KA88 | Black&Decker KA88 BELT SANDER Type 3 instruction manual

371000-05 LV
www.blackanddecker.eu
KA88
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
11
3
4
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šī Black & Decker slīpmašīna ir paredzēta koksnes,
metāla, plastmasas un krāsotu virsmu slīpēšanai.
Šis instruments ir paredzēts tikai personīgai lietošanai.
Drošības noteikumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi
un noteikumi, var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un noteikumus
turpmākām uzziņām.
Termins „elektroinstruments” visos turpmākajos
brīdinājumos attiecas uz elektroinstrumentu (ar
vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1. Darba zonas drošība
a. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b. Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c. Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām
personām. Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
2. Elektrodrošība
a. Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot pārejas
kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas
un piemērotas kontaktligzdas rada mazāku
elektriskās strāvas trieciena risku.
b. Nepieskariet ies iezem ēt ā m vir smā m,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
c. Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja
elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
d. Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem, eļļai, asām
šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir
bojāts vai sapinies, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
e. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
f. Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar
noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās strāvas
trieciena risks.
3. Personīgā drošība
a. Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties
saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja
esat noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat viens mirklis
neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas
laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
b. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot aizsargpiederumus, piemēram,
putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks risks
gūt ievainojumus.
c. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/
vai akumulatora pievienošanas, instrumenta
pacelšanas vai pārnēsāšanas pārbaudiet,
vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai
ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu
ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
d. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas
vai uzgriežņatslēgas. Ja elektroinstrumenta
rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņatslēga
vai regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši stāviet
uz piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru.
Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f. Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām
detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati
var ieķerties kustīgajās detaļās.
5
LATVIEŠU
g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās
jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot putekļu
savācēju, iespējams mazināt putekļu kaitīgo
ietekmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu
elektroinstrumentu tā efektivitātes robežās
paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar
slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas
glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai no elektroinstrumenta
izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisku
drošības pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos
noteikumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja
tos ekspluatē neapmācītas personas.
e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti,
kam nav veikta pienācīga apkope.
f. Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus. Ja griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to
iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g. Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem
noteikumiem, ņemot vērā darba apstākļus
un veicamā darba specifiku. Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem,
var rasties bīstama situācija.
5. Apkalpošana
a. Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi
tiek saglabāta elektroinstrumenta drošība.
6
Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības noteikumi
slīpmašīnām
•
•
•
•
•
•
•
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie
izolētajām satveršanas virsmām, jo slīpēsanas siksna vai slīpēšanas pamatne var saskarties ar instrumenta vadu. Ja notiek saskare
ar vadu, kurā ir strāva, visas elektroinstrumenta
ārējās metāla virsmas vada strāvu, kā rezultātā
operators var gūt elektriskās strāvas triecienu.
Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā
veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo
materiālu uz stabilas platformas. Turot materiālu ar roku vai pie sava ķermeņa, t.i., nestabilā
stāvoklī, jūs varat zaudēt kontroli pār to.
Brīdinājums! Putekļi, kas rodas slīpēšanas
laikā, var kaitēt veselībai, ja operators vai
tuvumā esošas personas nonāk saskarē ar putekļiem vai tos ieelpo. Valkājiet putekļu masku,
kas īpaši paredzēta aizsardzībai pret putekļiem
un izgarojumiem, turklāt arī tām personām, kas
atrodas darba zonā, jāvalkā aizsargaprīkojums.
Pēc slīpēšanas rūpīgi iztīriet putekļus no darba
zonas.
Ievērojiet īpašu piesardzību, slīpējot krāsu, kas
var būt gatavota uz svina bāzes, kā arī slīpējot
dažus koksnes un metāla veidus, kas var radīt
toksiskus putekļus.
- Neļaujiet darba zonā atrasties bērniem vai
grūtniecēm.
- Darba vietā nedrīkst ne ēst, ne dzert, ne
smēķēt.
- Nekaitīgā veidā atbrīvojieties no putekļu
daļiņām un citiem netīrumiem.
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas
fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst
pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga
vai neapmāca persona, kas atbild par viņu
drošību. Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos
ar instrumentu.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta
paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā
lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas
nav paredzēts šim instrumentam, var rasties
ievainojumu risks un/vai īpašuma bojājumu risks.
Citu personu drošība
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas
fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst
pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga vai
neapmāca persona, kas atbild par viņu drošību.
LATVIEŠU
•
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības
brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
• ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
rotējošām detaļām;
• ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas,
ripas vai citus piederumus;
• ievainojumi, kas radušies instrumenta
ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši
strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc
darbs un jāatpūšas;
• dzirdes pasliktināšanās;
• kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot
putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot koksni, it īpaši
ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir
izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi,
kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var arī
lietot iepriekšējai vibrāciju iedarbības novērtēšanai.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties
no deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta
izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var
pārsniegt norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai
aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju
iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta
lietošanas veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas
darba cikla fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad instruments ir
izslēgts un darbojas tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma
risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc
nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai
barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.
•
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai Black & Decker pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Funkcijas
1. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. bloķēšanas poga
3. regulējams rokturis
4. spriegojuma svira
5. pielokāms pārsegs
6. centrēšanas poga
7. putekļu savākšanas atvere
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai
instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.
Slīpēšanas siksnas uzstādīšana (A. att.)
Brīdinājums! Šo instrumentu nedrīkst lietot, ja nav
uzstādīta slīpēšanas siksna.
• Izvelciet spriegojuma sviru (4), lai atbrīvotu
slīpēšanas siksnas (8) spriegojumu.
• Noņemiet nolietoto slīpēšanas siksnu.
• Novietojiet uz rullīšiem jaunu slīpēšanas siksnu.
Pārliecinieties, vai bultiņa uz slīpēšanas siksnas
ir vērsta vienā virzienā ar bultiņu uz instrumenta.
• Iespiediet atpakaļ spriegojuma sviru (4), lai
nospriegotu slīpēšanas siksnu.
Slīpēšanas siksnas gaitas līdzināšana (B. att.)
Lai nodrošinātu pareizu gaitu, slīpēšanas siksna
jānocentrē uz rullīšiem.
• Turiet instrumentu apvērstu otrādi un ieslēdziet.
• Pēc vajadzības pagrieziet centrēšanas pogu (6),
līdz slīpēšanas siksna ir nocentrēta uz rullīšiem.
Roktura regulēšana (C. att.)
Rokturi var iestatīt 3 pozīcijās.
• Atbloķējiet rokturi (3), izvelkot bloķēšanas rokturi
(9).
• Noregulējiet rokturi vēlamajā pozīcijā.
• Nobloķējiet rokturi, iespiežot atpakaļ bloķēšanas
rokturi.
Pārsega pielocīšana (D. att.)
Ja ir vajadzīgs slīpēt norobežotās vietās, pārsegu
var pielocīt pie instrumenta.
7
LATVIEŠU
Brīdinājums! Pārsegu var pielocīt tikai tad, ja regulējamais rokturis ir augšupvērstā pozīcijā.
•
•
•
Novietojiet rokturi (3) augšupvērstā pozīcijā.
Paceliet pārsegu (5).
Lai no jauna aizvērtu pārsegu, vispirms sāniski
pavelciet mēlīti (10).
Putekļu tvertnes uzstādīšana un noņemšana
(E. att.)
• Stumiet putekļu tvertni (11) uz putekļu savākšanas atveres (7).
• Lai noņemtu putekļu tvertni, novelciet to nost no
atveres.
Putekļsūcēja pievienošana (F. att.)
• Stumiet adapteru (12) uz putekļu savākšanas
atveres (7).
• Pievienojiet pie adaptera putekļsūcēja šļūteni.
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā
gaitā. Nepārslogojiet to.
Ieslēgšana un izslēgšana
• Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).
• Lai instruments darbotos nepārtraukti, nospiediet bloķēšanas pogu (2) un atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
• Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi. Lai nepārtrauktas darbības
laikā instrumentu izslēgtu, vēlreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi un tad to atlaidiet.
Putekļu tvertnes iztukšošana (E. un G. att.)
Darba laikā putekļu tver tne jāiztukšo ik pēc
10 minūtēm.
• Noņemiet putekļu tvertni (11), pavelkot to atpakaļ, līdz tā atvienojas no instrumenta.
• Noņemiet uzgali (13), griežot to pulksteņrādītāja
virzienā.
• Turiet putekļu tvertni ar filtru (14) vērstu lejup
un pakratiet tvertni, lai iztukšotu tās saturu.
Pakratiet uzgali, lai iztukšotu tā saturu.
• No jauna uzstādiet uz putekļu tvertnes uzgali
(13), griežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz tas nofiksējas vietā.
• No jauna uzstādiet uz instrumenta putekļu
tvertni.
Putekļu tvertnes filtra tīrīšana
Putekļu tvertnes filtrs ir vairākkārt izmantojams un
regulāri jātīra.
8
•
Iztukšojiet putekļu tvertni (11), kā aprakstīts
iepriekš.
• Novelciet filtru (14) nost no putekļu tvertnes.
Brīdinājums! Nespiediet fi ltru, to žņaudzot vai
izgriežot.
• Pasitiet filtru pret atkritumu grozu, lai izkratītu
putekļu pārpalikumus.
Brīdinājums! Filtra tīrīšanai neizmantojiet saspiestu
gaisu vai asus priekšmetus, kā arī neberziet to.
Nemazgājiet filtru.
• No jauna uzstādiet filtru.
• No jauna uzstādiet uzgali.
• No jauna uzstādiet uz instrumenta putekļu
tvertni.
Ieteikumi optimālai darbībai
• Zāģis ir jātur ar abām rokām.
• Nespiediet instrumentu pārāk spēcīgi.
• Regulāri pārbaudiet slīpēšanas siksnas stāvokli.
Pēc vajadzības nomainiet to pret jaunu.
• Vienmēr slīpējiet koka šķiedras virzienā.
• Slīpējot jaunas krāsas kārtas pirms vēl vienas
krāsas kārtas uzklāšanas, lietojiet ļoti smalku
smilšpapīru.
• Ļoti nelīdzenu virsmu slīpēšanu vai krāsas kārtu
noņemšanu sāciet ar raupju smilšpapīru. Cita
veida virsmu slīpēšanu sāciet ar vidēji raupju
smilšpapīru. Abos gadījumos pakāpeniski nomainiet pret aizvien smalkākiem smilšpapīriem,
lai iegūtu gludu virsmu.
• Sīkāku informāciju par pieejamajiem piederumiem jautājiet pārdevējam.
Piederumi
Instrumenta darba kvalitāte ir atkarīga no tā, kādu
piederumu izmanto. Black & Decker un Piranha
piederumi ir izstrādāti pēc augstākās kvalitātes
standartiem un paredzēti tam, lai uzlabotu instrumenta darba kvalitāti. Izmantojot šos piederumus,
instruments sniedz vislabākos rezultātus.
Apkope
Šis instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar
mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta
apkopes un regulāras tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas instruments
ir jāizslēdz un jāatvieno no barošanas avota.
• Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri
iztīriet instrumenta ventilācijas atveres.
• Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet motora korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
šķīdinātājus;
LATVIEŠU
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa;
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma termināļa. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus,
kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 5 A.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Black & Decker instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Izmantojot
pārstrādātus materiālus, tiek novērsta
dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Black & Decker nodrošina Black & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja
tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com
Tehniskie dati
Ieejas spriegums
Ieejas jauda
Siksnas ātrums
Slīpēšanas pamatne
Svars
VAC
W
m/min
mm
kg
KA88
3. tips
230
720
250
75 × 533
3,7
Skaņas spiediena līmenis
saskaņā ar EN 60745:
skaņas spiediens (LpA) 91 dB(A),
neprecizitāte (K) 3 dB(A)
skaņas jauda (LWA) 102 dB(A),
neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa)
saskaņā ar EN 60745:
vibrāciju emisijas vērtība (ah) 5,3 m/s2, neprecizitāte
(K) 1,5 m/s2
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
KA88
Black & Decker paziņo, ka šie izstrādājumi, kas
aprakstīti tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar
šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-4
Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar Black & Decker turpmāk minētajā adresē vai
skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā
izstrādā šo paziņojumu.
Kevin Hewitt
Globālās inženiertehniskās nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
27.10.2010.
9
LATVIEŠU
Garantija
Black & Decker rūpējas par savu izstrādājumu
kvalitāti un sniedz nevainojamu garantiju. Šis
garantijas paziņojums papildina jūsu līgumiskās
tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī
garantija ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs
un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.
Ja 24 mēnešu laikā kopš iegādes brīža
Black & Decker izstrādājums sabojājas materiālu
vai darba kvalitātes defektu dēļ vai arī kvalitātes neatbilstības dēļ, Black & Decker garantē
visu bojāto detaļu nomaiņu, tādu izstrādājumu
remontu, kas pakļauti dabīgam nodilumam vai
nolietojumam, vai šādu izstrādājumu nomaiņu, lai
patērētājam neradītu liekas neērtības, ja vien:
• izstrādājums nav lietots tirdzniecības, profesionāliem vai nomas nolūkiem;
• izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai
vai nolaidībai;
• izstrādājums nav bojāts svešķermeņu, vielu vai
negadījumu ietekmē;
• remontu nav veikušas nepilnvarotas personas,
kas nav ne pilnvarotas remonta darbnīcu, ne
Black & Decker apkopes centru speciālisti.
Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda
pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas
speciālistam pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot
tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties
ar vietējo Black & Decker biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Black & Decker
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com
Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
www.blackanddecker.co.uk un reģistrējiet savu
Black & Decker izstrādājumu, lai uzzinātu par jaunākajiem izstrādājumiem un īpašajiem piedāvājumiem. Sīkāku informāciju par Black & Decker
zīmolu un mūsu izstrādājumu klāstu skatiet vietnē
www.blackanddecker.co.uk.
10
Atcerieties – reģistrējiet savu izstrādājumu!
www.blackanddecker.co.uk/productregistration
Reģistrējiet savu izstrādājumu tīmekļa vietnē www.
blackanddecker.co.uk/productregistration vai arī nosūtiet savas valsts Black & Decker pārstāvniecībai
savu vārdu, uzvārdu un izstrādājuma kodu.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша шлифовальная машина Black & Decker
предназначена для шлифования деревянных,
металлических, пластиковых и окрашенных
поверхностей. Данный инструмент предназначен только для использования в домашних
условиях.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите
все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации. Несоблюдение всех перечисленных ниже
правил безопасности и инструкций
может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара
и/или получению тяжелой травмы.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования.
Термин «Электроинструмент» во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему
сетевому (с кабелем) электроинструменту или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение. Плохое
освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты,
если есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
В процессе работы электроинструмент
создает искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом
не подпускайте близко детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может
вызвать у Вас потерю контроля над рабочим
процессом.
2. Электробезопасность
a. В и л к а к а б е л я э л е к т р о и н с т ру м е н т а
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не
используйте соединительные штепсе-
ли-переходники, если в силовом кабеле
электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки
кабеля и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения электрическим током.
b. Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c. Не используйте электроинструмент под
дождем или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
d. Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не подвергайте
электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ;
держите его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента. Поврежденный или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим
током.
e. При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим
током.
f. При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отк лючения
(УЗО). Использование УЗО снижает риск
поражения электрическим током.
3. Личная безопасность
a. При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали, а также
находясь под действием алкоголя или
понижающих реакцию лекарственных
препаратов и других средств. Малейшая
неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьезной
травме.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема или
противошумовых наушников, значительно
снизит риск получения травмы.
c. Не допускайте непреднамеренного запуска. Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору,
поднять или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится в положении
«выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель которого
установлен в положение «включено», это
может привести к несчастному случаю.
d. Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный ключ, оставленный закрепленным на
вращающейся части электроинструмента,
может стать причиной тяжелой травмы.
e. Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу.
Это позволит Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
f. Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одеж ду или украшения. Следите
за тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента.
Свободная одежда, украшения или длинные
волосы могут попасть в движущиеся части
инструмента.
g. Если электроинструмент снабжен устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подк лючено
и используется надлежащим образом.
Использование устройства пылеудаления
значительно снижает риск возникновения
несчастного случая, связанного с запыленностью рабочего пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении
параметров, указанных в его технических
12
характеристиках.
b. Не используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения. Электроинструмент с неисправным
выключателем представляет опасность
и подлежит ремонту.
c. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
d. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не знакомым
с электроинструментом или данными
инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных
пользователей.
e. Рег улярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
f. Следите за остротой заточки и чистотой
реж ущих прина д лежностей. Прина длежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
g. Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не по
назначению может создать опасную ситуацию.
5. Техническое обслуживание
a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры
безопасности при работе шлифовальными машинами
•
•
•
•
•
•
•
Держите электроинструмент за изолированные рукоятки, поскольку шлифовальная лента / шлифовальная подошва может задеть кабель подключения
к электросети. Разрезание находящего под
напряжением провода делает не покрытые
изоляцией металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность
поражения электрическим током.
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на
неподвижной поверхности. Если держать
обрабатываемую деталь руками или с упором в собственное тело, то можно потерять
контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание
пыли, возникающей в ходе шлифовальных
работ, может представлять опасность для
здоровья оператора и окружающих лиц. Надевайте респиратор, специально разработанный для защиты от пыли и паров, и следите, чтобы лица, находящиеся в рабочей
зоне, также были обеспечены средствами
индивидуальной защиты.
После окончания работы тщательно убирайте всю образовавшуюся пыль.
Соблюдайте особую осторожность при удалении краски, которая может иметь свинцовую основу, или при шлифовании некоторых
сортов дерева или металла, которые могут
быть источником токсичной пыли:
- Не позволяйте детям или беременным
женщинам находиться в рабочей зоне.
- Не принимайте пищу, не пейте и не курите
в рабочей зоне.
- Удаляйте частицы пыли и прочие отходы
безопасным для окружающей среды способом.
Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного за
их безопасность лица. Не позволяйте детям
играть с электроинструментом.
Назначение инс трумента опис ываетс я
в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или
приспособлений, а также выполнение данным
инструментом любых видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести к несчастному случаю и/
или повреждению личного имущества.
Безопасность посторонних лиц
• Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица.
• Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
• Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
• Риск получения травмы во время смены
деталей инструмента, ножей или насадок.
• Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного
периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
• Ухудшение слуха.
• Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом
(например, при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит
риск получения травмы.
Электробезопасность
Данный инструмент защищен двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной
табличке электроинструмента.
•
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
Составные части
1. Пусковой выключатель
2. Кнопка блокировки пускового выключателя
3. Регулируемая передняя рукоятка
4. Рычаг натяжения
5. Откидной кожух
6. Рукоятка регулировки положения ленты
7. Отверстие пылеотвода
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединен от
электросети.
14
Установка шлифовальной ленты (Рис. А)
Внимание! Не используйте инструмент без
шлифовальной ленты.
• Поверните рычаг натяжения (4) от себя,
чтобы ослабить натяжение шлифовальной
ленты (8).
• Снимите старую шлифовальную ленту.
• Установите новую шлифовальную ленту на
валики. Проверьте, чтобы стрелки на наждачной ленте и на инструменте указывали
в одном направлении.
• Поверните рычаг натяжения (4) к себе для
натяжения шлифовальной ленты.
Регулировка шлифовальной ленты (Рис. В)
Для правильной работы, шлифовальной лента
должна быть отцентрирована на валиках.
• Включите инструмент, держа его шлифовальной лентой вверх.
• Поворачивайте рукоятку регулировки положения ленты (6), пока лента не будет ровно
вращаться на валиках.
Регулировка передней рукоятки (Рис. С)
Рукоятка может устанавливаться в одном из
трех положений.
• Разблокируйте рукоятку (3), потянув ручку
фиксатора (9) наружу.
• Установите рукоятку в необходимое положение.
• Зафиксируйте рукоятку, нажав на ручку
фиксатора внутрь.
Открытие кожуха (Рис. D)
Кожух можно поднять вверх для шлифования
в труднодоступных местах.
Внимание! Кожух можно поднять вверх только
когда рукоятка находится в верхнем положении.
• Установите рукоятку (3) в верхнее положение.
• Поднимите кожух (5) вверх.
• Чтобы закрыть кожух, вначале оттяните защелку (10) в сторону.
Установка и снятие пылесборника (Рис. Е)
• Надвиньте пылесборник (11) поверх отверстия для удаления пыли (7).
• Чтобы снять пылесборник, стяните его с отверстия для удаления пыли.
Подключение к пылесосу (Рис. F)
• Надвиньте переходник (12) поверх отверстия
для удаления пыли (7).
• Подключите шланг пылесоса к переходнику.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
Включение и выключение
• Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (1).
• Для непрерывного режима работы нажмите
кнопку блокировки выключателя (2) и отпустите клавишу пускового выключателя.
• Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя. Для выключения непрерывного режима работы
инструмента снова нажмите и отпустите
клавишу пускового выключателя.
Опорожнение пылесборника (Рис. Е и G)
Пылесборник должен опорожняться каждые
10 минут использования электроинструмента.
• Потяните пылесборник (11) назад и снимите
его с инструмента.
• Снимите крышку (13), вращая ее в направлении по часовой стрелке.
• Удерживая пылесборник фильтром (14) вниз,
потрясите контейнер, чтобы высыпать пыль.
С этой же целью потрясите крышку.
• Установите крышку (13) на свое место, поворачивая ее против часовой стрелки, до
ощущаемой фиксации.
• Установите пылесборник на шлифмашину.
Чистка фильтра пылесборника
Фильтр пылесборника рассчитан на многократное использование, поэтому должен регулярно
очищаться.
• Опорожните пылесборник (11), как описано
выше.
• Извлеките фильтр (14) из пылесборника.
Внимание! Не скручивайте фильтр!
• Вытрясите пыль из фильтра в мусорное
ведро.
Внимание! Ни в коем случае не очищайте
фильтр, используя щетки, сжатый возду х
и острые предметы! Не мойте фильтр!
• Установите фильтр на свое место.
• Установите крышку на свое место.
• Установите пылесборник на шлифмашину.
Рекомендации по оптимальному использованию
• Всегда удерживайте инструмент обеими
руками.
• Не на дав ливайте с лишком с ильно на
электроинструмент.
•
•
•
•
•
Регулярно проверяйте состояние шлифовальной ленты. При необходимости замените.
Шлифуйте всегда вдоль волокон древесины.
Используйте мелкозернистую наждачную
бумагу при шлифовании свежеокрашенной
поверхности перед нанесением нового слоя
краски.
На неровных, шероховатых поверхностях,
а также для удаления толстых слоев старых
лакокрасочных покрытий предварительно
используйте обдирочную (крупнозернистую) шлифовальную бумагу. На прочих
поверхностях предварительно используйте
получистовую (средней зернистости) шлифовальную бумагу. В обоих случаях при
последующем шлифовании перейдите на
чистовую (мелкозернистую) шлифовальную
бумагу, чтобы получить ровную, гладкую
поверхность.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Дополнительные принадлежности
Производительность Вашего электроинструмента напрямую зависит от используемых принадлежностей. Принадлежности Black & Decker
и Piranha изготовлены в соответствии с самыми
высокими стандартами качества и способны
увеличить производительность Вашего электроинструмента. Используя эти принадлежности, Вы достигнете наилучших результатов
в работе.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслу живании. Срок слу жбы
и надежность инструмента увеличивается при
правильном уходе и регулярной чистке.
Внимание! Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию выключайте инструмент и отключайте его от источника питания.
• Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего инструмента мягкой щеткой
или сухой тканью.
• Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент Black & Decker или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать. Использование переработанных материалов
помогает защищать окру жающую
среду от загрязнения и снижает расход
сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Black & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
16
Технические характеристики
Напряжение питания
Потребляемая
мощность
Скорость движения
ленты
Размер шлифовальной
подошвы
Вес
KA88
Тип 3
В перем. 230
тока
Вт 720
м/мин 250
мм 75 × 533
кг 3.7
Уровень звукового давления в соответствии
с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 91 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Акустическая мощность (LWA) 102 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов
по трем осям), измеренных в соответствии со
стандартом EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 5,3 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
РУССКИЙ ЯЗЫК
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
KA88
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4
За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже адресу или по
адресу, указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
Black & Decker.
Кевин Хьюитт (Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела мирового проектирования
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
27/10/2010
17
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
32
2
16
4
E16138
46
39
30
45
5
7
48
6
17
15
1
47
26
27
22
www.2helpU.com
36
18
24
KA88
25
14
3
21
31
23
42
36
29
56
33
19
28
35
12
53
11
13
37
13 - 10 - 10
20
54
8
34
10
11
55
9
TYP.
3
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising