GL4525 | Black&Decker GL4525 STRING TRIMMER instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-08 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
GL4525
GL5028
GL5530
2
3
4
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Black & Decker márkájú fűszegélyvágóját pázsitszegélyek vágására és kiigazítására, illetve szűk
helyeken való fűnyírásra terveztük. A Fűszegélyvágó
iparszerű felhasználásra nem alkalmas.
♦
Fennmaradó veszélyek.
Biztonsági előírások
A biztonsági figyelmeztetéseknél ismertetett veszélyeken
kívül a szerszám használata más veszélyekkel is jár. Ezek
a szerszám rendeltetéstől eltérő, illetve huzamosabb idejű
használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos veszélyek a vonatkozó biztonsági előírások
alkalmazása és a védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
A forgó/mozgó alkatrészek érintése által okozott
sérülések.
♦
Az alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülés.
♦
A szerszám huzamosabb idejű használata által
okozott egészségkárosodás. Ha a szerszámot
huzamosabb ideig használja, rendszeresen
iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszély
(pl. tölgy, bükk és rétegelt lemez (MDF) vágásánál).
Figyelmeztetés! Hálózati áramforrásról működtetett készülékek használatakor tűz, áramütés, személyes sérülés
és anyagi kár veszélyének csökkentése érdekében a következő alapvető biztonsági előírásokat be kell tartani.
Figyelmeztetés! A gép használatánál a biztonsági szabályokat be kell tartani. Saját és az arrajárók biztonsága
érdekében kérjük, hogy a gép használata előtt olvassa át
ezeket az útmutatásokat. Kérjük, őrizze meg az útmutatót
későbbi használatra.
♦
A készülék használata előtt alaposan tanulmányozza
át ezt a kézikönyvet.
♦
A szerszám rendeltetésszerű használatát kézikönyvünkben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott
tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel
nem sorolt műveletek végzése személyi sérülés
veszélyével jár.
♦
Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is
fellapozhassa.
A készülék használata
Használat után
Mindig körültekintően használja a készüléket.
♦
Mindig viseljen biztonsági szemüveget vagy védőszemüveget.
♦
Ne engedje, hogy gyermekek vagy a használati
útmutatót nem ismerő személyek használják a készüléket.
♦
Ne engedje, hogy gyerekek vagy állatok a munkaterület közelébe menjenek, illetve hozzáférjenek
a készülékhez és a tápkábelhez.
♦
Szoros felügyelet szükséges, amikor a készüléket
gyermekek közelében használják.
♦
A készüléket túl fiatal vagy fogyatékkal élők csak
felügyelet alatt használhatják.
♦
Ez a készülék nem játékszer.
♦
Csak nappali fénynél vagy jó mesterséges világítás
mellett használja.
♦
Csak száraz helyen dolgozzon vele. Ne hagyja, hogy
nedvesség érje a készüléket.
♦
Ne merítse vízbe.
♦
Ne nyissa fel a készülék burkolatát. A készülék belsejében nincsenek a felhasználó által szervizelhető
alkatrészek.
♦
Robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében, ne
használja.
♦
A csatlakozó dugasz és a kábel sérülésének elkerülése érdekében soha ne a kábelnél fogva húzza
ki a dugaszt a konnektorból.
♦
♦
♦
A használaton kívüli készüléket száraz, jól szellőző
helyen, gyermekektől elzárva tartsa.
Ügyeljen, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá
a tárolt szerszámokhoz.
Ha a készüléket járműben tárolja vagy szállítja, tartsa
a csomagtartóban vagy kötözze le, hogy hirtelen
sebesség- vagy irányváltáskor ne mozdulhasson el.
Átvizsgálás és javítás
♦
♦
♦
♦
Használat előtt ellenőrizze, nem sérült-e a készülék,
illetve nem hibás-e valamelyik alkatrésze. Ellenőrizze, nincsenek-e eltörve egyes alkatrészei, vagy
nem áll-e fenn olyan körülmény, amely a készülék
működését befolyásolhatja.
Ne használja a készüléket, ha bármelyik alkatrésze
sérült vagy hibás.
A sérült vagy hibás alkatrészt márkaszervizzel
cseréltesse ki vagy javíttassa meg.
Soha ne próbáljon olyan alkatrészt eltávolítani vagy
kicserélni, amelyet a kézikönyv nem említ.
Hosszabbító kábel használata
Mindig a készülék által felvett teljesítménynek megfelelő
hosszabbító kábelt használjon (lásd műszaki adatoknál).
A szabadban kizárólag csak az arra jóváhagyott és
jelöléssel ellátott hosszabbító kábelt szabad használni.
Teljesítmény csökkenés nélkül max. 30m hosszú 1,5
mm HO5VV-F hosszabbító kábelt használhat. Használat
előtt mindig ellenőrizze a hosszabbító kábelt, keresse
rajta a sérülés, kopás és elhasználódás jeleit. Cserélje
le a kábelt, ha sérült, vagy ha hibás.
Amennyiben kábeldobon lévő hosszabbító kábelt használ, úgy azt a munka megkezdése előtt mindig teljesen
tekerje le.
Mások biztonsága
♦
latuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
megfelelő kioktatást biztosít számukra.
Ügyelni kell arra, hogy gyermekek ne játsszanak
a szerszámmal.
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapaszta-
5
További biztonsági útmutatások
fűszegélyvágóhoz
A készülék használata előtt olvassa el a kézikönyvet.
Figyelmeztetés! A vágó alkatrészek a motor kikapcsolása után is forognak.
♦
Ismerkedjen meg a készülék kezelőszerveivel és
helyes használatával.
♦
Használat előtt ellenőrizze a tápkábelt és a hoszszabbító kábelt, nem észlelhető-e rajtuk sérülés,
kopás vagy elöregedés jele. Ha valamelyik kábel
használat közben megsérül, azonnal csatlakoztassa le a hálózati áramforrásról. A KÉSZÜLÉK
ÁRAMTALANÍTÁSA ELŐTT NE ÉRJEN A KÁBELHEZ.
♦
Ne használja a készüléket, ha a kábelei sérültek
vagy kopottak.
♦
Védje a lábát erős cipővel vagy csizmával.
♦
A lábszára védelmére viseljen hosszúnadrágot.
♦
A készülék használata előtt ellenőrizze, nincsenek-e
a vágás útjában botok, kövek, drótok vagy más
akadályok.
♦
Csak lefelé fordított helyzetben használja a készüléket, a vágószál pedig a talaj közelében legyen.
Más helyzetben semmiképpen ne kapcsolja be
a készüléket.
♦
A készülék használatakor lassan mozogjon. Ne
feledje, hogy a frissen vágott fű nedves és csúszós.
♦
Ne dolgozzon meredek lejtőkön. Lejtőn keresztirányban haladva végezze a munkát, nem pedig fel-le
irányban.
♦
Működésben lévő készülékkel soha ne keresztezzen
kavicsos ösvényt vagy utat.
♦
Ne érjen a vágószálhoz, amikor a készülék működésben van.
♦
Ne tegye le a készüléket, amíg a vágószál teljesen
le nem áll.
♦
Csak a megfelelő típusú vágószálat használja. Soha
ne használjon fém vágószálat vagy horgászzsinórt.
♦
Vigyázzon, hogy ne érjen a zsinórvágó pengéhez.
♦
A tápkábelt tartsa távol a vágószáltól. Mindig tudnia
kell, hol fut a tápkábel.
♦
Kezét, lábát mindig, de különösen a motor bekapcsolásakor tartsa távol a vágószáltól.
♦
A készüléket használat előtt, illetve ha azt ütés érte,
ellenőrizze, nem sérült vagy kopott-e; és szükség
esetén javítsa meg.
♦
Soha ne dolgozzon a készülékkel, ha a burkolat
nincs rajta vagy sérült.
♦
Ügyeljen arra, nehogy sérülést szenvedjen a vágószál levágására szolgáló alkatrész miatt. Új vágószál
kihúzása után még a motor bekapcsolása előtt állítsa
mindig normál működési helyzetébe a gépet.
Mindig győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílások
♦
törmeléktől mentesek.
♦
Ne használja a pázsit-, illetve szegélyvágót, ha
a kábelei sérültek vagy kopottak.
♦
A hosszabbító kábelt óvja a vágó alkatrészektől.
A készülék használatakor viseljen biztonsági
szemüveget vagy védőszemüveget.
A szerszám használata közben hordjon alkalmas fülvédőt.
A sérült kábel átvizsgálása előtt mindig csatlakoztassa le a gépet az áramforrásról. Soha ne
használja a fűnyírót, ha a kábele sérült.
Óvakodjon a repülő tárgyaktól. Tartsa távol az
arrajárókat a vágási területtől.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja a készüléket.
Hangerő a 2000/14/EK irányelv szerint garantálva.
Elektromos biztonság
Ez a szerszám kettős szigetelésű, ezért nincs
szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján megadott
feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
♦
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése
érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik
hivatalos Black & Decker szakszervizzel.
Az elektromos biztonság egy nagy érzékenységű,
30 mA-es maradékáramos biztosítékkal (FI relével)
tovább fokozható.
Leírás
Az Ön által vásárolt készülék a következő jellemzőkkel
rendelkezhet:
1. Be/ki üzemi kapcsoló
2. Fogantyú
3. Kábeltehermentesítő
4. Hálózati csatlakozó
5. Pótfogantyú
6. Védőburkolat
7. Orsóház
8. Vágófej
9. Szélvezető
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy
a szerszám ki van-e kapcsolva, és a dugasza ki van-e
húzva a konnektorból.
A védőburkolat felszerelése (A-B ábra)
A készüléken elhelyezett címkék
♦
♦
A készüléken a következő figyelmeztető szimbólumokkal
találkozhat:
6
Csavarja ki a védőburkolat csavarját.
A védőburkolatot (6) a vágófejhez (8) derékszögben
tartva csúsztassa a helyére addig, amíg a rögzítőfül
a helyére be nem pattan (ügyeljen arra, hogy a védő-
Bekötött kábel esetén: A kábelt ne felejtse el átbújtatni
a kábeltehermentesítőn, mielőtt a dugaszt a hálózati
csatlakozóaljzatba dugja.
burkolat (6) vezetősínjei (10) egy vonalban legyenek
a vágófej (8) vezetősínjeivel (11) (A ábra).
♦
Rögzítse a védőburkolatot (6) a csavarral (12).
Figyelmeztetés! Soha ne használja a készüléket addig,
amíg a védőburkolat nincs megfelelően felszerelve.
Figyelmeztetés! A hosszabbító kábel kültéri használatra
alkalmas legyen.
A pótfogantyú felszerelése (C ábra) (csak
a GL4525 és GL5028 típusoknál)
A szerszám használata
♦
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
♦
Csúsztassa a pótfogantyút (5) felfelé a főfogantyúra
(2).
A mellékelt csavarral (13) rögzítse a pótfogantyút
a helyén.
A készülék fűszegélyvágó vagy szélező
üzemmódjának beállítása (H, I és J ábra)
A pótfogantyú felszerelése (D ábra) (csak
a GL5530 típusnál)
A készülék használható fűszegélyvágó üzemmódban az
H ábrán bemutatott módon, vagy szélező üzemmódban
a pázsit szélei és a virágágyakba benyúló fű vágására
az I ábra szerint.
♦
Nyomja be és tartsa benyomva a fogantyú oldalán
lévő mindkét gombot (14).
♦
Csúsztassa a pótfogantyút (5) a gombokon (14) át
a helyére.
Figyelmeztetés! Bizonyosodjon meg arról, hogy a gomb
fogai pontosan illeszkednek a fogantyú réseibe, és hogy
a fogantyú biztonságosan rögzítve van.
Fűszegélyvágó mód (H ábra)
Fűszegély vágásához a készülék fejét a H ábrán látható
helyzetbe kell állítani. Ha nem ott van, alábbiakat tegye:
♦
Kapcsolja le a szerszámot a hálózatról.
♦
Az óramutató járásának irányában forgatva lazítsa
meg az állítógyűrűt (6).
♦
A fogantyút (2) tartva forgassa a fejet (8) az óramutató járásának irányában.
♦
Az óramutató járásával ellentétes irányban húzza
meg az állítógyűrűt (6).
♦
Csúsztassa a szélvezetőt (9) a motorburkolatba.
Megjegyzés: A fej csak egy irányban fordítható el.
A pótfogantyú helyzetének beállítása
(E ábra) (csak a GL5530 típusnál)
A pótfogantyú (5) az optimális egyensúly és kényelem
érdekében állítható.
♦
Nyomja be a fogantyú bal oldalán elhelyezett gombot
(15).
♦
Fordítsa a pótfogantyút (5) a kívánt helyzetbe.
♦
Engedje el a gombot (15).
Figyelmeztetés! Bizonyosodjon meg arról, hogy a gomb
fogai pontosan illeszkednek a fogantyú réseibe, és hogy
a fogantyú biztonságosan rögzítve van.
Szélező mód (I és J ábra)
Szélek vágásához a fejnek az I ábrán látható helyzetben
kell lennie. Ha nem ott van, az alábbiakat tegye:
♦
Kapcsolja le a szerszámot a hálózatról.
♦
Az óramutató járásának irányában forgatva lazítsa
meg az állítógyűrűt (6).
♦
A fogantyút (2) tartva forgassa a fejet (8) az óramutató járásával ellentétes irányban.
♦
Az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva
húzza meg az állítógyűrűt (6).
♦
Csúsztassa a szélvezetőt (9) ki a motorburkolatból.
A szélvezető (9) teljes kihúzásakor kattanás hallható.
Megjegyzés: A fej csak egy irányban fordítható el.
A szerszám magasságának állítása (F ábra)
A fűszegélyvágó a teleszkópos nyél segítségével az
Önnek legkényelmesebb magasságra állítható. Több
magassági beállítás is lehetséges.
A magasságállítást a következők szerint végezze:
♦
Kapcsolja le a szerszámot a hálózatról.
♦
Az óramutató járásának irányában forgatva lazítsa
meg az állítógyűrűt (16).
♦
Finoman húzza a csövet (17) be vagy ki a fogantyúba/fogantyúból (2) a kívánt magasságba.
♦
Az óramutató járásával ellentétes irányában forgatva
húzza meg az állítógyűrűt (16).
A készülék be- és kikapcsolása
♦
A szerszám bekapcsolásához húzza meg az indítókart (1).
♦
A szerszám kikapcsolásához engedje el az indítókart.
Figyelmeztetés! Bekapcsolt helyzetben ne próbálja
rögzíteni az indítókart.
A vágószál kioldása
Szállításnál a vágószálat ragasztószalaggal a orsóházhoz rögzítik.
♦
Távolítsa el a vágószálat az orsóházhoz (7) rögzítő
ragasztócsíkot.
Javaslatok a szerszám optimális
használatához
A készülék csatlakoztatása az elektromos
hálózatra (G ábra)
♦
♦
♦
Általános tanácsok
Csatlakoztassa a megfelelő hosszabbító kábel
dugaszát a fűszegélyvágó tápbemenetére (4).
Bújtassa át a kábelt a kábeltehermentesítőn (3).
Csatlakoztassa a hálózati dugaszt a hálózati csatlakozóaljzatra.
♦
7
Az optimális vágási eredmény érdekében csak
száraz füvet vágjon.
Fűszegélyvágás
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Távolítson el minden szennyeződést és fűmaradványt az orsófedélből és a házból.
♦
Fogja az új orsót, és nyomja rá az orsófedélen
lévő kiemelkedésre. Kissé forgassa a orsót, hogy
a helyére csússzon.
♦
Szabadítsa ki az egyik vágószál végét, és vezesse
be az egyik befűzőnyílásba (27) (O ábra). A vágószál
kb. 11 cm-re lógjon ki az orsófedélből.
♦
Szabadítsa ki a másik vágószál végét, és vezesse
be a másik befűzőnyílásba. A vágószál kb. 11 cm-re
lógjon ki az orsófedélből.
♦
Igazítsa az orsófedélen lévő füleket (24) a ház
kivágásaihoz (28) (N ábra).
♦
Nyomja rá a fedelet az orsóházra, hogy szilárdan
a helyére rögzítődjön.
Figyelmeztetés! Ha a vágószálak túlnyúlnak a levágó
pengén (23), vágja le azokat úgy, hogy éppen a pengéig
érjenek.
A K ábrán látható módon tartsa a készüléket.
Lassan lengesse a készüléket egyik oldalról a másikra.
Ha magas füvet vág, fokozatosan, lépésenként haladjon felülről lefelé. Egyszerre csak rövid darabokat
vágjon.
Ne vigye a szerszámot kemény tárgyakhoz és
kényes növényekhez közel.
A vágószál gyorsabban kopik, és gyakoribb
utánállítást igényel, ha kövezet vagy egyéb dörzshatású felület mentén vág vagy keményebb növényeket vág.
Ha a szerszám lassabban kezd forogni, csökkentse
a terhelést.
Szélezés
Optimális vágási eredmény eléréséhez a fűszegély
szélének 50 mm-nél mélyebbnek kell lennie.
♦
Ne használja a szerszámot szegély kialakítására.
Új fűszegély kiképzésére élezőásót használjon.
♦
Az L ábrán látható módon vezesse a szerszámot.
♦
Ha rövidebbre akarja vágni a füvet, kissé döntse
meg a készüléket.
Új vágószál felcsévélése üres orsóra
(P - R ábra) (csak a GL4525 és GL5028
típusoknál)
Üres orsóra is feltekercselhet vágószálat. Vágószálat tartalmazó csomagok beszerezhetők az Ön Black & Decker
márkakereskedőjétől (termékkódjuk: A6170 (31 m) és
A6171 (50 m)).
♦
Szerelje le az üres orsót a szerszámról a fent leírt
módon.
♦
Vegye le a maradék vágószálat, ha van.
♦
Vezessen 2 cm hosszú szálat az orsó egyik furatába
(29) az ábrán látható módon (P ábra).
♦
Hajlítsa meg a szálat és rögzítse be az L-alakú
vájatban (30).
♦
A nyíl irányában csévélje fel a vágószálat az orsóra.
Ügyeljen arra, hogy a szálat egymás mellé és rétegesen tekercselje fel. A szálak ne kereszteződjenek
(R ábra).
♦
Amint a feltekercselt szál elérte a mélyedéseket
(31), vágja el. Hagyja a szálat kb. 12 cm-el kilógni
az orsóból és tartsa meg az ujjával (Q ábra).
♦
Szerelje fel az orsót a gépre a fent leírt módon.
Figyelmeztetés! Csak megfelelő típusú Black & Decker
vágószálat használjon.
Új vágószál orsó felszerelése (M ábra) (csak
a GL4525 és GL5028 típusoknál)
A vágószál-orsó cseréjéhez a cseredarabot
Black & Decker márkakereskedőjétől szerezheti be
(kat. sz. A6481).
♦
Áramtalanítsa a gépet.
♦
Tartsa lenyomva a füleket (18) és vegye le az orsó
fedőlapját (19) a házról (7).
♦
Vegye ki az üres orsót (20) az orsóházból.
♦
Távolítson el minden szennyeződést és fűmaradványt az orsófedélből és a házból.
♦
Fogja az új orsót, és nyomja rá az orsóházon lévő
kiemelkedésre. Kissé forgassa az orsót, hogy a helyére csússzon.
♦
Szabadítsa ki az egyik vágószál végét, és vezesse
be a szálat a befűzőnyílásokba (21). A vágószál kb.
11 cm-re lógjon ki az orsófedélből.
♦
Igazítsa hozzá az orsófedélen lévő füleket (18) az
orsóház kivágásaihoz ( 22).
♦
Nyomja rá a fedelet az orsóházra, hogy szilárdan
a helyére rögzítődjön.
Figyelmeztetés! Ha a vágószálak túlnyúlnak a levágó
pengén (23), vágja le azokat úgy, hogy éppen a pengéig
érjenek.
Új vágószál felcsévélése üres orsóra (S U ábra) (csak a GL5530 típusnál)
Üres orsóra is feltekercselhet vágószálat. Vágószálat
tartalmazó csomagokat (termékkód: A6440) beszerezhet
Black & Decker márkakereskedőjétől.
♦
Szerelje le az üres orsót a szerszámról a fent leírt
módon.
♦
Vegye le a maradék vágószálat, ha van.
♦
Először az orsó legfelső részére tekerje fel a szálat:
♦
Fűzzön be 2 cm-nyi vágószálat az orsó felső részén
lévő egyik nyílásba az ábrán látható módon.
♦
A nyíl irányában csévélje fel a vágószálat az orsóra
Ügyeljen arra, hogy a szálat egymás mellé és rétegesen tekercselje fel. Ne kereszteződjön a szál.
♦
Amint a feltekercselt szál elérte a mélyedéseket (32),
vágja el.
Új vágószál orsó felszerelése (N és O ábra)
(csak a GL5530 típusnál)
Csereorsó (termékkódja: A6441) beszerezhető az Ön
Black & Decker márkakereskedőjétől. Csereorsót tartalmazó teljes kazetta is beszerezhető (termékkódja:
A6442).
♦
Áramtalanítsa a gépet.
♦
Tartsa lenyomva a füleket (24) és vegye le az orsófedelet (25) az orsóházról (11) (N ábra).
♦
Vegye le az üres orsót (26) a orsófedélről.
8
legyenek, a fent leírt módon. Helyezze vissza az
orsót az előzőek szerint.
♦
Ideiglenesen rögzítse a zsinórt az orsó oldalán lévő
nyílásokban (33) az ábra szerint.
♦
A fenti műveleteket megismételve helyezze el a másik szálat az orsó alsó részén. Rögzítse a vágószálat
a szabadon maradt nyílásokban (33).
♦
Szerelje fel az orsót a gépre a fent leírt módon. Ne
felejtse el kiszabadítani a vágószálat az ideiglenes
rögzítésre szolgáló nyílásokból (33).
Figyelmeztetés! Csak megfelelő típusú Black & Decker
vágószálat használjon.
Karbantartás
Az Ön vezetékes/vezeték nélküli Black & Decker készülékét/szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú
távú használatra terveztük. A folyamatos kielégítő működésnek a készülék megfelelő gondozása és rendszeres
tisztítása is feltétele.
Figyelmeztetés! Vezetékes / vezeték nélküli készülékek
karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket/szerszámot.
♦
Vagy pedig kapcsolja ki, és ha kivehető, vegye ki az
akkumulátort a készülékből/szerszámból.
♦
Vagy pedig merítse le teljesen az akkumulátort, ha
az a géppel egybe van építve, majd ezután kapcsolja
ki.
♦
Tisztítás előtt húzza ki a töltő dugaszát. Az Ön
töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a szerszám/készülék és a töltő szellőzőnyílásait.
♦
Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le a motorburkolatot. Ne használjon súroló hatású vagy
oldószer alapú tisztítószert.
♦
Puha kefével és száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa a vágószálat és az orsót.
♦
Tompa tárggyal rendszeresen kaparja ki a fűmaradványokat és a szennyeződést a védőburkolat alól.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦
A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦
A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦
A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 5 A.
Hibaelhárítás
Ha úgy látja, hogy a szerszám nem működik megfelelően, kövesse az alábbi útmutatásokat. Ha ez nem
oldja meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a helyi
Black & Decker márkaszervizzel.
Figyelmeztetés! Mielőtt folytatná, áramtalanítsa a szerszámot.
A készülék lassan működik
♦
♦
Ellenőrizze, hogy az orsóház képes-e szabadon
forogni. Szükség esetén gondosan tisztítsa meg.
Ellenőrizze, hogy a vágószál nem lóg-e ki 11 cm-nél
hosszabban az orsóház fedeléből. Ha tovább lóg ki,
vágja le úgy, hogy éppen a pengéig érjen.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. Ez a termék nem kezelhető általános háztartási hulladékként.
Nem működik az automatikus vágószálutánállítás
♦
♦
♦
♦
♦
Ha egy napon úgy találja, hogy Black & Decker készülékét
le kell cserélnie vagy arra a továbbiakban nincs szüksége,
ne a háztartási hulladékkal együtt dobja ki. Gondoskodjék
az ilyen hulladék elkülönített kezeléséről.
Tartsa lenyomva a füleket, és vegye le az orsófedelet
a házról.
A vágószálat 11 cm-re húzza ki az orsóházból. Ha
nincs elegendő vágószál az orsón, a fent leírt módon
szereljen fel új orsót.
Igazítsa az orsófedélen lévő füleket a ház kivágásaihoz.
Nyomja rá a fedelet az orsóházra, hogy szilárdan
a helyére rögzítődjön.
Ha a vágószál túlnyúlik a levágó élen, vágja le úgy,
hogy éppen a pengéig érjen.
Az elhasznált termékek és csomagolásuk
elkülönített kezelése lehetővé teszi az anyagok
újrahasznosítását és újrafelhasználását. Az
újrahasznosított anyagok felhasználása segít
a környezetszennyezés megelőzésében és
csökkenti a nyersanyagok iránti igényt.
A helyi rendelkezések előírhatják az elektromos termékek
háztartási hulladéktól elkülönített gyűjtését a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve előírhatják, hogy új termék
vásárlásakor a kereskedő vállalja az elhasznált termék
visszavételét.
Ha továbbra sem működik az automatikus
vágószál-utánállítás, vagy az orsó továbbra
is szorul, próbálkozzon a következőkkel:
♦
♦
♦
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek begyűjtésére és újrafeldolgozására, amint azok
elérték élettartamuk végét. A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, juttassa vissza a terméket bármely márkaszervizbe, ahol vállalatunk képviseletében azt átveszik.
Alaposan tisztítsa meg az orsófedelet és a házat.
Szerelje le az orsót, és ellenőrizze, hogy szabadon
mozog-e a kar.
Szerelje le az orsót, tekerje le a vágószálat, majd
tekerje fel újból, hogy a szálak egymás mellett
9
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
Black & Decker képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. Emellett a hivatalos Black & Decker
szervizek listája, illetve eladás utáni szolgáltatásaink és
ezek elérhetőségének részletes ismertetése a következő
honlapon érhetők el: www.2helpU.com
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen érhető el:
www.2helpU.com.
Műszaki adatok
Felvett feszültség
VAC
Teljesítmény
W
Üresjárati fordulatszám min-1
Súly
kg
GL4525
Típus 1
GL5028
Típus 1
GL5530
Típus 1
230
450
7 300
2,0
230
500
7 200
2,1
230
550
7 300
2,3
Kérjük, látogassa meg
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat,
hogy regisztrálja az új Black & Decker termékét,
ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb
híreinket. A Black & Decker márkával és
termékválasztékunkkal kapcsolatos további
tájékoztatást a www.blackanddecker.hu internetes
címen találhat.
Kéz/kar súlyozott vibrációs érték az EN 786 szerint: =
2,5 m/s², toleranciafaktor (K) = 1,5 m/s².
LpA (hangnyomás) 81 dB(A), toleranciafaktor (K) 1 dB(A)
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
KÜLTÉRI BERENDEZÉSEK ZAJKIBOCSÁTÁSI
KÖVETELMÉNYEIRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
GL4525/GL5028/GL5530
A Black & Decker kijelenti, hogy a „Műszaki adatok"
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60335-1, EN 60335-2-91
2000/14/EK, Fűszegélyvágó L ≤ 50 cm,
VIII. melléklet, KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Hollandia
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0344
A hangerő szintje a 2000/14/EK szerint:
(III. melléklet 12. cikkely, L ≤ 50 cm):
LWA (mért hangerőszint ) 95 dB(A)
bizonytalanság (K) = 1 dB(A)
LWA (garantált hangerőszint) 96 dB(A)
bizonytalanság (K) = 1 dB(A)
A termékek a 2004/108/EK irányelvnek is megfelelnek.
További tájékoztatásért forduljon a Black & Decker
vállalathoz az alábbi címen vagy a kézikönyv
hátoldalán található elérhetőségeken. Az aláírás
tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért felelős
személy; nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
alelnök
Global Engineering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság
21.04.2011
zst00244032 - 18-08-2014
10
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Forgalmazó:
Gyártó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
11
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
14
15
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising