GL4525 | Black&Decker GL4525 STRING TRIMMER instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511111-35 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
GL4525
GL5028
GL5530
2
3
4
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša strunová kosačka Black & Decker je určená na
kosenie okrajov trávnikov a na kosenie trávy na zle
prístupných miestach. Tento výrobok je určený iba na
spotrebiteľské použitie.
♦
Bezpečnostné pokyny
Iné nebezpečenstvá.
Varovanie! Pri použití elektrického náradia napájaného
káblom by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste znížili riziko
vzniku požiaru, riziko úrazu elektrickým prúdom alebo
iného poranenia a materiálnych škôd.
Varovanie! Pri použití stroja sa musia dodržiavať bezpečnostné predpisy. S ohľadom na Vašu vlastnú bezpečnosť
a na bezpečnosť okolitých osôb sa pred obsluhou kosačky zoznámte s týmito pokynmi. Tieto pokyny uschovajte
na bezpečnom mieste pre budúce použitie.
♦
Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte
celý návod.
♦
Použitie tohto výrobku je popísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií,
než je odporúčané týmto návodom, môže spôsobiť
poranenie obsluhy.
♦
Uschovajte tento návod na prípadné ďalšie použitie.
Ďalšie riziká môžu nastať pri spôsobe použitia náradia,
ktorý sa neuvádza v priložených bezpečnostných pokynoch. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho
použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas,
zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad:
- práca s drevom, najmä s dubovým, bukovým
a MDF.)
Použitie výrobku
Pri použití tohto výrobku buďte vždy opatrní.
♦
Vždy používajte ochranné okuliare alebo inú vhodnú
ochranu zraku.
♦
Nikdy nedovoľte, aby s týmto výrobkom pracovali
deti alebo osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmito
pokynmi.
♦
Nedovoľte deťom, ostatným osobám alebo zvieratám, aby sa dostali do blízkosti pracovného priestoru
a aby sa dotýkali náradia alebo prívodného kábla.
♦
Prísny dohľad je vyžadovaný, pokiaľ je zariadenie
používané v blízkosti detí.
♦
Toto náradie nie je určené na to, aby ho používala
nedospelá alebo neskúsená osoba bez dozoru.
♦
Tento výrobok sa nesmie použiť ako hračka.
♦
Zariadenie používajte iba za denného svetla alebo
pri dobrom umelom osvetlení.
♦
Používajte toto zariadenie iba v suchom prostredí.
Zabráňte tomu, aby sa zariadenie dostalo do vlhkého
prostredia.
♦
Výrobok nenamáčajte.
♦
Nepokúšajte sa tento výrobok rozoberať. Vnútri
prístroja sa nenachádzajú žiadne diely, ktoré môžu
užívatelia opraviť sami.
♦
Nepoužívajte toto zariadenie v prostrediach s výbušnou atmosférou, v ktorých sa vyskytujú horľavé
kvapaliny, plyny alebo prachové zmesi.
♦
Ak chcete znížiť riziko poškodenia zástrčky a prívodného kábla, nikdy neťahajte za kábel, aby ste
vytiahli zástrčku zo zásuvky.
Po použití
♦
♦
♦
Ak sa výrobok nepoužíva, mal by byť uložený na suchom a dobre odvetrávanom mieste, mimo dosahu
detí.
K uloženému prístroju nesmú mať prístup deti.
Ak je zariadenie uložené alebo prepravované vo vozidle, malo by byť umiestnené v kufri alebo zaistené
tak, aby bolo zabránené jeho pohybu pri náhlych
zmenách rýchlosti alebo smeru jazdy.
Kontroly a opravy
♦
♦
♦
♦
Pred použitím skontrolujte, či sa na výrobku nevyskytujú žiadne poškodené alebo chybné časti.
Skontrolujte, či nie sú jeho časti rozbité a či nie sú
poškodené vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli
ovplyvniť jeho prevádzku.
Nepoužívajte toto zariadenie, ak je akákoľvek jeho
časť poškodená.
Poškodené a zničené diely nechajte opraviť či
vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť
iné diely než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
Použitie predlžovacieho kábla
Vždy používajte schválený typ predlžovacieho kábla,
ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite technické
údaje). Predlžovací kábel musí byť vhodný na vonkajšie
použitie a musí byť tiež tak označený. Môže sa použiť predlžovací kábel HO5V V-F s dĺžkou až 30 m a s prierezom
vodiča 1,5 mm² bez toho, aby dochádzalo k výkonovým
stratám pri prevádzke náradia. Pred použitím predlžovací
kábel riadne prezrite, či nie je poškodený alebo opotrebo-
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
kom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti musia byť pod dozorom, aby sa s náradím
nehrali.
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostat-
5
Štítky na náradí
vaný. Ak je tento kábel poškodený, vymeňte ho. V prípade
použitia navíjacieho kábla odviňte vždy celú dĺžku kábla.
Na zariadení je možné nájsť nasledujúce varovné
symboly:
Doplňujúce bezpečnostné pokyny pre
strunové kosačky
Pred začatím práce si pozorne preštudujte
tento návod.
Varovanie! Po vypnutí motora sa bude struna kosačky
ešte chvíľu otáčať.
♦
Buďte oboznámení s obsluhou a správnym používaním náradia.
♦
Pred použitím predlžovací kábel riadne prezrite, či
nie je poškodený alebo opotrebovaný. Ak dôjde počas práce k poškodeniu prívodného kábla, okamžite
náradie vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky.
NEDOTÝKAJTE SA PRÍVODNÉHO KÁBLA PRED
TÝM, NEŽ BUDE ODPOJENÝ.
♦
Pokiaľ je prívodný kábel poškodený alebo opotrebovaný, náradie nepoužívajte.
♦
Obujte si pevné topánky alebo čižmy, aby boli Vaše
chodidlá chránené.
♦
Nohy si chráňte dlhými nohavicami.
♦
Pred použitím náradie skontrolujte, či je priestor,
v ktorom budete kosiť zbavený vetvičiek, kameňov,
drôtov a akýchkoľvek iných prekážok.
♦
Používajte náradie iba vo zvislej polohe so sekacou
strunou tesne nad zemou. Nikdy nezapínajte náradie
v inej polohe.
♦
Pri práci s náradím sa pohybujte pomaly. Uvedomte
si, že je čerstvo nakosená tráva klzká a vlhká.
♦
Nepracujte na príkrych svahoch. Na svahoch pracujte po vrstevniciach, nikdy nie smerom hore a dole.
♦
Ak je náradie v chode, nikdy neprechádzajte cez
štrkové chodníky alebo cesty.
♦
Nikdy sa nedotýkajte struny, pokiaľ je zariadenie
v chode.
♦
Neklaďte zariadenie na zem, kým sa struna celkom
nezastaví.
♦
Používajte iba zodpovedajúci typ struny. Nikdy
nepoužívajte kovové rezacie lanko alebo rybársky
vlasec.
♦
Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli sekacej struny.
♦
Dávajte pozor, aby sa kábel nedostal do oblasti
struny. Stále sledujte polohu prívodného kábla.
♦
Ruky a nohy držte trvale mimo dosahu struny, a to
najmä pri zapínaní motora.
♦
Pred použitím náradia a po každom náraze náradie
skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu a či nie je
nutné vykonať opravu.
♦
Nikdy nepoužívajte náradie s poškodenými krytmi
alebo náradie bez riadne nasadených krytov.
♦
Dávajte pozor, aby ste sa nezranili o zariadenie,
ktoré upravuje dĺžku struny. Po vysunutí novej
struny náradie pred zapnutím vždy nastavte do jeho
obvyklej pracovnej polohy.
♦
Zaistite, aby boli vetracie drážky na náradí stále čisté
a zbavené nečistôt.
♦
Pokiaľ je prívodný napájací kábel poškodený alebo
opotrebovaný, strunovú kosačku nepoužívajte.
♦
Dbajte na to, aby sa prívodný kábel nedostal do
blízkosti struny.
Pri práci s týmto náradím používajte ochranné
okuliare.
Pri práci so zariadením používajte ochranu
sluchu.
Pred kontrolou poškodeného prívodného kábla
vždy vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Nepoužívajte toto náradie, ak je poškodený
jeho prívodný kábel.
Dávajte pozor na odlietajúce úlomky. Prívodný
kábel držte mimo dosahu žacej struny.
Zariadenie nevystavujte dažďu alebo prostrediu
s vysokou vlhkosťou.
Smernica 2000/14/EC zaručuje hodnotu akustického výkonu.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je vybavené dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
♦
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.
Elektrická bezpečnosť môže byť ďalej zvýšená
použitím prúdového chrániča (RCD) s vysokou
citlivosťou 30 mA.
Popis
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo so všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač (Zapnuté/Vypnuté)
2. Rukoväť
3. Držiak kábla
4. Prívod napájania
5. Doplnková rukoväť
6. Ochranný kryt
7. Puzdro cievky
8. Žacia hlava
9. Vodidlo
Zostavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je náradie vypnuté a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
6
Nasadenie ochranného krytu (obr. A - B)
♦
Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky
v stene.
Pre vedenie kábla: Pred pripojením zástrčky k elektrickej
sieti sa uistite, či je kábel vedený držiakom kábla.
♦
♦
Z ochranného krytu odstráňte skrutku.
Ochranný kryt (6) priložte kolmo k žacej hlave (8),
nasuňte ho na miesto až pokým nezaskočia prídržné
západky (uistite sa, či sú vodiace koľajnice (10)
ochranného krytu (6) správne zarovnané s vodiacimi
koľajnicami (11) na žacej hlavici (8). obr. A).
♦
Ochranný kryt (6) zaistite skrutkou (12).
Varovanie! Bez riadne uchyteného ochranného krytu so
zariadením nepracujte.
Varovanie! Predlžovací kábel musí byť vhodný na
vonkajšie použitie.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Montáž doplnkovej rukoväti (obr. C) (iba pre
modely GL4525 a GL5028)
♦
♦
Nastavenie náradia do režimu kosenia alebo
do režimu zarezávania krajov (obr. H, I a J)
Doplnkovú rukoväť (5) nasuňte na hlavnú rukoväť
(2) smerom zospodu nahor.
Doplnkovú rukoväť zaistite na svojom mieste dodanou skrutkou (13).
Náradie je možné prevádzkovať v režime kosenia, ako
je znázornené na obr. E alebo v režime zarezávania
krajov, na odstránenie prevysov trávy pri okraji trávnikov
a kvetinových záhonov, ako je znázornené na obr. F.
Montáž doplnkovej rukoväti (obr. D) (iba pre
model GL5530)
Režim kosenia (obr. H)
V režime kosenia by mala byť rezacia hlava v polohe
znázornenej na obr. H. Pokiaľ nie je, vykonajte nasledujúci postup:
♦
Odpojte náradie od napájacieho prívodu.
♦
Otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek
uvoľnite nastaviteľný prstenec (6).
♦
Pridržte rukoväť (2) a otočte žaciu hlavicu (2) v smere chodu hodinových ručičiek.
♦
Otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek
dotiahnite nastaviteľný prstenec (6).
♦
Nasuňte okrajové vodidlo (9) do krytu motora.
Poznámka: Hlavicou je možné otáčať iba jedným
smerom.
♦
Stlačte a držte obe tlačidlá (14) na bočnej strane
rukoväti.
♦
Doplnkovú rukoväť (5) prevlečte cez tlačidlá (14) na
miesto.
Varovanie! Uistite sa, či výstupky na tlačidle lícujú s výrezmi v rukoväti a či je rukoväť zaistená.
Úprava polohy doplnkovej rukoväti (obr. E)
(iba pre model GL5530)
Doplnkovú rukoväť (5) je možné upraviť a získať tak
optimálne vyváženie a pohodlie.
♦
Stlačte tlačidlo (15) na ľavej strane rukoväti.
♦
Otočte doplnkovú rukoväť (5) do požadovanej
polohy.
♦
Uvoľnite tlačidlo (15).
Varovanie! Uistite sa, či výstupky na tlačidle lícujú s výrezmi v rukoväti a či je rukoväť zaistená.
Režim zarezávania okrajov (obr. I a J)
Pri zarezávaní okrajov trávnikov by mala byť hlava kosačky v polohe, ktorá je uvedená na obr. I. Ak nie je tomu tak:
♦
Odpojte náradie od napájacieho prívodu.
♦
Otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek
uvoľnite nastaviteľný prstenec (6).
♦
Pridržte rukoväť (2) a otočte žaciu hlavicu (2) proti
smeru chodu hodinových ručičiek.
♦
Otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek
dotiahnite nastaviteľný prstenec (6).
♦
Vysuňte okrajové vodidlo z krytu motora. Uistite sa,
či je okrajové vodidlo (9) celkom vysunuté, budete
počuť cvaknutie.
Poznámka: Hlavicou je možné otáčať iba jedným
smerom.
Úprava dĺžky náradia (obr. F)
Toto náradie je vybavené teleskopickým mechanizmom,
ktorý Vám umožňuje podľa potreby si upraviť jeho dĺžku.
Je možné nastaviť rozmanitú dĺžku.
Dĺžku upravíte nasledujúcim postupom:
♦
Odpojte náradie od napájacieho prívodu.
♦
Otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek
uvoľnite nastaviteľný prstenec (16).
♦
Ľahko zasuňte trubicu (17) smerom dovnútra alebo
von z rukoväti (2) na požadovanú dĺžku.
♦
Otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek
prstenec (16) dotiahnite.
Zapnutie a vypnutie
♦
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(1).
♦
Náradie vypnete uvoľnením stlačenia hlavného
vypínača.
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte zaistiť vypínač v zapnutej polohe.
Uvoľnenie žacej struny
Počas prepravy je struna k cievke prichytená páskou.
♦
Odstráňte pásku, ktorou je prichytená struna ku krytu
cievky (7).
Pripojenie náradia k elektrickej sieti (obr. G)
♦
♦
Pripojte koncovku vhodného prívodného kábla
k prívodu napájania (4).
Zaveste prívodný kábel na držiak kábla (3).
7
Rady na optimálne použitie
♦
Z uzáveru cievky a puzdra odstráňte zachytené
nečistoty a zbytky trávy.
♦
Vezmite novú cievku a nasuňte ju na výčnelok na
kryte cievky. Zľahka cievku pootočte, až sa usadí.
♦
Vysuňte jeden koniec struny a prevlečte ju jedným
z otvorov (27) (obr. O). Struna by mala vyčnievať
približne 11 cm z krytu cievky.
♦
Uvoľnite koniec druhej struny a prevlečte ju druhým
očkom. Struna by mala vyčnievať približne 11 cm
z krytu cievky.
♦
Zarovnajte príchytky (24) na kryte cievky s výrezmi
na puzdre (28) (obr. N).
♦
Zatlačte kryt na puzdro cievky tak, aby došlo k jeho
riadnemu usadeniu.
Varovanie! Ak budú rezacie struny vyčnievať cez odrezávací nôž (10), odrežte ich tak, aby zasahovali iba k ostriu
odrezávacieho noža struny.
Všeobecné
♦
Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky, koste iba
suchú trávu.
Kosenie trávnatých plôch
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Náradie uchopte tak, ako je znázornené na obr. K.
Mierne pootočte kosačkou z boka na bok.
Ak kosíte vysokú trávu, pracujte po častiach zhora
nadol. Trávu koste po krátkych kúskoch.
Náradie držte z dosahu tvrdých predmetov a krehkého porastu.
Pokiaľ sa bude kosiť pozdĺž chodníkov alebo iných
drsných povrchov alebo mohutnejších porastov
buriny, opotrebenie žacej struny bude rýchlejšie
a bude treba ju častejšie vyťahovať.
Ak náradie spomalí chod, znížte jeho zaťaženie.
Navinutie novej struny na prázdnu cievku
(obr. P - R) (iba pre modely GL4525
a GL5028)
Kosenie okrajov trávnikov
Optimálne výsledky pri kosení okrajov trávnikov sa dosiahne na okrajoch, ktoré sú hlbšie než 50 mm.
♦
Nepoužívajte toto náradie na vytváranie hrán. Na
vytváranie hrán používajte rycie náradie.
♦
Náradie uchopte tak, ako je znázornené na obr. L.
♦
Pri kosení tesne nad zemou náradie zľahka nakloňte.
Na prázdnu cievku môžete navinúť novú rezaciu strunu.
Náhradné cievky so strunou získate u autorizovaného
predajcu Black & Decker (kat. č. A6170 (31 m), A6171
(50 m)).
♦
Podľa vyššie uvedeného postupu vyberte z náradia
prázdnu cievku.
♦
Z cievky odmotajte zvyšok struny.
♦
Podľa obrázku jedným z otvorov cievky (29) prevlečte 2 cm struny (obr.P).
♦
Zahnite koniec struny a zaistite ju v štrbine tvaru L
(30).
♦
Rezaciu strunu naviňte na cievku v smere vyznačenej šípky. Dajte pozor, aby bola struna navinutá na
cievku úhľadne vo vrstvách. Neprekrižujte ju (obr. R).
♦
Ak navíjaná struna dosiahne výrezy (31), odstrihnite
ju. Strunu ponechajte vyčnievať približne 12 cm od
cievky a prstom ju pridržte na mieste (obr. Q).
♦
Cievku uložte do náradia podľa vyššie uvedeného
postupu.
Varovanie! Používajte iba vhodnú strunu Black & Decker.
Uchytenie novej cievky s rezacou strunou
(obr. M) (iba pre modely GL4525 a GL5028)
Náhradné cievky so strunou získate u autorizovaného
predajcu Black & Decker (kat. č. A6481).
♦
Odpojte prívodný kábel.
♦
Držte stlačené príchytky (18) a vyberte z puzdra (7)
kryt cievky (19).
♦
Vyberte z puzdra prázdnu cievku (20).
♦
Z uzáveru cievky a puzdra odstráňte zachytené
nečistoty a zbytky trávy.
♦
Vezmite novú cievku a nasuňte ju na výčnelok na
kryte cievky. Zľahka cievku pootočte, až sa usadí.
♦
Uvoľnite koniec jednej zo strún a prevlečte ju jedným
z ok (21). Struna by mala vyčnievať približne 11 cm
z krytu cievky.
♦
Zarovnajte príchytky (18) na kryte cievky s výrezmi
na puzdre (22).
♦
Zatlačte kryt na puzdro cievky tak, aby došlo k jeho
riadnemu usadeniu.
Varovanie! Ak budú rezacie struny vyčnievať cez odrezávací nôž (23), odrežte ich tak, aby zasahovali iba k ostriu
odrezávacieho noža struny.
Navinutie novej struny na prázdnu cievku
(obr. S- U) (iba pre model GL5530)
Na prázdnu cievku môžete navinúť novú rezaciu strunu.
Náhradné cievky so strunou získate u autorizovaného
predajcu Black & Decker (kat. č. A6440).
♦
Podľa vyššie uvedeného postupu vyberte z náradia
prázdnu cievku.
♦
Z cievky odmotajte zvyšok struny.
♦
Novú strunu najprv naviňte na hornú časť cievky:
♦
Založte 2 cm rezacej struny do jednej zo štrbín
v hornej časti cievky podľa obrázku.
♦
Rezaciu strunu naviňte na cievku v smere vyznačenej šípky. Dajte pozor, aby bola struna navinutá na
cievku úhľadne vo vrstvách. Neprekrižujte ju.
♦
Ak navíjaná struna dosiahne výrezy (32), odstrihnite
ju.
♦
Uložte strunu dočasne v zárezoch (33) na jednej
strane cievky tak, ako je znázornené na obrázku.
Uchytenie novej cievky s rezacou strunou
(obr. N a O) (iba pre model GL5530)
Náhradné cievky so strunou získate u autorizovaného
predajcu Black & Decker (kat. č. A6441). Kompletné
kazety obsahujúce cievku so strunou sú tiež k dispozícii
(kat. č. A6442).
♦
Odpojte prívodný kábel.
♦
Držte stlačené príchytky (24) a vyberte z puzdra (11)
kryt cievky (25) (obr. N).
♦
Z puzdra vyberte prázdnu cievku (26).
8
Údržba
♦
Opakujte vyššie popísaný postup pre druhú rezaciu
strunu v spodnej časti cievky. Strunu uložte vo voľných zárezoch (33).
♦
Cievku uložte do náradia podľa vyššie uvedeného
postupu. Nezabudnite uvoľniť strunu zo zárezov
(33).
Varovanie! Používajte iba vhodnú strunu Black & Decker.
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak,
aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Riadna starostlivosť o výrobok/náradie a jeho pravidelné
čistenie Vám zaistí jeho bezproblémový chod.
Varovanie! Pred tým, ako budete pokračovať, odpojte
náradie od elektrickej siete.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby
elektrického náradia s prívodným káblom alebo náradia
s batériami:
♦
Vypnite náradie a odpojte prívodný kábel od siete.
♦
Alebo náradie vypnite a vyberte z neho akumulátor,
ak je náradie vybavené samostatným akumulátorom.
♦
Alebo pokiaľ nejde akumulátor z náradia vybrať,
nechajte náradie v chode, pokým nedôjde k jeho
úplnému vybitiu.
♦
Pred čistením nabíjačky odpojte nabíjačku od siete.
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem
pravidelného čistenia.
♦
Vetracie otvory Vášho prístroja pravidelne čistite
mäkkou kefkou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
♦
Pravidelne čistite vetracie otvory náradia mäkkou
kefou alebo suchou handričkou.
♦
Pravidelne odstraňujte zo spodnej strany krytu trávu
a nečistoty.
Náradie pracuje v nízkych otáčkach
Ochrana životného prostredia
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú
Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦
Zaistite ekologickú likvidáciu starej zástrčky.
♦
Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦
Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený
žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané
s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A.
Riešenie problémov
Ak sa Vám zdá, že náradie nepracuje správne, postupujte
podľa nižšie uvedených pokynov. Ak nebude porucha
odstránená, spojte sa s Vaším servisným zástupcom
Black & Decker.
♦
♦
Skontrolujte, či sa môže voľne otáčať puzdro cievky.
Ak je to nutné, opatrne ho očistite.
Skontrolujte, či rezná struna nevyčnieva viac ako
11 cm z puzdra cievky. Ak áno, odrežte ju tak, aby
zasahovala len k ostriu struny.
Trieďte odpad. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný v bežnom komunálnom odpade.
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu
s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto
výrobku v triedenom odpade.
Automatický posuv struny nepracuje
♦
♦
♦
♦
♦
Držte stlačené výstupky na kryte cievky a odoberte
z puzdra kryt cievky.
Povytiahnite strunu tak, aby vyčnievala z puzdra
cievky zhruba 11 cm. Pokiaľ už nie je dostačujúca
dĺžka struny k dispozícii, vložte podľa vyššie uvedených pokynov do náradia novú cievku so strunou.
Zarovnajte jazýčky na uzávere cievky s výrezmi na
puzdre.
Zatlačte kryt na puzdro cievky tak, aby došlo k jeho
riadnemu usadeniu.
Ak prečnieva struna cez odrezávací nôž, skráťte ju
tak, aby sa tohto noža iba dotýkala.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Ak automatický posuv struny stále
nepracuje alebo ak je cievka zablokovaná,
skúste nasledujúce:
♦
♦
♦
Starostlivo očistite puzdro a uzáver cievky.
Vyberte cievku a skontrolujte, či sa páčka môže
voľne pohybovať.
Vyberte cievku a odviňte celú dĺžku struny. Potom vykonajte podľa vyššie uvedeného postupu jej správne
navinutie na cievku. Cievku uložte do náradia podľa
vyššie uvedeného postupu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com
9
Technické údaje
Napájacie napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
Hmotnosť
V
W
min-1
kg
Záruka
GL4525
Typ 1
GL5028
Typ 1
GL5530
Typ 1
230
450
7300
2,0
230
500
7200
2,1
230
550
7300
2,3
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker v priebehu
24 mesiacov od kúpy akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielcov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu;
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba;
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením;
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.
Vibrácie prenášané na obsluhu merané podľa normy
EN 786: = 2,5 m/s2, odchýlka (K) = 1,5 m/s2.
LpA (akustický tlak) 81 dB(A), odchýlka (K) = 1 dB(A)
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
NARIADENIA TÝKAJÚCE SA VONKAJŠIEHO HLUKU
09
GL4525/GL5028/GL5530
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60335-1,
EN 60335-2-91
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na
príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com
2000/14/EC, kosačka trávy L ≤ 50 cm, príloha VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhom, The Netherlands
Úradne stanovený orgán id. č.: 0344
Hladina akustického tlaku podľa 2000/14/EC
(článok 12, príloha III, L ≤ 50 cm):
LWA (meraný akustický výkon) 95 dB(A)
odchýlka (K) = 1 dB(A)
LWA (zaručená hodnota akustického výkonu) 96 dB(A)
odchýlka (K) = 1 dB(A)
Navštívte, prosím, našu internetovú stránku
www.blackanddecker.sk, aby ste mohli zaregistrovať
váš nový výrobok Black & Decker a kde budete
informovaní o našich nových výrobkoch a špeciálnych
ponukách. Na adrese www.blackanddecker.sk sú
k dispozícii ďalšie informácie o značke Black & Decker
a o celom rade našich ďalších výrobkov.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ak chcete získať ďalšie informácie,
kontaktujte, prosím, spoločnosť Black & Decker na tejto
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci
tohto návodu. Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná
za zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident
pre spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
01-10-2009
10
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Fax: 00420 2 417 70 204
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00143683 - 17-12-2010
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiący
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/10
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising