şekilde yan tutamak kelepçesini
uç yuvasının arka kısmında bulunan
manşonun üzerinden geçirin.
4. Yan tutamağı istenilen pozisyona döndürün ve
tutamağı sıkın.
Delme Derinliğinin
Ayarlanması (şekil 5)
İleri/geri düğmesi (şekil 6)
1. İleri yönlü (sağ) dönüş için ileri/geri düğmesini
(b) sol tarafa alın. Aletin üzerindeki ok
işaretlerine bakın.
2. Geri yönlü (sol) dönüş için ileri/geri düğmesini
(b) sağ tarafa alın.
UYARI: Dönüş yönünü değiştirmeden
önce daima motorun tamamen
durmasını bekleyin.
Uç Yuvasının Mandrenle
Değiştirilmesi (şekil 7)
DC224
1. Kilitleme bileziğini (f) açma pozisyonuna
döndürün ve uç yuvasını (e) çekerek çıkarın.
2. Mandreni (p) mile sokun ve kilitleme bileziğini
kilitleme pozisyonuna döndürün.
3. Mandreni uç yuvasıyla değiştirmek için önce
uç yuvasını çıkardığınız gibi mandreni çıkarın.
Ardından uç yuvasını, mandreni taktığınız gibi
takın.
UYARI: Standart mandrenleri asla
darbeli delme modunda kullanmayın.
Toz Kapağının Değiştirilmesi
(şekil 4)
Toz kapağı (g) mekanizmaya toz girmesini
engeller. Eskimiş toz kapağını derhal değiştirin.
1. Uç yuvası sabitleme bileziğini (o) geri çekin ve
toz kapağını (g) çekerek çıkarın.
2. Yeni toz kapağını takın.
3. Uç yuvası sabitleme bileziğini bırakın.
ÇALIŞTIRMA
Kullanma talimatları
UYARI:
• Güvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere her zaman uyun.
• Boru ve kablo tesisatlarının yerlerine
dikkat edin.
3. Derinlik ayarlama çubuğunu (h) yan tutamak
kelepçesinin içinden geçirin.
• Alete sadece hafif bir baskı (yaklaşık
5 kg) uygulayın. Aşırı güç uygulamak
delme işlemini hızlandırmadığı gibi
aletin performansını düşürerek
ömrünü kısaltır.
4. Delme derinliğini şekilde gösterildiği gibi
ayarlayın.
• Toz kapağına zarar vermemek için
çok derin delmeyin veya ilerlemeyin.
1. İstenen matkap ucunu takın.
2. Yan tutamağı (i) gevşetin.
5. Yan tutamağı sıkın.
163
TÜRKÇE
• Daima aleti iki elinizle sıkıca tutun
ve duruşunuzun güvenli olmasına
dikkat edin. Aleti daima yan tutamak
düzgün takılı vaziyette kullanın.
Uygun El Pozisyonu (şekil 1, 8)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu bir elin yan tutamakta (i) ve
diğer elin ana tutamakta (q) olmasını gerektirir.
Açma Kapama (şekil 1)
1. Aleti çalıştırmak için değişken hız düğmesine
(a) basın. Değişken hız düğmesine uygulanan
basınç, aletin hızını belirler.
2. Aleti durdurmak için açma/kapama düğmesini
bırakın.
3. Aleti kapalı konumda sabitlemek için ileri/geri
düğmesini (b) ortaya alın.
Darbeli delme (şekil 1)
SERT UÇLA DELME
1. Mod seçme düğmesini (c) darbeli delme
pozisyonuna çevirin.
2. Uygun matkap ucu takın. En iyi sonuçlar için
yüksek kalitede karbür uçlar kullanın.
3. Gerektiğinde yan tutamağı (i) ayarlayın.
4. Gerekirse delme derinliğini ayarlayın.
5. Delik delinecek yeri işaretleyin.
6. Matkap ucunu delinecek yere yerleştirin ve
aleti açın.
7. İş bittikten sonra ve fişi prizden çıkarmadan
önce daima aleti kapatın.
Döner Delme (şekil 1)
1. Mod seçme düğmesini (c) “döner delme”
pozisyonuna çevirin.
2. Aletinize bağlı olarak aşağıdaki talimatlardan
birini takip edin:
– Mandren adaptörünü mandren aksamını
takın (DC222/DC223). Düz saplı uçların
kullanılabilmesini sağlamak amacıyla
standart 10 veya 13 mm’lik mandrenlerle
164
kullanmak için dişli kısımları olan SDS Plus®
adaptörleri mevcuttur.
– Uç yuvasını mandrenle değiştirin (DC224).
3. Darbeli delme kısmında anlatıldığı şekilde
devam edin.
UYARI: Standart mandrenleri asla
darbeli delme modunda kullanmayın.
Vidalama (şekil 1)
1. Mod seçme düğmesini (c) döner delme
pozisyonuna çevirin.
2. Dönüş yönünü seçin.
3. Aletinize bağlı olarak aşağıdaki talimatlardan
birini takip edin:
- Altı köşe tornavida uçlarıyla kullanmak için
özel SDS Plus® vidalama adaptörünü takın
(DC222/DC223).
- Uç yuvasını mandrenle değiştirin (DC224).
4. Uygun tornavida ucu takın. Düz yarıklı vidaları
vidalarken daima yarık bulma aparatlı uçlar
kullanın.
5. Vida başının hasar görmesini engellemek için
değişken hız düğmesine (a) hafifçe basın. Ters
(sol) dönüşte, vidayı kolayca çıkarmanız için
aletin hızı otomatik olarak düşer.
6. Vidanın başı iş parçasına gömülü durumdaysa
vida başının iş parçasına girmesini engellemek
için değişken hız düğmesini bırakın.
Yontma (şekil 1)
DC223/DC224
• Mod seçme düğmesini (c) sadece çekiç
pozisyonuna çevirin.
• Uygun keskiyi takın ve düzgün sabitlenip
sabitlenmediğini kontrol edin.
• Gerektiğinde yan tutamağı (i) ayarlayın.
• Aleti açın ve çalışmaya başlayın. Dişlileri
hizalamak için keskilemeden döner modlara
geçtikten sonra motoru kısa süre çalıştırmak
gerekebilir.
UYARI:
• Bu aleti kolay tutuşur veya patlayıcı
sıvıları (benzin, alkol, vs.) karıştırmak
veya pompalamak için kullanmayın.
• Etiketinde yanıcı olduğu belirtilen
sıvıları karıştırmayın.
TÜRKÇE
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
• Bu makineye kullanıcı tarafından servis
yapılamaz. Yaklaşık 40 saat kullanım sonunda
aleti yetkili DEWALT servisine götürün. Bu
süreden önce sorunla karşılaşırsanız yetkili
DEWALT servisine başvurun.
Şarj cihazına bakım yapılmaz. Şarj cihazı içinde
kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek parça
yoktur.
ŞARJ CIHAZI TEMIZLEME TALIMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından
verilenlerin dışındaki aksesuarlar bu
ürün üzerinde test edilmediğinden, söz
konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Opsiyonel olarak çeşitli tiplerde SDS Plus® matkap
uçları ve keskiler mevcuttur.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satıcınızla görüşün.
Çevrenin korunması
Yağlama
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Kullanılan aksesuarlar ve takımların, SDS Plus®
donanımının etrafına gelen kısımları düzenli olarak
yağlanmalıdır.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve
paketlenmesi malzemelerin geri
kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin
atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması
öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
165
TÜRKÇE
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisi ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin
yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili
DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası
servis ve bağlantıların tam ayrıntıları İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Şarj Edilebilir Pil Takımı
Bu uzun ömürlü pil takımı, daha önce kolayca
yapılan işlerde yeterince güç üretemeyecek
duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Pil takımının
teknik ömrünün tamamlanmasından sonra, çevre
unsuruna dikkat ederek imha işlemi yapın:
• Pil takımını tam olarak aşağıya doğru çekin ve
aletten çıkarın.
• NiCd ve NiMH piller geri dönüşümlüdür.
Bunları satıcınıza veya bir yerel geri dönüşüm
istasyonuna götürün. Toplanan pil takımları
uygun biçimde yeniden değerlendirilecek veya
imha edilecektir.
166
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
167
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ
ΣΦΥΡΟΤΡΥΠΑΝΟ DC222, DC223, DC224
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Η πολύχρονη
εμπειρία, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και
η καινοτομία, έκαναν τη DEWALT έναν από τους
πλέον αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DC222
24
2
DC223
24
2
DC224
24
2
Τάση
V
Τύπος
Ταχύτητα χωρίς
0–1.100
φορτίο
min-1 0–1.100 0–1.100
Ταχύτητα
φορτίου
min-1 0–800
0–800
0–800
Ενέργεια
κρούσης
J
2,1
2,1
2,1
Μέγιστο εύρος διάτρησης σε
χάλυβα/ξύλο/σκυρόδεμα
mm 13/30/24 13/30/24 13/30/24
Εργαλειοδέτης
SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus®
Διάμετρος κολάρου
mm
43
43
43
Βάρος
kg
3,8
3,9
4,0
LPA (ηχητική
πίεση)
84
84
84
KPA (αβεβαιότητα ηχητικής
πίεσης) dB(A)
1,5
dB(A)
1,5
1,5
LWA (ηχητική
ισχύς)
97
97
98
KWA(αβεβαιότητα ηχητικής
ισχύος) dB(A)
1,9
1,9
2,4
dB(A)
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα
στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το
πρότυπο EN 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Διάτρηση σε μέταλλο
ah,D =
m/s²
< 2,5
Αβεβαιότητα K=
m/s²
1,5
168
< 2,5
< 2,5
1,5
1,5
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Διάτρηση σε σκυρόδεμα
9
ah,HD = m/s²
Αβεβαιότητα K =
m/s²
1,5
9
9
1,5
1,5
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Σμίλευμα
ah,Cheq = m/s²
–
Αβεβαιότητα K =
m/s²
–
6,5
6,5
1,5
1,5
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Βίδωμα χωρίς κρουστικό
ah =
m/s²
< 2,5
Αβεβαιότητα K =
m/s²
1,5
< 2,5
< 2,5
1,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που παρέχεται
στο παρόν φυλλάδιο πληροφοριών έχει μετρηθεί
σύμφωνα με τυποποιημένο τεστ του προτύπου
ΕΝ 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για προκαταρκτική αξιολόγηση
έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δηλωθέν
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιπροσωπεύει τις κύριες εφαρμογές
του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιείται σε διαφορετικές
εφαρμογές, με διαφορετικά
παρελκόμενα ή δεν έχει συντηρηθεί
κατάλληλα, η εκπομπή κραδασμών
μπορεί να διαφέρει. Αυτό μπορεί να
μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
εργασίας.
Η αξιολόγηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς θα πρέπει επίσης
να λαμβάνει υπόψη τις φορές που
το εργαλείο κλείνει ή όταν λειτουργεί
αλλά δεν ολοκληρώνει την εργασία.
Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά
το επίπεδο έκθεσης κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της εργασίας.
Προσδιορίστε πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για την προστασία του
χειριστή από τις επιδράσεις των
κραδασμών, όπως: συντήρηση του
εργαλείου και των παρελκομένων,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
διατήρηση των χεριών σε θερμή
κατάσταση, οργάνωση των προτύπων
εργασίας.
Σετ μπαταριών
DE0241
DE0243
Τύπος μπαταρίας
NiMH
NiCd
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τάση
VDC
24
24
DC222, DC223, DC224
Χωρητικότητα
Ah
3,0
2,0
Βάρος
kg
1,4
1,4
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
98/37/ΕΚ (έως τις 28 Δεκ. 2009), 2006/42/ΕΚ (από
τις 29 Δεκ. 2009), EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Φορτιστής
DE0246
Τάση ηλεκτροδότησης
VAC
Τύπος μπαταριών
230
NiCd/NiMH
Κατά προσέγγιση
χρόνος φόρτισης
min
60/70
(σετ μπαταριών
2,0 Ah)
Βάρος
kg
0,6
Ασφάλειες:
Ευρώπη
για εργαλεία 230 V
ένταση 10 Ampere
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
30.07.2009
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες. Εάν δεν τηρηθούν
οι προειδοποιήσεις και οδηγίες,
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
169
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με
ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί
να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε
τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε
βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα (με
γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι
ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρής
ατμόσφαιρας. Η είσοδος νερού σε
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση
του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε
το μακριά από θερμότητα, ελαιώδεις
ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες,
ή μετακινούμενα εξαρτήματα. Καλώδια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που είναι
170
“μπερδεμένα”, αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου
για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD). Η χρήση της
RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης
της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να επιφέρει
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε
πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στο πακέτο
μπαταρίας καθώς και πριν σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας
στο διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα
εργαλείων με ανοικτό (θέση on) διακόπτη,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα
και τα γάντια μακριά από κινούμενα
εξαρτήματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν
συνδεθεί σωστά και χρησιμοποιούνται
κατάλληλα. Η χρήση συσκευής συλλογής
σκόνης μπορεί να μειώσει τους σχετιζόμενος
με σκόνη κινδύνους.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική
δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο
για την εφαρμογή σας. Το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει
καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο του όταν
χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον οποίο
προορίζεται.
β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του,
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την
πρίζα ή και το πακέτο μπαταρίας από
το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές
παρελκομένων, ή πριν αποθηκεύσετε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού
του είδους τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν
τον κίνδυνο απροσδόκητης λειτουργίας του
ηλεκτρικού εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή στρέβλωση
κινούμενων εξαρτημάτων, για
τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές απ’ αυτές για τις οποίες
προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ
α) Επαναφορτίστε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για
ένα τύπο πακέτου μπαταριών, μπορεί
να δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς όταν
χρησιμοποιείται με μη συμβατό πακέτο
μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με ειδικά καθορισμένα πακέτα
μπαταριών. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων
πακέτων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει
κίνδυνο τραυματισμού ή και φωτιάς.
γ) Όταν δεν χρησιμοποιείτε το πακέτο
μπαταριών, διατηρείτε το μακριά από
άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως
συνδετήρες χαρτιού, νομίσματα, κλειδιά,
καρφιά, βίδες, ή άλλα μικρά μεταλλικά
αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτρική επαφή μεταξύ των δύο
ακροδεκτών του πακέτου μπαταριών.
Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της
μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα
ή και φωτιά.
171
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σ’ επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
Επιπλέον αυτού, σε περίπτωση που το
υγρό έλθει σ’ επαφή με τα μάτια σας,
αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη
διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας
ειδικά για περιστροφικές
σφύρες
• Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά. Η
έκθεση στο θόρυβο μπορεί να προκαλέσει
απώλεια ακοής.
• Χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές λαβές που
παρέχονται με το εργαλείο. Η απώλεια
ελέγχου μπορεί να προκαλέσει προσωπικό
τραυματισμό.
• Να κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία από
τις μονωμένες επιφάνειες κρατήματος
όταν εκτελείτε εργασίες, κατά τις οποίες
τα εργαλεία κοπής ενδέχεται να έρθουν
σε επαφή με κρυφές καλωδιώσεις ή
με το καλώδιο του εργαλείου. Η επαφή
με ηλεκτροφόρο σύρμα θα καταστήσει
ηλεκτροφόρα και τα εκτεθειμένα μεταλλικά
τμήματα του ηλεκτρικού εργαλείου,
προκαλώντας ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
• Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή άλλο
πρακτικό τρόπο για τη στερέωση με
ασφάλεια και την υποστήριξη του υπό
κατεργασία αντικειμένου σε μια σταθερή
πλατφόρμα. Το κράτημα του αντικειμένου
με το χέρι ή η στερέωσή του στο σώμα σας
δεν εγγυάται τη σταθερότητα και ενδέχεται να
οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
• Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή άλλα
προστατευτικά για τα μάτια. Οι εργασίες
σφυρηλάτησης έχουν ως αποτέλεσμα την
εμφάνιση ιπτάμενων ροκανιδιών. Τα ιπτάμενα
σωματίδια μπορούν να προκαλέσουν μόνιμες
172
βλάβες στα μάτια. Να φοράτε μάσκα για τη
σκόνη ή αναπνευστήρα για εφαρμογές κατά
τις οποίες δημιουργείται σκόνη. Ενδέχεται να
απαιτείται η χρήση προστατευτικών για τα
αυτιά για τις περισσότερες εφαρμογές.
• Κρατάτε πάντοτε σταθερά το εργαλείο.
Μην επιχειρήσετε να χειριστείτε το παρόν
εργαλείο αν δεν το κρατάτε και με τα δύο
χέρια. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε πάντοτε
την πλευρική λαβή. Ο χειρισμός του εργαλείου
με ένα χέρι θα οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
Επίσης, η θραύση ή η αντιμετώπιση σκληρών
υλικών, όπως οι ράβδοι οπλισμού, ενδέχεται
να είναι επικίνδυνη. Συσφίξτε με ασφάλεια την
πλευρική λαβή πριν από τη χρήση.
• Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για
παρατεταμένα χρονικά διαστήματα. Η
δόνηση που προκαλείται από την ενέργεια της
σφύρας ενδέχεται να είναι επιβλαβής για τα
χέρια και τους βραχίονές σας. Χρησιμοποιείτε
γάντια για την παροχή επιπλέον προστασίας
και περιορίστε την έκθεση με συχνά
διαστήματα ανάπαυσης.
• Μην επιδιορθώνετε μόνοι σας τα τρυπάνια.
Η επιδιόρθωση των σμιλών πρέπει να
πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο ειδικό.
Οι σμίλες που έχουν επιδιορθωθεί ακατάλληλα
μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό.
• Να φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε το
εργαλείο ή όταν αλλάζετε τρυπάνια. Τα
προσπελάσιμα μεταλλικά τμήματα του
εργαλείου και τα τρυπάνια μπορεί να
θερμανθούν υπερβολικά κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας. Μικρά τεμάχια θραυσμένου
υλικού μπορεί να τραυματίσουν τα γυμνά
χέρια.
• Ποτέ μην αφήνετε κάτω το εργαλείο εάν
το τρυπάνι δεν έχει σταματήσει να κινείται
εντελώς. Τα κινούμενα τρυπάνια μπορούν
να προκαλέσουν τραυματισμό.
• Μη χτυπάτε κατεστραμμένα τρυπάνια με
σφυρί για να τα αποκολλήσετε. Ενδέχεται
να αποκολληθούν θραύσματα μετάλλου
ή ροκανίδια του υλικού, προκαλώντας
τραυματισμό.
• Οι ελαφρώς φθαρμένες σμίλες μπορούν να
ακονιστούν εκ νέου με τρόχισμα.
• Διατηρείτε το καλώδιο του ρεύματος
μακριά από το περιστρεφόμενο τρυπάνι.
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από
οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας. Ένα
ηλεκτρικό καλώδιο που έχει τυλιχτεί γύρω
από ένα περιστρεφόμενο τρυπάνι μπορεί
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
να προκαλέσει ατομικό τραυματισμό και
απώλεια ελέγχου.
Άλλοι κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη
χρήση περιστροφικών σφυριών:
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή
περιστρεφόμενων μερών ή θερμών τμημάτων
του εργαλείου
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την
αλλαγή του παρελκόμενου.
– Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης
που δημιουργείται κατά την εργασία σε
σκυρόδεμα ή/και τοίχο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος
εντός της επιφάνειας του περιβλήματος, στο
σημείο που σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής
μεταξύ του εργαλείου και της μπαταρίας.
Παράδειγμα:
2009 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για όλους τους φορτιστές
μπαταριών
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες για την
ασφάλεια και τη λειτουργία του φορτιστή μπαταριών
DE0246.
•
Πριν από τη χρήση του φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις σημειώσεις
προειδοποιήσεων στο φορτιστή, τις μπαταρίες
και το προϊόν που χρησιμοποιεί τις μπαταρίες.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Οι ακροδέκτες φόρτισης έχουν τάση
230 volt. Μην αγγίζετε με αντικείμενα
που είναι αγωγοί ηλεκτρισμού. Μπορεί
να υποστείτε ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέπετε την
εισροή οποιουδήποτε υγρού εντός
του φορτιστή. Ενδέχεται να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για
τη μείωση του κινδύνου τραυματισμών,
φορτίζετε μόνο τις επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες της DEWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών ενδέχεται να εκραγούν
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό
και ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπό συγκεκριμένες
συνθήκες, με το φορτιστή συνδεμένο
στην παροχή ηλεκτροδότησης,
οι εκτεθειμένες επαφές φόρτισης
εντός του φορτιστή ενδέχεται να
βραχυκυκλώσουν από την ύπαρξη
ξένου υλικού. Τα ξένα υλικά που
αποτελούν αγωγούς ηλεκτρικού
ρεύματος, συμπεριλαμβανομένων
μεταξύ άλλων άχυρου σιδήρου,
αλουμινόχαρτου ή οποιασδήποτε
συσσώρευσης μεταλλικών σωματιδίων,
θα πρέπει να διατηρούνται μακριά από
τις υποδοχές φόρτισης. Αποσυνδέετε
πάντα το φορτιστή από την παροχή
ηλεκτροδότησης, όταν δεν υπάρχει
μπαταρία στην υποδοχή φόρτισης.
Αποσυνδέετε το φορτιστή, προτού
επιχειρήσετε τον καθαρισμό του.
• ΜΗΝ επιχειρείτε τη φόρτιση της μπαταρίας
με οποιουσδήποτε άλλους φορτιστές
εκτός απ’ αυτούς που αναφέρονται στο
εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και η μπαταρία είναι
ειδικά σχεδιασμένα έτσι, ώστε να λειτουργούν
μαζί.
• Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για
καμία άλλη χρήση πέρα από τη φόρτιση
των επαναφορτιζόμενων μπαταριών της
DEWALT. Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις
ενέχουν τον κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς ή
ηλεκτροπληξίας.
173
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Μην εκθέτετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
• Τραβάτε το καλώδιο από το φις και όχι από
το ίδιο το καλώδιο, όταν αποσυνδέετε το
φορτιστή. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο τυχόν
ζημιάς στο βύσμα και το καλώδιο.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βρίσκεται σε
θέση όπου δεν μπορείτε να το πατήσετε,
να σκοντάψετε σε αυτό ή να υποστεί
οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά.
• Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης,
εκτός κι αν είναι απολύτως αναγκαίο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης
ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς ή
ηλεκτροπληξίας.
• Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο
στο επάνω μέρος του φορτιστή και μην
τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να καλύψει
τις γρίλιες εξαερισμού και να προκαλέσει
εσωτερική υπερθέρμανση. Τοποθετείτε το
φορτιστή σε θέση μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής εξαερίζεται
μέσω εγκοπών στο επάνω και κάτω τμήμα του
περιβλήματος.
• Μην λειτουργείτε το φορτιστή με καλώδιο
ή φις ηλεκτροδότησης που έχει υποστεί
ζημιά — αλλά αντικαταστήστε τα αμέσως.
• Μην λειτουργείτε το φορτιστή, εάν έχει
υποστεί απότομο χτύπημα, έχει πέσει κάτω
ή έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά.
Προσκομίστε τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο
συντήρησης.
• Μην αποσυναρμολογείτε το φορτιστή.
Προσκομίστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο συντήρησης, όταν απαιτείται
συντήρηση ή επισκευή του. Τυχόν
λανθασμένη συναρμολόγηση ενδέχεται να
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
• Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα,
προτού επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό του. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας. Η αφαίρεση της μπαταρίας
δεν θα μειώσει αυτό τον κίνδυνο.
• Μην επιχειρείτε ΠΟΤΕ να συνδέσετε μεταξύ
τους 2 φορτιστές.
• Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος για
να λειτουργεί με τυπική ηλεκτρική ισχύ
παρεχόμενη από οικιακό ρεύμα 230 V. Μην
επιχειρήσετε να τον χρησιμοποιήσετε με
οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν ισχύει για
τον φορτιστή οχημάτων.
174
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Ο φορτιστής DE0246 μπορεί να δεχτεί μπαταρίες
NiCd και NiMH τάσης 24 V.
Οι φορτιστές αυτοί δεν απαιτούν προσαρμογή και
είναι σχεδιασμένοι για εύκολη λειτουργία.
Διαδικασία φόρτισης
[εικ. (fig.) 1]
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Στους ακροδέκτες φόρτισης υπάρχει
τάση 230 Volt. Μην αγγίζετε με αγώγιμα
αντικείμενα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη φορτίζετε
την μπαταρία σε θερμοκρασίες
περιβάλλοντος μικρότερες από 4 °C ή
μεγαλύτερες από 40 °C. Συνιστώμενη
θερμοκρασία φόρτισης: περίπου 24 °C.
1. Συνδέστε το φορτιστή (l) σε κατάλληλη πρίζα
προτού τοποθετήσετε την μπαταρία.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία στον φορτιστή.
Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη (φόρτιση)
αναβοσβήνει συνεχόμενα υποδεικνύοντας ότι
έχει ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη συνεχώς. Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τη δεδομένη στιγμή ή να παραμείνει στο
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διασφαλιστεί η μέγιστη
απόδοση και διάρκεια ζωής των μπαταριών NiCd
και NiMH, φορτίστε την μπαταρία επί τουλάχιστον
10 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.
Κύκλος φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης
Γίνεται φόρτιση
–
Πλήρης φόρτιση
–––––––––––
–
–
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
–– –
–
––
–
••
••
Αντικαταστήστε την μπαταρία •••••••••••
Πρόβλημα
••
••
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αυτόματη ανανέωση
Η λειτουργία αυτόματης ανανέωσης θα
εξισορροπήσει ή θα αντισταθμίσει τις ανεξάρτητες
κυψέλες της μπαταρίας στη μέγιστη χωρητικότητά
τους. Οι μπαταρίες πρέπει να ανανεώνονται
εβδομαδιαίως ή κάθε φορά που η μπαταρία δεν
έχει πια την ίδια απόδοση.
Για να ανανεώσετε τη μπαταρία, τοποθετήστε τη
μπαταρία στο φορτιστή ως συνήθως. Αφήστε τη
μπαταρία στο φορτιστή για τουλάχιστον
10 ώρες.
Ψύξη με αέρα
Ο φορτιστής είναι εξοπλισμένος με εσωτερικό
ανεμιστήρα για ταχεία ψύξη των μπαταριών. Ο
ανεμιστήρας ενεργοποιείται αυτόματα όταν είναι
απαραίτητο. Επίσης, ο ανεμιστήρας ενεργοποιείται
σε τακτικά χρονικά διαστήματα όταν δεν
υπάρχει μπαταρία στο φορτιστή προκειμένου να
απομακρύνει με φύσημα τη σκόνη από τις οπές
αερισμού του ανεμιστήρα.
Καθυστέρηση θερμής/ψυχρής
μπαταρίας
Εάν ο φορτιστής εντοπίσει μια μπαταρία που είναι
πολύ θερμή ή ψυχρή, θα ενεργοποιήσει αυτόματα
μια καθυστέρηση θερμής/ψυχρής μπαταρίας,
καθυστερώντας έτσι τη φόρτιση, έως ότου η
μπαταρία φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία. Ο
φορτιστής θα αλλάξει τότε αυτόματα λειτουργία, σε
λειτουργία φόρτισης. Αυτή η λειτουργία εξασφαλίζει
τη μέγιστη διάρκεια ζωής για τη μπαταρία.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για όλες τις μπαταρίες
Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά πακέτα
μπαταριών, βεβαιωθείτε να συμπεριλάβετε στην
παραγγελία σας τον αριθμό καταλόγου και την
τάση λειτουργίας.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένο, όταν
το αποσυσκευάζετε. Πριν από τη χρήση του
πακέτου μπαταριών και του φορτιστή, διαβάστε
τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας. Κατόπιν,
ακολουθήστε τις περιγραφόμενες διαδικασίες
φόρτισης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη λειτουργείτε ή χρησιμοποιείτε
οποιαδήποτε μπαταρία σε χώρους με
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως παρουσία
εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή σκόνης. Η
εισαγωγή ή αφαίρεση της μπαταρίας από το
φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των ατμών.
• Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο σε φορτιστές
DEWALT.
• ΜΗΝ ρίχνετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και τις μπαταρίες σε μέρη όπου
η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει ή
να ξεπεράσει τους 40 °C (105 °F) (όπως
έξω από υπόστεγα ή μεταλλικά κτίρια το
καλοκαίρι).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην επιχειρήσετε
ποτέ να ανοίξετε την μπαταρία για
οποιονδήποτε λόγο. Εάν η θήκη της
μπαταρίας έχει σπάσει ή έχει υποστεί
ζημιά, μην την εισάγετε στον φορτιστή.
Μη συνθλίβετε, μη ρίχνετε κάτω και
μην καταστρέφετε την μπαταρία.
Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή
τον φορτιστή εάν υποστεί απότομο
χτύπημα, πτώση ή εάν πατηθεί από
όχημα ή εάν υποστεί άλλου είδους
φθορά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ.
διάτρηση με καρφί, χτύπημα με
σφυρί, πάτημα). Μπορεί να υποστείτε
ηλεκτροπληξία. Οι κατεστραμμένες
μπαταρίες πρέπει να επιστρέφονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν το
χρησιμοποιείτε, τοποθετήστε το
εργαλείο σε σταθερή επιφάνεια,
από την οποία δεν κινδυνεύει
να αναποδογυρίσει ή να πέσει.
Ορισμένα εργαλεία με μεγάλες
μπαταρίες μπορούν να τοποθετηθούν
«όρθια» πάνω στις μπαταρίες, αλλά
ενδέχεται να ανατραπούν εύκολα.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ (NiCd) Η
ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΥΔΡΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (NiMH)
• Μην αποτεφρώνετε τη μπαταρία, έστω κι
αν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί
πλήρως. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί, εάν
εκτεθεί σε φωτιά.
• Ενδέχεται να παρουσιαστεί μια μικρή
διαρροή υγρού από τους συσσωρευτές
της μπαταρίας κάτω από συνθήκες
υπερβολικής χρήσης ή θερμοκρασίας.
Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης.
175
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Παρόλα αυτά, εάν σπάσει το εξωτερικό
προστατευτικό κάλυμμα:
α. Σε περίπτωση που το υγρό της μπαταρίας
έλθει σε επαφή με το δέρμα σας, ξεπλύνετε
αμέσως με σαπούνι και νερό για μερικά
λεπτά.
β. Σε περίπτωση που το υγρό της μπαταρίας
εισέλθει στα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως
με καθαρό νερό για τουλάχιστον
10 λεπτά και αναζητήστε αμέσως ιατρική
βοήθεια. (Ιατρική σημείωση: Το υγρό
αποτελεί διάλυμα 25-35% υδροξειδίου του
καλίου.)
Καπάκι της μπαταρίας (εικ. 2)
Διατίθεται προστατευτικό καπάκι μπαταρίας για την
προστασία των ακροδεκτών της μπαταρίας που
δεν χρησιμοποιείται. Εάν δεν τοποθετήσετε αυτό
το προστατευτικό καπάκι, τυχόν χαλαρά μεταλλικά
αντικείμενα θα μπορούσαν να βραχυκυκλώσουν
τις επαφές, προκαλώντας κίνδυνο πυρκαγιάς και
ζημιά στη μπαταρία.
1. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι της
μπαταρίας, προτού τοποθετήσετε τη μπαταρία
στο φορτιστή ή στο
εργαλείο (n).
2. Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι πάνω
από τις επαφές αμέσως μετά την αφαίρεση
της μπαταρίας από το φορτιστή ή το εργαλείο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε
ότι το προστατευτικό καπάκι της
μπαταρίας είναι τοποθετημένο, προτού
αποθηκεύσετε ή μεταφέρετε τη
μπαταρία που έχετε αφαιρέσει.
Σετ μπαταριών (εικ. 1)
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Τα DE0241 και DE0243 λειτουργούν με μπαταρίες
των 24 Volt.
Συστάσεις αποθήκευσης
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Η μακροχρόνια αποθήκευση δεν θα προξενήσει
βλάβη στην μπαταρία ή το φορτιστή. Υπό
κατάλληλες συνθήκες, η αποθήκευση μπορεί να
διαρκέσει για έως και 5 έτη.
176
Ετικέτες στο φορτιστή και τη
μπαταρία
Εκτός από τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται σε
αυτό το εγχειρίδιο, οι ετικέτες στο φορτιστή και η
μπαταρία έχουν τις ακόλουθες ενδείξεις:
Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από
τη χρήση.
Φόρτιση μπαταρίας.
Φορτισμένη μπαταρία.
Ελαττωματική μπαταρία.
Μην αγγίζετε με αντικείμενα που είναι
αγωγοί ηλεκτρισμού.
Μη φορτίζετε μπαταρίες που έχουν
υποστεί ζημιά.
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες της
DEWALT, καθώς διαφορετικές μπαταρίες
ενδέχεται να υποστούν διαρροή
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό
και ζημιές.
Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε νερό.
Αντικαταστήστε αμέσως τυχόν
ελαττωματικά καλώδια
Φορτίζετε μόνο σε περιβάλλον με
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
Απορρίψτε τη μπαταρία φροντίζοντας
για την προστασία του περιβάλλοντος.
Μην αποτεφρώνετε τις μπαταρίες NiMH,
NiCd+ και Li-Ion.
Φορτίζει πακέτα μπαταριών NiMH και
NiCd.
Δείτε τα τεχνικά δεδομένα για το χρόνο
φόρτισης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιεχόμενα συσκευασίας
Η συσκευασία περιέχει:
1 Ασύρματο περιστροφικό σφυροτρύπανο
1 Πλευρική λαβή
1 Ράβδος ρύθμισης βάθους
1 Φορτιστής (μόνο μοντέλα K)
2 Μπαταρίες (μόνο μοντέλα K)
1 Κιβώτιο (μόνο μοντέλα K)
1 Σφιγκτήρας δράπανου χωρίς κλειδί (DC224)
1 εγχειρίδιο οδηγιών
1 σχεδιάγραμμα σε μεγέθυνση
διάτρησης, χρήσης σφυροτρύπανου και
βιδώματος.
Το ασύρματο περιστροφικό σφυροτρύπανο
DC223/DC224 σχεδιάστηκε για επαγγελματικές
εφαρμογές διάτρησης, χρήσης σφυροτρύπανου
και βιδώματος, καθώς και για ελαφριές εργασίες
πελεκήματος.
MH χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συνθήκες
υψηλής υγρασίας ή παρουσία εύφλεκτων υγρών
ή αερίων.
Τα περιστροφικά σφυροτρύπανα είναι
επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ επιτρέπετε σε παιδιά να έρθουν σ’ επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επιτήρηση, όταν αυτό το
εργαλείο χρησιμοποιείται από άπειρους χρήστες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μπαταρίες και οι φορτιστές δεν
περιλαμβάνονται με τα μοντέλα της σειράς N.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιά σε εργαλεία,
εξαρτήματα ή παρελκόμενα, που μπορεί
να έχει συμβεί κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε επαρκή χρόνο, για να διαβάσετε
και να κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο, προτού
θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία.
Σε περίπτωση εμπλοκής ενός τρυπανιού, η κίνηση
του άξονα του δράπανου διακόπτεται. Λόγω των
δυνάμεων που προκύπτουν, να κρατάτε πάντοτε
το εργαλείο και με τα δύο χέρια και να διατηρείτε
σταθερή στάση.
Περιγραφή (εικ. 1)
Μηχανισμός πέδησης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή
οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί
να προκληθεί ζημιά ή προσωπικός
τραυματισμός.
a. Διακόπτης μεταβολής ταχύτητας
b. Ρυθμιστικό περιστροφής προς τα εμπρός/
προς τα πίσω
c. Επιλογέας τρόπου λειτουργίας
d. Κλείδωμα ασφάλειας
e. Εργαλειοδέτης
f. Κολάρο ασφάλειας
g. Κάλυμμα για τη σκόνη
h. Ράβδος ρύθμισης βάθους
i. Πλευρική λαβή
j. Κουμπιά απελευθέρωσης
k. Μπαταρία
l. Φορτιστής
m. Δείκτης φόρτισης (κόκκινος)
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το ασύρματο περιστροφικό σφυροτρύπανο DC222
σχεδιάστηκε για επαγγελματικές εφαρμογές
Συμπλέκτης υπερφόρτωσης
Όταν απελευθερωθεί ο διακόπτης μεταβλητής
ταχύτητας, ο άξονας σταματάει αμέσως να
περιστρέφεται.
Ενεργός χειρισμός
κραδασμών
Ο ενεργός χειρισμός κραδασμών εξουδετερώνει
τους κραδασμούς αναπήδησης από το μηχανισμό
σφύρας. Η ελάττωση των κραδασμών στα χέρια
και τους βραχίονες επιτρέπει την πιο άνετη χρήση
για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και εκτείνει τη
διάρκεια ζωής του εργαλείου. Κατά τη λειτουργία,
ένας ελατηριωτός μηχανισμός εξισορροπεί τις
δυνάμεις των κραδασμών. Αυτό μπορεί να γίνει
αισθητό από την επίδραση στην απόσβεση όταν
εφαρμοστεί πίεση στο εργαλείο. Βεβαιωθείτε ότι το
ελατήριο είναι δεσμευμένο αλλά όχι πολύ στενά. Ο
μηχανισμός πρέπει να μπορεί να κινείται.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Το ηλεκτρικό μοτέρ έχει σχεδιαστεί μόνο για μία
συγκεκριμένη ηλεκτρική τάση. Να φροντίζετε
πάντα, ώστε η τάση του σετ μπαταριών να
αντιστοιχεί στην τάση της πινακίδας τεχνικών
χαρακτηριστικών. Να φροντίζετε επίσης, ώστε η
177
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
τάση στο φορτιστή σας να αντιστοιχεί στην τάση
της πρίζας ηλεκτροδότησης.
Ο φορτιστής DEWALT έχει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335, συνεπώς δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
πρέπει να το αντικαταστήσετε με ειδικό καλώδιο
που διατίθεται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης
πελατών της DEWALT.
Χρήση καλωδίου επέκτασης
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε καλώδιο
επέκτασης εκτός κι αν είναι απολύτως αναγκαίο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για την ισχύ εισόδου του φορτιστή σας
(δείτε τα τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
αγωγού είναι 1 mm2. Το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Κατά τη χρησιμοποίηση ενός εξελίκτρου καλωδίων,
ξετυλίξτε πάντα το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν τη
συναρμολόγηση και ρύθμιση,
αφαιρείτε πάντα το σετ μπαταριών.
Απενεργοποιείτε πάντα (διακόπτης
σε θέση off) το εργαλείο πριν από την
τοποθέτηση ή την αφαίρεση του σετ
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
μόνο σετ μπαταριών και φορτιστές της
DEWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση
του σετ μπαταριών από το
εργαλείο (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη
μείωση κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιήστε
το εργαλείο και αφαιρέστε το σετ
μπαταριών, προτού προβείτε σε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή αφαιρέσετε/
εγκαταστήσετε παρελκόμενα ή
εξαρτήματα. Τυχόν απροσδόκητη
εκκίνηση ενδέχεται να προκαλέσει
τραυματισμό.
178
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Εισάγετε την μπαταρία στην αντίστοιχη υποδοχή
του εργαλείου έως ότου ασφαλίσει στη θέση της.
Ενδέχεται να χρειαστεί να εφαρμόσετε δύναμη για
να συμπλέξετε εντελώς τον ελατηριωτό μηχανισμό.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1. Πιέστε τα κουμπιά απελευθέρωσης (j) και
τραβήξτε προσεκτικά την μπαταρία από τη
χειρολαβή του εργαλείου.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία στο φορτιστή,
όπως περιγράφεται στην ενότητα για το
φορτιστή στο παρόν εγχειρίδιο.
Επιλογή του τρόπου
λειτουργίας (εικ. 3A, 3B)
DC222 (ΕΙΚ. 3A)
Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους
ακόλουθους τρόπους λειτουργίας:
Περιστροφική διάτρηση: Για βίδωμα
και για διάτρηση σε χάλυβα, ξύλο και
πλαστικά
Χρήση σφυροτρύπανου: Για εργασίες
διάτρησης σκυροδέματος και
τοιχοποιίας.
DC223/DC224 (ΕΙΚ. 3B)
Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους
ακόλουθους τρόπους λειτουργίας:
Περιστροφική διάτρηση: Για βίδωμα
και για διάτρηση σε χάλυβα, ξύλο και
πλαστικά
Χρήση σφυροτρύπανου: Για εργασίες
διάτρησης σκυροδέματος και
τοιχοποιίας.
Μόνο σφυρηλάτηση: Για ελαφριές
εργασίες πελεκήματος.
1. Για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας, πιέστε
το κλείδωμα ασφαλείας (d) και περιστρέψτε
το διακόπτη του επιλογέα τρόπου λειτουργίας
(c) έως ότου υποδείξει το σύμβολο του
απαιτούμενου τρόπου λειτουργίας.
2. Απελευθερώστε το κλείδωμα ασφαλείας και
βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης του επιλογέα
τρόπου λειτουργίας έχει ασφαλίσει στη θέση
του.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιλέγετε
τρόπο λειτουργίας ενώ το εργαλείο
λειτουργεί.
Τοποθέτηση και αφαίρεση
παρελκόμενων SDS Plus®
(εικ. 4)
Το παρόν εργαλείο χρησιμοποιεί παρελκόμενα
SDS Plus® (ανατρέξτε στο ένθεμα της εικ. 4 για μια
εγκάρσια διατομή ενός στελέχους τρυπανιού SDS
Plus®).
1. Καθαρίστε και λιπάνετε το στέλεχος του
τρυπανιού.
2. Εισάγετε το στέλεχος του τρυπανιού στον
εργαλειοδέτη (e).
3. Ωθήστε το τρυπάνι προς τα κάτω και
περιστρέψτε το αργά έως ότου εφαρμόσει στις
υποδοχές.
4. Τραβήξτε το τρυπάνι για να ελέγξετε εάν
έχει ασφαλίσει κατάλληλα. Η λειτουργία
σφυρηλάτησης απαιτεί από το τρυπάνι να
μπορεί να μετακινείται κατά μήκος του άξονα
κατά αρκετά εκατοστά, όταν έχει ασφαλίσει
στον εργαλειοδέτη.
5. Για να αφαιρέσετε ένα τρυπάνι, τραβήξτε
προς τα πίσω το περίβλημα ασφάλισης του
εργαλειοδέτη (o) και τραβήξτε το τρυπάνι προς
τα έξω.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να φοράτε
πάντοτε γάντια όταν αλλάζετε
παρελκόμενα. Τα εκτεθειμένα μεταλλικά
τμήματα του εργαλείου και των
παρελκόμενων μπορεί να θερμανθούν
υπερβολικά κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας.
Τοποθέτηση της πλευρικής
λαβής (εικ. 1)
Η πλευρική λαβή (i) μπορεί να τοποθετηθεί έτσι
ώστε να ταιριάζει τόσο σε δεξιόχειρες όσο και σε
αριστερόχειρες χρήστες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη
χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν δεν έχει
συναρμολογηθεί κατάλληλα η πλευρική
λαβή.
1. Χαλαρώστε την πλευρική λαβή.
2. Για δεξιόχειρες χρήστες: Σύρετε το σφιγκτήρα
της πλευρικής λαβής επάνω από το κολάρο
πίσω από τον εργαλειοδέτη, με τη λαβή στα
αριστερά.
3. Για αριστερόχειρες χρήστες: Σύρετε το
σφιγκτήρα της πλευρικής λαβής επάνω από
το κολάρο πίσω από τον εργαλειοδέτη, με τη
λαβή στα δεξιά.
4. Περιστρέψτε την πλευρική λαβή στην
επιθυμητή θέση και συσφίξτε τη λαβή.
Ρύθμιση του βάθους
εισαγωγής (εικ. 5)
1. Εισάγετε το κατάλληλο τρυπάνι.
2. Χαλαρώστε την πλευρική λαβή (i).
3. Τοποθετήστε τη ράβδο ρύθμισης βάθους (h)
μέσω της οπής του σφιγκτήρα της πλευρικής
λαβής.
4. Ρυθμίστε το βάθος διάτρησης, όπως φαίνεται.
5. Συσφίξτε την πλευρική λαβή.
Ρυθμιστικό περιστροφής προς
τα εμπρός/προς τα πίσω
(εικ. 6)
1. Πιέστε το ρυθμιστικό περιστροφής προς τα
εμπρός/προς τα πίσω (b) προς την αριστερή
πλευρά για περιστροφή προς τα εμπρός
(δεξιόστροφα). Δείτε τα βέλη επάνω στο
εργαλείο.
2. Πιέστε το ρυθμιστικό περιστροφής προς
τα εμπρός/προς τα πίσω (b) προς τη δεξιά
πλευρά για περιστροφή προς τα πίσω
(αριστερόστροφα).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Περιμένετε
πάντοτε έως ότου ο κινητήρας
σταματήσει εντελώς, προτού αλλάξετε
την κατεύθυνση περιστροφής.
Αντικατάσταση του
εργαλειοδέτη με το σφιγκτήρα
(εικ. 7)
DC224
1. Γυρίστε το κολάρο ασφάλισης (f) στη θέση
ξεκλειδώματος και τραβήξτε τον εργαλειοδέτη
(e) προς τα έξω.
2. Πιέστε το σφιγκτήρα (p) στον άξονα και
περιστρέψτε το κολάρο ασφάλισης στη θέση
ασφάλισης.
3. Για να αντικαταστήστε το σφιγκτήρα με τον
εργαλειοδέτη, αφαιρέστε πρώτα το σφιγκτήρα
με τον ίδιο τρόπο που αφαιρέσατε τον
εργαλειοδέτη. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τον
179
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
εργαλειοδέτη με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο
τοποθετήθηκε ο σφιγκτήρας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη
χρησιμοποιείτε τυποποιημένους
σφιγκτήρες στη λειτουργία του
σφυροτρύπανου.
Αντικατάσταση του
καλύμματος για τη σκόνη
(εικ. 4)
Το κάλυμμα για τη σκόνη (g) αποτρέπει την είσοδο
σκόνης στο μηχανισμό. Να αντικαθιστάτε αμέσως
τυχόν φθαρμένα καλύμματα για τη σκόνη.
1. Τραβήξτε προς τα πίσω το περίβλημα
ασφάλισης του εργαλειοδέτη (o) και τραβήξτε
προς τα έξω το κάλυμμα για τη σκόνη (g).
2. Τοποθετήστε το νέο κάλυμμα για τη σκόνη.
3. Απελευθερώστε το περίβλημα ασφάλισης του
εργαλειοδέτη.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τους ισχύοντες
κανονισμούς.
• Ενημερωθείτε για τη θέση των
σωληνώσεων και των καλωδιώσεων.
• Μην εφαρμόζετε μεγάλη πίεση
στο εργαλείο (περίπου 5 kg). Η
υπερβολική πίεση δεν επιταχύνει
τη διάτρηση αλλά μειώνει την
απόδοση του εργαλείου και μπορεί να
ελαττώσει το χρόνο ζωής του.
• Μην εκτελείτε διάτρηση ή μην
οδηγείτε το εργαλείο σε μεγάλο βάθος
για να αποτρέψετε ζημιά στο κάλυμμα
για τη σκόνη.
• Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το
εργαλείο σταθερά και με τα δυο σας
χέρια και διασφαλίστε ότι έχετε σωστή
στάση. Πάντοτε να χρησιμοποιείτε
το εργαλείο με συναρμολογημένη
κατάλληλα την πλευρική λαβή.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 1, 8)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι
στην πλευρική λαβή (i) και το άλλο χέρι στην κύρια
λαβή (q).
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση (εικ. 1)
1. Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία,
πιέστε το διακόπτη μεταβολής ταχύτητας (a).
Η πίεση που ασκείται στο διακόπτη μεταβολής
ταχύτητας καθορίζει την ταχύτητα του
εργαλείου.
2. Για να σταματήσετε το εργαλείο, αφήστε το
διακόπτη.
3. Για να κλειδώσετε το εργαλείο στη θέση
απενεργοποίησης, μετακινήστε το ρυθμιστικό
περιστροφής προς τα εμπρός/προς τα πίσω
(b) στην κεντρική θέση.
Χρήση σφυροτρύπανου
(εικ. 1)
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΤΡΥΠΑΝΙ
1. Ρυθμίστε το διακόπτη του επιλογέα τρόπου
λειτουργίας (c) στη θέση μόνο σφυρηλάτησης.
2. Εισάγετε το κατάλληλο τρυπάνι. Για καλύτερα
αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε υψηλής
ποιότητας τρυπάνια από καρβίδιο.
3. Ρυθμίστε την πλευρική λαβή (i) ανάλογα με τις
απαιτήσεις.
4. Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε το βάθος
διάτρησης.
5. Σημειώστε το σημείο, στο οποίο πρέπει να
γίνει η διάνοιξη της οπής.
6. Τοποθετήστε το τρυπάνι στη θέση και θέστε το
εργαλείο σε λειτουργία.
180
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
7. Να απενεργοποιείτε πάντοτε το εργαλείο
όταν ολοκληρωθεί η εργασία και προτού το
αφαιρέσετε από την πρίζα.
Περιστροφική διάτρηση (εικ. 1)
1. Ρυθμίστε το διακόπτη του επιλογέα τρόπου
λειτουργίας (c) στη θέση «περιστροφικής
διάτρησης».
2. Ανάλογα με το εργαλείο που διαθέτετε,
ακολουθήστε μία από τις παρακάτω οδηγίες:
– Τοποθετήστε έναν προσαρμογέα σφιγκτήρα/
σύστημα σφιγκτήρα (DC222/DC223).
Ειδικοί προσαρμογείς SDS Plus® με
σπειροτομημένα τμήματα διατίθενται για
χρήση με τυποποιημένους σφιγκτήρες
των 10 ή 13 mm και επιτρέπουν τη χρήση
τρυπανιών με ευθύγραμμο στέλεχος.
– Αντικαταστήστε τον εργαλειοδέτη με τον
σφιγκτήρα (DC224).
3. Προχωρήστε όπως περιγράφεται παραπάνω
για τη χρήση σφυροτρύπανου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη
χρησιμοποιείτε τυποποιημένους
σφιγκτήρες στη λειτουργία του
σφυροτρύπανου.
Βίδωμα (εικ. 1)
1. Ρυθμίστε το διακόπτη του επιλογέα τρόπου
λειτουργίας (c) στη θέση «περιστροφικής
διάτρησης».
2. Επιλέξτε κατεύθυνση περιστροφής.
3. Ανάλογα με το εργαλείο που διαθέτετε,
ακολουθήστε μία από τις παρακάτω οδηγίες:
- Τοποθετήστε τον ειδικό προσαρμογέα
βιδώματος SDS Plus® για χρήση με
εξαγωνικά τρυπάνια κατσαβιδιού (DC222/
DC223).
- Αντικαταστήστε τον εργαλειοδέτη με τον
σφιγκτήρα (DC224).
4. Εισάγετε το κατάλληλο τρυπάνι κατσαβιδιού.
Όταν βιδώνετε βίδες με κεφαλή με υποδοχή,
χρησιμοποιείτε πάντοτε τρυπάνια με
ολισθαίνοντα ψηλαφητή.
5. Πιέστε προσεκτικά το διακόπτη μεταβολής
ταχύτητας (a) για να αποτρέψετε βλάβη στην
κεφαλή της βίδας. Στην περιστροφική κίνηση
προς τα πίσω (αριστερόστροφα) η ταχύτητα
του εργαλείου ελαττώνεται αυτόματα για την
εύκολη αφαίρεση της βίδας.
6. Όταν η βίδα έχει εισέλθει στο υπό κατεργασία
αντικείμενο, απελευθερώστε τον διακόπτη
μεταβολής ταχύτητας για να αποτρέψετε τη
διείσδυση της κεφαλής της βίδας στο υπό
κατεργασία αντικείμενο.
Πελέκημα (εικ. 1)
DC223/DC224
• Ρυθμίστε το διακόπτη του επιλογέα τρόπου
λειτουργίας (c) στη θέση μόνο σφυρηλάτησης.
• Τοποθετήστε την κατάλληλη σμίλη και ελέγξτε
εάν έχει ασφαλίσει κατάλληλα.
• Ρυθμίστε την πλευρική λαβή (i) ανάλογα με τις
απαιτήσεις.
• Θέστε το εργαλείο σε λειτουργία και αρχίστε
την εργασία. Ενδέχεται να είναι απαραίτητο
να θέσετε για λίγο σε λειτουργία τον κινητήρα,
μετά τη μετάβαση από τρόπο λειτουργίας
πελεκήματος σε περιστροφική λειτουργία,
προκειμένου να ευθυγραμμιστούν τα γρανάζια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μη χρησιμοποιείτε το παρόν εργαλείο
για την ανάμιξη ή την εύκολη άντληση
καυσίμων ή εκρηκτικών υγρών
(βενζίνη, οινόπνευμα κ.λπ.).
• Μην αναμιγνύετε ή αναδεύετε
εύφλεκτα υγρά που φέρουν ανάλογη
σήμανση.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
την κατάλληλη φροντίδα του εργαλείου και τον
τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη
μείωση κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιήστε
το εργαλείο και αφαιρέστε το σετ
μπαταριών προτού προβείτε σε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή αφαιρέσετε/
εγκαταστήσετε παρελκόμενα ή
εξαρτήματα. Τυχόν απροσδόκητη
εκκίνηση ενδέχεται να προκαλέσει
τραυματισμό.
• Το παρόν μηχάνημα δεν μπορεί να
επιδιορθωθεί από τον χρήστη. Μεταφέρετε το
εργαλείο σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
επισκευών της DEWALT μετά από περίπου 40
ώρες χρήσης. Εάν εμφανιστούν προβλήματα
181
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
πριν από την παρέλευση αυτού του χρονικού
διαστήματος, επικοινωνήστε με έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών της
DEWALT.
Ο φορτιστής δεν μπορεί να επισκευαστεί από
το χρήστη. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα εντός
του φορτιστή που μπορεί να συντηρηθούν ή
επισκευαστούν από το χρήστη.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
Τα χρησιμοποιούμενα παρελκόμενα και
εξαρτήματα πρέπει να λιπαίνονται τακτικά γύρω
από το σύστημα SDS Plus®.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με ξηρό
αέρα και αφαιρέστε οποιαδήποτε
ακαθαρσία και σκόνη από το κύριο
περίβλημα, όποτε παρατηρείτε
ακαθαρσία ή σκόνη μέσα και γύρω από
τους αεραγωγούς. Φοράτε εγκεκριμένα
προστατευτικά γυαλιά και εγκεκριμένη
μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε
αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά
για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του εργαλείου. Αυτά τα
χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν
τα υλικά που χρησιμοποιούνται σ’
αυτά τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε
ένα πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ
οποιοδήποτε υγρό μέσα στο εργαλείο.
Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα
του εργαλείου σε υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το
φορτιστή από την πρίζα, προτού τον
καθαρίσετε. Τυχόν ακαθαρσίες και
γράσο μπορούν να απομακρυνθούν
από το εξωτερικό τμήμα ενός φορτιστή
182
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, όχι μεταλλική βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή οποιαδήποτε
διαλύματα καθαρισμού.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
εξαρτήματα εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
αποβεί επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μ’ αυτό το προϊόν μόνο
τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τη
DEWALT.
Διατίθενται προαιρετικά διάφοροι τύποι τρυπανιών
δράπανου και σμίλες SDS Plus®.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος
θα το συλλέξει εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση
που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε κατάλογο
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων συντήρησης
της DEWALT, καθώς και πλήρεις λεπτομέρειες
για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και
πληροφορίες υπευθύνων στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει
να επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να
παράγει επαρκή ισχύ για εργασίες, οι οποίες
πραγματοποιούνταν εύκολα στο παρελθόν. Στο
τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, απορρίψτε
της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το
εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από το
εργαλείο.
• Οι κυψέλες NiCd και NiMH είναι
ανακυκλώσιμες. Προσκομίστε τις στον
τοπικό σας αντιπρόσωπο ή σε τοπικό
κέντρο ανακύκλωσης. Οι μπαταρίες που
έχουν συλλεχθεί θα ανακυκλωθούν ή θα
απορριφθούν με τον κατάλληλο τρόπο.
183
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή - κατ’ επιλογή
μας - θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
184
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com
185
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
(01) 8981-616
Φαξ:
(01) 8983-570
Service: (01) 8982-630
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
N063631
04/10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising