KW750 | Black&Decker KW750 PLANER Type 4 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511111-41 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
KW750
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Váš hoblík Black & Decker je určený na hobľovanie
dreva, výrobkov z dreva a plastov. Tento hoblík je určený
na ručné použitie. Toto náradie je určené iba na spotrebiteľské použitie.
f.
Bezpečnostné pokyny
3.
a.
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Pozorne si prečítajte všetky
bezpečnostné varovania a pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať
za následok úraz elektrickým prúdom, vznik
požiaru alebo vážne poranenie.
b.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte
na prípadné ďalšie použitie. Označenie „elektrické
náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše
náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré
môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo
výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami.
Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie. Použitie
g.
4.
a.
b.
c.
4
kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo
vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky
ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba
a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypnutý hlavný
vypínač. Prenášanie elektrického náradia s prstom
na hlavnom vypínači alebo pripojenie prívodného
kábla k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač náradia
v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú
v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí
môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu, zaistite
jeho správne pripojenie a riadnu funkciu. Použitie
týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického
náradia. Pri použití správneho typu náradia bude
práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické
náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného
zapnutia náradia.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
Ak je prívodný kábel poškodený alebo ak dôjde
k jeho preseknutiu, náradie ihneď odpojte od elektrického prívodu.
Varovanie! Vyhýbajte sa kontaktu alebo vdýchnutiu
prachu vzniknutého pri hobľovaní. Tento prach môže
ohrozovať zdravie obsluhy a okolostojacich osôb. Používajte masku proti prachu určenú špeciálne na ochranu
pred toxickým prachom a podobnými látkami a zaistite,
aby boli takto chránené všetky osoby nachádzajúce sa
alebo vstupujúce do pracovného priestoru.
♦
Toto náradie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo
duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, pokiaľ tieto osoby nepracujú
pod dohľadom, alebo pokiaľ im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť
pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
♦
Určené použitie tohto výrobku je popísané v tomto
návode. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií než je odporúčané týmto návodom, môže
predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo riziko
spôsobenia hmotných škôd.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie
nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto
bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým
náradím pracovali. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia.
Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred
použitím opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených
nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a držiaky nástrojov podľa týchto pokynov a berte
do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá
bude vykonávaná. Použitie elektrického náradia na
iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
Opravy
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať
originálne náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa hoblíkov
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Držte elektrické náradie za izolované rukoväti,
pretože môže dôjsť k zachyteniu prívodného
kábla náradím. Pri kontakte so „živým“ vodičom
spôsobia neizolované kovové časti náradia obsluhe
úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému
stolu používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo opretie
obrobku o vlastné telo je nestabilné a môže viesť
k strate kontroly.
Pred odložením hoblíka počkajte, pokiaľ sa nôž
celkom nezastaví. Odkrytý nôž môže zachytiť
povrch miesta, na ktoré hoblík odkladáte, čo môže
viesť k strate kontroly a vážnemu úrazu.
Udržujte rezný nôž ostrý. Tupé alebo poškodené
rezné nože môžu pri práci spôsobiť ich vychýlenie
alebo zablokovanie. Pre každý typ operácií používajte vždy vhodný typ noža.
Nedotýkajte sa obrobku alebo noža ihneď po ukončení práce. Môže byť veľmi horúci.
Pred zahájením práce z obrobku odstráňte všetky
klince a iné kovové časti.
Náradie držte vždy obomi rukami a len za jeho
vlastné rukoväti.
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
Zvyškové riziká
Ďalšie riziká môžu nastať pri spôsobe použitia náradia,
ktorý sa neuvádza v priložených bezpečnostných pokynoch. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho
použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
5
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa
môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto náradím.
Vloženie
♦
Zasuňte nôž do držiaka tak, aby bol riadne usadený
až po koncový doraz.
♦
Pomocou dodaného kľúča utiahnite skrutky (7).
Varovanie! Vždy vymieňajte oba nože.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití
elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne
vibrácií v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
Nastavenie hĺbky rezu (obr. B)
Nastavená hĺbka záberu je určená ukazovateľom (9).
Nastavenie uhla je možné odčítať na stupnici (6).
♦
Otáčaním rukoväti nastavenia hĺbky záberu (5)
nastavte požadovaný záber.
♦
Pokiaľ náradie nepoužívate, rukoväť otočte do
polohy ‘P‘.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/EC na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia
s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Nasadenie a vybratie paralelného vodidla
(obr. C)
Paralelné vodidlo sa používa na optimálne vedenie
náradia v úzkych obrobkoch.
♦
Zaskrutkujte rukoväť (11) do otvoru na bočnej strane
hoblíka a pevne ju utiahnite.
♦
Povoľte nastavovaciu skrutku (10) paralelného
vodidla.
♦
Otočte bočnú rukoväť do požadovanej polohy.
♦
Nastavovaciu skrutku vodidla pevne utiahnite.
Poznámka: Pri správnej inštalácii by sa malo paralelné
vodidlo nachádzať pod hoblíkom.
♦
Ak chcete vodidlo vybrať, spravte vyššie uvedené
kroky v opačnom poradí.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je vybavené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
♦
Pripojenie vysávača k náradiu (obr. D)
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.
Ak chcete k náradiu pripojiť vysávač alebo odsávacie
zariadenie, musíte použiť adaptér. Tento adaptér
môžete kúpiť u najbližšieho autorizovaného predajcu
Black & Decker.
♦
Nasuňte držiak na hadicu (12) na výstupný otvor na
odvádzanie prachu (3).
♦
K adaptéru pripojte hubicu vysávača (13).
Popis
Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí:
1. Hlavný vypínač (Zapnuté/Vypnuté)
2. Poistné tlačidlo
3. Výstupný otvor na odvod hoblín
4. Volič výstupného otvoru na odvod hoblín
5. Nastavovacia skrutka hĺbky hobľovania
6. Stupnica hĺbky hobľovania
Pripojenie vrecka na hobliny (obr. E)
Použitie vrecka na hobliny je zvlášť vhodné pri práci
v obmedzených priestoroch.
♦
Zostavenie
♦
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
Výmena nožov (obr. A)
Rezné nože dodané s týmto náradím sú obojstranné.
Vybraný rad príslušenstva získate u Vášho miestneho
dodávateľa.
Nasuňte spojovaciu doštičku (14) vrecka na výstupný otvor na odvod hoblín (3).
Na ochranu pred výstupom hoblín z protiľahlého
výstupného otvoru prepnite volič výstupného otvoru
na odvod hoblín (4) na opačnú stranu, ako je umiestnenie vrecka.
Vysypanie vrecka na hobliny
Na ochranu pred zanesením by sa malo vrecko na hobliny
pri používaní pravidelne vysýpať.
♦
Pred pokračovaním v práci prachové vrecúško
rozopnite a vyprázdnite.
Vybratie
♦
Pomocou dodaného kľúča povoľte skrutky (7).
♦
Nôž (8) vysuňte von z držiaka.
♦
Nôž otočte tak, aby zaberal neopotrebovanou stranou. Pokiaľ sú obe strany noža opotrebované, musí
sa vymeniť.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
♦
Nastavte hĺbku záberu.
♦
Ak je to nutné, pripevnite a nastavte paralelné
vodidlo.
6
Údržba
Zapnutie a vypnutie
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak, aby
pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Zapnutie
♦
Poistné tlačidlo (2) pridržte stlačené a stlačte hlavný
vypínač (1).
♦
Poistné tlačidlo uvoľnite.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby náradie
vypnite a odpojte kábel od siete.
♦
Vetracie otvory náradia pravidelne čistite mäkkou
kefou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Vypnutie
♦
Uvoľnite hlavný vypínač.
Hobľovanie
♦
♦
♦
♦
Hoblík držte tak, aby jeho predný špic bol na ploche
hobľovaného obrobku.
Zapnite náradie.
Záber spravte plynulým ťahaním hoblíka smerom
dopredu.
Po dokončení záberu hoblík vypnite.
Výmena pohonného remeňa (obr. I)
♦
♦
♦
Žliabkovanie (obr. F)
♦
♦
Upevnite a nastavte paralelné vodidlo.
Postupujte ako pri hobľovaní.
♦
Kontrola a výmena uhlíkov motora (obr. J)
Zrážanie hrán (obr. G)
Uhlíky by mali byť pravidelne kontrolované, či nie sú
opotrebované.
♦
Vyberte kryt uhlíkov (22). Uhlíky by sa mali v lôžku
voľne posúvať. Ak sú uhlíky opotrebované na zostávajúcu dĺžku 8 mm (0,3“), mali by byť vymenené.
Opätovné nasadenie uhlíka vykonáte jej zasunutím späť
do lôžka. Ak vykonávate výmenu uhlíka, nový nasaďte
s rovnakou orientáciou, akú mala pôvodný uhlík.
Nasaďte späť viečko uhlíka (nepretiahnite).
Drážky tvaru V na špičke pätky hoblíka Vám umožňujú
vykonávať zrážanie hrán v sklonoch 45°, 30° a 15°.
♦
Hoblík uchopte šikmo s požadovaným otvorom (20)
cez hranu obrobku a spravte záber.
Parkovacia oporná pätka (obr. H)
Váš hoblík je vybavený parkovacou opornou pätkou (21),
ktorá sa pri zdvihnutí hoblíka z opracovávanej plochy automaticky vysunie. Počas hobľovania je pri tlaku smerom
dopredu oporná pätka zasunutá. Pri vysunutí opornej
pätky je možné hoblík položiť na opracovávaný povrch
bez toho, aby sa ho hobľovací nôž dotýkal.
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre
Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite ekologickú likvidáciu starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený
žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A.
Rady na optimálne použitie
♦
♦
♦
Uvoľnite skrutky (15) a vyberte kryt (16).
Vyberte opotrebovaný pohonný remeň.
Na kladky nasaďte nový remeň (17). S trvalým
otáčaním remeňa rukou najskôr navlečte remeň cez
väčšiu kladku (18) a potom cez menšiu kladku (19).
Nasaďte späť kryt a pevne dotiahnite skrutky.
Vždy ťahajte hoblíkom v smere vlákien dreva.
Pokiaľ sú vlákna naprieč, alebo ak sú zvlnené,
prípadne ak nejde o tvrdý typ hobľovaného dreva,
nastavte záber tak, aby sa odoberala pri každom
zábere len veľmi tenká vrstva a pre požadovaný
výsledok spravte niekoľko záberov.
Pre správne držanie hoblíka v priamej línii s rezom
pritlačte v začiatku záberu k obrobku prednú časť
hoblíka a na konci záberu zadnú časť hoblíka.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný v bežnom komunálnom odpade.
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí od používaného príslušenstva. Príslušenstvá Black & Decker a Piranha sú
navrhnuté a vyrobené podľa noriem pre vysokú kvalitu
a sú určené na zvýšenie výkonu Vášho náradia. Použitím
tohto príslušenstva docielite ten najlepší výsledok, ktorý
Vám Vaše náradie môže poskytnúť.
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu
s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto
výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Nasledujúce typy náhradných nožov získate u Vášho
miestneho dodávateľa:
Obojstranné nože s ostrím tvrdeným karbidom
wolfrámu (diel č. X35007, dodávané v páre)
Obojstranné nože s ostrím tvrdeným z rýchloreznej
ocele (diel č. X24192-XJ11, dodávané v páre)
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
7
Záruka
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker v priebehu
24 mesiacov od kúpy akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielcov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu;
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba;
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením;
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
Technické údaje
KW750 (Typ 4)
Napájacie napätie
Príkon
V 230
W 750
Otáčky naprázdno
min-1 16 500
Šírka hobľovania
mm 82
Hĺbka hobľovania
mm 2
Hĺbka žliabkovania
mm 12
Hmotnosť
kg 2,9
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na
príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy
EN 60745:
Úroveň vibrácií (ah) <2,5 m/s2, Odchýlka (K) 1,5 m/s2
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 83,990 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 94,9 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.sk a zaregistrujte tu Váš
nový výrobok. Registrácia umožňuje spoločnosti
Black & Decker informovať zákazníkov o priebežných
zmenách a nových výrobkoch. Ďalšie informácie
o značke Black & Decker a o celom rade našich
ďalších výrobkov nájdete na adrese
www.blackanddecker.sk.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
10
KW750
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, 2004/108/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-14
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím,
spoločnosť Black & Decker na tejto adrese alebo na
adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
11/11/2010
8
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00144869 - 25-01-2011
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
01/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising