KW750 | Black&Decker KW750 PLANER Type 4 instruction manual

509111-64 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KW750
2
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
f.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód
zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
3.
a.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub
akumulatora, przed uniesieniem go lub transportem sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie elektronarzędzia z palcem opartym
na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy
włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie noś
luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy
są one przyłączone i prawidłowo zamocowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Strug elektryczny Black & Decker jest przeznaczony do
heblowania drewna, materiałów drzewnych i tworzyw
sztucznych. Urządzenie to jest przystosowane do obsługi
ręcznej i nie nadaje się do zastosowań profesjonalnych.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie
sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez
kabla sieciowego).
c.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary,
gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry,
które mogą spowodować zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
f.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku
nie wolno jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia elektronarzędzia ani
do wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.
Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
g.
4.
a.
b.
c.
4
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba
je naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub
odłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek
ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
Przed rozpoczęciem strugania wyjmij wszystkie
gwoździe i inne metalowe przedmioty z obrabianej
powierzchni.
♦
Strug trzymaj obiema rękami za obydwie rękojeści.
♦
W razie uszkodzenia lub przecięcia przewodu zasilającego natychmiast wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
Ostrzeżenie! Kontakt lub wdychanie pyłów powstających
podczas strugania niektórych materiałów zagraża zdrowiu. Zakładaj specjalną maskę chroniącą przed pyłem
i parami, a ponadto dbaj o bezpieczeństwo innych osób
przebywających w miejscu pracy.
♦
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
♦
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie elektronarzędzia. Używanie innych
nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji,
lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem grozi nieprzewidywalnymi konsekwencjami.
Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia
przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed
użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp.
używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj
przy tym obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu
jest niebezpieczne.
Serwis
Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Bezpieczeństwo innych osób
♦
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy elektronarzędzi
♦
Pozostałe zagrożenia
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy strugów elektrycznych.
♦
♦
♦
♦
♦
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Przy korzystaniu z elektronarzędzia są możliwe dodatkowe zagrożenia nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń
zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
Zaliczają się do nich:
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
♦
Skaleczenia doznane przy wymianie elementów,
noży i akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
♦
Pogorszenie słuchu.
♦
Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza
dębu, buku i MDF).
W razie niebezpieczeństwa przetarcia własnego
przewodu zasilającego trzymaj elektronarzędzie za izolowane rękojeści. Narzędzie robocze
ma elektryczne połączenie z gołymi metalowymi
elementami struga, co grozi porażeniem prądem
elektrycznym w przypadku natrafienia na będący
pod napięciem przewód.
Używaj ścisków stolarskich lub podobnych
środków do mocowania przedmiotu obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie
przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem grozi utratą
panowania nad strugiem.
Przed odłożeniem struga odczekaj, aż noże całkowicie się zatrzymają. Obracające się noże mogą
zawadzić o podłoże, co grozi utratą panowania nad
elektronarzędziem i doznaniem poważnego urazu.
Dbaj o to, by noże zawsze były ostre. Tępe lub
uszkodzone może mogą spowodować odrzut lub
utknięcie wału nożowego pod naciskiem. Używaj
tylko noży przeznaczonych do tego struga.
Bezpośrednio po użyciu struga nie dotykaj przedmiotu obrabianego ani noży, gdyż mogą być bardzo
gorące.
Wibracje
Ważone wartości skuteczne przyspieszeń drgań podane
w danych technicznych i deklaracji zgodności zostały
zmierzone standardową metodą opisaną w normie
EN 60745, dzięki czemu można je wykorzystywać do
porównań z innymi elektronarzędziami i do tymczasowej
oceny ekspozycji drganiowej.
5
Ostrzeżenie! Wartość skuteczna przyśpieszeń drgań
w praktyce może się różnić od podanej wartości zależnie
od sposobu wykorzystania elektronarzędzia i nie da się
wykluczyć jej przekroczenia.
♦
Dostarczonym kluczem maszynowym płaskim
mocno dokręć śruby.
Ostrzeżenie! Zawsze wymieniaj obydwa noże.
Regulacja głębokości strugania (rys. B)
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu ustalenia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie
używających elektronarzędzi trzeba też uwzględnić
rzeczywiste warunki pracy, a także jak długo w danym
czasie narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Głębokość strugania jest wskazywana wskaźnikiem (9)
na skali (6).
♦
Tak obróć pokrętło nastawcze głębokości strugania
(5), by uzyskać żądaną grubość wióra.
♦
Gdy strug nie jest używany, obróć pokrętło do pozycji
„P”.
Zakładanie i zdejmowanie prowadnicy
dystansowej (rys. C)
Tabliczki na strugu
Na strugu umieszczono następujące symbole:
Prowadnica dystansowa ułatwia obróbkę wąskich
przedmiotów.
♦
Wkręć pokrętło (11) w otwór z boku struga i mocno
je dokręć.
♦
Poluzuj pokrętło ustalające prowadnicy dystansowej
(10).
♦
Przesuń prowadnicę do żądanej pozycji.
♦
Mocno dokręć pokrętło ustalające.
Wskazówka: Przy prawidłowym zamocowaniu prowadnica dystansowa znajduje się poniżej powierzchni
roboczej struga.
♦
By zdjąć prowadnicę dystansową, wykonaj opisane
wyżej czynności w odwrotnej kolejności.
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie
urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Bezpieczeństwo elektryczne
Elektronarzędzie to jest podwójnie zaizolowane
i dlatego żyła uziemiająca nie jest potrzebna.
Zawsze sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej.
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker. Postępowanie wbrew
temu nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.
Przyłączanie odkurzacza do struga (rys. D)
By przyłączyć odkurzacz lub odpylacz ssący do struga,
jest potrzebny specjalny adapter. Można go nabyć
w sklepie ze sprzętem Black & Decker.
♦
Nasuń adapter (12) na wyrzutnik wiórów (3).
♦
Połącz wąż odkurzacza (13) z adapterem.
Elementy struga
Strug ten zawiera niektóre lub wszystkie spośród wymienionych niżej elementów:
1. Wyłącznik
2. Przycisk blokujący
3. Wyrzutnik wiórów
4. Przełącznik kierunku wyrzucania wiórów
5. Pokrętło ustawcze głębokości strugania
6. Skala głębokości strugania
Montaż pojemnika na wióry (rys. E)
Pojemnik na wióry jest szczególnie przydatny, gdy pracuje
się w ciasnych pomieszczeniach.
♦
♦
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź,
czy strug jest wyłączony, a wtyczka kabla zasilającego
wyjęta z gniazda sieciowego.
Nasuń pojemnik (14) na wyrzutnik wiórów (3) z boku
struga.
Tak ustaw przełącznik kierunku wyrzucania wiórów
(4), by wpadały one do pojemnika.
Opróżnianie pojemnika z wiórów
By nie doszło do zatkania wyrzutnika w trakcie strugania,
pojemnik na wióry trzeba regularnie opróżniać.
♦
Przed kontynuowaniem pracy zdejmij i opróżnij
pojemnik.
Wymiana noży skrawających (rys. A)
Noże zamontowane w strugu są dwustronne. Noże zamienne można nabyć w handlu detalicznym.
Zastosowanie
Zdejmowanie
♦
Poluzuj śruby (7) dostarczonym kluczem maszynowym płaskim.
♦
Wysuń nóż (8) z uchwytu.
♦
Obróć nóż, by teraz strugał materiał swoją drugą
stroną. Po zużyciu obydwu ostrzy noże trzeba
wymienić.
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążenia struga.
♦
Nastaw odpowiednią głębokość strugania.
♦
Ewentualnie załóż i wyreguluj prowadnicę dystansową.
Mocowanie
♦
Wsuń nóż w uchwyt do oporu.
Załączanie
♦
Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokujący (2), a następnie naciśnij wyłącznik (1).
Załączanie i wyłączanie
6
♦
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji lub
czyszczenia wyłącz elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego.
♦
Systematycznie za pomocą miękkiej szczoteczki
lub suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne
w elektronarzędziu.
♦
Regularnie przecieraj obudowę silnika wilgotną
szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
Zwolnij przycisk blokujący.
Wyłączanie
♦
Zwolnij wyłącznik.
Struganie
♦
♦
♦
♦
Przednią część stopy struga oprzyj o powierzchnię
przedmiotu obrabianego.
Załącz strug.
Równomiernie przemieszczaj strug do przodu, by
zebrać pierwszą warstwę.
Po zakończeniu strugania wyłącz strug.
Wymiana paska napędowego (rys. I)
♦
♦
♦
Wręgowanie (rys. F)
♦
♦
Załóż i wyreguluj prowadnicę dystansową.
Dalej postępuj jak przy struganiu.
Fazowanie krawędzi (rys. G)
Rowki klinowe na spodzie stopy struga umożliwiają
fazowanie krawędzi pod kątami 45°, 30° i 15°.
♦
Przyłóż odpowiedni rowek (20) do krawędzi przedmiotu obrabianego i sfazuj ją.
♦
Kontrola i wymiana szczotek węglowych
(rys. J)
Podpórka (rys. H)
Szczotki należy regularnie sprawdzać pod względem
zużycia.
♦
Zdejmij zaślepkę (22). Szczotki powinny się
swobodnie przesuwać w szczotkotrzymaczach.
W przypadku zużycia do 8 mm trzeba je wymienić.
Włóż nową szczotkę w szzczotkotrzymacz. Musi ona być
zwrócona w tę samą stronę co uprzednio wyjęta szczotka.
Ponownie załóż zaślepkę, ale nie wciskaj jej zbyt mocno.
Strug elektryczny zawiera podpórkę (21), która wysuwa
się automatycznie w chwili uniesienia wału nożowego
znad przedmiotu obrabianego. W chwili przyłożenia struga podpórka się chowa. Przy wysuniętej podpórce strug
można odłożyć na obrabianej powierzchni, nieobawiając
się, że zawadzą o nią noże.
Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracy
♦
♦
♦
Wykręć wkręty (15) i zdejmij osłonę (16).
Zdejmij zużyty pasek napędowy.
Załóż nowy pasek (17) na koła pasowe. Najpierw
załóż go na duże koło pasowe (18), a następnie na
małe (19), równomiernie obracając przy tym pasek
ręką.
Ponownie umieść osłonę na swoim miejscu i przykręć ją wkrętami.
Prowadź strug wzdłuż słojów drewna.
Gdy słoje się krzyżują lub przebiegają faliście bądź
też drewno jest twarde, nastaw taką głębokość strugania, by strug ścinał tylko bardzo cienką warstwę
materiału przy każdym przejściu. Potrzeba wtedy
wiele operacji, by osiągnąć zadowalający wynik.
By strug poruszał się idealnie w jednej płaszczyźnie,
na początku operacji strugania dociskaj do materiału
przednią część stopy, a na końcu - tylną część.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go
już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Wyposażenie dodatkowe
Sprawność struga zależy od zastosowanego wyposażenia dodatkowego. Akcesoria firmy Black & Decker
i Piranha odznaczają się najwyższą jakością, a celem
ich jest polepszenie sprawności narzędzia.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce
W handlu detalicznym można nabyć następujące noże
zamienne:
Dwustronne noże ze spiekami węglikowymi (numer
katalogowy X35007, dostępne parami).
Dwustronne noże ze stali szybkotnącej (numer
katalogowy X24192-XJ11, dostępne parami).
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
Konserwacja
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Strug odznacza się dużą trwałością użytkową i prawie
nie wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia
ciągłej, bezawaryjnej pracy, niezbędne jest jego regularne
czyszczenie.
7
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Dane techniczne
KW750 (typ 4)
Napięcie wejściowe
VAC 230
Pobór mocy
W 750
Prędkość obrotowa biegu
jałowego
obr/min 16500
Szerokość strugania
mm 82
Głębokość strugania
mm 2
Głębokość wręgu
mm 12
Masa
kg 2,9
Ważone częstotliwościowo całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści
(suma wektorowa trzech składowych kierunkowych) zmierzone według
normy EN 60745:
Wartość skuteczna: < 2,5 m/s2, Niepewność pomiaru: 1,5 m/s2
Poziom hałasu według normy EN 60745:
Poziom ciśnienia akustycznego: 83,9 dB(A),
niepewność pomiaru: 3 dB(A), Poziom mocy akustycznej: 94,9 dB(A),
niepewność pomiaru: 3 dB(A)
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
KW750
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyrób nr
kat.KW750 opisany w „Danych technicznych” został wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
2006/42/EG, 2004/108/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-14
By uzyskać więcej informacji, zwróć się do jednego
z naszych przedstawicielstw handlowych Black & Decker
wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za zgodność
danych technicznych i składa to oświadczenie w imieniu
firmy Black & Decker.
Kevin Hewitt
Wiceprezes Global
Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
11/11/2010
8
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Firma Black & Decker jest pewna jakości swoich
produktów i oferuje dla nich doskonałą gwarancję.
Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają
praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
b)
8.
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk ży wio łow ych, niepr zewidzianych
wypadków, korozji, normalnego zużycia
w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
b)
a)
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, faks: (22) 862-08-09
zst00146061- 25-01-2011
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
01/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising