GLC1423 | Black&Decker GLC1423 CORDLESS STRING TRIMMER Type H1 instruction manual

370001 - 44 LT
www.blackanddecker.eu
GLC1423L
GLC1823L
GLC1823L20
GLC1825L
GLC1825L20
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
13
3
4
G
H
I
J
K
L
5
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
„BLACK+DECKER“ žoliapjovė skirta žolei pjauti ir
vejų pakraščiams dailinti, o taip pat žolei apribotose
vietose pjauti.
Šis prietaisas skirtas naudoti tik individualiam
naudojimui.
Saugos informacija
Įspėjimas! Naudodami laidinius prietaisus, laikykitės būtinų saugos priemonių, įskaitant toliau nurodytas, kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio,
susižeidimo ir turtinės žalos pavojų.
Įspėjimas! Naudojant prietaisą, būtina laikytis
saugos taisyklių. Norėdami užtikrinti savo pačių ir
kitų asmenų saugą, būtinai perskaitykite prietaiso
naudojimo instrukciją. Neišmeskite šios naudojimo
instrukcijos, nes vėliau jos gali prireikti.
♦ Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite šią instrukciją.
♦ Numatytoji paskirtis aprašyta šioje naudojimo
instrukcijoje. Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus,
arba naudojant prietaisą ne pagal numatytąją
paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo pavojus.
♦ Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.
Prietaiso naudojimas
Naudodami šį prietaisą, visada būkite atsargūs.
♦ Visada dėvėkite apsauginius akinius arba darbo
akinius.
♦ Niekuomet neleiskite šio prietaiso naudoti vaikams arba su šia instrukcija nesusipažinusiems
žmonėms.
♦ Neleiskite į darbo vietą vaikų arba gyvūnų; neleiskite jiems liesti prietaiso arba jo maitinimo
laido.
♦ Naudojant šį prietaisą netoli vaikų, juos būtina
atidžiai prižiūrėti.
♦ Šis prietaisas nenumatytas be priežiūros naudoti mažiems vaikams arba ligotiems asmenims.
♦ Šis prietaisas nėra žaislas.
♦ Prietaisą naudokite dienos metu arba esant
geram dirbtiniam apšvietimui.
♦ Naudokite tik sausose vietose. Pasirūpinkite,
kad prietaisas nesušlaptų.
♦ Nemerkite prietaiso į vandenį.
♦ Neatidarykite korpuso gaubto. Viduje nėra
dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti pats
vartotojas.
♦ Nenaudokite šio prietaiso ten, kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten, kur yra degių skysčių,
dujų arba dulkių.
♦ Norėdami ištraukti kištuką iš elektros lizdo,
niekada netraukite už kabelio, kad nesugadintumėte kištukų ar laidų.
6
Kitų asmenų sauga
♦ Asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis
prietaisu dėl savo psichikos, jutiminės arba
protinės negalios arba patirties bei žinių trūkumo (įskaitant vaikus), negalima naudotis šiuo
prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakingų
asmenų priežiūros ir nurodymų.
♦ Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo
prietaisu.
Kiti pavojai.
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų,
kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose
dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne
pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų
išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių (judamųjų) dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, diskus arba priedus.
♦ Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką.
Jeigu įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai
reguliariai darykite pertraukas.
♦ Klausos pablogėjimas.
♦ Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių,
susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiui,
apdirbant medieną, ypač ąžuolą, beržą ir
MDF).
Po naudojimo
♦ Nenaudojamą prietaisą reikia laikyti sausoje,
gerai vėdinamoje, vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
♦ Laikykite prietaisus vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
♦ Kai prietaisas yra laikomas arba gabenamas
automobilyje, jį reikia dėti į bagažinę arba pritvirtinti, kad greitai keičiant greitį arba kryptis jis
nejudėtų.
Tikrinimas ir remontas
♦ Prieš naudojimą patikrinkite, ar prietaisas nėra
apgadintas, ar dalys yra be defektų. Patikrinkite,
ar nėra sugedusių dalių ar kokių nors kitų gedimų, kurie galėtų paveikti prietaiso veikimą.
♦ Nenaudokite prietaiso, jeigu kuri nors jo dalis
yra pažeista arba sugedusi.
♦ Bet kokias pažeistas arba sugadintas dalis
atiduokite taisyti įgaliotajam remonto atstovui.
♦ Niekada nebandykite nuimti arba pakeisti kokių
nors dalių kitomis, šioje instrukcijoje nenurodytomis, dalimis.
LIETUVIŲ
Papildomos žoliapjovių naudojimo saugos
taisyklės
Įspėjimas! Išjungus variklį, pjovimo dalys dar kurį
laiką sukasi.
♦ Nuodugniai susipažinkite su valdikliais ir kaip
tinkamai naudoti šį prietaisą.
♦ Prieš pradėdami naudoti, patikrinkite elektros
tiekimo ir ilginimo laidus, ar jie nepažeisti, nepasenę ir nenusidėvėję. Jeigu naudojant prietaisą
būtų pažeistas jo kabelis, tuoj pat atjunkite jį
nuo maitinimo tinklo. NELIESKITE LAIDO, KOL
NEATJUNGSITE JO NUO MAITINIMO TINKLO.
♦ Nenaudokite prietaiso, jeigu laidas yra pažeistas
arba nusidėvėjęs.
♦ Avėkite tvirtus batus arba aulinius, kad būtų
apsaugotos jūsų kojos.
♦ Mūvėkite ilgas kelnes, kad apsaugotumėte savo
kojas.
♦ Prieš naudodami prietaisą, patikrinkite, ar ten,
kur pjausite žolę, nėra pagalių, akmenų, laidų
ir kitų kliūčių.
♦ Prietaisą naudokite tik stačiai, pjovimo viela
pažemiui. Niekada nejunkite prietaiso, jei jis yra
kitokioje padėtyje.
♦ Naudodami šį prietaisą, judėkite lėtai. Būkite
atsargūs, nes šviežiai nupjauta žolė yra drėgna
ir slidi.
♦ Nedirbkite stačiose nuokalnėse. Pjaukite žolę
skersai nuokalnių, o ne aukštyn ir žemyn.
♦ Niekada neikite žvyro takais ar keliais, neišjungę
prietaiso.
♦ Niekada nelieskite pjovimo vielos, kai prietaisas
veikia.
♦ Nepadėkite prietaiso, kol pjovimo viela visiškai
nesustos.
♦ Naudokite tik tinkamos rūšies pjovimo liniją.
Niekada nenaudokite metalinių pjovimo vielų
arba žvejybinių valų.
♦ Būkite atsargūs, kad nepaliestumėte pjovimo
peilio.
♦ Pasirūpinkite, kad maitinimo kabelis būtų atokiai
nuo pjovimo vielos. Visada atkreipkite dėmesį,
kur yra nutiestas kabelis.
♦ Rankas ir kojas visada laikykite atokiai nuo
pjovimo vielos, ypač tada, kai įjungiate variklį.
♦ Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą ir jam atsitrenkus į kokį nors daiktą, patikrinkite, ar nėra jo
nusidėvėjimo arba pažeidimo požymių ir, jeigu
reikia, pataisykite.
♦ Niekada nenaudokite šio prietaiso, jei apgadinti
arba nuimti jo apsauginiai gaubtai.
♦ Būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte jokių
įtaisu, skirtu vielos ilgiui sutrumpinti. Pailginę
naują pjoviklio vielą, visada sugrąžinkite įrenginį
♦
♦
♦
į jo įprastą darbo padėtį, tik tuomet jį įjunkite.
Ventiliacijos angos turi būti švarios: nedulkėtos
ir nepurvinos.
Nenaudokite žoliapjovės (pakraščių lygintuvo),
jeigu jos kabeliai yra pažeisti arba nusidėvėję.
Laikykite ilginimo laidus atokiai nuo pjovimo
dalių.
Ant prietaiso esantys ženklai
Ant prietaiso rasite pavaizduotus šiuos įspėjamuosius ženklus:
Prieš pradėdami dirbti, perskaitykite naudojimo instrukciją.
Naudodami prietaisą, dėvėkite apsauginius
akinius arba darbo akinius.
Naudodami šį prietaisą, visuomet dėvėkite
tinkamas ausų apsaugas.
Prieš tikrindami pažeistą kabelį, visada
ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Jokiai
būdais nenaudokite žoliapjovės, jeigu jos
kabelis yra pažeistas.
Saugokitės svaidomų objektų. Neleiskite į
darbo vietą pašalinių asmenų.
Saugokite prietaisą nuo lietaus arba didelės
drėgmės.
Garso galia garantuota pagal Direktyvą
2000/14/EB.
Papildomi nurodymai dėl akumuliatorių ir
kroviklių saugos
Akumuliatoriai
♦ Niekada jokiais būdais nebandykite jų atidaryti.
♦ Saugokite akumuliatorių nuo vandens.
♦ Nelaikykite tose vietose, kur temperatūra galėtų
viršyti 40 °C.
♦ Kraukite tik esant 10–40 °C aplinkos oro temperatūrai.
♦ Kraukite tik su įrankiu pateiktu krovikliu.
♦ Išmesdami akumuliatorių, vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje „Aplinkosauga“.
Nebandykite krauti apgadintų akumuliatorių.
Krovikliai
♦ Įrankio akumuliatoriui krauti naudokite tik su
juo pateiktą „BLACK+DECKER“ kroviklį. Kitų
7
LIETUVIŲ
rūšių akumuliatoriai gali sprogti ir sužeisti jus
bei padaryti žalos turtui.
Niekada nebandykite krauti vienkartiniam naudojimui skirtų akumuliatorių.
Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite naujais.
Saugokite kroviklį nuo vandens.
Neatidarykite kroviklio.
Neardykite kroviklio.
♦
♦
♦
♦
♦
Šis kroviklis skirtas naudoti tik patalpose.
Prieš naudojimą perskaitykite šią naudojimo
instrukciją.
Elektros sauga
Šis kroviklis turi dvigubą izoliaciją, todėl
jo nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite,
ar elektros tinklo įtampa atitinka duomenų
lentelėje nurodytą įtampą. Niekada nebandykite keisti kroviklio bloko kištuko įprastu
elektros kištuku.
♦
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant
išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti
įgaliotasis „BLACK+DECKER“ techninės priežiūros centro darbuotojas.
Funkcijos
Šis prietaisas turi kai kurias arba visas toliau nurodymas funkcijas.
1. Įjungimo/išjungimo jungiklis
2. Rankena
3. Atlaisvinimo mygtukas
4. Akumuliatorius
5. Antra rankena
6. Apsauginis gaubtas
7. Ritės korpusas
8. Galvutė
9. Pakraščių kreiptuvas
Surinkimas
Įspėjimas! Prieš surenkant įrankį, jis privalo būti
išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.
Apsauginio gaubto uždėjimas (A–B pav.)
♦ Išsukite iš apsauginio gaubto varžtą.
♦ Laikydami apsauginį gaubtą (6) statmenai žoliapjovės galvutei (8), stumkite jį tol, kol tinkamai
užsifiksuos atraminė ąselė (apsauginio gaubto
(6) kreipiamieji skersiniai (10) būtinai turi būti
tinkamai sutapdinti su kreipiamaisiais skersiniais
(11), esančiais ant žoliapjovės galvutės (8).
A pav.).
♦ Pritvirtinkite apsauginį gaubtą (6) varžtu (12).
8
Įspėjimas! Niekuomet nenaudokite prietaiso be
apsauginio gaubto.
Antros rankenos montavimas (C pav.)
♦ Paspauskite ir laikykite nuspaudę abu rankenos
šone esančius mygtukus (14).
♦ Užmaukite ant mygtukų (14) antrą rankeną (5).
Įspėjimas! Mygtuko dantukai būtinai turi būti tinkamai sutapdinti su rankenos angomis; patikrinkite, ar
rankena tvirtai užfiksuota.
Antros rankenos padėties reguliavimas (D pav.)
Antrą rankeną (5) galima reguliuoti, kad būtų ji optimaliai subalansuota ir patogi naudoti.
♦ Paspauskite rankenos kairėje pusėje esantį
mygtuką (15).
♦ Pasukite antrą rankeną (5), nustatydami ją
norimoje padėtyje.
♦ Atleiskite mygtuką (15).
Įspėjimas! Mygtuko dantukai būtinai turi būti tinkamai sutapdinti su rankenos angomis; patikrinkite, ar
rankena tvirtai užfiksuota.
Įrankio aukščio reguliavimas (E pav.)
Šiame įrankyje yra teleskopinis mechanizmas, kuris
leidžia jums nustatyti jį, kad jis būtų patogaus aukščio. Galimos įvairios aukščio nuostatos.
Norėdami sureguliuoti aukštį, atlikite šiuos
veiksmus:
♦ Atjunkite įrankį nuo elektros tinklo.
♦ Atlaisvinkite reguliavimo žiedą (16), sukdami jį
pagal laikrodžio rodyklę.
♦ Atsargiai įstumkite arba ištraukite vamzdį (17)
į rankeną (2) arba iš jos, pasirinkdami norimą
aukštį.
♦ Užveržkite reguliavimo žiedą (16), sukdami jį
prieš laikrodžio rodyklę.
Pjovimo vielos atlaisvinimas
Įsigijus įrankį, pjovimo viela būna priklijuota lipnia
juosta prie ritės korpuso.
Įspėjimas! Prieš surinkimą išimkite iš įrankio akumuliatorių.
♦ Nuplėškite juostą, kuria pjovimo viela yra pritvirtina prie ritės korpuso (7).
Dulkių surinkimo maišelio uždėjimas ir nuėmimas
(F pav.)
♦ Norėdami įtaisyti akumuliatorių (4), laikykite jį
ties įrankyje esančiu lizdu. Įkiškite akumuliatorių
į lizdą, stumkite jį tol, kol jis užsifiksuos (išgirsite
spragtelėjimą).
♦ Norėdami išimti akumuliatorių, paspauskite atlaisvinimo mygtukus (19), tuo pat metu traukdami
akumuliatorių iš lizdo.
LIETUVIŲ
Naudojimas
Įspėjimas! Įrankis darbą privalo atlikti pats, savaiminiu greičiu. Nenaudokite jo jėga, norėdami darbą
atlikti greičiau.
Akumuliatoriaus krovimas (G pav.)
Akumuliatorių privaloma įkrauti prieš pirmą kartą
naudojant įrankį ir kaskart, kai jame nepakanka
energijos darbui, kurį pirmiau atlikti buvo lengva.
Kraunamas akumuliatorius gali įšilti; tai normalu ir
nėra joks gedimas.
Įspėjimas! Akumuliatoriaus negalima krauti, kai
aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 10 °C arba
aukštesnė nei 40 °C. Rekomenduojama krauti esant
maždaug 24 °C temperatūrai.
Pastaba. Kroviklis nekraus akumuliatoriaus,
jeigu elementų temperatūra bus žemesnė nei
10 °C arba aukštesnė nei 40 °C.
Akumuliatorių reikia palikti kroviklyje; kroviklis
automatiškai pradės krauti, kai elementų temperatūra pakils arba nukris iki reikiamos ribos.
♦ Norėdami akumuliatorių (4) įkrauti, įkiškite jį į
kroviklį (19).
Akumuliatorių į kroviklį pavyks įdėti tik vienu
būdu. Per daug nespauskite. Pasirūpinkite, kad
akumuliatorius būtų iki galo įkištas į kroviklį.
♦ Prijunkite kroviklį prie elektros tinklo ir įjunkite
jį.
Pradės žybčioti kontrolinė krovimo lemputė (20).
Krovimas yra baigtas, kai kontrolinė krovimo lemputė (20) nepertraukiamai šviečia žalia spalva. Kroviklį
ir akumuliatorių galima palikti sujungtus neribotam
laikui. Retsykiais, kai kroviklis vis papildomai įkrauna
akumuliatorių, užsidega šviesos diodas.
♦ Kraukite išsikrovusį akumuliatorių 1 savaitę.
Akumuliatoriaus tarnavimo laikas ženkliai sutrumpės, jeigu jis bus laikomas iškrautas.
Akumuliatoriaus palikimas kroviklyje
Kai šviesos diodas šviečia, kroviklį ir akumuliatoriaus bloką galima palikti sujungtus neribotam laikui.
Kroviklis nuolat palaikys maksimalų akumuliatoriaus
įkrovimo lygį.
Įrankio žolės pjovimo arba pakraščių lyginimo
režimo nustatymas (H–J pav.)
Įrankį galima naudoti žolės pjovimo režimu, kaip
pavaizduota E pav., arba pakraščių lyginimo režimu
žolei lygiai nupjauti išilgai vejos pakraščių ir gėlynų,
kaip pavaizduota F pav.
Žolės pjovimo režimas (H pav.)
Norint pjauti žolę, žoliapjovės galvutė turi būti H pav.
pavaizduotoje padėtyje. Jeigu ji yra kitoje padėtyje:
♦ Atjunkite įrankį nuo elektros tinklo.
♦
Atlaisvinkite reguliavimo žiedą (6), sukdami jį
pagal laikrodžio rodyklę.
♦ Laikydami rankeną (2), sukite galvutę (8) pagal
laikrodžio rodyklę.
♦ Užveržkite žiedą (6), sukdami jį prieš laikrodžio
rodyklę.
♦ Įkiškite pakraščių kreiptuvą (9) į variklio korpusą.
Pastaba. Pastaba. Galvutė sukasi tik viena kryptimi.
Pakraščių lyginimo režimas (I–J pav.)
Norint palyginti vejos pakraščius, žoliapjovės galvutė turi būti I pav. pavaizduotoje padėtyje. Jeigu ji
yra kitoje padėtyje:
♦ Atjunkite įrankį nuo elektros tinklo.
♦ Atlaisvinkite reguliavimo žiedą (6), sukdami jį
pagal laikrodžio rodyklę.
♦ Laikydami rankeną (2), sukite galvutę (8) prieš
laikrodžio rodyklę.
♦ Užveržkite žiedą (6), sukdami jį prieš laikrodžio
rodyklę.
♦ Ištraukite pakraščių kreiptuvą iš variklio korpuso.
Pakraščių kreiptuvą (9) reikia ištraukti iki galo; jį
ištraukus privalo pasigirsti spragtelėjimas.
Pastaba. Galvutė sukasi tik viena kryptimi.
Įjungimas ir išjungimas
♦ Jeigu įrankį norite įjungti, įspauskite atlaisvinimo
mygtuką (3) ir, laikydami jį nuspaudę, patraukite
gaiduką (1). Įrankiui pradėjus veikti, atlaisvinimo
mygtuką (3) galite atleisti.
♦ Jeigu įrankį norite išjungti, atleiskite gaiduką.
Įspėjimas! Niekada nebandykite užfiksuoti gaiduko
įjungimo padėtyje.
Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį
Bendroji informacija
♦ Norėdami pasiekti optimalių pjovimo rezultatų,
pjaukite tik sausą žolę.
Žolės pjovimas
♦ Laikykite įrankį, kaip pavaizduota K pav.
♦ Lėtai mosuokite žoliapjove į šonus.
♦ Jeigu žolė aukšta, ją pjaukite pakopomis, pradėdami nuo viršaus. Pjaukite nedideliais pjūviai.
♦ Naudokite įrankį atokiai nuo kietų daiktų ir gležnų augalų.
♦ Pjovimo viela greičiau nusidėvės ir jos reikės
daugiau, jeigu pjausite išilgai šaligatvių ar kitų
šlifuojamųjų savybių turinčių paviršių, arba jeigu
pjausite peraugusias piktžoles.
♦ Jeigu įrankis padėtų veikti lėtai, sumažinkite
apkrovą.
9
LIETUVIŲ
Pakraščių lyginimas
Optimalių rezultatų pasieksite tuo atveju, jeigu pakraščiai bus gilesni nei 50 mm.
♦ Nenaudokite įrankio pakraščiams formuoti. Pakraščius formuokite pakraščių lyginimo kastuvu.
♦ Laikykite įrankį, kaip pavaizduota L pav.
♦ Norėdami pjauti kuo arčiau, šiek tiek pakreipkite
įrankį.
Naujos pjovimo vielos įdėjimas (M pav.)
Keičiamąsias pjovimo vielos rites galite įsigyti iš
„BLACK+DECKER“ atstovo (kat. Nr. A6481).
♦ Atjunkite įrankį nuo elektros tinklo.
♦ Laikydami nuspaudę ąseles (21), nuimkite ritės
gaubtą (22) nuo ritės korpuso (7).
♦ Išimkite iš korpuso tuščią ritę (23).
♦ Nuvalykite nuo ritės gaubto ir korpuso visą purvą
ir žolę.
♦ Paimkite naują ritę ir užspauskite ją ant korpuso
prielajos. Šiek tiek pasukite ritę, kol ji tinkamai
įsitaisys.
♦ Atkabinkite pjovimo vielos galą ir prakiškite vielą
pro plyšelį (24). Viela iš ritės gaubto turi būti
išsikišusi maždaug 11 cm.
♦ Sulygiuokite ritės gaubto ąseles (21) su korpuse
padarytomis išpjovomis (25).
♦ Užspauskite gaubtą ant korpuso: jis turi tvirtai
užsifiksuoti.
Įspėjimas! Jeigu pjovimo vielos galai išsikiša už
pjovimo peilio (26), nupjaukite juos, kad jie vos
siektų peilį.
Naujos vielos vyniojimas ant tuščios ritės
(N–P pav.)
Ant ritės galima suvynioti naują pjovimo vielą.
Keičiamąsias pjovimo vielos pakuotes galite įsigyti iš „BLACK+DECKER“ atstovo (kat. Nr. A6170
(25 m), A6171 (40 m)).
♦ Nuimkite tuščią ritę nuo įrankio, kaip aprašyta
pirmiau.
♦ Nuvyniokite nuo ritės visą likusią pjovimo vielą.
♦ Įkiškite 2 cm pjovimo vielos į ritėje esančią skylę
(27), kaip pavaizduota (N pav.).
♦ Sulenkite pjovimo vielą ir įtvirtinkite ją „L“ formos
angoje (28).
♦ Užvyniokite pjovimo vielą ant ritės rodyklės
kryptimi. Tvarkingai suvyniokite vielą vienodu
sluoksniu. Nevyniokite kryžmai (žr. P pav.).
♦ Suvyniotai pjovimo vielai pasiekus išėmas (29),
nupjaukite vielą. Palikite 12 cm ilgio vielos galą
kyšoti iš ritės ir prispauskite vielą pirštu, kad ji
liktų vietoje (O pav.).
♦ Atlikite pirmiau aprašymus veiksmus, kaip uždėti
ritę ant įrankio.
10
Į sp ė ji m a s! N au d o k ite t ik t inkam o s r ū š i e s
„BLACK+DECKER“ pjovimo vielą.
Trikčių šalinimas
Jeigu manote, kad įrankis veikia netinkamai, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis. Jeigu tai
problemos išspręsti nepadeda, kreipkitės į vietos
„BLACK+DECKER“ remonto atstovą.
Įspėjimas! Prieš pradėdami, atjunkite įrankį nuo
elektros tinklo.
Prietaisas veikia lėtai
♦ Patikrinkite, ar laisvai sukasi ritės korpusas.
Jeigu reikia, atsargiai išvalykite.
♦ Patikrinkite ,ar pjovimo viela iš ritės korpuso
išsikišusi ne daugiau nei 11 cm. Jeigu taip,
nupjaukite ką, kad ji vos siektų vielos pjovimo
peilį.
Neveikia automatinio vielos tiekimo funkcija
♦ Laikydami nuspaudę ąseles, nuimkite ritės
gaubtą nuo ritės korpuso.
♦ Traukite pjovimo vielą, kol ji iš korpuso išsikiš
11 cm. Jeigu ant ritės liko nepakankamai vielos,
įdėkite naują pjovimo vietos ritę kaip nurodyta
pirmiau.
♦ Sulygiuokite ritės gaubto ąseles su korpuse
padarytomis išpjovomis.
♦ Užspauskite gaubtą ant korpuso: jis turi tvirtai
užsifiksuoti.
♦ Jeigu pjovimo vielos galas išsikiša už pjovimo
peilio, nupjaukite jį, kad jis vos siektų peilį.
Jeigu automatinio vielos tiekimo funkcija vis tiek
neveikia arba ritė užstringa, išbandykite šiuos
problemos sprendimo būdus:
♦ Atsargiai išvalykite ritės gaubtą ir korpusą.
♦ Išimkite ritę ir patikrinkite, ar laisvai juda svirtis.
♦ Išimkite ritę ir išvyniokite pjovimo vielą, o paskui
vėl tvarkingai ją suvyniokite, kaip aprašyta pirmiau. Įdėkite ritę, vadovaudamiesi nurodymais.
Techninė priežiūra
Šis laidinis (belaidis) „BLACK+DECKER“ elektrinis
prietaisas (įrankis) skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis/
prietaisas tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Krovikliui nereikia jokios techninės priežiūros, išskyrus reguliarų valymą.
Įspėjimas! Prieš imdamiesi bet kokių laidinių/akumuliatorinių elektrinių įrankių techninės priežiūros
darbų:
LIETUVIŲ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Išjunkite prietaisą (įrankį) ir ištraukite jo kištuką
iš elektros lizdo.
Arba išjungti prietaisą/įrankį ir išimkite iš jo
akumuliatorių, jeigu prietaisas/įrankis turi atskirą
akumuliatoriaus kasetę.
Arba, jeigu akumuliatorius yra neišimamas,
visiškai išeikvokite jo energiją, o paskui išjunkite.
Prieš valydami kroviklį, atjunkite jį nuo elektros
tinklo. Krovikliui nereikia jokios techninės priežiūros, išskyrus reguliarų valymą.
Reguliariai minkštu šepetėliu arba sausu skudurėliu išvalykite įrankio/prietaiso ir kroviklio
ventiliacijos angas.
Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio
korpusą. Nenaudokite jokių šveičiamųjų arba
tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.
Pjovimo vielą ir ritę reguliariai valykite minkštu
šepetėliu arba sausu skudurėliu.
Grandykle bukais kraštais reguliariai šalinkite
žolę ir purvą iš po apsauginio gaubto apačios.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį
„BLACK+DECKER“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbti ir
panaudoti iš naujo.
Tokiu būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių,
iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos,
perkant naują gaminį, gali paimti prekybos atstovai.
„BL ACK+DECKER“ surenka senus naudotus
„BLACK+DECKER“ prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų rūšiavimu ir perdirbimu. Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet
kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims
įrankį mūsų vardu.
nės priežiūros centrus, jų kontaktinė informacija:
www.2helpU.com
Akumuliatoriai
Fiziškai nusidėvėjusius akumuliatorius
privaloma išmesti taip, kad nebūtų daroma
žala gamtai:
♦
♦
♦
♦
Visiškai iškraukite akumuliatorių, o tada ištraukite jį iš įrankio.
NiCd, NiMH ir ličio jonų akumuliatorius galima perdirbti ir pakartotinai panaudoti. Įdėkite
akumuliatorių (maitinimo elementus) į tinkamą
pakuotę, kad gnybtai nebūtų sujungti trumpuoju
jungimu. Grąžinkite juos įgaliotajam remonto atstovui arba atiduokite į vietos surinkimo punktą.
Nesujunkite baterijos gnybtų trumpuoju jungimu.
Nemeskite akumuliatoriaus (akumuliatorių) į
laužą, nes gali kilti sprogimas ir jūs galite būti
sužaloti.
Techniniai duomenys
GLC1423L GLC1825L GLC1825L20
H1
H1
H1
GLC1823L GLC1823L20
H1
H1
18
18
Įvesties įtampa VAC 14,4
Greitis įrenginiui veikiant
7 400
7 400
be apkrovos min-1 7 100
Svoris
kg 1,3
1,5
1,5
BL12018
Akumuliatorius
Įtampa
Vdc
Galingumas
Ah
Tipas
BL1114
14,4
1,1
Ličio jonų
BL1518
18
2,0
Ličio jonų
18
2,0
Ličio jonų
Kroviklis
905902**
1 tip.
100–240
8 – 20
905902**
1 tip.
100–240
8 – 20
905902**
1 tip.
100–240
8 – 20
400
400
400
Įvesties įtampa VAC
Išvesties įtampa VDC
El. srovės
stiprumas
mA
Nustatytoji plaštakos/rankos vibracijos vertė pagal
EN 786: = 8,03 m/s2 , paklaida (K) = 1,5 m/s2.
LPA (garso slėgis) 75 dB(A)
paklaida (K) = 4 dB(A)
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „BLACK+DECKER“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to,
interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų
„BLACK+DECKER“ įrangos remonto dirbtuvių
bei tiksli informacija apie mūsų gaminių techni11
LIETUVIŲ
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
APLINKOS TRIUKŠMO DIREKTYVA
GLC1423L,GLC1823L,GLC1823L20,
GLC1825L,GLC1825L20
„BLACK+DECKER“ deklaruoja, kad šie gaminiai,
aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka:
2006/42/EB, EN 60335-1, EN 60335-2-91
2000/14/EB, vejapjovė, L ≤ 50 cm, VIII priedas
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem,
The Netherlands (Nyderlandai)
Paskelbtoji įstaiga Nr.: 0344
Garso galios lygis pagal standartą 2000/14/EB
(12 straipsnis, III priedas, L ≤ 50 cm):
LWA (išmatuotasis garso galios lygis) 89 dB(A)
paklaida (K) = 4 dB(A)
LWA (garantuotasis garso galios lygis) 93 dB(A)
Š i e g a m i n i a i t a i p p a t at i t i n k a D i r e k t y va s
2014/30/EU ir 2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į „BLACK+DECKER“ atstovą
toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo gale
pateiktą informaciją.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į
„BLACK+DECKER“ atstovą toliau nurodytu adresu
arba žiūrėkite į vadovo gale pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją
„BLACK+DECKER“.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
10/09/2014
12
Garantija
„BLACK+DECKER“ yra tikra dėl savo gaminių kokybės ir siūlo jiems išskirtinę garantiją. Ši garantija
papildo, bet jokiais būdais nepanaikina jūsų įstatymais nustatytų teisių.
Ši garantija galioja Europos Sąjungos valstybių
narių ir Europos laisvos prekybos zonos teritorijose.
Jeigu „BLACK+DECKER“ gaminys per 24 mėnesius nuo jo pirkimo datos sugenda dėl medžiagų
ar gamybos defektų arba neatitinka deklaruojamų
normų, „BLACK+DECKER“ garantuotai pakeičia
sugedusias dalis, pataiso nusidėvėti linkusius gaminius arba pakeičia tokius gaminius naujais, kad
klientams kiltų kuo mažiau nepatogumų, nebent:
♦ gaminys buvo naudojamas verslo, profesionaliais arba nuomos tikslais;
♦ gaminys buvo netinkamai naudojamas arba
neprižiūrimas;
♦ gaminys buvo sugadintas kitais daiktais, medžiagomis arba įvykus nelaimingų atsitikimų;
♦ gaminį bandė remontuoti tam leidimo neturintys
žmonės arba ne „BLACK+DECKER“ techninės
tarnybos darbuotojai.
Norint pasinaudoti šia garantija, Jūs privalote pateikti pirkimą įrodantį dokumentą pardavėjui arba
įgaliotajam remonto tarnybos atstovui. Artimiausios
remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę su
vietine „BLACK+DECKER“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „BLACK+DECKER“ įrangos
remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie mūsų
gaminių techninės priežiūros centrus, jų kontaktinė
informacija: www.2helpU.com
Apsilank ykite mūsų interneto svetainėje
www.blackanddecker.co.uk ir užregistruokite
savo naują „BLACK+DECKER“ gaminį, o taip pat
nuolat gauti naujausią informaciją apie naujus
gaminius bei specialius pasiūlymus. Papildomos
informacijos apie „BLACK+DECKER“ firmos ženklą ir mūsų gaminių asortimentą rasite tinklapyje
www.blackanddecker.co.uk
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша кордовая газонокосилка BLACK+DECKER
предназначена для скашивания травы, обработки краев газона, а также для стрижки травы
в труднодоступных местах. Данный инструмент
предназначен только для бытового использования.
Инструкции по технике безопасности
Внимание! При использовании электрических
инструментов соблюдение правил по технике
безопасности и следование данным инструкциям позволит снизить вероятность возникновения пожара, поражения электрическим
током, получения травм и повреждения личного
имущества.
Внимание! При использовании инструмента
соблюдайте правила безопасности. В целях обеспечения безопасности оператора
и посторонних лиц, перед использованием
инструмента прочтите данные инструкции. Сохраните данные инструкции для последующего
использования.
♦ Перед использованием инструмента внимательно прочтите данное руководство по
эксплуатации.
♦ Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством
по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
♦ Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.
Использование инструмента
Всегда соблюдайте осторожность при работе
с данным инструментом.
♦ Всегда работайте в защитных очках или
маске.
♦ Не допускайте детей и любых лиц, не знакомых с данным правилами техники безопасности, к работе инструментом.
♦ Не позволяйте детям или животным находиться в рабочей зоне, дотрагиваться до
инструмента или до электрического кабеля.
♦ Будьте особенно внимательны при использовании инструмента в присутствии детей.
♦ Использование инструмента детьми и неопытными лицами допускается только под
контролем ответственного за их безопасность лица.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Не используйте данный инструмент в качестве игрушки.
Работайте инструментом только при дневном свете или в условиях хорошего искусственного освещения.
Используйте инструмент только в сухих
местах. Не подвергайте инструмент воздействию влаги.
Не погружайте инструмент в воду.
Не разбирайте корпус инструмента. Внутри
нет обслуживаемых пользователем деталей.
Не используйте инструмент, если есть опасность возгорания или взрыва, например,
вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
Во избежание риска повреждения штепселей и электрических кабелей, никогда не
тяните за кабель, чтобы отключить инструмент от штепсельной розетки.
Безопасность посторонних лиц
♦ Использование инструмента физически или
умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного
за их безопасность лица.
♦ Не позволяйте детям играть с инструментом.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного
периода времени делайте регулярные
перерывы в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
(например, при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.)
После использования
♦ Храните не используемый инструмент
в сухом, хорошо вентилируемом месте, недоступном для детей.
♦ Дети не должны иметь доступ к убранным
на хранение инструментам.
♦ Во время хранения или перевозки инструмента в автомобиле, помещайте его в багажник или закрепляйте, чтобы исключить
его перемещение при резком изменении
скорости или направления движения.
Осмотр и ремонт
♦ Перед началом эксплуатации, всегда проверяйте исправность инструмента. Проверяйте целостность деталей и любых других
элементов инструмента, воздействующих
на его работу.
♦ Не используйте инструмент, если повреждена или неисправна какая-либо его деталь.
♦ Ремонтируйте или заменяйте поврежденные
или неисправные детали только в авторизованном сервисном центре BLACK+DECKER.
♦ Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
Дополнительные правила безопасности при
работе газонокосилками
Внимание! После выключения электродвигателя, режущий механизм некоторое время
вращается по инерции.
♦ Изучите все средства управления инструментом и используйте его по назначению.
♦ Перед использованием инструмента внимательно проверьте сетевой и удлинительный
кабели на отсутствие повреждений и старения и износа. В случае повреждения кабеля
во время работы, немедленно выньте его
вилку из штепсельной розетки. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К КАБЕЛЮ, ПОКА ОН НЕ БУДЕТ
ОТСОЕДИНЕН ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ.
♦ Не используйте инструмент, если его кабели
повреждены или изношены.
♦ Используйте для защиты Ваших ног крепкие,
нескользящие ботинки или сапоги.
♦ Надевайте длинные брюки для защиты
Ваших ног.
♦ Перед началом работы убедитесь, что в рабочей зоне нет палок, камней, проволоки
и других предметов.
♦ Используйте газонокосилку только в вертикальном положении, с режущей леской
14
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
возле поверхности земли. Ни в коем случае
не включайте газонокосилку, если она находится в любом другом положении!
Передвигайтесь во время работы с газонокосилкой только в медленном темпе. Помните, что свежескошенная трава влажная
и скользкая.
Не работайте на крутых склонах. Стригите
траву поперек уклона, ни в коем случае не
сверху вниз!
Ни в коем случае не пересекайте гравийные
тропинки и дорожки при работающей газонокосилке!
Ни в коем случае не касайтесь режущей
лески при работающей газонокосилке!
Не кладите на землю газонокосилку до момента, пока режущая леска полностью не
остановится.
Используйте режущую леску, рекомендованную изготовителем газонокосилки. Ни
в коем случае не используйте металлические режущие нити или рыболовную леску!
Будьте внимательны, чтобы случайно не
коснуться отсекателя режущей лески!
Направляйте электрический кабель в сторону от режущей лески. Постоянно следите за
положением кабеля.
Следите, чтобы Ваши руки и ноги постоянно
находились на безопасном расстоянии от
режущего механизма, особенно при включении электродвигателя.
Перед использованием инструмента и по
окончании работы проверяйте его на наличие признаков старения или повреждений;
в случае необходимости сдайте инструмент
в ремонт.
Ни в коем случае не используйте газонокосилку с поврежденными защитными кожухами, а также без установленных защитных
кожухов.
Будьте осторожны при работе с любыми
инструментами, оснащенными режущей
леской; невнимательность может привести
к получению травмы. После того, как будет
вытянута новая режущая леска, верните
инструмент в его нормальное рабочее положение и только тогда включайте инструмент.
Следите, чтобы вентиляционные прорези
электродвигателя всегда оставались открытыми и чистыми.
Не используйте газонокосилку, если кабели
повреждены или изношены.
Направляйте удлинительный кабель в сторону от режущего корда.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед работой прочтите полностью
данное руководство по эксплуатации.
При работе данным инструментом наденьте защитные очки или маску.
♦
♦
♦
♦
♦
При работе с инструментом используйте
средства защиты органов слуха.
Перед осмотром поврежденного кабеля
всегда вынимайте вилку кабеля из розетки электросети. Не используйте газонокосилку, если ее кабель поврежден.
Остерегайтесь разлетающихся предметов. Следите, чтобы в зоне работы не
было посторонних лиц.
Зарядное устройство предназначено
только для использования внутри помещений.
Перед началом работы внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство защищено
двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе.
Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение, указанное на табличке
с техническими параметрами, напряжению электросети. Ни в коем случае
не пытайтесь заменить зарядный блок
стандартным сетевым штепселем.
Не используйте инструмент под дождем
или во влажной среде.
Гарантированная акустическая мощность в соответствии с Директивой
2000/14/EC.
Дополнительные меры безопасности при
работе с аккумуляторами и зарядными
устройствами
Аккумуляторы
♦ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать
аккумулятор.
♦ Не погружайте аккумулятор в воду.
♦ Не храните в местах, где температура может
превысить 40 °С.
♦ Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в пределах
10°С - 40°С.
♦ Заряжайте только зарядными устройствами,
входящими в комплект поставки инструмента.
♦ Утилизируйте отработанные аккумуляторы,
следуя инструкциям раздела «Защита окружающей среды».
Ни в коем случае не пытайтесь заряжать
поврежденный аккумулятор!
Зарядные устройства
♦ Используйте Ваше зарядное устройство
BLACK+DECKER только для зарядки аккумулятора электроинструмента, в комплект
поставки которого он входит. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что приве-
дет к получению травмы или повреждению
электроинструмента.
Ни в коем случае не пытайтесь зарядить
батарейки питания.
Немедленно заменяйте повреж денный
сетевой кабель.
Не погружайте зарядное устройство в воду.
Не разбирайте зарядное устройство.
Не используйте зарядное устройство в качестве объекта для проведения испытаний.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
BLACK+DECKER.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
1. Пусковой выключатель
2. Основная рукоятка
3. Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
4. Аккумулятор
5. Дополнительная рукоятка
6. Защитный кожух
7. Корпус катушки
8. Головка
9. Направляющая для кромки
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь,
что инструмент выключен и отсоединен от
электросети.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Установка защитного кожуха (Рис. А-В)
♦ Отвинтите винт на защитном кожухе.
♦ Удерживая защитный кожух (6) под прямым
углом к головке газонокосилки (8), вдвигайте
его на место до слышимого щелчка (убедитесь, что направляющие полозки (10) на
защитном кожухе (6) расположены на одной
линии с направляющими бортиками (11) на
головке газонокосилки (8) (Рис. А)).
♦ Закрепите защитный кожух (6) винтом (12).
Внимание! Используйте газонокосилку только
с правильно установленным защитным кожухом.
Установка дополнительной рукоятки (Рис. С)
♦ Нажмите и удерживайте обе кнопки (14), расположенные на боковой стороне рукоятки.
♦ Надвиньте дополнительную рукоятку (5) на
место поверх кнопок (14).
Внимание! Следите, чтобы зубчики на кнопке
полностью вошли в пазы на рукоятке. Проверьте, что рукоятка надежно закреплена.
Регулировка положения дополнительной
рукоятки (Рис. D)
Для обеспечения оптимального баланса и комфорта при использовании, положение дополнительной рукоятки (5) можно отрегулировать.
♦ Нажмите на кнопку (15) с левой стороны
рукоятки.
♦ Поверните дополнительную рукоятку (5)
в желаемое положение.
♦ Отпустите кнопку (15).
Внимание! Следите, чтобы зубчики на кнопке
полностью вошли в пазы на рукоятке. Проверьте, что рукоятка надежно закреплена.
Регулирование высоты инструмента (Рис. Е)
Данный инструмент оборудован телескопическим механизмом, позволяющим устанавливать
удобную для Вас высоту. Предусмотрено несколько установок высоты.
Для регулирования высоты поступите следующим образом:
♦ Отключите инструмент от источника питания.
♦ Ослабьте установочное кольцо (16), повернув его в направлении по часовой стрелке.
♦ Осторожно вдвигайте/выдвигайте штангу
(17) в/из основной рукоятки (2) на необходимую длину.
♦ Затяните установочное кольцо (16), повернув его в направлении против часовой
стрелки.
16
Подготовка режущей лески
При поставке режущая леска прикреплена
к корпусу катушки клейкой лентой.
Внимание! Перед сборкой извлеките из инструмента аккумулятор.
♦ Удалите клейкую ленту, которой режущая
леска прикреплена к корпусу катушки (7).
Установка и извлечение аккумулятора (Рис. F)
♦ Чтобы вставить аккумулятор (4), совместите
его с приёмным гнездом на инструменте.
Вдвиньте аккумулятор в приёмное гнездо
и нажимайте на него, пока он не зафиксируется на месте.
♦ Для извлечения аккумулятора нажмите на
кнопку фиксатора (19), одновременно вынимая аккумулятор из приёмного гнезда.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
Зарядка аккумулятора (Рис. G)
Аккумулятор нуждается в зарядке перед первым
использованием и если он не обеспечивает
достаточную мощность для работ, которые
ранее выполнялись легко и быстро. В процессе
зарядки аккумулятор может слегка нагреться.
Это нормально и не указывает на наличие какой-либо проблемы.
Внимание! Не заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды ниже 10 °C
или выше 40 °С. Рекомендуемая температура
зарядки: приблизительно 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не будет
заряжать аккумулятор, если температура его
элемента ниже 10°C или выше 40°C.
Оставьте аккумулятор в зарядном устройстве, и по мере того, как температура элемента приблизится к оптимальной, зарядка
аккумулятора начнется автоматически.
♦ Чтобы зарядить аккумулятор (4), вставьте
его в зарядное устройство (19).Аккумулятор можно вставить в зарядное устройство
только в одном-единственном положении.
Не прилагайте чрезмерные усилия. Убедитесь, что аккумулятор полностью вставлен
в зарядное устройство.
♦ Подсоедините зарядное устройство к сетевой розетке и включите его.
Индикатор зарядки (20) начнет мигать зеленым
светом (медленно).
По завершении зарядки индикатор (20) перейдет
в режим непрерывного свечения зеленым све-
РУССКИЙ ЯЗЫК
том. Аккумулятор может оставаться в зарядном
устройстве при горящем индикаторе в течение
неограниченного периода времени. Время
от времени индикатор будет мигать зеленым
светом, означая завершение зарядки аккумулятора. Индикатор зарядки (20) будет гореть все
время, пока в подключенном к сети зарядном
устройстве будет находиться аккумулятор.
♦ Разряженные аккумуляторы заряжайте в течение 1 недели. Срок службы аккумулятора,
содержавшегося в разряженном состоянии,
значительно уменьшается.
Оставление аккумулятора в зарядном
устройстве
Аккумулятор может оставаться в зарядном
устройстве при горящем индикаторе в течение
неограниченного периода времени. Зарядное
устройство сохранит аккумулятор полностью
заряженным и готовым к работе.
Настройка газонокосилки на скашивание или
подравнивание кромок (Рис. H - J)
Данную газонокосилку можно использовать
для скашивания травы, как показано на Рис. E,
а также для срезания травы вдоль кромок газона и цветочных клумб, как показано на Рис. F.
Режим скашивания (Рис. Н)
При скашивании головка газонокосилки должна
находиться в положении, показанном на Рис. Н.
Если это не так, поступите следующим образом:
♦ Отключите инструмент от источника питания.
♦ Ослабьте установочное кольцо (16), повернув его в направлении по часовой стрелке.
♦ Удерживая основную рукоятку (2), поверните головку (8) в направлении по часовой
стрелке.
♦ Затяните установочное кольцо (16), поворачивая его в направлении против часовой
стрелки.
♦ Вдвиньте направляющую для кромки (9)
в корпус электродвигателя.
Примечание: Примечание: Головка может поворачиваться только в одну сторону.
Режим подравнивания кромок (Рис. I и J)
При подравнивании кромок головка газонокосилки должна находиться в положении, показанном на Рис. I. Если это не так, поступите
следующим образом:
♦ Отключите инструмент от источника питания.
♦ Ослабьте установочное кольцо (16), повернув его в направлении по часовой стрелке.
♦
Удерживая основную рукоятку (2), поверните
головку (8) в направлении против часовой
стрелки.
♦ Затяните установочное кольцо (16), поворачивая его в направлении против часовой
стрелки.
♦ Выдвиньте направляющую для кромки из
корпуса электродвигателя. Убедитесь, что
направляющая для кромки (9) вытянута
полностью, о чем будет свидетельствовать
щелчок.
Примечание: Головка может поворачиваться
только в одну сторону.
Включение и выключение
♦ Для вк лючения инструмента, на жмите
и удерживайте кнопку защиты от непреднамеренного пуска (3), затем на клавишу
пускового выключателя (1). Как только инструмент начнет работать, кнопку защиты
от непреднамеренного пуска (3) можно отпустить.
♦ Чтобы выключить инструмент, отпустите
клавишу пускового выключателя.
Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь заблокировать клавишу пускового выключателя
во включенном положении!
Рекомендации по оптимальному
использованию
Общие требования
♦ Для достижения наилучших результатов,
срезайте только сухую траву.
Скашивание травы
♦ Держите инструмент, как показано на рис. K.
♦ Плавно ведите газонокосилку из стороны
в сторону.
♦ Высокую траву стригите постепенно, небольшими слоями, начиная сверху. Делайте
короткие резы.
♦ Избегайте контакта инструмента с твердыми
предметами и нежными растениями.
♦ При стрижке травы вдоль тротуаров и других абразивных поверхностей, а также при
срезании сорняков на толстых стеблях, режущая леска быстрее придет в негодность
и потребуется более частая ее подача.
♦ Если инструмент снизил темп работы,
уменьшите нагрузку.
Подравнивание кромок
Наилучшие результаты достигаются при высоте
кромок 50 и более миллиметров.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
Не используйте газонокосилку для формирования новых кромок. Для создания новых
кромок используйте специально предназначенную для этого лопатку.
Управляйте газонокосилкой, как показано
на рис. L.
Чтобы срезать траву как можно ближе
к поверхности земли, немного наклоните
инструмент.
Установка новой катушки с режущей леской
(Рис. М)
Заменить катушку с секущей леской можно у
дилера BLACK+DECKER (кат. № A6481).
♦ Удерживая язычки (21) нажатыми, снимите
крышку (22) с корпуса катушки (7).
♦ Извлеките пустую катушку (23) из корпуса.
♦ Удалите всю грязь и обрезки травы с крышки
катушки и из корпуса.
♦ Наденьте новую катушку на стержень внутри корпуса. Слегка поверните катушку, до
ощущаемой фиксации.
♦ Концевую часть режущей лески направьте
в проушину (24). Леска должна выступать из
крышки приблизительно на 11 см.
♦ Совместите язычки (21) на крышке катушки
с вырезами (25) в корпусе.
♦ Надавите на крышку и прижмите ее к корпусу, пока она не встанет на свое место.
Внимание! Если режущие лески выступают
за отсекатель (26), укоротите лески, чтобы они
доходили только до отсекателя.
Наматывание новой режущей лески на пустую
катушку (Рис. N - P)
Вы можете намотать на пустую катушку новую
режущую леску. Мотки режущей лески можно
приобрести у Вашего дилера BLACK+DECKER
(№№ для заказа A6170 (25 м) и А6171 (40 м)).
♦ Извлеките пустую катушку из инструмента,
как было описано выше.
♦ Удалите с катушки всю оставшуюся леску.
♦ Направьте 2 см режущей лески в отверстие
(27) катушки, как показано на рисунке N.
♦ Перегните режущую леску и закрепите ее
в прорези (28) L-образной формы.
♦ Наматывайте режущую леску на катушку
в направлении указательной стрелки. Следите, чтобы режущая леска наматывалась
ровными, аккуратными слоями. Не наматывайте леску крест-накрест (Рис. Р).
♦ По достижении намотанной леской выреза
(29), обрежьте леску. Отмотайте приблизительно 12 см режущей лески и удерживайте
ее пальцем в этом положении (Рис. О).
18
♦
Установите катушку на инструмент, как было
описано выше.
Внимание! Используйте только оригинальную
режущую леску BLACK+DECKER.
Возможные неисправности
и способы их устранения
В случае возникновения нарушений в работе
инструмента, выполняйте приведенные ниже
указания. Если неисправность своими силами
устранить не удастся, обратитесь в авторизованный сервисный центр BLACK+DECKER.
Внимание! Прежде чем приступить к устранению неисправностей, отключите инструмент от
источника питания.
Газонокосилка работает медленно
♦ Убедитесь, что корпус катушки вращается
свободно. При необходимости тщательно
его очистите.
♦ Убедитесь, что длина выступающей из корпуса катушки режущей лески не превышает
11 см. При необходимости обрежьте ее,
чтобы она доходила только до отсекателя.
Не работает автоматическая подача режущей
лески
♦ Удерживая язычки нажатыми, снимите
крышку с корпуса катушки.
♦ Вытяните режущую леску на 11 см из корпуса
катушки. Если режущей лески на катушке
недостаточно, вставьте новую катушку
с леской, как описано выше.
♦ Совместите язычки крышки катушки с вырезами в корпусе.
♦ Надавите на крышку и прижмите ее к корпусу, пока она не встанет на свое место.
♦ Если режущая леска выступает за отсекатель, обрежьте леску, чтобы она доходила
только до отсекателя.
Если автоматическая подача режущей лески
все же не производится или заклинило
катушку, попробуйте поступить следующим
образом:
♦ Тщательно очистите крышку и корпус катушки.
♦ Извлеките катушку, и проверьте, может ли
свободно двигаться рычаг.
♦ Извлеките катушку и размотайте режущую
леску; затем снова аккуратно намотайте
леску, как было описано выше. Установите
катушку на свое место, как описано выше.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Техническое обслуживание
Ваш электрический/аккумуляторный инструмент BLACK+DECKER рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.
Ваше зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания,
кроме регулярной чистки.
Внимание! Перед проведением технического
обслуживания электрического/аккумуляторного
инструмента:
♦ Выключите инструмент и отключите его от
источника питания.
♦ Или выключите инструмент и выньте из него
аккумулятор, если инструмент оснащен
съемным аккумулятором.
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор
и выключите инструмент.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше
зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия инструмента/зарядного устройства
мягкой щеткой или сухой тканью.
♦ Рег улярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
♦ Регулярно очищайте катушку и режущую
леску инструмента мягкой щеткой или сухой
тканью.
♦ Регулярно очищайте защитный кожух от травы и грязи с помощью тупоносого скребка.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма BLACK+DECKER обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
BLACK+DECKER и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
Аккумуляторы
По окончании срока службы утилизируйте отработанные аккумуляторы безопасным для окружающей среды способом:
♦
♦
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными
бытовыми отходами.
Если однаж ды Вы захотите заменить Ваш
электроинструмент BLACK+DECKER или Вы
больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте
его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.
♦
♦
Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы подлежат переработке. Поместите аккумулятор
(аккумуляторы) в подходящую упаковку,
исключив возможность короткого замыкания
контактов. Сдайте их в любой авторизованный сервисный центр или в местный пункт
переработки.
Не допускайте короткого замыкания контактов аккумулятора.
Не бросайте аккумулятор в огонь - это может
послужить причиной взрыва или получения
тяжелой травмы.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
GLC1423L GLC1825L
H1
H1
GLC1823L
H1
GLC1825L20
H1
GLC1823L20
H1
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
ДИРЕКТИВА ПО ШУМАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
Напряжение
питания
В перем.
тока 14,4
Число оборотов
без нагрузки
об/мин. 7100
Вес
кг 1,3
Аккумулятор
Напряжение
питания
В пост. тока
Емкость
Ач
Тип аккумулятора
Зарядное
устройство
Напряжение
питания В перем. тока
Выходное
напряжение В пост. тока
Выходной ток
мА
18
18
7400
1,5
7400
1,5
BL1114
BL1518
BL12018
14,4
1,1
Li-Ion
18
2,0
Li-Ion
18
2,0
Li-Ion
905902**
тип 1
905902**
тип 1
905902**
тип 1
100 – 240
100 – 240
100 – 240
8 – 20
400
8 – 20
400
8 – 20
400
Вибрационная нагрузка на руку/плечо в соответствии с EN 786: = 8,03 м/с2, погрешность (K)
= 1,5 м/с2
LpA (звуковое давление) 75 дБ(А)
Погрешность (K) = 4 дБ(А)
GLC1423L,GLC1823L,GLC1823L20,
GLC1825L,GLC1825L20
BLACK+DECKER заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60335-1, EN 60335-2-91
2000/14/EC, Газонокосилка, L ≤ 50 см, Приложение VIII
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED
Arnhem,
Голландия
Идентификационный Номер Уполномоченного
Органа: 0344
Уровень акустической мощности, измеренный
в соответствии с 2000/14/EC (Статья 12, Приложение III, L ≤ 50 cм):
LwA (измеренная акустическая
мощность)
89 дБ(А)
Погрешность (K)
4 дБ(А)
LwA (гарантированная
акустическая мощность)
93 дБ(А)
Погрешность (K)
4 дБ(А)
Эта продукция соответствует дирек тивам
2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному ниже
адресу или по адресу, указанному на последней
странице руководства.
Нижеподпис авшееся лицо полнос тью отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
BLACK+DECKER.
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
10/09/2014
zst00250738 - 22-10-2014
20
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
22
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising