D28495 | DeWalt D28495 ANGLE GRINDER instruction manual

588888-92 CZ
Přeloženo z původního návodu
D28495
D28498
Obrázek 1
c
e
d
a
b
p
2
Obrázek 2
o
e
o
Obrázek 4
Obrázek 3
d
g
i
f
j
h
k
3
Obrázek 5
Obrázek 6
n
A
n
l
l
j
j
k
m
k
B
n
l
j
k
c
Obrázek 7
q
e
4
ÚHLOVÉ BRUSKY
D28495, D28498
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro
uživatele profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
D28495 D28498
Napájecí napětí
V
230
230
Velká Británie & Irsko V 230/115 230/115
Typ
1
1
Příkon
W
2400
2400
Otáčky naprázdno
min-1 8500
6500
Průměr kotouče
mm 180
230
Průměr hřídele
M14
M14
Hmotnost
kg
5,6*
5,8*
* hmotnost včetně boční rukojeti a krytu
LPA (akustický tlak)
dB(A)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
dB(A)
LWA (akustický výkon)
dB(A)
K WA (odchylka akustického
výkonu)
dB(A)
92
93
4,0
103
4,0
104
4,0
4,0
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) určená podle normy EN 60745:
Úroveň vibrací ah při broušení podkladu
ah.AG =
m/s²
6,5
Odchylka K =
m/s²
1,5
5,0
1,5
Úroveň vibrací ah při broušení kotoučem
ah.DS =
m/s²
2,5
Odchylka K =
m/s²
1,5
–
–
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem
nářadí použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo
je-li prováděna jeho nedostatečná
údržba, velikost vibrací může být
odlišná. Tak se může během celkové
pracovní doby značně prodloužit doba
působení vibrací na obsluhu.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací: údržba
nářadí a jeho příslušenství, udržování
rukou v teple, organizace způsobů
práce.
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Velká Británie & Irsko
Nářadí 230 V, 13 A v zástrčce napájecího
kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede k způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
5
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
10
D28495, D28498
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
09.07.2010
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si
všechny bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
6
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází
k jiskření, které může způsobit vznícení
hořlavého prachu nebo výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chceteli nářadí odpojit od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití. Použití kabelu pro
venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
f) Musíte-li s elektrickým nářadím
pracovat ve vlhkém prostředí, použijte
napájecí zdroj s proudovým chráničem
(RCD). Použití proudového chrániče (RCD)
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče
nebo seřizovací přípravky. Seřizovací
klíče ponechané na nářadí mohou být
zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud jsou zařízení vybavena
adaptérem pro připojení odsávacího
zařízení, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Elektrické nářadí nepřetěžujte.
Používejte správný typ nářadí pro
prováděnou práci. Při použití správného
typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
c)
d)
e)
f)
g)
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte akumulátor. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického
nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo
zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod
nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte
jej před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
DOPLŇKOVÉ ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
Bezpečnostní pokyny pro
všechny pracovní operace
a) Toto elektrické nářadí bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo jako bruska, drátěný
kartáč, leštička nebo rozbrušovačka.
Prostudujte si všechny bezpečnostní
výstrahy, pokyny, obrázky a technické
údaje uvedené pro toto nářadí. Nedodržení
všech níže uvedených pokynů může vést
7
k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo
k vážnému zranění.
b) Nepoužívejte příslušenství, které
není výslovně zkonstruováno nebo
doporučeno výrobcem nářadí. I když
může být jiné příslušenství použito s vaším
elektrickým nářadím, neznamená to, že je
zajištěn jeho bezpečný provoz.
c) Jmenovité otáčky příslušenství musí být
minimálně rovny maximálním otáčkám
vyznačeným na štítku nářadí. Příslušenství,
které se otáčí rychleji než jsou jeho povolené
maximální otáčky, se může roztrhnout nebo
rozlomit.
d) Vnější průměr a tloušťka vašeho příslušenství
musí odpovídat rozsahu kapacity vašeho
nářadí. Příslušenství s nesprávnou velikostí
nemůže být odpovídajícím způsobem
chráněno a ovládáno.
e) Velikost upínacího otvoru kotoučů,
přírub, podpěrných podložek nebo jiného
příslušenství musí přesně odpovídat
průměru hnacího hřídele elektrického
nářadí. Kotouče s upínacími otvory, které
neodpovídají montážním dílům elektrického
nářadí, nepoběží stabilně, budou nadměrně
vibrovat a mohou způsobit ztrátu kontroly.
f) Nepoužívejte poškozené příslušenství.
Před každým použitím zkontrolujte
každé příslušenství. U brusných kotoučů
zkontrolujte, zda nejsou prasklé nebo
zda nejsou odštípnuté. U opěrných
podložek zkontrolujte, zda nejsou
prasklé, potrhané nebo nadměrně
opotřebované. U drátěných kartáčů
zkontrolujte, zda nejsou uvolněny nebo
popraskány jednotlivé dráty. Dojde-li
k pádu elektrického nářadí nebo jeho
příslušenství, zkontrolujte, zda nedošlo
k poškození a je-li to nutné, použijte
nepoškozené příslušenství. Po kontrole
a montáži příslušenství se postavte vy
i ostatní osoby tak, abyste stáli mimo
rovinu rotujícího příslušenství a na jednu
minutu spusťte nářadí v maximálních
otáčkách naprázdno. V této testovací době
se poškozené kotouče obvykle roztrhnou na
kousky.
g) Používejte prvky osobní ochrany.
V závislosti na druhu použití si nasaďte
ochrannou masku, či ochranné nebo
bezpečnostní brýle. Podle situace
používejte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovní zástěru
schopnou zachytit drobné brusné částice
nebo fragmenty obrobku. Ochrana zraku
8
musí být schopna zastavit odlétávající
nečistoty vznikající při různých pracovních
operacích. Maska proti prachu nebo
respirátor musí filtrovat částečky vznikající
při vaší práci. Dlouhodobé vystavení vysoké
intenzitě hluku může způsobit ztrátu sluchu.
h) Okolní osoby držte v bezpečné
vzdálenosti od pracovního prostoru.
Každý, kdo vstupuje do pracovního
prostoru, musí být vybaven prvky osobní
ochrany. Fragmenty obrobku nebo úlomky
kotouče mohou odlétávat a mohou způsobit
úraz i mimo pracovní prostor.
i) Při provádění prací, u kterých může
dojít ke kontaktu pracovního nástroje
se skrytým elektrickým vedením nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte
nářadí za izolované povrchy. Při kontaktu
s “živým” vodičem se nechráněné kovové
části nářadí stanou také “živé” a obsluha tak
utrpí zásah elektrickým proudem.
j) Přívodní kabel veďte mimo oblast
rotujícího příslušenství. Při ztrátě kontroly
může dojít k přeseknutí nebo obroušení
kabelu a vaše ruka může být zachycena
a vtažena do rotujícího příslušenství.
k) Nikdy neodkládejte nářadí, dokud nedojde
k úplnému zastavení pracovního nástroje.
Rotující příslušenství se může zarýt do
povrchu, což může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
l) Nespouštějte elektrické nářadí, přenášíteli jej v ruce vedle těla. Náhodný kontakt
s rotujícím příslušenstvím by mohl způsobit
zachycení vašeho oblečení a kontaktu
příslušenství s vaším tělem.
m) Ventilační otvory elektrického nářadí
pravidelně čistěte. Ventilátor motoru odvádí
prachové nečistoty z vnitřního prostoru nářadí
a nadměrné hromadění kovových částeček
může způsobit úraz elektrickým proudem.
n) Nepoužívejte nářadí, v blízkosti hořlavých
materiálů. Jiskry mohou způsobit vznícení
těchto hořlavin.
o) Nepoužívejte příslušenství, které vyžaduje
chlazení kapalinou. Použití vody nebo jiné
chladicí kapaliny může vést k smrtelnému
úrazu elektrickým proudem nebo k jinému
zranění.
DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VŠECHNY PRACOVNÍ
OPERACE
Příčiny zpětného rázu a jeho
prevence z pohledu obsluhy
Zpětný ráz je náhlou reakcí na sevření nebo
zaseknutí otáčejícího se kotouče, podpěrné
podložky, kartáče nebo jakéhokoli jiného
příslušenství. Sevření nebo zaseknutí způsobuje
rychlé zablokování rotujícího příslušenství,
které ještě navíc v bodě kontaktu způsobí ztrátu
kontroly nad nářadím a jeho pohyb v opačném
směru, než je směr otáčení příslušenství.
Je-li například brusný kotouč sevřen nebo
zaseknut v obrobku, hrana kotouče se v místě
kontaktu s obrobkem může zaříznout hlouběji
a může tak způsobit vyskočení kotouče směrem
nahoru nebo zpětný ráz. Kotouč může vyskočit
směrem k obsluze nebo od obsluhy, v závislosti
na směru pohybu kotouče v bodě, kde došlo
k jeho sevření. Za těchto podmínek mohou brusné
kotouče také prasknout.
K zpětnému rázu dochází v důsledku
nesprávného použití nebo nesprávných
pracovních postupů nebo provozních podmínek.
Zpětnému rázu můžete zabránit dodržováním níže
uvedených opatření:
a) Držte nářadí stále pevně a mějte postoj
a ruce v takové poloze, abyste byli stále
připraveni kompenzovat síly zpětného
rázu. Vždy používejte přídavnou rukojeť,
je-li ve vybavení nářadí, aby byla zaručena
maximální ovladatelnost při zpětném
rázu nebo při momentových reakcích
při spuštění nářadí. Uživatel nářadí
může zvládat momentové reakce nebo síly
zpětného rázu, jsou-li prováděna správná
opatření.
b) Nikdy nevkládejte ruce do blízkosti
rotujícího příslušenství. Může dojít
k zpětnému rázu příslušenství přes vaše
ruce.
c) Nezaujímejte takový postoj, kdy vás může
pohyb nářadí při zpětném rázu zasáhnout.
Zpětný ráz vymrští nářadí v opačném směru,
než je směr otáčení kotouče v místě sevření.
d) Zvláštní pozornost věnujte při práci
v rozích, práci s ostrými hranami apod.
Vyvarujte se poskakování a hrubému
přítlaku brusného kotouče. Rohy, ostré
hrany nebo kmitání mají tendenci zachytávat
rotující příslušenství, což může způsobit
ztrátu kontroly nad nářadím nebo zpětný ráz.
e) Nepoužívejte řezbářský nebo ozubený
pilový kotouč. Při použití těchto kotoučů
dochází často k zpětnému rázu nebo ke
ztrátě kontroly nad nářadím.
Bezpečnostní pokyny týkající
se broušení a rozbrušování
a) Používejte pouze typy kotoučů, které jsou
doporučeny pro vaše elektrické nářadí
a příslušný kryt určený pro zvolený
kotouč. Kotouče, které nejsou určeny pro
vaše nářadí, nemohou být odpovídajícím
způsobem chráněny a jsou nebezpečné.
b) Kryt musí být na nářadí bezpečně
připevněn a musí být umístěn tak, aby
zaručoval maximální bezpečnost a aby
byla před uživatelem nářadí obnažena
pouze minimální část kotouče. Kryt
pomáhá chránit uživatele nářadí před
odlétávajícími úlomky kotouče a před
náhodným kontaktem s kotoučem.
c) Kotouče musí být používány pouze
pro doporučené aplikace. Například:
neprovádějte broušení boční stranou
pilového kotouče určeného k přeřezávání.
Rozbrušovací kotouče jsou určeny pro
obvodové broušení. Boční síly působící na
tyto kotouče mohou způsobit jejich roztříštění.
d) Vždy používejte nepoškozené příruby
kotoučů, které mají správnou velikost
a tvar odpovídající zvolenému kotouči.
Správné typy přírub podpírají kotouč, a tak
snižují riziko jeho prasknutí. Příruby pro
rozbrušovací kotouče se mohou odlišovat od
přírub pro brusné kotouče.
e) Nepoužívejte opotřebované kotouče
z větších brusek. Kotouč určený pro větší
nářadí není vhodný pro vyšší otáčky menšího
nářadí a může prasknout.
Doplňkové bezpečnostní pokyny týkající se rozbrušování
a) Netlačte na rozbrušovací kotouč
a nevyvíjejte na něj nadměrný tlak.
Nepokoušejte se vytvářet příliš velkou
hloubku řezu. Přílišné namáhání kotouče
zvyšuje zátěž a náchylnost ke kroucení nebo
uváznutí kotouče v řezu a možnost zpětného
rázu nebo prasknutí kotouče.
b) Nestoupejte si v ose a za osu rotujícího
kotouče. Pohybuje-li se kotouč, v bodě
pracovní operace, směrem od vašeho těla,
možný zpětný ráz může vrhnout nářadí přímo
na vás.
9
c) Dojde-li k zablokování kotouče nebo
z jakéhokoli důvodu k přerušení řezu,
vypněte nářadí a držte jej bez pohybu,
dokud nedojde k úplnému zastavení
kotouče. Nikdy se nepokoušejte vyjmout
kotouč z řezu, je-li kotouč v pohybu,
protože by mohlo dojít k zpětnému
rázu. Přemýšlejte a provádějte potřebné
úpravy, abyste eliminovali příčinu zaseknutí
rozbrušovacího kotouče.
d) Nezahajujte znovu řezání v obrobku.
Nechejte kotouč dosáhnout maximálních
otáček a opatrně zaveďte kotouč opět do
řezu. Zahájíte-li řez přímo v obrobku, kotouč
se může zaseknout v obrobku, může z řezu
vyskočit nebo může dojít k zpětnému rázu.
e) Panely a jakékoli příliš velké obrobky se
podepřete, abyste minimalizovali riziko
sevření kotouče a zpětného rázu. Velké
obrobky mají působením vlastní hmotnosti
tendenci se prohýbat. Podpěry musí být
umístěny pod obrobkem na obou stranách
v blízkosti čáry řezu a v blízkosti okrajů
obrobku.
kontaktu. Drátěné kotouče nebo kartáče
mohou v důsledku prováděné práce nebo
odstředivých sil zvětšit svůj průměr.
Jiná nebezpečí
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko popálení způsobeného kontaktem
s příslušenstvím, které se zahřálo během
použití.
– Riziko zranění způsobeného dlouhodobým
použitím nářadí.
– Riziko vdechování prachu z nebezpečných
látek.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
f) Provádíte-li zářezy a průřezy do stěn nebo
do jiných materiálů, za které nevidíte,
buďte velmi opatrní. Vyčnívající kotouč
může způsobit přeřezání plynového nebo
vodovodního potrubí, elektrických vodičů
nebo předmětů, které mohou způsobit zpětný
ráz.
Bezpečnostní pokyny týkající
se broušení
a) Nepoužívejte výrazně větší kotouče
brusného papíru. Při výběru brusného
papíru používejte doporučení výrobce.
Větší kotouče brusného papíru, které
přesahují brusnou podložku, představují
riziko roztrhání a mohou způsobit kroucení
a roztržení kotouče nebo zpětný ráz.
Bezpečnostní výstrahy týkající
se použití drátěného kartáče
a) Uvědomte si, že štětiny drátěného kartáče
jsou kartáčem odmršťovány i během
normálního protáčení. Nevyvíjejte na
kartáč nadměrný tlak, aby nedocházelo
k příliš velkému namáhání štětin kartáče.
Štětiny kartáče mohou lehce propíchnout
lehký oděv nebo pokožku.
b) Je-li při práci s drátěným kartáčem
doporučeno použití krytu, dbejte na
to, aby se drátěný kotouč nebo kartáč
nedostaly s krytem v žádném případě do
10
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Datový kód (p), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Úhlovou brusku
1 Ochranný kryt
1 Boční rukojeť
1 Sadu přírub
1 Klíč se dvěma čepy
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho
součástí. Mohlo by dojít k zranění
nebo k jeho poškození.
a. Hlavní spínač
b. Odjišťovací spínač
c. Zámek hřídele
d. Ochranný kryt
e. Boční rukojeť
POUŽITÍ VÝROBKU
Výkonné úhlové brusky D28495, D28498
jsou určeny k profesionálnímu broušení
a rozbrušování.
NEPOUŽÍVEJTE jiné brusné kotouče, než jsou
kotouče s prohloubeným středem a lamelové
kotouče.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Tyto výkonné úhlové brusky jsou elektrická nářadí
pro profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
Spojka
Spojka s omezovačem momentu snižuje
maximální momentové reakce přenášené na
obsluhu v případě zablokování kotouče. Tato
funkce také chrání převody a elektrický motor
před zaseknutím. Spojka s omezovačem
momentu je nastavena výrobcem a nelze ji
upravovat.
Podnapěťový spínač
Hlavní spínač je vybaven funkcí rozepnutí při
nulovém napětí: pokud dojde z nějakého důvodu
k přerušení napájení, spínač musí být vědomě
znovu aktivován.
Ochrana proti přetížení
Dojde-li k přetížení motoru, jeho napájení bude
přerušeno. Jakmile dojde k vychladnutí motoru
na odpovídající provozní teplotu, napájení motoru
bude obnoveno.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745; proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
VAROVÁNÍ: 115 V modely by měly
být provozovány s bezpečnostním
oddělovacím transformátorem
s uzemněnou přepážkou mezi
primárním a sekundárním vinutím.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
zakoupíte u autorizovaného prodejce DEWALT.
Výměna síťové zástrčky (pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm²;
maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
VAROVÁNÍ: Vždy se ujistěte, zda
je kabelová příchytka správně
a bezpečně připevněna k obalu
kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy
vypněte nářadí a odpojte nářadí
od zdroje napájení. Před opětovným
11
připojením nářadí stiskněte a uvolněte
spouštěcí spínač, abyste se ujistili,
zda je nářadí vypnuto.
Montáž boční rukojeti (obr. 2)
VAROVÁNÍ: Před použitím nářadí
zkontrolujte, zda je rukojeť řádně
utažena.
Našroubujte boční rukojeť (e) pevně do jednoho
z otvorů (o) na jedné nebo druhé straně skříně
převodovky.
Montáž a demontáž ochranného krytu (obr. 3)
nepoužívejte. Z důvodu omezení rizika
způsobení zranění svěřujte opravu
nebo výměnu ochranného krytu
autorizovanému servisu.
Montáž a demontáž brusného
nebo rozbrušovacího kotouče
(obr. 4–6)
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte poškozené
kotouče.
1. Položte nářadí na stůl krytem nahoru.
2. Nasaďte podpěrnou přírubu (j) správně na
hřídel (k) (obr. 4).
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy
vypněte nářadí a odpojte nářadí
od zdroje napájení. Před opětovným
připojením nářadí stiskněte a uvolněte
spouštěcí spínač, abyste se ujistili,
zda je nářadí vypnuto.
3. Položte kotouč (l) na podpěrnou přírubu (j)
(obr. 5). Připevňujete-li kotouč s vyvýšeným
středem, ujistěte se, zda vyvýšený střed (m)
směřuje k podpěrné přírubě (j).
UPOZORNĚNÍ: S touto bruskou musí
být používány ochranné kryty.
b. Při montáži rozbrušovacího kotouče musí
kroužek na upínací matici (n) směřovat od
kotouče (obr. 6B).
Používáte-li brusku D28495 nebo D28498 pro
rozbrušování kovu nebo zdiva, MUSÍ být použit
ochranný kryt typu 1. Ochranné kryty typu 1
si můžete zakoupit u autorizovaných prodejců
DEWALT.
POZNÁMKA: Nahlédněte prosím na Tabulku
příslušenství pro broušení a rozbrušování na
konci této části, kde jsou uvedeny ostatní typy
příslušenství, které mohou být použity s těmito
bruskami.
4. Našroubujte na hřídel (k) závitovou upínací
matici (n) (obr. 6):
a. Při montáži brusného kotouče musí
kroužek na upínací matici (n) směřovat ke
kotouči (obr. 6A);
5. Stiskněte zámek hřídele (c) a otáčejte hřídelí
(k), dokud nedojde k jejímu zablokování
(obr. 5).
6. Přitáhněte závitovou upínací matici (n)
pomocí dodávaného klíče se dvěma kolíky.
7. Uvolněte zámek hřídele.
8. Chcete-li kotouč demontovat, pomocí klíče
se dvěma kolíky uvolněte závitovou upínací
matici (n).
1. Položte úhlovou brusku na stůl tak, aby hřídel
směřovala nahoru.
Montáž drátěného kartáče
2. Uvolněte upínací svorku (f) a držte ochranný
kryt (d) nad nářadím, jako na uvedeném
obrázku.
Našroubujte drátěný kartáč přímo na hřídel,
aniž byste použili distanční kroužek a závitovou
přírubu.
3. Srovnejte výstupky (g) se zářezy (h).
Před použitím
4. Stlačte ochranný kryt směrem dolů a otočte
jej do požadované polohy.
5. Je-li to nutné, zvyšte upínací silu svorky
utažením šroubu (i).
6. Přitáhněte upínací svorku.
7. Chcete-li ochranný kryt sejmout, uvolněte
upínací svorku.
UPOZORNĚNÍ: Nemůže-li být
ochranný kryt utažen pomocí
seřizovacího šroubu, nářadí
12
• Namontujte ochranný kryt a vhodný
kotouč nebo disk. Nepoužívejte nadměrně
opotřebované kotouče.
• Ujistěte se, zda je správně namontována
vnitřní i vnější příruba.
• Zkontrolujte, zda se kotouč otáčí ve stejném
směru, jaký zobrazují šipky na příslušenství
a na nářadí.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy
vypněte nářadí a odpojte nářadí
od zdroje napájení. Před opětovným
připojením nářadí stiskněte a uvolněte
spouštěcí spínač, abyste se ujistili,
zda je nářadí vypnuto.
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Před použitím nářadí
zkontrolujte, zda je rukojeť řádně
utažena.
UPOZORNĚNÍ: Při spuštění nářadí,
během jeho použití a dokud se kotouč
nebo příslušenství nepřestane otáčet,
držte pevně boční rukojeť a tělo
nářadí, abyste neztratili kontrolu nad
nářadím. Před odložením nářadí
se ujistěte, zda došlo k úplnému
zastavení kotouče.
Chcete-li nářadí zapnout, přesuňte odjišťovací
spínač (b) směrem vpřed a následně stiskněte
hlavní spínač (a).
VAROVÁNÍ: Při práci s tímto nářadím
vždy používejte odpovídající pracovní
rukavice.
Chcete-li nářadí zapnout do režimu trvalého
chodu, přesuňte odjišťovací spínač (b) směrem
vpřed a následně uvolněte stisk hlavního spínače
(a).
VAROVÁNÍ: Při použití brusky
dochází k velkému zahřívání skříně
převodovky.
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní spínač.
Pokud je nářadí zajištěno, stiskněte hlavní spínač
(a) ještě jednou.
VAROVÁNÍ:
• Zajistěte, aby byl broušený nebo
řezaný materiál řádně upnutý.
• Na nářadí vyvíjejte pouze mírný tlak.
Nevyvíjejte na kotouč boční tlak.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
Dojde-li k přehřátí nářadí, nechejte
jej několik minut v chodu naprázdno.
• Namontujte ochranný kryt a vhodný
kotouč nebo disk. Nepoužívejte
nadměrně opotřebované kotouče.
• Ujistěte se, zda je správně
namontována vnitřní i vnější příruba.
• Zkontrolujte, zda se kotouč otáčí ve
stejném směru, jaký zobrazují šipky
na příslušenství a na nářadí.
Správná poloha rukou (obr. 7)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí, VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na boční rukojeti (e) a druhou ruku
na hlavní rukojeti nářadí (q), jako na uvedeném
obrázku.
VAROVÁNÍ: Nevypínejte
a nezapínejte nářadí, je-li v záběru.
UPOZORNĚNÍ: Před kontaktem
nářadí s obrobkem nechejte nářadí
rozběhnout do maximálních otáček.
Před vypnutím zvedněte nářadí
s povrchu obrobku.
Zajištění hřídele (obr. 1)
Nářadí je vybaveno zámkem hřídele (c), který
zabraňuje otáčení hřídele při montáži nebo
demontáži kotoučů. Používejte zajištění hřídele
pouze po vypnutí nářadí, po odpojení napájecího
kabelu a po úplném zastavení nářadí.
POZNÁMKA: Z důvodu omezení
rizika poškození nářadí nepoužívejte
zajištění hřídele, je-li nářadí v chodu.
Mohlo by dojít k poškození nářadí
a namontované příslušenství by se
mohlo uvolnit a způsobit zranění
obsluhy.
Chcete-li zajistit hřídel, stiskněte tlačítko zámku
hřídele a otáčejte hřídelí, dokud nedojde
k zablokování jejího pohybu.
Použití lamelových kotoučů
VAROVÁNÍ: Nahromadění
kovových pilin. Časté použití
lamelových kotoučů při práci s kovy
může vést k zvýšenému riziku úrazu
elektrickým proudem. Chcete-li omezit
13
toto riziko, připojte před použitím
proudový chránič (RCD) a každý den
provádějte čištění větracích drážek
pomocí suchého stlačeného vzduchu
podle níže uvedených pokynů pro
údržbu nářadí.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy
vypněte nářadí a odpojte nářadí
od zdroje napájení. Před opětovným
připojením nářadí stiskněte a uvolněte
spouštěcí spínač, abyste se ujistili,
zda je nářadí vypnuto.
Odpojovací uhlíky
Motor bude automaticky zastaven, což znamená,
že se blíží konec provozní životnosti uhlíků a že
musí být provedena údržba nářadí. Uhlíky nejsou
opravitelné. Odevzdejte nářadí autorizovanému
servisu DEWALT.
Mazání
kapalina; nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném komunálním
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Čištění
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného
vzduchu. Při provádění tohoto úkonu
údržby používejte schválenou ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
14
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BROUŠENÍ A ROZBRUŠOVÁNÍ
Typ ochranného
krytu
Příslušenství
Popis
Montáž na brusku
Brusný kotouč
s prohloubeným středem
OCHRANNÝ KRYT
- TYP 27
Ochranný kryt typ 27
Lamelový
kotouč
Podpěrná příruba
Drátěné
kotouče
Kotouč s prohloubeným středem
typ 27
Závitová upínací matice
Drátěné
kotouče se
závitovou
maticí
Ochranný kryt typ 27
Drátěný kotouč
Drátěný
miskový kotouč
se závitovou
maticí
Ochranný kryt typ 27
Drátěný kartáč
Podpěrná
podložka /
brusný papír
Ochranný kryt typ 27
Pryžová podpěrná podložka
Brusný papír
Závitová upínací matice
15
TABULKA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BROUŠENÍ A ROZBRUŠOVÁNÍ
(pokračování)
Typ ochranného
krytu
Příslušenství
Popis
Montáž na brusku
Kotouč pro
rozbrušování
zdiva
OCHRANNÝ KRYT
- TYP 1
Ochranný kryt typ 1
Kotouč pro
rozbrušování
kovu
Diamantové
rozbrušovací
kotouče
Podpěrná příruba
Rozbrušovací kotouč
Závitová upínací matice
BEZ
OCHRANNÉHO
KRYTU
zst00240970 - 18-07-2014
16
Leštící
podložka
TYP.
D28495
1
63
43
11
30
31
33
44
45
46
14
47
52
32
53
16
48
17
40
18
19
12
2
3
20
36
23
22
13
15
70
21
10
4
6
5
1
29
27 4
26
25
41
24
42
62
24
61
60
E16159 - N076325
www.2helpU.com
800
12 - 08 - 10
17
TYP.
D28498
1
63
43
11
30
31
33
44
45
46
14
47
52
32
53
16
48
17
40
18
19
12
2
3
20
36
23
22
13
15
70
21
10
4
6
5
1
29
27 4
26
25
41
24
42
62
24
61
60
E16160 - N076328
18
www.2helpU.com
800
12 - 08 - 10
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising