DC222K | DeWalt DC222K ROTARY HAMMER Type 2 instruction manual

359203-78 BG
Превод на оригиналните инструкции
DC222
DC223
DC224
Фигура 1
c
f
c
DC224
b
a
q
DC223/DC 224
h
g
e
d
j k
DC222
i
k
l
m
2
Фигура 2
n
k
n
k
Фигура 3A
Фигура 4
c
Фигура 3B
c
d
d
e
g
o
3
Фигура 5
Фигура 6
b
h
i
Фигура 8
Фигура 7
f
e
p
4
f
АКУМУЛАТОРЕН 24 V ПЕРФОРАТОР
DC222, DC223, DC224
Честито!
Вие избрахте инструмент на DEWALT.
Дългогодишният опит, задълбоченото
разработване на продукти и иновации прави
DEWALT един от най-надеждните партньори
за потребителите на професионални
електроинструменти.
Технически данни
DC222 DC223 DC224
Волтаж
V
24
24
24
Tип
2
2
2
Обороти
без натоварване
min-1 0–1100 0–1100 0–1100
Обороти при
натоварване
min-1 0–800 0–800
0–800
Енергия при удар
J
2,1
2,1
2,1
Mаксимален обхват
на пробиване
в стомана/дърво/бетон мм 13/30/24 13/30/24 13/30/24
Държач за инструмент
SDS Plus®SDS Plus® SDS Plus®
Диаметър на лагера мм
43
43
43
Тегло
кг
3,8
3,9
4,0
LPA (звуково налягане) dB(A)
KPA (звуково налягане
колебание)
dB(A)
LWA (звукова мощност) dB(A)
KWA (колебание на звуковата
мощност)
dB(A)
84
84
84
1,5
97
1,5
97
1,5
98
1,9
1,9
2,4
Обща сума на вибрациите (сума на векторите в трите
посоки), утвърдени според EN 60745:
Стойност на излъчваните вибрации ah
Пробиване в метал
ah,D =
м/с² < 2,5
< 2,5
Колебание K = м/с²
1,5
1,5
Стойност на излъчваните вибрации ah
Пробиване в бетон
ah,HD =
м/с²
9
Колебание K = м/с²
1,5
9
1,5
< 2,5
1,5
9
1,5
Стойност на излъчваните вибрации ah
Къртене
ah,Cheq =
м/с²
–
Колебание K = м/с²
–
6,5
1,5
Стойност на излъчваните вибрации ah
Завинтване без удар
ah =
м/с² < 2,5
< 2,5
Колебание K = м/с²
1,5
1,5
6,5
1,5
< 2,5
1,5
Информацията за нивото на излъчваните
вибрации, дадени в този документ, са измерени
в съответствие със стандартизираните тестове,
даден в EN 60745 и може да бъде използвана
за сравнение на един инструмент с друг.
Тези данни могат да бъдат използвани за
предварителна оценка на излагането.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Декларираните нива на
излъчваните вибрации
представляват основните
приложения на инструмента. Все
пак, ако инструмента се използва
за различни приложения с различни
аксесоари или има лоша поддръжка,
излъчваните вибрации може да се
различават. Това може значително
да увеличи нивото на излъчване
през цялостния период на работа.
При оценката на нивото на
излъчваните вибрации трябва
да се вземат предвид броя на
изключванията на инструмента,
или времето, когато е бил
включен, но без да извършва
работа. Това може значително
да намали нивото на излъчване
в рамките на целия период на
работа.
Идентифицирайте
допълнителните мерки за
сигурност, за да се защити
оператора от ефектите на
вибрацията, като например:
поддръжка на инструментите
и аксесоарите, пазене на ръцете
топли, организация на режима на
работа.
5
Батериен пакет
Батериен тип
Волтаж
Капацитет
Тегло
VDC
Ah
кг
Зарядно устройство
Волтаж на електрическото
захранване
VAC
Вид на батериите
Приблизително време
мин
за зареждане
Тегло
кг
DE0241 DE0243
NiMH
NiCd
24
24
2,8
2,0
1,4
1,4
DE0246
230 V
NiCd/NiMH
60/70 (2,0 Ah
батериен пакет)
0,6
Предпазители:
Eвропа
230 V инструменти 10 Ампера, електрическа мрежа
Великобритания и Ирландия
230 V инструменти 3 Ампера, в контактите
Дефиниции: Насоки за безопасност
Дефинициите по-долу описват нивото на
трудност за всяка сигнална дума. Моля,
прочетете ръководството и внимавайте за тези
символи.
ОПАСНОСТ: Указва неминуемо
опасна ситуация, която, ако не се
избегне, ще доведе до смърт или
сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Показва
потенциално опасна ситуация,
която ако не се избегне, би могла
да доведе до смърт или сериозни
наранявания.
ВНИМАНИЕ: Показва потенциално
опасна ситуация, която ако не се
избегне, може да доведе до малки
или до средни наранявания.
ЗАБЕЛЕЖКА: показва практика,
която не се отнася до
наранявания и която, ако не
се избягва, може да доведе до
повреда на имущество.
Обозначава риск от токов удар.
Обозначава риск от пожар.
6
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕС
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИТЕ
DC222, DC223, DC224
DEWALT декларира, че продуктите, описани
под Tехнически данни са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Tези продукти, също така, са съобразени
с Директива 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
повече информация, моля, свържете с DEWALT
на следния адрес или се обърнете към задната
страна на ръководството.
Долуподписаният е отговорен за компилацията
на техническия файл и прави тази декларация
от името на DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
30.07.2009
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от наранявания,
прочетете ръководството
с инструкции.
Общи предупреждения за
безопасна работа с електроинструменти
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете
всички предупреждения
и инструкции. Неспазването на
предупрежденията и указанията,
може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
СЪХРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА
Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения се отнася до захранвани
(със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически
инструменти.
1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО
ПРОСТРАНСТВО
a) Пазете работното пространство
чисто и добре осветено.
Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б) Не използвайте
електроинструменти в експлозивна
среда, като например наличието
на запалителни течности, газове
или прах. Електроинструментите
произвеждат искри, които могат да
възпламенят праха или изпаренията.
в) Дръжте деца и странични лица
надалече, докато работите
с електроинструмента.
Разсейванията могат да ви принудят
да загубите контрол.
2) ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
a) Щепселите на електроинструмента
трябва да са подходящи за
използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте
щепсела. Не използвайте
адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти.
Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
б) Избягвайте контакт на тялото
със заземени повърхности, като
например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов
удар, ако тялото ви е заземено.
в) Не излагайте
електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на
вода в електроинструмента повишава
опасността от токов удар.
г) Не злоупотребявайте с кабела.
Никога не използвайте кабела за
носене, дърпане или изключване
на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло,
остри ръбове или движещи се части.
Повредените или оплетени кабели
увеличават риска от токов удар.
д) Когато работите
с електроинструмент на открито,
използвайте удължителен кабел,
удобен за използване на открито.
Използването на кабел, подходящ за
употреба на открито, намалява риска
от токов удар.
е) Ако не можете да избегнете
работата с електроинструмент
на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата
защита (ДТЗ), което на английски
е Residual Current Device (RCD).
Използването на ДТЗ намалява риска
от токов удар.
3) ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ
a) Бъдете нащрек, внимавайте
какво правите и използвайте
разума си, когато работите
с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента,
когато сте изморени или сте под
влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при
работа с електроинструмент може да
доведе до сериозни наранявания.
б) Използвайте лично защитно оборудване. Винаги носете защита за
очите. Защитни средства като дихателна маска, неплъзгащи се обувки
за безопасност, каска или защита на
слуха, използвани при подходящи условия, ще намали трудовите злополуки.
в) Предотвратяване на случайно
задействане. Преди да вземете
или носите инструмента
и преди да го свържете към
източника на захранване и/или
към батерийното устройство
се уверете, че превключвача е на
позиция "изключен". Носенето на
електроинструмент с пръста на
превключвателя или стартирането
на електроинструменти, когато
превключвателя е на позиция "включен",
може да доведе до трудова злополука.
г) Махнете всички регулиращи
или гаечни ключове преди да
включите електроинструмента.
Прикрепени към въртящи се части
на електроинструмента гаечни или
регулиращи ключове могат да доведат
до наранявания.
д) Не се протягайте прекалено.
Стойте стабилно на краката
си през цялото време. Това
позволява по-добър контрол над
електроинструмента в непредвидими
ситуации.
е) Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете
косата си, дрехите си и ръкавиците
далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга
коса могат да бъдат захванати
в движещите се части.
7
ж) Ако са предоставени устройства
за свързване на изпусканите
прашинки или приспособления за
събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали
опасностите свързани с праха.
4) ИЗПОЛЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА
ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИТЕ
a) Не използвайте насила
електроинструментите. Ползвайте
подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият
електроинструмент ще свърши
по-добре и по-безопасно работата, при
темпото, за което е създаден.
б) Не използвайте
електроинструмента,
ако превключвача не го
включва и изключва. Всеки
електроинструмент, който не може
да се контролира с превключвателя
е опасен и трябва да се поправи.
в) Изключете щепсела от
захранването и/или батерийния
комплект на електроинструмента
преди извършването на каквото и да
е регулиране, смяна на аксесоари
или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност
намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
г) Съхранявайте преносимите
електроинструменти извън досега
на деца и не позволявайте на
незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други
хора да работят с него.
Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
д) Поддържайте
електроинструментите.
Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните
звена, за счупване на части и всички
други условия, които могат да
повлияят на експлоатацията
на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента,
задължително го поправете
преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са
причинени от лошо поддържани
електроинструменти.
е) Поддържайте режещите
инструменти винаги добре заточени
и чисти. Правилно поддържаните
8
режещи инструменти с остри
остриета по-трудно могат да се
огънат и по-лесно се контролират.
ж) Използвайте
електроинструментите,
допълнителните принадлежности
и инструменти в съответствие
с тези инструкции, като се вземат
предвид условията на труд
и вида на работа. Използването
на електроинструмента за работи,
различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до
опасни ситуации.
5) УПОТРЕБА И ГРИЖА ЗА АКУМУЛАТОРЕН
ИНСТРУМЕНТ
a) Презареждайте само със зарядно,
определено от производителя.
Зарядно, което е подходящо за един
тип батерии може да създаде риск от
пожар, когато се използват с друг тип
батерии.
б) Използвайте електроинструмента
само с определените за него
батерии. Употребата на всякакви
други акумулаторни батерии може да
създаде риск от нараняване или пожар.
в) Когато батерията не е в употреба,
съхранявайте я далече от други
метални предмети като кламери,
монети, ключове, пирони, винтове
или други дребни метални
предмети, които могат да направят
връзка от един терминал до друг.
Последствията от късото съединение
могат да бъдат изгаряния или пожар.
г) При извънредни обстоятелства от
батериата може да изтече течност;
избягвайте контакт. Ако случайно
се появи контакт, облейте с вода.
Ако докоснете очите си с течност,
потърсете допълнителна
медицинска помощ. Изтеклата от
батерията течност може да причини
дразнене и изгаряния.
6) СЕРВИЗ
a) Сервизирането на вашия
електроинструмент трябва да се
извършва само от квалифицирано
лице, като се използват само
оригинални резервни части. Това ще
гарантира безопасната употреба на
уреда.
Допълнителни специфични
правила за безопасност за
въртящите се чукове
• Носете предпазни средства за слуха.
Излагането на шум може да причини
загуба на слуха.
• Използвайте допълнителни дръжки,
предоставени с инструмента.
Загубата на контрол може да доведе до
наранявания.
• Дръжте електроинструментите
за изолираните повърхности при
извършване на операция, при която
представката за рязане може да
засегне скрито окабеляване или
собствения си кабел. Контакта с "жив"
кабел може да зареди с ток металните
части на електроинструмента,
в резултат на което оператора може да
получи токов удар.
• Използвайте скоби или друг
практически начин да застопорите
и укрепите обработвания детайл към
стабилна платформа. Ако държите
детайла с една ръка или е опрян
в тялото ви, го прави нестабилно и може
да доведе до загуба на контрол.
• Носете предпазни очила или друга
защита за очите. При работа с чук се
получават летящи отломки. Летящите
частици може да причинят увреждане на
очите. Носете противопрахова маска или
респиратор за приложения, при които се
натрупва прах. За повечето приложения
е необходима защита на слуха.
• Винаги дръжте здраво инструмента.
Не се опитвайте да работите с този
инструмент, ако не го държите
с двете си ръце. Препоръчително
е да се използва страничната дръжка
през цялото време. Работата с този
инструмент с използване на една ръка ще
доведе до загуба на контрол. Разрушаване
или попадане на твърди материали,
като метални релси, може също да бъде
опасно. Преди употреба затегнете добре
страничната дръжка.
• Не работете с този инструмент
продължително време. Причинените по
време на работа с инструмента вибрации
могат да бъдат опасни за вашите ръце.
Използването на ръкавици предоставя
допълнително удобство и ограничава
излагането чрез чести почивки.
• Не ремонтирайте сами приставките.
Възстановяването на длетото трябва
да бъде направено от авторизиран
специалист. Неправилно възстановени
длета може да причинят нараняване.
• Носете ръкавици, когато работите
с инструмент или сменяеми
приставки. Достъпните метални части
на инструмента, както и представките
може да се нагреят прекалено по време
на работа. Малки части от счупен
материал може да нарани незащитените
ръце.
• Никога не оставяйте инструмента
на земята, докато приставката
не е напълно спряла. Движещите се
предстваки може да причинят нараняване.
• Не удряйте заклещени представки
с чук, за да ги отцепите. Може да
изхвърчат части от метални или други
частици и да причинят нараняване.
• Леко износените длета може да се
наострят чрез шлифоване.
• Пазете захранващия кабел далече
от въртящите се представки. Не
увивайте захранващия кабел около
тялото си. Ако захранващия кабел се
увие около въртяща се представка, може
да се стигне до наранявания и загуба на
контрол.
Допълнителни рискове
Някои от следните рискове са неминуеми при
употребата на въртящи се чукове:
– Наранявания, причинени от докосване
на въртящи се или горещи части на
инструмента.
Въпреки прилагането на съответните правила
за безопасност и използването на уреди за
безопасност, някои допълнителни рискове не
могат да бъдат избегнати. Това са:
– Увреждане на слуха.
– Риск от извиване на пръсти при смяна на
аксесоара.
– Опасности за здравето, причинени от
вдишване на прах, образуван от работа
с бетон и/или зидария.
Маркировка върху инструментите
На инструмента са показани следните
пиктограми:
9
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Носете защита за ушите.
Носете защита за очите.
ПОЗИЦИЯ НА КОДА С ДАТАТА
Кода с датата, който също така включва
годината на производство, е отпечатан
в повърхността на корпуса, която оформя
окачващото свързване между инструмента
и батерията.
Пример:
2012 XX XX
Година на производство
Важни инструкции за безопасност за всички батерийни
зарядни устройства
СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ: Това
ръководство съдържа важни инструкции
за безопасност за зарядното устройство
DE0246.
• Преди да използвате зарядното
устройство, прочетете всички
инструкции и предупредителните
означения на зарядното устройство,
батерийния пакет и продукта, като
използвате батерийния пакет.
ОПАСНОСТ: Опасност от токов
удар. Напрежението по зарядните
клеми е 230 волта. Не докосвайте
с проводими предмети. Може да се
стигне до токов удар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
удар. Не допускайте навлизането
на течност в зарядното
устройство. Може да доведе до
токов удар.
ВНИМАНИЕ: Опасност от изгаряне. За да намалите риска от нараняване, зареждайте само зарядни
батерии DEWALT. Други видове
батерии може да се пръснат, като
причинят телесни повреди и щети.
ВНИМАНИЕ: При определени
условия, и когато зарядното
устройство е свързано към
източника на мощност,
изложените зарядни контакти
в зарядното устройство може
10
да получат късо съединение от
чужд материал. Чужди проводни
материали като например
стоманена вълна, алуминиево
фолио или натрупване на метални
частици, както и други подобни
трябва да се държат далече
от кухините на зарядното
устройство. Винаги изключвайте
зарядното устройство от
електрическата мрежа, когато
в кухините няма батерии за
зареждане. Изключете зарядното
устройство преди да бъде
почистено.
• НЕ се опитвайте да зареждате
батерийния пакет с други зарядни
устройства, освен с указаните в това
ръководство. Зарядното устройство
и батерийния пакет са създадени
специално съвместими едно с друго.
• Тези зарядни устройства не са
предназначени за друго, освен за
зареждане на презареждащите се
батерии на DEWALT. Всяка друга
употреба може да доведе до риск от
пожар, късо съединение или токов удар.
• Не излагайте зарядното устройство
на дъжд и сняг.
• Издърпвайте щепсела, а не кабела,
когато изключвате зарядното
устройство. Това ще намали риска от
повреда в щепсела или кабела.
• Внимавайте кабела да не бъде на
място, където може да е настъпан, да
се спъват в него или да бъде повреден.
• Не използвайте удължителен
кабел, освен ако не е абсолютно
задължително. Използването на
неподходящ удължителен кабел може да
доведе до риск от пожар, токов удар или
късо съединение.
• Не поставяйте никакви предмети
върху зарядното устройство
и не го поставяйте върху мека
повърхност, която може да блокира
вентилационните отвори и да доведе
до прекомерна вътрешна топлина.
Поставете зарядното устройство
далече от нагорещени уреди. Зарядното
устройство се охлажда чрез отвори
отгоре и отдолу на корпуса.
• Не работете със зарядното
устройство, ако кабела и щепсела му
са повредени — веднага ги заменете.
• Не работете със зарядното
устройство, ако е ударено рязко, ако
е изпуснато или повредено по някакъв
начин. Занесете го в авторизиран
сервизен център.
• Не разглобявайте зарядното
устройство; когато се изисква
сервизиране или поправка, занесете
го в авторизиран сервизен център.
Неправилното сглобяване може да доведе
до токов удар, късо съединение или пожар.
• Преди почистване, изключете
зарядното устройство от
захранването. Това ще намали
риска от токов удар. Свалянето на
батерийния пакет няма да намали този
риск.
• НИКОГА не се опитвайте да свържете
2 зарядни устройства заедно.
• Зарядното устройство е създадено
да работи на стандартна битова
електрическа 230 V мощност. Не се
опитвайте да го използвате при
други волтажи. Това не се отнася до
зарядните устройства за употреба
в превозни средства.
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
Зарядни устройства
Зарядното устройство DE0246 приема 24 V
NiCd и NiMH батерии.
Тези зарядни устройства не изискват
регулиране и са създадени да са възможно
най-лесни за работа.
Процедура за зареждане
(фиг. 1)
ОПАСНОСТ: Опасност от токов
удар. 230 волта са в момента
на зареждане на клемите. Не
докосвайте с проводими предмети.
Опасност от токов удар или късо
съединение.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
зареждайте батерията при
температура на околната среда
по-ниска от 4 °C или над 40 °C.
Препоръчителна температура на
зареждане: приблизително 24 °C.
1. Включете зарядното устройство (l)
в подходящ контакт, преди да вкарате
батерийния пакет.
2. Вкарайте батерийния пакет в зарядното
устройство. Червената светлина
(зареждане) ще присветва продължително,
за да покаже, че зареждането е започнало.
3. Завършването на зареждането ще бъде
отбелязано с непрекъснато светена на
червената светлинка. Пакетът е напълно
зареден и може да се използва или да се
остави в зарядното устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да осигурите максимално
представяне и живот на NiCd и NiMH батерии,
зареждайте батерията минимум 10 часа преди
първата употреба.
Процес на зареждане
Вижте таблицата по-долу за справка относно
състоянието на зарядност на батерийния пакет.
Състояние на зарядност
зареждане
напълно заредени
отлагане при горещ/
студен пакет
сменете батерийния пакет
проблем
––––––
–––––––––––
––– – ––– –
•••••••••••
•• •• •• ••
Автоматично обновяване
Автоматичният режим на обновяване ще
изравни или балансира отделните клетки
в батерийния пакет при най-върховия си
капацитет. Батерийните пакети трябва да се
обновяват седмично или когато пакета вече не
осигурява същото количество работа.
За да възобновите своя батериен пакет,
сложете батерията в зарядното устройство,
както обикновено. Оставете батерийния пакет
поне за 10 часа в зарядното устройство.
Въздушен охладител
Зарядното устройство е оборудвано с вътрешен
вентилатор за бързо охлаждане на батерийния
пакет. Вентилаторът ще се включи автоматично,
когато това е необходимо. Вентилаторът
също ще се включва периодично, когато няма
батерия в зарядното устройство, за да издухва
праха от вентилаторни отвори.
Горещ/студен пакет закъснение
Когато зарядното устройство засече батерия,
която е прекалено гореща или прекалено
студена, автоматично започва режим горещ/
11
студен пакет закъснение, като прекъсва
зареждането докато батерията не достигне
подходяща температура. Зарядното устройство
тогава автоматично се превключва към режим
на зареждане. Тази характеристика осигурява
максимален живот на батерията.
Важни инструкции за безопасност за всички батерийни
пакети
Когато поръчвате батериен пакет за смяна, не
забравяйте да включите каталожния номер
и волтажа.
Батерията не е напълно заредена от
картонената опаковка. Преди да използвате
батерийния пакет и зарядното устройство,
прочетете инструкциите за безопасност по-долу.
След това следвайте дадената процедура за
зареждане.
ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИТЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не зареждайте или не използвайте
батерията в експлозивна атмосфера,
като например в присъствието на
запалителни течности, газове или
прах. Поставянето или изваждането на
батерията от зарядното устройство
може да възпламени прахообразни
материали или пари.
• Зареждайте батерийните пакети само
в зарядни устройства на DEWALT.
• НЕ разплисквайте и не обливайте с вода
или с други течности.
• Не съхранявайте и не използвайте
инструмента и батерийния пакет
на места, където температурата
може да достигне или надхвърли 40 °C
(105 °F) (като например външни навеси
или метални сгради през лятото).
ОПАСНОСТ: Никога и по никаква
причина не се опитвайте да
отворите батериен пакет.
Ако батерийния пакет е спукан
или повреден, не включвайте
зарядното устройство. Не чупете,
не изпускайте и не повреждайте
батерийния пакет. Не използвайте
батериен пакет или зарядно
устройство, което е било ударено
рязко, изпуснато, прегазено или
повредено по някакъв начин (като
прободено с пирон, ударено с чук,
настъпано). Може да се стигне
до токов удар. Повредените
батерийни пакети трябва да
12
бъдат върнати на сервизния
център за рециклиране.
ВНИМАНИЕ: Когато не го
използвате, поставете
инструмента на едната му
страна на стабилна повърхност,
където няма да представлява
опасност от препъване
и падане. Някои инструменти
с големи батерийни пакети могат
да стоят изправени на батерийния
пакет, но могат да бъдат лесно
съборени.
СПЕЦИФИЧНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ ЗА НИКЕЛ-КАДМИЕВИ (NICD)
ИЛИ НИКЕЛ МЕТАЛ ХИДРИДНИ (NIMH)
• Не изгаряйте батерийния пакет дори
да е сериозно повреден или напълно
изхабен. Батерийния пакет може да
експлоадира в огъня.
• При екстремни условия на използване
или в резултат на температурните
условия може да се появи изтичане на
течност от батерийния пакет. Това не
означава повреда.
Все пак, ако външния печат е счупен:
а. и батерийната течност е попаднала
на кожата ви, незабавно изплакнете
няколко минути със сапун и вода.
б. и батерийната течност попадне
в очите ви, измийте ги и ги
изплакнете с чиста вода за 10 минути
и потърсете незабавна медицинска
помощ. (Mедицинска забележка:
Течността е 25–35% разтвор на калиев
хидроксид.)
Капаче на батерия (фиг. 2)
Предоставено е капаче за батерията, за да
покрие контактите на свързания батериен пакет.
Без предпазното капаче, свободните метални
обекти могат да предизвикат късо съединение
в контактите, което да причини опасност от
пожар и да повреди батерийния пакет.
1. Свалете предпазното батерийно капаче
(n) преди да поставите батерийния пакет
в зарядното устройство или в инструмента.
2. Поставете защитното капаче над
контактите веднага след свалянето на
батерийния пакет от зарядното устройство
или от инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се,
че капачето на батерията е на
място преди да приберете или
носите със себе си отделения
батериен пакет.
Батериен пакет (фиг. 1)
ТИП НА БАТЕРИЯТА
DE0241 и DE0243 работят на 24 волтови
батерийни пакети.
Препоръки за съхранение
1. Най-доброто място за съхранение е това,
което е хладно и сухо, далече от директна
слънчева светлина и прекалена горещина
или студ. За оптимална работа и живот,
когато не са в употреба, съхранявайте
батерийните пакети при стайна
температура.
2. Дългото съхранение няма да навреди
на батерийния пакет или зарядното
устройство. При подходящи условия те
могат да се съхраняват до 5 години.
Етикети на зарядното устройство и батерийния пакет
В допълнение към пиктограмите, използвани
в това ръководство, етикетите на зарядното
устройство и батерийния пакет показват
следните пиктограми:
Преди употреба прочетете
ръководството с инструкции.
Зареждане на батерия.
Заредена батерия.
Проблем при зареждането.
Не докосвайте с проводими предмети.
Не зареждайте повредени батерийни
пакети.
Изхвърлете батерията с дължимата
грижа за околната среда.
Не изгаряйте батерийния пакет NiMH,
NiCd+ и Li-Ion.
Зарежда NiMH и NiCd.
Виж Teхнически данни за времето за
зареждане.
Съдържание на пакета
Съдържанието на пакета включва:
1 Акумулаторна въртяща се ударна бормашина
1 Странична дръжка
1 Прът за регулиране на дълбочината
1 Зарядно устройство (само за K-моделите)
2 Батерийни пакети (само за К-модели)
1 Набор с инструменти (само за K-моделите)
1 Безключов патронник (DC224)
1 Ръководство с инструкции
1 Подробен чертеж на съставните части
ЗАБЕЛЕЖКА: Батерийните пакети и зарядните
устройства не са включени с N-моделите.
• Проверете за евентуална повреда
на инструмента, частите или
аксесоарите, появила се в резултат от
транспортирането.
• Вземете си време да прочетете подробно
това ръководство, преди работа.
Описание (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
променяйте инструмента или
неговите части. Това може да
доведе до лични наранявания
и щети.
Използвайте само с батерийни пакети
на DEWALT, другите може да се
пръснат, като причинят наранявания
и щети.
а. Превключвател за промяна на скоростите
Не излагайте на вода.
e. Държач на инструмента
Веднага сменяйте повредените
кабели.
g. Прахоуловител
b. Плъзгач напред/назад
c. Селектор на режим
d. Обезопасяващо заключване
f. Заключващ лагер
h. Щанга за регулиране на дълбочината
Зареждайте само между 4 °C и 40 °C.
i. Странична дръжка
13
j. Бутон за освобождаване
k. Батериен пакет
l. Зарядно устройство
m. Индикатор за зареждане (червен)
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Вашата акумулаторна въртяща се ударна
бормашина DC222 е създадена за
професионално пробиване, ударно пробиване
и завинтване.
Вашата акумулаторна въртяща се ударна
бормашина DC223/DC224 е създадена за
професионално пробиване, ударно пробиване
и завинтване, както и за леко дялане.
НЕ използвайте при мокри условия или
в присъствието на запалителни течности
и газове.
Тези ударни бормашини са професионални
електроинструменти.
НЕ допускайте деца в близост до инструмента.
Необходим е надзор, когато този инструмент се
използва от неопитен оператор.
• Tози продукт не е предназначен за
употреба от хора (включително деца)
с намалени физически, сензорни или
умственаи възможности, или с липса на
знания, освен ако не са под наблюдение
или не са били инструктирани относно
употребата на устройството от човек,
отговорен за тяхната безопасност. Никога
не оставяйте сами деца с този продукт.
Предпазен съединител
В случай на заклещване на приставка
за пробиване се затруднява работата на
бормашината. Поради образуваните сили,
винаги дръжте инструмента с две ръце
и заемете здрава позиция.
Спирачен механизъм
Когато се освободи превключвателя за
променливите обороти, шпиндела веднага ще
спре.
Активен котрол на вибрациите
Активният контрол на вибрацията неутрализира
вибрацията с отскок от ударният механизъм.
Намаляването на вибрациите в ръката
позволява по-удобно използване за дълги
периоди от време и удължава живота на уреда.
14
В режим на работа, пружинния механизъм
се явява като противотежест на силите
на вибрациите. Това може да се усети от
ефекта на омекотяване, когато се прилага
налягане към инструмента. Уверете се, че
прожината е захваната, но не прекалено силно.
Механизмът трябва да може да се “носи.”
Електрическа безопасност
Електромоторът е създаден само за
един волтаж. Винаги проверявайте дали
напрежението на батерията отговаря на
напрежението на табелката. Също така се
уверете, че напрежението на зарядното
устройство съответства на това на
електрическата мрежа.
Вашето зарядно устройство
на DEWALT е двойно изолиран
в съответствие с EN 60335;
следователно не се изисква
заземителна жица.
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от специално подготвен кабел, който
можете да намерите в сервизите на DEWALT.
Замяна на щепсела (само за
Великобритания и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
• Безопасно изхвърляне на стария щепсел.
• Свържете кафявата жица към живия
терминал в щепсела.
• Свържете синята жица към неутралния
терминал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да
се прави свързване към заземения
терминал.
Следвайте инструкциите за монтаж, които
се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 3 A.
Използване на удължителен
кабел
Можете да използвате удължителен
кабел само, ако е абсолютно необходимо.
Използвайте одобрен удължителен кабел,
подходящ за входящо захранване на вашето
зарядно устройство (виж Tехнически данни).
Минималният размер на проводника е 1 мм²;
максималната дължина е 30 м.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела.
СГЛОБЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да
сглобявате и регулирате, винаги
сваляйте батерийния комплект.
Винаги изключвайте инструмента
преди поставяне и сваляне на
батерийния пакет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте
само DEWALT батерийни пакети
и зарядни устройства.
Поставяне и сваляне на
батерийния пакет от инструмента (фиг. 1)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЙНИЯ КОМПЛЕКТ
В ИНСТРУМЕНТА
Вкарайте батерийния пакет в съответните
отвори в инструмента, докато не щракне на
място. Може да се наложи да приложите малко
сила, за да захванете напълно пружинния
механизъм.
ЗА ДА СВАЛИТЕ БАТЕРИЙНИЯ ПАКЕТ ОТ
ИНСТРУМЕНТА
1. Натиснете освобождаващия бутон (j)
и здраво издърпайте батерийния пакет от
дръжката на инструмента.
2. Вкарайте батерийния пакет в зарядното
устройство, както е описано в раздела за
зареждане от това ръководство.
Избор на режима на работа
(фиг. 3A 3B)
DC222 (ФИГ. 3A)
Инструментът може да бъде използван
в следните режими на работа:
Пробиване с въртене: за завинтване
и за пробиване в стомана, дърво
и пластмаси
Ударно пробиване: за пробиване
в бетон и зидария.
DC223, DC224 (ФИГ. 3B)
Инструментът може да бъде използван
в следните режими на работа:
Пробиване с въртене: за завинтване
и за пробиване в стомана, дърво
и пластмаси
Ударно пробиване: за пробиване
в бетон и зидария.
Само ударно: за леко откъртване.
1. За да изберете работен режим, натиснете
секретното заключване (d) и въртете
селектора за избор на режим (с), докато не
покаже символа на желания режим.
2. Освободете секретното заключване
и проверете дали селектора за избор на
режим е заключен на място.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не избирайте
режим на работа, когато
инструмента работи.
Вкарване и сваляне на
SDS Plus® аксесоари (фиг. 4)
Tози инструмент използва SDS Plus® аксесоари
(вижте фиг. 4 за сечението на цангата на
SDS Plus® приставка).
1. Почистете и смажете цангата на
приставката.
2. Вкарайте цангата на приставката в държача
на инструмента (e).
3. Бутнете приставката надолу и леко я
завъртете, докато не пасне в отворите.
4. Дръпнете приставката, за да проверете
дали е правилно заключена. Функцията
разбиване изисква приставката да
може да се движи около остта няколко
сантиметра, когато е заключено в държача
за инструменти.
5. За за свалите приставката, издърпайте
назад заключващата втулка на държача на
инструмента (о) и издърпайте приставката
навън.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
носете ръкавици, когато сменяте
аксесоарите. Външните метални
части на инструмента, както
и аксесоарите може да достигнат
изключително силно нагряване по
време на работа.
15
Монтиране на страничната
дръжка (фиг. 1)
2. Натиснете патронника (p) на шпиндела
и завъртете заключващият лагер в позиция
заключен.
Страничната дръжка (i) може да бъде сложена
според потребитеря левичар или десничар.
3. За да смените патронника с държача на
инструмента, първо свалете патронника
по същият начин като държача на
инструмента. След това поставете държача
на инструмента по същият начин като
патронника.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте инструмента без правилно
поставена странична дръжка.
1. Разхлабете страничната дръжка.
2. За десничари, плъзнете скобата на
страничната дръжка над лагера зад
държача на инструмента, като дръжката
е от ляво.
3. За левичари, плъзнете скобата на
страничната дръжка над лагера зад
държача на инструмента, като дръжката
е от дясно.
4. Завъртете страничната дръжка до желаната
позиция и затегнете дръжката.
Настройка на дълбочината
на пробиване (фиг. 5)
1. Вкарайте необходимата приставка за
пробиване.
2. Снижете страничната дръжка (i).
3. Поставете пръта за регулиране на
дълбочината (h) през дупката в скобата на
страничната дръжка.
4. Регулирайте дълбочината на пробиване,
както е показано.
5. Затегнете страничната дръжка.
Плъзгач за напред/назад
(фиг. 6)
1. Натиснете плъзгача за напред/назад (b) за
работа отляво за въртене напред (отдясно).
Вижте стрелките на инструмента.
2. Натиснете плъзгача за напред/назад (b) до
дясната страна за въртене назад (отляво).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги
изчаквайте, докато моторът
е напълно спрял, преди да смените
посоката на въртене.
Замяна на държача на инструмента с патронника (фиг. 7)
DC224
1. Завъртете заключващият лагер (f)
в незаключена позиция и издърпайте
държача на инструмента (e).
16
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога
не използвайте стандартни
патронници в режим на ударно
пробиване.
Смяна на прахоуловителя
(фиг. 4)
Прахоуловителят (g) предпазва от навлизане
на прах в механизма. Веднага заменяйте
износения прахоуловител.
1. Издърпайте назад заключващата втулка на
държача на инструмента (о) и издърпайте
прахоуловителя (g).
2. Поставете новият прахоуловител.
3. Освободете заключващата втулка на
държача на инструмента.
РАБОТА
Инструкции за употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Винаги спазвайте инструкциите
за безопасност и приложимите
разпоредби.
• Внимавайте за наличието на
тръбопровод и окабеляване.
• Приложете само нежен натиск
към инструмента (приблизително
5 кг). Прекалената сила не
ускорява пробиването, но
намалява представянето на
инструмента и може да съкрати
живота му.
• Не пробивайте или не
завинтвайте прекалено навътре,
за да избегнете повреда
в прахоуловителя.
• Винаги дръжте здраво
инструмента с двете си ръце
и бъдете в стабилна стойка.
Винаги работете с инструмента
с правилно закрепена странична
дръжка.
Правилна позиция на ръцете
(фиг. 1, 8)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно
нараняване, ВИНАГИ използвайте
подходяща позиция на ръцете,
както е показано.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да
намалите риска от сериозно лично
нараняване, ВИНАГИ дръжте
здраво в очакване на внезапна
реакция.
Правилната позиция на ръцете изисква едната
ръка да е на страничната дръжка (i), а другата
да е на основната дръжка (q).
Включване и изключване
(фиг. 1)
1. За да задействате инструмента,
натиснете превключвателя за промяна
на скоростта (a). Натискът, оказван върху
превключвателя за промяна на скоростта
определя скоростта на инструмента.
2. За да спрете инструмента, освободете
ключа.
3. За да заключите инструмента в позиция
"изключен", придвижете плъзгача (b) за
напред/назад в централна позиция.
Ударно пробиване (фиг. 1)
ПРОБИВАНЕ С ТВЪРДА ПРИСТАВКА
1. Настройте ключа на селектора на режим (с)
на позиция за ударно пробиване.
2. Вкарайте подходящата приставка за
пробиване. За най-добри резултати
използвайте висококачествени приставки
с карбиден връх.
3. Регулирайте страничната дръжка (i) според
изискванията.
4. Ако е необходимо, настройте дълбочината
на пробиване.
5. Отбележете мястото за пробиване на
дупката.
6. Поставете приставката за пробиване на
място и включете инструмента.
7. Винаги изключвайте инструмента, когато
приключвате работа и преди да го
изключите от захранването.
Режим на пробиване с въртене (фиг. 1)
1. Нагласете превключвателя на селектора
за режим (c) на позиция “пробиване
с въртене”.
2. В зависимост от вашият инструмент
следвайте следните инструкции:
– Монтаж на адаптера на патронника/
механизма на патронника (DC222/
DC223). Специални SDS Plus®
адаптори с резбовани участъци са
на разположение за употреба със
стандартни 10 или 13 мм патронници, за
да може да се използват с прави дръжки.
– Сменете държача на инструмента
с патронник (DC224).
3. Продължете както е описано при ударното
пробиване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога
не използвайте стандартни
патронници в режим на ударно
пробиване.
Завинтване (фиг. 1)
1. Нагласете превключвателя на селектора
за режим (c) на позиция “пробиване
с въртене”.
2. Изберете посоката на въртене.
3. В зависимост от вашият инструмент
следвайте следните инструкции:
– Вкарайте специалният SDS Plus® адаптор
на винтоверта за употреба с шестостенни
приставки за винтоверт (DC222/DC223).
- Сменете държача на инструмента
с патронник (DC224).
4. Сложете подходящата отверка. Когато
завинтвате винтове с резка по средата
винаги използвайте представки със
съответния край.
5. Нежно натиснете превключвателя
за промяна на скоростта (a), за
предотвратяване на повреда в главата на
болта. При обратно въртене (LH), скоростта
на инструмента се намалява автоматично
за по-лесно сваляне на винта.
6. Когато отверката има досег с обработвания
детайл, освободете превключвателя за
промяна на скоростта, за да предотвратите
пробиване на обработвания детайл от
главата на винта.
17
Къртене (фиг. 1)
DC223, DC224
• Настройте ключа на селектора на режим (с)
само на ударна позиция.
• Вкарайте подходящо длето и проверете
дали е правилно заключено.
Смазване
Вашият електроинструмент не изисква
допълнително смазване.
• Регулирайте страничната дръжка (i) според
изискванията.
Използваните аксесоарите и приложения
трябва редовно да се смазват около
поддръжката на SDS Plus®.
• Включете инструмента и започнете работа.
Може да се наложи да пуснете мотора за
кратко, след като сте сменили режимите
от къртене към въртене, за да се изравнят
предавките.
Почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Не използвайте този инструмент
да смесвате или помпате лесно
запалими или избухливи течности
(бензин, алкохол и др.).
• Не смесвайте и не разбърквайте
запалими течности със
съответните етикети.
ПОДДРЪЖКА
Вашият електроинструмент DEWALT
е създаден с цел да работи продължителен
период от време с минимална поддръжка.
Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното му почистване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За
да намалите риска от
сериозно лично нараняване,
изключете инструмента от
електрическата мрежа преди
да регулирате или сваляте/
поставяте представки или
аксесоари. Едно нежелано
включване може да задейства
инструмента и да предизвика
наранявания.
• Тази машина не се сервизира от
потребителя. Занесете инструмента на
лицензиран сервизен агент на DEWALT
след приблизително 40 часа употреба. Ако
се появят проблеми преди това време,
свържете се с лицензиран сервиз на
DEWALT.
Зарядното устройство не се сервизира. Няма
части за сервизиране на вътрешността на
зарядното устройство.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте
замърсяванията и праха на
основния корпус със сух въздух
винаги, когато забележите
събиране на мръсотия в и около
вентилационните отвори.
Носете одобрена защита за
очите и одобрена противопрахова
маска, когато изпълнявате тази
процедура.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не
използвайте разтворители или
други химикали за почистване
на неметалните части на
инструмента. Тези химикали
могат да влошат качеството на
материалите, използвани за тези
части. Използвайте намокрена
с вода и мек сапун кърпа. Никога
не допускайте влизането на
течности в инструмента; никога
не потапяйте в течност която
и да е част на инструмента.
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА
ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност
от удар. Изключете зарядното
устройство от AC контакта преди
почистване. От външната част
на зарядното устройство можете
да почистите наслагванията
и намазняванията с помощта на
кърпа или мека, неметална четка.
Не използвайте вода или други
почистващи разтвори.
Допълнителни аксесоари
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже
с този инструмент не са
тествани аксесоари, различни от
18
тези на DEWALT, използването
на такива аксесоари с този
инструмент може да е опасно. За
да намалите риска от нараняване,
използвайте само препоръчаните
от DEWALT аксесоари с този
продукт.
Като допълнителна опция на разположение са
множество видове от SDS Plus® приставки за
пробиване и длета.
Посъветвайте се с вашия доставчик за
по-подробна информация относно подходящите
аксесоари.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът
не трябва да се изхвърля
с обикновените битови отпадъци.
Ако един ден откриете, че вашия продукт на
DEWALT се нуждае от замяна, или ако повече
не ви трябва, не го изхвърляйте с битовите
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Разделното събиране на
използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на
материалите и нановото им
използване. Повторното използване
на рециклираните материали
помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява
необходимостта от сурови суровини.
Акумулаторен батериен пакет
Tози батериен пакет с продължителен живот
трябва да се презарежда, когато вече не може
да отдава достатъчно мощност при работи,
където преди е работел с лекота. В края на
своя техничен живот, го изхвърлете с внимание
за околната среда:
• Напълно изтощете батерийния пакет, след
това го свалете от инструмента.
• NiCd и NiMH клетки могат да бъдат
рециклирани. Занесете ги на своя дилър
или на местната станция за рециклиране.
Събраните батерийни пакети ще бъдат
рециклирани или изхвърлени подходящо.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Местното законодателство може да предвижда
разделно събиране на електрическите продукти
от домакинството, в общинските сметища
за отпадъчни продукти или от търговците на
дребно при покупка на нов продукт.
DEWALT предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на DEWALT след
приключване на работния им живот. За да се
възползвате от тази услуга, моля, върнете
вашия продукт на всеки авторизиран агент за
сервиз, който ще го приеме от наше име.
Можете да намерите вашия най-близък
упълномощен сервизен агент, като се свържете
с на-близкия централен офис на DEWALT
указан в това ръководство. Освен това, списъка
на авторизираните сервизи на DEWALT и пълна
информация за нашето следпродажбено
обслужване и контакти са на разположение на
интернет адрес: www.2helpU.com.
zst00224001 - 06-01-2014
19
Download PDF

advertising