DW682K | DeWalt DW682K JOINTER GROOVER Type 4 instruction manual

509111-46 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW682
Obrázek 1
c
q
d
a
e
f
j
b
k
h
g
2
i
Obrázek 2
Obrázek 3a
i
b
d
f
a
Obrázek 3b
k
Obrázek 4
h
Obrázek 5
Obrázek 6
f
g
Obrázek 7
Obrázek 8
l
3
Obrázek 9
j
Obrázek 10a
m e
Obrázek 11
Obrázek 10b
n
e
o
Obrázek 12
Obrázek 13a
5-7.5
#0
15-2
#10
#20
Obrázek 13b
4
Obrázek 13c
5 cm
cm
Obrázek 13d
Obrázek 14
Obrázek 15a
Obrázek 15b
5-7.5 cm
15-25 cm
15-25 cm
Obrázek 16a
Obrázek 16b
Obrázek 16c
Obrázek 17a
5
Obrázek 17b
Obrázek 18
Obrázek 19a
Obrázek 19b
Obrázek 19c
Obrázek 19d
Obrázek 20a
Obrázek 20b
6
Obrázek 20c
Obrázek 20d
Obrázek 20e
Obrázek 21
p
c
7
LAMELOVACÍ FRÉZKA
DW682
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Příkon
Otáčky naprázdno
Hloubka řezu, max.
Nastavení hloubky zářezu
W
min-1
mm
mm
Průměr řezného nástroje
Šířka řezného nástroje
Hmotnost
mm
mm
kg
DW682
230
4
600
10 000
20
8/10/12
(pro lamely 0/10/20)
100
4
3
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického výkonu)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
82
3
100
3,1
V
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená
podle normy EN 60745:
Úroveň vibrací ah
ah =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové pracovní doby
doba působení vibrací na obsluhu
značně prodloužit.
8
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací: údržba
nářadí a jeho příslušenství, udržování
rukou v teple, organizace způsobů
práce.
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko Nářadí 230 V 13 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
09
DW682
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-19.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Ředitel oddělení pro vývoj a konstrukci výrobků
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
04.10.2009
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Pozorně si přečtěte
všechna bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené akumulátorem (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f) Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
9
b)
c)
d)
e)
f)
g)
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením akumulátoru a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ
nářadí. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte akumulátor. Tato
10
d)
e)
f)
g)
preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Specifické doplňkové bezpečnostní předpisy pro lamelovací
frézky
• Řezné frézy musí být dimenzovány
nejméně na otáčky vyznačené na nářadí.
Řezné frézy otáčející se nad jmenovitými
otáčkami se mohou roztrhnout a způsobit tak
zranění.
• Vždy používejte ochranný kryt. Ochranný
kryt chrání obsluhu před odlomenými částmi
řezné frézy a před neúmyslným kontaktem
s touto frézou.
• Držte elektrické nářadí za izolované
rukojeti, protože může dojít k zachycení
napájecího kabelu frézou. Při kontaktu
s „živým“ vodičem způsobí neizolované
kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým
proudem.
• MAXIMÁLNÍ povolený průměr řezné frézy je
100 mm.
• NEPOUŽÍVEJTE deformované nebo
poškozené řezné frézy.
• Před použitím zkontrolujte správnou funkci
zpětného stahování ochranného krytu.
• Používejte respirátor. Pobyt v prašném
prostředí může způsobit dýchací obtíže a také
úraz.
• Před připojením napájecího kabelu k síti se
ujistěte, zda je nářadí vypnuto.
• Nářadí nevypínejte, pokud je fréza v záběru.
• Před zahájením práce odstraňte z obrobku
všechny hřebíky a jiné kovové části.
Ostatní rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko poranění při výměně řezné frézy.
– Riziko vdechování škodlivého prachu
z řezaného materiálu.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
• Po vypnutí se nikdy nepokoušejte dobíhající
řeznou frézu přitlačením ze strany zastavit.
Používejte ochranu sluchu.
• Nikdy nepokládejte nářadí na stůl nebo na
pracovní ponk, pokud není vypnuto.
• Nářadí musí být použito pouze k řezání dřeva
nebo plastu.
Používejte ochranu zraku.
• Ujistěte se, zda jsou všechna zařízení
zakrývající frézu ve výborném provozním
stavu.
Průměr řezné frézy.
• Nikdy nepokládejte nářadí na stůl nebo na
pracovní ponk, pokud není vypnuto.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
• Mohou být použity pouze frézky odpovídající
uvedeným specifikacím v tomto návodu
k použití.
• Frézky vyrobené z vysoce legovaných slitin,
z rychlořezné oceli (HSS), by neměly být
používány. Nejlepšího výsledku dosáhnete
použitím frézek s karbidovými hroty nebo
frézek CrV.
• Používejte pouze ostré frézy v perfektním
stavu. Prasklé nebo ohnuté frézy by měly být
okamžitě vyměněny a zlikvidovány.
Datový kód (q), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Lamelovací frézka
• Ujistěte se, zda je fréza bezpečně upevněna
a zda se otáčí správným směrem.
1 Prachový sáček
• Zpětný ráz nastane, pokud se řezný nástroj
zasekne a nářadí je tak vrženo zpět směrem
k obsluze. Pokud dojde k uvíznutí řezného
nástroje nebo nářadí, ihned uvolněte hlavní
spínač.
1 Klíč s čepy
• Řezné frézky udržujte ostré.
2 Adaptéry odsávání prachu
1 Šestihranný šroubovák
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
• Větší desky si v blízkosti místa řezu
podepřete.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Nevytahujte nářadí při provádění řezu
z obrobku, pokud se řezná frézka otáčí.
Uvolněte hlavní spínač a počkejte, až se řezný
nástroj zcela zastaví.
• Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a pochopení tohoto
návodu.
11
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k poškození nebo zranění.
a. Spínač zapnuto/vypnuto
b. Zajišťovací tlačítko
c. Horní rukojeť
d. Stavitelný prvek výšky vodítka
e. Výstup pro odvod prachu
f. Stavitelné vodítko
g. Čepy proti prokluzu
h. Stavitelná rukojeť hloubky ponorných řezů
i. Zajišťovací rukojeť
j. Zámek hřídele
k. Hvězdicová rukojeť
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše lamelovací frézka je určena k vytváření
plochých kolíkových spojů ve dřevě a ve výrobcích
ze dřeva.
NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Tato lamelovací frézka je elektrické nářadí pro
profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky (pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
12
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu, který je vhodný
pro příkon tohoto nářadí (viz technické údaje).
Minimální průřez vodiče je 1 mm2. Maximální délka
je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav zařízení vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
Stavitelné vodítko (obr. 3a, 3b)
Stavitelné vodítko (f) vám umožňuje provést
přesné nastavení místa, kde bude vyřezána
drážka pro spojovací lamely. Nastavení výšky
vodítka:
1. Uvolněte zajišťovací rukojeť (i).
2. Podle potřeby upravte stavitelným prvkem
(d) výšku vodítka. S vodítkem nastaveným
do polohy 90° je na měřítku pod zajišťovací
rukojetí odečítána vzdálenost mezi středem
řezné frézy a plochou vodítka.
3. Dotáhněte zajišťovací rukojeť.
NASTAVENÍ SKLONU VODÍTKA
1. Uvolněte hvězdicovou rukojeť (k).
2. Vodítko nastavte na požadovaný úhel.
3. Utáhněte hvězdicovou rukojeť.
Značky na spojovací základně
Pokud pracujete bez použití vodítka, například při
vytváření spojů "T", můžete pro správné slícování
nářadí s obrobkem využít značek na spojovací
základně.
1. Nastavte výše popsaným způsobem vodítko
do polohy 0°.
2. Jako výchozí bod pro vystředění použijte
u obrobků s tloušťkou 19 mm okraj základny.
3. Pro ostatní obrobky použijte k zarovnání
vyznačenou červenou středovou linii.
4. Dvě ze značek ukazují délku řezu. Abyste
zabránili prořezání skrze obrobek, ujistěte se,
zda obrobek přesahuje za tyto značky.
Nastavení hloubky ponorného
řezu (obr. 4)
Hloubka řezu musí být nastavena tak, aby
vyhovovala použité spojovací lamele. Číselné
označení 0, 10 a 20 na stavitelné rukojeti hloubky
ponorných řezů odpovídá velikosti spojovací
lamely. M znamená maximální hloubku ponorného
řezu, přibližně 22 mm.
– Stavitelnou rukojeť hloubky ponorných řezů (h)
otočte do požadované polohy se srovnáním
příslušného číselného označení s červenou
značkou na nářadí.
Jemné nastavení hloubky ponorného řezu (obr. 5)
Jemné nastavení se používá k odstranění
možných tolerancí ve velikosti štěrbin pro lamely.
2. Stlačte zámek hřídele (j) a otáčením proti
směru chodu hodinových ručiček sejměte
přírubu.
3. Vyměňte řeznou frézku.
4. Přidržte zámek hřídele a otáčením ve směru
chodu hodinových ručiček přírubu pevně
dotáhněte.
5. Nasaďte krycí desku a dotáhněte šestihranné
šrouby.
VAROVÁNÍ:
• Ujistěte se, zda ozubení frézy
směřuje v místě řezu proti směru
chodu hodinových ručiček podle
obrázku (obr. 8).
• Po výměně řezné frézy vždy
zkontrolujte hloubku řezu a podle
potřeby ji upravte.
• Nepoužívejte řezné frézy, které mají
menší nebo větší než doporučený
průměr. Parametry řezného nástroje
jsou uvedeny v technických údajích.
• Používejte pouze frézy
specifikované v tomto návodu
k obsluze, které splňují požadavky
normy EN 847-1.
1. Nastavte výše popsaným způsobem vodítko
do horní polohy (f).
2. Podle obrázku vložte šestihranný šroubovák
a otáčením šroubu upravte podle potřeby
hloubku ponorného řezu (otáčením ve
směru chodu hodinových ručiček se hloubka
ponorného řezu sníží).
3. Kontrolu nastavení proveďte zkušebním řezem
do kousku odpadního dřeva.
Čepy proti prokluzu (obr. 6)
Čepy proti prokluzu (g) pomáhají snižovat tendenci
klouzání lamelové frézky v průběhu řezu na pravou
stranu. Pokud pracujete na viditelné části obrobku,
lze tyto čepy zasunout, abyste se vyvarovali
poškrábání obrobku.
1. Čepy zasunete jejich mírným otočením
pomocí plochého šroubováku ve směru chodu
hodinových ručiček.
2. Pokud chcete čepy opět použít, otočte je
mírně proti směru chodu hodinových ručiček.
Výměna řezné frézky (obr. 7, 8,
9)
Odsávání prachu (obr. 10a,
10b)
S použitím vhodného adaptéru můžete připojit buď
sáček na prach nebo zařízení na odsávání prachu.
ZAŘÍZENÍ NA ODSÁVÁNÍ PRACHU
Jemné nastavení se používá k odstranění
možných tolerancí ve velikosti štěrbin pro lamely.
1. Do výstupu pro odvod prachu (e) zasuňte
odpovídající adaptér (m) nebo (n).
2. K adaptéru připojte zařízení na odsávání
prachu.
SÁČEK NA PRACH
1. Do výstupu pro odvod prachu (e) zasuňte
rovný adaptér (m).
2. K adaptéru připojte prachový sáček (o).
3. Kdykoli je to možné, připojte zařízení pro
odsávání prachu, které splňuje požadavky
příslušných předpisů týkajících se prachových
emisí.
1. Ze základny vyšroubujte čtyři šestihranné
šrouby (l) a sejměte kryt.
13
OBSLUHA
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
Správná poloha rukou (obr. 21)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na horní rukojeti (c) a druhou ruku na hlavní
rukojeti (p).
Zapnutí a vypnutí (obr. 2)
1. Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní
spínač (a).
2. V případě potřeby stiskněte zajišťovací tlačítko
(b), které zajistí nepřetržitý chod nářadí
a uvolněte spínač.
3. Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač.
4. Chcete-li nepřetržitý chod nářadí zrušit,
stiskněte krátce spínač a uvolněte jej. Po
ukončení práce a před odpojením napájecího
kabelu nářadí vždy vypněte.
VAROVÁNÍ: Nářadí nezapínejte ani
nevypínejte, pokud se řezná fréza
dotýká obrobku nebo jiných materiálů.
Vytváření lamelových spojů
(obr. 11, 12)
K provedení rovných a přesných lamelových
spojů lze použít různou techniku. V tomto návodu
k použití budou nejdůležitější techniky rozebrány
podrobněji (obr. 11).
VOLBA VELIKOSTI LAMELY (OBR. 12)
Používají se tři velikosti lamel #0, #10 a #20.
Běžně byste měli použít největší lamelu, která se
bude do obrobku hodit.
14
Po zvolení velikosti použité lamely nastavte výše
popsaným způsobem hloubku ponorného řezu.
VAROVÁNÍ: Vždy proveďte kontrolu
nastavení hloubky zkušebním řezem
do kousku odpadního dřeva Pokud je
potřeba, proveďte jemné nastavení
hloubky ponorného řezu popsané
v kapitole Montáž a seřízení.
Umístění lamel (obr. 13a–13d)
Při spojování okrajů by měly být běžně lamely
umístěny v rozestupech 15–25 cm. Okrajová
lamela by měla být umístěna 5–7,5 cm od okraje
obrobku (obr. 13a).
Při spojování úzkých obrobků, jako jsou například
rámy obrazů, může být i ta nejmenší lamela příliš
velká. V takovém případě musí být vyčnívající
špička lamely po zalepení spoje odříznuta
(obr. 13b).
Při spojování obrobků tenčích jak přibližně 2,5 cm
může být ke zpevnění spoje použita dvojice lamel
(obr. 13c).
K označení spojovaných dvojic dílů je nejprve
umístěte tak, jak budou sestaveny. K označení
kolmých linií na obrobku použijte úhelník
(obr. 13d).
Řezání lamelových drážek
(obr. 14)
1. Nastavení lamelové frézy upravte podle výše
uvedeného postupu.
2. Srovnejte středovou značku na základně frézy
s vyznačenou linií podle obrázku.
3. Zapněte nářadí a několik sekund počkejte, až
fréza dosáhne plných otáček.
4. Pevně přitlačte vodítko k obrobku a proveďte
ponorný řez až po koncovou zarážku.
5. Umožněte nářadí vytáhnout řeznou frézu zpět
z obrobku.
6. Vypněte frézku.
Sestavení jednotlivých částí
obrobku
1. Pokuste se sestavit jednotlivé díly k sobě,
abyste zkontrolovali, zda do sebe všechny
spoje správně zapadají.
2. Naneste rovnoměrně vhodné lepidlo do
drážek spojů a na spojované plochy spoje.
3. Do drážek zasuňte lamely a ujistěte se, zda
jsou v kontaktu s lepidlem.
4. Sestavte díly k sobě a upněte je do svěráku,
až lepidlo zaschne.
Spojování hran k sobě
(obr. 15a, 15b)
1. Umístěte obrobek na rovnou plochu, kde bude
sestaven.
2. Vyznačte si střed lamel. Lamely by měly být
běžně umístěny v rozestupech 15–25 cm;
okrajová lamela by měla být umístěna
5–7,5 cm od okraje obrobku (obr. 15a).
3. Nastavte vodítko na úhel 90°.
4. Nastavte stavitelný prvek výšky tak, aby
lamela byla ve středu obrobku.
5. Ostatní nastavení lamelové frézy proveďte
podle výše uvedeného postupu.
6. Výše uvedeným způsobem proveďte řez
drážky pro lamelu (obr. 15b).
Rámové spoje (obr. 16a–16c)
1. Umístěte obrobek na rovnou plochu, kde bude
sestaven (obr. 16a, 16b).
2. Zvolte si vhodnou velikost lamely.
3. Vyznačte si střed lamel.
4. Nastavení lamelové frézy upravte podle výše
uvedeného postupu.
5. Výše uvedeným způsobem proveďte řez
drážky pro lamelu (obr. 16c).
Rohové spoje (obr. 17a, 17b)
1. Nastavte si jednotlivé díly obrobku tak, jak
budou sestaveny (obr. 17a).
7. Vodítko nastavte nahoru se vzdáleností
odpovídající požadovanému odsazení.
Nastavení odečtěte na stupnici.
8. Výše uvedeným způsobem proveďte řez
drážky pro lamelu.
Spojování hran pod úhlem
(obr. 19a–19d)
SLÍCOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PLOCH
1. Nastavte si jednotlivé díly obrobku tak, jak
budou sestaveny.
2. Označte si střed lamel na vnějších stranách
spoje.
3. Nastavte úhel vodítka na hodnotu 90°.
4. Upravte si vodítko tak, aby byla lamela
umístěna směrem k vnitřní části spoje, kde
je obrobek silnější. Zvolte si vhodnou velikost
lamely (obr. 19b).
5. Upněte si obrobek a srovnejte frézku podle
obrázku (obr. 19c)
6. Výše uvedeným způsobem proveďte řez
drážky pro lamelu.
SLÍCOVÁNÍ VNITŘNÍCH PLOCH
1. Nastavte si jednotlivé díly obrobku tak, jak
budou sestaveny.
2. Označte si střed lamel na vnitřních stranách
spoje.
3. Nastavte úhel vodítka na hodnotu 45°.
3. Vyznačte si střed lamel.
4. Upravte si vodítko tak, aby byla lamela
umístěna směrem k vnitřní části spoje, kde
je obrobek silnější. Zvolte si vhodnou velikost
lamely.
4. Pro lícový řez, upněte si obrobek
a srovnejte frézku podle obrázku (obr. 17b)
5. Upněte si obrobek a srovnejte frézku podle
obrázku (obr. 19d)
5. Výše uvedeným způsobem proveďte řez
drážky pro lamelu.
6. Výše uvedeným způsobem proveďte řez
drážky pro lamelu.
2. Zvolte si vhodnou velikost lamely.
Spoje s přesahem (obr. 18)
Při spojování dvou obrobků s rozdílnou tloušťkou
postupujte následovně:
1. Nastavte si jednotlivé díly obrobku tak, jak
budou sestaveny.
Spoje tvaru T (obr. 20a–20e)
Tento typ spoje se obvykle používá k připojení
polic k bočním stěnám (obr. 20a).
1. Umístěte obrobek na rovnou plochu, kde bude
sestaven (horní stranou "T" dolů).
2. Zvolte si vhodnou velikost lamely.
2. Na polici si vyznačte střed lamely.
3. Vyznačte si střed lamel.
4. Zvolte si obrobek, který bude vzadu.
3. Lehce si vyznačte vrchní stranu police na
boční stěně (obr. 20b).
5. Nastavte stavitelný prvek výšky tak, aby
lamela byla ve středu obrobku.
4. Vodítko si upněte na horní stranu boční stěny
a konec police srovnejte s linií (obr. 20c).
6. Výše uvedeným způsobem proveďte řez
drážky pro lamelu.
5. Zvolte si vhodnou velikost lamely.
6. Nastavte vodítko na úhel 0°.
15
7. Srovnejte nářadí se značkami lamel pomocí
značek na základně frézy.
8. Proveďte svislý (obr. 20d) a vodorovný
(obr. 20e) řez v každém místě lamel.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav zařízení vždy vypněte
a odpojte napájecí kabel od sítě.
Ujistěte se, zda je spouštěcí spínač
v poloze vypnuto. Náhodné spuštění
může způsobit úraz.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domácího odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společnosti
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
16
zst00241353 - 15-07-2014
DW682K
FRÉZA 4
©
17
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising