KW750 | Black&Decker KW750 PLANER Type 4 instruction manual

402112-06 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
www.blackanddecker.eu
KW750
2
3
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
f.
În cazul în care operarea unei unelte electrice
într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată,
utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui
dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
3.
a.
Siguranţa personală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi respectaţi regulile de bun simţ atunci când operaţi
o unealtă electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică
atunci când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau medicaţiei.
Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor
electrice poate conduce la vătămări personale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie personală.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf,
încălţămintea de siguranţă antiderapantă, căştile
sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările personale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte
de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la
acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelor electrice ţinând
degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune
a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziţia
pornit înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare
înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau
un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă
a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al
uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţi-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele
în mişcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau
părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa prafului.
Rindeaua Black & Decker a fost concepută pentru
rindeluirea lemnului, a produselor din lemn şi a materialelor plastice. Unealta este destinată utilizării manuale.
Această unealtă este destinată exclusiv uzului casnic.
Instrucţiuni de siguranţă
Avertizări generale de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în
continuare poate conduce la electrocutare,
incendii şi/sau vătămări grave.
b.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru
consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică“ din
toate avertizările enumerate mai jos se referă la unealta
electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de
energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată
de la baterie.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată.
Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor
sau pulberilor explozive. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în
timp ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea
atenţiei poate conduce la pierderea controlului.
d.
e.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se
potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată
ştecherul în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare
pentru ştechere împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de
electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi
frigidere. Există un risc sporit de electrocutare în
cazul în care corpul dvs. este în contact cu suprafeţele împământate sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau
condiţii de umezeală. Apa ce intră într-o unealtă
electrică va spori riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu
utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea,
tragerea sau scoaterea din priză a uneltei
electrice. Ţineţi cablul departe de căldură, ulei,
muchii ascuţite sau componente în mişcare.
Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
4
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta
electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Unealta
de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare
şi/sau acumulatorul de la unealta electrică
înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării
d.
e.
f.
g.
5.
a.
♦
Scoateţi cuiele şi obiectele metalice din piesa de
prelucrat înainte de a rindelui.
♦
Ţineţi întotdeauna unealta cu ambele mâini folosind
mânerele prevăzute în acest scop.
♦
Deconectaţi imediat cablul de la reţeaua de alimentare dacă acesta este deteriorat sau tăiat.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor rezultate
în urma aplicaţiilor de rindeluire poate pune în pericol
sănătatea operatorului şi a persoanelor din jur. Purtaţi
o mască antipraf special concepută pentru protejarea
împotriva pulberilor şi fumurilor şi asiguraţi-vă că persoanele din zona de lucru sau cele care pătrund în zona
de lucru sunt, de asemenea, protejate.
♦
Această unealtă nu este destinată utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii trebuie să
fie supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă
cu aparatul.
♦
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual
de instrucţiuni. Utilizarea vreunui accesoriu sau
ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni cu
această unealtă diferite de cele recomandate în
prezentul manual de instrucţiuni poate implica un
risc de vătămare personală şi/sau daune asupra
obiectelor.
accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.
Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltelor electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeţi
repararea uneltei electrice înainte de utilizare.
Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice
întreţinute necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi cuţitele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce
trebuie să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru
pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către
o persoană calificată, folosind exclusiv piese
de schimb identice. Astfel, vă asiguraţi că este
păstrată siguranţa uneltei electrice.
Siguranţa terţilor
♦
Avertizări suplimentare de siguranţă pentru
unealta de lucru
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă pentru rindele
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ţineţi unealta electrică departe de suprafeţele
izolate pentru apucare deoarece cuţitul poate
atinge cablul. Tăierea unui cablu sub tensiune ar
putea determina scurgerea curentului în componentele metalice expuse ale uneltei electrice şi ar putea
electrocuta operatorul.
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă
stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau
sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate
conduce la pierderea controlului.
Aşteptaţi să se oprească cuţitul înainte de a pune
jos unealta. Un cuţit expus care se roteşte poate
prinde suprafaţa, determinând pierderea eventuală
a controlului şi vătămări grave.
Păstraţi cuţitul ascuţit. Cuţitele boante sau deteriorate pot determina rindeaua să devieze sau să
se blocheze în timpul apăsării pe aceasta. Utilizaţi
întotdeauna tipul corect de cuţit pentru unealta
electrică.
Nu atingeţi piesa de prelucrat sau cuţitul imediat
după utilizarea uneltei. Acestea pot deveni foarte
fierbinţi.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite
de experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în
care acestea au fost supravegheate şi instruite cu
privire la utilizarea aparatului de către o persoană
responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă
asigura că nu se joacă cu aparatul.
Riscuri reziduale.
Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în
avertizările de siguranţă ataşate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate.
Acestea includ:
♦
Vătămări cauzate de atingerea componentelor în
rotire/mişcare.
♦
Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
♦
Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei
unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale
regulate.
♦
Afectarea auzului.
♦
Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea
prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:-
5
sunt reversibile. Înlocuirea lamelor de tăiat poate fi efectuată la comerciantul local.
prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului
şi PFL.)
Demontarea
♦
Slăbiţi şuruburile (7) folosind cheia din dotare.
♦
Glisaţi lama (8) afară din suport.
♦
Inversaţi lama astfel încât latura neuzată să fie fixată
pe poziţie. Dacă ambele laturi sunt uzate, lama
trebuie să fie înlocuită.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au
fost măsurate în conformitate cu metoda standard de
testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate
pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată
a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în
cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii.
Montarea
♦
Glisaţi lama în suport până când intră în contact cu
opritorul de capăt.
♦
Strângeţi şuruburile folosind cheia din dotare.
Avertisment! Înlocuiţi întotdeauna ambele cuţite.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea
declarată în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei.
Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
Reglarea adâncimii de tăiere (fig. B)
Adâncimea de tăiere este indicată de marcaj (9). Adâncimea setată poate fi citită pe gradaţie (6).
♦
Rotiţi butonul de reglare a adâncimii de rindeluire
(5) la adâncimea adecvată de tăiere.
♦
Rotiţi butonul în poziţia „P” atunci când unealta nu
este utilizată.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva
2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc
în mod regulat unelte electrice la locul de muncă, trebuie
avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile
efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei,
luând totodată în calcul toate componentele ciclului de
operare precum perioadele în care unealta este oprită şi
în care funcţionează în gol, pe lângă perioadele în care
survine blocarea acesteia.
Montarea si demontarea ghidajului paralel
(fig. C)
Ghidajul paralel este utilizat pentru controlul optim pe
piesele înguste de prelucrat.
♦
Înşurubaţi maneta (11) în orificiul de pe laterala
maşinii de rindeluit şi strângeţi-o bine.
♦
Slăbiţi butonul de reglare a ghidajului paralel (10).
♦
Glisaţi ghidajul paralel în poziţia dorită.
♦
Strângeţi bine butonul de reglare a ghidajului paralel.
Notă: Ghidajul paralel trebuie să fie sub maşina de
rindeluit atunci cnd este montat corect.
♦
Pentru a scoate ghidajul paralel, procedaţi în ordine
inversă.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea.
Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu
specificaţii.
♦
Conectarea unui aspirator la unealtă (fig. D)
Este necesar un adaptor pentru conectarea unui
aspirator sau a unui aparat de extragere a prafului la
unealtă. Adaptorul poate fi achiziţionat de la comerciantul
Black & Decker local.
♦
Glisaţi adaptorul (12) peste evacuarea pentru aşchii
(3).
♦
Conectaţi furtunul aspiratorului (13) la adaptor.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de
către un Centru de Service Black & Decker autorizat
pentru a evita orice pericol.
Descriere
Montarea sacului de colectare a aşchiilor
(fig. E)
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Buton de deblocare
3. Evacuare aşchii
4. Selector evacuare aşchii
5. Buton de reglare a adâncimii de rindeluire
6. Scală micrometrică
Sacul de colectare a aşchiilor este foarte util atunci când
se lucrează în spaţii înguste.
♦
Glisaţi placa de conectare (14) a sacului peste ambele margini ale orificiului de evacuare a aşchiilor
(3).
♦
Pentru a evita ca aşchiile să iasă afară prin partea
opusă a orificiului de evacuare a aşchiilor, mutaţi
selectorul pentru evacuarea aşchiilor (4) pe partea
opusă a sacului.
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că
unealta este oprită şi deconectată de la priză.
Golirea sacului de colectare a aşchiilor
Înlocuirea lamelor de tăiat (fig. A)
Sacul de colectare a aşchiilor trebuie să fie golit în mod
regulat în timpul utilizării pentru a preveni blocarea.
Lamele de tăiat furnizate împreună cu această unealtă
6
♦
Deschideţi sacul şi goliţi-l înainte de a continua.
nătăţi performanţa uneltei dvs. Folosind aceste accesorii,
veţi obţine rezultate optime cu unealta dvs.
Utilizare
Tipurile următoare de lame de tăiat pot fi procurate de
la comerciantul local:
Lame de tăiere reversibile, cu vârf din carbură de
tungsten (articol nr. X35007, furnizate în pereche)
Lame de tăiere reversibile, pentru viteze ridicate
(articol nr. X24192-XJ11, furnizate în pereche)
Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul
său ritm. Nu suprasolicitati.
♦
Reglaţi adâncimea de tăiere.
♦
Dacă este necesar, montaţi şi reglaţi ghidajul paralel.
Pornirea şi oprirea
Întreţinerea
Pornirea
♦
Ţineţi apăsat butonul de deblocare (2) şi apăsaţi
întrerupătorul de pornire/oprire (1).
♦
Eliberaţi butonul de deblocare.
Unealta dvs. a fost concepută pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de
îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în
mod regulat.
Oprirea
♦
Eliberaţi întrerupătorul de pornire/oprire.
Avertisment! Înainte de efectuarea oricărei operaţii de
întreţinere, opriţi şi deconectaţi unealta.
♦
Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe
unealtă folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
♦
Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind
o cârpă umedă. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare
abrazivă sau pe bază de solvenţi.
Rindeluirea
♦
♦
♦
♦
Ţineţi unealta cu vârful ghidajului aşezat pe suprafaţa piesei de prelucrat.
Porniţi unealta.
Deplasaţi cu fermitate unealta înainte pentru a efectua mişcarea de tăiere.
Opriţi unealta după ce mişcarea a fost finalizată.
Înlocuirea curelei de antrenare (fig. I)
Realizarea canelurilor (fig. F)
♦
♦
♦
♦
♦
Montaţi şi reglaţi ghidajul paralel.
Procedaţi ca în cazul rindeluirii.
Şanfrenarea marginilor (fig. G)
Canelura în V din vârful ghidajului vă permite să şanfrenaţi margini în unghiuri de 45°, 30° şi 15°.
♦
Ţineţi unealta înclinată cu canelura dorită (20) în jurul
marginii piesei de prelucrat şi efectuaţi mişcarea de
tăiere.
♦
Verificarea şi înlocuirea periei motorului
(fig. J)
Periile trebuiesc inspectate regulat pentru uzură.
♦
Scoateţi capacul filtrului (22). Periile ar trebui să
culiseze foarte uşor în cutia pentru perii. Dacă periile sunt uzate până la 3“ (8mm), acestea ar trebui
înlocuite.
Pentru a o monta la loc, puneţi noua perie înapoi în cutia
pentru perie. Dacă înlocuiţi o perie existentă, menţineţi
aceeaşi orientare ca atunci când aţi scos-o.
Montaţi capacul periei la loc (nu îl strângeţi prea tare).
Suportul de staţionare (fig. H)
Maşina dumneavoastră de rindeluit este echipată cu
un suport de staţionare (21) care coboară automat pe
poziţie atunci când unealta este ridicată de pe suprafaţa
de lucru. Atunci când rindeluiţi, suportul de staţionare se
ridică atunci când împingeţi unealta înainte. Când suportul
de staţionare este coborât, maşina de rindeluit poate fi
aşezată pe piesa de prelucrat fără ca lama să o atingă.
Înlocuirea ştecherului de alimentare (numai
pentru Regatul Unit şi Irlanda)
Sfaturi pentru utilizarea optimă
♦
♦
♦
Slăbiţi şuruburile (15) şi scoateţi capacul (16).
Scoateţi vechea curea de antrenare.
Poziţionaţi cureaua nou (17) peste fulii. Poziţionaţi
cureaua mai întâi peste fulia mare (18), apoi peste
fulia mică (19), rotind manual cureaua cu fermitate.
Puneţi la loc capacul şi strângeţi şuruburile.
Deplasaţi unealta de-a lungul fibrei lemnului.
Dacă fibra este transversală sau încreţită sau dacă
materialul piesei de prelucrat este un lemn dur,
reglaţi adâncimea de tăiere pentru a elimina doar
un strat foarte subţire la fiecare trecere şi efectuaţi
mai multe treceri pentru a obţine rezultatul dorit.
Pentru a menţine unealta în linie dreaptă, apăsaţi
la început pe partea din faţă a uneltei şi apăsaţi pe
partea din spate a acesteia la sfârşitul operaţiei.
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
♦
Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦
Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din
ştecherul nou.
♦
Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la
borna de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj
furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă recomandată: 5 A.
Accesorii
Protejarea mediului înconjurător
Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul utilizat.
Accesoriile Black & Decker şi Piranha sunt proiectate la
standarde înalte de calitate şi concepute pentru a îmbu-
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie
să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
7
Declaraţia de conformitate
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Black & Decker
trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea selectivă pentru acest produs.
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
Colectarea selectivă a produselor uzate şi
a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea
materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate
contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime.
KW750
Black & Decker declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 2006/42/
CE, 2004/108/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-14.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la
centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant
atunci când achiziţionaţi un produs nou.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele
Black & Decker.
Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când
acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare.
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi
produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dvs.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele
Departamentului
Internaţional de Inginerie
Black & Decker Europa,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Regatul Unit al Marii Britanii
11/11/2010
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la
adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi
despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la
adresa: www.2helpU.com.
Garanţie
Black & Decker are încredere în calitatea produselor
sale şi oferă o garanţie extraordinară. Această declaraţie
de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel
drepturile dvs. legale. Garanţia este valabilă pe teritoriile
Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
Specificaţii tehnice
KW750 (Tip 4)
Tensiune de intrare
Putere absorbită
Turaţie în gol
Vc.a. 230
W 750
min-1 16.500
Lăţime de rindeluire
mm 82
Adâncime de rindeluire
mm 2
Adâncime de bizotare
mm 12
Greutate
În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor, manoperei defectuoase
sau lipsei de conformitate, în termen de 24 de luni de
la data achiziţiei, Black & Decker garantează înlocuirea
componentelor defecte, repararea produselor supuse
uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse
pentru a asigura inconveniente minime pentru client, cu
excepţia cazurilor în care:
♦
Produsul a fost utilizat în scop comercial, profesional
sau spre închiriere;
♦
Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei;
♦
Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri
străine, substanţe sau accidente;
♦
S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de
personalul de service Black & Decker.
kg 2,9
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform cu
EN 60745:
Nivelul emisiilor de vibraţii (ah) <2,5 m/s2, marjă (K) 1,5 m/s2
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:
Presiune sonoră (LpA) 83,990 dB(A), marjă (K) 3 dB(A),
Putere sonoră (LWA) 94,9 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Pentru a revendica garanţia, va trebui să faceţi
dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de
reparaţii autorizat. Puteţi verifica localizarea celui
mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând
biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii
Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre
8
operaţiile de service post-vânzare şi despre datele
de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru web
www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul
dvs. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu
privire la produsele noi şi ofertele speciale. Informaţii
suplimentare despre marca Black & Decker şi despre
gama noastră de servicii sunt disponibile la
www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00185936 - 22-08-2012
9
10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising