KW750 | Black&Decker KW750 PLANER Type 4 instruction manual

w:\2012\Black_and_Decker_
Gmb\BLACK_AND_DECKER\00191931_KSTR8_HU\
DTPdata\HU\Korektury\
A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-27 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
KW750
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Black & Decker gyaluját fa, fából készült termékek és műanyagok gyalulásához terveztük. A készülék
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
f.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonságtechnikai
figyelmeztetések
3.
a.
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az
alábbi figyelmeztetések, útmutatások figyelmen
kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
b.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati
útmutatót későbbi felhasználásra. Az „elektromos
szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által
használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán és jól megvilágítva. A rendetlen és sötét munkaterület vonzza
a baleseteket.
Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes légtérben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az
elektromos szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
Az elektromos szerszám használata közben
tartsa távol a gyermekeket és az arrajárókat. Ha
elterelik a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát.
d.
e.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugaszának olyan
kialakításúnak kell lennie, amely megfelel a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának. Soha ne
alakítsa át a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokhoz ne használjon adapter dugaszt.
Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és megfelelő
fali aljzatok használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést
kap, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszám
belsejébe, megnő az áramütés veszélye.
Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos
kéziszerszámot soha ne hordozza és ne húzza
a tápkábelénél fogva, és a dugaszt ne a kábelnél
fogva húzza ki a konnektorból. Óvja a kábelt
hőtől, olajtól, éles szélektől, illetve mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összekuszálódott kábel
növeli az áramütés veszélyét.
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra alkal-
f.
g.
4.
a.
b.
c.
4
mas hosszabbító kábellel csökkenti az áramütés
veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, alkalmazzon Fi-relével védett áramforrást. Hibaáram-védelemmel
ellátott áramforrás használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
Személyes biztonság
Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen a munkájára, használja a józan eszét, amikor elektromos
szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, ha gyógyszer, alkohol
hatása vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig
hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések,
például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes
cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi sérülés veszélyét.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne
indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy
a szerszám kapcsolója kikapcsolt állásban van-e,
mielőtt azt a hálózatra és/vagy akkumulátorra
csatlakoztatja, a kezébe veszi vagy hordozza. Ha
a szerszámot úgy hordozza, hogy az ujját közben
a kapcsolón tartja, vagy bekapcsolt szerszámot
helyez áram alá, azzal balesetet okozhat.
Távolítsa el a szerszámról a beállításhoz használt
kulcsot vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja
az elektromos szerszámot. Forgó alkatrészen
hagyott kulcs vagy csavarkulcs a szerszám beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Mindig
megfelelően támassza meg a lábát, és tartsa
magát egyensúlyban. Így a szerszámot váratlan
helyzetekben is jobban tudja irányítani.
Viseljen megfelelő öltözéket. Ne hordjon laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruházatát és
kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
A laza öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Ha az adott eszközhöz porelszívó és porgyűjtő
is kapcsolható, ügyeljen ezek helyes csatlakoztatására és használatára. Porgyűjtő használatával
csökkenthetők a porral összefüggő veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse túl az elektromos szerszámot.
A munkafeladatnak megfelelő elektromos szerszámot használja. Jobban és biztonságosabban
végezheti el a munkát, ha a szerszámot olyan
fordulatszámon működteti, amilyenre tervezték.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha a saját kapcsolójával nem lehet be- és kikapcsolni.
A kapcsolóhibás elektromos szerszámok használata
veszélyes, azokat meg kell javítani.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
a helyére elteszi, húzza ki a dugaszát a kon-
d.
e.
f.
g.
5.
a.
nektorból és/vagy az akkumulátorról. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti
a szerszám véletlen beindulásának veszélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot
olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá; ne engedje, hogy olyan személyek
használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy
ezen útmutatásokat. Gyakorlatlan felhasználó
kezében az elektromos szerszám veszélyes.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek nem állítódtak-e el vagy nem szorulnak-e, nincsenek-e
a szerszámon törött alkatrészek, nem állnak-e
fenn olyan körülmények, amelyek befolyásolhatják a szerszám működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem megfelelően
karbantartott elektromos szerszámok számos balesetet okoznak.
Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán.
A megfelelően karbantartott éles vágószerszám
kisebb valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. a használati útmutatónak
megfelelően használja, a munkakörülmények
és az elvégzendő feladat figyelembe vételével.
Nem az adott célra készült elektromos szerszám
használata veszélyhelyzetet teremthet.
♦
Közvetlenül a szerszám használata után ne érjen
a munkadarabhoz vagy a gyalukéshez. Mindkettő
nagyon felforrósodhat.
♦
A gyalulás megkezdése előtt távolítson el a munkadarabból minden szeget és egyéb fémet.
♦
A szerszámot mindig két kézzel, a fogantyúinál fogva
tartsa.
♦
Azonnal húzza ki a tápkábelt a konnektorból, ha az
megsérült vagy ha elvágta.
Figyelmeztetés! A gyalulás során keletkező porok
belélegzése és a velük való érintkezés veszélyes lehet
a kezelő és a közelben állók egészségére. Hordjon a por
és gőzök belégzésének megakadályozására készült porvédő maszkot, és ügyeljen arra, hogy a munkaterületre
belépők is viseljenek megfelelő védőeszközöket.
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
megfelelő kioktatást biztosít számukra. Ügyelni kell
arra, hogy gyermekek ne játsszanak a szerszámmal.
♦
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem
ajánlott tartozék vagy felszerelés használata, illetve
itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés és/vagy dologi kár veszélyével jár.
Szerviz
A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosítja az elektromos
kéziszerszám folyamatos biztonságát.
Mások biztonsága
♦
Az elektromos szerszámokra vonatkozó
további biztonsági figyelmeztetések
♦
Figyelmeztetés! További biztonsági utasítások
gyalugépekhez
♦
♦
♦
♦
Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
megfelelő kioktatást biztosít számukra.
Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a készülékkel.
Maradványkockázatok.
A készüléket csak a szigetelt markolati felületen
tartsa, ha olyan munkát végez, ahol a befogott
tartozék rejtett vezetékkel vagy saját hálózati kábelével érintkezhet. Élő vezetékkel való találkozás
a készülék fém részeit is élővé, vezetővé teszi, és így
elektromos áramütés veszélyét jelenti a felhasználó
számára.
Használjon leszorító eszközt vagy satut a munkadarab biztosításához, illetve megtámasztásához.
Az irányítás elvesztéséhez vezethet, és személyi
sérülést okozhat, ha a munkadarabot a kezében
tartja, vagy testéhez támasztja.
Várja meg, amíg a gyalukés leáll, csak ezután
tegye le a szerszámot. A szabadon lévő gyalukés
belekaphat a felületbe, így a kezelő elveszítheti
a szerszám feletti uralmát, ami súlyos sérüléshez
vezethet.
Tartsa élesen a gyalukést. A tompa vagy sérült
gyalukés nyomás alatt elhajolhat vagy megszorulhat.
A szerszámhoz mindig a megfelelő típusú gyalukést
használja.
A biztonsági figyelmeztetéseknél ismertetett veszélyeken
kívül a készülék használata más veszélyekkel is jár. Ezek
a készülék rendeltetésétől eltérő, illetve huzamosabb
idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos veszélyek a vonatkozó biztonsági előírások
alkalmazása és védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek érintése miatti sérülések.
♦
Alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje közben
bekövetkező sérülések.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata miatti
sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig
használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszély (pl.
faanyag, különösen tölgy, bükk és rétegelt lemez
(MDF) vágásánál).
Vibráció
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett vibráció kibocsátási értékeket az EN 60745
5
szabványnak megfelelően határoztuk meg, így azok
felhasználhatók a különféle szerszámoknál mért értékek
összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható
a vibrációnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
♦
Gyalukés beszerelése
♦
Csúsztassa a kést ütközésig a befogójába.
♦
Húzza meg a csavarokat a mellékelt kulccsal.
Figyelmeztetés! Mindkét gyalukést egyszerre cserélje.
Figyelmeztetés! A tényleges vibráció kibocsátási érték
az elektromos szerszám használata során eltérhet
a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően.
A tényleges vibrációs szint az itt feltüntetett szint fölé
is emelkedhet.
Fogásmélység beállítása (B ábra)
A fogásmélység beállítását a jelzés (9) mutatja. A beállítási lehetőség a skáláról (6) leolvasható.
♦
Forgassa a fogásmélység állító gombfogantyút (5)
a kívánt állásba.
♦
Forgassa a gombot ‚P’ helyzetbe, ha nem használja
a készüléket.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések
meghatározásához végzett vibrációs kitettség kiértékelése során a kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget
jelentő időn túl figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan
használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes
részét, pl. azokat az időszakokat is, amikor a szerszám
ki van kapcsolva vagy üresen jár.
A párhuzamvezető fel- és leszerelése
(C ábra)
A párhuzamvezető optimális irányítást biztosít keskeny
munkadaraboknál.
♦
Csavarja be a gombot (11) a gyalugép oldalán lévő
nyílásba, és húzza meg erősen.
♦
Lazítsa meg a párhuzamvezető állítógombját (10).
♦
Csúsztassa a párhuzamvezetőt a kívánt helyzetbe.
♦
Húzza meg erősen a párhuzamvezető állítógombját.
Megjegyzés: Helyes beszerelés esetén a párhuzamvezetőnek a gyalu alatt kell lennie.
♦
A párhuzamvezető leszerelésénél ugyanezen lépéseket fordított sorrendben hajtsa végre.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése
érdekében a felhasználónak át kell olvasnia
a kezelési kézikönyvet.
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze,
hogy a készülék adattábláján megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
♦
Fordítsa meg a kést, hogy a még nem használt
oldala kerüljön gyalulási helyzetbe. Ha már mindkét
oldala elkopott, ki kell cserélni.
Porelszívó csatlakoztatása a készülékhez
(D ábra)
A készülékhez porszívó vagy porelszívó berendezés is
csatlakoztatható, de ehhez szükség van egy porelszívó
csonkra. Ezt bármelyik Black & Decker szakkereskedőnél
megvásárolhatja.
♦
Csúsztassa a porelszívó csonkot (12) a forgácskivető kimenetre (3).
♦
Csatlakoztassa a porszívó csövet (13) a csonkhoz.
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egy hivatalos
Black & Decker szakszervizzel.
Részegységek
Ez a szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza.
1. Be/ki üzemi kapcsoló
2. Kioldóretesz
3. Forgácskivető kimenet
4. Forgácskivető kimenet választó
5. Fogásmélység állító gombfogantyú
6. Fogásmélység skála
A porzsák felhelyezése (E ábra)
A porzsák különösen akkor hasznos, ha nehezen elérhető, szűk helyen dolgozik a készülékkel.
♦
♦
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy
a szerszám ki van-e kapcsolva, és a dugasza ki van-e
húzva a konnektorból.
Csúsztassa a zsák csatlakozólemezét (14) a forgácskidobó (3) bármelyik oldala fölé.
Annak megakadályozása végett, hogy a forgácskidobó nyílás ellentétes oldalán részecskék szabaduljanak ki, állítsa a forgácskidobó nyílás kapcsolóját
(4) a zsákkal ellentétes oldalra.
A porzsák ürítése
Gyalukések cseréje (A ábra)
A porzsákot a gyalu használata közben rendszeresen
üríteni kell az eltömődés megelőzése végett.
♦
Húzza ki a cipzárat és ürítse ki a zsákot.
A szerszámhoz mellékelt gyalukések megfordíthatóak.
Csere esetén új gyalukéseket a helyi forgalmazójától
szerezhet be.
A készülék használata
Gyalukés kiszerelése
♦
A csavarokat (7) lazítsa meg a mellékelt kulccsal.
♦
Csúsztassa ki kést (8) a befogójából.
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
6
♦
♦
Állítsa be a fogásmélységet.
Ha szükséges, szerelje fel és állítsa be a párhuzamvezetőt.
A következő típusszámú gyalukések vásárolhatóak meg
a Black & Decker szakkereskedőknél.
Keményfémbetétes kétélű gyalukés (X35007, egy
pár)
Gyorsacél kétélű gyalukés (X24192, egy pár)
Be- és kikapcsolás
Bekapcsolás
♦
Tartsa a kioldóreteszt (2) lenyomva és nyomja meg
a be/ki üzemi kapcsolót (1).
♦
Engedje el a kioldóreteszt.
Karbantartás
Az Ön készülékét minimális karbantartás melletti hosszú
távú használatra terveztük. Folyamatosan kielégítő működése függ a megfelelő gondozástól és a rendszeres
tisztítástól is.
Kikapcsolás
♦
Engedje el a be/ki üzemi kapcsolót.
Figyelmeztetés! Bárminemű karbantartás megkezdése
előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a szerszámot.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a szerszám szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer
alapú tisztítószert.
Gyalulás
♦
♦
♦
♦
Tartsa a szerszámot úgy, hogy a talp orr-része
a munkadarab felületének tetején legyen.
Kapcsolja be a szerszámot.
A szerszámot határozottan előre mozgatva végezze
el a gyalulási műveletet.
A gyalulási művelet befejezése után kapcsolja ki
a szerszámot.
Ékszíj cseréje (I ábra)
♦
Hornyolás (F ábra)
♦
♦
♦
♦
Szerelje fel és állítsa be a párhuzamvezetőt.
Folytassa a gyaluláshoz hasonlóan.
Szélek lekerekítése (G ábra)
A talp orr-részében lévő V alakú vágatok segítségével
élek 45°, 30° és 15°-os lekerekítését is elvégezheti.
♦
Tartsa a szerszámot úgy, hogy szöget zárjon be
a kívánt vájattal (20) a munkadarab széle körül, és
végezze el a gyalulást.
♦
A motor szénkeféinek ellenőrzése és cseréje
(J. ábra)
A kefék kopását rendszeresen ellenőrizni kell.
♦
Vegye le a kefeház fedelét (22). A keféknek akadálytalanul kell csúszniuk a kefeházban. Ha a kefék már
8 mm-re (3“) lekoptak, ki kell őket cserélni.
Tegyen új kefét a kefeházba. Csere esetén az új keféket
a régiekkel megegyező helyzetben tegye be. Tegye viszsza a kefeház fedelét (ne szorítsa rá túl erősen).
Késvédő (H ábra)
Az Ön gyalugépe késvédővel (21) is el van látva, amely
automatikusan leereszkedik a helyére, amikor a szerszámot a munkafelületről felemelik. Gyalulás közben a késvédő felemelkedik, amikor a szerszámot előrefelé tolják.
Amikor a késvédő leereszkedett, a gyalugépet letehetjük
a munkafelületre úgy, hogy a kés nem ér a felülethez.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Javaslatok az optimális munkavégzéshez
♦
♦
♦
Lazítsa meg a csavarokat (15) és távolítsa el a fedelet (16).
Távolítsa el a kopott ékszíjat.
Helyezze az új ékszíjat (17) a görgőkre. Tegye az
ékszíjat először a nagy görgőre (18), aztán vezesse
át a kis görgőre (19), miközben kézzel egyenletesen
forgatja az ékszíjat
Tegye vissza a fedelet a helyére és húzza meg
a csavarokat.
A készüléket mindig szálirányban mozgassa.
Abban az esetben, ha a száliránytól el kell térnie,
vagy hullámos a faerezet, vagy keményfát gyalul,
úgy állítsa be a fogásmélységet, hogy minden menetnél (fogásnál) csak egy nagyon vékony anyagréteget gyaluljon le. Így többszöri átgyalulással érheti
el a kívánt anyagvastagság eltávolítását.
Tartsa a gyalut egyenesen, kezdésénél nyomja
a gyalu elejét a munkadarabra. Kifutásnál a gyalu
hátsó végét nyomja jól a munkadarabhoz, ellenkező
esetben a kés lekapja a munkadarab élét
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦
A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Környezetvédelem
Tartozékok
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
A készülék teljesítménye nagymértékben függ a felhasznált tartozékoktól. A Black & Decker és Piranha tartozékok
magas minőség standardnak megfelelően vannak konstruálva és tervezésükkor a készülék teljesítményétnek
optimalizálása volt a fő cél. A legjobb teljesítményt a fenti
tartozékok felhasználásával érheti el.
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
7
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra
feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KW750
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok“ című
fejezetben ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, 2004/108/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-14.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker vállalathoz az alábbi címen, vagy a kézikönyv hátoldalán
található elérhetőségeken.
Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával
visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes.
Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el
készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe,
melyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon
is felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
2010. 11. 11.
Műszaki adatok
KW750 (4. típus)
Bemenő feszültség
VAC 230
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
W 750
min-1 16 500
Késszélesség
mm 82
Max. Fogásmélység
mm 2
Max. Falcmélység
mm 12
Súly
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
kg 2,9
Vibrációs összérték (triax vektorösszeg) az EN 60745 szabvány szerint:
Vibráció kibocsátási érték (ah) <2,5 m/s²,
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
mérési bizonytalansága (K) 1,5 m/s²
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 83,990 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A),
Zajszint (LWA) 94,9 dB(A), mérési bizonytalanság (K) 3 dB(A)
zst00243968 - 15-08-2014
8
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
9
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
10
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
11
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising