DW682K | DeWalt DW682K JOINTER GROOVER Type 4 instruction manual

372000-79 EST
DW682
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
9
18
Joonis / Рисунок 1
c
q
d
a
e
f
j
i
b
k
h
g
3
Joonis / Рисунок 2
Joonis / Рисунок 3a
i
b
d
f
a
Joonis / Рисунок 3b
k
Joonis / Рисунок 4
h
Joonis / Рисунок 5
Joonis / Рисунок 6
f
g
Joonis / Рисунок 7
l
4
Joonis / Рисунок 8
Joonis / Рисунок 9
j
Joonis / Рисунок 10a
m e
Joonis / Рисунок 11
Joonis / Рисунок 10b
n
e
o
Joonis / Рисунок 12
Joonis / Рисунок 13a
,5
5
5--77.5
#0
m
сcм
m
5 сcм
15-2
#10
#20
Joonis / Рисунок 13b
Joonis / Рисунок 13c
5
Joonis / Рисунок 13d
Joonis / Рисунок 14
Joonis / Рисунок 15a
Joonis / Рисунок 15b
cm
5-7,5 см
5-7.5
cm
15-25
15-25 см
cm
15-255 см
15-2
Joonis / Рисунок 16a
Joonis / Рисунок 16b
Joonis / Рисунок 16c
Joonis / Рисунок 17a
6
Joonis / Рисунок 17b
Joonis / Рисунок 18
Joonis / Рисунок 19a
Joonis / Рисунок 19b
Joonis / Рисунок 19c
Joonis / Рисунок 19d
Joonis / Рисунок 20a
Joonis / Рисунок 20b
7
Joonis / Рисунок 20c
Joonis / Рисунок 20d
Joonis / Рисунок 20e
Joonis / Рисунок 21
p
c
8
EESTI KEEL
LAMELLIFREES
DW682
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALT-i tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALT-ist ühe kindlama partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Sisendvõimsus
Koormuseta kiirus
Max lõikesügavus
Sisselõike sügavuse
reguleerimine
Lõiketera diameeter
Lõiketera laius
Kaal
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus)
V
W
min-1
mm
mm
mm
mm
kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DW682
230
4
600
10 000
20
8/10/12
(lamellidele 0/10/20)
100
4
3
82
3
100
3,1
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsiooni emissiooni väärtus ah
ah =
m/s²
< 2,5
määramatus K =
m/s²
1,5
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase on
mõõdetud vastavalt EN 60745 toodud standardtestile ja seda saab kasutada tööriistade
omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib kasutada
mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS. Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel
tuleb arvesse võtta ka aega, mil
tööriist on väljalülitatud või pöörleb
vabakäigul ning tööd ei tee. See võib
märkimisväärselt vähendada kogu
tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
Kaitsmed
Euroopa
230 V tööriist 10 amprit, peatoide
Ühendkuningriik ja Iirimaa
230 V tööriist 13 amprit, pistikus
Mõisted. Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Tähistab eelseisvat ohtlikku
olukorda, mis, kui seda mitte vältida,
lõppeb tavaliseltsurma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS. Tähistab võimalikku
ohuolukorda, kui seda ei väldita, võib
see lõppeda surma või raskete
kehavigastustega.
ETTEVAATUST. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita, võib
see põhjustada väikese või mõõduka
kehavigastuse.
MÄRKUS. Viitab praktikale mis ei ole
seotud kehavigastustega, kuid kui
seda ei väldita,võib see põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögi ohtu.
Tähistab tuleohtu.
9
EESTI KEEL
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DW682
DEWALT kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-19.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EC. Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge
DEWALT-iga allpool asuval aadressil või viidake
kasutusjuhendi tagaküljel olevale informatsioonile.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda DEWALT-i nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
04.10.2009
HOIATUS. Vähendamaks vigastus-riski
lugege tähelepanelikult instruktsiooni.
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
HOIATUS. Lugege hoiatusi ja
juhendeid. Kõigi juhiste täpne
järgimine aitab vältida elektrilöögi,
tulekahju ja/või raske kehavigastuse
ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
10
c)
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapter-pistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögi ohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Kui olete on
maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
c) Vältige elektritööriistade vihma kätte või
märgadesse tingimustesse sattumist.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge väärkasutage toitejuhet. Ärge
kunagi kasutage seadme toitejuhet selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
juhet kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi
ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
f) Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage lekkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid,
nagu tolmumask, libisemiskindlad
jalanõud, kiiver või kõrvakaitsevahendid,
vähendavad õigetes tingimustes kasutades
isikuvigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
EESTI KEEL
d)
e)
f)
g)
Kandes tööriista sõrm lülitil või ühendades
vooluvõrku tööriista mille lüliti on tööasendis
kutsub esile õnnetusi.
Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge upitage. Seiske kogu aeg
kindlas asendis ja säilitage tasakaal.
See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis
on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/
või eemaldage aku. Selline käitumine
vähendab riski masina ettenägematu
käivitumise näol.
d) Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas.
Mitte lubada tööriista kasutada inimestel
kes pole saanud vastavat väljaõpet
või pole lugenud kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad
olla väga ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid
terved ja kõiki muid tööriista tööd
mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustuste
korral laske tööriista enne edasist
kasutamist remontida. Paljud õnnetused
on põhjustatud halvasti hooldatud tööriista
tõttu.
f)
g)
Hoidke lõiketerad terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsikud jne. vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse nii
tööpiirkonda kui tehtava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5) HOOLDUS
a) Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii
tagate tööriista ohutuse.
Lamellifreeside täiendavad
ohutuseeskirjad
• Lõikeketaste nimikiirus peab vastama
vähemalt tööriisa hoiatusmärgistel toodud
soovituslikule kiirusele. Lõikekettad, mille
käitamiskiirus ületab neil märgitud nimikiiruse,
võivad masina küljest lahti lennata ja
põhjustada vigastusi.
• Kasutage alati kaitsekatet. Kaitsekate
kaitseb kasutajat purunenud ketta tükkide eest
ja ennetab tahtmatut kontakti lõikekettaga.
• Hoidke elektritööriista maandatud
käepidemetest, sest kujufrees võib kokku
puutuda omaenda toitejuhtmega. Pinge
all oleva juhtme lõikamine võib pingestada
elektritööriista metallist osad ning anda
kasutajale elektrilöögi.
• MAX lubatud lõikeketta diameeter on 100 mm.
• ÄRGE kasutage nüri või kahjustada saanud
lõikeketast.
• Enne seadme käitamist veenduge, et
kaitsekate oleks töökorras.
• Kandke tolmumaski. Kokkupuude
saepuruosakestega võib põhjustada
hingamisraskusi ja isegi kehavigastusi.
• Enne elektritööriista ühendamist enne, kui
ühendate selle toitevõrguga.
• Ärge lülitage seadet välja, enne, kui tera
pöörleb vabalt.
• Enne töö alustamist eemaldage töödetailist
kõik naelad ja metallesemed.
• Pärast masina väljalülitamist ärge üritage tera
seisata surudes seda servale.
• Ärge asetage tööriista lauale või tööpinnale
enne, kui see on välja lülitatud.
11
EESTI KEEL
• Tööriista võib kasutada ainult puidu või plasti
lõikamiseks.
• Veenduge, et kõik seadmed, mis on teraga
setud, on töökorras.
ANDMEKOODI ASUKOHT (JOON. 1)
Andmekood (q), mis samuti sisaldab tootmisaastat,
on trükitud kaitseümbrisele.
Näiteks:
• Ärge asetage tööriista lauale või tööpinnale
enne, kui see on välja lülitatud.
• Kasutada võib ainult terasid, mis vastavad
käesolevas kasutusjuhendis antud andmetele.
• Kasutada ei tohi terasid, mis on valmistatud
kõrglegeersulam või kiirlõiketerasest.
Parima tulemuse saavutamiseks kasutage
karbiidotsaga terasid või CrV-terasid.
2010 XX XX
tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Lamellifrees
1 Tolmukott
• Kasutada võib ainult heas töökorras teravaid
saeterasid, pragunenud või väändunud terad
tuleks koheselt kõrvaldada ja asendada
uutega.
2 Tolmuadapterid
• Veenduge, et tera on tugevalt kinnitatud ning
see pöörleb õiges suunas.
1 Kasutusjuhend
• Tagasilöök tekib siis, kui tööriist kiilub kinni ja
see liigub tagasi kasutaja poole. Kui tera või
tööriist jääb kinni, vabastage lüliti koheselt.
• Hoidke tera teravana.
• Toestage suured paneelid lõikeala lähedale.
• Ärge eemaldage tööriista töödetaililt pöörleva
teraga lõikamise ajal. Vabastage sisse-/
väljalülitamise lülitit ja oodake kuni tera
seiskub.
Muud riskid
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
1 Fiksaatori võti
1 Kuuskantmutrivõti
1 Detailijoonis
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad ei
oleks transpordil kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joon. 1)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
a. Sisse-/väljalülitamislüliti
b. Lukustusnupp
c. Ülemine käepide
– Kuulmiskahjustused.
d. Juhiku kõrguse regulaator
– Lõikeketta vahetamisel tingitud õnnetuseoht.
e. Tolmueemalduse väljund
– Lõigatavate materjalide ohtliku tolmu
sissehingamise oht.
g. Mittelibisev fiksaator
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
f. Reguleeritav juhik
h. Sisselõike sügavuse reguleerimisnupp
i. Lukustusnupp
j. Spindlilukk
k. Tähtnupp
ETTENÄHTUD OTSTARVE
Kandke kõrvaklappe.
Kandke kaitseprille.
Tera läbimõõt.
12
Lamellifrees on mõeldud lamedate ühendusliideste
lõikamiseks puitu ja puidutoodetesse.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Lamellifrees on professionaalne elektritööriist.
EESTI KEEL
ÄRGE laske lastel puutuda tööriista.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla pingega
töötamiseks. Veenduge alati, et akupinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
Teie DEWALTi tööriist on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60745. Seega ei ole
maandusjuhet vaja.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTi hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Pistiku väljavahetamine (ainult
Ühendkuningriik ja Iirimaa)
Kui peab paigaldama uue toitepistiku.
1. Vabastage lukustusnupp (i).
2. Seadistage kõrguseregulaator (d) vastavalt
soovile. Kui piirik on seatud 90° nurga alla,
mõõdab lukustusnupu all olev skaala piiriku
pinna ja lõiketera keskpaiga vahelist kaugust.
3. Pinguldage lukustusnupp.
PIIRIKU NURGA SEADISTAMINE
1. Vabastage tähtnupp (k).
2. Viige piirik sobivasse asendisse.
3. Pinguldage tähtnupp.
Lõiketalla märgised
Kui töötate piirikut kasutamata, näiteks teete
T-lõiget, saate kasutada lõiketallal asuvaid
märgiseid, et joondada tööriist korrektselt.
1. Viige piirik 0° asendisse nagu ülalpool
kirjeldatud.
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
2. Töödetailide puhul, mille paksus on 19 mm,
kasutage talla serva keskkoha määramiseks.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
3. Muude töödetailide puhul kasutage
joondamiseks punast keskjoone märgist.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
4. Kaks märgist määravad lõike pikkuse. Selleks,
et vältida töödetaili läbistamist, veenduge, et
töödetail ulatub üle nende märgiste.
HOIATUS. Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Pikendusjuhtme kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud pikendusjuhet, mis sobib selle
tööriista sisendvõimsusega (vaadake tehnilist
informatsiooni). Minimaalne juhtme suurus on
1 mm2; maksimaalne lubatud pikkus on 30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS. Vigastusohu vähendamiseks lülitage masin välja ja eemaldage vooluallikast enne lisaseadmete paigaldamist ja eemaldamist,
enne seadistuste reguleerimist või
remonti. Veenduge, et käivituslüliti on
asendis OFF (väljas). Soovimatu käivitamine võib põhjustada vigastuse.
Reguleeritav piirik (joon. 3a,
3b)
Sisselõikesügavuse reguleerimine (joon. 4)
Sisselõikesügavus peab vastama lamelli
mõõtmetele. Sügavuse reguleerimise nupul olevad
numbrid 0, 10 ja 20 vastavad lamelli mõõtmetele.
M tähistab maksimaalset lõikesügavust, mis on
ligikaudu 22 mm.
– Keerake sügavuse reguleerimise nupp (h)
soovitud asendisse ja joondage sobiv number
tööriistal oleva punase märgisega.
Sisselõikesügavuse peenreguleerimine (joon. 5)
Peenreguleerimist kasutatakse, et eemaldada
lamellipesade mõõtmete ebakorrapärasused.
1. Tõstke piirik (f) ülemisse asendisse nagu
eelpool kirjeldatud.
2. Sisestage kuuskantmutrivõti, nagu näidatud
ja seadistage sisselõike sügavus keerates
kruvi (sügavuse vähendamiseks keerake kruvi
päripäeva).
3. Kontrollige seadistust ja tehke proovilõige
kasutades puidujääke.
Reguleeritav piirik (f) võimaldab seadistada lamelli
avade lõikekohta. Piiriku kõrguse seadistamiseks.
13
EESTI KEEL
Mittelibisev fiksaator (joon. 6)
Mittelibisevad fiksaatorid (g) aitavad vähendada
lamellfreesi kaldumist paremale lõikamise ajal.
Kui töötate töödetaili nähtavate osade kallal
eemaldage need tööjärjekorras, et vältida
kriimustusi.
1. Fiksaatorite eemaldamiseks keerake neid
kergelt päripäeva kasutades lamedat
kruvikeerajat.
2. Fiksaatorite uuesti kasutamiseks keerake neid
kergelt vastupäeva.
Tera vahetamine (joon. 7, 8, 9)
1. Keerake tallaplaadist lahti neli kuuskantpolti (I)
ja eemaldage kate.
2. Vajutage spindlilukku (j) ja eemaldage äärik
keerates seda vastupäeva.
3. Vahetage tera.
4. Pingutage äärik tugevalt keerates seda
päripäeva ja hoide spindlilukku samal ajal
allavajutatuna.
5. Paigaldage katteplaat ja pingutage
kuuskantpoldid.
HOIATUS.
• Veenduge, et lõiketera hambad on
suunda vastupäeva nagu näidatud
joon. 8.
• Pärast tera asendamist kontrollige
lõikesügavust ja vajadusel
seadistage.
• Ärge kasutage kettaid, mille
läbimõõt on soovitatust väiksem
või suurem. Õige ketta leidmiseks
vaadake tehnilisi andmeid.
• Kasutage ainult käesolevas
kasutusjuhendis märgitud kettaid,
mis vastavad standardile EN 847-1.
TOLMUKOTT
1. Sisestage sobiv adapter (m) või (n) otse
tolmueemaldusavasse (e).
2. Kinnitage tolmukott (o) adapterile.
3. Võimaluse korral ühendage tolmueemaldamisseade mis on disainitud kooskõlas sobivate
regulatsioonidega mis puudutavad
tolmueemaldamist.
TOIMIMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS. Alati järgi turvalisusnõudeid
ja eeskirju.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada.
Õige käte asend (joon. 21)
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks kasutage ALATI
õiget käte asendit (nagu näidatud
joonisel).
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida selle
äkilisi liikumisi.
Õige hoideasend nõuab, et üks käsi on ülemisel
käepidemel (c) ja teine käsi põhikäepidemel (p).
Sisse- ja väljalülitamine
(joon. 2)
1. Et käivitada tööriist, vajutage käivituslülitit (a).
2. Pidevaks käitamiseks vajutage lukustusnuppu
(b) ja vabastage lüliti.
3. Tööriista peatamiseks vabastage lüliti.
Tolmu eemaldamine (joon. 10a,
10b)
Kasutades sobivat adapterit on võimalik seadmega
ühendada tolmukott või tolmueraldaja.
TOLMUERALDAJA
Peenreguleerimist kasutatakse, et eemaldada
lamellipesade mõõtmete ebakorrapärasused.
1. Sisestage sobiv adapter (m) või (n)
tolmueemaldusavasse (e).
2. Ühendage tolmueraldi voolik adapteriga.
14
4. Kui soovite lõpetada tööriista pideva käitamise,
vajutage korraks lülitit ja vabastage see. Töö
lõppedes ja enne vooluvõrgust eemaldamist
lülitage tööriist alati välja.
HOIATUS. Ärge käivitage tööriista, kui
tera on kontaktis töödetaili või muude
materjalidega.
Lamelllõigete tegemine
(joon. 11, 12)
Tugevate ja täpsete lamelllõigete tegemiseks
saab kasutada erinevaid tehnikaid. Selles
EESTI KEEL
kasutusjuhendis kasutatakse olulisemaid tehnikaid
detailselt (joon. 11).
3. Sisestage lamellid pesadesse ning veenduge,
et need oleksid liimiga kontaktis.
LAMELLI SUURUSE VALIMINE (JOON. 12)
4. Pange töödetail kokku ja kinnitage seniks, kuni
liim on kuivanud.
Kolm freesi suurust on #0, #10 ja #20. Tavaliselt
peaksite kasutama suurimat freesi, mis sobitub
töödetailiga.
Pärast sobiva suurusega freesi valimist reguleerige
sisselõikesügavust vastavalt ülalkirjeldatud
juhistele.
HOIATUS. Sisselõikesügavuse
katsetamisel tehke alati proovilõige
mõnel suvalisel puutükil. Vajadusel
viige läbi peenreguleerimine nagu
kirjeldatud jaotises Kokkupanemine ja
seadistamine.
Lamellide asukoha tuvastamine (joon. 13a–13d)
Nurkliideste lamellid peaksid tavaliselt olema
15–25 cm intervallidega; välised lamellid peaksid
olema töödetaili otsast 5–7,5 cm kaugusel
(joon. 13a).
Kui ühendate kitsaid töödetaile, nt pildiraame,
võib isegi väikseim lamell olla liigese jaoks liiga
suur. Sellisel juhul peaks lamelli väljaulatuva
osa eemaldama kohe pärast liidese liimimist
(joon. 13b).
Kui ühendate töödetaile, mille paksus on suurem
kui 2,5 cm, võib lisakinnitusena kasutada paari
lamelle (joon. 13c).
Tuvastage ühendustükid. Kasutage kolmnurka, et
märkida joon üle detailide (joon. 13d).
Lamellipesade lõikamine
(joon. 14)
1. Reguleerige tööriista seadeid nagu ülalpool
kirjeldatud.
2. Joondage tööriista talla keskmärgis joonega
nagu näidatud.
Servast-servani ühendused
(joon. 15a, 15b)
1. Asetage töödetail lamedale pinnale kus toimub
monteerimine.
2. Märkige lamelli keskpunktid. Lamellid peaksid
olema 15–25 cm intervallidega; välised
lamellid peaksid olema töödetaili otsast
5–7,5 cm kaugusel (joon. 15a).
3. Seadke piirik 90° nurga alla.
4. Seadke kõrguseregulaator nii, et lamell on
töödetaili keskel.
5. Reguleerige teisi tööriista seadeid nagu
ülalpool kirjeldatud.
6. Lõigake lamellipesad nagu ülalpool kirjeldatud
(joon. 15b).
Raamühendused (joon. 16a–
16c)
1. Asetage töödetail lamedale pinnale kus toimub
monteerimine (joon. 16a, 16b).
2. Valige sobiv freesi suurus.
3. Märkige lamelli keskpunktid.
4. Reguleerige tööriista seadeid nagu ülalpool
kirjeldatud.
5. Lõigake lamellipesad nagu ülalpool kirjeldatud
(joon. 16c).
Nurkliidesed (joon. 17a, 17b)
1. Asetage töödetailid monteerimisjärjekorda
(joon. 17a).
2. Valige sobiv freesi suurus.
3. Märkige lamelli keskpunktid.
3. Lülitage tööriist sisse ja oodake kuni lõikur
töötab täiskiirusel.
4. Näolõikuseks kinnitage töödetail ja joondage
tööriist nagu näidatud (joon. 17b).
4. Suruge piirikut tugevalt vastu töödetaili ja
suruge lõikurit kuni see peatub.
5. Lõigake lamellipesad nagu ülalpool kirjeldatud.
5. Oodake kuni tööriista tera on töödetailist
eemale liikunud.
6. Lülitage tööriist välja.
Töödetailide kokkupanek
1. Proovige töödetaile kokku panna, et näha kas
liidesed sobituvad korralikult.
2. Pange lamellipesadesse ja liidestesse liimi.
Ofsetliited (joon. 18)
Kui peate ühendama kaks erineva paksusega
töödetaili, toimige järgnevalt.
1. Asetage töödetailid monteerimisjärjekorda.
2. Valige sobiv freesi suurus.
3. Märkige lamelli keskpunktid.
4. Valige töödetail, mis läheb tahapoole.
15
EESTI KEEL
5. Seadke kõrguseregulaator nii, et lamell on
töödetaili keskel.
6. Lõigake lamellipesad nagu ülalpool kirjeldatud.
7. Reguleerige piirikut nii, et kaugus vastaks
soovitud nihkele. Seadete lugemiseks
kasutage skaalat.
8. Lõigake lamellipesad nagu ülalpool kirjeldatud.
Servade nurkliidesed
(joon. 19a–19d)
VÄLIMINE PIND JOONDATUD
1. Asetage töödetailid monteerimisjärjekorda.
2. Märkige lamellide keskkohad liidese
välisküljele.
3. Seadke piirik 90° nurga alla.
8. Tehke vertikaalsed (joon. 20d) ja
horisontaalsed (joon. 20e) lõiked.
HOOLDAMINE
Teie DEWALT-i elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse
juures. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks,
tuleb seda hooldada ja korrapäraselt puhastada.
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et käivituslüliti on asendis OFF (väljas).
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
4. Reguleerige piirikut, et lamell oleks suunaga
liidese poole, kus töödetail on kõige paksem.
Valige sobilik frees (joon. 19b).
5. Kinnitage töödetail ja joondage tööriist nagu
näidatud (joon. 19c).
6. Lõigake lamellipesad nagu ülalpool kirjeldatud.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
SISEMINE PIND JOONDATUD
1. Asetage töödetailid monteerimisjärjekorda.
2. Märkige lamellide keskkohad liidese
siseküljele.
3. Seadke piirik 45° nurga alla.
4. Reguleerige piirikut, et lamell oleks suunaga
liidese poole, kus töödetail on kõige paksem.
Valige sobiv freesi suurus.
5. Kinnitage töödetail ja joondage tööriist nagu
näidatud (joon. 19d).
6. Lõigake lamellipesad nagu ülalpool kirjeldatud.
T-liidesed (joon. 20a–20e)
Seda tüüpi liideseid kasutatakse tavaliselt riiulite
kinnitamisel külgpaneelide külge (joon. 20a).
1. Asetage töödetail lamedale pinnale kus toimub
monteerimine (tagurpidi T-tähena).
2. Märkige riiulil lamellide keskpunktid.
3. Märkige kergelt riiuli ja külgpaneeli liitekohad
(joon. 20b).
4. Kinnitage piirik külgpaneeli ülaosale, joondage
riiuli alaosa joonega (joon. 20c).
5. Valige sobiv freesi suurus.
6. Seadke piirik 0° nurga alla.
7. Joondage tööriist lamellimärkidega kasutades
tööriista tallal asuvaid märgiseid.
16
Puhastamine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade) ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale. Kasutage
vaid veega või pehme seebiga
niisutatud lappi. Ärge kunagi laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kunagi kastke tööriista või selle osi
vedeliku sisse.
Lisavarustus
HOIATUS. Teisi lisaseadmeid peale
DEWALT-i, poolt pakutavaid, ei ole
koos selle tootega testitud ja seetõttu
võib selliste lisaseadmete kasutamine
käesoleva tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks
võib selle tootega kasutada ainult
DEWALT-i soovitatud lisaseadmeid.
EESTI KEEL
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALT-i toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
jaemüüja juures uue toote ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALT-i toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALT-i kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALT-i volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛАМЕЛЬНЫЙ ФРЕЗЕР
DW682
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
мм
мм
кг
DW682
230
4
600
10000
20
8/10/12 (для
ламелей 0/10/20)
100
4
3
дБ(А)
82
дБ(А)
дБ(А)
3
100
дБ(А)
3,1
Напряжение питания
В
Тип
Потребляемая мощность
Вт
Число оборотов без нагрузки об./мин.
Макс. глубина реза
мм
Регулятор глубины погружения
Диаметр фрезы
Размер канавки
Вес
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
< 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
18
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DW682
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-19.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
04.10.2009
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
20
b)
c)
d)
e)
f)
g)
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
РУССКИЙ ЯЗЫК
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
f)
g)
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные правила
техники безопасности для
работы ламельными фрезерами
• Тип фрез должен соответствовать
скорости, указанной на инструменте.
Фрезы при вращении на скорости,
превышающей их номинальную скорость,
могут разрушиться и сорваться
с крепления.
• Всегда используйте защитный кожух.
Он защитит оператора от сломанных
частиц фрезы и предотвратит
случайный контакт с фрезой.
• МАКСИМАЛЬНЫЙ диаметр фрезы не
должен превышать 100 мм.
• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ тупые или
поврежденные фрезы.
• Перед использованием инструмента
убедитесь, что втягивающий механизм
защитного кожуха функционирует
правильно.
• Надевайте респиратор. Вдыхание
производственной пыли может стать
причиной затрудненного дыхания
и возможной травмы.
• Перед подключением инструмента
к источнику питания убедитесь, что
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
пусковой выключатель находится
в положении «ВЫКЛ.».
• Не выключайте инструмент до полной
остановки фрезы.
• Перед началом работы удалите
из заготовки все гвозди и прочие
металлические предметы.
• После выключения инструмента
никогда не пытайтесь самостоятельно
остановить фрезу, нажимая на ее кромку.
• Кладите инструмент на рабочий стол
или верстак только в выключенном
состоянии.
• Данный инструмент предназначен только
для реза древесины или пластика.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы при смене фрезы.
– Риск вдыхания пыли от обрабатываемого
материала, что может нанести вред
здоровью.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
• Убедитесь, что все защитные
устройства фрезы функционируют.
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
• Кладите инструмент на рабочий стол
или верстак только в выключенном
состоянии.
Используйте средства защиты
органов слуха.
• Используйте только фрезы,
соответствующие стандартам, которые
указаны в данном руководстве.
• Не используйте фрезы из твердосплавных
материалов и быстрорежущей
инструментальной стали. Для
достижения наилучшего результата
используйте фрезы с твердосплавными
напайками или фрезы CrV.
• Следует использовать только острые
фрезы в отличном рабочем состоянии;
треснувшие или согнутые фрезы
необходимо немедленно выбросить
и заменить.
• Убедитесь, что фреза надежно
закреплена на месте и вращается
в правильном направлении.
• Обратный удар может образоваться
в результате внезапного останова
инструмента, отбросив его в сторону
оператора. В случае останова
инструмента или заклинивания фрезы
немедленно отпустите пусковой
выключатель.
Надевайте защитные очки.
Диаметр фрезы
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (q), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2010 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Ламельный фрезер
1 Пылесборник
2 Переходника для сбора пыли
1 Штифтовый гаечный ключ
• Следите за остротой заточки.
1 Шестигранная отвертка
• Поддерживайте большие заготовки
вблизи от обрабатываемого участка.
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Не поднимайте инструмент с заготовки
во время работы, когда фреза находится
в движении. Отпустите пусковой
выключатель и дождитесь полной
остановки фрезы.
22
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Клавиша пускового выключателя
b. Кнопка блокировки пускового выключателя
c. Верхняя рукоятка
d. Регулятор высоты направляющей
e. Отверстие пылеотвода
f. Регулируемая направляющая
g. Нескользящие упоры
h. Регулятор глубины погружения
i. Фиксирующая рукоятка
j. Кнопка блокировки шпинделя
k. Звездообразная рукоятка
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш ламельный фрезер предназначен для
вырезания пазов для ламельных соединений
в древесине и изделиях из дерева.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данный ламельный фрезер является
профессиональным электроинструментом.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, что исключает
потребность в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте только
утвержденные кабели промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
данного инструмента (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Регулируемая направляющая (Рис. 3a, 3b)
Регулируемая направляющая (f) позволяет
точно установить место вырезания отверстий
для ламелей. Чтобы отрегулировать высоту
направляющей:
1. Ослабьте фиксирующую рукоятку (i).
2. Установите регулятор высоты (d)
в нужное положение. При направляющей,
установленной на 90°, на шкале
под фиксирующей рукояткой будет
отображаться расстоянием между центром
ламеля и поверхностью направляющей.
3. Затяните фиксирующую рукоятку.
УСТАНОВКА УГЛА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
1. Ослабьте звездообразную рукоятку (k).
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
2. Установите направляющую под нужным
углом.
3. Затяните звездообразную рукоятку.
Отметки на основании ламельного фрезера
При работе без направляющей, например, при
выполнении Т-образных соединений, точно
настроить фрезер Вам помогут отметки на его
основании.
1. Установите направляющую в положение 0°,
как было описано выше.
2. Для заготовок толщиной 19 мм используйте
край основания в качестве центральной
отметки.
3. Для заготовок прочих размеров используйте
размеченные красные осевые линии для
выравнивания инструмента.
4. Две из отметок означают длину реза.
Чтобы избежать сквозного реза в заготовке,
следите, чтобы заготовка выступала за
границы данных отметок.
Настройка глубины погружения (Рис. 4)
Можно настроить глубину погружения
в соответствии с размером ламеля. Числа 0,
10 и 20 на регуляторе глубины погружения
соответствуют размеру ламеля. Буква «М»
обозначает максимальную Глубину погружения
приблизительно 22 мм.
– Поверните регулятор глубины погружения
(h) в нужное положение, выровняв
соответствующую цифру с красной
разметкой на инструменте.
Тонкая настройка глубины
погружения (Рис. 5)
Тонкая настройка используется для устранения
возможных погрешностей в размерах пазов для
ламелей.
1. Установите направляющую (f) в самую
высокую позицию, как было описано выше.
2. Вставьте шестигранную отвертку, как
показано на рисунке, и отрегулируйте
глубину погружения, повернув винт (для
уменьшения глубины поворачивайте
в направлении по часовой стрелке).
3. Проверьте точность настроек, сделав
пробный рез на куске древесины.
Нескользящие упоры (Рис. 6)
Нескользящие упоры (g) помогут избежать
возможного скольжения ламельного фрезера
вправо при выполнении реза. Работая на
видимых участках заготовки, Вы можете
убрать упоры, чтобы избежать повреждения
поверхности заготовки.
1. Чтобы убрать нескользящие упоры,
поверните их на несколько оборотов по
часовой стрелке при помощи плоской
отвертки.
2. Если вы хотите воспользоваться упорами,
поверните их на несколько оборотов против
часовой стрелки.
Замена фрезы (Рис. 7, 8, 9)
1. Удалите 4 винта с шестигранными
головками (l) из основания инструмента
и снимите крышку.
2. Нажмите на кнопку блокировки шпинделя (j)
и извлеките фланец, повернув его против
часовой стрелки.
3. Замените фрезу.
4. Удерживая кнопку блокировки шпинделя
нажатой, надежно затяните фланец,
поворачивая его по часовой стрелке.
5. Установите на место крышку основания
и затяните винты с шестигранными
головками.
ВНИМАНИЕ:
• Следите за тем, чтобы зубья
фрезы указывали в направлении
против часовой стрелки, как
показано на рисунке 8.
• После замены фрезы всегда
проверяйте глубину реза и при
необходимости регулируйте ее.
• Не используйте фрезы меньшего
или большего диаметра, чем
рекомендовано. См. скорость
вращения фрез в технических
характеристиках.
• Используйте только указанные
в данном руководстве фрезы,
соответствующие стандарту
EN 847-1.
Пылеудаление (Рис. 10a, 10b)
При использовании соответствующего
переходника, вы сможете подсоединить
24
РУССКИЙ ЯЗЫК
к инструменту пылесборник или
пылеудаляющее устройство.
(с), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (р).
ПЫЛЕУДАЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
Включение и выключение
(Рис. 2)
Тонкая настройка используется для устранения
возможных погрешностей в размерах пазов для
ламелей.
1. Вставьте в отверстие пылеотвода (е)
соответствующий переходник - (m) или (n).
2. Подключите шланг пылесоса к переходнику.
ПЫЛЕСБОРНИК
1. Вставьте прямой переходник (m)
в отверстие пылеотвода (е).
2. Присоедините пылесборник (о)
к переходнику.
3. По возможности используйте
пылеудаляющее устройство, разработанное
в соответствии с действующими
нормативами, касающимися выбросов
пыли.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 21)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за верхнюю рукоятку
1. Чтобы включить инструмент, нажмите на
клавишу пускового выключателя (а).
2. При необходимости непрерывного режима
работы нажмите кнопку блокировки
пускового выключателя (b) и отпустите
клавишу пускового выключателя.
3. Чтобы выключить инструмент, отпустите
пусковой выключатель.
4. Для выключения непрерывного
режима работы инструмента кратко
нажмите и отпустите клавишу пускового
выключателя. Всегда выключайте
электроинструмент после окончания
работы и перед отключением от
электросети.
ВНИМАНИЕ: Не включайте и не
выключайте инструмент, если
фреза касается обрабатываемой
заготовки или других материалов.
Выполнение ламельных соединений (Рис. 11, 12)
Для выполнения прочных и аккуратных
ламельных соединений могут использоваться
различные техники. В данном руководстве по
эксплуатации подробно рассмотрены самые
важные из них (Рис. 11).
ВЫБОР РАЗМЕРА ЛАМЕЛЯ (РИС. 12)
Существуют ламели трех размеров: 0, 10 и 20.
Обычно, используется ламель наибольшего
размера, который может войти в заготовку.
После выбора размера ламелей, которые
планируется использовать, отрегулируйте
глубину погружения, как было описано выше.
ВНИМАНИЕ: Для проверки глубины
погружения всегда сначала делайте
пробный рез на куске древесины.
При необходимости, проведите
тонкую настройку, как описано
в разделе Сборка и регулировка.
Расположение ламелей
(Рис. 13a–13d)
Для торцевых боковых соединений ламели
обычно располагаются на расстоянии 15-25 см
друг от друга. Крайние ламели должны
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
располагаться на расстоянии 5-7,5 см от концов
заготовки (Рис. 13а).
При соединении узких заготовок, например,
при изготовлении картинных рам, ламели
даже самого малого размера будут слишком
большими для соединения. В этом случае,
выступающие кончики ламелей должны быть
обрезаны после того, как соединение будет
проклеено (Рис. 13b).
При соединении заготовок толщиной более
2, 5 см. для дополнительной прочности могут
использоваться парные ламели (Рис. 13с).
Для разметки нескольких заготовок, сначала
расположите их в порядке будущей сборки.
При помощи угольника начертите разметочную
линию на заготовках (Рис. 13d).
Вырезание пазов для ламелей (Рис. 14)
2. Отметьте центры ламелей. Ламели должны
располагаться на расстоянии 15-25 см
друг от друга. Крайние ламели должны
располагаться на расстоянии 5-7,5 см от
концов заготовки (Рис. 15а).
3. Установите направляющую на 90°.
4. Установите регулятор высоты в положение
ламеля в центре заготовки.
5. Отрегулируйте прочие настройки
инструмента, как описано выше.
6. Вырежьте пазы для ламелей, как описано
выше (Рис. 15b).
Рамочные соединения
(Рис. 16а-16с)
1. Разложите заготовки на плоской
поверхности в порядке последующей
сборки (Рис. 16a, 16b).
1. Отрегулируйте настройки инструмента, как
описано выше.
2. Выберите ламели соответствующего
размера.
2. Выровняйте центральную отметку на
основании инструмента с разметочной
линией на заготовке, как показано на
рисунке.
4. Отрегулируйте настройки инструмента, как
описано выше.
3. Включите инструмент и подождите,
пока фреза не достигнет максимальной
скорости.
4. Крепко прижмите направляющую
к заготовке и погрузите фрезу в материал,
пока она не остановится.
5. Позвольте инструменту самостоятельно
извлечь фрезу из заготовки.
6. Выключите инструмент.
Сборка заготовок
1. Попробуйте собрать заготовки, чтобы
проверить правильность соединений.
2. Равномерно распределите подходящий
клей в пазы для ламелей и на сопряженные
поверхности соединения.
3. Вставьте ламели в пазы, убедившись, что
они соприкасаются с клеем.
4. Соедините заготовки и зажмите их
струбцинами до полного высыхания клея.
Соединения край в край
(Рис. 15a, 15b)
1. Разложите заготовки на плоской
поверхности в порядке последующей
сборки.
26
3. Отметьте центры ламелей.
5. Вырежьте пазы для ламелей, как описано
выше (Рис. 16c).
Угловые соединения
(Рис. 17a, 17b)
1. Разложите заготовки в порядке
последующей сборки (Рис. 17а).
2. Выберите ламели соответствующего
размера.
3. Отметьте центры ламелей.
4. Для торцевого реза, зафиксируйте
заготовку зажимом и выровняйте
инструмент, как показано на рисунке
(Рис. 17b).
5. Вырежьте пазы для ламелей, как описано
выше.
Смещенные соединения
(Рис. 18)
При соединении двух заготовок различной
толщины, выполните следующие действия:
1. Разложите заготовки в порядке
последующей сборки.
2. Выберите ламели соответствующего
размера.
3. Отметьте центры ламелей.
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Выберите заготовку, которая будет
выступать.
5. Установите регулятор высоты в положение
ламеля в центре заготовки.
6. Вырежьте пазы для ламелей, как описано
выше.
7. Отрегулируйте направляющую на
расстояние, равное желаемому выступу.
Показания настройки см. на шкале.
8. Вырежьте пазы для ламелей, как описано
выше.
Кромочные соединения со
скосом (Рис. 19a–19d)
ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ВНЕШНИМ СТОРОНАМ
Т-образные соединения
(Рис. 20а-20е)
Этот тип соединений обычно используется
для крепления полок к торцевым панелям
(Рис. 20а).
1. Разложите заготовки на плоской
поверхности в порядке последующей
сборки (в виде перевернутой буквы Т).
2. Отметьте центры ламелей на детали полки.
3. Отметьте верх полки на торцевой панели
(Рис. 20b).
4. Зафиксируйте при помощи зажима
направляющую на верхней части
торцевой панели, выровняв конец полки
с отмеченной линией (Рис. 20с).
1. Разложите заготовки в порядке
последующей сборки.
5. Выберите ламели соответствующего
размера.
2. Отметьте центры ламелей на внешнем крае
соединения.
6. Установите направляющую на 0°.
3. Установите направляющую на 90°.
4. Отрегулируйте направляющую для
расположения ламеля в сторону
внутренней стороны соединения в самой
широкой части заготовки. Выберите ламели
соответствующего размера (Рис. 19b).
5. Зафиксируйте заготовку зажимом
и выровняйте инструмент, как показано на
рисунке (Рис. 19c).
6. Вырежьте пазы для ламелей, как описано
выше.
ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ВНУТРЕННИМ
СТОРОНАМ
1. Разложите заготовки в порядке
последующей сборки.
2. Отметьте центры ламелей на внутреннем
крае соединения.
3. Установите направляющую под углом 45°.
4. Отрегулируйте направляющую для
расположения ламеля в сторону
внутренней стороны соединения в самой
широкой части заготовки. Выберите ламели
соответствующего размера.
5. Зафиксируйте заготовку зажимом
и выровняйте инструмент, как показано на
рисунке (Рис. 19d).
6. Вырежьте пазы для ламелей, как описано
выше.
7. Выровняйте инструмент с отметками
ламелей, используя отметки на основании
инструмента.
8. Выполните вертикальный (Рис. 20d)
и горизонтальный (Рис. 20е) рез в каждой
точке расположения ламелей.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
zst00201757 - 23-04-2013
28
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
30
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
DW682K
LIITEPINNAFREES / ЛАМЕЛЬНЫЙ ФРЕЗЕР 4
©
31
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising